Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tim Khawv rau Vajtswv Tau

Qhov los ntseeg Vajtswv thiab paub Vajtswv ntawd yog raug tsa los ntawm Ntuj Ceeb Tsheej thiab raug lees paub los ntawm lub tiaj teb, thiab niaj hnub no—lub caij nyoog uas Vajtswv yug los ua neeg tab tom ua Nws tes hauj lwm hauv tus neeg—yog lub sij hawm zoo tshwj xeeb tshaj plaws rau los paub txog Vajtswv. Qhov ua haum Vajtswv siab yog ib yam ua tau tiav los ntawm kev tsim nyob rau lub hauv paus ntawm kev nkag siab Vajtswv lub siab nyiam, thiab yuav kom nkag siab Vajtswv lub siab nyiam, nws yog qhov tsim nyog yuav tsum muaj qee qhov kev paub txog Vajtswv. Qhov kev paub txog Vajtswv no yog lub zeem muag uas ib tug neeg ntseeg Vajtswv yuav tsum muaj; nws yog lub hauv paus ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv. Thaum tsis muaj qhov kev paub no lawm, tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv yuav nyob hauv ib tug yam ntxwv uas tsis meej tseeb, nyob hauv nruab nrab ntawm txoj kev xav uas tsis muaj dab tsi. Txawm hais tias nws yog kev meej tseeb ntawm cov tib neeg zoo li no ntseeg Vajtswv los, lawv yuav tsis tau txais ib yam dab tsi li. Txhua tus neeg uas tsis tau txais dab tsi hauv cov kev yoog raws no yog cov uas yuav raug tshem tawm—lawv txhua tus yog cov neeg uas xav tau luag li dawb xwb. Tab txawm hais tias koj tau ntsib Vajtswv tes hauj lwm nyob rau kauj ruam twg los xij, koj yuav tsum muaj nrog lub zeem muag hwj chim loj kawg nkaus. Tsis yog li ntawd, nws yuav nyuaj rau koj los lees txais txhua kauj ruam ntawm tes hauj lwm tshiab, vim hais tias txoj hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv nyob siab dhau qhov uas neeg muaj peev xwm xav tau, thiab nyob sab nraum ntawm tib neeg txoj kev xav lawm. Yog li, yog tias tsis muaj tus tswv yug yaj nyiam ua rau tib neeg, yog tsis muaj tus tswv yug yaj los sib qhia txog cov zeem muag, tib neeg yuav tsis muaj peev xwm lees txais tau txoj hauj lwm tshiab no. Yog tias tib neeg tsis muaj peev xwm txais tau cov zeem muag no, ces nws yuav tsis tuaj yeem txais tau txoj hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv, thiab yog tias tib neeg tsis tuaj yeem ua raws li Vajtswv txoj hauj lwm tshiab, ces tib neeg yuav tsis tuaj yeem nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab yog li nws txoj kev paub txog Vajtswv yuav tsis muaj ib yam dab tsi li. Ua ntej tib neeg yuav nqa Vajtswv txoj lus, nws yuav tsum paub Vajtswv txoj lus; ntawd yog, nws yuav tsum nkag siab Vajtswv lub siab nyiam. Tsuas yog txoj hau kev no xwb thiaj li tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv txoj lus kom raug thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam xwb. Nov yog ib yam uas txhua tus neeg nrhiav qhov tseeb yuav tsum muaj, thiab nws kuj yog tus txheej txheem uas txhua tus uas sim kom paub txog Vajtswv yuav tsum ua. Tus txheej txheem ntawm kev los paub txoj lus ntawm Vajtswv yog tus txheej txheem ntawm kev los paub txog Vajtswv thiab Vajtswv tes hauj lwm. Yog li ntawd, kev paub txog cov zeem muag tsis yog hais txog kev paub txog ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg xwb, tab sis kuj suav nrog qhov paub txog txoj lus thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv thiab. Los ntawm Vajtswv txoj lus tib neeg los to taub Vajtswv lub siab nyiam, thiab los ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawv thiaj li los paub Vajtswv tus yam ntxwv thiab Vajtswv yog dab tsi. Kev ntseeg Vajtswv yog thawj kauj ruam rau los paub txog Vajtswv. Tus txheej txheem ntawm kev nce qib los ntawm qhov kev pib ntseeg Vajtswv no yog qhov kev ntseeg siab tshaj plaws rau Nws yog tus txheej txheem ntawm kev los paub txog Vajtswv, tus txheej txheem ntawm kev tau paub txog Vajtswv tes hauj lwm. Yog tias koj tsuas ntseeg Vajtswv rau tus txiaj ntsig ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv xwb, thiab tsis yog rau qhov ua kom los paub txog Nws, ces tsis muaj qhov tseeb rau ntawm koj txoj kev ntseeg, thiab koj txoj kev ntseeg tsis tuaj yeem dawb huv tau—ntawm qhov no tsis muaj qhov ua xyem xyav. Yog tias, thaum tus txheej txheem uas tib neeg tau paub txog Vajtswv tes hauj lwm, nws maj mam los paub txog Vajtswv, ces nws tus yam ntxwv yuav maj mam hloov, thiab nws txoj kev ntseeg yuav hloov zuj zus mus muaj tseeb. Nyob rau hauv txoj kev no, thaum tib neeg ua tiav hauv kev ntseeg nyob rau hauv nws txoj kev ntseeg Vajtswv lawm, nws yuav tau txais Vajtswv. Qhov kev muaj qab hau uas yog vim li cas Vajtswv thiaj li siv sij hawm ntev ua luaj los yug ua neeg zeeg ob los ua Nws tes hauj lwm hauv tib neeg yog kom tib neeg thiaj li muaj peev xwm los paub Nws thiab los pom Nws. Kev paub txog Vajtswv[a] yog qhov kev tshwm sim kawg ntawm kev ua tiav hauv Vajtswv txoj hauj lwm; nws yog qhov kev xav tau kawg uas Vajtswv ua rau tib neeg. Qhov kev muaj qab hau uas yog vim li cas Nws ua li no yog rau qhov txiaj ntsig ntawm Nws zaj lus tim khawv kawg; Nws ua tes hauj lwm no kom tib neeg tig los cuag Nws thaum kawg thiab tag nrho. Tib neeg tsuas los hlub tau Vajtswv los ntawm kev paub txog Vajtswv xwb, thiab kom los hlub Vajtswv nws yuav tsum paub txog Vajtswv. Txawm nws yuav nrhiav li cas, los sis nws yuav nrhiav kom tau txais dab tsi los xij, nws yuav tsum muaj peev xwm ua tiav txoj kev paub txog Vajtswv. Tsuas yog tib txoj kev no tib neej thiaj li ua tau txaus Vajtswv lub siab xwb. Tsuas yog los ntawm kev paub txog Vajtswv xwb tib neeg thiaj muaj peev xwm muaj kev ntseeg tseeb txog Vajtswv, thiab tsuas yog los ntawm kev paub txog Vajtswv xwb tib neeg thiaj li muaj peev xwm hwm thiab mloog tau Vajtswv lus. Cov uas tsis paub txog Vajtswv yeej yuav ua tsis tiav txoj kev mloog Vajtswv lus thiab hwm Vajtswv tiag tiag. Kev paub txog Vajtswv yog kev paub txog Nws tus yam ntxwv, kev nkag siab txog Nws lub siab nyiam, thiab kev paub tias Nws yog dab tsi. Tab sis txawm tias tus twg yuav los paub txoj kev xav twg los xij, txhua qhov tseev kom tib neeg them ib tug nqi thiab yuav tsum kam ua raws li, yog tsis muaj qhov ntawd yuav tsis muaj ib tus twg yuav muaj peev xwm ntseeg txuas ntxiv mus txog thaum kawg. Vajtswv tes dej num tsis sib haum nrog tib neeg tej kev xav phem. Vajtswv tus yam ntxwv thiab qhov Vajtswv yog mas yog ib qho nyuaj heev rau tib neeg paub txog, thiab txhua yam uas Vajtswv hais thiab ua yog yam uas to taub tsis tau rau tib neeg: Yog hais tias tib neeg xav caum raws Vajtswv thiab tab sis tseem tsis kam mloog Nws lus, ces tib neeg yuav tsis tau txais ib yam dab tsi li. Txij li thaum tsim lub ntiaj teb los txog niaj hnub no, Vajtswv tau ua ntau tes hauj lwm uas to taub tsis tau rau tib neeg thiab nyuaj rau tib neeg los txais yuav, thiab Vajtswv tau hais ntau yam uas ua rau tib neeg cov kev xav phem los lees tau nyuab heev li. Tab sis Nws ib txwm tsis tau tsum Nws txoj hauj lwm vim yog tib neeg ntsib kev nyuaj ntau; dua ntawd, Nws yeej tseem ua hauj lwm thiab hais lus, thiab txawm hais tias muaj “tub rog” coob tau ntog pawg lug rau ntawm ntug kev los xij, Nws yeej tseem ua Nws txoj hauj lwm, thiab ua txuas ntxiv mus yam tsis muaj kev cuam tshuam los xaiv ib pab pawg dhau ib pab pawg ntawm cov neeg uas txaus siab zwm rau Nws txoj hauj lwm tshiab. Nws tsis muaj kev tu siab rau cov “neeg siab tuab” uas ntog pawg lug, thiab dua ntawd muab nyiaj txiag rau cov uas lees txais Nws tes hauj lwm tshiab thiab cov lus tshiab. Tab sis txog rau qhov kawg twg uas Nws ua hauj lwm li no, ib kauj ruam zuj zus? Vim li cas Nws thiaj li ib txwm tshem tawm qee tus neeg thiab xaiv lwm tus? Vim li cas nws thiaj hais tias Nws ib txwm siv txoj hau kev zoo li no? Lub hom phiaj ntawm Nws txoj hauj lwm yog cia kom tib neeg los paub Nws, thiab yog li Nws thiaj muab tau. Lub hauv paus ntsiab lus ntawm Nws txoj hauj lwm yog ua hauj lwm rau cov neeg uas muaj peev xwm zwm rau txoj hauj lwm Nws ua niaj hnub no, thiab tsis txhob ua hauj lwm rau cov neeg uas zwm rau cov hauj lwm uas Nws tau ua tag yav dhau los thaum tawm tsam txoj hauj lwm Nws ua niaj hnub no. Nov yog kev muaj qab hau uas vim li cas Nws thiaj tau tshem tawm ntau tus neeg.

Qhov cuam tshuam ntawm zaj lus qhia kom los paub Vajtswv tsis tuaj yeem ua tiav nyob rau hauv ib los sis ob hnub xwb: Tib neeg yuav tsum tsim ntau cov kev paub dhau los, peem dhau los ntawm kev txom nyem, thiab muaj kev zwm tiag. Ua ntej tshaj plaws, pib ntawm cov hauj lwm thiab cov lus ntawm Vajtswv. Nws yog qhov tseem ceeb kom koj to taub yam dab tsi uas muaj nyob hauv qhov kev paub txog Vajtswv, yuav ua li cas kom ua tiav qhov kev paub no, thiab yuav ua li cas kom pom Vajtswv nyob hauv koj qhov kev paub dhau los. Qhov no yog qhov uas txhua tus yuav tsum ua thaum lawv tseem tsis tau paub Vajtswv. Tsis muaj leej twg tuaj yeem to taub txoj hauj lwm thiab cov lus ntawm Vajtswv hauv ib lub sij hawm ib pliag, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm kawm tau qhov kev paub txog Vajtswv tag nrho hauv lub sij hawm luv. Muaj ib tug txheej txheem tsim nyog ntawm txoj kev paub, yog tsis muaj qhov no yuav tsis muaj ib tug twg yuav muaj peev xwm paub txog Vajtswv los sis caum raws Nws yam kub siab lug. Vajtswv yim ua hauj lwm ntau, tib neeg yim paub Nws coob ntxiv. Vajtswv tes hauj lwm yim txawv nrog tib neeg tej kev xav phem, yim ua rau tib neeg cov kev paub ntau ntxiv txog Nws yuav hloov dua tshiab thiab tob zuj zus ntxiv. Yog tias Vajtswv tes hauj lwm raug teeb nyob ruaj khov mus ib txhis thiab tsis hloov pauv li, ces yuav tsis muaj dab tsi ntau rau tib neeg txoj kev paub txog ntawm Nws. Nyob rau ntu nruab nrab ntawm lub sij hawm ntawm kev tsim thiab sij hawm tam sim no, yam dab tsi uas Vajtswv tau ua nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, yam dab tsi uas Nws tau ua rau Tiam Hmoov Hlub, thiab yam dab tsi uas Nws ua rau Tiam Lub Nceeg Vaj—nej yuav tsum paub kom meej meej txog cov zeem muag no. Nej yuav tsum paub txog Vajtswv tes hauj lwm. Tsuas yog tom qab raws Yexus qab Petus thiaj maj mam paub txog ntau yam hauj lwm uas tus Ntsujplig ua nyob rau hauv Yexus xwb. Nws hais tias, “Kev siv tib neeg tej kev paub dhau los tsis tau txaus los ua kom ua tiav txoj kev paub; yuav tsum muaj ntau yam tshiab los ntawm Vajtswv tes hauj lwm los pab peb kom paub txog Nws.” Thaum pib, Petus ntseeg tias Yexus yog ib tug uas Vajtswv xa los, zoo li ib tug tub txib, thiab nws tsis pom Yexus li yog tus Khetos. Lub sij hawm no, thaum nws pib raws Yexus, Yexus nug nws hais tias, “Ximoos Npayauna, koj puas yuav raws Kuv mas?” Petus hais tias, “Kuv yuav tsum raws tus uas Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej txib los. Kuv yuav tsum lees paub tus uas raug xaiv los ntawm tus Vajntsujplig. Kuv yuav raws Koj.” Los ntawm nws cov lus, nws tuaj yeem pom tias Petus yeej tsis muaj kev paub txog Yexus li; nws muaj kev paub dhau los txog Vajtswv cov lus, tau saib xyuas nws tus kheej, thiab tau raug kev txom nyem rau Vajtswv, tab sis nws tsis muaj kev paub txog Vajtswv txoj hauj lwm. Tom qab muaj kev paub tau ib ntus, Petus pom Yexus ua ntau yam hauj lwm ntawm Vajtswv, nws pom Vajtswv txoj kev hlub, thiab nws pom ntau yam kev coj ua ntawm Vajtswv nyob hauv Yexus. Nws los kuj pom tias cov lus Yexus hais no tib neeg tsis muaj peev xwm hais tau, thiab tib neeg tsis muaj peev xwm ua tau tiav tes hauj lwm uas Yexus ua. Nyob rau hauv Yexus cov lus thiab cov hauj lwm, ntxiv mus, Petus pom ntau yam ntawm Vajtswv lub tswv yim, thiab ntau txoj hauj lwm ntawm tus yeeb yam uas muaj hwj huaj. Lub sij hawm uas nws tau paub, nws tsis tshua paub nws tus kheej nkaus xwb, tab sis kuj tau ua twb zoo saib Yexus txhua txoj hauj lwm, uas nws tau pom ntau yam tshiab, xws li, muaj ntau txoj kev hais qhia kom pom tus Vajtswv uas muaj qab hau nyob rau hauv tes hauj lwm uas Vajtswv siv Yexus ua, thiab tias Yexus txawv ntawm ib tug tib neeg dog dig hauv cov lus uas Nws tau hais thiab tej kev uas Nws coj, thiab txoj kev uas Nws saib xyuas pawg ntseeg thiab cov hauj lwm uas Nws tau ua. Yog li, Petus tau kawm ntau zaj lus qhia los ntawm Yexus uas nws yuav tsum tau kawm, thiab thaum txog lub sij hawm uas Yexus yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, nws tau txais ntau yam kev paub txog Yexus—txoj kev txawj ntse uas los ua lub hauv paus rau nws txoj kev ncaj ncees rau Yexus mus ib txhis thiab ntawm nws txoj kev raug ntsia taw tuaj saud hos taub hau tuaj hauv rau saum tus ntoo khaub lig uas nws tiv kev txom nyem vim yog rau tus Tswv. Txawm hais tias nws tau muaj qee cov kev xav phem thiab tsis muaj kev paub meej txog Yexus thaum pib los, tej yam zoo li ntawd yog ib qho ntawm tus tib neeg uas coj tsis ncaj. Thaum Yexus tab tom yuav sawv kev mus lawm, Nws hais rau Petus tias qhov Nws raug ntsia saum ntoo khaub lig yog txoj hauj lwm uas Nws tau los ua: Nws yog qhov tsim nyog uas Nws yuav tsum tau tso pov tseg lub hnub nyoog, thiab qhov kev tsis dawb huv no thiab tiam laus yuav tsum muab Nws ntsia rau saum ntoo khaub lig; Nws tau los ua tes dej num ntawm kev cawm dim, thiab, tau ua tiav txoj hauj lwm no, Nws tej hauj lwm yuav yog qhov kawg. Hnov cov lus no, Petus tau tu siab, thiab haj yam ncawg rau Yexus heev dua qub tuaj. Thaum Yexus raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, Petus quaj so kua muag iab twj ywm. Ua ntej lub sij hawm no, nws tau nug Yexus tias, “Kuv tus Tswv! Koj hais tias Koj yuav raug ntsia saum ntoo khaub lig. Tom qab Koj tau ncaim mus lawm, thaum twg peb mam rov pom Koj dua?” Puas yog tsis muaj tej ntsiab lus tsis zoo hauv cov lus nws hais? Puas yog tsis muaj tej kev xav phem txuam rau hauv lawv? Hauv nws lub siab, nws paub tias Yexus tau los ua kom tiav ib feem ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm, thiab tias tom qab Yexus ncaim lawm, tus Ntsujplig yuav nyob nrog nws; txawm tias Nws yuav raug ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej, txawm li ntawd los xij Vajtswv tus Ntsujplig yuav nrog nraim nws nyob. Lub sij hawm ntawd, Petus muaj qee cov kev paub txog Yexus: Nws paub tias Yexus tau raug xa los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig, tias Vajtswv tus Ntsujplig nyob nrog nraim Nws, thiab Yexus yog Vajtswv Tus Kheej ntag, tias Nws yog Khetos. Tab sis vim yog nws txoj kev hlub rau Yexus, thiab vim yog nws qhov kev qaug zog ntawm tib neeg, ua rau Petus tau hais cov lus ntawd. Yog tias, hauv txhua kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm, ib tug neeg tuaj yeem soj ntsuam thiab ntsib kev mob siab dhau los, ces tom qab ntawd tus neeg ntawd yuav maj mam tshawb pom Vajtswv txoj kev hlub. Thiab Povlauj ua dab tsi rau nws lub zeem muag? Thaum Yexus los tshwm rau nws, Povlauj tau hais tias, “Tus Tswv, Koj yog leej twg?” Yexus tau hais tias, “Kuv yog Yexus tus uas koj tsim txom.” Nov yog Povlauj lub zeem muag. Petus muab Yexus txoj kev sawv hauv qhov tuag rov los, Nws qhov tshwm los tau 40 hnub, thiab cov lus qhia txog Yexus lub neej ntawd ua nws lub zeem muag, txog ntua rau thaum nws txoj sia tu.

Tib neeg paub txog Vajtswv tes hauj lwm, los paub nws tus kheej, ntxuav nws tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj, thiab nrhiav kev loj hlob hauv lub neej, txhua yam rau qhov paub txog Vajtswv. Yog tias koj tsuas yog nrhiav kom paub koj tus kheej thiab saib xyuas koj tus kheej tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj, tab sis tsis muaj kev paub txog tias Vajtswv tes hauj lwm rau tib neeg yog dab tsi, txog Nws txoj kev cawm dim tias loj npaum li cas, los sis ntawm qhov seb koj tau paub Vajtswv txoj hauj lwm thiab ua pov thawj Nws cov hauj lwm li cas, ces qhov kev paub ntawm koj no yog ruam thiab tsis muaj qab hau. Yog tias koj xav tias ib tus neeg lub neej tau loj hlob tiav tsuas yog vim tias tus neeg ntawd muaj peev xwm muab qhov tseeb los xyaum ua tau thiab los ua siab ntev, qhov no txhais tau tias koj tseem tsis tau to taub lub ntsiab lus tiag ntawm lub neej los sis Vajtswv lub hom phiaj ua kom tib neeg zoo tiav log. Muaj ib hnub, thaum koj nyob hauv cov tsev teev ntuj, nrog cov tswv cuab ntawm Lub Tsev Teev Ntuj Kev Txhim Kho Tshiab los sis Lub Neej Lub Tsev Teev Ntuj, koj yuav pom ntau tus neeg ntseeg uas mob siab, uas lawv cov lus thov muaj “cov zeem muag” thiab tus uas, nrhiav lawv lub neej, hnov raug txhawb thiab raug coj los ntawm cov lus. Tsis tas li ntawd xwb, lawv muaj peev xwm nyob hauv ntau yam xwm txheej kom uv dhau thiab tso tseg lawv tus kheej tawm mus, thiab tsis raug coj ua los ntawm sab nqaij tawv. Lub sij hawm ntawd, koj yuav tsis muaj peev xwm qhia qhov sib txawv: Koj yuav ntseeg hais tias txhua yam lawv ua yog qhov yog, yog kev hais qhia kom pom txog yam ntuj tsim ntawm lub neej, thiab nws yog qhov tu siab kawg uas lub npe uas lawv ntseeg yog qhov tsis raug. Txoj kev pom zoo li ntawd tseem tsis yog kev xav ruam thiab lod? Vim li cas thiaj hais tias ntau tus neeg tsis muaj lub neej? Vim hais tias lawv tsis paub Vajtswv, thiab yog li thiaj hais tau tias lawv tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab, thiab tsis muaj lub neej. Yog tias koj txoj kev ntseeg Vajtswv tau mus txog ib theem uas koj muaj peev xwm paub meej txog cov hauj lwm ntawm Vajtswv, qhov tseeb ntawm Vajtswv, thiab txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, ces koj muaj qhov tseeb lawm. Yog tias koj tsis paub txog tes hauj lwm thiab tus yam ntxwv ntawm Vajtswv, ces tseem tshuav qee yam tsis muaj nyob hauv koj qhov kev paub dhau los. Yexus tau ua tiav ntawm Nws theem hauj lwm ntawd tau li cas, theem hauj lwm no raug ua tiav li cas, Vajtswv tau ua Nws txoj hauj lwm hauv Tiam Hmoov Hlub li cas thiab ua tiav yam hauj lwm dab tsi, yam hauj lwm dab tsi raug ua tiav nyob rau theem no—yog tias koj tsis muaj kev paub txhij txhua ntawm tej no, ces koj yeej yuav tsis tso siab thiab koj yuav ib txwm tsis nyab xeeb. Yog tias, tom qab ib ncua sij hawm ntawm txoj kev paub dhau los, koj muaj peev xwm paub txog txoj hauj lwm uas tau ua tiav los ntawm Vajtswv thiab txhua kauj ruam ntawm Nws txoj hauj lwm, thiab yog tias koj tau txais kev paub txhij txhua txog Vajtswv lub hom phiaj ntawm kev hais Nws cov lo lus, thiab vim li cas ntau cov lus uas Nws tau hais ho tsis tau muaj tiav, ces tej zaum koj yuav khav thiab tsis tuav txoj kev caum qab mus rau ntej, tsis muaj kev txhawj xeeb thiab kev tsim kho kom zoo. Nej yuav tsum pom tias Vajtswv tau ua tiav Nws txoj hauj lwm ntau heev. Nws siv cov lus Nws hais, tsim kho kom tib neeg zoo thiab hloov nws cov kev xav phem los ntawm ntau hom lus sib txawv. Txhua yam kev txom nyem uas nej tau tiv dhau los, txhua yam kev tsim kho kom zoo uas nej raug dhau los, txoj kev saib xyuas uas nej tau lees paub nyob hauv nej, txoj kev qhuab qhia uas nej tau ntsib—tej no tau ua tiav los ntawm cov lus uas Vajtswv tau hais. Tib neeg ua raws Vajtswv vim yog dab tsi? Nws ua raws vim yog Vajtswv cov lus! Vajtswv cov lus yog qhov txawv heev, thiab lawv tuaj yeem txhawb tib neeg lub siab, nthuav tawm txog tej yam faus tob rau hauv nws, ua rau nws paub txog yam xwm txheej uas tshwm sim nyob rau yav dhau los, thiab tso cai rau nws mus rau yav tom ntej. Yog li ntawd tib neeg nyiaj dhau kev txom nyem vim yog Vajtswv cov lus, thiab nws kuj ua kom zoo tiav log vim Vajtswv cov lus: Tsuas yog nyob rau lub sij hawm no tib neeg thiaj li ua raws Vajtswv xwb. Qhov uas tib neeg yuav tsum ua nyob rau theem no yog lees txais Vajtswv cov lus, thiab tsis hais txog qhov tias seb nws yuav ua kom zoo tiav log los sis raug cob rau kev tsim kho kom zoo, Vajtswv cov lus yog qhov tseem ceeb. Nov yog Vajtswv tes hauj lwm, thiab qhov no kuj yog lub zeem muag uas tib neeg yuav tsum paub niaj hnub no.

Vajtswv yuav tsim kom tib neeg kom zoo tiav log li cas? Vajtswv tus moj yam yog dab tsi? Muaj dab tsi nyob hauv Nws tus moj yam? Yuav kom paub meej txog txhua yam no: ib tug hu ua kev tshaj tawm Vajtswv lub npe, ib tug hu nws ua lus tim khawv rau Vajtswv, thiab ib tug hu ua nws yog kev qhuas Vajtswv. Tib neeg yuav, hais raws li lub hauv paus ntawm kev paub txog Vajtswv, thaum kawg ua kev hloov pauv hauv nws lub neej tus yam ntxwv. Tib neeg yim tau txais kev saib xyuas thiab tau raug kho kom zoo, nws yim muaj zog ntau tuaj; Vajtswv yim ua hauj lwm ntau kauj ruam, ua rau tib neeg yim zoo tiav log. Niaj hnub no, nyob rau hauv tib neeg txoj kev paub, txhua kauj ruam ntawm Vajtswv txoj hauj lwm yog tig rov qab los rau ntawm nws cov kev xav phem, thiab txhua yam nyob dhau tib neeg txoj kev txawj ntse thiab nyob sab nraud ntawm nws cov kev cia siab. Vajtswv muab txhua yam uas tib neeg xav tau, thiab hauv txhua qhov kev hwm no yog qhov txawv ntawm nws cov kev xav phem. Vajtswv hais tawm Nws cov lus hauv lub sij hawm uas koj qaug zog; tsuas yog txoj hauv kev no Nws thiaj li tuaj yeem muab lub neej rau koj xwb. Los ntawm rov qab mus rau ntawm koj cov kev xav phem, Nws ua rau koj lees yuav qhov kev saib xyuas ntawm Vajtswv; tsuas yog tib txoj hauv kev no koj thiaj li tuaj yeem tshem tawm koj tus kheej ntawm koj txoj kev coj tsis ncaj. Niaj hnub no, Vajtswv uas yug los ua neeg ua hauj lwm nyob rau hauv ib tug yam ntxwv ntawm lub hwj huaj hauv kev sib hwm, tab sis nyob rau lwm qhov Nws ua hauj lwm nyob rau hauv ib tug yam ntxwv ntawm txoj kev ua neej nyob. Thaum twg koj tsum kev tsis lees paub txhua txoj hauj lwm ntawm Vajtswv, thaum twg koj muaj peev xwm zwm rau tawm tsis hais yam uas Vajtswv hais los sis ua nyob rau hauv tus yam ntxwv ntawm txoj kev ua neej nyob, thaum twg koj muaj peev xwm zwm rau thiab nkag siab tsis hais qhov xwm txheej dab tsi Nws tshwm sim, thiab thaum twg koj tau txais kev paub tiag tiag, tsuas yog tom qab ntawd koj thiaj li tuaj yeem paub tseeb tias Nws yog Vajtswv, tsuas yog thaum ntawd koj thiaj li tso tseg kev tsim cov kev xav phem, thiab tsuas yog thaum ntawd koj thiaj li yuav raws Nws mus kom txog qhov kawg. Muaj tswv yim rau Vajtswv txoj hauj lwm, thiab Nws paub tias tib neeg yuav ua tau lus tim khawv ruaj khov rau Nws. Nws paub tias tib neeg txoj kev qaug zog nyob qhov twg, thiab cov lus Nws hais tuaj yeem lo nkaus rau ntawm koj qhov kev qaug zog uas tseem ceeb, tab sis Nws kuj siv Nws cov lus zoo thiab muaj tswv yim ua kom koj sawv ruaj nrees ua lus tim khawv txog Nws. Tej no yog cov txuj ci tseem ceeb ntawm Vajtswv. Teg dej num uas Vajtswv ua yog yam uas tib neeg tsis muaj peev xwm xav tau. Cov hom kev coj tsis ncaj twg uas tib neeg, tab tom ua hauv cev nqaij daim tawv, tab tom muaj, thiab yam uas xam tias yog lub tseem ntsiab ntawm tib neeg—txhua yam no yog qhia tshwm los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim, uas ua rau tib neeg tsis muaj chaw nkaum ntawm nws txoj kev poob ntsej muag.

Vajtswv ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas kom tib neeg thiaj li tau txais kev paub txog Nws, thiab ua lus tim khawv rau Nws. Yog tsis muaj Nws txoj kev txiav txim txog tib neeg tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj, tib neeg tsis tuaj yeem paub Nws tus moj yam kev ncaj ncees, uas ua rau tsis muaj kev txhaum, thiab tib neeg yuav tsis muaj peev xwm tig nws txoj kev paub qub txog Vajtswv mus rau qhov tshiab. Rau txiaj ntsig ntawm Nws tej lus tim khawv, thiab rau Nws kev cawm, Nws ua rau tib neeg paub Nws tus kheej tag nrho, yog li ua rau kom tib neeg, los ntawm Nws txoj kev tshwm sim hauv cov pej xeem, ua tiav txoj kev paub ntawm Vajtswv, kom hloov pauv hauv nws tus yam ntxwv, thiab ua lus tim khawv zoo rau Vajtswv. Txoj kev hloov pauv ntawm tib neeg tus yam ntxwv raug ua tiav los ntawm ntau yam hauj lwm ntawm Vajtswv; yog tsis muaj kev hloov pauv ntawm nws tus yam ntxwv li ntawd, tib neeg yuav tsis tuaj yeem ua lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv lub siab. Qhov kev hloov pauv ntawm tib neeg tus yam ntxwv ua pov thawj qhia tias tib neeg tau tso nws tus kheej dim ntawm txoj kev ua qhev rau Ntxwgnyoog thiab los ntawm txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab tau dhau los ua tus qauv thiab tus qauv piv txwv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm, ib tug tim khawv ntawm Vajtswv, thiab yog ib tug uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Niaj hnub no, Vajtswv uas yug los ua neeg los ua Nws txoj hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab Nws xav kom tib neeg ua tiav txoj kev paub txog Nws, mloog Nws lus, ua lus tim khawv rau Nws, kom paub txog Nws txoj kev xyaum ua thiab ib txwm ua hauj lwm, los mloog tag nrho Nws cov lus thiab tes hauj lwm uas tsis ua raws li tib neeg tej kev xav phem, thiab los ua lus tim khawv rau txhua txoj hauj lwm Nws ua los cawm tib neeg, ib yam nkaus li txhua tes dej num uas Nws tau ua kom kov yeej tib neeg. Cov uas ua lus tim khawv rau Vajtswv yuav tsum muaj kev paub txog Vajtswv; tsuas yog hom lus tim khawv zoo no xwb thiaj li yog thiab muaj tseeb, thiab tsuas yog cov lus tim khawv zoo no xwb thiaj tuaj yeem ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag. Vajtswv siv cov neeg uas tau los paub Nws los ntawm Nws li kev txiav txim thiab kev rau txim, saib xyuas thiab txiav, los ua lus tim khawv rau Nws. Nws siv cov uas tau raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog kom ua lus tim khawv rau Nws, thiab Nws kuj siv cov uas hloov tus yam ntxwv, thiab cov uas muaj tej no tau txais Nws cov koob hmoov, los ua lus tim khawv rau Nws. Nws tsis xav tau kom tib neeg los hais lus qhuas Nws ntawm ncauj, thiab Nws xav tau lus qhuas thiab ua lus tim khawv los ntawm Ntxwgnyoog, uas tsis tau txais kev cawm dim los ntawm Nws. Tsuas yog cov uas paub Vajtswv thiaj tsim nyog ua lus tim khawv rau Nws xwb, thiab tsuas yog cov uas tau hloov lawv tus yam ntxwv thiaj tsim nyog ua lus tim khawv rau Nws. Vajtswv yuav tsis cia tib neeg txhob txwm tsim kev txaj muag rau Nws lub npe.

Lus taw qhia:

a. Qhov ntawv thaum chiv thawj sau hais tias “Tes hauj lwm ntawm kev paub txog Vajtswv.”

Qhov Dhau Los: Ib Qho Tham Luv Luv Txog “Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo Tau Los Txog Lawm”

Ntxiv Mus: Petus Los Paub Yexus Tau Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No