Ntawm Kev Txeev Paub Dhau Los

Thoob plaws hauv Petus txoj kev txeev paub dhau los, nws tau ntsib txog ntau pua txoj kev sim siab. Txawm hais tias cov neeg niaj hnub no paub txog lo lus “kev sim siab,” los lawv tsis meej pem rau nws cov ntsiab lus thiab cov xwm txheej tiag tiag. Vajtswv tsim kho tib neeg txoj kev txiav txim siab, kho lawv txoj kev ruaj siab, thiab ua kom zoo tshaj plaws rau lawv txhua qhov, thiab qhov no feem ntau yog ua tiav los ntawm kev sim siab, uas tseem yog cov hauj lwm zais ntawm tus Vajntsujplig thiab. Nws zoo li Vajtswv tau tso tib neeg tseg lawm, thiab yuav muaj li ntawd yog lawv tsis ceev faj, lawv yuav suav tias kev sim siab yog kev dag ntxias los ntawm Ntxwgnyoog. Qhov tseeb, ntau yam kev sim siab tuaj yeem suav tias yog kev dag ntxias, thiab qhov no yog lub hauv paus cag thiab txoj cai uas Vajtswv ua hauj lwm. Yog tias tib neeg nyob hauv Vajtswv lub xub ntiag tiag, lawv yuav suav tias yog tej kev sim siab los ntawm Vajtswv, thiab yuav tsis cia lawv dhau mus. Yog muaj qee leej hais tias vim Vajtswv nrog lawv nyob, Ntxwgnyoog yeej yuav tsis los ze lawv li lawm, qhov no tsis yog qhov tseeb; yog muaj li ntawd, yuav ua li cas thiaj piav tau tias Yexus ntsib kev sim siab tom qab Nws tau yoo mov tom roob moj sab qhua tau plaub caug hnub? Yog li yog tias tib neeg kho lawv cov kev xav rau ntawm kev ntseeg Vajtswv, lawv yuav pom ntau yam meej meej ntxiv, thiab lawv txoj kev nkag siab yuav tsis zij thiab tsis yuam kev. Yog tias Vajtswv tau txiav txim siab tiag tiag ua kom ib tug neeg twg zoo tshaj plaws, lawv yuav tsum ntsib txhua qhov teeb meem uas los raug lawv los ntawm txhua ceg kaum sib txawv los, txawm yog yuav tuaj sab laug los sis sab xis kuj xij. Yog koj tsis muaj kev paub txog Vajtswv tes dej num, koj tsis paub yuav koom tes nrog Vajtswv li cas. Yog koj tsis paub txog lub hauv paus cag ntawm Vajtswv tes dej num, thiab tsis paub txog Ntxwgnyoog txoj kev ua hauj lwm rau tib neeg, koj yuav tsis muaj kev xyaum. Txoj kev rau siab ua ib leeg yuav tsis coj koj ua tiav raws li Vajtswv xav tau. Txhais tau tias txoj kev txeev paub uas zoo ib yam li Lawlees: tsis muaj qhov txawv txav tag nrho li thiab tsuas yog tsom nroov rau txoj kev paub dhau los xwb, tsis paub txog tias Ntxwgnyoog cov hauj lwm yog dab tsi, hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig yog dab tsi, tib neeg zoo li cas yog thaum tsis muaj Vajtswv nrog lawv nyob lawm, thiab hom tib neeg twg uas Vajtswv xav ua kom zoo tshaj plaws. Lub hauv paus cag twg yuav tsum tau hloov thaum uas nrog cov neeg sib txawv lawm, yuav ua li cas thiaj li yuav paub txog Vajtswv lub siab nyiam tam sim ntawd, yuav ua li cas paub Vajtswv tus yam ntxwv, ntawm pab neeg twg, yam xwm txheej dab tsi, thiab Vajtswv txoj kev hlub tshua, meej mom, thiab kev ncaj ncees uas taw qhia tau ntev npaum li cas—nws tsis muaj kev thoob tsib nyob rau hauv ib yam ntawm cov no kiag li. Yog tias tib neeg tsis muaj ntau lub zeem muag ua lub hauv paus rau lawv cov kev paub dhau los, ces tsis tas yuav nug txog kev ua neej li, thiab tab txawm cov kev paub dhaus los los tsis tas nug; lawv tuaj yeem zwm mus yam ruam ruam thiab tiv txhua yam txuas ntxiv. Cov neeg zoo li no nyuaj heev uas yuav ua kom zoo tshaj plaws. Nws tuaj yeem hais tau tias yog koj tsis muaj ib lub zeem muag uas tau hais los saum toj no, qhov no yog ib qho pov thawj txaus qhia tias koj yog ib tug neeg cob pob, koj zoo li tus ncej ntsev uas ib txwm sawv hauv teb chaws Yixayee xwb. Cov neeg zoo li no siv tsis tau, tsis zoo rau dab tsi li! Qee tus neeg thiaj li tsuas zwm qi muag nti xwb, lawv ib txwm paub lawv tus kheej thiab ib txwm siv lawv txoj kev paub los qhia lawv tus kheej thaum kov tej xwm txheej tshiab, los sis lawv siv “kev txawj ntse” los saib xyuas qhov tsis tseem ceeb uas tsis tsim nyog hais txog. Cov neeg zoo li no tsis muaj kev thoob tsib, thiab nws zoo li lawv tus yeeb yam kom lawv tus kheej tso tseg ntawm txoj kev raug xaiv, thiab lawv yeej zoo li ntawd tas li; lawv yeej tsis hloov li. Cov neeg zoo li no yog cov neeg ruam uas tsis muaj kev thoob tsib ib qho me me li. Lawv yeej ib txwm tsis sim ntsuas tej xwm txheej uas tsim nyog los sis lwm cov neeg sib txawv. Cov neeg zoo li no tsis muaj kev paub dhau los. Kuv tau pom qee tus neeg uas ruaj siab rau lawv txoj kev paub ntawm lawv tus kheej thaum ntsib cov tib neeg uas raug cov ntsujplig phem nkag ua hauj lwm, lawv tau nyo hau thiab lees lawv tej kev txhaum, tsis kam sawv tawm tsam thiab rau txim rau lawv. Thiab thaum ntsib txoj hauj lwm tseeb ntawm tus Vajntsujplig, lawv tsis tuaj yeem mloog lus. Lawv ntseeg tias cov ntsujplig phem ntawd kuj tseem nyob hauv Vajtswv ob txhais tes thiab, thiab lawv tsis muaj lub siab tawv sawv los thiab tawm tsam lawv li. Cov neeg no coj kev txaj muag los rau Vajtswv, thiab tsis muaj peev xwm ris lub nra hnyav rau Nws. Cov neeg ruam zoo li no ua tsis tau ib yam dab tsi txawv ntawm txhua hom li. Cov kev txeev paub dhau los cas yuav tsis muaj qab ntxhiab li, yog li ntawd, yuav tsum tau muab lim mus, vim tias nws siv tsis tau rau ntawm Vajtswv ob lub qhov muag.

Tseeb tiag Vajtswv ua ntau yam hauj lwm rau tib neeg, qee zaum sim lawv, qee zaum ua txhua yam uas nyob puag ncig lawv los tsim kho lawv, thiab qee zaum hais lus los coj lawv thiab hloov kho lawv qhov tsis zoo. Qee zaum tus Vajntsujplig coj neeg mus rau tej chaw uas Vajtswv npaj tseg rau lawv kom lawv tshawb paub txog ntau yam uas lawv tu ncua tsis muaj. Los ntawm qhov uas tib neeg hais lus thiab ua, thiab txoj kev uas tib neeg saib taus lwm tus thiab saib xyuas tej khoom siv, yam uas lawv tsis paub txog, tus Vajntsujplig qhia lawv ntau yam uas yav tas los lawv tsis nkag siab, cia lawv pom ntau yam thiab tib neeg kom meej dua ntxiv, tso cai rau lawv pom mus rau ntau yam uas lawv tau ua yav dhau los uas lawv tsis paub txog. Thaum koj koom tes nrog lub ntiaj teb, koj maj mam pib paub txog tej yam hauv lub ntiaj teb, thiab ua ntej koj ntsib koj hnub kawg, tej zaum koj yuav xaus lus hais tias: “Nws yog ib qho nyuaj kawg nkaus uas los ua ib tug tib neeg.” Yog tias koj siv qee lub sij hawm mus paub txog lub ntiaj teb ua ntej Vajtswv, es mam los nkag siab txog Vajtswv txoj hauj lwm thiab Nws tus yam ntxwv, koj yuav looj hlias nkag siab ntau yam heev, thiab koj tus yeeb yam yuav maj mam loj hlob. Koj yuav nkag siab ntau yam ntawm sab ntsujplig zoo dua, thiab koj yuav paub meej ntxiv txog Vajtswv txoj hauj lwm meej dua. Koj yuav txais yuav Vajtswv tej lus, Vajtswv txoj hauj lwm, txhua yam hauj lwm uas Vajtswv ua, Vajtswv tus yam ntxwv, thiab yam uas Vajtswv yog thiab muaj ib yam li koj tus kheej lub neej. Yog txhua yam uas koj ua yog xav ncig lub ntiaj teb xwb, koj ob txhais tis yuav loj hlob nyuaj dua, thiab koj txoj kev tawm tsam Vajtswv yuav loj tuaj; yog li Vajtswv yuav siv koj tau lis cas? Vim tias muaj kev xav ntau yam “hauv kuv txoj kev xav” nyob rau hauv koj, Vajtswv tsis siv koj. Koj yim huab nyob ze Vajtswv xub ntiag, ces koj yim huab muaj kev txeev paub dhau los. Yog tias koj tseem nyob hauv lub ntiaj teb li ib tug tsiaj nyaum xwb—koj lub qhov ncauj lees ntseeg Vajtswv tab sis koj lub siab nyob lwm qhov—thiab yog koj tseem kawm ntiaj teb tej tswv yim rau kev ua neej xwb, ces koj cov hauj lwm ua dhau los yuav tsis muaj qab hau dab tsi li? Vim li no, thaum tib neeg yim huab nyob ze Vajtswv, ces haj yam yooj yim uas lawv raug ua tau kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv. Qhov no yog txoj hau kev uas tus Vajntsujplig ua Nws txoj hauj lwm. Yog koj tsis nkag siab qhov no, nws yuav nyuaj rau koj nkag mus rau txoj kev yog, thiab qhov raug ua kom tau zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv ces tsis txhob nug txog li. Koj yuav tsis tuaj yeem muaj lub neej ntawm sab ntsujplig li ib txwm muaj; nws yuav zoo li koj tuag tes tuag taw lawm, thiab koj tsuas muaj koj txoj hauj lwm hnyav thiab tsis muaj ib qho uas yog Vajtswv txoj hauj lwm li. Qhov no tsis yog ib qho yuam kev hauv koj txoj kev paub dhau los lod? Koj tsis tas yuav tsum tau thov Vajtswv kom tau nyob ntawm Vajtswv xub ntiag; qee zaum uas yog hauv koj kev xav txog Vajtswv los sis xav txog Nws txoj hauj lwm, qee zaum hauv koj txoj kev xav txog teeb meem, thiab qee zaum los ntawm koj txoj kev nthuav tawm nyob rau ib thaj chaws twg, tias koj los rau hauv Vajtswv lub xub ntiag. Tib neeg feem coob hais tias, “Kuv tsis nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag lod, vim kuv thov Vajtswv tas li?” Coob leej ntau tus neeg rau siab thov Vajtswv “hauv Vajtswv lub xub ntiag.” Txawm tej lus thov yuav tsis tu ncua hauv lawv daim di ncauj los, lawv yeej tsis nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag. Tsuas yog txoj hau kev no xwb uas cov neeg zoo li no thiaj tuaj yeem tswj lawv tus yam ntxwv rau ntawm Vajtswv xub ntiag; lawv tsis muaj peev xwm siv lawv lub siab los koom nrog Vajtswv txhua lub sij hawm, thiab lawv yuav tsis muaj cuab kav los cuag tau Vajtswv los ntawm qhov lawv paub dhau los, txawm kev xav txog, kev xav twj ywm hauv siab, los sis siv lawv txoj kev xav los koom nrog Vajtswv nyob hauv lawv lub siab, los ntawm kev xav txog Vajtswv lub nra. Lawv tsuas yog lam thov Vajtswv tus uas nyob saum ntuj los ntawm lawv lub qhov ncauj xwb. Cov neeg feem coob lub siab tsis muaj Vajtswv, thiab Vajtswv tsuas nyob ntawd thaum lawv txav los nyob ze Nws xwb; feem ntau, Vajtswv tsis nyob ntawd kiag li. Qhov no tsis yog qhov qhia meej tias tsis muaj Vajtswv nyob rau hauv ib tug lub siab li lod? Yog tias lawv muaj Vajtswv hauv lawv lub siab tiag tiag, lawv puas tuaj yeem ua tej yam li cov tub sab thiab cov tsiaj nyaum ua? Yog tias ib tug tib neeg hwm Vajtswv tiag tiag, lawv yuav coj lawv lub siab tiag mus cuag Vajtswv, thiab lawv tej kev xav thiab tej tswv yim yuav nyob nrog Vajtswv cov lus tas mus li. Lawv yuav tsis ua yuam kev nyob rau hauv kev hais lus los yog kev ua dej num, thiab yuav tsis ua ib yam dab tsi uas tawm tsam Vajtswv li. Qhov no yog tus qauv cai rau txoj kev ua ib tug ntseeg.

Qhov Dhau Los: Yam Uas Ib Tug Tswv Yug Yaj Zoo Yuav Tsum Npaj Kom Muaj

Ntxiv Mus: Cov Lus Txib ntawm Tiam Tshiab

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No