Tsuas Yog Cov Neeg Uas Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm Niaj Hnub No Xwb Thiaj Ua Tau Dej Num Rau Vajtswv

Txhawm rau qhov ua lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua kom tus zaj loj liab ploog txaj muag, ib tug neeg yuav tsum muaj ib lub hauv paus ntsiab lus, thiab ib tug yuav tsum muaj ib tug yam ntxwv: Ib tug yuav tsum hlub Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab thiab nkag mus rau hauv Nws cov lus. Yog tias koj tsis nkag mus rau hauv Vajtswv cov lus, ces koj yuav tsis muaj txoj hau kev mus ua kom Ntxwgnyoog txaj muag. Los ntawm txoj kev loj hlob hauv koj lub neej, koj tso tseg tus zaj loj liab ploog thiab coj kev ua kom poob ntsej muag mus rau nws; tsuas yog qhov no thiaj li yog qhov kev txaj muag tiag rau tus zaj loj liab ploog xwb. Koj yim kam muab Vajtswv cov lus coj mus siv ntau npaum cas, yim muaj pov thawj ntau npaum ntawd rau koj txoj kev hlub Vajtswv thiab koj tsis nyiam tus zaj loj liab ploog kiag li; koj yim ua raws li Vajtswv cov lus, yim muaj pov thawj ntau dua ntawm qhov kev xav yuav muaj tseeb. Cov neeg uas tsis zwm nrog cov lus ntawm Vajtswv yog cov neeg tsis muaj lub neej. Cov neeg zoo li no yog cov neeg sab nraud ntawm Vajtswv cov lus, uas zwm rau kev ntseeg. Cov neeg uas ntseeg Vajtswv tiag muaj kev paub zoo txog Vajtswv cov lus los ntawm kev noj thiab haus Nws cov lus. Yog tias koj tsis zwm rau Vajtswv cov lus, ces koj tsis tuaj yeem noj thiab haus tau Nws cov lus tiag, thiab yog tias koj tsis muaj kev paub txog Vajtswv cov lus, ces koj tsis muaj dab tsi txog ntawm kev ua tim khawv rau Vajtswv los yog ua rau kom Vajtswv txaus siab.

Nyob rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, ib tug neeg yuav tsum paub Vajtswv li cas? Ib tug neeg yuav tsum los paub txog Vajtswv los ntawm cov lus thiab kev ua hauj lwm ntawm Vajtswv niaj hnub no, yam tsis muaj qhov tsis ncaj los sis ntseeg yuam kev, thiab, ua ntej txhua yam, ib tug yuav tsum paub txog Vajtswv txoj hauj lwm. Qhov no yog lub hauv paus ntawm txoj kev paub txog Vajtswv. Tag nrho cov neeg uas ntseeg yuam kev uas tsis muaj kev nkag siab zoo txog ntawm Vajtswv cov lus yog kev ntseeg raws cov kev xav phem; lawv yog cov muaj kev to taub tsis ncaj thiab yuam kev rhuav. Cov txuj ci zoo tshaj plaws ntawm tus yam ntxwv ntawm txoj kev ntseeg yog kev muab Vajtswv cov lus uas tau nkag siab yav dhau los ntawd thiab muab Vajtswv cov lus niaj hnub no coj los ntsuas sib piv. Yog tias, thaum ua dej num rau Vajtswv niaj hnub no, koj tuav rawv rau yam uas tau tshwm sim los ntawm Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia yav dhau los, ces koj dej num yuav ua rau tab kaum, thiab koj txoj kev xyaum ua yuav qub dhau lawm, tsis muaj dab tsi tshaj kev ua kab ke fab kev ntseeg. Yog tias koj ntseeg tias cov uas ua dej num rau Vajtswv yuav tsum txo hwj chim thiab ua siab ntev, nyob rau ntawm lwm cov cwj pwm zoo, thiab yog tias koj muab cov kev paub zoo no tso rau txoj kev xyaum niaj hnub no, ces cov kev paub zoo li no yog kev xav fab kev ntseeg; qhov kev xyaum ua zoo li ntawd tau dhau los ua kev ntxias dag. Kab lus tias “cov kev xav fab kev ntseeg” yog hais txog yam uas dhau los thiab qub dhau (suav nrog txoj kev nkag siab cov lus uas Vajtswv tau hais yav dhau los thiab lub teeb qhia ncaj qha los ntawm tus Vajntsujplig), thiab yog hais tias lawv tau raug coj los xyaum ua nyob rau niaj hnub no, ces lawv cuam tshuam Vajtswv txoj hauj lwm thiab tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau tib neeg. Yog tias tib neeg tsis muaj peev xwm ntxuav tej ntawd tawm ntawm lawv tus kheej uas yog cov kev xav fab kev ntseeg, ces tej no yuav dhau los ua kev cuam tshuam loj rau lawv cov kev ua dej num rau Vajtswv. Cov neeg uas muaj cov kev xav fab kev ntseeg tsis muaj txoj hau kev los ua raws li cov kauj ruam ntawm tus Vajntsujplig tes hauj lwm—lawv poob ib kauj ruam rov tom qab, ces ob. Qhov no vim hais tias cov kev xav fab kev ntseeg no ua rau tib neeg rais los ua tus neeg uas qhuas tias yus tus kheej ncaj ncees thiab ua neeg khav theeb. Vajtswv tsis muaj kev xav txog yam Nws tau hais thiab tau ua yav dhau los; yog tias muaj qee yam qub dhau lawm, Nws qhov ntawd tshem tawm. Puas yog koj yeej tsis muaj peev xwm tso tseg koj cov kev xav tiag tiag li? Yog tias koj tuav rawv cov lus uas Vajtswv tau hais yav dhau los, qhov no puas qhia tau tias koj paub Vajtswv tes hauj lwm no ma? Yog tias koj tsis muaj peev xwm lees txais qhov kev qhia ntawm tus Vajntsujplig hnub no, tab sis ho tuav rawv qhov kev qhia yav dhau los, qhov no puas tuaj yeem ua pov thawj tias koj tau ua raws li Vajtswv cov hneev taw ma? Puas yog koj yeej tseem tsis muaj peev xwm tso tseg koj cov kev xav fab kev ntseeg li? Yog tias muaj li no, ces koj yuav rais los ua tus neeg tawm tsam Vajtswv.

Yog tias tib neeg muaj peev xwm tso tseg cov kev xav fab kev ntseeg, lawv yuav tsis siv lawv lub siab los ntsuas cov lus thiab cov hauj lwm ntawm Vajtswv niaj hnub no, thiab yuav mloog ncaj qha. Txawm hais tias Vajtswv txoj hauj lwm niaj hnub no tsis zoo li yav dhau los, los koj tseem muaj peev xwm tso tseg qhov kev xav txog ntawm qhov yav dhau los thiab cia li ncaj qha los mloog Vajtswv txoj hauj lwm niaj hnub no. Yog tias koj muaj peev xwm nkag siab tias koj yuav tsum muab qhov kev txaus siab rau qhov chaw uas Vajtswv ua txoj hauj lwm niaj hnub no, yam tsis hais txog tias Vajtswv tau ua hauj lwm yav dhau los li cas, ces koj thiaj li yog ib tug neeg uas tau tso tseg lawv cov kev xav fab kev ntseeg, tus uas mloog Vajtswv lus, thiab yog tus uas muaj peev xwm mloog txoj hauj lwm thiab cov lus ntawm Vajtswv thiab ua raws Nws cov hneev taw. Qhov no, koj thiaj yuav yog ib tug neeg uas mloog Vajtswv lus tiag tiag. Koj tsis tshawb nrhiav los sis txheeb xyuas Vajtswv tes hauj lwm; nws zoo tib yam nkaus li qhov Vajtswv tau hnov qab Nws cov hauj lwm yav dhau los, thiab koj los ib yam nkaus, tau hnov qab nws lawm. Tam sim no yog tam sim no, thiab yav dhau los yog yav dhau los, thiab vim hais tias hnub no, Vajtswv tau muab txoj hauj lwm uas Nws tau ua yav dhau los tso pov tseg lawm, koj yuav tsum tsis txhob nyob nrog nws. Tsuas yog tus neeg zoo li no xwb thiaj yog ib tug uas mloog Vajtswv lus tiag thiab tau tso lawv cov kev xav fab kev ntseeg tseg tag nrho.

Vim hais tias yeej ib txwm muaj kev txhim kho tshiab hauv Vajtswv tes hauj lwm, muaj tej hauj lwm dhau los thiab qub lawm thaum tes hauj lwm tshiab tshwm sim tuaj. Cov hauj lwm sib txawv hom, qub thiab tshiab no, tsis muaj qhov sib xws, tab sis ua tiav; txhua kauj ruam yog txuas los ntawm kauj ruam kawg. Vim tias muaj tes hauj lwm tshiab, cov khoom qub yuav tsum, tseeb tiag, raug tshem tawm. Piv txwv li, qee qhov kev coj ua uas raug lees txais los ntev thiab kev coj tus cwj pwm kev hais lus los ntawm tib neeg, txuas nrog tib neeg txoj kev paub thiab kev qhia ntau lub xyoo, tau tsim txhua yam thiab hom kev xav hauv tib neeg lub hlwb. Uas Vajtswv tseem tsis tau qhia tawm Nws lub ntsej muag tiag tiag thiab tus yam ntxwv rau tib neeg, nrog rau kev sib kis, ntau xyoo, ntawm cov kev xav qub los puag thaum ub los kuj tseem muaj qhov tseeb nyob rau hauv tib neeg cov kev xav zoo li ntawd. Tej zaum nws yuav hais tau tias, nyob rau thaum tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv, txoj kev haub ntxias ntawm ntau yam kev xav tau ua rau muaj kev tsim qauv mus ntxiv thiab kev hloov pauv ntawm txhua yam kev nkag siab raws li kev xav txog Vajtswv nyob hauv tib neeg, uas tau ua rau ntau tus neeg ntseeg Vajtswv rais los ua Vajtswv cov yeeb ncuab. Yog li ntawd, cov tib neeg yim muaj cov kev xav fab kev ntseeg muaj zog npaum li cas, lawv yim tawm tsam Vajtswv ntau npaum ntawd, thiab lawv yim rais los ua Vajtswv cov yeeb ncuab coob npaum li ntawd. Vajtswv tes hauj lwm yeej ib txwm tshiab thiab tsis qub li; nws ib txwm tsis yog tsim cov lus qhuab qhia, tab sis mas hloov pauv tsis tu ncua thiab raug hloov kho dua kom ntau dua los sis tsawg dua. Kev ua hauj lwm hauv txoj hau kev no yog kev qhia ntawm kev txais tau tus yam ntxwv ntawm Vajtswv Tus Kheej. Nws kuj tseem yog kev txais tau lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab ib txoj hau kev uas Vajtswv ua tiav Nws txoj kev cawm. Yog tias Vajtswv tsis ua hauj lwm li no, tib neeg yuav tsis hloov pauv los sis tsis paub txog Vajtswv, thiab Ntxwgnyoog yuav tsis swb. Yog li, nyob rau hauv Nws txoj hauj lwm, muaj kev hloov pauv tsis tu ncua uas tshwm sim uas zoo li yuav tsis ruaj khov, tab sis qhov tiag yog ua tej ntwb ntu. Txoj kev uas tib neeg ntseeg Vajtswv, txawm li cas los xij, zoo li nws sib txawv heev. Tib neeg tuav rawv tej lus qub, cov lus qhuab qhia paub zoo thiab lub kaw lus, thiab lawv yim qub mas, lawv yim nyiam nws heev. Tib neeg lub siab ruam qauj, lub siab uas tawv li pob zeb, yuav lees txais tau tes hauj lwm tshiab thiab cov lus ntawm Vajtswv li cas? Tib neeg ntxub tus Vajtswv uas ib txwm tshiab tas li thiab yeej tsis qub li; nws tsuas nyiam tus Vajtswv qub xwb, tus uas laus laus plaub hau dawb paug, thiab nyob rau qhov chaw qub. Yog li, vim hais tias Vajtswv thiab tib neeg nyias muaj nyias txoj kev nyiam, tib neeg tau dhau los ua Vajtswv tus yeeb ncuab. Ntau qhov kev tawm tsam no tseem muaj nyob niaj hnub no, nyob rau lub sij hawm thaum Vajtswv tau ua tes hauj lwm tshiab los tau yuav luag rau txhiab xyoo. Ces lawv, dhau qhov kev yuav kho tau zoo lawm. Tej zaum nws yog vim tib neeg txoj kev tawv ncauj, los sis kev hloov tsis tau li ntawm Vajtswv txoj kev cai tswj fwm los ntawm tej tus tib neeg—tab sis cov thawj coj thiab cov poj niam ntawd tseem tuav rawv cov phau ntawv qub thiab cov ntaub ntawv qub, hos Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm ntawm kev cawm uas tsis tau tiav, uas zoo li Nws tsis muaj leej twg nyob ntawm Nws ib sab li. Txawm hais tias qhov kev tsis sib haum xeeb no ua cov yeeb ncuab rau Vajtswv thiab tib neeg, thiab tsis tuaj yeem hais daws tau los, Vajtswv tsis quav ntsej txog lawv li, zoo li tias lawv tau nyob rau ntawd tam sim ntawd thiab tsis nyob rau ntawd. Txawm li cas los xij, tib neeg yeej tseem tuav rawv nws cov kev ntseeg thiab kev xav, thiab ib txwm tsis tshem lawv tawm. Tiam sis ib qho uas pom tshwm sim tseeb yog: Txawm hais tias tib neeg tsis tau muaj qhov nkhaus nyob rau ntawm nws txoj kev los, Vajtswv txhais taw yeej ib txwm txav mus, thiab Nws ib txwm hloov Nws txoj hauj lwm raws li xwm ib puag ncig. Nyob rau thaum kawg, tib neeg yuav yog tus swb yam tsis tas muaj kev sib ntaus sib tua li. Lub sij hawm ntawd, Vajtswv yog tus yeeb ncuab loj tshaj plaws ntawm Nws cov yeeb ncuab uas swb, thiab tseem yog tus yeej rau noob neej, muaj yeej thiab tsis muaj yeej zoo ib yam nkaus. Leej twg tuaj yeem sib tw nrog thiab yeej Vajtswv tau? Tib neeg tej kev xav phem zoo li yog los ntawm Vajtswv vim lawv ntau tus tau yug los ntawm Vajtswv txoj hauj lwm. Txawm li cas los xij, Vajtswv tsis zam txim rau tib neeg vim qhov no, thiab tsis tas li ntawd, Nws tsis qhuas tus tib neeg rau txoj kev tsim khoom ib pob tag ib pob dua “rau Vajtswv” thaum Nws txoj hauj lwm sawv uas tsis nyob sab nraum ntawm Nws tes hauj lwm. Dua ntawd, Nws tsis txaus siab rau tib neeg cov kev xav phem thiab qub, tej kev ntseeg nruj, thiab tsis muaj lub siab los lees paub txog hnub tim uas cov kev xav phem no tshwm sim thawj zaug. Nws tsis lees txais lawm tias cov kev xav phem no yog tshwm sim los ntawm Nws tes hauj lwm, cov kev xav phem ntawm tib neeg yog sib kis los ntawm tib neeg; lawv lub hauv paus yog tib neeg tej kev xav thiab lub siab—tsis yog Vajtswv, tiam sis yog Ntxwgnyoog. Vajtswv lub hom phiaj yeej ib txwm yog rau Nws tes hauj lwm tshiab thiab muaj txoj sia, tsis yog cov qub thiab tuag mus lawm, thiab qhov uas Nws tau ua rau kom tib neeg ua raws li lub hnub nyoog thiab lub sij hawm, thiab tsis kav mus ib txhis thiab tsis hloov pauv li. Qhov no vim tias Nws yog tus Vajtswv uas ua rau kom tib neeg ua neej nyob thiab tshiab, tsis zoo li tus dab uas ua rau tib neeg tuag thiab ua neeg laus. Nej tseem tsis tau to taub qhov no thiab lod? Koj muaj kev xav phem txog Vajtswv thiab tsis muaj peev xwm tso tau cia vim koj lub siab tsis qhib. Nws tsis yog vim muaj kev to taub me heev hauv Vajtswv txoj hauj lwm, thiab tsis yog vim tias Vajtswv txoj hauj lwm sib txawv ntawm tib neeg txoj kev xav, thiab tsis tas li ntawd xwb, tsis yog vim tias Vajtswv ib txwm tsis quav ntsej Nws tes hauj lwm. Koj tsis tuaj yeem tso tseg koj cov kev xav phem vim hais tias koj tawv ncauj dhau, thiab vim tias koj tsis muaj qhov zoo sib xws ntawm yam raug tsim tawm los; tsis yog vim hais tias Vajtswv ua qhov nyuaj rau koj. Koj ua rau tag nrho cov no tshwm sim, thiab nws tsis muaj feem xyuam dab tsi rau Vajtswv; txhua yam kev txom nyem thiab kev khaum yog tsim los ntawm tib neeg. Vajtswv txoj kev xav yeej ib txwm zoo: Nws tsis xav ua rau kom koj tsim cov kev xav phem, tab sis xav kom koj hloov pauv thiab hloov dua tshiab raws li cov hnub nyoog dhau mus. Tab sis koj tsis paub tias dab tsi yog qhov zoo rau koj, thiab ib txwm tshuaj xyuas los sis cais. Nws tsis yog tias Vajtswv ua txhua yam nyuaj rau koj, tab sis yog koj tsis hwm Vajtswv, thiab koj qhov tsis mloog lus loj dhau. Ib tus neeg me me uas raug tsim tawm los, muaj cuab kav txeeb qee feem uas yav dhau los tau muab los ntawm Vajtswv, tom qab ntawd tig rov qab thiab siv nws los tawm tsam Vajtswv—qhov no puas yog tib neeg tsis mloog lus? Tib neeg, nws yog qhov ncaj ncees los hais tias, yog qhov tsis tsim nyog los tshaj tawm lawv cov kev xav rau Vajtswv, thiab tsawg dua ntawd yog lawv tsis tsim nyog los taug kev ncig nrog lawv cov lus tsis muaj nuj nqis, tsw phem, lwj tag, zoo li lawv xav—tsis hais dab tsi ntawm cov kev xav phem ntawd. Tsis yog lawv haj yam tsis muaj nqis lod?

Tus neeg ua dej num rau Vajtswv tiag tiag yog tus uas ua raws li Vajtswv lub siab, tus uas haum rau Vajtswv siv, thiab tus uas muaj peev xwm tso tseg cov kev xav fab kev ntseeg. Yog koj xav kom koj txoj kev noj thiab haus Vajtswv cov lus ua hauj lwm tau zoo, koj yuav tsum tso koj cov kev xav fab kev ntseeg pov tseg. Yog koj xav ua dej num rau Vajtswv, ces tseem ceeb tshaj plaws yog xub tso cov kev xav phem fab kev ntseeg pov tseg thiab ua raws li Vajtswv cov lus rau hauv txhua yam. Nov yog yam uas yuav tsum tau muaj los ntawm ib tug neeg ua dej num rau Vajtswv. Yog tias koj tsis muaj qhov kev paub no, ces sai sai thaum koj ua dej num, koj yuav ua rau muaj kev tab kaum thiab cuam tshuam, thiab yog tias koj tuav koj cov kev xav phem, ces koj yuav raug pov tseg los ntawm Vajtswv yam zam tsis tau li, tsis tuaj yeem sawv tau rov qab los ntxiv lawm. Siv cov tam sim no, piv txwv li: Ntau cov lus hais thiab kev ua hauj lwm niaj hnub no tsis sib haum nrog Vajluskub thiab nrog tes hauj lwm uas tau ua tiav yav dhau los ntawm Vajtswv, thiab yog tias koj tsis muaj lub siab xav ua raws li, ces koj yuav qaug thaum lub sij hawm twg los tau. Yog tias koj xav ua dej num raws li txoj kev xav ntawm Vajtswv, ces koj yuav tsum tso tseg cov kev xav fab kev ntseeg ua ntej tso thiab kho koj li kev xav. Ntau yam uas yuav hais nyob rau hauv yuav tsis sib haum rau qhov uas tau hais yav dhau los, thiab yog tias tam sim no koj tsis muaj lub siab los ua raws, koj yuav tsis muaj peev xwm taug txoj kev nyob tom hauv ntej. Yog tias ib txoj hau kev ntawm Vajtswv txoj kev ua hauj lwm tau nrhau cag ruaj khov hauv koj thiab koj ib txwm tsis tso nws tseg, ces txoj kev no yuav dhau los ua koj li kev xav fab kev ntseeg. Yog tias yam uas Vajtswv ua tau nyob ruaj khov hauv koj, ces koj tau txais qhov tseeb, thiab yog tias cov lus thiab qhov tseeb ntawm Vajtswv muaj peev xwm dhau los ua koj lub neej, koj yuav tsis muaj kev xav phem ntxiv lawm hais txog Vajtswv. Cov neeg uas muaj kev paub txog Vajtswv tiag yuav tsis muaj kev xav phem thiab tsis ua raws li cov lus qhuab qhia.

Nug cov lus nug no kom koj tus kheej thiaj li ceev faj:

1. Qhov kev paub hauv koj puas cuam tshuam nrog koj txoj kev ua dej num rau Vajtswv?

2. Muaj pes tsawg txoj kev xyaum kev ntseeg nyob hauv koj lub neej txhua hnub? Yog tias koj tsuas yog nthuav tawm pom qhov kev ntseeg xwb, qhov no puas txhais tau tias koj lub neej tau loj hlob thiab paub tab lawm?

3. Thaum koj noj thiab haus Vajtswv tej lus, koj puas muaj peev xwm tso koj cov kev xav fab kev ntseeg tseg?

4. Thaum koj thov, koj puas tuaj yeem ua raws li txoj kab ke kev ntseeg tau?

5. Koj puas yog ib tug neeg uas haum rau kev siv los ntawm Vajtswv?

6. Koj cov kev paub txog ntawm Vajtswv ntau npaum li cas uas muaj cov kev xav fab kev ntseeg nyob rau hauv?

Qhov Dhau Los: Hauv Txoj Kev Ntseeg, Ib Tug Yuav Tsum Tsom Ntsoov rau Qhov Tseeb—Kev Koom Tes Nrog Kev Lig Kev Cai Ntseeg Ces Tsis Yog Txoj Kev Ntseeg

Ntxiv Mus: Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No