Ib Qho Tham Luv Luv Txog “Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo Tau Los Txog Lawm”

Nej xav li cas txog lub zeem muag ntawm Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo? Qee tus neeg xav txog nws ntau heev, thiab lawv hais tias: “Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo yuav kav ib txhiab xyoo hauv ntiaj teb no, yog li ntawd yog hais tias cov txwj laus hauv pawg ntseeg tsis tau yuav poj niam, lawv puas yuav tsum tau yuav poj niam? Kuv tsev neeg tsis muaj nyiaj, puas yog kuv yuav tsum tau pib khwv nyiaj? …” Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo yog dab tsi? Nej puas paub? Tib neeg yog neeg dig muag thiab raug kev txom nyem ntau heev lawm. Qhov tseeb, Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo tseem tsis tau los txog. Thaum nyob rau hauv theem ntawm qhov ua kom tib neeg zoo tiav log, Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo tsuas yog ib txoj kev paub xwb; thaum lub sij hawm uas Vajtswv tau hais txog Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo, tib neeg yuav raug ua kom zoo tiav log. Yav dhau los, tau hais tias tib neeg yuav ua zoo li cov neeg dawb huv thiab sawv khov kho hauv thaj av ntawm Xi-ene. Tsuas yog thaum tib neeg raug ua zoo tiav log—thaum lawv los ua cov neeg dawb huv uas tau hais los ntawm Vajtswv—Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo yuav los txog thaum ntawd. Thaum Vajtswv ua kom tib neeg zoo tiav log, Nws ntxuav kom lawv dawb huv, thiab lawv yim dawb huv ua rau lawv yim rais los yog cov neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Thaum kev tsis dawb huv, kev ntxeev siab, kev tawm tsam, thiab tej yam ntawm lub cev nqaij daim tawv hauv koj raug tshem tawm lawm, thaum koj raug ntxuav kom dawb huv lawm, ces koj yuav yog tus neeg uas Vajtswv hlub (muab hais ua lwm lo lus, koj yuav yog ib tug neeg dawb huv); thaum koj raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv thiab dhau los ua ib tug neeg dawb huv lawm, koj yuav tau nyob rau hauv Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo. Tam sim no yog Tiam Lub Nceeg Vaj. Nyob hauv Tiam Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo tib neeg yuav vam khom Vajtswv cov lus rau kev ua neej nyob, thiab txhua haiv neeg yuav los nyob rau hauv qab Vajtswv lub npe, thiab txhua tus yuav los nyeem Vajtswv cov lus. Lub sij hawm ntawd, qee leej yuav siv xov tooj hu, qee leej yuav xa ntawv hauv xov tooj … lawv yuav siv txhua txoj hau kev los nkag mus rau Vajtswv cov lus, thiab nej los ib yam nkaus, yuav nkag los rau hauv qab Vajtswv cov lus. Tag nrho cov no yog yam uas tshwm sim tom qab tib neeg raug ua kom zoo tiav log lawm. Niaj hnub no, tib neeg raug ua kom zoo tiav log, raug lim kom dawb huv, raug qhia kom paub, thiab raug coj qhia los ntawm cov lus; qhov no yog Tiam Lub Nceeg Vaj, nws yog theem ntawm cov tib neeg raug ua kom zoo tiav log, thiab nws tsis muaj kev sib txuas rau Tiam Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo. Thaum lub caij nyoog Tiam Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo, cov tib neeg twb tau ua kom zoo tiav log lawm thiab cov moj yam coj tsis ncaj hauv lawv twb raug ntxuav kom huv lawm. Lub sij hawm ntawd, cov lus uas tau hais los ntawm Vajtswv yuav coj tib neeg ua ib qib zuj zus, thiab nthuav tawm txhua qhov tsis paub meej txog Vajtswv tes hauj lwm txij li lub sij hawm ntawm kev tsim txhua yam los txog niaj hnub no, thiab Nws cov lus yuav qhia rau tib neeg txog Vajtswv kev ua hauj lwm hauv txhua tiam thiab txhua hnub, txog txoj kev uas Nws coj tib neeg nyob rau hauv li cas, tes hauj lwm Nws ua hauv sab ntsujplig, thiab yuav qhia lawv txog ntawm qhov kev hloov pauv ntawm sab ntsujplig. Tsuas yog tom qab ntawd xwb thiaj li yuav yog Tiam Txoj Lus; tam sim no nws tsuas yog nyob rau hauv tus yam ntxwv uas paub xwb. Yog tias tib neeg tsis raug ua kom zoo tiav log thiab raug ntxuav kom dawb huv, lawv yuav tsis muaj txoj hau kev nyob tau ib txhiab xyoo hauv ntiaj teb, thiab lawv lub cev nqaij daim tawv yuav lwj yam zam tsis tau; yog tias tib neeg raug ntxuav kom dawb huv rau sab hauv, thiab lawv tsis yog Ntxwgnyoog thiab lub cev nqaij daim tawv ntxiv lawm, ces lawv yuav nyob ciaj sia rau hauv lub ntiaj teb no mus ntxiv. Nyob rau theem no koj yeej tseem ua neej dig muag, thiab txhua yam uas nej tau paub yog kev hlub tshua Vajtswv thiab ua tim khawv rau Nws txhua hnub uas nej nyob hauv lub ntiaj teb no.

“Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo Tau Los Txog Lawm” yog ib zaj lus faj lem, nws zoo ib yam li ib co lus uas qhia txog yav tom ntej ntawm ib tug neeg cev Vajtswv lus, yog ib yam uas Vajtswv hais lus fej lem qhia tseg tias dab tsi yuav tshwm sim nyob rau yav tom ntej. Cov lus uas Vajtswv hais txog yav tom ntej thiab cov lus uas Nws hais niaj hnub no tsis zoo tib yam li: Cov lus yav tom ntej yuav coj tiam no, hos cov lus Nws hais niaj hnub no ua rau tib neeg ua kom tib neeg zoo tiav log, lim kom lawv dawb huv, thiab saib xyuas lawv. Tiam Txoj Lus yav tom ntej sib txawv Tiam Txoj Lus niaj hnub no. Niaj hnub no, tag nrho cov lus uas Vajtswv hais—tsis hais txog txoj hau kev uas Nws hais—yog los ua kom tib neeg zoo tiav log, los ntxuav kom qhov uas qias nyob hauv lawv dawb huv, ua kom lawv dawb huv, thiab ua rau lawv ncaj ncees nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Cov lus uas tau hais niaj hnub no, thiab cov lus hais rau yav tom ntej, yog nyias muaj nyias. Cov lus uas tau hais nyob rau hauv Tiam Lub Nceeg Vaj yog los ua rau kom tib neeg nkag mus rau hauv txhua qhov kev cob qhia, los coj tib neeg mus rau txoj kev yog hauv txhua yam, los ntiab txhua yam uas tsis dawb huv nyob hauv lawv tawm mus. Qhov no yog yam uas Vajtswv ua nyob rau tiam no. Nws tsim lub hauv paus ntawm Nws cov lus rau hauv txhua tus neeg, Nws ua kom Nws cov lus rais los ua lub neej ntawm txhua tus neeg, thiab Nws siv Nws cov lus los qhia kom lawv paub thiab coj lawv lub siab. Thiab thaum twg lawv tsis quav ntsej txog Vajtswv lub siab nyiam, Vajtswv cov lus yuav nyob hauv lawv thuam thiab qhuab ntuas lawv. Cov lus niaj hnub no yog tib neeg lub neej txoj sia; lawv muab txhua yam uas tib neeg xav tau kiag, txhua yam uas koj tsis muaj nyob sab hauv nruab siab yog tau muab los ntawm Vajtswv cov lus, thiab txhua tus uas lees txais Vajtswv cov lus raug qhia kom paub los ntawm kev noj thiab haus Nws cov lus. Cov lus uas tau hais los ntawm Vajtswv rau yav tom ntej yuav coj kev rau tib neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb; niaj hnub no, cov lus no tsuas yog tau hais nyob hauv Suav Teb nkaus xwb, thiab lawv tsis sawv cev rau cov lus uas tau hais thoob plaws hauv qab ntuj khwb no. Vajtswv tsuas yuav hais lus rau tag nrho lub qab ntuj khwb no thaum Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo Tau los txog nkaus xwb. Kom paub txog tias cov lus uas Vajtswv tau hais niaj hnub no txhua lo yog los ua kom tib neeg zoo tiav log; cov lus uas Vajtswv tau hais nyob rau theem no yog los pab rau tib neeg cov kev xav tau, tsis yog ua kom koj pom qhov kev paub los sis pom tej txuj ci tseem ceeb ntawm Vajtswv. Tias Nws tau hais lus hauv ntau txoj hau kev yog kom los muab tau cov kev xav tau rau tib neeg. Tiam Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo tseem tsis tau los txog—Tiam Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo uas tau hais txog yog hnub ntawm Vajtswv lub yeeb koob. Tom qab Yexus tes hauj lwm hauv lub xeev Yudas tau ua tiav lawm, Vajtswv muab Nws tes hauj lwm tshais mus rau Suav Teb thiab tsim lwm lub phiaj xwm. Nws ua lwm ntu ntawm Nws tes hauj lwm rau hauv nej, Nws ua tes hauj lwm uas ua kom tib neeg zoo tiav log los ntawm cov lus, thiab Nws siv cov lus los ua rau kom tib neeg raug kev txom nyem ntau yam thiab tau txais koob hmoov ntau los ntawm Vajtswv txoj kev tshav ntuj. Theem ntawm tes hauj lwm no yuav tsim kom muaj ib pab neeg uas tau kov yeej, thiab tom qab Nws tau ua pab pawg uas kov yeej no lawm, lawv yuav tuaj yeem ua tim khawv rau Nws cov kev ua, lawv yuav tuaj yeem ua neej nyob nrog qhov tseeb, thiab lawv yuav ua rau Nws txaus siab thiab muab siab npuab Nws kom txog hnub tuag, thiab hauv txoj hau kev no Vajtswv yuav tau txais yeeb koob. Thaum Vajtswv tau txais koob meej—ntawd yog, thaum Nws tau ua pab pawg ntawm cov neeg no kom zoo tiav log lawm—thaum ntawd yuav yog Tiam Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo.

Yexus tau los nyob hauv ntiaj teb tau peb caug-peb xyoos ntau, Nws los ua tes hauj lwm ntawm kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab los ntawm qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig Vajtswv tau txais ib feem ntawm Nws lub yeeb koob lawm. Thaum Vajtswv los rau hauv lub cev nqaij daim tawv, Nws muaj peev xwm txo hwj chim thiab muab zais tau, thiab muaj peev xwm tiv kev txom nyem ntau yam kawg nkaus. Txawm hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej los xij, Nws tseem tiv dhau tib neeg txhua qhov kev txaj muag thiab txhua yam kev ntxeev siab, thiab Nws tiv dhau kev txom nyem uas raug ntsia hlau ntsia rau saum tus ntoo khaub lig kom ua tiav tes hauj lwm ntawm kev cawm dim. Tom qab theem no ntawm tes hauj lwm no tau xaus lawm, txawm hais tias tib neeg pom tias Vajtswv tau txais lub yeeb koob zoo los, qhov no tsis yog tag nrho ntawm Nws lub yeeb koob; tsuas yog ib feem ntawm Nws lub yeeb koob xwb, uas Nws tau txais los ntawm Yexus. Txawm hais tias Yexus muaj peev xwm nyiaj dhau txhua yam kev nyuaj siab, kom txo hwj chim thiab raug zais, muab ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Vajtswv los, Vajtswv tsuas tau ib feem ntawm Nws lub yeeb koob xwb, thiab Nws lub yeeb koob tau txais nyob hauv teb chaws Yixayee. Vajtswv tseem muaj dua lwm feem ntawm lub yeeb koob: los hauv ntiaj teb los nqis tes ua hauj lwm thiab ua rau ib pawg neeg kom zoo tiav log. Thaum lub sij hawm Yexus theem ntawm tes hauj lwm, Nws tau ua qee yam zoo dua li ib txwm, tab sis theem ntawm tes hauj lwm ntawd tsis yog tsuas yog los ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj nkaus xwb. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog uas qhia tias Yexus tuaj yeem nyiaj tau kev txom nyem, thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Vajtswv, Yexus tau raug kev txom nyem heev vim Nws hlub Vajtswv thiab tias, txawm hais tias Vajtswv tso Nws tseg los, Nws tseem kam txi Nws txoj sia kom ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Tom qab Vajtswv tau ua tiav Nws tes hauj lwm hauv teb chaws Yixayee thiab Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm, Vajtswv tau txais yeeb koob, thiab Nws tau muaj lus tim khawv rau Ntxwgnyoog. Nej tsis paub thiab tsis tau pom dua tias Vajtswv tau los ua neeg nyob Suav Teb li cas, yog li ntawd nej yuav ua li cas pom tau hais tias Vajtswv tau txais yeeb koob lawm? Thaum Vajtswv ua qhov kev kov yeej nej ntau, thiab nej sawv ruaj khov, ces theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm no ua tau tiav lawm, thiab qhov no yog ib feem ntawm Vajtswv lub yeeb koob. Nej tsuas pom txog qhov no xwb, thiab nej tseem tsis tau raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, tseem tsis tau muab tag nrho nej lub siab rau Vajtswv. Nej tseem tsis tau pom tag nrho lub yeeb koob no; nej tsuas pom tias Vajtswv twb tau kov yeej nej lub siab lawm xwb, tias nej yuav tsis tso Nws tseg, thiab yuav raws Vajtswv mus kom kawg kiag thiab nej lub siab yuav tsis hloov, thiab tias qhov no yog Vajtswv lub yeeb koob. Koj pom dab tsi hauv Vajtswv lub yeeb koob? Qhov cuam tshuam ntawm Nws tes hauj lwm hauv tib neeg. Cov neeg pom tias Vajtswv ntxim hlub heev, lawv muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab, thiab tsis kam tso Nws tseg, thiab qhov no yog Vajtswv lub yeeb koob. Thaum lub zog ntawm cov kwv tij thiab cov muam ntawm cov ntseeg loj hlob tuaj, thiab lawv tuaj yeem hlub Vajtswv los ntawm lawv lub siab, pom qhov zoo tshaj plaws ntawm tes hauj lwm ua tiav los ntawm Vajtswv, qhov tsis muaj ib yam dab tsi piv tau ntawm Nws cov lus, thaum lawv pom tias Nws cov lus muaj cai thiab Nws tuaj yeem ua Nws tes hauj lwm hauv lub nroog dab ntawm cov Neeg Suav daim av loj, thaum, txawm hais tias tib neeg qaug zog los, lawv lub siab los pe hawm ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab lawv txaus siab lees txais Vajtswv cov lus, thiab thaum twg, txawm tias lawv qaug zog thiab tsis muaj nqis, lawv muaj peev xwm pom tias Vajtswv cov lus zoo ntxim nyiam kawg, thiab tsim nyog lawv hlub lawm, ces qhov no yog Vajtswv lub yeeb koob. Thaum hnub uas cov neeg tau raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, thiab muaj peev xwm mus zwm rau Nws, thiab muaj peev xwm mloog Vajtswv lus tag nrho, thiab tso lawv txoj kev cia siab thiab txoj hmoo tseg nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes, ces yuav tau txais tag nrho ntu ob ntawm Vajtswv lub yeeb koob. Uas yog hais tau tias, thaum twg tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau tau ua tiav log lawm, Nws tes hauj lwm hauv Suav Teb av loj thiaj li yuav xaus. Muab hais ua lwm lo lus, thaum twg cov neeg tau raug xaiv cia thiab raug xaiv los ntawm Vajtswv tau raug ua kom zoo tiav log lawm, Vajtswv yuav tau txais lub yeeb koob. Vajtswv tau hais tias Nws tau coj feem ob ntawm Nws lub yeeb koob mus rau Sab Hnub Tuaj, tab sis qhov no tseem tsis tuaj yeem saib pom los ntawm qhov muag. Vajtswv tau coj Nws tes hauj lwm mus rau Sab Hnub Tuaj lawm: Nws twb tau los mus rau Sab Hnub Tuaj lawm, thiab nov yog Vajtswv lub yeeb koob. Niaj hnub no, txawm hais tias Nws tes hauj lwm tseem tsis tau ua tiav los, vim tias Vajtswv tau txiav txim siab ua hauj lwm, nws yeej yuav tsum ua tiav. Vajtswv tau txiav txim siab tias Nws yuav ua tiav tes hauj lwm no hauv Suav Teb, thiab Nws tau txiav txim siab ua kom nej ua tiav. Yog li, Nws tsis pub nej dim kiag li—Nws twb tau kov yeej nej lub siab ntsws lawm, thiab koj yuav tsum tau mus ua raws li tab txawm tias koj yeem los sis tsis yeem, thiab thaum twg Vajtswv muab tau nej lawm, ces Vajtswv tau txais koob meej. Niaj hnub no, Vajtswv tseem tsis tau tau txais yeeb koob kom tag nrho, vim tias nej tseem tsis tau raug ua kom zoo tiav log. Txawm hais tias nej lub siab tau tig rov qab mus cuag Vajtswv lawm los, tseem muaj ntau yam kev qaug zog ntawm nej lub cev nqaij daim tawv, nej tsis muaj peev xwm ua kom haum Vajtswv siab, nej tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, thiab nej tseem muaj ntau yam tsis zoo uas nej yuav tsum tshem tawm ntawm nej tus kheej thiab nej tseem yuav tsum tau ntsib ntau yam kev sim siab thiab kev tsim kho kom zoo. Tsuas yog tib txoj kev ntawd xwb thiaj ua rau nej cov moj yam ntawm lub neej pauv thiab Vajtswv thiaj muab tau nej.

Qhov Dhau Los: Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag

Ntxiv Mus: Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tim Khawv rau Vajtswv Tau

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No