Saib Vajtswv qhov Kev Tshwm Sim Los nyob rau hauv Nws Qhov Kev Txiav Txim thiab Kev Rau Txim

Ib yam nkaus li pua pua lab tus neeg uas ntseeg Tswv Yexus Khetos, peb yoog raws tej kev cai thiab tej kev cai hauv Vajluskub, txaus siab rau txoj hmoov hlub nplua mias los ntawm Tswv Yexus Khetos, thiab sib sau ua ke, thov Vajtswv, qhuas, thiab teev tiam nyob rau hauv lub npe ntawm Tswv Yexus Khetos—thiab tag nrho qhov no ces peb ua nyob rau hauv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv ntawm tus Tswv. Peb ces ntau lub sij hawm mas yeej tsis muaj zog, thiab ntau lub sij hawm peb kuj ho muaj zog thiab. Peb ntseeg hais tias tag nrho tej peb ua mas yeej yog ua raws nraim li tus Tswv tej kev qhuab qhia. Nws mus yam tsis tau hais tias, tom qab ntawd, peb kuj yeej ntseeg peb tus kheej hais tias peb yeej taug txoj kev ua raws nkaus li Leej Txiv saum ceeb tsheej lub siab nyiam. Peb tos ntsoov Tswv Yexus rov los, tos ntsoov Nws qhov kev nqis los yam muaj hwj chim ci ntsa iab, tos ntsoov qhov kawg ntawm peb lub neej nyob rau hauv ntiaj teb no, tos ntsoov qhov kev tshwm sim ntawm lub nceeg vaj, thiab tos ntsoov txhua yam uas tau raug xub muab qhia ua ntej lawm nyob rau hauv phau Ntawv Qhia Tshwm: Tus Tswv los txog, Nws coj kev puas ntsoog los, Nws muab nqi zog rau cov ua zoo thiab rau txim rau cov ua phem, thiab Nws coj tag nrho cov ntseeg Nws thiab txais tos Nws qhov kev rov qab los ntawd mus ntsib Nws rau saum huab cua. Thaum twg peb xav txog qhov no, mas peb zoo siab heev, xyiv fab hlo hais tias peb yug los rau tiam kawg thiab muaj hmoo tau pom kiag tus Tswv rov qab los. Txawm peb yuav raug tsim txom los, qhov uas peb tau rov los ces yog “ib lub yeeb koob uas zoo tshaj plaws thiab nyob mus ib txhis.” Cas yuav yog ib qho koob hmoov zoo ua luaj li! Tag nrho qhov kev tos ntsoov no thiab txoj hmoov hlub uas tus Tswv muab mas ua rau peb feeb meej hlo rau tej kev thov Vajtswv thiab ua rau peb nquag tuaj sib sau ua ke heev. Tej zaum lwm xyoo, tej zaum tag kis, thiab tej zaum nyob rau lub sij hawm uas luv tshaj qhov uas tib neeg yuav to taub tau, tus Tswv yuav nqis kiag los tam sim ntawd, tshwm sim kiag rau ib pab neeg uas tos ntsoov Nws yam txhawj xeeb kawg. Peb sib huas ntej, tsis muaj leej twg kam poob qab, tag nrho tej no ces xav kom yog thawj pab uas pom tus Tswv qhov kev tshwm sim los, xav kom yog cov uas raug qaws mus. Peb tau muab txhua yam tso tseg, tsis quav ntsej hais tias yuav raug nqi ntau npaum li cas li, rau qhov uas hnub no yuav los txog; muaj ib txhia tso lawv tej laj kam tseg, ib txhia muab lawv tsev neeg tso tseg, ib txhia muab lawv tej kev sib yuav nrauj pov tseg, thiab ib txhia haj tseem muab tag nrho lawv tej nyiaj txiag uas txuag tau pub rau lwm tus. Cas yuav ua siab loj rau txoj kev siab ncaj ua luaj li! Tej kev qhia siab dawb paug thiab ua lub siab ncaj ntawd mas tseem tshaj tej neeg dawb huv yav tag los lawm thiab! Thaum uas tus Tswv muab hmoov hlub rau leej twg los tau uas Nws txaus siab thiab muaj kev hlub tshua rau leej twg los tau uas Nws txaus siab, peb tej kev ua siab ncaj thiab kev siv nyiaj txiag, peb ntseeg hais tias, Nws twb yeej pom ntev heev los lawm. Yog li ntawd, peb tej kev thov Vajtswv yam kawg siab kawg ntsws yeej mus txog Nws pob ntseg tib yam nkaus lawm, thiab peb ntseeg hais tias tus Tswv yuav them tej uas peb siv ntawd rov qab rau peb txoj kev mob siab. Dhau ntawd mus, Vajtswv yeej hlub peb ua ntej Nws tsim lub ntiaj teb lawm, thiab tej koob hmoov thiab lus cog tseg uas Nws tau muab rau peb mas tsis muaj leej twg yuav muab tshem tau mus li. Peb txhua tus yeej npaj rau yav pem suab, thiab nyob rau txoj kev ntawd peb tau rau siab thiab siv nyiaj txiag ntau rau tej npib saum rooj los sis tej kev nqis peev es kom raug qaws mus ntsib tus Tswv saum huab cua. Tshaj qhov ntawd, peb tau yam tsis ua xyem xyav hlo li, muab peb tus kheej tso rau saum lub zwm txwv yav pem suab, los kav tag nrho txhua lub teb chaws thiab txhua haiv neeg los sis los kav li ib co vajntxwv. Tag nrho tej no mas peb muab xam hais tias yog ib yam uas muab pub, hais tias yog tej yam uas peb cia siab tos hais tias yuav tau.

Peb ntxub ntxaug tag nrho cov uas tawm tsam Tswv Yexus; tag nrho lawv qhov chaw xaus ces yog kev piam sij puas ntsoog tag nrho. Leej twg qhia kom lawv tsis txhob ntseeg hais tias Tswv Yexus yog tus Cawm Seej? Muaj tseeb, muaj ntau lub sij hawm uas peb xyaum ua li Tswv Yexus qhov kev khuv leej rau cov neeg hauv ntiaj teb, vim lawv tsis to taub, thiab nws yog ib qho yog kom peb zam lawv thiab zam txim rau lawv. Txhua yam uas peb ua ces yeej ua raws nkaus li tej lus hauv phau Vajluskub, vim txhua yam uas tsis yoog raws phau Vajluskub ces yog tej txawv tsis raug raws kev ntseeg thiab kev txhaum rau kev ntseeg. Txoj kev ntseeg zoo li no mas yeej cog tob kawg kiag nyob rau hauv peb txhua tus lub siab lawm. Peb tus Tswv nyob hauv phau Vajluskub, thiab yog peb tsis ncaim phau Vajluskub, ces peb yuav tsis ncais tus Tswv; yog peb ua raws li lub ntsiab lus no, peb yuav tau kev cawm dim. Peb sib coj, sib txhawb, thiab txhua zaus uas peb sib sau ua ke, peb cia siab hais tias txhua yam uas peb hais thiab ua yuav yog raws li tus Tswv lub siab nyiam thiab tus Tswv yuav txais yuav tej ntawd. Txawm hais tias ib ncig ntawm peb yuav muaj kev tawm tsam loj npaum li cas, los peb lub siab yeej muaj kev zoo siab puv npo. Thaum uas peb xav txog tej koob hmoov uas cev tes ncav cuag yooj yim, puas tseem muaj ib yam dab tsi uas peb yuav tso tseg tsis tau thiab? Puas tseem muaj tej yam dab tsi uas peb tsis kam tso tseg thiab? Tag nrho tej no ces mus yam tsis tas hais li, thiab tag nrho tej no ces yeej nyob hauv qab Vajtswv txoj kev saib xyuas nruj kawg nkaus. Peb, cov tsawg tsawg uas txom nyem thiab raug rub tes tawm ntawm pawg khoom seem txeej, mas yeej zoo ib yam nkaus li tag nrho lwm cov neeg ntseeg Tswv Yexus thiab, npau suav toog kom raug qaws mus, kom tau txais koob hmoov, thiab kom tau kav tag nrho txhua lub teb chaws. Peb tej kev qias vuab tsuab tau raug muab nthuav tawm tso qhib lug rau Vajtswv pom, thiab tej peb ntshaw thiab tej peb xav tau yeej tau raug cem thiab nog txim rau Vajtswv pom. Txawm li ntawd los xij, tag nrho qhov no yeej tshwm sim li tej uas ib txwm muaj, thiab yeej muaj qab hau, uas ua rau peb tsis muaj leej twg tseem pheej yuav xav hais tias xyov tej peb tos ntsoov ntawd puas yog qhov yog, peb haj yam tsis muaj cov uas yuav tsis ntseeg txog qhov hais tias xyov tej peb tuav rawv ntawd puas yuav muaj tiag li ntawd. Leej twg thiaj yuav paub tau Vajtswv txoj kev xav? Ua tej kev twg yog tej uas tib neeg taug tiag, peb tsis paub yuav nrhiav los sis yuav tshawb xyuas; thiab peb haj yam tsis xav yuav muab kom tau li. Vim peb tsuas mob siab rau qhov uas seb peb puas raug qaws mus xwb, seb peb puas tau txais koob hmoov, seb puas yuav muaj ib qho chaw rau peb nyob hauv lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej, thiab seb peb puas tau haus tus dej cawm siav thiab noj lub txiv ntawm tsob ntoo cawm siav. Ua tsis yog vim tej kev xav tau tej no es peb thiaj li ntseeg tus Tswv thiab rais los ua Nws cov ntseeg los? Peb tej kev txhaum twb raug zam txim rau tag lawm, peb tau tu siab lees txhaum, peb tau haus khob cawv iab lawm, thiab peb tau ris tus ntoo khaub lig lawm. Leej twg muaj cuab kav hais tias tus Tswv yuav tsis txais tej nqi uas peb twb tau them lawm no? Leej twg muaj cuab kav hais tias peb tsis tau npaj roj kom txaus? Peb tsis xav ua cov niag nkauj xwb nraug xwb ruam ruam los sis ib tug ntawm cov uas raug tso tseg. Tshaj qhov ntawd, peb thov Vajtswv tsis tu ncua, thov kom tus Tswv pab ceev peb tseg kom tsis txhob raug cov Khetos cuav dag ntxias, vim twb yeej tau hais tseg rau hauv Vajluskub lawm hais tias: “Ces yog muaj ib tug tib neeg twg hais rau nej hais tias, Saib seb, no yog Khetos, los sis tod; tsis txhob ntseeg kiag li. Vim yeej yuav muaj cov Khetos cuav thiab cov xib fwb cev lus cuav tshwm sim tuaj coob, thiab yuav ua tej txuj ci thiab hwj huaj txawv txawv ntau yam; es kom, yog ua tau, lawv thiaj li dag tau cov uas raug xaiv lawm” (Mathai 24:23–24). Peb sawv daws yeej tau cog lus tuav rawv thiab nco ntsoov tej nqe Vajluskub no rau hauv nruab siab; peb paub tej ntawd rau hauv nruab siab, thiab peb saib tej ntawd muaj nuj nqis npaum li nyiaj kub, npaum li txoj sia, thiab npaum li ib daim ntawv lees paub hais tias seb peb puas yuav raug qaws mus …

Tau txhiab txhiab xyoo lawm, cov ciaj tau tuag tag lawm, coj tag nrho lawv tej kev ntshaw thiab lawv tej kev npau suav nrog lawv mus lawm, tab sis qhov uas seb lawv puas yog tau mus rau lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej ntawd, mas tsis muaj leej twg paub tseeb. Cov tuag rov los, tsis nco qab tag nrho txhua zaj dab neeg uas tau tshwm sim ib zaug lawm, thiab lawv yuav ua raws li tej kev qhuab qhia thiab tej kev taug ntawm tej poj koob yawm txwv. Thiab nyob rau txoj kev no, raws li lub sij hawm tig mus ib xyoos dhau ib xyoos thiab ib hnub dhau ib hnub, tsis muaj leej twg paub xyov peb tus Tswv Yexus, peb tus Vajtswv, puas txais yuav txhua yam uas peb ua tiag. Tag nrho tej peb ua tau ces yog cia siab ntsoov rau ib qho uas tshwm sim los ntawm tej kev ua ntawd thiab khwv yees tham txog txhua yam uas yuav los mus dhau xwb. Tab sis Vajtswv yeej ua twj ywm thoob plaws, yeej tsis tshwm sim rau peb pom li, yeej tsis hais lus rau peb li. Thiab yog li ntawd, ua raws li Vajluskub thiab raws li tej txuj ci, peb yeej txhob txwm txiav txim siab txog Vajtswv txoj kev xav thiab tus moj yam. Peb yeej swm rau qhov kev nyob ntsiag to ntawm Vajtswv; peb yeej swm rau qhov kev siv peb txoj kev xav los ntsuas qhov yog thiab tsis yog ntawm peb tej kev coj kev ua; peb yeej swm rau qhov kev siv peb tej kev txawj ntse, kev xav phem, thiab kev paub txog qhov yog thiab tsis yog coj los hloov chaw rau tej uas Vajtswv txib kom peb ua; peb yeej swm rau kev txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub; peb yeej swm rau qhov uas kom Vajtswv pab peb thaum peb xav tau kev pab; peb yeej swm rau qhov kev cev tes thov Vajtswv rau txhua yam, thiab swm rau kev txib Vajtswv mus los; peb kuj tau swm rau kev yoog raws tej kev cai, tsis mloog tej uas tus Vajntsujplig coj peb; thiab, tshaj qhov ntawd, peb yeej swm rau tej sij hawm uas peb yog peb tus kheej tus tswv. Peb ntseeg ib tug Vajtswv zoo li no, tus uas peb yeej tsis tau ntsib tim ntsej tim muag ib zaug li. Tej lus nug xws li Nws tus moj yam zoo li cas, Nws muaj dab tsi thiab yog dab tsi, Nws zoo li cas, ua peb puas yuav paub Nws thaum Nws los los tsis paub, thiab ntxiv mus—tsis muaj ib yam no tseem ceeb hlo li. Qhov tseem ceeb ces yog Nws nyob rau hauv peb lub siab thiab peb tos ntsoov Nws xwb, thiab qhov peb muaj peev xwm xav hais tias Nws zoo li no los zoo li ntawd xwb ces yeej txaus lawm. Peb txaus siab rau peb txoj kev ntseeg thiab saib peb txoj kev ntseeg sab ntsujplig muaj nuj nqis. Peb saib txhua yam zoo li tej quav dev xwb, thiab tsuj txhua yam rau hauv qab xib taws. Vim peb yog cov ntseeg tus Tswv uas muaj hwj chim ci ntsa iab, tsis hais txoj kev ntawd yuav ntev npaum li cas thiab nyuab npaum li cas li, tsis hais yuav muaj kev txom nyem thiab kev phom sij dab tsi tshwm sim rau peb li, tsis muaj ib yam dab tsi yuav khuam tau peb tej kauj ruam uas peb caum tus Tswv li. “Ib tug dej cawm siav ntws ntshiab si, ntshiab npaum lub qe zeb iav, ntws yees tawm hauv Vajtswv thiab tus Me Nyuam Yaj lub zwm txwv los. Nyob rau ob sab ntawm tus dej, muaj tsob ntoo cawm siav, uas txi 12 yam txiv, thiab tej txiv ntawd siav txhua lub hlis: thiab cov nplooj ntawm tsob ntoo mas siv coj los kho mob tau rau txhua lub teb chaws. Thiab yuav tsis muaj tej lus cem foom lawm: tab sis Vajtswv thiab tus Me Nyuam Yaj lub zwm txwv yuav nyob rau hauv qhov ntawd; thiab Nws cov tub txib yuav los tiam Nws: Thiab lawv yuav pom Nws lub ntsej muag; thiab Nws lub npe nyob rau saum lawv hauv pliaj. Thiab yuav tsis muaj hmo ntuj lawm; thiab lawv yuav tsis tas siv tswm ciab lawm, los sis tsis tas siv tus duab ci ntawm lub hnub lawm; vim tus Tswv uas yog Vajtswv yuav ua kom lawv pom kev: thiab lawv yuav kav mus tag ib txhiab ib txhis” (Qhia Tshwm 22:1–5). Txhua zaum uas peb siv cov lus no hu nkauj, peb lub siab nthuav nrog kev zoo siab thiab txaus siab yam tsis muaj chaw kawg, thiab kua muag ntws nto ntawm peb qhov muag los. Ua tsaug rau tus Tswv uas xaiv peb, ua tsaug rau tus Tswv rau Nws txoj hmoov hlub. Nws tau muab pua npaug pub rau peb rau lub neej no thiab tseem tau muab txoj sia ntev dhawv mus ib txhis rau peb rau lub ntiaj teb uas tseem yuav los txog no thiab. Yog Nws hais kom peb cia li tuag kiag tam sim no, peb yuav ua li ntawd yam tsis cav tsis yws ib los hlo li. Au tus Tswv! Thov cia li los sai sai! Xam rau tej uas peb tos ntsoov Koj yam kawg siab kawg ntsws, thiab tau muab txhua yam tso tseg rau Koj, tsis txhob theem ib feeb, ib feeb sij, hlo li.

Vajtswv nyob ntsiag to xwb, thiab yeej tsis tau tshwm sim rau peb pom dua li, tab sis Nws tes hauj lwm mas yeej tsis nres li. Nws ntsuam xyuas tag nrho lub ntiaj teb, thiab txib tag nrho txhua yam, thiab pom tag nrho txhua lo lus thiab txhua txoj kev ua ntawm tib neeg. Nws ua Nws tes dej num cawm tib neeg raws li tej kev ua twb zoo ntsuas ib kauj ruam zuj zus thiab ua raws nkaus li Nws qhov phiaj xwm, yam ntsiag to thiab tsis muaj tej yam dab tsi cuam tshuam loj li, tab sis Nws tej kauj ruam ntawd mas mus zuj zus rau tom hauv ntej lawm xwb, ib ruam dhau ib ruam, los ze zuj zus rau tib neeg, thiab Nws lub rooj zaum txiav txim raug tso tawm los rau hauv lub qab ntuj khwb no yam ceev cuag tej duab ci ya, tom qab uas Nws lub zwm txwv nqis kiag tam sim ntawd los nyob xyaw peb. Cas yuav yog ib qho yeeb yam uas zoo nkauj tshaj plaws li, cas yuav yog ib qho duab uas zoo muaj tsim thiab nyob dawb paug li! Zoo li ib tug nquab dawb, thiab zoo li ib tug tsov ntxhuav nyooj laws, tus Ntsujplig los nkag kiag nrog peb lawm. Nws yog lub tswv yim, Nws yog txoj kev ncaj ncees thiab lub hwj chim huab tais, thiab Nws los ntsiag to los nkag nrog peb, coj lub hwj chim thiab kev hlub thiab kev hlub tshua puv npo los. Tsis muaj leej twg yuav paub txog qhov Nws yuav los txog li, tsis muaj leej twg yuav txais tos qhov Nws yuav los txog li, tshaj qhov ntawd, tsis muaj leej twg paub txog qhov uas Nws tab tom yuav ua li. Tib neeg lub neej ces yeej ua mus ntxiv li yav dhau los, lawv lub siab los yeej tsis txawv li, thiab ib hnub yeej dhau mus zuj zus li ib txwm muaj dhau los. Vajtswv yeej nrog peb nyob, ib tug tib neeg zoo li lwm tus tib neeg, ib yam li ib tug caum uas tsis tseem ceeb dab tsi li thiab ib tug ntseeg dog dig xwb. Nws muaj Nws qhov yuav caum, Nws tus kheej tej hom phiaj; thiab, qhov tshaj ntawd, Nws muaj hwj chim qaum ntuj uas tsis muaj lwm tus tib neeg dog dig yuav muaj li. Tsis muaj leej twg xam pom Nws lub hwj chim qaum ntuj li, thiab tsis muaj leej twg yuav xav tawm txog qhov sib txawv ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab lwm tus neeg li. Peb nyob ua ke nrog Nws, tsis muaj dab tsi kem thiab tsis ntshai li, vim qhov peb pom ces Nws tsuas yog ib tug ntseeg uas tsis tseem ceeb dab tsi li xwb. Nws saib txhua yam peb ua, thiab tag nrho peb tej kev xav thiab tswv yim ces raug nthuav tawm tag nrho rau Nws pom. Tsis muaj leej twg yuav quav ntsej txog qhov uas muaj Nws, tsis muaj leej twg yuav xav txog ib yam dab tsi ntawm Nws tes hauj lwm li, thiab, qhov tshaj ntawd, tsis muaj leej twg yuav muaj ib qho dab tsi me me uas tsis ntseeg txog qhov uas Nws yog leej twg li. Tag nrho tej peb ua ces tsuas yog caum tej peb xav ua xwb, cuag li Nws yeej tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam txog peb li …

Yam tsis faj txog li, tus Vajntsujplig tau hais tawm ib kab lus “los ntawm” Nws, thiab txawm hais tias zoo li yeej tsis faj txog li, txawm li ntawd los peb yeej zeem tau hais tias nws yog ib lo lus nqua hu los ntawm Vajtswv thiab yeej npaj txhij txais nws los ntawm Vajtswv. Qhov ntawd yog vim, tsis hais leej twg yog tus hais cov lus no li, hais tias tej lus ntawd los ntawm Vajntsujplig los, ces peb yuav tsum txais yuav thiab tsis muaj cai yuav tsis lees li. Qhov lus nqua hu ntxiv mus mas tej zaum yuav yog los ntawm kuv los, los sis los ntawm koj los, los sis los ntawm ib tug neeg twg los. Tsis hais yog leej twg li, tag nrho ces yeej puav leej yog txoj hmoov hlub ntawm Vajtswv xwb. Tab sis tsis hais yog leej twg li, peb yuav tsum tsis txhob pe hawm tus neeg no, vim tsis hais muaj dab tsi li, tus neeg no tsis muaj hnub yuav yog Vajtswv li, los sis peb yuav tsum tsis txhob lam tau lam xaiv ib tug niag neeg dog dig li no los ua peb tus Vajtswv. Peb tus Vajtswv mas yog ib tug zoo tshaj plaws thiab txaus hwm tshaj plaws; ib tug neeg tsis tseem ceeb li ntawd es yuav ua cas sawv tau Nws qhov chaw? Tshaj qhov ntawd, peb tab tom nyob tos Vajtswv los thiab coj peb rov qab mus rau lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej, yog li ntawd ib tug neeg tsis tseem ceeb li ntawd yuav ua cas ua tau ib teg dej num uas tseem ceeb thiab nyuaj npaum li ntawd? Yog tus Tswv rov los dua, nws yuav tsum yog caij ib tauv huab dawb los, kom neeg coob heev thiaj li pom. Qhov ntawd mas yuav muaj lub hwj chim loj ci ntsa iab! Nws ho yuav cia li nkaum twj ywm nrog ib pab neeg dog dig tau li cas thiab?

Thiab tab sis ho yog tus neeg dog dig no, nkaum twj ywm nrog cov neeg, uas yog tus ua tes hauj lwm cawm peb. Nws tsis hais dab tsi qhia peb li, los sis Nws tsis qhia peb hais tias vim li cas Nws ho los, tab sis tsuas ua tes hauj lwm uas Nws npaj siab yuav ua raws li tej kauj ruam uas twb yeej ntsuas haum haum lawm thiab raws li Nws qhov phiaj xwm xwb. Nws cov lus thiab tej lus hais tawm mas muaj ntau zuj zus tuaj. Txij li tej lus nplij siab, lus ntuas, lus qhia kom nco qab, thiab lus ceeb toom, los mus rau lus cem thiab lus qhuab qhia; txij li lub suab mos thiab muag, los mus rau lub suab uas muaj ceem thiab muaj tsim—tag nrho tej ntawd yeej muab kev hlub tshua rau tib neeg thiab cog tej kev ntxhov siab txog tej uas yuav tshwm sim tom ntej rau lawv. Txhua yam uas Nws hais ces yeej ntob nkaus tej lus zais uas peb muab zais tseg tob heev rau hauv peb; Nws tej lus chob peb lub siab, chob peb tus ntsujplig, thiab ua rau peb muaj kev txaj muag loj heev yam tiv tsis taus kiag li, tsis paub yuav khiav mus nkaum qhov twg li. Peb pib xav tsis thoob hais tias xyov tus Vajtswv uas nyob hauv tus neeg no lub siab puas yuav hlub peb tiag thiab ua Nws npaj yuav ua dab tsi tiag. Tej zaum ntshe peb tsuas yuav raug qaws mus tom qab uas tiv dhau tej kev txom nyem no lawm xwb lau? Nyob rau hauv peb lub hlwb, peb xav … txog txoj hau kev kawg uas yuav los txog thiab txog peb txoj hmoo yav pem suab. Txawm li ntawd los, yeej zoo li qhov dhau los thiab, peb tsis muaj leej twg ntseeg hais tias Vajtswv twb yeej tau los muaj cev nqaij daim tawv los ua hauj lwm nyob nrog peb lawm. Txawm hais tias Nws twb yeej tau nrog peb los ntev lawm, txawm hais tias Nws twb yeej tau hais ntau lo lus nrog peb tim ntsej tim muag lawm, los peb tseem yeej tsis kam txais yuav ib tug neeg dog dig li ntawd los ua tus Vajtswv rau peb lub neej yav pem suab, thiab tseem tsis kam muab qhov kev tswj peb lub neej yav pem suab thiab peb txoj hmoo rau tus neeg tsis tseem ceeb no. Peb yeej tau haus tau siv dej cawm siav yam tsis tag tsis kawg los ntawm Nws lawm, thiab peb tau nrog Vajtswv nyob tim ntsej tim muag los ntawm Nws lawm. Tab sis peb tsuas ris txiaj rau tus Tswv Yexus saum ceeb tsheej xwb, thiab yeej tsis quav ntsej txog qhov kev xav ntawm tus neeg dog dig uas muaj hwj chim qaum ntuj no li. Txawm li ntawd los xij, ib yam li qhov dhau los lawm, Nws nkaum nstiag to hauv lub cev nqaij daim tawv ua Nws tes hauj lwm, hais lus tawm qhia rau Nws lub siab tob tshaj plaws, cuag li yeej tsis hnov txog tib neeg tej kev tsis lees txais Nws li, cuag li yeej zam txim mus tag nrho ib txhiab ib txhis rau tib neeg tej kev tsis paub tab li tej me nyuam yaus thiab kev ruam tsis paub dab tsi, thiab yeej zam tib neeg tus cwj pwm uas tsis muaj qab hau rau Nws mus tag ib txhiab ib txhis li.

Peb yeej tsis paub txog li, tus neeg tsis tseem ceeb no tau coj peb mus ib kauj ruam dhau ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Peb tau ntsib ntau qhov kev sim siab yam suav tsis txheeb li, raug cem ntau zaus yam suav tsis txheeb li, thiab raug sim siab rau txoj kev tuag kiag. Peb kawm paub txog Vajtswv tus moj yam uas ncaj ncees thiab muaj hwj chim tshaj plaws, txaus siab rau Nws txoj kev hlub thiab kev hlub tshua tib si, los mus txaus siab rau Vajtswv lub hwj chim thiab lub tswv yim uas loj tshaj plaws, pom Vajtswv txoj kev hlub, thiab pom Vajtswv qhov kev mob siab xav cawm tib neeg. Nyob rau hauv tus neeg dog dig no cov lus, peb tau los paub Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseem ceeb, los to taub txog Vajtswv txoj kev xav, los paub txog tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg, thiab pom txoj kev mus rau kev cawm dim thiab kev raug tsim kho kom zoo tiav log. Nws cov lus ua rau peb “tuag,” thiab ua rau peb “rov yug dua tshiab”; Nws cov lus coj kev kaj siab los rau peb, tab sis kuj ho ua rau peb muaj kev tu siab rau tej kev txhaum thiab ua rau peb hnov zoo li tshuav nuj nqis ntau heev; Nws cov lus coj tau kev zoo siab thiab kev thaj yeeb los rau peb, tab sis kuj coj tau tej kev mob uas tsis tag tsis kawg los rau peb thiab. Qee lub sij hawm ces peb zoo li tej yaj yuav raug tua nyob hauv Nws ob txhais tes; qee lub sij hawm peb zoo li lub ntsiab muag hauv Nws lub qhov muag, thiab tau txais Nws txoj kev hlub uas mos muag; qee lub sij hawm peb zoo li Nws tus yeeb ncuab, thiab thaum Nws ntsia tuaj ces ua rau peb yaj ua hmoov tshauv tag nrho los ntawm Nws txoj kev npau taws. Peb yog noob neej uas Nws cawm, peb yog cov niag kas ntawm Nws ob lub qhov muag, thiab peb yog cov yaj uas poob zoo uas thawm hnub thawm hmo, Nws tau khoov nrhiav. Nws yeej muaj lub siab hlub tshua rau peb, Nws yeej ntxub peb, Nws yeej rub peb sawv, Nws yeej nplij thiab txhawb peb, Nws yeej coj peb kev, Nws yeej qhia kom peb paub, Nws yeej cem thiab qhuab qhia peb, thiab Nws tseem cem foom peb thiab. Hmo ntuj thiab nruab hnub, Nws yeej txhawj xeeb txog peb yam tsis tu ncua li, thiab tiv thaiv thiab saib xyuas peb, hmo ntuj thiab nruab hnub, yeej tsis nrug ntawm peb ib sab li, tab sis tseem nchuav tej ntshav hauv Nws lub siab rau peb thiab yuav them tus nqi twg rau peb los kam tag nrho li. Nyob rau hauv tej lus hais tawm ntawm lub cev nqaij daim tawv dog dig uas me me no, peb tau tag nrho Vajtswv thiab pom txoj hau kev kawg uas Vajtswv tau muab pub rau peb. Txawm li no los xij, kev qhuas tus kheej yeej tseem do teeb meem tawm hauv peb lub siab, thiab peb yeej tseem tsis kam los mus txais yuav tus neeg zoo li no ua peb tus Vajtswv. Txawm hais tias Nws twb tau muab tej zaub mov kuab muaj tsuas ntau rau peb lawm, muab ntau heev rau peb noj lawm, los yeej tsis muaj ib yam no uas yuav hloov tau Tus Tswv qhov chaw hauv peb lub siab li. Peb tsuas yog lam ua xyem xyav hwm tus neeg no tus yeeb yam thiab lub meej mom tshwj xeeb xwb. Yog Nws tsis qhib Nws lub qhov ncauj hais kom peb lees paub hais tias Nws yog Vajtswv, ces peb yeej tsis lam yuav cia li lees paub Nws ua tus Vajtswv uas yuav los txog sai sai no thiab tab sis twb yeej tau los ua hauj lwm nyob rau hauv peb ntev heev los lawm.

Vajtswv yeej hais Nws tej lus ntxiv tas zog li, siv ntau txoj hau kev thiab ntau txoj kev xav los qhuab ntuas peb txog tej uas peb tsim nyog ua thaum uas, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tawm suab rau Nws lub siab. Nws tej lus muaj hwj chim cawm siav, qhia peb txog kev tham lus, thiab ua kom peb to taub hais tias dab tsi yog qhov tseeb. Peb pib nyiam Nws cov lus, peb pib tig los tsom ntsoov rau Nws lub suab thiab tus yam ntxwv hais lus, thiab tos nco xwb ces peb cia li pib txaus siab rau tej kev xav tob tob ntawm tus neeg dog dig no. Nws nti nthav cov ntshav hauv Nws lub siab rau tej kev ua qav ua num rau peb, pw tsis tsaug zog thiab noj tsis qab rau peb, quaj rau peb, xyu rau peb, ntsaj rau kev mob kev nkeeg rau peb, poob ntsej poob muag rau peb txoj hau kev kawg thiab kev cawm dim, thiab peb tej kev loog caws yaum thiab kev ntxeev siab ua rau kua muag thiab ntshav nrog los hauv Nws lub siab los. Txoj kev ua neeg li no thiab muaj li no mas tsis muaj ib tug neeg dog dig yuav muaj li, los sis tsis muaj ib tug tib neeg qias vuab tsuab yuav muaj los sis yuav ua tau li. Nws muaj kev zam thiab ua siab ntev uas tsis muaj ib tus neeg dog dig yuav muaj li, thiab Nws txoj kev hlub tsis yog tej yam uas ib tug uas raug tsim tawm los twg yuav muab pub tau li. Tsis muaj ib tug uas dhau Nws lawm ces yuav paub tag nrho peb tej kev xav, los sis yuav paub meej meej thiab paub tag nrho peb tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseem ceeb, los sis txiav txim tau rau tib neeg txoj kev ntxeev siab thiab kev qias vuab tsuab, los sis hais lus rau peb thiab ua hauj lwm rau peb sawv cev rau Vajtswv uas nyob saum ceeb tsheej zoo li no lawm. Tsis muaj leej twg dhau Nws lawm uas yuav muaj lub hwj chim, lub tswv yim, thiab lub meej mom ntawm Vajtswv; tus moj yam ntawm Vajtswv thiab qhov uas Vajtswv muaj thiab yog raug muab qhia tawm, tag nrho txhua yam, nyob rau hauv Nws. Tsis muaj leej twg dhau Nws lawm uas yuav muaj peev xwm qhia txoj kev rau peb thiab coj tus duab ci pom kev los rau peb li. Tsis muaj leej twg dhau Nws lawm uas yuav muaj peev xwm los nthuav tawm tau txog tej lus zais tob uas Vajtswv yeej tsis tau muab qhia tawm puag thaum ntuj tsim teb raug los txog niaj hnub no. Tsis muaj leej twg dhau Nws lawm uas yuav muaj cuab kav cawm tau peb ntawm Ntxwgnyoog lub voj hlua thiab ntawm peb tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab li. Nws sawv cev Vajtswv. Nws qhia tawm Vajtswv lub siab tob tshaj plaws, Vajtswv tej kev qhuab ntuas, thiab Vajtswv tej lus txiav txim rau tag nrho noob neej. Nws tau pib ib tiam tshiab, ib lub kee tshiab, thiab coj ib lub ntuj tshiab thiab lub ntiaj teb tshiab thiab tes hauj lwm tshiab los, thiab Nws tau coj txoj kev cia siab los rau peb, muab lub neej uas peb coj nyob rau txoj kev pom tsis meej xaus tseg thiab pab kom tag nrho peb muaj peev xwm los pom, kom meej tshaj plaws, txog txoj kev mus rau kev cawm dim. Nws tau kov yeej tag nrho txhua yam ntawm peb thiab muab tau kiag peb lub siab lub ntsws lawm. Txij kiag thaum ntawd mus lawm yav tom ntej, peb lub siab tig ras feeb meej, thiab peb tus ntsujplig raug tsa kom rov sawv: Tus neeg dog dig, tus uas tsis tseem ceeb, tus uas nrog peb nyob thiab peb tau tsis kam txais yuav ntev heev los lawm no—tus no tsis yog Tswv Yexus, tus uas nyob hauv peb txoj kev xav tag mus li, tsim los los sis ua npau suav, thiab tus uas peb tos ntsoov thawm hnub thawm hmo los? Yeej yog Nws! Yeej yog Nws tiag tiag li! Nws yog peb tus Vajtswv! Nws yog qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia! Nws tau pab kom peb ciaj sia ua neej dua thiab kom pom tus duab ci ntsa pom kev thiab cheem peb lub siab kom tsis txhob mus rau ub rau no. Peb tau rov qab los rau Vajtswv lub tsev lawm, peb tau rov qab los rau ntawm Nws lub zwm txwv, peb tau los tim ntsej tim muag nrog Nws, peb tau pom kiag Nws lub ntsej muag, thiab peb tau pom txoj kev uas nyob tom ntej. Nyob rau lub sij hawm no, peb lub siab lub ntsws ces raug Nws muab txeeb tau lawm; peb tsis muaj qhov yuav tsis ntseeg hais tias Nws yog leej twg lawm, tsis muaj qhov yuav tawm tsam Nws tes hauj lwm thiab Nws txoj lus, thiab peb tau txhos caug pe Nws. Peb tsis xav tau dab tsi tshaj qhov uas caum Vajtswv tej hneev taw mus kom tag peb txoj sia, thiab kom raug Nws muab tsim kho kom zoo tiav log, thiab kom tau them Nws txoj hmoov hlub rov qab, thiab them Nws txoj kev hlub uas muaj rau peb, thiab ua raws li Nws txoj kev coj thiab kev npaj, thiab koom tes rau Nws tes hauj lwm, thiab ua txhua yam uas peb ua tau kom ua tej uas Nws cob rau peb ua ntawd kom tiav hlo.

Raug Vajtswv txeeb tau mas zoo nkaus li ib qho kev sib tw khom tes taw.

Txhua lo ntawm Vajtswv cov lus mas ntaus raug kiag peb ib qho chaw tuag, ua rau peb raug mob thiab muaj kev ntshai puv nkaus. Nws nthuav tawm peb tej kev xav phem, peb tej kev xav hauv nruab siab, thiab peb tus moj yam qias vuab tsuab. Txij tag nrho tej uas peb hais thiab ua, los mus rau peb txhua qhov kev xav thiab tswv yim, peb tus yeeb yam lub ntsiab tseeb ces raug qhia tshwm tag nrho hauv Nws cov lus, muab peb tso kiag rau txoj kev ntshai thiab tshee nkuj nkaws yam tsis muaj chaw zais peb tej kev txaj muag li. Ib qho dhau ib qho, Nws qhia peb txog tag nrho peb tej kev ua, peb tej hom phiaj thiab tej kev npaj siab, txawm yog kiag tus moj yam qias vuab tsuab uas peb tus kheej kiag twb tsis tau tshawb nrhiav tau, ua rau peb hnov zoo li tag nrho peb tej kev tsis zoo raug nthuav tawm tag nrho thiab, tseem tshaj ntawd ntxiv thiab, yeej peb tag nrho. Nws txiav txim rau peb rau tej kev tawm tsam Nws, qhuab ntuas peb rau peb tej kev saib tsis taus kev ntseeg thiab cem Nws, thiab ua rau peb hnov zoo li, nyob rau ntawm Nws ob lub qhov muag, mas peb tsis muaj ib yam dab tsi uas ntxim txaus txhiv rov qab li, hais tias peb yog niag Ntxwgnyoog uas muaj sia nyob. Peb txoj kev cia siab ces ntuag tag; peb tsis tau luag yuav thov ib yam dab tsi uas tsis muaj laj thawj ntawm Nws hlo li lawm los sis zais ib yam dab tsi txog Nws li lawm, thiab peb tej npau suav kiag los ib hmos xwb ces cia li yaj ntshis lawm. Qhov no yog ib qho tseeb uas peb tsis muaj leej twg yuav xav tawm thiab peb tsis muaj leej twg yuav txais yuav tau li. Tib pliag ntshis xwb, peb plam kiag peb qhov sib luag sib npaug hauv nruab nrog thiab tsis paub xyov yuav taug txoj kev tom ntej mus ntxiv tau li cas li, los sis xyov yuav tuav peb txoj kev ntseeg mus ntxiv tau li cas li. Nws zoo nkaus li peb txoj kev ntseeg tau khiav rov qab mus kiag rau qhov pib lawm, thiab zoo nkaus li peb yeej tsis tau ntsib Tswv Yexus los sis paub Nws dua li. Txhua yam ntawm peb ob lub qhov muag pom ces cia li ua rau peb yoob ruam tag li thiab ua rau peb cia li ua ob peb lub siab txiav txim siab dab tsi tsis tau hlo li. Peb lub siab poob nthav, peb tag kev cia siab kiag, thiab nyob tob hauv peb lub siab mas zoo li muaj kev npau taws thiab kev poob ntsej muag yam cheem tsis tau hlo li. Peb sim yuav tso tawm, nrhiav kev khiav tawm, thiab, tshaj qhov ntawd, yuav nyob tos peb tus Yexus uas yog tus Cawm Seej, es peb thiaj li tau muab peb lub siab lub ntsws nchuav kiag rau Nws. Txawm hais tias muaj ntau lub sij hawm uas sab nraud mas zoo li peb nyob tus yees, tsis khav theeb los sis tsis txo hwj chim, nyob rau hauv peb lub siab mas zoo nkaus li peb poob ib yam dab tsi lawm uas peb yeej tsis tau hnov zoo li ntawd dua los li. Txawm hais tias qee lub sij hawm mas saib sab nraud ces zoo li peb nyob tau siab tus yees, tab sis peb lub siab mas raug kev mob kev ntsaj muab kauj muab do npaum nkaus li ib nthwv dej hiav txwv ntas thaum raug cua daj cua dub ntaus. Nws qhov kev txiav txim thiab kev rau txim muab peb tej kev cia siab thiab kev npau suav tev pov tseg tag nrho, muab peb tej nyuag kev ntshaw luam thuam ntsuav ntawd xaus kiag thiab ua rau peb tsis kam ntseeg hais tias Nws yog peb tus Cawm Seej thiab muaj cuab kav yuav cawm tau peb. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim tau qhib ib lub qhov ntuj kem kiag peb thiab Nws, ib lub qhov ntuj uas toj tshaj plaws es tsis muaj leej twg kam hla mus li. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim yog thawj zaug uas ua rau peb swb loj kawg nkaus li, thiab poob ntsej muag loj kawg nkaus hauv peb lub neej. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ua rau peb txaus siab tiag tiag rau Vajtswv lub meej mom thiab qhov kev tsis zam tib neeg tej kev ua txhaum, muab piv rau tej uas peb yeej liam tshaj plaws, qias tshaj plaws li. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim tau ua rau peb tig ras thawj zaug hais tias peb mas khav theeb tshaj plaws thiab tsab muaj tshaj plaws li, thiab hais tias tib neeg yuav tsis muaj hnub uas sib txig nrog Vajtswv li, los sis yuav sib luag nrog Vajtswv li. Nws qhov kev txiav txim thiab kev rau txim tau ua rau peb tsis xav nyob rau hauv tus moj yam qias vuab tsuab ntxiv lawm, ua rau peb muab tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb no pov tseg kom sai li sai tau, thiab kom peb tseg kiag txhob ua tej kev phem kev qias thiab kev ntxim ntxub rau Nws. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ua rau peb zoo siab mloog Nws tej lus, tsis txhob tawm tsam Nws tej kev coj thiab kev npaj. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim tau ua rau peb rov xav ciaj thiab ua rau peb zoo siab txais yuav Nws ua peb tus Cawm Seej…. Peb tau tawm hauv tes hauj lwm txeeb tau lawm, tawm hauv dab teb, tawm hauv lub hav tsaus ntuj nti ntawm txoj kev tuag…. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau muab tau peb lawm, pab neeg no! Nws tau yeej Ntxwgnyoog thiab tua yeej Nws cov yeeb ncuab coob heev lawm!

Peb tsuas yog ib pab neeg dog dig xwb, muaj tus moj yam uas phem thiab qias vuab tsuab, cov uas tau raug Vajtswv xaiv ua ntej txhua tiam, thiab cov txom nyem uas Vajtswv tau rub tawm hauv pawg khoom seev txeej los. Peb yeej tau tsis kam txais yuav thiab tau cem Vajtswv ib zaug lawm, tab sis tam sim no peb tau raug Nws muab txeeb tau lawm. Peb tau txais txoj sia ntawm Vajtswv los, txoj kev mus rau txoj sia ntev dhawv mus ib txhis. Peb txawm nyob rau qhov twg hauv ntiaj teb, peb tau ntsib kev tsim txom thiab kev ceeb laj txom nyem loj li cas, los peb yeej nrug tsis tau txoj kev cawm dim ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus li. Vim Nws yog peb tus Tswv Tsim, thiab peb tib txoj kev txhiv dim nkaus xwb!

Vajtswv txoj kev hlub mas nchuav tawm los mus cuag nkaus li cov dej ntawm ib tug dej txhawv, thiab muab rau koj thiab rau kuv, thiab rau lwm tus, thiab rau tag nrho cov uas nrhiav qhov tseeb tiag thiab tos ntsoov Vajtswv qhov kev tshwm sim.

Zoo ib yam nkaus li lub hnub thiab lub hli uas tawm tuaj tas li, yog li ces Vajtswv tes hauj lwm yeej tsis muaj hnub xaus li, thiab yeej ua nyob rau ntawm koj, ntawm kuv, ntawm lwm tus, thiab ntawm tag nrho cov uas caum Vajtswv tej hneev taw thiab txais yuav Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim.

Lub Peb Hlis Hnub Tim 23, Xyoo 2010

Qhov Dhau Los: Kev Paub Vajtswv Yog txoj Kev Ntshai Vajtswv thiab Zam Kev Phem

Ntxiv Mus: Zaj Lus Ua Ntej

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No