Tsis Muaj Leej Twg uas Muaj Cev Nqaij Daim Tawv Yuav Khiav Dim Tau Hnub ntawm Txoj Kev Npau Taws

Hnub no, Kuv ntuas nej li ntawd rau nej tus kheej txoj kev dim nyob, kom Kuv tes hauj lwm nce qib mus tau tus yees, thiab kom Kuv tes hauj lwm pib hauv paus nyob thoob plaws lub qab ntuj khawb no thiaj li raug ua tau mus kom tsim nyog thiab zoo tshaj plaws, nthuav tawm Kuv tej lus, lub hwj chim, lub meej mom loj tshaj thiab kev txiav txim mus rau cov neeg ntawm txhua lub teb chaws thiab txhua haiv neeg. Tes hauj lwm Kuv ua nrog nej ces yog qhov pib ntawm Kuv tes hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb. Txawm hais tias tam sim no twb yog tiam kawg lawm, los kom nej paub hais tias “tiam kawg” tsuas yog lub npe ntawm ib tiam xwb; ib yam nkaus li Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub, nws hais txog rau ib tiam, thiab nws tawm qhia txog tag nrho ib tiam, tsis yog ob peb xyoos los sis ob peb hlis xwb. Tab sis tiam kawg mas tsis zoo li Tiam Hmoov Hlub thiab Tiam Muaj Kev Cai. Tes hauj lwm ntawm tiam kawg mas tsis yog ua nyob rau hauv Yixayee lawm, tab sis nyob rau hauv Lwm Haiv Neeg lawm; nws yog qhov kev txeeb tau cov neeg los ntawm tag nrho txhua haiv neeg thiab txhua pab neeg uas nyob sab nraud rau ntawm Yixayee coj los rau ntawm lub xub ntiag ntawm Kuv lub zwm txwv, kom Kuv lub yeeb koob thoob plaws lub qab ntuj khwb thiaj li ci puv nkaus rau tej hnub qub thiab lub ntuj. Nws zoo li ntawd kom Kuv thiaj li tau lub yeeb koob loj dua, kom tag nrho tej uas raug tsim tawm los nyob rau hauv lub ntiaj teb thiaj li muab Kuv lub yeeb koob tso tseg rau txhua haiv neeg, ib tiam mus rau ib tiam, thiab kom tag nrho tej uas raug tsim tawm los nyob rau saum ntuj thiab hauv ntiaj teb thiaj li pom tag nrho lub yeeb koob uas Kuv muab tau nyob rau hauv ntiaj teb. Tes hauj lwm uas ua nyob rau tiam kawg ces yog kev txeeb tau. Nws tsis yog kev coj tib neeg lub neej nyob rau hauv ntiaj teb, tab sis yog qhov xaus rau noob neej lub neej uas lwj sai, lub neej ntau txhiab xyoo ntawm txoj kev txom nyem nyob rau ntiaj teb. Yog vim li ntawd, tes hauj lwm ntawm tiam kawg thiaj li tsis zoo li ntau txhiab xyoo ntawm tes hauj lwm nyob rau Yixayee lawm, los sis nws tsis zoo li ob peb nyuag xyoo ntawm tes hauj lwm nyob rau hauv Yudias uas txuas ntxiv los tau ob txhiab xyoo los txog ntua ntawm qhov kev yug los ua neeg zaum ob ntawm Vajtswv. Cov tib neeg ntawm tiam kawg ces tsuas ntsib qhov kev tshwm sim dua ntawm tus Txhiv Dim nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab lawv tau txais tes hauj lwm ntawm tus kheej thiab Vajtswv tej lus. Nws yuav tsis yog ob txhiab xyoo ua ntej uas tiam kawg yuav los xaus; qhov ntawd mas luv heev, zoo li thaum uas Yexus ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub nyob rau Yudia. Qhov no ces vim yog tiam kawg yog qhov xaus ntawm tag nrho tiam no. Nws yog qhov tiav hlo thiab qhov kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, thiab nws xaus noob neej lub neej ntawm txoj kev txom nyem. Nws tsis coj tag nrho noob neej mus rau ib tiam tshiab los sis cia noob neej lub neej muaj txuas ntxiv mus; qhov ntawd ces yuav tsis tseem ceeb dab tsi rau Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg los sis rau qhov uas muaj tib neeg nyob. Yog noob neej nyob ntxiv mus li no, ces tsis sai ces yeej ntev zog xwb ces lawv tag nrho yuav raug dab muab nqos mus, thiab cov ntsujplig uas yog Kuv tug yuav thaum kawg raug kev puas tsuaj los ntawm nws ob txhais tes. Kuv tes hauj lwm ces tsuas ntev txog rau txhiab xyoo xwb, thiab Kuv cog lus hais tias tus phem txoj kev tswj tag nrho tib neeg ces yeej yuav tsis ntev tshaj li rau txhiab xyoo thiab. Yog li ntawd, tam sim no ces lub sij hawm tag lawm. Kuv yuav tsis ua txuas ntxiv mus los sis theem kom ntev ntxiv lawm: Nyob rau tiam kawg Kuv yuav tua kom Ntxwgnyoog swb tag nrho, Kuv yuav muab tag nrho Kuv tej yeeb koob rov los, thiab Kuv yuav rov muab tag nrho cov ntsujplig uas yog Kuv tug nyob rau ntiaj teb ntawd rov qab los kom cov ntsujplig uas ntxhov ntxhov siab ntawd thiaj li khiav tawm tau hauv lub hiav txwv ntawm txoj kev txoj kev raug tsim txom ntawd, thiab yog li ntawd yuav xaus tag nrho Kuv tes hauj lwm hauv ntiaj teb. Txij hnub no mus lawm tom ntej, Kuv yuav tsis muaj hnub rov rais los muaj cev nqaij daim tawv nyob hauv ntiaj teb ib zaug ntxiv lawm, thiab Kuv tus Ntsujplig uas tswj txhua yam yuav tsis muaj hnub rov qab ua hauj lwm nyob rau ntiaj teb ntxiv lawm. Kuv tsuas ua ib yam nyob rau hauv ntiaj teb nkaus xwb: Kuv yuav rov tsim dua noob neej tshiab, ib co noob neej uas dawb huv thiab yog Kuv lub nroog uas muaj lub siab ncaj nyob rau hauv ntiaj teb. Tab sis paub hais tias Kuv yuav tsis rhuav tshem tag nrho lub ntiaj teb, los sis Kuv yuav tsis rhuav tshem tag nrho noob neej. Kuv yuav tseg ib feem uas seem ntawd—ib feem peb uas hlub Kuv thiab tau raug Kuv txeeb tau tag nrho lawm, thiab Kuv yuav ua kom ib feem peb no tawg paj txi txiv thiab huam vam nyob rau hauv ntiaj teb ib yam nkaus li cov neeg Yixayee nyob rau hauv txoj kev cai, yug zaub yug mov rau lawv nrog rau muab yaj thiab nyuj twm ntau heev thiab tag nrho tej kev nplua nuj ntawm ntiaj teb. Cov noob neej no yuav nyob nrog Kuv mus ib txhis, tab sis lawv yuav tsis yog cov noob neej uas qias ntxim ntxub li niaj hnub no lawm, tab sis yuav yog ib co noob neej uas yog ib pab ntawm cov uas tau raug Kuv muab tau lawm. Cov noob neej ntawd yuav tsis raug puas tsuaj, thab, los sis puav ncig los ntawm Ntxwgnyoog lawm, thiab yuav yog ib co noob neej uas tseem muaj nyob rau ntiaj teb tom qab Kuv tau tua yeej Ntxwgnyoog lawm xwb. Lawv yog cov noob neej uas niaj hnub no tau raug Kuv txeeb tau lawm thiab tau txais Kuv qhov kev cog lus lawm. Thiab yog li ntawd, cov noob neej uas tau raug txeeb tau nyob rau tiam kawg ces kuj yog cov noob neej uas yuav raug zam kom dim thiab yuav tau txais Kuv tej koob hmoov mus tag ib txhis. Nws yuav yog tib qho pov thawj txog Kuv qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog xwb, thiab tib cov uas txeeb tau los ntawm Kuv qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Cov txeeb tau ntawm kev ua rog los no raug Kuv cawm los ntawm Ntxwgnyoog thaj chaw tswj fwm, thiab tsuas yog tib co khov ua thooj thiab cov tawg paj txi txiv ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo. Lawv los ntawm txhua haiv neeg thiab txhua pab ntseeg, los ntawm txhua qhov chaw thiab txhua lub teb chaws thoob plaws lub qab ntuj khwb los. Lawv yog ntau haiv neeg uas sib txawv, muaj tej lus hais, kab lig kev cai thiab xim nqaij sib txawv, thiab lawv nyob thoob plaws txhua haiv neeg thiab txhua pab neeg ntawm lub ntiaj teb, thiab txhua ces kaum ntuj ntawm lub ntiaj teb tib si. Txog thaum kawg, lawv yuav los ua ke los ua ib co noob neej uas muaj txhua yam tiav hlo, ib pab sib sau ua ke ntawm tib neeg uas Ntxwgnyoog lub zog yuav ncav tsis cuag. Cov noob neej uas tsis raug Kuv cawm thiab txeeb tau ces yuav tog ntsiag to mus rau qhov tob tob ntawm hiav txwv, thiab yuav raug hlawv los ntawm Kuv cov nplaim taws kub ceev mus tag ib txhis. Kuv yuav rhuav tshem cov noob neej qub, qias tshaj plaws no pov tseg, ib yam nkaus li qhov Kuv rhuav tshem cov tub hlob thiab tej nyuj twm ntawm Iyiv, tseg kiag cov neeg Yixayee, uas noj nqaij me nyuam yaj, haus ntshav me nyuam yaj, thiab muab tus me nyuam yaj cov ntshav coj mus pleev rau saum tus nqaj sab saud ntawm lub qhov rooj xwb. Cov neeg uas Kuv tau txeeb tau thiab yog Kuv tsev neeg tseem tsis yog cov neeg uas noj nqaij ntawm tus Me Nyuam Yaj uas yog Kuv thiab haus cov ntshav ntawm tus Me Nyuam Yaj uas yog Kuv, thiab tau raug txhiv dim los ntawm Kuv thiab pe hawm Kuv lod? Ua cov neeg ntawd yeej tsis muaj Kuv lub yeeb koob nrog nraim lod? Cov uas tsis muaj cov nqaij Me Nyuam Yaj uas yog Kuv ntawd tseem tsis tau tog ntsiag to mus rau hauv qhov tob ntawm lub hiav txwv lod? Niaj hnub no nej tawm tsam Kuv, thiab niaj hnub no Kuv tej lus ces zoo li cov uas Yehauvas hais rau cov tub thiab cov tub xeeb ntxwv ntawm Yixayee xwb. Tab sis qhov tawv tawv nyob rau hauv qhov tob ntawm nej lub siab ua rau Kuv qhov kev npau taws sib teem ntau zuj zus tuaj, coj tau kev mob kev ntsaj ntau zog los rau nej cev nqaij daim tawv, coj tau kev txiav txim ntau zog los rau nej tej kev txhaum, thiab haj yam muaj kev npau taws ntau tshaj los rau nej txoj kev tsis ncaj ncees. Leej twg thiaj yuav raug zam kom dim rau Kuv hnub npau taws, thaum nej coj zoo li no rau Kuv hnub no? Leej twg txoj kev tsis ncaj ncees thiaj li yuav khiav dim Kuv ob lub qhov muag ntawm txoj kev rau txim? Leej twg tej kev txhaum thiaj li yuav khiav dim ob txhais tes ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Leej twg qhov kev tawv ncauj thiaj yuav khiav dim txoj kev txiav txim ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Kuv, Yehauvas, hais lus los rau nej, cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Lwm Haiv Neeg, thiab cov lus Kuv hais rau nej mas mus dhua tag nrho tej lus hais tawm ntawm Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub, tab sis nej mas tseem ua nyuab tshaj tag nrho cov neeg ntawm Iyiv lawm thiab. Nej tseem tsis teem Kuv tej kev npau taws tseg tas zog thaum Kuv ua Kuv tes hauj lwm yam ntsiag to thiab lod? Nej yuav ua cas khiav dim yam tsis raug kev phom sij los ntawm hnub ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus?

Kuv tau ua hauj lwm thiab hais li no rau nej, Kuv tau siv lub zog thiab kev rau siab ntau heev, tab sis thaum twg yog thaum uas nej tau mloog tej Kuv ua twb zoo hais rau nej no? Nej tau nyo hau rau Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus no qhov twg? Vim li cas nej ua li no rau Kuv? Vim li cas txhua yam nej hais thiab ua pheej yuav thab kom Kuv chim xwb? Vim li cas nej lub siab yuav tawv ua luaj li? Kuv puas tau ntaus nej ntog ib zaug li mas? Vim li cas nej pheej tsis ua dab tsi li tsuas yog ua kom Kuv tu siab thiab ntxhov siab xwb mas? Puas yog nej tab tom tos hnub npau taws ntawm Kuv, Yehauvas, los rau nej? Puas yog nej tab tom tos kom Kuv xa txoj kev chim uas nej qhov kev tsis mloog lus pheej thab kom tshwm tuaj ntawd? Txhua yam Kuv ua ntawd tsis yog ua rau nej lod? Tab sis nej ib txwm ua li no rau Kuv, Yehauvas, hauv txoj kev no: nyiag Kuv tej kev theej txhoj, nqa tej khoom fij ntawm Kuv lub thaj mus tsev mus rau hma lub qhov mus pub cov me nyuam hma thiab cov me nyuam hma ntawm cov me nyuam hma; tib neeg sib ntaus sib tua, sib ntsuas zog nrog txoj kev chim qhov muag dub nciab thiab ntaj thiab hmuv, muab tej lus ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, cuam sis mus rau hauv qhov viv kom qias neeg npaum li quav. Nej txoj kev tsim npuab siab nyob qhov twg? Nej txoj kev ua neeg tau rais mus ua kev ua tsiaj lawm! Nej lub siab tau rais mus ua pob zeb ntev los lawm. Nej puas paub hais tias lub sij hawm thaum Kuv hnub ntawm txoj kev npau taws los txog ces yuav yog lub sij hawm uas Kuv txiav txim rau tej kev phem uas nej ua rau Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, hnub no? Nej xav hais tias dag Kuv li no, muab Kuv tej lus cuam sis mus rau hauv av nkos thiab tsis mloog tej lus ntawd li—nej xav hais tias ua li no ntawm Kuv nrab qaum ces yuav ua rau nej muaj cuab kav khiav dim Kuv qhov kev ntsia ntsoov yam npau taws heev lod? Nej puas paub hais tias Kuv, Yehauvas, ob lub qhov muag twb ntsia pom nej tag lawm, thaum nej nyiag Kuv tej kev theej txhoj thiab ntshaw tej uas Kuv muaj ntawd lod? Nej tsis paub hais tias thaum nej nyiag Kuv tej kev theej txhoj ntawd, nej ua li ntawd ntawm lub thaj uas tej kev theej txhoj ntawd raug muab coj los fij no lod? Ua cas nej ho ntseeg hais tias nej ntse txaus los dag Kuv li no mas? Yuav ua cas Kuv txoj kev npau taws thiaj yuav tawm ntawm nej tej kev txhaum loj nkawg nkaus no mus tau? Yuav ua cas Kuv txoj kev chim npau to no thiaj li yuav hla dhau nej tej kev ua phem mas? Qhov phem nej ua hnub no tsis qhib ib txoj kev tawm rau nej, tab sis tsuas teem khaws tseg txoj kev rau txim rau nej qhov tag kis xwb; nws thab txoj kev rau txim los ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, rau nej xwb. Nej tej kev ua phem thiab tej lus phem yuav ua cas khiav dim ntawm Kuv txoj kev rau txim mas? Nej tej lus thov yuav ua cas mus txog Kuv pob ntseg mas? Kuv yuav ua cas qhib tau ib txoj kev tawm rau nej txoj kev tsis ncaj ncees mas? Kuv yuav ua cas tso tseg tau nej tej kev ua phem hauv txoj kev tawv ncauj rau Kuv mas? Ua li cas Kuv thiaj yuav tsis hlais nej tus nplaig uas muaj toj taug npaum nkaus li nab tus mas? Nej tsis hu Kuv rau nej qhov kev ncaj ncees, tab sis mas pheej ho teem tseg Kuv tej kev npau taws uas yog qhov tau los ntawm nej txoj kev tsis ncaj ncees xwb. Yuav ua cas Kuv thiaj yuav zam txim rau nej tau mas? Nyob ntawm ob lub qhov muag ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, ces nej tej lus thiab tej kev ua ces qias neeg kawg nkaus li. Ob lub qhov muag ntawm Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, pom nej tej kev tsis ncaj ncees li ib qho kev rau txim uas txo kom yau. Ua cas Kuv txoj kev rau txim thiab txiav txim yam ncaj ncees thiaj li tawm ntawm nej mus tau mas? Vim nej ua li no rau Kuv, ua rau Kuv tu siab thiab npau taws, ua cas Kuv thiaj yuav tso nej dim ntawm Kuv ob txhais tes thiab ncaim ntawm hnub uas Kuv, Yehauvas, rau txim thiab cem foom nej mus tau mas? Nej tsis paub hais tias tag nrho nej tej lus phem thiab suab lus hais tawm phem phem ntawd twb tuaj txog Kuv ob pob ntseg lawm? Nej tsis paub hais tias nej txoj kev tsis ncaj ncees ntawd twb dub tsuas tag Kuv lub tsho dawb huv ntawm txoj kev ncaj ncees lawm lod? Nej tsis paub hais tias nej txoj kev tsis mloog lus twb thab tau Kuv txoj kev chim loj kawg nkaus lawm lod? Nej tsis paub hais tias nej twb ua rau Kuv chim tshaj plaws ntev los lawm, thiab twb sim Kuv txoj kev ua siab ntev ntawd ntev los lawm lod? Nej tsis paub hais tias nej twb ua rau Kuv lub cev nqaij daim tawv puas tsuaj lawm, ua rau nws khaub hlab tag li lawm lod? Kuv uv los txog tam sim no, ua rau Kuv cia li tsis tso Kuv tej kev chim, kev zam rau nej ntxiv lawm. Nej tsis paub hais tias nej tej kev ua phem twb tau pom txog ntawm Kuv ob lub qhov muag lawm, thiab Kuv tej kev quaj qw twb mus txog Kuv Txiv ob lub pob ntseg lawm lod? Ua cas Nws thiaj li cia nej ua li no rau Kuv? Tsis muaj ib yam dab tsi ntawm tes hauj lwm uas Kuv ua rau hauv nej ntawd yog ua rau nej lod? Tab sis nej leej twg nyiam tes hauj lwm ntawm Kuv, Yehauvas mas? Puas yog Kuv tsis ua siab ncaj rau txoj kev xav ntawm Kuv Txiv vim yog Kuv tsis khov txaus, thiab vim yog tej kev chim siab uas Kuv tau raug ntawd? Nej tsis to taub Kuv lub siab li lod? Kuv hais lus rau nej li Yehauvas hais; ua Kuv tseem tsis tau mob siab ntau txaus rau nej thiab lod? Txawm hais tias Kuv yuav txaus siab ris tag nrho tej kev mob kev ntsaj rau Kuv Txiv tes hauj lwm, los nej yuav ua cas dim ntawm txoj kev rau txim uas Kuv coj los rau nej vim yog Kuv txoj kev mob kev ntsaj ntawd? Nej tseem tsis tau siv Kuv ntau txaus thiab lod? Hnub no, Kuv tau raug Kuv Txiv muab pub rau nej; nej tsis paub hais tias nej tau siv ntau tshaj Kuv tej lus uas muaj ntau nplua mias ntawd lod? Nej tsis paub hais tias Kuv txoj sia raug muab pauv nej txoj sia thiab tej yam uas nej tau siv yam txaus siab hlo ntawd lod? Nej tsis paub hais tias Kuv Txiv siv Kuv txoj sia los sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, thiab hais tias Nws kuj tau muab Kuv txoj sia rau nej, ua rau nej tau txais ntau tshaj pua npaug, thiab cia nej zam ntau qhov kev ntxias lod? Nej tsis paub hais tias tsuas yog los ntawm Kuv tes hauj lwm nkaus xwb es nej thiaj li raug zam tawm ntawm ntau qhov kev ntxias, thiab los ntawm ntau qhov kev rau txim uas tsiv nyaum heev ntawd no lod? Nej tsis paub hais tias nws tsuas yog vim Kuv nkaus xwb es Kuv Txiv thiaj li cia nej nyob kaj siab lug los txog tam sim no lod? Ua cas nej yuav nyob tau tawv qhawv thiab tsis kam hloov niaj hnub no li, cuag li tej tawv pob taws su tej thooj ntawd cia li loj tuaj hauv nej lub siab lawm? Nej tej kev phem uas nej ua hnub no yuav ua cas khiav dim hnub ntawm txoj kev npau taws uas yuav los txog tom qab uas Kuv ncaim ntawm lub ntiaj teb mus lawm? Ua cas Kuv thiaj yuav cia cov uas tawv heev thiab tsis kam hloov li khiav dim ntawm txoj kev chim ntawm Yehauvas?

Xav rov qab mus rau yav tag: Thaum twg Kuv qhov muag ntsia thiaj chim ua luaj, thiab Kuv lub suab thiaj li nyaum ua luaj rau nej? Thaum twg Kuv thiaj tau phua plaub hau rau nej? Thaum twg Kuv thiaj cem nej yam tsis muaj laj thawj li? Thaum twg Kuv thiaj li cem nej rau nej lub ntsej muag kiag? Nws tsis yog vim Kuv tes hauj lwm es Kuv thiaj hu Kuv Txiv kom muab nej tshem tawm ntawm txhua qhov kev raug ntxias lod? Vim li cas nej ho ua li no rau Kuv? Kuv puas tau siv Kuv lub hwj chim los ntaus nej lub cev nqaij tawv ntog kiag ib zaug li mas? Vim li cas nej ho them rov qab rau Kuv li no? Tom qab uas tshuab pa kub thiab pa txias tuaj rau Kuv tag lawm nej yeej tsis kub tsis txias li, thiab ces nej tseem sim ntxias Kuv thiab zais tej ub tej no tawm ntawm Kuv, thiab nej tej qhov ncauj mas muaj tej qaub ncaug ntawm txoj kev tsis ncaj ncees puv npo xwb. Nej xav hais tias nej tus nplaig yuav ntxias dag tau Kuv tus Ntsujplig lod? Nej xav hais tias nej tus nplaig yuav khiav dim Kuv txoj kev npau taws lod? Nej xav hais tias nej tus nplaig yuav txiav txim tau rau tej kev ua ntawm Kuv, Yehauvas, raws li qhov nws nyiam lod? Kuv puas yog tus Vajtswv uas tib neeg txiav txim rau mas? Kuv puas yuav cia ib tug me nyuam kas me me los thuam Kuv li ntawd? Kuv yuav ua cas muab tej tub ntawm txoj kev tsis mloog lus coj los tso rau nrog Kuv tej koob hmoov mus tag ib txhis mas? Nej tej lus thiab tej kev ua ces twb tau rhuav thiab teem txim rau nej ntev los lawm. Thaum Kuv rub lub ntuj kom dav thiab tsim txhua yam, Kuv tsis pub ib tug twg uas raug tsim tawm los ntawd los koom raws li lawv siab nyiam, Kuv haj yam tsis pub ib yam dab tsi los cuam tshuam Kuv tes hauj lwm thiab Kuv txoj kev cawm tib neeg raws li nws siab nyiam. Kuv tsis zam ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi li; Kuv yuav ua cas tseg cov uas siab phem thiab lim hiam rau Kuv mas? Kuv yuav ua cas zam txim tau rau cov uas tawm tsam Kuv tej lus? Kuv yuav ua cas zam cov uas tsis mloog Kuv hais mas? Ua tib neeg txoj hmoo tsis nyob hauv Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, ob txhais tes thiab lod? Ua cas Kuv thiaj li yuav xam hais tias koj txoj kev tsis ncaj ncees thiab kev tsis mloog lus ntawd dawb huv no mas? Ua cas koj tej kev txhaum thiaj li dub tsuas Kuv qhov kev dawb huv mas? Kuv tsis raug dub tsuas los ntawm tej yam tsis dawb huv ntawm cov tsis ncaj ncees, los sis Kuv tsis txaus siab txais tej khoom fij ntawm cov tsis ncaj ncees. Yog koj ua siab ncaj rau Kuv, Yehauvas, ua cas koj thiaj li muab tej khoom theej txhoj ntawm Kuv lub thaj nqa mus rau koj mas? Koj puas siv tau koj tus nplaig muaj toj taug los saib tsis taus Kuv lub npe dawb huv mas? Koj puas yuav tawm tsam Kuv tej lus tau li no mas? Koj puas siv tau Kuv lub yeeb koob thiab lub npe dawb huv ua ib qho cuab yeej mus tiam Ntxwgnyoog, tus phem mas? Kuv txoj sia mas muab rau cov dawb huv siv xwb. Ua cas Kuv thiaj yuav cia koj muab Kuv txoj sia coj los ua si raws li qhov koj ntshaw, thiab siv nws los ua ib qho cuab yeej los sib tawm tsam rau ntawm nej tus kheej mas? Ua cas nej yuav tsis muaj siab ntsws li, thiab tsis muaj txoj kev zoo li, nyob rau hauv qhov nej ua rau Kuv li mas? Nej tsis paub hais tias Kuv twb sau nej tej kev ua phem rau hauv tej lus ntawm txoj sia lawm lod? Nej yuav ua cas khiav dim hnub ntawm txoj kev npau taws thaum Kuv rau txim rau Iyiv? Ua cas Kuv thiaj yuav cia nej tawm tsam Kuv thiab tawv Kuv zoo li no, ib zaug tas los ib zaug ntxiv li mas? Kuv ua twb zoo hais rau nej, thaum hnub ntawd los txog, nej txoj kev rau txim yuav haj yam thev tsis taus tshaj qhov ntawm Iyiv! Nej yuav khiav dim Kuv hnub ntawm txoj kev npau taws li cas mas? Kuv qhia nej tiag tiag: Kuv txoj kev uv ntawd ces yog npaj rau nej tej kev ua phem, thiab muaj nyob rau nej tej kev rau txim nyob rau hnub ntawd. Nej tsis yog cov uas yuav raug txiav txim rau yam npau taws ntxiag thaum Kuv txoj kev uv ntawd tau los txog qhov kawg lawm lod? Txhua yam tsis nyob hauv Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, ob txhais tes lod? Ua cas Kuv thiaj yuav cia koj tsis mloog lus rau Kuv li ntawd, nyob hauv qab ntuj no mas? Nej lub neej yuav nyuab heev tuaj vim nej twb tau ntsib tus Mexiyas lawm, uas twb yeej tau hais tias Nws yuav los, tab sis tsis los li. Nej tsis yog Nws cov yeeb ncuab lod? Yexus twb ua phooj ywg nrog nej, tab sis nej tseem yog cov yeeb ncuab rau tus Mexiyas thiab. Nej tsis paub hais tias txawm nej yuav yog phooj ywg rau Yexus, nej tej kev ua phem twb tau ntsaws puv nkaus rau cov raj ntawm cov uas ntxim ntxub lod? Txawm hais tias nej nyob ze ntawm Yehauvas heev, los nej tsis paub hais tias nej tej lus phem twb tau mus txog ntawm Yehauvas ob lub pob ntseg thiab thab tshum Nws qhov kev npau taws lawm lod? Ua cas Nws twb nyob ze koj, thiab ua cas Nws thiaj li yuav tsis hlawv koj tej raj, uas ntim tej kev ua phem ntawd pov tseg mas? Ua cas Nws thiaj li yuav tsis yog koj tus yeeb ncuab mas?

Qhov Dhau Los: Thaum Cov Nplooj Ntoos Zeeg Rov Qab Los rau Hauv Lawv Cov Cag Lawm, Koj Yuav Khuv Xim Txhua Yam Kev Phem Uas Koj Tau Ua Lawm

Ntxiv Mus: Tus Cawm Seej Twb Rov Qab Los Saum ib tauv “Huab Dawb” Lawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No