Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab

Vajtswv txoj hauj lwm hauv kev yug los ua tib neeg muaj ob ntu nyob rau hauv. Thaum Nws los yug ua neeg thawj zaug, tib neeg tsis ntseeg Nws los sis tsis paub Nws, thiab lawv muab Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Tom qab ntawd, thaum Nws rov los yug ua neeg zaum ob, tib neeg tseem tsis ntseeg Nws thiab, haj yam tsis paub Nws, thiab lawv rov muab Khetos ntsia rau saum tus ntoo khaub lig dua ib zaug ntxiv. Tib neeg tsis yog Vajtswv tus yeeb ncuab thiab lod? Yog tias tib neeg tsis paub Nws, yuav ua li cas tib neeg thiaj yuav ua tau Vajtswv tus sib raug zoo? Nws yuav ua li cas thiaj li tsim nyog hais lus tim khawv tau rau Vajtswv? Tib neeg tej kev uas lees tias hlub Vajtswv, ua dej num rau Vajtswv, thiab qhuas Vajtswv no tsis yog dag xwb lod? Yog tias koj muab koj lub neej cob rau tej yam tsis muaj tiag, tsis tuaj yeem xyaum ua tau, koj tsis nkim zog yam tsis muaj txiaj ntsig lod? Koj yuav ua tau Vajtswv tus sib raug zoo li cas yog koj twb tsis paub tias Vajtswv yog leej twg nas? Puas yog ib txoj kev nrhiav zoo li ntawd tsis meej thiab tsis tseeb? Tseem tsis yog ntxias dag thiab lod? Yuav ua li cas ib tug tib neeg thiaj li yuav ua tau Vajtswv ib tug sib raug zoo? Lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev xyaum ua Vajtswv ib tug sib raug zoo yog dab tsi? Koj ua puas tau Vajtswv tus Ntsujplig ib tug sib raug zoo? Koj puas muaj peev xwm pom tus Ntsujplig zoo thiab loj npaum li cas? Kev ua ib tug neeg sib raug zoo ntawm tus Vajtswv uas saib tsis pom thiab kov tsis tau—ntawd tsis yog qhov tsis meej thiab tsis tseeb lod? Lub ntsiab tseeb ntawm txoj kev xyaum ua ntawm ib txoj kev nrhiav zoo li ntawd yog dab tsi? Txhua yam no tsis yog ib qhov kev ntxias dag xwb lod? Qhov koj caum qab yog los ua Vajtswv tus sib raug zoo, tab sis qhov tseeb koj yog Ntxwgnyoog tus me nyuam dev, vim koj tsis paub Vajtswv, thiab koj nrhiav tus “Vajtswv ntawm txhua yam” uas tsis muaj tseeb, uas yog saib tsis pom, kov tsis tau, thiab ib yam khoom ntawm koj tus kheej tej kev xav phem. Hais qhov tseeb, ib tug “Vajtswv” zoo li ntawd yog Ntxwgnyoog, thiab hais tiag ces, nws yog koj tus kheej kiag ntag. Koj nrhiav mus ua koj tus kheej tus sib raug zoo, tab sis tseem hais tias koj nrhiav mus kom dhau los ua Vajtswv ib tug sib raug zoo—tsis yog saib tsis taus lod? Lub ntsiab ntawm txoj kev nrhiav ntawd yog dab tsi? Yog tias Vajtswv tus Ntsujplig tsis los ua neeg, ces lub cev ntawm Vajtswv tsuas yog tus Ntsujplig ntawm lub neej uas saib tsis pom, kov tsis tau, tsis muaj lub cev thiab tus duab, yam uas tsis yog hom khoom, txav tsis tau ze thiab to taub tsis tau rau tib neeg. Tib neeg yuav ua tau tus sib raug zoo rau tus Ntsujplig uas tsis muaj lub cev, tsis txaus ntseeg, thiab piav tsis tau zoo li no li cas? Qhov no tsis yog tso dag lod? Qhov kev muab laj thawj ruam ntawd yog ib qho uas tsis muaj tseeb thiab xyaum tsis tau. Tib neeg uas raug tsim tawm los ces nyias muaj nyias hom sib txawv rau Vajtswv tus Ntsujplig, yog li ntawd nkawd ob leeg yuav ua tau ob tug sib raug zoo li cas? Yog tias Vajtswv tus Ntsujplig tsis raug paub txog hauv lub cev nqaij daim tawv, yog tias Vajtswv tsis yug los muaj cev nqaij daim tawv thiab Nws Tus Kheej txo hwj chim los ntawm qhov rais los ua ib tug uas raug tsim tawm los, ces tib neeg uas raug tsim los ntawd yuav tsis tsim nyog thiab tsis muaj peev xwm yuav ua tau Nws tus sib raug zoo li, thiab dua li ntawm cov ntseeg Vajtswv uas tej zaum yuav muaj feem ua Vajtswv cov sib raug zoo tom qab lawv cov ntsuj tau nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej, tib neeg feem coob yuav tsis muaj cuab kav ua tau Vajtswv tus Ntsujplig cov sib raug zoo. Thiab yog tias tib neeg xav los ua Vajtswv cov sib raug zoo nyob saum ntuj ceeb tsheej raws li kev coj ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg, lawv yog cov tsiaj ruam tsis paub txaj muag xwb lod? Tib neeg tsuas lam raws “txoj kev muab siab npuab” rau tus Vajtswv uas saib tsis pom, thiab tsis quav ntsej txog tus Vajtswv uas saib pom, vim nws yooj yim mus nrhiav tus Vajtswv uas saib tsis pom. Tej zaum tib neeg tuaj yeem ua qhov no raws siab xav, tab sis qhov caum qab tus Vajtswv uas saib pom ntawd mas tsis yooj yim. Tus tib neeg uas nrhiav tus Vajtswv tsis meej pem, yuav tsis tau txais Vajtswv kiag li, rau qhov tej yam uas tsis meej pem thiab tsis muaj tseeb yog tib neeg xav xwb, thiab tib neeg yuav tsis muaj peev xwm tau txais. Yog tias tus Vajtswv uas los rau hauv nej yog tus Vajtswv uas muaj hwj chim siab thiab tus uas nej tsis muaj peev xwm nkag mus cuag tau, ces nej yuav ua li cas nej thiaj nkag siab Nws lub siab nyiam? Thiab nej yuav ua li cas thiaj li paub thiab to taub tau Nws? Yog hais tias Nws tsuas yog ua Nws txoj hauj lwm xwb, thiab tsis muaj kev sib cuag li ib txwm nrog tib neeg, los yog tau muaj tej yam txawv li ntawm tib neeg li ib txwm thiab cov tib neeg uas txawj tuag nkag mus cuag tsis tau, ces, txawm yog hais tias Nws tau ua hauj lwm ntau heev rau nej tab sis nej tsis muaj kev sib cuag nrog Nws, thiab tsis muaj cuab kav pom Nws, nej yuav ua li cas thiaj paub tau Nws? Yog hais tias nws tsis yog rau cev nqaij daim tawv uas muaj li tib neeg dog dig muaj, tib neeg yuav tsis muaj txoj hau kev paub txog Vajtswv; nws tsuas yog vim Vajtswv qhov kev los yug ua neeg xwb es tib neeg thiaj li tsim nyog tau los ua ib tug sib raug zoo rau Vajtswv uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Tib neeg rais los ua Vajtswv cov sib raug zoo vim tias lawv tau los sib cuag nrog Nws, vim lawv nrog Nws nyob ua ke thiab koom nrog Nws ua ke, thiab maj mam los paub txog Nws. Yog tias nws tsis yog li ntawd, tib neeg txoj kev raws qab yuav tsis muaj txiaj ntsig dab tsi lod? Ntawd hais tau tias, nws tsis yog vim ntawm Vajtswv txoj hauj lwm es tib neeg thiaj muaj peev xwm ua tau Vajtswv tus sib raug zoo, tab sis vim yog qhov tseeb thiab qhov ib txwm muaj ntawm Vajtswv txoj kev los yug ua neeg. Nws tsuas yog vim hais tias Vajtswv yug los ua tib neeg cev nqaij daim tawv kom tib neeg muaj feem los ua lawv lub luag hauj lwm, thiab muaj feem los pe hawm tus tseem Vajtswv. Qhov no tsis yog qhov tseeb uas tseem tshaj plaws thiab xyaum ua tau thiab lod? Tam sim no, koj puas tseem xav ua Vajtswv tus sib raug zoo nyob saum ntuj ceeb tsheej mas? Tsuas yog thaum Vajtswv txo Nws Tus Kheej lub hwj chim los rau ib theem twg, uas yog hais tau tias, tsuas yog thaum Vajtswv los ua neeg, tib neeg thiaj ua tau Nws tus sib raug zoo thiab tus ntseeg siab. Vajtswv yog ntawm tus Ntsujplig: Tib neeg yuav tsim nyog los ua cov sib raug zoo ntawm tus Ntsujplig, tus uas nyob chaw siab thiab tsis paub txog zoo li no tau li cas? Tsuas yog thaum Vajtswv tus Ntsujplig nqis los yug rau cev nqaij daim tawv, thiab rais los ua ib tug muaj txoj sia ib yam li tib neeg, tib neeg thiaj yuav tuaj yeem to taub tau Nws lub siab nyiam thiab tau txais los ntawm Nws. Nws hais lus thiab ua hauj lwm nrog cev nqaij daim tawv, koom nrog tej kev xyiv fab, kev tu siab thiab kev txom nyem ntawm tib neeg, nyob hauv tib lub ntiaj teb li tib neeg, tiv thaiv tib neeg, thiab coj lawv, thiab los ntawm qhov no Nws ntxuav neeg thiab cia lawv tau txais Nws txoj kev cawm dim thiab Nws txoj kev foom koob hmoov. Kev tau txais tej no, tib neeg to taub tseeb tiag txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj ua tau Vajtswv cov sib raug zoo. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li xyaum ua tau. Yog tias Vajtswv yog tus saib tsis pom thiab kov tsis tau rau tib neeg, yog li ces yuav ua li cas es tib neeg thiaj li yuav ua tau Nws cov sib raug zoo mas? Qhov no tsis yog qhov kev qhuab qhia qhuav xwb lod?

Qhov tau ntseeg Vajtswv los txog ntua rau niaj hnub no, coob leej tib neeg tseem raws qab qhov uas tsis meej pem thiab tsis paub tseeb. Lawv tsis paub qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj hauj lwm niaj hnub no, thiab lawv tseem nyob nrog cov npe ntawv thiab cov lus qhuab qhia. Tsis tas li ntawd, feem ntau tseem tsis tau nkag mus rau qhov tseeb ntawm cov nqe lus tshiab xws li “tiam tshiab ntawm cov uas hlub Vajtswv,” “Vajtswv tus sib raug zoo,” “tus yam ntxwv zoo thiab tus qauv ntawm txoj kev hlub Vajtswv,” thiab “tus yam ntxwv ntawm Petus”; los hloov chaw qhov no, lawv txoj kev raws qab yeej tseem tsis meej pem thiab tsis paub tseeb, lawv tseem nrhiav ib ncig ntawm cov lus qhuab qhia, thiab lawv tsis muaj kev nkag siab txog qhov tseeb ntawm cov nqe lus no. Thaum Vajtswv tus Ntsujplig los ua tib neeg, koj yuav pom thiab kov tau Nws txoj hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv ntawd. Tab sis yog koj tseem tsis tau muaj cuab kav los ua Nws tus sib raug zoo, yog koj tseem ua tsis tau Nws tus ntseeg siab, ces yuav ua li cas koj thiaj li yuav ua tau Vajtswv tus Ntsujplig tus ntseeg siab tau? Yog koj tsis paub txog tus Vajtswv niaj hnub no, koj yuav ua li cas thiaj ua tau ib tug ntawm cov neeg tiam tshiab uas hlub Vajtswv? Cov kab lus no tsis yog cov npe ntawv thiab cov kev qhuab qhia qhuav xwb lod? Koj puas muaj peev xwm pom tau tus Ntsujplig thiab to taub txog Nws lub siab nyiam mas? Cov kab lus no tsis yog cov qhuav qhawv xwb lod? Nws tsis tau txaus yog koj tsuas hais cov nqe lus thiab cov lus no, thiab koj yuav tsis muaj peev xwm ua kom Vajtswv txaus siab tau los ntawm kev daws teeb meem xwb. Koj txaus siab lawm nrog qhov uas tsuas yog hais cov lus no xwb, thiab koj ua li ntawd kom txaus siab rau koj tus kheej cov kev ntshaw, kom txaus siab rau koj tus kheej qhov kev zoo uas tsis muaj tseeb, thiab kom txaus siab rau koj tus kheej cov kev xav phem thiab txoj kev xav. Yog tias koj tsis paub txog tus Vajtswv niaj hnub no, ces txawm koj yuav ua dab tsi los xij peem, koj yuav ua tsis tau kom txaus siab li Vajtswv lub siab nyiam. Ua Vajtswv tus ntseeg siab yog txhais li cas? Koj tseem tsis tau to taub qhov no thiab lod? Vim tias Vajtswv tus sib raug zoo ntawd yog tib neeg, yog li ntawd Vajtswv kuj yog tib neeg thiab. Ntawd yog, qhov uas Vajtswv tau yug los ua cev nqaij daim tawv, thiab los ua tib neeg. Tsuas yog cov uas yog tib hom xwb thiaj li tuaj yeem sib hu tau tias cov ntseeg siab, tsuas yog tom qab ntawd lawv thiaj tuaj yeem suav tau tias yog cov sib raug zoo xwb. Yog hais tias Vajtswv yog tus Ntsujplig, tib neeg uas tsim los yuav ua li cas yog tau Nws tus sib raug zoo?

Koj ntseeg Vajtswv, koj nrhiav qhov tseeb, thiab txoj kev uas koj coj koj tus kheej yuav tsum ua raws qhov tseeb: Txhua yam uas koj ua yuav tsum yog qhov uas tsim nyog xyaum, thiab koj yuav tsum tsis txhob nrhiav tej yam uas tsis tseeb thiab kev ntshaw. Nws tsis muaj nqi dab tsi rau kev coj tus cwj pwm li no, thiab, ntxiv mus, tsis muaj qab hau dab tsi rau ib lub neej zoo li no. Vim tias koj txoj kev nrhiav thiab lub neej yog siv rau yam uas tsis muaj nqis tshaj li txoj kev cuav thiab kev ntxias dag xwb, thiab vim tias koj tsis nrhiav rau tej yam uas muaj txiaj ntsig thiab tseem ceeb, tib co uas koj tau txais ces tsuas yog kev siv lub laj thawj thiab kev qhuab qhia uas tsis yog qhov tseeb xwb. Tej yam zoo li no tsis muaj feem cuam tshuam nrog qhov tseem ceeb thiab qhov muaj nuj nqis ntawm qhov uas muaj koj, thiab tsuas tuaj yeem coj tau koj mus rau hauv dab ntiag teb xwb. Nyob rau txoj kev no, tag nrho koj lub neej yuav tsis muaj nqi los sis tsis muaj qab hau dab tsi li—thiab yog tias koj tsis raws ua lub neej kom muaj qab hau, ces txawm koj yuav nyob nto ib puas xyoo los nws yuav tsis muaj txiaj ntsig dab tsi. Qhov ntawd yuav ua li cas hu tau tias yog tib neeg lub neej? Nws tsis yog ib tug tsiaj lub neej xwb lod? Ib yam li ntawd, yog tias nej sim ua raws li txoj kev taug ntawm kev ntseeg Vajtswv, tab sis tsis tau sim ua kom nrhiav tau tus Vajtswv uas tuaj yeem pom tau thiab tab sis ho mus pe hawm tus Vajtswv uas saib tsis pom thiab kov tsis tau, yog li ntawd qhov kev nrhiav zoo li no tseem tsis yog qhov haj yam tsis muaj qab hau dab tsi dua thiab lod? Thaum kawg, koj txoj kev caum qab yuav dhau los ua pawg kev puas ntsoog. Ib txoj kev nrhiav zoo li ntawd yuav muaj txiaj ntsig dab tsi rau koj? Qhov teeb meem loj tshaj plaws ntawm tib neeg yog nws tsuas hlub tej yam uas nws tsis tuaj yeem pom los sis kov tau xwb, tej yam uas paub tsis meej thiab xav tsis thoob, thiab qhov tib neeg tsis muaj peev xwm xav tau thiab tib neeg uas txawj tuag tsis muaj peev xwm caum cuag nkaus xwb. Qhov tej no tsis meej tsis tseeb yim ntau npaum li cas, tej no yim raug ntsuam xyuas los ntawm tib neeg ntau npaum li ntawd, thiab tib neeg tseem haj yam ua tib zoo caum lawv yam tsis quav ntsej txog lwm yam, thiab ua kom tau txais lawv. Qhov tsis tseeb yim ntau npaum li cas, tib neeg yim txheeb xyuas thiab ntsuam xyuas kom haj yam ze lawv tshaj, tseem haj yam mus kom deb li deb los tsim lawv tus kheej cov tswv yim txog cov khoom ntawd. Rov qab qees, tej uas muaj tseeb yim ntau npaum li cas, tib neeg yim tsis quav ntsej rau tej ntawd ntau npaum li ntawd; lawv tsuas dauv muag saib lawv cov taub ntswg rau tej ntawd xwb, thiab tseem haj yam hais lus saib tsis taus lawv thiab. Qhov no tsis yog nej tus cwj pwm uas muaj rau txoj hauj lwm tiag uas Kuv ua niaj hnub no lod? Tej no yim muaj tseeb npaum li cas, nej yim muaj ntau yam kev xav phem los tawm tsam lawv. Nej tsis cia me ntsis sij hawm los tshuaj xyuas lawv li, tab sis cia li tsis quav ntsej lawv; nej dauv muag saib nej cov taub ntswg rau tej yam muaj tseeb, tej kev cheem tsum uas muaj qauv quag qis no, thiab npog ntau qhov kev xav phem txog tus Vajtswv uas tseeb tshaj plaws no, thiab yooj yim tsis muaj peev xwm lees txais Nws qhov tseeb thiab qhov li ib txwm muaj. Nyob rau txoj kev no, nej tseem tsis yog tuav rawv rau ib txoj kev ntseeg uas tsis pom meej thiab lod? Nej muaj txoj kev ntseeg ruaj khov rau tus Vajtswv uas tsis meej pem yav dhau los, thiab tsis muaj kev txaus siab rau tus tseem Vajtswv niaj hnub no. Qhov no tsis yog vim tias tus Vajtswv yav tag dhau los thiab tus Vajtswv tam sim no yog los ntawm ob tiam sib txawv lod? Tsis yog tias vim tias tus Vajtswv yav tag dhau los yog tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej, hos tus Vajtswv niaj hnub no yog ib tug niag noob neej me me hauv ntiaj teb no xwb lod? Tsis tas li ntawd, nws puas yog vim hais tias tus Vajtswv uas raug pe hawm los ntawm tib neeg yog tus raug tsim tawm los ntawm nws cov kev xav, hos tus Vajtswv niaj hnub no yog ntawm lub cev nqaij daim tawv tiag, raug tsim los nyob hauv ntiaj teb no xwb lod? Thaum hais tej no tag thiab tiav lawm, nws puas yog vim hais tias tus Vajtswv niaj hnub no muaj tseeb dhau lawm es tib neeg thiaj tsis caum Nws qab lod? Rau qhov yam uas tus Vajtswv niaj hnub no nug ntawm tib neeg yog yam uas tib neeg tsis txaus siab ua tshaj plaws, thiab uas ua rau lawv txaj muag. Qhov no tsis ua ntau yam nyuab rau tib neeg lod? Qhov no tsis yog ua rau tib neeg tej caws pliav lwj dawb lod? Nyob rau hauv txoj kev no, coob tus tib neeg tsis nrhiav tus Vajtswv tseeb, tus Vajtswv uas muaj qab hau, yog li ntawd lawv thiaj li rais los ua tus Vajtswv uas yug los ua neeg cov yeeb ncuab, uas hais tau hais tias yog cov tawm tsam Khetos lawm. Qhov no tsis yog qhov tseeb uas meej tshaj plaws lod? Yav dhau los, thaum Vajtswv tseem tsis tau los ua neeg, tej zaum koj yuav yog ib tug ntseeg teev ntuj, los sis ib tug ntseeg dab qhuas. Tom qab Vajtswv los ua neeg lawm, muaj ntau tus ntseeg dab qhuas zoo li no rais los ua cov tawm tsam Khetos. Koj puas paub tias muaj dab tsi tshwm sim ntawm qhov no? Hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj tsis tsom ntsoov rau qhov tseeb los sis caum qhov tseeb, tab sis mas ho tseem nyob nrog tej kev cuav—qhov no tsis yog qhov tseeb tshaj plaws ntawm koj cov kev ua yeeb ncuab rau Vajtswv uas yug los ua neeg lod? Vajtswv uas yug los ua neeg yog hu ua Khetos, yog li ntawd tsis yog txhua tus uas tsis ntseeg Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd yog cov tawm tsam Khetos thiab lod? Yog li, tus uas koj ntseeg thiab hlub puas yog tus tseem Vajtswv uas muaj cev nqaij daim tawv no? Nws puas yog tus Vajtswv uas muaj sia nyob tiag tiag, ua tau pa tiag thiab tshwj xeeb li ib txwm mas? Lub hom phiaj tseeb tiag ntawm koj qhov kev nrhiav yog dab tsi? Nws yog nyob saum ntuj ceeb tsheej los sis hauv ntiaj teb? Nws yog kev xav los sis nws yog qhov tseeb? Nws yog Vajtswv los sis nws yog qee yam uas zoo tshaj li ntuj tsim lawm? Qhov tiag ces, qhov tseeb yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm cov zaj lus tshaj tawm zoo hauv lub neej, thiab qhov siab tshaj plaws ntawm cov zaj lus tshaj tawm zoo ntawd nyob rau hauv tib neeg. Vim hais tias nws yog qhov cheem tsum uas Vajtswv ua rau tib neeg, thiab yog txoj hauj lwm uas Vajtswv tus kheej ua tiav, yog li ntawd nws thiaj hu ua “zaj lus tshaj tawm zoo hauv lub neej.” Nws tsis yog zaj lus tshaj tawm zoo uas muab sau zog los hais ua ke los ntawm ib yam dab tsi, los sis nws tsis yog cov lus qiv los ntawm ib tug neeg zoo twg. Tab sis, nws yog cov lus tawm rau noob neej los ntawm tus Tswv ntawm lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam; nws tsis yog ib co lus uas tib neeg muab sau zog los hais ua ke, tab sis yog txoj sia xeeb txawm ntawm Vajtswv. Thiab yog li ntawd nws thiaj hu ua “cov zaj lus tshaj tawm zoo tshaj plaws hauv lub neej.” Tib neeg txoj kev nrhiav qhov tseeb coj los xyaum ua ntawd yog qhov lawv ua lawv lub luag hauj lwm—uas yog hais tau tias, nws yog kev nrhiav ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam uas cheem tsum. Lub ntsiab tseeb ntawm qhov kev cheem tsum no yog qhov tseeb tshaj plaws ntawm txhua qhov tseeb, tshaj dua li txoj kev qhuab qhia qhuav qhawv uas tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav caum cuag tau. Yog tias koj qhov raws qab tsis muaj dab tsi tab sis lus qhuab qhia xwb thiab tsis muaj qhov tseeb nyob rau hauv, koj tseem tsis ntxeev siab tawm tsam qhov tseeb thiab lod? Koj tsis yog ib tug neeg tawm tsam qhov tseeb lod? Ib tug neeg zoo li no yuav ua ib tug neeg uas nrhiav los hlub Vajtswv tau li cas? Cov tib neeg uas tsis muaj qhov tseeb yog cov uas ntxeev siab rau qhov tseeb, thiab lawv yog cov ntxeev siab!

Txawm koj yuav raws qab li cas los xij, koj yuav tsum, ua ntej txhua yam, nkag siab txog txoj hauj lwm uas Vajtswv ua niaj hnub no, thiab koj yuav tsum paub qhov tseem ceeb ntawm txoj hauj lwm no. Koj yuav tsum to taub thiab paub hais tias Vajtswv coj txoj hauj lwm dab tsi los thaum Nws los rau lub sij hawm kawg, Nws coj tus moj yam dab tsi los, thiab yam dab tsi uas yuav raug ua tiav rau tib neeg. Yog tias koj tsis paub los yog tsis to taub txoj hauj lwm uas Nws tau yug ua neeg los ua, ces koj yuav ua li cas thiaj li yuav to taub txog Nws lub siab nyiam, thiab koj yuav ua li cas thiaj li los ua Nws tus sib raug zoo tau? Qhov tseeb tiag, kev ua Vajtswv tus sib raug zoo tsis nyuab, tab sis nws kuj tsis yooj yim kiag li thiab. Yog tias tib neeg tuaj yeem to taub txog qhov ntawd kom zoo thiab muab qhov ntawd coj los xyaum ua raws, ces nws yuav tsis nyuab li; yog tias tib neeg tsis tuaj yeem to taub txog qhov ntawd li, ces nws yuav nyuab heev, thiab phem tshaj ntawd, tej ntawd yuav dhau los ua lawv txoj kev raws uas coj lawv mus rau hauv qhov kev pom tsis meej. Yog tias, hauv kev raws Vajtswv, tib neeg tsis muaj lawv tus kheej qhov chaw sawv, thiab tsis paub qhov tseeb twg uas lawv yuav tsum tuav rau, ces qhov no txhais tau tias lawv tsis muaj lub hauv paus, thiab yog li nws yuav nyuab rau lawv sawv kom ruaj khov. Niaj hnub no, muaj ntau tus uas tsis nkag siab qhov tseeb, uas tsis tuaj yeem cais tau qhov sib txawv ntawm qhov zoo thiab phem los sis qhia seb yuav hlub dab tsi los sis ntxub dab tsi. Cov tib neeg zoo li no tsis tuaj yeem sawv kom khov kho tau. Tus yuam sij rau txoj kev ntseeg Vajtswv yog kev muaj rab peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum coj, los ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, kom paub txog Vajtswv txoj hauj lwm rau tib neeg thaum Nws yug los ua neej muaj cev nqaij daim tawv thiab cov hauv paus ntsiab lus uas Nws hais. Tsis txhob caum raws pab pawg. Koj yuav tsum muaj cov hauv paus ntsiab lus uas koj yuav tsum nkag mus rau, thiab koj yuav tsum tuav rawv lawv. Qhov tuav kom ruaj khov rau tej yam nyob hauv koj uas Vajtswv txoj kev kaj coj los ntawd yuav pab tau koj. Yog tias koj tsis tuav, hnub no koj yuav hloov mus rau ib txoj kev, tag kis koj yuav hloov mus rau lwm txoj, thiab koj yeej yuav tsis tau ib qho dab tsi tiag li. Ua zoo li no yog qhov tsis muaj txiaj ntsig rau koj tus kheej lub neej. Cov uas tsis to taub qhov tseeb ib txwm ua raws lwm tus: Yog hais tias tib neeg hais tias qhov no yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, ces koj los ib yam nkaus thiab, hais tias nws yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig; yog tias tib neeg hais tias nws yog txoj hauj lwm ntawm tus ntsujplig phem, ces koj los ib yam nkaus thiab, ua xyem xyav, los sis kuj hais tib yam nkaus tias nws yog txoj hauj lwm ntawm tus ntsujplig phem. Koj ib txwm hais cov lus ntawm lwm tus, thiab tsis muaj peev xwm cais qhov txawv ntawm txhua yam los ntawm koj tus kheej, los sis koj tsis muaj peev xwm xav rau koj tus kheej. Nov yog ib tug neeg uas tsis muaj chaw rau, tus uas tsis muaj peev xwm saib pom qhov sib txawv—tus neeg zoo li no yog tus neeg tsis muaj nuj nqis! Koj ib txwm hais raws qab lwm tus cov lus: Niaj hnub no tau hais tias qhov no yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, tab sis muaj feem hais tau tias muaj ib hnub twg yuav muaj ib tug neeg yuav hais tias nws tsis yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, thiab qhov tseeb nws tsis yog ib yam dab tsi tsuas yog tej dej num ntawm tib neeg xwb—tab sis koj tsis tuaj yeem pom qhov no, thiab thaum koj pom lwm tus muab hais, koj hais tib yam nkaus thiab. Qhov tseeb nws yeej yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, tab sis koj hais tias nws yog txoj hauj lwm ntawm tib neeg; koj tsis tau rais los ua ib tug ntawm cov neeg uas thuam tawm tsam txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig thiab lod? Hauv qhov no, puas yog koj tsis tau tawm tsam Vajtswv vim tias koj tsis tuaj yeem paub qhov sib txawv? Tej zaum muaj ib hnub tus neeg ruam yuav tshwm los hais tias “qhov no yog txoj hauj lwm ntawm tus ntsujplig phem,” thiab thaum koj hnov cov lus no koj yuav poob siab, thiab ib zaug dua ntxiv koj yuav raug khi los ntawm lwm tus tej lus. Txhua zaus uas muaj ib tug neeg do kev thab plaub, koj tsis muaj peev xwm sawv ntawm koj qhov chaw sawv, thiab qhov no yeej yog tag nrho vim tias koj tsis muaj qhov tseeb. Kev ntseeg Vajtswv thiab kev nrhiav los paub Vajtswv zoo yeej tsis yog ib yam yooj yim. Cov no tsis tuaj yeem ua tiav yooj yim los ntawm kev sib txoos ua ke thiab mloog cov lus qhuab qhia, thiab tsis tuaj yeem kho tau koj kom zoo tiav log los ntawm txoj kev mob siab xwb. Koj yuav tsum tau paub, thiab paub txog, thiab raug kho rau hauv tej uas koj ua, thiab tau tus Vaj Ntsujplig txoj hauj lwm. Thaum koj tau ntsib cov kev paub lawm, koj yuav muaj peev xwm paub ntau yam—koj yuav muaj peev xwm cais qhov txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem, ntawm kev ncaj ncees thiab kev lim hiam, ntawm seb cev nqaij daim tawv yog dab tsi thiab roj ntshav yog dab tsi thiab qhov tseeb yog dab tsi. Koj yuav muaj peev xwm cais qhov sib txawv ntawm txhua yam no, thiab qhov ua li ntawd, txawm li cas los xij, koj yuav tsis poob zoo. Tsuas yog qhov no xwb thiaj yog koj lub tseem meej mom.

Kev paub txog Vajtswv txoj hauj lwm tsis yog yooj yim kiag li. Koj yuav tsum muaj tej kev tswj thiab ib lub hom phiaj ntawm koj txoj kev nrhiav, koj yuav tsum paub nrhiav txoj hau kev tseeb, paub ntsuas seb nws puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, thiab seb nws puas yog los tsis yog Vajtswv txoj hauj lwm. Lub hauv paus ntsiab lus uas tseem ceeb tshaj plaws hauv kev los nrhiav txoj hau kev tseeb yog dab tsi? Koj yuav tsum tau saib seb puas yog los sis tsis yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig nyob rau txoj kev no, seb cov lus no puas yog kev qhia txog qhov tseeb los tsis yog, leej twg hais lus tim khawv rau, thiab nws coj tau dab tsi los rau koj. Kev cais qhov txawv ntawm txoj kev tseeb thiab txoj kev cuav cheem tsum muaj ob peb yam ntawm kev paub tseem ceeb, qhov tseem ceeb tshaj plaws uas yog los qhia seb puas muaj los yog tsis muaj txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig tshwm nyob rau ntawd. Rau qhov lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv yog kev ntseeg Vajtswv tus Ntsujplig, thiab tab txawm tias lawv txoj kev ntseeg Vajtswv qhov kev los yug tias vim cev nqaij daim tawv no yog lub cev ntawm Vajtswv tus Ntsujplig, uas txhais tau hais tias txoj kev ntseeg zoo li no yeej tseem yog kev ntseeg tus Ntsujplig. Muaj ntau yam sib txawv ntawm tus Ntsujplig thiab lub cev nqaij daim tawv, tab sis vim hais tias lub cev nqaij daim tawv no yog los ntawm tus Ntsujplig, thiab yog Txoj lus rais los ua cev nqaij daim tawv, yog li yam uas tib neeg ntseeg kuj tseem yog ntseeg Vajtswv lub ntsiab tseeb uas xeeb txawm los thiab. Yog li, hauv kev cais qhov sib txawv seb puas yog los tsis yog txoj kev tseeb, ua ntej txhua yam koj yuav tsum saib seb nws puas muaj los tsis muaj txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, tom qab ntawd koj yuav tsum saib seb puas muaj qhov tseeb los tsis muaj nyob rau hauv txoj hau kev no. Qhov tseeb yog tus moj yam ntawm lub neej txoj sia ntawm kev ua neej, uas yog hais tau tias, qhov ntawd yog qhov cheem tsum ntawm tib neeg thaum Vajtswv tsim lawv nyob rau thaum chiv keeb, hais ib qho zuj zus tias yog, kev ua neej tag nrho (suav nrog tib neeg qhov kev hnov tau, kev pom tau, lub tswv yim, thiab kev paub tseem ceeb ntawm kev ua tib neeg). Ntawd yog, koj yuav tsum tau saib seb txoj kev no puas tuaj yeem coj tau tib neeg mus rau hauv lub neej ntawm txoj kev ua neej, seb qhov tseeb uas tau hais ntawd puas cheem tsum tau los yog tsis tas cheem tsum tau raws li qhov tseeb ntawm tib neeg li ib txwm, seb qhov tseeb no puas tuaj yeem coj los xyaum coj tau thiab muaj tiag, thiab seb nws puas yog qhov uas tshiab tshaj plaws los tsis yog. Yog tias muaj qhov tseeb, ces nws muaj peev xwm coj tau tib neeg mus rau hauv cov kev paub ib txwm thiab qhov kev paub tseeb tiag; tib neeg, ntxiv mus ntawd, hloov zuj zus, lawv lub siab lub cev yuav zoo zuj zus, lawv lub neej hauv cev nqaij daim tawv thiab lub neej ntawm sab ntsujplig muaj qib muaj duas zoo dua qub, thiab tej kev xav haj yam zoo li qhov ib txwm ntau heev tuaj. Nov yog lub hauv paus ntsiab lus ob. Muaj lwm lub hauv paus ntsiab lus ntxiv thiab, uas yog seb tib neeg puas muaj kev paub txog Vajtswv nce zuj zus, thiab seb kev tau pom tej hauj lwm thiab qhov tseeb no puas yuav txhawb nqa kom muaj ib txoj kev hlub rau Vajtswv nyob hauv lawv thiab coj lawv txav los ze rau Vajtswv dua qub. Nyob rau qhov no nws tuaj yeem ntsuas tau seb txoj hau kev no puas yog txoj hau kev tseeb los tsis yog. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog tias seb txoj kev no yog qhov tseeb es tsis yog qhov zoo tshaj qhov ntuj tsim, thiab seb nws puas muaj peev xwm pab cuam tau rau tib neeg lub neej txoj sia los tsis tau. Yog tias nws tau raws li cov hauv paus ntsiab lus no, qhov xaus lus tuaj yeem sau tau tias txoj kev no yog qhov tseeb lawm. Kuv hais cov lus no tsis yog ua kom nej lees txais lwm txoj hau kev ntawm nej cov kev paub yav tom ntej, thiab tsis yog kev twv ua ntej tias yuav muaj kev ua hauj lwm ntawm ib tiam tshiab nyob rau yav tom ntej. Kuv hais tej no xwv nej thiaj paub tseeb tias txoj kev hnub no yog txoj kev tseeb, xwv nej thiaj li tsuas yuav tsis yog paub tej feem xwb nyob hauv nej txoj kev ntseeg tes hauj lwm niaj hnub no thiab tsis tuaj yeem nkag siab txog nws. Tseem muaj ntau tus, uas tseem raws qab nrog txoj kev tsis meej pem; qhov tseeb ntawd tsis muaj lub hauv paus ntsiab lus rau nws, thiab cov tib neeg zoo li no yuav tsum raug tshem tawm kom sai los sis tsis ntev no. Txawm tias cov uas mob siab tshwj xeeb tshaj plaws hauv lawv txoj kev raws qab los yeej muaj peb feem paub tseeb thiab tsib feem yog tsis paub tseeb, uas qhia tau tias lawv tsis muaj lub hauv paus. Vim tias nej lub rab peev xwm tsawg dhau lawm thiab nej lub hauv paus mas qis dhau heev lawm, nej tsis muaj kev nkag siab txog kev sib txawv. Vajtswv tsis rov ua dua Nws txoj hauj lwm, Nws tsis ua txoj hauj lwm uas tsis yog qhov tseeb, Nws tsis ua kom tej uas cheem tsum ntawm tib neeg ntau yam dhau heev, thiab Nws tsis ua txoj hauj lwm uas tsis muaj tib neeg ua tau. Txhua txoj hauj lwm Nws ua yog tsis dhau ntawm tib neeg txoj kev ua tau ib txwm, thiab tsis tshaj qhov paub tau ntawm tib neeg li ib txwm, thiab Nws tes hauj lwm yog ua tiav raws li tib neeg tej peev xwm uas cheem tsum. Yog tias nws yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, cov neeg yuav rais los ua qhov ib txwm ntau dua qub, thiab lawv li kev ua tib neeg kuj yuav haj yam rais los ua qhov ib txwm ntau dua qub. Tib neeg tau kev paub ntau zuj zus txog lawv tus moj yam phem uas tsis ncaj li ntxwgnyoog txoj kev phem, thiab lub tseem ntsiab ntawm tib neeg, thiab lawv kuj tseem tau txais txoj kev ntshaw qhov tseeb ntau dua. Ntawd hais tau tias, lub neej ntawm tib neeg tsuas muaj loj hlob zuj zus, thiab tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg muaj peev xwm ntau zuj zus txog qhov hloov tau lawm—txhua yam no yog lub ntsiab lus ntawm qhov uas Vajtswv yug los ua tib neeg. Yog tias ib txoj hau kev twg tsis muaj peev xwm tshaj tawm tej yam ntawd uas yog lub tseem ntsiab ntawm tib neeg, tsis muaj peev xwm hloov tus moj yam ntawm tib neeg, thiab, ntxiv mus ntawd, tsis muaj peev xwm coj tau tib neeg mus rau ntawm Vajtswv xub ntiag los sis muab ib txoj kev to taub txog Vajtswv rau lawv, thiab haj yam ua rau lawv txoj kev ua tib neeg poob qis dua ntxiv thiab lawv txoj kev xav haj yam yuav txawv qhov li qub lawm, ces txoj kev no yuav tsum tsis yog txoj kev tseeb, thiab nws yuav yog txoj hauj lwm ntawm tus ntsujplig phem, los sis txoj kev qub. Muab hais kom luv luv, nws tsis tuaj yeem yog txoj hauj lwm tam sim no ntawm tus Vaj Ntsujplig. Nej tau ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm, tab sis nej tsis paub meej txog cov hauv paus ntsiab lus rau kev sib txawv ntawm txoj kev tseeb thiab txoj kev cuav, los sis rau txoj kev nrhiav txoj hau kev tseeb. Cov tib neeg feem coob tsis nyiam tej no; lawv tsuas yog lam mus rau qhov uas cov neeg feem coob mus xwb, thiab rov hais dua yam uas cov neeg feem coob hais. Tus neeg no yuav yog tus nrhiav txoj hau kev tseeb tau li cas ma? Thiab cov neeg zoo li ntawd yuav ua li cas thiaj nrhiav tau txoj kev tseeb ma? Yog tias nej paub ob peb lub hauv paus ntsiab lus no, tom qab ntawd txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim los, nej yuav tsis raug dag. Niaj hnub no, nws yog ib qho tseem ceeb uas tib neeg muaj peev xwm los qhia tej uas sib txawv; qhov no yog qhov uas yuav tsum muaj los ntawm tib neeg li ib txwm, thiab qhov no yog yam ua tib neeg yuav tsum muaj hauv lawv txoj kev paub. Yog tias, txawm yog niaj hnub no los, tib neeg tseem tsis paub cais qhov sib txawv hauv tus txheej txheem ntawm kev ua raws, thiab yog tias lawv qhov kev nkag siab ntawm tib neeg tseem tsis tau loj hlob, ces tib neeg tseem ruam dhau lawm, thiab lawv txoj kev nrhiav ces yog yuam kev thiab plam lawm. Tsis muaj kev sib txawv me me hauv koj txoj kev nrhiav niaj hnub no li, thiab thaum nws yog qhov tseeb, zoo li koj hais tias, koj tau nrhiav pom txoj kev tseeb lawm, koj twb tau nws lawm lod? Koj puas muaj peev xwm paub qhov txawv ntawm txhua yam ma? Dab tsi yog lub ntsiab tseeb ntawm txoj hau kev tseeb mas? Nyob hauv txoj kev tseeb, koj tsis tau txoj kev tseeb; koj tsis tau dab tsi los ntawm qhov tseeb. Qhov no hais tau tias, koj ua tsis tau tiav yam uas Vajtswv cheem tsum ntawm koj, thiab yog li tsis muaj kev hloov pauv dab tsi ntawm koj txoj kev siab tsis ncaj. Yog tias koj tseem pheej ua raws txoj hauv kev no ntxiv mus, thaum kawg koj yuav raug tshem tawm. Kev tau raws qab los txog niaj hnub no, koj yuav tsum paub tseeb tias txoj kev uas koj tau taug yog txoj hau kev yog lawm, thiab yuav tsum tsis muaj kev ua xyem xyav dab tsi ntxiv lawm. Coob leej ntau tus yeej ib txwm paub tsis meej thiab tso kev nrhiav qhov tseeb tseg vim qee qhov teeb meem me me. Cov neeg zoo li no yog cov uas tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm; lawv yog cov uas caum raws Vajtswv tsis meej pem. Cov neeg uas tsis paub Vajtswv tes dej num tsis muaj peev xwm ua tau Nws tus sib raug zoo, los yog ua tim khawv rau Nws. Kuv qhia tswv yim rau cov uas tsuas nrhiav tej koob hmoov thiab tsuas yog nrhiav yam uas tsis meej pem thiab tsis tseeb kom nrhiav qhov tseeb sai li sai tau, kom lawv lub neej thiaj li yuav muaj qab hau. Tsis txhob dag nej tus kheej ntxiv lawm!

Qhov Dhau Los: Tus Tib Neeg Uas Twb Tau Kem Ciam Rau Vajtswv nyob rau hauv Nws Qhov Kev Xav Lawm Ho Yuav Tau Txais Vajtswv Txoj Kev Qhia Tshwm Tau Li Cas?

Ntxiv Mus: Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No