Tus Vajntsujplig Tes Dej Num thiab Ntxwgnyoog Tes Dej Num

Ib tug tib neeg los to taub tus ntsujplig kom ntxaws li cas? Tus Vajntsujplig ua tes dej num li cas rau hauv tib neeg? Ntxwgnyoog ua tes dej num li cas rau hauv tib neeg? Cov ntsujplig phem ua tes dej num li cas rau hauv tib neeg? Tej yam qhia tshwm no yog dab tsi? Thaum muaj tej yam tshwm sim rau koj, nws puas yog los ntawm tus Vajntsujplig los, thiab, koj puas yuav mloog nws lus los sis tsis kam txais yuav nws? Hauv tib neeg txoj kev xyaum ua tiag, muaj ntau yam tshwm sim los ntawm tib neeg uas cov neeg pheej ntseeg xwm yeem tias yog los ntawm tus Vajntsujplig los. Qee yam los ntawm cov ntsujplig phem los, tiam sis tseem muaj cov neeg xav tias lawv los ntawm tus Vajntsujplig los, thiab qee zaus tus Vajntsujplig coj tib neeg sab hauv tuaj, tiam sis tib neeg tseem ntshai tias txoj kev coj no los ntawm Ntxwgnyoog los thiab yog li tsis ua siab tawv qhawv los mloog, hauv qhov tseeb tiag txoj kev coj ntawd yog Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia. Yog li, tshwj tsis yog ib tug tib neeg xyaum qhov sib txawv, ces kev ua ib txoj kev paub xwb yeej tsis muaj hnub yuav paub tau li; yog tsis muaj kev ua tau sib txawv, yeej tsis muaj hnub yuav ua kom tau raws li txoj kev ua neej. Vajntsujplig ua tes dej num li cas? Cov ntsujplig phem ua tes dej num li cas? Tib neeg txoj kev xav tau los li cas? Thiab yam uas Vajntsujplig txoj kev coj thiab txoj kev nquab qhia xeeb txawm yug yog dab tsi? Yog koj nkag siab txog tej qauv yeeb yam ntawm tus Vajntsujplig tes dej num hauv tib neeg, ces, hauv koj txoj kev ua neej txhua hnub thiab thaum koj xyaum ua tiag, koj txoj kev txawj ntse yuav loj hlob zuj zus thiab pom tau qhov sib txawv tshwj xeeb; koj yuav los paub Vajtswv, koj yuav muaj peev xwm to taub thiab xam pom Ntxwgnyoog; koj yuav tsis muaj qhov feeb tsis meej rau hauv koj txoj kev mloog lus los sis txoj kev caum raws, thiab koj yuav yog ib tug neeg uas muaj txoj kev xav meej tseeb, yog tus mloog lus rau Vajntsujplig tes dej num.

Vajntsujplig tes dej num yog ib qho yeeb yam ntawm kev kub siab rau txoj kev coj thiab kev qhuab qhia zoo. Nws tsis cia tib neeg nyob twj ywm. Nws txhawb nqa lawv, muab kev ntseeg thiab daws teeb meem rau lawv, thiab pab lawv los caum raws txoj kev raug ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num, tib neeg yuav tau mob siab nkag los ua; lawv txhob nyob twj ywm los sis ua zoo li raug yuam, tab sis yuav tsum pib ua los ntawm lawv tus kheej. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num, tib neeg yeej zoo siab thiab txaus siab hlo, txaus siab hlo los mloog tej lus hais thiab zoo siab txo lawv tus kheej lub hwj chim. Txawm tias lawv yuav chim siab thiab tsis ruaj khov rau sab hauv lub siab los xij, lawv muaj kev daws kom tau los koom tes; lawv zoo siab thev kev txom nyem, lawv muaj peev xwm mloog lus, thiab lawv tsis raug tsuas los ntawm tib neeg txoj kev xav, tsis raug tsuas los ntawm tib neeg lub tswv yim, thiab tseeb tiag lawv tsis raug tsuas los ntawm tib neeg tej kev ntshaw thiab kev mob siab. Thaum tib neeg paub ua tus Vajntsujplig tes dej num lawm, lawv yuav dawb huv tshwj xeeb rau sab hauv lawm. Cov neeg uas muaj tus Vajntsujplig tes dej num yuav ua neej muab kev hlub rau Vajtswv thiab txoj kev hlub ntawm lawv tej kwv tij thiab tej nkauj muam; lawv txaus siab rau tej yam uas Vajtswv txaus siab thiab ntxub tej yam uas Vajtswv ntxub. Cov tib neeg uas raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig tes dej num yuav muaj kev ua neeg nyob, thiab lawv caum raws qhov tseeb xwm yeem thiab lawv yeej muaj yam ntawm kev ua neeg. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv tib neeg lawm, yuav ua rau lawv tus yam ntxwv zoo zuj zus tuaj, thiab lawv qhov kev ua neeg yuav zoo zuj zus raws li qhov ib txwm muaj, thiab txawm tias tej zaum lawv txoj kev koom tes tsis ntse txaus, lawv tej kev mob siab yeej raug lawm los xij, lawv txoj kev to taub qhov tseeb yog qhov zoo, lawv tsis lam cuam tshuam, thiab tsis muaj txoj kev xav lim hiam nyob rau hauv lawv. Tus Vajntsujplig tes dej num yeej zoo li qhov ib txwm muaj thiab muaj tseeb tiag, tus Vajntsujplig ua tes dej num nyob hauv tib neeg raws li cov kev cai ntawm tib neeg txoj kev ua neej nyob, thiab Nws ua kom tshwm sim txoj kev qhuab qhia thiab txoj kev coj rau hauv tib neeg raws li tib neeg ib txwm caum raws qhov muaj tseeb. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv tib neeg, Nws coj thiab qhia lawv raws li qhov xav tau ntawm tib neeg. Nws npaj tej ntawd raws li qhov lawv xav tau, thiab Nws yuav coj thiab qhia lawv kom paub raws li yam uas lawv tsis muaj txaus, thiab raws li qhov lawv ua tsis tau zoo txaus. Tus Vajntsujplig tes dej num yog qhia thiab coj tib neeg hauv lub neej tiag; tsuas yog thaum lawv muaj kev paub txog Vajtswv tej lus rau hauv lawv txoj kev ua neej tiag lawm xwb lawv thiaj li muaj peev xwm pom tus Vajntsujplig tes dej num. Yog, nyob hauv lawv txoj kev ua neej nyob txhua hnub, tib neeg muaj tus yam ntxwv zoo thiab muaj kev ua neej tiag ntawm sab ntsujplig, ces lawv yeej muaj tus Vajntsujplig tes dej num lawm. Hauv tus yam ntxwv zoo li no, thaum lawv noj thiab haus Vajtswv tej lus, lawv muaj kev ntseeg; thaum lawv thov Vajtswv, lawv muaj kev tshoov siab; thaum lawv ntxeev siab rau qee yam, lawv tsis nyob twj ywm; thiab thaum muaj tej yam tshwm sim, lawv muaj peev xwm pom tej tswv yim nyob sab hauv tej yam ntawd uas Vajtswv xav kom lawv kawm kom paub. Lawv tsis nyob twj ywm los sis qaug zog li, thiab txawm tias lawv muaj kev nyuaj tiag los xij, lawv yeej txaus siab hlo mloog Vajtswv tej kev npaj tag nrho.

Qhov tau los ntawm tus Vajntsujplig tes dej num yog dab tsi? Tej zaum koj yeej ruam, thiab tej zaum koj yuav tsis muaj kev xam pom deb, tab sis tus Vajntsujplig yeej tseem yuav ua tes dej num thiab tseem yuav ntseeg koj siab, thiab koj yuav hnov tias koj tseem muab kev hlub rau Vajtswv tsis txaus. Koj yuav txaus siab hlo los koom tes, txawm tias yuav muaj kev nyuaj loj npaum li cas rau tom hau ntej los xij. Txhua yam yuav tshwm sim rau koj thiab nws yeej tsis paub tseeb rau koj tias xyov tej ntawd los ntawm Vajtswv los los sis los ntawm Ntxwgnyoog los, tab sis koj yuav muaj peev xwm tos, thiab koj yuav tsis nyob twj ywm los sis yuav tsis tub nkeeg lawm. Qhov no yog tus Vajntsujplig tes dej num uas ib txwm ua. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv koj, koj tseem yuav ntsib tej yam nyuaj tiag: Qee zaus koj yuav los kua muag, thiab qee zaus yuav muaj tej yam uas koj tsis muaj peev xwm kov yeej, tab sis tag nrho qhov no tsuas yog ib lub sij hawm xub thawj ntawm Vajntsujplig tes dej num xwb. Txawm tias koj yuav kov tsis yeej tej yam nyuaj zoo li no los xij, thiab txawm tias thaum lub sij hawm uas koj qaug zog thiab muaj lus yws puv ntoob los xij, tom qab ntawd koj tseem muaj peev xwm muab kev hlub thiab kev ntseeg rau Vajtswv tau. Koj txoj kev nyob twj ywm yuav tsis tuaj yeem pab tiv thaiv ua kom koj muaj kev paub, thiab txawm tias lwm tus neeg yuav hais dab tsi los xij, thiab lwm tus neeg yuav tawm tsam koj li cas los xij, koj tseem muaj peev xwm muab kev hlub rau Vajtswv tau. Thaum hais lus thov Vajtswv, koj ib txwm hnov tias hauv yav dhau los koj tseem tshuav Vajtswv tej txiaj ntsig ntau heev, thiab koj yuav tau daws tej ntawd kom tau zoo raws li Vajtswv txoj kev xav thiab tso cev nqaij daim tawv tseg thaum koj ntsib tej yam zoo li no dua. Lub zog no qhia tau tias tus Vajntsujplig tes dej num yeej nyob ruaj khov rau hauv koj lawm. Qhov no yog tus yam ntxwv ib txwm muaj ntawm tus Vajntsujplig tes dej num.

Tes dej num uas los ntawm Ntxwgnyoog los yog dab tsi? Hauv tes dej num uas los ntawm Ntxwgnyoog los, yeej pom tsis meej tej zeem muag nyob hauv tib neeg; cov tib neeg uas tsis muaj kev ua neeg nyob, lub hauv paus kev mob siab ntawm lawv tej kev ua yog yuam kev lawm, thiab txawm tias lawv xav muab kev hlub rau Vajtswv los xij yeej ib txwm muaj kev iab liam tsis zoo nyob rau hauv lawv lawm, thiab tej kev iab liam tsis zoo thiab tej kev xav no cuam tshuam xwm yeem nyob rau hauv lawv, kaw lawv lub neej txoj kev loj hlob thiab thaiv tsis pub lawv los rau hauv Vajtswv xub ntiag raws li tus yam ntxwv uas ib txwm ua. Qhov no hais tau tias, kiag thaum Ntxwgnyoog tes dej num nyob rau hauv tib neeg lawm, lawv lub siab yuav tsis muaj kev kaj siab lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag li. Cov neeg zoo li no yeej tsis paub tias yuav ua dab tsi rau lawv tus kheej—thaum lawv pom tib neeg los sib koom ua ke, lawv xav khiav tawm, thiab lawv tsis muaj peev xwm qi lawv ob lub qhov muag thaum lwm tus tseem thov Vajtswv. Cov ntsujplig phem tes dej num rhuav tshem kev sib raug zoo uas ib txwm muaj ntawm tib neeg thiab Vajtswv, thiab cuam tshuam tib neeg tej zeem muag dhau los los sis lawv txoj kev paub zoo txog kev ua neej; hauv lawv lub siab lawv ib txwm tsis txav ze rau Vajtswv tau, thiab txhua yuav tshwm sim kev cuam tshuam rau lawv thiab khi nrog lawv tas li. Hauv lawv lub siab yeej tsis muaj kev kaj siab lug thiab lawv tsis muaj zog los hlub Vajtswv thiab nias lawv tej ntsujplig tog tag. Tej yam tshwm sim zoo li no yog Ntxwgnyoog tes dej num. Tej yam tshwm sim ntawm Ntxwgnyoog tes dej num yog: ua kom koj tus kheej tsis muaj peev xwm sawv hauv av thiab sawv ua tim khawv tau, ua rau koj dhau los ua tus neeg ua txhaum rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tsis muaj kev ntseeg rau Vajtswv. Thaum Ntxwgnyoog cuam tshuam, koj tsis muaj kev hlub thiab kev coj ncaj rau Vajtswv nyob hauv koj lawm, koj raug tshem tawm ntawm txoj kev sib raug zoo uas ib txwm muaj nrog Vajtswv lawm, koj tsis caum raws qhov tseeb los sis kev tsim kho ntawm koj tus kheej; koj poob qab thiab cia li nyob twj ywm lawm, koj ua raws koj tus kheej lub siab xwb, koj tsis cheem kev txhaum thiab cia nws tshwm sim thiab tsis ntxub kev txhaum; ntxiv rau qhov no, Ntxwgnyoog txoj kev cuam tshuam tau rhuav tshem koj; nws ua rau Vajtswv txoj kev txhawb rau hauv koj ploj mus thiab ua rau koj yws txog Vajtswv thiab tawm tsam Nws, ua rau koj muaj qhov ua xyem xyav rau Vajtswv; haj tseem muaj qhov phom sij uas koj yuav tso Vajtswv tseg. Tag nrho tej no yog los ntawm Ntxwgnyoog los.

Thaum muaj qee yam tshwm sim rau hauv koj lub neej txhua hnub, koj puas paub qhov sib txawv ntawm tej ntawd tias yog los ntawm tus Vajntsujplig tes dej num los yog los ntawm Ntxwgnyoog tes dej num los? Thaum tib neeg tus yam ntxwv nyob tus li qhov ib txwm muaj, ces lawv kev ua neej ntawm sab ntsujplig thiab kev ua neej hauv cev nqaij daim tawv yeej nyob tus li ib txwm muaj thiab lawv txoj kev muaj qab hau yeej nyob tus li ib txwm muaj thiab nyob raws li txheej txheem kab ke. Thaum lawv muaj tus yam ntxwv no lawm, yam lawv yuav ntsib thiab paub rau hauv lawv tus kheej yeej ib txwm raug hais los ntawm tus Vajntsujplig txoj kev txhawb nqa (muaj kev to taub zoo los sis muaj qee yam kev txawj ntse thaum lawv noj thiab haus Vajtswv tej lus, los sis muaj kev ntseeg rau qee yam, los sis muaj zog los muab kev hlub qee yam rau Vajtswv—qhov no yog los ntawm tus Vajntsujplig los). Tus Vajntsujplig tes dej num nyob hauv tib neeg yeej ib txwm tshwj xeeb li qhov qub; tib neeg tsis muaj peev xwm hnov txog nws, thiab zoo li nws los hauv tib neeg tus kheej los, tiam sis qhov tseeb tiag nws yeej yog tus Vajntsujplig tes dej num. Hauv lub neej txhua hnub, tus Vajntsujplig ua tes dej num muaj ntau thiab tsawg rau hauv txhua tus neeg, thiab nws tsuas yog lub ntsiab ntawm tes dej num no sib txawv xwb. Qee cov neeg muaj rab peev xwm zoo, thiab lawv to taub txhua yam tau sai, thiab tus Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia yog ib yam tshwj xeeb tshaj plaws nyob rau hauv lawv. Hos, qee cov neeg muaj rab peev xwm tsis zoo, thiab yuav tau siv lub sij hawm ntev dua mam li to taub txhua yam, tab sis tus Vajntsujplig yeej txhawb lawv sab hauv lawm thiab lawv, ib yam nkaus, muaj peev muab kev ntseeg siab tiav log rau Vajtswv—tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv txhua tus neeg uas caum raws Vajtswv. Thaum, hauv lub neej txhua hnub, uas tib neeg tsis tawm tsam los sis ntxeev siab rau Vajtswv lawm, tsis ua tej yam tsis haum nrog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg thiab tsis cuam tshuam nrog Vajtswv tes dej num, ces hauv txhua tus ntawm lawv cov ntawd Vajtswv tus Ntsujplig yuav ua tes dej num rau ib txoj dej num ntau dua los sis tsawg dua; Nws txhawb lawv, qhia lawv, muab kev ntseeg rau lawv, muab lub zog rau lawv, thiab txhawb lawv nkag mus rau sab kev kub siab, tsis yog sab tub nkeeg los sis tsis yog sab kev ntshaw ntawm cev nqaij daim tawv, txaus siab hlo xyaum ua raws qhov tseeb, thiab xav tau Vajtswv tej lus. Tag nrho qhov no yog tes dej num los ntawm tus Vajntsujplig los.

Thaum tib neeg tus yam ntxwv tsis tus li ib txwm muaj lawm, ces tus Vajntsujplig yuav tso lawv tseg; hauv lawv lub siab lawv nyiam yws tsis txaus siab, lawv tej kev mob siab yuam kev, lawv tub nkeeg, lawv ua raws li siab xav tau hauv cev nqaij daim tawv, thiab lawv lub siab tig tawm tsam rau qhov tseeb. Tag nrho qhov no yog los ntawm Ntxwgnyoog los. Thaum tib neeg tus yam ntxwv tsis nyob tus li ib txwm muaj lawm, thaum hauv lawv lub siab tsaus ntuj nti thiab tau plam lawv txoj kev muaj qab hau li ib txwm muaj lawm, ces tus Vajntsujplig yuav tso lawv tseg, thiab ua rau tsis muaj peev xwm hnov muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv tus kheej lawm, qhov no yog thaum Ntxwgnyoog tab tom ua tes dej num rau hauv lawv ntag. Yog tib neeg ib txwm muaj lub zog rau hauv lawv tus kheej thiab ib txwm hlub Vajtswv, ces muab hais dav dav, thaum muaj tej yam tshwm sim rau lawv, tej yam no yog los ntawm tus Vajntsujplig los, thiab txawm lawv ntsib leej twg los xij, qhov kev sib ntsib ntawd yog lub txiaj ntsig ntawm Vajtswv tej kev npaj. Qhov no hais tau tias thaum koj muaj tus yam ntxwv tus li ib txwm muaj, thaum koj nyob rau hauv tus Vajntsujplig tes dej num tseem ceeb lawm, ces Ntxwgnyoog yuav tsis muaj peev xwm ua kom koj ua ywj fab ywj fwj. Thaum muaj lub hauv paus ruaj khov no lawm nws hais tau tias txhua yam los ntawm tus Vajntsujplig los, thiab txawm tias koj muaj tej kev xav tsis raug los xij, koj muaj peev xwm tso tej ntawd tseg thiab koj tsis tas yuav ua raws tej kev xav ntawd. Tag nrho qhov no yog los ntawm tus Vajntsujplig tes dej num los. Ntxwgnyoog nkag los cuam tshuam rau kis dab tsi xwb? Ntxwgnyoog yuav ua tes dej num rau hauv koj tau yooj yim thaum koj tus yam ntxwv tsis tus li ib txwm muaj, thaum Vajtswv tsis txhawb koj thiab tsis muaj Vajtswv tes dej num, thaum sab hauv koj lub siab qhuav qhawv thiab tsis muaj kev xav, thaum koj thov Vajtswv tab sis tsis to taub dab tsi, thiab thaum koj noj thiab haus Vajtswv tej lus tab sis tsis raug qhia los sis tsis raug qhia kom paub qhov tseeb. Muab hais ua lwm lo lus, thaum tus Vajntsujplig tau tso koj tseg thiab koj tsis muaj peev hnov txog Vajtswv lawm, ces ntau yam uas tshwm sim rau koj ntawd yog los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev sim siab los. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num, Ntxwgnyoog kuj ua txhua yam rau thaum ntawd thiab. Tus Vajntsujplig txhawb sab hauv tib neeg lub siab, hos thaum tib lub sij hawm no Ntxwgnyoog cuam tshuam rau tib neeg. Txawm li cas los xij, tus Vajntsujplig tes dej num yeej ua tau zoo dua, thiab cov tib neeg uas lawv tus yam ntxwv tus li ib txwm muaj ces thiaj muaj peev xwm kov yeej; qhov no yog Vajntsujplig tes dej num kov yeej Ntxwgnyoog tes dej num. Thaum Vajntsujplig ua tes dej num, ib tug tus moj yam lwj liam tseem nyob hauv tib neeg; txawm li cas los xij, thaum lub sij hawm tus Vajntsujplig ua tes dej num, nws ua rau tib neeg tshawb nrhiav tau qhov tseeb thiab nco tau yooj yim txog lawv txoj kev ntxeev siab, tej kev mob siab, thiab kev deev luag poj luag sev. Dhau ntawd tib neeg tsuas xav txog qhov ua txhaum xwb thiab maj mam tig los hloov siab hloov ntsws. Qhov tseeb tiag, lawv tus moj yam ntxeev siab thiab lwj liam twb tso Vajtswv tes dej num tseg zuj zus lawm. Tus Vajntsujplig tes dej num yeej tshwj xeeb li qub tas li; thaum Nws ua tes dej num rau hauv tib neeg, lawv tseem muaj teeb meem, lawv tseem quaj, lawv tseem ntsib kev txom nyem, lawv tseem qaug zog thiab tseem muaj ntau tsav ntau yam uas ua rau lawv tsis paub meej, tiam sis hauv tus yam ntxwv no lawv muaj peev xwm cheem lawv tus kheej kom txhob tig rov qab mus rau qhov phem, thiab lawv muaj peev hlub taus Vajtswv, thiab txawm tias lawv quaj thiab ntxhov siab los xij, lawv tseem muaj peev xwm qhuas Vajtswv; tus Vajntsujplig tes dej num yeej tshwj xeeb li qub tas li, tsis yog yam uas tshaj qhov ntuj tsim teb raug ua. Tib neeg feem coob ntseeg li ntawd, kiag thaum tus Vajntsujplig pib ua tes dej num, tib neeg tus yam ntxwv mam li tshwm sim hloov pauv thiab tau tshem txhua yam uas yog qhov tseem ceeb tshaj tawm ntawm lawv. Tej kev ntseeg zoo li no yog tej kev cai tsis muaj qab hau. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv tib neeg, hauv tib neeg lub siab tseem muaj tus yeeb yam nyob twj ywm thiab nws tus yeeb yam tseem zoo li qub, tab sis nws tau tus Vajntsujplig txoj kev paub tseeb thiab kev qhuab qhia thiab yog li nws tus yam ntxwv thiaj li kub siab ntxiv, tus yam ntxwv nyob hauv nws thiaj li tus li ib txwm muaj, thiab nws thiaj hloov tau sai. Hauv tib neeg txoj kev paub tiag, feem ntau lawv yeej ntsib tus Vajntsujplig los sis Ntxwgnyoog tes dej num, thiab yog lawv tsis muaj peev xwm to taub txog tus yam ntxwv no thiab tsis pom qhov sib txawv, ces yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav txog kev paub meej txog qhov tseeb, hais tau tias hloov pauv tus moj yam tsis tau. Yog li, qhov tseem ceeb uas yuav tau ua kom tiav Vajtswv tes dej num yog yuav tsum muaj peev xwm pom tshab txog tej yam ntawd; hauv txoj kev no, lawv thiaj paub ua tes dej num tau yooj dua.

Vajntsujplig tes dej num cia tib neeg ua kom nce qib zoo, hos Ntxwgnyoog tes dej num ces ua rau lawv xav phem thiab thim rov qab, ntxeev siab rau Vajtswv, thiab tawm tsam Nws, plam txoj kev ntseeg Nws, thiab qaug zog ua lawv tes dej num. Txhua yam pib los ntawm Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia yeej yog hais raws li qhov ib txwm muaj; nws yeej tsis tau yuam koj. Yog koj zwm rau qhov ntawd, ces koj yuav muaj lub siab kaj lug; yog koj tsis ua raws nws, ces koj yuav raug thuam. Los ntawm Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia, yuav tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau koj los sis yuav tsis muaj dab tsi los kaw koj kev; koj yuav raug tso dim, yuav muaj ib txoj kev rau koj xyaum ua rau hauv koj tej kev ua, thiab koj yuav tsis raug txwv, tab sis tseem muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv txoj kev xav. Ntxwgnyoog tes dej num ua rau muaj kev cuam tshuam ntau yam rau koj; nws ua rau koj tsis xav thov Vajtswv, ua rau tub nkeeg heev tsis noj thiab haus Vajtswv tej lus, thiab ua rau tsis muaj peev xwm ua neej nyob nrog pawg ntseeg tau, thiab nws ua rau koj nrug deb ntawm lub neej sab ntsujplig. Vajntsujplig tes dej num yuav tsis cuam tshuam koj lub neej txhua hnub thiab tsis cuam tshuam rau koj lub neej sab ntsujplig uas ib txwm muaj. Koj tsis muaj peev xwm xam pom ntau yam uas lawv tab tom tshwm sim rau tam sis no, tiam sis, tom qab ntawd ob peb hnub lawm, koj lub siab mam li kaj dua qub thiab koj txoj kev xav hauv nruab siab mam li pom tseeb dua qub. Koj mam muaj qee txoj kev txawj xav txog tej yam ntawm sab ntsujplig, thiab koj yuav maj mam xam pom seb txoj kev xav los ntawm Vajtswv los los sis los Ntxwgnyoog los. Yeej pom tseeb qee yam tias koj tawm tsam Vajtswv thiab ntxeev siab rau Vajtswv, los sis koj tso tseg tsis xyaum ua raws Vajtswv lus; tag nrho tej no yog los ntawm Ntxwgnyoog los. Qee yam mas pom tsis meej, thiab koj tsis muaj peev xwm qhia tau tias tej ntawd yog dab tsi rau tam sis no; tom qab ntawd, koj muaj peev xwm pom lawv qhov ua tshwm sim thiab dhau ntawd mam li pom qhov nqis tes ua. Yog koj muaj peev xwm pom tseeb txog tej yam los ntawm Ntxwgnyoog los thiab raug qhia ncaj qha los ntawm Vajntsujplig, ces koj yuav tsis raug coj yuam kev tau yooj yim rau koj txoj kev paub. Qee zaus, thaum koj muaj tus yam ntxwv tsis zoo, ces koj yeej muaj kev xav txog qhov koj yuav tawm mus ntawm tus yam ntxwv nyob twj ywm no. Qhov no qhia pom tias thaum koj tus yam ntxwv tsis zoo los xij, koj tej kev xav tseem los ntawm tus Vajntsujplig los. Nws tsis yog kis uas thaum koj nyob twj ywm xwb, nws yog tag nrho koj tej kev xav raug xa los ntawm Ntxwgnyoog los; yog tias qhov ntawd muaj tseeb, ces koj yuav muaj peev xwm hloov pauv nkag los rau tus yam ntxwv zoo rau thaum twg? Tau nyob twj ywm los tau ib ntus ntawm lub sij hawm lawm, tus Vajntsujplig mam li muab ib lub sij hawm rau koj ua kom tau zoo tiav log; Nws txhawb koj, coj koj tawm ntawm koj tus yam ntxwv uas nyob twj ywm mus, kom koj thiaj li to taub qhov tseeb txog tus yam ntxwv li ib txwm muaj.

Kev paub tias dab tsi yog Vajntsujplig tes dej num thiab dab tsi yog Ntxwgnyoog tes dej num, koj muaj peev xwm muab ob yam no los piv rau koj tus kheej tus yam ntxwv thaum lub sij hawm koj ntsib, thiab piv rau koj tus kheej txoj kev paub, thiab kev ua li no yuav muaj ntau qhov tseeb ntsig txog rau lub hauv paus ntsiab lus hauv koj txoj kev paub. Kev to taub qhov tseeb txog lub hauv paus ntsiab lus, koj yuav muaj peev xwm paub koj tus yam ntxwv tiag tau zoo, koj yuav muaj peev xwm pom qhov sib txawv ntawm cov neeg thiab tej xwm txheej, thiab koj yuav tsis tau siv dag siv zog ntau los txais Vajntsujplig tes dej num. Tseeb tiag, qhov no yog nce raws koj tej kev mob siab thiab koj txoj kev txaus siab nrhiav thiab xyaum ua. Tej lus zoo li no—tej lus uas ntsig tej hauv paus ntsiab lus—yuav tsum tshwm sim rau hauv koj txoj kev paub. Yog tsis muaj nws, koj txoj kev paub yuav puv npo Ntxwgnyoog txoj kev cuam tshuam thiab txoj kev ruam tsab ntse. Yog koj tsis to taub tias Vajntsujplig ua hauj lwm li cas, ces koj tsis to taub tias yuav thov Vajtswv li cas los sis koj yuav to taub li cas, thiab yog koj tsis to taub tias Ntxwgnyoog ua los dag thiab cuam tshuam tib neeg li cas, ces koj tsis paub tias yuav tsis kam txais yuav Ntxwgnyoog thiab tuav koj tej lus tim khawv kom khov kho li cas. Qhov Vajntsujplig ua hauj lwm li cas thiab qhov Ntxwgnyoog ua li cas ntawd yog tej uas tib neeg yuav tsum to taub, thiab tej ntawd yog tej uas tib neeg yuav tsum tau raug nyob rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv.

Qhov Dhau Los: Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Raug Ua Kom Zoo Tiav Log

Ntxiv Mus: Kev Ceeb Toom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No