Ib Lub Neej Ntawm Sab Ntsujplig Coj Tib Neeg Mus Rau Txoj Kev Yog

Nej tau taug ib feem me me ntawm txoj kev ntawm ib tug neeg ntseeg Vajtswv, thiab nej tseem tsis tau mus rau txoj kev yog, yog li nej tseem nyob deb ntawm Vajtswv tus qauv. Tam sim no, nej lub siab tsis zoo txaus kom tau raws li Nws xav tau. Vim nej qhov peev xwm thiab nej tus yeeb yam coj tsis ncaj, nej ib txwm saib tsis taus Vajtswv tes hauj lwm; nej tsis saib nws muaj nqi. Qhov no yog qhov nej ua tsis tau zoo tshaj plaws. Tsis muaj leej twg uas muaj peev xwm paub txog txoj kev uas tus Vajntsujplig tau taug; feem ntau ntawm nej cov ko tsis nkag siab nws thiab tsis tuaj yeem pom nws tseeb. Ntxiv mus, feem ntau ntawm nej cov ko tsis xyuam xim txog qhov teeb meem no, nej haj yam khaws tsawg cia rau hauv nruab siab. Yog nej tseem niaj hnub ua li no, nyob hauv qhov tsis paub txog cov hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig, tom qab ntawd txoj kev nej los ua ib tug ntseeg Vajtswv yuav tsis muaj qab hau. Qhov no yog vim nej tsis ua txhua yam hauv nej lub zog mus kom raws Vajtswv lub siab nyiam thiab vim nej tsis koom tes zoo nrog Vajtswv. Nws tsis yog hais tias Vajtswv tsis tau ua hauj lwm rau nej, los sis tus Vajntsujplig tsis tau rub koj. Nws yog hais tias nej tsis saib xyuas es nej thiaj li tsis saib cov hauj lwm los ntawm tus Vajntsujplig muaj nqi. Nej yuav tsum cia li tig qhov xwm txheej tam sim no thiab taug txoj kev uas tus Vajntsujplig coj tib neeg. Nov yog lub ntsiab lus tseem ceeb rau hnub no. “Txoj kev uas tus Vajntsujplig coj tib neeg” qhia mus rau qhov tau txoj kev qhuab qhia txog tus ntsujplig; paub txog Vajtswv txoj lus; txais kev pom meej ntawm txoj kev tom ntej; muaj peev xwm mus tau ib kauj ruam zuj zus mus rau qhov tseeb; thiab los paub Vajtswv zoo dua. Txoj hau kev uas tus Vajntsujplig coj tib neeg yog ib txoj hau kev mus rau txoj kev nkag siab meej ntxiv ntawm Vajtswv txoj lus, kom tsis muaj kev sib hloov thiab xav yuam kev, thiab rau cov uas taug kom taug kev ncaj. Yog yuav ua qhov no kom tau nej yuav tsum sib koom tes ua hauj lwm nrog Vajtswv, nrhiav ib txoj kev tseeb los xyaum, thiab taug txoj kev coj los ntawm tus Vajntsujplig. Qhov no suav nrog kev koom tes ntawm tib neeg feem: ntawd yog, qhov nej yuav tsum ua kom tau raws li tej Vajtswv xav tau ntawm nej, thiab nej yuav tsum coj li cas thiaj li nkag tau rau txoj hau kev yog ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv.

Txoj kev taug coj los ntawm tus Vajntsujplig ntxim yuav nyuaj, tab sis koj yuav pom nws yooj yim dua thaum txoj kev ntawm txoj kev xyaum meej rau koj lawm. Qhov tseeb yog hais tias tib neeg yeej ua tau txhua yam Vajtswv xav kom lawv ua—tsis yog hais tias Nws tab tom sim qhia tej npua kom txawj ya. Txhua lub sij hawm, Vajtswv nrhiav daws tib neeg cov teeb meem thiab daws lawv cov kev txhawj xeeb. Nej txhua tus yuav tsum to taub qhov no; tsis txhob to taub yuam kev rau Vajtswv. Tib neeg raug coj raws li Vajtswv txoj lus uas nyob hauv txoj kev uas tus Vajntsujplig taug. Raws li tau hais ua ntej lawm, koj yuav tsum muab koj lub siab rau Vajtswv. Nov yog qhov yuav tsum ua ua ntej tau taug txoj kev uas tus Vajntsujplig coj. Koj yuav tsum ua li no thiaj li mus rau txoj kev yog. Ib tug neeg yuav ua li cas thiaj li paub muab nws lub siab rau Vajtswv? Hauv nej lub neej txhua hnub, thaum nej tau ntsib Vajtswv tes hauj lwm thiab thov rau Nws, nej thov tsis muaj nqis—nej thov rau Vajtswv thaum nej tab tom ua hauj lwm. Qhov no puas tau yog hais tias nej muab nej lub siab rau Vajtswv? Nej tab tom xav txog tej dej num hauv tsev los sis tej xwm txheej ntawm lub cev nqaij daim tawv; koj ib txwm muaj li ob lub siab. Qhov no puas zoo ib yam li yog yuav ua kom nej lub siab nyob ntsiag to thaum nyob ncaj ntawm Vajtswv? Qhov no yog vim tias koj lub siab ib txwm nyob sab nraud, thiab tsis muaj peev xwm rov los cuag Vajtswv. Yog koj xav kom koj lub siab nyob ntawm kev thaj yeeb rau Vajtswv, ces koj yuav tsum ua hauj lwm txawj xav ntawm kev sib koom tes. Qhov no yog hais tias nej txhua leej txhua tus yuav tsum muaj sij hawm rau nej txoj kev hawm, ib lus sij hawm nej tso tib neeg, kev tshwm sim, thiab tej yam khoom tseg; khom lub siab thiab koj tus kheej nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Txhua tus yuav tsum khaws lawv tus kheej cov lus teev cia, sau lawv cov kev paub txog Vajtswv txoj lus thiab ua seb lawv tus ntsujplig txav li cas, tsis hais seb lawv puas yog ntawm lub ntsiab los sis sab nraud; txhua tus yuav tsum ua lawv lub siab kom tus rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Yog koj muab tau ib los ob teev nyob rau ib hnub twg los ua lub neej ntawm sab ntsujplig tiag tiag, ces koj lub neej hnub ntawd yuav zoo heev thiab koj lub siab yuav kaj thiab ntshiab. Yog koj ua lub neej nyob ntawm sab ntsujplig txhua hnub, ces koj lub siab yuav tig tau rov qab los ua Vajtswv li, koj tus ntsujplig yuav muaj zog dua qub, koj tus yam ntxwv yuav zoo zog, koj yuav muaj peev xwm taug txoj kev uas tus Vajntsujplig coj, thiab Vajtswv yuav muab cov koob hmoov ntau ntxiv rau koj. Lub hom phiaj ntawm nej kev ua neej nyob ntawm sab ntsujplig yog kom tau txais kev muaj ntawm tus Vajntsujplig. Nws tsis yog hais tias yuav tsum ua raws li kev cai los sis cov cai ntawm kev ntseeg, tab sis ua nrog Vajtswv, tiag tiag kom qhuab qhia nej lub cev—qhov no tib neeg yuav tsum ua, ces nej yuav tsum siv zog ua qhov no tshaj plaws. Koj yim sib koom tes zoo dua thiab koj yim cog lus ua kom tau, koj lub siab yim muaj peev xwm rov qab mus cuag Vajtswv thiab koj yuav ua tau koj lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Nws xub ntiag. Thaum txog ib lub sij hawm, Vajtswv yuav tau koj lub siab tag nrho. Tsis muaj leej twg yuav hloov tau los sis txeeb tau koj lub siab, thiab koj yuav yog Vajtswv tus xwb. Yog koj taug txoj kev ntawm no, ces Vajtswv txoj lus yuav qhia nws tus kheej rau koj txhua txhua zaus thiab yuav qhia kom koj paub txhua yam koj tsis to taub—qhov no yuav ua tau nrog koj txoj kev koom tes. Vim qhov no Vajtswv thiaj li hais tas li tias, “Txhua tus uas koom tes nrog Kuv, Kuv yuav muab nqi zog ob npaug.” Nej yuav tsum pom txoj kev no kom tseeb. Yog nej xav taug txoj kev yog, ces nej yuav tsum ua li nej ua tau kom Vajtswv txaus siab. Nej yuav tsum ua li nej ua tau es thiaj li muaj ib lub neej ntawm sab ntsujplig. Thaum pib, tej zaum koj yuav ua tsis tau zoo npaum li siab xav, tab sis koj yuav tsum tsis txhob pub koj tus kheej tig rov qab los sis poob rau ib qho tsis zoo—koj yuav tsum siv zog ua hauj lwm! Yog koj yim ua lub neej nyob ntawm sab ntsujplig, koj lub siab yim yuav tuav cov lus los ntawm Vajtswv, tab txhawj txog qhov xwm txheej no, ib txwm ris lub nra no. Tom qab ntawd, qhia qhov tseeb tshaj plaws rau Vajtswv ntawm koj lub neej nyob ntawm sab ntsuj plib; qhia Nws qhov koj yuav kam ua, qhov koj tab tom xav txog, koj txoj kev to taub thiab pom ntawm Nws cov lus. Tsis txhob uv dab tsi li, txawm me npaum li cas los xij! Xyaum hais cov lus rau hauv nruab siab thiab qhia koj txoj kev xav tseeb tseeb rau Vajtswv; yog nyob rau hauv koj lub siab, yog li ces, hais kiag. Yog koj rau siab hais li no, koj yuav hnov Vajtswv txoj kev hlub, thiab Vajtswv yuav siv zog rub koj lub siab. Thaum qhov no tshwm sim, koj yuav xav hais tias Vajtswv yog tus saib xyuas koj tshaj lwm tus. Koj yuav tsis tawm ntawm Vajtswv sab, txawm li cas kuj xij. Yog koj xyaum txoj kev ntseeg ntawm sab ntsujplig txhua hnub thiab tsis pub rho tawm ntawm koj lub hlwb, tab sis muab nws ua ib yam uas tseem ceeb heev rau hauv koj lub neej, ces Vajtswv cov lus yuav nyob hauv koj lub siab. Nov yog txhais tau hais tias yog txhawb los ntawm tus Vajntsujplig. Nws yuav zoo cuag nkaus li koj lub siab yeej ib txwm yog Vajtswv li, cuag nkaus li qhov koj hlub ib txwm nyob hauv koj lub siab. Tsis muaj leej twg yuav txeeb tau ntawm koj mus. Thaum zoo li no, Vajtswv yuav nyob hauv koj tiag tiag thiab muaj chaw nyob rau hauv koj lub siab.

Qhov Dhau Los: Nws Tseem Ceeb Heev Uas Yuav Tau Tsim Kom Muaj Ib Txoj Kev Sib Raug Zoo Li Ib Txwm Muaj Nrog Vajtswv

Ntxiv Mus: Cov Lus Cog Tseg rau Cov uas Twb Raug Ua Kom Zoo Tiav Log Lawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No