Ib Tug Neeg Ua Tau Kev Cawm Dim Yog Tus Uas Txaus Siab Hlo Ua Qhov Tseeb

Qhov yuav tsum muaj ntawm txoj kev muaj ib lub neej hauv pawg ntseeg yeej tau muab hais tsis tu ncua nyob rau tej lus qhuab qhia lawm. Yog li ntawd vim li cas thiaj li hais tias lub neej ntawm lub pawg ntseeg txoj kev ua neej tseem tsis tau txhim kho, thiab tseem yog qhov qub xwb? Vim li cas ho tsis muaj ib txoj kev tshiab thiab kev ua neej txawv? Nws puas yog ib txwm zoo li ib tug neeg ntawm ib txhiab cuaj puas cuaj caum los nyob lub neej zoo li tus huab tais ntawm ib tiam dhau los? Txawm hais tias yam neeg noj tam sim no thiab haus yog cov khoom noj qab kawg uas tsis tshua tau saj li yav dhau los, los tsis tau muaj dab tsi hloov loj rau hauv lub neej hauv lub pawg ntseeg. Nws zoo yam li muab cov cawv qub tso rau hauv cov lam hwj tshiab xwb. Yog li ntawd Vajtswv hais ntau ua luaj li ua dab tsi? Cov pawg ntseeg nyob rau ntau qhov chaw tsis hloov hlo li. Kuv tau pom nws nrog Kuv ob lub qhov muag lawm, thiab nws yog qhov tseeb nyob rau hauv Kuv lub siab; txawm hais tias Kuv twb tsis tau paub txog txoj kev ua neej ntawm pawg ntseeg rau Kuv Tus Kheej los, Kuv paub txog cov xwm txheej ntawm pawg ntseeg txoj kev sib sau zoo npaum li Kuv sab qaum tes. Lawv tsis muaj ntau qhov kev mus tom ntej. Nws rov qab hais txog cov lus ntawd—nws zoo li yog muab cov cawv tso rau hauv cov lam hwj tshiab xwb. Tsis muaj dab tsi hloov! Thaum ib tug saib xyuas lawv, lawv hlawv zoo li hluav taws, tab sis thaum tsis muaj ib tug neeg los txhawb nqa lawv lawm, lawv zoo li ib qho dej khov. Tsis muaj coob leej yuav tham tau txog tej uas muaj qab hau, thiab tsis tshua muaj leej twg uas yuav ua tus coj txoj hau kev. Txawm hais tias cov lus qhuab qhia siab siab, tsawg zaus thiaj li muaj tus tau ib qho kev nthuav tawm. Tsawg leej thiaj hlub txoj lus ntawm Vajtswv xwb. Lawv cia li muaj kua muag thaum lawv txais Vajtswv txoj lus, zoo siab thaum lawv muab nws tso rau ib sab, thiab tsis quav ntsej thiab tsis muaj nuj nqi thaum lawv mus deb ntawm qhov ntawd lawm. Hais ncaj mas, nej tsuas tsis hlub cov lus ntawm Vajtswv txoj lus, thiab nej tsis pom cov lus hais los ntawm Nws lub qhov ncauj niaj hnub no li ib yam khoom muaj nqis. Nej tsuas ntxhov siab thaum nyeem Nws cov lus, thiab sab kawg thaum nco txog nws, thiab thaum nws los muab Vajtswv txoj lus rau kev coj ua, nws zoo li yog yuav sim ntswj tso kua ntawm tus tes ntawm lub qhov dej los ntawm kev rub cov plaub hau los ntawm tus nees tus ko tw xwb—txawm hais tias koj siv zog npaum li cas los xij, koj tsis tuaj yeem siv lub zog txaus. Koj ib txwm muaj zog thaum nyeem Vajtswv txoj lus, tab sis tseem tsis nco qab txog thaum xyaum nws. Qhov tseeb tiag, cov lus no tsis tas yuav hais kom mob siab thiab rov hais dua ua siab ntev; tab sis qhov uas tib neeg tsuas mloog tab sis tsis coj Vajtswv txoj lus los ua kom tshwm sim los ua qhov thaiv rau Nws tes dej num. Kuv muab coj los hais tsis tau, Kuv tsis tuaj yeem tham txog nws. Kuv raug yuam kom ua li ntawd; nws tsis yog hais tias Kuv nyiam qhia tshwm txoj kev qaug zog ntawm lwm tus. Nej xav tias nej qhov kev coj ua ntau dua los sis tsawg dua—hais tias thaum kev nthuav tawm nyob rau qhov siab, nej txoj kev to taub qhov tseeb nyob rau qhov siab thiab lod? Nws puas yooj yim npaum li no mas? Nej tsis ntsuam xyuas lub hauv paus uas nej qhov kev paub tau tshwm sim! Ntawm lub sij hawm no, nej kev sib sau tsis tuaj yeem hu tau ua ib lub neej zoo hauv pawg ntseeg, thiab tsis pub lawv ua lub neej kom zoo ntawm sab ntsujplig ntawm qhov tsawg. Nws tsuas yog kev sib sau ua ke ntawm ib pawg neeg uas nyiam sib tham thiab hu nkauj xwb. Hais qhov nruj me ntsis mas, tsis muaj ntau qhov uas yog qhov tiag nyob hauv nws li. Yuav hais ntxiv kom meej, yog tias koj tsis xyaum ua qhov tseeb, qhov twg yog qhov tiag? Nws puas yog kev khav theeb hais tias koj muaj qhov tiag? Cov uas ib txwm ua tes dej num yeej khav theeb thiab muab hlob, hos cov uas ib txwm mloog lus nyob ntsiag to thiab nyo lawv lub taub hau, yam tsis muaj txoj hau kev kawm. Cov neeg uas ua tes dej num tsis ua dab tsi li tab sis tham lus, tham dua thiab tham ntxiv nrog lawv cov lus khav theeb, thiab cov caum tsuas mloog xwb. Tsis muaj kev hloov pauv li; cov no tsuas yog txhua yam yav dhau los lawm xwb! Hnub no, koj txoj kev muaj peev xwm zwm rau thiab tsis kab cuam tshuam los yog ua li koj siab nyiam yog vim los ntawm tej kev cai ntawm Vajtswv; nws tsis yog tej kev hloov uas koj tau ntsib los ntawm kev paub dhau los. Qhov tseeb tiag koj tsis xav ua tej yam uas txhaum tej kev cai hnub no yog vim hais tias Vajtswv tes dej num ntawm cov lus tau muaj tseeb thiab tau kov yeej tib neeg lawm. Cia Kuv nug ib tug tib neeg li no tias: Pes tsawg ntawm koj tej kev ua tau tiav hlo hnub no yog los ntawm koj cov hws vim yog koj siv zog ua hauj lwm? Npaum li cas uas tau hais rau koj yog los ncaj qha ntawm Vajtswv los? Koj yuav teb li cas? Koj puas yuav ua tus tsis paub thiab hais tsis taus lus li? Vim li cas lwm tus neeg tuaj yeem hais tawm txog ntau yam ntawm lawv qhov kev paub dhau los rau koj tau noj qab haus huv, hos koj tsuas noj tej mov uas lwm tus ua xwb? Koj tsis txaj muag lod? Nej yuav ua qhov kev tshawb xyuas qhov tseeb, tshawb xyuas cov uas sib piv zoo ib yam: Ntawm qhov tseeb koj to taub npaum li cas? Koj tau ua kom tshwm npaum li cas? Koj hlub leej twg dua, Vajtswv los sis koj tus kheej? Koj muab pub ntau dua, los sis tau txais los ntau dua? Muaj pes tsawg lub sij hawm thaum koj lub siab tsis ncaj ncees es koj tau tso tseg koj tej qub ke thiab ua tau tiav hlo li Vajtswv txoj kev xav lawm? Tsuas yog ob peb nqe lus nug no yuav txhawb ntau tus neeg. Feem ntau ntawm cov neeg, txawm tias lawv paub tias lawv lub siab xav yuam kev los, lawv tseem txhob txwm ua txhaum, thiab lawv tsis tso lawv lub cev tseg. Feem ntau cov neeg no cia kev ua txhaum khiav thoob lawv, cia kev ua txhaum coj lawv txhua tes dej num. Lawv tsis muaj peev xwm kov yeej lawv tej kev txhaum, thiab lawv tseem nyob hauv kev txhaum. Tau los txog ntawm theem no, leej twg tsis paub tias lawv twb muaj kev ua phem ntau npaum li cas lawm? Yog koj hais tias koj tsis paub, ces koj tau dag tawm hauv koj cov hniav los. Hais lus ncaj mas, nws yog txhua txoj kev tsis xav tso koj tus kheej qub tseg. Yog muaj hauj lwm dab tsi yuav mus hais tej lus hloov siab lees txim “uas tawm hauv lub siab los” uas tsis muaj nqi? Qhov no puas pab koj loj hlob hauv koj lub neej? Nws tuaj yeem hais tau tias yog kom paub koj tus kheej yuav yog koj qhov hauj lwm puv sij hawm. Kuv ua kom tib neeg zoo tiav log rau ntawm lawv txoj kev zwm thiab lawv ua kom tshwm li Vajtswv cov lus. Yog tias koj tsuas hnav Vajtswv txoj lus ib yam li koj hnav koj cov khaub ncaws, kom zoo li tus ntse thiab zoo nkauj zoo nraug xwb, ces puas yog koj dag koj tus kheej thiab lwm tus lawm? Yog tias koj tsuas hais lus xwb thiab koj tsis xyaum ua raws kom muaj tshwm, ces koj yuav tau dab tsi?

Ntau tus neeg tuaj yeem tham me ntsis txog kev xyaum ua kom tshwm thiab lawv tuaj yeem tham txog lawv tus kheej txoj kev tshoov siab, tab sis feem ntau ntawm nws yog kev ua kom pom meej uas tau los ntawm lwm tus tej lus xwb. Nws tsis ntxiv dab tsi los ntawm txhua yam ntawm lawv tus kheej txoj kev coj ua li, thiab tsis suav nrog yam uas lawv pom ntawm lawv qhov kev paub dhau los. Kuv tau saib xyuas qhov teeb meem no ua ntej lawm; tsis txhob xav tias Kuv tsis paub dab tsi. Koj yog ib tug tsov ntawv xwb, tab sis koj ho hais txog qhov yuav ua kom yeej Ntxwgnyoog, ntawm qhov hais tej lus tim khawv uas muaj yeej, thiab ntawm kev ua neej raws li Vajtswv tus yam ntxwv? Nov yog cov tsis tseem ceeb! Koj xav tias txhua lo lus hais los ntawm Vajtswv hnub no yog rau koj qhuas no los? Koj lub qhov ncauj hais txog kev tso koj tus kheej qub tseg thiab tso qhov tseeb rau hauv kev xyaum ua kom tshwm sim, tab sis koj txhais tes tau ua lwm yam thiab koj lub siab xav txog lwm cov kev dag—koj yog ib tug neeg zoo li cas? Vim li cas koj lub siab thiab koj txhais tes tsis koom ua ib qho thiab ib yam? Muaj ntau cov lus qhuab qhia tau ua rau cov lus khoob; qhov no tsis yog ib qho mob siab lod? Yog koj tsis muaj cuab kav ua raws li Vajtswv txoj lus hais kom ua, nws qhia tau hais tias koj tsis to taub qhov tseeb ntawm txoj hau kev ntawm tus Vajntsujplig tes dej num, koj tseem tsis tau muaj tes dej num los ntawm tus Vajntsujplig nyob hauv koj, thiab koj tseem tsis tau txais Nws txoj kev taw qhia. Yog tias koj hais tias koj tsuas yog nkag siab txog Vajtswv cov lus tab sis tsis muaj peev xwm coj los ua kom tau, ces koj yog tus neeg tsis hlub qhov tseeb. Vajtswv tsis tau los cawm hom neeg zoo li no. Yexus raug kev txom nyem loj heev thaum Nws raug ntsia saum tus ntoo khaub lig kom Nws cawm cov neeg txhaum, cawm cov neeg txom nyem, thiab cawm txhua tus neeg uas txo hwj chim. Nws raug ntsia saum tus ntoo khaub lig yog ua kev theej txhoj. Yog tias koj ua tsis tau raws li Vajtswv txoj lus, ces koj yuav tsum tawm mus sai li sai tau; tsis txhob ua tub sab nyob hauv Vajtswv lub tsev tam li yog ib tug neeg ntseeg ywj pheej. Coob leej tseem nyuaj rau qhov uas lawv yuav nres lawv tus kheej kom ua yam uas tawm tsam Vajtswv. Lawv tsis yog thov tuag lod? Lawv yuav hais li cas thiaj nkag tau rau hauv Vajtswv lub teb chaws? Lawv puas yuav muaj peev xwm mus saib kom pom Vajtswv lub ntsej muag? Kev noj zaub mov uas Vajtswv muab rau koj, ua tej yam tsis ncaj uas tawm tsam Vajtswv, ua kev phem, saib tsis taus, thiab dag, txawm thaum Vajtswv tso cai rau koj txaus siab rau cov koob hmoov uas Nws tau muab rau koj los—koj tsis hnov cov khoom ntawd kub koj txhais tes thaum koj tau txais lawv lod? Koj tsis hnov koj lub ntsej muag tig liab lod? Thaum koj tau ua ib yam dab tsi tawm tsam Vajtswv, tau ua cov phiaj xwm “mus ua neeg siab phem,” koj tsis paub ntshai lod? Yog koj tsis hnov dab tsi li, koj tuaj yeem hais li cas txog yav tom ntej? Nws tsis tau muaj lub neej yav tom ntej rau koj tau ntev los lawm, yog li tshuav dab tsi loj tshaj es koj tseem xav tau? Yog koj hais tej yam ntxim txaj muag es tseem xav tias tsis muaj kev txhaum, thiab koj lub siab tsis muaj kev paub txog, ces tsis yog hais tias twb txhais tau tias koj tau raug muab tso tseg los ntawm Vajtswv lawm lod? Kev hais lus thiab coj li tus tsis saib xyuas thiab tsis raug cai cia li los ua koj tus yeeb yam lawm; yuav ua li cas koj thiaj li raug kho kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv? Koj puas yuav muaj peev xwm taug kev thoob ntiaj teb? Leej twg yuav ntseeg koj? Cov uas paub koj tus yeeb yam tseeb yuav txav deb ntawm koj. Qhov no tsis yog Vajtswv txoj kev rau txim lod? Txhua txhia yam, yog tsuas muaj qhov hais lus thiab tsis muaj kev xyaum ua kom tau, ces tsis muaj kev loj hlob. Txawm hais tias tus Vajntsujplig tseem ua tes dej num rau koj thaum koj hais lus los, yog koj tsis xyaum ua kom tau, ces tus Vajntsujplig yuav tsum tsis ua tes dej num rau koj lawm. Yog koj pheej yuav ua li no, yuav ua li cas thiaj li muaj kev sib tham txog yav tom ntej los sis muab koj tus kheej tag nrho los ua Vajtswv tes dej num? Koj tsuas hais tau li qhov uas yuav muab tag nrho koj tus kheej fij rau Vajtswv xwb, tab sis koj tsis tau muab koj txoj tseem kev hlub rau Vajtswv. Txhua yam Nws tau los ntawm koj tsuas yog koj cov lus lees tias ntseeg xwb; Nws tsis tau txais koj txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb. Qhov no puas yog koj qhov tiag? Yog koj yuav rau siab nyob li no, thaum twg koj mam raug kho kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv? Puas yog hais tias koj tsis ntxhov siab rau koj lub neej tsaus nti thiab kev tsaus ntuj? Koj tsis paub tias Vajtswv tau tag kev cia siab rau koj lawm lod? Koj tsis paub tias Vajtswv txoj kev xav yog ua kom tib neeg zoo tiav log thiab nrog rau cov neeg tshiab lod? Cov khoom qub puas tuaj yeem tuav tau lawv tus kheej? Koj tsis mloog Vajtswv cov lus hnub no: Puas yog koj tos rau tag kis?

Qhov Dhau Los: Thaum Nej To Taub Qhov Tseeb Lawm, Nej Yuav Tsum Muab Coj Los Xyaum Ua

Ntxiv Mus: Yam Uas Ib Tug Tswv Yug Yaj Zoo Yuav Tsum Npaj Kom Muaj

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No