Nws Tseem Ceeb Heev Uas Yuav Tau Tsim Kom Muaj Ib Txoj Kev Sib Raug Zoo Li Ib Txwm Muaj Nrog Vajtswv

Thaum tib neeg ntseeg Vajtswv, hlub Vajtswv, thiab ua rau Vajtswv txaus siab, ces yog lawv txhawb Vajtswv tus Ntsujplig los ntawm lawv lub siab lawm ntag thiab ua li ntawd ces Nws thiaj li txaus siab, lawv siv lawv lub siab los koom nrog Vajtswv cov lus, ces yog li ntawd Nws tus Ntsujplig thiaj li txhawb lawv. Yog koj xav ua ib lub neej ntawm sab ntsujplig li ib txwm ua thiab tsim kom muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, mas koj yuav tsum xub muab koj lub siab rau Nws ua ntej tso. Tsuas yog tom qab koj twb muab koj lub siab tso nyob twj ywm rau ntawm Nws lub xub ntiag thiab nthuav tag nrho koj lub siab rau Nws lawm xwb mas koj thiaj li yuav muaj peev xwm maj mam muaj ib lub neej ntawm sab ntsujplig li ib txwm muaj. Yog hais tias nyob rau hauv tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv es lawv tsis muab lawv lub siab rau Nws, yog hais tias lawv lub siab tsis nyob rau ntawm Nws, thiab lawv tsis saib Nws lub nra li yog lawv tus kheej lub nra, ces txhua yam uas lawv ua ntawd yog ib txoj kev dag Vajtswv, yog ib txoj kev uas cov tib neeg ntawm sab kev lis kev cai ntseeg ua xwb, thiab Vajtswv yuav tsis qhuas qhov ntawd. Vajtswv tsis tau txais ib yam dab tsi los ntawm hom tib neeg no los li, lawv tsuas ua tau dej num li ib tug neeg lwj liam ua rau Nws tes hauj lwm xwb. Cov tib neeg no zoo li cov khoom eb tsev nyob rau hauv Vajtswv lub tsev xwb—lawv yog cov neeg uas lam nyob kom coob xwb thiab lawv yog cov khoom seem uas tsis muaj nqis thiab Vajtswv tsis siv lawv. Tsis yog tsuas tsis muaj ib lub hwv tsam uas Vajntsujplig yuav los ua hauj lwm rau hauv lawv xwb, qhov ua kom lawv zoo tiav log ntawd mas tsis muaj nuj nqis li. Hom tib neeg no tseem tseem yog ib cev tuag uas mus kev ntag. Tsis muaj ib feem ntawm lawv uas Vajntsujpligsiv tau li—lawv twb raug Ntxwgnyoog tswj kav thiab ua qias vuab tsuab tag nrho li lawm. Vajtswv yuav muab cov tib neeg no ntiab tawm mus. Niaj hnub no thaum Vajntsujplig siv tib neeg, Nws tsis yog siv feem zoo ntawm lawv los ua kom txhua yam tiav xwb—Nws kuj ua kom feem tsis zoo ntawm lawv zoo tiav log thiab hloov thiab. Yog hais tias koj muaj peev xwm muab koj lub siab nthuav rau Vajtswv thiab ua kom lub siab ntawd nyob twj ywm rau ntawm Nws lub xub ntiag, ces koj yuav muaj lub cib fim thiab tsim nyog rau Vajntsujplig siv, thiab tau txais Nws txoj kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo. Haj tseem tshaj ntawd ntxiv thiab, koj yuav muaj lub cib fim rau Vajntsujplig los kho tej uas koj ua tsis tau zoo thiab. Thaum koj muab koj lub siab rau Vajtswv lawm, yam zoo, koj yuav muaj peev xwm to taub qhov tseeb tob dua thiab muaj kev paub siab dua. Yam tsis zoo, koj yuav muaj kev paub ntau dua txog koj tej kev tu ncua thiab tej kev ua tsis tau zoo, ces koj yuav xav thiab nrhiav kom ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam ntxiv. Tsis tas li ntawd xwb, koj yuav tsis nyob twj ywm lawm, koj yuav muaj peev xwm paub qhov tseeb tiag tiag lawm. Qhov no qhia tias koj yog ib tug neeg yog lawm. Thaum xav hais tias koj lub siab muaj peev xwm nyob twj ywm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag lawm, ces txawm Vajntsujplig yuav qhuas koj thiab tsis qhuas, thiab txawm koj yuav qhuas Vajtswv thiab tsis qhuas los xij, qhov tseem ceeb yog qhov seb koj puas paub qhov tseeb tiag tiag xwb. Thaum Vajntsujplig qhia tib neeg thiab siv lawv, Nws yeej tsis ua kom lawv phem li, Nws yeej ib txwm ua kom lawv nce qib tuaj xwb. Thiab thaum Nws ua li no, los tib neeg yeej tseem muaj tej uas tsis zoo thiab, tiam sis lawv tsis ua neej raws li tej uas tsis zoo ntawd. Lawv tsis muab lawv lub neej uas nce qib ntawd tso tseg li, thiab lawv pheej nrhiav kev los ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Qhov no yog ib tug qauv. Yog hais tias koj ua tau li no, ces qhov no qhia tau hais tias koj muaj Vajntsujplig nrog nraim koj lawm. Yog hais tias ib tug neeg twg pheej xav phem, thiab yog hais tias, tab txawm tom qab uas tau txais kev qhuab qhia thiab los paub lawv tus kheej lawm los xij, lawv tseem xav phem thiab nyob twj ywm, thiab lawv tsis muaj peev xwm sawv los nrog Vajtswv ua hauj lwm li, ces lawv tsuas tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub xwb, tiam sis Vajntsujplig tsis nrog nraim lawv. Lawv txoj kev xav phem txhais hais tias lawv lub siab tsis yog tig los rau Vajtswv, thiab tias Vajtswv tus Ntsujplig tsis tau txhawb lawv lub siab. Qhov no tsim nyog sawv daws to taub.

Los ntawm qhov kev ntsib kev pom, ces yeej pom tau hais tias qhov ua kom yus lub siab nyob twj ywm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag ntawd yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Qhov ntawd muaj feem ntsig txog rau tej teeb meem ntawm tib neeg lub neej ntawm sab ntsujplig thiab kev nce qib ntawm lub neej. Koj txoj kev caum qhov tseeb thiab kev hloov tus moj yam ntawd yuav tawg paj txi txiv yog koj lub siab nyob twj ywm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag xwb. Qhov ntawd yog vim koj tau los rau ntawm Nws lub xub ntiag los ris ib lub nra lawm, vim koj pheej xav hais tias koj tu ncua ntau yam heev, hais tias muaj ntau qhov tseeb uas koj yuav tsum tau paub, hais tias muaj ntau qhov muaj tiag uas koj yuav tsum tau ntsib tau pom, thiab hais tias koj yuav tsum xav txog Vajtswv lub siab nyiam. Tej no pheej nyob rau hauv koj lub siab tas li, cuag nkaus li tej no sib sib zog muab koj nias ua rau koj ua tsis taus pa li, yog li no ntawd koj thiaj li hnyav siab (txawm koj tsis nyob rau hauv ib qho xwm txheej tsis zoo los xij). Tsuas yog ib tug neeg zoo li no xwb thiaj li tsim nyog los txais txoj kev qhuab qhia ntawm Vajtswv cov lus thiab tsim nyog Vajtswv tus Ntsujplig txhawb. Vim lawv lub nra, vim lawv hnyav siab, thiab, yeej hais tau hais tias, vim txoj kev txom nyem uas lawv tau tiv thiab txoj kev txom nyem uas lawv tau nyiaj nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag lawm, ces thiaj li hais tau hais tias lawv tau txais Nws txoj kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo lawm. Rau qhov Vajtswv tsis ua tshwj xeeb rau leej twg li. Nws yeej ib txwm ua ncaj ncees rau tib neeg, tiam sis Nws kuj tsis lam tau lam muab yam tsis muaj qab hau los sis tsis tsim nyog rau tib neeg li thiab. Qhov no yog ib kis ntawm Nws tus moj yam ncaj ncees. Nyob rau hauv lub neej tiag tiag, mas tib neeg feem coob tseem tsis tau mus txog rau qhov no. Yam tsawg kawg, lawv lub siab yeej tseem tsis tau tig mus rau Vajtswv tag nrho li, yog li ntawd tseem tsis tau muaj ib qho kev hloov loj nyob rau hauv lawv tus moj yam ntawm lub neej. Qhov no yog vim lawv tsuas nyob rau hauv Vajtswv txoj hmoov hlub xwb lawv tseem tsis tau txais Vajntsujplig tes hauj lwm. Tus qauv uas tib neeg yuav tsum muaj es Vajtswv thiaj li yuav siv lawv mas yog raws li nram qab no: Lawv lub siab yuav tsum tig mus rau Vajtswv, lawv yuav tsum ris lub nra ntawm Nws cov lus, lawv yuav tsum muaj lub siab ntshaw, thiab lawv yuav tsum txiav txim siab nrhiav qhov tseeb. Tsuas yog cov tib neeg no xwb thiaj li tau txais Vajntsujplig tes hauj lwm thiab tau txais Nws txoj kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo tas li. Cov tib neeg uas Vajtswv siv ntawd nyob rau sab nraud mas zoo li tsis muaj qab hau thiab txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog lwm tus, tiam sis lawv ua tib zoo hais lus, ua yam tsim nyog, thiab lawv muaj peev xwm ua lub siab nyob twj ywm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tas li. Qhov no yog kiag hom tib neeg uas tsim nyog Vajntsujplig siv ntag. Cov tib neeg “tsis cam” uas Vajtswv hais txog no mas zoo li tsis muaj txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog lwm tus li, thiab lawv tsis quav ntsej txog txoj kev hlub sab nraud los sis tej kev ua sab nraud li, tiam sis thaum lawv qhia txog tej yam ntawm sab ntsujplig, mas lawv muaj peev xwm qhib lawv lub siab thiab muab txoj kev to taub zoo thiab kev qhuab qhias uas lawv tau txais los ntawm lawv tej kev ntsib kev pom nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tiag tiag coj los qhia rau lwm tus yam tsis xav txog lawv tus kheej li. Qhov ntawd yog qhov lawv nthuav lawv txoj kev hlub tawm rau Vajtswv thiab ua tau raws li Nws lub siab nyiam. Thaum lwm tus thuam thiab luag lawv, lawv zam kom tsis txhob raug cov tib neeg, tej xwm txheej, los sis tej yam sab nraud haub ntxias, thiab nyob twj ywm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag xwb. Zoo li lawv muaj lawv tej kev paub tob uas tshwj xeeb heev. Txawm lwm tus tib neeg yuav ua li cas los xij, lawv lub siab yeej tsis ncaim ntawm Vajtswv mus li. Thaum lwm tus tib neeg tham thiab luag, los lawv lub siab nyob twj ywm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag xwb, lawv ua tib zoo xav txog Nws txoj lus, los sis thov Vajtswv twj ywm rau hauv lawv lub siab, uas yog nrhiav Nws tej kev npaj siab. Cov tib neeg no tsis saib txoj kev tuav tej kev sib raug zoo li ib txwm muaj ntawm tib neeg ua qhov tseem ceeb, thiab zoo li lawv tsis muaj tswv yim ua neej li. Zoo li lawv nquag plias, ntxim hlub, thiab dawb huv, tiam sis lawv kuj muaj ib lub siab txias txias thiab. Hom tib neeg uas Vajtswv siv yog hom tib neeg zoo li no. Tej yam zoo li tej tswv yim rau kev ua neej los sis “qhov muaj qab hau li ib txwm muaj” ntawd tsis ua hauj lwm rau hom tib neeg no. Lawv tau muab lawv lub siab nthuav tag nrho rau Vajtswv txoj lus lawm, thiab zoo li tsuas muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab nkaus xwb. Nov yog hom tib neeg “tsis cam” uas Vajtswv hais txog, thiab yog kiag hom tib neeg no uas Vajtswv siv ntag. Lub cim ntawm tus tib neeg uas Vajtswv siv yog: Txawm yuav yog thaum twg thiab qhov twg los xij, lawv lub siab yeej ib txwm nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab txawm lwm tus yuav phem npaum li cas, los sis lwm tus tib neeg yuav ntshaw kev phem kev qias thiab ntshaw lub cev nqaij daim tawv ntau npaum li cas los xij, tus tib neeg no lub siab yeej tsis ncaim ntawm Vajtswv mus li, thiab lawv tsis ua raws li cov tib neeg feem coob. Tsuas yog hom tib neeg no xwb thiaj li tsim nyog Vajtswv siv, thiab tsuas yog hom tib neeg no xwb Vajntsujplig thiaj li ua kom zoo tiav log. Yog hais tias koj tsis muaj peev xwm ua li no, ces koj tsis tsim nyog kom Vajtswv muab tau, los sis Vajntsujplig ua kom zoo tiav log.

Yog hais tias koj xav tsim kom muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, ces koj lub siab yuav tsum tig mus rau Nws; yog muaj qhov no ua ib lub hauv paus lawm, mas koj thiaj li yuav muaj txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog lwm tus tib neeg thiab. Yog hais tias koj tsis muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, ces txawm koj yuav ua txhua yam los tuav koj txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus tib neeg, txawm koj yuav siv zog ua hauj lwm npaum li cas los sis koj siv dag zog ntau npaum li cas los xij, txhua yam ntawd tsuas yog noob neej lub tswv yim rau kev ua neej xwb. Koj yuav tiv thaiv koj txoj hauj lwm nyob rau ntawm tib neeg thiab tau txais lawv lo lus qhuas los ntawm noob neej tej kev xav thiab noob neej tej tswv yim, dua li tsim kom tau tej kev sib raug zoo ntawm tib neeg raws li Vajtswv txoj lus. Yog hais tias koj tsis mob siab rau koj tej kev sib raug zoo nrog tib neeg, tiam sis tuav ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv, yog hais tias koj txaus siab hlo muab koj lub siab rau Vajtswv thiab xyaum mloog Nws lus, ces koj tej kev sib raug zoo nrog tib neeg yuav cia li rov qab zoo li qub. Ces tej kev sib raug zoo no yuav tsis yog tsim los ntawm lub cev nqaij daim tawv, tiam sis yog tsim los ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj kev hlub. Koj yuav luag tsis muaj kev nrog lwm tus tib neeg sib tham ntawm sab cev nqaij daim tawv, tiam sis nyob rau ntawm sab ntsujplig mas, yuav muaj kev sib qhia thiab kev sib hlub, kev sib nplig siab, thiab kev sib pab nyob rau ntawm nej. Tag nrho tej no yog tsim los ntawm lub hauv paus ntawm ib txoj kev ntshaw los ua kom Vajtswv txaus siab xwb—tej kev sib raug zoo no tsis yog tuav los ntawm noob neej tej tswv yim rau txoj kev ua neej, tej kev sib raug zoo no cia li muaj tuaj thaum yus ris ib lub nra rau Vajtswv lawm xwb. Tej kev sib raug zoo no mas tsis tas koj yuav dag, thiab siv noob neej lub zog li, koj tsuas tim tsum xyaum ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv cov lus xwb. Koj puas txaus siab hlo xav txog Vajtswv lub siab nyiam? Koj puas txaus siab hlo ua ib tug neeg uas “tsis cam” nyob rau ntawm Nws lub xub ntiag? Koj puas txaus siab hlo muab tag nrho koj lub siab rau Vajtswv thiab tsis quav ntsej koj txoj hauj lwm nyob rau ntawm lwm tus tib neeg? Tag nrho cov tib neeg uas koj nrog tham ntawd, koj muaj kev sib raug zoo nrog leej twg tshaj plaws? Koj tsis muaj kev sib raug zoo nrog leej twg tshaj plaws? Koj tej kev sib raug zoo nrog tib neeg ntawd puas zoo li ib txwm muaj? Koj puas ua rau txhua tus tib neeg sib txig sib luag? Koj tej kev sib raug zoo nrog lwm tus ntawd yog tuav raws li koj lub tswv yim rau kev ua neej, los sis tej kev sib raug zoo ntawd tsim los ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj kev hlub? Thaum tib neeg tsis muab lawv lub siab rau Vajtswv, ces yog lawv lub siab qeeb, nyob twj ywm, thiab tsis nco qab lawm. Cov tib neeg zoo li no yeej yuav tsis to taub Vajtswv cov lus li, lawv yeej yuav tsis muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv li, thiab lawv yeej yuav hloov tsis tau lawv tus moj yam li. Qhov hloov yus tus moj yam ntawd yog tus txheej txheem ntawm qhov kev muab tag nrho yus lub siab rau Vajtswv, thiab ntawm qhov kev tau txais kev qhuab qhia thiab kev qhia kom paub qhov tseeb los ntawm Nws cov lus. Vajtswv tes hauj lwm ua rau tib neeg paub qhov tseeb tiag tiag, thiab tes hauj lwm ntawd ua rau lawv tso tau feem uas tsis zoo ntawm lawv tus kheej tseg tom qab tau txais kev paub txog feem uas tsis zoo ntawd lawm. Thaum koj muab koj lub siab rau Vajtswv lawm, koj yuav muaj peev xwm paub txhua zaus tias koj lub siab maj mam hloov, thiab paub txhua feem ntawm Vajtswv txoj kev qhuab qhia thiab kev qhia kom paub qhov tseeb lawm. Yog hais tias koj ua siab ntev, koj yuav maj mam nkag mus rau txoj kev uas raug Vajntsujplig ua kom zoo tiav log. Koj lub siab yim nyob twj ywm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, ces koj lub siab yim muag thiab yim qab zib xwb, koj lub siab yim muaj peev xwm paub tias Vajntsujplig txhawb koj lub siab li cas, thiab koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yim zoo li ib txwm muaj xwb. Tej kev sib raug zoo ntawm tib neeg li ib txwm muaj ntawd yog tsim los ntawm lub hauv paus uas tig yus lub siab mus rau Vajtswv, tsis yog tsim los ntawm noob neej lub zog. Yog hais tias tib neeg lub siab tsis muaj Vajtswv, ces lawv tej kev sib raug zoo nrog lwm tus tib neeg ntawd tsuas yog tej kev sib raug zoo ntawm lub cev nqaij daim tawv xwb. Tej kev sib raug zoo ntawd tsis yog li ib txwm muaj, tej kev sib raug zoo ntawd yog tej kev ntshaw kev phem kev qias xwb, thiab Vajtswv ntxub thiab tsis nyiam tej kev sib raug zoo ntawd kiag li. Yog koj hais tias koj lub siab twb hloov lawm, tiam sis koj tsuas txaus siab hlo qhia rau cov tib neeg uas koj nyiam thiab hwm xwb, thiab koj tawm tsam thiab tsis kam nrog cov tib neeg uas koj tsis nyiam tham thaum lawv tuaj nug koj, ces qhov no haj yam ua pov thawj qhia tias koj ua raws li kev xav xwb thiab tias koj tsis muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog Vajtswv kiag li. Qhov ntawd qhia hais tias koj tab tom sim dag Vajtswv thiab npog koj tus kheej txoj kev phem ntag. Tej zaum koj yuav muaj peev xwm qhia qee yam txog koj txoj kev paub, tiam sis yog koj tej kev npaj siab tsis yog lawm, ces txhua yam uas koj ua tsuas zoo raws li noob neej tej qauv xwb, ces Vajtswv yuav tsis qhuas koj. Koj tej kev ua raws li yuav raug koj lub cev nqaij daim tawv txoj kev ntshaw lawm xwb, tsis yog raws li raug tswj Vajtswv tes hauj lwm lawm. Yog hais tias koj muaj peev xwm muab koj lub siab tso nyob twj ywm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab muaj tej kev sib tham nrog rau tag nrho cov uas hlub Nws li ib txwm muaj mas koj thiaj li tsim nyog Vajtswv siv xwb. Yog hais tias koj ua tau li ntawd, ces txawm koj yuav nrog lwm tus sib tham li cas los xij, koj yuav tsis ua li ib lub tswv yim rau kev ua neej xwb, koj yuav xav txog Vajtswv lub nra thiab nyob rau ntawm Nws lub xub ntiag ntag. Muaj pes tsawg leej zoo li no nrog nej nyob ua ke? Koj tej kev sib raug zoo nrog lwm tus puas zoo li ib txwm muaj tiag tiag? Tej kev sib raug zoo ntawd tsim los ntawm lub hauv paus dab tsi? Muaj pes tsawg lub tswv yim rau kev ua neej nyob rau hauv koj? Koj puas tau muab tej tswv yim rau kev ua neej ntawd tso pov tseg? Yog hais tias koj lub siab tig tsis tau tag nrho mus rau Vajtswv, ces koj tsis yog Vajtswv tug—koj los ntawm Ntxwgnyoog los xwb, thaum kawg koj yuav rov qab mus rau Ntxwgnyoog, thiab koj tsis tsim nyog ua ib tug ntawm Vajtswv cov tib neeg. Koj yuav tsum tau ua tib zoo saib tej no kom meej.

Qhov Dhau Los: Hauv Koj Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Koj Yuav Tsum Mloog Vajtswv Lus

Ntxiv Mus: Ib Lub Neej Ntawm Sab Ntsujplig Coj Tib Neeg Mus Rau Txoj Kev Yog

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No