Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Raug Ua Kom Zoo Tiav Log

Hauv tiam kawg, Vajtswv rais los ua cev nqaij daim tawv los ua tes dej num uas Nws yuav tsum tau ua thiab ua Nws tes hauj lwm ntawm cov lus hais. Nws los ua ib tug neeg ua tes dej num rau thaum lub sij hawm uas tib neeg muaj lub hom phiaj ua kom cov neeg no zoo tiav log raws li Nws lub siab. Txij thaum lub sij hawm tsim txhua yam los txog rau niaj hnub tam sim no, nws tsuas yog thaum lub sij hawm tiam kawg xwb Nws thiaj tau ua hom dej num no. Tsuas yog thaum lub sij hawm tiam kawg xwb Vajtswv thiaj tau yug los ua neeg tsim tes dej num tseem ceeb zoo li no. Txawm tias Nws yuav thev tej kev txom nyem uas tib neeg pom tias yuav thev nyuaj los xij, thiab txawm tias Nws yuav yog ib tug Vajtswv muaj hwj chim loj tshaj plaws los xij tiam sis tseem kev txo lub hwj chim los ua ib tug tib neeg dog dig, yeej tsis pom Nws tes dej num raug ua tiav qeeb, thiab Nws txoj kev npaj ua yeej tsis poob rau txoj kev nyuaj siab li. Nws ua tes dej num mus raws li Nws txoj kev npaj ua tseg. Ib lub hom phiaj ntawm qhov yug los ua neeg zaum no yog los txeeb tib neeg, ho lwm lub hom phiaj yog ua kom cov neeg Nws hlub zoo tiav log. Nws xav pom cov neeg uas Nws ua kom zoo tiav log ntawd rau ntawm Nws tus kheej ob lub qhov muag, thiab Nws xav pom kiag ntawm Nws Tus Kheej tias cov neeg uas Nws tau ua zoo tiav log ntawd ua tim khawv rau Nws zoo li cas. Nws tsis yog yuav ua kom ib tug los sis ob tug neeg zoo tiav log xwb. Feem ntau, nws yog ib pawg neeg, uas tsuas muaj ob peb leeg xwb. Cov neeg nyob hauv pawg neeg no tuaj ntawm ntau lub teb chaws hauv ntiaj teb tuaj, thiab los ntawm ntau haiv neeg nyob hauv lub ntiaj teb los. Lub hom phiaj ntawm kev ua ntau tes dej num no yog yuav tsum ua kom tau pawg neeg no, ua kom tau pawg neeg no los ua tim khawv rau Nws, thiab ua kom tau lub yeeb koob uas Nws yuav tau los ntawm lawv. Nws tsis ua tes dej num uas tsis muaj qhov tseem ceeb, los sis Nws tsis ua tes dej num uas tsis muaj nuj nqi dab tsi li. Muaj peev xwm hais tau tias, lub hom phiaj ua ntau tes dej num ntawm Vajtswv yog ua kom txhua tus neeg uas Nws xav tau yog neeg zoo tiav log. Thaum lub sij hawm khoom uas Nws tsis ua tej no lawm, Nws yuav ntiab cov neeg siab phem tawm. Yeej paub tias Nws tsis ua tes dej num tseem ceeb no vim cov neeg siab phem no; hloov rau qhov no, Nws muab Nws txhua yam rau ib pab neeg tsawg uas yog cov yuav raug ua kom zoo tiav log los ntawm Nws. Tes dej num Nws ua, cov lus Nws hais, qhov npog zais uas Nws nthuav tawm, thiab Nws txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas tag nrho yog muaj txiaj ntsig rau pab neeg tsawg no. Nws tsis los ua cev nqaij daim tawv vim cov neeg siab phem no, thiab cov neeg siab phem no lom txwm ua kom Nws npau taws. Nws hais qhov tseeb, thiab tham txog txoj hau kev, vim cov neeg no yuav raug ua kom zoo tiav log; Nws dhau los ua cev nqaij daim tawv vim yog lawv, thiab vim yog lawv Nws thiaj muab Nws tej kev cog lus thiab tej koob hmoov. Qhov tseeb, txoj hau kev, thiab lub neej txoj sia hauv tib neeg ntiaj teb uas Nws hais txog tsis muaj txiaj ntsig rau cov neeg siab phem no. Nws xav zam tsis hais lus rau cov neeg siab phem no, xav muab tag nrho qhov tseeb rau cov neeg uas yuav raug ua kom zoo tiav log. Tiam sis Nws tes dej num uas xav ua rau tam sim no yog tso cai rau cov neeg siab phem ua qee yam kev lom zem rau Nws tej kev nplua nuj. Cov neeg uas tsis xyaum ua raws qhov tseeb, cov uas tsis ua tau zoo raws Vajtswv, thiab cov uas tab kaum Nws tes dej num yog neeg siab phem tag nrho. Lawv tsis muaj peev xwm raug ua kom zoo tiav log, thiab Vajtswv tsis nyiam kiag li thiab tsis kam txais yuav. Hos, cov neeg uas xyaum ua raws qhov tseeb thiab muaj peev xwm ua tau rau Vajtswv txaus siab thiab cov neeg uas siv tag nrho lawv tus kheej rau Vajtswv tes dej num yog cov neeg uas yuav raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Cov neeg uas Vajtswv xav kom ua tiav txhij txhua tsis yog leej twg sab nrauv dua li pawg neeg no, thiab tes dej num uas Vajtswv ua yog ua kom muaj txiaj ntsig rau cov neeg no. Nws hais qhov tseeb ncaj qha rau cov neeg uas txaus siab muab nws coj los xyaum ua. Nws tsis hais rau cov neeg uas tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Kev nkag siab kom ntau ntxiv thiab kev xam pom kom nthuav dav ntxiv ntawm qhov Nws hais txog ntawd yog npaj rau cov neeg uas muaj peev xwm xyaum ua raws qhov tseeb. Thaum Nws hais txog cov neeg uas yuav raug ua kom zoo tiav log, nws yog cov neeg uas Nws tab tom hais txog no. Tes dej num ntawm tus Vajntsujplig raug qhia ncaj qha rau cov neeg uas txaus siab xyaum ua qhov tseeb. Tej yam uas muaj tswv yim thiab zoo li tib neeg ntiaj teb raug muab qhia ncaj qha rau cov neeg uas txaus siab muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Cov neeg uas tsis xyaum ua raws qhov tseeb yuav hnov ntau lo lus tseeb, tab sis vim lawv tus yeeb yam yeej siab phem thiab tsis nyiam qhov tseeb, qhov lawv to taub ces tsuas yog cov lus thiab tej lus qhia ntawm txoj kev ntseeg xwb thiab tsis muaj lub hauv paus tswv yim, tsis muaj nqi dab tsi rau lawv txoj hau kev nkag mus rau lub neej txoj sia. Yeej tsis muaj ib tug ntawm lawv coj ncaj rau Vajtswv li; lawv yog tag nrho cov neeg uas pom Vajtswv tab sis tsis muaj peev xwm caum cuag Nws; lawv txhua tus raug rau txim los ntawm Vajtswv.

Tus Vajntsujplig muaj ib txoj kev taug hauv txhua tus neeg, thiab muab txoj hmoo ua kom zoo tiav log rau txhua tus neeg. Los ntawm koj qhov tsis zoo koj raug ua kom paub koj tus kheej qhov coj tsis ncaj, thiab los ntawm qhov muab qhov tsis zoo ntawd cuam pov tseg, koj yuav nrhiav pom ib txoj kev taug los xyaum ua; koj raug ua kom zoo tiav log los ntawm tag nrho cov tswv yim no. Ntxiv ntawd, los ntawm kev coj thiab kev pom meej tsis tu ncua txog qee yam zoo nyob sab hauv koj, koj yuav ua koj tes dej num tau tiav hlo zoo, muaj kev nkag siab nthuav dav thiab xam pom mus deb. Thaum koj tus yam ntxwv zoo lawm, koj yeej txaus siab tshwj xeeb los nyeem Vajtswv txoj lus, thiab txau siab tshwj xeeb los thov Vajtswv, thiab muaj peev xwm txheeb cov lus qhuab qhia uas koj hnov rau ntawm koj tus kheej tus yam ntxwv. Thaum lub sij hawm zoo li no Vajtswv qhia kom paub thiab qhia kom paub qhov tseeb nyob hauv koj tus kheej, ua kom koj paub txog qee cov yeeb yam zoo. Qhov no yog hais txog qhov koj raug ua neeg zoo tiav log los li cas rau sab yeeb yam zoo. Hauv tus yam ntxwv phem, koj qaug zog thiab nyob ntsiag to; koj hnov zoo li koj tsis muaj Vajtswv nyob hauv koj lub siab, tiam sis Vajtswv qhia kom paub qhov tseeb rau koj, pab koj nrhiav ib txoj kev xyaum ua. Kev pom tshwm sim ntawm qhov ua tau zoo tiav log rau sab yeeb yam phem. Vajtswv muaj peev xwm ua kom tib neeg zoo tiav log los ntawm tag nrho sab yeeb yam zoo thiab sab yeeb yam phem tib si. Nws nyob ntawm qhov seb koj puas muaj peev xwm paub los sis tsis paub, thiab seb koj caum los sis tsis caum kev ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yog koj yeej mob siab nrhiav kom raug ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv tiag, ces sab kev phem yuav tsis muaj peev xwm ua rau kom ntsib kev txom nyem, tab sis yuav txhawb nqa tej yam muaj tseeb ntau zuj zus rau koj, thiab yuav ua rau koj muaj peev xwm paub ntau ntxiv tias qhov koj tsis muaj txaus yog dab tsi, yim ua rau koj to taub koj tus yam ntxwv tseeb, thiab pom tias tib neeg tsis muaj dab tsi, thiab tsis muaj ib yam dab tsi kiag li; yog koj sis paub tej kev sim siab, koj yuav tsis paub, thiab yuav xav tias koj nyob siab tshaj lwm tus thiab zoo tshaj txhua tus. Los ntawm txhua yam no koj yuav pom tias txhua yam uas tau los ua ntej yeej raug ua tiav hlo los ntawm Vajtswv thiab raug tiv thaiv los ntawm Vajtswv lawm. Kev nkag los rau hauv tej kev sim siab ua rau koj tsis muaj kev hlub los sis kev ntseeg, koj tsis muaj tej lus thov thiab tsis muaj peev xwm hu nkauj qhuas Vajtswv, thiab tsis paub txog nws, nyob rau qhov no koj yuav los paub txog koj tus kheej. Vajtswv muaj ntau lub tswv yim ua kom tib neeg zoo tiav log. Nws siv txhua yam ib puag ncig los saib xyuas tib neeg tus moj yam coj tsis ncaj, thiab siv ntau yam los ua kom tib neeg tawg ua lwj ua liam; nyob rau hauv ib kis, Nws saib xyuas tib neeg, nyob rau hauv lwm kis Nws cais tib neeg ua lwj ua liam, thiab nyob rau hauv lwm kis Nws ho nthuav tawm rau tib neeg, tshawb nrhiav thiab nthuav tawm “yam zais npog” nyob ib puag hauv tib neeg lub siab, thiab qhia tshwm tib neeg tus yeeb yam los ntawm kev nthuav tawm txog tib neeg tej yam ntxwv ntau yam. Vajtswv siv ntau lub tswv yim ua kom tib neeg zoo tiav log—los ntawm kev qhia tshwm, los ntawm kev saib xyuas tib neeg, los ntawm txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab los ntawm kev qhuab ntuas—yog li tib neeg thiaj paub tias Vajtswv yog tus uas muaj tiag.

Yam koj xav nrhiav tam sim no yog dab tsi? Xav ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv, xav paub Vajtswv, xav caum cuag Vajtswv—los sis tej zaum nej yuav nrhiav ua raws li nej tus kheej lub siab xav ib yam li tus qauv coj ua ntawm Petus txheej thaum xyoo 90, los sis muaj kev ntseeg ntau dua Yauj, los sis tej zaum koj yuav nrhiav ua neeg ncaj ncees los ntawm Vajtswv thiab los txog rau ntawm lub zwm txwv ntawm Vajtswv xub ntiag, los sis muaj peev xwm nthuav qhia tawm txog qhov Vajtswv los rau hauv lub ntiaj teb thiab lub hwj chim thiab rau siab ua tim khawv rau Vajtswv. Txawm tias nej yuav nrhiav dab tsi los xij, qhov kawg, nej yuav nrhiav qhov txiaj ntsig ntawm kev raug cawm dim los ntawm Vajtswv. Txawm koj yuav nrhiav ua ib tug neeg ncaj ncees los xij, yog koj nrhiav tus yam ntxwv ntawm Petus, los sis qhov kev ntseeg ntawm Yauj, los sis xav raug ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv, nws yog tag nrho Vajtswv tes dej num ua rau tib neeg. Muab hais ua lwm lo lus, txawm tias koj yuav nrhiav dab tsi los xij, nws yog tag nrho qhov txiaj ntsig ntawm kev raug ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv, tag nrho yog rau qhov txiaj ntsig ntawm txoj kev paub Vajtswv txoj lus, los ua kom txaus rau Vajtswv lub siab; koj tseem yuav nrhiav dab tsi los xij, nws yog tag nrho qhov txiaj ntsig ntawm kev nrhiav pom kev hlub ntawm Vajtswv, ntawm kev tshawb nrhiav ib txoj kev xyaum ua rau hauv lub neej tiag nrog rau txoj kev npaj ua kom muaj peev xwm tso koj tus kheej tus moj yam kev ntxeev siab tseg kom tag, ua tiav hlo tus yam ntxwv zoo rau hauv koj tus kheej, muaj peev xwm yoog raws li Vajtswv txoj kev xav, dhau los ua ib tug neeg zoo, thiab muaj qab hau zoo rau txhua yam koj ua. Kev muaj qab hau rau koj tej kev ua txhua yam no yog ua kom paub Vajtswv thiab ua kom tiav hlo txoj kev loj hlob ntawm lub neej txoj sia. Txawm koj yuav paub Vajtswv txoj lus li cas thiab paub tej yam tshwm sim tiag los xij, rau ntawm tib neeg, tej yam tseem ceeb, thiab yam uas nyob ib puag ncig ntawm koj, qhov kawg ces koj yuav tsum muaj peev xwm paub Vajtswv thiab ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Xav nrhiav taug txoj kev ntawm ib tug neeg ncaj ncees los sis xav nrhiav xyaum ua raws Vajtswv txoj lus: tej no yog txoj kev sib tw khiav, hos kev paub Vajtswv thiab raug ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv yog lub hom phiaj. Txawm tam sim no koj yuav nrhiav los sis tsis nrhiav kev ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv, los sis nrhiav kev ua tim khawv rau Vajtswv, nws yog txhua yam ntawm qhov yuav tsum paub Vajtswv; nws nyob hauv tes dej num uas Nws ua rau hauv koj tej zaum yuav tsis muaj txiaj ntsig, yog li ntawd thaum kawg koj thiaj li yuav paub qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv, paub Nws txoj kev zoo kawg nkaus, thiab yim paub ntxiv txog Vajtswv txoj kev txo lub hwj chim thiab kev zais, thiab paub tes dej num tseem ceeb uas Vajtswv ua rau hauv koj. Vajtswv yeej txo Nws Tus Kheej lub hwj chim los rau theem uas Nws ua Nws tes dej num rau hauv cov neeg lwj liam thiab coj tsis ncaj no, thiab kho kom pawg neeg no zoo tiav log. Vajtswv tsis yog los ua cev nqaij daim tawv los nyob thiab noj rau ntawm cov neeg, los saib xyuas cov neeg, thiab los muab yam uas tib neeg xav tau rau lawv xwb. Qhov tseem ceeb tshaj ces Nws ua Nws tes dej num uas muaj hwj chim loj ntawm kev cawm dim thiab kev kov yeej cov neeg uas coj tsis ncaj no. Nws tau los rau hauv lub siab ntawm tus zaj loj liab ploog muab kev cawm rau cov neeg coj tsis ncaj no, yog li ntawd tej zaum txhua tus tib neeg yuav raug hloov thiab raug ua tus neeg tshiab. Qhov kev txom nyem loj tshaj plaws uas Vajtswv thev taus tsis yog qhov kev txom nyem uas Vajtswv yug los ua neeg thev taus nkaus xwb, tab sis tag nrho txhua yam ces Vajtswv tus Ntsujplig ntsib kev txaj muag loj tshaj plaws—Nws txo lub hwj chim thiab zais Nws Tus Kheej ntau heev yog li ntawd Nws thiaj dhau los ua ib tug tib neeg dog dig. Vajtswv raug yug los ua ntej thiab muaj cev nqaij daim tawv yog li tib neeg thiaj pom tias Nws muaj txoj sia ua neeg nyob thiab muaj kev xav tau ib yam li kev ua neej. Qhov no yeej txaus ua pov thawj tau tias Vajtswv tau txo Nws Tus Kheej lub hwj chim ntau kawg nkaus lawm. Vajtswv tus Ntsujplig yeej paub rau hauv cev nqaij daim tawv lawm. Nws tus Ntsujplig nyob siab heev thiab loj heev, tiam sis Nws tsuas coj ib yam li ib tug neeg dog dig xwb, coj li ib tug neeg xyuam xim, txhawm rau ua tes dej num ntawm Nws tus Ntsujplig. Rab peev xwm, kev nkag siab, kev txawj xav, kev ua tib neeg, thiab kev ua neej nyob ntawm nej txhua tus pom tias nej tsis tsim nyog kiag li los lees txais Vajtswv tes dej num zoo li no. Nej tsis tsim nyog kiag li uas cia Vajtswv los thev tej kev txom nyem zoo li no tam rau nej tus kheej qhov txiaj ntsig. Vajtswv yog tus zoo tshaj plaws. Nws tseem ceeb heev, thiab tib neeg yeej qis tiag tiag li, tiam sis Nws tseem ua tes dej num rau lawv thiab. Nws tsis yog yug los ua neeg muab kev npaj rau tib neeg, hais lus rau tib neeg xwb, tab sis Nws tseem ua neej nyob nrog tib neeg thiab. Vajtswv txo lub hwj chim, ntxim hlub heev. Kiag thaum hais txog Vajtswv txoj kev hlub xwb, yeej hais txog Vajtswv txoj kev hlub tshua rau tam sim ntawd lawm, koj kua muag ntws thaum hais lus qhuas, yog koj los txog rau ntawm tus yam ntxwv no lawm ces koj yeej muaj kev paub tseeb txog Vajtswv tiag.

Qhov no yog ib yam yuam kev rau hauv tib neeg txoj kev nrhiav rau niaj hnub tam sim no; lawv tsuas nrhiav muab kev hlub rau Vajtswv thiab ua rau Vajtswv txaus siab xwb, tab sis lawv tsis muaj kev paub txog Vajtswv, thiab lawv tsis quav ntsej txog tus Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo rau hauv lawv tus kheej. Lawv tsis muaj lub hauv paus ntawm kev paub tseeb txog Vajtswv. Hauv txoj kev no, lawv yuav tsis muaj kev ntshaw thaum lawv muaj kev paub ntau zuj zus lawm. Tag nrho cov neeg uas nrhiav kom muaj kev paub txog Vajtswv, txawm tias yav dhau los lawv tsis coj tus yam ntxwv zoo los xij, thiab nyiam txav mus txoj kev xav phem thiab kev qaug zog, thiab nquag so kua muag, poob rau qhov tsis muaj lub siab xav ua, thiab tag kev cia siab—tam sim no, thaum lawv muaj kev paub ntau lawm, yuav tsim kho lawv tus yam ntxwv kom tau zoo zuj zus tuaj. Tom qab muaj kev paub ntawm qhov raug saib xyuas thiab rhuav tshem tau lawm, thiab raug kev sim siab thiab kev tsim kho tau zoo lawm, ces lawv ua tau zoo heev. Tau txo tus yam ntxwv xav phem, thiab tau hloov pauv qee yam rau hauv lawv tus moj yam lub neej txoj sia. Vim lawv tseem yuav raug sim siab ntau ntxiv, lawv lub siab pib hlub Vajtswv. Nws muaj ib txoj cai rau Vajtswv qhov kev ua kom tib neeg zoo tiav log, qhov ntawd Nws qhia kom koj paub los ntawm kev siv ib qho uas koj xav tau, yog li koj thiaj muaj ib txoj kev xyaum ua thiab muaj peev xwm faib cais koj tus kheej tawm mus tau ntawm txhua tus yam ntxwv xav phem, pab ua rau koj tus ntsujplig daws tau kev txom nyem, thiab yim ua rau koj muaj peev xwm hlub Nws ntau ntxiv. Hauv txoj kev no, koj thiaj muaj peev xwm muab Ntxwgnyoog tus moj yam coj tsis caj cuam pov tseg tau. Koj yog neeg ncaj thiab qhib siab, txaus siab los paub koj tus kheej thiab muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Vajtswv yeej yuav foom koob hmoov rau koj, yog li thaum koj qaug zog thiab xav phem, Nws yuav qhuab qhia koj ob npaug, pab ua kom koj paub koj tus kheej ntau ntxiv, ua rau koj tus kheej txaus siab tig rov qab los ua neeg zoo, thiab xyaum ua tej yam uas koj tsim nyog yuav tau xyaum ua. Tsuas yog ua raws li txoj kev no xwb thiaj ua rau koj lub siab thaj yeeb thiab kaj siab lug. Ib tug neeg uas ib txwm mob siab nrhiav kev paub Vajtswv, tus uas mob siab nrhiav kev paub rau nws tus kheej, tus uas mob siab rau nws tus kheej txoj kev xyaum ua, yuav muaj peev xwm tau txais Vajtswv tes dej num, thiab Nws txoj kev qhia thiab kev qhuab qhia yam tsis tu ncua. Txawm tias tej zaum ib tug neeg zoo li no nyob rau tus yam ntxwv xav phem los xij, nws muaj peev xwm hloov siab tau sai kiag tam siv, txawm yuav yog vim kev ua los ntawm lub siab zoo los sis kev qhuab qhia los ntawm Vajtswv txoj lus. Ib tug neeg twg yuav hloov pauv tau tus moj yam yog thaum nws paub nws tus kheej tus yam ntxwv thiab tus moj yam tiag thiab paub ua Vajtswv tes dej num lawm. Ib tug neeg uas txaus siab los nrhiav kev paub rau nws tus kheej thiab qhib nws tus kheej lub siab yuav muaj peev xwm ua raws li qhov muaj tseeb tau. Hom neeg no yog ib tug neeg coj ncaj rau Vajtswv, thiab ib tug neeg uas coj ncaj rau Vajtswv muaj kev to taub txog Vajtswv, txawm qhov kev to taub no yuav tob los sis ntiav, tsawg heev los sis ntau heev los xij. Qhov no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab nws yog qee yam uas tib neeg ua tau los; nws yog lawv tus kheej qhov tau los. Ib tug neeg uas muaj kev paub txog Vajtswv yog ib tug neeg uas muaj ib lub hauv paus ruaj khov, tus uas muaj lub zeem muag. Hom neeg no paub tseeb txog Vajtswv cev nqaij daim tawv, thiab paub tseeb txog Vajtswv txoj lus thiab Vajtswv tes dej num. Txawm tias Vajtswv yuav hais thiab ua tes dej num li cas los xij, los sis lwm cov neeg yuav cuam tshuam li cas los xij, nws tus kheej muaj peev xwm sawv ntseg ntsees rau hauv piam teb tau, thiab sawv ua tim khawv rau Vajtswv tau. Ib tug neeg twg yim ua li txoj kev no ntau npaum li cas, nws yim ua raws li qhov muaj tseeb uas nws to taub tau ntau npaum li ntawd. Vim hais tias nws ib txwm xyaum ua raws Vajtswv txoj lus, nws tau txoj kev to taub ntau txog Vajtswv, thiab muaj kev rau siab ua tim khawv rau Vajtswv mus tag ib txhiab ib txhis.

Yuav muaj kev xam pom deb, yuav muaj kev zwm rau, thiab yuav muaj rab peev xwm pom sab hauv tej yam tau yog li koj thiaj paub rau sab ntsujplig uas muaj Vajtswv cov lus qhia kom paub qhov tseeb thiab qhia rau sab hauv koj tus kheej thaum koj ntsib qee yam teeb meem. Qhov no yog kev paub rau sab ntsujplig. Txhua yam uas Vajtswv ua yog ua kom muaj txiaj ntsig pab kho tib neeg tus ntsujplig kom rov qab zoo los. Vim li cas Vajtswv thiaj ib txwm hais tias tib neeg loog thiab ruam lawm? Vim tib neeg tus ntsujplig twb tuag lawm, thiaj li ua rau lawv xav tsis tawm thiab ua rau lawv feeb tsis meej txhua yam ntawm tus ntsujplig lawm. Vajtswv tes dej num yog yuav tsum ua kom tib neeg lub neej txoj sia muaj kev vam meej thiab pab tib neeg tus ntsujplig nyob tau muaj sia, yog li ntawd lawv thiaj muaj peev xwm pom tshab txhua yam ntawm tus ntsujplig, thiab lawv ib txwm hlub Vajtswv rau hauv lawv lub siab thiab ua tim khawv rau Vajtswv. Thaum los txog rau theem no pom tias ib tug neeg tus ntsujplig tau zoo rov qab los lawm, thiab thaum nws ntsib qee yam teeb meem rau lwm zaus, nws muaj peev xwm daws tau kiag tam sim ntawd. Nws teb rau tej lus qhuab qhia, thiab saib xyuas rau tej xwm txheej tau sai. Qhov no yog yam kev tau paub txog tus ntsujplig tias yog dab tsi. Muaj coob leej ntau tus neeg uas muaj kev teb sai rau ib qho xwm txheej sab nrauv tau sai, tab sis kiag thaum nkag los rau hauv qhov tseeb tiag los sis thaum hais txog sab ntsujplig, lawv cia li loog thiab ruam tag li lawm. Lawv tsuas to taub qee yam xwb thaum tsa ntsej muag saib tej ntawd. Tag nrho tej no yog cov cim ntawm qhov uas loog thiab ruam ntawm sab ntsujplig, muaj kev paub tsawg heev txog tej yam ntawm sab ntsujplig. Qee cov neeg yeej paub sab ntsujplig thiab muaj kev xam pom deb. Kiag thaum lawv hnov cov lus uas nthuav qhia txog lawv tus yam ntxwv, lawv cia li tso tseg tsis sau txog lawv tus kheej. Kiag thaum lawv hnov cov lus hais txog cov kev cai xyaum ua, lawv muaj peev xwm lees txais tej ntawd thiab muab los siv kiag tom qab lawv ntsib, ua li ntawd thiaj li hloov pauv lawv tus kheej tau. Qhov no yog ib tug neeg uas paub txog sab ntsujplig. Vim li cas lawv thiaj muaj peev xwm nqis tes ua tau sai ua luaj li? Vim lawv npaj ntsees rau tej no nyob hauv lub neej txoj sia txhua hnub. Thaum lawv nyeem Vajtswv cov lus, lawv muaj peev xwm tshuaj xyuas lawv tus kheej tus yam ntxwv tawm tsam rau lawv thiab tig rov qab xav rau lawv tus kheej. Thaum lawv hnov kev sib qhia thiab cov lus qhuab qhia thiab hnov cov lus uas ua rau lawv tig ras to taub txog thiab muaj kev to taub zoo, lawv yeej muaj peev xwm lees txais tej ntawd tau kiag tam sid. Nws zoo ib yam li kev muab khoom noj rau ib tug neeg tshaib plab; lawv muaj peev xwm noj kiag tam sim ntawd. Yog koj muab khoom noj rau ib tug neeg uas tsis tshaib plab, lawv yeej tsis noj sai. Koj nquag thov Vajtswv, thiab dhau ntawd koj muaj peev xwm ua tau kiag tam siv thaum koj ntsib qee yam teeb meem: yam uas Vajtswv xav tau txog qhov no yog dab tsi, thiab koj yuav tau nqis tes teb li cas. Vajtswv twb qhia qhov no rau koj rau zaum dhau los lawm; thaum koj ntsib tib yam zoo li ntawd rau niaj hnub tam sim no, koj ib txwm yeej paub tias yuav ua li cas thiaj ua tau zoo raws Vajtswv lub siab. Yog koj ib txwm xyaum ua raws li txoj kev no thiab ib txwm ua raws li txoj kev no tas li, qee yam yuav tshwm sim kev yooj yim rau koj. Thaum nyeem Vajtswv txoj lus, koj paub hom neeg uas Vajtswv hais txog, koj paub hom yeeb yam ntawm tus ntsujplig uas Nws tab tom tham txog, thiab koj muaj peev xwm to taub txog tej yam tseem ceeb ntawd thiab xyaum ua raws; qhov ntawd pom tau tias koj muaj kev paub lawm. Vim li cas qee cov neeg thiaj tsis muaj tus yeeb yam no? Vim lawv yeej tsis mob siab xyaum ua raws tus yeeb yam no li. Txawm lawv yeej txaus siab xyaum ua raws qhov muaj tseeb los xij, lawv tsis muaj kev nkag siab tiag rau qhov kev ua, tsis muaj kev nkag siab ntxaws txog qhov tseeb hauv lawv lub neej txoj sia. Lawv cia li feeb tsis meej thaum muaj qee yam tshwm sim. Hauv txoj kev no, tej zaum yuav ua rau koj yuam kev thaum muaj ib tug neeg cev lus cuav los sis ib tug tub txib cuav los. Koj yuav tsum nquag sib qhia txog Vajtswv cov lus thiab tej dej num—ua raws li txoj kev no xwb koj thiaj li muaj peev xwm to taub qhov tseeb thiab tsim kho tau zoo rau qhov kev xam pom deb. Yog koj tsis to taub qhov tseeb, koj yuav tsis muaj kev xam pom deb. Piv txwv, yam Vajtswv hais yog dab tsi, Vajtswv tes dej num zoo li cas, yam Nws xav kom tib neeg ua yog dab tsi, nrog rau hom neeg uas koj yuav tau sib txuas lus nrog thiab hom neeg uas koj yuav tau txhob kam txais—koj yuav tsum nquag sib qhia txog tej no. Yog koj ib txwm paub Vajtswv txoj lus rau hauv txoj kev no, koj yuav to taub qhov tseeb thiab to taub tag nrho ntau yam, thiab koj yuav muaj kev xam pom deb. Dab tsi yog Vajntsujplig txoj kev qhuab ntuas, dab tsi yog kev yws uas ib txwm yug los nrog tib neeg, dab tsi yog txoj kev coj los ntawm tus Vajntsujplig, dab tsis yog txoj kev npaj ntawm ib puag ncig, dab tsis yog Vajtswv cov lus qhuab qhia muaj nyob rau hauv? Yog koj tsis paub meej txog tej no, koj yuav tsis muaj kev xam pom deb. Koj yuav tau paub qhov los ntawm tus Vajntsujplig, dab tsis yog tus moj yam ntxeev siab, yuav mloog Vajtswv txoj lus li cas, thiab yuav muab koj tus kheej tej kev ntxeev siab cuam pov tseg li cas; yog koj muaj kev to taub txog tej no, koj yuav muaj ib lub hauv paus ruaj khov; thaum muaj qee yam tshwm sim, koj yuav muaj kev tawm tsam tsim nyog raws li qhov muaj tseeb los ntsuas thiab saib kom tsim nyog raws li lub hauv pauv ruaj khov. Koj yuav muaj cov kev cai rau txhua yam uas koj ua, thiab yuav muaj peev xwm ua raws li qhov muaj tseeb. Dhau ntawd ces koj lub neej txoj sia yuav puv npo Vajtswv txoj kev qhuab qhia, puv npo Vajtswv tej koob hmoov. Vajtswv yuav tsis coj kom tsis ncaj rau txhua tus neeg uas mob siab nrhiav Nws, los sis tus neeg uas ua lub neej raws Nws thiab ua tim khawv rau Nws, thiab Nws yuav tsis foom phem rau ib tug neeg uas muaj peev xwm mob siab nrhiav qhov tseeb. Yog, thaum koj tab tom noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj yuav tau mob siab nrhiav kev paub rau tus yam ntxwv tseeb ntawm koj tus kheej, mob siab xyaum ua los ntawm koj tus kheej, thiab mob siab rau koj tus kheej qhov kev to taub, ces thaum koj ntsib ib qho teeb meem, koj thiaj yuav tau txais kev qhuab qhia thiab siv kev to taub los daws kiag. Dhau ntawd ces koj yuav muaj txhua yam rau hauv ib txoj kev xyaum ua thiab muaj kev xam pom deb. Ib tug neeg uas muaj qhov tseeb yuav tsis raug dag ntxias, yuav tsis ua kev cuam tshuam los sis ua tej yam tshaj dhau. Vim qhov tseeb nws thiaj raug tiv thaiv, thiab kuj vim qhov tseeb nws thiaj to taub ntau ntxiv. Vim qhov tseeb nws thiaj muaj ntau txoj kev xyaum ua, ua rau muaj txoj hmoo ntau ntxiv rau tus Vajntsujplig los ua tes dej num rau nws, thiab yim muaj txoj hmoo ua tau neeg zoo tiav log.

Qhov Dhau Los: Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis

Ntxiv Mus: Tus Vajntsujplig Tes Dej Num thiab Ntxwgnyoog Tes Dej Num

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No