Zaj Lus Ua Ntej

Txhua tus ntawm nej cov ko yuav tsum ntsuam xyuas dua seb nej tau ntseeg Vajtswv thoob plaws hauv nej lub neej li cas lawm, xwv kom nej thiaj pom seb, hauv tus txheej txheem uas caum raws Vajtswv, nej puas to taub, nkag siab, thiab los paub Vajtswv tiag, seb nej puas paub Vajtswv muaj tus cwj pwm zoo li cas rau txhua hom tib neeg uas muaj sia tiag, thiab seb nej puas to taub tes dej num uas Vajtswv ua rau koj thiab seb Vajtswv txhais txhua qhov uas koj ua li cas tiag. Tus Vajtswv no, tus uas nyob ntawm koj ib sab, coj txoj kev ntawm koj txoj kev loj hlob, tsa koj txoj hmoo, thiab pub rau tej uas koj cheem tsum tau—koj to taub tus Vajtswv no ntau npaum li cas, thaum txhua yam hais tag thiab ua tag lawm. Koj paub tus Vajtswv no ntau npaum li cas tiag tiag? Koj puas paub Nws ua hauj lwm dab tsi rau koj txhua txhua hnub? Koj puas paub lub hauv paus ntsiab lus thiab lub hom phiaj uas Nws tso txhua yam Nws ua rau? Koj puas paub tias Nws coj koj li cas? Koj puas paub tej uas Nws muab pub rau koj? Koj puas paub tej kev uas Nws coj koj? Koj puas paub Nws xav tau dab tsi los ntawm koj thiab Nws xav ua dab tsi kom tiav rau hauv koj? Koj puas paub tus cwj pwm uas Nws tuav rau ntau txoj kev uas koj coj? Koj puas paub seb koj puas yog ib tug tib neeg uas Nws hlub? Koj puas paub qhov chiv keeb ntawm Nws txoj kev zoo siab xyiv fab, kev npau taws, kev tu siab, thiab kev zoo siab, tej kev xav thiab tej tswv yim uas nyob tom qab ntawm tej no, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb? Koj puas paub, thaum kawg, tus Vajtswv no yog hom Vajtswv dab tsi uas koj ntseeg? Puas yog cov lus nug no thiab lwm cov lus nug ntawm tej yam zoo li no uas koj yeej tsis tau to taub los sis xav txog li? Nyob rau hauv koj qhov kev nrhiav caum txoj kev ntseeg Vajtswv, koj puas tau, los ntawm txoj kev nco txiaj ntsig thiab kev ntsib kev pom Vajtswv cov lus, ntiab koj txoj kev to taub yuam kev txog Nws tawm mus? Koj puas, tom qab tau txais Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia, muaj txoj tseem kev mloog lus thiab saib xyuas tiag? Koj puas tau, thaum tseem nyob rau ntawm Vajtswv txoj kev rau txim thiab txiav txim, los paub kev tig tawm tsam thiab tus yeeb yam phem ntawm tib neeg thiab tau ib qho me me ntawm txoj kev to taub txog Vajtswv txoj kev dawb huv? Koj puas tau, nyob rau hauv qab txoj kev coj thiab kev qhuab qhia ntawm Vajtswv tej lus, pib muaj ib lub neej tshiab sab nraud? Koj puas tau, thaum tseem raug tej kev sim siab uas Vajtswv tso los, xav txog Nws txoj kev tsis zam txim rau tib neeg tej kev txhaum thiab yam uas Nws cheem tsum tau ntawm koj thiab seb Nws cawm koj li cas? Yog koj tsis paub tias kev to taub yuam kev Vajtswv yog dab tsi, los sis yuav ntiab txoj kev to taub yuam kev no mus li cas, ces ib tug yeej hais tau tias koj yeej tsis tau to taub txog txoj tseem kev sib koom nrog Vajtswv thiab yeej tsis tau to taub txog Vajtswv li, los sis qhov tsawg kawg ib tug yeej hais tau tias koj yeej tsis xav to taub Nws li. Yog koj tsis paub tias Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia yog dab tsi, ces tseeb tiag koj yeej tsis paub tias kev mloog lus thiab kev saib xyuas yog dab tsi, los sis tsawg kawg koj yeej tsis tau mloog lus los sis saib xyuas rau Vajtswv li. Yog koj tsis tau ntsib tau pom Vajtswv txoj kev rau txim thiab kev txiav txim, ces tseeb tiag koj yuav tsis paub tias Nws txoj kev dawb huv yog dab tsi, thiab koj haj yam paub meej tsawg tias tib neeg txoj kev ntxeev siab yog dab tsi. Yog koj yeej tsis tau muaj ib txoj kev yog ua twb zoo saib lub neej tiag, los sis ib lub hom phiaj yog rau hauv lub neej, tab sis tseem muaj ib tug yam ntxwv uas tsis meej pem thiab txiav txim siab tsis tau rau koj txoj kev yav pem suab hauv lub neej, txog rau theem uas tsis kam mus rau tom ntej lawm, ces nws muaj tseeb tias koj yeej tsis tau txais Vajtswv txoj kev qhuab qhia thiab kev coj; ib tug kuj hais tau tias koj yeej tsis tau raug pub los sis raug rov tsim kho dua los ntawm Vajtswv tej lus. Yog koj tseem tsis tau raug Vajtswv tej kev sim siab, ces nws tsis tas hais tias koj yeej yuav tsis paub seb Vajtswv txoj kev tsis zam txim rau tib neeg tej kev txhaum yog dab tsi tiag, los sis koj yuav tsis to taub seb Vajtswv cheem tsum tau dab tsi ntawm koj rau thaum kawg, thiab haj yam paub tsawg seb, thaum kawg, Nws tes dej num ntawm kev tsim kho thiab kev cawm tib neeg yog dab tsi tiag. Tsis hais txawm pes tsawg xyoo uas ib tug tib neeg tau ntseeg Vajtswv lawm los xij, yog lawv yeej tsis tau ntsib los sis paub ib yam dab tsi hauv Vajtswv tej lus li, ces tseeb tiag uas lawv yeej tsis taug txoj kev mus rau txoj kev cawm dim, lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yeej tsis muaj lub tseem ntsiab, lawv txoj kev paub Vajtswv thiab yeej tsis muaj kiag li, thiab nws tsis tas hais tias lawv tsis muaj tswv yim kiag tias qhov hwm Vajtswv yog dab tsi.

Txhua yam uas Vajtswv muaj thiab yog, Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, Vajtswv tus moj yam—txhua yam raug muab qhia tawm rau hauv Nws tej lus rau noob neej lawm. Thaum lawv tau ntsib tau pom Vajtswv tej lus lawm, tib neeg yuav nyob rau tus txheej txheem ntawm qhov muab tej lus ntawd coj los xyaum coj kom to taub txog lub hom phiaj hauv tej lus uas Vajtswv hais, thiab los to taub lub hauv paus cag thiab keeb kwm ntawm Vajtswv tej lus, thiab los to taub thiab nco txiaj ntsig rau yam uas npaj siab yuav ua tau zoo ntawm Vajtswv tej lus. Rau noob neej, tej no yog txhua yam uas tib neeg yuav tsum tau ntsib tau pom, to taub, thiab muaj kom thiaj muaj qhov tseeb thiab lub neej, to taub Vajtswv tej kev xav tau, rais los hloov hauv lawv tus moj yam, thiab rais los muaj peev xwm mloog lus rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj. Nyob rau tib lub sij hawm no uas tib neeg saj, to taub, thiab muaj tej no lawm, lawv yuav maj mam muab tau ib txoj kev to taub txog Vajtswv, thiab nyob rau lub sij hawm no nws kuj yuav muab tau ntau theem sib txawv ntawm txoj kev paub txog Nws. Txoj kev to taub thiab kev paub no tsis yog tawm los ntawm tej uas tib neeg tau xav txog los sis tswj tau, tab sis yog los ntawm qhov lawv nco txiaj tsig, tau ntsib tau pom, tau hnov, thiab paub tseeb rau hauv lawv tus kheej. Tsuas yog tom qab qhov nco txiaj ntsig, qhov saj, qhov xav, thiab qhov paub tseeb tej no lawm xwb tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv thiaj muaj txaus; tsuas yog txoj kev paub uas tib neeg muaj rau lub sij hawm no xwb thiaj tseeb, tiag, thiab yog, thiab tus txheej txheem no—ntawm qhov muaj txoj tseem kev to taub thiab kev paub zoo txog Vajtswv los ntawm qhov nco txiaj ntsig, qhov saj, qhov xav, thiab qhov paub tseeb Nws tej lus—tsis tshaj li txoj kev sib koom tseeb ntawm tib neeg thiab Vajtswv. Nyob rau hauv hom kev sib koom no, tib neeg los to taub thiab nkag siab meej txog Vajtswv tej kev xav tau, los to taub thiab paub yam uas Vajtswv muaj thiab yog, los to taub thiab paub txog Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, maj mam los to taub thiab paub Vajtswv tus moj yam, los txog rau ntawm qhov tseeb tiag uas hais txog, thiab lo lus txhais yog ntawm, qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev tswj fwm txhua yam uas tsim los, thiab tau ib txoj kev siab ntev thev thiab kev paub txog Vajtswv lub koob meej thiab txoj dej num. Nyob rau hauv hom kev sib koom no, tib neeg hloov, ib kauj ruam zuj zus, nws tej tswv yim ntsig txog Vajtswv, tsis lam tau lam khwv yees hais txog Nws, los sis tuav khov rau lawv tus kheej tej kev ua xyem xyav tsis tshua ntseeg Nws, los sis kev to taub yuam kev txog Nws, los sis kev cem thuam Nws, los sis kev pov txoj kev txiav txim rau Nws, los sis kev ua xyem xyav tsis ntseeg Nws. Yog li, tib neeg yuav muaj kev sib cav nrog Vajtswv tsawg zog, nws yuav muaj kev cov nyom nrog Vajtswv tsawg zog, thiab yuav muaj tej caij nyoog uas tib neeg ntxeev siab tawm tsam Vajtswv tsawg zog. Qhov txawv, tib neeg txoj kev cuab pob ntseg rau thiab mloog Vajtswv lus yuav loj hlob zoo dua, thiab lawv txoj kev hwm Vajtswv yuav rais los ua qhov tseeb dua thiab paub zoo dua. Nyob rau hauv kev sib koom zoo li no, tib neeg tsis yog tsuas yuav tau lub ntsiab ntawm qhov tseeb thiab kev cai raus dej ntawm lub neej xwb, tab sis nyob rau tib lub sij hawm no nws kuj yuav tau txoj kev paub tseeb txog Vajtswv thiab. Nyob rau hauv txoj kev sib koom zoo li no, tib neeg tsis yog yuav raug hloov hauv nws tus moj yam thiab tau txais kev cawm dim xwb, tab sis nyob rau tib lub sij hawm no nws kuj yuav muaj txoj kev hwm thiab kev pe hawm ntawm ib tug neeg uas raug tsim los rau Vajtswv. Qhov muaj hom kev sib koom zoo li no, tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis yog li ib nplooj ntawv uas tsis muaj dab tsi sau rau hauv, los sis ib lo lus cog tseg uas lam hais kom zoo mloog xwb, los sis ib txoj kev caum thiab kev teev hawm li tej mlom yam qi muag nti ntxiv lawm; tsuas yog nrog hom kev sib koom zoo li no xwb tib neeg lub neej thiaj yuav loj hlob mus rau qhov paub tab ib hnub zuj zus, thiab tsuas yog tam sim no xwb nws tus moj yam thiaj yuav maj mam hloov, thiab nws txoj kev ntseeg Vajtswv yuav, ib kauj ruam zuj zus, dhau ntawm qhov pom tsis meej thiab txoj kev ntseeg uas paub tsis tseeb mus rau txoj tseem kev mloog lus thiab kev saib xyuas tiag, mus rau txoj kev hwm tiag, thiab tib neeg kuj yuav, hauv tus txheej txheem caum raws Vajtswv, maj mam loj hlob los ntawm qhov nyob twj ywm mus rau qhov uas sawv ua fab fo, los ntawm yam tsis zoo mus rau yam zoo; tsuas yog nrog hom kev sib koom zoo li no xwb tib neeg thiaj los txog rau qhov to taub thiab nkag siab tseeb txog Vajtswv, paub Vajtswv tseeb tiag. Vim feem coob ntawm cov tib neeg yeej tsis tau nkag mus rau hauv txoj kev sib koom tseeb nrog Vajtswv li, lawv txoj kev paub txog Vajtswv thiaj nres rau ntawm tej tswv yim, ntawm tej ntaub ntawv thiab tej kev ntseeg lawm. Qhov ntawd hais tau tias, feem coob ntawm cov tib neeg, txawm lawv twb tau ntseeg Vajtswv tau pes tsawg xyoo lawm los xij, raws li qhov paub Vajtswv ces yeej tseem nyob tib qhov chaw qub thaum lawv pib, daig nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm tej kab lis kev cai qub, nrog rau lawv tej kev koom rau tej kev ntseeg kev cai dab qhuas qub thiab tej kev haub ntxias uas tsis muaj qab hau. Tias tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv yuav tsum muab tso rau qhov qub thaum pib ces txhais tias tsis muaj nws li. Los ntawm tib neeg txoj peb paub tseeb txog Vajtswv qhov chaw thiab seb yog leej twg tiag ntawd, tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv tseem nyob rau ib tug yam ntxwv uas tsis meej pem li. Vim muaj li qhov no, tib neeg yuav muaj txoj tseem kev hwm ntau npaum li cas rau Vajtswv?

Txawm tias koj ntseeg tias muaj Vajtswv ruaj npaum li cas los xij, qhov no yeej hloov tsis tau koj txoj kev paub txog Vajtswv li, los sis koj txoj kev hwm rau Vajtswv li. Txawm koj yuav zoo siab xyiv fab rau Nws tej koob hmoov thiab Nws txoj kev hlub tshua npaum li cas los xij, qhov no yeej hloov tsis tau koj txoj kev paub txog Vajtswv li. Txawm yog koj yuav txaus siab hlo tsim kho koj txhua yam kom dawb huv thiab siv koj txhua yam rau Nws los xij, qhov no yeej hloov tsis tau koj txoj kev paub txog Vajtswv li. Tej zaum koj tau loj hlob paub zoo txog tej lus uas Vajtswv tau hais lawm, los sis koj haj tseem paub kiag tej lus ntawd rau hauv koj lub siab thiab tuaj yeem muab lawv hais tawm tau sai kawg, tab sis qhov no yeej hloov tsis tau koj txoj kev paub txog Vajtswv. Txawm tib neeg yuav npaj siab caum raws Vajtswv li cas los xij, yog tias nws yeej tsis tau muaj txoj tseem kev sib koom nrog Vajtswv los sis muaj ib txoj tseem kev saj Vajtswv tej lus, ces nws txoj kev paub Vajtswv yuav yog ib daim niag ntaub qhuav xwb, los sis rau hauv ib txoj kev xav uas tsis muaj chaw kawg; rau txhua yam uas tej zaum koj tau khawm xwb pwg nrog Vajtswv hauv qhov sib hla mus los, los sis ntsib Nws tim ntsej tim muag, koj txoj kev paub txog Vajtswv yeej tseem tsis muaj dab tsi li, thiab koj txoj kev hwm Vajtswv zoo tsis tshaj li ib lo lus qhuav los sis ib lub tswv yim zoo xwb.

Coob tus tib neeg muab Vajtswv tej lus coj los nyeem hnub dhau hnub, mus txog rau theem uas ua twb zoo txiav txim siab khov kho cim txhua zaj uas nyob hauv ua lawv ib qhov khoom uas muaj nqis, thiab tshaj ntawd qhia Vajtswv tej lus rau txhua qhov, pub thiab pab Vajtswv tej lus rau lwm tus. Lawv xav tias qhov ua li no yog qhov ua tim khawv rau Vajtswv, ua tim khawv rau Nws tej lus, tias qhov ua li no yog qhov caum raws Vajtswv txoj kev; lawv xav tias qhov ua li no yog qhov ua lub neej raws li Vajtswv tej lus, tias qhov ua li no yog qhov coj Nws tej lus los rau hauv lawv lub neej tiag, tias qhov ua li no yuav pab lawv tau txais Vajtswv tej lus qhuas, thiab raug cawm dim thiab raug ua kom zoo tiav log. Tab sis, txawm lawv qhia Vajtswv tej lus los xij, lawv yeej tsis ua raws li Vajtswv tej lus hauv txoj kev xyaum ua, los sis sim muab lawv tus kheej piv yam uas raug muab nthuav tawm rau hauv Vajtswv tej lus lawm. Dua ntawd, lawv siv Vajtswv tej lus kom tau txais lwm tus txoj kev hwm thiab kev ntseeg siab los ntawm qhov dag ntxias, kom tau nkag mus rau hauv txoj kev cawm lawv tus kheej, thiab dag ntxias nyiag thiab nyiag Vajtswv lub koob meej xwb. Lawv cia siab, yam rhuav plhu ntsuav, los siv lub tsam thawj uas tau los ntawm qhov tshaj tawm Vajtswv tej lus xwv kom tau txais Vajtswv nqi zog thiab Nws tej lus qhuas. Tau pes tsawg xyoo dhau lawm, tab sis tsuas tsis yog cov tib neeg no tsis muaj peev xwm tau Vajtswv tej lus qhuas hauv tus txheej txheem ntawm qhov qhia Vajtswv tej lus xwb, thiab tsuas tsis yog lawv tsis muaj peev xwm tshawb pom txoj kev uas lawv yuav tsum caum hauv tus txheej txheem ntawm qhov ua tim khawv rau Vajtswv tej lus xwb, thiab tsuas tsis yog lawv tsis pab los sis pub rau lawv tus kheej hauv tus txheej txheem ntawm qhov pab thiab pub Vajtswv tej lus rau lwm tus xwb, thiab tsuas tsis yog lawv tsis muaj peev xwm paub Vajtswv xwb, los sis lawv tus kheej tsim dheev los muaj kev hwm tseeb rau Vajtswv, hauv tus txheej txheem ntawm qhov ua txhua yam no; tab sis, qhov txawv, lawv tej kev to taub txog Vajtswv haj yam loj hlob tob dua, lawv txoj kev tsis ntseeg siab rau Nws haj yam phem dua, thiab lawv tej kev xav txog Nws haj yam tsis tseeb. Pub thiab coj los ntawm lawv tej tswv yim ntsig txog Vajtswv tej lus, lawv tshwm los li yog lawv tej khoom uas muaj txhij zog, li yog siv lawv tej kev txawj ntse yam tsis tas siv zog li, li yog lawv twb nrhiav tau lawv lub hom phiaj rau lub neej lawm, lawv tes hauj lwm, thiab li yog lawv twb kov yeej lub neej tshiab thiab raug cawm dim lawm, li yog, nrog Vajtswv tej lus ua plam tawm ntawm lawv tus nplaig mus yooj yim, lawv tau txais qhov tseeb lawm, paub Vajtswv tej kev xav tau, thiab tshawb pom txoj kev los paub Vajtswv lawm, li yog, hauv tus txheej txheem ntawm qhov qhia Vajtswv tej lus, lawv tau los ntsib Vajtswv tim ntsej tim muag tas li. Thiab, lawv “raug poob” mus rau kev quaj nyiav, thiab, raug coj los ntawm tus “Vajtswv” hauv Vajtswv tej lus, lawv tshwm sim los to taub tsis kawg rau ntawm Nws txoj kev kub siab thiab kev xav tau, thiab nyob rau tib lub sij hawm no los paub Vajtswv txoj kev cawm dim rau tib neeg thiab Nws txoj kev cawm, los paub Nws lub ntsiab tseem ceeb, thiab los to taub Nws tus moj yam uas ncaj ncees. Nyob rau ntawm lub hauv paus no, zoo li lawv los ntseeg ruaj khov dua tias muaj Vajtswv, los lees txog ntawm Nws tus yam ntxwv uas ntxim qhuas, thiab los xav tob dua txog Nws lub hwj chim loj thiab lub hwj chim uas paub tsis tag. Tsau rawv rau txoj kev paub tsis thoob ntawm Vajtswv tej lus, nws tshwm sim los zoo li lawv txoj kev ntseeg tau loj hlob lawm, lawv txoj kev daws los tiv kev txom nyem tau muaj zog tuaj lawm, thiab lawv txoj kev paub txog Vajtswv tob dua lawm. Lawv paub me me tias, txog thaum lawv tau ntsib tau pom kiag Vajtswv tej lus tiag, tag nrho lawv txoj kev paub txog Vajtswv thiab tej tswv yim ntsig txog Nws yog tawm los ntawm lawv tus kheej tej kev xav thiab lub tswv yim uas tsis muaj pov thawj. Lawv txoj kev ntseeg yuav tiv tsis taus txhua hom kev sim los ntawm Vajtswv, lawv qhov hu ua txoj kev ntseeg sab ntsujplig thiab lub siab yuav tsis yooj yim tiv taus Vajtswv txoj kev sim siab los sis kev ntsuam xyuas, lawv kev daws teeb meem yog tab sis ib lub tsev uas tsa rau saum xuab zeb xwb, thiab lawv qhov hu ua txoj kev paub txog Vajtswv tsis zoo tshaj li ib yam tsis muaj tseeb ntawm lawv txoj kev xav. Qhov tseeb, cov tib neeg no, uas tau, li uas yog rau yav dhau los, tau tawm dag zog ntau heev rau Vajtswv tej lus, yeej tsis tau faj tias txoj kev ntseeg tiag yog dab tsi, kev mloog lus tiag yog dab tsi, kev saib xyuas tiag yog dab tsi, los sis kev paub txog Vajtswv tiag yog dab tsi. Lawv muaj tswv yim, kev xav, kev paub, khoom pub, kev cai qub, kev cai dab qhuas, thiab tej kev coj uas muaj nqis ntawm noob neej, thiab muab tej no ua qhov “nyiaj nqis peev” thiab “riam phom” rau txoj kev ntseeg Vajtswv thiab caum raws Nws, thiab tseem muab tej no ua lub hauv paus ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv thiab lawv txoj kev caum raws Nws. Nyob rau tib lub sij hawm no, lawv kuj muab qhov tseem ceeb no thiab qhov cuab yeej no thiab muaj tej no ua pov haum los ntawm qhov lawv paub Vajtswv, rau txoj kev ntsib thiab sib hais nrog Vajtswv txoj kev ntsuam xyuas, kev sim siab, kev rau txim, thiab kev txiav txim. Nyob rau thaum kawg, yam lawv muaj yeej tseem tsis muaj dab tsi ntau tshaj tej lus xaus hais ntsig txog Vajtswv uas tsau tsawv nyob rau hauv tej ntsiab lus txuam tsis zoo nyob rau hauv txoj kev ntseeg, hauv txoj kev cai dab qhuas qub, thiab hauv txhua yam uas tsis muaj qab hau, qias vuab tsuab, thiab tsis yooj yim to taub. Lawv txoj kev paub thiab txhais Vajtswv yog lo rau tib theem li ntawm cov tib neeg uas tsuas ntseeg Saum Ntuj Ceeb Tsheej xwb, los sis tus Neeg Laus uas nyob saum Ntuj, hos Vajtswv qhov tseeb tiag, Nws lub ntsiab tseem ceeb, Nws tus moj yam, tej uas Nws muaj thiab yog, thiab ntau ntxiv—txhua yam uas muaj feem rau tus tseem Vajtswv Tus Kheej—yog ntau yam uas lawv txoj kev paub muab tsis tau, los ntawm qhov lawv txoj kev paub ncav tsis cuag li, thiab haj tseem deb npaum li qaum teb kawg mus rau qab teb kawg. Nyob rau txoj kev no, txawm tias cov tib neeg no nyob rau hauv txoj kev cawm thiab kev pub los ntawm Vajtswv tej lus los, lawv yeej tsis muaj peev xwm tiag los taug txoj kev ntawm qhov ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Qhov kev muaj qab hau tseeb rau qhov no yog lawv yeej tsis tau ntsib nrog Vajtswv li, los sis lawv yeej tsis tau muaj kev sib txuas lus los sis kev sib koom nrog Nws li, thiab yog li nws yeej ua tsis tau rau lawv kom los txog rau txoj tseem kev to taub txog Vajtswv, los sis los tsa nyob rau hauv lawv tus kheej kom muaj txoj kev ntseeg tiag, caum raws, los sis pe hawm Vajtswv. Tias lawv yuav tsum quav ntsej txog Vajtswv tej lus, tias lawv yuav tsum quav ntsej txog Vajtswv—txoj kev xav thiab tus cwj pwm no tau ua rau lawv tig rov qab tes qhuav qhuav tawm ntawm lawv tej kev caum mus lawm, tau ua rau lawv tsis nyob rau hauv qhov nyob mus ib txhis kom muaj peev xwm taug txoj kev ntawm qhov ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Lub hom phiaj uas lawv tsom ntsoov rau, thiab txoj kev uas lawv tab tom taug mus, qhia meej tias lawv yog Vajtswv cov yeeb ncuab mus ib txhis, thiab los ntawm qhov mus ib txhis ntawd lawv yuav tsis muaj peev xwm tau txais txoj kev cawm dim li.

Yog hais tias, nyob rau qhov xwm txheej ntawm ib tug tib neeg uas tau caum raws Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm thiab zoo siab xyiv fab rau txoj kev cawm ntawm Nws txoj lus tau ntau lub xyoo lawm, lawv lo lus txhais ntawm Vajtswv yog zoo tib yam li ntawm qhov ib tug neeg uas qhau nws tus kheej pw rau ntawm tej mlom xub ntiag, ces qhov yuav qhia tau meej tias tus neeg no tsis tau muaj qhov tseeb tiag ntawm Vajtswv tej lus. Qhov no yog vim tias lawv yeej tsis tau nkag mus rau hauv qhov tseeb tiag ntawm Vajtswv tej lus li, thiab rau qhov kev muaj qab hau no qhov tseeb tiag, qhov tseeb, tej kev xav tau, thiab tej kev xav tau ntawm noob neej, txhua yam ntawm qhov no yeej muaj nyob hauv Vajtswv tej lus, tsis muaj feem dab tsi nrog tus neeg ntawd li. Qhov ntawd hais tau tias, txawm tus neeg ntawd yuav ua hauj lwm hnyav npaum li cas nyob nraum lub ntsiab daim tawv ntawm Vajtswv tej lus los, txhua yam no tsis muaj qab hau: Vim tias yam lawv caum yog tej lus dog dig xwb, yam lawv muaj kuj yuav yog tej lus dog dig xwb thiab. Txawm tej lus uas Vajtswv tau hais tawm yooj yim los sis nyuaj to taub hauv qhov tshwm sim los, los lawv puav leej yog qhov tseeb uas tseem ceeb rau tib neeg thaum nws nkag mus rau txoj sia; lawv yog lub hauv paus cag ntawm cov dej cawm siav uas pab tib neeg kom ciaj sia nyob hauv tus ntsujplig thiab cev nqaij tawv. Lawv muab yam tib neeg cheem tsum kom muaj sia nyob; tej hauv paus ntsiab lus thiab lub tswv yim rau txoj kev coj nws lub neej txhua hnub; txoj kev uas nws yuav tsum taug mus rau txoj kev cawm dim, nrog rau nws lub hom phiaj thiab txoj xub ke tib si; txhua qhov tseeb uas nws yuav tsum muaj li ib tug uas raug tsim los rau ntawm Vajtswv xub ntiag; thiab txhua qhov tseeb uas ntsig txog seb tib neeg yuav mloog lus thiab pe hawm Vajtswv li cas. Lawv yog qhov kev cog lus ruaj uas ua kom tib neeg ciaj sia nyob, lawv yog tib neeg lub ncuav ci txhua hnub, thiab lawv kuj yog txoj kev txhawb nqa uas pab tib neeg kom muaj zog thiab sawv taus. Lawv nplua nuj rau hauv qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb uas cov noob neej uas raug tsim tawm los ua neej raws li txoj kev ua neej tiag, nplua nuj rau hauv qhov tseeb los ntawm qhov tib neeg nti dim ntawm txoj kev coj tsis ncaj thiab khiav dim Ntxwgnyoog rooj ntxiab, muaj ntau heev rau hauv txoj kev qhuab qhia yam tsis nkees li, txoj kev qhuab ntuas, kev txhawb siab, thiab kev nplig siab uas tus Tswv Tsim muab rau noob neej. Lawv yog qhov ci uas coj thiab qhia tib neeg kom to taub txhua yam uas zoo, lo lus cog tseg ruaj uas ua rau tib neeg kom ua lub neej raws thiab los muaj txhua yam uas ncaj ncees thiab zoo, qhov yam ntxwv uas siv coj los ntsuas txhua tus tib neeg, xwm txheej, thiab tej khoom, thiab kuj yog ib tug cim uas coj tib neeg mus rau txoj kev cawm dim thiab txoj kev ntawm qhov kaj. Tsuas yog nyob hauv kev ntsib kev pom uas muaj qab hau ntawm Vajtswv tej lus xwb tib neeg thiaj muaj peev xwm raug pub nrog qhov tseeb thiab nrog lub neej txoj sia; tsuas yog qhov no xwb tib neeg thiaj los to taub tau tias kev ua neej yog dab tsi tiag, lub neej muaj qab hau yog dab tsi tiag, ib tug neeg uas tsim los yog dab tsi tiag, txoj tseem kev mloog Vajtswv lus yog dab tsi tiag; tsuas yog qhov no xwb tib neeg thiaj los to taub seb nws yuav tig pob ntseg rau Vajtswv li cas, seb yuav ua tes dej num ntawm ib tug neeg uas tsim los kom tiav log li cas, thiab seb yuav ua li cas thiaj muaj qhov zoo li ib tug tib neeg tiag tiag; tsuas yog qhov no xwb tib neej thiaj los to taub tau tias txoj tseem kev ntseeg thiab kev pe hawm yog txhais li cas tiag; tsuas yog qhov no xwb tib neeg thiaj los to taub tau tias leej twg yog tus Kav saum ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam huv si; tsuas yog qhov no xwb tib neeg thiaj los to taub tau tej ntsiab los ntawm qhov Ib Tug uas yog tus Tswv ntawm txhua yam uas tswj kav txhua yam, coj, thiab pub rau txhua yam; thiab tsuas yog qhov no xwb tib neeg thiaj los to taub tau thiab tuav tau tej ntsiab los ntawm qhov Ib Tug uas yog tus Tswv ntawm qhov uas muaj txhua yam tsim los, tshwm los pom tau, thiab ua hauj lwm. Muab cais tawm ntawm qhov saj Vajtswv tej lus tiag, tib neeg tsis muaj kev paub tseeb los sis kev to nrog mus rau hauv Vajtswv tej lus thiab qhov tseeb li. Tus tib neeg zoo li no yog ib lub cev tuag ua lam ua neej nyob xwb, ib lub niag plhaub phem, thiab txhua txoj kev paub uas muaj feem rau tus Tswv Tsim no tsis muaj dab tsi nyob nrog nws li. Nyob rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag, tus tib neeg zoo li no yeej tsis tau ntseeg Nws li, los sis yeej tsis tau caum Nws li, thiab yog li Vajtswv yeej tsis paub nws li yog Nws ib tug ntseeg los sis ib tug caum Nws qab, haj tseem tsawg tshaj li ib tug muaj sia uas tsim los.

Ib tus muaj sia uas tsim los tiag yuav tsum paub tias tus Tswv Tsim yog leej twg, tib neeg tej tsim los ntawd yog rau dab tsi, yuav ua tau tes dej num ntawm ib tug muaj sia uas tsim los li cas, thiab seb yuav pe hawm tus Tswv ntawm txhua yam uas tsim los li cas, yuav tsum to taub, nkag siab, paub, thiab cuab pob ntseg rau tus Tswv Tsim tej kev xav, kev xav tau, thiab tej lus txib, thiab yuav tsum coj kom raws nrog rau txoj kev ntawm tus Tswv Tsim—ntshai Vajtswv thiab zam kev phem.

Ntshai Vajtswv yog dab tsi? Thiab ib tug neeg yuav zam kev phem tau li cas?

“Ntshai Vajtswv” tsis txhais tias ntshai heev thiab ntshai kawg nkaus, los sis nkaum, los sis ua kom nrug deb, los sis nws yog kev teev hawm mlom los sis kev cai dab qhuas. Zoo tshaj ntawd, nws yog kev hawm, kev hwm, kev ntseeg siab, kev to taub, kev saib xyuas, kev mloog lus, kev fij, kev hlub, thiab kuj yog txoj kev pe hawm, kev ua zoo pauj rov qab, thiab kev zwm uas tso siab plhuav thiab tsis yws li. Yog tsis muaj txoj tseem kev paub txog Vajtswv, noob neej yuav tsis muaj txoj tseem kev hawm, tseem kev ntseeg siab, tseem kev to taub, tseem kev saib xyuas los sis kev mloog lus, tab sis tsuas yog kev txaus ntshai thiab tsis yooj yim, tsuas yog kev tsis tshua ntseeg, kev to taub yuam kev, kev nkaum, thiab kev zam; yog tsis muaj txoj tseem kev paub txog Vajtswv, noob neej yuav tsis muaj txoj tseem kev fij thiab kev ua zoo pauj rov qab; yog tsis muaj txoj tseem kev paub txog Vajtswv, noob neej yuav tsis muaj txoj tseem kev pe hawm thiab kev zwm, tsuas yog kev teev hawm mlom thiab kev cai dab qhuas yam qi muag nti xwb; yog tsis muaj txoj tseem kev paub txog Vajtswv, noob neej ua tsis tau raws nrog Vajtswv txoj kev, los sis ntshai Vajtswv, los sis zam kev phem. Muab hais txawv, txhua yam ua thiab tus cwj pwm uas tib neeg koom nrog yuav muaj puv npo nrog tej kev ntxeev siab thiab kev tawv ncauj, nrog tej kev iab liam cuav thiab tej kev txiav txim tsis ncaj ntsig txog Nws, thiab nrog tus cwj pwm coj phem uas txawv rau qhov tseeb thiab lub tseem ntsiab ntawm Vajtswv tej lus.

Thaum noob neej muaj ib txoj tseem kev ntseeg siab rau Vajtswv lawm, lawv yuav caum raws Nws tiag thiab ywj rau Nws; tsuas yog muaj txoj kev ntseeg siab tseeb thiab kev ywj rau Vajtswv xwb noob neej thiaj muaj tau txoj tseem kev to taub thiab kev nkag siab; los nrog rau txoj kev nkag siab tseeb txog Vajtswv yog txoj kev saib xyuas rau Nws; tsuas yog muaj txoj tseem kev saib xyuas rau Vajtswv xwb noob neej thiaj muaj tau txoj tseem kev mloog lus; tsuas yog muaj txoj tseem kev mloog Vajtswv lus xwb noob neej thiaj muaj tau txoj tseem kev fij; tsuas yog muaj txoj tseem kev fij rau Vajtswv xwb noob neej thiaj muaj tau txoj kev ua zoo pauj rov qab uas tso siab plhuav thiab tsis muaj lus yws; tsuas yog muaj txoj tseem kev ntseeg siab thiaj kev ywj, txoj tseem kev to taub thiab kev saib xyuas, txoj tseem kev mloog lus, txoj tseem kev fij thiab kev ua zoo pauj rov qab xwb, noob neej thiaj los paub tau Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseem ceeb tiag, thiab los paub qhov ntawm seb tus Tswv Tsim yog leej twg tiag; tsuas yog thaum lawv los paub tus Tswv Tsim tiag tiag lawm xwb noob neej thiaj tsim hauv lawv tus kheej los muaj ib txoj tseem kev pe hawm thiab kev zwm rau; tsuas yog thaum lawv muaj txoj kev pe hawm tseeb thiab kev zwm rau tus Tswv Tsim xwb noob neej thiaj yuav muaj peev xwm tiag los muab lawv tej kev phem tso rau ib sab, ntawd yog hais tau tias, zam kev phem.

Qhov no yog tus txheej txheem tag nrho ntawm qhov “ntshai Vajtswv thiab zam kev phem,” thiab kuj yog lub ntsiab hauv qhov tag nrho ntawm qhov ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Qhov no yog txoj kev uas yuav tsum taug kom thoob thiaj muaj qhov ntshai Vajtswv thiab zam kev phem.

“Ntshai Vajtswv thiab zam kev phem” thiab qhov paub Vajtswv yeej sib khi sib txuas ua ke los ntawm tej xov paj, thiab qhov sib txuas ntawm lawv ntawd yog qhov pov thawj. Yog ib tug xav muaj qhov zam kev phem, tus ntawd yuav tsum xub muaj qhov ntshai Vajtswv tiag tiag ua ntsej tso; yog ib tug xav muaj qhov ntshai Vajtswv tiag tiag, tus ntawd yuav tsum xub muaj qhov paub txog Vajtswv tiag tiag ua ntej tso; yog ib tug xav muaj qhov paub Vajtswv tiag tiag, tus ntawd yuav tsum xub saj Vajtswv tej lus, nkag mus rau hauv qhov tseeb tiag ntawm Vajtswv tej lus, saj Vajtswv kev qhuab qhia thiab kev qhuab ntuas, Nws kev rau txim thiab kev txiav txim ua ntej tso; yog ib tug xav saj Vajtswv tej lus, tus ntawd yuav tsum xub los tim ntsej tim muaj nrog Vajtswv tej lus, los tim ntsej tim muag nrog Vajtswv, thiab thov Vajtswv kom pub lub tsam thawj los saj Vajtswv tej lus hauv txhua yam ntawm tej chaw uas muaj feem txog tib neeg, xwm txheej, thiab tej khoom ua ntej tso; yog ib tug xav los tim ntsej tim muag nrog Vajtswv thiab nrog Vajtswv tej lus, tus ntawd yuav tsum xub muaj ib lub siab uas yooj yim thiab ncaj ncees, npaj txhij zog los txais yuav qhov tseeb, txaus siab hlo los tiv kev txom nyem, kev txiav txim siab khov kho thiab lub siab tawv los zam kev phem, thiab kev cia siab los ua ib tug muaj sia uas raug tsim los ua ntej tso…. Nyob rau txoj kev no, mus rau tom ntej ib kauj ruam zuj zus, koj yuav haj yam txav ze rau Vajtswv, koj lub siab yuav loj hlob dawb huv dua, thiab koj lub neej thiab qhov muaj nqis ntawm qhov ciaj sia yuav, nyob rau hauv qhov koj los paub Vajtswv, loj hlob muaj ntsiab zoo dua thiab nthuav dav dua. Thaum txog lawm, muaj ib hnub, koj yuav paub tias tus Tswv Tsim tsis yog ib tug uas to taub nyuaj, tias tus Tswv Tsim yeej tsis tau nkaum koj li, tias tus Tswv Tsim yeej tsis tau npog Nws lub ntsej muag rau koj li, tias tus Tswv Tsim yeej tsis nyob deb ntawm koj li, tias tus Tswv Tsim tsis yog ib Tug uas koj nrhiav tas li rau hauv koj tej kev xav tab sis koj ho ncav tsis cuag nrog koj tej kev xav, tias Nws yeej yog tiag thiab sawv zov koj mus rau sab laug thiab sab xis tiag, pub rau koj lub neej txoj sia, thiab tswj koj txoj hmoo. Nws tsis nyob tim npoo ntuj lawm, los sis Nws tsis tau zais Nws Tus Kheej siab rau saum cov huab. Nws yeej nyob kiag ntawm koj ib sab, saib ntsoov koj txhua yam, Nws yog txhua yam uas koj muaj, thiab Nws tsuas yog tib yam uas koj muaj xwb. Ib tug Vajtswv zoo li no tso cai rau koj los hlub Nws tawm hauv nruab siab tuaj, lo kiag rau Nws, tuav Nws ruaj, hwm Nws, ntshai tsam plam Nws, thiab tsis txaus siab hlo tsis lees paub Nws mus ntxiv lawm, tsis mloog Nws lus mus ntxiv lawm, los sis tsis nkaum Nws los sis muab Nws tso kom nrug deb mus ntxiv lawm. Txhua yam uas koj xav tau yog cuab pob ntseg rau Nws, mloog Nws lus, ua zoo pauj txhua yam uas Nws muab rau koj, thiab zwm rau Nws txoj kev tswj hwm. Koj tsis tawv nyom qhov raug coj, raug pub rau, saib xyuas, thiab tsom kwm los ntawm Nws, tsis tawv nyom yam uas Nws txib thiab tsa rau koj. Txhua yam uas koj xav tau yog caum raws Nws, los nyob puag ncig Nws nrog Nws nyob ua ke; txhua yam uas koj xav tau yog los txais yuav Nws li koj ib txoj thiab tib txoj sia nkaus xwb, los txais yuav Nws li koj ib tug thiab tib tug Tswv nkaus xwb, koj ib tug thiab tib tug Vajtswv nkaus xwb.

Lub Yim Hli Hnub Tim 18, Xyoo 2014

Ntxiv Mus: Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No