Thaum Cov Nplooj Ntoos Zeeg Rov Qab Los rau Hauv Lawv Cov Cag Lawm, Koj Yuav Khuv Xim Txhua Yam Kev Phem Uas Koj Tau Ua Lawm

Nej txhua tus puav leej tau pom los ntawm nej ob lub qhov muag txog txoj hauj lwm uas Kuv tau ua rau hauv nej lawm, nej tus kheej tau mloog cov lus uas Kuv tau hais lawm, thiab nej tau paub tag nrho Kuv tus cwj pwm uas coj rau nej lawm, yog li nej yuav tsum paub tias yog vim li cas Kuv thiaj li tab tom ua txoj hauj lwm no rau hauv nej. Kuv qhia nej hauv lub siab dawb paug, nej tsis muaj dab tsi tiam sis yog tej cuab yeej rau Kuv txoj kev kov yeej thaum lub sij hawm kawg, tej kev siv los nthuav tawm Kuv txoj hauj lwm rau hauv Lwm Haiv Neeg. Kuv hais los ntawm nej txoj kev tsis ncaj ncees, kev qias vuab tsuab, kev tawm tsam, thiab kev ntxeev siab kom nthuav tawm tau Kuv txoj hauj lwm mus zoo zog thiab nthuav tawm Kuv lub npe rau hauv Lwm Haiv Neeg, qhov ntawd yog, nthuav tawm txoj hauj lwm rau hauv txhua haiv neeg uas nyob sab nraum teb chaws Yixayee. Qhov no yog kom Kuv lub npe, Kuv tej dej num, thiab Kuv lub suab thiaj li yuav raug tshaj tawm mus thoob plaws Lwm Haiv Neeg, thiab yog li txhua haiv neeg uas tsis yog neeg Yixayee thiaj li yuav raug Kuv kov yeej thiab thiaj li yuav pe hawm Kuv, dhau los ua Kuv cov av uas dawb huv uas nyob sab nraum ntawm teb chaws Yixayee thiab teb chaws Iyiv cov av. Kev nthuav tawm Kuv txoj hauj lwm tseeb tiag yog kev nthuav tawm Kuv txoj kev kov yeej thiab kev nthuav tawm Kuv daim av dawb huv; nws yog txoj kev nthuav tawm ntawm Kuv qhov chaw tsuj hauv ntiaj teb. Nej yuav tsum paub meej tias nej tsuas yog yam tau raug tsim los uas nyob rau hauv Lwm Haiv Neeg uas Kuv kov yeej xwb. Hauv paus keeb xeeb, nej yeej tsis muaj meej mom los sis ib yam nuj nqis dab tsi rau kev siv, thiab tsis muaj nuj nqis kiag li. Nws tsuas yog vim tias Kuv tau txhawb nqa cov kas los ntawm tej pawg quav tsiaj los ua tej kev piv txwv ntawm Kuv txoj kev kov yeej ntawm daim av tag nrho, los ua tib co “khoom siv pov thawj” rau Kuv txoj kev kov yeej ntawm daim av tag nrho, uas nej tau muaj hmoo txaus los cuag tau Kuv, thiab los sib koom nrog Kuv ua ke tam sim no. Nws yog vim nej lub meej mom qis es Kuv thiaj li tau xaiv nej los ua tus qauv piv txwv thiab tus qauv xyaum raws ntawm Kuv txoj kev kov yeej. Nws tsuas yog vim qhov laj thawj no Kuv thiaj li ua hauj lwm thiab hais lus rau hauv nej, thiab Kuv thiaj li tau nyob nrog nej ib ntus. Nej yuav tsum paub tias nws tsuas yog vim Kuv txoj kev cawm tib neeg thiab vim Kuv txoj kev ntxub ntxaug tshaj plaws txog ntawm cov kas uas nyob hauv tej pawg quav tsiaj uas Kuv tab tom hais nyob rau hauv nej—nws tau mus txog theem uas Kuv npau taws lawm. Kuv txoj kev ua hauj lwm nyob rau hauv nej tsis yog zoo ib yam nkaus li Yehauvas txoj kev ua hauj lwm nyob rau hauv teb chaws Yixayee, thiab, tshwj xeeb, nws tsis zoo ib yam nkaus li txoj hauj lwm uas Yexus tau ua nyob rau hauv Yudas. Nws yog los ntawm txoj kev ua siab ntev heev Kuv thiaj tau hais thiab ua hauj lwm, thiab nws yog los ntawm kev npau taws thiab kev txiav txim Kuv thiaj li kov yeej cov kev tsis zoo no. Nws tsis muaj ib yam zoo li Yehauvas txoj kev coj Nws haiv neeg hauv teb chaws Yixayee. Nws txoj hauj lwm hauv teb chaws Yixayee yog muab zaub mov noj thiab dej haus cawm txoj sia, thiab Nws tau puv npo kev khuv leej thiab kev hlub rau Nws haiv neeg thaum uas tab tom muab rau lawv. Txoj hauj lwm hnub no tau ua tiav nyob rau hauv ib haiv neeg uas raug foom tsis zoo lawm ntawm cov tib neeg uas tsis raug xaiv tseg. Tsis muaj zaub mov noj nplua mias, thiab tsis muaj dej haus-cawm txoj sia, thiab tsawg dua tsis muaj ib txoj kev pab cuam ntawm tej khoom siv kom txaus; tsuas muaj ib txoj kev pab cuam ntawm kev txiav txim, kev foom tsis zoo, thiab kev rau txim kom txaus xwb. Cov kas uas nyob rau hauv tej pawg quav tsiaj yeej tsis tsim nyog tau txais cov roob-uas puv npo nyuj twm thiab yaj, muaj nyiaj nplua nuj, thiab cov me nyuam uas zoo nkauj tshaj plaws hauv daim av, xws li Kuv tau muab rau hauv teb chaws Yixayee lawm. Teb chaws Yixayee tam sim no muab nyuj twm thiab yaj thiab kub thiab nyiaj tej khoom fij rau saum lub thaj uas Kuv yug nws cov tib neeg, ntau dua li ib-feem kaum uas Yehauvas tau cheem tsum rau hauv txoj kev cai, thiab yog li Kuv tau muab rau lawv haj tseem ntau dua—ntau dua ib puas npaug uas teb chaws Yixayee tau txais nyob hauv txoj kev cai. Uas Kuv yug teb chaws Yixayee ntau dua li txhua yam uas Anplahas tau txais, thiab txhua yam uas Ixaj tau txais. Kuv yuav ua kom tsev neeg ntawm teb chaws Yixayee muaj tub muaj ki coob thiab huaj vam, thiab Kuv yuav ua kom Kuv haiv neeg Yixayee nthuav tawm mus thoob plaws ntiaj teb. Cov uas Kuv foom koob hmoov rau thiab saib xyuas tseem yog cov neeg Yixayee uas xaiv tseg lawm—qhov ntawd yog, cov tib neeg uas muab txhua yam fij rau Kuv thiab cov uas tau txais txhua yam los ntawm Kuv. Nws yog vim tias lawv khaws Kuv rau hauv lub siab tias lawv tau fij lawv thawj thawj tus me nyuam nyuj thiab me nyuam yaj rau saum Kuv lub thaj dawb huv thiab fij txhua yam uas lawv muaj rau ntawm Kuv xub ntiag, haj tseem txog ntua theem uas muab lawv thawj tus tub hlob fij tos Kuv txoj kev rov qab los thiab. Thiab yog li nej ne? Nej ua rau Kuv npau taws, xav tau qee yam ntawm Kuv, thiab nyiag tej khoom fij ntawm cov uas muab khoom fij rau Kuv, thiab nej tsis paub tias nej tab tom ua txhaum rau Kuv; yog li, txhua yam uas nej tau txais ces yog kev quaj thiab kev rau txim nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj xwb. Nej tau ua rau Kuv npau taws ntau zaus heev, thiab Kuv tau tso Kuv cov hluav taws hlawv los txog rau theem uas muaj ib txhia tib neeg tau ntsib nrog rau ib txoj kev tu siab kawg, thiab tej tsev neeg uas zoo siab tau dhau los ua tej qhov ntxa uas khoob lug xwb. Txhua yam uas Kuv muaj rau cov kas no ces yog txoj kev npau taws uas tsis txawj kawg xwb, thiab Kuv tsis muaj ib lub hom phiaj xav foom koob hmoov rau lawv li. Nws tsuas yog txhawm rau Kuv txoj hauj lwm xwb Kuv thiaj li tau muaj ib txoj kev zam thiab txhawb nqa nej, thiab tau tiv txoj kev poob ntsej muag uas loj tshaj plaws thiab tau ua hauj lwm nyob rau hauv nej. Yog tias tsis yog txhawm rau Kuv Txiv lub siab nyiam, Kuv yuav ua li cas nyob tau rau hauv tib lub tsev nrog rau cov kas uas dov puag ncig hauv tej pawg quav tsiaj? Kuv tsis nyiam txhua yam ntawm nej cov dej num thiab cov lus kiag li, thiab txawm dab tsi los xij, vim tias Kuv tau muaj qee qhov “kev txaus siab” rau nej txoj kev qias vuab tsuab thiab kev ntxeev siab, qhov no tau dhau los ua ib txoj kev khaws cia uas loj ntawm Kuv cov lus. Yog tsis li ntawd Kuv yeej yuav tsis nyob rau hauv nej los ntev npaum li no. Yog li ntawd, nej yuav tsum paub tias Kuv tus cwj pwm coj rau nej tsuas yog ib txoj kev khuv leej thiab kev hlub tshua xwb; Kuv haj tseem tsis muaj ib qho kev hlub poob los rau nej li. Yam uas Kuv muaj rau nej tsuas yog txoj kev ua siab ntev xwb, vim Kuv tsuas ua qhov no txhawm rau Kuv txoj hauj lwm xwb. Thiab nej twb tau pom Kuv cov dej num tsuas yog vim Kuv tau xaiv txoj kev qias vuab tsuab thiab kev ntxeev siab yam li “cov khoom siv nyoos”; yog tsis li ntawd, Kuv yeej tsis nthuav tawm Kuv cov dej num rau cov kas no kiag li. Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv nej tsuas yog ua los ntawm kev tsis txaus siab xwb, tsis yog txhua yam zoo li kev npaj txhij txhua thiab kev zoo siab hlo li uas Kuv tau ua Kuv txoj hauj lwm rau hauv teb Chaws Yixayee. Kuv tab tom ris Kuv txoj kev npau taws thaum tab tom quab yuam Kuv Tus Kheej los hais lus rau hauv nej. Yog tias tsis yog txhawm rau Kuv txoj hauj lwm uas loj dua, Kuv yuav ua li cas ua tau siab ntev txuas ntxiv rau cov kas zoo li no? Yog tias tsis yog txhawm rau Kuv lub npe, Kuv twb tau nce mus rau saum qhov siab tshaj plaws ntawm qhov siab lawm thiab twb tau hlawv cov kas no kom ciaj ncaig nrog rau lawv tej pawg quav tsiaj lawm! Yog tias tsis yog txhawm rau Kuv lub yeeb koob, yog ua li cas Kuv thiaj li tso cai rau cov dab phem no los tab meeg tawm tsam Kuv nrog rau lawv cov taub hau yoj mus yoj los rau Kuv pom? Yog tias tsis yog txhawm rau qhov ua Kuv txoj hauj lwm kom mus tau zoo yam tsis muaj kev tab kaum me me li, yog ua li cas Kuv thiaj li tso cai rau cov tib neeg zoo li-kas no los tsim txom Kuv? Yog tias ib puas tus tib neeg uas nyob hauv ib lub zos hauv teb chaws Yixayee tau sawv los tawm tsam Kuv zoo li no, ces tab txawm tias lawv tau tua tsiaj fij rau Kuv los, Kuv yeej tseem yuav rhuav tshem thiab muab lawv pov tseg rau hauv av kom tawg tag ploj mus kom tiv thaiv tau cov tib neeg uas nyob rau lwm lub nroog kom tsis txhob ntxeev siab ib zaug ntxiv li lawm. Kuv yog ib txoj kev noj hluav taws-tag nrho thiab Kuv tsis ua siab ntev rau kev ua txhaum. Vim tias txhua tus noob neej yog Kuv tsim, txawm Kuv hais thiab ua dab tsi los xij, lawv yuav tsum mloog lus, thiab lawv thiaj li tsis ntxeev siab. Tib neeg tsis muaj cai los txuam yuaj rau hauv Kuv txoj hauj lwm, thiab tsawg dua lawv tsis tsim nyog los soj ntsuam qhov yog los sis tsis yog hauv Kuv txoj hauj lwm thiab hauv Kuv cov lus. Kuv yog tus Tswv tsim, thiab cov uas tau raug tsim los yuav tsum ua tiav txhua yam uas Kuv cheem tsum kom muaj ib lub siab huab hwm rau Kuv; lawv yuav tsum tsis txhob sim los muab qhov laj thawj rau Kuv, thiab lawv tshwj xeeb tshaj yuav tsum tsis txhob tawm tsam. Nrog rau Kuv lub hwj chim Kuv tswj fwm Kuv haiv neeg, thiab txhua tus uas yog ib feem ntawm ib puas tsav yam uas Kuv tsim yuav tsum zwm rau Kuv lub hwj chim. Txawm hais tias hnub no nej tawv thiab khav theeb rau ntawm Kuv xub ntiag, txawm hais tias nej tsis mloog cov lus uas Kuv qhia nej thiab tsis paub ntshai los, Kuv tsuas yog ua siab ntev rau nej txoj kev ntxeev siab xwb; Kuv yuav tsis plam Kuv txoj kev txhim kho thiab cuam tshuam Kuv txoj hauj lwm vim qhov me me, cov kas uas tseem ceeb tau do da tej kev qias vuab tsuab hauv tej pawg quav tsiaj. Kuv ua siab ntev rau txhua yam uas tseem muaj nyob txuas ntxiv uas Kuv tsis nyiam kiag li thiab txhua yam uas Kuv ntxub vim yog txhawm rau Kuv Txiv lub siab nyiam, thiab Kuv yuav ua li ntawd mus kom txog thaum Kuv cov kev hais lus tiav tag nrho, mus kom txog rau thaum Kuv lub sij hawm kawg. Tsis txhob txhawj! Kuv tsis tuaj yeem tog mus rau tib qib ib yam li ib tug kas uas tsis muaj npe, thiab Kuv yuav tsis piv Kuv qib kev txawj nrog koj. Kuv tsis nyiam koj kiag li, tiam sis Kuv muaj peev xwm tiv taus. Koj tsis mloog Kuv lus, tiam sis koj tsis tuaj yeem khiav dim hnub uas Kuv yuav rau txim rau koj, uas tau cog lus rau Kuv los ntawm Kuv Txiv lawm. Ib tug kas uas raug tsim puas tuaj yeem piv tau rau tus Tswv tsim ib puas tsav yam? Thaum lub caij nplooj ntoo zeeg, cov nplooj ntoo zeeg rov qab los rau hauv lawv cov cag lawm; koj yuav rov qab mus rau ntawm koj “txiv” lub tsev, thiab Kuv yuav rov qab mus tuaj Kuv Txiv tog. Kuv yuav tau muaj phooj ywg los ntawm Nws txoj kev hlub zoo, thiab koj yuav tau caum qab los ntawm txoj kev tsuj ntawm koj txiv. Kuv yuav muaj lub yeeb koob ntawm Kuv Txiv, thiab koj yuav muaj txoj kev txaj muag ntawm koj txiv txoj. Kuv yuav siv txoj kev rau txim uas Kuv tau tuav tseg los ntev lawm los ua koj tus phooj ywg, thiab koj yuav ntsib Kuv txoj kev rau txim nrog rau koj sab cev nqaij daim tawv uas tsw lwj uas tau coj tsis ncaj los tau ntau txhiab xyoo lawm. Kuv yuav tau xaus Kuv txoj hauj lwm ntawm cov lus rau hauv koj, ua phooj ywg nrog rau kev ua siab ntev, thiab koj yuav pib ua kom tiav tus qauv ntawm txoj kev raug tsim txom uas phem kawg nkaus los ntawm Kuv cov lus. Kuv yuav zoo siab heev thiab ua hauj lwm nyob rau hauv teb chaws Yixayee; koj yuav quaj thiab tom hniav qab qawv, yuav ciaj thiab yuav tuag nyob rau hauv cov av nkos. Kuv yuav rov qab tau txais Kuv lub cev qub thiab yuav tsis nyob rau hauv txoj kev qias vuab tsuab nrog koj ntxiv lawm, hos koj yuav rov qab tau txais koj txoj kev phem qub thiab laum txuas ntxiv ib puag ncig hauv tej pawg quav tsiaj. Thaum Kuv txoj hauj lwm thiab cov lus tiav lawm, nws yuav yog ib hnub uas muaj kev zoo siab xyiv fab rau Kuv. Thaum koj txoj kev tawm tsam thiab kev ntxeev siab tiav lawm, nws yuav yog ib hnub uas muaj kev quaj nyiav rau koj. Kuv yuav tsis khuv leej koj li, thiab koj yuav tsis muaj hnub pom Kuv dua li lawm. Kuv yuav tsis koom nrog koj sib txuas lus ntxiv lawm, thiab koj yuav tsis muaj hnub ntsib Kuv dua li lawm. Kuv yuav ntxub koj txoj kev ntxeev siab, thiab koj yuav nco Kuv txoj kev ntxim hlub. Kuv yuav nplawm koj thiab koj yuav ntshaw Kuv heev. Kuv yuav zoo siab hlo ncaim koj mus, thiab koj yuav paub txog koj txoj kev tshuav Kuv nqis. Kuv yuav tsis muaj hnub pom koj dua li lawm, tiam sis koj yuav ib txwm cia siab rau Kuv. Kuv yuav ntxub koj vim tias tam sim no koj tawm tsam Kuv, thiab koj yuav nco Kuv vim tias tam sim no Kuv rau txim rau koj. Kuv yuav tsis kam ua neej nyob nrog koj, tiam sis koj yuav ntshaw heev thiab quaj nyiav mus ib txhis li, vim koj yuav khuv xim txhua yam uas koj tau ua rau Kuv. Koj yuav tu siab rau koj txoj kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam, koj haj tseem yuav tso ntsej muag-rau hauv av yam khuv xim heev thiab ntog rau ntawm Kuv xub ntiag thiab cog lus tias yuav tsis muaj qhov tsis mloog Kuv lus dua li lawm. Hauv koj lub siab, txawm li cas los xij, koj tsuas yog hlub Kuv xwb, txawm li ntawd los koj yeej yuav tsis muaj peev xwm hnov Kuv lub suab li lawm. Kuv yuav ua kom koj txaj muag rau koj tus kheej.

Tam sim no Kuv tab tom saib mus rau koj sab cev nqaij daim tawv uas ua ywj siab thiab yuav cuam tshuam rau Kuv, thiab Kuv tsuas muaj ib lo lus ceeb toom me me rau koj xwb, txawm hais tias Kuv yuav tsis “ua dej num rau” koj los ntawm txoj kev rau txim los xij. Koj yuav tsum paub tias lub luag hauj lwm dab tsi uas koj ua nyob rau hauv Kuv txoj hauj lwm, thiab ces Kuv thiaj li yuav txaus siab. Hais txog qhov ua dhau ntawm qhov no, yog tias koj tawm tsam Kuv los sis siv Kuv cov nyiaj, los sis noj cov khoom fij rau Kuv, Yehauvas, los sis yog tias nej cov kas ib leeg tom ib leeg, los sis yog tias nej cov niag tsiaj zoo li-dev uas muaj teeb meem los sis ib leeg ua txhaum rau ib leeg—Kuv tsis txhawj xeeb txog ib yam dab tsi ntawm tej ntawd kiag li. Nej tsuas yog yuav tsum paub tias nej yog yam dab tsi xwb, thiab Kuv yeej yuav txaus siab heev lawm. Dhau ntawm txhua yam no lawm, yog tias nej ib leeg xav taw riam phom rau ib leeg los sis ib leeg xav ua rog rau ib leeg los ntawm cov lus los xij, qhov ntawd tsis ua cas; Kuv tsis muaj txoj kev xav los txuam nrog rau tej yam zoo li no, thiab Kuv tsis xav cuam tshuam rau hauv noob neej tej teeb meem ib qho me me li. Nws tsis yog hais tias Kuv tsis quav ntsej txog tej kev tsis sib haum xeeb ntawm nej; nws yog hais tias Kuv tsis yog ib tug ntawm nej xwb, thiab yog li ntawd thiaj li tsis koom nrog rau cov teeb meem uas nyob nruab nrab ntawm nej. Kuv Tus Kheej tsis yog ib tug uas raug tsim los thiab tsis yog nyob rau hauv lub ntiaj teb, yog li Kuv thiaj li tsis nyiam lub neej uas muaj kev kub ntxhov ntawm tib neeg thiab kev ntxhov quav niab, tsis muaj kev sib raug zoo nyob nruab nrab ntawm lawv. Kuv tshwj xeeb yog tsis nyiam cov tib neeg coob coob uas toog ntsej. Txawm li cas los xij, Kuv muaj txoj kev paub tob txog tej kev tsis dawb huv hauv txhua tus uas tau raug tsim los lub siab, thiab ua ntej uas Kuv tau tsim nej, Kuv twb paub txog txoj kev tsis ncaj ncees uas nyob tob tob hauv noob neej lub siab lawm, thiab Kuv twb paub txhua yam kev dag ntxias thiab kev coj tsis ncaj hauv noob neej lub siab lawm. Yog li ntawd, tab txawm hais tias tsis muaj ib tug hneev taw kiag li thaum tib neeg ua tej kev tsis ncaj ncees los, Kuv yeej tseem paub tias txoj kev tsis ncaj ncees twb muaj nyob rau hauv nej lub siab lawm ntau dua li txoj kev nplua nuj ntawm txhua yam uas Kuv tau tsim los. Nej txhua tus tau sawv mus rau theem uas siab tshaj plaws ntawm cov neeg coob coob lawm; nej tau nce mus ua cov pog koob yawg koob ntawm cov neeg coob coob lawm. Nej tsuas ua raws li nej lub siab nyiam xwb, thiab nej khiav tsim teeb meem rau hauv txhua txhua tus kas, nrhiav ib qho chaw ntawm kev yooj yim thiab maj mam sim nqos cov kas uas me dua nej. Nej yog tus neeg siab phem thiab lim hiam hauv nej lub siab, tseem phem dua cov dab uas tau tog mus nyob rau hauv qab hiav txwv lawm thiab. Nej nyob rau hauv qab ntawm cov quav, thab plaub nrog cov kas puag saum ncov mus ti nkaus hauv qab mus kom txog ntua thaum lawv tsis muaj kev thaj yeeb, sib ntau sib tua ib pliag thiab tom qab ntawd mam li txias zuj zus. Nej tsis paub nej qhov chaw, txawm li ntawd los nej tseem sib ua rog nyob rau hauv tej pawg quav thiab. Nej tuaj yeem tau txais dab tsi los ntawm tej kev cov nyom zoo li no? Yog tias nej yeej muaj kev hwm Kuv tiag tiag hauv nej lub siab, yog ua li cas nej ib neeg thiaj li tawm tsam ib leeg nyob tom Kuv nraub qaum? Txawm hais tias koj lub meej mom yuav siab li cas los xij, tsis yog tias koj tseem yog ib tug me nyuam kas me me uas tsw lwj ntxiag nyob rau hauv tej pawg quav lov? Koj puas yuav muaj peev xwm nthuav ob sab tis thiab dhau los ua ib tug nquab nyob rau saum nruab ntug? Nej cov me nyuam cua nab me me uas tsw lwj ntxiag nyiag tej khoom fij los ntawm Kuv lub thaj, Yehauvas; hauv kev ua li no, koj puas tuaj yeem cawm tau koj txoj kev uas puas lawm, kev poob suab poob npe thiab dhau los ua cov neeg xaiv tseg ntawm teb chaws Yixayee? Koj yog tus tsis txaj muag uas phem tshaj plaws! Cov khoom fij ntawm lub thaj yog tib neeg fij rau Kuv, yam li ib txoj kev nthuav tawm txog tej kev siab dawb siab zoo los ntawm cov uas hwm Kuv. Lawv yog txhawm rau Kuv txoj kev tswj kav thiab rau Kuv txoj kev siv, yog li yog ua li cas koj thiaj li muaj peev xwm nyiag Kuv tej nquab me me uas tib neeg tau muab pub rau Kuv? Puas yog koj tsis ntshai dhau los ua ib tug Yudas? Puas yog koj tsis ntshai tias koj daim av yuav dhau los ua ib thaj teb ntshav? Koj yog yam khoom uas tsis paub txaj muag li! Koj puas xav hais tias tej nquab uas tau muab fij los ntawm tib neeg yog los yug koj tus kas lub plab? Yam uas Kuv tau muab rau koj yog yam uas Kuv kam thiab txaus siab hlo muab rau koj; yam uas Kuv tsis tau muab rau koj yog yam uas Kuv muab pov tseg lawm xwb. Tej zaum koj yuav nyiag tsis tau Kuv cov khoom fij yooj yim. Tus ua hauj lwm yog Kuv, Yehauvas—tus Tswv tsim ib puas tsav yam—thiab tib neeg fij khoom vim yog Kuv. Puas yog koj xav tias qhov no yog txoj kev them rau tag nrho txoj kev khiav uas koj ua? Koj yeej tsis txaj muag tiag tiag li! Koj khiav rau leej twg? Puas yog nws tsis yog rau koj tus kheej? Vim li cas koj thiaj li nyiag Kuv cov khoom fij? Vim li cas koj thiaj li nyiag nyiaj hauv Kuv lub hnab nyiaj? Puas yog koj tsis yog Yudas Ikhali-au tus tub? Cov khoom fij rau Kuv, Yehauvas, yog kom cov pov thawj zoo siab. Koj puas yog ib tug pov thawj? Koj yuav muaj peev xwm noj Kuv cov khoom fij yam kaj siab lug, thiab haj tseem muab cov khoom ntawd tso rau saum lub rooj; koj tsis muaj nuj nqis kiag li! Koj yog tus tsis muaj nuj nqis uas phem tshaj plaws! Kuv cov hluav taws, cov hluav taws ntawm Yehauvas, yuav hlawv kom koj ciaj ncaig!

Qhov Dhau Los: Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?

Ntxiv Mus: Tsis Muaj Leej Twg uas Muaj Cev Nqaij Daim Tawv Yuav Khiav Dim Tau Hnub ntawm Txoj Kev Npau Taws

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No