Hauv Txoj Kev Ntseeg, Ib Tug Yuav Tsum Tsom Ntsoov rau Qhov Tseeb—Kev Koom Tes Nrog Kev Lig Kev Cai Ntseeg Ces Tsis Yog Txoj Kev Ntseeg

Koj saib pom pes tsawg txoj kev lig kev cai ntseeg? Koj tau ntxeev siab tawm tsam Vajtswv txoj lus thiab khiav mus lawm pes tsawg zaus? Muaj pes tsawg zaus uas koj tau muab Vajtswv txoj lus coj los xyaum coj vim yog koj ua twb zoo xav txog ntawm Nws lub nra thiab nrhiav kev los ua kom txaus Nws lub siab nyiam? Koj yuav tsum nkag siab txog Vajtswv txoj lus thiab muab coj los xyaum ua raws li ntawd. Ua qauv zoo los ntawm koj tej uas koj ua thiab tej hauj lwm, qhov no tsis txhais tau tias ua raws li cov cai los sis ua ib yam dab tsi tsuas yog ua saib xwb; tab sis, nws txhais hais tias xyaum ua qhov tseeb thiab ua neej nyob los ntawm Vajtswv txoj lus. Tsuas yog xyaum coj li qhov no xwb thiaj li haum Vajtswv siab. Ib txoj hauj lwm twg uas haum Vajtswv siab tsis yog txoj cai, tab sis yog xyaum qhov tseeb. Qee tus neeg muaj peev xwm ua kom tib neeg mloog lawv tus kheej. Hauv lawv cov kwv tij thiab cov muam, tej zaum lawv yuav hais tias lawv tshuav Vajtswv nqi, tab sis tom qab lawv lub nraub qaum, lawv tsis xyaum qhov tseeb thiab coj tus cwj pwm txawv txawv. Cov no puas yog neeg Falixais? Tus neeg uas hlub Vajtswv tiag thiab muaj qhov tseeb yog tus uas ua siab ncaj rau Vajtswv tiam sis tsis qhia sab nraud zoo li no. Xws li tus neeg txaus siab los xyaum qhov tseeb thaum muaj xwm txheej, thiab tsis hais lus los yog coj tus cwj pwm uas tawm tsam lawv lub siab paub qhov phem qhov zoo. Cov neeg zoo li no qhia tawm kev txawj ntse thaum muaj teeb meem tshwm sim, thiab yog tus qauv hauv nws kev ua hauj lwm tsis hais txog qhov xwm txheej twg li. Tus neeg zoo li no tuaj yeem muab kev pab cuam tiag. Muaj qee tus neeg uas feem ntau muab kev pab cuam ntawm lub qhov ncauj mus them lawv tus nqi rau Vajtswv xwb; lawv siv lawv lub sij hawm los xav rau tej kev txhawj xeeb, muab tso rau cov huab cua cuam tshuam thiab ua txuj ua li lawv txaus hlub heev xwb! Ntxim ntxub ua luaj li! Yog koj nug lawv hais tias, “Koj puas tuaj yeem qhia kuv txog qhov uas koj tshuav Vajtswv nqi nas?” ces lawv yuav hais tsis tau ib lo lus li. Yog koj muab siab npuab Vajtswv tiag, ces tsis txhob tham rau sab nraud xwb; tiam sis, qhia koj txoj kev hlub rau Vajtswv kiag los ntawm txoj kev xyaum coj, thiab thov Nws los ntawm lub siab dawb paug. Cov neeg uas cia li nrog Vajtswv tham yam lus thiab hais tsis zoo yog cov neeg hais lus zoo tab sis siab phem! Qee tus neeg hais tias lawv muaj siab npuab Vajtswv txhua lub sij hawm lawv thov, thiab pib quaj txhua lub sij hawm, tab sis tsis yog los ntawm Vajntsujplig ua tus tshoov siab. Cov neeg zoo li no yog los ntawm kev lig kev cai ntseeg dab qhuas thiab kev xav xwb; lawv nyob los ntawm tej kab ke thiab kev xav, lawv ib txwm ntseeg tias qhov kev ua no ua rau Vajtswv zoo siab thiab Nws txaus siab rau txoj kev thov Vajtswv los sis tu siab los kua muag li no. Yam dab tsi zoo uas tuaj yeem tawm ntawm cov neeg siab phem no los? Txhawm rau txoj kev qhia kev txo hwj chim, qee qhov kev tsim txiaj thaum hais lus nyob ntawm ib sab ntawm lwm tus. Ib txhia yog txhob txwm ua qhev thaum nyob nrog lwm tus neeg, ua zoo li cov me nyuam yaj uas tsis muaj ib lub zog li. Qhov no puas tsim nyog cov neeg coj li no rau ntawm lub nceeg vaj? Cov neeg ntawm lub nceeg vaj yuav tsum muaj lub neej zoo thiab nyob ywj pheej, dawb huv thiab qhib siab lug, siab ncaj ncees thiab ntxim hlub, thiab ua neej nyob hauv txoj kev ywj pheej. Lawv yuav tsum muaj kev ncaj ncees thiab meej mom thiab tuaj yeem ua tim khawv rau txhua qhov chaw lawv mus; cov neeg uas zoo li no tsis hais Vajtswv thiab tib neeg los yeej hlub ib yam nkaus. Cov neeg uas pib nyob rau hauv txoj kev ntseeg muaj ntau cov kev coj ua sab nraud; lawv yuav tsum ntsib ib lub sij hawm muaj teeb meem thiab txom nyem ua ntej. Cov neeg uas muaj kev ntseeg rau Vajtswv tob tsis yog qhov ua rau lwm tus pom, tab sis lawv qhov kev coj ua thiab hauj lwm yog qhov zoo. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj li tuaj yeem ua lub neej nyob nrog Vajtswv txoj lus tiag. Yog koj tshaj tawm txoj moo zoo txhua hnub rau ntau tus neeg hauv kev rau siab coj lawv mus rau txoj kev cawm dim, tab sis thaum kawg tseem ua neej nyob raws kev cai thiab kev qhia, ces koj tsis tuaj yeem ua rau Vajtswv tau yeeb koob li. Cov neeg zoo li no yog cov neeg coj kev lig kev cai ntseeg, zoo ib yam li cov neeg ncauj lus zoo tab sis siab phem. Thaum twg cov neeg uas ntseeg kev lig kev cai ntawd tuaj sib sau, lawv yuav nug hais tias, “Tus viv ncaus, ob peb hnub no koj puas nyob zoo?” Tej zaum nws yuav teb hais tias, “Kuv xav tias kuv tshuav Vajtswv ib qho nqi, thiab kuv ua tsis tau raws li Nws lub siab nyiam.” Muaj dua lwm tus yuav hais tias, “Kuv los ib yam thiab thiab kuv ua tsis tau kom Nws txaus siab.” Ob peb kab lus no thiab cov lus ntawd qhia qhov phem tob hauv lawv; cov lus zoo li no feem ntau ntxim ntxub, thiab txob siab heev li. Tus yam ntxwv ntawm cov neeg zoo li no tawm tsam Vajtswv. Cov neeg uas tsom mus rau kev sib txuas lus tseeb txhua yam hauv lawv lub siab, thiab qhib lawv lub siab rau kev sib raug zoo. Lawv tsis koom ua ib qho kev dag cuav, ua rau pom kev ua hauj lwm tsis muaj nuj nqis los sis tsis muaj kev lom zem. Lawv yeej ib txwm ua ncaj nraim, thiab tsis saib tej cai hauv ntiaj teb ua. Qee tus neeg muaj lub ntsej muag zoo rau sab nraud, txawm tias tsis muaj peev xwm los xij. Thaum ib tug neeg hu nkauj, lawv pib seev cev, tsis paub txog tias cov mov hauv lawv cov lauj kaub twb kub nyiab tag lawm. Cov neeg zoo li no tsis hwm Vajtswv li, thiab lawv tsis muaj siab npuab Vajtswv tiag tiag li. Txhua yam ntawm no qhia tias lawv tu ncua txoj kev tseeb. Thaum qee leej neeg paub txog tej yam ntawm sab ntsujplig, txawm hais tias lawv tsis hais txog Vajtswv los xij, lawv tseem muaj kev hlub rau Nws tob heev. Koj txoj kev xav uas tshuav Vajtswv nqi yeej ua tsis tau li cas rau lwm tus neeg; koj yog tus tshuav Vajtswv nqi, tsis yog lwm tus. Dab tsi muaj nuj nqi rau koj uas koj pheej hais li no rau lwm tus? Koj yuav tsum tau saib qhov tseem ceeb saib puas muaj tiag, tsis yog saib ntawm sab cev nqaij daim tawv sab nraud xwb. Kev ua dej num zoo ntawm tib neeg sawv cev rau dab tsi? Lawv sawv cev rau cev nqaij daim tawv, thiab txawm hais tias qhov zoo tshaj plaws ntawm kev coj ua sab nraud tsis sawv cev txog lub neej los xij; lawv tsuas yog qhia kev kub siab rau koj tus kheej xwb. Kev coj ua sab nraud ntawm tib neeg tsis tuaj yeem ua tiav Vajtswv txoj kev ntshaws. Koj yuav hais txog qhov koj tshuav nuj nqis rau Vajtswv tsis tu ncua, tab sis koj tsis tuaj yeem pab lwm tus lub neej los yog txhawb lawv kom hlub Vajtswv. Koj ntseeg tias cov kev coj li ntawm koj ko yuav ua rau Vajtswv zoo siab no lov? Koj xav tias koj cov kev coj ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, yog los ntawm tus ntsujplig, tab sis qhov tseeb, txhua yam tsis muaj nuj nqis kiag li! Koj ntseeg tias yam ua rau koj txaus siab thiab yam koj txaus siab ua yog yam ncaj ncees uas ua rau Vajtswv zoo siab. Yam koj nyiam puas sawv cev tau rau Vajtswv? Tib neeg tus cwj pwm puas tuaj yeem sawv cev rau Vajtswv tau? Qhov twg haum koj ces yog qhov uas Vajtswv ntxub, thiab koj tus cwj pwm yog cov uas Vajtswv ntxub thiab tsis lees paub. Yog tias koj xav tias koj tshuav nqi, ces cia li mus thov Vajtswv; tsis tas yuav hais qhia rau lwm tus paub li. Yog tias koj tsis thov Vajtswv, thiab xav kom lawv mloog koj tus kheej hais rau ntawm lwm tus lub xub ntiag xwb, qhov no puas yuav ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam? Yog tias koj tsuas ua tej kev zoo no tshwm rau neeg pom xwb, ces qhov no txhais tau tias koj tsis muaj nqis kiag li. Tib neeg zoo li cas cov uas tsuas yog ua tej yam zoo dhau mus thiab tsis muaj qhov tseeb? Cov neeg zoo li no yog cov neeg Falixais uas ncauj lus zoo tab sis siab phem thiab saib kev lig kev cai ntseeg! Yog tias koj tsis zam koj cov kev coj ua sab nraud thiab tsis tuaj yeem hloov tau, ces tej kev ua ncauj lus zoo tab sis siab phem hauv koj yuav loj hlob tuaj ntxiv. Koj lub siab muaj kev xav phem ntau, koj haj yam yuav tawm tsam Vajtswv ntau. Thaum kawg, cov tib neeg zoo li no yuav raug tshem tawm mus!

Qhov Dhau Los: Qhov Txawv uas Tseem Ceeb Ntawm tus Vajtswv Yug Los Ua Neeg thiab cov Tib Neeg uas Vajtswv Siv

Ntxiv Mus: Tsuas Yog Cov Neeg Uas Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm Niaj Hnub No Xwb Thiaj Ua Tau Dej Num Rau Vajtswv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No