B. Nyob rau ntawm Vajtswv Tus Moj Yam Ncaj Ncees

554. Nyob rau hauv Nws tes hauj lwm zaum kawg ntawm kev xaus rau ib tiam, Vajtswv tus moj yam ces yog tus ntawm txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nyob rau qhov uas Nws nthuav tawm tag nrho tej uas tsis ncaj ncees, es thiaj li txiav txim tau txhua tus neeg rau sawv daws pom, thiab tsim kho kom cov uas hlub Nws yam ua siab dawb paub ntawd kom zoo tiav log. Tsuas yog ib tug moj yam zoo li no xwb thiaj li coj tau ib tiam los rau qhov xaus. Tiam kawg twb los txog lawm. Txhua yam nyob rau hauv qhov kev tsim tawm ces yuav raug muab sib cais raws li lawv hom, thiab faib mus rau ntau pab raws li lawv tus yeeb yam. Qhov no yog lub sij hawm uas Vajtswv nthuav tawm qhov kawg ntawm tib neeg thiab lawv txoj hau kev kawg. Yog tib neeg tsis tau raug kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces yuav tsis muaj kev qhia tshwm lawv tej kev tsis mloog lus thiab kev tsis ncaj ncees. Tsuas yog los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb mas qhov kawg ntawm tag nrho tej uas raug tsim tawm los thiaj li yuav raug nthuav tawm tau. Tib neeg tsuas qhia qhov tseeb ntawm lawv tus kheej thaum uas raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau xwb. Cov phem yuav raug tso nrog cov phem, cov zoo nrog cov zoo, thiab tag nrho tib neeg yuav raug cais tawm mus raws li lawv hom. Los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, qhov kawg ntawm txhua yam uas raug tsim tawm los yuav raug nthuav tawm, ces kom cov phem thiaj li raug rau txim rau thiab cov zoo thiaj li tau xais phaj tshab, thiab tag nrho txhua tus neeg yuav yog pej xeem rau Vajtswv txoj kev tswj fwm. Tag nrho tes hauj lwm no mas yuav tsum ua tiav los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim uas ncaj ncees. Vim tib neeg tej kev qias vuab tsuab tau nce mus txog qhov siab tshaj plaws lawm thiab lawv qhov kev tsis mloog lus tau dhau mus rau qhov phem tshaj plaws lawm, tsuas yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees xwb, qhov uas feem ntau yog qhov kev sib sau ua ke ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim thiab raug muab nthuav tawm nyob rau tiam kawg, thiaj li hloov tau tag nrho thiab ua tau kom tib neeg muaj txhua yam. Tsuas yog tus moj yam no xwb thiaj li muaj cuab kav qhia tshwm tej kev phem thiab yog li ntawd rau txim hnyav rau tag nrho cov tsis ncaj ncees. Yog li ntawd, ib tug moj yam zoo li tus no thiaj li ntxaum tag nrho nrog rau qhov tseem ceeb ntawm tiam no, thiab qhov kev nthuav tawm thiab kev tso saib txog Nws tus moj yam thiaj li muab ua kom tshwm sim rau tes hauj lwm ntawm ib tiam tshiab twg. Nws tsis yog hais tias Vajtswv nthuav tawm Nws tus moj yam raws li siab xav thiab yam tsis muaj qab hau li. Xam hais tias, nyob rau qhov kev nthuav tawm txog qhov kawg ntawm tib neeg nyob rau tiam kawg, Vajtswv muab kev khuv leej thiab kev hlub yam tsis muaj chaw kawg li rau tib neeg thiab hlub lawv ntxiv mus tas zog li, tsis muab tib neeg cob rau kev txiav txim yam ncaj ncees rau li tab sis tseem ho muaj kev zam, kev ua siab ntev, thiab kev zam txim, thiab kev tshem txim tawm rau tib neeg tsis hais lawv tej kev txhaum yuav loj npaum li cas li, yam tsis muaj ib qho kev txiav txim yam ncaj ncees rau li: yog li ntawd thaum twg es Vajtswv qhov kev cawm tib neeg thiaj li yuav muab coj los rau qhov chaw xaus? Thaum twg es ib tug moj yam zoo li no thiaj yuav muaj cuab kav coj tau tib neeg mus rau noob neej txoj hau kev kawg uas zoo tsim nyog? Muab, ua kev piv txwv, ib tug neeg txiav txim uas muaj kev hlub tag mus li xwb, ib tug neeg txiav txim uas muaj lub ntsej muag siab dawb siab zoo thiab muaj lub siab mos siab muag. Nws hlub tib neeg yam tsis xav txog tej kev txhaum cai uas lawv tau ua, thiab nws yeej hlub thiab ua siab ntev rau lawv tsis hais lawv yog leej twg li. Nyob rau qhov xwm txheej ntawd, thaum twg nws thiaj li yuav muaj cuab kav txiav txim tau kom ncaj ncees mas? Nyob rau thaum tiam kawg, tsuas yog kev txiav txim kom ncaj ncees xwb thiaj li yuav cais tau tib neeg raws li lawv hom thiab coj tau tib neeg mus rau ib qho chaw tshiab. Nyob rau txoj kev no, tag nrho ib tiam thiaj li yuav muab coj los rau qhov chaw xaus tau los ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)

555. Kuv lub npe yuav nrov ncha moo lug ib lub tsev mus rau ib lub tsev, rau txhua haiv neeg thiab rau txhua txoj xub kev, thiab yuav raug qw tawm ntawm lub qhov ncauj ntawm cov laus thiab me nyuam yaus tib yam nkaus thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb ntiaj teb; qhov no yog ib qho tseeb tiag. Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas tsis xws li leej twg thiab, ib qho ntxiv, Kuv yog tus thiab yog tib tug neeg ntawm Vajtswv xwb. Ntau dua ntawd, Kuv, tag nrho lub cev nqaij daim tawv, yog qhov kev tshwm sim txhua yam puv npo ntawm Vajtswv. Leej twg los kav liam uas tsis hwm Kuv, leej twg los kav liam uas muaj kev tawm tsam nyob rau hauv lawv ob lub qhov muag, thiab leej twg los kav liam uas nyiam hais lus tawm tsam Kuv ces yuav tuag los ntawm Kuv txoj kev foom phem rau thiab txoj kev npau taws (yuav muaj kev foom phem vim Kuv txoj kev npau taws). Tsis tas li ntawd, leej twg los kav liam uas tsis muab siab npuab rau Kuv los sis saib tsis taus Kuv, thiab leej twg los kav liam uas muaj cuab kav sim dag Kuv, yuav tsum tuag los ntawm Kuv txoj kev ntxub. Kuv txoj kev ncaj ncees, muaj hwj chim tshaj, thiab kev txiav txim yuav ntxeem nyob mus ib txhiab thiab ib txhis. Thaum xub thawj, Kuv tau hlub thiab muaj lub siab hlub tshua, tab sis qhov no tsis yog tus moj yam ntawm Kuv lub hwj huaj uas muaj txhua yam tiav hlo; kev ncaj ncees, muaj hwj chim tshaj, thiab kev txiav txim tsuas yog muaj kev txiav txim tus moj yam ntawm Kuv, Vajtswv Tus Kheej uas muaj txhua yam tiav hlo. Thaum Tiam Hmoov Hlub, Kuv muaj kev hlub thiab kev hlub tshua. Vim yog txoj hauj lwm Kuv yuav tsum ua kom tiav, Kuv muaj kev hlub siab zoo thiab kev hlub tshua; tom qab ntawd, txawm li cas los xij, tsis muaj kev xav tau ntxiv rau tej yam ntawd lawm (thiab ib txwm tsis tau muaj dua ib zaug li). Nws yog kev ncaj ncees, muaj hwj chim tshaj, thiab kev txiav txim, thiab qhov no yog tag nrho tus moj yam ntawm Kuv txoj kev ua neej ua ke nrog Kuv lub hwj huam uas muaj txhua yam tiav hlo.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 79

556. Yuav kom nkag siab txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, ib tug neeg yuav tsum xub to taub txog Vajtswv tej kev xav: yam dab tsi Nws ntxub, yam dab tsi Nws tsis nyiam kiag li, yam dab tsi Nws hlub, Nws ua siab ntev thiab muaj lub siab hlub tshua rau leej twg, thiab hom neeg zoo li cas Nws muab txoj kev hlub tshua rau. Qhov no yog ib lub ntsiab lus tseem ceeb. Ib tug neeg yuav tsum to taub ntxiv tias, txawm Vajtswv yuav hlub nws npaum li cas los xij, txawm Nws muaj kev hlub tshua thiab kev hlub ntau npaum li cas rau tib neeg los xij, Vajtswv tsis zam txim rau ib tug twg uas ua txhaum rau Nws lub meej mom thiab lub luag hauj lwm, thiab Nws yuav tsis zam lub txim rau ib tug twg uas ua saib tsis taus Nws lub koob meej. Txawm hais tias Vajtswv hlub tib neeg los xij, Nws tsis ua raws lawv lub siab. Nws muab Nws txoj kev hlub, Nws txoj kev hlub tshua, thiab Nws lub siab ntev rau tib neeg, tab sis Nws tsis tau uas raws li lawv; Vajtswv muaj Nws cov ntsiab cai thiab Nws cov kev txwv. Txawm hais tias Vajtswv txoj kev hlub ntawm koj tau li cas los xij, txawm hais tias txoj kev hlub ntawd yuav tob npaum li cas los xij, koj yuav tsum tsis txhob saib Vajtswv ib yam li koj saib lwm tus neeg. Txawm nws yog qhov tseeb hais tias Vajtswv saib tib neeg nrog kev sib raug zoo tshaj plaws los xij, yog tias ib tug neeg saib Vajtswv ib yam li lwm tus neeg, zoo li Nws yog lwm tus neeg raug tsim los, zoo li tus phooj ywg los sis khoom siv rau pe hawm xwb, ces Vajtswv yuav ploj Nws lub ntsej muag mus ntawm lawv thiab tso lawv tseg. Qhov no yog Nws tus moj yam, thiab tib neeg yuav tsum tsis txhob xav li qhov teeb meem no. Yog li, peb nquag pom cov lus zoo li no tau hais los ntawm Vajtswv txog Nws tus moj yam lawm: Nws tsis muaj teeb meem dab tsi tias koj tau taug ntau txoj kev npaum li cas los xij peem, koj tau ua hauj lwm tiav ntau npaum li cas los sis koj tau tiv kev txom nyem ntau npaum li cas, thaum koj ua txhaum Vajtswv tus moj yam, Nws yuav pauj rov qab rau yam uas nej txhua tus tau ua lawm. Qhov no txhais tau tias yog tias Vajtswv saib tib neeg nrog kev sib raug zoo tshaj plaws, tab sis tib neeg yuav tsum tsis txhob saib Vajtswv tam li ib tug phooj ywg los sis ib tug xheeb ze xwb. Tsis txhob hu Vajtswv ua koj tus “npawg.” Txawm hais tias koj tau txais kev hlub ntau npaum li cas los ntawm Nws, txawm Nws tau muab kev ua siab ntev ntau npaum li cas rau koj lawm los xij peem, koj yuav tsum tsis txhob saib Vajtswv ib yam li koj tus phooj ywg. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VII

557. Vajtswv kev tsis zam tej kev txhaum yog Nws lub ntsiab tseeb uas zoo tsis thooj leej twg; Vajtswv txoj kev npau taws yog Nws tus moj yam uas zoo tsis thooj leej twg; Vajtswv lub hwj chim loj tshaj yog Nws lub ntsiab tseeb uas zoo tsis thooj leej twg. Lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv txoj kev chim siab yog ib qho qhia txog Nws tus kheej thiab lub meej mom, uas tsuas yog Nws tib leeg thiaj muaj xwb. Nws yeej hais tau tias lub hauv paus ntsiab lus no kuj yog ib lub cim ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Kheej tus uas tsis thooj leej twg. Vajtswv tus yam ntxwv yog Nws tus kheej lub ntsiab tseem ceeb uas nws ib txwm muaj, uas yuav tsis hloov pauv ib zaug li txawm lub caij nyoog dhau mus los xij, thiab yuav tsis raug hloov pauv los ntawm kev pauv thaj chaw nyob twg. Nws tus yam ntxwv uas nws ib txwm muaj ntawd yog lub ntsiab tseem ceeb nyob rau hauv Nws tus kheej. Tsis hais txawm Nws ua hauj lwm rau hauv leej twg, Nws lub ntsiab tseem ceeb tsis hloov pauv li, thiab Nws tus yam ntxwv ncaj ncees los kuj tsis hloov pauv ib yam nkaus. Thaum ib tug neeg ua rau Vajtswv chim siab, yam uas Vajtswv tso tawm yog Nws tus yam ntxwv uas nws ib txwm muaj; nyob rau lub sij hawm no lub hauv paus ntsiab lus ntawm Nws txoj kev chim siab tsis hloov pauv, Nws qhov zoo tsis thooj leej twg thiab lub meej mom los kuj ib yam nkaus thiab. Nws yuav tsis chim siab vim yog ib qho kev hloov pauv hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb los sis vim yog qhov sib txawv uas muaj los ntawm Nws tus yam ntxwv xwb, tiam sis vim tib neeg txoj kev tawm tsam ua txhaum rau Nws tus yam ntxwv. Qhov tib neeg thab Vajtswv yam tab meeg lug yog kev twv qhawv tias Vajtswv yog leej twg thiab lub meej mom yog dab tsi. Raws li Vajtswv pom, thaum tib neeg twv qhawv Nws, yog tib neeg tseem tab tom twv Nws thiab sim Nws txoj kev chim siab. Thaum tib neeg tawm tsam Vajtswv, thaum tib neeg twv Vajtswv, thaum tib neeg tseem twv Vajtswv txoj kev chim siab ntxiv mus—yog nyob rau lub sij hawm ntawd uas kev txhaum tab tom nyaum heev—Vajtswv txoj kev npau taws yuav cia li nthuav tawm thiab tshwm tuaj. Yog li ntawd, Vajtswv txoj kev nthuav tawm ntawm Nws txoj kev npau taws yog ib lub cim tias txhua lub zog ntawm kev phem yuav tsis muaj nyob ntxiv mus lawm, thiab yog ib lub cim tias txhua lub zog ntawm kev siab phem yuav raug rhuav tshem pov tseg. Qhov no yog qhov tsis thooj leej twg ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees, thiab ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Thaum Vajtswv lub meej mom thiab kev dawb huv raug twv qhawv, thaum lub zog ntawm kev ncaj ncees raug tav kev thiab tsis pom los ntawm tib neeg, ces Vajtswv yuav tso Nws txoj kev npau taws los. Vim yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, txhua lub zog hauv ntiaj teb uas twv qhawv Vajtswv, tawm tsam Nws thiab sib cav sib ceg nrog Nws, yog kev phem, kev qias vuab tsuab thiab kev tsis ncaj ncees; tej no tag nrho yog los ntawm Ntxwgnyoog los thiab yog nws li ntiaj tug. Vim yog Vajtswv ncaj ncees thiab yog kev kaj thiab dawb huv yam tsis muaj qhov phem, vim li ntawd txhua yam uas phem, qias vuab tsuab thiab yog Ntxwgnyoog li ntiag tug yuav puas tsuaj mus thaum Vajtswv tso txoj kev npauj taws los.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II

558. Thaum Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los, lub zog phem yuav raug txheeb thiab qhov phem yuav raug rhuav tshem pov tseg mus, tiam sis yam uas muaj kev ncaj ncees thiab xav zoo yuav xyiv fab nrog rau Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab tiv thaiv thiab tso cai kom nyob ntxiv mus. Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los vim yog kev tsis ncaj ncees, yam tsis zoo thiab kev tav kev los ntawm qhov phem, kev tsim teeb meem los sis rhuav tshem cov hauj lwm ib txwm thiab kev tsim kho ntawm kev ncaj ncees thiab yam xav zoo. Lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev npau taws tsis yog kom los pov hwm Nws tus kheej lub meej mom thiab qhov yog leej twg, tiam sis yog pov hwm kev muaj nyob ntawm kev ncaj ncees, yam zoo, yam zoo nkauj thiab qhov zoo, pov hwm cov cai thiab kev coj ntawm tib neeg txoj kev muaj sia ib txwm. Qhov no yog lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Vajtswv txoj kev npau taws yog ib yam zoo heev, yog kev nthuav tawm thiab yog yam ib txwm tseeb los ntawm Nws tus yam ntxwv. Tsis muaj dab tsi tshoov siab nyob xyaw ntawm Nws txoj kev npau taws, tsis muaj kev ntxias dag los sis kev npaj, kev ua raws li siab xav, kev ntxias dag, kev ntxub ntxaug, kev ua nruj ua tsiv, kev ua phem los sis lwm yam qias vaub tsuab tsis zoo uas muaj nyob rau ntawm tib neeg. Ua ntej thaum Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los, Nws twb tau paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm txhua yam tseeb meej tag lawm, thiab Nws twb muaj qhov tseeb, lub ntsiab txhais tseeb thiab qhov kawg lawm. Yog li ntawd, Vajtswv lub hom phiaj ntawm txhua yam uas Nws ua yeej los tseeb meej zoo ib yam li Nws tus cwj pwm. Nws tsis ruam, tsis dig muag, tsis siab kub, los sis tsis ua twb zoo saib, thiab Nws yeej tsis lam tau lam ua yam tsis muaj paus muaj ntsis. Qhov no yog ib qho kev muaj qab hau nyob ntawm Vajtswv txoj kev npau taws, thiab vim yog nyob rau ntawm qhov kev muaj qab hau ntawm Vajtswv txoj kev npau taws no ua rau tib neeg muaj nyob mus raws qhov ib txwm. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev npau taws, tib neeg yuav poob mus rau kev ua neej nyob tsis zoo, txhua yam tsis ncaj ncees, tsis zoo nkauj thiab tsis zoo yuav raug rhuav tshem pov tseg thiab nres tsis muaj nyob ntxiv mus. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev npau taws, cov kev cai thiab cov cai ntawm kev muaj nyob rau yam muaj sia uas raug tsim los yuav raug yuam cai los sis rhuav tshem pov tseg tag nrho. Txij ntua puag thaum tsim tib neeg los, Vajtswv tau ua ntu zus siv Nws tus yam ntxwv ncaj ncees los pov hwm thiab pab cuam tib neeg txoj kev muaj nyob ib txwm. Vim yog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees xyaw nrog kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj, txhua tus neeg phem, yam phem thiab tej khoom phem, thiab txhua yam uas tsim teeb meem thiab ua kom tib neeg txoj kev muaj nyob ib txwm puas tsuaj, tau txais kev rau txim, kev tswj hwm thiab rhuav tshem los ntawm Nws txoj kev npau taws. Lub sij hawm ntau txhiab xyoo dhau los, Vajtswv tau ua ntu zus siv Nws tus yam ntxwv ncaj ncees los ntau thiab rhuav tshem txhua hom tsis huv thiab tus ntsuj plig phem uas tawm tsam Vajtswv thiab ua raws li tus txhawb nqa Ntxwgnyoog thiab tus caum raws nyob hauv Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev tsim kho tib neeg. Vim li ntawd, Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev cawm dim ntawm tib neeg thiaj li rhais ruam mus tom ntej raws nraim li Nws txoj kev npaj. Qhov no yog hais tias twb vim kev muaj nyob ntawm Vajtswv txoj kev npau taws, tib neeg qhov kev ncaj ncees tshaj plaws thiaj tsis raug rhuav tshem ib zaug li.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II

559. Vajtswv txoj kev kho ntawm cov tib neeg tag nrho, kev ruam thiab kev tsis paub tab ntawm tib neeg, feem ntau yog los ntawm kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus. Nws txoj kev npau taws, nyob rau ib sab, raug zais khaw cia nyob rau txhua lub sij hawm feem ntau thiab txhua qhov xwm txheej feem ntau, thiab nws yog yam tib neeg tsis paub txog. Raws li qhov tshwm sim, nws yog qhov nyuaj rau tib neeg pom Vajtswv hais qhia txog Nws txoj kev npau taws, nws kuj tseem nyuaj rau kom nkag siab txog Nws qhov kev npau taws ib yam nkaus thiab. Vim li no, tib neeg thiaj nrhiav kev kaj ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Thaum tib neeg ntsib Vajtswv tes hauj lwm thiab theem tom nqab ntawm txoj kev nyiaj taus thiab kev zam txim rau tib neeg—ntawd yog, thaum Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab Nws cov lus ceeb toom zaum kawg los rau noob neej—yog tias tib neeg tseem siv txoj hau kev qub los tawm tsam Vajtswv thiaj tsis mob siab hloov siab los lees txim, kho lawv txoj hau kev thiab lees txais Nws txoj kev hlub tshua, ces Vajtswv yuav tsis ua Nws lub siab nyiaj taus thiab ua siab ntev rau lawv. Tsis yog li ntawd, Vajtswv yuav tshem Nws txoj kev hlub tshua tawm nyob rau lub sij hawm no. Tom qab ntawd, Nws yuav tso Nws txoj kev npau taws los. Nws tuaj yeem nthuav tawm Nws txoj kev npau taws ntau txoj hau kev, kuj zoo ib yam li uas Nws tuaj yeem siv ntau txoj hau kev los rau txim thiab rhuav tshem tib neeg pov tseg.

Vajtswv txoj kev siv hluav taws los rhuav tshem lub nroog Xaudoos yog Nws txoj hau kev uas nrawm tshaj plaws ntawm kev muab tib neeg los sis ib yam dab tsi ua kom puas tsuaj pov tseg tag nrho. Kev hlawv cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos yog ib yam tshaj ntawm lawv lub cev ntaj ntsug; nws tau rhuav tshem tus ntsuj plig tag nrho huv si, lawv lub siab thiab lub cev, ua kom tseeb meej tias cov tib neeg hauv lub nroog tsis muaj nyob ntxiv mus lawm tsis hais tej khoom ntiaj teb thiab lub ntiaj teb uas tib neeg ntsia tsis pom. Qhov no yog ib txoj hau kev uas Vajtswv qhia thiab nthuav tawm txog Nws txoj kev npau taws. Kev nthuav tawm thiab qhia tawm li no yog ib qho tseeb ntawm Vajtswv txoj kev npau taws, thiab nws kuj yog ib qho kev nthuav tawm ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees. Thaum Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los, Nws tau tseg tsis nthuav tawm kev hlub tshua los sis kev siab zoo ntxim hlub lawm, los sis Nws tsis qhia tawm ib qho kev nyiaj taus los sis siab ntev lawm; yeej tsis muaj leej twg, yam twg los sis qhov muaj qab hau twg yuav tuaj yeem yaum tau Nws kom ua siab ntev ntxiv mus, los rov qab hlub tshua dua ib zaug ntxiv, thiab kom Nws muaj kev nyiaj taus ntxiv mus. Dhau ntawm tej no, yeej tsis muaj kev tos ib pliag kiag li, Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj, ua raws li yam Nws xav ua. Nws yuav ua tej no kom nrawm thiab du lug raws nraim lis Nws qhov kev xav. Qhov no yog txoj hau kev uas Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj los, uas tib neeg yuav tsum tsis txhob ua tub qaug, thiab nws kuj tseem yog kev hais qhia kom pom txog ib qho ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees thiab. Thaum tib neeg ua tim khawv tias Vajtswv mob siab rau thiab hlub tib neeg, lawv tsis muaj cuab kav pom tau Nws qhov kev npau taws, pom Nws lub hwj chim loj tshaj los sis hnov txog Nws kev nyiaj tsis taus rau txoj kev txhaum. Tej yam no ib txwm ua rau tib neeg ntseeg tias Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees tsuas yog ib hom kev hlub tshua, kev nyiaj taus thiab kev hlub xwb. Txawm li cas los xij, thaum ib tug pom Vajtswv rhuav tshem ib lub nroog los sis ntxub ntxaug ib tug tib neeg, Nws txoj kev npau taws ntawm kev rhuav tshem tib neeg pov tseg thiab Nws lub hwj chim loj tshaj ua rau tib neeg ntsia pom lwm sab ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Qhov no yog qhov Vajtswv txoj kev nyiaj tsis taus rau txoj kev txhaum. Vajtswv tus yam ntxwv uas nyiaj tsis taus txoj kev txhaum mas loj tshaj li ib tug muaj sia xav tau, thiab nruab nrab ntawm yam tsis muaj sia, tsis muaj yam twg muaj peev xwm los cuam tshuam nws los sis muaj feem nrog nws; tsis hais kev qog los sis ua raws. Vim li ntawd, qhov ntawm Vajtswv tus yam ntxwv no yog ib yam uas tib neeg tsim nyog yuav tsum paub tshaj plaws. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj muaj hom yam ntxwv zoo li no, thiab tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj coj hom yam ntxwv zoo li no. Vajtswv muaj hom yam ntxwv ncaj ncees zoo li no vim yog Nws ntxub txoj kev lim hiam, kev ntsaus ntuj, kev ntxeev siab thiab kev ua phem ntawm Ntxwgnyoog—kev qias vuab tsuab thiab kev nqos noob neej—vim yog Nws ntxub txhua txoj kev ua txhaum uas tawm tsam Nws vim yog Nws dawb huv thiab lub ntsiab tseem ceeb uas tsis muaj ceeb dab tsuas kiag li. Nws vim yog tej no uas Nws yuav tsis raug kev txom nyem ib qho dab tsi los ntawm yam raug tsim los sis tsis raug tsim uas yuav los tawm tsam los sis twv Nws yam tab meeg lug. Txawm tias yog tus tib neeg uas Nws tau muaj kev hlub tshua rau los sis tus uas Nws tau xaiv los lawm, yog tau ua tshum Nws tus yam ntxwv thiab ua txhaum Nws tej hauv paus ntsiab lus ntawm kev ua siab ntev thiab kev nyiaj taus, thiab Vajtswv yuav qhia thiab nthuav tawm txog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees uas nyiaj tsis taus ib qhov kev txhaum yam tsis muaj kev hlub tshua los sis tsis tos hlo li.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II

560. Txawm tias kev npau taws ntawm Vajtswv yog ib qho ntawm kev nthuav tawm ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees los, Vajtswv txoj kev chim siab kuj tsis yog kev xaiv ua rau ntawm cov hom phiaj, thiab tsis yog tsis muaj lub hauv paus ntsiab tseeb. Qhov txawv, Vajtswv tsis tau chim siab sai tag npaum li ntawd, thiab Nws tsis nthuav tawm Nws txoj kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj me li ntawd. Ntxiv ntawd, Vajtswv txoj kev npau taws mas raug tswj hwm thiab raug ntsuas zoo; nws muab piv tsis tau rau tib neeg txoj kev npau taws los sis tso nws li kev chim siab tawm. Muaj lus tham ntawm tib neeg thiab Vajtswv raug sau cia hauv phau Vajluskub. Cov lus hais ntawm qee leej tib neeg uas nyob hauv cov lus sib tham mas ntiav heev, tsis paub tab thiab zoo li me nyuam yaus, tiam sis Vajtswv tsis cem lawv, thiab tsis rau txim rau lawv. Tshwj xeeb tshaj, nyob rau ntawm Yauj txoj kev sim siab, Vajtswv Yehauvas tau ua li cas rau Yauj peb tug phooj ywg thiab lwm tus tom qab Nws hnov cov lus uas lawv tau hais rau Yauj lawm? Nws puas tau rau txim rau lawv? Nws puas npau taws rau lawv? Nws yeej tsis tau ua dab tsi tsis zoo li ntawd kiag li! Tiam sis Nws hais rau Yauj kom thov this rau lawv thiab thov Vajtswv rau lawv, thiab Vajtswv Tus Kheej yeej tsis cim ntsoov tej kev txhaum rau hauv nruab siab kiag li. Cov piv txwv no tag nrho sawv cev rau tus cwj pwm tseeb uas Vajtswv ua zoo rau tib neeg, uas ua qias vuab tsuab thiab tsis paub tab. Yog li ntawd, kev tso qhov kev npau taws ntawm Vajtswv tsis yog kev nthuav tawm Nws cov huab cua, tsis yog hau kev kom Nws tau qhib qhov Nws xav tawm. Txawv rau tib neeg kev nkag siab yuam kev, Vajtswv txoj kev npau taws tsis yog ib txoj kev cia li tso tag nrho kev npau taws los. Vajtswv tsis tso Nws txoj kev npau taws vim yog Nws tsis muaj cuab kav tswj hwm Nws tus kheej cov huab cua los sis vim yog Nws txoj kev chim siab tau mus txog theem npau heev lawm es thiaj yuav tsum tau qhib tawm. Qhov txawv, Nws txoj kev npau taws yog ib qho kev nthuav tawm tseeb tiag los ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees, thiab nws yog ib lub cim ntawm kev nthuav tawm txog Nws lub ntsiab tseem ceeb uas dawb huv. Vajtswv yog kev npau taws, thiab Nws nyiaj tsis taus txoj kev raug ua kom tub qaug—qhov no tsis tau txhais tias Vajtswv tsis faib txoj kev npau taws tias dab tsi ua rau nws npau taws los sis tsis muaj hauv paus tseem ceeb dab tsi; nws yog tib neeg kev ua qias vuab tsuab ua rau kom tsis muaj cai siv lub hauv paus ntsiab tseeb dab tsi, ua rau kev npau taws tshwm sim tuaj, qhov kev npau taws uas yuav tsis faib tias dab tsi yog qhov chaw pib. Thaum ib tug neeg muaj meej mom lawm, feem ntau yuav pom tau tias yog ib yam nyuab rau kev tswj hwm nws cov huab cua, nws kuj yuav nyiag lub cib fim nthuav tawm nws qhov kev tsis zoo siab thiab qheb qhov nws siab xav tawm tuaj; feem ntau nws yuav sawv ua kev npau taws yam tsis muaj qab hau, kom nthuav tawm nws tsab peev xwm thiab qhia kom lwm tus paub txog nws lub meej mom thiab tias nws yog leej twg tus uas zoo txawv lwm tus tib neeg li cas. Tseeb tiag, cov neeg ua qias vuab tsuab tsis muaj meej mom los kuj tseem tswj hwm nws cov huab cua tsis tau li thiab. Lawv cov kev npau taws feem ntau tshwm sim los ntawm kev puas tsuaj ntawm lawv tus kheej qhov kev nyiam. Txhawm rau kev tiv thaiv tias lawv tus kheej yog leej twg thiab tiv thaiv lub meej mom, cov noob neej qias vuab tsuab feem ntau yuav qhib lawv txoj kev xav thiab nthuav tawm lawv tus yeeb yam khav theeb. Tib neeg yuav sawv kev npau taws thiab qhib nws cov kev xav los tiv thaiv thiab tuav txoj kev txhaum cia, tej kev ua no yog hau kev uas tib neeg qhia tawm txog nws txoj kev tsis zoo siab; tej no puv npo kev qhias, tus qauv thiab kev ntxias dag, tib neeg txoj kev qias vuab tsuab thiab kev phem, thiab ntau tshaj plaws txhua yam, puv npo ntawm tib neeg txoj kev ntshaw thiab kev xav tau. Thaum kev ncaj ncees tsis sib haum nrog txoj kev phem, tib neeg txoj kev chim siab yuav tsis sawv rau kev tiv thaiv txoj kev ncaj ncees uas muaj nyob los sis txhawb nqa nws; tiam sis, thaum lub zog ntawm kev ncaj ncees raug caij tsuj, tsim txom thiab tawm tsam, tib neeg tus cwj pwm yog ib yam raug muab ntsia dhau, nkaum twj zwm los sis khiav kom deb. Txawm li cas los xij, thaum ntsib lub zog ntawm kev phem, tib neeg tus cwj pwm kheev yog ib yam uas zwm rau kev phem. Yog li ntawd, tib neeg txoj kev tso cov huab cua yog ib txoj kev khiav tawm ntawm lub zog phem, kev nthuav tawm ntawm kev ua phem thiab tsis txawj ceev tav tej kev coj phem ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv. Thaum Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los, li cas los xij, txhua lub zog ntawm kev phem yuav nres, txhua txoj kev txhaum uas ua rau tib neeg mob yuav raug txwv, txhua lub zog ntawm kev siab phem uas tav Vajtswv tes hauj lwm kev yuav raug ua kom pom tseeb, raug faib tawm thiab raug foom phem, hos txhua tus uas koom tes nrog Ntxwgnyoog tawm tsam Vajtswv yuav raug rau txim thiab rho tawm kom ti cag. Nyob rau hauv lawv qhov chaw, Vajtswv tes hauj lwm yuav rhais ruam mus yam tsis muaj teeb meem dab tsi cuam tshuam tau, Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg yuav loj hlob mus ntxiv ib ruam dhau ib raum raws nraim li qhov tau npaj tseg lawm, thiab cov tib neeg uas Vajtswv tau xaiv lawm yuav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tsim teeb meem thiab kev ntxias dag, hos cov uas raws Vajtswv yuav xyiv fab rau Vajtswv txoj kev coj thiab kev saib xyuas nyob ntawm thaj chaw thaj yeeb nyab xeeb. Vajtswv txoj kev npau taws yog ib qho kev pov hwm txhua lub zog phem kom txhob loj hlob thiab nyaum, thiab nws kuj tseem yog ib qho kev pov hwm ntawm kev muaj nyob, kev muaj tub ki ntawm txhua yam uas ncaj ncees thiab xav zoo, thiab yuav tiv thaiv lawv mus ib txhis kom deb ntawm kev quab yuam thiab kev puas tsuaj.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II

561. Thaum hais txog txhua yam ntawm Vajtswv li kev ua, ua ntej tshaj koj yuav tsum paub meej tias Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees tsis muaj lwm yam nyob xyaw, nws dawb huv thiab tsis muaj qhov phem. Tej kev ua no yog Vajtswv li kev tsoo ntau, kev rau txim, kev rhuav tshem pov tseg ntawm tib neeg. Yam tsis muaj kev zam, Vajtswv tej kev ua txhua yam raug tsim los yam nruj raws nraim li Nws tus yam ntxwv thiab Nws li kev npaj, uas tsis xyaw nrog tib neeg txoj kev paub, tib neeg li kev coj thiab kev xav. Vajtswv li kev ua txhua yam yog ib qho kev nthuav tawm ntawm Nws tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseem ceeb, uas tsis muaj feem xyuam ib yam dab tsi nrog tib neeg li kev qias vuab tsiab. Tib neeg muaj txoj kev xav phem tias tsuas yog Vajtswv li kev hlub, kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus rau tib neeg yog yam tsis muaj qhov phem, dawb huv, thiab tsis muaj leej twg paub tias Vajtswv txoj kev chim thiab Nws txoj kev npau taws kuj zoo ib yam li ntawd uas yog dawb huv thiab; tshaj ntawd, tsis muaj leej twg ua tib zoo xav txog qhov cov lus noog no xws li tias vim li cas Vajtswv thiaj nyiaj tsis taus txoj kev txhaum los sis vim li cas Nws txoj kev npau taws thiaj loj ua luaj li. Qhov txawv, muaj qhee qhov kev ua txhaum ua rau Vajtswv tus huab cua tsis zoo xws li kev ua qias vuab tsuab ntawm tib neeg, thiab kev nkag siab yuam kev tias Vajtswv txoj kev chim siab tias zoo ib yam li cov kev npau taws uas los ntawm kev ua qias vuab tsuab ntawm tib neeg. Lawv tseem nkag siab yuam kev tias Vajtswv txoj kev npau taws zoo li kev nthuav tawm tus yam ntxwv ntawm tib neeg qhov kev ua qias vuab tsuab thiab qhov Vajtswv tso kev npau taws los kuj zoo li tib neeg qhov kev chim siab thaum lawv ntsib kev tsis txaus siab, thiab ntseeg tias kev Vajtswv tso kev npau taws los yog ib qho kev nthuav tawm txog Nws cov huab cua. Tom qab kev sib qhia no lawm, Kuv cia siab tias nej txhua tus yuav tsis nkag siab yuam kev, xav yuam kev los sis muaj lus noog txog Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees ntxiv lawm. Kuv cia siab tias tom qab tau hnov Kuv cov lus, nej tuaj yeem lees txais tseeb tiag hauv nej lub siab txog Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees ntawm Nws txoj kev npau taws, nej yuav tuaj yeem tso tej kev nkag siab yuam kev txog Vajtswv txoj kev npau taws thaum xwb thawj pov tseg, thiab nej tuaj yeem hloov pauv txoj kev ntseeg yuam kev ntawm nej tus kheej thiab kev xav ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Ntxiv ntawd, Kuv cia siab tias nej tuaj yeem muaj peev xwm txhais tau qhov tseeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv nyob hauv nej lub siab, kom nej thiaj tsis muaj lus ua xyem xyav txog Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees mus ntxiv lawm, thiab nej yuav tsis muaj qhov kev muaj qab hau los sis kev xav lwm yam txog Vajtswv tus yam ntxwv tseeb tiag. Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees yog lub ntsiab tseem ceeb tiag ntawm Vajtswv tus kheej. Tsis muaj ib yam twg uas raug sau los sis puab los ntawm tib neeg. Nws tus yam ntxwv ncaj ncees yog tus yam ntxwv ncaj ncees thiab tsis muaj feem xyuam los sis kev sib txuas dab tsi rau ntawm kev tsim. Vajtswv Tus Kheej yeej yog Vajtswv Tus Kheej. Nws yuav tsis dhau los ua ib feem ntawm kev tsim, thiab txawm tias Nws dhau los ua ib feem ntawm yam uas muaj sia ntawm kev tsim los, Nws tus yam ntxwv uas nws ib txwm muaj thiab lub ntsiab tseem ceeb yuav tsis hloov pauv li. Yog li ntawd, kev paub txog Vajtswv zoo tsis thooj li kev paub ib qho khoom dab tsi; kev paub txog Vajtswv tsis yog paub los ntawm kev phua ib yam dab tsi saib, los sis zoo tsis tsis thooj li kev paub ib tug tib neeg twg. Yog tib neeg siv nws txoj kev xav los sis hau kev ntawm kev paub ib yam khoom dab tsi los sis nkag siab ib tug tib neeg coj los ua kom paub txog Vajtswv, ces koj yuav tsis muaj hnub muaj cuab kav tau txais kev nkag siab txog Vajtswv. Kev paub txog Vajtswv tsis muaj feem xyaum txuas nrog kev paub dhau los los sis kev xav, thiab yog li ntawd koj yuav tsum tsis txhob yuam koj txoj kev paub yauv dhau los los sis kev xav mus rau Vajtswv; txawm koj yuav muaj kev paub yav dhau los thiab kev xav ntau npaum li cas los, tej ntawd tseem muaj qhov txwv. Ntau tshaj ntawd, koj tej kev xav yeej tsis raug raws li qhov tseeb, thiab yeej tsis muaj ib qho tseeb li, thiab nws yeej tsis sib raug zoo nrog qhov tseeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseem ceeb. Koj yuav tsis muaj hnub vam meej yog tias koj cia siab rau koj txoj kev xav kom nkag siab txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv. Tsuas yog txoj hau kev no xwb: Kev lees txais txhua yam ua los ntawm Vajtswv, ces thiaj yuav maj mam muaj kev paub thiab nkag siab txog nws. Yuav muaj ib hnub uas Vajtswv yuav qhia koj kom nkag siab tseeb thiab paub txog Nws vim yog koj txoj kev koom tes thiab vim yog koj txoj kev tshaib thiab qhis qhov tseeb.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II

562. Vajtswv tsis txeev ua siab xyem xyav rau Nws tej kev ua; tej hauv paus ntsiab tseeb thiab lub hom phiaj uas nyob ntawm Nws tej kev ua yeej los meej thiab pom tseeb, dawb huv thiab tsis muaj qhov phem, tsis txuam nrog ib qhov kev phem los sis kev tsis zoo. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb tsis muaj kev ntsaus ntuj los sis kev phem txuam nrog. Vajtswv tau chim siab rau cov tib neeg Ninave los vim yog lawv tej kev ua lim hiam tau mus tshwm nyob rau ntawm Nws xub ntiag; lub sij hawm ntawd Nws txoj kev chim siab yog tawm los ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Txawm li cas los xij, thaum Vajtswv txoj kev chim siab tau ploj mus thiab Nws tau muab Nws txoj kev nyiaj taus rau cov tib neeg ntawm Ninave ib zaug ntxiv, txhua yam uas Nws tau nthuav tawm los kuj tseem yog tawm los ntawm Nws tus kheej lub ntsiab tseem ceeb. Qhov kev hloov pauv tag nrho yog los ntawm tib neeg tus yeeb yam uas muaj rau Vajtswv. Nyob rau lub sij hawm no tag nrho, Vajtswv tus yam ntxwv uas rhuav tshem tsis tau yeej tsis tau hloov pauv, Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb uas nyiaj taus yeej tsis hloov pauv, thiab Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb uas hlub thiab hlub tshua los yeej tsi hloov pauv. Thaum tib neeg tau ua lim hiam thiab tawm tsam Vajtswv, Nws yuav coj kev chim siab los rau lawv. Thaum tib neeg hloov siab lees txim tseeb tiag, Vajtswv lub siab yuav hloov pauv, thiab Nws txoj kev npau taws yuav ploj mus. Thaum tib neeg pheej tawm tsam Vajtswv, Nws txoj kev npau taws yuav tsis ploj mus, thiab txoj kev npau taws yuav nias qees lawv zuj zus txog rau thaum lawv raug kev rhuav tshem. Qhov no yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv. Tsis hais txawm Vajtswv nthuav tawm kev npau taws los sis kev hlub tshua, thiab kev siab zoo ntxim hlub, nws yog tib neeg txoj kev coj, tus cwj pwm, thiab cov kev xav tob tob ntawm tib neeg lub siab rau Vajtswv uas qhia tawm dhau los ntawm kev nthuav tawm ntawm Vajtswv tus yam ntxwv. Yog tias Vajtswv cia ib tug tib neeg nyob hauv Nws txoj kev chim siab, tus tib neeg no lub siab yeej yuav tawm tsam Vajtswv yam tsis muaj lus noog hlo li. Vim tus tib neeg no yuav tsis muaj hnub hloov siab lees txim tseeb tiag, nyo lawv lub taub hau rau Vajtswv los sis muaj txoj kev ntseeg Vajtswv tseeb tiag, lawv yuav tsis tau txais Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus. Yog tias ib tug twg feem ntau pheej tau txais Vajtswv txoj kev saib xyuas, Nws txoj kev hlub tshua, thiab Nws txoj kev nyiaj taus, tus tib neeg ntawd yuav muaj kev ntseeg tseeb tiag hauv lawv lub siab rau Vajtswv yam tsis muaj lus noog hlo li, thiab lawv lub siab yuav tsis tawm tsam Vajtswv. Tus tib neeg no hloov siab lees txim ntawm Vajtswv lub xub ntiag tas li; yog li ntawd, txawm hais tias Vajtswv txoj kev qhuab qhia yuav poob mus rau tus tib neeg no tas li, Nws txoj kev npau taws yuav tsis poob rau nws.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II

563. Txawm tias Vajtswv yuav chim rau cov tib neeg Ninave npaum li cas, tiam sis tam sim thaum lawv tshaj tawm kom yoo mov thiab hnav khaub ncaws seev tsaj thiab hmoov tshauv, Nws lub siab tau pib muag luav thiab pib hloov Nws lub siab lawm. Thaum Nws tshaj tawm rau lawv tias Nws yuav rhuav tshem lawv lub nroog—lub sij hawm ua ntej thaum lawv yuav lees kev txhaum thiab hloov siab lees txim rau lawv tej kev txhaum—Vajtswv tseem chim siab rau lawv. Thaum lawv tau ua tawm txog kev hloov siab lees txim ntau yam, Vajtswv txoj kev chim siab rau cov tib neeg Ninave maj mam pauv mus uas kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus rau lawv lawm. Tsis muaj kev sib tawm tsam ntawm kev ib txhij nthuav tawm ntawm ob qhov no uas yog Vajtswv tus yam ntxwv nyob ua ke ntawm tib qho xwm txheej. Yog li ntawd peb yuav nkag siab thiab paub tau li cas tias tsis muaj kev sib tawm tsam? Vajtswv hais qhia thiab nthuav tawm tag nrho ob qho tsis zoo ib yam ntawm lub ntsiab tseem ceeb thaum cov tib neeg Ninave hloov siab lees txim, tso cai rau tib neeg tau pom txog qhov tseeb thiab kev rhuav tshem tsis tau ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Vajtswv siv Nws tus cwj pwm qhia rau tib neeg raws li no: Nws tsis yog tias Vajtswv nyiaj tsis taus cov tib neeg, los sis tsis xav qhia tawm kev hlub tshua rau lawv; tiam sis, nws yog tias lawv tsis muaj kev hloov siab lees txim tiag rau Vajtswv, thiab nws muaj tsawg tus tib neeg uas yuav tig los ntawm lawv tej kev phem thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes tiag. Muab ua lwm lo lus hais, thaum Vajtswv chim siab rau tib neeg, Nws cia siab tias tib neeg yuav muaj cuab kav hloov siab lees txim tiag, thiab cia siab tias yuav pom tib neeg txoj kev hloov siab lees txim tseeb tiag, nyob ntawm no Nws yuav muab Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus los rau cov tib neeg ntxiv mus. Qhov no hais tau tias tib neeg txoj kev coj phem ua rau Vajtswv txoj kev npau taws sawv tuaj, tiam sis Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus uas tau muab los rau cov mloog Vajtswv thiab hloov siab lees txim tiag ntawm Nws lub xub ntiag, cov tib neeg uas tuaj yeem tig tawm ntawm lawv tej kev phem thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes. Vajtswv tus cwj pwm raug nthuav tawm pom meej nyob rau ntawm Nws kev tsim kho cov tib neeg Ninave: Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus tsis yog yam nyuaj yuav tau txais los, qhov Nws cheem tsum tsuas yog ib tug tib neeg txoj kev hloov siab lees txim tseeb tiag xwb. Tsuav yog tib neeg tig tawm los ntawm lawv tej kev phem thiab tso tseg kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob hauv lawv ob txhais tes xwb, Vajtswv yuav hloov Nws lub siab thiab Nws tus cwj pwm rau lawv.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II

564. Thaum Vajtswv tau muaj ib qho hloov siab rau cov tib neeg Ninave lawm, Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus puas yog ib yam cuav? Yeej tsis yog li! Yog li ntawd yam uas pom tshwm sim los ntawm kev hloov ntawm ob qho no txog Vajtswv tus yam ntxwv hauv Vajtswv txoj kev saib xyuas ntawm qhov xwm txheej no yog dab tsi? Vajtswv tus yam ntxwv yog ib yam nyob ua ke tag nrho—nws tsis faib nyias nyob nyias. Txawm hais tias Nws nthuav tawm kev chim siab los sis kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus rau tib neeg los, tej no tag nrho yog kev nthuav tawm ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Vajtswv tus yam ntxwv yog yam tseem ceeb heev thiab tseeb meej, thiab Nws hloov Nws txoj kev xav thiab tus cwj pwm raws nraim kev tsim kho. Kev hloov ntawm Nws tus cwj pwm rau cov tib neeg Ninave qhia rau tib neeg tias Nws muaj Nws tus kheej cov kev xav thiab cov tswv yim; Nws tsis yog ib tug neeg hlau los sis ib tug uas puab los ntawm cov av, tiam sis yog Vajtswv Tus Kheej uas muaj sia nyob. Nws tuaj yeem muaj kev npau taws tau rau cov tib neeg Ninave, kuj zoo ib yam li Nws tuaj yeem zam txim rau lawv yav dhau los vim yog lawv tej cwj pwm thiab. Nws tuaj yeem txiav txim siab coj txoj hmoov phem los rau cov tib neeg Ninave, thiab Nws kuj tuaj yeem hloov Nws txoj kev txiav txim siab vim yog lawv txoj kev hloov siab lees txim thiab. Tib neeg nyiam siv cov kev cai nruj, thiab siv cov kev cai ntawd los txwv thiab txhais txog Vajtswv, uas zoo ib yam li lawv nyiam siv cov lus ntawm ib txoj kab ke los nkag siab txog Vajtswv tus yam ntxwv. Yog li ntawd, raws li tib neeg lub hwj chim ntawm kev xav, Vajtswv tsis xav los sis Nws tsis muaj ib lub tswv yim tseem ceeb. Tiam sis nyob rau ntawm qhov muaj tiag, Vajtswv cov kev xav nyob rau ntawm tus yam ntxwv hloov pauv raws li kev pauv ntawm tej khoom thiab thaj chaw ib puag ncig. Thaum cov kev xav no tseem tab tom hloov pauv, ntau yam ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb kuj tau nthuav tawm thiab. Thaum lub sij hawm ntawm kev hloov pauv no, nyob rau lub sij hawm tseeb meej thaum Vajtswv hloov siab, yam uas Nws qhia rau tib neeg yog qhov muaj nyob tseeb ntawm Nws txoj sia, thiab Nws tus yam ntxwv ncaj ncees uas puv npo lub zog loj tsis nres. Tib lub sij hawm ntawd, Vajtswv siv Nws tus kheej txoj kev nthuav tawm tseeb los ua pov thawj txog qhov tseeb uas muaj nyob ntawm Nws txoj kev npau taws, kev hlub tshua, kev siab zoo ntxim hlub, thiab Nws txoj kev nyiaj taus rau tib neeg. Nws lub ntsiab tseem ceeb yuav raug nthuav tawm rau ib lub sij hawm twg los ib qho chaw twg los kuj tau raws nraim kev tsim kho. Nws muaj ib tug tsov ntxhuav txoj kev npau taws, thiab ib leej niam txoj kev hlub tshua thiab muaj lub siab nyiaj taus. Nws tus yam ntxwv ncaj ncees tsis tso cai kom muaj kev noog, kev yuam cai, kev hloov pauv, los sis kev cuam tshuam los ntawm ib tug tib neeg twg. Nyob rau ntawm txhua qhov teeb meem thiab txhua yam, Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees—uas yog, Vajtswv txoj kev npau taws thiab Vajtswv txoj kev hlub tshua—tuaj yeem nthuav tawm rau ib lub sij hawm twg thiab ib qho chaw twg los kuj tau. Nws muab qhov tseem ceeb rau cov kev coj no rau txhua fab ntawm txhua yam kev tsim, Nws ua rau lawv muaj kev loj hlob txhua lub sij hawm uas dhau mus. Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees tsis raug txiav txim los ntawm lub sij hawm los sis thaj chaw twg; muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees tsis raug qhia tawm los sis nthuav tawm los ntawm kev txwv raws txoj hau kev ntawm lub sij hawm los sis thaj chaw, tiam sis yog raws nraim qhov zoo tshaj plaws uas nyob rau txhua lub sij hawm thiab txhua qhov chaw. Thaum koj pom Vajtswv tau hloov Nws lub siab thiab nres tsis nthuav tawm Nws txoj kev npau taws thiab tseg tsis rhuav tshem lub nroog Ninave lawm, koj puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv mas muaj kev hlub tshua thiab ntxim hlub? Koj puas tuaj yeem hais tau tias Vajtswv txoj kev npau taws tsuas yog ib co lus khoob lug xwb? Thaum Vajtswv npau taws nrog kev tsiv kev nyaum thiab tshem tawm Nws txoj kev hlub tshua, koj puas tuaj yeem hais tau tias Nws tsis muaj kev hlub tseeb tiag rau tib neeg? Qhov kev npau taws tsiv nyaum no nthuav tawm los ntawm Vajtswv los mus pauj rau tib neeg txoj kev phem; Nws txoj kev npau taws tsis muaj ib qho tsis dawb huv li. Vajtswv lub siab tau muag luav rau tib neeg txoj kev hloov siab lees txim, thiab vim yog qhov kev hloov siab lees txim no tau ua rau Nws hloov siab. Thaum Nws lub siab muag luav, thaum Nws hloov Nws lub siab, thiab thaum Nws qhia tawm Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus rau tib neeg, txhua yam no zoo tag nrho; dawb huv, tsis muaj qhov phem thiab tsis muaj kev cuam tshuam. Vajtswv txoj kev nyiaj taus uas tseeb tiag yog: kev nyiaj taus, zoo ib yam li Nws txoj kev hlub tshua yeej yog kev hlub tshua tiag tsis yog lwm yam. Nws tus yam ntxwv nthuav tawm kev npau taws los sis kev nyiaj taus raws nraim li tib neeg kev hloov siab lees txim thiab kev hloov pauv ntawm tib neeg txoj kev coj. Txawm tias Nws yuav nthuav tawm thiab qhia tawm dab tsi los xij, txhua yam yog yam dawb huv thiab ncaj qha; nws lub ntsiab tseem ceeb txawv ntawm lwm yam txoj kev tsim. Thaum Vajtswv hais qhia tawm lub hauv paus ntsiab tseeb uas qhia txog Nws tej kev ua, tej ntawd tsis muaj qhov phem los sis kev cuam tshuam, Nws txoj kev xav, Nws lub tswv yim, txhua yam uas Nws tau txiav txim siab, thiab kev ua txhua yam los kuj ib yam nkaus thiab. Vim yog Vajtswv tau txiav txim siab thiab tau ua li ntawd, Nws thiaj tau ua Nws txoj hauj lwm tiav. Qhov kawg ntawm Nws txoj hauj lwm mas raug lawm thiab tsis muaj qhov yuam kev kiag li vim tej ntawd lub hauv paus mas tsis muaj qhov phem thiab vim nws zoo tag nrho. Vajtswv txoj kev npau taws tsis muaj qhov phem. Kuj zoo ib yam li ntawd thiab, Vajtswv li kev hlub tshua thiab kev nyiaj—yog yam uas leej twg tsis muaj nyob rau ntawm cov kev tsim—los dawb huv thiab tsis muaj qhov phem, thiab tsis tuaj yeem thev kev ua tib zoo xav thiab kev paub yav dhau los.

Dhau los ntawm koj txoj kev nkag siab txog zaj dab neeg ntawm Ninave, tam sim no nej puas pom lwm sab ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees? Koj puas pom lwm sab ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees uas tsis thooj leej twg? Puas muaj tus tib neeg twg muaj hom yam ntxwv zoo li no? Puas muaj leej twg muaj hom kev npau taws no, kev npau taws ntawm Vajtswv? Puas muaj leej twg muaj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus zoo li ntawd uas muaj nyob ntawm Vajtswv? Muaj leej twg ntawm kev tsim tuaj yeem nqua hu kev npau taws uas loj tshaj thiab txiav txim siab rhuav tshem los sis coj kev puas tsuaj los rau tib neeg? Thiab leej twg thiaj tsim nyog muab kev hlub tshua rau tib neeg, muab kev nyiaj taus thiab kev zam txim, thiab hloov ib txoj kev txiav txim siab ua ntej yuav rhuav tshem tib neeg? Tus Tswv Tsim hais qhia txog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees dhau los ntawm Nws tus kheej txoj hau kev uas tsis thooj leej twg thiab cov hauv paus ntsiab tseeb, thiab Nws tsis raug tswj hwm los sis kev txwv yuam los ntawm tib neeg, xwm txheej los sis ib yam dab tsi. Nws tus yam ntxwv ncaj ncees tsis thooj leej twg, tsis muaj leej twg muaj cuab kav hloov tau Nws cov kev xav thiab cov tswv yim, los sis tsis muaj leej twg muaj cuab kav yuav yaum tau Nws thiab kom hloov tej kev txiav txim siab ntawd. Tag nrho ntawm tus cwj pwm thiab cov kev xav uas muaj nyob hauv txhua yam kev tsim puav leej nyob sab hauv qab kev txiav txim ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Tsis muaj leej twg tuaj yeem tswj hwm kom Nws siv tej kev npau taws los sis kev hlub tshua; tsuas yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Tswv Tsim—los sis muab ua lwm lo lus hais, tus yam ntxwv ncaj ncees ntawm tus Tswv Tsim—thiaj tuaj yeem txiav txim siab rau qhov no tau xwb. Qhov no yog tus yeeb yam tsis thooj leej twg ntawm tus Tswv Tsim tus yam ntxwv ncaj ncees!

Dhau los ntawm kev soj ntsuam thiab kev nkag siab txog kev hloov pauv ntawm Vajtswv tus cwj pwm rau cov tib neeg Ninave, nej puas muaj cuab kav siv lo lus “tsis thooj leej twg” coj los piav txog txoj kev hlub tshua uas pom muaj nyob hauv tus yam ntxwv ncaj ncees ntawm Vajtswv? Peb xub tau hais ua ntej lawm tias Vajtswv txoj kev npau taws yog ib lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees uas zoo tsis thooj leej twg. Tam sim no Kuv tsim nyog txhais yam no—Vajtswv txoj kev npau taws thiab Vajtswv txoj kev hlub tshua—raws li Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees yog ib yam dawb huv; nws nyiaj tsis taus kev raug ua kom tub qaug los sis raug noog; nws yog yam tsis muaj nyob hauv kev tsim los sis tsis tau tsim uas muaj sia. Nws yog ob yam uas tsis thooj leej twg thiab txhwj xeeb tshaj rau Vajtswv. Qhov no hais tau tias Vajtswv txoj kev npau taws yog yam dawb huv thiab tub qaug tsis tau. Kuj zoo li ntawd, nyob rau ntawm lwm yam ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees—Vajtswv txoj kev hlub tshua—mas dawb huv thiab tsis tuaj yeem raug kev tub quag. Tsis hais yam raug tsim los sis tsis raug tsim uas muaj sia yeej tsis tuaj yeem hloov los sis sawv cev Vajtswv rau Nws txoj kev ua, los sis tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov los sis sawv cev Nws rau ntawm kev rhuav pov tseg ntawm Xaudoos los sis kev cawm dim ntawm Ninave. Qhov no yog qhov kev hais qhia tawm tseeb txog ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees uas zoo tsis thooj leej twg.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II

565. Txawm tias lub nroog Ninave muaj cov tib neeg nyob puv nkaus zoo li cov kev qias vuab tsuab, kev phem thiab kev ua nruj ua tsiv li cov ntawm Xaudoos los, lawv txoj kev hloov siab lees txim ua rau Vajtswv hloov siab thiab txiav txim siab tsis rhuav tshem lawv lawm. Vim yog txoj hau kev uas lawv coj Vajtswv cov lus thiab cov lus txib tau qhia txog tus cwj pwm uas zoo tsis thooj li cov tib neeg ntawm Xaudoos, thiab vim lawv txoj kev zwm ncaj ncees rau Vajtswv thiab kev hloov siab lees txim ncaj ncees ntawm lawv tej kev txhaum, lawv tus cwj pwm thiab lub siab tseeb los kuj zoo ib yam nkaus li thiab, Vajtswv thiaj tau hais qhia tawm Nws tus kheej txoj kev khuv xim los ntawm lub siab tseeb ib zaug ntxiv rau lawv thiab thiaj tau pub tej no rau lawv. Yam uas Vajtswv tau pub rau tib neeg thiab Nws txoj kev khuv xim uas tau muab rau tib neeg yog yam tsis muaj leej twg muaj cuab kav ua raws tau, tsis muaj leej twg yuav muaj Vajtswv txoj kev hlub tshua, Nws txoj kev nyiaj taus, los sis Nws lub siab tseeb rau tib neeg tau. Puas muaj ib tug tib neeg twg uas koj xav tias yog ib tug txiv neej los sis poj niam uas zoo tshaj plaws, los sis nyob siab tshaj tib neeg, tus uas, nyob rau chaw siab, hais lus tam li ib tug txiv neej los sis poj niam uas zoo tshaj plaws, los sis nyob rau qhov chaw siab, hais cov hom lus no rau tib neeg los sis qhov kev tsim? Puas muaj leej twg ntawm noob neej tuaj yeem paub txog tus yam ntxwv ntawm tib neeg txoj sia zoo li lawv lub xib teg? Leej twg thiaj tuaj yeem ris lub nra thiab lub luag hauj lwm rau tib neeg txoj kev muaj nyob? Leej twg thiaj tsim nyog tshaj tawm kev rhuav pov tseg ntawm ib lub nroog twg? Thiab leej twg thiaj tsim nyog zam txim rau ib lub nroog twg? Leej twg tuaj yeem hais tias lawv hlub lawv tus kheej txoj kev tsim? Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb! Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj muaj lub siab mos siab muag rau noob neej. Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj qhia qhov kev khuv leej thiab kev hlub no rau tib neeg. Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj muaj qhov tseeb, kev hlub uas tsis txawj ploj mus li rau tib neeg. Kuj zoo ib yam li ntawd, Tsuas yog tus Tswv Tsim nkaus xwb thiaj tuaj yeem muab kev hlub tshua rau cov tib neeg no thiab hlub Nws tej kev tsim tag nrho. Nws lub siab dhia pig poog thiab mob heev rau ib tug tib neeg cov kev ua: Nws chim siab, ntxhov siab thiab tu siab rau tib neeg txoj kev phem thiab kev ua qias vuab tsuab; Nws txaus siab, xyiv fab, zam txim thiab zoo siab rau tib neeg txoj kev hloov siab lees txim thiab kev ntseeg; txhua txhia yam ntawm Nws cov kev xav thiab cov tswv yim muaj nyob thiab nyob ib ncig rau ntawm tib neeg; yam uas Nws yog thiab Nws muaj yog nthuav tawm tag nrho rau tib neeg nkaus xwb; tej Nws siab xav tag nrho puav leej muaj feem rau tib neeg txoj kev muaj nyob. Txhawm rau tib neeg, Nws taug kev thiab mus nrawm nroos; Nws ua twj ywm muab Nws txoj sia; muab txhua feeb thiab xi nkoos ntawm Nws lub neej…. Nws tsis txeev paub tias Nws tus kheej lub neej ntxim khuv xim npaum li cas, tiam sis Nws ib txwm hlub cov noob neej uas Nws Tus Kheej ua tus tsim…. Nws muab txhua txhia yam uas Nws muaj rau cov tib neeg no…. Nws muab Nws txoj kev hlub tshua thiab kev nyiaj taus yam tsis muaj kev vam kev cia siab rau txoj kev pauj ntxiaj ntsig. Nws ua qhov no tsuas yog kom tib neeg tuaj yeem muaj sia nyob ntxiv mus ntawm Nws ob lub qhov muag, thiab tau txais Nws txoj kev npaj ntawm lub neej. Nws ua qhov no tsuas yog kom muaj ib hnub tib neeg yeem zwm rau ntawm Nws lub xub ntiag thiab paub tias Nws yog Tus uas txhawb tib neeg txoj kev muaj nyob thiab muab txoj sia txhua yam rau ntawm kev tsim.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II

566. Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev thev taus yeej muaj tiag tiag, tiam sis Vajtswv txoj kev dawb huv thiab txoj kev ncaj ncees thaum Nws tso Nws txoj kev chim siab tawm los kuj nthuav tawm qhia rau tib neeg txog Vajtswv sab uas tsis zam kom muaj kev txhaum nyob li. Thaum tib neeg muaj peev xwm ua tau puv npo raws li Vajtswv cov lus txib thiab tej kev ua kom hawm raws li Vajtswv tej kev cheem tsum lawm, Vajtswv yog tus muab Nws txoj kev hlub tshua rau tib neeg ntau tshaj plaws; thaum tib neeg muaj txoj kev lwj liam, kev ntxub thiab kev ua yeeb ncuab rau Nws puv npo lawm, mas Vajtswv npau taws tiag tiag li. Nws npau taws tiag tiag mus txog rau theem twg? Nws txoj kev chim siab yuav muaj mus kom txog thaum Vajtswv tsis pom muaj tib neeg txoj kev tawm tsam thiab tsis ua phem li lawm, kom mus txog thaum lawv tsis nyob tim ntsej tim muag rau ntawm Nws xub ntiag lawm. Tsuas yog li ntawd xwb Vajtswv txoj kev npau taws thiaj li yuav ploj mus tau. Muab ua lwm lo lus hais, txawm tias yuav yog leej twg los xij, yog lawv lub siab tau rais mus nyob deb ntawm Vajtswv lawm thiab tau tig ntawm Vajtswv mus deb lawm, ces yeej yuav tsis tig tau rov qab los li lawm, ces txawm tias, rau txhua qho kev tshwm sim los sis lawv tej kev ntshaw uas xav tau, lawv xav pe hawm thiab caum raws thiab mloog Vajtswv lus rau hauv lawv lub cev los sis rau hauv lawv txoj kev xav li cas los xij, Vajtswv txoj kev chim siab yuav raug muab tso los yam tsis paub tag li. Nws yuav zoo li ntawd thaum Vajtswv tso Nws qhov kev npau taws tshaj plaws los, thaum muab sij hawm rau tib neeg ntau txaus lawm, thaum nws tau tso los lawm ces yuav tsis muaj hnub thim rov qab tau li lawm, thiab Nws yeej yuav tsis yog tus hlub tshua thiab tus thev taus rau ntawm tib neeg ntiaj teb li lawm. Qhov no yog ib sab ntawm Vajtswv tus moj yam uas thev tsis taus kev txhaum. … Nws yog tus thev taus thiab hlub tshua rau yam uas siab zoo thiab zoo nkauj thiab zoo; rau yam uas phem, txhaum, thiab lim hiam, mas Nws npau taws tiag tiag rau tej yam zoo li ntawd, xws li uas Nws txoj kev npau taws yeej tsis paub ploj ntawm Nws mus li. Tej no yog ob yam qauv thiab cov xeeb ceem tseem ceeb ntawm Vajtswv tus moj yam, thiab, tshaj qhov no, Vajtswv tau qhia tshwm txog ob yam no suav txij thaum pib mus txog ntua rau thaum kawg: txoj kev hlub tshua tshaj plaws thiab txoj kev npau taws tshaj plaws.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II

567. Neeg hais tias Vajtswv yog ib tug Vajtswv ncaj ncees, thiab tsuav yog tib neeg tseem caum Nws kom mus txog qhov kawg kiag, ces Nws yuav saib tib neeg sib txig siab luag, vim Nws ncaj ncees tshaj plaws li. Yog hais tias tib neeg caum Nws mus kom txog qhov kawg kiag, ua Nws puas muab tib neeg pov tseg? Kuv yeej saib txhua tus tib neeg sib txig sib luag, thiab yuav siv Kuv tus moj yam ncaj ncees txiav txim rau txhua tus tib neeg, tab sis yeej muaj tej xwm txheej haum rau tej kev cheem tsum uas Kuv muab rau tib neeg, thiab tej uas Kuv cheem tsum ntawd txhua tus tib neeg yuav tsum ua kom tiav hlo, tsis hais lawv yuav yog leej twg li. Kuv tsis quav ntsej txog hais tias koj muaj dab tsi tsim nyog li cas, los sis koj muaj tej ntawd ntev li cas los lawm; Kuv tsuas quav ntsej txog hais tias seb koj puas taug Kuv txoj kev, thiab seb koj puas nyiam thiab nqhis qhov tseeb xwb. Yog koj tsis muaj qhov tseeb, thiab tseem ho coj kev txaj muag los rau Kuv lub npe, thiab tsis ua raws li Kuv txoj kev, tsuas lam caum xwb yeej tsis quav ntsej los sis txhawj xeeb dab tsi li, ces nyob rau lub sij hawm ntawd Kuv yuav ntaus koj thiab rau txim rau koj rau koj tej kev phem, thiab thaum ntawd koj yuav hais li cas? Koj puas yuav muaj cuab kav hais tias Vajtswv tsis ncaj ncees? Hnub no, yog hais tias koj ua raws li tej lus Kuv tau hais no, ces koj yog hom neeg uas Kuv pom zoo rau. Koj hais tias koj yeej ib txwm raug kev txom nyem lub sij hawm uas koj caum Vajtswv, hais tias koj yeej tau caum Nws thoob plaws qhov tuab thiab qhov nyias, thiab tau faib lub sij hawm zoo thiab phem nrog Nws, tab sis koj tsis tau ua neej raws li cov lus uas Vajtswv hais; koj tsuas xav kom tau khiav rau ub rau no rau Vajtswv thiab muab koj tus kheej siv rau Vajtswv txhua txhua hnub xwb, thiab yeej tsis tau xav yuav ua neej kom muaj qab hau li. Koj kuj hais tias, “Nyob rau qhov xwm txheej dab tsi los xij, kuv ntseeg hais tias Vajtswv yeej ncaj ncees. Kuv tau raug kev txom nyem rau Nws, khiav ncig mus los rau Nws, thiab muab kuv tus kheej zwm rau Nws, thiab kuv tau ua hauj lwm hnyav txawm yuav tsis tau txais ib qho kev lees paub li los xij; Nws yeej yuav nco qab kuv xwb xwb li.” Nws yeej muaj tseeb hais tias Vajtswv yeej ncaj ncees, tab sis txoj kev ncaj ncees no mas tsis muaj ib tug uas tsis dawb huv yuav muab tau li: Nws tsis muaj tib neeg txoj kev xav, thiab nws tsis tau raug tsuas dub los ntawm cev nqaij daim tawv, los sis los ntawm tib neeg tej kev sib pauv lag luam. Tag nrho cov uas ntxeev siab thiab tawm tsam, tag nrho cov uas tsis ua raws li Nws txoj kev, yuav raug rau txim rau; tsis muaj ib tug yuav raug zam txim rau li, thiab yuav tsis zam ib tug twg hlo li! Ib co neeg hais tias, “Hnub no kuv khiav mus los rau Koj; thaum qhov kawg los txog, Koj puas muab tau me ntsis koob hmoov rau kuv?” Yog li Kuv nug koj, “Koj puas tau ua raws li Kuv cov lus?” Qhov kev ncaj ncees uas koj hais txog ntawd mas nws nyob rau ntawm ib qho kev sib pauv lag luam. Koj tsuas xav hais tias Kuv ncaj ncees thiab saib txhua tus tib neeg sib txig sib luag, thiab cov uas caum Kuv mus kom txog qhov kawg kiag ces yeej yuav raug cawm thiab tau Kuv tej koob hmoov xwb xwb li. Muaj ib qho ntsiab lus sab hauv rau Kuv cov lus uas hais tias “tag nrho cov uas caum Kuv mus kom txog ntua qhov kawg kiag ces yeej yuav raug cawm”: Cov uas caum Kuv mus txog qhov kawg kiag yog cov uas yuav raug Kuv muab tau tag nrho, lawv yog cov uas, tom qab raug Kuv txeeb tau lawm, nrhiav qhov tseeb thiab raug muab tsim kho kom zoo tiav log lawm. Koj ho ua tau tej xwm txheej dab tsi lawm mas? Koj tsuas ua tau qhov uas caum Kuv mus kom txog qhov kawg kiag xwb, tab sis tshuav dab tsi ntxiv thiab? Koj puas tau ua raws li Kuv cov lus? Koj tsuas ua tau ib qho ntawm tsib qho uas Kuv kom ua xwb, tab sis koj yeej tsis npaj siab yuav ua plaub qho seem ntawd kom tiav hlo li. Koj tsuas nrhiav tau qhov uas tsis cov nyom tshaj plaws, txoj kev uas yooj yim tshaj plaws, thiab nrhiav qhov ntawd thaum uas xav hais tias koj hmoov zoo xwb. Rau cov neeg uas zoo li koj, ces Kuv tus moj yam ncaj ncees yog tus uas muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nws yog tus uas muaj kev pauj kev txhaum yam ncaj ncees, nws yog qhov kev rau txim yam ncaj ncees rau tag nrho cov ua phem; tag nrho cov uas tsis taug Kuv txoj kev ces yuav raug rau txim rau xwb xwb li, txawm hais tias lawv yeej caum Kuv kom mus txog qhov kawg kiag los xij. Qhov no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees. Thaum uas tus moj yam ncaj ncees no raug nthuav tawm nyob rau hauv kev rau txim rau tib neeg, tib neeg yuav yoob tag, thiab khuv xim hais tias, thaum uas caum Vajtswv, lawv tsis taug Nws txoj kev. “Nyob rau lub sij hawm ntawd, kuv tsuas raug kev txom nyem me me thaum lub sij hawm caum Vajtswv xwb, tab sis tsis tau taug Vajtswv txoj kev. Tseem yuav muaj dab tsi los keb ub keb no thiab? Yeej tsis muaj kev xaiv dab tsi li tsuas yog raug qhuab ntuas xwb!” Tab sis nyob rau hauv lawv lub siab mas lawv xav hais tias, “Li cas los xij, Kuv tau caum mus txog qhov kawg kiag lawm, yog li ntawd txawm hais tias Koj yuav qhuab ntuas kuv, nws yeej yuav tsis yog ib qho kev qhuab ntuas hnyav hnyav li, thiab tom qab ua qhov kev qhuab ntuas no tag lawm los Koj tseem yuav xav tau kuv thiab. Kuv paub Koj yeej ncaj ncees, thiab yuav tsis ua li ntawd rau kuv mus ib txhis. Qhov kawg, kuv tsis zoo li cov uas yuav raug muab ntxuav tawm pov tseg; cov uas yuav raug ntxuav tawm pov tseg mas yuav raug qhuab ntuas hnyav, hos kuv qhov kev qhuab ntuas mas yuav sib dua ntawd.” Tus moj yam ncaj ncees tsis yog li qhov koj hais. Nws tsis yog qhov cov uas txawj lees lawv tej kev txhaum ces yuav tau txais kev txo txim kom sib me ntsis. Kev ncaj ncees yog kev dawb huv, thiab nws yog ib tug moj yam uas zam taus tib neeg tej kev ua txhaum me ntsis, thiab tag nrho cov uas phem qias thiab tsis tau hloov ces yuav yog qhov uas Vajtswv ntxub. Vajtswv tus moj yam ncaj ncees tsis yog txoj kev cai lij choj, tab sis yog txoj kev cai tswj fwm: Nws yog txoj kev cai tswj fwm nyob rau hauv lub nceeg vaj, thiab txoj kev cai tswj fwm no yog qhov kev rau txim yam ncaj ncees rau txhua tus uas tsis muaj qhov tseeb thiab tsis tau hloov, thiab tsis muaj ib qho seem rau kev cawm dim li. Vim thaum uas txhua tus tib neeg raug cais tawm raws li hom lawm, ces cov zoo yuav tau txais phaj tshab hos cov phem yuav raug rau txim rau. Nws yog thaum uas tib neeg txoj hau kev kawg yuav raug muab qhia tawm kom meej, nws yog lub sij hawm uas tes hauj lwm uas kev cawm tib neeg yuav los txog qhov xaus, tom qab uas, tes hauj lwm cawm tib neeg yuav tsis ua ntxiv lawm, thiab kev rau txim pauj kev txhaum yuav raug coj los rau txim rau cov uas tau ua phem.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

568. Kuv txoj kev hlub tshua yog nthuav tawm rau cov uas hlub Kuv thiab tsis lees lawv tus kheej. Qhov kev rau txim rau cov neeg lim hiam, rau tib lub sij hawm ntawd, ces yog kiag qhov pov thawj ntawm Kuv tus moj yam uas ncaj ncees thiab, tseem muaj ntxiv, cov lus tim khawv rau Kuv qhov kev npau taws. Thaum kev puas ntsoog los, cov uas tawm tsam Kuv yuav quaj kua muag ntws thaum uas lawv ntsib kev tshaib nqhis thiab tej mob phem. Cov uas tau ua txhua yam kev lim hiam, tab sis kuj tau ua raws li Kuv los tau ntau xyoo, los yeej yuav khiav tsis dim qhov uas yuav tau them lawv tej kev txhaum; lawv tib si, yuav raug thawb mus rau hauv kev puas ntsoog, zoo li tej yam uas yeej tsis tshua tau pom los tau ntau lab xyoo lawm, thiab lawv yuav tau ua neej nyob nrog txoj kev ceeb thiab kev ntshai. Thiab cov uas ua raws li Kuv uas tau muaj lub siab ncaj rau Kuv yuav zoo siab thiab qhuas Kuv lub zog nchav. Lawv yuav tau txais kev txaus siab yam piav tsis tag kiag li thiab ua neej nrog txoj kev zoo siab tshaj plaws uas Kuv yeej tsis tau muab rau tib neeg dhau los li. Vim Kuv saib tib neeg txoj kev ua zoo muaj nuj nqis thiab ntxub lawv txoj kev ua phem. Txij puag thaum Kuv pib coj tib neeg los, Kuv yeej cia siab ntsoov tias yuav tau ib pab neeg uas muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv. Cov uas tsis muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Kuv yeej yuav tsis nov qab li; Kuv yeej ib txwm tsis nyiam lawv nyob rau hauv Kuv lub siab kiag li, tos ntsoov lub cib fim uas yuav rov pauj kev chim rau lawv, uas Kuv yeej yuav zoo siab hlo pom. Tam sim no Kuv hnub twb los txog lawm, thiab Kuv yuav tsis tos ntxiv lawm!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg

Qhov Dhau Los: A. Nyob rau ntawm Vajtswv Lub Hwj Chim

Ntxiv Mus: C. Nyob rau ntawm Vajtswv Txoj Kev Dawb Huv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No