Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav

Ua ntej tshaj plaws, cia peb hu ib zaj nkauj tso: Zaj Nkauj Qhuas Lub Nceeg Vaj (I) Lub Nceeg Vaj Twb Nqis Los Rau Hauv Ntiaj Teb Lawm.

Suab nkauj qhuas: Cov neeg coob coob qw qhuas Kuv, cov neeg coob coob qhuas Kuv; txhua lub qhov ncauj hu tus tseem Vajtswv lub npe. Lub nceeg vaj nqis nroos los rau tib neeg lub ntiaj teb.

1 Cov neeg coob coob qw qhuas Kuv, cov neeg coob coob qhuas Kuv; txhua lub qhov ncauj hu tus tseem Vajtswv lub npe, tag nrho cov neeg tsa qhov muag saib tej Kuv ua. Lub nceeg vaj nqis nroos los rau tib neeg lub ntiaj teb, Kuv tus neeg mas nplua nuj thiab muaj nplua mias. Leej twg thiaj yuav tsis zoo siab rau qhov no? Leej twg thiaj yuav tsis seev cev zoo siab? Au, Xi-oo! Tsa koj tus chij uas yeej kiag los ua kev zoo siab rau Kuv! Hu koj lub suab nkauj yeej ntawm txoj kev yeej los nthuav tawm Kuv lub npe dawb huv!

2 Tag nrho txhua tus tsim tawm los mus kom txog qhov ntiaj teb kawg! Maj nrawm nroos los yaug nej tus kheej kom dawb huv ces kom nej thiaj ua tau qhov khoom fij rau Kuv! Cov hnub qub saum ntuj saud! Maj nrawm nroos rov los rau nej qhov chaw los ua kom pom Kuv lub hwj chim loj nyob rau saum ntuj! Kuv tig pob ntseg mloog cov suab ntawm cov neeg hauv ntiaj teb, cov uas nchuav tawm lawv txoj kev hlub thiab kev hwm Kuv yam tsis muaj chaw kawg nyob rau hauv tej suab nkauj! Nyob rau hnub no, thaum tag nrho cov tsim tawm los rov los muaj txoj sia, Kuv nqis los rau hauv tib neeg ntiaj teb. Tam sim no, nyob rau qhov chaw no, tag nrho tej paj hmab paj ntoos tawg ntsa paug, tag nrho tej noog quaj ua ib lub suab, tag txhua yam mas hauv siab dhia pig poog rau txoj kev zoo siab! Nyob rau hauv lub suab ntawm lub nceeg vaj txoj kev txaum yim, Ntxwgnyoog lub nceeg vaj vau tag nrho, muab rhuav tshem tag nrho nyob rau hauv lub nceeg vaj zaj nkauj uas nrov cuag xob nroo, tsis muaj hnub sawv rov los ntxiv lawm!

3 Nyob hauv ntiaj teb no leej twg thiaj tau luag sawv los tawm tsam? Thaum Kuv nqis los rau hauv ntiaj teb, Kuv coj hluav taws los hlawv, coj kev npau taws, coj kev puas ntsoog txhua yam los. Tej nceeg vaj hauv ntiaj teb ces yog Kuv lub nceeg vaj tam sim no lawm! Nyob puag saum ntuj, cov huab dov mus los thiab su tuaj; nyob hauv qab ntuj ntsuab, pas dej thiab dej ntws ntas tuaj thiab sib do yam zoo siab hlo los tsim tau lub suab nkauj lom zem kawg. Tej tsiaj uas muaj so ces tawm zom zaws ntawm lawv tej chaw pw los, thiab tag nrho tib neeg sawv daws ces sawv tsees ntawm kev tsaug zog los vim yog Kuv. Hnub uas tib neeg coob heev tos ntsoov los txog lawm lau! Lawv hu tej nkauj zoo tshaj plaws rau Kuv!

—Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Txhua txhua zaus nej hu zaj nkauj no nej xav txog dab tsi xwb? (Peb zoo siab thiab txaus siab heev, thiab peb xav txog tias lub nceeg vaj yuav muaj yeeb koob thiab zoo nkauj npaum li cas, noob neej thiab Vajtswv yuav nyob ua ke mus ib txhis li cas.) Puas tau muaj leej twg xav txog tus qauv uas tib neeg yuav tsum hloov los mus nrog Vajtswv nyob ua ke? Nyob rau hauv nej cov kev xav hauv nruab siab, tib neeg yuav tsum zoo li cas thiaj koom tau nrog Vajtswv thiab txaus siab rau lub neej muaj yeeb koob uas muaj nyob rau hauv lub nceeg vaj? (Lawv cov yam ntxwv tsim nyog tau hloov pauv.) Lawv cov yam ntxwv tsim nyog raug hloov pauv, tiam sis mus txog rau theem twg? Lawv yuav zoo li cas tom qab lawv cov yam ntxwv raug hloov pauv tag lawm? (Lawv yuav rais los ua neeg dawb huv.) Cov txheej txheem rau txoj kev dawb huv yog dab tsi? (Txhua tus tib neeg cov kev xav thiab cov kev txiav txim siab yuav tsum haum nrog Khetos.) Qhov haum nrog zoo li ntawd yuav qhia tshwm tau li cas? (Yus tsis txhob tawm tsam los sis ntxeev siab rau Vajtswv, muaj peev xwm zwm rau Nws tag nrho, thiab yus muaj kev hwm ntshai Nws nyob hauv yus lub siab.) Nej qee leej cov lus teb nyob rau hauv txoj kev raug lawm. Qhib nej lub siab, nej txhua tus, thiab tawm suab rau yam nej xav hais. (Cov tib neeg uas ua neej nyob nrog Vajtswv hauv lub nceeg vaj yuav tsum muaj peev xwm ua lawv cov luag hauj lwm—nrog kev ncaj ncees—los ntawm kev caum raws qhov tseeb thiab tsis raug tuav cia rau tom qab los ntawm ib tug twg, ib qho xwm txheej dab tsi, los sis ib yam khoom dab tsi li. Ces tom qab ntawd nws muaj peev xwm ua rau lawv tawg tawm ntawm kev tsaus ntuj txoj kev haub ntxias mus, tig lawv lub siab los rau Vajtswv, thiab ntshai Vajtswv thiab zam kev phem.) (Peb txoj kev xam pom rau tej khoom muaj peev xwm tig mus nrog rau Vajtswv, thiab peb muaj peev xwm tawg tawm ntawm kev tsaus ntuj txoj kev haub ntxias mus tau. Qhov tsawg kawg nkaus, peb muaj peev xwm mus txog rau qhov uas peb tsis raug quab yuam los ntawm Ntxwgnyoog ntxiv lawm, thiab qhov uas peb tso cov yam ntxwv qias vuab tsuab pov tseg, thiab zwm rau Vajtswv. Peb ntseeg tias nws yog yam tseem ceeb uas tib neeg yuav tsum tawg tawm ntawm kev tsaus ntuj txoj kev haub ntxias mus. Cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm tawg tawm ntawm kev tsaus ntuj txoj kev haub ntxias mus thiab khiav kom dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev khi ces tseem tsis tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim.) (Yuav kom ua tau tus qauv rau kev raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, tib neeg yuav tsum koom ib lub siab thiab ib txoj kev xav nrog Nws, thiab txhob tawm tsam Nws ntxiv lawm. Lawv yuav tsum muaj cuab kav paub txog lawv tus kheej, muab qhov tseeb coj los xyaum ua, muaj ib txoj kev to taub txog Vajtswv, hlub Vajtswv, thiab rais los koom nrog Vajtswv. Tag nrho tsuas yog li no xwb.)

Muab Tib Neeg Qhov Tshwm Sim hauv Lawv Lub Siab Luj Hnyav Npaum Li Cas

Zoo li nej muaj qee qhov kev xav txog txoj kev uas nej tsim nyog ua raws, thiab nej tau muaj qee qhov kev to taub txog nws los sis kev txaus siab rau nws. Txawm li cas los xij, txawm txhua lo lus nej tau hais tawm yuav yog khoob lug los sis yog tseeb los xij, nyob ntawm nej txoj kev tsom ntsoov rau hauv nej tej kev xyaum ua ib hnub dhau ib hnub xwb. Ntau xyoo dhau los no lawm, nej txhua tus tau sau cov txiv hmab txiv ntoo los ntawm txhua yam ntawm qhov tseeb, tsis hais ntawm tej kev qhuab qhia thiab ntawm qhov tseeb lub ntsiab tiag. Qhov no ua pov thawj qhia tias tib neeg niaj hnub nim no rau siab ntso rau kev mob siab caum kom tau qhov tseeb, thiab raws li qhov kawg, txhua yam thiab txhua qhov ntawm qhov tseeb tau hlav cag mus rau hauv qee leej tib neeg lub siab lawm. Txawm li cas los xij, qhov uas Kuv ntshai tshaj plaws yog dab tsi? Nws yog tias txawm qhov tiag ntawm cov xwm txheej ntawm qhov tseeb thiab tej tswv yim no tau hlav cag rau hauv nej lub siab lawm los xij, lawv lub ntsiab tiag tsuas muaj lub ntsiab tseem ceeb me me nyob rau hauv xwb. Thaum nej ntsib teeb meem thiab ntsib tej kev sim siab thiab tej kev xaiv, qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb no siv muaj qab hau npaum li cas rau nej? Nws puas muaj peev xwm pab tau nej kom dhau nej tej kev ntxom nyem thiab tawm ntawm nej tej kev sim siab mus, kom ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav? Nej puas yuav sawv khov kho rau hauv nej tej kev sim siab thiab hais lus tim khawv nrov ncha lug rau Vajtswv? Nej puas tau txhawj xeeb txog nej tus kheej rau tej no thiab? Kuv nug nej tias: Hauv nej lub siab, thiab hauv nej tej kev xav txhua hnub thiab tej kev ua tib zoo xav, qhov uas tseem ceeb tshaj plaws rau nej yog dab tsi? Nej puas tau muab ib lo lus xaus rau qhov no li? Qhov uas nej ntseeg tias tseem ceeb tshaj plaws rau nej yog dab tsi? Qee leej tib neeg hais tias, “Tseeb tiag, nws yog kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua,” hos lwm leej hais tias, “Tseeb tiag nws yog kev nyeem Vajtswv cov lus txhua hnub.” Qee leej tib neeg hais tias, “Tseeb tiag, nws yog qhov los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab qhov taij thov Nws txhua hnub,” thiab tseem muaj ib txhia hais tias, “Tseeb tiag, nws yog qhov ua kuv lub luag hauj lwm kom zoo txhua txhia hnub.” Haj tseem muaj ib txhia hais tias lawv tsuas xav txog qhov yuav ua li cas kom tau zoo raws Vajtswv, yuav ua li cas mloog Nws lus rau txhua yam, thiab yuav coj li cas kom haum nrog rau Nws txoj kev xav xwb. Nws puas yog li ntawd thiab? Txhua yam tsuas yog li no xwb lod? Piv txwv li, qee leej hais tias, “Kuv tsuas xav zwm rau Vajtswv xwb, tiam sis thaum twg uas kuv ntsib ib qho teeb meem mas, kuv tsis muaj cuab kav li.” Lwm leej hais tias, “Kuv tsuas xav ua kom tau zoo raws Vajtswv, thiab nws kuj zoo lawm yog tias kuv tsuas muaj peev xwm ua tau zoo raws Nws ib zaug xwb—tiam sis kuv tsis muaj peev xwm ua tau zoo raws Nws.” Qee leej hais tias, “Kuv tsuas xav zwm rau Vajtswv xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawm kev sim siab kuv tsuas xav zwm rau Nws txoj kev coj kev qhia, rau Nws lub hwj chim kav thiab kev npaj, yam tsis muaj kev yws los sis kev taij thov hlo li. Thiab tiam sis feem ntau kuv yeej zwm rau tsis tau kiag li.” Tseem muaj lwm leej hais tias, “Thaum kuv ntsib tej kev txiav txim siab, kuv yeej tsis muaj peev xwm xaiv muab qhov tseeb coj lo xyaum ua kiag li. Kuv tsuas ib txwm xav ua kom tau zoo raws cev nqaij daim tawv thiab xav txhab kom puv npo rau kuv tus kheej, cov kev ntshaw uas qia dub xwb.” Qhov laj thawj rau tej no yog dab tsi? Ua ntej thaum Vajtswv txoj kev sim yuav los, koj puas tau sib tw nrog koj tus kheej ib ob zaug li thiab, sim koj tus kheej tag los sim dua thiab? Kom pom seb koj puas muaj peev xwm zwm rau Vajtswv tiag tiag thiab ua tau zoo raws Nws tiag, thiab seb koj puas tuaj yeem lav tau tias koj yuav tsis ntxeev siab rau Nws; kom seb puas pom tias koj muaj peev xwm tshem koj tus kheej tawm ntawm qhov ua tau zoo raws koj tus kheej thiab qhov ua rau koj tej kev tshaw qia dub muaj tiav, thiab kom tsuas yog ua tau zoo raws Vajtswv, es tsis txhob muaj kev xaiv ntawm tus kheej li. Puas muaj leej twg ua li no thiab? Tseeb tiag, nws tsuas yog muaj ib qho tseeb nkaus xwb uas tau muab tso rau ntawm nej txhua lub qhov muag lawm, thiab nws yog yam uas ntxim saib tshaj plaws rau nej txhua tus thiab yog yam uas nej xav paub tshaj plaws—qhov teeb meem ntawm txhua tus qhov tshwm sim thiab txoj hau kev kawg. Tej zaum nej yuav tsis paub txog nws, tiam sis qhov no yog qee yam uas tsis muaj leej twg yuav tsis lees tsis tau. Thaum hais txog qhov tseeb ntawm tib neeg qhov tshwm sim, Vajtswv lo lus cog tseg rau tib neeg, thiab txoj hau kev kawg twg uas Vajtswv xav coj tib neeg mus rau, Kuv paub tias muaj qee leej twb tau kawm paub Vajtswv cov lus uas hais txog tej no ob peb lwm lawm. Thiab kuj tseem muaj cov uas nrhiav tag nrhiav thiab txog lo lus teb thiab xav twj ywm hauv lawv lub siab, tiam sis tseem xav tsis tawm dab tsi hlo li, los sis tej zaum thaum kawg kuj los xaus rau qee qhov tsis meej kiag li xwb. Nyob rau thaum kawg, lawv kuj tseem paub tsis tseeb tias qhov tshwm sim zoo li cas uas nyob tos rawv lawv. Thaum ua lawv cov luag hauj lwm, tib neeg feem ntau pheej xav paub cov lus teb uas meej meej rau cov lus nug nram qab no: “Kuv qhov tshwm sim yuav yog dab tsi? Kuv puas muaj peev xwm taug txoj kev no mus kom txog ntua rau qhov kawg? Vajtswv tus yeeb yam rau tib neeg yog dab tsi xwb?” Qee leej txhawj xeeb li no tias: “Nyob rau yav dhau los, kuv tau ua qee yam lawm, thiab kuv tau hais qee yam lawm; kuv tau tsis mloog Vajtswv lus lawm, kuv tau ua tej kev ua uas ntxeev siab rau Vajtswv lawm, thiab, muaj qee lub sij hawm, kuv ua tsis tau zoo raws Nws, kuv ua rau Nws mob siab, thiab kuv ua rau Nws tu siab thiab ua rau Nws ntxub kuv thiab tsis nyiam kuv kiag li. Yog li ntawd, tej zaum, kuv qhov tshwm sim yuav yog yam tsis paub li.” Nws yog qhov ncaj ncees uas yuav hais tias tib neeg feem ntau xav nyuaj txog lawv tus kheej qhov tshwm sim. Tsis muaj leej twg kav hais tias, “Kuv xav, ruaj siab ib puas feem pua, tias kuv yuav yog ib tug uas dim txoj sia; kuv ruaj siab ib puas feem pua tias kuv muaj peev xwm ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav. Kuv yog ib tug tib neeg uas yoog tau nrog Vajtswv lub siab; kuv yog ib tug uas Vajtswv qhuas.” Qee leej tib neeg xav tias nws yog ib yam nyuab uas yuav ua tau raws li Vajtswv txoj kev, thiab tias qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua mas yog yam uas nyuab tshaj plaws ntawm txhua yam. Yog li ntawd, cov tib neeg no thiaj ruaj siab tias lawv mas nyob dhau ntawm kev pab mus lawm, thiab tsis kav tsa lawv cov kev cia siab txog qhov tau txais ib qho tshwm sim uas zoo; los sis, tej zaum, lawv ntseeg tias lawv tsis muaj peev xwm ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav thiab yog li ntawd ces thiaj li tsis muaj peev xwm rais los ua cov tib neeg dim txoj sia. Vim yog qhov no, lawv thiaj li hais tias lawv tsis muaj qhov tshwm sim thiab tsis muaj peev xwm tau txais ib txoj hau kev kawg zoo. Tsis hais txawm tib neeg yuav xav li cas los xij li, lawv txhua tus yeej muaj lus nug txog lawv qhov tshwm sim ntau zaus. Ntawm cov lus nug txog lawv lub neej pem suab thiab yam uas lawv yuav tau txais thaum Vajtswv ua Nws tes dej num tiav lawm, lawv yeej tab tom suav thiab npaj tas li. Qee leej them tus nqi ob npaug; qee leej tso lawv lub cuab yim neej thiab lawv txoj hauj lwm tseg; qee leej tso lawv txoj kev sib yuav tseg; qee leej tso txoj hauj lwm tseg los muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv, qee leej tawm hauv lawv lub tsev mus ua lawv lub luag hauj lwm kom tiav; qee leej xaiv kev txom nyem, thiab pib los ua txoj hauj lwm uas iab siab thiab sab tshaj plaws li; qee leej txiav txim siab fij lawv tej nyiaj txiag thiab fij tej lawv muaj tag nrho, thiab tseem muaj lwm tus xaiv los caum raws qhov tseeb thiab sib zog kom paub Vajtswv. Tsis hais txawm nej yuav xaiv los xyaum ua li cas los xij, seb tus xeeb ceem uas nyob hauv qhov nej xyaum ua ntawd puas tseem ceeb los sis tsis tseem ceeb xwb? (Tsis tseem ceeb, nws yeej tsis tseem ceeb kiag li.) Yog li ntawd ces peb yuav piav qhia txog qhov “tsis tseem ceeb no li cas”? Yog tias txoj hau kev ntawm qhov xyaum ua tsis tseem ceeb, ces dab tsi thiaj li tseem ceeb? (Tus cwj pwm zoo uas nyob sab nraud tsis sawv cev txog qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua.) (Cov kev xav ntawm txhua leej mas tsis tseem ceeb; qhov tseem ceeb yog seb peb puas muab los sis tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab seb peb puas hlub los tsis hlub Vajtswv xwb.) (Kev swb ntawm cov tawm tsam Khetos thiab cov thawj coj cuav pab peb to taub tias tus cwj pwm sab nraud tsis yog yam uas tseem ceeb tshaj plaws. Nyob rau sab nraud, zoo li lawv tau tso ntau yam heev tseg thiab zoo li zoo siab hlo them tus nqi, tiam sis thaum muab ua tib zoo tshawb xyuas, peb muaj peev xwm pom tau tias lawv yeej tsis hwm Vajtswv li, tiam sis qhov tseeb lawv tawm tsam Nws txhua txhia yam. Nyob rau lub sij hawm tseem ceeb, lawv ib txwm tuaj Ntxwgnyoog tog thiab cuam tshuam Vajtswv tes dej num. Vim li ntawd, qhov tseem ceeb ntawm kev txiav txim siab ntawm no yog seb peb tuaj sab twg thaum lub sij hawm ntawd los txog, thiab seb peb tej kev xam pom rau tej ntawd yog dab tsi.) Nej txhuas tus hais tau zoo heev, thiab zoo li nej twb muaj ib lub hauv paus kev to taub thiab ib tug qauv kev ua neej lawm thaum hais txog qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua, Vajtswv tej kev xav, thiab yam uas Vajtswv xav tau los ntawm tib neeg. Qhov uas nej muaj cuab kav hais tau li no mas txhawb zog heev. Txawm tias qee yam uas nej hais yuav tsis raug heev los xij, nej twb tau los ze rau ntawm qhov muaj ib qho lus piav qhia txog qhov tseeb lawm—thiab qhov no ua pov thawj qhia tau tias nej tau tsim kho nej tus kheej txoj kev to taub tseeb txog tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej khoom uas nyob ib puag ncig nej, tej nyob ib ncig ntawm nej uas raug npaj tseg los ntawm Vajtswv lawm, thiab txhua yam uas nej muaj peev xwm pom tau. Qhov no yog ib qhov kev to taub uas ze rau qhov tseeb. Txawm tias tej nej tau hais ntawd tsis muaj txhij txhua, thiab qee qhov ntawm nej cov lus hais tsis tsim nyog los xij, nej txoj kev nkag siab twb los ze ze rau qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm. Tau hnov nej hais lus li no mas ua rau Kuv zoo siab heev.

Tib Neeg Txoj Kev Ntseeg Tsis Muaj Peev Xwm Hloov Chaw ntawm Qhov Tseeb Tau

Qee leej tib neeg muaj cuab kav tiv kev txom nyem tau, muaj peev xwm them tus nqi tau, nyob rau sab nraud mas coj zoo, tau txais kev hwm zoo, thiab xyiv fab hlo rau kev qhuas ntawm lwm tus. Nej puas hais tau tias tej hom cwj pwm nyob sab nraud li no muaj peev xwm muab hais tau tias yog qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua? Puas muaj ib tug neeg twg txiav txim tau tias cov tib neeg zoo li no tab tom ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav? Vim li cas tib neeg thiaj pom cov neeg zoo li no ib zaug tas ib zaug dua thiab xav tias lawv tab tom ua tau zoo raws Vajtswv, taug txoj kev ntawm qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab ua raws Vajtswv txoj kev? Vim li cas qee leej tib neeg thiaj xav li no? Nws tsuas muaj tib qho lus piav qhia txog qhov no nkaus xwb. Qhov lus piav qhia txog ntawd yog dab tsi? Nws yog qhov tias tib neeg ntau leej, qee cov lus nug—xws li tias qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua txhais tau li cas, qhov ua kom tau zoo raws Vajtswv txhais tau li cas, thiab kev muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb txhais tau li cas—tseem tsis tau meej tseeb heev. Vim li ntawd, thiaj li muaj qee leej tib neeg raug dag tas li los ntawm cov neeg uas nyob rau sab nraud mas zoo li muaj kev ntseeg sab ntsujplig, txawj ntse, nyob chaw siab, thiab zoo heev. Hos cov tib neeg muaj peev xwm txawj hais cov npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia, thiab cov uas tej kev hais lus thiab kev ua mas zoo li tsim nyog qhuas, cov uas raug lawv dag yeej tsis tau ntsia mus rau lub ntsiab tseeb ntawm lawv tej kev ua, cov keeb laj fai uas nyob tom qab lawv tej kev ua, los sis seb lawv cov hom phiaj yog dab tsi kiag li. Ntau tshaj ntawd, lawv yeej tsis tau ntsia seb cov tib neeg no puas zwm rau Vajtswv tiag tiag, los sis lawv yeej tsis tau txiav txim siab seb cov tib neeg no puas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Lawv yeej tsis tau pom meej txog lub ntsiab tseeb ntawm kev ua neeg txog cov tib neeg no li. Dua li ntawd, pib ntua thawj kauj ruam ntawm sib paub nrog lawv, lawv tau, me ntsis thiab me ntsis, qhuas thiab hwm cov tib neeg no, thiab nyob rau thaum kawg, cov tib neeg no thiaj tau rais los ua lawv cov mlom lawm. Tsis tas li ntawd, nyob hauv qee leej txoj kev xav, cov mlom uas lawv pe hawm—thiab cov uas lawv ntseeg muaj peev xwm tso lawv tsev neeg thiab txoj hauj lwm tseg, thiab cov uas zoo li muaj peev xwm them tus nqi tau—yog cov neeg ua tau zoo raws Vajtswv tiag thiab yog cov uas muaj peev xwm tau txais qhov tshwm sim thiab cov hauv kev kawg zoo. Hauv lawv txoj kev xav, cov mlom no yog cov uas Vajtswv qhuas. Dab tsi ua rau lawv ntseeg tej yam zoo li ntawd? Lub ntsiab tseeb ntawm qhov teeb meem no yog dab tsi? Qhov tshwm sim los no muaj peev xwm coj nws mus rau dab tsi? Ua ntej tshaj plaws cia peb tham txog qhov teeb meem ntawm nws lub ntsiab tseeb.

Qhov tseem ceeb, cov teeb meem no hais txog tib neeg tej kev xam pom, lawv cov hau kev ntawm kev xyaum ua, cov keeb laj fai twg ntawm kev xyaum ua uas lawv xaiv coj los siv, thiab yam uas lawv txhua tus pheej tsom ntsoov ntawd tsis muaj feem dab tsis nrog rau Vajtswv tej kev xav tau ntawm noob neej. Tsis hais yuav yog tib neeg tsom ntsoov rau cov teeb meem ntiav ntiav los yog cov teeb meem tob tob, los sis rau cov npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia los sis qhov tseeb, lawv tsis ua raws li qhov lawv tsim nyog ua raws tshaj plaws, los sis lawv tsis paub tias yam twg lawv tsim nyog paub tshaj plaws. Qhov laj thawj rau qhov no yog tib neeg tsis nyiam qhov tseeb kiag li; xws li, lawv tsis txaus siab muab lub sij hawm thiab kev rau siab los nrhiav thiab muab cov keeb laj fai ntawm kev xyaum ua uas muaj nyob hauv Vajtswv cov lus hais tawm coj los xyaum ua. Tiam sis, lawv xum siv qhov luv luv, sau zog yam lawv to taub thiab paub los ua ke tias yog yog kev xyaum ua uas zoo thiab tus cwj pwm zoo; qhov sau zog los ua ke no thiaj tau rais los ua lawv tus kheej lub hom phiaj rau kev caum raws, uas lawv coj los ua qhov tseeb rau kev xyaum ua. Qhov tshwm sim ncaj qha tuaj ntawm no ces yog qhov tib neeg siv tib neeg tus cwj pwm zoo coj los txhawm rau qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua, uas kuj ua tau zoo raws lawv txoj kev ntshaw kom ntxias tau Vajtswv lub siab. Qhov no ua rau lawv muaj peev txheej los muaj kev txaus siab nrog qhov tseeb, uas lawv kuj siv coj los sib cam thiab sib tw nrog Vajtswv. Tib lub sij hawm ntawd, tib neeg kuj muab Vajtswv tso rau ib sab yam tsis txaj muag kiag li, muab cov mlom uas lawv hwm coj los hloov Nws chaw. Tsuas muaj tib lub hauv paus cag uas ua rau tib neeg muaj tej kev ua thiab kev xam pom uas tsis paub qab hau zoo li no xwb, los sis cov kev xav thiab kev xyaum ua rau ib sab xwb—thiab hnub no Kuv yuav qhia nws rau nej: Qhov laj thawj yog tias, txawm tej zaum tib neeg yuav caum raws Vajtswv, taij thov Nws txhua hnub, thiab nyeem Nws cov lus hais tawm txhua hnub los xij, tseeb tiag lawv yeej tsis to taub txog Nws txoj kev xav li. Qhov no yog lub hauv paus cag ntawm qhov teeb meem. Yog tias muaj ib tug twg to taub txog Vajtswv lub siab thiab paub txog yam uas Nws nyiam, yam uas Nws tsis nyiam kiag li, yam uas Nws xav tau, yam uas Nws tsis txais yuav, hom tib neeg uas Nws hlub, hom tib neeg uas Nws tsis nyiam, hom qauv twg uas Nws siv thaum xav tau dab tsi los ntawm tib neeg, thiab Nws siv hom hau kev twg coj los ua kom lawv zoo tshaj plaws, ces tus tib neeg ntawd puas tseem muaj lawv tus kheej tej kev xav lawm? Cov tib neeg zoo li no puas muaj peev xwm mus pe hawm lwm tus tau thiab? Ib tug tib neeg dog dig puas muaj peev xwm rais ua lawv tus mlom tau? Cov tib neeg uas to taub txog Vajtswv txoj kev xav yeej muaj tej kev xam pom uas muaj qab hau ntau tshaj ntawd. Lawv yuav tsis lam tau lam pe hawm ib tug neeg qias vuab tsuab, los sis lawv yuav tsis, thaum tab tom taug txoj kev ntawm qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua, lam tau lam ntseeg qi muag nti tuav raws ob peb txoj kev cai los sis cov keeb laj fai ntawd uas sib txig sib luag nrog rau qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua.

Muaj Kev Xav Ntau Yam Txog tus Qauv uas Vajtswv Txiav Txim Rau Tib Neeg Qhov Tshwm Sim

Cia peb rov qab los rau lub ncauj lus no thiab sib tham txuas ntxiv txog qhov teeb meem ntawm qhov tshwm sim.

Muab hais tias txhua tus neeg muaj kev txhawj xeeb nrog lawv tus kheej qhov kev tshwm sim, nej puas paub tias Vajtswv txiav txim qhov tshwm sim ntawd li cas? Qhov xeeb ceem twg uas Vajtswv txiav txim ib tug tib neeg qhov tshwm sim? Ntau tshaj ntawd, hom qauv zoo li ca uas Nws siv coj los txiav txim? Thaum ib tug tib neeg qhov tshwm sim tseem tsis tau raug txiav txim, Vajtswv yuav nthuav tawm qhov tshwm sim ntawd li cas? Puas muaj leej twg paub? Raws li Kuv tau hais ua ntej ntawd lawm tias, muaj qee leej twb tau siv sij hawm ntev heev rau kev tshawb fawb Vajtswv cov lus rau hauv qhov rau siab ntso nrhiav qhov uas qhia txog tib neeg qhov tshwm sim, txog cov pawg uas tej tshwm sim no tau sib faib, thiab txog qhov tshwm sim ntau yam uas tos ntsoov rau ntau hom tib neeg uas sib txawv. Lawv kuj cia siab los nrhiav txog Vajtswv txoj lus uas qhia txog tib neeg qhov tshwm sim, hom qauv twg uas Vajtswv siv, thiab Nws txiav txim ib tug tib neeg qhov tshwm sim li cas tiag tiag. Nyob rau thaum kawg, txawm li cas los xij, cov tib neeg no yeej nrhiav tsis ntsib tej lus teb kiag li. Qhov tseeb tiag, muaj ib lo lus me me uas hais txog qhov teeb meem ntawm Vajtswv cov lus hais tawm. Vim li cas? Tsuav yog tib neeg qhov tshwm sim tseem tsis tau raug nthuav tawm, Vajtswv tsis xav qhia rau ib tug twg li txog yam yuav tshwm sim tuaj nyob rau thaum kawg, los sis Nws tsis xav hais rau ib tug twg txog lawv txoj hau kev kawg ua ntej ntawm lub sij hawm—vim qhov ua li ntawd yuav tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau tib neeg. Ntawm no thiab tam sim no, Kuv tsuas xav qhia nej txog tus xeeb ceem uas Vajtswv siv los txiav txim rau tib neeg qhov tshwm sim, txog cov keeb laj fai uas Nws siv hauv Nws tes dej num los txiav txim thiab qhia tshwm txog cov tshwm sim no, thiab txog tus qauv uas Nws siv los txiav txim seb leej twg yuav muaj peev xwm muaj sia nyob los tsis muaj sia nyob. Tej no tsis yog cov lus nug uas nej txhawj xeeb tshaj plaws lod? Yog li ntawd ces, tib neeg ntseeg Vajtswv txiav txim rau tib neeg qhov tshwm sim li cas? Nej tau hais txog ib feem ntawm nws kiag tam sim no lawm: Qee leej ntawm nej cov ko hais tias nws muaj feem nrog rau qhov ua yus lub luag hauj lwm ncaj ncees thiab qhov muab fij rau Vajtswv; qee leej hais tias nws yog kev zwm rau Vajtswv thiab ua kom tau zoo raws Nws; qee leej hais tias ib qho tseeb ces yog qhov uas nyob ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua; thiab qee leej hais tias qhov tseem ceeb ces yog qhia txog tus kheej kom me li me tau…. Thaum nej muab tej qhov tseeb no coj los xyaum ua, thiab thaum nej xyaum ua raws nraim li cov keeb laj fai uas nej ntseeg tias yog lawm, nej puas paub tias Vajtswv xav li cas? Nej puas tau xav dua li tias seb qhov ua li no puas ua tau zoo raws Nws txoj kev xav los sis ua tsis tau thiab? Nws puas zoo raws Nws tus qauv thiab? Nws puas haum li qhov Nws xav tau thiab? Kuv ntseeg tias tib neeg feem ntau tsis tshua muab cov lus nug no coj los ua zoo xav. Lawv tsuas siv ib feem ntawm Vajtswv cov lus, los sis ib feem ntawm cov lus qhuab qhia, los sis cov qauv ntawm qee leej thawj coj sab ntsujplig uas lawv pe hawm li mlom, quab yuam lawv tus kheej kom ua yam no thiab yam tod xwb. Lawv ntseeg tias qhov no yog txoj hau kev uas yog lawm, yog li ntawd lawv thiaj li tuav nws ruaj ruaj thiab ua raws nws tas li, tsis hais yuav muaj dab tsi tshwm tuaj nyob rau thaum kawg los xij. Qee leej tib neeg xav tias, “Kuv muaj txoj kev ntseeg los tau ntau lub xyoo lawm; kuv yeej ib txwm xyaum ua rau txoj hau kev no. Kuv hnov zoo li tias kuv tau ua zoo raws Vajtswv lawm, thiab kuv kuj tseem hnov tias kuv tau txais ntau yam los ntawm nws. Qhov no yog vim kuv tau to taub txog qhov tseeb ntau yam nyob rau lub sij hawm no, nrog rau ntau yam uas nyob rau yav thaud uas kuv tsis to taub li. Tshwj xeeb tshaj, ntau yam ntawm kuv tej tswv yim thiab kev xam pom tau hloov lawm, kuv lub neej qhov tseem ceeb tau hloov lawm ntau heev lawm, thiab tam sim no kuv muaj kev to taub zoo heev txog lub ntiaj teb no.” Cov tib neeg zoo li no ntseeg tias qhov no yog kev sau qoob loo, thiab tias nws yog qhov tshwm sim kawg ntawm Vajtswv tes dej num rau tib neeg. Hauv nej txoj kev xav, nrog rau cov qauv no thiab tej nej xyaum ua ua ke tag nrho, nej puas yog tab tom ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav thiab? Qee leej ntawm nej cov ko yuav hais ruaj siab hlo tias, “Tseeb tiag! Peb tab tom xyaum ua raws nraim li Vajtswv lo lus; peb tab tom xyaum ua raws nraim li tus nyob Sauv tau qhia thiab tau hais lawm. Peb ib txwm tab tom ua peb lub luag hauj lwm thiab caum raws Vajtswv tas li, thiab peb yeej tsis tau ncaim Nws mus li. Yog li ntawd peb thiaj li ruaj siab hlo hais tau tias peb tab tom ua tau zoo raws Vajtswv. Txawm peb to taub Nws tej kev xav ntau npaum li cas, thiab txawm peb nkag siab Nws cov lus ntau npaum li cas los xij, peb yeej ib txwm nyob hauv txoj kev nrhiav kev sib raug zoo nrog Vajtswv. Tsuav yog peb ua kom yog, thiab xyaum ua kom yog xwb, ces peb yuav ua tau qhov tshwm sim uas yog.” Koj xav li cas txog qhov kev xam pom no xwb? Nws puas yog thiab? Tej zaum yuav muaj qee leej hais tias, “Kuv yeej tsis tau xav txog tej no dua kiag li. Kuv tsuas xav tias tsuav yog kuv ua kuv lub luag hauj lwm tiav thiab ua raws li cov kev cheem tsum ntawm Vajtswv cov lus hais tawm xwb, ces kuv muaj peev xwm ciaj sia nyob tau lawm. Kuv yeej tsis tau xav txog lo lus nug ntawm qhov seb kuv puas tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv, los sis kuv yeej tsis tau xav dua li tias seb kuv puas tau ua tiav raws li tus qauv uas Nws tau teeb tseg lawm. Vim yog Vajtswv yeej tsis tau qhia kuv los sis muab ib lo lus qhia uas tseeb meej rau kuv kiag li, kuv thiaj li ntseeg tias tsuav yog kuv rau siab ntso ua hauj lwm mus ntxiv thiab tsis tso tseg li, ces yeej yuav ua rau Vajtswv txaus siab thiab yuav tsis cheem tsum ib yam dab tsi ntawm kuv ntxiv lawm.” Tej kev ntseeg zoo li no puas yog thiab? Raws li Kuv paub mas, txoj kev xyaum ua li no, txoj kev xav li no, thiab txhua cov kev xam pom li no ua rau kom muaj kev xav ntau thiab ua rau qhov muag dig me ntsis. Tej zaum Kuv cov lus hais no yuav ua rau nej ib txhia poob siab me ntsis, xav txog, “Kev Dig Muag? Yog tias qhov no yog kev dig muag, ces peb txoj kev cia siab rau kev cawm dim thiab kev ciaj sia mas yog yam me heev thiab tsis meej tseeb li, puas yog mas? Qhov muab nws hais li ntawd, tsis yog Koj tab tom muab cov dej txias nchuav rau peb lod?” Txawm nej yuav ntseeg dab tsi los xij, cov Kuv hais thiab ua tsis yog txhob txwm ua kom nej xav tias muab cov dej txias nchuav rau nej. Tiam sis, tej ntawd tsuas txhob txwm muaj los txhim kho nej txoj kev to taub txog Vajtswv tej kev xav thiab txhab ntxiv rau nej txoj kev nkag siab rau tej Nws tab tom xav, tej Nws xav ua kom tiav, hom tib neeg twg uas Nws nyiam, yam twg uas Nws tsis nyiam kiag li, yam twg uas Nws ntxub, hom tib neeg twg uas Nws xav muab kom tau, thiab hom tib neeg twg uas Nws tsis lees txais. Tej ntawd txob txwm ua kom nej muaj lub siab meej tseeb thiab ua kom nej muab ib txoj kev to taub tseeb tias nej txhua tus tej kev ua thiab kev xav tau yuam kev mus deb ntawm tus qauv uas Vajtswv cheem tsum npaum li cas lawm. Nws puas tsim nyog los tham txog cov ncauj lus no thiab? Vim Kuv paub tias nej twb muaj txoj kev ntseeg los lawm ntev, thiab tau mloog tej lus qhuab qhia los lawm ntau, tiam sis tej no yog kiag tej uas nej tseem muaj tsawg heev. Txawm tias nej twb tau teev txhua qhov tseeb tseg rau hauv nej phau ntawv lawm, thiab tau cim nco thiab sau tej yam no uas nej tus kheej ntseeg tias tseem ceeb cia rau hauv nej lub siab lawm, thiab txawm tias nej npaj los siv tej no los ua kom tau zoo raws Vajtswv nyob rau lub sij hawm thaum nej xyaum ua, los siv tej no thaum nej muaj kev cheem tsum, los siv tej no kom nej dhau lub sij hawm muaj kev txom nyem uas nyob tom hauv ntej, los sis tsuas cia tej no los ua nej luag thaum nej tseem ua nej lub neej nyob, raw li qhov Kuv paub mas, tsis hais txawm nej yuav ua li cas los xij, yog tias nej tsuas ua tej no xwb, mas qhov no yeej tsis tseem ceeb dab tsi li. Yog li ntawd ces, dab tsi thiaj li tseem ceeb tshaj plaws? Nws yog tias thaum koj tab tom xyaum ua, koj yuav tsum paub kom tob, nrog qhov tseeb tshaj plaws, tsis hais seb txhua yam uas koj tab tom ua—txhua qhov kev ua—puas mus raws nraim li qhov Vajtswv xav tau, thiab seb tag nrho koj tej kev ua, tag nrho koj tej kev xav, thiab tej tshwm sim thiab lub hom phiaj uas koj xav ua kom tiav puas ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav tiag tiag thiab puas teb tau Nws tej kev cheem tsum, nrog rau seb Nws puas pom zoo rau tej no los sis tsis pom zoo. Tej no thiaj li yog qhov tseem ceeb tshaj plaws.

Taug Vajtswv Txoj Kev: Ntshai Vajtswv thiab Zam Kev Phem

Muaj ib lo lus uas nej tsim nyog muab sau cia. Kuv ntseeg tias lo lus no mas tseem tseeb tshaj plaws, vim rau Kuv mas, nws tshwm tuaj rau hauv siab ntau zaus uas suav tsis txheeb txhua txhua hnub li. Vim li cas? Nws yog vim tias txhua zaus thaum Kuv ntsib nrog ib tug neeg twg, txhua zaus thaum Kuv hnov ib tug neeg twg zaj dab neeg, thiab txhua zaus thaum Kuv hnov txog ib tug tib neeg txoj kev paub yav dhau los los sis lo lus tim khawv ntawm kev ntseeg Vajtswv, Kuv ib txwm siv lo lus no los txiav txim hauv Kuv lub siab seb tus tib neeg ntawd puas yog hom neeg uas Vajtswv xav tau thiab hom neeg uas Vajtswv nyiam los tsis yog. Yog li ntawd ces, lo lus no yog dab tsi? Tam sim no Kuv muab nej txhua tus tso zaum rau ntawm npoo ntawm nej cov chaw zaum. Thaum Kuv nthuav tawm lo lus, tej zaum nej yuav chim siab, vim muaj qee leej tau them tus nqi ua dej num ntawm daim di ncauj los lawm ntau xyoo. Txawm li cas los xij, Kuv yeej tsis tau them tus nqi ua dej num ntawm daim di ncauj kiag li. Lo lus no yeej nyob hauv Kuv lub siab. Yog li ntawd, lo lus no yog dab tsi? Nws yog li no: “Taug Vajtswv txoj kev: Ntshai Vajtswv thiab zam kev phem.” Qhov no tsis yog ib kab lus yooj yooj yim xwb lod? Txawm li cas los xij, tsis hais txog nws qhov yooj yim, cov tib neeg uas muaj kev to taub tob tseeb txog cov lus no yuav hnov tias lawv ris lub nra hnyav, tias lo lus no muaj txiaj ntsig heev rau ib tug tib neeg txoj kev xyaum ua, tias nws yog ib txoj kab los ntawm hom lus ntawm txoj sia uas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, tias nws sawv cev rau ib lub hom phiaj mus tag ib sim neej rau cov uas nrhiav kom ua tau zoo raws Vajtswv, thiab tias nws yog ib txoj hau kev mus tag ib sim neej uas ib tug tib neeg twg xav txog Vajtswv tej kev xav uas tsim nyog caum raws. Yog li, nej xav li cas xwb: Lo lus no tsis yog qhov tseeb lod? Nws muaj los tsis muaj qhov tseem ceeb zoo li ntawd thiab? Ntxiv ntawd, tej zaum nej qee leej tab tom xav txog lo lus no, thiab sim nrhiav nws, thiab tej zaum muaj nej qee leej uas tsis ntseeg txog nws: Lo lus no puas tseem ceeb tshaj plaws mas? Nws puas tseem ceeb tshaj plaws thiab? Nws puas cheem tsum hais txog nws tag npau li ntawd thiab? Tej zaum kuj muaj nej qee leej uas tsis nyiam lo lus no thiab, vim nej xav hais tias kev taug Vajtswv txoj kev thiab kev lim nws los ua lo lus no ua rau kom muaj kev nkag siab yuam kev ntau dhau heev lawm. Kev muab txhua yam uas Vajtswv hais thiab muab txo los ua ib lo lus xwb—qhov ntawd yuav tsis ua rau kom Vajtswv tsis tseem ceeb ib qho me me li lod? Qhov ntawd nws yog li ntawd lod? Nws muaj peev xwm yog tau tias nej feem coob tsis to taub zoo txog qhov tseem ceeb tob ntawm cov lus no. Txawm nej tau muab sau cia lawm los xij, nej tsis muaj kev xav txog qhov muab lo lus no khaws cia rau hauv nej lub siab; nej tsuas sau nws cia hauv nej cov ntawv kom tau muab coj los saib dua thiab xav rau thaum lub sij hawm nej khoom xwb. Nej qee leej yeej tsis quav ntsej cim nco lo lus no, twb tsis hais txog tias yuav coj nws los siv kom muaj txiaj ntsig kiag li thiab. Txawm li ntawd los xij, vim li cas Kuv thiaj xav hais txog lo lus no? Txawm tias nej txoj kev xam pom thiab txawm nej xav li cas los xij, Kuv yuav tsum tau hais txog lo lus no, vim nws sib txuas ntau heev mus rau qhov seb Vajtswv txiav txim rau tib neeg qhov tshwm sim li cas. Txawm tias nej qhov kev to taub tam sim no txog lo lus no zoo li cas los sis nej siv nws li cas los xij, Kuv yeej tseem yuav qhia rau nej li no tias: Yog tib neeg muaj peev xwm muab cov lus ntawm lo lus no coj los xyaum ua thiab muaj kev paub txog tej lus nawd, thiab ua kom tiav tau raws tus qauv ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, ces lawv yeej ruaj siab tau tias yuav yog cov tib neeg dim thiab muaj qhov tshwm sim zoo xwb xwb li. Txawm li cas los xij, yog tias koj tsis muaj peev xwm ua tau raws tus qauv uas teev los ntawm lo lus no, ces muaj peev xwm hais tau tias koj qhov tshwm sim ces yeej tsis paub tias zoo li cas kiag li. Vim li ntawd, Kuv hais rau nej txog lo lus no kom nej thiaj li npaj tau nej tus kheej, thiab kom nej thiaj li yuav paub tias hom qauv zoo li cas uas Vajtswv siv los ntsuas nej. Raws li qhov Kuv nyuam qhuav tau qhia rau nej lawm, lo lus no sib txuas ntau heev mus rau Vajtswv txoj kev cawm dim ntawm tib neeg, nrog rau qhov seb Nws kev txiav txim rau tib neeg qhov tshwm sim li cas. Nws sib txuas rau txoj kab ke twg? Nej xav paub tiag tiag li, yog li ntawd peb yuav sib tham txog nws nyob rau hnub no.

Vajtswv Siv Tej Kev Sim Siab Ntau Yam los Sim Seb Tib Neeg Puas Ntshai Vajtswv thiab Zam Kev Phem

Nyob rau txhua tiam ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas, Nws yeej muab qee cov lus rau tib neeg thiab qhia qee qhov tseeb rau lawv. Qhov tseeb no ua dej num li txoj kev uas tib neeg tsim nyog ua raws, txoj kev uas lawv tsim nyog taug mus, txoj kev uas pab cuam lawv kom ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, thiab txoj kev uas tib neeg tsim nyog muab coj los xyaum ua thiab coj raws nraim nyob rau hauv lawv lub neej thiab tag nrho sim neej ntawm txoj kev ua lawv lub neej. Nws yog vim cov laj thawj no Vajtswv thiaj li nthuav tawm cov lus hais tawm no rau tib neeg. Cov lus no uas los ntawm Vajtswv los tsim nyog rau tib neeg ua raws, thiab qhov ua raws qhov no yuav tau txais txoj sia. Yog tias ib tug tib neeg twg tsis ua raws tej no, tsis muab tej no coj los xyaum ua, thiab tsis ua neej nyob nrog Vajtswv cov lus hauv lawv lub neej, ces tus tib neeg no tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Tsis tas li ntawd, yog tias tib neeg tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua, ces lawv tsis ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, los sis lawv tsis muaj peev xwm ua kom tau zoo raws Vajtswv. Cov tib neeg uas tsis muaj cuab kav ua kom tau zoo raws Vajtswv tsis muaj peev xwm tau txais Nws kev qhuas, thiab cov tib neeg zoo li no tsis muaj qhov tshwm sim. Yog li ntawd ces, nyob hauv Nws tes dej num, Vajtswv txiav txim ib tug tib neeg qhov tshwm sim li cas? Vajtswv siv txoj hau kev twg los txiav txim ib tug tib neeg qhov tshwm sim? Tej zaum lub sij hawm no nej tseem tsis tau to taub meej txog qhov no, tiam sis thaum Kuv qhia nej txog qhov txheej txheem lawm, nws yuav pom meej tuaj, vim nej ntau leej twb tau paub txog qhov no los ntawm nej tus kheej lawm.

Hauv Nws tes dej num, txij ntua li thaum pib los, Vajtswv tau teeb tsa kev sim siab rau txhua tus lawm—los sis koj muaj peev xwm hais tau tias, txhua tus uas caum raws Nws—thiab cov kev sim siab no tsis sib luag. Muaj cov uas tau ntsib kev sim siab ntawm qhov raug lawv tsev neeg tsis lees txais, cov uas ntsib kev sim siab ntawm thaj chaw ib puag ncig uas phem, cov uas ntsib kev sim siab ntawm qhov raug ntes thiab raug tsim txom, cov uas ntsib kev sim siab ntawm qhov kev xaiv txoj kev taug, thiab cov uas ntsib kev sim siab ntawm tej nyiaj txiag thiab meej mom. Muab hais dav dav tias, nej txhua tus tau ntsib txhua yam ntawm kev sim siab lawm. Vim li cas Vajtswv thiaj li ua dej num zoo li no? Vim li cas Nws thiaj li ua rau txhua tus tib neeg li no? Nws nrhiav qhov tshwm sim dab tsi tiag? Ntawm no yog lub ntsiab uas Kuv xav tham rau nej: Vajtswv xav pom seb tus tib neeg no puas yog hom tib neeg uas ntshai Nws thiab zam kev phem los tsis yog. Qhov no txhais tau tias thaum Vajtswv tab tom muab kev sim siab rau koj, ua rau koj ntsib qee yam xwm txheej los sis lwm yam, Nws txoj kev xav yog xav sim seb koj puas yog ib tug tib neeg uas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem los tsis yog. Yog tias ib tug twg tau ua lub luag hauj lwm saib xyuas cov khoom fij kom zoo, thiab lub luag hauj lwm no tau coj kom mus cuag nrog Vajtswv cov khoom fij, koj puas yuav hais tias qhov no yog qee yam uas Vajtswv tau npaj tseg cia lawm? Nws yeej yog kawg! Txhua yam uas koj ntsib yog qee yam uas Vajtswv tau npaj tseg cia lawm. Thaum koj ntsib tej xwm txheej li no, Vajtswv yuav zais ntshis soj ntsuam koj, saib seb koj xaiv li cas, koj xyaum ua li cas, thiab koj muaj tej kev xav dab tsi. Qhov uas Vajtswv mob siab txog tshaj plaws yog qhov tshwm sim tom qab kawg nkaus, vim nws yog qhov tshwm sim no uas yuav pab Nws los ntsuas seb koj puas ua neej nyob raws nrais li Nws tus qauv hauv qhov kev sim siab no los tsis ua. Txawm li cas los xij, thaum tib neeg ntsib teeb meem, feem ntau lawv tsis xav txog tias vim li cas lawv thiaj li ntsib qhov teeb meem no, tus qauv twg uas Vajtswv cheem tsum lawv ua kom tau, Vajtswv xav pom dab tsi nyob hauv lawv los sis Nws xav tau dab tsi los ntawm lawv los. Thaum ntsib qhov teeb meem no, cov tib neeg zoo li no tsuas xav tias, “Tej no yog qee yam uas kuv ntsib; kuv yuav tsum tau ceev faj, txhob ua dog dig! Txawm li cas los xij, qhov no yog Vajtswv qhov khoom fij, thiab kuv tsis muaj peev xwm chwv tau nws.” Muaj txoj kev xav yooj yim zoo li no, tib neeg thiaj ntseeg tias lawv tau ua tiav lawv lub luag hauj lwm lawm. Qhov tshwm sim ntawm qhov kev sim siab no puas coj kev txaus siab los rau Vajtswv los tsis coj? Kav tsij mus ua ntej thiab tham txog nws. (Yog tias tib neeg ntshai Vajtswv nyob hauv lawv lub siab, ces thaum ntsib nrog ib lub luag hauj lwm uas tso cai rau lawv los cuag Vajtswv cov khoom fij, lawv yuav xav tias yuav ua li cas yooj yim uas nws yuav ua tub qaug Vajtswv tus yam ntxwv, thiab qhov ntawd yuav ua rau lawv ruaj siab mus ua twb zoo ua.) Koj lo lus teb nyob rau qhov yog lawm, tiam sis nws tseem tsis tau txog rau ntawd kiag. Kev taug kev hauv Vajtswv txoj kev tsis yog kev soj ntsuam cov kev cai ntiav ntiav xwb; tiam sis, nws txhais tau tias thaum koj ntsib ib qho teeb meem, koj xub ntsia nws ua tej tshaj plaws thiab tseem tseeb tshaj plaws kom tam li yog ib qho xwm txheej uas npaj los ntawm Vajtswv, ib lub luag hauj lwm uas Nws tau muab rau koj, los sis ib txoj hauj lwm uas Nws tau muab tso rau koj lawm. Thaum ntsib qhov teeb meem no, koj tsim nyog ntsia nws kom tam li ib qho kev sim siab uas Vajtswv tau muab rau koj. Thaum koj ntsib qhov teeb meem no, koj yuav tsum muaj ib tug qauv nyob hauv koj lub siab, thiab koj yuav tsum xav tias qhov teeb meem no yog los ntawm Vajtswv los. Koj yuav tsum xav tias yuav saib xyuas nws li cas nyob rau hauv txoj kev uas koj muaj peev xwm ua kom koj lub luag hauj lwm tiav thaum tseem muaj kev ncaj ncees rau Vajtswv, los sis yuav ua li cas es thiaj tsis ua rau Nws npau taws los sis tub qaug Nws tus yam ntxwv. Puag tas peb tau hais txog kev saib xyuas cov khoom fij kom zoo. Qhov no muaj feem xyuam rau cov khoom fij, thiab nws kuj tseem muaj feem rau koj txoj hauj lwm thiab koj lub luag hauj lwm thiab. Koj mas muaj txoj hauj uas raug khi rau lub luag hauj lwm no. Txawm li cas los xij, thaum ntsib qhov teeb meem no, puas muaj kev sim siab dab tsi li? Muaj kawg. Qhov kev sim siab no los qhov twg los? Qhov kev sim siab no los ntawm Ntxwgnyoog los, thiab nws kuj los ntawm tib neeg cov yam ntxwv phem, qias vuab tsuab los thiab. Muab hais tias muaj kev sim siab, qhov teeb meem no muaj feem xyuam rau kev sawv ua tim khawv uas tib neeg tsim nyog sawv, uas nws kuj yog koj lub luag hauj lwm thiab txoj hauj lwm thiab. Muaj qee leej tib neeg hais tias, “Qhov no tsuas yog ib qho teeb meem me me xwb; nws puas yuav tsim nyog muab coj los ua qhov teeb meem loj mas?” Tsis tas muab vim tsis tseem ceeb! Qhov no yog vim tias yuav kom ua tau raws li Vajtswv txoj kev mas, peb tsis muaj peev xwm tso ib yam dab tsi tsis hais ntawm peb los sis ib ncig ntawm peb mus, txawm tias yuav yog yam me me xwb los xij; txawm peb xav tias peb tsim nyog muab siab rau nws los tsis muab, tsuav yog ib qho teeb meem dab tsi uas peb ntsib, peb yuav tsum txhob tso nws mus. Txhua yam uas tshwm sim tuaj tsim nyog ntsia kom zoo tam li cov kev sim siab uas Vajtswv muab rau peb. Koj xav li cas txog txoj kev ntsia rau tej qhov no? Yog tias koj muaj tej hom yeeb yam li no, ces nws txhawb tau ib qho tseeb tias: Tob tob rau hauv, koj ntshai Vajtswv thiab txaus siab hlo zam kev phem. Yog tias koj muaj qhov kev ntshaw no los ua kom tau zoo raws Vajtswv lawm, ces yam uas koj muab coj los xyaum ua ntawd yeej nyob tsis deb ntawm tus qauv uas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem lawm.

Muaj cov uas ntseeg tas li tias tej teeb meem uas tib neeg tsis quav ntsej txog thiab tsis hais txog ntawd tsuas yog tej qhov me me uas tsis muaj feem xyuam dab tsi txog qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Thaum ntsib ib qho teeb meem zoo li no, cov tib neeg no tsis xav ntau thiab lawv cia li tso kom nws dhau mus. Qhov tseeb tiag, txawm li cas los xij, qhov teeb meem no yog ib qho kev kawm paub uas koj tsim nyog kawm—ib qho kev kawm paub txog qhov yuav ntshai Vajtswv thiab zam kev phem li cas. Ntau tshaj ntawd, yam uas koj tsim nyog txhawj xeeb ntau tshaj ntawd yog kev paub txog tias Vajtswv tseem tab tom ua dab tsi thaum cov teeb meem no sawv tuaj rau koj. Vajtswv yeej nyob ntawm koj ib sab, soj ntsuam koj txhua lo lus thiab txhua txoj kev ua, thiab saib ntsoov txhua yam koj ua thiab yam uas hloov pauv uas nyob hauv koj tej kev xav—qhov no yog Vajtswv tes dej num. Qee leej tib neeg nug tias, “Yog tias qhov ntawd muaj tiag, cas kuv ho tsis hnov nws li?” Koj tsis hnov nws li vim yog koj tsis tau coj raws li txoj kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem tam li koj thawj txoj kev; yog li ntawd koj thiaj tsis muaj peev xwm paub txog tes dej num me me uas Vajtswv ua nyob hauv tib neeg, uas qhia tshwm nws tus kheej raws nraim li tib neeg cov kev xav thiab kev ua. Koj yog ib tug tib neeg tsis meej pem! Qhov teeb meem loj tshaj plaws yog dab tsi? Qhov teeb meem me me yog dab tsi? Cov teeb meem uas muaj feem xyuam nrog kev taug Vajtswv txoj kev tsis tau raug faib ntawm cov teeb meem loj los sis cov teeb meem me, tej teeb meem no puav leej yog ib yam loj—nej puas yuav muaj peev xwm lees txais qhov ntawd tau? (Peb muaj peev xwm lees txais nws tau.) Hais txog ntawm cov teeb meem txhua hnub, muaj qee cov uas tib neeg saib tam li yog teeb meem loj thiab tseem ceeb heev, thiab lwm cov ces raug muab saib tam li cov teeb meem me me xwb. Tib neeg pheej ntsia cov teeb meem loj no tam li yog qhov tseem ceeb tshaj, thiab lawv suav tias tej ntawd raug xa los ntawm Vajtswv. Txawm li cas los xij, thaum cov teeb meem loj no tshwm tuaj, vim yog tib neeg tus yeeb yam tsis paub tab thiab vim yog lawv tej peev xwm tsis zoo, tib neeg thiaj li ua tsis tiav Vajtswv txoj kev xav, tsis muaj peev xwm txais tau ib qhov kev nthuav tawm, thiab tsis muaj peev xwm tau txais ib qho kev txawj ntse tseeb uas muaj nuj nqis li. Hais txog ntawm cov teeb meem me no, tej no tib neeg twb tsis tsa muag saib thiab cia nws maj mam plam zuj zus mus xwb. Vim li no, tib neeg thiaj li plam lub cib fim kom raug tshawb xyuas rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab kom raug sim los ntawm Nws. Nws txhais tau li cas yog tias koj ib txwm tsis tsa muag ntsia cov tib neeg, cov xwm txheej, thiab cov khoom, thiab tej xwm txheej uas Vajtswv tau npaj rau koj lawm? Nws txhais tau tias txhua txhua hnub, thiab txhua txhua lub sij hawm, koj yeej tso Vajtswv txoj kev ua kom koj zoo tiav log tseg tas li, nrog rau Nws txoj kev coj huv tib si thiab. Thaum twg uas Vajtswv npaj ib qho xwm txheej rau koj, Nws yeej saib koj twb ywm, saib rau hauv koj lub siab, soj ntsuam koj txoj kev xav thiab kev ua twb zoo xav, saib ntsoov seb koj xav li cas, thiab tos seb koj yuav ua li cas. Yog tias koj yog ib tus neeg tsis xyuam xim—ib tug uas tsis mob siab tiag txog Vajtswv txoj kev, Nws cov lus, los sis qhov tseeb—ces koj yuav tsis rau siab los sis quav ntsej rau yam uas Vajtswv xav ua kom tiav hlo los sis tej kev cheem tsum uas Nws xav kom koj ua kom tau raws thaum Nws tau npaj ib qho chaw ib puag ncig rau koj. Koj los yuav tsis paub tias cov tib neeg, cov xwm txheej, thiab cov khoom uas koj ntsib muaj feem xyuam rau qhov tseeb los sis Vajtswv txoj kev xav li cas. Tom qab uas koj ntsib cov xwm txheej thiab cov kev sim siab zoo li no zaum tag zaum thiab, es Vajtswv tsis pom ib qho dab tsi tshwm sim hauv koj li, Nws yuav ua li cas? Tom qab tau ntsib kev sim siab zaum tag zaum thiab lawm, koj tsis ua kom pom Vajtswv meej rau hauv koj lub siab, los sis koj tsis pom cov xwm txheej uas Vajtswv tau npaj los rau koj rau tej ntawd: cov kev sim siab thiab kev sim los ntawm Vajtswv los. Tiam sis, ib yam dhau ib yam tuaj, koj tsis txais yuav lub cib fim uas Vajtswv tau muab rau koj, cia nws plam mus ib zaug tag thiab ib zaug ntxiv. Qhov no tsis yog kev tsis mloog lus tshaj plaws uas tib neeg ua tshwm tuaj lod? (Nws yog kawg.) Vajtswv puas yuav hnov mob siab vim tej no thiab? (Nws yeej yuav mob siab.) Tsis yog lawm, Vajtswv yuav tsis hnov mob siab li! Qhov hnov Kuv hais ib yam zoo li no ua rau nej ceeb ib zaug ntxiv. Tej zaum koj tseem tab tom xav tias: “Tsis yog nws twb tau hais thaum ntxov lawm tias Vajtswv yeej ib txwm hnov mob lod? Yog li ntawd Vajtswv yeej yuav tsis hnov mob lod? Yog li ces thaum twg Nws thiaj li hnov mob?” Muab hais kom luv luv tias, Vajtswv yeej yuav tsis hnov mob hauv qhov xwm txheej no li. Yog li ntawd ces, Vajtswv tus yeeb yam rau hom cwj pwm sab saud ne yog dab tsi xwb? Thaum tib neeg tsis txais yuav cov kev sim siab thiab kev sim uas Vajtswv xa los rau lawv lawm, thiab thaum lawv zam tej no, tsuas muaj ib tug yeeb yam uas Vajtswv muaj rau cov tib neeg zoo li no xwb. Tus yeeb yam no yog dab tsi? Vajtswv tsis lees txais hom tib neeg no, tawm hauv Nws nruab siab los. Muaj ob txheej lus txhais ntawm lo lus “tsis lees txais” no. Kuv yuav ua li cas piav txog nws los ntawm qhov Kuv xam pom? Nyob tob rau hauv, lo lus “tsis lees txais” muaj lub ntsiab lus tsis nyiam kiag li thiab ntxub nyob rau hauv. Es lwm txheej ntawm lo lus txhais no ne yog dab tsi? Qhov no yog feem uas hais txog kev yeem swb rau qee yam. Nej txhua tus yeej paub tias “yeem swb” txhais tau li cas lawm, puas yog? Muaj hais luv luv tias, “tsis lees txais” yog ib lo lus uas sawv cev rau Vajtswv txoj kev xav thiab tus yeeb yam kawg nkaus rau cov tib neeg uas coj cwj pwm zoo li ntawd; nws yog kev ntxub tshaj plaws rau lawv, thiab qia, thiab, yog li ntawd, nws qhov tshwm sim ntawm kev txiav txim siab yog muaj lawv tso tseg. Qhov no yog Vajtswv kev txiav txim siab tom qab kawg rau ib tug neeg uas tsis taug kev mus hauv Vajtswv txoj kev thiab tus uas tsis ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Tam sim no nej txhua tus puas muaj peev xwm pom txog qhov tseem ceeb ntawm los lus uas Kuv tau hais ua ntej ntawd lawm?

Tam sim no nej puas to taub txog txoj hau kev uas Vajtswv siv los txiav txim tib neeg qhov tshwm? (Txhua txhua hnub Nws npaj cov xwm txheej tsis sib thooj.) Nws npaj cov xwm txheej tsis sib thooj—qhov yog qee yam uas tib neeg muaj peev xwm hnov thiab tuav tau. Yog li ntawd, dab tsi thiaj yog Vajtwv qhov xav ua li no? Nws txoj kev xav yog los muab ntau hom kev sim siab rau txhua tus thiab txhua leej tib neeg nyob rau lub sij hawm thiab qhov chaw tsis sib thooj. Yam dab tsi ntawm ib tug tib neeg uas raug sim nyob rau lub sij hawm thaum raug ib txoj kev sim siab? Ib txoj kev sim siab txiav txim seb koj puas yog hom neeg uas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem hauv txhua qhov teeb meem uas koj ntsib, hnov txog, pom, thiab ntsib kiag. Txhua tus yuav ntsib hom kev sim siab no, vim Vajtswv coj ncaj nrab rau txhua tus tib neeg. Nej qee leej hais tias, “Kuv twb ntseeg Vajtswv los lawm ntau xyoo, vim li cas kuv thiaj tsis tau ntsib ib qho kev sim siab li?” Koj hnov tias koj tseem tsis tau ntsib ib qho li vim yog thaum twg los xij uas Vajtswv npaj cov xwm txheej rau koj, koj tsis mob siab tiag ua tej ntawd thiab tsis xav taug mus hauv Vajtswv txoj kev. Yog li ntawd, koj thiaj tsis paub txog Vajtswv cov kev sim siab kiag li. Qee leej tib neeg hais tias, “Kuv twb ntsib ob peb qho kev sim siab lawm, tiam sis kuv tsis paub yuav ua li cas muab coj los xyaum ua kom tau zoo. Txawm tias thaum kuv xyaum ua los, kuv tseem tsis paub tias seb kuv puas sawv ruaj nreeg tau nyob rau lub sij hawm thaum raug Vajtswv tej kev sim siab.” Hom tib neeg nyob hauv tus yam ntxwv li no mas yeej tsis yog feem tsawg kiag li. Yog li ces, tus qauv dab tsi uas Vajtswv siv coj los ntsuas tib neeg? Nws tsuas yog zoo raws li qhov Kuv twb tau hais ua ntej ntawd lawm tias: Nws yog tias seb koj puas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem hauv txhua yam uas koj ua, xav, thiab nthuav tawm. Qhov no yog qhov txiav txim tias seb koj puas yog ib tug tib neeg uas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem los tsis yog. Lub ntsiab no puas yooj yim, los tsis yooj yim? Nws yooj yim hais, tiam sis nws puas yooj yim muab coj los xyaum ua? (Nws yeej tsis yooj yim kiag li.) Vim li cas nws thiaj tsis yooj yim kiag li? (Vim yog tib neeg tsis paub Vajtswv, thiab lawv tsis paub tias Vajtswv ua tib neeg kom zoo tiav log li cas, yog li ntawd lawv thiaj ntsib teeb meem, lawv tsis paub nrhiav qhov tseeb li cas los daws lawv cov teeb meem. Lawv yuav tsum tau dhau ntau yam kev sim siab, ntau yam kev tsim kho kom zoo, ntau yam kev qhuab ntuas, thiab ntau yam kev txiav txim ua ntej lawv tuaj yeem muaj qhov tseeb ntawm kev ntshai Vajtswv.) Tej zaum nej muab nws tso rau txoj kev no, tiam sis nyob rau ntawm nej, kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem zoo li yooj yim rau kev ua heev nyob lub sij hawm no. Vim li cas Kuv thiaj li hais li no? Nws vim tias nej tau mloog cov lus qhuab qhia ntau heev thiab tau txais kev ywg dej los ntawm qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb tsis tsawg kiag li; qhov no tso cai rau nej muaj kev to taub txog tej kev ua thiab tswv yim ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Hais txog qhov yuav ua li cas muab qhov kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem coj los xyaum ua, qhov kev txawj ntse no tag nrho muaj txiaj ntsig heev thiab ua rau nej hnov tias tej yam no mas ua tau tiav yooj yim heev. Yog li ces, vim li cas tib neeg thiaj tsis muaj peev xwm ua nws kom tiav tau tiag li? Qhov no vim yog tib neeg tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb tsis ntshai Vajtswv, thiab nws nyiam kev phem. Qhov no yog qhov laj thawj tseeb.

Tsis Ntshai Vajtswv thiab Zam Kev Phem yog Tawm Tsawm Vajtswv

Cia Kuv pib los ntawm qhov nug nej tias lo lus, “ntshai Vajtswv thiab zam kev phem,” no los qhov twg los. (Phau Ntawv Yauj.) Vim peb hais txog Yauj lawm, cia peb sib tham txog nws. Nyob rau Yauj tiam, Vajtswv puas ua dej num rau kev cawm dim thiab kev kov yeej ntawm tib neeg? Tsis ua. Tsis yog li ntawd lod? Kuj zoo li ntawd, raws li ntawm Yauj mas, lub sij hawm thaum ntawd nws muaj kev txawj ntse txog Vajtswv ntau npaum li cas? (Tsis muaj ntau.) Yauj muaj txoj kev txawj ntse txog Vajtswv ntau dua los sis tsawg dua qhov nej muaj tam sim no? Vim li cas es nej thiaj li tsis muaj cuab kav teb? Qhov no yog ib lo lus nug uas yooj yim teb heev. Tsawg dua! Ntawd muaj tseeb kawg! Niaj hnub nim no nej nyob tim ntsej tim muag nrog Vajtswv, thiab tim ntsej tim muag nrog Vajtswv cov lus; nej muaj kev txawj ntse ntawm Vajtswv ntau dua Yauj. Vim li cas Kuv thiaj muab qhov no coj los hais? Kuv lub hom phiaj ntawm qhov hais txog tej no yog dab tsi? Kuv xav piav qhia ib qho tseeb rau nej, tiam sis ua ntej Kuv piav, Kuv xav nug nej ib lo lus nug: Yauj paub me ntsis txog Vajtswv xwb, tiam sis tseem muaj cuab kav ntshai Vajtswv thiab zam kev phem; vim li cas cov tib neeg txheej nim no ua tsis tau li ntawd? (Lawv qias vuab tsuab tob heev lawm.) Qhov uas lawv qias vuab tsuab heev ntawd yog ib qho xwm txheej ntiav ntiav uas ua rau kom muaj teeb meem, tiam sis Kuv yuav tsis saib nws nyob hauv txoj kev zoo li no. Nej pheej siv tej kev qhuab qhia thiab tej lo lus tas li, xws li tias “kev qias vuab tsuab tob heev,” “kev tig tawm tsam Vajtswv,” “kev tsis ncaj ncees rau Vajtswv,” “kev tsis mloog lus,” “kev tsis nyiam qhov tseeb,” thiab tseem ntau tshaj ntawd, thiab siv tej kab lus yooj yim hais no los piav txog lub ntsiab tseeb ntawm txhua qhov teeb meem. Qhov no txoj kev tsis zoo ntawm kev xyaum ua. Qhov siv lo lus teb zoo ib yam nkaus los piav txog cov teeb meem uas muaj tus yeeb yam tsis sib thooj ua rau muaj cov lus nug ntau uas ua xyem xyav txog qhov tseeb thiab Vajtswv yam zam tsis tau kiag li; Kuv tsis xav hnov tej hom lus teb zoo li no. Xav nws kom ntev thiab kom hnyav! Yeej tsis muaj nej leej twg tau xav txog qhov teeb meem no li, tiam sis Kuv muaj peev xwm pom nws txhua txhia hnub, thiab txhua txhia hnub los Kuv muaj peev xwm hnov nws tau. Vim li ntawd, thaum nej tseem tab tom ua, Kuv tseem tab tom ntsia. Thaum nej tab tom ua qee yam dab tsi, nej tsis muaj peev xwm hnov nws tau nws lub ntsiab tseeb, tiam sis thaum Kuv ntsia, Kuv muaj peev xwm pom nws lub ntsiab ntseeb, thiab Kuv muaj peev xwm hnov nws lub ntsiab tseeb tau, ib yam nkaus thiab. Yog li ntawd, lub ntsiab tseeb no yog dab tsi? Vim li cas cov tib neeg txheej nim no tsis muaj cuab kav ntshai Vajtswv thiab zam kev phem tau li? Nej cov lus teb mas nyob deb heev ntawm qhov kev muaj cuab kav piav tau txog lub ntsiab tseeb ntawm qhov teeb meem no, los sis tej ntawd muaj peev xwm daws nws tau. Qhov ntawd vim yog nws muaj ib lub hauv paus los ntawm qhov nej tsis paub txog. Lub hauv paus no yog dab tsi? Kuv paub tias nej xav hnov txog nws, yog li ntawd Kuv yuav qhia rau nej txog ntawm lub hauv paus ntawm qhov teeb meem no.

Txij ntua thaum Vajtswv tau pib ua tes dej num los, Nws tau rau nqi rau tib neeg li cas? Vajtswv tau cawm lawv; Nws pom tib neeg zoo tam li cov tswv cuab ntawm Nws tsev neeg, tam li cov khoom ntawm Nws tes dej num, tam li cov uas Nws xav txeeb thiab cawm, thiab tam li cov uas Nws xav ua kom zoo tiav log. Nov yog Vajtswv tus yeeb yam rau tib neeg txij ntua thaum pib Nws tes dej num los. Txawm li cas los xij, tib neeg tus yeeb yam uas muaj rau Vajtswv nyob rau lub sij hawm ntawd zoo li cas? Tib neeg tsis paub Vajtswv zoo, thiab lawv saib Vajtswv tam li ib tus neeg txawv ntsej muag. Nws muaj peev xwm hais tau tias lawv tus yeeb yam rau Vajtswv tsis sau qhov tshwm sim uas zoo, thiab lawv tsis muaj ib qho kev to taub meej tias lawv tsim nyog ua li cas rau Vajtswv. Yog li ntawd, lawv thiaj ua rau Nws li cas los xij raws li qhov lawv nyiam, thiab ua dab tsi los xij raws li qhov lawv nyiam. Lawv puas muaj ib qho kev xav dab tsi txog Vajtswv li? Thaum chiv thawj, lawv tsis muaj li; qhov hu hais tias cov kev xav ntawd tsuas yog muaj cov kev xav phem thiab kev kwv yees txog Nws xwb. Lawv lees txais yam uas yoog raws li lawv cov kev xav phem xwb, thiab thaum qee yam tsis yoog raws li lawv cov kev xav phem lawm, lawv tsuas mloog nws lus me ntsis xwb, tiam sis nyob tob rau hauv lawm lawv hnov muaj kev cov nyom ntau heev thiab lawv tawm tsam nws. Nov yog qhov kev sib raug zoo ntawm Vajtswv thiab tib neeg nyob rau thaum chiv thawj: Vajtswv saib lawv tam li cov tswv cuab ntawm tsev neeg, tiam sis lawv saib Nws tam li ib tug neeg ntxawv ntsej muag. Txawm li cas los xij, tom qab ib lub sij hawm ntawm Vajtswv tes dej num lawm, tib neeg tau los to taub yam uas Nws tab tom ua kom tiav, thiab lawv tau paub tias Nws yog tus tseem Vajtswv; lawv kuj tau los paub txog yam uas lawv muaj peev xwm yuav tau txais los ntawm Vajtswv los. Lub sij hawm no tib neeg rau nqi rau Vajtswv li cas? Lawv pom Nws tam li ib txoj kev pab cawm txoj sia, thiab cia siab tias yuav tau txais Nws txoj hmoov hlub, cov koob hmoov, thiab cov lus cog tseg. Nyob rau lub sij hawm no, Vajtswv rau qhi rau tib neeg li cas? Nws pom lawv tam li cov hom phiaj rau Nws kev txeeb tau. Vajtswv xav siv cov lus los txiav txim rau lawv, los sim lawv, thiab ua kom lawv dhau cov kev sim siab. Txawm li cas los xij, raws li cov tib neeg nyob rau thaum ntawd paub mas, Vajtswv tsuas yog ib yam khoom uas lawv muaj peev xwm siv tau coj los ua kom lawv tus kheej cov hom phiaj tiav xwb. Tib neeg pom tias qhov tseeb uas Vajtswv muab los ntawd muaj peev xwm kov yeej thiab cawm tau lawv, tias lawv muaj ib lub cib fim los txais yam uas lawv xav tau los ntawm Nws los, nrog rau qhov muab kom tau cov hauv kev kawg uas lawv xav tau. Vim li no, thiaj muaj ib qho siab dawb paug me ntsis rhawv tuaj rau hauv lawv lub siab, thiab lawv rais los txaus siab hlo los caum raws tus Vajtswv no. Lub sij hawm dhau mus, thiab vim qhov lawv qhov muab tau qee qhov kev txawj ntse ntiav ntiav thiab txog cov kev qhuab qhia ntawm Vajtswv, nws thiaj muaj peev xwm hais tau tias tib neeg tab tom pib los “swm” nrog Vajtswv thiab cov lus uas Nws tau hais, Nws txoj kev qhuab qhia, qhov tseeb uas Nws muab qhia tawm, thiab Nws tes dej num. Yog li ntawd lawv thiaj li nyob hauv qab txoj kev nkag siab yuam kev tias Vajtswv tsis yog tus ntxawv ntsej muag ntxiv lawm, thiab tias lawv tau pib rhais ruam mus rau txoj kev ntawm kev sib raug zoo nrog Vajtswv. Tam sim no, tib neeg tau mloog cov lus qhuab qhia txog qhov tseeb ntau heev lawm thiab tau paub zoo heev txog Vajtswv tes dej num lawm. Txawm li cas los xij, vim qhov kev cuam tshuam thiab kev tav kev los ntawm ntau yam thiab ntau qhov xwm txheej, tib neeg feem ntau thiaj tsis muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua tau, los sis lawv tsis muaj cuab kav ua tau zoo raws Vajtswv. Tib neeg pib qaug zog zuj zuj thiab pib tsis muaj kev ruaj siab ntau zuj zus. Lawv muaj ib qho kev paub ntau zuj zus tias lawv yuav tsis paub txog tus kheej qhov tshwm sim. Lawv tsis kav muaj tej xav txog ib yam dab tsi kiag li, thiab lawv tsis kav nrhiav kev los ua kom nce qib li; lawv tsuas caum raws mus, mus rau tom ntej, ib kauj ruam zuj zus yam tsis txaus siab hlo li xwb. Hais txog rau tib neeg tus yam ntxwv tam sim no, Vajtswv tus yeeb yam rau lawv zoo li cas xwb? Nws tsuas xav muab qhov tseeb no rau lawv thiab cog Nws txoj kev rau lawv, thiab tom qab ntawd mam npaj ntau yam xwm txheej los sim lawv los ntawm ntau txoj hau kev. Nws lub hom phiaj yog muab cov lus no, qhov tseeb no, thiab Nws tes dej num, thiab coj ib qho tshwm sim los rau tib neeg kom muaj cuab kav ntshai Nws thiab zam kev phem. Cov tib neeg feem ntau uas Kuv tau pom tsuas yog muaj Vajtswv cov lus thiab rau qhi rau tej ntawd tam li tej kev qhuab qhia, cov npe ntawv hauv daim ntawv, cov kev cai tswj uas yuav tsum tau coj raws. Hauv lawv tej kev ua thiab kev hais lus, los sis thaum ntsib cov kev sim siab, lawv tsis rau qhi rau Vajtswv txoj kev tam li ib yam uas lawv tsim nyog ua raws. Qhov no yeej muaj tseeb tshaj tiag thaum tib neeg ntsib tej kev sim siab loj; Kuv yeej tsis tau pom dua ib tug tib neeg twg zoo li no uas xyaum ua raws txoj xub ke ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem li. Yog li ntawd, Vajtswv tus yeeb yam rau tib neeg mas muaj kev tsis nyiam kiag li thiab kev ntxub ntxaug puv npo! Txawm tias Nws tau muab kev sim siab rau lawv ntau zaus, txawm yog ib puas zaus los xij, lawv yeej tseem tsis muaj ib tug yeeb yam meej uas yuav qhia tau txog lawv txoj kev txiav txim siab tias: “Kuv xav ntshai Vajtswv thiab zam kev phem!” Vim tib neeg tsis muaj qhov kev txiav txim siab no thiab tsis nthuav tawm tej cwj pwm no, Vajtswv tus yeeb yam tam sim no rau lawv thiaj tsis zoo li qub li yav dhau los lawm, thaum Nws muab kev hlub tshua, kev nyiaj taus, kev uv taus, thiab siab ntev rau lawv. Tiam sis, Nws tu siab heev rau tib neeg. Leej twg yog tus ua kom muaj qhov kev tu siab no? Vajtswv tus yeeb yam rau tib neeg nyob rau ntawm leej twg? Nws nyob rau ntawm txhua leej thiab txhua tus uas cawm raws Nws. Ntau xyoo dhau los ntawm Nws tes dej num, Nws muaj kev cheem tsum ntau yam rau tib neeg thiab tau npaj ntau qhov xwm txheej rau lawv. Tsis hais txawm lawv ua tau zoo li cas thiab tsis hais txawm lawv tus yeeb yam uas muaj rau Vajtswv yuav zoo li cas los xij, tib neeg ua tsis tau los xyaum ua raws nraim kom meej nrog lub hom phiaj ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Vim li ntawd, Kuv yuav muab ib kab lus xaus, thiab siv kab lus no los piav txog txhua yam uas peb nyuam qhuav tau hais txog tias vim li cas tib neeg thiaj li tsis muaj peev xwm taug Vajtswv txoj kev ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Kab lus no yog dab tsi? Nws yog li no: Vajtswv saib tib neeg zoo tam li cov khoom ntawm Nws txoj kev cawm dim thiab cov khoom ntawm Nws tes dej num; tib neeg saib Vajtswv zoo tam li lawv tus yeeb ncuab thiab tsis nyob lawv tog. Tam sim no koj puas tau muaj ib qho kev to taub meej txog qhov teeb meem no? Nws pom tau meej tias tib neeg tus yeeb yam yog dab tsi, Vajtswv tus yeeb yam yog dab tsi, thiab qhov kev sib nraug zoo ntawm tib neeg thiab Vajtswv yog dab tsi. Tsis hais txawm nej tau mloog cov lus qhuab qhia ntau npaum li cas los xij, tej ntawd uas nej tau muab coj los ua nej tus kheej cov lus xaus, xws li kev ua ncaj ncees rau Vajtswv, kev zwm rau Vajtswv, kev nrhiav txoj kev ntawm kev rais los muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, kev xav muab tag nrho ib sim neej fij rau Vajtswv, thiab kev xav ua neej nyob rau Vajtswv—rau Kuv mas, tej no tsis yog tej piv txwv ntawm qhov ua tib zoo taug Vajtswv txoj kev yam meej pem hlo, uas yog ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, tiam sis tseeb tiag, tej no tsuas yog cov hau kev los ntawm qhov uas ua rau nej muaj peev xwm caum cuag qee cov hom phiaj. Kom caum cuag tej no, nej yeej tsis txaus siab hlo coj qee cov kev cai tswj, thiab nws yeej yog kiag cov kev cai tswj no uas ua rau tib neeg nrug deb ntawm txoj kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, thiab ua rau Vajtswv tawm tsam noob neej ib zaug ntxiv.

Lub ncauj lus hnub no mas me ntsis hnyav, tiam sis li cas los xij, Kuv tseem cia siab tias thaum nej mus dhau cov kev paub uas los yuav txog no, thiab lub sij hawm uas yuav los to ntej no, nej yuav muaj cuab kav ua tau raws yam uas Kuv tau hais rau nej ntawd lawm. Tsis txhob saib Vajtswv zoo tam li ib ntwg cua khoob lug xwb—zoo tam li Nws muaj nyob rau thaum nej siv Nws xwb, tiam sis tsis muaj nyob rau thaum nej tsis siv Nws lawm. Thaum koj muaj ib qho kev xav zoo li no nyob hauv koj txoj kev xav tob hauv siab lawm, ces koj twb ua rau Vajtswv npau taws heev lawm. Tej zaum muaj qee leej tib neeg hais tias, “Kuv tsis saib Vajtswv tam li cov cua khoob lug. Kuv ib txwm taij thov Nws thiab kuv ib txwm ua tau zoo raws Nws, thiab txhua yam uas kuv ua nyob hauv tus ciam, tus qauv, thiab cov keeb laj fai uas Vajtswv cheem tsum. Kuv yeej tsis tau xyaum ua raws nraim kuv tus kheej cov tswv yim kiag li.” Yog mas, tus xeeb ceem uas koj xyaum ua no yeej yog lawm. Txawm li cas los xij, koj xav li cas thaum koj los tim ntsej tim muag nrog ib qho teeb meem? Koj yuav xyaum ua li cas thaum koj ntsib ib qho teeb meem? Qee leej tib neeg hnov tias Vajtswv muaj nyob thaum lawv taij thov Nws thiab nqua hu Nws, tiam sis tom qab thaum twg los xij uas lawv ntsib ib qho teeb meem, lawv txawm muaj lawv tus kheej cov tswv yim thiab xav ua raws li tej ntawd xwb. Qhov no qhia tias lawv saib Vajtswv tam li ib nthwv cua uas khoob lug xwb, thiab qhov xwm txheej zoo li no ua rau Vajtswv tsis nyob hauv lawv lub siab. Tib neeg ntseeg tias Vajtswv yuav tsum muaj nyob thaum lawv cheem tsum Nws, tiam sis tsis muaj nyob thaum lawv tsis cheem tsum Nws. Tib neeg ntseeg tias kev xyaum ua raws li lawv tus kheej cov tswm yim xwb mas yeej txaus lawm. Lawv ntseeg tias lawv muaj peev xwm ua dab tsi kuj xij raws li lawv siab nyiam; lawv cia li tsis ntseeg tias lawv cheem tsum nrhiav Vajtswv txoj kev. Rau ntawm cov tib neeg uas tam sim no nyob hauv cov xwm txheej zoo li no thiab daig hauv hom yeeb yam zoo li no, lawv tsis yog tab tom nyob rau kev phom sij lod? Muaj qee leej tib neeg hais tias, “Txawm tias kuv tab tom nyob hauv kev phom sij los tsis nyob los xij, kuv twb muaj kev ntseeg los tau ntau lub xyoo lawm, thiab kuv ntseeg tias Vajtswv yuav tsis tso kuv tseg, vim qhov Nws tsis muaj peev xwm tiv taus.” Lwm tus hais tias, “Kuv twb ntseeg tus Tswv txij puag thaum kuv tseem nyob hauv kuv niam lub plab los lawm. Nws twb yog tau plaub caug los sis tsib caug xyoo lawm, yog li hais txog lub sij hawm mas, kuv yog tus tsim nyog tshaj plaws uas raug cawm dim los ntawm Vajtswv thiab kuv yog tus tsim nyog tshaj rau kev ciaj sia lawm. Plaub caug los sis tsib caug xyoo dhau los no, kuv tau tso kuv tsev neeg thiab kuv txoj hauj lwm tseg thiab kuv tau tso tag nrho txhua yam uas kuv muaj—xws li nyiaj txiag, meej mom, kev lom zem, thiab lub sij hawm nrog kuv tsev neeg tseg. Kuv tsis tau noj ntau yam zaub mov uas qab qab lawm, kuv tsis tau txaus siab rau ntau yam kev lom zem lawm, kuv tsis tau mus xyuas ntau qhov chaw uas ntxim saib lawm, thiab kuv tau ntsib kev txom nyem uas tej tib neeg dog dig tsis muaj peev xwm nyiaj tau. Yog tias Vajtswv tsis muaj peev xwm cawm kuv los ntawm txhua yam no, ces kuv tab tom raug saib yam tsis ncaj ncees hlo li, thiab kuv tsis muaj peev xwm ntseeg hom Vajtswv zoo li no tau.” Puas muaj tib neeg coob uas muaj hom kev xam pom li no thiab? (Muaj kawg.) Zoo, ces hnub no Kuv yuav pab kom nej to taub txog ib qho tseeb: Cov tib neeg uas muaj ib qho kev xam pom zoo li no ces yog lawv tseem tab tom tsim teeb meem rau lawv tus kheej xwb. Qhov no vim tias lawv tab tom npog lawv ob lub qhov muag nrog lawv tus kheej cov kev xav hauv nruab siab. Nws tsuas yog cov kev xav hauv nruab siab no, nrog rau lawv tus kheej qhov xaus thiab, uas hloov qhov chaw ntawm tus qauv uas Vajtswv cheem tsum kom tib neeg ua tau raws thiab tuav lawv rov qab kom tawm ntawm kev lees txais Vajtswv tej kev xav tiag. Nws ua rau lawv tsis muaj cuab kav paub txog Nws qhov kev muaj nyob tiag, thiab nws kuj ua rau lawv plam lub cib fim uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, tso ib feem twg los sis feem xyuam hauv Vajtswv lo lus cog tseg tseg.

Vajtswv Txiav Txim Rau Tib Neeg Qhov Tshwm Sim thiab Cov Qauv Uas Nws Siv Ntawd Li Cas

Ua ntej thaum koj txiav txim siab tau rau ib co kev xam pom los sis qhov xaus, koj yuav tsum xub to taub seb Vajtswv tus yeeb yam rau koj yog dab tsi, thiab seb Nws tab tom xav dab tsi tso, thiab tom qab ntawd koj thiaj li mam muaj peev xwm txiav txim siab tau seb koj tus kheej txoj kev xav yog los tsis yog. Vajtswv yeej tsis txeev siv sij hawm los ua ib qho chaw ntsuas los txiav txim ib tug tib neeg qhov tshwm sim, los sis Nws yeej txeev siv sij hawm los txiav txim seb ib tug tib neeg tau raug kev txom nyem npaum li cas lawm. Yog li ntawd ces, Vajtswv siv dab tsi los ua tus qauv txiav txim rau ib tug tib neeg qhov tshwm sim? Kev txiav txim rau nws raws sij hawm yuav yog yam uas yoog tau raws tib neeg cov kev xav phem. Ntau tshaj ntawd, muaj cov tib neeg uas nej pom tas li tias mob siab rau heev, siv ntau heev, them ib tug nqi loj heev, thiab raug kev txom nyem loj heev. Nov yog cov uas, raws li nej pom nws, muaj peev xwm raug cawm dim los ntawm Vajtswv. Txhua yam uas cov tib neeg no ua tshwm thiab ua neej yeej yog raws nraim nrog rau tib neeg cov kev xav phem ntawm Vajtswv cov qhuav uas tau teev cia rau kev txiav txim rau ib tug neeg qhov tshwm. Txawm nej ntseeg dab tsi los xij, Kuv yuav tsis sau cov piv txwv no ib yam zuj zus. Muab ua luv luv hais, ib yam dab tsi uas tsis yog ib tug qauv nyob rau hauv Vajtswv tus kheej txoj kev xav ces yog los ntawm tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab los, thiab txhua yam zoo li ntawd yog tib neeg cov kev xav phem. Yog tias koj qis muag yuam qees koj tus kheej cov kev xav phem thiab kev txaus siab, qhov tshwm sim yuav zoo li cas? Nws yeej pom tau tseeb tias qhov tshwm sim tuaj ntawm qhov no tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li tsis lees txais koj. Qhov no vim yog koj ib txwm khav theeb txog koj cov peev xwm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, sib tw nrog Nws, thiab sib cav nrog Nws, thiab koj tsis tau sim los to taub txog Nws txoj kev xav, los sis koj tsis sim los nkag siab txog Nws txoj kev xav los sis Nws tus yeeb yam rau noob neej. Kev ua nyob hauv tus xeeb ceem no yog kev hwm koj tus kheej kom siab tshaj txhua tus; nws tsis yog qhuas Vajtswv kom zoo dua tuaj. Koj ntseeg koj tus kheej; koj tsis ntseeg Vajtswv. Vajtswv tsis xav tau cov neeg zoo li ntawd, los sis Nws yuav tsis coj kev cawm dim los rau lawv. Yog tias koj muaj peev xwm tso tej hom kev xam pom zoo li no mus thiab, tsis tas li ntawd, tsim kho tej kev xam pom tsis yog uas koj muaj nyob rau yav tag los, yog tias koj muaj peev xwm ua raws nraim li Vajtswv tej kev cheem tsum, yog tias koj muaj peev xwm xyaum ua raws txoj kev ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem txij ntua theem ntawm no mus, yog koj muaj peev xwm tsim kho los hwm Vajtswv tam li Ib Tug uas loj tshaj tag nrho txhua yam thiab tso tseg kev siv koj tus kheej tej kev txaus siab, kev xam pom, los sis kev ntseeg los txhais txog koj tus kheej thiab Vajtswv, thiab yog tias koj muaj peev xwm nrhiav kom tau Vajtswv tej kev xav hauv txhua yam, los ras paub thiab to taub txog Nws tus yeeb yam rau tib neeg, thiab ua tau zoo raws Nws los ntawm kev ua tau raws li Nws cov qauv, ces qhov ntawd yeej yuav zoo tshaj plaws li! Nws qhia tau tias koj tab tom yuav pib mus rau hauv txoj kev ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem.

Yog tias Vajtswv tsis siv tib neeg tej kev xav ntau yam, tej tswv yim, thiab tej kev xam pom tam li cov qauv los txiav txim rau lawv qhov tshwm sim, ces yog hom qauv twg uas Nws siv los txiav txim rau tib neeg tej tshwm sim? Nws siv tej kev sim siab los txiav txim rau lawv tej qhov tshwm sim. Muaj ob tug qauv rau Vajtswv txoj kev siv cov kev sim siab los txiav txim rau tib neeg qhov tshwm: Qhov ib yog cov kev sim siab seb ntau npau li cas uas tib neeg raug, thiab qhov ob yog qhov tau los ntawm cov kev sim siab no uas muaj rau tib neeg. Nws yog ob qho kev ntsuas no uas rhawv ib tug tib neeg qho tshwm sim. Tam sim no, cia peb piav kom ntau ntxiv txog ob tug qauv no.

Qhov pib, thaum ib tug ib neeg ntsib ib qho kev sim siab los ntawm Vajtswv (qhov kev sim siab no tsuas yog ib qho me me rau koj xwb, tsis tsim nyog muab coj los hais txog), Nws yuav ua kom koj paub meej kiag tias qhov no yog Nws txhais tes nyob rau ntawm koj ntag, thiab yog Nws kiag uas npaj qhov xwm txheej no rau koj ntag. Thaum koj tus yeeb yam tseem tsis tau paub tab, Vajtswv yuav npaj tej kev sim siab los sim koj, thiab tej kev sim siab no yuav teb rau koj tus yeeb yam, yam uas koj muaj peev xwm nkag siab tau, thiab yam uas koj muaj peev xwm tiv tau. Qhov yuav raug sim ntawm koj muaj dab tsi? Koj tus yeeb yam rau Vajtswv. Tus yeeb yam no puas tseem ceeb heev thiab? Tseeb tiag nws yeej tseem ceeb heev! Nws yog yam tseem ceeb tshwj xeeb heev! Tus yeeb yam uas nyob hauv tej tib neeg no yog qhov kawg uas Vajtswv ntshaw, yog li ntawd, raws li qhov Nws txhawj xeeb, nws yog yam uas tseem ceeb tshaj plaws ntawm txhua yam. Tsis yog li ntawd, Vajtswv yeej yuav tsis siv Nws tej dag zog rau tib neeg los ntawm qhov koom ua tes dej num no. Los ntawm cov kev sim sib no, Vajtswv xav pom koj tus yeeb yam rau Nws; Nws xav pom seb koj puas yuav nyob hauv txoj hau kev yog los tsis nyob. Nws kuj xav pom tias seb koj puas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem los tsis ntshai. Yog li ntawd, txawm tias koj to taub ntau los tsawg txog qhov tseeb nyob rau ib lub sij hawm twg, koj tseem yuav ntsib nrog Vajtswv cov kev sim siab, thiab caum raws qhov muaj ntau ntxiv txog qhov tseeb uas koj to taub, Nws tseem yuav npaj cov kev sim siab uas sib xws rau koj ntxiv. Thaum koj ntsib ib qho kev sim siab ib zaug ntxiv, Vajtswv xav pom seb koj txoj kev xam pom, koj cov tswm yim, thiab koj tus yeeb yam rau Nws puas tau loj hlob nyob rau lub sij hawm kev sim siab ntawd. Qee leej tib neeg xav paub tias, “Vim li cas Vajtswv thiaj li xav pom tib neeg tus yeeb yam tas li? Nws tsis tau pom los tias lawv muab qhov tseeb coj los xyaum ua li cas lod? Vim li cas Nws tseem yuav xav pom lawv tej yeeb yam thiab?” Nov yog ib yam tsis muaj kev xav uas ruam qauj kawg li! Vim tias Vajtswv ua dej num hauv tus xeeb ceem no, Nws txoj kev xav thiaj yuav tsum muaj nyob rau qhov no. Vajtswv nyob ib sab soj ntsuam tib neeg tas li, saib ntsoov lawv txhua lo lus thiab kev ua, lawv tej kev coj thiab kev txav mus los; Nws haj tseem soj ntsuam lawv txhua qhov kev xav thiab tswv yim. Vajtswv sau txhua yam uas tshwm rau tib neeg—lawv tej kev ua zoo, lawv tej kev txhaum, lawv tej kev yuam cai, haj tseem yog lawv tej kev tig tawm tsam thiab kev ntxeev siab—li qhov pov thawj uas siv los txiav txim siab rau lawv qhov tshwm sim. Ib kauj ruam zuj zus, li uas Vajtswv tes dej num raug tsa siab zuj zus, koj yuav tau hnov ntau tshaj txiv txog qhov tseeb thiab los lees txais ntau yam zoo thiab kev paub, thiab koj yuav tau txais qhov tiag ntawm qhov tseeb kom ntau tshaj. Thoob plaws qhov xwm txheej no, Vajtswv tej kev cheem tsum ntawm koj kuj yuav muaj ntau ntxiv, thiab thaum muaj ntau lawm, Nws yuav npaj ntau qhov kev sim siab tiag loj rau koj ntxiv. Nws lub hom phiaj yog los tshawb xyuas seb koj tus yeeb yam rau Nws puas nce qib nyob rau thaum ntawd. Tseeb tiag, thaum qhov no tshwm sim, qhov kev xam pom uas Vajtswv cheem tsum ntawm koj yuav yoog rau koj txoj kev to taub ntawm qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb.

Thaum koj tus yeeb yam maj mam loj hlob zuj zus, tus qauv uas Vajtswv cheem tsum ntawm koj los kuj ib yam nkaus thiab. Thaum koj tseem tsis tau paub tab, Nws yuav teev tus qauv uas qis heev rau koj kom ua kom tau; thaum koj tus yeeb yam loj me ntsis lawm, Nws yuav tsa koj tus qauv kom siab me ntsis tuaj. Tiam sis Vajtswv yuav ua dab tsi tom qab koj tau muaj ib qho kev to taub txog txhua yam ntawm qhov tseeb lawm? Nws yuav cia kom koj ntsib cov kev sim siab loj tshaj ntxiv. Hauv cov kev sim siab no, yam uas Vajtswv xav tau los ntawm koj, yam uas Nws xav pom los ntawm koj los, yog ib qho kev txawj ntse tob ntawm Nws, ib qho kev hwm Nws tiag. Lub sij hawm no, Nws tej kev cheem tsum ntawm koj yuav siab zog thiab “hnyav zog” tshaj li thaum koj tus yeeb yam tseem tsis tau paub tab (tej zaum tib neeg yuav saib tej ntawd tam li hnyav zog, tiam sis tseeb tiag Vajtswv saib tej ntawd tam li muaj laj thawj). Thaum Vajtswv tab tom sim tib neeg, Nws xav tsim hom qhov tseeb dab tsi? Nws nug tas li kom tib neeg muab lawv lub siab rau Nws. Qee leej tib neeg yuav hais tias, “Kuv yuav ua cas muaj peev xwm muab tau qhov ntawd? Kuv tau ua kuv lub luag hauj lwm tiav lawm; kuv tau tso kuv lub tsev thiab kev khwv noj khwv haus tseg, thiab kuv tau muab kuv tus kheej fij lawm. Tej no tsis yog tag nrho tej piv txwv ntawm kuv qhov muab kuv lub siab rau Vajtswv lod? Kuv yuav muaj peev xwm muab kuv lub siab li cas ntxiv rau Vajtswv thiab? Nws puas yog tias tej no tsis yog txoj hau kev tseeb ntawm qhov muab kuv lub siab rau Nws? Vajtswv txoj kev cheem tsum tiag tiag yog dab tsi?” Txoj kev cheem tsum mas yooj yim heev. Qhov tseeb, muaj qee leej tib neeg twb tau muab lawv lub siab rau Vajtswv lawm thaum nyob hauv cov theem ntawm lawv tej kev sim siab, tiam sis feem ntau ntawm cov tib neeg tseem tsis tau muab lawv lub siab rau Vajtswv. Thaum Vajtswv sim koj, Nws saib seb koj lub siab puas nyob nrog Nws, nrog cev nqaij daim tawv, los sis nrog Ntxwgnyoog. Thaum Vajtswv sim koj, Nws saib seb koj puas tab tom sawv hauv kev tawm tsam Nws los sis nyob hauv kev sib nraug zoo nrog Nws, thiab Nws kuj tseem saib seb koj lub siab puas tuaj Nws tog. Thaum koj tsis tau paub tab thiab ntsib cov kev sim siab, koj muaj kev ruaj siab me me xwb, thiab koj tsis muaj peev xwm paub tseeb txog yam koj yuav tsum ua kom tiav raws li Vajtswv tej kev xav, vim koj txoj kev to taub txog qhov tseeb mas muaj tsawg heev. Txawm li cas los xij, yog tias koj tseem muaj peev xwm taij thov Vajtswv tiag tiag thiab siab dawb paug, thiab yog tias koj muaj peev xwm txaus siab hlo los muab koj lub siab rau Nws, muab Nws uas koj tus muaj hwj chim tshaj plaws, thiab txaus siab hlo fij txhua yam uas koj ntseeg tias muaj nuj nqis tshaj plaws rau Nws, ces koj twb tau muab koj lub siab rau Vajtswv lawm. Thaum koj mloog cov lus qhuab qhia ntau zuj zus thiab to taub txog qhov tseeb ntau zuj zus, koj tus yeeb yam los kuj yuav maj mam loj hlob thiab. Nyob rau lub sij hawm no, tus qauv ntawm Vajtswv kev cheem tsum yuav tsis zoo thooj li yav thaum koj tseem tsis tau paub tab lawm; Nws yuav cheem tsum ib tug qauv uas siab dua qub ntawm koj lawm. Thaum tib neeg maj mam muab lawv lub siab rau Vajtswv, lawv lub siab maj mam loj hlob ze zuj zus rau Nws; thaum tib neeg tuaj yeem loj hlob ze dua rau Vajtswv tiag, ces lawv lub siab yuav hwm Nws ntau tshaj qub. Yam uas Vajtswv xav tau ces tsuas yog ib lub siab zoo li ntawd xwb.

Thaum Vajtswv xav tau ib tug twg lub siab, Nws yuav muab tus tib neeg ntawd tso rau cov kev sim siab kom ntau. Lub sij hawm ntawm cov kev sim siab no, yog tias Vajtswv tsis tau tus tib neeg ntawd lub siab los sis pom tias tus tib neeg no muaj ib tug yeeb yam—qhov ntawd hais tau tias, yog tias Vajtswv tsis pom tus tib neeg no xyaum ua los sis coj raws li ib txoj kev uas hwm Nws, thiab yog tias Nws kuj tsis pom tus yeeb yam thiab kev txiav txim siab zam kev phem nyob hauv tus tib neeg no li—ces, tom qab ntawm ntau qhov kev sim siab ntawd lawm, Vajtswv tej kev siab ntev uas muaj rau lawv ntawd yuav raug rho tawm mus, thiab Nws yuav tsis nyiaj lawv ntxiv lawm. Nws yuav tsis sim tus tib neeg no ntxiv lawm, thiab Nws yuav tsis ua dej num rau lawv ntxiv lawv. Yog li, qhov no txhais tau li cas rau tus tib neeg no qhov tshwm sim? Nws txhais tau tias lawv tsis muaj qhov tshwm sim. Tej zaum tus tib neeg no tsis txeev tau ua phem li; tej zaum lawv tsis tau ua dab tsi tab kaum thiab tsim teeb meem li. Tej zaum lawv tsis tau tawm tsawm Vajtswv yam tab meeg lug. Txawm li cas los xij, tus tib neeg no lub siab tseem zais ntshis ntawm Vajtswv; lawv yeej tsis txeev muaj ib tug yeeb yam thiab kev xam pom kom meej rau Vajtswv li, thiab Vajtswv tsis muaj peev xwm pom meej tias lawv lub siab tau muab cob rau Nws lawm los sis tias lawv tab tom nrhiav kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Vajtswv tsis ua siab ntev rau cov neeg zoo li no, thiab yuav tsis them ib tug nqi dab tsi rau lawv, muab kev hlub tshua rau lawv, los sis ua dej num rau lawv ntxiv lawm. Ib tug tib neeg zoo li no lub neej ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv twb tau xaus lawm. Qhov no vim yog, hauv ntau qhov kev sim siab uas Vajtswv tau muab rau lawv, Vajtswv tsis tau txais qhov kawg uas Nws xav tau. Vim li ntawd, muaj ib co tib neeg uas Kuv tsis txeev pom kev tig ras to taub thiab kev paub tseeb ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv nyob hauv lawv. Muaj peev xwm pom qhov no tau li cas? Tej zaum cov tib neeg no yeej tau ntseeg Vajtswv los lawm ntau lub xyoo, thiab nyob rau sab nraud, lawv tau coj tus yam ntxwv cus ciav; lawv tau nyeem ntau phau ntawv, tswj ntau yam teeb meem, sau tau kaum ob phau los sis ntau phau ntawv, thiab to taub zoo txog ntau cov lus thiab kev qhuab qhia. Txawm li cas los xij, yeej tsis muaj kev loj hlob uas pom tau nyob hauv lawv li, lawv tej kev xam pom txog Vajtswv tseem ntsia tsis tau pom li, thiab lawv tej yeeb yam tseem tsis tau meej li. Muab ua lwm lo lus hais, tseem tsis tau muaj peev xwm pom tau lawv lub siab; lawv ib txwm raug muab qhwv thiab muab npog cia—lawv raug muab npog cia los ntawm Vajtswv lawm. Thaum kawg, Nws thiaj tseem tsis tau pom lawv lub siab tiag, Nws tseem tsis tau pom ib qho kev hwm tiag nyob hauv cov tib neeg no rau Nws, thiab, ntau tshaj ntawd, Nws tseem tsis tau pom tias cov tib neeg no taug kev hauv Nws txoj kev li cas. Yog tias Vajtswv tseem muab tsis tau tau cov tib neeg zoo li no tam sim no, Nws puas muaj peev xwm muab tau lawv nyob rau yav tom ntej? Nws tsis muaj peev xwm muab tau! Nws puas yuav thawb ntiag tej yam uas tsis muaj peev xwm muab tau lawm? Nws yeej yuav tsis thawb kiag li lawm! Yog li ces, Vajtswv tus yeeb yam tam sim no rau cov tib neeg no zoo li cas xwb? (Nws tsis lees txais lawv thiab tsis quav ntsej lawv li.) Nws tsis quav ntsej lawv li! Vajtswv tsis mob siab rau cov tib neeg zoo li no; Nws tsis lees txais lawv. Nej cim tau cov lus no sai heev li, thiab raug heev lawm. Nws pom tau zoo li tias nej to taub txog yam uas nej tau hnov lawm!

Muaj qee leej tib neeg uas, thaum lawv pib caum raws Vajtswv, tsis paub tab thiab tsis paub dab tsi li; lawv tsis to taub txog Nws txoj kev xav, los sis lawv tsis paub kev ntseeg Nws yog dab tsi. Lawv yoog raws tib neeg txoj kev xav thiab kev ntseeg yuam kev ntawm txoj kev ntseeg thiab caum raws Vajtswv. Thaum cov tib neeg no ntsib cov kev sim siab, lawv tsis paub txog nws li; lawv tseem ruam qauj heev rau Vajtswv txoj kev coj qhia thiab kev tig ras to taub. Lawv tsis paub tias qhov muab lawv lub siab rau Vajtswv yog txhais li cas los sis qhov sawv ruaj nreeg hauv kev sim siab txhais li cas. Vajtswv yuav muab ib lub sij hawm me me rau cov tib neeg zoo li no, thiab thaum lub sij hawm no, Nws yuav cia lawv to taub txog tus yeeb yam ntawm Nws cov kev sim siab thiab Nws tej kev xav yog dab tsi. Tom qab ntawd, cov tib neeg no yuav tsum nthuav tawm lawv cov kev xam pom. Rau cov tib neeg uas nyob ntawm theem no, Vajtswv tseem tab tom tos ntsoov. Hos rau cov uas muaj qee yam kev xam pom tiam sis tseem ywj fab ywj fwj, cov uas xav muab lawv lub siab rau Vajtswv tiam sis tseem hais tsis haum qhov ua li ntawd, thiab cov uas, txawm tias twb tau muab qhov tseeb coj los xyaum ua lawm los xij, xav sim mus khiav nkaum thiab tso tseg thaum ntsib cov kev sim siab loj—Vajtswv tus yeeb yam rau lawv zoo li cas? Nws tseem cheem tsum ib qho me ntsis los ntawm lawv, thiab qhov kawg yog nyob ntawm lawv tus yeeb yam thiab txoj kev ua. Yog tib neeg tsis rau siab rau txoj kev ua kom nce qib, Vajtswv yuav ua li cas? Nws tso lawv tseg. Qhov no vim yog, ua ntej thaum Vajtswv tso koj tseg, koj twb tau tso koj tus kheej tseg lawm. Vim li ntawd, koj liam tsis tau Vajtswv rau qhov ua li ntawd. Qhov koj muaj ib txoj kev tawm tsam Vajtswv li ntawd mas tsis yog lawm.

Tej Kev Txaj Muag Ntau Yam Yog ib Lo Lus Nug Muaj Nyob Hauv Tib Neeg

Kuj muaj ib hom ntxiv ntawm tus tib neeg uas muaj qhov tshwm sim tu siab tshaj ntawm txhua yam; nov yog hom tib neeg uas Kuv hais txog tsawg tshaj plaws. Lawv tsis tu siab vim yog lawv tau txais Vajtswv txoj kev rau txim, los sis vim yog Nws tej kev cheem tsum ntawm lawv hnyav heev thiab yog li ntawd lawv thiaj li muaj ib qho tshwm sim uas tu siab; tiam sis, lawv tu siab vim yog lawv ua rau lawv tus kheej xwb. Xws li ib lo lus ib txwm hais tias, lawv khawb lawv tus kheej lub qhov ntxa xwb. Hom tib neeg zoo li cas thiaj ua li no? Cov tib neeg no tsis taug txoj kev yog, thiab lawv tej tshwm sim thiaj li raug nthuav tawm ua ntej tag lawm. Hauv Vajtswv ob sab qhov muag, cov tib neeg no mas yog cov khoom uas Nws tsis nyiam kiag li. Hais txog ntawm tib neeg ces, cov tib neeg zoo li no mas ntxim khuv leej tshaj plaws. Thaum cov tib neeg zoo li no pib caum raws Vajtswv, lawv mas kub siab lug xwb; lawv them tus nqi ntau heev, muaj ib txoj kev xav ntawm tej kev cia siab txog ntawm Vajtswv tes dej num, thiab muaj kev xav hauv nruab siab ntau heev thaum hais txog lawv tus kheej lub neej tom ntej. Lawv kuj muaj kev ruaj siab tshwj xeeb tshaj rau hauv Vajtswv thiab, ntseeg tias Nws muaj peev xwm ua kom tib neeg muaj txhua yam thiab coj lawv mus rau ib txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus. Txawm li cas los xij, txawm yog qhov laj thawj twg los xij, cov tib neeg no ces khiav tawm nyob rau lub sij hawm ua Vajtswv tes dej num lawm. Nyob rau ntawm no “khiav tawm” txhais tau li cas? Nws txhais tau tias lawv cia li ploj ntais mus lawm yam tsis tau hais ib lo lus tias sib ncaim hlo li, tsis ua suab sab li; lawv ncaim mus lawm tsis hais ib lo lus li. Txawm tias cov tib neeg no qhuas tias ntseeg Vajtswv, tseeb tiag lawv yeej tsis muab tus cag cog rau hauv lawv txoj kev ntseeg li. Yog li ntawd, txawm lawv twb tau ntseeg Nws los lawm ntev npaum li cas los xij, lawv tseem muaj cuab kav tig tawm ntawm Vajtswv mus. Qee leej tib neeg tau tawm mus ua lag luam, qee leej tawm mus ua lawv lub neej, qee leej tawm mus nrhiav kev nplua nuj, thiab qee leej tawm mus sib yuav thiab muaj me nyuam…. Ntawm cov uas tau tawm mus no lawm, tsis ntev tom qab ntawd muaj qee leej muaj kev tawm tsam ntawm kev paub qhov phem qhov zoo thiab xav rov qab los, thiab lwm tus tau txais kev nyuaj siab txom nyem thiab thaum kawg mus mus los los hauv lub ntiaj teb tau ntau xyoo. Cov neeg mus mus los los no tau ntsib kev txom nyem ntau heev, thiab lawv ntseeg tias qho ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb no mas mob dhau heev lawm thiab lawv tsis muaj peev xwm ua kom raug cais tawm ntawm Vajtswv mus tau. Lawv xav rov qab los rau cuag Vajtswv lub tsev los txais kev nplig siab, kev thaj yeeb nyab xeeb, thiab kev xyiv fab, thiab lawv xav ntseeg Vajtswv ntxiv mus kom thiaj li khiav dim kev puas tsuaj, los sis kom tau txais kev cawm dim thiab ib txoj hau kev kawg uas zoo nkauj. Qhov no vim yog cov tib neeg no ntseeg tias Vajtswv txoj kev hlub mas tsis muaj ciaj ciam thiab Nws txoj hmoov hlub mas tsis muaj chaw xaus. Lawv xav tias txawm ib tug twg tau ua dab tsi lawm los xij, Vajtswv yuav tsum zam txim rau lawv thiab nyiaj taus lawv yav tag dhau los. Cov tib neeg no hais ib zaug dhau ib zaug tias lawv xav rov qab los thiab ua lawv cov luag hauj lwm. Kuj tseem muaj qee leej uas muab ib txhia ntawm lawv tej khoom rau pawg ntseeg, cia siab tias qhov no yuav pua tau txoj kev rov qab mus rau Vajtswv lub tsev. Vajtswv tus yeeb yam rau cov tib neeg no zoo li cas? Nws tsim nyog txiav txim rau lawv qhov tshwm sim li cas? Kav tsij hais tawm los. (Kuv xav tias Vajtswv yuav lees txais hom tib neeg no, tiam sis tom qab kiag uas tau hnov qhov no lawm, kuv xav tias tej zaum Nws tsis lees txais.) Sim hais koj qhov laj thawj seb. (Cov tib neeg zoo li no tsuas yog los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag kom lawv qhov tshwm sim thiaj tsis yog kev tuag xwb. Lawv tsis yog los ntseeg Vajtswv los ntawm lub siab dawb paug tiag; lawv los vim yog lawv paub tias Vajtswv tes dej num tsis ntev no yuav tiav tag lawm, yog li ntawd lawv thiaj nyob hauv qab kev nkag siab yuam kev tias lawv muaj peev xwm rov los thiab txais cov koob hmoov.) Koj tab tom hais tias cov tib neeg no tsis ntseeg Vajtswv yam ua lub siab dawb paug, yog li no ces Nws thiaj tsis muaj peev xwm lees txais lawv, puas yog? (Yog kawg.) (Kuv txoj kev to taub yog tias cov tib neeg zoo li no tsuas yog cov neeg uas siv lub cib fim xwb, thiab tsis ntseeg Vajtswv tiag tiag.) Lawv tsis tau los ntseeg Vajtswv; lawv yog cov neeg uas siv lub cib fim xwb. Hais tau zoo! Cov neeg uas siv lub cib fim xwb yog hom tib neeg uas txhua tus ntxub. Lawv nquam mus rau sab twg los kuj xij raws li cov cua ntsawj xwb, thiab lawv tsis muaj peev xwm ua tau ib yam dab tsi tshwj tsis yog lawv yuav tau ib yam dab tsi tawm ntawm nws los xwb, yog li ntawd tseeb tiag lawv thiaj li ntxim ntxub tshaj plaws li. Puas muaj tus kwv tij los sis tus muam twg muaj ib txoj kev xav uas lawv xav muab qhia lawm thiab os? (Vajtswv yuav tsis lees txais lawv ntxiv lawm, vim Nws tes dej num twb yuav tiav tag nrho lawm, thiab tam sim no yog lub sij hawm uas tib neeg qhov tshwm sim raug teeb cia lawm. Nws yog lub sij hawm no uas cov tib neeg no xav rov qab los—tsis yog vim tias lawv xav los caum raws qhov tseeb tiag, tiam sis vim yog lawv pom cov kev puas tsuaj uas tab tom yuav los, los sis vim yog lawv raug haub ntxias los ntawm cov sab nraud los xwb. Yog tias lawv muaj kev xav caum raws qhov tseeb tiag, ces lawv yeej yuav tsis khiav tawm thaum ua Vajtswv tes dej num txog nrab.) Puas muaj lwm qhov kev xav lawm thiab? (Lawv yuav tsis raug lees txais. Tseeb tiag Vajtswv twb muab lub cib fim rau lawv lawm, tiam sis lawv tsis lees txais los ntawm qhov coj tus yeeb yam tsis mob siab rau Vajtswv. Txawm cov tib neeg no tej kev xav yog dab tsi, thiab txawm tias lawv hloov siab lees txim tiag los xij, Vajtswv yeej tseem yuav tsis cia lawv rov qab los lawm. Qhov no vim yog Nws tau muab cib fim rau lawv ntau zaus lawm, tiam sis lawv tau qhia tawm lawv tus yeeb yam lawm: Lawv xav tawm ntawm Vajtswv mus. Vim qhov laj thawj no, txawm lawv sim rov qab los tam sim no los, Vajtswv yuav tsis lees txais lawv lawm.) (Kuv pom zoo tias Vajtswv yuav tsis lees txais hom tib neeg zoo li no lawm, vim yog tias yog ib tug tib neeg twb tau pom txoj kev tseeb lawm, paub txog Vajtswv tes dej num tau ib lub sij hawm ntev los lawm, thiab tseem muaj peev xwm tig rov qab mus rau lub ntiaj teb thiab rau Ntxwgnyoog lub xub ntiag, ces qhov no yog ib qho kev ntxeev siab uas loj heev rau Vajtswv. Txawm hais tias qhov tseeb uas Vajtswv lub ntsiab tseeb yog kev hlub tshua thiab kev hlub los, nws kuj nyob ntawm seb hom tib neeg ntawd lub ntsiab tseeb raug taw mus rau qhov twg xwb. Yog tias tus neeg no los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los nrhiav kev nplig siab los sis nrhiav qee yam tuav lawv txoj kev cia siab, ces lawv tsis yog hom neeg uas ntseeg Vajtswv yam ua lub siab dawb paug, thiab Vajtswv txoj kev hlub tshua rau cov tib neeg zoo li no mas nyob deb heev.) Yog tias Vajtswv lub ntsiab tseeb yog kev hlub tshua, ces vim li cas Nws tsis muab ntau me ntsis rau hom tib neeg no? Muab kev hlub tshua ntau me ntsis, ces tus tib neeg no yuav tsis muaj ib lub cib fim lod? Nyob rau yav dhau los, tib neeg yeej hais tas li tias Vajtswv xav kom txhua tus tib neeg raug cawm dim thiab tsis xav kom ib tug twg ntsib kev puas tsuaj; yog tias ib tug ntawm ib puas tus yaj ploj mus lawm, Vajtswv yuav tso cuaj caum cuaj tus yaj ntawd tseg mus nrhiav tus uas ploj mus lawm. Tam sim no, thaum hais txog ntawm cov tib neeg no, puas tsim nyog rau Vajtswv lees txais lawv thiab muab lub cib fim zaum ob rau lawv vim yog lawv txoj kev ntseeg yam ua lub siab dawb paug? Qhov no yeej tsis yog ib lo lus nug uas nyuaj kiag li; nws yooj yim heev! Yog tias nej nkag siab Vajtswv thiab muaj kev txawj ntse tseeb txog Nws tiag tiag, ces tsis tas yuav cheem tsum kev piav ntau ntau kiag li—thiab tsis cheem tsum kev ua tib zoo xav ntau ntau kiag li, puas yog? Nej cov lus teb nyob rau txoj kev yog lawm, tiam sis tej ntawd tseem poob qis ntawm Vajtswv tus yeeb yam.

Nyuam qhuav tam sim no kiag, nej qee leej nthuav tawm tias Vajtswv tsis muaj peev xwm lees txais hom tib neeg no. Lwm tus mas ho tsis paub meej kiag li, xav tias tej zaum Vajtswv yuav lees txais lawv los sis tej zaum yuav tsis lees txais—tus yeeb yam no yog tus uas coj ncaj nrab dua. Kuj tseem muaj cov ntawm nej ko uas muaj kev xam pom uas koj cia siab tias Vajtswv yuav lees txais hom tib neeg no—tus yeeb yam no mas yog tus uas tsis meej dua. Cov ntawm nej cov ko uas ruaj siab hauv yam uas nej xav ntseeg tias Vajtswv tau ua dej num los lawm ntev, thiab tias Nws tes dej num mas tiav lawm, yog li Nws thiaj tsis cheem tsum nyiaj rau cov tib neeg no; yog li ntawd, nej xav tias Nws yuav tsis lees txais lawv ntxiv lawm. Cov coj ncaj nrab dua ntawm nej ko ntseeg tias cov teeb meem no tsim nyog raug daws raws nraim li cov xwm txheej ntawm ib tug tib neeg twg; yog tias cov tib neeg no lub siab tshem tsis tau ntawm Vajtswv mus, thiab yog lawv ntseeg Vajtswv tiag thiab caum raws qhov tseeb, ces Vajtswv tsim nyog hnov qab lawv tej kev tsis ruaj khov thiab tej kev txhaum yav tag los—Nws tsim nyog zam txim rau cov tib neeg no, muab lub cib fim zaum ob rau lawv, thiab cia lawv rov qab los rau hauv Nws lub tsev thiab lees txais Nws txoj kev cawm dim. Txawm li cas los xij, tom qab ntawd yog tias cov tib neeg no khiav tawm ib zaug ntxiv, ces Vajtswv yuav tsis xav tau lawv ntxiv lawm, thiab kev tso cov tib neeg no tseg yuav xam tsis tau tias yog kev tsis ncaj ncees. Tseem muaj dua lwm pawg uas cia siab tias Vajtswv muaj peev xwm lees txais ib tug tib neeg zoo li ntawd thiab. Pawg no tsis tshua paub tseeb tias seb Vajtswv puas yuav ua li ntawd tiag los tsis ua. Yog lawv ntseeg tias Nws tsim nyog lees txais hom tib neeg no, tiam sis Nws ho tsis lees txais, ces nws zoo li tias qhov kev xam pom no tsis nyob hauv kev yoog raws nrog Vajtswv txoj kev xam pom. Yog lawv ntseeg tias Vajtswv tsis tsim nyog lees txais ib tug ib neeg zoo li no, thiab Vajtswv ho hais tias Nws txoj kev hlub rau tib neeg tsis muaj ciaj ciam thiab tias Nws txaus siab hlo muab dua ib lub cib fim rau hom tib neeg no, ces qhov no tsis yog ib qho piv txwv txog kev tsis paub dab tsi ntawm tib neeg uas raug muab nthuav tawm qhib lug lod? Li cas los xij, nej txhua tus nyias yeej muaj nyias tus kheej tej kev xam pom. Tej kev xam pom no sawv cev rau ib hom ntawm kev txawj ntse uas nyob hauv nej tus kheej tej kev xav; tej ntawd kuj yog ib qho kev qhia txog qhov tob ntawm nej txoj kev to taub txog qhov tseeb thiab txog Vajtswv txoj kev xav. Yog hais li ntawd nws puas yog los tsis yog thiab? Nws yog qhov zoo tshaj uas nej muaj kev xav txog qhov teeb meem no. Txawm li cas los xij, tseem muaj lus nug tias seb nej cov kev xav ntawd puas raug. Nej sawv daws muaj kev txhawj xeeb me ntsis puas yog? “Yog li ne qhov raug yog dab tsi? Kuv tsis muaj peev xwm pom meej, thiab kuv tsis paub meej tias Vajtswv tab tom xav dab tsi, thiab Nws twb tsis tau qhia dab tsi qhia rau kuv li. Kuv yuav ua cas paub yam uas Nws tab tom xav txog? Vajtswv tus yeeb yam rau noob neej yog txoj kev hlub. Yog mus raws li tus yeeb yam uas Nws tau muaj nyob rau yav tag dhau los, Nws tsim nyog lees txais ib tug tib neeg zoo li ntawd, tiam sis kuv paub tsis meej txog Vajtswv tus yeeb yam tam sim no; kuv tsuas hais tau tias tej zaum Nws yuav lees txais tus tib neeg no, thiab tej zaum Nws yuav tsis lees txais.” Qhov no txaus luag, los tsis txaus luag? Lo lus nug no ua rau nej ruam tag. Yog nej tsis muaj ib qho kev xam pom zoo txog qhov teeb meem no, ces nej yuav ua li cas thaum nej pawg ntseeg ntsib kiag ib tug tib neeg zoo li ntawd? Yog tias koj tsis tswj qhov xwm txheej no kom raug, ces koj yuav muaj peev xwm ua tub qaug Vajtswv tau. Nov tsis yog ib yam uas phom sij lod?

Vim li cas Kuv thiaj xav nug txog nej qhov kev xam pom txog ntawm qhov teeb meem uas Kuv nyuam qhuav hais no? Kuv xav sim nej tej kev xam pom, sim seb nej muaj kev txawj ntse txog Vajtswv ntau npaum li cas, thiab nej to taub txog Nws tej kev xav thiab tus yeeb yam ntau npaum li cas. Lo lus teb yog dab tsi? Lo lus teb yog nej tej kev xam pom kiag ntag. Nej qee leej mas muaj cov kev xav qub heev, thiab nej qee leej tab tom siv nej tej kev xav hauv nruab siab los kwv yees xwb. “Kev kwv yees” yog dab tsi? Nws txhais tau tias tsis muaj cuab kav los xav seb Vajtswv xav li cas, thiab vim li ntawd thiaj muaj kev lam tau lam twv yam tsis muaj laj thawj tias Vajtswv tsim nyog yuav tsum xav mus rau qee txoj kev; nej yeej tsis paub nej tus kheej tiag tiag seb nej raug los tsis raug, yog li ntawd nej thiaj tsa suab hais tawm ib txoj kev xam pom uas tsis meej. Thaum ntsib qhob tseeb no, nej tau pom dab tsi xwb? Thaum caum raws Vajtswv, tib neeg yeej tsis tshua mob siab rau Nws txoj kev xav, thiab lawv yeej tsis tshua ua raws Nws tej kev xav thiab Nws tus yeeb yam rau tib neeg. Tib neeg tsis to taub txog Vajtswv tej kev xav, yog li ntawd, thaum nug txog Nws tej kev xav thiab tus yam ntxwv, nej thiaj li tsis meej pem; nej thiaj li poob mus rau hauv qhov tsis paub tseeb uas tob tob, thiab nej thiaj li lam tau lam kwv yees los sis twv. Hom ntawm kev xav no yog dab tsi? Nws ua pov thawj txog ib qho tseeb: tias tib neeg feem ntau uas ntseeg Vajtswv saib Nws tam li ib ntwg cua khoob lug xwb thiab tam li qee yam uas tsuas muaj nyob ib feeb xwb thiab tsis muaj nyob rau feeb tom ntej lawm. Vim li cas Kuv thiaj muab nws los hais zoo li ntawd? Vim yog thaum twg los xij uas nej ntsib ib qho teeb meem, nej tsis paub Vajtswv txoj kev xav. Vim li cas nej thiaj li tsis paub Nws txoj kev xav? Tsis yog nyuam qhuav tam sim no xwb, tiam sis txij ntua thaum pib mus txog thaum xaus, nej yeej tsis paub Vajtswv tus yeeb yam raug qhov teeb meem no li. Koj tsis muaj peev xwm nkag siab txog nws thiab tsis paub tias Vajtswv tus yeeb yam yog dab tsi, tiam sis koj puas tau ua zoo xav txog nws thiab? Koj puas tau tshawb nrhiav kom paub txog nws thiab? Koj puas tau sib qhia txog nws thiab? Tsis tau! Qhov no txhawb ib qho tseeb tias: Tus Vajtswv ntawm koj txoj kev ntseeg yeej tsis muaj kev sib txuas mus rau tus Vajtswv ntawm qhov muaj tiag. Hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj tsuas xav txog koj tus kheej tej kev xav thiab cov kev xav ntawm koj cov thawj coj xwb; koj tsuas lam xav rau lub ntsiab ntiav ntiav thiab kev qhuab qhia ntawm Vajtswv cov lus xwb, yam tsis sim kom paub los sis nrhiav Vajtswv txoj kev xav kiag li. Qhov no tsis yog qhov tseeb lod? Lub ntsiab tseeb ntawm qhov teeb meem no mas phem heev! Tom qab ntau xyoo lawm, Kuv tau pom ntau leej tib neeg uas ntseeg Vajtswv. Lawv txoj kev ntseeg tau hloov Vajtswv mus ua dab tsi nyob hauv lawv lub siab lawm? Qee leej tib neeg ntseeg Vajtswv zoo tam li Nws tsuas yog ib ntwg cua khoob lug xwb. Cov tib neeg no tsis muaj lus teb rau tej lus nug txog qhov Vajtswv muaj nyob vim yog lawv tsis muaj peev xwm hnov los sis paub txog Nws qhov muaj nyob los sis Nws qhov tsis muaj nyob, tso qhov pom nws meej los sis to taub txog nws tseg. Yam tsis nco qab dab tsi, cov tib neeg no xav tias Vajtswv tsis muaj nyob. Lwm cov ntseeg Vajtswv tam li Nws yog ib tug tib neeg. Cov tib neeg no xav tias Nws tsis muaj cuab kav ua txhua yam uas lawv, ib yam nkaus, tsis muaj cuab kav ua tau, thiab tias Nws tsim nyog xav li lawv xav. Lawv lub tshiab lus txog Vajtswv yog “ib tug tib neeg uas ntsia tsis pom thiab tuav tsis tau.” Kuj tseem muaj ib pawg tib neeg uas ntseeg Vajtswv zoo tam li Nws ib tug roj hmab; cov tib neeg no ntseeg tias Vajtswv tsis muaj kev xav. Lawv xav tias Vajtswv yog ib tug mlom puab los ntawm cov av nplaum xwb, thiab tias thaum ntsib teeb meem, Vajtswv tsis muaj tus yeeb yam, kev xam pom, los sis tswv yim; lawv ntseeg tias Nws nyob hauv noob neej txoj kev hlub tshua. Tib neeg tsuas ntseeg li cas los xij uas lawv xav ntseeg. Yog lawv ua kom Nws loj, ces Nws kuj loj xwb; yog lawv ua kom Nws me, ces Nws kuj me xwb. Thaum tib neeg ua txhaum thiab cheem tsum Vajtswv txoj kev hlub tshua, kev uv, thiab kev hlub, lawv xav tias Vajtswv tsim nyog nthuav Nws txoj kev hlub tshua. Cov tib neeg no tsim ib tug “Vajtswv” nyob hauv lawv tus kheej lub siab, thiab ua kom tus “Vajtswv” no ua kom lawv tej kev cheem tsum tiav thiab ua tau zoo raws txhua yam ntawm lawv tej kev ntshaw. Tsis hais thaum twg los sis qhov twg, thiab tsis hais cov tib neeg no ua dab tsi los xij, lawv yuav siv cov kev xav no hauv lawv txoj kev coj rau Vajtswv thiab hauv lawv txoj kev ntseeg. Tseem muaj qee leej neeg uas, tau txo Vajtswv tus yam ntxwv, tseem ntseeg tias Nws muaj peev xwm cawm tau lawv dim, vim lawv xav tias Vajtswv txoj kev hlub tsis muaj ciaj ciam thiab Nws tus yam ntxwv mas ncaj ncees, thiab tias txawm ib tug neeg tau ua tub qaug rau Vajtswv npaum li cas lawm los xij, Nws yuav tsis cim ntsoov ib qho dab tsi cia li. Lawv xav tias vim yog tib neeg tej kev txhaum, tib neeg kev yuam cai, thiab tib neeg kev tsis mloog lus yog kev qhia tawm txog ib tug tib neeg tus yam ntxwv, Vajtswv yuav muab cib fim rau tib neeg, thiab uv thiab ua siab ntev rau lawv; lawv ntseeg tias Vajtswv tseem yuav hlub lawv zoo yam li yav dhau los. Vim li ntawd, lawv thiaj tuav rawv tej kev cia siab rau kev tau txais kev cawm dim. Tseeb tiag, txawm tib neeg ntseeg Vajtswv li cas los, yog lawv tsis caum raws qhov tseeb ces, Nws yuav muaj ib tug yeeb yam tsis zoo rau lawv. Qhov no vim yog ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv, txawm koj tau muab los sis saib phau ntawv ntawm Vajtswv cov lus thiab saib nws zoo tam li cov khoom muaj nqis, kawm thiab nyeem nws txhua hnub, koj muab tus Vajtswv tseeb tso rau ib sab. Koj tsuas saib Nws zoo tam li cov cua khoob lug, los sis ib tug neeg xwb—thiab nej qee leej saib Nws tsis tshaj ib ib tug roj hmab. Vim li cas Kuv thiaj muab nws tso rau txoj kev no? Kuv ua li ntawd vim Kuv pom zoo li ntawd, txawm nej ntsib ib qho teeb meem los sis qee yam xwm txheej, tej ntawd muaj nyob hauv koj txoj kev xav tob hauv siab, tej no uas koj muaj rau sab hauv, yeej tsis muaj ib qho kev sib txuas nrog Vajtswv cov lus los sis nrog caum raws qhov tseeb li. Koj tsuas paub txog yam uas koj tus kheej tab tom xav, koj tus kheej txoj kev xam pom yog dab tsi, thiab ces koj yuam koj tus kheej cov tswv yim thiab cov kev xav rau Vajtswv. Hauv koj lub siab tej ntawd rais los ua Vajtswv cov kev xam pom, thiab koj muab tej kev xam pom no los ua cov qauv uas koj tuav cia yam tsis ua ywj fab ywj fwj li. Ntev mus, qhov ua li no ua rau koj mus deb zuj zus ntawm Vajtswv mus lawm.

To Taub Vajtswv Tus Yeeb Yam thiab Tso Txhua Qhov Kev Nkag Siab Yuam Kev ntawm Vajtswv Rau Ib Sab

Tus Vajtswv uas nej ntseeg tam sim no yog hom Vajtswv dab tsi? Nej puas tau xav txog qhov no dua li thiab? Thaum Nws pom ib tug neeg phem uas tej yam phem, Nws puas ntxub nws thiab? (Ntxub, Nws ntxub kawg.) Nws tus yeeb yam zoo li cas thaum Nws pom cov tib neeg tsis paub dab tsi li ua yuam kev? (Tu siab.) Thaum Nws pom tib neeg nyiag Nws cov khoom fij, Nws tus yeeb yam zoo li cas? (Nws ntxub lawv.) Tag nrho qhov no mas pom tau meej kawg lawm. Thaum Vajtswv pom qee leej tsis meej pem hauv lawv txoj kev ntseeg Nws, tus uas tsis muaj hau kev caum raws qhov tseeb, Vajtswv tus yeeb yam zoo li cas? Nej paub tsis tshua tseeb, puas yog? “Kev tsim meej pem,” yog ib tug yeeb yam, tsis yog ib qhov kev txhaum, los sis nws tsis tub qaug Vajtswv, thiab tib neeg xav tias nws tsis yog ib hom ntawm qhov kev yuam kev loj. Yog li, qhia Kuv seb—ntawm qhov no Vajtswv tus yeeb yam yog dab tsi? (Nws tsis txaus siab hlo los lees paub lawv.) “Kev tsis txaus siab hlo los lees paub”—hom yeeb yam ntawm no yog dab tsi? Nws txhais tau tias Vajtswv saib tsis taus cov tib neeg no thiab ntxub lawv! Txoj hau kev Nws qhuab ntuas cov tib neeg zoo li no yog tsis quav ntsej lawv. Vajtswv txoj kev cem yog muaj lawv xyeeb rau ib sab, tsis cia kom lawm muaj feem koom rau ib qho tes dej num twg li, thiab qhov suav nrog rau tes dej num ntawm kev tig ras to taub, kev paub tseeb, kev qhuab ntuas, thiab kev qhuab qhia huv tib si. Cov tib neeg zoo li no yuav tsis raug suav nyob hauv Vajtswv tes dej num. Vajtswv tus yeeb yam zoo li cas rau cov uas ua rau Nws tus yam ntxwv poob qes thiab ua txhaum rau Nws tej kev cai? Tsis nyiam kiag li! Vajtswv npau taws tshaj plaws rau cov tib neeg uas tsis hloov siab lees txim ntawm kev ua txhaum Nws tus yam ntxwv! “Npau taws” tsis tshaj li ntawm ib qho kev xav, lub siab xav, nws tsis teb rau ib tug yeeb yam uas meej. Txawm li cas los xij, qhov kev xav no—lub siab xav no—yuav coj ib qho tshwm sim rau cov neeg zoo li no: Nws yuav ua kom Vajtswv muaj qhov tsis nyiam kiag li puv nkaus! Qhov tshwm sim tuaj ntawm qhov tsis nyiam kiag li no yog dab tsi? Nws yog tias Vajtswv yuav muab cov tib neeg no xyeeb cia rau ib sab thiab tsis teb lawv rau lub sij hawm tam sim no. Ces Nws yuav tos muab lawv faib tawm “tom qab lub caij nplooj ntoos zeeg.” Qhov no qhia tau dab tsi? Cov tib neeg no puas tseem yuav muaj qhov tshwm sim? Vajtswv tsis xav muab ib qho tshwm sim dab tsi rau cov tib neeg zoo li no li! Yog li ntawd, nws tsis yog qhov ib txwm uas Vajtswv yuav tsis teb cov neeg zoo li no tam sim no lod? (Yog, nws yog qhov zoo li ib txwm.) Cov tib neeg zoo li no tsim nyog npaj ua dab tsi? Lawv tsim nyog npaj tos txais qhov tsis zoo uas tshwm sim tuaj ntawm lawv tus cwj pwm thiab ntawm tej kev coj phem uas lawv tau ua lawm. Nov yog Vajtswv lo lus teb rau ib tug tib neeg zoo li ntawd. Yog li, tam sim no Kuv hais meej rau cov tib neeg zoo li no tias: Tsis txhob tuav rau nej tej kev nkag siab yuam kev ntxiv lawm, thiab tsis txhob xav muaj feem koom rau kev xav ntshaw ntxiv lawm. Vajtswv yuav tsis uv rau tib neeg tas mus li; Nws yuav tsis nyiaj lawv tej kev yuam cai los sis kev tsis mloog lus mus tag ib txhis. Qee leej tib neeg yuav hais tias, “Kuv twb tau pom ob peb leej tib neeg zoo li ntawd lawm thiab, thiab thaum lawv taij thov, lawv hnov raug chwv los ntawm Vajtswv heev, thiab tom qab ntawd lawv thiaj tau quaj tu siab tshaj li. Raws li ib txwm mas lawv yeej muaj kev zoo siab heev; zoo li lawv muaj Vajtswv nyob nrog thiab Vajtswv txoj kev coj qhia nyob nrog lawv.” Tsis txhob hais tawm tej yam tsis muaj qab hau li ntawd! Kua muag iab kua muag daw tsis tau txhais tias ib tug twg raug chwv los ntawm Vajtswv los sis xyiv fab rau Vajtswv txoj kev nyob nrog, es yuav mus hais dab tsi txog ntawm Vajtswv txoj kev coj qhia. Yog tias tib neeg ua rau Vajtswv chim siab, Nws puas tseem yuav coj lawv kev thiab? Muab ua luv luv hais, thaum Vajtswv tau txiav txim siab tshem tawm thiab tso ib tug twg tseg, ces tus tib neeg ntawd qhov tshwm sim twb ploj mus lawm. Txawm tias lawv tej kev xav yuav ntxim nyiam npaum li cas thaum lawv taij thov Vajtswv, los sis lawv muaj kev ntseeg Vajtswv ntau npaum li cas hauv lawv lub siab los xij, nws yuav tsis yog qhov tshwm sim ntxiv lawm. Qhov tseem ceeb yog qhov tias Vajtswv tsis xav tau hom kev ntseeg zoo li no; Nws twb tau tsis lees txais cov tib neeg no lawm. Qhov yuav qhuab ntuas lawv li cas nyob rau yav tom ntej kuj tsis tseem ceeb lawm thiab. Qhov tseem ceeb yog qhov tias kiag thaum cov tib neeg no ua rau Vajtswv chim siab, lawv qhov tshwm sim raug teev cia kiag lawm. Yog tias Vajtswv tau txiav txim siab tsis cawm cov tib neeg zoo li no lawm, ces lawv yuav raug tso tuaj tom qab kom raug rau txim. Nov yog Vajtswv tus yeeb yam.

Txawm Vajtswv lub ntsiab tseeb muaj ib yam uas yog kev hlub, thiab Nws hlub tshua txhua leej thiab txhua tus neeg, tib neeg tau hla dhau thiab tau hnov qab txog qhov tseeb tias Nws lub ntsiab tseeb kuj yog ib yam ntawm lub meej mom thiab. Tias Nws muaj kev hlub tsis tau txhais tias tib neeg yuav muaj peev xwm ua kom tub qaug Nws yam ywj siab hlo, tsis txhib Nws tej kev xav los sis kev ua, tsis yog qhov tseeb tias Nws muaj kev hlub tshua yuav txhais tias Nws tsis muaj cov keeb laj fai ntawm qhov Nws yuav ua rau tib neeg li cas. Vajtswv muaj sia nyob; Nws muaj nyob tiag. Nws tsis yog ib tug roj hmab nyob hauv kev xav hauv nruab siab los sis tsis yog lwm yam khoom. Vim yog Nws muaj nyob, peb yuav tsum ua tib zoo mloog lub suab ntawm Nws lub siab txhua lub sij hawm, ua tib zoo saib rau Nws tus yeeb yam, thiab los to taub txog Nws tej kev xav. Peb yuav tsum tsis txhob siv tib neeg tej kev xav hauv nruab siab los txhais Vajtswv, los sis yuav tsum tsis txhob yuam tib neeg cov kev xav thiab kev ntshaw rau Nws, ua kom Vajtswv coj rau tib neeg hauv ib tug xeeb ceem raws li tib neeg tej kev xav hauv nruab siab. Yog tias koj ua li no, ces koj tab tom ua rau Vajtswv chim siab, sim Vajtswv txoj kev npau taws, thiab twv Nws lub meej mom! Yog li ntawd, kiag thaum nej los to taubtxog qhov teeb meem loj no lawm, Kuv thov kom nej txhua leej thiab txhua tus ceej faj thiab xyuam xim rau nej tej kev ua. Ceev faj thiab xyaum xim rau nej kev hais lus, ib yam nkaus thiab—nrog rau kev nej ua rau Vajtswv, nej yim huab ceev faj thiab xyaum xim npaum li cas, ces yim zoo npaum li ntawd! Thaum koj tsis to taub tias Vajtswv tus yeeb yam yog dab tsi, tseg tsis txhob hais lus ua dog ua dig, tsis txhob ua dog dig hauv koj tej kev ua, thiab tsis txhob liam ub liam no ua dog ua dig. Tseem ceeb tshaj ntawd, tsis txhob muab ib lo lus xaus dab tsi. Tiam sis, koj yuav tsum tos ntsoov thiab nrhiav; cov kev ua no, ib yam nkaus thiab, yog ib qho kev nthuav tawm ntawm kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Tseem ceeb tshaj txhua yam huv si, yog tias koj muaj peev xwm ua tau qhov no tiav, thiab tseem ceeb tshaj txhua yam huv si, yog koj muaj tus yeeb yam no, ces Vajtswv yuav tsis liam koj rau koj txoj kev ruam, kev tsis paub dab tsi li, thiab tsis muaj kev to taub txog cov laj thawj nyob tom qab ntawm tej ntawd. Tsim nyog rau, vim rau koj tus yeeb yam ntawm qhov ntshai ua tub qaug Vajtswv, qhov hwm Nws tej kev xav, thiab qhov txhaus siab hlo mloog Nws lus, Vajtswv yuav cim ntsoov koj, coj thiab qhuab qhia koj, los sis uv koj txoj kev tsis paub tab thiab kev tsis paub dab tsi li. Muab hais rov qab, puas tsim nyog koj muaj tus yeeb yam tsis hwm Nws—txiav txim rau Nws raws li qhov kev xav los sis lam tau lam kwv yees thiab txhais Nws cov tswv yim—Vajtswv yuav cem koj, qhuab ntuas koj, thiab haj tseem yuav rau txim rau koj thiab; los sis, tej zaum Nws yuav muab lus ntuas koj thiab. Tej zaum lo lus ntuas no yuav muaj feem ntsig txog koj qhov tshwm sim thiab. Yog li ntawd, Kuv xav hais ib zaug ntxiv tias: Nej txhua tus tsim nyog ceev faj thiab xyuam xim rau txhua yam uas los ntawm Vajtswv los. Tsis txhob hais lus ua dog ua dig, thiab tsis txhob ua lwj ua liam rau ntawm nej cov kev ua. Ua ntej koj hais ib yam dab tsi, koj yuav tsum nres thiab xav: Kuv qhov kev ua no puas ua rau Vajtswv chim siab thiab? Qhov ua li ntawd, kuv puas yog tab tom hwm Vajtswv thiab? Txawm yog tias tej qhov teeb meem me me xwb los, koj yuav tsum xav txog cov lus nug no tso, thiab siv sij hawm kom ntau los xav txog tej no. Yog tias koj muaj peev xwm xyaum ua raws nraim li cov keeb laj fai no rau txhua tus xeeb ceem, hauv txhua yam, txhua lub sij hawm, thiab muab tus yeeb yam tshwj xeeb zoo li ntawm coj los siv thaum koj tsis to taub qee yam, ces Vajtswv yuav ib txwm coj koj kev thiab npaj ib txog kev rau koj los caum raws mus. Tsis hais tib neeg yuav qhia tawm hom zoo li cas li, Vajtswv pom lawv tseeb thiab meej tshaj, thiab Nws yuav muab ib qho kev ntsuas uas raug thiab tsim nyog rau koj tej kev qhia tawm. Tom qab uas koj tau raug qhov kev sim siab ua zaum kawg lawm, Vajtswv yuav muab tag nrho koj tus cwj pwm thiab coj los zuaj zog ua ke tag nrho kom thiaj li txiav txim tau rau koj qhov tshwm sim. Qhov kawg no yuav txhawb txhua tus tib neeg kom mus dhau ntawm qhov tsis muaj ib lo lus nug kiag li lawm. Qhov uas Kuv xav qhia rau nej ntawm no yog li no: Nej txhua qhov kev ua, nej txhua kev nqis tes ua, thiab nej txhua qhov kev xav txiav txim siab rau nej txoj hmoo.

Leej Twg Txiav Txim Rau Tib Neeg Qhov Tshwm Sim?

Muab ib qho teeb meem ntxiv uas tseem ceeb tshaj plaws rau kev sib tham, thiab ntawd yog nej tus yeeb yam rau Vajtswv. Tus yeeb yam no mas tseem ceeb tshaj plaws li! Nws txiav txim tias seb thaum kawg nej puas yuav taug kev mus rau kev puas tsuaj los sis mus rau txoj hau kev kawg uas zoo nkauj uas Vajtswv tau npaj cia rau nej lawm. Nyob rau hauv Tiam Lub Nceeg Vaj, Vajtswv twb yeej tau ua dej num los tau ntau tshaj li nees nkaum xyoo lawm, thiab tej zaum, nees nkaum lub xyoo dhau los no, nyob tob tob rau hauv nej tsis ruaj siab me ntsis tias nej tau ua hauj lwm zoo li cas lawm. Txawm li cas los xij, nyob hauv Vajtswv lub siab, Nws twb tau tsim ib qho teev tseg uas muaj tseeb thiab ncaj ncees txog nej txhua tus lawm. Txij ntua ntawm lub sij hawm uas txhua tus tib neeg pib caum raws Nws thiab tau mloog Nws cov lus qhuab qhia los, maj maj to taub zuj zus txog qhov tseeb, thiab txog ntua rau lub sij hawm txhua tus tib neeg pib ua lawv lub luag hauj lwm tiav, Vajtswv tau khaw ib qhokev teev tseg txog txhua yam ntawm tej tus cwj pwm uas muaj rau txhua leej tib neeg. Thaum tab tom ua lawv cov luag hauj lwm tiav thiab ntsib txhua yam ntawm cov chaw ib puag ncig thiab cov kev sim siab, tib neeg cov yeeb yam yog dab tsi xwb? Lawv ua li cas xwb? Hauv lawv lub siab lawv xav li cas rau Vajtswv xwb? … Vajtswv yeej paub txog txhua yam no; Nws muaj ib qho kev teev tseg txog txhua yam ntawm tej no huv si. Tej zaum, los ntawm nej txoj kev xam pom, tej teeb meem no yuav tsis meej pem. Txawm li cas los xij, los ntawm qhov Vajtswv xam pom, tej no tag nrho puas leej pom tseeb tam li hlaws qe zeb ci, thiab yeej tsis muaj qhov lam tau lam ua ib qho me me kiag li. Nov yog ib qho teeb meem uas muaj feem xyuam ntsig txog rau qhov tshwm sim ntawm txhua tus tib neeg, thiab nphav txog txhua tus tib neeg txoj hmoo thiab kev cia siab rau yav tom ntej ib yam nkaus thiab, thiab ntau tshaj ntawd, nov yog yam uas Vajtswv siv txhua yam ntawm Nws lub zog kawg nkaus; yog li ntawd, Vajtswv yeej yuav tsis muaj hnub tsis quav ntsej txog nws ib qho me me kiag li, los sis Nws yuav tsis nyiaj ib qhov kev tsis xyaum xim kiag li. Vajtswv tab tom tsim ib qho kev teev tseg txog qhov noob neej ua no, sau txhua yam uas tib neeg ua rau hauv qhov caum raws Vajtswv tseg, txij ntua thaum pib mus txog ntua rau thaum xaus. Koj tus yeeb yam rau Nws nyob rau lub sij hawm no txiav txim rau koj txoj hmoo. Qhov no tsis muaj tseeb lod? Tam sim no, koj puas ntseeg tias Vajtswv ncaj ncees thiab? Nws tej kev ua puas tsim nyog thiab? Nej puas tseem muaj lwm qhov kev xav hauv nruab siab txog Vajtswv nyob rau hauv nej lub taub hau lawm thiab? (Tsis muaj lawm.) Ces nej puas yuav hais tias tib neeg qhov tshwm sim yog rau kom Vajtswv txiav txim rau, los sis rau kom tib neeg txiav txim rau lawv tus kheej? (Tej ntawd yog rau kom Vajtswv txiav txim rau.) Leej twg yog tus txiav txiam rau tej ntawd? (Vajtswv.) Nej tsis paub tseeb, puas yog? Cov kwv tij thiab cov muam uas tuaj ntawm Hooj Koos tuaj, hais lus mas—leej twg txiav txim rau lawv? (Tib neeg tus kheej txiav txim rau lawv.) Tib neeg tus kheej txiav txim rau lawv lod? Ces qhov ntawd yuav tsis txhais tau tias tib neeg qhov tshwm sim tsis muaj feem dab tsi ntsig txog rau Vajtswv li? Cov kwv tij thiab cov muam uas tuaj ntawm Kaus Lim Qab Teb tuaj, hais lus mas. (Vajtswv txiav txim rau tib neeg qhov tshwm sim raws txhua yam ntawm lawv tej kev nqis tes ua thiab kev ua, thiab raws nraim nrog rau txoj hau kev uas lawv taug.) Nov yog ib lo lus teb uas pom tau meej heev. Muaj ib qho tseeb ntawm no uas Kuv yuav tsum hais qhia nej txhua tus: Rau ntawm txoj kev ntawm Vajtswv tes dej num rau kev cawm dim, Nws tau teeb tseg ib tug qauv rau tib neeg. Tus qauv no yog tias lawv yuav tsum mloog cov lus ntawm Vajtswv thiab taug mus hauv Vajtswv txoj kev. Nws yog tus qauv no uas siv coj los ntsuas tib neeg qhov tshwm sim. Yog koj xyaum ua raws nraim li Vajtswv tus qauv no, ces koj muaj peev xwm tau txais ib qho tshwm sim uas zoo; yog koj tsis ua, ces koj tsis muaj peev xwm tau txais ib qho tshwm sim uas zoo. Yog li ntawd ces, koj hais tias leej twg yog tus txiav txim rau qhov tshwm sim no? Nws tsis yog Vajtswv tib leeg nkaus xwb uas txiav txim rau nws, tiam sis yog Vajtswv thiab tib neeg ua ke. Qhov no puas yog thiab? (Yog kawg.) Vim li cas? Nws vim yog nws yog Vajtswv tus uas xav muaj feem tshaj plaws hauv tes dej num ntawm tib neeg txoj kev cawm dim thiab npaj ib txoj hau kev kawg uas zoo nkauj rau tib neeg; tib neeg yog cov khoom ntawm Vajtswv tes dej num, thiab qhov tshwm sim no, txoj hau kev kawg no, yog yam uas Vajtswv npaj rau lawv. Yog tias tsis muaj cov khoom rau Nws ua tes dej num rau, ces Nws yeej tsis cheem tsum ua tes dej num no; yog tias Nws tsis ua tes dej num no, ces tib neeg yeej yuav tsis muaj ib lub cib fim los muab tau txoj kev cawm dim. Tib neeg yog cov uas yuav tsum tau cawm, thiab txawm tias kev raug cawm yog ib feem uas nyob ntsiag to ntawm qhov txheej txheem no, nws yog tus yeeb yam ntawm tus uas ua feem no uas txiav txim seb Vajtswv puas yuav ua tau tiav los tsis tiav hauv Nws tes dej num los cawm noob neej. Yog tias tsis yog rau txoj kev coj qhia uas Vajtswv muab rau koj, koj yuav tsis paub txog Nws tus qauv li, los sis koj yuav tsis muaj ib lub hom phiaj li. Yog tias koj tsis muaj tus quav no, lub hom phiaj no, tiam sis koj tseem tsis koom tes, muab coj los xyaum ua, los sis them tus nqi, ces koj yuav tsis tau txais qhov tshwm sim no. Rau qhov laj thawj no, Kuv hais tias ib tug qhov tshwm sim tsis muaj peev xwm muab faib cais tawm ntawm Vajtswv mus, thiab nws kuj tsis muaj peev xwm muab faib cais tawm ntawm tib neeg mus thiab. Yog li ces, tam sim no, nej paub lawm tias leej twg txiav txim rau tib neeg qhov tshwm sim.

Tib Neeg Pheej Txhais Vajtswv Los ntawm Kev Paub

Thaum sib tham txog lub ncauj lus ntawm qhov paub Vajtswv, nej puas pom qee yam? Nej puas pom tias Nws tus yeeb yam niaj hnub nim no tau hloov pauv lawm? Puas yog tias Nws tus yeeb yam rau tib neeg hloov pauv tsis tau li? Nws puas yuav ib txwm nyiaj zoo li no, nthuav Nws txoj kev hlub thiab kev hlub tshua tag nrho mus rau tib neeg yam tsis paub xaus li? Qhov teeb meem no kuj muaj feem xyuam ntsig txog lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv thiab. Cia peb rov qab mus rau lo lus nug ntawm tus tub loj leeb uas tau hais ua ntej ntawd lawm. Tom qab tau nug lo lus nug ntawd lawm, nej cov lus teb tsis meej tseeb; muab ua lwm lo lus hais, nej tseem tsis tau muaj ib qho kev to taub tseeb txog ntawm Vajtswv tej kev xav. Thaum qhov paub kiag tias Vajtswv hlub noob neej, lawv txhais Nws zoo tam li ib lub cim ntawm txoj kev hlub: Lawv ntseeg tias txawm tib neeg ua dab tsi, txawm lawv coj li cas, txawm lawv ua rau Vajtswv li cas, thiab txawm lawv yuav tsis mloog lus npaum li cas, tej no tag nrho yeej tsis yog teeb meem kiag li, vim Vajtswv muaj kuv hlub, thiab Nws txoj kev hlub tsis muaj chaw kawg thiab ntsuas tsis tau; Vajtswv muaj kev hlub, yog li Nws muaj peev xwm nyiaj tib neeg; thiab Vajtswv muaj kev hlub, yog li Nws muaj peev xwm hlub tshua txog tib neeg, hlub tshua txog lawv tej kev tsis paub tab, hlub tshua txog lawv tej kev tsis paub dab tsi li, thiab hlub tshua txog lawv txoj kev tsis mloog lus. Qhov no puas tseeb li ntawd thiab? Rau qee leej tib neeg, thaum lawv paub txog Vajtswv txoj kev siab ntev ib zaug los sis ib ob zaug, lawv yuav saib cov kev paub no tam li cov peev txheej hauv lawv tus kheej txoj kev to taub txog Vajtswv, ntseeg tias Nws yuav ua siab ntev thiab hlub tshua lawv mus ib txhis li, thiab ces, ntawm lawv lub neej, lawv muab qhov kev siab ntev ntawm Vajtswv thiab saib nws tam li tus qauv uas los ntawm qhov Nws ua rau lawv. Kuj tseem muaj qee leej uas, tom qab tau paub txog Vajtswv txoj kev nyiaj ib zaug lawm, ces yeej yuav txhais tias Vajtswv tam li ib tug nyiaj taus mus ib txhis li—thiab hauv lawv lub siab, qhov kev nyiaj no mas tsis muaj chaw xaus, tsis muaj kev pauv, thiab yeej tsis muaj ib qho keeb laj fai kiag li. Cov kev ntseeg zoo li no puas raug thiab? Txhua zaus uas sib tham txog Vajtswv lub ntsiab tseeb los sis Vajtswv tus yam ntxwv, nej mas zoo li tsis paub xav kiag li. Qhov pom nej zoo li no ua rau Kuv nyuaj siab heev. Nej tau hnov ntau qhov tseeb txog Vajtswv lub ntsiab tseeb lawm; nej kuj tau mloog ntau qhov kev sib tham txog Nws tus yam ntxwv lawm thiab. Txawm li cas los xij, hauv nej lub siab, tej teeb meem no thiab qhov tseeb ntawm tej no tsuas yog cov kev cim xeeb uas nco tau raws li kev tshawb xav thiab cov lus sau cia xwb; hauv nej lub neej txhua hnub, yeej tsis muaj nej leej twg muaj cuab kav ntsib los sis pom Vajtswv tus yam ntxwv tias yog dab tsi tiag tiag li. Yog li ntawd, nej txhuas tus puav leej ruam tag rau hauv nej txoj kev ntseeg lawm; nej txhua tus puav leej ntseeg yam qi muag nti, txog rau theem tias nej muaj ib tug yeeb yam tsis hwm Vajtswv thiab muab Nws cheb pov rau ib sab. Qhov muaj hom yeeb yam zoo li no rau Vajtswv yuav coj nej mus rau dab tsi? Nws coj mus rau nej txoj kev muab qhov xaus rau Vajtswv tas li. Kiag thaum nej muaj kev txawj ntse me ntsis lawm, ces nej txawm txaus siab heev, zoo yam li nej tau txais Vajtswv hauv Nws qhov tag nrho lawm. Tom qab ntawd, nej xaus lus tias nov yog qhov Vajtswv zoo li cas, thiab nej tsis cia Nws txav mus los ywj siab. Tsis tas li ntawd, thaum twg los xij uas Vajtswv ua qee yam dab tsi tshiab, nej tsis lees yooj yooj yim tias Nws yog Vajtswv. Muaj ib hnub, thaum Vajtswv hais tias, “Kuv tsis hlub noob neej ntxiv lawm; Kuv yuav tsis nthuav kev hlub tshua rau tib neeg ntxiv lawm; Kuv tsis muaj ib qho kev nyiaj los sis siab ntev rau lawv ntxiv li lawm; Kuv tsuas muaj kev tsis nyiam kiag li puv nkaus thiab kev ntxub tshaj plaws rau lawv xwb,” tej lus hais li no yuav ua rau muaj kev cov nyom tob tob rau hauv tib neeg lub siab. Lawv qee leej tseem yuav hais tias, “Koj tsis yog kuv tus Vajtswv ntxiv lawm; Koj tsis yog tus Vajtswv uas kuv xav caum raws ntxiv lawm. Yog tias qhov no yog yam Koj hais, ces Koj tsis tsim nyog yog kuv tus Vajtswv ntxiv lawm, thiab kuv tsis cheem tsum caum raws Koj ntxiv lawm. Yog tias Koj tsis muab kev hlub tshua, kev hlub, thiab kev nyiaj rau kuv ntxiv lawm, ces kuv yuav tsum tsis caum raws Koj. Yog tias Koj muaj kev nyiaj rau kuv yam tsis paub kawg, siab ntev rau kuv tas li, thiab tso cai rau kuv pom tias Koj yog kev hlub, tias Koj siab ntev, thiab tias Koj muaj kev nyiaj, tsuas yog thaum ntawd xwb ces kuv thiaj li muaj peev xwm caum raws Koj, thiab tuas yog thaum ntawd xwb kuv thiaj li yuav ruaj siab caum raws Koj mus txog rau qhov kawg. Vim yog kuv muaj Koj txoj kev siab ntev thiab kev hlub tshua, kuv txoj kev tsis mloog lus thiab kuv txoj kev yuam cai muaj peev xwm tau txais kev zam txim thiab zam txim yam tsis muaj chaw xaus, thiab kuv muaj peev xwm ua txhaum txhua lub sij hawm thiab txhua qhov chaw, lees txim thiab tau txais kev zam txim txhua lub sij hawm thiab txhua qhov chaw, thiab ua rau Koj chim txhua lub sij hawm thiab txhua qhov chaw. Koj tsis tsim nyog muaj ib qho kev xav los sis muab ib qho xaus rau kuv.” Txawm tsis muaj ib tug ntawm nej cov ko yuav xav txog hom no ntawm qhov teeb meem mus raws tswv yim los sis ua zoo xav los xij, thaum twg los xij uas nej xav kom Vajtswv yog ib yam khoom siv los zam txim rau nej ntawm nej tej kev txhaum los sis ib yam khoom uas siv rau kom tau txais ib txoj hau kev kawg uas zoo nkauj xwb, ces koj twb tau muaj tus Vajtswv uas muaj sia nyob rau hauv kev tawm tsam koj lawm, tam li yog koj tus yeeb ncuab. Nov yog yam uas Kuv pom. Tej zaum koj yuav hais tej yam no tas li tias, “Kuv ntseeg Vajtswv,” “Kuv caum raws qhov tseeb,” “Kuv xav hloov kuv tus yam ntxwv,” “Kuv xav tsoo kom dim ntawm kev tsaus ntuj lub hwj chim,” “Kuv xav ua rau kom tau zoo raws Vajtswv,” “Kuv xav zwm rau Vajtswv,” “Kuv xav coj ncaj ncees rau Vajtswv, thiab ua kuv lub luag hauj lwm kom zoo,” thiab lwm yam ntxiv. Txawm li cas los xij, txawm koj cov lus yuav mloog tau qab zib npaum li cas, txawm koj yuav paub kev tshawb xav npaum li cas, thiab txawm txoj kev tshawb xav yuav zoo los sis muaj meej mom npaum li cas los xij, qhov tseeb ntawm qhov teeb meem yog tam sim no muaj nej ntau leej twb tau kawm paub lawm txog yuav siv cov kev cai tswj, kev qhuab qhia, kev tshawb xav uas koj tau paub zoo coj los teeb tsa qhov xaus rau Vajtswv, yog li ntawd thiaj li tau muab Nws tso rau txoj kev tawm tsam koj tus kheej. Txawm koj muaj kev paub zoo txog cov npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia los xij, koj tseem tsis tau paub qhov tseeb txog qhov tiag ntawm qhov tseeb, yog li nawd mas nws thiaj li yog ib yam nyuaj heev rau koj mus txav kom ze rau Vajtswv, mus paub txog Nws, thiab mus to taub txog Nws. Qhov no mas ntxim tu siab kawg!

Kuv pom cov xwm txheej hauv qab no nyob hauv ib daim yeeb yaj duab: Cov muam ob peb leeg muaj ib daim luam tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv, thiab lawv tuav nws cia siab heev; lawv tsa phau ntawv rau hauv lawv kis nruab nrab, siab dhau lawv cov taub hau. Txawm tias qhov no tsuas yog ib daim duab xwb los, yam uas nws tshwm tuaj rau sab hauv Kuv mas tsis yog ib daim duab xwb; tiam sis, nws ua rau Kuv xav tias yam uas txhua tus tib neeg tuav siab rau hauv lawv lub siab tsis yog Vajtswv cov lus, tiam sis yog phau ntawv ntawm Vajtswv cov lus. Qhov no yog ib yam uas tu siab heev li. Qhov ua li ntawd yeej tsis zoo ib yam li qhov tuav Vajtswv kom siab kiag li, vim nej txoj kev tsis muaj kev to taub txog Vajtswv ntawd tau mus txog rau theem uas txawm tias yog ib lo lus nug uas meej, ib qho teeb meem uas me me xwb los, ua rau nej muaj nej tus kheej cov kev xav phem. Thaum Kuv nug nej qee yam, thiab ua tiag tiag nrog nej, nej teb los ntawm kev kwv yees thiab nej tus kheej cov kev xav hauv nruab siab xwb; nej qee leej tseem muaj lub suab tsis txaus ntseeg thiab teb Kuv cov lus nug nrog rau cov lus nug thiab. Qhov no yim huab qhia tau rau Kuv tseeb tias tus Vajtswv uas nej ntseeg tsis yog tus tseem Vajtswv. Tom qab qhov uas nyeem Vajtswv cov lus los ntau lub xyoo lawm, nej siv tej ntawd, Vajtswv tes dej num, thiab tej kev qhuab qhia ntau ntau los teeb tsa qhov xaus rau Nws ib zaug dua ntxiv. Ntau tshaj ntawd, nej yeej tsis tau sim los to taub txog Vajtswv li; nej yeej tsis tau sim nrhiav Nws tej kev xav, to taub Nws tus yeeb yam rau tib neeg, los sis nkag siab txog seb Vajtswv xav li cas, vim li cas Nws thiaj li tu siab, vim li cas Nws thiaj li chim, vim li cas Nws thiaj li tsis lees txais tib neeg, thiab lwm qhov lus nug zoo li no. Ntau tshaj ntawd, haj tseem muaj tib neeg coob uas ntseeg tias Vajtswv ib txwm nyob ntsiag to xwb vim yog Nws tsuas ntsia ntsoov tib neeg cov kev ua ntau yam, yam tsis muaj tus yeeb yam los sis tswv yim dab tsi txog lawv li. Muaj dua lwm pawg tib neeg ntseeg tias Vajtswv tsis hais ib lub suab lus dab tsi tawm li vim yog Nws pom zoo, nyob ntsiag to vim yog Nws tos los sis vim yog Nws tsis muaj tus yeeb yam; lawv xav tias vim yog Vajtswv tus yeeb yam twb raug sau txhij txhua nyob rau hauv phau ntawv lawm, thiab raug nthuav tawm tag nrho rau noob neej lawm, yog li ntawd nws thiaj li tsis cheem tsum hais rau tib neeg ib zaug dhau ib zaug ntxiv lawm. Txawm tias Vajtswv nyob ntsiag to los, Nws yeej tseem muaj ib tug yeeb yam thiab ib qho kev xam pom, nrog rau ib tug qauv uas Nws cheem tsum kom tib neeg ua raws. Txawm tib neeg tsis sim los to taub Nws los sis nrhiav Nws, los Vajtswv tus yeeb yam yeej pom tseeb heev li. Sim xav txog ib tug uas txeev mob siab caum raws Vajtswv, tiam sis, thaum txog rau ib theem twg, tau tso Nws tseg thiab ncaim mus lawm. Yog tias tus tib neeg no xav rov qab los tam sim no, yam txawv heev, nej tsis paub tias Vajtswv txoj kev xam pom yuav zoo li cas, los sis Nws tus yeeb yam yuav zoo li cas. Qhov no tsis xaus tu siab heev thiab lod? Qhov tseeb yog qhov no yog ib qho teeb meem uas nyob ntiav ntiav xwb. Yog nej to taub Vajtswv lub siab tiag tiag, nej yuav paub txog Nws tus yeeb yam rau hom tib neeg zoo li no, thiab nej yuav tsis muab ib lo lus teb uas tsis meej. Vim nej tsis paub, cia Kuv txhab rau nej.

Vajtswv Tus Yeeb Yam Rau Cov Khiav Mus Thaum Tseem Ua Nws Tes Dej Num

Muaj cov tib neeg zoo li no txhua qhov chaw: Tom qab lawv tau ruaj siab txog Vajtswv txoj kev lawm, vim ntau qhov laj thawj, lawv ncaim mus yam ntsiag to, yam tsis hais ib lo lus tias sib ncaim li, mus lawm ploj ntais thiab ua dab tsi los xij raws li lawv lub siab ntshaw. Nyob rau tam sim no, we yuav tsis tham txog cov laj thawj uas cov tib neeg no ncaim mus; peb yuav xub los saib txog Vajtswv tus yeeb yam uas muaj rau hom tib neeg no. Nws tseeb heev. Kiag thaum lub sij hawm cov tib neeg no ncaim mus, hauv Vajtswv ob lub qhov muag, ncua sij hawm ntawm lawv txoj kev ntseeg tau tag mus lawm. Nws tsis yog tus tib neeg uas xaus qhov no, tias sis yog Vajtswv. Qhov tus tib neeg no ncaim Vajtswv mus txhais tau tias lawv twb tsis txais yuav Vajtswv lawm, tias lawv tsis xav tau Nws ntxiv lawm, thiab tias lawv tsis lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim ntxiv lawm. Vim cov tib neeg zoo li no tsis xav tau Vajtswv, Nws puas tseem muaj peev xwm xav tau lawv? Ntau tshaj ntawd, thaum cov tib neeg zoo li no muaj hom yeeb yam no, txoj kev xam pom no, thiab muaj kev txiav txim siab ncaim Vajtswv mus, lawv tau ua rau Vajtswv tus yam ntxwv poob qes lawm. Qhov no tsis hais txog qhov tseeb tias tej zaum lawv tsis tau npau taws thiab tsis tau foom lus phem rau Vajtswv, tsis hais txog qhov tseeb tias tej zaum lawv tsis tau koom nrog ib qho phem tshaj plaws los sis muaj tus cwj pwm txais yuav tsis tau, thiab tsis hais txog qhov tseeb tias cov tib neeg no tab tom xav tias, “Yog tias muaj ib hnub thaum kuv muaj kuv txoj kev lom zem nyob rau sab nraud txaus nkaus lawm, los sis thaum kuv tseem cheem tsum Vajtswv rau qee yam, kuv mam rov qab los. Los sis yog tias Vajtswv hu kuv, kuv mam rov qab los,” los sis lawv hais tias, “Thaum kuv raug mob nyob rau sab nraud, los sis thaum kuv pom tias lub ntiaj teb sab nraud tsaus ntuj nti thiab lim hiam dhau heev lawm thiab kuv tsis xav mus nrog cov coob lawm, kuv mam rov qab los cuag Vajtswv.” Txawm tias cov tib neeg no twb tau suav ntsoov rau hauv lawv lub siab lawm tias yog thaum twg kiag lawv mam rov qab los, thiab txawm tias lawv twb tau sim cia qhov rooj qheb lug rau lawv kev rov qab los, los lawv tsis paub tias txawm lawv ntseeg dab tsi los sis lawv npaj li cas los xij, qhov no txhua yam tsuas yog txoj kev xav ntshaw xwb. Lawv qhov kev yuam kev loj tshaj plaws yog kev tsis paub meej tias lawv txoj kev ntshaw xav khiav mus ntawd ua rau Vajtswv xav li cas. Kiag thaum lub sij hawm lawv txiav txim siab khiav tawm ntawm Vajtswv mus, Nws tau tso lawv tseg tag nrho lawm; txog thaum ntawd, Nws twb tau txiav txim rau qhov tshwm sim ntawm tus tib neeg zoo li no nyob hauv Nws siab lawm. Qhov qhov tshwm sim ntawd yog dab tsi? Nws puas yog tias tus tib neeg no yuav yog ib tug ntawm cov nas tsuag, thiab yog li ntawd yuav puas ntsuaj nrog lawv mus. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li pom hom xwm txheej li no tas li: Qee leej tso Vajtswv tseg, tiam sis tsis tau txais ib qho kev rau txim li. Vajtswv ua hauj lwm raws nraim Nws tus kheej cov keeb laj fai, qee yam muaj peev xwm pom tau, hos lwm yam tsuas nyob hauv Vajtswv siab xwb, yog li ntawd tib neeg thiaj tsis muaj peev xwm pom qhov kawg tau. Feem uas tib neeg pom tsis cheem tsum yuav yog sab tseeb ntawm cov khoom, tiam sis lwm sab—sab uas koj tsis pom—muaj qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev xav thiab qhov xaus.

Cov Tib Neeg Khiav Tawm Thaum Tseem Ua Vajtswv Tes Dej Num Yog Cov Uas Tso Txoj Kev Tseeb Tseg

Vim li cas Vajtswv thiaj li muab txoj kev rau txim hnyav rau cov tib neeg uas khiav tawm rau thaum Nws ua hauj lwm ntawd? Vim li cas Nws thiaj li chim siab rau lawv heev? Ua ntej tshaj plaws txhua yam, peb paub tias Vajtswv tus yam ntxwv mas muaj hwj chim tshaj thiab muaj kev npau taws; Nws tsis yog ib tug yaj uas raug ib tug twg tua, haj yam tsis yog ib tug roj hmab uas raug tswj hwm los ntawm tib neeg raws li qhov lawv xav tau. Nws kuj tseem tsis yog ib ntwg cua khoob lug uas raug txib mus rau ub rau no. Yog koj ntseeg tiag tias Vajtswv muaj nyob, ces koj tsim nyog muaj ib lub siab ntshai Vajtswv, thiab koj tsim nyog paub tias Nws lub ntsiab tseeb tsis yog ib lub uas raug ua kom chim siab. Qhov kev chim siab no tej zaum chim los ntawm ib lo lus, los sis tej zaum ib qho kev xav, los sis tej zaum qee hom ntawm tus cwj pwm uas phem tshaj plaws, los sis tej zaum los ntawm ib tug cwj pwm tsis phem heev, los sis tus cwj pwm uas txais yuav tau hauv ob lub qhov muag thiab tej cwj pwm coj zoo ntawm tib neeg; los sis, tej zaum raug ntxias los ntawm tej kev qhuab qhia los sis kev tshawb xav. Txawm li cas los xij, kiag thaum koj ua rau Vajtswv chim siab, ces koj lub cib fim tau ploj mus lawm, thiab koj hnub kawg tau los txog lawm. Nov yog ib qho phem kawg li! Yog koj tsis to taub tias Vajtswv yuav tsum tsis txhob raug ua kom tub qaug, ces tej zaum koj yuav tsis ntshai Nws, thiab tej zaum koj pheej niaj hnub ua tub qaug Nws tas zog. Yog koj tsis paub tias yuav ntshai Vajtswv li cas, ces koj tsis muaj cuab kav ntshai Vajtswv, thiab koj yuav tsis paub muab koj tus kheej tso rau txoj kev taug hauv Vajtswv txoj kev—ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Thaum koj paub lawm, thiab paub zoo tias Vajtswv tsis tsim nyog raug ua kom tub qaug, koj yuav paub tias ntshai Vajtswv thiab zam kev phem yog dab tsi.

Qhov taug kev hauv txoj kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem tsis cheem tsum tias koj yuav paub txog qhov tseeb ntau npaum li cas, koj tau ntsib cov kev sim siab ntau npaum li cas, los sis koj tau txais kev qhuab ntuas ntau npaum li cas lawm. Tiam sis, nws nyob ntawm hom yeeb yam uas koj muaj rau Vajtswv nyob hauv koj lub siab, thiab koj nthuav tawm lub ntsiab tseeb dab tsi xwb. Tib neeg cov ntsiab tseeb thiab lawv cov yeeb yam—tej no mas tseem ceeb tshaj, tseem ceeb tshaj plaws. Rau cov uas tau tso tseg thiab ncaim ntawm Vajtswv mus lawm, lawv cov yeeb yam saib tsis tau Nws thiab lawv lub siab uas ntxub qhov tseeb twb tau ua rau Vajtswv tus yam ntxwv poob qes lawm, yog li raws li Nws txhawj xeeb, lawv yuav tsis tau txais kev zam txim lawm. Lawv tau paub txog Vajtswv txoj kev muaj nyob, tau raug qhia txog tej xov xwm tias Nws twb tau los txog lawm, thiab haj tseem tau ntsib Vajtswv tes dej num tshiab lawm thiab. Lawv qhov kev ncaim mus tsis yog ib qho xwm txheej ntawm kev raug ntxias los sis kev ruam, haj yam tsis yog lawv raug yuam kom ncaim mus. Tiam sis, lawv tau ua zoo xaiv lawm, thiab ua twb zoo xav meej lawm, mam ncaim Vajtswv mus. Lawv qhov kev ncaim mus tsis yog ib qho xwm txheej ntawm kev poob zoo, los sis tsis yog lawv raug ntiab tawm. Yog li ntawd, hauv Vajtswv ob lub qhov muag, lawv tsis yog cov me nyuam yaj uas yuam kev ntawm pab yaj mus, tsis tas yuav hais txog cov tub loj leeb uas tau yuam kev kiag li. Lawv tau ncaim mus yam tsis muaj kev rau txim—thiab ib tug yam ntxwv zoo li ntawd, ib qho xwm txheej zoo li ntawd, ua rau Vajtswv tus yam ntxwv poob qes, thiab ntawm qhov kev poob qes no Nws thiaj tau muab qhov tshwm sim uas tsis muaj kev cia siab rau lawv. Hom kev tshwm sim no tsis txaus ntshai lod? Yog li ntawd, yog tias tib neeg tsis paub Vajtswv, lawv muaj peev xwm ua tub qaug Nws tau. Qhov no tsis yog teeb meem me me kiag li! Yog tias tib neeg tsis mob siab coj raws li Vajtswv tus yeeb yam tiag tiag, thiab tseem ntseeg tias Nws tos ntsoov rau lawv qhov rov qab los vim lawv yog qee tus me nyuam yaj uas tau ploj lawm thiab Nws tseem tos ntsoov rau lawv kom muaj ib qho kev hloov pauv ntawm lub siab, ces lawv yeej nyob tsis deb ntawm lawv hnub uas raug rau txim kiag li. Vajtswv yuav tsis lam tsis lees txais yuav lawv xwb—vim qhov no yog zaum ob uas ua rau Nws tus yam ntxwv poob qes, qhov xwm txheej yog txhua yam ua phem tshaj dua qub lawm! Cov tib neeg cov yeeb yam uas tsis hwm no tau ua txhaum rau Vajtswv tej kev cai lawm. Nws puas tseem lees txais lawv thiab? Hauv Nws lub siab, Vajtswv cov keeb laj fai txog qhov teeb meem no yog qhov hais tias qee leej tau txais qhov tseeb uas yog txoj kev tseeb lawm, tiam sis tseem muaj peev xwm tsis txais yuav Vajtswv yam zoo siab hlo thiab nrog ib lub siab xav meej thiab tawm ntawm Vajtswv mus, ces Nws yuav thaiv txoj kev rau ib tug tib neeg zoo li ntawd txoj kev cawm dim, thiab rau tus tib neeg no, lub rooj vag mus rau lub nceeg vaj yuav raug kaw. Thaum tus tib neeg no los khob ib zaug ntxiv, Vajtswv yuav tsis qheb qhov rooj; yuav kaw mus tas ib txhis rau tus tib neeg no. Tej zaum nej qee leej twb tau nyeem zaj dab neeg txog Mauxe uas nyob hauv phau Vajluskub lawm. Tom qab Mauxe raug tsim tsa los ntawm Vajtswv lawm, 250 tus thawj coj tau nthuav tawm lawv tej kev tsis mloog lus rau Mauxe vim yog nws cov kev ua thiab ntau qhov laj thawj. Lawv tsis kam zwm rau leej twg? Nws tsis yog Mauxe. Lawv tsis kam zwm rau Vajtswv tej kev npaj; lawv tsis kam zwm rau Vajtswv tes dej num rau qhov teeb meem no. Lawv hais raws li nram qab no: “Nej muab ntau rau nej dhau heev lawm, pom hais tias tag nrho pab ntseeg yeej dawb huv, lawv txhua tus, thiab Yehauvas nyob nrog lawv.” Los ntawm tib neeg txoj kev xam pom, tej lus no thiab tej kab lus no puas txhaum loj heev thiab? Tej ntawd tsis txhaum loj heev. Tsawg kawg nkaus, lub ntsiab ncaj qha ntawm cov lus no tsis txhaum loj. Hauv sab kev cai lij choj, lawv tsis tau yuam ib txoj kev cai dab tsi li, vim nyob rau ntawm qhov ntiav ntiav, qhov no tsis yog hom lus los sis cov lus phem, nws haj yam muaj tej tswv yim tuam mom tsawg. Tej no tsuas yog tej sob lus uas siv mus los xwb, tsis muaj dab tsi ntau tshaj ntawd. Vim li cas cov lus no thiaj li muaj peev xwm ua rau Vajtswv npau taws? Nws vim yog cov lus no tsis yog hais rau tib neeg, tiam sis yog hais rau Vajtswv. Tus yeeb yam thiab tus yam ntxwv uas nthuav tawm los ntawm tej no yog kiag yam ua rau kom Vajtswv tus yam ntxwv poob qes, thiab tej ntawd tub qaug Vajtswv tus yam ntxwv uas yuav tsum tsis txhob raug ua kom tub qaug. Peb txhua tus yeej paub tias qhov tshwm sim ntawm cov thawj coj no yog dab tsi nyob rau thaum kawg lawm. Hais txog cov tib neeg uas tau tso Vajtswv tseg lawm, lawv txoj kev xam pom yog dab tsi? Lawv tus yeeb yam yog dab tsi? Thiab vim li cas lawv txoj kev xam pom thiab tus yeeb yam ho ua rau Vajtswv ua zoo li ntawd rau lawv? Qhov laj thawj ces yog tias txawm lawv paub tseeb tias Nws yog Vajtswv los, lawv haj tseem xaiv kev ntxeev siab rau Nws thiab, thiab vim qhov no thiaj li yog qhov vim li cas lawv thiaj li tsis muaj hwv tsam tau txais kev cawm dim lawm. Raws li sau cia rau hauv phau Vajluskub, “Vim yog hais tias peb txhob txwm ua txhaum tom qab uas peb twb tau txais qhov kev paub txog qhov tseeb lawm, ces yuav tsis tshuav dab tsi theej txhoj tau rau tej kev txhaum lawm” (Hnpl 10:26). Tam sim no nej puas tau muaj kev to taub tseeb txog qhov teeb meem no thiab?

Tib Neeg Txoj Hmoo Raug Txiav Txim Siab Rau los ntawm Lawv Cov Yeeb Yam Rau Vajtswv

Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas muaj sia nyob, thiab zoo ib yam li cov tib neeg uas coj tsis sib thooj hauv cov xwm txheej tsis sib thooj, Nws tus yeeb yam rau cov cwj pwm no mas tsis sib thooj vim yog Nws tsis yog ib tug roj hmab los sis tsis yog ib ntwg cua uas khoob lug. Qhov ua kom paub Vajtswv tus yeeb yam yog ib ib txoj kev caum raws uas yeej tsim nyog rau noob neej lawm. Tib neeg tsim nyog kawm paub, los ntawm qhov paub Vajtswv tus yeeb yam, seb lawv muaj peev xwm txais tau kev txawj ntse txog Vajtswv tus yam ntxwv thiab los to taub txog Nws lub siab ib qho me ntsis li cas. Thaum koj maj mam los to taub txog Vajtswv lub siab zuj zus, koj yuav tsis hnov tias kev ntshai Nws thiab zam kev phem yog ib yam uas ua kom tiav tau nyuab. Ntau tshaj ntawd, thaum koj to taub Vajtswv lawm, koj yuav tsis tshua teeb tsa qhov xaus rau Nws lawm. Kiag thaum koj tau tseg qhov teeb tsa qhov xaus rau Vajtswv lawm, koj yuav ua tub qaug rau Nws tsawg lawm, thiab yam koj tsis paub txog, Vajtswv yuav coj koj los txais kev txawj ntse ntawm Nws; qhov no yuav ua rau koj lub siab muaj kev hwm Nws puv nkaus. Tom qab ntawd koj yuav tseg kiag qhov txhais Vajtswv los ntawm tej lus qhuab qhia, cov npe ntawv, thiab cov kev tshawb xav uas koj paub zoo. Tiam sis, los ntawm qhov nrhiav Vajtswv tej kev xav hauv txhua yam tas li, koj yuav cia li rais los ua ib tug tib neeg uas ua raws Vajtswv lub siab yam tsis nco qab hlo li.

Vajtswv tes dej num mas ntsia tsis pom thiab tuav tsis tau los ntawm tib neeg, tiam sis raws li Nws txhawj xeeb, cov kev ua ntawm txhua leej thiab txhua tus tib neeg—nrog rau lawv tus yeeb yam rau Nws—mas nkag siab tsis tau rau Vajtswv, tiam sis kuj pom tau rau Nws thiab. Nov yog qee yam uas txhua tus tsim nyog paub thiab paub kom meej. Tej zaum koj yuav nug koj tus kheej tas li tias, “Vajtswv puas paub tias kuv tab tom ua dab tsi rau ntawm no? Nws puas paub tias tam sim no kuv tab tom xav txog dab tsi? Tej zaum Nws paub, thiab tej zaum Nws tsis paub.” Yog tias koj txais yuav hom kev xam pom no, caum raws thiab ntseeg Vajtswv tiam sis tseem tsis ntseeg Nws tes dej num thiab Nws qhov kev muaj nyob, ces sai sai no los sis tsis ntev no yuav muaj ib hnub thaum koj yuav ua rau Nws txoj kev chim siab sawv tuaj, vim koj tab tom khiav mus nyob rau ntawm ntug ntawm ib txoj kev phom sij. Kuv tau pom cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv los lawm ntau lub xyoo, tiam sis tseem tsis tau txais qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li, haj yam tsis to taub txog Vajtswv txoj kev xav li thiab. Cov tib neeg no tsis muaj kev nce qib hauv lawv lub neej thiab cov yeeb yam, tsuas coj tej kev qhuab qhia ntiav tshaj plaws xwb. Qhov no vim yog cov tib neeg no tsis tau muab Vajtswv cov lus los ua neej kiag, thiab lawv tsis tau ntsib thiab lees txais Nws qhov kev muaj nyob. Koj puas xav tias thaum pom kiag cov tib neeg no lawm, Vajtswv muaj kev lom zem puv npo thiab? Lawv puas nplig Nws thiab? Yog li ntawd, nws yog qhov tib neeg ntseeg Vajtswv li cas uas txiav txim siab rau lawv txoj hmoo. Hais txog qhov seb tib neeg nrhiav thiab tib neeg los cuag Vajtswv li cas ntawd, tib neeg cov yeeb yam yog yam tseem ceeb ua ntej tshaj. Tsis txhob saib Vajtswv zoo yam li ib ntwg cua uas khoob lug uas mus mus los los rau tom koj xwb qwb xwb; ib txwm xav txog tus Vajtswv uas koj ntseeg tam li ib tug Vajtswv uas muaj sia nyob, ib tug Vajtswv muaj tiag. Nws tsis yog zaum saum lub ceeb tsheej ntuj thib peb tsis ua ib yam dab tsi li. Tiam sis, Nws yeej saib ntsoov rau txhua tus tib neeg lus siab tas li, soj ntsuam ntsoov seb koj tab tom ua dab tsi, saib ntsoov koj txhua lo lus me me thiab kev ua me me, saib ntsoov seb koj coj li cas thiab ntsia seb koj tus yeeb yam rau Nws yog dab tsi. Txawm tias koj txaus siab hlo muaj koj tus kheej rau Vajtswv los tsis txaus los xij, tag nrho koj tus cwj pwm thiab koj qhov kev xav tob tob thiab cov tswv yim yeej nyob qhib lug rau ntawm Nws xub ntiag thiab raug ntsia ntsoov los ntawm Nws. Vim koj tus cwj pwm, vim koj tej kev ua, thiab vim koj tus yeeb yam rau Nws, Vajtswv txoj kev xav txog koj thiab Nws tus yeeb yam rau koj mas hloov pauv tas li. Kuv xav muab qee qhov lus taw qhia rau qee leej tib neeg: Tsis txhob muab nej tus kheej tso zoo li cov me nyuam mos liab rau hauv Vajtswv ob txhais tes, zoo tam li tias Nws yuav hwm koj tseg, zoo tam li tias Nws tsis muaj peev xwm tso koj tseg, thiab zoo tam li tias Nws tus yeeb yam rau koj raug muab cog ruaj thiab tsis muaj peev xwm hloov pauv tau li, thiab Kuv qhia koj tias kom tseg qhov pheej ua npau suav! Vajtswv mas ncaj ncees hauv Nws txoj kev coj rau txhua leej thiab txhua tus, thiab Nws kub siab lug ua rau hauv Nws txoj ua tes dej num ntawm kev kov yeej thiav kev cawm tib neeg. Qhov no yog Nws txoj kev cawm. Nws ua tiag tiag ua rau txhua tus tib neeg, thiab tsis zoo yam li ua si nrog ib tug tsiaj. Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg tsis yog hom kev ua raws siab nyiam los sis ua kom puas tsuaj, los sis Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj rau noob neej yog yam tsis txaus siab los sis tsis mob siab. Txawv ntawm qhov ntawd lawm, Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg muaj feem xyuam ntsig txog kev saib xyuas kom muaj nuj nqis, kev khuv leej, thib kev saib taus txoj sia; Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj qhia txog Nws qhov kev ntshaw ntawm tej ntawd, thiab yog yam uas tib neeg cheem tsum thiaj li muaj sia nyob. Vatswv muaj sia nyob, thiab Vajtswv yeej muaj nyob tiag; Nws tus yeeb yam rau noob neej yeej muaj keeb laj fai, tsis yog ib pawg ntawm cov kev cai ua dog ua dig, thiab nws muaj peev xwm hloov pauv tau. Nws tej kev xav rau tib neeg mas maj maj hloov thiab hloov pauv nrog sij hawm, raws nrog rau tej xwm txheej uas tshwm sim tuaj, thiab nrog rau tus yeeb yam ntawm txhua leej thiab txhua tus tib neeg. Yog li ntawd, koj tsim nyog paub hauv koj lub siab kom meej tseeb tias lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv mas tsis hloov pauv tsis tau, thiab tias Nws tus yam ntxwv yuav tshwm tuaj rau cov sij hawm tsis sib thooj thiab cov ntsiab tsis sib thooj. Tej zaum koj tsis xav tias qhov no yog ib qho teeb meem loj, thiab tej zaum koj yuav siv koj tus kheej cov kev xav phem coj los xav hauv nruab siab seb Vajtswv tsim nyog ua tej ntawd li cas. Txawm li cas los xij, muaj ntau zaus thaum qhov txawv deb heev ntawm koj txoj kev xam pom ho yog qhov tseeb, thiab los ntawm qhov siv koj tus kheej cov kev xav phem los ntsuas Vajtswv ces, koj twb tau ua rau Nws chim siab lawm. Qhov no vim yog Vajtswv tsis ua hauj lwm raws li txoj kev uas koj xav tias Nws ua, los sis Nws yuav ua qhov no raws li qhov koj hais tias Nws yuav ua. Yog li ntawd, Kuv hais rau koj tias kom xyuam xim thiab ceev faj hauv koj txoj kev ua txhua yam ib ncig ntawm koj, thiab kawm paub los caum raws qhov keeb laj fai ntawm qhov taug kev hauv Vajtswv txoj kev hauv txhua yam, uas yog kom ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Koj yuav tsum txhim kho kom muaj ib txoj kev to taub ruaj khov thaum hais txog ntawm cov teeb meem ntawm Vajtswv txoj kev xav thiab Vajtswv tus yeeb yam, koj yuav tsum nrhiav cov neeg uas paub qhia los tham txog cov teeb meem no rau koj, thiab koj yuav tsum nrhiav yam kub siab lug. Tsis txhob saib Vajtswv ntawm koj txoj kev ntseeg tam li ib tug roj hmab—txiav txim rau Nws raws siab nyiam, lam tau lam muab qhov xaus rau Nws, thiab tsis saib Nws nrog rau txoj kev hwm uas Nws tsim nyog tau txais. Thaum Vajtswv tab tom coj kev cawm dim los rau koj thiab tab tom txiav txim rau koj qhov tshwm sim, tej zaum Nws yuav muab kev hlub tshua, los sis kev nyiaj, los sis kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas rau koj, tiam sis li cas los xij, Nws tus yeeb yam rau koj mas hloov pauv. Nws yog nyob raws rau ntawm koj tus kheej tus yeeb yam rau Nws xwb, thiab koj txoj kev to taub txog Nws. Tsis txhob cia ib yam ntawm koj txoj kev txawj ntse los sis kev to taubtxog Vajtswv ua tus txhais Nws hauv qhov tsis muaj chaw xaus. Tsis txhob ntseeg ib tug Vajtswv ua tuag lawm; ntseeg Tus uas muaj sia nyob xwb. Nco ntsoov qhov no! Txawm tias Kuv tau sib tham txog qee qhov tseeb rau ntawm no lawm—qhov tseeb uas nej cheem tsum hnov—hauv qhov kaj ntawm nej tus yam ntxwv tam sim no thiab tus yeeb yam tam sim no, Kuv yuav tsis cheem tsum dab tsi ntawm nej tshaj no nyob rau lub sij hawm no lawm, kom thiaj tsis rub nej tej kev rau siab. Qhov ua li ntawd tej zaum yuav ua rau nej lub siab muaj qhov ntxias thiab ua rau nej chim siab rau Vajtswv heev. Tiam sis, Kuv cia siab tias nej yuav muaj peev xwm siv txoj kev hlub rau Vajtswv uas nej muaj nyob hauv nej lub siab thiab muaj ib tug yeeb yam hwm Vajtswv thaum taug txoj kev uas nyob tom ntej. Tsis txhob ua tsis meej pem rau qhov teeb meem ntawm qhov ntseeg Vajtswv li cas; saib nws kom zoo tam li cov teeb meem uas loj tshaj plaws. Muab nws tso rau hauv koj lub siab, muab nws coj los xyaum ua, thiab muab nws txuas nrog rau lub neej tiag; tsis txhob tsuas ua ntawm lub qhov ncauj xwb—vim qhov no yog ib qho teeb meem ntawm kev ciaj thiab kev tuag, thiab ib yam uas yuav txiav txim rau koj txoj hmoo. Tsis txhob saib nws zoo tam li ib qho kev tso dag tso luag los sis cov me nyuam yaus tej khoom ua si xwb! Tom qab qhov qhia cov lus no rau nej hnub no tag lawm, Kuv xav paub tias nej muaj kev to taub nyob hauv lub siab ntau npaum li cas. Puas muaj lus nug dab tsi uas nej xav nug txog yam uas Kuv tau hais nyob rau hnub no?

Txawm tias cov ncauj lus no me ntsis tshiab, thiab me ntsis raug tshem tawm ntawm nej tej kev xam pom, tawm ntawm nej tej kev caum raws li ib txwm muaj, thiab yam uas nej pheej mob siab rau lawm los xij, Kuv xav tias kiag thaum tej ntawd tau raug sib qhia los ntawm nej tau ib ntus, nej yuav tsim muaj ib txoj kev to taub uas ib txwm muaj txog txhua yam uas Kuv hais nyob rau ntawm no. Txhua cov ncauj lus no mas tshiab heev, thiab yog cov ncauj lus uas nej yeej tsis tau xav txog ua ntej kiag li, yog li txawm li cas los xij Kuv cia siab tias cov ncauj lus no yuav tsis ua lub nra ntxiv rau nej. Kuv tsis yog hais cov lus hnub no los hem nej, los sis Kuv tsis yog lawv zoo tam li ib txoj kev los rhuav tshem nej; tiam sis, Kuv lub hom phiaj yog los pab nej kom to taub qhov tseeb tiag txog qhov tseeb. Vim yog ib tug yam ntxwv tseeb ntawm qhov teeb meem uas muaj nyob rau ntawm noob neej thiab Vajtswv, txawm tib neeg ntseeg Vajtswv, lawv thiaj li tsis to taub Nws los sis paub Nws tus yeeb yam. Tib neeg kuj tseem tsis mob siab rau hauv lawv txoj kev txhawj xeeb txog Vajtswv. Tiam sis, lawv tau ntseeg thiab ua neej yam dig muag ntsuav, thiab ua dog ua dig hauv lawv txoj kev txawj ntse thiab kev to taub txog Vajtswv. Yog li ntawd Kuv thiaj li hnov tias cheem tsum muab cov teeb meem no coj los hais kom meej rau nej, thiab pab nej kom to taub tias hom Vajtswv twg uas yog tus Vajtswv uas nej ntseeg, thiab Nws tab tom xav txog dab tsi, Nws tus yeeb yam yog dab tsi hauv Nws txoj coj rau ntau hom tib neeg, nej nyob deb ntawm kev ua kom tiav raws Nws tej kev cheem tsum npaum li cas, thiab qhov sib txawv ntawm nej tej kev ua thiab tus qauv Nws uas cheem tsum ntawd ho loj npaum li cas. Lub hom phiaj ntawm qhov qhia tej no rau nej yog los muab ib tug pas ntsuas rau nej kom tau los ntsuas nej tus kheej, thiab kom nej thiaj li yuav paub tias txoj kev coj nej mus ntawd yuav coj mus rau qhov twg, yam nej tsis tau txais ntawm txoj kev no yog dab tsi, thiab qhov twg uas nej tsis muaj feem xyuam koom nrog rau. Thaum tab tom sib tham rau ntawm nej tus kheej, feem ntau nej hais txog cov ncauj lus uas ib txwm sib tham sib qhia uas muaj ciaj ciam nqaim nqaim thiab ntiav ntiav xwb. Muaj ib ntu sib nrug deb, ib qho khoob, ntawm yam uas nej sib tham no thiab Vajtswv tej kev xav, ntawm nej cov lus sib tham thiab tus ciaj ciam thiab tus qauv ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum. Qhov ua li no mus ntxiv yuav ua rau nej ncaim deb zuj zus ntawm Vajtswv txoj kev mus lawm. Nej tsuas tab tom siv Vajtswv cov lus hais tawm tam sim no thiab muab lawv hloov mus ua cov khoom ntawm kev pe hawm, thiab saib lawv tam li cov kab ke thiab cov kev cai tswj. Ntawd yog txhua yam uas nej ua! Hauv qhov tseeb tiag, Vajtswv yeej tsis muaj chaw nyob hauv nej lub siab li, thiab Nws yeej tsis txeev tau txais nej lub siab kiag li. Qee leej tib neeg xav tias qhov paub Vajtswv mas nyuaj heev, thiab qhov no yog qhov tseeb. Nws nyuaj heev li. Yog tias tib neeg raug tsim los ua lawv lub luag hauj lwm thiab ua ntau yam kom tiav rau sab nraud, thiab ua dej num hnyav, ces lawv yuav xav tias qhov ntseeg Vajtwv mas yooj yim heev, vim yog txhua yam ntawd nyob hauv tus ciaj ciam ntawm tib neeg rab peev xwm. Txawm li cas los xij, lub sij hawm thaum lub ncauj lus hloov mus rau Vajtswv tej kev xav thiab Nws tus yeeb yam rau tib neeg lawm, ces los ntawm txhua leej txoj kev xam pom, txhua yam kuj yuav nyuaj me ntsis tuaj. Qhov ntawd vim yog tias qhov no muaj feem xyuam koom nrog rau tib neeg txoj kev to taub txog qhov tseeb thiab lawv txoj kev to taub qhov tseeb tiag, yog li tseeb tiag yuav muaj ib theem uas nyuaj tuaj. Txawm li cas los xij, kiag thaum koj mus dhau thawj lub qhov rooj thiab pib tau txais kev to taub qhov tseeb lawm ces, txhua yam yuav maj mam yooj yim zuj zus tuaj.

Qhov Chaw Pib rau Kev Ntshai Vajtswv Yog Saib Nws Kom Zoo Li Vajtswv

Tsis ntev dhau los no, qee leej tau nug ib lo lus nug tias: Yog ua cas txawm peb paub Vajtswv zoo dua Yauj los, peb tseem tsis muaj peev xwm hwm Nws tau thiab? Peb twb tau tham txog qhov teeb meem no ua ntej me ntsis lawm. Tseeb tiag peb tau sib thaum txog lub ntsiab tseeb ntawm lo lus nug no ua ntej lawm, thiab, uas yog qhov tseeb tias txawm tias Yauj tsis paub Vajtswv nyob rau thaum ntawd los, nws tseem saib Nws zoo tam li Vajtswv thiab saib Nws tam li tus Tswv ntawm lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam. Yauj tsis xav tias Vajtswv yog ib tug yeeb ncuab; tiam sis, nws pe hawm Nws zoo tam li tus Tswv Tsim ntawm txhua yam. Vim li cas tib neeg niaj hnub nim no tawm tsam Vajtswv heev ua luaj li? Vim li cas lawv tsis muaj cuab kav hwm Nws? Ib qho laj thawj ces yog tias lawv raug ua qias vuab tsuab ntau heev los ntawm Ntxwgnyoog, thiab muaj tus yeeb yam phem faus nyob tob heev lawm, lawv tau rais los ua cov yeeb ncuab ntawm Vajtswv lawm. Yog li ntawd, txawm tias lawv ntseeg Vajtswv thiab lees paub Vajtswv los, lawv tseem muaj cuab kav tawm tsam Nws thiab muab lawv tus kheej tso rau hauv txoj kev tawm tsam Nws. Qhov no raug txiav txim los ntawm tib neeg tus yeeb yam. Lwm qhov laj thawj yog qhov tias txawm yog tias lawv ntseeg Vajtswv los, tib neeg tsis saib Nws tam li Vajtswv. Tiam sis, lawv xav tias Nws tawm tsam tib neeg, saib Nws tam li lawv tus yeeb ncuab, thiab xav tias lawv mas koom tsis tau nrog Vajtswv. Nws tsuas yooj yim li no xwb. Qhov teeb meem no tsis tau coj los sib tham nyob rau lub rooj sib tham dhau los lod? Xav txog nws: Qhov ntawd tsis yog qhov laj thawj lod? Tej zaum koj muaj ib qho kev txawj ntse me ntsis txog Vajtswv, tiam sis qhov kev txawj ntse no muaj feem xyuam txog dab tsi? Nov tsis yog yam uas txhua tus tham txog lod? Nws tsis yog yam uas Vajtswv tau qhia rau koj lod? Koj tsuas swm nrog tej yam uas yog kev tshawb xav thiab tej kev qhuab qhia txog nws xwb—tiam sis koj puas txeev txaus siab rau Vajtswv lub tseem ntsej muag thiab? Koj puas muaj kev txawj ntse ntawm tus kheej thiab? Koj puas muaj kev txawj ntse thiab kev paub uas siv tau thiab? Yog tias Vajtswv tsis tau qhia rau koj, koj puas muaj peev xwm paub thiab? Koj txoj kev txawj ntse tshawb xav tsis tsis sawv cev rau txoj kev txawj ntse tseeb. Muab ua luv luv hais, tsis hais txawm koj paub ntau npaum li cas los sis koj los paub nws li cas los xij, txog thaum koj muaj ib qho kev to taub tseeb txog Vajtswv, Nws yuav yog koj tus yeeb ncuab, thiab txog thaum pib saib Vajtswv tam li Vajtswv, Nws tseem yuav tawm tsam koj, vim koj yog ib lub cev ntawm Ntxwgnyoog.

Thaum koj ua ke nrog Khetos, tej zaum koj muaj peev xwm ua ib hnub peb pluag mov rau Nws noj, los sis tej zaum pub tshuaj yej rau Nws haus thiab ua raws li Nws tej kev cheem tsum ntawm lub neej; zoo li tias koj tau saib Khetos zoo tam li Vajtswv. Thaum twg los xij uas muaj qee yam tshwm sim tuaj, tib neeg txoj kev xam pom yeej ib txwm txawv rau Vajtswv tej kev xam pom; tib neeg ib txwm tsis to taub thiab tsis lees txais Vajtswv txoj kev xam pom. Txawm tej zaum tib neeg yuav sib haum nrog Vajtswv nyob rau sab nraud los, qhov no tsis tau txhais tias lawv sib raug zoo nrog Vajtswv. Kiag thaum qee yam tshwm sim tuaj, qhov tseeb ntawm tib neeg kev tsis mloog lus tshwm tuaj thiab, yog li ntawd thiaj li yog kiag qhov txhawb txoj kev uas muaj nyob rau ntawm tib neeg thiab Vajtswv. Qhov kev tawm tsam no tsis yog ib qho ntawm Vajtswv txoj kev tawm tsam tib neeg los sis ntawm Vajtswv qhov kev xav tawm tsam lawv, los nws kuj tsis yog tias Nws muab lawv tso rau hauv kev tawm tsam rau Nws Tus Kheej thiab saib lawv zoo li ntawd. Tiam sis, nws yog ib qho xwm txheej ntawm lub ntsiab tseeb uas txawv txawv no rau Vajtswv uas zais nyob hauv tib neeg txoj kev xav thiab nyob hauv lawv txoj kev xav tob hauv lub siab. Vim tib neeg saib txhua yam uas los ntawm Vajtswv los zoo tam li cov khoom rau lawv txoj kev tshawb fawb, lawv lo lus teb rau yam uas los ntawm Vajtswv los thiab rau txhua yam uas koom nrog Vajtswv tias yog dab tsi, ntau tshaj txhua yam, los kwv yees, los ua xyem xyav, thiab ces los txais ib tug yeeb yam kom sai uas tsis haum thiab tawm tsam Vajtswv. Tsis ntev tom qab ntawd, lawv coj ib tug cwj pwm tsis zoo los sib cav los sis sib twv nrog Vajtswv, mus txog theem uas ua xyem xyav seb ib tug Vajtswv zoo li no puas tsim nyog rau txoj kev cawm raws. Tsis hais txog qhov tseeb tias lawv qhov kev paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog qhia lawv tias lawv tsis tsim nyog ua tus yam ntxwv li no, los lawv tseem yuav xaiv ua li ntawd txawm tias lawv yuav zoo li ntawd los xij, yog li lawv thiaj li yuav ua li ntawd mus ntxiv yam tsis muaj kev yig mus txog ntua qhov kawg. Piv txwv li, qee leej thawj txoj kev ua yog dab tsi thaum lawv hnov txog cov lus xaiv lus ncua los sis cov lus iab liam txog Vajtswv? Lawv thawj txoj kev ua yog xav paub tias seb cov lus xaiv lus ncua no yog tseeb los tsis yog thiab seb cov lus xaiv lus ncua no muaj tiag los tsis muaj, thiab tom qab ntawd coj ib tug yeeb yam uas cia tos thiab saib tso. Ces lawv txawm pib xav, “Nws tsis muaj ib txoj hau kev twg los txheeb xyuas qhov no. Qhov ntawd puas tshwm sim tiag? Qhov lus xaiv lus ncua no tseeb los tsis tseeb?” Txawm cov tib neeg zoo li no tsis qhia nws tshwm tuaj rau sab nraud los, nyob hauv lawv lub siab lawv twb tau pib ua xyem xyav, thiab tau pib tsis lees Vajtswv lawm. Lub ntsiab tseeb ntawm hom yeeb yam thiab txoj kev xam pom zoo li no yog dab tsi? Nws tsis yog kev ntxeev siab lod? Txog ntua thaum lawv ntsib qhov teeb meem no, koj tsis muaj peev xwm ntsia pom tias cov tib neeg no cov kev xam pom yog dab tsi; nws zoo li tias lawv tsis muaj kev tsis sib haum xeeb nrog Vajtswv, thiab zoo li tias lawv tsis saib Nws zoo tam li ib tug yeeb ncuab. Txawm li cas los xij, kiag thaum lawv ntsib ib qho teeb meem, lawv cia li sawv nrog Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv kiag tam sim ntawd. Qhov no qhia tau dab tsi? Nws qhia tau tias tib neeg thiab Vajtswv sib tawm tsam! Nws tsis yog tias Vajtswv saib tib neeg zoo tam li yeeb ncuab, tiam sis lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg tus kheej kiag ntag uas tawm tsam Vajtswv. Tsis hais txawm ib tug twg twb tau caum raws Nws los ntev npaum li cas lawm los sis lawv tau them tus nqe loj npaum li cas, thiab tsis hais lawv tau qhuas Vajtswv li cas, lawv yuav tshem lawv tus kheej tawm ntawm kev tawm tsam Nws li cas, thiab lawv txawm sib zog txhawb lawv tus kheej kom hlub Vajtswv npaum li cas los xij, lawv yeej tsis muaj peev xwm tswj hwm los saib Vajtswv tam li Vajtswv kiag li. Qhov no tsis yog txiav txim los ntawm tib neeg lub ntsiab tseeb lod? Yog koj saib Nws zoo tam li Vajtswv thiab ntseeg tseeb tiag tias Nws yog Vajtswv, koj puas tseem muaj peev xwm muaj tej lus ua xyem xyav rau Nws thiab? Koj lub siab puas tseem muaj cov lus nug txog Nws thiab? Yeej muaj tsis tau tej ntawd, puas yog? Cov xwm txheej hauv lub ntiaj teb no mas phem kawg li, thiab haiv tib neeg no los, zoo ib yam nkaus thiab; yog li, koj yuav tsis muaj tej kev xav phem no txog tej ntawd tau li cas? Koj tus kheej mas lim hiam kawg li, yog li yuav ua li cas koj thiaj tsis muaj ib qho kev xav phem txog qhov ntawd li? Thiab tsis tas li ntawd, tsuas yog ib ob lo lus xaiv lus ncua thiab lus iab hiam xwb twb muaj peev xwm ua rau muaj tej kev xav phem loj ua luaj li ntawd sawv tuaj rau Vajtswv lawm, thiab ua rau koj muaj kev xav hauv nruab siab ntau yam, uas qhia tias koj tus yeeb yam mas tseem tsis tau paub tab kiag li! Tsuas yog lub suab “nrov yau yau” ntawm ob peb tug yoov tshaj tsum thiab ob peb tug yoov uas qias neeg xwb—tsuas yog npaum li ntawd xwb es nws muaj peev xwm ntxias dag tau koj lawm lod? Nov yog hom tib neeg dab tsi? Koj puas paub tias Vajtswv xav li cas txog cov tib neeg zoo li no? Tseeb tiag Vajtswv tus yeeb yam mas yeej meej tshaj plaws thaum hais txog qhov Nws saib lawv li cas ntawd. Nws tsuas yog tias qhov Vajtswv saib rau cov tib neeg no yog kev tsis quav ntsej txog lawv—Nws tus yeeb yam yog tsis quav ntsej txog lawv kiag li, thiab tsis saib cov neeg tsis paub dab tsi no kom rau nqi kiag li. Vim li cas? Nws vim yog hauv Vajtswv lub siab, Nws tsis tau npaj kev txais yuav cov tib neeg uas tau cog lus los tawm tsam Nws kom mus txog rau thaum kawg thiab cov uas yeej tsis tau npaj kev nrhiav ib txoj kev kom sib raug zoo nrog Nws li. Tej zaum cov lus uas Kuv hais no tau ua rau ob peb leeg mob. Aw, nej puas txaus siab cia Kuv ua kom nej mob li no tas li thiab? Txawm nej txaus siab los tsis txaus los xij, txhua yam Kuv hais yog qhov tseeb! Yog tias Kuv ua rau nej mob tas li thiab qhia tshwm nej cov kiav txhab zoo li no, nws puas yuav cuam tshuam Vajtswv tus yam ntxwv zoo uas muaj nyob hauv nej lub siab thiab? (Nws tsis cuam tshuam kiag li.) Kuv pom zoo tias yuav tsis cuam tshuam, vim tias nws yeej tsis muaj Vajtswv nyob hauv nej lub siab li. Tus Vajtswv zoo uas nyob hauv nej lub siab—tus uas nej tiv thaiv thiab pov hwm—yeej tsis yog Vajtswv li. Tiam sis, nws yog ib yam uas rhawv tawm ntawm tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab los xwb; nws tsis muaj nyob. Yog li ntawd, txhua yam mas nws zoo dua uas Kuv qhia tshwm kiag lo lus teb rau lo lus txhiaj txhais no; nov tsis yog kev nthuav tawm qhov tseeb huv si lod? Tus tseem Vajtswv tsis yog zoo yam li qhov tib neeg xav hauv nruab siab kom Nws zoo li ntawd. Kuv cia siab tias nej txhua tus muaj peev xwm ntsib tau qhov tseeb no, thiab nws yuav pab nej txoj kev txawj ntse txog Vajtswv.

Cov Tib Neeg Uas Tsis Tsis Raug Lees Paub los ntawm Vajtswv

Muaj qee leej tib neeg uas lawv txoj kev ntseeg tsis lees paub rau hauv Vajtswv lub siab. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv tsis lees paub tias lawv yog cov caum raws Nws, vim yog Nws tsis qhuas lawv txoj kev ntseeg. Rau cov tib neeg no, tsis hais txawm lawv twb tau caum raws Vajtswv los lawm pes tsawg xyoo los xij, lawv tej tswv yim thiab kev xam pom yeej tsis pauv hlo li; lawv mas zoo li cov tsis ntseeg xwb, tuav rawv rau cov tsis ntseeg tej keeb laj fai thiab cov hau kev ntawm qhov ua txhua yam thiab rau cov tsis ntseeg tej kev cai ntawm kev ciaj sia nyob thiab txoj kev ntseeg xwb. Lawv yeej tsis tau lees txais Vajtswv txoj lus los ua lawv txoj sia li, yeej tsis ntseeg tias Vajtswv txoj lus yog qhov tseeb, txhob txwm tsis lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim, thiab tsis lees paub Vajtswv ua lawv tus Vajtswv. Lawv pom tias kev ntseeg Vajtswv tsuas yog qee hom kev nyiam ua xwb, saib Nws zoo li yam uas txhawb zog ntawm sab ntsujplig xwb; vim li no, lawv thiaj tsis xav tias nws yog ib yam muaj nqis los sim thiab to taub txog Vajtswv tus yam ntxwv los sis lub ntsiab tseeb. Nws tuaj yeem hais tau tias txhua yam uas yoog raws rau tus tseem Vajtswv mas tsis muaj feem xyuam dab tsi nrog rau cov tib neeg no; lawv tsis nyiam, los sis lawv tsis muaj peev xwm quav ntsej txog kiag li. Qhov no vim yog tob tob hauv lawv lub siab, muaj ib lub suab nrov nrov uas qhia rau lawv tas li tias, “Vajtswv mas pom tsis tau thiab tuav tsis tau, thiab tsis muaj nyob li.” Lawv ntseeg tias qhov sim los to taub txog hom Vajtswv no yuav tsis tsim nyog rau lawv tej dag zog, thiab tias qhov ua li ntawd yuav yog qhov dag lawv tus kheej xwb. Lawv ntseeg tias los ntawm qhov tsuas lees paub Vajtswv nrog rau cov lus yam tsis muaj ib qho chaw sawv ruaj los sis lawv tus kheej nqis tes ua kiag tiag tiag, yuav ua rau lawv ntse heev. Vajtswv ntsia cov tib neeg no zoo li cas? Nws saib lawv zoo li cov tsis ntseeg. Qee leej tib neeg nug tias, “Cov tsis ntseeg puas muaj peev xwm nyeem Vajtswv cov lus tau? Lawv puas muaj peev xwm ua lawv cov luag hauj lwm tiav tau? Lawv puas muaj peev xwm hais tau cov lus tias, ‘Kuv yuav ua neej nyob rau Vajtswv tau’?” Yam uas tib neeg pom tas li ces yog tej qhov tib neeg ua tawm nyob rau sab nraud xwb; lawv tsis pom tib neeg tej ntsiab tseeb. Txawm li cas los xij, Vajtswv tsis ntsia rau tej kev ua tawm ntiav ntiav no xwb; Nws tsuas pom lawv tej ntsiab tseeb uas nyob rau sab hauv xwb. Yog li ntawd, qhov no yog hom ntawm tus yeeb yam thiab lub ntsiab lus uas Vajtswv muaj rau cov tib neeg no. Cov tib neeg no hais tias, “Vim li cas Vajtswv thiaj ua li no? Vim li cas Vajtswv thiaj ua li ntawd? Kuv tsis muaj peev xwm to taub txog qhov no; kuv tsis muaj peev xwm to taub txog qhov ntawd; qhov no tsis yoog raws li tib neeg cov kev xav phem lawm; Koj yuav tsum piav qhov ntawd rau kuv….” Ntawm lo lus teb rau qhov no, Kuv nug tias: Nws puas tseem ceeb yuav piav txog cov teeb meem no rau koj? Tseeb tiag cov teeb meem no puas muaj feem xyuam dab tsi nrog rau koj? Koj xav tias koj yog leej twg? Koj los qhov twg los? Koj puas tsim nyog muab tswv yim rau Vajtswv mas? Koj puas ntseeg Nws? Nws puas lees paub koj txoj kev ntseeg? Vim koj txoj kev ntseeg tsis muaj feem xyuam dab tsi nrog rau Vajtswv, koj muaj qab hau dab tsi rau Nws cov kev ua? Koj tsis paub tias koj sawv qhov twg nyob rau hauv Vajtswv lub siab, yog li koj yuav ua cas muaj peev xwm tsim nyog los muaj feem koom rau hauv kev sib tham nrog Nws?

Cov Lus Ceeb Toom

Nej puas hnov txog kev tsis khab seeb tom qab tau hnov cov lus no lawm? Txawm tej zaum nej yuav tsis txaus siab hlo mloog tej ntawd los sis tsis txau siab hlo lees paub tej ntawd los xij, tej ntawd puav leej yog qhov tseeb. Vim yog theem ntawm tes dej num no yog rau Vajtswv ua xwb, yog tias koj tsis muaj feem nrog rau Nws tej kev xav, tsis quav ntsej txog Nws tus yeeb yam, thiab tsis to taub txog Nws lub ntsiab tseeb thiab tus yam ntxwv, ces nyob rau thaum kawg, koj yuav yog ib tug ua yuav ploj mus lawm. Tsis txhob liam rau Kuv cov lus tias mloog nyuab, thiab tsis txhob liam cov lus ntawd tias ua rau nej tsis muaj kev rau siab. Kuv hais qhov tseeb; nws tsis yog Kuv txoj kev xav ua kom nej poob siab. Tsis hais txawm Kuv thov nej dab tsi, thiab txawm nej yuav tsum ua li cas los xij, Kuv cia siab tias nej taug txoj kev yog thiab caum raws Vajtswv txoj kev, thiab tias nej yuav tsis yuam kev ntawm txoj kev yog mus lawm. Yog tias koj tsis ua raws nraim li Vajtswv txoj lus los sis caum raws Nws txoj kev, ces tsis muaj lus nug li tias koj tab tom tig tawm tsam Vajtswv thiab yuam kev tawm ntawm txoj kev yog mus lawm. Yog li ntawd, Kuv hnov tau tias muaj qee qhov teeb meem uas Kuv yuav tsim hais kom meej rau nej, thiab Kuv yuav tsum ua rau nej ntseeg kom meej, kom tseeb, thiab tsis muaj qhov tsis ruaj siab, thiab pab nej kom muaj ib qho kev to taub meej txog Vajtswv tus yeeb yam, Nws tej kev xav, Nws ua kom tib neeg zoo tiav log li cas, thiab Nws txiav txim rau tib neeg qhov tshwm sim zoo li cas. Yog tias muaj ib hnub thaum koj tsis muaj cuab kav pib taug txoj kev no lawm, ces Kuv yuav tsis lees paub qhov no, vim cov lus no twb tau muab hais rau koj meej heev lawm. Hais txog qhov koj saib xyuas koj tus kheej qhov tshwm sim li cas ntawd, mas qhov no yog ib qho teeb meem uas nyob tag nrho rau ntawm koj. Hais txog qhov tshwm sim ntawm ntau hom tib neeg, Vajtswv muaj cov yeeb yam tsis sib thooj, Nws muaj Nws tus kheej cov hau kev ntawm qhov luj lawv, nrog rau Nws tus kheej tus qauv ntawm txoj kev cheem tsum rau lawv. Nws tus qauv ntawm qhov luj tib neeg qhov tshwm sim yog ib yam uas ncaj nrab rau txhua tus—yeej tsis muaj lus nug txog qhov ntawd kiag li! Yog li ntawd, tej kev ntshai ntawm qee tus mas tsis tseem ceeb dab tsi. Nej puas muaj kev kaj siab thiab tam sim no nas? Hnub no nws tsuas muaj li no lawm xwb. Sib ntsib dua!

Lub Kaum Hli Hnub Tim 17, Xyoo 2013

Qhov Dhau Los: Zaj Lus Ua Ntej

Ntxiv Mus: Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No