A. Nyob rau ntawm Vajtswv Lub Hwj Chim

529. Nyob rau hauv qhov dav dav ntawm lub qab ntuj khwb thiab lub ntuj, muaj ntau yam tsiaj uas suav tsis txheeb nyob thiab tsim me tub me nyuam, raws li txoj cai uas kiv mus los ntawm txoj sia, thiab nyob raws nraim tib txoj cai tswj fwm. Cov uas tuag coj tej dab neeg ntawm cov uas tseem nyob nrog lawv mus, thiab cov tseem nyob rov ua dua tib txoj keeb kwm uas txaus tu siab mus los ntawm cov uas raug puas tsuaj lawm. Thiab yog li ntawd, noob neej pab tsis tau tab sis nug lawv tus kheej tias: Vim li cas peb thiaj ciaj sia nyob? Thiab vim li cas peb yuav tsum tuag? Leej twg tswj fwm lub ntiaj teb no? Thiab leej twg tsim tus tib neeg no? Puas yog noob neej tsim los ntawm tej huab cua tiag? Puas yog noob neej tswj lawv tus kheej txoj hmoo tiag? … Tej no yog tej lus nug uas noob neej tau nug tsis tseg li los tau ntau txhiab xyoo lawm. Hmoov tsis muaj, tib neeg txhawj xeeb txog tej lus nug no ntau npaum li cas, ces lawv tsim muaj ib qho kev nqhis rau txoj kev tshawb fawb ntau npaum li ntawd. Kev tshawb fawb pub ib txoj kev zoo siab xyiv fab ib nyuag ntu thiab ib vuag dua ntawm cev nqaij daim tawv xwb, tab sis tsis muaj qhov tso tib neeg dim ntawm txoj kev nyob ib leeg, kev kho siab khuav, thiab qhov uas ntshai rwg nraim nkoos thiab qhov tsis muaj kev pab uas nyob tob tob hauv lawv tus ntsuj. Noob neej lam siv txoj kev paub ntawm sab kev tshawb fawb kom lawv pom tau ntawm lawv lub qhov muag uas rua plias thiab to taub hauv lawv lub hlwb kom lawv lub siab txhob chim xwb. Tab sis txoj kev paub ntawm sab kev tshawb fawb zoo li no tsis txaus ua kom noob neej tsum tsis txhob tshawb nrhiav tej lus zais tob lawm. Noob neej tsis paub tias leej twg yog tus Tswj Fwm txhua yam hauv qab ntuj khwb, haj yam tsis paub qhov pib thiab lub neej yav pem suab ntawm noob neej. Noob neej lam nyob, raws li raug yuam, nyob hauv txoj cai no. Tsis muaj leej twg khiav dim tau nws thiab tsis muaj leej twg hloov tau nws, rau qhov hauv txhua yam thiab nyob saum ntuj tsis muaj leej twg tab sis Ib Tug uas pib txij ntawm ib txhis mus rau ib txhis uas tuav lub hwj chim kav txhua yam. Nws yog Ib Tug uas tib neeg tsis ntsia li, Ib Tug uas tib neeg tsis tau paub dua li, noob neej yeej tsis ntseeg qhov uas muaj lawv—tab sis Nws yog Ib Tug uas tshuab pa rau hauv noob neej tej poj koob yawm txwv thiab muab txoj sia rau noob neej. Nws yog Ib Tug uas pub thiab yug noob neej, cia lawv muaj sia nyob; thiab Nws yog Ib Tug uas coj noob neej los txog rau hnub no. Tseem ceeb tshaj ntawd, Nws thiab Nws tib leeg xwb yog Ib Tug uas noob neej vam khom kom muaj sia nyob. Nws tuav lub hwj chim kav rau txhua yam thiab tswj fwm txhua yam uas muaj sia nyob hauv lub qab ntuj khwb. Nws tswj plaub lub caij nyoog, thiab nws yog Tus uas hu kom muaj cua, te, daus, thiab nag. Nws coj duab tshav ntuj thiab qhov tsaus rau yav hmo ntuj los. Nws yog Tus uas teeb lub ntuj thiab lub ntiaj teb, muab tej roob, tej pas dej teev, thiab tej dej ntws thiab txhua yam tsiaj uas nyob hauv tej ntawd rau noob neej. Nws tej kev ua mas nyob txhua txhia qhov chaw, Nws lub hwj chim mas nyob txhua txhia qhov chaw, Nws lub tswv yim mas nyob txhua txhia qhov chaw, thiab Nws lub hwj chim mas nyob txhua txhia qhov chaw. Txhua qhov ntawm tej kev cai thiab tej cai yog lub cev ntawm Nws tej kev ua, thiab txhua qhov qhia tshwm Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim. Leej twg yuav zam lawv tus kheej dhau ntawm Nws lub hwj chim kav? Thiab leej twg yuav tso tau lawv tus kheej tawm ntawm tej uas Nws npaj? Txhua yam muaj nyob rau hauv Nws qab kev saib xyuas, thiab tseem ceeb tshaj ntawd, txhua yam nyob hauv qab Nws lub hwj chim kav. Nws tej kev ua thiab lub hwj chim tsis cia noob neej muaj kev xaiv tab sis kom lees paub qhov tseeb tias muaj Nws tiag thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua yam. Dhau ntawm Nws lawm tsis muaj dab tsi yuav tswj fwm tau lub qab ntuj khwb, qhov haj yam tsawg mas yog qhov pub rau noob neej yam tsis tu ncua li. Txawm hais tias koj muaj peev xwm paub Vajtswv tej kev ua los tsis paub, thiab txawm hais tias koj ntseeg tias muaj Vajtswv los tsis ntseeg, yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav tias koj txoj hmoo yeej yog npaj los ntawm Vajtswv lawm, thiab yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav tias Vajtswv yeej yuav tuav lub hwj chim kav txhua yam. Qhov muaj Nws thiab lub hwj chim tsis yog twb muab teev tseg ua ntej rau ntawm qhov seb noob neej paub los tsis paub thiab puas nkag siab los tsis nkag siab. Tsuas yog Nws xwb thiaj li paub tib neeg yav tas los, tam sim no, thiab yav pem suab, tsuas yog Nws xwb thiaj li txiav txim siab tau rau noob neej txoj hmoo. Txawm hais tias koj muaj peev xwm txais yuav qhov tseeb no los tsis muaj, nws yeej yuav tsis ntev lawm ua ntej noob neej pom tag nrho tej no rau ntawm lawv ob lub qhov muag kiag, thiab qhov no yog qhov tseeb uas Vajtswv yuav coj los tsis ntev no. Noob neej ua neej nyob thiab tuag rau ntawm Vajtswv ob lub qhov muag. Tib neeg ua neej nyob rau Vajtswv txoj kev cawm, thiab thaum lawv ob lub qhov muag qi rau zaum kawg, nws yog rau txoj kev cawm no uas lawv qi rau thiab. Tib neeg yug los thiab mus lawm ib zaug tag ib zaug dua, mus mus thiab los los. Tsis muaj qhov zam dhau li, nws yog ib feem ntawm Vajtswv lub hwj chim kav thiab qhov Nws npaj. Vajtswv txoj kev cawm yeej tsis tau nres; nws yeej nce zoo zuj zus xwb. Nws yuav ua kom noob neej faj tias muaj Nws, ntseeg Nws lub hwj chim kav, saib rau Nws tej kev ua, thiab tig rov qab mus rau Nws lub teb chaws. Nov yog Nws txoj kev npaj, thiab tes dej num uas Nws tau tsim kho los tau ntau txhiab xyoo lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 3: Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb

530. Suav txij thaum Nws tau pib txoj kev tsim tag nrho txhua tsav txhua yam los, Vajtswv lub hwj chim tau pib raug nthuav tawm thiab qhia tshwm, vim Vajtswv tau siv cov lus los tsim tag nrho txhua yam. Txawm tias Nws tau tsim lawv zoo li cas los xij, txawm tias yuav yog yeeb yim li cas Nws thiaj tau tsim lawv los xij, tag nrho txhua yam tau tshwm sim los thiab tau sawv khov kho los thiab muaj nyob vim ntawm Vajtswv cov lus; qhov no yog tus Tswv Tsim tib txoj kev muaj cai nkaus xwb. Thaum lub sij hawm ua ntej tib neeg ntiaj teb tau tshwm sim los rau hauv lub ntiaj teb, tus Tswv Tsim tau siv Nws lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai los tsim tag nrho txhua yam rau tib neeg ntiaj teb, thiab tau siv Nws tej tswv yim tshwj xeeb los npaj lub chaw ib puag ncig kom tsim nyog rau kev ua neej nyob rau tib neeg ntiaj teb. Kom tag nrho txhua yam Nws tau ua yog npaj rau tib neeg ntiaj teb, cov uas yuav tau txais Nws txoj kev ua pa sai sai no. Qhov no hais tau tias, thaum lub sij hawm ua ntej tib neeg ntiaj teb yuav raug tsim, Vajtswv txoj kev muaj cai yeej tau qhia tshwm rau tag nrho txhua yam muaj sia uas txawv ntawm tib neeg lawm, yam uas zoo thiab loj npaum nkaus li lub ntuj, muaj qhov kaj, muaj tej dej hiav txwv, thiab daim av, thiab muaj tej tsiaj uas me tshaj plaws thiab tej noog, nrog rau muaj txhua yam kab thiab tej yam muaj sia me me, suav nrog rau ntau hom kab mob uas saib tsis pom los ntawm qhov muag. Tus Tswv Tsim tau muab txoj sia rau txhua yam los ntawm cov lus, txhua yam tau tsim noob neej ntau zuj zus vim los ntawm tus Tswv Tsim cov lus, thiab txhua yam nyob rau hauv qab tus Tswv Tsim lub hwj chim kav vim ntawm Nws cov lus. Txawm tias lawv tsis tau txais tus Tswv Tsim txoj kev ua pa los xij, lawv tseem tau qhia tshwm txog kev muaj txoj sia nyob tau lom zem xauv npo raws li tus Tswv tsim tau muab rau lawv raws li lawv lub cev yeeb yam thiab lub khauj khaum sib txawv; txawm tias lawv tsis tau txais rab peev xwm kom hais tau lus ib yam li tus Tswv Tsim tau muab rau tib neeg ntiaj teb los xij, lawv txhua tus yeej tau txais ib txoj hau kev sib qhia tshwm ntawm lawv lub neej uas tus Tswv Tsim tau muab rau lawv lawm, thiab lawv thiaj li muaj hom lus txawv ntawm tib neeg ntiaj teb hom lawm. Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tsis yog tsuas muab txoj sia tseem ceeb rau tej khoom uas saib zoo li nyob ruaj khov xwb, kom lawv thiaj tsis ploj mus li, tab sis Nws kuj kom txhua yam tsim noob neej thiab huaj vam zuj zus tuaj, kom lawv thiaj li tsis paub tu noob, thiab kom thiaj li tsuas muaj txheej tas txheej tuaj xwb, lawv yuav theej cov cai thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev nyob dim txuas mus ntxiv raws li tus Tswv Tsim tau muab rau lawv lawm. Lub tswv yim kev coj ua ntawm Tus Tswv Tsim siv Nws txoj kev muaj cai tsis raws li qhov kev xam pom dav los sis xam pom loj, thiab tsis txwv txiav rau ib yam dab tsi; Nws muaj peev xwm txib lub qab ntuj khwb thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm tag nrho txhua yam, thiab, tshaj qhov no lawm, Nws muaj peev xwm tswj kav tag nrho txhua yam kom lawv tiam Nws; Nws tuaj yeem ua txoj dej num tswj tag nrho tej roob, tej dej ntws, thiab tej pas dej, thiab txoj kev cai tswj kav tag nrho txhua yam rau hauv lawv, thiab, tshaj qhov ntawd, Nws muaj peev xwm npaj yam uas txhua yam xav tau. Qhov no yog kev qhia tshwm txog qhov tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai rau hauv tag nrho txhua yam tshaj tib neeg ntiaj teb. Qhov kev qhia tshwm no tsis yog yuav kav mus tag ib sim neej xwb; nws yeej tsis paub kawg li, los sis tsis paub so li, thiab nws tsis muaj peev xwm hloov pauv tau los sis raug ua kom puas tsuaj los ntawm txhua tus tib neeg los sis ib yam dab tsi li, los sis txhua tus neeg tib neeg los sis ib yam dab tsi yeej tsis tuaj yeem muab tej yam tso ntxiv rau los sis muab txo kom tsawg—vim yeej tsis muaj ib yam dab tsi yuav los hloov txauv tau tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam, thiab, yog li, thiaj tsis muaj ib yam muaj sia twg tuaj yeem los hloov txauv tau tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai; txhua yam uas tsis raug tsim los los yeej tsis tuaj yeem ua kom tau. Piv txwm li Vajtswv cov neeg xa xov thiab cov tub txib saum ntuj. Lawv tsis muaj Vajtswv lub hwj chim, haj yam tsis muaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai li, thiab qhov kev muaj qab hau tias vim li cas lawv thiaj tsis muaj Vajtswv lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai ntawd yog vim hais tias lawv tsis muaj tus Tswv Tsim lub ntsiab tseem ceeb. Yam uas tsis raug tsim los, xws li Vajtswv cov neeg xa xov thiab cov tub txib saum ntuj, txawm tias lawv tuaj yeem ua qee yam sawv cev tam rau Vajtswv los xij, los yeej tsis muaj peev xwm sawv cev tam rau Vajtswv tau. Txawm tias lawv muaj qee lub hwj chim uas tib neeg tsis muaj los xij, lawv tsis muaj Vajtswv txoj kev muaj cai, lawv tsis muaj Vajtswv txoj kev muaj cai los tsim tag nrho txhua yam, los txib tau tag nrho txhua yam, thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua ym. Yog li, yeej tsis muaj ib yam uas tsis raug tsim los yuav muaj peev xwm hloov txauv tau Vajtswv qhov tsuas muaj tib tug xwb, thiab, zoo ib yam nkaus li no, yeej tsis muaj ib yam uas tsis raug tsim los yuav muaj peev xwm hloov txauv tau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Hauv phau Vajluskub, koj puas tau nyeem ib nqe lus twg uas hais txog Vajtswv tus neeg xa xov tau tsim tag nrho txhua yam? Vim li cas Vajtswv tsis xa Nws cov neeg xa xov los sis cov tub txib saum ntuj los tsim tag nrho txhua yam? Nws yeeb vim hais tias lawv tsis muaj Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab yog li lawv thiaj tsis muaj rab peev xwm los siv Vajtswv txoj kev muaj cai tau. Tsuas zoo ib yam nkaus li tag nrho txhua yam muaj sia xwb, lawv txhua tus nyob rau hauv qab tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, thiab nyob hauv qab tus Tswm Tsim txoj kev muaj cai, thiab tib yam nkaus li no, tus Tswv Tsim kuj yog lawv tus Vajtswv thiab lawv Tus Uas Muaj Hwj Chim Kav. Nyob rau ntawm txhua yam thiab txhua tus ntawm lawv—txawm tias lawv yuav yog neeg nyob rau theem siab los sis theem qis li cas los xij, lawv yuav muaj hwj chim loj thiab me li cas los xij—nws tsis muaj ib tug twg yuav tshaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai li, thiab yog li nyob rau ntawm lawv ces, thiaj li tsis muaj qhov uas yuav tuaj yeem los hloov txauv tau tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam li. Lawv yeej tsis raug hu tias Vajtswv, thiab yeej tsis muaj peev xwm rais los ua tau tus Tswv Tsim. Tej no yog qhov muaj tseeb thiab muaj tiag uas hloov pauv tsis tau.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

531. Vajtswv tau saib tag nrho txhua yam uas Nws tau tsim los thiab sawv khov kho los vim los ntawm Nws cov lus xwb, thiab maj mam pib hloov pauv zuj zus. Thaum lub sij hawm no, Vajtswv puas txaus siab nrog txhua yam uas Nws tau tsim ua los ntawm Nws cov lus, thiab txhua yam kev nqis tes ua uas Nws tau ua tiav hlo? Lo lus teb no yog “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.” Nej pom dab tsi nyob ntawm no? Dab tsi yog yam uas nws sawv cev tau tias “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm”? Nws tus cim yog dab tsi? Nws txhais tau tias Vajtswv muaj lub hwj chim thiab lub tswv yim los ua tiav hlo yam uas Nws tau npaj thiab tau piav, los ua tiav hlo cov hom phiaj uas Nws tau npaj tseg ua kom tiav hlo lawm. Thaum Vajtswv tau ua txhua txoj dej num tiav lawm, Nws puas hnov tu siab? Lo lus teb no tseem yog “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm.” Muab ua lwm lo lus tias, tsis yog Vajtswv tsis hnov tu siab nkaus xwb, tab sis hnov txaus siab. Yam uas nws txhais tau tias Vajtswv tsis hnov tu siab li yog dab tsi? Nws txhais tau tias Vajtswv txoj kev npaj yog zoo tiav log lawm, tias Nws lub hwj chim thiab lub tswv yim zoo tiav log lawm, thiab tias nws tsuas yog los ntawm Nws txoj kev muaj cai nkaus xwb thiaj li tuaj yeem ua tau zoo tiav log. Thaum tib neeg ua ib txoj dej num, lawv puas tuaj yeem, zoo li Vajtswv, pom yam ntawd tias yog yam zoo? Tib neeg puas tuaj yeem ua txhua yam kom zoo tiav log? Tib neeg puas ua qee yam tib zaug xwb ces kav mus tag ib txhiab ib txhis? Ib yam li tib neeg hais tias, “tsis muaj ib yam dab tsi zoo tiav log, tsuas yog zoo dua xwb,” tsis muaj ib yam dab tsi uas tib neeg ua kom tau zoo tiav log li. Thaum Vajtswv tau pom tias txhua yam uas Nws tau ua thiab ua tiav yog yam zoo, txhua yam uas tau tsim los ntawm Vajtswv yog raug npaj los ntawm Nws cov lus, uas hais tau tias, thaum “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm,” txhua yam uas Nws tau tsim yog yam uas kav mus tag ib txhiab ib txhis, raug faib cais raws li hom, thiab raug muab tso haum rau ib thaj chaw, lub hom phiaj, thiab kev ua kom nyob li qhov qub mus tag ib txhiab ib txhis. Tshaj qhov no lawm, lawv lub luag hauj lwm rau ntawm txhua yam, thiab txoj kev taug uas lawv yuav tsum tau taug thaum Vajtswv txoj kev cawm tag nrho txhua yam, twb raug teeb tsa los ntawm Vajtswv lawm, thiab yog yam hloov pauv tsis tau. Qhov no yog txoj cai saum ntuj ceeb tsheej uas tus Tswv Tsim tau muab rau tag nrho txhua yam.

“Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm,” tej yam yooj yim li no, cov lus uas tsis tsim nyog qhuas, uas keev tsis quav ntsej yog cov lus ntawm txoj cai saum ntuj ceeb tsheej thiab txoj kev cai saum ntuj ceeb tsheej uas Vajtswv tau muab rau txhua yam muaj sia. Lawv yog lub hauv paus nruab nrab ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, ib yam uas siv tau tiag tiag thiab tob dua. Los ntawm Nws cov lus, tsis yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm muab tau tag nrho yam uas Nws npaj tseg kom muab tau, thiab ua tiav hlo txhua yam uas Nws tau npaj tseg kom ua tiav hlo, tab sis kuj tswj rau hauv Nws ob txhais tes tag nrho yam uas Nws tau tsim los, thiab kav tag nrho txhua yam uas Nws tau tsim nyob hauv qab Nws txoj kev muaj cai, thiab, tshaj qhov no, tag nrho yam uas yog txheej txheem thiab tsis yog txheej txheem. Tag nrho txhua yam puav leej tau nthuav dav, tau muaj nyob, thiab tau rhuav tshem los ntawm Nws txoj lus thiab, tshaj qhov ntawd, los ntawm Nws txoj kev muaj cai lawv thiaj li muaj nyob rau hauv txoj cai uas Nws tau npaj tseg lawm, thiab tsis muaj leej twg raug zam li! Txoj cai no tau pib kiag thaum uas “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo lawm,” thiab nws yuav muaj nyob, txuas mus ntxiv, thiab ua lub luag hauj lwm rau Vajtswv txoj kev npaj ntawm kev cawm tib neeg kom mus txog hnub uas tus Tswv Tsim tau thim! Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas tsuas yog tib txoj xwb tsis yog raug nthuav tawm nyob rau hauv Nws rab peev xwm tsim tag nrho txhua yam thiab txoj lus txib kom tag nrho txhua yam tshwm sim los xwb, tab sis kuj muaj nyob rau hauv Nws rab peev xwm tswj kav thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua yam, thiab muab txoj sia muaj zog thiab tseem ceeb tshaj plaws rau tag nrho txhua yam, thiab, tshaj qhov no, hauv Nws rab peev xwm los ua, tib zaug xwb thiab kom kav mus tag ib txhiab ib txhis, tag nrho txhua yam uas Nws yuav tsim rau hauv Nws txoj kev npaj tau tshwm sim thiab muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb uas Nws tau tsim lub yeeb yam tau zoo tiav log, thiab khauj khaum txoj sia tau zoo tiav log, thiab lub luag hauj lwm tau zoo tiav log. Yog li thiaj pom nthuav tawm rau tus Tswv Tsim tej kev xav tias tsis muaj ib yam dab tsi los yuam tau, tsis raug txwv lub sij hawm, thaj chaw, los sis toj roob hauv pes. Zoo ib yam nkaus li Nws txoj kev muaj cai, qhov uas yog tib tug xwb ntawm tus Tswv Tsim yuav tsis hloov pauv mus tag ib txhiab ib txhis. Nws txoj kev muaj cai yeej yuav yog ib yam sawv cev thiab lub cim ntawm Nws qhov tsuas yog tib tug xwb, thiab Nws txoj kev muaj cai yeej yuav muaj nyob nrog nraim Nws lub cev yeeb yam mus tag ib txhiab ib txhis li!

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

532. Vajtswv tsim txhua yam, thiab yog li ntawd Nws ua kom txhua yam uas raug tsim tawm los ntawd los nyob rau hauv qab Nws txoj kev tswj fwm thiab zwm rau hauv Nws txoj kev tswj fwm; Nws yuav txib txhua yam; es kom txhua yam nyob rau hauv Nws ob txhais tes. Tag nrho ntawm tej uas Vajtswv tsim tawm los, suav tag nrho tej tsiaj, nroj tsuag, noob neej, tej roob thiab tej dej ntws, thiab pas dej tauv—tag nrho yuav tsum los rau hauv qab Nws txoj kev tswj fwm. Tag nrho txhua yam nyob rau saum ntuj thiab nyob rau hauv av yuav tsum los nyob hauv qab Nws txoj kev tswj fwm. Lawv tsis muaj ib qho kev xaiv li thiab tag nrho yuav tsum zwm rau Nws txoj kev coj. Qhov no yog teeb ua kev cai los ntawm Vajtswv, thiab nws yog lub hwj chim ntawm Vajtswv. Vajtswv txib tau txhua yam, thiab muab txhua yam teeb qhov twg ua ntej qhov twg ua qab thiab muab txhua yam tum qhov twg nyob siab qhov twg nyob qis, thiab muab txhua yam cais raws li hom, thiab faib kom lawv tus kheej muaj lub luag hauj lwm, raws nraim li Vajtswv txoj kev xav. Tsis hais nws yuav zoo npaum li cas li, tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav dhau Vajtswv li, txhua yam ces ua dej num rau cov noob neej uas Vajtswv tsim, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav tau luag tsis mloog Vajtswv lus li los sis yuav txib Vajtswv tau li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb

533. Ua ntej tib neeg yuav tshwm sim los, lub qab ntuj khwb no—txhua puas tsav yam hauv lub qab ntuj khwb thiab tag nrho tej hnub qub uas nyob saum ntuj ceeb tsheej—yeej tshwm sim muaj ua ntej lawm. Txhua yam nyob hauv qab ntuj no yog lub cev ntawm ntuj ceeb tsheej uas yeej ib txwm tig ncig mus los tsis tu ncua, hauv Vajtswv txoj kev tswj kav, rau tag nrho tej tshwm sim muaj nyob hauv lub ntiaj teb, txawm li cas los xij tej ntawd yeej muaj los tau ntau xyoo lawm. Yam ua hnub qub mus raws li tib lub sij hawm tshwj xeeb tas li; yam uas lub hnub qub ua tes hauj lwm dab tsi, thiab thaum twg; yam uas lub hnub qub tig ncig lub ntiaj teb yog dab tsi, thiab thaum nws ploj mus lawm los sis raug hloov lawm—tag nrho tej no ua tau tsis muaj ib qho yuam kev me me hlo li. Tej chaw nyob ntawm tej hnub qub yeej muaj qhov sib nrug deb ntawm lawv uas txhua lub hnub qub yuav tsum ua mus raws li txoj kev cai ntawd, muaj peev xwm piav qhia tau raug zoo txhua yam; tej kev lawv ntoj ncig mus, qhov ceev thiab hom tig ncig mus los ntawm lawv, cov sij hawm thaum lawv nyob rau tej thaj chaw sib txawv—tag nrho tej no muaj peev xwm piav qhia tau tag nrho thiab raug zoo raws li cov kev cai tshwj xeeb. Tej hnub qub no yeej ua raws li cov kev cai no los lawm puas tsawg txhiab txhiab xyoo lawm yam tsis muaj kev yuam kev txawv txav ib qho me me hlo li. Yeej tsis muaj lub hwj chim twg yuav muaj peev xwm hloov tau los sis muaj peev xwm tab kaum rau lawv txoj kev tig ncig mus los los sis yam lawv ua raws. Vim tias cov kev cai tshwj xeeb ntawd kav lawv qhov mus los thiab muaj peev xwm piav qhia tau raug zoo raws li qhov tau npaj tseg ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim, lawv mloog raws cov kev cai uas sib haum zoo ntawm lawv tus kheej, raws li tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab txoj kev tswj kav. Txhua yam nyob hauv qab ntuj no, nws yeej tsis nyuaj rau tib neeg tshawb pom qhov tseeb ntawm qee yam, qee tej ntsiab tseem ceeb, thiab qee yam txawv thiab tej kev cai uas piav qhia tsis tau los sis txawv heev. Txawm tias tib neeg tsis lees tias muaj Vajtswv los sis tsis lees qhov tseeb tias tus Tswv Tsim yeej tau tsim thiab muaj thaj chaw tswj fwm txhua tsav txhua yam, thiab ntxiv rau qhov no tseem tsis lees paub txog qhov muaj tus Tswv Tsim lub hwj chim, tib neeg cov kws tshawb fawb, cov kws tshawb nrhiav txhua yam saum qaum ntuj, thiab cov kws phib xim kawm txog kev ua hauj lwm ntawm yam khoom tau tshawb nrhiav pom ntau tsav ntau yam uas tshwm sim muaj nyob hauv lub qab ntuj khwb no, thiab tej kev cai thiab yam uas ua rau lawv tig mus los tau, tag nrho tej no raug kav thiab raug tswj kav los ntawm ib lub zog loj heev thiab tsaus ntuj nti pom tsis tau. Qhov tseeb no ua rau tib neeg yuav ntsib thiab lees paub tias yeej muaj Ib Tug Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nyob rau ntawm tej yam tig txav mus los no thiab txoj kev coj txhua tsav txhua yam. Nws lub hwj chim yeej tshwj xeeb heev, thiab txawm tias tsis muaj leej twg muaj peev xwm pom tau Nws lub ntsej muag tiag los xij, Nws kav thiab tswj hwm txhua tsav txhua yam rau txhua lub sij hawm. Yeej tsis muaj leej twg los sis lub zog dab tsi yuav muaj peev xwm ncav dhau Nws lub hwj chim kav. Thaum ntsib kiag qhov tseeb lawm, tib neeg mam li paub tias tej kev cai kav tag nrho txhua tsav txhua yam ntawd tsis muaj peev xwm tswj hwm tau los ntawm tib neeg, tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov tau; lawv kuj lees tias tib neeg tsis muaj peev xwm to taub zoo txaus txog tej kev cai no, thiab tej ntawd yeej tsis yog cia li nyob nyob es lam tshwm sim los, tab sis tej ntawd raug qhia los ntawm ib tug muaj Hwj Chim Kav. Tag nrho tej no yog kev nthuav tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim uas tib neeg muaj peev xwm nkag siab txog tej yam loj dav no.

Ntawm tej yam me muaj xws li tag nrho tej roob, tej dej ntws, tej pas dej, tej hiav txwv, thiab tej dav uas tib neeg pom nyob rau hauv lub ntiaj teb no, txhua lub caij nyoog uas tib neeg paub txog, txhua yam uas nyob rau hauv lub ntiaj teb, suav nrog tej xyoob ntoo, tej tsiaj, tej yam muaj siaj me me, thiab tib neeg, yog zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tswj hwm. Hauv Vajtswv lub hwj chim kav thiab tswj hwm, txhua yam tshwm sim los los sis ploj mus raws li Nws tej kev xav; muaj tej kev cai los kav lawv thiab lawv loj hlob thiab huaj vam hauv qhov tuav tej kev cai no. Yeej tsis muaj tib neeg los sis tej yam twg uas yuav nyob siab tshaj tej kev cai no lawm. Qhov no yog vim li cas? Nws tsuas muaj ib nqe lus teb nkaus xwb: Nws yog ntawm Vajtswv lub hwj chim. Los sis, muab hais ua lwm lo lus nws yog vim ntawm Vajtswv tej kev xav thiab Vajtswv tej lus; vim yog Nws Tus Kheej nqis tes ua puas tsav yam. Qhov no txhais tau tias nws yog Vajtswv lub hwj chim thiab Vajtswv txoj kev xav ua kom tshwm sim tej kev cai no los, uas yuav hloov kho thiab hloov pauv mus raws li Nws tej kev xav, thiab tag nrho tej kev hloov kho thiab tej kev hloov pauv no yuav tshwm sim los sis maj mam ploj mus raws li Nws txoj kev npaj.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III

534. Kiag tham Vajtswv cov lus raug hais tawm lawm, Vajtswv txoj kev muaj cai txib txoj dej num no, thiab qhov tseeb uas tau cog lus los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj maj mam pib tshwm sim ib qho tseeb zuj zus tuaj. Vim qhov ua tau los no, thiaj li pib muaj kev hloov pauv tshwm sim rau tag nrho txhua yam, zoo ib yam nkaus li thaum lub caij nplooj ntoos hlav los txog, tej nyom pib hlav ntsuab zom zaws tuaj, tej paj ntoos pib tawg, tej kaus pib nthaw zom zaws tuaj ntawm tej ntoo, tej noog pib seev suab, tej os dawb tig rov qab los, thiab muaj neeg puv nkaus rau tej liaj tej teb…. Thaum lub caij nplooj ntoos hlav los txog lawm tag nrho txhua yam tau hloov kho tshiab, thiab qhov no yog txoj kev ua ntawm tus Tswv Tsim tej txuj ci phim hwj. Thaum Vajtswv ua tiav hlo Nws tej lus cog tseg lawm, tag nrho txhua yam nyob saum ntuj thiab hauv lub ntiaj teb muaj qhov pib dua tshiab thiab hloov pauv mus raws li Vajtswv tej kev xav—tsis muaj yam dab tsi zam tau. Thaum ib txoj kev cog lus los sis lus cog tseg raug hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj lawm, tag nrho txhua yam ua dej num rau nws txoj kev muaj tiav, thiab tau siv tej txuj ci rau qhov txiaj ntsig ntawm nws txoj kev muaj tiav; txhua yam muaj sia yeej raug coj raug qhia thiab raug npaj nyob hauv tus Tswv Tsim txoj kev tswj fwm lawm, ua raws lawv lub luag hauj lwm, thiab tiam raws lawv txoj dej num. Qhov no yog kev qhia tshwm ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Koj puas pom dab tsi rau hauv qhov no? Koj paub Vajtswv txoj kev muaj cai tau li cas? Vajtswv txoj kev muaj cai puas muaj ciaj ciam? Puas muaj lub sij hawm txwv? Puas tuaj yeem hais tau nws qhov siab tiag, los sis qhov ntev tiag tau? Puas tuaj yeem hais tau nws qhov loj los sis qhov muaj zog tau? Tib neeg puas tuaj yeem ntsuas qhov dav xwm fab xwm yeem tau? Vajtswv txoj kev muaj cai tsis lam vau dog vau dig thiab tag mus, tsis lam los thiab mus, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem ntsuas tau tias Nws lub txoj kev muaj cai loj npaum li cas. Txawm tias lub sij hawm yuav dhau mus ntau npaum li cas los xij, thaum Vajtswv foom koob hmoov rau ib tug neeg, qhov koob hmoov no yuav muaj mus txuas ntxiv, thiab nws qhov muaj mus txuas ntxiv no yuav ua pov thawj ruaj khov rau qhov xam tsis tau Vajtswv txoj kev mua cai, thiab yuav ua rau tib neeg ntiaj teb rov qab pom tshwm sim ib zaug ntxiv txog lub zog ntawm txoj sia uas tsis tuaj yeem piav qhia tau ntawm tus Tswv Tsim, lub sij hawm tas lub sij hawm tuaj. Txhua zaus qhia tshwm txog ntawm Nws txoj kev muaj cai yog kev nthuav qhia uas zoo tiav log ntawm Nws cov lus hais los ntawm lub qhov ncauj los, uas raug nthuav qhia rau tag nrho txhua yam, thiab rau tib neeg ntiaj teb. Tshaj qhov no lawm, txhua yam uas raug ua tiav hlo los ntawm Nws txoj kev muaj cai yeej zoo tshaj qhov piv tau, thiab yeej tsis muaj qhov yws tias tsis zoo li. Tuaj yeem hais tau tias Nws tej kev xav, Nws cov lus, Nws txoj kev muaj cai, thiab tag nrho txoj dej num uas Nws ua tiav hlo yog ib daim duab zoo nkauj uas tsis muaj ib yam dab tsi los piv tau li, thiab rau ntawm yam muaj sia, tib neeg ntiaj teb hom lus hais tsis muaj peev xwm hais tawm tau meej txog nws qhov tseem ceeb thiab nws qhov muaj nqis. Thaum Vajtswv tsim ib qhov lus cog tseg rau ib tug neeg, txhua yam ntsig txog lawv yog yam uas Vajtswv swm zoo ib yam nkaus li Nws tus kheej sab qaum tes, txawm tias nws yuav yog qhov chaw lawv nyob, los sis yam lawv ua los xij, lawv qhov keeb kwm ua ntej thiab tom qab lawv txais qhov lus cog tseg, los sis ib puag ncig ntawm lawv qhov chaw nyob raug hloov pauv loj npaum li cas los xij. Txawm lub sij hawm yuav dhau los ntau npaum li cas tom qab Vajtswv cov lus tau hais tawm los xij, rau Nws, ces nws zoo ib yam li nyuam qhuav hais cov lus tawm xwb. Qhov no hais tau tias Vajtswv muaj lub hwj chim, thiab txoj kev muaj cai uas Nws tuaj yeem soj qab taug lw, tswj, thiab ua tau txhua txhua qhov lus cog tseg uas Nws tau tsim rau tib neeg ntiaj teb muaj taiv, thiab txawm tias yam uas cog lus yuav zoo li cas los xij, txawm tias nws yuav siv sij hawm ntev npaum li cas thiaj ua tau kom muaj tiav hlo los xij, thiab, tshaj qhov no lawm, txawm tias nws qhov ua tiav hlo ntawd yuav dav npaum li cas los xij—piv txwv li, lub sij hawm, toj roob hauv pes, haiv neeg, thiab lwm yam—qhov lus cog tseg no yuav raug ua kom tiav hlo thiab kom muaj tiav, thiab, dhau qhov no lawm, nws qhov kev ua tiav hlo thiab kev ua kom muaj tiav no tsis tas kom Vajtswv siv ib qho kev mob siab rau hlo li. Dab tsi ua pov thawj rau qhov no? Nws ua pov thawj tau tias qhov loj dav ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim yeej txaus los tswj tag nrho lub qab ntuj khwb, thiab tag nrho tib neeg ntiaj teb lawm.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

535. Hauv txoj kev txhim kho ntawm tib neeg ntiaj teb rau niaj hnub tam sim no, kev tshawb fawb ntawm tib neeg ntiaj teb tuaj yeem hais tau tias yog kev vam meej, thiab tej kev tshawb fawb raug ua tiav ntawm tib neeg raug piav qhia tau tshoov siab kawg. Tuaj yeem hais tau tias, tib neeg rab peev xwm loj hlob zuj zus tuaj, tiam sis nws muaj ib qho kev txawj ntse loj hlob rau fab kev tshawb fawb uas tib neeg ntiaj teb tsis tuaj yeem ua tau: Tib neeg ntiaj teb tau tsim tej nyoob hoom, tej nkoj loj thauj nyoob hoom, thiab tej foob pob loj, tib neeg ntiaj teb tau mus los rau saum ntuj, tau taug kev rau saum lub hli, tau tsim Is Taws Nej, thiab ua neej nyob nrog tej khoom siv tshiab zoo heev, tiam sis tib neeg ntiaj teb tsis tuaj yeem tsim tau ib yam muaj sia, ua pa. Tej kev xav ntawm txhua yam muaj sia thiab cov cai uas lawv siv rau kev ua neej, thiab qhov hloov mus los ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag ntawm txhua txhua hom muaj sia—tag nrho tej no yog tshaj lub hwj chim ntawm tib neeg ntiaj teb txoj kev tshawb fawb lawm, thiab nws tsis tuaj yeem tswj tau. Los txog rau theem no, nws yuav tsum hais tau tias txawm yam uas tib neeg muab tau los raws hauv txoj kev tshawb fawb yuav siab npaum li cas los xij, nws yeej piv tsis tau ib qho ntawm tus Tswv Tsim tej kev xav li, thiab tsis tuaj yeem ntsia pom txoj txuj ci phim hwj ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tsim thiab lub hwj chim loj kawg nkaus ntawm Nws txoj kev muaj cai. Muaj dej hiav txwv ntau heev nyob rau hauv daim av, tiam sis lawv yeej tsis tau ua txhaum rau lawv tej kev txwv thiab tshwm sim los rau ntawm daim av raws li siab nyiam, thiab qhov ntawd vim hais tias Vajtswv tau teeb tsa tej ciaj ciam rau lawv txhua nrho lawm; lawv tau nyob ntawm thaj chaw uas Nws tau hais kom lawv nyob, thiab yog tsis muaj Vajtswv txoj kev tso cai lawv tsis tuaj yeem txav mus los tau ywj siab. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev tso cai, lawv yuav tsis ua txhaum rau ntawm lawv sawv daws, thiab tsuas xav mus los tau thaum Vajtswv hais kom txav tau xwb, thiab qhov chaw lawv yuav mus thiab yuav nyob yog raug txiav txim los ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai lawm.

Hais kom nws meej meej tias, “Vajtswv txoj kev muaj cai” txhais tau tias nws yog nyob ntawm Vajtswv xwb. Vajtswv muaj cai txiav txim siab seb yuav ua qee yam li cas, thiab seb yuav ua nws kom tiav tau li cas raws li txoj kev xav uas Nws xav ua. Txoj cai ntawm txhua yam yog nyob ntawm Vajtswv, thiab tsis yog nyob ntawm tib neeg; los sis tib neeg tsis tuaj yeem hloov tau nws. Nws tsis tuaj yeem raug txav tau los ntawm tib neeg txoj kev xav, tiam sis raug hloov tau los ntawm Vajtswv tej kev xav, Vajtswv lub tswv yim, thiab Vajtswv tej lus txib; qhov no yog ib qho tseeb uas txhua tus tib neeg tsis lees paub tsis tau. Saum ntuj thiab hauv lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, lub qab ntuj khwb, saum ntuj uas muaj tej hnub qub puv npo, plaub lub caij nyoog ntawm lub xyoo, ntawd yog yam uas tib neeg pom tau thiab pom tsis tau—muaj lawv tag nrho, lub luag hauj lwm, thiab hloov pauv yam tsis muaj ib qho yuam kev me me li, nyob hauv qab ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, raws li Vajtswv tej lus txib, thiab raws li Vajtswv cov kev cai, thiab mus raws li cov cai xub pib ntawm txoj kev tsim. Tsis muaj ib tug tib neeg twg los sis ib yam khoom twg tuaj yeem hloov tau lawv cov cai, los sis hloov lub hauv paus xeeb txawm los ntawm lawv lub luag hauj lwm; lawv tshwm sim los ua yam muaj sia vim ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab piam sij vim ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai. Qhov no yog kiag Vajtswv txoj kev muaj cai ntag.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

536. Tuaj yeem piav qhia nws tus kheej txoj kev muaj cai tau tias yog Vajtswv lub hwj chim. Ua ntej tshaj plaws, nws tuaj yeem hais tau tseeb tias tag nrho tias txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim yog yam zoo. Ob yam no tsis muaj qhov ntsig txog rau yam phem li, thiab tsis muaj feem xyuam nrog ib yam muaj sia raug tsim los sis tsis raug tsim. Vajtswv lub hwj chim muaj peev xwm tsim yam twg los tau uas muaj sia thiab tseem ceeb, thiab qhov no raug npaj los ntawm yam muaj sia ntawm Vajtswv. Vajtswv yog txoj sia, yog li Nws yog lub hauv paus ntawm tag nrho txhua yam muaj sia. Tshaj qhov no lawm, Vajtswv txoj kev muaj cai tuaj yeem tsim txhua yam muaj sia kom ua raws li Vajtswv txhua txhua lo lus, ntawd yog, tshwm sim raws nraim li cov lus tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los, thiab ua neej nyob thiab tsim noob neej raws li Vajtswv txoj kev cai, tom qab ntawd Vajtswv tswj kav thiab txib txhua yam muaj sia, thiab yeej tsis muaj qhov txawv txav hlo li, muaj mus tag ib txhiab thiab ib txhis. Tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi muaj tej no; tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj txhua yam thiab muaj lub hwj chim zoo li no, thiab yog li nws thiaj raug hu ua txoj kev muaj cai. Qhov no yog yam tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim. Vim zoo li no, txawm tias nws yuav yog lo lus tias “txoj kev muaj cai” ntawm nws tus kheej los sis lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev muaj cai no, txhua yam no tsuas ntsig txog rau tus Tswv Tsim nkaus xwb, vim nws yog ib lub cim ntawm lub cev yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Tswv Tsim, thiab nws sawv cev lub cev yeeb yam thiab lub meej mom ntawm tus Tswv Tsim; dhau ntawm tus Tswv Tsim lawm, tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi yuav tuaj yeem muaj feem ntsig txog rau lo lus tias “txoj kev muaj cai.” Qhov no yog kev txhais lub ntsiab ntawm tib txoj kev muaj cai tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

537. “Kuv muab Kuv tus zaj haus dej tso rau saum cov huab, thiab nws yuav yog qhov cim rau ntawm qhov kev cog lus ntawm Kuv thiab lub ntiaj teb.” Tej no yog cov lus thaum chiv thawj uas tus Tswv Tsim tau hais rau tib neeg ntiaj teb. Thaum Nws tau hais cov lus no, tau muaj ib tug duab zaj sawv tshwm sim ua ntej ntawm tib neeg qhov muag, thiab nws tseem muaj nyob los txog niaj hnub tam sim no. Txhua leej tau pom tus duab zaj sawv lawm, thiab thaum nej pom nws, koj puas paub tias nws tshwm sim los li cas? Tseem yog kev tshawb fawb los yeej tseem tsis muaj peev xwm ua pov thawj tau nws, los sis nrhiav tau nws lub hauv paus tshwm sim los, los sis txheeb xyuas tau nws lub chaw nyob. Qhov ntawd vim hais tias tus duab zaj sawv yog ib lub cim ntawm txoj kev cog lus uas raug tsim los ntawm tus Tswv Tsim thiab tib neeg; nws tsis yuav siv kev tshawb fawb, nws tsis yog tib neeg tsim, los sis tib neeg tsis muaj peev xwm hloov tau nws. Nws tseem yog ib yam muaj mus ntxiv tsis paub kawg ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tom qab Nws tau hais Nws cov lus lawm. Tus Tswv Tsim tau siv Nws tus kheej lub tswv yim tshwj xeeb los tuav raws Nws txoj kev cog lus nrog tib neeg thiab Nws qhov kev cog lus tseg, thiab yog li Nws siv tus duab zaj sawv ua ib lub cim ntawm txoj kev cog lus uas Nws tau tsim ntawd ua ib txoj kev cai thiab txoj cai saum ntuj ceeb tsheej uas yuav muaj mus tag ib txhiab ib txhis tsis hloov pauv li, txawm tias yuav ntsig txog rau tus Tswv Tsim los sis tib neeg ntiaj teb tus uas raug tsim los xij. Qhov no yog txoj cai hloov pauv tsis tau, nws hais tau tias, yog ib qho kev qhia tshwm tiag ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tom qab Nws txoj kev tsim tag nrho txhua yam, thiab nws tuaj yeem hais tau tias tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim yeej tsis muaj ciaj ciam txwv; Nws siv tus duab zaj sawv los ua lub cim txuas mus ntxiv thiab nthuav dav txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Qhov no yog ib qho kev nqis tes ua uas Vajtswv siv Nws cov lus, thiab yog ib lub cim ntawm txoj kev cog lus uas Vajtswv tau tsim nrog tib neeg los ntawm kev siv cov lus. Nws tau qhia rau tib neeg txog yam uas Nws xav ua kom tshwm sim, thiab yam uas nws yuav tsum ua kom muaj tiav thiab tiav hlo. Ua raws li qhov no txhua yam thiaj raug muaj tiav raws li cov lus hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj. Tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj lub hwj chim zoo li no, thiab niaj hnub tam sim no, twb tau ntau txhiab xyoo los lawm tom qab Nws tau hais tej lus no lawm, tib neeg tseem tuaj yeem saib pom tus duab zaj sawv uas tau hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj. Vim los ntawm cov lus uas Vajtswv tau hais no, yam no tseem tsis pauv thiab tsis hloov pauv los txog ntua rau niaj hnub tam sim no. Tsis muaj leej twg tuaj yeem tshem tus duab zaj sawv no tau, tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov pauv nws cov cai tau, thiab nws tsuas muaj tib tug rau hauv Vajtswv cov lus xwb. Qhov no yog kiag Vajtswv txoj kev muaj cai ntag. “Vajtswv zoo li Nws cov lus, thiab Nws txoj lus yuav raug ua tiav hlo, thiab yam uas Nws ua tiav hlo yuav kav mus tag ib txhiab ib txhis.” Cov lus zoo li no yeej raug qhia tshwm meej meej rau ntawm no lawm, thiab nws yog ib lub cim muaj meej thiab yog tus xeeb ceem ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim. Lub cim los sis tus xeeb ceem zoo li no tsis muaj los sis tsis pom muaj nyob rau ntawm yam muaj sia uas raug tsim los, los sis yeej tsis pom muaj nyob rau ntawm yam uas tsis raug tsim los. Nws tsuas yog Vajtswv tus uas yog tib tug li xwb, thiab tsuas faib cais lub cev yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb raws li qhov tus Tswv Tsim muaj nkaus xwb tawm mus ntawm yam muaj sia. Nrog rau tib lub sij hawm no, nws kuj yog ib lub cim thiab tus xeeb ceem uas, dhau ntawm Vajtswv Tus Kheej lawm ces, txhua yam raug tsim los los sis tsis raug tsim los yeej tsis muaj tshaj qhov ntawd li lawm.

Vajtswv txoj kev tsim Nws txoj kev cog lus nrog tib neeg yog ib qho kev nqis tes ua tseem ceeb tshaj plaws, uas Nws xav siv qhov tseeb tiag los sib txuas lus rau tib neeg thiab qhia rau lawv txog Nws txoj kev xav. Yuav ua kom tau li no Nws tau siv ib lub tswv yim tshwj xeeb, siv ib lub cim tshwj xeeb los tsim ib txoj kev cog lus nrog tib neeg, lub cim uas yog ib qho kev cog lus tseg ntawm txoj kev cog lus uas Nws tau tsim tseg nrog tib neeg. Yog li, kev tsim txoj kev cog lus no puas yog ib qho loj tshaj plaws? Nws loj tshaj plaws tau li cas? Qhov no nws yog kiag li yam tshwj xeeb ntawm txoj kev cog lus no: Nws tsis yog ib txoj kev cog lus uas raug tsim los ntawm tib neeg thiab lwm tus, los sis ntawm ib pawg neeg thiab lwm pawg neeg, los sis ntawm ib lub teb chaws thiab lwm lub teb chaws, tab sis yog ib txoj kev cog lus uas raug tsim los ntawm tus Tswv Tsim thiab tag nrho tib neeg ntiaj teb, thiab nws yuav muaj mus kom txog hnub uas tus Tswv Tsim thim tag nrho txhua yam. Tus tswj xyuas ntawm txoj kev cog lus no yog tus Tswv Tsim, thiab tus saib xyuas txoj kev cog lus no los kuj yog tus Tswv Tsim ib yam nkaus thiab. Muab luv luv tias, tag nrho txoj kev cog lus ntawm tus duab zaj sawv raug tsim nrog tib neeg ntawd yog muaj tiav thiab tiav hlo haum raws li tus Tswv Tsim thiab tib neeg ntiaj teb qhov kev sib tham lawm, thiab tseem muaj nyob los txog ntua niaj hnub tam sim no. Dhau ntawd qhov uas yam muaj sia tuaj yeem zwm rau, mloog lus, ntseeg, txaus siab, ua tim khawv, thiab qhuas rau tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai lawm tseem tshuav dab tsi ntxiv thiab? Vim tsis muaj leej twg yuav ua tau lawm tsuas yog Vajtswv tus uas tsuas yog tib tug xwb thiaj li muaj lub hwj chim los tsim txoj kev cog lus zoo li no. Qhov tshwm sim ntawm tus duab zaj sawv, zaum tas zaum thiab, yog ib qho kev tshaj tawm rau tib neeg ntiaj teb thiab hais kom tib neeg mob siab rau txoj kev cog lus los ntawm tus Tswv Tsim thiab tib neeg ntiaj teb. Hauv qhov tshwm sim tsis tu ncua rau ntawm txoj kev cog lus los ntawm Tus Tswv Tsim thiab tib neeg ntiaj teb, yam uas raug nthuav qhia tshwm rau tib neeg ntiaj teb tsis yog tus duab zaj sawv los sis txoj kev cog lus, tiam sis yog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas tsis tuaj yeem hloov pauv tau. Kev rov qab tshwm sim dua ntawm tus duab zaj sawv nthuav qhia tshwm txog tus Tswv Tsim txoj kev uas loj tshaj plaws thiab qhov txuj ci phim hwj nyob rau hauv tej chaw zais, thiab, nyob rau tib lub sim hawm no, nws yog ib yam qhia pom txog yus tus kheej ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas yeej tsis paub ploj mus li, thiab yeej tsis hloov pauv hlo li. Qhov no tseem tsis yog ib qho qhia tshwm txog lwm tus xeeb ceem ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai tsuas yog tib txoj xwb los?

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

538. Tom qab nyeem “Anplahas yuav rais mus ua ib haiv neeg loj thiab muaj zog heev, thiab tag nrho lwm haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov nyob rau hauv nws” hauv Chiv Keeb 18:18, nej puas tuaj yeem hnov tau Vajtswv txoj kev muaj cai? Nej puas tuaj yeem paub tau tus Tswv Tsim tej txuj ci phim hwj? Nej puas tuaj yeem paub tau tus Tswv Tsim qhov siab tshaj plaws? Vajtswv cov lus yeej muaj tseeb tiag. Vajtswv hais cov lus zoo li no vim tsis yog los ntawm, los sis tsis yog kev sawv cev tam ntawm, Nws tej kev ruaj siab rau txoj kev ua kom tiav; lawv yog, dua ntawd, yam ua pov thawj ntawm txoj kev muaj cai ntawm Vajtswv cov lus hais tawm, thiab yog txoj lus txib uas ua rauVajtswv cov lus muaj tiav. Nws muaj ob yam kev qhia tshwm uas nej yuav tsum tau mob siab saib rau ntawm no. Thaum Vajtswv hais tias “Anplahas yuav rais mus ua ib haiv neeg loj thiab muaj zog heev, thiab tag nrho lwm haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov nyob rau hauv nws,” puas muaj ib yam ua xyem xyav rau hauv cov lus no? Puas muaj ib yam txhawj xeeb? Puas muaj ib yam kev ntshai? Vim los ntawm cov lus “yuav muaj tiag” thiab “yuav yog” nyob hauv Vajtswv cov lus hais tawm, tej yam zoo li no, yog yam uas tshwj xeeb rau tib neeg thiab keev tau nthuav tawm rau hauv lawv, yeej tsis muaj feem xyuam dab tsi ntsig txog rau tus Tswv Tsim. Tsis muaj leej twg yuav ua lub siab tawv qhawv los siv cov lus zoo li thaum xav kom lwm tus zoo, tsis muaj leej twg yuav ua lub siab tawv qhawv los foom koob hmoov rau tib neeg nrog tej lus ruaj siab khov tias yuav ua kom lawv yog ib haiv neeg zoo tshaj plaws thiab muaj hwj chim loj kawg nkaus, los sis cog lus tias txhua haiv neeg hauv lub ntiaj teb yuav tau txais cov koob hmoov rau hauv nws. Vajtswv cov lus yim muaj tseeb tiag ntau npaum li cas, lawv yim ua pov thawj rau qee yam tau ntau npaum li ntawd—thiab qee yam ntawd yog dab tsi? Lawv ua pov thawj tau tias Vajtswv muaj txoj kev muaj cai zoo li no, tias Nws txoj kev muaj cai tuaj yeem ua tej no tau tiav hlo, thiab tias lawv txoj kev ua tau tiav hlo yuav muaj xwb xwb li. Vajtswv yog tus muaj qhov tseeb rau hauv Nws lub siab, yeej tsis muaj ib qho yig me me li, ntawm tag nrho txhua yam uas Nws tau foom koob hmoov rau Anplahas lawm. Tshaj qhov no lawm, tag nrho ntawm yam no yuav raug ua tiav log haum raws li Nws cov lus, thiab tsis muaj ib lub zog dab tsi yuav tuaj yeem los hloov tau, tav kev, ua rau puas, los sis tsim teeb meem rau nws tej kev ua kom muaj tiav. Txawm tias tseem muaj tej yam tshwm sim ntxiv los xij, yeej tsis muaj ib yam dab tsi tuaj yeem thim los sis haub ntxias txoj kev ua kom muaj tiav thiab txoj kev ua tau tiav log ntawm Vajtswv cov lus li. Qhov no yog lub hwj chim loj kawg nkaus ntawm cov lus uas hais tawm los ntawm tus Tswv Tsim lub qhov ncauj los, thiab tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas tib neeg yuav tsis lees tsis tau! Thaum nyeem cov lus no tag lawm, koj puas tseem hnov ua xyem xyav? Tej no raug hais los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj, thiab nws muaj hwj chim, muaj hwj chim tshaj, thiab muaj cai rau hauv Vajtswv cov lus. Lub hwj chim loj kawg nkaus thiab txoj kev muaj cai zoo li no, thiab yuav tsis tuaj yeem zam qhov ua tau tiav hlo los ntawm qhov muaj tseeb, tsis tuaj yeem muab tau los ntawm txhua yam muaj sia uas raug tsim los los sis yam tsis raug tsim los, thiab yeej ua tsis muaj tshaj qhov uas yam muaj sia raug tsim los los sis tsis raug tsim los. Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm sib tham nrog tib neeg ntiaj teb nrog lub suab lus siab qis zoo li no tau, thiab qhov tseeb tiag yeej ua pov thawj tau lawm tias Nws tej lus cog tseg yeej tsis yog cov lus qhuav qhawv, los sis siv tsis tau, tiam sis yog kev nthuav tawm txog txoj kev muaj cai tshwj xeeb uas tsis muaj leej twg, yam xwm txheej dab tsi, los sis yam khoom dab tsi los piv tau li.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

539. Thaum Vajtswv hais tias “Kuv yuav ua kom koj cov noob loj hlob coob,” qhov no yog ib qho kev cog lus uas Vajtswv tau tsim nrog Anplahas lawm, thiab zoo li txoj kev cog lus ntawm tus duab zaj sawv, nws yuav raug ua tiav hlo kav mus tag ib txhiab ib txhis, thiab nws kuj yog ib qho lus cog tseg uas Vajtswv tau tsim rau Anplahas. Tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li paub txaus thiab muaj peev xwm los tsim lo lus cog tseg no tau tiag. Txawm tias tib neeg yuav ntseeg los sis tsis ntseeg nws los xij, txawm tias tib neeg yuav kam lees txais nws los sis tsis kam los xij, thiab txawm tias tib neeg yuav xam pom li cas thiab saib nws li cas los xij, tag nrho tej no yuav muaj tiav rau tsab ntawv, raws nraim li cov lus Vajtswv hais. Vajtswv cov lus yuav tsis hloov pauv tau vim los ntawm tej kev hloov pauv rau hauv tib neeg txoj kev xav los sis tej kev xav phem, thiab nws yuav tsis hloov pauv tau vim los ntawm tej kev hloov pauv rau hauv ib tug tib neeg twg, ib qho xwm txheej twg los sis ib yam khoom twg. Tag nrho txhua yam yuav ploj mus, tiam sis Vajtswv cov lus yuav nyob mus ib txhis li. Qhov tseeb tiag, hnub uas tag nrho txhua yam ploj mus yog kiag hnub uas Vajtswv cov lus raug muaj tiav hlo lawm, vim Nws yog tus Tswv Tsim, Nws muaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai, tus Tswv Tsim lub hwj chim, thiab Nws tswj tag nrho txhua yam thiab tag nrho lub zog ntawm txoj sia; Nws tuaj yeem tsim ua qee yam kom txhob tshwm sim dab tsi tau, los sis qee yam txhob rais los ua dab tsi tau, thiab Nws tswj kev hloov pauv ntawm tag nrho txhua yam txij thaum muaj txoj sia mus txog ntua thaum tuag; rau Vajtswv, tsis muaj ib yam dab tsi yuav yooj yim tshaj qhov ua kom ib tug neeg cov noob huaj vam ntau tuaj. Qhov no mloog zoo li txawv txawv rau tib neeg, zoo li ib zaj dab neeg xwb, tiam sis rau ntawm Vajtswv ces yam uas Nws txiav txim siab thiab cog lus los ua tsis yog qhov txawv txawv li, los sis tsis yog ib zaj dab neeg. Tiam sis, nws yog ib qho tseeb uas Vajtswv twb pom lawm, thiab yeej yuav tsum ua kom tau tiav hlo xwb xwb li. Nej puas txaus siab rau qhov no? Tej yam muaj tseeb no puas ua pov thawj qhia tau tias Anplahas muaj tej xeeb leej xeeb ntxwv ntau heev? Qhov ntau heev no yog lawv muaj npaum li cas? Lawv puas muaj ntau npaum nkaus li “npaum nkaus li cov hnub qub saum ntuj, thiab npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv” uas Vajtswv tau hais tseg lawm? Lawv puas muaj mus thoob plaws rau txhua haiv neeg thiab txhua cheeb tsam, rau ntawm txhua qhov txhia chaw nyob hauv lub ntiaj teb no? Vim ntau pua los sis ntau txhiab xyoo tom qab Vajtswv cov lus raug hais tawm lawm, Vajtswv cov lus tseem muaj tiav mus txuas ntxiv, thiab rais los ua tej yam tiag tiag tas li; qhov no yog lub hwj chim loj kawg nkaus ntawm Vajtswv cov lus, thiab qhov ua pov thawj ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai. Thaum Vajtswv tau tsim tag nrho txhua yam rau thaum pib lawm, Vajtswv tau hais tias “cia li muaj qhov kaj,” ces txawm muaj qhov kaj lawm. Qhov no tau tshwm sim sai heev, muaj tiav rau hauv ib lub sij hawm luv luv heev, thiab tsis muaj qhov ua qeeb rau hauv nws qhov kev ua tiav hlo thiab muaj tiav li; Vajtswv cov lus ua rau tshwm sim tau los kiag tam sim ntawd. Ob yam no qhia tshwm txog Vajtswv txoj kev muaj cai, tiam sis thaum Vajtswv tau foom koob hmoov rau Anplahas, Nws tau tso cai rau tib neeg pom ib sab ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai lawm, nrog rau pom qhov muaj tiag uas tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai yeej tshaj qhov xam tau lawm, thiab tshaj qhov no, Nws tau tso cai rau tib neeg pom ntau yam muaj tseeb tiag, ntau sab zoo ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

540. Tom qab Vajtswv tau foom koob hmoov rau Anplahas thiab Yauj lawm, Vajtswv tsis tau nyob rau ntawm lub chaw uas Nws nyob, los sis Nws tsis tau tso Nws cov tub xa xov ua txoj dej num thaum tseem nyob to seb qhov tshwm sim los yuav zoo li cas. Qhov txawv, kiag thaum Vajtswv tau hais Nws cov lus lawm, nyob hauv qab qhov coj kev ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, tag nrho txhua yam tau pib haum raws li txoj dej num uas Vajtswv npaj siab ua, thiab tau npaj tib neeg, tej yam, thiab tej khoom uas Vajtswv cheem tsum. Qhov no hais tau tias, kiag thaum tau hais cov lus tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj lawm, Vajtswv txoj kev muaj cai tau pib siv mus thoob plaws daim av, thiab Nws tau npaj ib txoj hau kev los ua kom tiav hlo thiab muaj tiav tej lus cog tseg uas Nws tau tsim rau Anplahas thiab Yauj, nrog rau tsim txhua txoj kev npaj ua kom zoo tsim nyog thiab tej kev npaj rau txhua yam uas yuav tsum tau siv rau txhua kauj ruam thiab txhua theem uas Nws tau npaj los ua. Thaum lub sij hawm no, tsis yog Vajtswv tswj Nws cov neeg xa xov nkaus xwb, tab sis kuj tswj tag nrho txhua yam uas Nws tau tsim thiab. Qhov no hais tau tias qhov txheej txheem nyob hauv Vajtswv txoj kev muaj cai tsis yog raug siv rau cov neeg xa xov nkaus xwb, tab sis, rau tag nrho txhua yam rau hauv txoj kev tsim, uas raug tswj kom mus raws li txoj dej num uas Nws tau npaj siab ua kom tiav hlo; tej no yog tej tswv yim tshwj xeeb uas raug siv rau hauv Vajtswv txoj kev muaj cai. Hauv nej tej kev xav hauv nruab siab, ib txhia yuav muaj kev to taub Vajtswv txoj kev muaj cai xws li nram qab no: Vajtswv muaj txoj kev muaj cai, thiab muaj hwj chim, thiab yog li Vajtswv tsuas xav kom nyob saum ntuj ceeb tshaj theem peb nkaus xwb, los sis nyob rau ib lub chaw ruaj khov txav tsis tau, thiab tsis yog xav siv ua ib txoj dej num tshwj xeeb xwb, thiab tag nrho Vajtswv txoj dej num raug ua tiav raws nraim li Nws tej kev xav lawm. Ib txhia kuj ntseeg tias, txawm Vajtswv tau foom koob hmoov rau Anplahas los xij, Vajtswv tsis tau kom yuav tsum ua txhua yam, thiab yeej txaus rau Nws los hais txog Nws cov lus lawm. Qhov no puas yog yam uas tau tshwm sim tiag? Tsis yog tiag li! Txawm tias Vajtswv muaj txoj kev muaj cai thiab hwj chim los xij, Nws txoj kev muaj cai yeej yog tseeb thiab tiag, tsis yog qhuav qhawv xwb. Kev muaj tseeb thiab kev muaj tiag ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim maj mam raug qhia tshwm thiab raug tsim rau hauv Nws txoj kev tsim ntawm tag nrho txhua yam, hauv Nws txoj kev tswj tag nrho txhua yam, thiab hauv qhov txheej txheem uas Nws coj thiab tsim kho tib neeg ntiaj teb. Txhua txhua lub tswv yim, txhua txhua txoj kev xav, thiab txhua txhua qhov ntxaws ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho tib neeg ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, thiab tag nrho tes dej num uas Nws tau ua tiav hlo, nrog rau Nws txoj kev to taub ntawm tag nrho txhua yam—lawv tag nrho ua pov thawj qhia tau tias Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim tsis yog cov lus qhuav qhawv xwb. Nws txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim raug ua rau pom thiab raug nthuav tawm xwm yeem, thiab rau hauv tag nrho txhua yam. Tej kev ua rau pom thiab kev nthuav tawm no hais txog qhov muaj tiag ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, vim Nws tab tom siv Nws txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim ua Nws txoj dej num txuas mus ntxiv, thiab txib tag nrho txhua yam, thiab tswj kav tag nrho txhua yam, rau txhua txhua lub sij hawm; Vajtswv cov tub txib saum ntuj ceeb tsheej, los sis cov neeg xa xov tsis tuaj yeem hloov txauv tau Nws lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai li. Vajtswv tau txiav txim siab txog qhov Nws yuav foom koob hmoov rau Anplahas thiab Yauj—nws yog Vajtswv qhov txiav txim siab. Txawm tias Vajtswv cov neeg xa xov tau mus ntsib kiag Anplahas thiab Yauj los xij, lawv tej kev ua yuav tsum nce raws li Vajtswv cov lus txib, thiab lawv tej kev ua yuav tsum raug ua nyob hauv qab Vajtswv txoj kev muaj cai thiab zoo ib yam nkaus, cov neeg xa xov yuav tsum nyob hauv qab Vajtswv lub hwj chim kav. Txawm tias tib neeg pom Vajtswv cov neeg xa xov tuaj ntsib Anplahass los xij, thiab tsis tau ua tim khawv rau Vajtswv Yehauvas qhov nws tus kheej ua ib yam uas muaj nyob rau hauv tej ntaub ntawv teev tseg ntawm phau Vajluskub los xij, qhov tseeb tiag, tsuas yog Tib Tug uas yog tus siv Vajtswv Tus Kheej lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai tiag tiag xwb, thiab tib neeg yuav tsis muaj qhov ua xyem xyav txog kev tiv taus qhov txom nyem no! Txawm koj tau pom tias cov tub txib saum ntuj ceeb tsheej thiab cov neeg xa xov muaj lub hwj chim loj tshaj plaws thiab tau ua tej txuj ci phim hwj, los sis tias lawv tau ua tiav qee yam uas Vajtswv tau txib kom ua los, lawv tej kev ua tsuas yog ua kom tiav raws li qhov uas Vajtswv txib kom ua xwb, thiab tsis yog kev nthuav tawm Vajtswv txoj kev muaj cai—vim yeej tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi muaj, los sis txhua yam uas muaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai los tsim tag nrho txhua yam thiab tswj kav tag nrho txhua yam. Yog li, yeej tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi tuaj yeem siv los sis ua rau pom txog tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

541. Vajtswv puas tuaj yeem ua qee yam los ua pov thawj rau Nws tus kheej lub cev yeeb yam? Rau Vajtswv, qhov no mas yog ib qho yooj yim xwb—nws yog ib daim ncuav qab zib xwb. Nws tuaj yeem ua pov thawj rau Nws tus kheej lub cev yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb rau txhua qhov chaw, txhua lub sij hawm, tab sis Vajtswv muaj Nws txoj hau kev ua tej yam no lawm—nrog ib txoj kev npaj, thiab hauv cov kauj ruam. Nws tsis faib cais nyias ua nyias, tab sis feem ntau yog saib raws li lub sij hawm yog mam ua thiab saib raws lub caij ua ces mam ua vim Nws xav kom tib neeg pom, qee yam uas muaj lub ntsiab tiag tiag. Hauv txoj kev no, Nws tau ua pov thawj rau Nws lub hwj chim thiab lub cev yeeb yam. Yog li ntawd ces, qhov kev tsa sawv rov qab los ntawm Laxalau puas tuaj yeem ua pov thawj tau tus Tswv Yexus lub cev yeeb yam? Cia peb los saib zaj nram qab no ntawm tej nqe Vajluskub: “Thiab thaum Nws hais li ntawd tag lawm, Nws qw ua ib lub suab nrov nrov tias, Laxalau, tawm los. Thiab tus uas twb tuag lawm txawm tawm los….” Thaum tus Tswv Yexus tau ua qhov no, Nws tsuas hais ib yam xwb tias: “Laxalau, tawm los.” Ces Laxalau cia li sawv tsees ntawm nws lub qhov ntxa los lawm—qhov no raug ua tiav hlo vim los ntawm tus Tswv ob peb lo lus hais xwb. Thaum lub sij hawm no, tus Tswv Yexus tsis tau teeb ib lub thaj, thiab Nws tsis tau ua lwm tes dej num. Nws tsuas hais tib yam no nkaus xwb. Qhov no yuav tsum raug hu ua ib qho txuj ci tseem ceeb los sis ib lo lus txib? Los sis nws yog ib hom khawv koob? Nyob saum daim tawv, yeej tuaj yeem hu tau tias yog ib qho txuj ci tseem ceeb, thiab yog koj saib nws raws txoj kev xav tshiab tam sim no los koj yeej tseem hu nws tau tias yog ib qho txuj ci tseem ceeb. Txawm li cas los xij, nws yeej tsis yog ib hom khawv koob uas raug siv hu ib tug ntsuj plig kom sawv rov qab los ntawm kev tuag, thiab nws yeej tsis yog ib hom khawv koob hlo li. Nws yeej hais tau yog tias qhov txuj ci tseem ceeb no yog yam ib txwm muaj, ib qho ua tshwm me me ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim. Qhov no yog Vajtswv qhov kev muaj cai thiab lub hwj chim. Vajtswv muaj cai ua kom ib tug neeg tuag, kom nws tus ntsuj plig tawm ntawm nws lub cev thiab rov qab mus rau Dab Teb, los sis mus ntawm thaj chaw uas nws tsim nyog mus. Lub sij hawm ntawm ib tug neeg txoj kev tuag, thiab thaj chaw uas lawv yuav mus tom qab tuag—tej no yog raug txiav txim los ntawm Vajtswv. Nws tuaj yeem txiav txim siab tej no tau txhua lub sij hawm thiab txhua thaj chaw, yam tsis muaj kev txwv txiav los ntawm tib neeg, tej xwm txheej, tej daim phiaj, lub chaw, los sis daim av. Yog Nws xav ua, Nws tuaj yeem ua tau, vim hais tias tag nrho txhua yam thiab yam muaj sia nyob hauv qab Nws txoj cai tswj kav, thiab tag nrho txhua yam yog yug los, muaj sia nyob, thiab raug rhuav tshem los ntawm Nws txoj lus thiab Nws lub hwj chim. Nws tuaj yeem tsa ib tug neeg tuag sawv rov qab los tau, thiab nov yog qee yam uas Nws tuaj yeem ua tau txhua lub sij hawm, txhua qhov chaw. Qhov no yog lub hwj chim uas tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj.

Thaum tus Tswv Yexus tau ua tej yam zoo li qhov tsa Laxalau sawv rov qab los ntawm qhov tuag, Nws lub hom phiaj yog ua pov thawj rau tib neeg thiab kom Ntxwgnyoog pom, thiab ua rau tib neeg thiab Ntxwgnyoog paub tias txhua yam ntsig txog tib neeg ntiaj teb, tib neeg ntiaj teb lub neej thiab txoj kev tuag yog txiav txim los ntawm Vajtswv, thiab qhov ntawd txawm tias Nws tau dhau los ua cev nqaij daim tawv lawm los xij, Nws tseem nyob raws li txoj lus txib ntawm lub ntiaj teb saum yaj ceeb uas tuaj yeem pom tau thiab sab yeeb ceeb uas tib neeg tsis tuaj yeem pom tau. Qhov no yog kom tib neeg ntiaj teb thiab Ntxwgnyoog yuav tsum paub tias txhua yam ntsig txog tib neeg ntiaj teb tsis nyob hauv Ntxwgnyoog txoj lus txib. Qhov no yog ib qho kev qhia tshwm thiab kev ua rau pom ntawm Vajtswv lub hwj chim, thiab nws kuj yog ib txoj hau kev rau Vajtswv tshaj xov mus rau txhua yam, tias tib neeg ntiaj teb lub neej thiab txoj kev tuag yog nyob hauv Vajtswv ob txhais tes. Tus Tswv Yexus txoj kev tsa sawv rov qab los ntawm Laxalau yog ib ntawm cov hau kev uas tus Tswv Tsim qhia thiab qhuab qhia rau tib neeg ntiaj teb. Nws yog ib txoj kev ua ruaj khov uas Nws tau siv Nws lub hwj chim thiab qhov kev muaj cai los qhuab qhia thiab npaj rau tib neeg ntiaj teb. Nws yog ib txoj hau kev, tsis siv cov lus, kom tus Tswv Tsim tso cai rau tib neeg ntiaj teb pom qhov tseeb tias Nws tswj kav tag nrho txhua yam. Yog ib txoj hau kev uas Nws qhia tib neeg ntiaj teb los ntawm txoj kev ua tiag tias tsis muaj kev cawm dim li tshwj tsis yog los ntawm Nws los. Qhov ua ntsiag to uas Nws tau qhuab qhia tib neeg ntiaj teb no yog yeej tsis paub kawg, rhuav tshem tsis tau, ua rau tib neeg lub siab ceeb thiab kev tig ras to taub tias yeej tsis muaj hnub ploj. Kev tsa sawv rov qab los ntawm Laxalau tau qhuas Vajtswv—qhov no muaj kev cuam tshuam tob rau txhua tus ntawm Vajtswv cov neeg caum raws. Nws kho ruaj khov rau hauv txhua tus neeg uas to taub tob txog qhov xwm txheej no kev to taub, kev pom tias tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj tuaj yeem tswj kav tib neeg ntiaj teb txoj sia thiab txoj kev tuag tau.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

542. Txij thaum koj yug quaj quaj los rau hauv lub ntiaj teb no, koj pib ua koj tes num kom tiav. Vim Vajtswv txoj kev npaj thiab Nws txoj kev tsa, koj ua koj lub luag hauj lwm thiab pib koj lub neej mus. Txawm koj yav tag los zoo li cas, thiab txawm koj txoj kev mus tom ntej zoo li cas los, yeej tsis muaj ib tug twg muaj cuab kav khiav dhau tej kev coj kev taw qhia thiab tej kev npaj ntawm Ntuj Ceeb Tsheej, thiab tsis muaj ib tug twg tswj tau lawv tus kheej txoj hmoo, rau qhov tsuas yog Nws uas yog tus kav tag nrho txhua yam xwb mas thiaj muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawd. Txij hnub muaj tib neeg tshwm sim los, Vajtswv yeej ua hauj lwm los lawm, tswj lub qab ntuj khwb, taw tej cai uas pauv mus los rau txhua yam thiab txoj kab ntawm lawv txoj kev txav mus los. Zoo ib yam li txhua yam, Vajtswv siv tej khoom qab zib thiab nag thiab lwg pub rau tib neeg tau noj yam ntsiag to uas tib neeg tsis paub txog; zoo ib yam li txhua yam, tib neeg ua neej nyob rau hauv qab txoj kev kev coj kev taw qhia ntawm Vajtswv txhais tes yam tib neeg tsis paub txog li. Tib neeg lub siab thiab tus ntsuj plig raug muab tuav cia rau hauv Vajtswv txhais tes, txhua yam ntawm nws lub neej yeej raug saib ntsoov los ntawm Vajtswv. Txawm tias koj yuav ntseeg qhov no los sis tsis ntseeg kuj xij, ib yam twg thiab txhua yam, tsis hais ciaj los sis tuag, yuav hloov, pauv, ua dua tshiab, thiab yaj ntshis mus raws li Vajtswv tej kev xav. Qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tswj fwm tag nrho txhua yam.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia

543. Yog tib neeg txoj kev yug raug npaj ua ntej los ntawm lawv lub neej txoj sia yav dhau los lawm, ces lawv txoj kev tuag yog qhov kawg ntawm txoj hmoo ntawd. Yog tib neeg txoj kev yug yog pib ntawm lawv tes hauj lwm hauv lub neej txoj sia no, ces lawv txoj kev tuag yog kawg ntawd tes hauj lwm ntawd. Vim tus Tswv Tsim yeej tau txiav txim ib co xwm tsheej rau ib tug neeg txoj kev yug lawm, yeej pom meej hais tias Nws kuj tau npaj ib co xwm txheej rau ib tug neeg txoj kev tuag lawm thiab. Muab hais ua lwm lo lus, yeej tsis muaj leej twg cia li nyob nyob es lam cia li yug los, yeej tsis muaj leej twg txoj kev tuag cia li lam los txog kiag tam sim ntawd, thiab tag nrho kev yug los thiab kev tuag yog sib txuas nrog tib neeg yav qub qab dhau los thiab kev ua neej tam sim no. Tag nrho tib neeg txoj kev yug los thiab txoj kev tuag yeej raug npaj tseg ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm; qhov no yog ib tug tib neeg txoj hmoo, ib tug tib neeg txoj hmoo. Vim nws muaj lus piav qhia ntau txog tib neeg txoj kev yug los, nws kuj muaj tseeb tiag tias tib neeg txoj kev tuag yeej tshwm sim raws li qhov ib txwm muaj hauv lawv tus kheej, raws tej kis xwm txheej tshwj xeeb. Qhov no yog kev muaj qab hau sib txawv ntawm zeeg sij hawm hauv ib tug tib neeg txoj sia thiab tus xeeb ceem thiab lub sij hawm sib txawv ntawm lawv tej kev tuag. Ib txhia tib neeg muaj zog thiab noj qab nyob zoo, tiam sis tuag thaum tseem hluas; hos lwm cov tsis muaj zog thiab muaj mob, tiam sis nyob laus nkoos thiab mam li tuag lawm. Ib txhia cia li ploj tuag ntsiag to yam tsis paub paus ntsis dab tsi li, hos lwm cov yeej ploj tuag raws li qhov ib txwm tuag. Ib txhia tag sim neej deb ntawm lawv tsev, hos lwm cov qi lawv ob lub qhov muag zaum kawg nrog cov uas lawv hlub nyob ntawm lawv ib sab. Ib txhia tib neeg tuag saum huab cua, hos lwm cov tuag rau hauv lub ntiaj teb. Ib txhia tog rau hauv dej, hos lwm cov ploj tuag raws kev puas tsuaj raws li qhov ib txwm muaj. Ib txhia tuag thaum sawv ntxov, hos lwm cov tuag thaum tsaus ntuj. … Txhua leej txhua tus tib neeg xav kom yug los muaj koob nrov npe, muaj lub neej nplua ntuj, thiab thaum tuag muaj meej mom, tab sis yeej tsis muaj leej twg hla dhau lawv tus kheej txoj hmoo, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm khiav dim ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav. Qhov no yog tib neeg txoj hmoo. Tib neeg muaj peev xwm npaj tau txhua yam rau lawv lub neej yav tom ntej, tab sis yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm npaj tus xeeb ceem thiab lub sij hawm ntawm lawv txoj kev yug los thiab lawv txoj kev tuag mus hauv lub ntiaj teb no. Txawm tias tib neeg yuav ua kom lawv zoo tshaj plaws kom zam dhau thiab tawm tsam txoj kev tuag los xij, yeej tseem tsis muaj leej twg paub txog tej ntawd, txoj kev tuag yeej los ze yam ntsiag to lawm. Yeej tsis muaj leej twg paub tias thaum twg lawv yuav ploj tuag los sis yuav ploj tuag li cas li, haj yam tsis paub tias qhov ntawd yuav tshwm sim nyob rau qhov chaw twg. Pom tseeb tias, nws tsis yog tib neeg tuav lub hwj chim ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag, tsis yog ib txhia yuav muaj txoj sia nyob hauv lub ntiaj teb raws li qhov ib txwm muaj, tab sis yog los ntawm tus Tswv Tsim, yog tus uas muaj hwj chim loj tib tug xwb. Ib neeg ntiaj teb txoj sia thiab txoj kev tuag tsis yog los ntawm ntuj tsim teb raug, tab sis vim yog tshwm sim los ntawm lub hwj chim kav ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III

544. Nyob hauv Vajtswv lub hwj chim, txhua tus neeg yeej muaj cov lees txais los sis cov tsis lees txais Nws lub hwj chim kav thiab Nws tej kev npaj yam ntsiag to, thiab txawm tib neeg yuav sib zog npaum li cas rau ntawm lawv lub neej los xij, txawm tib neeg tej kev taug yuav nkhaus npaum li cas los xij, hauv qhov kawg kiag ces tib neeg yuav rov qab nkag mus rau hauv zeeg sij hawm ntawm txoj hmoo uas tus Tswv Tsim yeej sau cia rau lawv tag lawm. Qhov no yog yam hla tsis dhau ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim thiab txoj cai hauv Nws lub hwj chim uas tswj kav thiab kav lub qab ntuj khwb no. Nws yog qhov hla tsis dhau, nws yog kev tswj kav thiab kev kav raws tej kev cai uas raug yuam rau txoj kev ua neej ntawm txhua tsav txhua yam, qhov ntawd ua rau tib neeg rov qab yug los ua neeg dua ntxiv tas ntxiv thiab yam tsis muaj kev cuam tshuam, qhov ntawd ua rau lub ntiaj teb tig raws li qhov uas nws ib txwm tig thiab mus tom ntej tas li, ib hnub dhau ib hnub, ib xyoo dhau ib xyoo. Nej yeej muaj pov thawj rau tag nrho tej yam muaj tseeb no lawm thiab nej to taub txog tej ntawd lawm, txawm tias nej txoj kev to taub yuav tsawg los sis tob los xij, thiab nej txoj kev to taub tob ntawd yuav nce raws li qhov nej ntsib thiab paub txog qhov tseeb, thiab nce raws li nej txoj kev paub Vajtswv. Koj paub qhov tseeb tiag ntawm qhov tseeb zoo npaum li cas, koj tau paub Vajtswv cov lus ntau npaum li cas lawm, koj paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab tus moj yam zoo npaum li cas—tag nrho tej no yog sawv cev qhov tob ntawm koj txoj kev to taub txog Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj. Qhov muaj Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj puas nce raws li qhov uas tib neeg zwm rau lawv? Qhov tseeb tiag uas Vajtswv muaj lub hwj chim no puas yog raug txiav txim los ntawm qhov tib neeg zwm rau nws? Yeej muaj Vajtswv lub hwj chim txawm tias yuav nyob rau kis xwm txheej twg los xij. Hauv txhua kis xwm txheej, Vajtswv yuam thiab npaj txhua tus tib neeg txoj hmoo thiab txhua tsav txhua yam mus raws li Nws tej tswv yim thiab Nws tej kev xav tau. Qhov no yeej tsis hloov pauv mus raws li ntawm tib neeg kev hloov pauv; nws nyob ywj pheej ntawm tib neeg txoj kev xav, txawm lub sij hawm, thaj chaw, thiab toj roob hauv pes hloov pauv los yeej tsis muaj peev xwm hloov pauv tau Vajtswv lub hwj chim vim Nws yog lub ntsiab tseem ceeb heev. Txawm tias tib neeg yeej paub thiab kam lees txais Vajtswv lub hwj chim kav los xij, thiab txawm tias tib neeg yeej muaj peev xwm zwm rau nws los xij—tag nrho tej kev txiav txim no yeej hloov pauv tsis tau ib qho tseeb ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo. Qhov ntawd thiaj hais tau tias, txawm tib neeg yuav coj tus cwj pwm li cas rau Vajtswv lub hwj chim kav los xij, nws yeej tsis muaj peev xwm hloov pauv qhov tseeb uas Vajtswv tuav lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo thiab tag nrho txhua tsav txhua yam. Txawm tias koj yuav tsis zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav los xij, Nws tseem txib koj txoj hmoo tau; txawm tias koj yuav tsis paub Nws lub hwj chim kav los xij, yeej tseem muaj Nws lub hwj chim tas li. Vajtswv lub hwj chim thiab qhov tseeb ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo yeej ywj pheej tsis muaj qhov ntsig txog rau tib neeg txoj kev xav, thiab yuav hloov pauv tsis tau mus raws li tib neeg tej kev nyiam thiab kev xaiv. Vajtswv lub hwj chim muaj nyob txhua qhov txhia chaw, txhua teev, thiab txhua lub sij hawm. Lub ntuj thiab lub ntiaj yuav dua mus, tiam sis Nws lub hwj chim yeej tsis muaj hnub yuav dua mus, vim Nws yog Vajtswv Tus Kheej, Nws muaj lub hwj chim, thiab Nws lub hwj chim yeej tsis raug txwv los sis tsis raug txo los ntawm tib neeg, tej xwm txheej, los sis tej yam khoom, los ntawm thaj chaw los sis los ntawm toj roob hauv pes. Ntawm txhua lub sij hawm, Vajtswv tau siv Nws lub hwj chim, qhia tawm Nws lub hwj him loj kawg nkaus, ua Nws tes dej num cawm tib neeg raws li qhov Nws ib txwm ua txuas ntxiv mus; ntawm txhua lub sij hawm, Nws kav txhua tsav txhua yam, npaj rau txhua tsav txhua yam, coj txhua tsav txhua yam—raws li qhov Nws ib txwm ua. Yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov pauv tau qhov no. Nws yog qhov tseeb; nws yog qhov tseeb uas yeej hloov pauv tsis tau los puag thaum twg los lawm!

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III

545. Tej yam tseeb ntsig txog rau Vajtswv lub hwj chim yog tej yam tseeb uas txhua tus tib neeg yuav tsum tau mob siab hwm tiag, yuav tsum paub thiab to taub rau hauv lawv lub siab; vim tias tej yam tseeb no muaj qhov pab txhawb rau txhua tus lub neej txoj sia; rau txhua tus tib neeg yav dhau los, tam sim no, thiab yav tom ntej; rau ntawm cov zeeg sij hawm tseem ceeb uas txhua tus tib neeg yuav tsum tau hla dhau hauv lub neej txoj sia; rau ntawm tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav thiab tus cwj pwm uas lawv yuav tsum ntsib Vajtswv lub hwj chim; thiab qhov ib txwm muaj rau ntawm txhua tus tib neeg lub hom phiaj kawg. Yog li, yuav tau siv tag nrho zeeg sij hawm hauv txoj sia los nrhiav thiaj paub thiab to taub txog tej ntawd. Thaum koj ua tib zoo saib ncaj ncees rau Vajtswv lub hwj chim, thaum koj lees txais Nws lub hwj chim kav, koj yuav paub thiab to taub qhov tseeb txog qhov muaj Vajtswv lub hwj chim ntau zuj zus tuaj. Tab sis yog koj ib txwm yeej tsis lees Vajtswv lub hwj chim thiab koj yeej tsis lees Nws lub hwj chim kav, ces txawm koj yuav ua lub neej nyob tau pes tsawg xyoo los lawm los xij, koj yuav tsis tau txais kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav ib qho me me hlo li. Yog koj tsis paub tseeb thiab tsis to taub Vajtswv lub hwj him, ces thaum koj mus txog qhov kawg ntawm txoj kev lawm, txawm tias koj yeej ntseeg Vajtswv los tau ntau caum lub xyoos lawm los xij, koj yuav tsis muaj dab tsi los qhia rau koj lub neej li, thiab koj yeej tsis paub dab tsi hlo ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho rau tib neeg txoj hmoo. Qhov no puas yog ib qho tu siab tshaj plaws li? Yog li, txawm koj taug kev mus deb npaum li cas rau hauv koj lub neej txoj sia lawm los xij, txawm tias tam sim no koj muaj pes tsawg xyoo lawm los xij, txawm tias koj txoj kev taug tshuav ntev npaum li cas los xij, qhov xub thawj tshaj plaws ces koj yuav tsum lees Vajtswv lub hwj chim thiab mob siab rau nws tiag tiag, thiab lees txais qhov tseeb tias Vajtswv yog koj tib tug Kws Qhia nkaus xwb. Qhov tau txais kev paub meej, muaj kev paub raug zoo thiab kev to taub ntawm tej yam tseeb ntsig txog Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo yog ib txoj lus qhia uas txhua tus tib neeg yuav tsum paub; nws yog lub hauv paus tseem ceeb ntawm kev paub txog tib neeg txoj sia thiab tau txais qhov tseeb. Tej zoo li no yog lub neej ntawm qhov paub txog Vajtswv, nws lub hauv paus ntawm kev kawm, uas txhua tus neeg yuav tsum ntsib txhua hnub, uas tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm zam dhau. Yog leej twg xav txiav kev kom mus txog lub hom phiaj no sai, ces Kuv qhia rau koj tam sim no tias, nws yeej ua tsis tau li ntawd! Yog koj xav khiav kom dim Vajtswv lub hwj chim kav, qhov ntawd los haj yam ua mus tsis tau li! Vajtswv yog tib neeg tib tug Tswv nkaus xwb, Vajtswv tsuas yog tus Kws Qhia ntawm tib neeg txoj hmoo nkaus xwb, thiab yog li ntawd nws yuav ua mus tsis tau uas tib neeg yuav npaj rau lawv tus kheej txoj hmoo, tib neeg yuav rhais ruam tawm ntawm nws mus tsis tau li. Txawm tias tib neeg yuav muaj rab peev xwm heev npaum li cas los xij, lawv yeej tsis muaj peev xwm haub ntxias tau—haj yam tsis muaj peev xwm coj, npaj, tswj kav, los sis hloov pauv—lwm cov neeg txoj hmoo tau. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb, tus uas yog tib tug xwb, thiaj li ua tau txhua yam rau tib neeg, vim tias tsuas yog Nws nkaus xwb thiaj muaj lub hwj chim tshwj xeeb uas tuav lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo, thiab yog li ntawd, tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj yog tib neeg tib tug Kws Qhia xwb. Vajtswv lub hwj chim tuav lub hwj chim kav no tsis yog tswj tag nrho tib neeg uas raug tsim los nkaus xwb, tab sis tseem tswj tag nrho txhua tsav txhua yam ntawm yam tsis raug tsim uas tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom tau, tag nrho tej hnub qub, tag nrho lub qab ntuj khwb. Tej yam muaj tseeb no yeej cav tsis tau, qhov tseeb uas yeej muaj tiag tiag, uas tsis muaj leej twg los sis yam twg muaj peev xwm hloov pauv tau. Yog leej twg ntawm ko tseem tsis txaus siab nrog tej yam uas lawv muaj, koj muaj kev ntseeg tias muaj qee yam txuj ci tshwj xeeb los sis muaj rab peev xwm, thiab tseem xav tias yog muaj hmoo nrog thiab ces koj yeej hloov pauv koj tus kheej tej xwm txheej tau los sis khiav tawm tej ntawd kom dim; yog koj npaj hloov pauv koj tus kheej txoj hmoo los ntawm tib neeg txoj kev npaj, thiab kev ua li ntawd thiaj ua rau koj tus kheej txawv ntawm koj tej phooj tej ywg thiab tau txais suab npe thiab txoj hmoov zoo; dhau ntawd Kuv hais rau koj tias, koj tab tom ua tej yam uas yuav ua rau muaj kev nyuaj rau koj tus kheej xwb, tsuas yog koj muaj teeb meem xwb koj txawm siv npaj zeeg khawb koj tus kheej lub qhov ntxa lawm! Ib hnub, sai sai no los sis tsis ntev tom qab ntawd, koj yuav pom qhov tseeb tias koj tau xaiv yuam kev lawm thiab koj tej kev mob siab yeej raug muab nkim pov tseg xwb. Koj txoj kev muab hlob, koj txoj kev ntshaw yuav tawm tsam rau txoj hmoo, thiab koj tus kheej txoj kev xav phem yuav ua rau koj poob mus rau txoj kev uas tig rov qab tsis tau, yog li koj yuav tau them tus nqi rau tej no hnyav heev. Txawm tias tam sim no koj tsis pom qhov puas tsuaj uas yuav tshwm sim tom qab ntawd los xij, yog koj tseem ntsib thiab qhuas txog tej yam muaj tseeb ntawd mus ntxiv tias Vajtswv yog tus Kws Qhia ntawm tib neeg txoj hmoo, ces koj mam paub ib qho zuj zus tias yam Kuv hais ntawm hnub no thiab nws lub ntsiab lus yog dab tsi. Txawm tias koj muaj lub siab tiag thiab tus ntsujplig tiag los xij thiab txawm tias koj yog ib tug neeg uas nyiam qhov tseeb xwb los xij nws saib raws li tus cwj pwm uas koj coj rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab rau qhov tseeb. Qhov tseeb tiag, qhov no yog qhov txiav txim tias koj muaj peev xwm paub thiab to taub Vajtswv lub hwj chim tseeb los tsis tseeb. Yog koj ib txwm yeej tsis muaj kev xav rau hauv koj lub neej txog Vajtswv lub hwj chim kav thiab Nws tej kev npaj, tsis tau lees paub thiab lees txais Vajtswv lub hwj chim, ces koj yeej tsis muaj nuj nqis dab tsi hlo li, thiab koj yuav tsis muaj qhov ua xyem xyav txog lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev tsis nyiam kiag li thiab txoj kev tsis kam txais yuav, vim los ntawm txoj kev koj tau taug thiab yam koj tau xaiv. Tab sis cov neeg uas, hauv Vajtswv tes dej num, kam lees txais Nws txoj kev sim siab, kam lees txais Nws lub hwj chim kav, zwm rau Nws lub hwj chim, thiab maj mam ua kom paub qhov tseeb ntawm Nws cov lus thiaj li yuav paub tseeb Vajtswv lub hwj chim, to taub qhov tseeb ntawm Nws lub hwj chim kav; lawv yuav dhau los zwm rau tus Tswv Tsim tiag tiag. Tsuas yog cov neeg zoo li no nkaus xwb thiaj li yuav raug cawm dim.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III

546. Vajtswv tsim lub ntiaj teb no, Nws tsim cov tib neeg no thiab, dhau qhov ntawd, Nws yog tus kws qhia tsim haiv neeg Kili tej kev cai thaum ub thiab tib neeg tej kev vam meej. Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li nplig tib neeg, thiab tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li saib xyuas tib neeg nruab hnub hmo ntuj. Tib neeg txoj kev loj hlob thiab kev nce qib yeej cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim kav li, thiab tib neeg qhov keeb kwm thiab lub neej pem suab yeej muab daws tawm tsis tau ntawm Vajtswv txoj kev tsim ua kom muaj li. Yog tias koj yog ib tug Ntseeg Vajtswv tiag, ces koj yeej yuav ntseeg hais tias ib lub teb chaws twg los sis ib haiv neeg twg yuav tshwm sim thiab poob ploj mus raws nkaus li qhov uas Vajtswv tau tsim kom muaj. Vajtswv ib leeg nkaus xwb thiaj paub txog tej xwm txheej yuav tshwm sim tom ntej rau ib lub teb chaws los sis ib haiv neeg twg, thiab Vajtswv xwb thiaj li tswj tau tib neeg txoj kev taug. Yog tib neeg xav tau txoj hmoo zoo, yog ib lub teb chaws xav kom muaj tej xwm txheej zoo, ces tib neeg yuav tsum nyo hau pe hawm Vajtswv, hloov siab thiab lees txim rau ntawm Vajtswv, tsis li ntawd ces tib neeg txoj hmoo thiab txoj hau kev kawg ces yuav zam tsis dhau kev puas tsuaj li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo

547. Txoj hmoo ntawm tib neeg thiab lub qab ntuj khwb no yog ntsig txog tus Tswv Tsim lub hwv chim kav, nws sib txuas ua ke nrog tus Tswv Tsim tej kev coj; thaum kawg, lawv yeej cais tsis tau tawm ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim. Hauv txhua txoj kev cai ntawm txhua yam, tib neeg to taub txog tus Tswv Tsim tej kev coj thiab Nws lub hwj chim kav; hauv tej kev cai uas txhua yam yuav tsum ua kom muaj txoj sia nyob, tib neeg nkag siab txog tus Tswv Tsim txoj kev kav; hauv txoj hmoo ntawm txhua yam, tib neeg xam pom tej tswv yim ntawm tus Tswv Tsim ua Nws lub hwj chim kav thiab txoj kev tswj kav rau tej ntawd; thiab hauv zeeg sij hawm lub neej txoj sia ntawm tib neeg thiab txhua tsav txhua yam, tib neeg thiaj yog tus paub tseeb txog tus Tswv Tsim tej kev coj thiab tej kev npaj rau txhua yam thiab yam muaj sia, ua tim khawv tau tias tej kev coj thiab tej kev npaj no yuav hloov li cas rau txhua cov kev cai, tej kev cai siv, thiab tej chaw kawm tshawb fawb, lwm lub hwj chim thiab lub zos tag nrho hauv lub ntiaj teb. Yog li, tib neeg thiaj raug yuam kom lees paub txhua tus tib neeg uas raug tsim los yuav tsum tsis muaj peev xwm ua txhaum tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, yeej tsis muaj leej twg yuav txeeb tau los sis hloov tau tej xwm txheej thiab tej yam uas raug npaj ua ntej los ntawm tus Tswv Tsim lawm. Nws nyob rau hauv cov kev cai thiab tej kev cia siv uas tib neeg thiab txhua yam ua neej nyob thiab tsim noob neej ib tiam rau ib tiam. Qhov no tseem tsis yog kev tsim ua tshwm sim ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim thiab los?

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III

548. Txawm tias Vajtswv muaj txhua yam ntawm txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim los xij, Nws coj nruj heev thiab muaj lub hauv paus ntsiab lus rau hauv Nws tej kev ua, thiab tuav qhov tseeb raws li Nws txoj lus. Nws txoj kev ncaj ncees, thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm Nws tej kev ua, ua rau pom txog tus Tswv Tsim qhov rhuav tsis tau thiab qhov ua tsis tau ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Txawm tias Nws muaj txoj kev muaj cai siab tshaj plaws, thiab tag nrho txhua yam yeej nyob hauv Nws txoj kev tswj fwm los xij, thiab txawm tias Nws muaj lub hwj chim los tswj kav tag nrho txhua yam los xij, Nws yeej tsis tau ua puas tsuaj los sis tab kaum Nws tus kheej txoj kev npaj ua, thiab txhua zaus thaum Nws siv Nws txoj kev muaj cai, nws yuav tsum coj nruj raws nraim li Nws tus kheej cov hauv paus ntsiab lus, thiab ua raws nkaus li qhov uas tau hais tawm los ntawm Nws lub qhov ncauj, thiab ua raws li cov kauj ruam thiab cov hom phiaj ntawm Nws txoj kev npaj ua. Tsis tsim nyog hais, tag nrho txhua yam uas Vajtswv tau tswj kav los kuj yuav tau ua raws li cov hauv paus ntsiab lus uas raug siv rau hauv Vajtswv txoj kev muaj cai thiab, thiab yeej tsis muaj tib neeg los sis ib yam khoom dab tsi raug zam los ntawm tej kev npaj ntawm Nws txoj kev muaj cai, los sis lawv yeej tsis muaj peev xwm hloov pauv cov hauv paus ntsiab lus uas raug siv rau hauv Nws txoj kev muaj cai. Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, cov uas raug foom koob hmoov yuav tau txais txoj hmoov zoo uas Nws txoj kev muaj cai coj los, thiab cov uas raug foom phem yuav tau txais lawv txoj kev rau txim vim ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai. Nyob hauv qab lub hwj chim kav ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, tsis muaj tib neeg los sis yam khoom dab tsi raug zam los ntawm kev siv Nws txoj kev muaj cai li, los sis lawv tsis tuaj yeem hloov pauv tau cov hauv paus ntsiab lus uas raug siv rau hauv Nws txoj kev mauj cai. Tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai yeej hloov tsis tau los ntawm tej yam hloov pauv rau hauv txhua feem, thiab, ib yam nkaus, cov hauv paus ntsiab lus uas raug siv rau hauv Nws txoj kev muaj cai yuav hloov tsis tau txawm yuav yog qhov muaj qab hau li cas los xij. Tej zaum lub ntuj thiab lub ntiaj teb yuav hloov pauv loj heev, tiam sis tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai yeej tsis hloov pauv li; tag nrho txhua yam yuav ploj mus, tiam sis tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai yeej tsis ploj mus li. Qhov no yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai uas hloov tsis tau thiab rhuav tsis tau, thiab qhov no yog tus Tswv Tsim qhov tshwj xeeb tshaj plaws!

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

549. Ntxwgnyoog yeej tsis tawv ua txhaum rau Vajtswv lub hwj chim, thiab, dhau qhov no lawm, yeej ib txwm ua tib zoo mloog thiab tau ua raws li Vajtswv cov lus txib thiab cov txhua qhov lus khaiv, yeej tsis tawv dhau tej ntawd li, thiab, tseeb tiag, yeej tsis tawv los hloov pauv Vajtswv cov lus txib tau ywj siab. Tej no yog yam txwv uas Vajtswv tau npaj tseg rau Ntxwgnyoog, thiab yog li Ntxwgnyoog yeej tsis tawv dhau tej kev txwv no. Qhov no tseem tsis yog lub hwj chim loj kawg nkaus ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab los? Qhov no tseem tsis yog kev ua tim khawv rau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab los? Ntxwgnyoog muaj kev nkag siab meej dua tib neeg lawm ntau txog qhov yuav coj li cas rau Vajtswv, thiab qhov yuav xam pom Vajtswv li cas, thiab ntau yam, rau hauv sab yeeb ceeb, Ntxwgnyoog pom Vajtswv lub meej mom thiab txoj kev muaj cai tau meej heev, thiab muaj kev txaus siab tob txog lub hwj chim loj kawj nkaus ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab cov hauv paus ntsiab lus pab txhawb rau txoj kev siv ntawm Nws txoj kev muaj cai. Nws tsis tawv, kiag li, uas yuav saib tsis taus lawv li, los sis tsis tawv yuav ua txhaum rau lawv hlo li, los sis ua tej yam uas yuav ua txhaum rau Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab nws tsis tawv los cam txog Vajtswv qhov kev chim siab rau txhua yam. Txawm tias nws tus yeeb yam ib txwm yog dab phem thiab khav theeb los xij, Ntxwgnyoog yeej tsis tawv dhau tej ciaj ciam thiab tej kev txwv uas Vajtswv tau npaj tseg rau nws lawm. Tau ntau phlom lub xyoos lawm, nws ua raws nraim kom nruj li tej ciaj ciam no, ua raws li txhua txoj kev cai thiab txoj lus txib uas Vajtswv tau muab rau nws lawm, thiab yeej tsis muaj peev xwm tawv txaus los hla dhau qhov hom tseg no li. Txawm tias nws siab phem lim hiam los xij, Ntxwgnyoog yeej tseem ntse dua cov tib neeg qia vuab tsuab; nws paub tus Tswv Tsim lub cev yeeb yam, thiab paub nws tus kheej tej ciaj cim. Los ntawm Ntxwgnyoog tej kev ua ntsig txog “kev zwm rau” nws tuaj yeem pom tau tias Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim yog cov cai saum ntuj ceeb tsheej uas Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem ua txhaum tau rau, thiab vim tias nws yog thooj kiag li ntawm Vajtswv qhov tshwj xeeb thiab txoj kev muaj cai uas tag nrho txhua yam muaj kev hloov pauv thiab tsim noob neej nthuav dav mus muaj paus muaj ntsis, tias tib neeg ntiaj teb thiaj tuaj yeem nyob tau thiab huaj vam mus raws li lub hauv paus uas Vajtswv tau teeb tseg, tsis muaj leej twg los sis yam khoom dab tsi tuaj yeem ua rau txoj lus txib no puas tau, thiab tsis muaj leej twg los sis yam khoom dab tsi tuaj yeem hloov txoj cai no tau—vim tag nrho lawv los ntawm tus Tswv Tsim ob txhais tes los, thiab los ntawm tus Tswv Tsim txoj lus txib thiab txoj kev muaj cai los.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

550. Ntxwgnyoog lub cev yeeb yam tshwj xeeb ua rau tib neeg ntau leej muaj kev txaus siab heev rau hauv nws qhov ua rau pom txog ntau feem yeeb yam. Nws tseem muaj ntau leej tib neeg ruam uas ntseeg tias, tag nrho Vajtswv, Ntxwgnyoog nkawd puav leej muaj txhua yam ntawm txoj kev muaj cai, vim Ntxwgnyoog tuaj yeem nthuav tawm txog tej txuj ci phim hwj tau, thiab tuaj yeem ua txhua yam uas tib neeg ntiaj teb tsis muaj peev xwm ua tau. Yog li, ntxiv rau ntawm qhov kev pe hawm Vajtswv lawm, ces tib neeg ntiaj teb kuj tshwj tseg ib lub chaw nyob hauv lawv lub siab rau Ntxwgnyoog thiab, thiab tseem pe hawm Ntxwgnyoog ib yam li yog Vajtswv. Cov neeg no yog tag nrho ob hom neeg ntxim hlub thiab ntxim ntxub. Lawv yog cov neeg ntxim hlub vim los ntawm lawv qhov tsis paub qab hau dab tsi, thiab ib txwm tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb uas phem. Rau ntawm theem no, Kuv xav tias nws tseem ceeb yuav tau qhia rau nej paub txog txoj kev muaj cai yog dab tsi, tej cim yog dab tsi, thiab nws sawv cev rau dab tsi. Muab hais dav dav tias, Vajtswv Tus Kheej yog txoj kev muaj cai, Nws txoj kev muaj cai yog tej cim siab tshaj plaws thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab Vajtswv Tus Kheej txoj kev muaj cai sawv cev rau Vajtswv lub meej mom thiab lub cev yeeb yam. Yeeb vim yog qhov no, Ntxwgnyoog puas muaj lub siab tawv txaus los hais tau tias nws tus kheej yog Vajtswv? Ntxwgnyoog puas muaj lub siab tawv txaus hais tias nws tau tsim tag nrho txhua yam, thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua yam? Tseeb tiag nws ua tsis tau hlo li! Vim nws tsis muaj peev xwm ntawm txoj kev tsim tag nrho txhua yam tau; los txog niaj hnub tam sim no, nws yeej tseem tsim tsis tau ib yam dab tsi li Vajtswv, thiab yeej tsim tsis tau ib yam dab tsi uas muaj sia li. Vim hais tias nws tsis muaj Vajtswv txoj kev muaj cai, nws yeej tsis muaj txhua yam ntawm Vajtswv lub meej mom thiab lub cev yeeb yam, thiab qhov no raug npaj tseg raws li nws lub ntsiab tseem ceeb. Nws puas muaj tib lub hwj chim ib yam li Vajtswv? Tseeb tiag nws tsis muaj hlo li! Yam uas peb hu tej kev ua ntawm Ntxwgnyoog, thiab tej txuj txij phim hwj uas Ntxwgnyoog tau ua rau pom yog dab tsi? Nws puas yog hwj chim? Puas tuaj yeem raug hu tau tias yog txoj kev muaj cai? Tseeb tiag nws tsis yog li! Ntxwgnyoog coj tej kev ua phem, thiab tej kev npau taws, tej kev puas tsuaj, thiab tej kev cuam tshuam txhua feem yeeb yam rau ntawm Vajtswv txoj dej num. Los tau ntau txhiab lub xyoos dhau los, dhau ntawm tej kev lwj liam thiab kev ua phem rau tib neeg ntiaj teb, thiab kev dag thiab kev ntxias dag tib neeg kom ua siab phem lim hiam thiab txhob lees txais yuav Vajtswv kom tib neeg taug kev mus rau lub hav tsaus ntawm txoj kev tuag, Ntxwgnyoog puas tau ua ib yam dab tsi tiav uas tsim nyog tib neeg yuav tau ua kev nco tseg, kev qhuas tseg, los sis kev tuav tseg? Yog Ntxwgnyoog muaj txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, tib neeg ntiaj teb puas yuav raug nws ua lwj liam? Yog Ntxwgnyoog muaj txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, tib neeg ntiaj teb puas raug nws ua puas tsuaj? Yog Ntxwgnyoog muaj lub hwj chim thiab txoj kev muaj cai, tib neeg ntiaj teb puas tso Vajtswv tseg thiab tig mus rau txoj kev tuag? Vim Ntxwgnyoog tsis muaj txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim, yam uas peb yuav tsum hais txog lub ntsiab xaus ntawm tag nrho txhua yam uas nws ua yog muaj dab tsi xwb? Muaj cov neeg uas tsim lub ntsiab ntawm tag nrho yam uas Ntxwgnyoog ua tias yog kev dag ntxias, tiam sis Kuv ntseeg tias lub ntsiab txhais zoo li no tsis phim kiag li. Tej kev ua phem ntawm nws txoj kev ua lwj liam rau tib neeg ntiaj teb puas yog kev dag ntxias tiag tiag? Lub zog ua phem uas Ntxwgnyoog tau tsim txom Yauj, thiab nws txoj kev siab phem xav tsim txom thiab nqos nws, tsis tuaj yeem ua tau los ntawm kev dag ntxias nkaus xwb. Thaum tig sabi qab, mus saib ib ntsais muag, tej pab yaj thiab tej pawg tsiaj ntawm Yauj, muaj nyob txhij vog mus deb ncua muag thiab dav thoob plaws puag tim tej toj roob qis thiab tej roob siab, cia li ploj mus tag nrho lawm; ib ntsais muag xwb, Yauj txoj hmoov loj tshaj plaws tau ploj mus lawm. Qhov ntawd puas raug ua tiav tau los ntawm txoj kev dag ntxias? Tus yeeb yam ntawm tag nrho yam uas Ntxwgnyoog ua phim raws thiab haum raws tej ntsiab lus phem xws li kev ua puas tsuaj, kev cuam tshuam, kev rhuav pov tseg, kev ua kom raug mob, kev ua phem, kev ua siab phem lim hiam, thiab kev tsaus ntuj nti, thiab yog li tag nrho tej kev tshwm sim ntawm kev tsis ncaj ncees thiab kev phem thiaj sib khi nrog Ntxwgnyoog tej kev coj ua yam khiav tsis dhau, thiab nws faib cais tawm tsis tau los ntawm Ntxwgnyoog lub ntsiab tseem ceeb uas phem. Txawm tias Ntxwgnyoog yuav muaj “hwj chim” loj npaum li cas los xij, txawm tias nws yuav siab tawv thiab siab hlob npaum li cas los xij, txawm tias nws rab peev xwm tsim kev puas tsuaj yuav loj npaum li cas los xij, txawm tias nws tej tswv yim uas nws ua lwj liam thiab dag tib neeg yuav dav npaum li cas los xij, txawm tias txoj kev ntse yuav yog kev ntxias dag thiab txawj dag los hawv tib neeg npaum li cas los xij, txawm tias yuav hloov pauv tau li cas los xij, nws yeej tsis muaj peev xwm tsim yam muaj sia tau, yeej tsis muaj peev xwm tsim tej cai los sis tej kev cai tswj kav rau tag nrho txhua yam, thiab yeej tsis muaj peev xwm tswj kav thiab tswj ib yam khoom twg li, txawm tias yuav yog yam muaj sia los sis tsis muaj sia. Nyob hauv tag nrho lub qab ntuj khwb thiab lub ntuj, yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg los sis ib yam khoom twg uas yug los ntawm nws los, los sis tshwm sim vim los ntawm nws; tsis muaj ib tug tib neeg twg los sis ib yam khoom twg uas raug tswj kav los ntawm nws, los sis nws yog tus tswj. Qhov txawv, nws tsis yog yuav tsum nyob hauv qab Vajtswv txoj kev tswj fwm xwb, tiams is, dhau qhov no lawm, yuav tsum ua raws Vajtswv txhua cov lubs txib thiab cov kev cai. Yog tsis muaj Vajtswv kev tso cai, nws yeej nyuaj heev rau Ntxwgnyoog los tuav tau ib tee dej los sis ib lub xuab zeb nyob rau ntawm daim av no; yog tsis muaj Vajtswv kev tso cai, Ntxwgnyoog yeej tsis tuaj yeem tshem tau tej ntsaum tawm mus ntawm daim av, cia tib neeg ntiaj teb nkaus xwb, cov uas Vajtswv tau tsim los. Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, Ntxwgnyoog tseem qis dua tej paj li lij saum roob, tej noog uas ya saum nruab ntug, tej ntses nyob hauv dej hiav txwv, thiab tej kas nyob hauv lub ntiaj teb. Nws tes dej num nyob rau ntawm tag nrho txhua yam yog yuav tsum tiam tag nrho rau txhua yam, thiab ua txoj dej num rau tib neeg ntiaj teb, thiab tiam Vajtswv txoj dej num thiab Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Txawm tias nws tus yeeb yam siab phem lim hiam yuav zoo li cas los xij, thiab nws lub ntsiab tseem ceeb uas phem yuav zoo li cas los xij, tib yam uas nws tuaj yeem ua tau yog yuav tsum ua raws nraim li nws lub luag hauj lwm: kev tiam Vajtswv, thiab kev hu nkauj zoo mloog rau Vajtswv. Yam zoo li no yog lub tseem ntsiab thiab lub chaw ntawm Ntxwgnyoog. Nws lub ntsiab tseem ceeb tsis muaj feem xyuam sib txuas nrog txoj sia, tsis muaj feem xyuam sib txuas nrog luj hwj chim, tsis muaj feem xyuam sib txuas nrog txoj kev muaj cai; nws yog Vajtswv ib yam khoom ua si, tsuas yog ib lub tshuab tiam Vajtswv xwb!

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

551. Txawm tias Ntxwgnyoog ntsia ua qhov muag ntshaw heev rau Yauj los xij, yog tsis muaj Vajtswv txoj kev tso cai nws yuav tsis muaj lub siab tawv txaus los tuav ib txoj plaub hau nyob ntawm Yauj lub cev li. Txawm tias Ntxwgnyoog yeej xeeb txawm muaj kev phem thiab kev lim hiam ntais ntuj los xij, tom qab Vajtswv tau tsim Nws txoj lus txib rau nws lawm, nws yeej tsis muaj kev xaiv tiam sis yuav tsum ua raws li Vajtswv txoj kev cai xwb. Yog li, txawm tias Ntxwgnyoog yuav vwm loj vwm leg npaum nkaus li ib tug hma nyob rau ntawm cov yaj thaum nws tau ntsib Yauj los xij, nws tsis tawv txaus ua dhau tej kev txwv uas Vajtswv tau npaj rau nws lawm, tsis tawv txaus ua txhaum Vajtswv cov lus txib, thiab hauv txhua yam uas nws tau ua, Ntxwgnyoog tsis tawv ua txawv txav mus ntawm cov hauv paus ntsib lus thiab tej kev txwv ntawm tus Tswv Tsim cov lus—qhov no tseem tsis yog ib qho tseeb thiab los? Los ntawm qhov no nws tuaj yeem pom tias Ntxwgnyoog tsis tawv ua txhaum ib lo lus ntawm Vajtswv Yehauvas cov lus li. Rau Ntxwgnyoog, txhua txhua lo lus tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los yog ib txoj lus txib thiab ib txoj cai saum ntuj ceeb tsheej, ib qho kev nthuav tawm ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai—txhawm rau pab txhawb Vajtswv txhua txhua txoj lus yog qhia txog Vajtswv txoj kev rau txim rau cov uas ua txhaum Vajtswv cov lus txib, thiab cov uas tsis mloog lus thiab tiv cov cai saum ntuj ceeb tsheej. Ntxwgnyoog paub meej meej tias yog nws ua txhaum Vajtswv cov lus txib, ces nws yuav tsum lees txais yam yuav tshwm sim los ntawm kev ua txhaum rau Vajtswv txoj kev muaj cai thiab kev tiv cov cai saum ntuj ceeb tsheej. Tej kev tshwm sim no nkaus xwb yuav zoo li cas? Tsis tas hais li, lawv yog nws txoj kev rau txim los ntawm Vajtswv. Ntxwgnyoog tej kev ua rau Yauj mas yog ib qho me me ntawm nws txoj kev lwj liam ntawm tib neeg, thiab thaum Ntxwgnyoog tab tom ua tej kev ua no, tej kev txwv uas Vajtswv tau npaj tseg thiab tej lus txib uas Nws tau tsim rau Ntxwgnyoog yog ib yam me me ntawm cov hauv paus ntsiab lus txhawb txhua txhua yam uas nws ua. Ntxiv rau qhov no, lub luag dej num thiab lub chaw ntawm Ntxwgnyoog nyob hauv lub ntsiab no yog ib yam me me ntawm nws lub luag dej num thiab lub chaw nyob hauv txoj dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg xwb, thiab Ntxwgnyoog qhov mloog lus tag nrho rau Vajtswv hauv nws txoj kev sim Yauj siab yog ib yam me me ntawm qhov uas Ntxwgnyoog tsis tawv dhau ib qho luaj dev mub rau Vajtswv hauv txoj dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Tej yam me me no muab kev ceeb toom dab tsi rau nej? Nyob rau hauv tag nrho txhua yam, suav nrog Ntxwgnyoog tib si, tsis muaj tib neeg los sis ib yam dab tsi uas muaj peev xwm yuav ua txhaum rau cov cai thiab tej kev cai saum ntuj ceeb tsheej uas tus Tswv Tsim tau npaj tseg lawm, thiab tsis muaj tib neeg los sis ib yam dab tsi uas yuav muaj peev xwm tawv los ua txhaum tej cai thiab tej kev cai saum ntuj ceeb tsheej, vim tsis muaj tib neeg los sis ib yam khoom dab tsi yuav tuaj yeem hloov tau los sis khiav dim txoj kev rau txim uas tus Tswv Tsim rau txim rau cov uas tsis mloog lus rau tej cai no. Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm tsim cov cai thiab tej kev cai saum ntuj ceeb tsheej, tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj li muaj lub hwj chim ua kom siv tau tej cai no, thiab tsuas yog tus Tswv Tsim lub hwj chim nkaus xwb thiaj li tsis muaj tib neeg los sis ib yam khoom dab tsi tuaj yeem ua txhaum rau. Qhov no tsuas yog txoj kev muaj cai tshwj xeeb ntawm tus Tswv Tsim nkaus xwb, thiab txoj kev muaj cai no nyob siab tshaj plaws rau ntawm tag nrho txhua yam, thiab yog li, thiaj tsis tuaj yeem hais tau tias “Vajtswv yog tus loj tshaj plaws thiab Ntxwgnyoog yog tus loj ob.” Zam rau tus Tswv Tsim uas yog tus muaj txoj kev muj cai tshwj xeeb, tsis muaj lwm tus Vajtswv lawm!

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

552. Ntxwgnyoog tau ua lwj liam rau tib neeg ntiaj teb los tau ntau txhiab xyoo lawm. Nws tau tsim kev phem suav tsis txheeb li lawm, tau dag ntxias tib neeg ib txheej rau ib txheej, thiab tau ua txhaum loj heev rau hauv lub ntiaj teb lawm. Nws tau tsim txom tib neeg, tau dag ntxias tib neeg, tau ntxias dag tib neeg kom tiv Vajtswv, thiab tau ua txhaum tej kev ua phem uas tau ua kom feeb tsis meej thiab puas rau Vajtswv txoj kev npaj ntawm kev cawm tib neeg zaum tas zaum thiab. Tiam sis, nyob hauv qab Vajtswv txoj kev muaj cai, tag nrho txhua yam thiab yam muaj sia tseem yuav ua raws li tej kev cai tswj kav thiab cov cai uas tau npaj tseg los ntawm Vajtswv yam tsis tu ncua. Muab piv rau Vajtswv txoj kev muaj cai, Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem thiab kev thab zes mas phem heev tiag tiag, txaus dhuav tiag tiag thiab ntxim ntxub heev, thiab me heev thiab tsis ruaj khov kiag li. Txawm tias Ntxwgnyoog yuav taug kev mus rau ntawm tag nrho txhua yam uas Vajtswv tau tsim los xij, nws tsis tuaj yeem muaj cai ib qho me me li los hloov tib neeg, tej yam dab tsi, thiab tej khoom uas Vajtswv tau txib ua. Ntau txhiab xyoos tau dhau mus lawm, thiab tib neeg ntiaj teb tseem txaus siab hlo rau qhov kaj thiab tej huab cua uas Vajtswv tau muab pub, tseem ua pa tso pa raws li qhov tau muab los ntawm Vajtswv Tus Kheej, tseem txaus siab hlo rau tej paj ntoos, tej noog, tej ntses thiab tej kab uas raug tsim los ntawm Vajtswv, thiab tseem txaus siab hlo rau tag nrho txhua tsav uas tau npaj los ntawm Vajtswv; nruab hnub thiab hmo ntuj tseem sib hloov pauv mus los tas li; tseem muaj plaub lub caij nyoog hloov pauv mus los ib yam li qhov ib txwm muaj thiab; tej os dawb tseem ya sum ntuj tsiv tawm mus rau thaum caij ntuj no, thiab tseem rov qab los rau thaum lub caij nplooj ntoos hlav tom ntej; tej ntses nyob hauv dej yeej ib txwm tsis tawm mus ntawm tej dej ntws thiab tej pas dej—lawv tej chaw nyob; tej kab tsaus ntuj nyob hauv lub ntiaj teb tseem quaj hauv lawv lub siab tawm los rau thaum caij ntuj sov; tej kab npis nyob hauv cov nyom maj mam dhia mus los raws seem cua rau thaum lub caij nplooj ntoo zeeg; tej os dawb los sib sau ua ke ua tsheej pab, hos tej dav tseem nyob tib tug mus li qub; tej tsov ntxhuav tseem niaj hnub caum tej tsiaj tom noj li qhov qub; mos lwj yeej tsis yuam kev rau tej nyom thiab tej paj ntoos…. Txhua yam muaj sia nyob ntawm tag nrho txhua yam tsiv tawm mus thiab tsiv rov qab los, thiab dhau ntawd rov qab tsiv tawm mus ib zaug ntxiv, kev hloov pauv qas txhiab qas plhom yam tshwm sim rau hauv ib ntsais muag xwb—tiam sis yam uas tsis hloov pauv yog lawv tej kev xav thiab cov cai ntawm kev muaj sia nyob dim. Lawv nyob rau hauv Vajtswv txoj kev npaj pab cuam thiab kev yug, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov tau lawv tej kev xav, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem ua puas tau rau lawv tej kev cai tswj kav ntawm kev muaj sia nyob dim. Txawm tias tib neeg ntiaj teb, cov uas nyob rau ntawm tag nrho txhua yam, raug ua lwj liam thiab raug dag ntxias los ntawm Ntxwgnyoog lawm los xij, tib neeg tseem tsis tuaj yeem tso tej dej tseg uas raug tsim los ntawm Vajtswv, thiab tej cua uas raug tsim los ntawm Vajtswv, thiab tag nrho txhua yam uas raug tsim los ntawm Vajtswv, thiab tib neeg tseem ua neej nyob thiab tsim noob neej rau hauv lub chaw no uas raug sim los ntawm Vajtswv. Tej kev xav ntawm tib neeg ntiaj teb yeej tsis hloov pauv li. Tib neeg tseem siv lawv ob lub qhov muag pom kev, siv lawv ob lub pob ntseg hnov lus, siv lawv lub hlwb xav, siv lawv lub siab kom to taub, siv lawv txhais ceg thiab ko taw mus kev, siv lawv ob txhais tes ua dej num, thiab lwm yam ntxiv mus; tag nrho tej kev xav uas Vajtswv tau muab rau tib neeg txhawm rau lawv lees txais Vajtswv txoj kev npaj pab cuam tseem tsis tau hloov pauv, tej peev xwm los ntawm tib neeg qhov kev koom tes nrog Vajtswv tseem tsis tau hloov pauv, tib neeg tej kev cheem tsum sab ntsuj plig tseem tsis tau hloov pauv, tib neeg ntiaj teb txoj kev xav nrhiav lawv tej hauv paus thaum chiv thawj tseem tsis tau hloov pauv, tib neeg ntiaj teb txoj kev ntshaw kom raug cawm los ntawm tus Tswv Tsim tseem tsis tau hloov pauv. Ntawd yog tej xwm txheej tam sim no ntawm tib neeg ntiaj teb, cov uas nyob hauv qab Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab cov uas thev taus Ntxwgnyoog txoj kev puas ntsoog lo ntshav li. Txawm tias tib neeg ntiaj teb raug Ntxwgnyoog caij tsuj los xij, thiab tsis muaj Adas thiab Evas nkawd mus ntxiv lawm suav txij thaum pib ntawm txoj kev tsim los, tiam sis dua ntawd muaj puv npo ntawm tej yam uas tig rov qab ua yeeb ncuab rau Vajtswv, xws li kev paub, kev xav hauv nruab siab, kev xam phem, thiab lwm yam, thiab puv npo tus moj yam phem qias vuab tsuab, hauv Vajtswv lub qhov muag, tib neeg ntiaj teb tseem yog tib hom tib neeg ntiaj teb uas Nws tau tsim xwb. Tib neeg ntiaj teb tseem raug tswj kav thiab raug coj raug qhia los ntawm Vajtswv, thiab tseem nyob rau hauv lub hauv paus uas Vajtswv tau npaj tseg, thiab yog li nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag, tib neeg ntiaj teb, cov uas raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm, tsuas puv npo yam vuab tsuab, ua rau ntxhov quas niab, ua rau hnov qeeb me ntsis, ua rau tsis hnov qab zoo li qhov ib txwm muaj lawm, thiab zoo li laus zog tuaj—tiam sis tag nrho lub luag hauj lwm thiab tej kev xav ntawm ib neeg yeej tsis raug ua puas tsuaj hlo li. Qhov no yog tib neeg ntiaj teb uas Vajtswv xav cawm dim. Cov tib neeg no yuav tsum hnov lub suab hu ntawm tus Tswv Tsim, thiab hnov lub suab ntawm tus Tswv Tsim, thiab lawv yuav sawv tsees los thiab maj nroos nrhiav lub hauv paus ntawm lub suab no. Cov tib neeg no yuav tsum ntsia pom tus duab ntawm tus Tswv Tsim thiab dhau los tsis quav ntsej txog txhua yam, thiab tso txhua yam tseg, txhawm rau fij lawv tus kheej rau Vajtswv, thiab yuav muab lawv txoj sia tso tag nrho rau Nws. Thaum tib neeg ntiaj teb lub siab to taub cov lus tiag tiag ntawm tus Tswv Tsim lawm, tib neeg yuav tsis kam txais yuav Ntxwgnyoog thiab yuav los tuaj tus Tswv Tsim tog; thaum tib neeg ntiaj teb tau ntxuav tej lo av tawm mus ntawm lawv lub cev lawm, thiab tau txais kev npaj pab cuam thiab kev yug ntawm tus Tswv Tsim lawm, ces kev cim xeeb ntawm tib neeg yuav rov qab zoo los, thiab thaum lub sij hawm no tib neeg ntiaj teb thiaj yuav rov qab los rau ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tswj fwm tiag tiag li.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

553. Tib neeg tsis muaj peev xwm yuav qog raws tau Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab lub cev yeeb yam thiab tib neeg tsis muaj peev xwm xyaum ua cuav tau rau Vajtswv lub meej mom. Txawm tias koj muaj peev xwm xyaum ua lub suab cuav tau li thaum Vajtswv hais lus los xij, koj tsis muaj peev xwm qog raws Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb tau. Txawm tias koj muaj peev xwm sawv rau hauv Vajtswv qhov chaw thiab xyaum ua tus Vajtswv cuav tau los xij, koj yeej tsis muaj peev xwm ua tau yam uas Vajtswv xav ua, thiab yeej tsis muaj peev xwm tswj kav thiab txib tag nrho txhua yam tau. Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, koj tsuas yog ib yam muaj sia me me xwb, thiab txawm koj tej txuj ci thiab rab peev xwm yuav loj npaum li cas los xij, txawm koj yuav muaj peev xwm npaum li cas los xij, koj nyob tag nrho hauv tus Tswv Tsim txoj kev tswj fwm. Txawm tias koj muaj peev xwm tawv hais tau qee cov lus los xij, qhov no tsis tuaj yeem qhia tau tias koj muaj tus Tswv Tsim lub ntsiab tseem ceeb, los sis muaj tus Tswv Tsim txoj kev muaj cai. Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim yog Vajtswv Tus Kheej lub ntsiab tseem ceeb. Ob yam no tsis yog kawm tau los los sis raug ntxiv los sab nraud los, tiam sis yeej xeeb txawm yog Vajtswv Tus Kheej lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li kev sib raug zoo ntawm tus Tswv Tsim thiab yam muaj sia raug tsim los yeej hloov pauv tsis tau. Li yog ib yam ntawm cov muaj sia raug tsim los, tib neeg yuav tsum saib xyuas lawv tus kheej theem chaw, thiab coj tus cwj pwm kom zoo. Yuav tsum ua raws li qhov tus Tswv Tsim tau muab tso rau koj lawm. Txhob ua tawm ntawm txoj kab, los sis ua tej yam dhau ntawm koj rab peev xwm lawm los sis yam uas Vajtswv tsis nyiam kiag li. Txhob sim ua tus loj, los sis rais los ua tus muaj peev xwm tshwj xeeb, los sis siab tshaj lwm tus, los sis txhob nrhiav qhov rais los ua Vajtswv. Qhov no yog yam uas tib neeg yuav tsum tsis txhob ntshaw ua tus ub tub no. Qhov nrhiav kom rais los ua tus loj los sis yog ib tug muaj peev xwm tshwj xeeb yog yam tsis muaj qab hau. Qhov nrhiav kom los ua Vajtswv haj yam yog yam puas ntsej muag tshaj; nws yog kev dhuav thiab kev ntxim ntxub. Yam uas txaus qhuas, thiab yam uas yam muaj sia yuav tsum tau tuav tseg tshaj txhua yam, yog rais los ua ib yam muaj sia tiag tiag; qhov no yog tib lub hom phiaj uas txhua tus tib neeg yuav tsum caum.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

Qhov Dhau Los: XI. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Paub Vajtswv

Ntxiv Mus: B. Nyob rau ntawm Vajtswv Tus Moj Yam Ncaj Ncees

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No