Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg

Nej yuav tsum los paub lub zeem muag ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab to taub txog txoj xub ke dav dav ntawm Nws tes hauj lwm. Qhov no yog kev to taub rau sab zoo. Thaum uas koj paub meej txog qhov tseeb ntawm cov zeem muag lawm, ces koj qhov kev to taub ntawd yuav ruaj khov; txawm Vajtswv tes hauj lwm yuav hloov li cas los xij, koj yuav nyob tau khov kho rau hauv koj lub siab, paub meej txog tej zeem muag, thiab muaj ib lub hom phiaj rau koj txoj kev to taub thiab kev nrhiav caum. Nyob rau txoj kev no, tag nrho tej kev paub kev pom thiab kev paub nyob hauv koj nruab nrog yuav loj hlob tob dua thiab muaj tej tseem ntsiab ntxaws dua. Thaum uas koj to taub txog tag nrho daim duab loj dua lawm, koj yuav tsis plam ib yam dab tsi hauv koj lub neej lawm, los sis koj yuav tsis yuam kev lawm. Yog koj tsis los paub tej kauj ruam ntawm tes hauj lwm no, koj yuav plam qee yam rau txhua txhua kauj ruam, thiab nws yuav siv koj ntau tshaj ob peb hnub los muab tej ntawd tig tau rov qab, los sis txawm yuav yog ob peb lub lim tiam los koj yuav tsis muaj cuab kav taug tau txoj kev yog. Qhov no yuav tsis ua kom qeeb los? Muaj ntau yam nyob rau txoj kev to taub thiab kev xyaum ua rau sab zoo uas nej yuav tsum kawm kom txawj. Hais txog lub zeem muag ntawm Vajtswv tes hauj lwm, koj yuav tsum to taub cov ntsiab lus hauv qab no: qhov tseem ceeb ntawm Nws qhov kev txeeb tau, txoj kev yav tom ntej kom raug tsim kho kom zoo tiav log, qhov uas yuav tsum tau ua kom tiav hlo los ntawm kev raug kev sim siab thiab kev txom nyem loj, qhov tseem ceeb ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas, qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig, thiab qhov tseem ntsiab ntawm kev tsim kho kom zoo tiav log thiab kev txeeb tau. Tag nrho tej no ces yog nyob rau qhov tseeb ntawm cov zeem muag. Cov seem ces yog peb theem ntawm tes hauj lwm nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub, thiab Tiam Lub Nceeg Vaj, nrog rau cov lus tim khawv yav tom ntej. Cov no mas kuj yog qhov tseeb ntawm tej zeem muag tib yam nkaus, thiab cov no yog lub hauv paus thiab yog cov tseem ceeb tshaj. Nyob rau tam sim no, muaj ntau yam heev uas nej yuav tsum to taub thiab xyaum ua, thiab tam sim no mas muaj ntau txheej thiab muaj tej tseem ntsiab ntxaws dua lawm. Yog koj tsis muaj kev paub txog tej qho tseeb no, qhov no ua tau pov thawj qhia hais tias koj tseem tsis tau muaj kev to taub. Feem ntau mas, neeg qhov kev paub txog qhov tseeb mas tsuas yog ntiav ntiav xwb; lawv tsis muaj cuab kav yuav muab qee qhov tseeb uas yooj yim coj los xyaum ua raws thiab tsis paub yuav saib xyuas ib yam dab tsi me me li. Qhov laj thawj uas tib neeg tsis muaj cuab kav yuav muab qhov tseeb coj los xyaum ua mas vim lawv tus moj yam yog kev ntxeev siab, thiab vim lawv txoj kev paub txog tes hauj lwm hnub no mas ntiav dhau heev lawm thiab yog ib-sab nkaus xwb. Yog li ntawd, nws tsis yog ib qho hauj lwm yooj yim rau cov neeg kom raug tsim kho kom zoo tiav log. Koj kev ntxeev siab ntau dhau heev lawm, thiab koj khaws koj tus kheej qub tseg ntau dhau heev lawm; koj tsis muaj cuab kav yuav sawv tau rau sab ntawm qhov tseeb, thiab koj tsis muaj cuab kav xyaum ua tej qho tseeb uas yeej pom meej meej. Cov neeg zoo li ntawd mas cawm tsis tau thiab yog cov uas tseem tsis tau raug txeeb tau. Yog koj qhov kev to taub tsis muaj tej ntsiab lus ntxaws thiab tsis muaj hom phiaj, ces kev loj hlob yuav los qeeb heev rau koj. Yog koj qhov kev to taub tsis muaj ib qho me me uas muaj tiag li, ces koj qhov kev caum nrhiav ntawd ces nkim pov tseg dawb dawb xwb. Yog koj tsis paub txog lub ntsiab tseeb ntawm qhov tseeb, ces koj yuav nyob twj ywm tsis hloov li. Kev loj hlob nyob rau hauv tib neeg lub neej thiab kev hloov nyob rau hauv lawv tus moj yam ces yuav ua tau los ntawm kev to taub qhov tseeb txog qhov muaj tiag thiab, tshaj qhov ntawd, los ntawm kev to taub qhov tseeb txog tej kev paub kev pom uas muaj tej ntsiab lus ntxaws ntxaws. Yog koj muaj ntau qhov kev paub kev pom uas muaj tej ntsiab lus ntxaws ntxaws nyob rau hauv thaum koj muaj kev to taub ntawd, thiab koj muaj kev paub ntau tiag tiag thiab kev to taub, ces koj tus moj yam yuav hloov sai sai. Txawm hais tias, nyob rau tam sim no, koj tseem tsis tau to taub meej txog kev xyaum ua, los yam tsawg kawg koj yuav tsum to taub kom meej txog tej zeem muag ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Tsis li ntawd, ces koj yuav tsis muaj cuab kav to taub; kev to taub mas koj tsuas muaj tau rau thaum uas koj muaj txoj kev paub txog qhov tseeb lawm xwb. Tsuas yog tus Vajntsujplig qhia koj hauv koj tej kev paub kev pom kom koj paub mas koj thiaj li yuav muaj kev to taub tob zog txog qhov tseeb, thiab paub qhov tseeb tob zog. Nej yuav tsum los paub tes hauj lwm ntawm Vajtswv.

Nyob rau thaum pib, tom qab thaum tsim tib neeg tag lawm, nws yog cov neeg Yixayee uas ua dej num ua qhov hauv paus ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Tag nrho lub teb chaw Yixayee yog lub hauv paus ntawm Yehauvas tes hauj lwm hauv ntiaj teb. Yehauvas tes hauj lwm yog los coj thiab saib xyuas tib neeg ncaj qha los ntawm kev teeb kom muaj kev cai, kom tib neeg thiaj ua tau lub neej li ib txwm muaj thiab pe hawm Yehauvas li ib txwm muaj nyob rau hauv ntiaj teb. Tus Vajtswv uas nyob rau Tiam Muaj Kev Cai mas tib neeg yeej pom tsis tau thiab kov tsis tau li. Vim qhov Nws ua ces tsuas yog coj kev rau cov neeg puag thaum ub uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm xwb, qhia thiab saib xyuas lawv, Nws tej lus mas tsis muaj dab tsi li tsuas yog kev cai, kev cai tswj fwm xwb, thiab tus qauv ntawm tib neeg tej kev coj kev ua, thiab tsis muab qhov tseeb ntawm lub neej txoj sia rau lawv li. Cov neeg Yixayee nyob hauv qab Nws txoj kev coj thiaj tsis raug Ntxwgnyoog ntxias ua qias vuab tsuab luaj twg. Nws tes hauj lwm ntawm txoj kev cai tsuas yog thawj thawj theem hauv kev cawm tib neeg xwb, qhov pib kiag ntawm kev cawm tib neeg, thiab tiag tiag ces yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog kev hloov ntawm tib neeg txoj sia tus moj yam li. Yog li ntawd, thaum pib kiag ntawm kev cawm tib neeg mas Nws thiaj li tsis tas yuav los muaj cev nqaij daim tawv rau Nws tes hauj lwm hauv Yixayee. Qhov no yog qhov uas Nws yuav tsum siv ib tug neeg cev lus nyob nruab nrab—ib qho cuab yeej—los ntawm qhov uas cev ncauj cev lus nrog tib neeg tau. Yog li ntawd, thiaj muaj cov neeg uas sawv los hais lus thiab ua hauj lwm sawv cev rau Yehauvas, ces thiaj yog qhov uas neeg leej tub thiab tej xib fwb cev Vajtswv lus sawv los ua hauj lwm nrog rau tib neeg. Neeg leej tub ua hauj lwm nrog tib neeg sawv cev rau Yehauvas. Raug hu ua “neeg leej tub” los ntawm Yehauvas ces txhais tau hais tias cov neeg ntawd teeb kev cai sawv cev rau Yehauvas. Lawv kuj yog cov pov thawj ua nyob nrog cov neeg Yixayee, cov pov thawj uas raug saib xyuas thiab tiv thaiv los ntawm Yehauvas, thiab cov uas Yehauvas tus Ntsujplig ua hauj lwm nyob rau hauv; lawv yog cov coj rau tib neeg thiab ua dej num ncaj qha rau Yehauvas. Cov xib fwb cev Vajtswv lus, muab ua lwm yam hais, ces yog cov uas yeej tshwj tseg hais lus, sawv cev rau Yehauvas, rau cov neeg tag nrho txhua qhov chaw thiab txhua haiv neeg. Lawv kuj tau cev lus txog yav tom ntej rau Yehauvas thiab. Txawm lawv yuav yog neeg leej tub los sis xib fwb cev Vajtswv lus, tag nrho sawv daws puav leej yog raug tsa sawv los ntawm Yehauvas Tus Kheej tus Ntsujplig thiab muaj Yehauvas tes hauj lwm nyob rau hauv lawv. Nyob nrog cov neeg, lawv yog cov uas sawv cev ncaj nqa rau Yehauvas; lawv tsuas ua lawv tes hauj lwm vim yog lawv raug tsa sawv los ntawm Yehauvas thiab tsis yog lawv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv thiab lawv tsis yog lub cev nqaij daim tawv uas tus Vajntsujplig Tus Kheej kiag los yug nyob rau hauv. Yog li ntawd, txawm hais tias lawv yuav zoo ib yam rau hauv kev hais lus thiab ua hauj lwm sawv cev rau Vajtswv, los cov neeg leej tub thiab xib fwb cev Vajtswv lus nyob rau Tiam Muaj Kev Cai tsis yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Hmoov Hlub thiab theem kawg ces yog ho yog kiag fab ntxeev ntawm qhov ntawd, vim kev cawm tib neeg thiab kev txiav txim rau tib neeg mas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd Tus Kheej ua kiag, thiab yog li ntawd thiaj li tsis tas yuav tsa dua ib co xib fwb cev Vajtswv lus thiab neeg leej tub los ua hauj lwm sawv cev rau Nws lawm. Nyob rau qhov tib neeg pom, ces tsis muaj qhov tseem ceeb uas sib txawv ntawm lub ntsiab tseeb thiab txoj kev ua lawv tes hauj lwm li. Thiab yog vim li no es tib neeg thiaj li to taub yuam kev tas mus li txog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg nrog rau tes hauj lwm ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab neeg leej tub. Qhov kev tshwm sim ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ces zoo tib yam nkaus li qhov kev tshwm sim ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab neeg leej tub. Thiab tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas haj yam zoo li tej neeg zoo li lwm tus xwb thiab zoo li tseeb dua cov xib fwb cev Vajtswv lus. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li tsis muaj cuab kav yuav qhia tau qhov txawv ntawm lawv. Tib neeg mas tsuas ntsia ntsoov qhov kev tshwm sim sab nraud xwb, yeej tsis paub ib qho hlo li hais tias, txawm ob tug yuav zoo ib yam, ua hauj lwm ib yam thiab hais lus ib yam, los nws yeej muaj ib yam tseem ceeb uas sib txawv ntawm nkawd. Vim tib neeg qhov peev xwm qhia txog tej yam sib txawv mas muaj me dhau heev lawm, lawv thiaj tsis muaj cuab kav qhia tau qhov txawv ntawm tej xwm txheej yooj yooj yim, cov xwm tsheej sib cov nyom nyuab nyuab mas haj yam tsis tas hais txog li. Thaum uas cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab cov neeg uas tus Vajntsujplig siv ntawd hais lus thiab ua hauj lwm, qhov no yog yuav ua tib neeg tes dej num, nws yog yuav ua tes hauj lwm ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, thiab nws yog tej yam uas tib neeg tsim nyog ua. Txawm li ntawd los xij, tej lus thiab tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces yog yuav los ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Txawm hais tias Nws lub cev sab nraud yog lub ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, los Nws tes hauj lwm tsis yog yuav ua Nws dej num xwb tab sis yog Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Lo lus “tes dej num” ces yog siv rau cov uas raug tsim tawm los, hos “tes hauj lwm qhuab qhia” ces yog siv rau lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Muaj ib qho tseem ceeb tshaj uas sib txawv ntawm ob qho ntawd; ob qho ntawd mas muab sib pauv mus los tsis tau. Tib neeg tes hauj lwm ces tsuas yog ua nws tes dej num xwb, hos Vajtswv tes hauj lwm mas yog tsim kho thiab ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Yog li ntawd, txawm hais tias tus Vajntsujplig tau siv coob tus thwj tim thiab Nws nkag rau coob tus xib fwb cev Vajtswv lus, los lawv tes hauj lwm thiab tej lus tsuas yog siv los ua lawv tes dej num li cov uas raug tsim tawm los xwb. Lawv tej lus cev txog yav tom ntej mas tej zaum yuav tshaj txoj kev ua neej uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg tau hais, thiab lawv tej kev ua neeg mas tej zaum tseem tshaj tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd qhov lawm thiab, tab sis lawv yeej tsuas tseem yog ua lawv tes dej num xwb, thiab tsis yog ua ib teg hauj lwm qhuab qhia. Tib neeg tes dej num mas yog hais txog qhov ua tib neeg yuav tsum tau ua xwb; nws yog qhov uas tib neeg yeej muaj cuab kav ua tau. Txawm li cas los xij, tes hauj lwm qhuab qhia uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua mas cuam tshuam txog Nws qhov kev cawm tib neeg thiab qhov no mas tib neeg yeej ua tsis tau li. Txawm yuav yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg hais lus, ua hauj lwm, los sis ua tej txuj ci tseem ceeb tshwm sim, Nws yeej ua hauj lwm zoo nrog rau Nws qhov kev cawm tib neeg, thiab tes hauj lwm zoo li ntawd mas tib neeg ua tsis sawv Nws chaw li. Tib neeg tes hauj lwm ces tsuas yog ua lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los nyob rau ib theem twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg xwb. Yog tsis muaj Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, qhov ntawd ces hais tias, yog tes hauj lwm qhuab qhia ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd tau plam lawm, ces tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los ntawd kuj yuav plam mus tib yam nkaus li thiab. Vajtswv tes hauj lwm ntawm Nws tes hauj lwm qhuab qhia ntawd ces yog yuav cawm tib neeg, hos tib neeg qhov kev ua lawv tes dej num ces yog ua kom lawv tus kheej tes hauj lwm uas tus Tswv Tsim txib kom lawv ua ntawd tiav hlo, thiab qhov ntawd mas yuav muab hais tsis tau hais tias yog ua lawv tes hauj lwm qhuab qhia. Rau lub tseem ntsiab xeeb txawm ntawm Vajtswv—rau Nws tus Ntsujplig—Vajtswv tes hauj lwm ces yog Nws qhov kev cawm tib neeg, tab sis rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tus uas hnav lub cev sab nraud ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, Nws tes hauj lwm ces yog ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Yam hauj lwm twg Nws ua los puav leej yog ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia; tag nrho tej uas tib neeg ua tau ces yog ua kom zoo tshaj plaws nyob rau ib cheeb tsam hauv Vajtswv txoj kev cawm tib neeg thiab nyob hauv qab Nws qhov kev coj qhia.

Tib neeg qhov kev ua lawv tes dej num ces yog, qhov tseeb tiag, qhov ua kom tiav hlo tag nrho txhua yam uas yeej muaj nyob rau hauv tib neeg lawm, ces hais tau hais tias, yog qhov uas tib neeg ua tau. Tom qab ntawd ces lawv qhov dej num thiaj raug ua tiav hlo lawm. Qhov uas tsis zoo ntawm tib neeg nyob rau thaum lawv ua lawv tes hauj lwm yuav maj mam nqis tsawg zuj zus los ntawm qhov uas lawv tau paub tau pom ntau zuj zus tuaj thiab los ntawm tus txheej txheem ntawm lawv qhov kev txiav txim; tej ntawd tsis khuam los sis txo tib neeg tes dej num li. Cov uas tsum tsis ua dej num los sis nres thiab thim rov qab vim ntshai hais tias tsam lawv kev ua dej num lam muaj tej yam tsis zoo ces yog cov tais caus tshaj sawv daws. Yog neeg tsis muaj cuab kav hais qhia tej uas lawv tsim nyog hais qhia thaum tab tom ua dej num ntawd los sis ua tau tej yam uas yeej ntxim lawv ua tau, thiab tab sis pheej laug rau ub rau no thiab tsuas lam tau lam ua xwb, ces lawv plam tes hauj lwm uas ib tug uas raug tsim tawm los ntawd yuav tsum muaj. Cov neeg zoo li ntawd ces yog cov ua hu ua “cov neeg dog dig”; lawv ces yog tej niag khoom seem uas tsis zoo siv dab tsi li. Cov neeg zoo li ntawd es yuav ua cas hu tau kom yog hais tias yog cov raug tsim tawm los? Lawv tsis yog cov raug tsim tawm los uas qias vuab tsuab uas sab nraud mas ci nplas tab sis sab hauv mas lwj rhi xwb los? Yog ib tug tib neeg hu nws tus kheej ua Vajtswv tab sis tsis muaj peev xwm yuav hais qhia tau kom pom txog lub hwj chim Vajtswv, ua Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm kiag, los sis sawv cev rau Vajtswv, ces tsis tas yuav tsis ntseeg li hais tias nws yeej tsis yog Vajtswv, vim nws twb tsis muaj lub tseem ntsiab ntawm Vajtswv li, thiab tej uas Vajtswv yeej ua tau yooj yim ntawd twb tsis muaj nyob rau hauv nws li. Yog tib neeg plam qhov uas lawv yeej ua tau yooj yim ntawd, ces lawv yuav tsis raug xam hais tias tseem yog tib neeg lawm, thiab lawv yuav tsis muaj nuj nqis txaus yuav los sawv ua ib tug uas raug tsim tawm los los sis los nyob ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab tiam Nws. Tshaj qhov ntawd, lawv tsis tsim nyog tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub los sis kev saib xyuas, kev tiv thaiv, thiab kev tsim kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv li. Muaj coob tus uas tau plam txoj kev ntseeg rau Vajtswv lawm ces yuav mus plam txoj hmoov hlub ntawm Vajtswv thiab. Tsis yog lawv tsuas tsis ntxub lawv tej kev ua phem xwb, tab sis lawv tseem tab meeg qhia tawm txog lub tswv yim uas hais tias Vajtswv txoj kev mas yog txoj tsis yog lawm, thiab cov ntxeev siab tseem tsis lees paub tias muaj Vajtswv thiab. Cov neeg zoo li ntawd, cov uas muaj kev ntxeev siab li ntawd, yuav ua cas tsim nyog tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub mas? Cov uas tsis ua lawv tes dej num ces yog cov uas ntxeev siab rau Vajtswv, thiab tshuav Nws nqi ntau, tab sis lawv tseem tig rov qab thiab cem hnyav hais tias Vajtswv mas yuam kev lawm. Cov tib neeg zoo li ntawd es yuav ua cas thiaj li tsim nyog raug tsim kho kom zoo tiav log mas? Qhov no tsis yog qho qhia ua ntej txog tej kev yuav raug tshem tawm thiab rau txim rau los? Cov neeg uas tsis ua lawv tes dej num rau Vajtswv ces twb txhaum rau tej kev txhaum uas phem kawg nkaus lawm, tab sis mas lawv tseem muaj plhus ntsuav los nrog Vajtswv sib cav thiab muab lawv tus kheej piv rau Nws thiab. Qhov muaj nuj nqis ntawm qhov tsim kho tej neeg zoo li ntawd kom zoo tiav log yog dab tsi mas? Thaum neeg tsis ua lawv tes dej num, lawv tsim nyog hnov lawv tej kev txhaum txim thiab kev tshuav nuj tshuav nqi; lawv tsim nyog ntxub lawv tej kev tsis muaj zog thiab kev siv tsis tau, lawv txoj kev ntxeev siab thiab kev qias vuab tsuab, thiab tshaj ntawd, tsim nyog muab lawv txoj sia rov qab rau Vajtswv. Tsuas yog tom qab ntawd lawm xwb mas lawv thiaj li yog cov raug tsim tawm los uas hlub Vajtswv tiag, thiab cov neeg zoo li ntawd mas thiaj li tsim nyog tau txais koob hmoov thiab kev cog lus ntawm Vajtswv, thiab raug tsim kho kom zoo tiav log los ntawm Nws. Thiab feem coob ntawm nej ne? Nej coj li cas rau tus Vajtswv uas nrog nej nyob ua ke? Nej tau ua nej tes dej num rau ntawm Nws li cas lawm? Nej puas tau ua tag nrho tej uas nej raug nqua hu kom ua, txawm hais tias nej yuav tau siv nej txoj sia them tej ntawd kiag? Nej tau muab dab tsi los fij rau lawm? Nej tseem tsis tau txais ntau txaus los ntawm Kuv thiab los? Nej puas pom? Nej muaj lub siab ncaj rau Kuv li cas? Nej ho tau tiam Kuv li cas lawm? Thiab dab tsi yog tag nrho tej uas Kuv tau muab pub rau nej thiab tau ua rau nej lawm? Nej puas suav tej ntawd li mas? Nej sawv daws puas tau txiav txim thiab muab tej no piv rau nej lub siab lub ntsws me me nyob rau hauv nej? Nej tej lus thiab tej kev ua ho muaj nuj nqis rau leej twg? Puas yog hais tias nej tej nyuag kev fij me me ntawd mas muaj nuj nqis txaus rau tag nrho tej uas Kuv muab pub rau nej? Kuv tsis muaj lwm txoj kev xaiv thiab yeej mob siab kawg siab kawg ntsws nkaus rau nej, tab tsis nej tseem muaj lub siab lim hiam thiab tseem tsis txaus siab rau Kuv li. Qhov ntawd yog qhov uas nej tes dej num yuav mus txog, nej qhov hauj lwm. Tsis yog li lod? Nej tsis paub hais tias nej twb ua tsis tau nej tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los no lod? Ua li cas thiaj yuav xam tau hais tias nej yog ib tug uas raug tsim tawm los no mas? Nej tseem paub tsis meej hais tias tej uas nej hais qhia thiab tej nej ua tawm ntawd yog dab tsi thiab lod? Nej twb ua tsis tau nej tes dej num, tab sis ho xav tau kev zam thiab Vajtswv txoj hmoov hlub nplua mias. Txoj hmoov hlub zoo li ntawd mas tsis yog npaj rau cov uas tsis muaj nuj nqis thiab cov qis qis li nej, tab sis tsuas npaj rau cov uas txaus siab hlo fij thiab tsis taij ib yam dab tsi rov qab li xwb. Cov neeg zoo li nej, cov neeg dog dig, uas yeej tsis tsim nyog tau ceeb tsheej txoj hmoov hlub. Tsuas yog kev txom nyem thiab kev rau txim yam tsis muaj chaw kawg xwb mas thiaj yuav nrog nej txhua hnub! Yog nej tsis muaj cuab kav yuav ua tau siab ncaj rau Kuv, nej txoj hmoo ces yuav yog ib txog uas tau kev txom nyem nkaus xwb. Yog nej ua tsis tau li Kuv cov lus thiab Kuv tes hauj lwm, ces qhov nej tau los ces yuav yog ib qho ntawm kev rau txim xwb. Tag nrho txoj hmoov hlub, koob hmoov, thiab lub neej zoo tshaj plaws nyob rau ntawm lub nceeg vaj yuav tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau nej. Qhov no yog qhov kawg uas nej nyuam qhuav ntxim tau txais thiab yog ib qho tshwm sim los ntawm tej nej ua kiag! Cov niag ruam thiab khav theeb ntawd mas tsis yog tsis rau siab ua kom kawg zog, los sis tsis ua lawv tes dej num xwb, lawv tseem cev lawv ob txhais tes thov txoj hmoov hlub, cuag nkaus li tej lawv thov ntawd mas lawv yeej tsim nyog tau txais. Thiab yog lawv tsis tau txais tej uas lawv thov ntawd, ces lawv haj yam tsis ua siab ncaj lawm thiab. Cov neeg zoo li ntawd es ho yuav muab xam tau hais tias muaj laj thawj li cas thiab mas? Nej yog cov tsis muaj peev xwm thiab tsis muaj laj thawj, tsis muaj ib qho peev xwm yuav ua tau tes dej num uas nej tsim nyog ua nyob rau thaum ua tes hauj lwm cawm tib neeg. Qhov nuj nqis ntawm nej ces twb poob nrov kuag lawm. Qhov uas nej them tsis tau Kuv rau qhov uas Kuv muab txoj hmoov hlub rau nej ces twb yog ib qho kev ntxeev siab tawm tsam loj kawg nkaus lawm, txaus coj los cem nej thiab qhia kom pom tau nej tej kev tais caus, kev tsis paub dab tsi, kev poob qis, thiab kev tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Dab tsi ua rau nej muaj cai cev tes thov mas? Qhov uas nej tsis muaj cuab kav yuav pab tau Kuv ib qho hauj lwm me me li, tsis muaj cuab kav yuav ua tau lub siab ncaj, thiab tsis muaj cuab kav yuav ua tau tim khawv rau Kuv ces yog nej tej kev ua phem thiab tej uas nej ua tsis tau, tab sis nej tseem ho tig tawm tsam Kuv, hais lus dag cuav txog Kuv, thiab cem yws hais tias Kuv tsis ncaj ncees. Qhov no yog nej qhov kev ua siab ncaj los? Qhov no yog nej txoj kev hlub los? Ho muaj lwm yam hauj lwm dab tsi nej ua tau tshaj qhov no thiab? Nej ho pab tau dab tsi rau tag nrho tej hauj lwm uas twb ua tag lawm? Nej tau siv npaum li cas lawm? Kuv twb zam nej dhau heev lawm es thiaj tsis cem nej, tab sis nej tseem hais ub hais no yam tsis paub txaj muag kiag li rau Kuv thiab yws txog Kuv thaum tsis muaj neeg nyob ntawd lawm. Nej puas muaj ib qho kev ua neeg me me hlo li mas? Txawm hais tias tib neeg tes dej num raug dub tsuas los ntawm tib neeg lub siab thiab tej kev xav phem, los koj yuav tsum ua koj tes dej num thiab ua kom pom koj qhov kev ua siab ncaj. Tej uas tsis dawb huv ntawm tib neeg tes hauj lwm yog ib qho teeb meem ntawm lawv qhov peev xwm, hos, yog tib neeg tsis ua lawv tes hauj lwm, nws qhia txog lawv qhov kev ntxeev siab. Nws yeej tsis muaj ib qho dab tsi yuav sib cuam tshuam rau ntawm tib neeg tes dej num thiab qhov uas seb lawv puas tau txais koob hmoov los sis lus foom phem. Tes dej num yog qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua kom tiav; nws yog lawv qhov kev khwv noj khwv haus uas ntuj tso los rau lawv, thiab yuav tsum tsis txhob vam khom tej phaj tshab nqi dag nqi zog, tej xwm txheej zoo, los sis tej laj thawj zoo. Tsuas yog thaum ntawd mas lawv thiaj li ua lawv tes dej num. Yuav kom tau koob hmoov ces yog thaum ib tug neeg twg raug tsim kho kom zoo tiav log thiab tau txais Vajtswv tej koob hmoov tom qab uas raug txiav txim rau tag lawm. Yuav raug foom phem ces yog thaum uas ib tug neeg twg tus moj yam tsis hloov tom qab uas lawv raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau tag lawm, nws yog thaum uas lawv tsis raug tsim kho kom zoo tiav log tab sis raug rau txim rau. Tsis hais lawv yuav raug foom koob hmoov rau los sis raug foom phem rau, cov uas raug tsim tawm los yuav tsum tau ua lawv tes dej num, ua yam uas lawv tsim nyog ua, thiab ua yam uas lawv muaj peev xwm ua tau; qhov no yog qhov tsawg kawg uas ib tug neeg, ib tug neeg uas caum Vajtswv, tsim nyog ua. Koj yuav tsum tsis txhob ua koj tes dej num kom tau txais koob hmoov nkaus xwb, thiab koj yuav tsum tsis txhob tsis kam ua vim ntshai raug foom phem nkaus xwb. Cia Kuv qhia ib qho no rau nej: Tib neeg qhov kev ua lawv tes dej num ces yog qhov uas lawv tsim nyog ua, thiab yog lawv tsis muaj peev xwm ua tau lawv tes dej num, ces qhov no yog lawv txoj kev ntxeev siab xwb. Nws yog los ntawm qhov txheej txheem ua lawv tes hauj lwm mas tib neeg thiaj li maj mam hloov, thiab nws yog qhov txheej txheem no uas ua rau kom pom lawv qhov kev ua siab ncaj. Ib yam nkaus li, yog koj yim ua tau koj tes dej num ntau, ces koj yim tau qhov tseeb ntau, thiab tej koj hais qhia kom pom ntawd haj yam muaj tseeb tuaj xwb. Cov ua tsuas lam ua lawv tes dej num xwb thiab tsis nrhiav qhov tseeb ces yuav raug tshem tawm nyob rau thaum kawg, vim cov neeg zoo li ntawd tsis ua lawv tes dej num xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua nyob rau hauv lawv tes dej num kom tiav hlo. Lawv yog cov uas nyob twj ywm tsis hloov li thiab yuav raug foom phem. Tsis yog lawv tej kev hais qhia kom pom ntawd tsis dawb huv nkaus xwb, tab sis txhua yam uas lawv hais qhia ntawd yog cov lim hiam tas nrho.

Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus kuj tau hais ntau lo lus thiab ua hauj lwm ntau heev. Nws ho txawv Yaxaya li cas? Nws ho txawv Daniyee li cas? Nws puas yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus? Vim li cas ho hais tias Nws yog Khetos? Lawv ho sib txawv li cas? Tag nrho lawv sawv daws puav leej yog cov neeg uas hais ntau los lus, thiab lawv cov lus yeej zoo tsis pauv tsis ntxiv rau tib neeg li. Lawv sawv daws puav leej hais lus thiab ua hauj lwm. Cov xib fwb cev Vajtswv lus hauv Vajluskub Qub cev Vajtswv cov lus qhia txog yav tom ntej, thiab me ntsis yuav zoo ib yam li ntawd, Yexus los ua tau li thiab. Vim li cas ho yog li no? Qhov sib txawv ntawm no mas yog nyob ntawm tus yeeb yam ntawm tes hauj lwm. Yuav kom to taub txog qhov no, koj yuav tsum tsis txhob xav ntawm tus yeeb yam ntawm cev nqaij daim tawv, los sis koj yuav tsum tsis txhob xav ntawm qhov tob los sis qhov ntiav ntawm lawv cov lus xwb. Txhua txhua zaum mas koj yuav tsum xub xav txog ntawm lawv tes hauj lwm thiab tej yam uas lawv tes hauj lwm ua tau tshwm sim nyob rau hauv tib neeg tso. Cov lus qhia txog yav tom ntej uas cov xib fwb cev Vajtswv lus hais nyob rau lub sij hawm ntawd tsis muab txoj sia rau tib neeg, thiab tej kev tshoov siab uas tau txais los ntawm cov zoo li Yaxaya thiab Daniyee nkawd mas tsuas yog lus qhia txog yav tom ntej xwb, thiab tsis yog kev ua neej. Yog tsis muaj qhov kev qhia tshwm ncaj qha los ntawm Yehauvas los, ces lawv yeej tsis muaj ib tug yuav ua tau lawv tes hauj lwm, xws li tej neeg uas txawj tuag yeej tsis muaj hnub yuav ua tau li. Yexus, los ib yam nkaus li thiab, hais ntau lo lus, tab sis tej lus ntawd yog kev ua neej uas tib neeg muaj cuab kav nrhiav tau ib txoj kev los muab xyaum ua raws. Qhov no ces hais tias, ua ntej tshaj plaws, Nws muaj cuab kav muab tau tib neeg txoj sia; qhov thib ob, Nws muaj cuab kav hloov tau qhov tib neeg txav nrug mus deb ntawd rov qab los; qhov thib peb, Nws tes hauj lwm yuav txuas ntxiv ntawm Yehauvas tes hauj lwm kiag es thiaj li yuav coj tau tiam ntawd ntxiv mus; qhov thib plaub, Nws muaj cuab kav to taub txog qhov kev xav tau nyob hauv tib neeg thiab to taub txog tej yam uas tib neeg tsis muaj; qhov thib tsib, Nws muaj cuab kav yuav coj tau ib tiam tshiab los thiab muab tiam qub xaus tseg. Yog vim li ntawd es Nws thiaj hu tau ua Vajtswv thiab Khetos; tsis yog Nws txawv Yaxaya nkaus xwb tab sis kuj txawv tag nrho lwm cov xib fwb cev Vajtswv lus tib si. Muab Yaxaya coj los piv rau tes hauj lwm ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus. Ua ntej tshaj plaws, nws tsis muaj cuab kav muab tau txoj sia rau tib neeg; qhov thib ob, nws tsis muaj cuab kav yuav coj tau ib tiam tshiab los. Nws tsuas ua hauj lwm nyob hauv qab Yehauvas txoj kev coj xwb thiab yuav tsis coj ib tiam tshiab los. Qhov thib peb, cov lus uas nws hais mas siab tshaj nws lawm. Nws tsuas tau txais kev qhia tshwm ncaj qha ntawm Vajtswv tus Ntsujplig los xwb, thiab lwm tus yuav tsis to taub, txawm tau mloog tej lus ntawd kiag los xij. Ob peb yam no nkaus xwb ces yeej txaus coj los ua pov thawj qhia hais tias nws cov lus yeej tsis yog dab tsi tshaj tej lus cev qhia txog yav tom ntej xwb, tsis tshaj ib qho ntawm tes hauj lwm uas ua sawv cev rau Yehauvas li. Txawm li cas los xij, nws yeej sawv cev tsis tau tag nrho rau Yehauvas li. Nws yog Yehauvas ib tug tub txib, ib qho cuab yeej nyob rau hauv Yehauvas tes hauj lwm xwb. Nws tsuas ua tes hauj lwm nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai xwb thiab nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm Yehauvas tes hauj lwm xwb; nws tsis ua hauj lwm dhau tshaj Tiam Muaj Kev Cai. Nyob rau qhov uas sib txawv, ces Yexus tes hauj lwm mas txawv lawm. Nws dhau tshaj tus ciaj ciam ntawm Yehauvas tes hauj lwm lawm; Nws ua hauj lwm li tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab raug ntsia rau saum ntoo khaub lig es kom txhiv tau tib neeg tag nrho. Qhov ntawd ces hais tias, Nws ua tes hauj lwm tshiab nyob dhau sab nraud ntawm tes hauj lwm uas Yehauvas ua lawm. Qhov no yog qhov kev coj ib tiam tshiab los. Ntxiv rau qhov ntawd, Nws muaj cuab kav hais txog tej uas tib neeg ua tsis tau. Nws tes hauj lwm yog hauj lwm nyob rau hauv Vajtswv qhov kev cawm tib neeg thiab cuam tshuam rau tag nrho tib neeg sawv daws. Nws tsis yog ua hauj lwm nyob rau ob peb tug neeg xwb, los sis Nws tes hauj lwm tsis yog ua los coj ib co neeg tsawg tsawg xwb. Hos qhov uas Vajtswv ho yug los ua ib tug neeg tau li cas ntawd, ua tus Ntsujplig ho qhia dab tsi tshwm rau lub sij hawm ntawd, thiab qhov uas tus Ntsujplig ho nqis los rau ib tug tib neeg los ua hauj lwm—tej no yog tej yam uas tib neeg tsis muaj cuab kav pom los sis kov tau. Nws yog ib qho uas tseem ceeb heev rau tej qhov tseeb no los ua pov thawj qhia hais tias Nws yog Vajtswv yug los ua neeg. Zoo nkaus li, qhov sib txawv mas yeej tsuas muaj nyob rau hauv tej lus thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv, uas yog tej yam uas pom tau thiab kov tau rau tib neeg. Tsuas yog hais tias qhov no yeej muaj tseeb. Qhov no mas vim yog tej yam ntawm tus Ntsujplig mas koj ntsia tsis pom thiab tsuas yog paub meej meej rau Vajtswv Tus Kheej kiag xwb, thiab txawm yog kiag tus Vajtswv uas yug los ua neeg los yeej tsis paub tag nrho thiab; koj tsuas nrhiav pov thawj tau hais tias Nws yog Vajtswv los ntawm tes hauj lwm uas Nws tau ua tiav lawm xwb. Los ntawm Nws tes hauj lwm, nws yeej ua kom pom tau hais tias, ua ntej tshaj plaws, Nws muaj cuab kav qhib dua ib tiam tshiab; qhov thib ob, Nws muaj cuab kav muab tau tib neeg txoj sia thiab qhia txoj kev rau tib neeg taug raws qab. Qhov no xwb ces yeej txaus coj los qhia tau kom pom hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag lawm. Yam tsawg kawg nkaus, tes hauj lwm Nws ua mas yeej sawv cev tau puv npo rau Vajtswv tus Ntsujplig, thiab yeej pom tau los ntawm tes hauj lwm ntawd hais tias Vajtswv tus Ntsujplig yeej nyob hauv Nws. Hos tes hauj lwm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua ces qhov loj tshaj yog yuav coj ib tiam tshiab los, coj ib teg hauj lwm tshiab, thiab qhib ib lub teb chaw tshiab, tej no nkaus xwb ces yeej txaus coj los qhia tau hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Yog li ntawd qhov no yog qhov uas ua rau Nws txawv Yaxaya, Daniyee, thiab lwm cov xib fwb loj cev Vajtswv lus lawm. Yaxaya, Daniyee, thiab lwm tus ces yeej puav leej yog ib co neeg uas muaj kev kawm siab thiab paub kab lig kev cai zoo; lawv yog ib co neeg ua txawv tshaj lwm tus nyob rau hauv qab txoj kev coj ntawm Yehauvas. Lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los yeej muaj kev paub thiab kev txawj xav ntau, tab sis Nws txoj kev ua neeg ces yeej zoo li lwm tus thiab xwb. Nws kuj yog ib tug neeg xws li sawv daws xwb, thiab siv qhov muag saib xwb ces yeej tsis pom ib qho kev ua neeg uas tshwj xeeb txog Nws li, los sis pom muaj ib yam dab tsi nyob rau hauv Nws qhov kev ua neeg uas tsis zoo li lwm tus li. Nws yeej tsis zoo li muaj hwj huaj tshaj los sis zoo txawv tshaj lwm tus li, thiab Nws yeej tsis muaj kev kawm, kev paub, los sis kev xav tawm uas siab tshaj. Lub neej uas Nws tham txog thiab txoj kev uas Nws taug los yeej tsis yog tau los ntawm kev xav tawm, ntawm kev txawj, ntawm tej kev ntsib kev pom hauv lub neej, los sis los ntawm kev tu kom loj hlob ntawm tsev neeg. Tab sis, tej ntawd yog tes hauj lwm los ncaj qha ntawm tus Ntsujplig los, uas yog tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Vim yog tib neeg muaj kev xav phem loj heev rau Vajtswv, thiab hais ncaj qha ces yog vim tej kev xav phem no mas muaj ntau yam uas zoo li pom tsis meej thiab muaj hwj huaj tshaj, es qhov tib neeg pom, ces yog ib tug Vajtswv zoo li lwm tus uas muaj tib neeg tej kev tsis ruaj khov, tus uas ua tsis tau tej cim thiab tej txuj ci tseem ceeb, ces zoo nkaus li yeej tsis yog Vajtswv li. Tej no tsis yog tej kev xav yuam kev ntawm tib neeg los? Yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd tsis yog ib tug tib neeg li lwm tus, ces ho yuav ua cas hais tau hais tias Nws muaj cev nqaij daim tawv no mas? Yuav kom muaj lub cev nqaij daim tawv ces yuav tsum yog ib tug uas zoo li lwm tus, ib tug li tej uas ib txwm muaj; yog Nws yog ib tug uas zoo tshaj los sis siab tshaj lwm tus, ces Nws yeej tsis yog muaj cev nqaij daim tawv li. Yuav kom ua pov thawj qhia tau tias Nws yog cev nqaij daim tawv, ces tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd yuav tsum muaj cev nqaij daim tawv ib yam li sawv daws thiab. Qhov no ces yog tsuas ua kom qhov tseem ceeb ntawm kev yug los ua neeg ntawd tiav hlo xwb. Txawm li cas los xij, qhov no tsis zoo ib yam li cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab neeg leej tub. Lawv yog cov neeg tshaj lij uas Vajntsujplig siv; nyob rau qhov tib neeg ntsia pom, ces zoo li lawv txoj kev ua neeg mas zoo li loj tshaj plaws, thiab lawv tau ua ntau yam uas tshaj tej kev ua neeg uas ib txwm muaj dhau los. Yog vim li no, tib neeg thiaj li saib lawv zoo li Vajtswv. Tam sim no nej sawv daws yuav tsum to taub qho no kom meej meej, vim qhov no yog qhov teeb meem uas xav tsis tawm kiag li rau tag nrho tej tib neeg nyob rau tej tiam dhau los lawm. Tshaj ntxiv, kev yug los ua neeg yog qhov uas zais tob tshaj plaws rau tag nrho txhua yam, thiab tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas yog qhov uas nyuab tshaj plaws rau tib neeg txais yuav. Qhov Kuv hais ces ua rau nej ua tau nej tes hauj lwm kom tiav thiab ua rau nej to taub txog qhov lus zais tob txog kev yug los ua neeg. Tag nrho tej no ces yeej muaj kev cuam tshuam rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, rau tej zeem muag. Nej qhov kev to taub txog qhov no yuav muaj txiaj ntsim rau kev nrhiav tau kev paub txog tej zeem muag, qhov ntawd ces yog, Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg. Nyob rau qhov no, nej kuj yuav to taub ntau tshaj txog tej dej num uas cov neeg uas sib txawv yuav tsum tau ua. Txawm hais tias tej lus no tsis qhia kiag txoj kev ncaj qha rau nej, los tej lus ntawd yeej tseem pab tau nej ntau heev txog kev to taub, vim nej lub neej nyob rau tam sim no mas tsis muaj zeem muag li, thiab qhov no yuav yog ib qho teeb meem thaiv kev loj uas yuav thaiv nej txoj kev to taub. Yog nej tsis muaj cuab kav yuav to taub txog tej teeb meem no, ces yuav tsis muaj kev txhawb siab rau nej qhov kev to taub. Thiab ib qho kev caum nrhiav zoo li ntawd ho yuav pab tau kom nej ua tau nej tes dej num li cas?

Qhov Dhau Los: Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab

Ntxiv Mus: Vajtswv Yog Tus Tswv ntawm Txhua Yam uas Tsim Los

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No