Nws Tseem Ceeb Heev Uas Yuav Tau Tsim Kom Muaj Ib Txoj Kev Sib Raug Zoo Li Ib Txwm Muaj Nrog Vajtswv

Txoj hau kev uas tib neeg ntseeg Vajtswv, hlub Vajtswv thiab ua rau Vajtswv txaus siab yog los ntawm kev paub nrog Vajtswv tus Ntsujplig los ntawm lawv lub siab thiab tau txais Nws txoj kev txaus siab, thiab siv lawv lub siab los koom nrog Vajtswv cov lus thiab yog li thiaj raug txhawb siab los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Yog tias koj xav kom ua tau lub neej ntawm sab ntsujplig li ib txwm muaj thiab tsim ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, ces koj yuav tsum xub muab koj lub siab rau Nws ua ntej tso. Tsuas yog tom qab koj tau ua kom koj lub siab nyob ntawm Nws xub ntiag thiab tau muab koj lub siab tag nrho rau Nws xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm txhim kho tau ib lub neej sab ntsujplig li ib txwm muaj. Yog tias nyob hauv cov tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv, lawv tsis muab lawv lub siab rau Nws thiab yog tias lawv lub siab tsis nyob rau hauv Nws thiab lawv tsis suav Nws lub nra ua lawv tus kheej lub, ces txhua yam uas lawv ua yog kev coj tsis ncaj rau Vajtswv, kev coj ua ntawm cov neeg ntseeg feem ntau, thiab tsis tuaj yeem tau txais kev qhuas los ntawm Vajtswv. Vajtswv tsis tau ib yam dab tsi los ntawm hom neeg no li; tus neeg zoo li no tsuas tuaj yeem ua dej num li ib tug qauv piv txwv rau Vajtswv txoj hauj lwm xwb, zoo li tej khoom tsim kom zoo nkauj hauv Vajtswv lub tsev, qee yam uas tsis tseem ceeb thiab tsis muaj qab hau li. Vajtswv tsis tau siv txiaj ntsig dab tsi los ntawm hom neeg no. Hauv tus neeg zoo li no, tsis yog tias yuav tsis muaj lub caij nyoog rau txoj hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv xwb, tsis muaj ib qho txiaj ntsig hauv lawv txoj kev ua kom zoo tiav log li. Hom neeg no yog, qhov tseeb, neeg tuag sawv mus kev xwb. Cov neeg zoo li no tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav siv tau los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, tab sis rov qab qees, lawv txhua tus tau raug tswj thiab raug ua lwj liam loj los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Vajtswv yuav muab cov neeg no tshem tawm pov tseg. Tam sim no, hauv kev ua kom siv tau cov tib neeg muaj txiaj ntsig tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis yog tsuas siv lwm cov feem ntawm lawv uas muaj lub siab nyiam thiaj li ua tiav txhua yam xwb, Nws kuj ua kom zoo tiav log thiab hloov pauv lawv feem uas tsis nyiam tau thiab. Yog tias koj lub siab tuaj yeem raug tso rau Vajtswv thiab nyob ntsiag to rau ntawm Nws xub ntiag xwb, ces koj yuav muaj lub sij hawm thiab cov kev tsim nyog uas yuav raug siv tau los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, kom tau txais kev qhuab qhia thiab kev pom meej los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tsis tas li ntawd, koj yuav muaj sij hawm rau tus Vajntsujplig Dawb Huv los ua zoo rau koj cov kev ua tsis tau tiav. Thaum koj muab koj lub siab rau Vajtswv lawm, ntawm sab zoo, koj tuaj yeem to taub qhov tseeb tob dua thiab muaj kev pom siab dua; nyob rau ntawm sab tsis zoo, koj yuav muaj kev nkag siab ntau dua txog ntawm koj tus kheej qhov kev ua txhaum thiab kev ua tsis tiav, koj yuav muaj lub siab xav ua kom txaus siab rau Vajtswv lub siab nyiam, thiab koj yuav tsis nyob twj ywm, tab sis yuav nquag nkag mus rau hauv. Yog li, koj yuav dhau los ua tus neeg ncaj. Kwv yees tias koj lub siab tuaj yeem nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, tus yuam sij tias seb koj puas yuav tau txais kev qhuas los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv los tsis tau, thiab seb koj puas ua haum Vajtswv siab, yog qhov uas seb koj puas muaj peev xwm nkag tau rau hauv los tsis tau. Thaum tus Vajntsujplig Dawb Huv qhia ib tug neeg kom paub thiab ua rau lawv muaj nuj nqis, nws yeej tsis ua rau lawv xav phem tab sis ib txwm ua rau lawv mob siab kawm ntxiv. Txawm hais tias tus neeg no muaj cov kev qaug zog los, lawv tuaj yeem zam txoj hau kev lawv ua lawv lub neej raws li cov kev qaug zog ntawd. Lawv tuaj yeem zam dhau txoj kev loj hlob qeeb hauv lawv lub neej, thiab nrhiav kev kom ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam txuas ntxiv mus. Qhov no yog tus qauv. Yog tias koj tuaj yeem ua tau qhov no tiav, nws yog qhov pov thawj txaus tias koj tau txais kev muaj nyob ntawm Vajntsujplig Dawb Huv lawm. Yog tus neeg ib txwm xav phem, thiab yog tias, tab txawm hais tias tom qab tau txais kev qhuab ntuas thiab los paub lawv tus kheej lawm los, lawv tseem nyob rau sab kev xav phem thiab nyob twj ywm thiab tsis muaj peev xwm sawv tau los thiab ua kom raws nrog tau Vajtswv, ces cov neeg no tsuas tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub xwb, tab sis tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis nyob nrog lawv. Thaum ib tug neeg xav phem, qhov no txhais tau tias lawv lub siab tsis tau tig mus rau Vajtswv thiab lawv tus ntsujplig tsis tau raug txhawb siab los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Txhua tus yuav tsum nkag siab qhov no.

Nws tuaj yeem saib pom los ntawm kev paub tias ib qho teeb meem tseem ceeb tshaj plaws yog kev ua kom ib tug neeg lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Qhov no yog qhov teeb meem uas cuam tshuam rau tib neeg lub neej sab ntsujplig, thiab lawv txoj kev loj hlob nyob hauv lawv lub neej. Tsuas yog tias koj lub siab nyob thaj yeeb lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb koj thiaj li yuav nrhiav tau qhov tseeb thiab kev hloov pauv ntawm koj tus moj yam thiaj tawg paj txi txiv. Vim tias koj ris lub nra los rau ntawm Vajtswv, thiab vim tias koj ib txwm xav tias koj tsis muaj ntau txoj hau kev, tias muaj ntau qhov tseeb uas koj yuav tsum paub, ntau qhov tseeb uas koj yuav tsum tau ntsib, thiab koj yuav tsum muab kev saib xyuas zoo rau Vajtswv lub siab nyiam—cov no ib txwm nyob ntawm koj lub siab. Nws zoo nkaus li yog tias lawv tau nias koj nrog lub zog uas ua rau koj tsis tuaj yeem ua pa, thiab yog li koj hnov tias hnyav lub siab (txawm hais tias koj tsis nyob rau tus yam ntxwv xav phem). Tsuas yog cov neeg zoo li no thiaj tsim nyog lees txais kev qhuab ntuas ntawm Vajtswv cov lus thiab raug txhawb siab los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Nws yog vim lawv lub nra, vim tias lawv lub siab hnyav, thiab, nws tuaj yeem hais tau tias, vim tias tus nqi uas lawv tau them thiab qhov kev txom nyem uas lawv tau uv rau ntawm Vajtswv xub ntiag, uas lawv tau txais Nws txoj kev qhuab ntuas thiab kev pom meej. Rau qhov Vajtswv tsis muab ib tug neeg twg saib tshwj xeeb. Nws ib txwm muaj kev ncaj ncees hauv Nws txoj kev saib tib neeg, tab sis Nws kuj tsis muab rau cov neeg tsis muaj cai los sis tsis muaj kev cwj ciam. Qhov no yog ib qho ntawm Nws tus moj yam ncaj ncees. Nyob rau hauv lub neej tiag, tib neeg feem coob tseem tsis tau ua tiav qib no. Tsawg kawg, lawv lub siab tseem tsis tau tig los npuab Vajtswv, thiab yog li no tseem tsis tau muaj kev hloov pauv dab tsi nyob rau hauv lawv lub neej. Qhov no yog vim hais tias lawv tsuas nyob hauv Vajtswv txoj hmoov hlub xwb thiab tseem tsis tau txais tus Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm. Cov qauv uas tib neeg yuav tsum tau ua raws li kom thiaj li raug siv muaj txiaj ntsig los ntawm Vajtswv yog raws li nram no: Lawv lub siab tig los npuab Vajtswv, lawv ris lub nra ntawm Vajtswv cov lus, lawv muaj lub siab xav ua, thiab lawv muaj lub siab xav nrhiav qhov tseeb. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj tuaj yeem tau txais tus Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm thiab lawv yuav nquag tau txais kev qhuab qhia thiab kev pom meej. Cov tib neeg uas Vajtswv siv tau txiaj ntsig tshwm sim nyob rau sab nraud uas tsis tsim nyog thiab tsis muaj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog lwm tus, txawm tias lawv hais lus zoo, tsis hais lus yam tsis saib xyuas, thiab tuaj yeem tso lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Nov yog kiag hom neeg uas raug siv yam txaus siab hlo los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Tus neeg “tsis muaj qab hau” uas Vajtswv hais txog no zoo li tsis muaj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog lwm tus, thiab lawv tsis muab laj thawj vim kev hlub sab nraud los sis kev coj ua sab nraud, tab sis thaum lawv sib txuas lus ntawm sab ntsujplig lawv muaj peev xwm qhib lawv lub siab thiab muab txoj kev pom meej thiab kev qhuab qhia uas lawv tau los ntawm lawv tiag tiag rau lwm tus yam siab dawb paug nyob ntawm Vajtswv xub ntiag. Qhov no yog txoj hau kev uas lawv qhia lawv txoj kev hlub rau Vajtswv thiab ua kom haum Vajtswv lub siab nyiam. Thaum lwm tus thuam thiab hais lus saib tsis taus lawv, lawv muaj peev xwm zam dhau kev tswj hwm los ntawm cov neeg, tej teeb meem los sis lwm yam sab nraud, thiab tseem tuaj yeem nyob ntsiag to ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Tus tib neeg zoo li no zoo li lawv muaj lawv qhov kev xav txawv. Txawm hais tias lwm tus yuav ua li cas los xij, lawv lub siab yeej tsis ncaim Vajtswv li. Thaum lwm tus tab tom tham muaj siab ntxiag thiab muaj kev zoo siab, lawv lub siab tseem nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag, xav txog Vajtswv txoj lus los sis thov Vajtswv ntsiag to nyob hauv lawv lub siab, nrhiav Vajtswv lub siab nyiam. Lawv yeej ib txwm tsis saib rau nqi rau kev tswj hwm kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog lwm tus neeg. Tus tib neeg zoo li no zoo li lawv tsis muaj lub tswv yim rau kev ua neeg nyob. Nyob rau sab nraud, tus neeg no yog cus ciav, txaus nyiam, thiab dawb huv, tab sis kuj muaj ib txoj kev txawj xav ntawm lub siab tus thiab. Qhov no yog qhov qauv ntawm hom neeg uas Vajtswv siv tau txiaj ntsig. Tej yam zoo li lub tswv yim rau kev nyob los yog “lub laj thawj li ib txwm” tsuas yog tsis ua hauj lwm rau hauv hom neeg no; qhov no yog hom neeg uas tau muab lawv lub siab tag nrho rau Vajtswv txoj lus, thiab zoo li tsuas yog muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab lawm xwb. Qhov no yog hom ntawm cov neeg uas Vajtswv hais txog tias yog ib tug “tsis muaj laj thawj,” thiab yog hom neeg uas raug siv los ntawm Vajtswv. Lub cim ntawm tus neeg uas tab tom raug siv los ntawm Vajtswv yog: Tsis hais thaum twg los sis nyob rau qhov twg, lawv lub siab yeej ib txwm nyob ntawm Vajtswv, thiab tsis hais lwm tus yuav liam npaum li cas los xij, txawm lawv yuav ntshaw fab kev ua plees ua yi npaum li cas los xij thiab lawv cev nqaij daim tawv ntau npaum li cas los xij, tus neeg no lub siab yeej tseem tsis ncaim Vajtswv li, thiab lawv tsis ua raws pawg neeg coob. Tsuas yog hom neeg no xwb thiaj li phim rau Vajtswv siv, thiab tsuas yog hom neeg no xwb thiaj li raug ua kom zoo tiav log los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Yog koj tsis muaj peev xwm ua tau tej no, koj tsis tsim nyog raug muab tau los ntawm Vajtswv thiab ua kom zoo tiav log los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv.

Yog koj xav kom muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, koj lub siab yuav tsum tig los npuab Vajtswv. Nrog qhov no ua ib lub hauv paus, koj kuj tseem yuav muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog lwm tus neeg thiab. Yog tias koj tsis muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, ces tab txawm koj ua li cas kom tuav tau txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus neeg los xij, txawm tias koj yuav ua hauj lwm hnyav npaum li cas los xij los sis tab txawm koj yuav siv lub zog npaum li cas rau los xij, txhua yam tsuas ntsig txog tib neeg lub tswv yim rau kev ua neej nyob xwb. Koj tab tom tswj hwm koj qhov chaw sawv nyob hauv tib neeg los ntawm tib neeg txoj kev xav thiab tib neeg lub tswv yim kom tib neeg thiaj yuav qhuas koj, tab sis koj tsis ua raws li Vajtswv txoj lus los tsim kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog tib neeg. Yog tias koj tsis mob siab rau koj txoj kev sib raug zoo nrog tib neeg tab sis tswj txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, yog tias koj kam muab koj lub siab rau Vajtswv thiab kawm mloog Nws lus, ces koj txoj kev sib raug zoo nrog txhua tus neeg yuav cia li dhau los ua ib txoj li ib txwm muaj. Txoj hau kev no, cov kev sib raug zoo no tsis yog raug tsim hauv cev nqaij daim tawv, tab sis yog tsim los ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj kev hlub. Yuav luag tsis muaj kev sib txuam ntawm lub cev nqaij daim tawv, tab sis hauv fab ntsujplig muaj kev sib koom, kev sib hlub, kev sib sib nplig siab, thiab sib txhawb ib leeg rau ib leeg. Qhov no yog txhua yam ua tiav los ntawm lub hauv paus ntawm lub siab uas ua rau Vajtswv txaus siab. Cov kev sib raug zoo no tsis raug tswj hwm los ntawm kev cia siab rau tib neeg lub tswv yim rau kev ua neej nyob, tab sis tau tsim los ntawm cov xwm txheej kev ris lub nra rau Vajtswv. Tsis tas siv lub zog uas tib neeg tsim tawm los li. Koj tsuas yog yuav tsum tau xyaum ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv txoj lus xwb. Koj puas txaus siab ua twb zoo xav rau Vajtswv txoj kev xav? Koj puas txaus siab ua ib tug neeg uas “tsis muaj laj thawj” nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag? Koj puas zoo siab hlo muab koj lub siab rau Vajtswv thiab tsis quav ntsej koj qhov chaw txawb ntawm tib neeg? Ntawm txhua tus neeg koj tau sib txuas lus nrog, koj muaj kev sib raug zoo tshaj plaws nrog leej twg? Koj muaj qhov kev sib raug zoo phem tshaj plaws nrog leej twg? Koj txoj kev sib raug zoo nrog tib neeg puas yog li ib txwm muaj? Koj puas saib txhua tus neeg sib txig sib npaug? Koj txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus puas raug tswj hwm raws li koj qhov kev xav ntawm kev ua neej nyob, los sis lawv puas yog raug tsim tsa raws li lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj kev hlub? Thaum ib tug neeg twg tsis muab lawv lub siab rau Vajtswv, ces lawv tus ntsujplig dhau los ua tus ruam, loog thiab tsis meej pem lawm. Hom neeg zoo li no yuav tsis muaj hnub nkag siab txog Vajtswv cov lus thiab yuav tsis muaj hnub yuav muaj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv li; hom neeg no tus moj yam yuav tsis muaj hnub raug hloov pauv. Kev hloov ib tug neeg tus moj yam yog tus txheej txheem ntawm kev muab ib tug neeg lub siab tag nrho rau Vajtswv, thiab ntawm kev tau txais kev qhuab qhia thiab kev pom meej ntawm Vajtswv cov lus. Vajtswv txoj hauj lwm tuaj yeem tso cai rau ib tug neeg nkag yam nquag plias mus rau hauv, nrog rau kev ua rau lawv ntxuav tawm lawv qhov kev xav phem tom qab tau txais kev paub txog lawv lawm. Thaum koj mus txog qib kev muab koj lub siab rau Vajtswv lawm, ces koj yuav tuaj yeem paub txog txhua yam kev hloov maj mam nyob hauv koj tus ntsujplig, thiab koj yuav paub txhua qhov kev qhuab qhia thiab kev pom meej uas tau txais los ntawm Vajtswv. Tuav rawv rau qhov no, thiab koj yuav maj mam paub qhov tseeb txog txoj hau kev ua kom zoo tiav log los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Qhov uas koj lub siab nyob tau ntsiag to dua rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj tus ntsujplig haj yam hnov tau thiab paub tau ntau thiab koj tus ntsujplig yuav paub ntau txog txoj hau kev uas tus Vajntsujplig Dawb Huv txhawb nws siab li cas, thiab ces koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yuav dhau los kom haj yam yog li ib txwm muaj dua qub. Ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj ntawm tib neeg yog tsim los ntawm lub hauv paus ntawm kev muab lawv lub siab rau Vajtswv, thiab tsis yog los ntawm tib neeg lub dag zog. Yog tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab, kev sib raug zoo ntawm tib neeg ces tsuas yog kev sib raug zoo ntawm cev nqaij tawv xwb. Lawv tsis yog li ib txwm muaj, tab sis, tsuas, yog kev tso tseg qhov kev ntshaw sib ua plees ua yi xwb. Lawv yog cov kev sib raug zoo uas Vajtswv ntxub thiab Nws tsis nyiam kiag li. Yog tias koj hais tias koj tus ntsujplig tau raug txhawb siab lawm, tab sis koj ib txwm xav muaj kev sib koom nrog cov neeg uas koj nyiam, nrog tus neeg uas koj saib siab txog, thiab yog hais tias lwm tus neeg nrhiav tab sis koj tsis nyiam lawv, haj tseem muaj ib qho kev tsis ncaj ncees tawm tsam rau lawv thiab yuav tsis koom nrog lawv, qhov no yog ntawv pov thawj ntau ntxiv uas qhia tias koj nce raws koj txoj kev xav thiab koj tsis muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv kiag li. Koj sim mus dag ntxias Vajtswv thiab npog koj tus kheej txoj kev phem. Txawm hais tias koj tuaj yeem qhia qee qhov kev nkag siab tab sis koj yeej tseem nqa cov kev xav tsis raug, ces txhua yam koj ua tsuas yog zoo raws li tib neeg cov qauv xwb. Vajtswv yuav tsis qhuas koj—koj tsuas ua raws li lub cev nqaij daim tawv xwb, tsis yog ua raws li Vajtswv lub nra. Yog tias koj muaj peev xwm tswj koj lub siab kom nyob ntsiag to ntawm Vajtswv xub ntiag thiab muaj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog txhua tus neeg uas hlub Vajtswv, tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav haum rau Vajtswv siv. Txoj kev no, txawm hais tias koj yuav koom nrog lwm tus li cas los xij peem, nws yuav tsis yog raws li lub tswv yim rau kev ua neej nyob, tab sis nws yuav yog ntawm Vajtswv xub ntiag, nyob hauv txoj kev uas tab tom xav txog Nws lub nra. Muaj pes tsawg tus neeg zoo li no nyob hauv nej? Koj txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus puas yog li ib txwm muaj tiag? Lawv raug tsim nyob rau lub hauv paus dab tsi? Muaj pes tsawg lub tswv yim rau kev ua neej nyob hauv koj? Lawv puas tau raug muab ntiab tawm? Yog tias koj lub siab tsis tuaj yeem tig tag nrho mus npuab Vajtswv, ces koj tsis yog Vajtswv cov—koj tuaj ntawm Ntxwgnyoog cov tuaj, thiab koj yuav raug xa rov qab mus rau Ntxwgnyoog thaum kawg. Koj tsis tsim nyog yog ib tug ntawm Vajtswv cov neeg. Txhua yam no xav kom koj ua tib zoo xav.

Qhov Dhau Los: Hauv Koj Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Koj Yuav Tsum Mloog Vajtswv Lus

Ntxiv Mus: Ib Lub Neej Ntawm Sab Ntsujplig Coj Tib Neeg Mus Rau Txoj Kev Yog

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 10

Tiam Lub Nceeg Vaj mas, tshaj txhua yam tib si, yeej txawv yav tag los lawm. Nws tsis yog hais txog tib neeg tej kev ua lawm; tab sis Kuv...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No