Thaum Nej To Taub Qhov Tseeb Lawm, Nej Yuav Tsum Muab Coj Los Xyaum Ua

Vajtswv tes hauj lwm thiab txoj lus yog muab coj los hloov nej tus moj yam; Nws lub hom phiaj tsis lam ua kom nej to taub los yog paub Nws tes hauj lwm thiab txoj lus xwb. Qhov ntawd xwb tsis txaus. Koj yog ib tug tib neeg uas muaj lub peev xwm los to taub, yog li koj yuav tsum tsis muaj teeb meem los to taub Vajtswv txoj lus, vim rau qhov feem ntau ntawm Vajtswv txoj lus yog sau los ntawm tib neeg tej lus xwb, thiab Nws hais yooj yooj yim xwb. Piv xam tias, koj yeej muaj lub peev xwm los kawm hais tias yog yam dab tsi uas Vajtswv xav kom koj to taub thiab xyaum ua; no yog ib yam uas ib tug tib neeg dog dig yeej muaj lub peev xwm ua tau. Ib qho tseem ceeb, cov lus uas Vajtswv tab tom hais rau lub sij hawm no tseeb thiab pom tshab plaws, thiab Vajtswv tab tom taw tes rau ntau yam uas tib neeg tsis tau xav txog li, tib yam kis ntawm tib neeg tus yam ntxwv ntag. Nws tej lus muaj nyob ib puag ncig, thiab tseeb npaum li qhov kaj thaum hli nra. Yog li tam sim no, neeg to taub ntau yam teeb meem lawm, tab sis tseem tshuav ib yam tu ncua—tib neeg muab Nws txoj lus coj los xyaum ua. Tib neeg yuav tsum sim txhua yam ntawm qhov tseeb kom ntxaws ntxaws, thiab tshawb thiab nrhiav nws kom ntxaws ntxaws, tsis li ces ua siab ntev tos seb dab tsi yuav tshwm sim tuaj rau lawv xwb; yog tsis li ntawd ces lawv rais mus ua cov niag cab lawm xwb. Lawv yeej paub Vajtswv txoj lus, tiam sis tsis muab coj los xyaum ua xwb. Hom tib neeg zoo li no yeej tsis hlub qhov tseeb thiab thaum kawg yuav raug muab tshem tawm mus. Yuav zoo li Petus rau tiam 1990, qhov no txhais tias txhua tus ntawm nej cov ko yuav tsum xyaum ua li Vajtswv txoj lus, muaj kev nkag tseeb mus rau hauv nej tej kev paub thiab tau kev qhuab qhia kom ntau dua thiab loj dua rau nej kev koom siab nrog Vajtswv, qhov no yuav pab rau nej tus kheej lub neej. Yog nej tau nyeem ntau txog Vajtswv txoj lus tab sis tsuas to taub lub ntsiab ntawm cov ntawv xwb thiab tsis muaj kev nkag siab txog Vajtswv txoj lus los ntawm nej txoj kev ua neej li, ces koj yuav tsis paub Vajtswv txoj lus. Raws li koj xav, Vajtswv txoj lus tsis yog txoj sia, tab sis yog tej ntaub ntawv uas tsis ciaj sia xwb. Thiab yog koj tsuas lam saib tej nyuag ntaub ntawv tsis ciaj sia xwb, ces koj yuav muab tsis tau lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv txoj lus, los sis koj yuav tsis to taub Nws txoj kev xav. Tsuas yog thaum koj saj tau Nws txoj lus rau hauv koj lub neej lawm xwb mas txoj kev to taub sab ntsujplig ntawm Vajtswv txoj lus thiaj li mam nthuav nws tus kheej rau koj, thiab tsuas yog los ntawm koj kev saj xwb koj thiaj li muab tau lub ntsiab ntawm ntau qhov tseeb thiab qhib tej tsis nkag siab yooj yim ntawm Vajtswv txoj lus. Yog koj tsis muab coj los xyaum ua li, ces txawm Nws txoj lus pom tseeb npaum li cas los xij, txhua yam koj muab tau ntawd tsuas yog tej nyuag ntaub ntawv qhuav qhuav thiab tej kab lis kev cai xwb, uas tau rais los ua kev cai ntawm sab kev ntseeg rau koj xwb. Qhov no tsis yog qhov cov Falixais ua los? Yog nej xyaum ua thiab saj Vajtswv txoj lus, nws yuav muaj qab hau rau nej; yog nej tsis muab coj los xyaum ua, ces Vajtswv txoj lus rau koj tsuas yog tshaj me ntsis li tej dab neeg ntawm lub ceeb tsheej thib peb xwb. Qhov tseeb tiag, tus txheej txheem ntawm kev ntseeg Vajtswv yog tus txheej txheem ntawm nej txoj kev saj Nws txoj lus nrog rau qhov caum cuag Nws, los yog muab hais kom pom tseeb tshaj nov tias, ntawm kev ntseeg Vajtswv yog kev paub txog thiab to taub Nws txoj lus thiab saj thiab ua lub neej raws li Nws txoj lus; tej no thiaj li yog qhov tseeb tiag ntawm nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Yog nej ntseeg Vajtswv thiab vam txoj sia ntev dhawv mus ib txhis tab sis tsis nrhiav kev los xyaum ua raws li Vajtswv txoj lus thiab to taub qhov tseeb txog qhov muaj tseeb ntawm qhov tseeb, ces nej ruam kawg. Nov tsuas zoo li mus koom ib rooj mov thiab tsuas saib tej zaub mov xwb thiab tsuas xav hauv siab tias qab npaum li cas xwb tab sis yeej tsis tau saj ib yam dab tsi li, nws yuav zoo ib yam li tsis noj los sis tsis haus ib yam dab tsi li. Ib tug neeg zoo li no yuav tsis yog ib tug neeg ruam los?

Qhov tseeb uas tib neeg yuav tsum muaj tsuas yog nrhiav tau nyob hauv Vajtswv txoj lus xwb, thiab nws yog ib qho tseeb uas muaj nuj nqis tshaj thiab pab tau tib neeg tshaj plaws. Nws yog qhov tshuaj thiab zaub mov uas nej lub cev yuav tsum tau, ib yam uas tib neeg yuav tsum tau coj los pab ntxiv siav ntxiv zog rau nws txoj kev ua neeg nyob. Nws yog ib qho tseeb tias tib neeg yuav tsum tau npaj. Nej yim xyaum ua li Vajtswv txoj lus hais npaum li cas, nej lub neej yuav tawg paj txi txiv sai npaum li ntawd, thiab qhov tseeb yuav pom tseeb tshaj. Thaum nej loj hlob hauv lub siab lawm, nej yuav pom tej yam ntawm lub ntuj sab ntsujplig tseeb dua tuaj, thiab yuav txhawb ntxiv rau nej lub zog kom kov yeej Ntxwgnyoog. Ntau yam ntawm qhov tseeb uas nej tsis to taub yuav tshwm meej tuaj thaum nej xyaum ua li Vajtswv txoj lus. Tib neeg feem coob yuav cia li txaus siab lam los to taub rau tej ntaub ntawv ntawm Vajtswv txoj lus thiab tsom rau txoj kev npaj lawv tus kheej rau tej kab lis kev cai dua li qhov cog kom tob rau lawv txoj kev xyaum ua, tab sis ntawd tsis yog txoj kev ntawm cov Falixais los? Ua li kab lus uas hais tias, “Vajtswv txoj lus yog txoj sia” puas muaj tseeb rau lawv tiag? Ib tug tib neeg lub neej tsis lam yuav loj hlob yooj yim los ntawm qhov nyeem Vajtswv txoj lus nkaus xwb, tab sis tsuas yog thaum muab Vajtswv txoj lus coj los xyaum ua xwb. Yog nws yog koj txoj kev ntseeg hais tias kev to taub Vajtswv txoj lus yog kom tau txoj sia thiab muaj lub siab xwb, ces koj txoj kev to taub yuam kev lawm. Tseeb tiag kev to taub Vajtswv txoj lus tshwm sim rau thaum koj xyaum ua qhov tseeb, thiab koj yuav tsum to taub hais tias “tib qho uas xyaum ua li qhov tseeb xwb mas thiaj li yuav to taub.” Niaj hnub no, tom qab nyeem Vajtswv txoj lus tag lawm, koj yeej lam hais tau tias koj paub Vajtswv txoj lus, tab sis koj yuav hais tau tias koj to taub nws lawm. Tej cov hais tias tib txoj hau kev uas yuav xyaum ua qhov tseeb mas yog yuav tsum to taub nws ua ntej tso, tab sis qhov nov tsuas yog ib nyuag feem xwb, thiab nws tsis yog tag nrho. Ua ntej koj muaj kev paub ntawm ib qho tseeb, koj yeej tsis tau saj qhov tseeb ntawd. Xav hais tias koj to taub ib yam dab tsi koj hnov los ntawm ib zaj lus qhuab qhia nws tsis yog kev to taub tseeb tiag—qhov no tsuas yog khaws tau tej lus ntawm qhov tseeb xwb, thiab nws tsis yog tib yam li kev to taub lub tseem ntsiab nyob rau hauv tiag. Qhov nyuag kev to taub sab nraum ntawm qhov tseeb xwb tsis txhais tau hais tias koj yeej to taub nws tiag lawm thiab paub txog nws tiag li lawm; lub tseem ntsiab ntawm qhov tseeb tiag yog los ntawm kev saj nws kiag. Yog li ntawd, tsuas yog thaum koj tau saj qhov tseeb lawm xwb mas koj thiaj li yuav to taub nws, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li muab tau qhov uas raug muab zais lawm. Cog koj tus cag kom tob yog tib txoj kev mus muab tau kev thoob tsib to nrog, thiab thiaj li yuav to taub txog lub ntsiab tseem ceeb tshaj plaws ntawm qhov tseeb. Yog li ntawd, koj mus tau qhov txhia chaw nrog qhov tseeb, tab sis yog tsis muaj qhov tseeb ntawd nyob hauv koj, ces tsis tas xav txog qhov yuav sim mus yaum koj tsev neeg li, haj yam tsawg cov tib neeg uas ntseeg. Yog tsis muaj qhov tseeb ces koj tsuas zoo li tej paj daus ya xwb, tab sis nrog qhov tseeb lawm koj yeej muaj tau kev zoo siab thiab kev ywj pheej, thiab yuav tsis muaj dab tsi los tawm tsam tau koj li. Tsis hais ib txoj kev xav yuav muaj zog npaum li cas li, nws yuav kov tsis yeej qhov tseeb li. Nrog qhov tseeb lawm, ntawm lub ntiaj teb yuav ua zog koog thiab tej toj roob hauv pes thiab dej hiav txwv yuav txav, yog tsis muaj qhov tseeb ces txawm lub zos yuav muaj phab ntsa yeej khov npaum li cas los yuav raug kas muab noj kom ntsoog kom tag mus. Qhov no yeej yog qhov tseeb tiag.

Nyob rau theem tam sim no, nws tseem ceeb tshaj plaws los paub qhov tseeb ua ntej tso, thiab muab coj los xyaum ua thiab npaj koj tus kheej ntxiv nrog lub ntsiab tseeb ntawm qhov tseeb. Nej yuav tsum nrhiav kom muaj qhov no. Tsis hais tias lam nrhiav kom lwm tus caum koj cov lus xwb, koj yuav tsum ua kom lawv caum yam koj xyaum ua ntawd. Tsuas yog tib txoj hau kev no xwb koj thiaj li yuav nrhiav tau yam muaj nuj nqis. Tsis hais yam dab tsi phem los raug rau koj, tsis hais leej twg koj yuav mus ntsib, tsuav yog koj muaj qhov tseeb lawm xwb, ces koj yuav muaj peev xwm sawv ruaj nreeg. Vajtswv txoj lus yog qhov uas coj txoj sia los rau tib neeg, tsis yog kev tuag. Yog tias, tom qab koj nyeem Vajtswv txoj lus tag lawm, koj tsis ciaj sia nrees tuaj, tab sis koj tseem tuag, ces muaj ib yam dab tsi tsis yog nrog koj lawm. Yog tias tom qab cov sij hawm koj tau nyeem Vajtswv txoj lus ntau tag lawm thiab tau hnov ntau zaj lus qhuab qhia, tab sis koj tseem nyob rau hauv ib tug yam ntxwv ntawm txoj kev tuag, ces qhov nov yog pov thawj qhia hais tias koj tsis yog ib tug uas saib qhov tseeb muaj nqis, los yog koj yeej tsis yog ib tug uas caum qhov tseeb. Yog nej yeej tshawb kom tau Vajtswv tiag, nej yeej yuav tsis saib ntsoov los npaj nej tus kheej nrog tej kab lis kev cai thiab lam tau lam siv tej nyuag kev cai dog dig los qhia lwm tus xwb, tab sis yeej yuav saib ntsoov kev saj Vajtswv txoj lus thiab muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Ua qhov nov tsis yog yam uas nej yuav tsum nrhiav tam sim no es nkag mus rau hauv los?

Nws tsuas muaj sij hawm tsawg tsawg rau Vajtswv los ua Nws tes hauj lwm hauv tib neeg xwb, yog li ntawd es yuav muaj yam dab tsi tshwm sim tau tuaj yog tias koj tsis kam koom tes nrog Nws? Yog vim li cas Vajtswv pheej yuav tas zog xav kom koj mus xyaum ua li Nws txoj lus thaum nej to taub nws lawm? Twb yog vim Vajtswv twb nthuav tawm Nws txoj lus rau nej lawm, thiab nej kauj ruam tom ntej yog cia li xyaum ua raws li lawv. Thaum nej xyaum ua li cov lus no lawm, Vajtswv yuav ua hauj lwm los ntawm txoj kev qhuab qhia thiab kev taw qhia. Qhov ntawd thiaj li yog qhov yuav ua kom tiav. Vajtswv txoj lus tso cai kom tib neeg tawg paj txi txiv hauv lub neej thiab tsis txhob muaj tej yam uas yuav los ua kom tib neeg txav deb los yog rais los nyob ntsiag to. Koj hais tias koj twb nyeem Vajtswv txoj lus tag lawm thiab muab coj los xyaum ua lawm, tab sis koj tseem tsis tau tau txais ib qho hauj lwm los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv li. Koj tej lus ko tsuas dag tau ib tug me nyuam yaus xwb. Lwm cov tib neeg yuav tsis paub hais tias tej koj ua ntawd puas muaj tseeb, tab sis koj xav tias Vajtswv tsis paub no los? Ua li cas luag lwm tus uas xyaum ua li Vajtswv txoj lus hais thiab tau txais kev qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, tab sis koj xyaum ua li Nws txoj lus thiab ho tsis tau txais kev qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv? Vajtswv puas muaj kev txawj xav? Yog tej koj ua yeej muaj tseeb tiag thiab koj yeej muaj kev koom tes lawm, ces Vajtswv tus Ntsujplig yuav nyob nrog koj. Tej cov tib neeg yeej ib txwm xav cog lawv tus chij, tab sis vim li cas Vajtswv ho tsis pub lawv muab tsa kom siab thiab coj pawg ntseeg? Tej cov tib neeg ua twb yuav luag ua tsis tiav lawv txoj hauj lwm thiab lawv cov hauj lwm, thiab ua ntej lawv paub txog, lawv twb tau txais Vajtswv kev pom zoo lawm. Yog vim li cas? Vajtswv tshawb qhov tob tshaj plaws hauv tib neeg lub siab, thiab cov neeg uas caum qhov tseeb yuav tsum ua qhov yog xwb. Cov neeg uas tsis nyiam ua zoo yeej sawv ruaj nreeg tsis tau. Nyob hauv nruab nrog, nej lub hom phiaj yog cia Vajtswv txoj lus los tswj nyob hauv nej. Muab ua lwm lo lus hais, nws hais tias kom muaj kev to taub Vajtswv txoj lus nyob hauv tej nej ua. Tej zaum nej lub peev xwm los to taub Vajtswv txoj lus tseem tsawg heev, tab sis thaum nej xyaum ua li Vajtswv txoj lus lawm, Nws yuav kho tau qhov kev txhaum no, yog li tsis yog nej yuav tsum paub ntau qhov tseeb xwb, tab sis nej yuav tsum tau muab lawv coj los xyaum ua. Qhov nov yog qhov loj tshaj plaws uas muab tso tseg tsis tau. Yexus tau tiv ntau yam kev txaj muag thiab ntau yam kev txom nyem ntawm Nws peb caug-peb xyoos ntau. Nws raug kev txom nyem loj heev vim Nws tau xyaum ua qhov tseeb, ua raws li Vajtswv txoj kev xav hauv txhua yam, thiab tsuas saib ntsoov rau Vajtswv txoj kev xav xwb. Qhov kev txom nyem no Nws yuav tsis raug yog tias Nws paub qhov tseeb es tsis xyaum ua li. Yog Yexus caum tej lus qhia ntawm cov Yudais thiab caum cov Falixais xwb, ces Nws yeej yuav tsis raug txom nyem li. Koj yeej kawm tau ntawm Yexus tej hauj lwm uas muaj kuab los ntawm Vajtswv tes hauj lwm ntawm tib neeg los ntawm tib neeg tej kev koom tes lawm, thiab qhov nov yog ib yam uas nej yuav tsum pom txog. Ua Yexus puas raug txom nyem li Nws raug rau saum tus ntoo khaub lig yog tias Nws tsis xyaum ua qhov tseeb? Ua Nws puas yog tau thov tej lus raug mob raug nkeeg yog tias Nws tsis ua li Vajtswv txoj kev xav? Yog li ntawd, nej yuav tsum tau raug kev txom nyem rau tus txiaj ntsim ntawm txoj kev xyaum ua qhov tseeb; qhov nov yog hom kev txom nyem uas ib tug tib neeg yuav tsum tau tiv.

Qhov Dhau Los: Hais Txog Vajtswv qhov Siv Tib Neeg

Ntxiv Mus: Ib Tug Neeg Ua Tau Kev Cawm Dim Yog Tus Uas Txaus Siab Hlo Ua Qhov Tseeb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No