Yam Uas Ib Tug Tswv Yug Yaj Zoo Yuav Tsum Npaj Kom Muaj

Koj yuav tsum muaj kev to taub txog ntau tus yam ntxwv uas tib neeg yuav muaj rau thaum tus Vajntsujplig Dawb Huv ua num rau hauv lawv. Tshwj xeeb, cov uas ua dej num rau Vajtswv yuav tsum haj yam muaj ib txoj kev to taub txog ntawm ntau tus yam ntxwv los ntawm tej yam ntxwv no. Yog koj tsuas tham txog ntau yam ntawm tej kev ntsib kev pom los yog tej kev nrhiav kom tau kev to taub qhov tseeb xwb, ces nws qhia tau tias koj txoj kev ntsib kev pom tsuas yog ib-sab xwb. Yog tsis paub koj tus yam ntxwv tseeb thiab tsis to taub tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, ces yuav tsis muaj hnub yuav hloov tau tus moj yam li. Yog tsis paub txog tej hauv paus ntsiab lus ntawm tus Vajntsujplig tes hauj lwm los yog to taub txog tej kev tawg paj txi txiv ntawm tes hauj lwm ntawd, ces nws yuav nyuaj heev rau koj los paub txog tes hauj lwm ntawm cov ntsujplig phem. Koj yuav tsum qhia cov ntsujplig phem tes hauj lwm kom tshwm tuaj, nrog rau tib neeg tej kev xav phem, thiab ua tib zoo saib ncaj nraim mus rau lub ntsiab ntawm qhov teeb meem ntawd; koj yuav tsum tau muab ntau yam cais tawm ntawm tib neeg tej kev xyaum ua thiab tej teeb meem uas tej zaum lawv muaj nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, kom lawv thiaj li ras txog tej ntawd. Qhov tsawg tshaj plaws, koj yuav tsum tsis txhob ua kom lawv xav phem los yog nyob twj ywm. Txawm li cas los xij, koj yuav tsum to taub tej yam xwm txheej uas nyuab heev rau tib neeg feem coob, koj yuav tsum tsis txhob soj ntsuam txog los yog “sim qhia ib tug npua los hu nkauj”; qhov ntawd yog tus cwj pwm ruam kawg nkaus li. Yuav los daws tau ntau yam kev nyuaj siab uas tib neeg tau raug, ua ntej tshaj plaws, koj yuav tsum to taub tej kev txawv txav ntawm tej hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv; koj yuav tsum to taub tias tus Vajntsujplig Dawb Huv ua dej num rau rau cov tib neeg sib txawv li cas tiag, koj yuav tsum muaj txoj kev to taub txog tej kev nyuaj siab uas tib neeg tau raug thiab lawv tej kev tu ncua, thiab koj yuav tsum pom kom tshab plaws rau lub ntsiab ntawm qhov teeb meem ntawd thiab mus kom txog kiag nws tus cag, tsis txhob nrug los yog ua ib yam dab tsi yuam kev li. Tsuas yog tus tib neeg zoo li no xwb thiaj li tsim nyog los ua dej num rau Vajtswv.

Txawm hais tias koj muaj peev xwm to taub los sis tsis to taub txog lub ntsiab ntawm qhov teeb meem thiab pom ntau yam meej los nyob ntawm koj tus kheej tej kev paub pom xwb. Tus xeeb ceem uas koj paub ntawd kuj yog tus xeeb ceem uas koj coj tau lwm tus thiab. Yog koj to taub tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia, ces koj yuav coj tau lwm tus kom to taub tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia thiab. Txoj hau kev uas koj paub qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus yog txoj hau kev uas koj yuav coj tau lwm tus los muaj kev nkag mus rau qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus hais tawm. Yoj koj muaj peev xwm to taub ntau qhov tseeb thiab muab tau kev thoob tsib to nrog mus rau ntau yam los ntawm Vajtswv tej lus hais tawm los, ces koj yuav muaj peev xwm coj tau lwm tus los to taub ntau qhov tseeb tib yam nkaus thiab, thiab cov uas koj coj ntawd yuav muab tau txoj kev to taub meej txog ntawm tej zem muag ntawd. Yog koj tsom ntsoov rau txoj kev to taub txog tej kev xav uas tshaj ntuj tsim, ces cov tib neeg koj coj los yuav ua li ib yam nkaus thiab. Yog koj tsis xyaum li, es tsuas muaj kev sib tham xwb, ces cov tib neeg koj coj los tsuas saib rau kev sib tham xwb thiab, tsis muaj kev xyaum ua li los yog tsis muaj kev hloov hauv lawv tej moj yam li; lawv tsuas yog lam zoo siab xwb, tsis muab ib nyuag qhov tseeb coj los xyaum ua li. Txhua yam tib neeg muab tau rau lwm tus tsuas yog yam lawv muaj xwb. Tus tib neeg uas lwm tus yuav ruaj siab tau los tho kev coj tau lwm tus, yog tus tib neeg uas yeej muaj peev xwm coj lwm tus thiab. Ua ib tug tib neeg uas haum rau Vajtswv siv, koj tsis yog tias muaj pluaj siab xwb, tab sis koj kuj yuav tsum vam khom txoj kev qhuab qhia los ntawm Vajtswv, txoj kev coj qhia los ntawm Nws tej lus, kev paub kev pom ntawm qhov raug Nws qhuab ntuas, thiab kev tsim kho kom zoo los ntawm Nws tej lus thiab. Muab qhov no ua lub hauv paus lawm, nyob rau txhua lub sij hawm, nej yuav tsum ua tib zoo saib rau nej tej kev soj ntsuam, tej kev xav, tej kev xaiv, thiab tej lus hais rau thaum kawg, thiab koom rau hauv txoj kev zwm nrog los sis kev tshem tawm. Tej no yog tag nrho txhua txoj hau kev rau nej txoj kev to taub qhov tseeb tiag, thiab txhua yam ntawd tseem ceeb tshaj plaws li. Nov yog qhov Vajtswv ua dej num li cas. Yog koj paub qhov tseeb txog txoj kev uas Vajtswv ua num li no lawm, koj yuav muaj feem txhua hnub los kom raug ua kom zoo tiav log los ntawm Nws. Thiab nyob rau lub sij hawm twg los tau, txawm tias koj lub neej yuav nyuab los sis yooj yim, txawm tias koj yuav raug sim los raug sim siab, txawm koj yuav ua hauj lwm los tsis ua, thiab txawm koj nyob ib leeg los nrog ib pab, koj yuav nrhiav tau caij kom raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, yuav tsis plam ib yam dab tsi ntawm tej no li. Koj yuav muaj peev xwm los tshawb pom tau lawv tag nrho—thiab hauv txoj hau kev no, koj yuav nrhiav tau qhov nraim nkoos mus rau txoj kev paub kev pom Vajtswv tej lus.

Qhov Dhau Los: Ib Tug Neeg Ua Tau Kev Cawm Dim Yog Tus Uas Txaus Siab Hlo Ua Qhov Tseeb

Ntxiv Mus: Ntawm Kev Txeev Paub Dhau Los

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No