Zaj Lus Ua Ntej

Txawm hais tias muaj neeg coob tus ntseeg Vajtswv, los tsawg tus xwb thiaj li to taub hais tias kev ntseeg Vajtswv yog txhais li cas, thiab lawv yuav tsum tau ua dab tsi thiaj haum raws li Vajtswv txoj kev xav. Qhov no yog vim tias, txawm hais tias neeg yeej paub txog lo lus “Vajtswv” thiab kab lus xws li “tes hauj lwm ntawm Vajtswv,” los lawv tsis paub Vajtswv, thiab lawv haj yam tsis paub Nws tes hauj lwm. Tsis tas xav li, tom qab ntawd, tag nrho cov uas tsis paub Vajtswv ntawd ces thiaj li feeb tsis meej rau lawv qhov kev ntseeg Nws. Neeg tsis saib qhov kev ntseeg Vajtswv tseem ceeb, thiab tag nrho qhov no mas yog vim ntseeg Vajtswv mas yog ib qho lawv tsis swm li, txawv tshaj plaws rau lawv li. Nyob rau qhov no, lawv thiaj ua tsis tau li qhov Vajtswv txib. Muab ua lwm yam lus hais, yog neeg tsis paub Vajtswv, thiab tsis paub Nws tes hauj lwm, ces lawv yeej tsis zoo rau Vajtswv siv li, thiab lawv haj yam yuav ua tsis tau kom haum raws li Vajtswv txoj kev xav li. “Kev ntseeg Vajtswv” txhais tau hais tias ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv; qhov no yog qhov ntsiab lus uas yooj yim tshaj plaws txog kev ntseeg Vajtswv. Qhov tshaj ntawd, qhov kev ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv tsis yog ib yam nkaus li qhov kev ntseeg Vajtswv tiag tiag; tab sis, nws yog ib yam kev ntseeg yooj yooj yim uas muaj lub tseem ntsiab zais tob rau sab kev ntseeg. Kev ntseeg Vajtswv tiag tiag mas txhais tau li nram no: Nyob rau qhov hauv paus keeb cag ntawm qhov kev ntseeg hais tias Vajtswv muaj hwj chim kav tag nrho txhua yam, yus tau ntsib tau pom Nws tej lus thiab tes hauj lwm, ntxuav yus tej moj yam uas qias vuab tsuab kom dawb huv, ua kom haum li Vajtswv txoj kev xav, thiab los paub Vajtswv. Tsuas yog tib txog kev taug ntawm hom zoo li no xwb mas thiaj li hu tau hais tias “kev ntseeg Vajtswv.” Tab sis neeg mas ho pom hais tias kev ntseeg Vajtswv yog ib qho yooj yim thiab tej yam ua si xwb. Cov neeg uas ntseeg Vajtswv li no ces tau plam qhov uas ntseeg Vajtswv txhais tau li cas tiag ntawd lawm, thiab txawm hais tias lawv ntseeg mus ntxiv kom txog qhov kawg kiag, los lawv yeej yuav tsis muaj hnub tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo li, vim lawv taug txoj kev tsis yog lawm. Niaj hnub no los yeej tseem muaj cov uas ntseeg Vajtswv raws li hauv tej ntaub ntawv thiab hauv tej kev qhuab qhia uas tsis muaj dab tsi li. Lawv tsis paub hais tias lawv twb tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv li, thiab lawv tsis muaj cuab kav yuav tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo li. Tab sis lawv tseem thov Vajtswv kom tau koob hmoov rau kev ruaj ntseg thiab kom tau hmoov hlub txaus. Cia li tsum, ua lub siab nyob ntsiag to, thiab nug peb tus kheej: Ua qhov kev ntseeg Vajtswv puas yog qhov yooj yim tshaj plaws nyob hauv ntiaj teb? Puas yog qhov kev ntseeg Vajtswv ces tsis muaj nuj nqis dab tsi tshaj qhov uas tau txais hmoov hlub ntau los ntawm Vajtswv xwb? Cov neeg uas ntseeg Vajtswv yam tsis paub Nws li los sis cov uas ntseeg Vajtswv thiab tseem ho tawm tsam Nws thiab es puas yuav muaj cuab kav ua tau kom haum raws li Vajtswv txoj kev xav?

Vajtswv thiab tib neeg mas muab hais tsis tau kom sib npaug zos. Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab Nws tes hauj lwm yog yam uas piav tsis tau thiab to taub nyuab heev rau tib neeg. Yog Vajtswv tus kheej kiag tsis ua Nws tes hauj lwm thiab hais Nws tej lus nyob rau tib neeg lub ntiaj teb, ces tib neeg yuav tsis muaj hnub uas yuav to taub txog Vajtswv txoj kev xav li. Thiab yog li ntawd, txawm yog kiag cov uas yeej muab tag nrho lawv lub neej txoj sia zwm kiag rau Vajtswv los yeej yuav tsis muaj peev xwm tau txais Nws qhov kev pom zoo li. Yog Vajtswv tsis txib kom ua hauj lwm, ces tib neeg txawm yuav ua zoo npaum li cas, los yeej tsis tau dab tsi li, vim Vajtswv tej kev xav mas yeej siab tshaj tib neeg tej kev xav tas mus li xwb, thiab Vajtswv lub tswv yim mas tob dhau ntawm tib neeg txoj kev to taub mus lawm. Thiab yog li ntawd Kuv hais tias cov uas hais tias yeej “to taub tag nrho” Vajtswv thiab Nws tes hauj lwm ces yog ib yav niag tog cav ruam xwb; tag nrho lawv ces tsuas qhuas lawv tus kheej thiab khav theeb nkaus xwb. Tib neeg tsis tsim nyog yuav tshab txhais Vajtswv tes hauj lwm; tshaj qhov ntawd, tib neeg tsis muaj cuab kav tshab txhais tau Vajtswv tes hauj lwm. Nyob rau ntawm Vajtswv qhov muag pom, ces tib neeg yeej tsis tseem ceeb ib yam nkaus li ib tug ntsaum xwb; yog li ntawd tib neeg yuav ua cas to taub txog Vajtswv tes hauj lwm mas? Cov uas nyiam piav tsis paub xaus, “Vajtswv tsis ua hauj lwm li no los sis li ntawd,” los sis “Vajtswv tsis zoo li no los sis li ntawd”—tsis yog lawv lam hais khav theeb ntsuav xwb los? Peb sawv daws yuav tsum paub hais tias tib neeg, cov uas muaj cev nqaij daim tawv, tau raug Ntxwgnyoog muab ntxias ua qias vuab tsuab tag lawm. Noob neej tus yeeb yam ces yog tawm tsam Vajtswv xwb. Noob neej tsis sib txig sib luag nrog Vajtswv, noob neej mas haj yam tsis tas hais txog qhov uas yuav muab tswv yim rau Vajtswv tes hauj lwm li. Hos qhov uas Vajtswv coj tib neeg kev li cas, mas qhov no yog Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm. Nws yog ib qho uas tsim nyog kom tib neeg yuav tsum zwm rau, yam tsis tas yuav ua txuj hais li no los sis li tej tswv yim tod, vim tib neeg tsuas yog plua av xwb. Vim nws yog peb qhov kev npaj siab yuav nrhiav Vajtswv, peb yuav tsum tsis txhob muab peb tej kev xav phem coj los tshooj rau Nws tes hauj lwm kom Vajtswv txiav txim siab rau, peb haj yam tsis tsim nyog siv peb tus moj yam qias vuab tsuab kom ntau tshaj plaws los tab meeg tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm. Qhov ntawd tsis yog muab peb ua Khetos tus yeeb ncuab los? Cov tib neeg zoo li ntawd yuav ua li cas ntseeg tau Vajtswv? Vim peb ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv, thiab vim peb xav ua kom haum raws li Nws siab thiab kom pom Nws, peb yuav tsum nrhiav txoj kev ntawm qhov tseeb, thiab yuav tsum nrhiav ib txog kev kom sib raug zoo nrog Vajtswv. Peb yuav tsum tsis txhob sawv ua caj dab tawv qhawv tawm tsam Nws. Tej kev ua zoo li ntawd es ho yuav muaj dab tsi zoo tshwm sim tuaj mas?

Niaj hnub no, Vajtswv tau ua hauj lwm tshiab tiav lawm. Tej zaum koj yuav tsis muaj peev xwm lees tau tej lus no, thiab tej zaum yuav zoo li txawv txawv rau koj, tab sis Kuv qhia koj hais tias kom tsis txhob muab koj tus yeeb yam nthuav tawm, vim tsuas yog cov uas yeej tshaib thiab nqhis txoj kev ncaj ncees tiag ntawm Vajtswv lub xub ntiag xwb thiaj li muaj cuab kav muab tau qhov tseeb, thiab tsuas yog cov uas mob siab tiag mas Nws thiaj li yuav qhia rau kom paub thiab coj kev rau. Qhov tshwm sim ntawd ces yog tau los ntawm kev nrhiav qhov tseeb nrog rau kev nyab xeeb yam meej pem hlo xwb, tsis yog tau los ntawm kev sib ceg thiab kev sib cav. Thaum Kuv hais tias “niaj hnub no, Vajtswv tau ua tes hauj lwm tshiab tiav lawm,” Kuv hais txog qhov uas Vajtswv tab tom rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv lawm. Tej zaum cov lus no yuav tsis xeeb txob koj; tej zaum koj ntxub tej lus ntawd; los sis tej zaum tseem ua rau koj xav paub xav pom thiab. Txawm yuav yog qhov twg los xij, Kuv cia siab hais tias tag nrho cov uas xav kom Vajtswv tshwm sim los ces yuav tau ntsib qhov tseeb no thiab muab saib kom meej meej, es tsis txhob cia li dhia kiag mus rau qhov lus xaus txog qhov ntawd; qhov ntawd yog qhov uas ib tug neeg ntse yuav tsum ua.

Nws tsis yog ib qho nyuab uas yuav nug txog ib yam zoo li no, tab sis peb txhua tus yuav tsum tau paub ib qho tseeb no: Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud. Yog tib neeg tsuas tshuaj xyuas Nws qhov kev tshwm sim nraud xwb, thiab ua li ntawd ces tsis saib zoo Nws lub ntsiab tseem ceeb, qhov no qhia tau hais tias tib neeg ces ruam heev thiab tsis paub dab tsi kiag li. Qhov kev tshwm sim sab nraud tsis muaj cuab kav yuav qhia tau lub ntsiab tseem ceeb; qhov tshaj ntawd, Vajtswv tes hauj lwm mas yuav tsis muaj hnub uas yuav yoog raws li tib neeg txoj kev xav phem li. Tsis yog Yexus lub cev uas pom sab nraud zoo tsis thooj li qhov tib neeg xav phem los? Tsis yog nws lub ntsej muag thiab tej khaub ncaws hnav tsis muaj peev xwm yuav qhia tau hais tias Nws yog leej twg tiag los? Tsis yog cov Falixais thaum ub tawm tsam Yexus vim yog kiag qhov uas lawv tsuas saib Nws qhov kev tshwm sim sab nraud xwb, thiab tsis khaws cov lus uas tawm hauv Nws lub qhov ncauj mus rau hauv lawv lub siab los? Nws yog Kuv txoj kev cia siab hais tias txhua tus kwv tij thiab nkauj muam uas nrhiav qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yuav tsis rov qab tsim qhov kev puas ntsoog loj ntawm keeb kwm ntawd dua ib zaug ntxiv lawm. Nej yuav tsum tsis txhob rais mus ua cov Falixais rau tiam teb chaws vam meej thiab muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub lig dua ib zaug ntxiv lawm. Nej yuav tsum ua twb zoo xav txog kev txais tos kev rov qab los ntawm Vajtswv, thiab nej yuav tsum muaj ib lub siab kaj lug txog qhov uas yuav ua li cas thiaj ua tau ib tug neeg uas zwm rau qhov tseeb. Qhov no yog tes dej num ntawm txhua leej txhua tus uas tab tom tos Yexus rov qab caij ib tauv huab dawb los. Peb yuav tsum mos peb ob lub qhov muag sab ntsujplig kom pom kev zoo, thiab tsis txhob daig rau tej lus npau suav uas hais tshaj tshaj ntawd. Peb yuav tsum xav txog Vajtswv tes hauj lwm uas muaj tiag thiab ua tau, thiab saib qhov uas muaj tiag ntawm Vajtswv. Tsis txhob muaj siab heev heev los sis plam nej tus kheej rau hauv tej npau suav nruab hnub, pheej tos ntsoov hnub uas tus Tswv Yexus, caij ib tauv huab dawb, ces tos nco los txog ntua ntawm nej, thiab coj nej cov uas yeej tsis tau paub thiab pom Nws dua li, thiab cov uas yeej tsis paub yuav ua li cas thiaj ua tau raws li Nws txoj kev xav. Nws yog ib qho zoo dua cia xav txog tej yam uas muaj tiag thiab ua tau xwb!

Tej zaum koj qhib phau ntawv no rau lub hom phiaj ntawm kev tshawb fawb, los sis npaj siab yuav lees; txawm koj tus yeeb yam yuav zoo li cas los xij, Kuv cia siab hais tias koj yuav nyeem kom tag, thiab yuav tsis muab tso tseg yooj yim. Tej zaum, tom qab uas nyeem cov lus no tag lawm, koj tus yeeb yam yuav hloov, tab sis qhov ntawd mas nyob ntawm koj qhov kev tshoov siab thiab seb koj qhov kev to taub ntau npaum li cas xwb. Txawm li cas los xij, nws muaj ib qho uas koj yuav tsum paub: Vajtswv txoj lus mas muab coj los ua tsis tau tib neeg txoj lus, thiab tib neeg txoj lus mas haj yam tsis muaj leej twg muab ua tau Vajtswv txoj lus. Ib tug tib neeg uas Vajtswv siv mas tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tsis yog ib tug tib neeg uas Vajtswv siv. Nyob rau qhov no, nws muaj ib qho sib txawv uas tseem ceeb heev. Tej zaum, tom qab uas nyeem tej lus no tag lawm, koj tsis lees hais tias tej no yog Vajtswv tej lus, tab sis tsuas yog ib qho kev tig ras to taub uas tib neeg tau xwb. Yog zoo li ntawd, koj qhov muag dig los ntawm kev tsis paub dab tsi lawm. Vajtswv tej lus yuav ua cas zoo ib yam nkaus li tej kev tig ras to taub uas tib neeg tau? Tus Vajtswv uas yug los ua neeg tej lus qhib ib tiam tshiab, coj tag nrho noob neej, nthuav qhia txog tej lus zais tob, thiab qhia tib neeg txoj xub ke uas lawv yuav taug nyob rau tiam tshiab. Qhov kev tig ras to taub uas tib neeg tau mas tsuas yog ib co lus qhia yooj yooj yim rau kev xyaum ua los sis kev paub xwb. Nws coj tsis tau tag nrho noob neej mus rau ib tiam tshiab los sis qhia tej lus zais tob txog Vajtswv Tus Kheej. Thaum txhua yam raug hais tag thiab ua tiav lawm, Vajtswv yog Vajtswv, thiab tib neeg yog tib neeg. Vajtswv muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab tib neeg muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg. Yog tib neeg saib tej lus uas Vajtswv hais zoo li ib co lus qhuab qhia kom tig ras to taub los ntawm tus Vajntsujplig, thiab muab cov lus ntawm cov thwj tim thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus ua cov lus uas Vajtswv Tus Kheej hais kiag, ces qhov ntawd yuav yog tib neeg ib qho kev ua yuam kev. Tsis hais yuav muaj dab tsi li, koj yuav tsum tsis txhob muab qhov yog thiab tsis yog coj los sib xyaws ua ke, los sis muab qhov siab coj los ua qhov qis, los sis to taub yuam kev qhov tob ua qhov ntiav; tsis hais yuav muaj dab tsi li, koj yuav tsum tsis txhob lam txhob txwm rhuav qhov uas koj yeej paub hais tias yog qhov tseeb lawm. Txhua tus uas ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv yuav tsum nug txog tej teeb meem los ntawm qhov kev xav uas yog, thiab lees txais Vajtswv tes hauj lwm tshiab thiab Nws tej lus tshiab los ntawm qhov kev xav yam li yog ib tug uas Nws tsim tawm; tsis li ntawd, ces lawv yuav raug Vajtswv muab ntiab tawm.

Tom qab Yehauvas tes hauj lwm lawm, Yexus rais los muaj cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm nrog tib neeg. Nws tes hauj lwm mas tsis yog muab cais ua nyob ib leeg xwb, tab sis yog tsim tsa rau saum Yehauvas tes hauj lwm. Nws yog tes hauj lwm rau ib tiam tshiab uas Vajtswv ua tom qab Nws tau muab Tiam Muaj Kev Cai xaus tseg lawm. Zoo ib yam li, tom qab Yexus tes hauj lwm xaus lawm, Vajtswv ua Nws tes hauj lwm ntxiv mus rau tiam tshiab, vim tag nrho Vajtswv txoj kev cawm tib neeg mas yeej tsuas muaj mus lawm tom ntej nkaus xwb. Thaum tiam qub dhau lawm, ib tiam tshiab yuav los hloov, thiab thaum tes hauj lwm qub raug ua tiav lawm, yuav muaj tes hauj lwm tshiab los ua ntxiv mus rau Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Qhov kev yug los ua neeg no yog Vajtswv qhov kev yug los ua neeg zaum ob, uas raws ntsaws Yexus tes hauj lwm. Tseeb tiag, qhov kev yug los ua neeg no mas tsis yog nws tshwm sim ua nws ib qho nkaus xwb; nws yog theem peb tom qab Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub. Txhua zaum Vajtswv pib ib theem tshiab ntawm tes hauj lwm, yuav tsum muaj ib qho kev pib dua tshiab thiab nws yuav tsum coj ib tiam tshiab los. Thiab yeej muaj qhov kev hloov kom phim rau tej ntawd nyob rau hauv Vajtswv tus moj yam, nyob rau hauv tus yeeb yam ntawm Nws qhov kev ua hauj lwm, nyob rau ntawm qhov chaw ntawm Nws tes hauj lwm, thiab nyob rau hauv Nws lub npe. Yog li tos thiaj li hais tias nws yog ib qho nyuab rau tib neeg lees txais Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv tiam tshiab. Tab sis tsis hais Nws txawm yuav raug tawm tsam los ntawm tib neeg zoo li cas los xij, Vajtswv yeej ib txwm ua Nws tes hauj lwm, thiab ib txwm coj tag nrho noob neej mus lawm tom ntej. Thaum Yexus los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb no, Nws coj Tiam Hmoov Hlub los thiab muab Tiam Muaj Kev Cai xaus tseg. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv yuav rov rais los muaj cev nqaij daim tawv ib zaug ntxiv, thiab qhov uas yug los ua neeg no ces Nws yuav muab Tiam Hmoov Hlub xaus tseg thiab coj Tiam Lub Nceeg Vaj los. Tag nrho cov uas muaj cuab kav lees txais qhov kev yug los ua neeg zaum ob ntawm Vajtswv yuav raug coj mus rau Tiam Lub Nceeg Vaj, thiab tshaj qhov ntawd ces yuav muaj cuab kav lees txais kiag Vajtswv txoj kev coj kev qhia. Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia.

Yog neeg tseem khuam nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub, ces lawv yuav tsis muaj hnub muab lawv tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg tau li, haj yam yuav tsis paub Vajtswv tus moj yam xeeb txawm li. Yog neeg tau nyob rau hauv qhov uas muaj hmoov hlub nplua mias tas mus li xwb, tab sis mas tsis muaj txoj kev ua neej uas cia kom lawv paub Vajtswv los sis ua kom haum raws li Nws siab li, ces lawv yuav tsis muaj hnub tau Nws tiag tiag nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg Nws li. Hom kev ntseeg no ces txaus tu siab tiag tiag li. Thaum koj nyeem tas phau ntawv no lawm, thaum koj tau ntsib tau pom txhua kauj ruam ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg tes hauj lwm nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj lawm, koj yuav hnov zoo li qhov kev ntshaw uas koj muaj los tau ntau xyoo ntawd ces thaum kawg koj tau kiag lawm. Koj yuav hnov zoo li tsuas yog tam sim no xwb es koj thiaj li tau pom Vajtswv tim ntsej tim muag tiag tiag li; tsuas yog tam sim no xwb mas koj thiaj li tau ntsia Nws lub ntsej muag, hnov cov lus uas Nws hais kiag, txaus siab rau lub tswv yim ntawm Nws tes hauj lwm, thiab hnov tiag tiag hais tias Nws muaj tseeb thiab muaj hwj chim loj npaum li cas. Koj yuav hnov zoo li koj tau ntau yam uas cov neeg yav dhau los yeej tsis tau pom los sis tsis tau muaj dua li. Nyob rau lub sij hawm no, koj yuav paub meej meej hais tias kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi tiag, thiab kev yoog raws Vajtswv txoj kev xav zoo li cas tiag. Tseeb tiag, yog koj tseem tuav rawv tej kev xav yav tag los, thiab tsis txais yuav los sis tsis lees qhov tseeb ntawm qhov kev yug los ua neeg zaum ob ntawm Vajtswv, ces koj yuav nyob plhws tes-qhuav, tsis tau dab tsi li, thiab thaum kawg koj yuav raug tshaj tawm hais tias muaj kev txhaum ntawm qhov tawm tsam Vajtswv. Cov uas muaj cuab kav ua raws qhov tseeb thiab zwm rau Vajtswv tes hauj lwm ces yuav raug lees nyob rau hauv lub npe ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg zaum ob—Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Lawv yuav muaj cuab kav txais yuav Vajtswv tus kheej txoj kev coj kev qhia, tau qhov tseeb ntau tshaj thiab siab tshaj, nrog rau lub neej txoj sia tiag. Lawv yuav pom zaj yog toog uas cov tib neeg yav dhau los yeej tsis tau pom dua li: “Thiab kuv tig mus saib lub suab uas hais lus rau kuv. Thiab thaum tau tig kiag, kuv pom xya tus tswm ciab kub; Thiab nyob rau nruab nrab ntawm xya tus tswm ciab muaj ib tug zoo li Neeg Leej Tub, hnav ib ce ris tsho ti nkaus hauv ko taw, thiab sia ib txog siv kub rau ntawm ob lub nyom mis. Nws lub tob hau thiab cov plaub hau dawb paug cuag li cov xov plaub yaj, dawb npaum nkaus cov daus; Thiab Nws ob lub qhov muag liab ploog cuag nplaim taws; Thiab Nws ob txhais taw zoo li tooj dag ci nplas, cuag li raug hlawv hauv lub qhov cub; thiab Nws lub suab nrov cuag ntau tus dej ntws. Thiab Nws muaj nyob rau hauv Nws sab tes xis xya lub hnub qub: thiab nyob rau hauv Nws lub qhov ncauj muaj ib rab ntaj ob sab ntse: thiab Nws lub ntsej muag zoo li tus duab hnub ci uas muaj zog kawg nkaus” (Qhia Tshwm 1:12–16). Zaj yog toog no ces yog qhov lus qhia kom pom tag nrho Vajtswv tus moj yam, thiab qhov lus qhia kom pom tag nrho Nws tus moj yam kuj yog qhov lus qhia kom pom txog tag nrho Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv Nws qhov kev yug los ua neeg tam sim no. Nyob rau hauv qhov kev ntws ceev cuag dej ntawm tej kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, Neeg Leej Tub qhia tawm kom pom txog Nws tus moj yam xeeb txawm los ntawm kev hais lus, cia tag nrho cov uas lees txais Nws qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim kom pom Neeg Leej Tub lub ntsej muag tiag tiag, uas yog kev qhia ncaj ncees kom pom txog lub ntsej muag ntawm Neeg Leej Tub uas Yauhas tau pom. (Tseeb tiag, tag nrho tej no mas cov uas tsis lees txais tes hauj lwm ntawm Vajtswv nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj yuav ntsia tsis pom li.) Vajtswv lub ntsej muag tiag tiag mas yuav siv tib neeg tej lus los muab piav tsis tau kom tag nrho, thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj siv tej kev uas Nws qhia Nws tus moj yam xeeb txawm los qhia kom pom Nws lub ntsej muag tiag tiag rau tib neeg. Ces hais tau hais tias tag nrho cov uas tau txaus siab rau tus moj yam xeeb txawm ntawm Neeg Leej Tub ces tau pom lub ntsej muag tiag tiag ntawm Neeg Leej Tub lawm, vim Vajtswv loj dhau heev lawm thiab tsis muaj cuab kav yuav siv tau tib neeg cov lus los piav kom tau tag nrho. Thaum uas tib neeg tau ntsib tau pom ib kauj ruam zuj zus ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj lawm, ces lawv yuav paub lub ntsiab lus tseeb ntawm Yauhas cov lus thaum nws hais txog Neeg Leej Tub nyob rau ntawm cov ncej txawb teeb: “Nws lub tob hau thiab cov plaub hau dawb paug cuag li cov xov plaub yaj, dawb npaum nkaus cov daus; Thiab Nws ob lub qhov muag liab ploog cuag nplaim taws; Thiab Nws ob txhais taw zoo li tooj dag ci nplas, cuag li raug hlawv hauv lub qhov cub; thiab Nws lub suab nrov cuag ntau tus dej ntws. Thiab Nws muaj nyob rau hauv Nws sab tes xis xya lub hnub qub: thiab nyob rau hauv Nws lub qhov ncauj muaj ib rab ntaj ob sab ntse: thiab Nws lub ntsej muag zoo li tus duab hnub ci uas muaj zog kawg nkaus.” Nyob rau lub sij hawm ntawd, koj yuav paub tshaj txhua qhov kev tsis ntseeg hais tias lub cev nqaij daim tawv dog dig no uas tau hais ntau heev mas yeej yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg zaum ob yam yuav tsis lees tsis tau li. Tshaj ntawd, koj yuav hnov tiag tiag hais tias koj tau txais koob hmoov npaum li cas, thiab hnov hais tias koj tus kheej yog tus uas muaj hmoo tshaj plaws. Koj tseem tsis kam txais qhov koob hmoov no thiab los?

Qhov Dhau Los: Saib Vajtswv qhov Kev Tshwm Sim Los nyob rau hauv Nws Qhov Kev Txiav Txim thiab Kev Rau Txim

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No