Tsuas Yog Tus Uas Ua Lawv Tes Dej Num Kawg Lawv Lub Siab Lub Ntsws thiab Txoj Sia Xwb Mas Thiaj Li Yog Tus Uas Hlub Vajtswv

Qhov tib neeg puas muaj txoj kev ntseeg Vajtswv tiag tiag ntawd yog los ntawm qhov lawv ua dej num. Qhov txiav txim siab seb tib neeg puas caum qhov tseeb ntawd, yog soj ntshuam seb lawv puas ua lawv tes dej num raws li tej hauv paus ntsiab lus. Ib txhia tib neeg mas tsis muaj hauv paus ntsiab lus li thaum ua lawv tes dej num. Lawv pheej ua raws li lawv tus kheej nyiam thiab ua ywj siab xwb. Qhov no tsis yog ib qho kev qhia txog txoj kev tsis xyuam xim thiab kev lam taus lam ua lod? Tsis yog lawv dag Vajtswv lod? Nej puas txeev xav txog tej uas yuav tau txais los ntawm tus cwj pwm zoo li no li? Thaum nej ua dej num nej tsis xav txog Vajtswv tej kev npaj siab li. Nej tsis muaj kev xav thiab ua tsis tau zoo txog txhua yam uas nej ua, tsis muaj qhov mob siab rau thiab siv zog li. Qhov ua li no Vajtswv puas yuav pom zoo rau nej? Muaj ntau tus tib neeg tsis kam ua lawv tes dej num, thiab lawv ua tsis tau siab ntev. Lawv twb nyiaj tsis taus ib qho kev raug txom nyem me me li thiab lawv pheej xav hais tias lawv twb ua ib qho kev puas tsuaj loj heev, thiab lawv tsis nrhiav qhov tseeb los daws tej kev nyuaj ntawd li. Lawv puas tuaj yeem raws Vajtswv qab mus kom txog thaum kawg los ntawm qhov ua lawv tes dej num li no? Puas zoo tsis xyuam xim thiab lam taus lam ua txog txhua yam uas lawv ua? Lub siab uas txawj xav ntawd lees txais puas tau qhov no? Tab txawm ntsuas raws li tib neeg tej qauv xwb los, twb lees txais tsis tau tus cwj pwm zoo li no—yog li ntawd suav puas tau hais tias qhov ntawd yog ib txoj kev ua dej num uas zoo? Yog koj ua koj tes dej num li no, koj yuav tsis tau txais qhov tseeb li. Tes dej num uas koj ua yuav ua tsis tau zoo. Yog li, koj yuav ua li cas es Vajtswv thiaj li pom zoo? Ntau tus tib neeg ntshai kev txom nyem thaum ua lawv tes dej num, lawv tub nkeeg heev thiab xav tau kev tau zoo ntawm sab cev nqaij daim tawv. Lawv yeej tsis siv dag zog los kawm tej kev txawj tshwj xeeb los sis ua tib zoo xav txog qhov tseeb hauv Vajtswv cov lus li. Lawv ntseeg hais tias qhov lam taus lam ua li no mas ua rau lawv tsis muaj teeb meem. Lawv tsis tas yuav tshawb fawb los sis nrhiav tswv yim los ntawm lwm tus li. Lawv tsis tas siv lawv lub siab xav los sis xav kom tob tob li. Qhov no zoo li ua rau lawv tsis siv dag zog ntau thiab tau zoo ntawm sab cev nqaij daim tawv, thiab lawv tseem ua tau txoj hauj lwm ntawd tiav thiab. Thiab yog koj qhuab ntuas lawv, mas lawv tawm tsam thiab cav hais tias: “Kuv tsis tau tub nkeeg los sis tsis ua hauj lwm, txoj hauj lwm ntawd twb tiav lawm—vim li cas koj thiaj li hais tej yam uas tsis tseem ceeb? Tsis yog koj xav nrhiav kev txhaum ntawm kuv xwb lod? Kuv twb ua zoo txaus los ntawm qhov ua kuv tes dej num li no lawm. Ua li cas koj thiaj li tsis txaus siab?” Nej puas xav hais tias cov tib neeg zoo li no tuaj yeem ua tau ib qho kom nce qib mus deb ntxiv? Lawv pheej lam taus lam ua lawv tej dej num tas li, thiab pheej hais ub hais no. Thaum muaj teeb meem tuaj lawm lawv tsis kam cia ib tug twg muab tej teeb meem ntawd qhia tawm li. Hom moj yam no yog moj yam dab tsi? Tsis yog Ntxwgnyoog tus moj yam lod? Tib neeg ua puas tau lawv tes dej num kom lees txais tau los ntawm ib tug moj yam zoo li no? Lawv ua puas tau rau Vajtswv txaus siab? Qhov no puas yog qhov nej ua nej tes dej num? Nyob rau sab nraud mas zoo li nej khwv heev, ua tau hauj lwm zoo nrog lwm tus yam tsis muaj kev sib cav li. Txawm li cas los xij, nej tsis muaj leej twg siv zog ua nej tes dej num li, xav nyuaj heev txog tes dej num ntawd, nej tus kheej txhawj txog tes dej num ntawd heev. Nej tsis muaj leej twg noj tsis qab pw tsis tsaug vim nej ua tsis tau nej tes dej num kom zoo li. Nej tsis muaj leej twg nrhiav qhov tseeb los sis ua raws li tej hauv paus ntsiab lus los daws tej teeb meem ntawd li. Nej txhua tus tsuas lam ua, lam ua kom dhau los ntawm tus xeeb ceem uas lam taus lam ua xwb. Nej muaj cov ua nej tes dej num tiag tiag tsawg dhau lawm. Txawm muaj tej kev nyuaj tshwm tuaj los xij, nej tsis los koom ua ke thov Vajtswv tiag tiag los sis fim teeb meem thiab daws tej teeb meem ntawd ua ke. Tsis muaj kev xav txog qhov yuav tshwm sim los li. Nej tsuas ua tau txoj hauj lwm ntawd tiav thaum pom hais tias yuav tsum tau rov qab ua dua xwb. Qhov ua nej tes dej num li no yog lam taus lam ua xwb thiab yeej tsis txawv qhov cov tsis ntseeg ua lawv tej hauj lwm li. Qhov no yog tus cwj pwm ntawm tus uas yog ib tug neeg ua Vajtswv dej num. Qhov ua nej tej dej num tiav li no, tsis yog nej paub Vajtswv tes hauj lwm, thiab tsis yog nej muab nej tus kheej fij rau Vajtswv tiag tiag. Yog nej tsis hloov lub siab xav no, ces nej kawg yuav raug muab nthuav tawm thiab muab ntiab tawm mus xwb.

Txhua txoj hauj lwm uas nej ua, txhua qhov hauj lwm uas nej ua tiav, nej nyiaj tej kev txom nyem dab tsi? Nej puas txeev muaj lub sij hawm uas tsis muaj zaub mov zoo noj, tsis muaj chaw zoo pw, lub sij hawm uas nej tsis tau so thiab tsis tau zaub mov noj li? Koj puas tau kov yeej tej kev nyuaj ntawm nej tus kheej ib qho li? Koj puas tau tiv ib qho kev txom nyem li? Ib txhia tib neeg mas, tom qab ua lawv tes dej num lawm, lawv sab heev lawv pw tsis tsaug zog hmo nawd li. Vim li cas lawv thiaj li pw tsis tsaug zog? Vim lawv xav hais tias lawv tsis muaj qhov tseeb uas lawv tim tsum los ua lawv tes dej num kom zoo, yog li ntawd thiaj li ua rau lawv siv zog heev. Lawv ntxhov siab, lawv xav hais tias yog lawv ua tsis tau lawv tes dej num kom zoo, ces qhov ntawd txhais hais tias lawv tsis tau ua tes dej num ntawd los ntawm lub siab ncaj ncees. Lawv lub siab uas txawj xav tsis kaj siab thiab iab liam lawv. Thaum lwm tus tab tom noj mov, mas lawv xav paub hais tias: “Kuv yuav ua li cas thiaj li ua tau zoo dua? Zaum tas los, kuv ua yuam kev rau tib qho chaw ntawd dua. Kuv tsis tau ua tib zoo tshawb xyuas txhua yam. Kuv yuav ua li cas rau qhov no? Qhov no tsis yog ib qho nyiaj qhov raug qhuab ntuas xwb; nws yog qhov kuv ua tsis tau kuv tej luag hauj lwm kom tiav.” Lawv pom lwm tus qab los noj mov heev, tiam sis lawv tus kheej tsis qab los li. Lawv lub siab mas pheej xav txog qhov yuav ua lawv tes dej num li cas kom zoo tas li li. Qhov no tsis yog qhov lawv mob siab rau tes dej num ntawd lod? Qhov no tsis yog ib qho siv zog lod? (Yog.) Nej puas txeev siv zog li ntawd li? Yog koj tsis muaj kev paub txog lub luag hauj lwm ib qho me me li, yog koj tuaj yeem ua tau tej yam yuam kev los sis lam taus lam ua yam tsis paub txog qhov koj lub siab uas txawj xav cem ib qho li, tsis muaj ib qho kev paub li, ces koj yuav ua li cas hais txog kev mob siab rau? Koj yeej hais tsis tau. Yog Vajtswv lub tsev muab ib teg dej num uas yuav tsum tau ua kom sai thiab yuav tsum tau ua kom tiav sai li sai tau rau koj ua no, koj yuav ua tes dej num ntawd li cas? Yog koj tsuas lam ua kom dhau yam tsis ua tib zoo xav, yam tsis tshawb fawb, yam tsis nrhiav kev kawm los ntawm cov tib neeg muaj kev paub; yog koj tsuas lam ua kom dhau lub sij hawm xwb no, hom cwj pwm uas koj coj rau koj tes dej num ntawd yog hom cwj pwm dab tsi? Koj tsuas lam hais ntawm di ncauj hais tias ua dej num xwb tsis muaj ib lub siab ua tiag tiag. Qhov pheej tham ntawd xwb txhais li cas? Qhov ntawd txhais hais tias koj hais lus zoo, tiam sis tsuas yog hais kom tau ntsej muag xwb; qhov ntawd yog lam ua kom tib neeg txaus siab xwb los sis txhob txwm dag lawv kom lawv xav hais tias koj raug kev txom nyem ntag, tias koj ceev faj heev thiab siv zog ua hauj lwm heev, tiam sis qhov tseeb tiag koj twb tsis xav txog txhua yam ib qho kiag li. Yog koj yeej ua tib zoo xav tiag tiag, yog koj mob siab rau tes dej num ntawd, yog koj yeej cog lus tias yuav ua koj tes dej num tiag tiag, ces koj yuav tsum nqis tes ua. Koj yuav tsum nqis tes ua li cas? Koj yuav tsum khwv heev, tshawb fawb, los sis nyeem txog tej hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv lub tsev kom ntau ntxiv. Los sis koj yuav tsum sab laj rau cov tib neeg muaj kev paub uas paub txog qhov ntawd. Qee zaus koj yuav khwv heev uas koj yuav tsis muaj sij hawm noj mov li, tiam sis thaum koj khwv heev ntawd, koj yuav tsum tsis txhob hnov qab thov Vajtswv thiab vam khom rau Vajtswv thiab. Thaum koj nrhiav tau ib txoj hauv kev mus rau tom ntej thiab to taub tej hauv paus ntsiab lus tsis ntau los tsawg lawm, ces yog lub sij hawm pib ua hauj lwm lawm. Ntau hnub tom qab ntawd koj yuav ua tau qee yam raws li tus qauv, ces qhov ntawd yuav yog ib qho uas ua tau zoo lawm. Yog koj tsis siv zog ua tes dej num npaum li ntawd tiam sis muaj tus cwj pwm uas lam taus lam ua tes dej num ntawd xwb, ces tej zaum tom qab ob peb hnub ntawd koj yuav ua tau qee yam, tiam sis qhov ntawd yuav zoo li cas? Nyob rau saum daim tawv mas tej zaum yuav saib zoo li kuj lees txais tau qhov ntawd thiab, tsis muaj tej uas ua tsis tau zoo npaum li cas. Tiam sis qhov ntawd yuav tsis yog ib qho uas zoo tshaj plaws. Qhov ntawd yuav tsis yog ib qho uas ua tib zoo ua, tiam sis yog ib qho hauj lwm uas tsis zoo xwb. Yog koj xa ib yam dab tsi uas koj ua tiav yam tsis xyuam xim thiab lam taus lam ua xwb no, puas tuaj yeem suav tau hais tias qhov ntawd ua tau zoo? Thaum kawg, koj kawg yuav rov qab tau ua dua xwb, yog li ntawd qhov ntawd yuav tsis ua rau txhua yam qeeb lod?

Ib txhia tib neeg mas ua txhua yam tsis zoo. Lawv tsis mob siab rau ib yam dab tsi li; lawv muaj ib tug cwj pwm uas lam taus lam ua xwb. Cov tib neeg zoo li no muaj ib lub siab xav tsis zoo. Tus tib neeg uas muaj ib lub siab xav tsis zoo ntawd puas xav leg lub luag hauj lwm li? (Tsis xav.) Tiam sis, tus tib neeg uas tsis paub leg lub luag hauj lwm ntawd ntxim muaj ib lub siab xav zoo los sis ib lub siab xav tsis zoo? (Tsis zoo.) Tus tib neeg uas tsis mob siab leg lub luag hauj lwm ntawd yog tus uas muaj ib lub siab xav tsis zoo! Lawv ua txhua yam los ntawm ib tug cwj pwm uas lam taus lam ua xwb, tsis xav leg lub luag hauj lwm los sis tsis tiv ib qho kev txom nyem kom tau txiaj ntsim li. Qhov ua koj tes dej num los ntawm tus cwj pwm zoo li ntawd puas suav hais tias ua tau zoo? (Tsis suav, qhov ntawd tsis suav.) Puas muaj tej kev tim tsum thiab tej qauv rau txoj kev ua koj tes dej num kom zoo thaum txog sij hawm? Puas muaj tej kev tim tsum los sis tej qauv rau txoj kev ua koj tes dej num, thaum hais txog koj tus cwj pwm? Ib txhia tib neeg hais tias: “Kuv muaj qauv. Qhov ib yog tsis txhob ua kom kuv tus kheej sab, qhov ob yog tsis txhob tshaib plab, thiab qhov peb yog tsis txhob ua qhov phom sij. Yog lwm tus tseem tsis tau tuaj txog, kuv tuaj txog kom ntxov tsis tau; kuv yuav tsis ua thawj tug mus rau qhov ntawd. Yog lwm tus tseem tab tom ua lawv tes dej num, mas kuv xav seb kuv yuav muab tej ntawd sau zog los ua ke li cas thiab so xwb. Kuv yuav tsis nyiaj txoj kev raug txom nyem uas lwm tus tsis nyiaj ib qho li, thiab kuv tsuas yuav raug txom nyem kom npaum li qhov lwm tus thev taus xwb. Yog txhua tus ua ib yam dab tsi, kuv yuav ua yam ntawd thiab. Tiam sis yog tsis muaj leej twg ua ib yam dab tsi li, ces kuv yuav tsis ua thiab.” Hom qauv no yog hom qauv dab tsi? (Qauv tsis zoo.) Ib txhia tib neeg hais tias: “Yog kuv tsis kaj siab, ces kuv yuav so kuv tes dej num li ib pliag. Kuv yuav txo kuv lub sij hawm ua hauj lwm kom luv thiab thaum muaj neeg xav tau kuv txoj kev pab, kuv tsis tas yuav kub siab heev. Tom qab ntawd, thaum kuv kaj siab lawm, kuv mam li ua ntxiv.” Hais txog cov qauv no ne? (Tsis zoo; lawv tes hauj lwm yog nyob ntawm lawv lub siab xwb.) Thiab muaj lwm tus uas hais tias: “Yog txhua tus ua zoo rau kuv thiab ua li kuv xav tau thaum kuv ua kuv tes dej num, thiab yog tsis muaj leej twg qhuab qhia los sis qhuab ntuas kuv tab txawm yog kuv ua yuam kev los xij, ces qhov ntawd zoo lawm, thiab kuv mam li siv zog li 70%. Tiam sis yog ib tug tib neeg twg thuam kuv los sis muab tej uas kuv ua txhaum qhia tawm, ces kuv yuav tsis xav ua kuv tes dej num kom zoo ntxiv lawm, thiab kuv tsuas nkaum lawm xwb.” Koj xav li cas rau tus cwj pwm no? (Tsis zoo.) Kuj muaj ib txhia uas hais tias, “Hais txog qhov ua kuv tes dej num ntawd mas tsis muaj leej twg tim tsum tau ib yam dab tsi los ntawm kuv li. Kuv tsuas ua tes dej num ntawd los ntawm lub siab yeem yeem xwb. Kuv muaj kuv meej mom, yog li ntawd yog leej twg pheej thawb kuv kom ua kuv tes dej num, tim tsum ua kom zoo, mas kuv yuav tsis ua. Yog lawv pheej hais tias kuv tawm tsam tej hauv paus ntsiab lus, ces yog lawv tsim kev nyuaj rau kuv thiab ua rau nyuaj kuv xwb. Yog lawv siv tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb hauv Vajtswv lub tsev los tim tsum kom kuv ua txuas ntxiv, ces kuv lub siab me yuav ua rau kuv ua tsis tau tej hauv paus ntsiab lus ntawd. Kuv yuav ua kom zoo tshaj plaws kom tau li qhov kuv ua tau, tiam sis tsis txhob yuam kuv thaum muaj tej yam uas kuv ua tsis tau. Yog nej yuam, ces kuv yuav cia li tsum thiab mus lawm xwb, thiab thaum nej tsis yuam kuv lawm kuv mam li rov qab los.” Tus cwj pwm ntawd ne zoo li cas? (Tsis zoo.) Tej cwj pwm no tsis muaj ib tug zoo li—qhov ntawd yeej muaj tseeb thiab txhua tus yeej paub. Yog li ntawd, nej txhua tus ua nej tej dej num li cas? Nej puas muaj tej cwj pwm no ib tug li? Nej ua ywj siab, txhob txwm, khav theeb, thiab qhuas tias nej tus kheej coj ncaj, tsis kam mloog leej twg hais li, tsuas lam taus lam ua xwb. Nej tsis coj ib tug cwj pwm tiag tiag rau ib yam dab tsi li. Nej ua zoo li zoo tshaj lwm tus thaum nej muaj ib qho kev txawj me tshaj plaws lawm thiab thaum ib yam me me tsis mus raws li nej txoj kev xav, mas nej chim thiab npau taws, thiab tsis xav ua hauj lwm ntxiv lawm. Nej pheej xav txog qhov tso txoj kev ua nej tes dej num tseg tas li xwb. Nej puas txeev ua li no li? (Txeev.) Thaum nej ua li no lawm, nej ib leeg puas qhia ib leeg thiab ua txhua yam los daws tej teeb meem no? Yog muaj cov teeb meem ntawd lawm no tib neeg puas muaj peev xwm ua tau lawv tes dej num kom zoo? Lawv puas muaj peev xwm ua tau lawv tes dej num raws li tus qauv thiab ua kom Vajtswv txaus siab? Lawv yeej ua tsis tau li.

Txawm yuav muaj hom moj yam qias vuab tsuab dab tsi tawm ntawm tib neeg tuaj thaum lawv ua lawv tes dej num los xij, tus moj yam ntawd yog ib qho teeb meem uas muaj qab hau, thiab tus moj yam ntawd yuav rhuav tshem qhov lawv ua tau tes dej num ntawd zoo. Lawv yuav tsum nrhiav qhov tseeb los kho tus moj yam ntawd tam sid. Yog tsis daws tej teeb meem uas muaj qab hau zoo li no, ces tej teeb meem ntawd yuav tsis ploj mus; tej teeb meem ntawd yuav phem zuj zus tuaj xwb. Qhov tej teeb meem ntawd yuav “phem zuj zus tuaj” yog txhais li cas? Qhov ntawd txhais hais tias yog tsis kho tej moj yam qias vuab tsuab no, ces tej moj yam qias vuab tsuab no yuav cuam tshuam rau koj tus yam ntxwv, thiab tej moj yam qias vuab tsuab no yuav cuam tshuam rau lwm tus tib neeg thiab. Tej teeb meem no yuav thaiv koj tsis pub ua koj tes dej num kom zoo, tsis pub kom to taub qhov tseeb thiab xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab tsis pub los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag kom ncav sij hawm. Qhov no tsis yog ib qho teeb meem ua si, tiam sis yog ib qho teeb meem loj. Thiab txij qhov ntawd mus lawm, tej kev tsis txaus siab thiab tej kev chim siab hauv koj lub siab, koj tej kev xav phem thiab tej kev to taub Vajtswv yuam kev, thiab koj tej kev ua tsis ncaj ncees rau lwm tus, nrog rau qhov koj nrug deb ntawm lwm tus ntawd yuav loj hlob rau hauv koj. Qhov no yeej yuav coj koj mus rau txoj kev yuam kev xwb xwb li. Tej no tsuas yog cuam tshuam tib neeg lub siab, thiab ua rau tib neeg xav phem, thiab ua rau tib neeg ntxub Vajtswv xwb. Vim li cas zoo li no? Vim hais tias tej uas yog tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev to taub no puav leej yog tej uas tsis zoo, puav leej yog Ntxwgnyoog cov tshuaj lom xwb. Yog tej ntawd nyob rau hauv tib neeg lub siab ntev lawm, ces tej ntawd rhuav tshem tus tib neeg ntawd txoj kev ntseeg, thiab tej ntawd rhuav tshem tus tib neeg ntawd txoj kev kub siab thiab lub siab dawb paug lawm. Yog li ntawd yog tsis muaj txoj kev ntseeg thiab kev kub siab no, tib neeg lub zog uas los ua lawv tes dej num ntawd tsis ploj mus lod? Thaum tib neeg tsis hnov qhov kev thaj yeeb thiab qhov kev xyiv fab ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab lawv tsis hnov Vajtswv foom koob hmoov thiab coj kev ua lawv tes dej num lawm, ces lawv siv tsis tau lawv lub zog, thiab lawv raug tej uas tsis zoo xws li tej kev xav phem, tej kev to taub yuam kev, tej kev tsis txaus siab, thiab kev tsis zoo ntawd tswj kav lawm. Thaum tib neeg muaj tej yam ntxwv no lawm, ces lawv tsuas siv lawv tus kheej los ua lawv tes dej num, tuav thiab saib xyuas, ua txhua yam los ntawm kev quab yuam xwb—tiam sis tsis nrhiav qhov tseeb los kho tej yam ntxwv ntawd li. Tib neeg yuav tsis pom Vajtswv txoj kev coj kev los sis Nws tej koob hmoov nyob rau hauv qhov ua li no. Yog li ntawd qhov uas raws qab ti ti tom qab ntawd yog dab tsi? Txawm lawv yuav ua lawv tes dej num li cas los xij, lawv yuav nrhiav tsis tau tej hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev ua tes dej num ntawd. Lawv tsuas yog ua li lawv nyiam xwb, tsis muaj kev ruaj siab zuj zus, thiab tsis muaj zog los ua lawv tes dej num li. Ib txhia tib neeg hais tias, “Thaum kuv nyuam qhuav pib ua kuv tes dej num mas, kuv mloog zoo li Vajtswv tshoov kuv siab thiab qhia kuv heev, thiab kuv mloog zoo li Vajtswv nrog nraim kuv. Kuv lub siab muaj kev xyiv fab; kuv tuaj yeem pom txhua yam thiab kuv muaj peev xwm ua txhua yam yam kaj siab lug. Tab qab ntawd ib ntus, kuv lub siab cia li nyob deb ntawm Vajtswv heev li lawm, kuv lub siab cia li tsis thov Vajtswv ntxiv li lawm, thiab kuv tsis hnov Vajtswv ua dab tsi ntxiv li lawm.” Muaj dab tsi tshwm sim nyob rau qhov no? Tus tib neeg no muaj mob nyob rau hauv lub siab lawm. Yog li ntawd tus mob ntawd yog mob dab tsi? Tus mob ntawd yog qhov tej moj yam qias vuab tsuab uas nyob rau hauv lawv ntawd pheej ua tawm tuaj thiab ua rau muaj kev cuam tshuam. Yog tsis kho tej moj yam qias vuab tsuab no, ces teeb meem yeej yuav tshwm tuaj rau hauv txoj kev ua lawv tes dej num tas li li, thiab thaum tej teeb meem ntawd loj tuaj lawm, tej teeb meem ntawd yuav tab kaum thiab cuam tshuam pawg ntseeg tes hauj lwm. Yog tib neeg xav ua kom tau lawv tes dej num zoo, mas lawv yuav tsum nrhiav qhov tseeb tas li thiab kho lawv tus moj yam qias vuab tsuab, thiab siv zog kho lawv tus moj yam qias vuab tsuab, lawv yuav tsum muaj peev xwm raug txom nyem thiab tiv kev txom nyem kom txog ntua thaum lawv kho tau lawv tus moj yam qias vuab tsuab lawm. Ces thaum ntawd lawv thiaj li mam muaj peev xwm los ua tau lawv tes dej num yam tsis muaj dab tsi tab kaum thiab cuam tshuam lawm. Ib txhia tib neeg mas nrhiav tsis tau qhov tseeb los kho lawv tej moj yam qias vuab tsuab. Lawv tsuas tswj tau lawv tus kheej los ntawm qhov kev ua zoo thiab kev kub siab, los ntawm tib neeg lub siab nyiam xwb; lawv tsuas thaiv tau tej kev nthuav tawm txog lawv tus moj yam qias vuab tsuab li ib ntus xwb. Tiam sis lawv daws puas tau qhov teeb meem ntawm tus moj yam qias vuab tsuab ntawd lub hauv paus? Yog tib neeg tsis nrhiav qhov tseeb, ces lawv yeej tsis muaj txoj hauv kev los daws tau tus moj yam qias vuab tsuab ntawd li, thiab yog tib neeg ua neej raws li tus moj yam qias vuab tsuab xwb, ces lawv yeej tsis muaj txoj hauv kev muab tau qhov tseeb coj los xyaum ua li, thiab tsis muaj txoj hauv kev uas yuav ua tau tes dej num kom zoo li.

Ib tug neeg uas yeej ib txwm yog tus neeg siab zoo puas yog ib tug neeg zoo tiag tiag? Tus tib neeg uas Vajtswv pom tias yog ib tug neeg zoo uas muaj qhov tseeb tiag tiag yog hom neeg zoo li cas? Qhov ib thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws, ib tug tib neeg yuav tsum to taub Vajtswv lub siab nyiam thiab to taub qhov tseeb tso. Qhov ob, ib tug tib neeg yuav tsum muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua, raws li ib tug tib neeg txoj kev to taub txog qhov ntawd. Lawv muaj peev xwm daws tej yam nyob rau hauv lawv tus kheej uas tsis mus raws li qhov tseeb—xws li lawv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, lawv tej kev xav tsis ncaj nees rau lwm tus thiab lawv tej kev to taub yuam kev txog lwm tus tib neeg thiab txog Vajtswv—thaum lub sij hawm uas tshawb pom tej ntawd lawm. Thiab thaum lawv muaj tej yam ntxwv tsis zoo los sis tej yam ntxwv xav phem lawm, mas lawv muaj peev xwm hloov pauv lawv tus kheej thaum zoo sij hawm; lawv tsis ua raws li tej yam qias vuab tsuab ntawd. Qhov ntawd yog, kiag thaum tus tib neeg no pom tias lawv muaj ib qho teeb meem lawm, lawv muaj peev xwm los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los nrhiav ib txoj kev daws, thiab thiaj li muaj peev xwm tuav tau ib txoj kev sib raug zoo nrog Nws li ib txwm muaj. Tej zaum ib tug tib neeg zoo li no yuav qaug zog thiab ntxeev siab, thiab tej zaum yuav nthuav tawm tag nrho tus moj yam qias vuab tsuab xws li kev khav theeb, kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, kev coj tsis ncaj, thiab kev dag. Txawm li cas los xij, kiag thaum lawv rov tig los xav txog lawv tus kheej thiab ras dheev txog tej no lawm, lawv thiaj li tuaj yeem daws tau tej teeb meem ntawd ncav sij hawm thiab hloov pauv tau. Hom neeg no yog hom neeg dab tsi? Qhov no yog tus uas nyiam qhov tseeb thiab tus uas xyaum ua raws qhov tseeb. Vajtswv pom tus neeg zoo li no zoo li cas? Raws li Vajtswv pom mas, tus neeg no yog ib tug neeg zoo. Ib txhia tib neeg mas pheej tuav lawv tej kev xav phem qub, ua raws li lawv tus kheej tej kev tsis ncaj ncees thiab tej kev to taub yuam kev yam tawv ncauj heev. Lawv pheej ua lawv tes dej num los ntawm ib tug cwj pwm xav phem, lawv paub zoo tias lawv ua yuam kev lawm tiam sis tseem pheej ua raws li lawv tej tswv yim li. Tab txawm thaum qhuab ntuas lawv los, lawv tawm tsam thiab tiv thaiv hais tias, “Kuv yeej ua txhua yam li no. Kuv yuav tsis tso kuv tus kheej txoj kev ua tseg. Kuv xav hais tias Vajtswv lub tsev saib xyuas qhov no yam tsis ncaj ncees li yog li ntawd kuv yuav tsis daws qhov teeb meem no. Tab txawm yog koj tham txog kev ncaj ncees los xij, kuv yuav tsis lees txais qhov ntawd. Koj cov lus tsis yog qhov tseeb! Koj hais tias kuv tsis muaj tus cwj pwm zoo txog qhov kev ua kuv tes dej num, tiam sis kuv tsis tau ua ib qho phem li. Koj hais tias kuv lam taus lam ua kuv tes dej num xwb. Yog li kuv yuav ua li cas es thiaj li tsis yog lam taus lam ua? Qhov ua kuv tes dej num li no zoo txaus lawm. Yog Vajtswv tsis txaus siab rau qhov kuv ua kuv tes dej num li no, ces Vajtswv tsis ncaj ncees, thiab Nws txoj kev ncaj ncees los kuj cuav thiab xwb.” Qhov no puas yog tib neeg uas lees txais qhov tseeb? Qhov no puas yog tus cwj pwm ntawm tus tib neeg uas lees txais qhov tseeb? Ib tug tib neeg uas hais lus zoo li no txawv tus tsis ntseeg qhov twg? Vajtswv pom tus tib neeg zoo li no zoo li cas? Vajtswv tus cwj pwm zoo li cas? (Qias Nws.) Tus tib neeg no tsis yog tus uas tawv ncauj thiab ntxeev siab lod? Txawm koj muaj tej kev qias vuab tsuab los xij, Vajtswv tsis nco tej kev qias vuab tsuab ntawd. Vajtswv tsis muaj qhov tsis kam txais yuav koj los sis teem txim rau koj vim koj yog ib tug tib neeg qias vuab tsuab. Tiam sis yog vim koj paub zoo txog qhov tseeb, es tseem txhob txwm tawm tsam thiab ntxeev siab rau qhov tseeb ntawd xwb. Qhov ua rau Vajtswv tu siab, qias Nws, thiab ua rau Nws txav deb ntawd mas yog koj tus cwj pwm xwb. Qhov no yog Vajtswv tus cwj pwm. Raws li Vajtswv pom los sis lwm tus pom mas, tus tib neeg zoo li no tsis yog ib tug tib neeg zoo.

Yog nej ntseeg Vajtswv thiab xav kom tau txais Nws txoj kev cawm dim, mas nej yuav tsum ua nej tes dej num kom zoo. Ua ntej tshaj plaws mas, qhov ua nej tes dej num kom tiav ntawd nej yuav tsum tau txhawb qhov kev paub txog lub luag hauj lwm thiab ua kom zoo tshaj plaws. Thaum Vajtswv pom hais tias nej yog ib tug tib neeg zoo lawm, ces nej twb txog ib nrab ke lawm. Yog thaum tab tom ua nej tes dej num ntawd, nej muaj peev xwm caum qhov tseeb, thiab txawm nej yuav nthuav tus moj yam qias vuab tsuab ntau npaum li cas los sis nej ntsib kev nyuaj ntau npaum li cas los xij, koj tseem tuaj yeem nrhiav qhov tseeb los daws tej ntawd; thiab yog nej muaj ib tug cwj pwm uas lees txais thiab mloog lus thaum luag qhuab qhia los sis qhuab ntuas nej, ces nej txoj kev cia siab tias yuav tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim ntawd yeej yuav muaj tseeb xwb xwb li. Qhov kom Vajtswv pom hais tias yog ib tug tib neeg uas caum qhov tseeb ntawd mas yog ib qho kev tim tsum siab uas koj tseem ua tsis tau tau. Koj tsis muaj qhov txaus siab hlo thiab tsis muaj siab, thiab koj txoj kev ntseeg tsis muaj zog hlo li. Yog li ntawd, yuav tsum pib los ntawm qhov cia cov kwv tij thiab cov muam uas nyob ib puag ncig koj pom hais tias koj yog ib tug neeg zoo, yog ib tug neeg uas hais lus yog, tus uas nyiam yam zoo tiag tiag, tus uas nyiam kev coj ncaj thiab kev ncaj ncees, thiab tus uas ncaj ncees tiag tiag. Thaum koj ua yuam kev lawm, koj kho tej uas ua yuam kev ntawd. Thaum koj paub koj tus yam ntxwv ntxeev siab lawm, koj maj nroos hloov pauv tus yam ntxwv ntxeev siab ntawd. Thaum koj tshawb pom koj tus moj yam qias vuab tsuab lawm, koj nrhiav qhov tseeb thiab qhia rau lwm tus tam sim ntawd. Thaum koj muaj kev to taub lawm, koj mam li lees txim hloov dua siab tshiab. Qhov kev caum li no, koj yeej yuav nce qib xwb. Ua ntej mas, cia koj cov kwv tij thiab cov muam pom hais tias koj yog ib tug neeg zoo, yog tus uas hais lus yog, tus uas twb to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia lawm. Ces tom qab ntawd, siv zog los ua ib tug neeg uas nyiam qhov tseeb thiab caum qhov tseeb ib kauj ruam zuj zus. Qhov xyaum ua li no thiaj li yuav muaj kev to taub yooj yim dua, thiab qhov koj tim tsum koj tus kheej li no thiaj li yuav muaj qab hau dua. Qhov ua ntej thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws yog, koj yuav tsum coj koj cov kwv tij thiab cov muam los lees paub hais tias koj yog ib tug neeg zoo. Tus qauv ua ib tug neeg zoo ntawd yog ua li cas? Ua ntej mas, koj yuav tsum saib qhov ua koj tes dej num tiav ntawd. Qhov ua koj tes dej num ntawd yuav tsum ua kom tau tes tsawg tus qauv thiab pes tsawg qhov kev tim tsum? Koj yuav tsum nquag, mob siab rau, txaus siab hlo nyiaj kev txom nyem, txaus siab hlo tiv kev txom nyem, thiab ua tib zoo thaum ua hauj lwm, tsis txhob lam taus lam ua. Nyob rau qib siab me ntsis mas, koj yuav tsum muaj peev xwm nrhiav tej hauv paus ntsiab lus uas yog nyob rau hauv txhua qhov uas tseem ceeb thiab ua raws li tej hauv paus ntsiab lus no. Txawm leej twg hais los xij, tab txawm yog ib tug kwv tij los sis ib tug muam uas koj qhuas tsawg tshaj plaws ntawd nthuav ib lub hauv paus ntsiab lus uas yog thiab mus raws li qhov tseeb tawm los xij, koj yuav tsum mloog lub hauv paus ntsiab lus ntawd, sim lees txais lub hauv paus ntsiab lus ntawd, thiab ua txhua yam los hloov pauv koj tus kheej tej kev xav thiab tej kev xav phem. Koj xav li cas rau tus cwj pwm no? (Yog tus cwj pwm zoo.) Qhov tham txog qhov yuav tsum tau ua koj tes dej num kom zoo ntawd mas yooj yim, nws yog ib qho uas yooj yim hais; tiam sis qhov ua koj tes dej num kom tau raws li tus qauv ntawd mas nyuaj. Qhov ntawd tim tsum kom koj tiv kev txom nyem thiab tso qee yam tseg. Koj yuav tsum tso dab tsi tseg? Qib uas yooj yim tshaj plaws yog, koj yuav tsum siv qee lub sij hawm thiab dag zog. Txhua hnub mas, koj yuav tsum siv sij hawm thiab dag zog kom ntau tshaj lwm tus tib neeg. Koj yuav tsum tau ua mus kom ntev me ntsis thiab siv zog me ntsis ntxiv. Yog koj xav txhawb qhov kev paub txog lub luag hauj lwm thiab ua koj tes dej num kom zoo, mas koj yuav tsum tau xav seb yuav ua li cas kom koj tes dej num tiav zoo tas li li. Koj yuav tsum tau xav seb koj yuav tsum npaj koj tus kheej kom muaj qhov tseeb dab tsi thiab hom teeb meem twg uas koj yuav tsum tau daws. Ces tom qab ntawd nrhiav qhov tseeb los ntawm kev thov Vajtswv, nthuav koj tej kev ntshaw rau Vajtswv, thiab thov Vajtswv tiag tiag, thov kom Nws qhia thiab coj koj kev. Thaum lwm tus tab tom so thaum hmo ntuj, mas koj yuav tsum siv sij hawm kom ntau los xav txog tej teeb meem uas muaj thaum ua koj tes dej num kom tiav nyob rau hnub ntawd thiab txoj kev qias vuab tsuab uas koj nthuav tawm ntawd yog dab tsi. Koj yuav tsum xav txog tej no, thiab tsuas so tom qab koj paub tias yuav ua li cas txuas ntxiv lawm xwb, kom hnub ntawd thiaj li muaj txiaj ntsim thiab tsis nkim pov tseg. Yog koj tsis ua tib zoo xav tias yuav daws tej teeb meem no li cas, ces koj yuav noj tsis qab pw tsis tsaug zog li. Qhov no yog txoj kev raug txom nyem, qhov no yog txoj kev txom nyem uas koj tiv ntag. Koj yuav tsum tau nyiaj kev txom nyem ntxiv thiab tiv ib txoj kev txom nyem uas loj dua li lwm tus tiv, thiab siv sij hawm thiab dag zog los siv zog rau qhov tseeb kom ntau ntxiv. Qhov no puas yog ib txoj kev txom nyem uas tiv muaj qab hau? (Yog.) Nej puas tau tiv ib txoj kev txom nyem zoo li no dua li? Ib txhia muam mas nyiam hnav khaub ncaws kom zoo zoo, siv sij hawm yam tsawg kawg li ib ob teev los pleev ntsej muag thiab ua ntau yam qauv plaub hau txhua txhua hnub li. Lawv yeej tsis tso ib yam dab tsi uas mus raws li lawv tej kev ntshaw ntawm sab cev nqaij daim tawv tseg li, tas zog xav ua ib tug neeg tseem ceeb uas nrov thiab zoo thiab hnav khaub ncaws zoo zoo xwb. Tiam sis thaum hais txog qhov ua lawv tes dej num kom tiav mas, lawv yeej tsis mob siab rau thiab yeej tsis siv ib qho dag zog li. Qhov lawv tsis muaj lub zog ntawd pom nyob rau qhov twg? Nyob rau qhov tsis muaj lub siab dawb paug thiab tsis txawj xav txog txoj kev ua lawv tes dej num. Tab txawm yog qee zaus lawv nyob lig lig los xij, qhov ntawd yog vim txhua tus puav leej nyob lig xwb, tsis yog vim lawv xav nyob lig, los sis vim lawv ua hauj lwm tsis tau tag es thiaj li tawm tsis tau. Tiam sis nyob rau ntawm lawv tus kheej, mas lawv yeej tsis tau siv ib lub sij hawm los sis ib lub dag zog ntxiv, yeej tsis tau tiv ib qho kev txom nyem ntxiv, thiab yeej tsis tau nyiaj ib qho kev txom nyem nyob rau hauv txoj kev ua lawv tes dej num li. Txawm lawv twb tau ua lawv tes dej num nrog lwm tus ua ke, siv sij hawm ntau tib yam nkaus los xij, yeej tsis tau ib qho txiaj ntsim li. Txhua yam ntawd yog vim qhov lam taus lam ua thiab lam ua kom dhau xwb, yog li ntawd lawv thiaj li tseem nyuaj siab heev. Koj xav li cas rau tus cwj pwm no? Qhov ua koj tes dej num uas muaj hom cwj pwm no puas mus raws li qhov tseeb? Yeej tsis mus li. Nej ua nej tes dej num kom tiav li cas? Nej puas txeev ua tes dej num ntawd tiag tiag? Thaum paub tias nej tsis muaj txoj kev txiav txim siab los sis kev mob siab rau zoo li no, thaum paub hais tias nej txoj kev ua tes dej num ntawd yog vam khom rau kev npaj siab thiab kev tswj nej tus kheej nkaus xwb, thiab thaum paub hais tias muaj qee yam yuam kev rau qhov xwm txheej no lawm, nej puas hloov ib qho dab tsi li? Yuav ua li cas es thiaj li ua tau kom yog? Ua ntej tshaj plaws mas, nej yuav tsum tau tiv kev txom nyem. Qee zaum qhov ntawd txhais hais tias nyob kom lig, thiab sawv kom ntxov. Qhov no yog txoj kev raug txom nyem ntawm lub cev nqaij daim tawv. Tsis tas li ntawd xwb, koj yuav tsum xav thiab siv dag zog kom ntau ntxiv, xav kom ntau ntxiv, ua tib zoo xav kom ntau ntxiv, thiab los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los thov Vajtswv thiab nrhiav Nws kom ntau ntxiv, siv koj lub sij hawm thiab dag zog rau Vajtswv, siv lub sij hawm thiab lub zog ntawd rau txoj kev ua koj tes dej num, rau txoj kev ua tes hauj lwm uas Vajtswv tau muab rau koj ua lawm, thiab rau txoj kev caum qhov tseeb. Qhov no tsis yog txoj kev txom nyem uas yuav tsum tau tiv thaum ua koj tes dej num lod? (Yog.)

Qhov nej tu ncua tshaj plaws nyob rau hauv txoj kev ua nej tes dej num kom tiav ntawd yog dab tsi? Vajtswv hais tias: “Thiab koj yuav tsum hlub tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, kawg laj lim tswv yim, thiab kawg dag kawg zog” (Malakau 12:30). Nej tsuas siv nej lub zog xwb, tiam sis tsis yog nej lub siab lub ntsws, thiab laj lim tswv yim—nej ua tsis tau peb kis no. Nej tsuas paub siv dag zog rau hauv txoj kev ua nej tes dej num kom tiav xwb. Hom tib neeg no yog hom neeg dab tsi raws li Vajtswv pom? (Ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num.) Nej puas kam ua cov neeg ua Vajtswv tes dej num? (Tsis kam.) Tab txawm nej tsis kam ua cov neeg ua Vajtswv tes dej num los xij, nej yeej tseem ua dej num, thiab nej ua qhov no yam tsis hnov sab li. Qhov no yog txoj kev uas nej taug. Qhov nej tsis kam ua cov neeg ua Vajtswv tes dej num, tiam sis nej lam taus lam ua dej num ntawd tsis yog kev sib tawm tsam lod? Ua li cas qhov no thiaj li tshwm sim? Nws yog vim tib neeg taug txoj kev yuam kev lawm. Txoj kev uas koj xaiv ntawd qhia txog koj lub hom phiaj kawg thiab qhov txiaj ntsim uas koj muaj peev xwm ua tau. Yog koj xaiv txoj kev uas ua dej num, ces qhov kawg kawg los ua ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num xwb. Vim koj pheej xav kom tau txais koob hmoov los ntawm qhov kev siv dag zog, thiab tsis kam nrhiav qhov tseeb thiab ua txhua yam raws li lub hauv paus ntsiab lus uas ua koj tes dej num kom tiav ntawd, kom thiaj li ua tau koj tes dej num tiav zoo; vim koj tsis kam hlub Vajtswv kawg siab kawg ntsws, kawg laj lim tswv yim nyob rau hauv txoj kev ua koj tes dej num kom tiav, thiab koj txaus siab rau qhov siv dag zog xwb, ces qhov kawg yog qhov hais tias koj yuav dhau los ua ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num xwb. Tsis muaj kev cov nyom nyob rau ntawm no. Txawm li cas los xij, tej kev sib tawm tsam ntawd tshwm tuaj rau hauv cov neeg ua Vajtswv tes dej num ntawd lub siab. Tej kev sib tawm tsam dab tsi? Tib neeg tsis kam ua cov neeg ua Vajtswv tes dej num, tiam sis lawv kuj tsis kam caum qhov tseeb los sis caum txoj kev hlub Vajtswv li thiab. Lawv tseem xav tau koob hmoov. Yog lawv hnov hais tias lawv yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num, mas lawv tsis xav tau qhov ntawd li, lawv xav hais tias, “Tsis yog lawv ua kom kuv poob ntsej muag thiab thuam kuv lod? Qhov no tsis yog ib hom kev ntxub ntxaug lod? Kuv tau siv dag zog ntau heev thiab ua rau kuv sab heev. Kuv yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num tau li cas?” Tiam sis qhov ntawd yog lawm. Koj tsis xyaum ua ib qho tseeb kiag li; koj tsuas txaus siab rau qhov siv dag zog nkaus xwb, yog li ntawd qhov ntawd thiaj li ua rau koj yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num. Tsis txhob xav hais tias qhov ua koj tes dej num kom tiav ntawd tsuas yog siv dag zog me ntsis xwb. Koj yuav ua tsis tau koj tes dej num kom zoo yog koj tsis ua kom tag nrho siab. Qhov ua kom tag nrho siab ntawd txhais hais tias kom kawg siab kawg ntsws thiab laj lim tswv yim. Koj yuav tsum ntsuas raws li tus qauv no. “Thiab koj yuav tsum hlub tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, kawg laj lim tswv yim, thiab kawg dag kawg zog.” Cov lus no siv tau tag nrho rau txoj kev ua dej num kom tiav. Yog hais tias koj yog ib tug ntseeg Vajtswv tiag tiag, koj yuav tsum ua koj tes dej num kom zoo kom kawg siab kawg ntsws, kawg laj lim tswv yim, thiab kawg dag kawg zog. Mas Vajtswv thiaj li yuav pom hais tias koj yog ib tug neeg zoo. Yuav ntsuas tus tib neeg uas Vajtswv pom hais tias zoo ntawd li cas? Yuav tsum ntsuas lawv los ntawm dab tsi? (Los ntawm qhov kev ua dej num.) Yuav tsum xub ntsuas lawv los ntawm qhov lawv ua dej num, los ntawm lawv tus cwj pwm thiab txoj kev xam pom txog txoj kev ua lawv tes dej num, lawv txoj kev npaj siab thiab lub hom phiaj, seb lawv puas muaj tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb nyob rau hauv txoj kev ua lawv tes dej num, thiab qhov lawv saib xyuas tej uas tseem ceeb ntawd yuav tau txiaj ntsim dab tsi ua ntej tso. Los ntawm qhov kev ntsuam xyuas cov kis no, peb tuaj yeem txiav txim siab seb tus tib neeg ntawd puas nyiam qhov tseeb, puas caum qhov tseeb, thiab puas yog ib tug neeg coj ncaj raws li Vajtswv pom, thiab puas yog ib tug neeg uas Vajtswv hlub. Tej no yog tej hauv paus ntsiab lus thiab qauv uas ncaj tshaj plaws rau txoj kev ntsuam xyuas tib neeg. Nej puas to taub qhov no? Nej puas muaj qhov kev txiav txim siab los caum qhov tseeb thiab ua Vajtswv cov neeg? Tsis txhob cia li txaus siab rau txoj kev siv zog los ua nej tes dej num kom tiav xwb; nej yuav tsum siv zog rau qhov tseeb thiab ua kom tau raws li Vajtswv tej kev tim tsum. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li mus raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog nej tsuas txaus siab rau qhov kev siv dag zog xwb, ces tus qauv ntawm qhov kev tim tsum no qis dhau lawm. Qhov ua yus tej dej num kom tiav ntawd tsis yog qhov kev ua tej hauj lwm yooj yooj yim uas tsuas siv dag zog me ntsis xwb ua tau lawm. Tej hauj lwm uas tim tsum kev txawj ntse mas yuav ua tsis tau kom zoo yog tsis muaj kev txawj ntse. Tshwj xeeb yog, tej dej num uas nyob rau hauv Vajtswv lub tsev uas muaj kev ua tim khawv rau Vajtswv ntawd yuav ua tsis tau yog koj tsis muaj qhov tseeb. Yog koj tsis ua koj tes dej num kom tiav raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, ces koj yuav ua tsis tau raws li qhov kev ntshaw nyob rau hauv qhov kev ua tim khawv rau Vajtswv ntawd. Yog li ntawd, yuav kom ua tau lawv tej dej num zoo mas, tib neeg yuav tsum to taub qhov tseeb thiab to taub tej hauv paus ntsiab lus. Yog ib tug tib neeg twg tsis nyiam qhov tseeb tiam sis tsuas xav siv dag zog me ntsis kom tau Vajtswv tej koob hmoov xwb, ces lub siab xav uas zoo li no mas tawm tsam tsis tau. Yog koj tsis ua koj tes dej num kom tiav zoo, ces Vajtswv yuav tsis siv tug neeg zoo li koj. Vajtswv yuav muab koj ntiab tawm mus, vim tus qauv ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg ntawd yog kom lawv muaj peev xwm ua tau lawv tej dej num zoo, thiab tsis yog tsuas lam taus lam ua dej num xwb. Yog koj tus uas yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num ntawd hnov meem txom txog qhov no hauv koj lub siab, ces tseeb tiag, Vajtswv los kuj tu siab thiab mob siab rau koj ib yam nkaus thiab. Koj yeej tsis muaj kev to taub txog Vajtswv lub siab ib qho li. Vajtswv puas yuav tiv ib txoj kev txom nyem loj zoo li no los cawm ib pab neeg uas ua Vajtswv tes dej num? Yeej yuav tsis tiv li. Vajtswv xav ua kom ib pab neeg uas paub Nws thiab ua raws li Nws lub siab nyiam ntawd zoo tiav log. Cov neeg ua Vajtswv tes dej num puas muaj qhov tseeb thiab txoj sia? Qhov Vajtswv cawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num ntawd puas tsim nyog? Qhov no puas yog ib lub cim uas qhia txog qhov Vajtswv tau txais koob meej? Puas yog qhov kev ua dej num thiaj li yog ib zaj lus tim khawv rau Vajtswv nkaus xwb? Qhov ua ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num ntawd tsis yog ua tim khawv rau Vajtswv. Qhov ntawd tsis yog txoj kev uas tib neeg yuav tsum taug. Ib txhia yuav hais tias, “Kuv txaus siab hlo ua dej num rau Vajtswv. Txawm yuav tau siv zog npaum li cas los xij, kuv yeej txaus siab hlo ua. Kuv yuav siv zog 100% tsis yog 80%. Kuv twb ua kawg kuv lub peev xwm lawm, txawm kuv yuav tsis muaj peev xwm thiab tsis muaj ib txoj kev to taub txog qhov tseeb los xij. Vajtswv paub kuv lub siab, yog li ntawd Nws tsim nyog qhuas kuv, tsis yog lod?” Cov lus no puas yog raws li Vajtswv tej kev tim tsum? Vajtswv qhuas cov uas ua tau lawv tes dej num tiav zoo, cov uas ua lawv tes dej num kawg siab kawg ntsws, kawg laj lim tswv yim, thiab kawg dag kawg zog. Yog koj tsuas lam siv zog xwb tsis mob siab rau tes dej num ntawd li, ces koj tsis tau ua koj tes dej num kom kawg koj lub siab. Koj puas tuaj yeem xyaum ua raws li qhov tseeb yam tsis ua tag nrho siab? Koj puas tuaj yeem saib xyuas hauj lwm raws li lub hauv paus ntsiab lus? Yog koj tsuas siv dag zog xwb tsis ua tag nrho koj lub siab, ces koj tsuas ua tau ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num xwb. Cov neeg ua Vajtswv tes dej num ntawd puas tuaj yeem tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv? Qhov ntawd tsis muaj hnub li. Vajtswv txoj lus tim tsum dab tsi txog txoj kev ua dej num kom tiav? (“Thiab koj yuav tsum hlub tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, kawg laj lim tswv yim, thiab kawg dag kawg zog.”) Qhov no muaj feem xyuam rau qhov tseeb, rau tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab rau tej hauv paus ntsiab lus ntawm kev xyaum ua. Tej hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev xyaum ua yog dab tsi? Yog qhov uas koj yuav tsum ua nyob rau hauv koj lub neej, qhov koj yuav tsum ua nyob rau hauv txoj kev ua koj tes dej num, yog koj txoj kev xyaum ua, nrog rau txoj hauv kev thiab lub hom phiaj ntawm koj lub neej. Sau cov lus uas hais tias “hlub tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, kawg laj lim tswv yim, thiab kawg dag kawg zog” ua nej cov lus hais tas mus li. Txawm koj yuav ua dab tsi los xij, siv cov lus no los ntsuam xyuas koj tus kheej. Nug koj tus kheej hais tias, “Cov lus no kuv ua tau lo twg lawm? Tshuav lo twg uas kuv tseem ua tsis tau tau? Kuv tus yam ntxwv sab hauv yog dab tsi? Puas muaj qhov tsis mloog lus li? Puas muaj lub siab twm xeeb li? Kuv puas tau nrog Vajtswv sib kom nqi los sis sib tham li? Kuv puas tawv ncauj? Puas muaj ib qho kev tsis zoo los sis kev tsis rau siab ua nyob rau hauv kuv li? Kuv puas tau lam taus lam ua?” Thaum koj sau cov lus uas hais tias “hlub tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, kawg laj lim tswv yim, thiab kawg dag kawg zog” rau hauv koj lub siab lawm, koj yuav nco ntsoov Vajtswv cov lus no, cov lus ntawm qhov tseeb no rau hauv koj lub siab. Lub hom phiaj ntawm qhov khaws cov lus no rau hauv koj lub siab yog dab tsi? Nws tsis yog kom tau hais cov lus no rau lwm tus hnov, tiam sis yog los kho koj tus kheej tus yam ntxwv, tswj koj tus cwj pwm, thiab coj koj txhua txoj kev ua ntag. Piv txwv li, yog muaj tej yam uas koj tsis paub tias yuav ua li cas, ces yuav tau maj nroos xav txog qhov Vajtswv txoj lus hais thiab xav hais tias, “Vajtswv hais kom ua tes dej num ntawd kom kawg kuv lub siab, yog li ntawd kuv yuav ua tes dej num ntawd kom kawg kuv lub siab li cas? Lwm tus to taub qhov no zoo dua kuv, yog li ntawd kuv yuav tsum nug lawv thiab kawm los ntawm lawv.” Tom qab kawm lawm, thov Vajtswv thiab saib koj tus kheej kom meej seb koj puas muaj ib qho kev npaj siab uas yuam kev li. Yog koj tsis muaj tej hom phiaj ntawm koj tus kheej los sis lub siab twm xeeb ib qho li, thiab koj paub tseeb hais tias qhov ua li no mus raws li qhov tseeb kiag lawm, thiab koj muaj peev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb lawm, ces koj lub siab yuav kaj lug, qhia hais tias koj tau ua kawg koj lub siab, tias kawg nkaus li qhov ua tau lawm. Qhov yuav ua tau kom tag siab nrho ntawd, mas koj yuav tsum tau nrhiav qhov tseeb hauv koj lub siab, xav txog Vajtswv cov lus, thov Vajtswv, thiab koom nrog Nws ua ke. Qhov no yog ib qho tseem ceeb ntawm lub siab. Thaum koj lub siab txav los ze rau ntawm Vajtswv, pheej ua tib zoo xav thiab siv zog rau qhov tseeb, ces koj yog tus uas nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag lawm. Thaum koj ua ib yam dab tsi kawg lub siab lub ntsws, kawg laj lim tswv yim lawm, ces qhov kawg dag kawg zog ntawd yuav cia li ua raws qab lawm xwb. Cov lus uas hais tias “hlub tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv kawg siab kawg ntsws, kawg laj lim tswv yim, thiab kawg dag kawg zog” ntawd yuav dhau los ua qhov muaj tseeb rau koj.

Vim li cas thiaj li hais tias Vajtswv txoj lus yog lub teeb coj tib neeg kev? Vim hais tias Vajtswv txoj lus tsis tau hais yam tsis muaj qab hau, txoj lus ntawd hais los daws tib neeg tej teeb meem tiag tiag. Txoj lus ntawd tsis yog tsuas yog txoj kev xav, ncauj qab zib nplaig qab ntsev, los sis kev piav qhia npliag lias xwb. Vajtswv txoj lus yog hais los rau koj siv thiab muab coj los xyaum ua. Thaum koj ntsib ib qho xwm txheej uas koj tsis muaj txoj hauv kev mus rau tom ntej thiab tsis paub tias yuav ua li cas li lawm, ces koj thiaj li tau nco txog qhov Vajtswv txoj lus tim tsum kom koj ua. Thaum xav txog Vajtswv txoj lus lawm koj yuav nrhiav tau ib txoj hauv kev, koj yuav to taub lub ntsiab ntawm Vajtswv txoj lus, thiab tom qab ntawd muab txoj lus ntawd coj los xyaum ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Tom qab muab txoj lus ntawd coj los xyaum ua lawm koj yuav paub, thiab pom hais tias los ntawm txoj kev ua no koj yuav muaj kev thaj yeej thiab kev xyiv fab nyob rau hauv koj lub siab, thiab pom tias kuj kho tau lwm tus ib yam nkaus thiab. Nyob rau hauv tus txheej txheem uas muab Vajtswv txoj lus coj los xyaum ua ntawd, mas koj tau txais tej kev qhuab qhia thiab tej kev ntsib kev pom, koj kawm paub los ntawm koj tus kheej tej kev ntsib kev pom, thiab koj to taub tej yam. Koj to taub dab tsi? Koj to taub lub hom phiaj uas nyob tom qab Vajtswv txoj lus thiab nyob tom qab Nws txoj kev npaj siab uas cia tib neeg ua raws li ib yam dab tsi ntawd. Thaum koj tshawb pom tej hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev xyaum ua uas nyob hauv qab txhua yam no lawm, ces yog koj tshawb pom lub hauv paus thiab qhov tseem ceeb ntawm Nws cov lus lawm. Qhov no yog kev to taub qhov tseeb. Tom qab to taub qhov tseeb lawm, koj yuav tsis muaj qhov paub tsis meej, tsis muaj qhov tsis paub dab tsi hlo li ntxiv lawm, thiab tsis me siab thaum koj ua tej yam ntxiv lawm. Qhov tsis me siab ntawd txhais li cas? Qhov ntawd txhais hais tias thaum ntsib tej kev nyuaj lawm, koj muaj peev xwm nrhiav qhov tseeb, paub tias yuav daws tej kev nyuaj ntawd li cas, thiab paub meej meej tias yuav ua li cas mus ntxiv. Qhov muaj ib txoj kev mus tom ntej thaum muab Vajtswv txoj lus coj los xyaum ua ntawd txhais li cas? Qhov ntawd txhais hais tias koj to taub tej hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev xyaum ua raws li Nws txoj lus, koj nkag siab tej xwm txheej uas Nws cov lus hais txog, thiab koj paub tias yuav muab cov lus ntawd coj los xyaum ua li cas lawm. Vim li cas thiaj li hais tias Vajtswv txoj lus yog tib neeg txoj sia thiab txoj kev? Vim hais tias Vajtswv txoj lus tuaj yeem yog tib neeg txoj sia, thiab tsuas yog Nws txoj lus, tsuas yog qhov tseeb xwb thiaj li coj tau tib neeg mus rau txoj kev yog nyob rau hauv lub neej. Vajtswv txoj lus mas hais ncaj ncaj xwb thiab yooj yim to taub. Txoj lus ntawd yog hais los kom ua rau tib neeg to taub qhov tseeb thiab lees txais qhov tseeb yooj yim. Thaum tib neeg muaj peev xwm lees paub qhov tseeb thiab lees txais qhov tseeb lawm, ces lawv yuav pom hais tias lawv tus kheej nyob rau txoj kev yog hauv lub neej yam ras tsis txog li. Vajtswv cov lus ib co mas zoo li tsis nyuaj los sis yooj yim to taub, tiam sis cov lus ntawd puav leej qhia txog qhov yuav ua neej li cas, yuav saib xyuas ntau qhov xwm txheej li cas, thiab yuav daws tej kev nyuaj li cas. Qhov no yog qhov tseeb. Qhov tseeb no tuaj yeem dhau los ua txoj kev rau koj, muab tswv yim, tej hauv paus ntsiab lus, thiab ib txoj kev xyaum ua thaum ntsib kev ceeb laj rau koj. Yog koj muaj ib txoj kev los ua koj tes dej num los sis lwm qhov tseem ceeb kom tiav, yog koj tuaj yeem ua hauj lwm raws li lub hauv paus ntsiab lus thiab to taub Vajtswv tej kev npaj siab no, qhov no puas txhais hais tias koj to taub qhov tseeb? (Txhais.) Qhov no txhais hais tias koj to taub qhov tseeb thiab to taub Vajtswv txoj lus lawm. Cov neeg ua Vajtswv tes dej num tsis tas yuav to taub Vajtswv txoj lus; lawv tsuas cia li siv dag zog xwb. Yog li ntawd, qhov kev ua dej num ntawd thiaj li yog ib txoj hauj lwm yooj yim. Ib txhia tib neeg mas twb tsis txawj ua dej num li, thiab cov tib neeg zoo li no ua rau lawv tus kheej ruam npaum li cas! Qhov ua rau lawv tus kheej ruam ntawd txhais li cas? Qhov ntawd txhais hais tias lawv twb ua tsis tau txoj hauj lwm uas ua dej num ntawd kom zoo li, lawv tsis siv zog, thiab lawv pheej ua phem, tab kaum, xav phem thiab tub nkeeg. Yuav tsum tau nplig lawv siab thiab saib xyuas lawv tas li xwb. Cov tib neeg zoo li no ua tsis tau lawv tes dej num kom zoo thiab ua tsis tau raws li tej qauv ntawm qhov ua ib tug tib neeg. Tam sim no, nej npaj siab taug txoj kev twg? Koj npaj ua hom tib neeg dab tsi? Koj puas yuav siv zog los ua ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num uas zoo, los sis koj puas yuav npaj los ua tus tib neeg uas ua lawv tes dej num kawg siab kawg ntsws, thiab kawg laj lim tswv yim? (Ua tus tib neeg uas ua lawv tes dej num kawg siab kawg ntsws, thiab kawg laj lim tswv yim.) Qhov ko yog ib qho zoo thiab yog ib lub hom phiaj yog lawm. Koj tsis yog tsuas xav ua ib tus neeg ua Vajtswv tes dej num xwb, koj tsis yog tsuas xav siv dag zog xwb. Yog li koj yuav tsum siv zog rau qhov tseeb! Qhov tseeb uas tseem ceeb tshaj plaws uas yuav tsum to taub thaum siv zog rau qhov tseeb ntawd yog qhov tseeb twg? Qhov no yog nyob ntawm tej kev nyuaj uas koj ntsib xwb, thiab qhov los daws tej teeb meem tam sim ntawd ua ntej mas yog qhov tseem ceeb heev. Tam sim no, tib neeg feem coob tab tom mob siab rau qhov caum qhov tseeb thiab qhov ua lawv tes dej num kom tiav, thiab qhov tseeb ntawm qhov ua yus tes dej num kom tiav ntawd mas tseem ceeb heev. Tsuav koj ua tau koj tes dej num tiav raws li tej hauv paus ntsiab lus xwb, ces koj yuav muaj kev thaj yeeb thiab kev ruaj siab nyob rau hauv koj lub siab. Thiab yog koj kuj paub Vajtswv tes hauj lwm, tau ntsib tau pom Nws tes hauj lwm, thiab kho tau koj tej moj yam qias vuab tsuab qee tus thiab, ces koj yuav tau saj qhov qab zib ntawm txoj kev raws Vajtswv qab thiab pom tias qhov taug txoj kev caum qhov tseeb ntawd yooj yim tuaj lawm. Qhov tseem ceeb nyob rau hauv txoj kev raws Vajtswv qab thiab mloog Vajtswv lus ntawd ces yog ua koj tes dej num kom zoo xwb. Vajtswv txoj lus hais tias, “Nej yuav tsum ua nej tes dej num kom kawg siab kawg ntsws, kawg laj lim tswv yim, thiab kawg dag kawg zog.” Cov lus no tsis yog qhov tseeb lod? Yog koj tuaj yeem lees hais tias cov lus no yog qhov tseeb, ces koj yuav tsum siv zog ua koj tes dej num kom tiav. Koj yim to taub qhov tseeb nyob rau hauv txoj kev ua koj tes dej num kom tiav, ces koj yim ua tau tes dej num ntawd raws li lub hauv paus ntsiab lus thiab ua tau zoo xwb. Yog koj ua tau koj tes dej num tiav zoo, ces koj yuav tsis yog muaj kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab nyob rau hauv koj lub siab xwb, tiam sis kuj muaj txoj kev ntseeg tiag tiag thiab. Qhov no yog qhov tau txais los ntawm qhov kev raws Vajtswv qab thiab ua koj tes dej num tiav. Qhov hais tias txoj kev uas raws Vajtswv qab ntawd yuav pom kev zuj zus tuaj thaum koj taug txoj kev ntawd lawm yeej muaj tseeb. Yog li ntawd, qhov ua koj tes dej num kom tiav ntawd mas yog ib qho uas muaj txiaj ntsim tshaj plaws. Yog koj siv zog rau qhov tseeb raws li Vajtswv tej kev tim tsum, ces koj ua tsis yog lawm. Thaum koj siv zog rau txoj kev no lawm, koj yuav maj mam pom txiaj ntsim thiab muaj qhov zoo nkaus li tib neeg. Koj txoj kev nrog Vajtswv sib raug zoo yuav maj mam txav ze zuj zus. Thaum koj ntsib kev sim siab thiab kev txom nyem thiab xav phem los sis qaug zog me ntsis, thiab muaj qee qhov kev xav phem thiab kev to taub yuam kev, mas koj yuav nrhiav qhov tseeb los daws tej teeb meem ntawd yam yooj yim heev, thiab tej teeb meem ntawd yuav tsis yog tej teeb meem tseem ceeb ntxiv lawm.

Nej cov feem coob uas nyob rau cov teb chaws uas coj kev cai muaj vaj huam sib luag, mas tsis zoo li cov kwv tij thiab cov muam uas nyob rau hauv Suav av loj uas pawg ntseeg raug kev tsim txom thiab kev txom nyem. Qhov muaj ib lub neej tau zoo ntawd tsis yog ib qho zoo rau nej. Tej zaum qhov ntawd yuav tim tsum qee qhov dag zog kom nej caum qhov tseeb, thiab tej zaum yuav ceeb laj los nyiaj tej kev txom nyem thiab tiv kev txom nyem nyob rau hauv txoj kev ua nej tes dej num me ntsis. Cov tib neeg uas loj hlob nyob rau hauv qhov coj kev cai muaj vaj huam sib luag thiab ywj siab ntawd mas pheej muaj qhov ua raws li yus tus kheej lub siab nyiam xwb. Lawv tsis cia lwm tus thuam los sis cem lawv li. Lawv muaj kev ywj siab thiab kev qhib siab txog lawv txoj kev xav ntau heev. Lawv xav nyob lawv, xav tau kev ywj siab tas li, lawv xav caum lawv txhua txoj kev ntshaw tas li, thiab lawv xav tau txhua yam kev zoo siab ntawm lub cev nqaij daim tawv tas li xwb. Yog nej tsis kam tso tej no tseg, mas qhov nej yuav khiav dim ntawm tus yam ntxwv ntawd thiab ntawm tus yam ntxwv uas tsuas siv dag zog xwb es tsis caum qhov tseeb ntawd mas nyuaj. Qhov pheej hais txog yus kav yus tus kheej thiab yus nyob yus ntawd yuav ua rau muaj teeb meem. Koj yuav tsum tham txog qhov tseeb, tham txog Vajtswv cov lus, thiab tham txog qhov zoo thiab qhov uas yog txoj kev yog nyob rau hauv lub neej. Txawm kev ywj siab, kev muaj vaj huam sib luag, thiab kev ywj pheej yog qhov zoo thiab yog tej kev cai coj uas nce qib rau pej xeem los xij, tej ntawd tsis yog qhov tseeb. Tej ntawd tsuas yog tej tswv yim thiab tej kev cai coj uas nce qib nyob rau hauv lub ntiaj teb uas tsaus ntuj thiab phem no xwb. Tej ntawd yog tej kev cai coj zoo kom tib neeg nyob taus thiab txhawb kom tib neeg muaj cai ib yam xwb. Tej ntawd tsis yog qhov tseeb kiag li, yog li ntawd nej yuav tsum pom qhov no kom tseeb tseeb. Tsis txhob xav hais tias, “Kuv yug los nyob rau hauv qhov coj kev cai zoo li no, ces kuv muaj tej cai no. Kuv tuaj yeem xav, hais, thiab ua txhua yam li kuv xav tau, tsis muaj leej twg cuam tshuam tau. Qhov no yog qhov kuv muaj cai ib yam, txoj cai uas zej tsoom sawv thiab kuv lub teb chaw muab rau kuv.” Yog koj saib qhov no yam li yog qhov tseeb uas loj tshaj plaws, ces qhov no yuav ua rau muaj teeb meem. Tej kev xav no qhia puas tau hais tias koj muaj qhov tseeb? Tej no los qhov twg los? Tej no los ntawm tib neeg los thiab tshwm ntawm txoj kev ua neej uas qias vuab tsuab los. Tej no tsis yog Vajtswv cov lus, thiab tej no haj yam tsis yog qhov tseeb uas Vajtswv tim tsum kom tib neeg muaj. Yog koj saib lub tswv yim ntawm txoj kev muaj vaj huam sib luag thiab kev ywj siab ntawd yam li yog qhov tseeb, thiab nyob rau hauv Vajtswv lub tsev koj tsuas mob siab caum kev ywj siab thiab tsis kam kom luag txwv, ua dog ua dig txog qhov ua koj tej dej num kom tiav ntawd xwb, ces koj yuav ntsib teeb meem. Koj puas yuav txais qhov tseeb yog koj muaj tej kev xav zoo li no? Koj puas yuav muaj peeev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb yam yooj yim heev? Koj puas yuav tseem muaj peev xwm raws Vajtswv qab tiag tiag? Qhov raws Vajtswv qab ntawd mas yuav tsum to taub qhov tseeb, to taub tias yuav mloog lus, thiab ua raws li tej kev txwv ntawm qhov tseeb ntawd li cas. Koj txhob txwm ua tsis tau. Yog koj caum kev muaj vaj huam sib luag thiab kev ywj siab, koj yuav tsis to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Koj yuav tsis tau los ua ib tug uas raws Vajtswv qab thiab suav tsis tau hais tias koj tus kheej yog ib tug uas raws Khetos qab. Qhov no yuav ua rau nej muaj teeb meem, thiab qhov no yog qhov kev nyuaj uas nej ntsib. Tib neeg muaj qee qhov kev xav phem thiab qee qhov kev xav hauv nruab siab, qee qhov kev xam pom raws li kab lig kev cai, thiab tej tswv yim uas cov tib neeg feem coob muaj. Tej no yog tsim los ntawm tib neeg qhov keeb kwm thiab ib cheeb tsam ntawd. Yog nej tsis pom lub ntsiab tseeb thiab qhov loj ntawm tej teeb meem no es pheej saib txoj kev ua dej num, kev ntseeg Vajtswv, thiab tes hauj lwm uas Vajtswv muab rau nej ua ntawd yam li yog qhov tib neeg muaj cai ib yam thiab kev ywj siab xwb, ces nej yeej yuav taug tsis tau txoj kev yog thiab yeej yuav tsis to taub txog txoj kev ntseeg Vajtswv uas yog li. Cov tib neeg uas nyob rau hauv Teb Chaws Suav av loj tam sim no nyob rau hauv qab txoj kev tsaus ntuj ntawm txoj kev cai uas siv hwj chim tswj kav thiab tsis muaj ib qho kev xav tias lawv siab tshaj lwm tus li. Lawv yug los yeej muaj ib tug cwj pwm uas nyiaj kev txom nyem thiab rau siab ua hauj lwm zoo li ib tug nyuj lawm, thiab hom keeb kwm thiab ib cheeb tsam zoo li no ua rau lawv muaj tus cwj pwm thiab tej hauv paus ntsiab lus ntawm kev coj nyob rau hauv lub neej. Tiam sis, cov tib neeg nyob rau hauv cov teb chaws uas muaj vaj huam sib luag thiab kev ywj siab ntawd tsis paub txog tej no. Lawv tsis xav kom raug txwv, lawv xav hais tias qhov txwv ntawd yog kev caij tsuj xwb thiab lawv xav kom dim ntawd tej kev txwv los sis tej kev cai tswj hwv. Thaum lawv los rau hauv Vajtswv lub tsev lawm lawv haj tseem xav kom dim ntawm tej kev cai tswj fwm, tej txheej txheem hauj lwm, thiab tej kev cai ntawm pawg ntseeg thiab. Lawv tsis xav kom raug txwv. Lawv tsis kam kom lwm tus qhuab ntuas thiab tsis kam txais yuav txhua lo lus thuam li. Lawv tsis kam ua hauj lwm kom khwv me ntsis los sis nyiaj kev sab me ntsis li. Qhov no yuav ua rau muaj teeb meem! Qhov no tsis yog tus cwj pwm uas ib tug ntseeg tsim nyog muaj, thiab nws tsis yog tus cwj pwm ntawm Khetos tus tub rog uas zoo. Cov neeg dawb huv uas lub siab zoo mas tham txog Tiam Hmoov Hlub tas li xwb. Tam sim no puas tseem tham lawm? Yeej tseem tham! Qhov no yog ib qho zoo uas tham nyob rau txhua txhia qhov chaw thiab txhua lub sij hawm li. Cia peb txhob xub tham txog qhov zoo ib yam uas cov tib neeg ntiaj teb uas raug tsim tawm los ntawd tsim nyog muaj, uas yog Vajtswv qhov kev tim tsum uas yooj yim tshaj plaws rau tib neeg ua kom tiav tso. Sim xav seb, ua ib tug Ntseeg Vajtswv lawm, tsis tsim nyog koj muaj lub siab zoo ntawm ib tug Ntseeg Vajtswv lod? Yog koj tsis muaj, ces koj tsis tsim nyog ua ib tug uas raws Vajtswv qab, thiab Vajtswv tsis lees paub koj. Yog koj xav raws Vajtswv qab, txawm koj xav ua ib tug neeg uas raug tsim tawm los los yog tsuas xav ua ib tug neeg dog dig xwb los xij, koj yuav tsum ua neej yam li ib tug tib neeg. Koj yuav tsum qhia koj lub siab rau Vajtswv. Koj tuaj yeem hais tias, “Vajtswv, qhov no yog qhov kuv npaj yuav raws koj qab. Qhov no yog kuv txoj kev txiav txim siab thiab kuv lub hom phiaj. Qhov no puas mus raws li Koj lub siab nyiam?” Los sis tej zaum koj tsis hais ncaj qha rau Vajtswv, tiam sis koj tuaj yeem lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej thiab txiav txim siab twj ywm, cia Vajtswv los soj ntsuam yam koj ua tom ntej. Txawm koj yuav yug los rau hauv lub teb chaws twg los sis haiv neeg twg los xij, tam sim no uas koj raws Vajtswv qab lawm, ces koj tsis yog lub teb chaws ntawd tus neeg los sis cov tib neeg ntawd tus neeg ntxiv lawm. Koj yog ib tug uas raws Vajtswv qab, ib tug ntseeg Vajtswv, ib tug tswv cuab ntawm Vajtswv lub tsev lawm. Koj yuav tsum nco ntsoov suav hais tias koj tus kheej yog ib tug neeg nyob rau ntawm Vajtswv lub tsev, ib tug uas raws Vajtswv qab lawm. Koj yuav tsum siv zog ua Khetos ib tug tub rog uas zoo, muab tej qauv ntawm cov neeg dawb huv los ntsuas koj tus kheej. Yog koj pheej hais tias, “Kuv yog neeg Kauslim,” “Kuv yog neeg Taisvam,” “Kuv yog neeg Meskas,” “Peb txhua tus nyias muaj nyias kev ua neej” no, koj puas tseem yog ib tug uas raws Vajtswv qab? Koj txoj kev xav tsis yog lawm; qhov kev xav ko yog cov tsis ntseeg txoj kev xav xwb. Tej no yog cov tsis ntseeg! Yog hais tias koj yog ib tug tsis ntseeg, koj tab tom ua si dab tsi nyob rau hauv Vajtswv lub tsev? Puas yog koj lam ua txuj ua ib tug ntseeg? Nyob rau ntawm no tsis muaj qhov kev ua txuj. Qhov ua kom zoo ib yam nkaus tus ntseeg ntawd mas tsis muaj qab hau kiag li. Yog hais tias koj yog ib tug Ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum lees txais qhov tseeb thiab ua koj tes dej num kom zoo. Qhov ntawd yog qhov txhais hais tias raws Vajtswv qab. Yog koj ua tsis tau koj tes dej num kom zoo, ces txawm koj yuav tuaj lub teb chaws twg tuaj los xij; Vajtswv yuav tsis lees paub koj. Txawm yus yuav yog haiv neeg twg los xij, cov uas ntseeg Vajtswv yuav tsum ua lawv tes dej num kom zoo thiab lees txais qhov tseeb. Qhov ntawd yog qhov txhais hais tias raws Vajtswv qab. Yog koj hais tias koj ntseeg Vajtswv tiam sis tsis lees txais qhov tseeb los sis tsis ua koj tes dej num kom tiav, ces koj yog ib tug tsis ntseeg, tsuas zoo li cov tsis ntseeg xwb. Koj tsis yog tus no thiab tus tod. Cov tib neeg uas tsis yog tus no thiab tus tod ntawd yuav tsum tau muab tshem tawm ntawm Vajtswv lub tsev mus kom sai, Vajtswv lub tsev tsis xav tau hom neeg zoo li no. Yog koj hais tias koj tus kheej yog ib tug neeg uas nyob rau hauv lub nceeg vaj, mas koj tus kheej yuav tsum ua kom tau raws li tej qauv ntawm cov tib neeg uas nyob rau hauv lub nceeg vaj ntawd. Yog koj hais tias, “Cov tib neeg uas nyob rau hauv lub nceeg vaj ntawd yog leej twg? Kuv yog ib tug pej xeem ntawm lub teb chaws uas muaj vaj huam sib luag. Kuv muaj meej mom thiab muaj cai ib yam. Koj yuav tsum tim tsum kuv raws li tej qauv ntawm lub teb chaws uas muaj vaj huam sib luag. Yog tsis li ntawd, ces tsis tas yuav sib tham li” Kuv thov txim, nov yog Vajtswv lub nceeg vaj, tsis yog Ntxwgnyoog lub nceeg vaj. Vajtswv xav tau cov neeg Nws xaiv, cov tib neeg uas nyob rau hauv lub nceeg vaj ntawd. Koj puas to taub? (To taub, kuv to taub.) Yog koj ntseeg Vajtswv thiab raws Nws qab, koj yuav tsum mloog Nws cov lus. Yog koj hais tias, “Kuv tuaj yeem raws Vajtswv qab, tiam sis kuv yuav tsum tau xaiv ywj siab. Kuv nyiam mloog tej uas tib neeg hais, mloog tej uas kuv nyiam, thiab raws cov uas kuv nyiam qab. Tsis txhob los cuam tshuam kuv. Kuv muab qhov ua raws li tej kev cai thiab tej kev cai tswj hwm ntawm kuv lub teb chaws ntawd saib ua qhov tseem ceeb; qhov ntawd yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Kuv muab qhov ua raws li Vajtswv cov lus, thiab qhov tseeb ntawd saib ua qhov tseem ceeb tsis tau. Nyob li ntawm kuv mas, kuv kub teb chaws thiab haiv neeg yog qhov ib, hos qhov tseeb mam li yog qhov ob los sis qhov peb. Kuv lees txais thiab tsis lees txais los tau,” yog li tus cwj pwm uas Vajtswv coj rau ib tug neeg uas zoo li no ntawd zoo li cas? Kuv thov txim, koj yuav tsum tawm ntawm Vajtswv lub tsev mus! Vajtswv lub tsev tsis xav tau ib tug neeg zoo li koj. Koj tsis yog raws Vajtswv qab; koj tsis yog ib tug neeg uas nyob rau hauv lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej. Koj yog ib tug pej xeem uas nyob rau hauv lub ntiaj teb xwb, thiab Vajtswv tsis hais lus rau cov tib neeg zoo li koj, thiab Nws tsis cawm cov tib neeg zoo li koj. Cov tib neeg zoo li no ua tsis tau lawv tej dej num yam li cov neeg uas raug tsim tawm los. Koj yuav tsum tawm mus kom sai li sai tau, sai npaum li cas, zoo npaum li ntawd!

Ib txhia tib neeg mas pe hawm cov tib neeg uas nrov koob nrov npe thiab muaj koob muaj npe. Lawv pheej muaj qhov ua xyem xyav tias xyov Vajtswv cov lus puas cawm tau tib neeg tiag tiag, thiab lawv pheej ntseeg hais tias tsuas yog cov tib neeg uas nrov koob nrov npe thiab muaj koob muaj npe cov lus xwb thiaj li muaj kuab thiab muaj txiaj ntsig. Lawv pheej xav hauv lawv tus kheej hais tias, “Saib ma tus thawj coj ntawm peb lub teb chaws zoo npaum li cas! Saib qhov ua kev cai, qhov zoo saib, qhov loj ntawm peb qhov chaw sib txoos ua ke hauv teb chaws ma! Vajtswv lub tsev piv puas tau tej ntawd kiag li?” Qhov koj hais tau tej yam zoo li no qhia hais tias koj yog ib tug tsis ntseeg ntag. Koj yeej tsis pom txoj kev phem ntawm tej kev nom kev tswv, los sis txoj kev tsaus ntuj ntawm ib lub teb chaws, los sis txoj kev qias vuab tsuab ntawm txoj kev ua neej kiag li. Koj tsis pom hais tias qhov tseeb kav nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, thiab koj tsis pom los sis tsis to taub hais tias cov neeg Vajtswv xaiv tej lus tim khawv uas hais txog kev paub ntawd qhia txog dab tsi. Vajtswv lub tsev muaj qhov tseeb thiab tej lus tim khawv ntau heev, thiab cov neeg Vajtswv xaiv txhua tus tab tom sawv thiab hloov pauv, lawv txhua tus pib tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm thiab to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm. Koj puas pom qhov Vajtswv cov neeg los zwm rau Nws thiab pe hawm Nws? Qhov ntawd tshaj qhov koj xav hauv nruab siab lawm. Txhua yam uas Vajtswv lub tsev muaj mas zoo tshaj lub ntiaj teb, thiab lub neej yav tom ntej ib puas npaug, thiab ib txhiab npaug, txhua yam uas Vajtswv lub tsev muaj ntawd tsuas yuav zoo zuj zus, thiab tsis tu ncua zuj zus, thiab zoo tiav log zuj zus tuaj xwb. Tag nrho tej no yuav maj mam tiav zuj zus, thiab tej no yog tej uas Vajtswv txoj lus yuav tiav ntag. Cov neeg Vajtswv xaiv puav leej yog Nws xaiv thiab npaj tseg ua ntej lawm, yog li ntawd, lawv yeej yuav zoo tshaj cov tib neeg uas nyob rau hauv lub ntiaj teb xwb xwb li. Yog tib neeg tsis pom tej uas muaj tseeb no, tsis yog lawv dig muag lawm lod? Ib txhia tib neeg pheej xav hais tias lub ntiaj teb mas zoo heev, thiab hauv nruab siab mas lawv pe hawm cov tib neeg uas nrov koob nrov npe thiab muaj koob muaj npe ntawm lub ntiaj teb xwb. Tsis yog lawv tab tom pe hawm cov dab phem thiab Ntxwgnyoog lod? Cov tib neeg uas nrov koob nrov npe thiab muaj koob muaj npe no puas ntseeg Vajtswv? Lawv puas yog cov tib neeg uas zwm rau Vajtswv? Lawv puas muaj lub siab uas ntshai Vajtswv? Lawv puas lees txais qhov tseeb? Lawv puav leej yog cov dab uas tawm tsam Vajtswv xwb—koj yeej tsis pom qhov ntawd tiag tiag li lod? Vim li cas koj thiaj li ntseeg Vajtswv, thaum pom hais tias koj pe hawm cov tib neeg uas nrov koob nrov npe thiab muaj koob muaj npe ntawm lub ntiaj teb? Koj pom txhua lo lus uas Vajtswv nthuav tawm ntawd zoo li cas tiag tiag? Koj pom Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho ib puas tsav yam zoo li cas? Ib txhia tib neeg mas tsis yog tsuas tsis muaj kev ntshai Vajtswv xwb—lawv haj tseem tsis muaj kev hwm Nws ib qho me me li thiab. Lawv tsis yog cov tsis ntseeg lod? Tsis tsim nyog hais kom cov tib neeg zoo li no tawm mus kiag tam sid lod? (Tsim nyog.) Yog li ntawd yog lawv tsis tawm mus no, yuav ua li cas? Maj nroos muab lawv ntiab tawm mus, muab lawv tshem tawm mus kom tag. Cov tsis ntseeg zoo li cov yoov ntsuab uas saib mas qias neeg heev. Vajtswv lub tsev yog qhov tseeb thiab Nws cov lus kav, thiab tej kev ua yog ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb. Cov tib neeg zoo li no yuav tsum muab tshem tawm mus. Lawv hais tias lawv ntseeg Vajtswv, tiam sis hauv lub siab mas, lawv saib tsis taus Vajtswv lub tsev thiab ntxub Vajtswv. Nej puas kam cia cov tsis ntseeg zoo li no nrog nej nyob ua ke? (Tsis kam.) Vim li ntawd thiaj li yuav tsum muab lawv tshem tawm mus kiag tam sid. Txawm lawv yuav muaj kev kawm siab los sis muaj peev xwm npaum li cas los xij, yuav tsum muab lawv tshem tawm mus. Ib txhia tib neeg hais tias, “Qhov ntawd tsis yog tsis hlub lod?” Tsis yog, qhov ntawd yog ua raws li tej hauv paus ntsiab lus xwb. Qhov kuv hais li no txhais li cas? Txhais hais tias txawm koj lub siab yuav loj npaum li cas, txawm koj yuav nyiam los caum qhov tseeb yuav npaum li cas los sis xyov koj puas muaj kev ntseeg Vajtswv los xij, muaj ib qho uas muaj tseeb xws li: Khetos yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab yog txoj sia. Qhov no yeej yuav tsis hloov mus ib txhis li. Qhov no yuav tsum yog koj lub hauv paus ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv uas tawv thiab khov tshaj plaws; koj yuav tsum paub tseeb thiab tsis txhob ua xyem xyav txog qhov no nyob rau hauv koj lub siab li. Yog koj tseem ua xyem xyav txog qhov no thiab, ces koj tsis tsim nyog nyob rau hauv Vajtswv lub tsev. Ib txhia tib neeg hais tias, “Peb haiv neeg yog ib haiv neeg loj, thiab peb haiv neeg yog ib haiv neeg muaj koob meej; peb cov kev lis kev cai thiab kab lis kev cai mas tsis muaj dab tsi piv tau li. Peb tsis tas yuav lees txais qhov tseeb.” Qhov ntawd tsis yog cov tsis ntseeg lub suab lod? Qhov ntawd yog cov tsis ntseg lub suab ntag, thiab cov tsis ntseeg zoo li no yuav tsum muab tshem tawm mus. Ib txhia tib neeg mas pheej nthuav ib tug moj yam qias vuab tsuab tawm tuaj, thiab qee zaus, lawv tus moj yam mas tsis mloog lus thiab ua ywj siab xwb, tiam sis lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yeej muaj tseeb, thiab lawv tuaj yeem lees txais qhov tseeb. Yog lawv raug ntsuas los ntawm qhov raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas, mas lawv muaj peev xwm lees txim hloov dua siab tshiab. Cov tib neeg zoo li no tsim nyog muab ib lub hwv tsam rau. Tib neeg mas ruam me ntsis, los sis lawv tsis tuaj yeem pom tej yam kom tseeb tseeb, los sis lawv raug dag lawm, los sis thaum lub sij hawm ruam lawm, lawv yuav hais qee yam uas tsis meej pem los sis coj tus cwj pwm tsis meej pem vim lawv tsis to taub qhov tseeb. Qhov no yog vim tus moj yam qias vuab tsuab; qhov no yog vim txoj kev ruam, kev tsis paub dab tsi, thiab kev tsis to taub qhov tseeb. Txawm li cas los xij, cov tib neeg zoo li no tsis zoo ib yam li cov tsis ntseeg. Qhov uas tim tsum nyob rau ntawm no ces yog qhia txog qhov tseeb los daws tej teeb meem no xwb. Ib txhia tib neeg mas twb ntseeg Vajtswv tau ntau xyoo lawm los tsis lees txais qhov tseeb kiag li thiab tsis hloov ib qho me me li. Lawv yog cov tsis ntseeg. Lawv tsis yog cov tib neeg uas nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, thiab Vajtswv tsis lees paub lawv. Thaum Kuv hais tej no lawm txhais li cas? Txhais hais tias Kuv tab tom qhia nej kom rau siab ntso caum qhov tseeb ntag. Tsis txhob cia li siv dag zog xwb. Vajtswv cawm tib neeg los ntawm Nws cov lus, thiab los ntawm qhov tseeb. Txoj kev uas ncaj tshaj plaws ces yog cia kom nej nkag siab qhov tseeb thiab daws tej teeb meem uas muaj qab hau thaum ua nej tes dej num xwb. Qhov no ua rau nej muab qhov tseeb coj los xyaum ua thiab mloog Vajtswv lus. Qhov ua li no, Vajtswv thiaj li yuav txaus siab, thiab thiaj li yuav nplij tau Nws lub siab. Qhov uas Vajtswv tsis xav pom tshaj plaws yog dab tsi? Vajtswv tau hais ntau lo lus, nthuav ntau qhov tseeb tawm, thiab siv dag zog ntau heev thiab tiv ib txoj kev txom nyem loj heev rau nej lawm. Thaum kawg, qhov uas Nws tau txais ces yog ib pab tib neeg uas tsuas siv dag zog xwb, thiab cov uas tseem tshuav ces yog ib pab tib neeg uas ua dej num xwb. Cov tib neeg no tsis to taub qhov tseeb, lawv tsis to taub Vajtswv lub siab nyiam, lawv tsuas siv dag zog xwb. Cov tib neeg no, txawm lawv tseem tshuav los, tsis mus raws li Vajtswv lub siab nyiam. Suav tsis tau hais tias lawv yog cov tib neeg uas raug tsim tawm los tiag tiag. Qhov no yog qhov uas Vajtswv tsis xav pom tshaj plaws, thiab qhov no tsis nyob rau hauv thawj txoj kev npaj siab ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg.

Nej yuav tsum lees txais qhov tseeb kom tag nrho siab thiab tsis txhob taug tej kev ntawm lub ntiaj teb los sis ua neej raws li Ntxwgnyoog lub tswv yim. Qhov raws Vajtswv qab ntawd tim tsum kev ua nej tes dej num, hos qhov kev ua nej tes dej num kom zoo ntawd tim tsum kev lees txais qhov tseeb. Qhov no tseem ceeb heev. Ntau tus tib neeg tsis quav ntsej qhov tseeb nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv. Tab txawm twb ntseeg tau ntau xyoo lawm los lawv tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua li, thiab lawv yeej tsis muaj kev txhawj li. Cov tib neeg no yog cov tsis ntseeg thiab yuav raug muab ntiab tawm mus sai sai no. Ib txhia tib neeg mas ua neej nyob txhawm rau lub cev nqaij daim tawv, txhawm rau tej txiaj ntsim ntawm yus tus kheej, thiab ua rau tej kev sib raug zoo ntawm lawv tus kheej puas, tso lawv tej dej num tseg, tsis ua tej dej num ntawd tiag tiag, thiab caum tej kev lom zem ntawm sab cev nqaij daim tawv nkaus xwb. Qhov no tsis yog siab twm xeeb thiab ntxim ntxub tshaj plaws lod? Cov tib neeg zoo li no tsis nyiam qhov tseeb; lawv tsuas nyiam tej txiaj ntsim ntawm lawv tus kheej thiab kev khav theeb xwb. Lawv ntsej muag liab ploog thiab ntxhov siab rau tej txiaj ntsim uas tsis tseem ceeb, ua rau lawv txoj kev ncaj ncees thiab lub meej mom tib neeg poob lawm. Tsis yog lawv tsis paub dab tsi thiab ruam lod? Cov uas nyiam qhov tseeb tiag tiag mas, txawm lawv yuav ntsib tej xwm txheej dab tsi los xij, lawv yuav tsum xub nrhiav qhov tseeb nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag ua ntej tso. Lawv yuav tsum tsis ua rau lawv tus kheej muaj kev cuam tshuam txog kev sib cav los sis nrog lwm tus hais lus sib tawm tsam. Tus cwj pwm zoo li no yog tsis paub tab thiab tsis muaj kev paub tob. Thaum muaj tib neeg coob tus tuaj sib txoos ua ke lawm, mas yuav muaj teeb meem ntau yam tshwm tuaj vim muaj txhua hom tib neeg thiab tej teeb meem uas yog thiab tsis yog ntawd tsis muaj hnub xaus li. Txoj kev ua neej uas qias vuab tsuab ces zoo li no kiag ntag. Nyob rau hauv cov tsis ntseeg mas, qhov xwm txheej zoo li no haj yam loj. Txhua hnub mas muaj kev ua yeeb ncuab thiab kev ua nruj ua tsiv puv npo xwb. Lub ntiaj teb mas sib ntxeev siab npaum li ntawd. Nyob rau hauv Vajtswv tsev neeg, vim txhua tus puav leej ntseeg Vajtswv, yog li ntawd thiaj li muaj cov tib neeg phem tsawg dua thiab tej xwm txheej uas tib neeg siv kom tau txiaj ntsim rau lawv tus kheej ntawd thiaj li muaj tsawg dua. Tsuas muaj cov tib neeg uas sib cav sib ceg tsawg tsawg xwb. Yog nej tsis to taub qhov tseeb thiab pheej muaj tej yam ntxwv no, ces nej lub siab yuav raug tej yam ntxwv no tswj kav thiab cuam tshuam, thiab nej yuav tsis muaj peev xwm los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag li. Nej yuav tsum khiav kom dim ntawm tej yam ntxwv zoo li no, thiab tus cwj pwm zoo li no qhia txog ib lub siab uas tsis paub tab. Cov uas muaj lub siab tsis paub tab ntawd pheej mob siab rau tej teeb meem ntawm lub cev nqaij daim tawv, tej uas lawv tus kheej nyiam, thiab ua kom tau raws li lawv lub siab twm xeeb tej kev ntshaw xwb. Vim li ntawd, lawv thiaj li tsis quav ntsej lub luag hauj lwm uas ua lawv tej dej num. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj peev xwm saib xyuas txhua yam kom zoo thiab pheej ua yuam kev, ua zoo li cov me nyuam yaus uas tsis paub tab xwb. Nej yuav tsum caum kev paub tab nyob rau hauv lub neej. Qhov Kuv hais tias paub tab ntawd txhais li cas? Kuv txhais hais tias kom to taub qhov tseeb, kom muaj lub siab li ib tug neeg loj, thiab kom muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv tej kev tim tsum thiab ua tej hauj lwm uas Nws muab tso rau koj ua ntawd kom tiav. Kuv txhais hais tias kom muaj peev xwm ris tib neeg tes dej num thiab muaj peev xwm ris lwm yam dej num, muaj peev xwm ua tau dej num zoo ib yam li lwm tus thiab ua tiav yam uas lwm tus tuaj yeem ua tiav, ua ib yam li cov uas mloog Vajtswv lus thiab caum qhov tseeb, ua yam uas tib neeg tsim nyog ua thiab ua tej dej num uas tib neeg tsim nyog ua, tshawb thiab nrhiav txoj kev uas caum qhov tseeb. Qhov no yog tus txheej txheem ntawm kev loj hlob nyob rau hauv tib neeg lub neej. Nej yuav tsum nrhiav thiab paub tias yuav tshawb nrhiav txhua yam li cas xws li cov tib neeg dog dig ua li cas, thiab cov tib neeg uas mob siab rau lawv tej dej num zoo ntawd ua li cas, nrog rau tej qauv, tej kev ua, thiab tej hauv paus ntsiab lus dag tsi uas cov tib neeg ntawd siv thaum ua txhua yam. Cov neeg loj yuav tsum saib xyuas lawv tej dej num kom zoo. Txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim los xij, tab txawm yog lub ntuj yuav pob teb yuav nphau los xij, lawv yuav tsum ua lawv tej dej num kom tiav thiab tsis txhob cia lawv tej hauj lwm zoo qeeb. Tiam sis, cov me nyuam yaus mas xav paub xav pom txog tej uas tshwm sim nyob ib puag ncig lawv heev. Lawv xav tawm mus saib seb muaj dab tsi tshwm sim. Txhua qhov xwm txheej tuaj yeem cuam tshuam rau lawv thiab ua rau lawv tsis xav ua yam uas yog. Qhov no tsis yog ib qho uas tsis muaj kev mob siab rau leg lawv tej luag hauj lwm lod? Ib qho teeb meem uas me me xwb twb tab kaum tau lawv lawm. Tib lo lus hais los ntawm lwm tus xwb twb tab kaum tau lawv lub siab los sis tib lo lus tso dag xwb twb ua rau lawv to taub yuam kev lawm thiab tej kev npau taws uas ua rau lawv coj tsis zoo li ob peb hnub ntawd, ua rau lawv ua lawv tej dej num qeeb. Tej zaum lawv haj tseem xav tawm hauj lwm thiab mas cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm yuav tsum tau nplij lawv siab thiab yaum lawv, qhia qhov tseeb rau lawv thiab hais ub hais no rau lawv tas li xwb. Qhov no tsis yog lub siab me thiab tsis paub tab lod? Zoo li tib neeg yeej tsis loj hlob li, tseem tsis paub tab zoo li cov me nyuam yaus xwb—ruam thiab txaus luag heev. Lawv raug saib tsis taus, lawv tsis muaj meej mom thiab kev ncaj ncees, thiab Vajtswv tsis txaus siab rau lawv.

Nej yuav tsum tsi ntsees rau qhov tseeb--tsuas yog thaum ntawd koj thiaj li to taub qhov tseeb ntawm lub neej txoj sia xwb, thiab tsuas yog thaum nej to taub qhov tseeb ntawm lub neej txoj sia lawm xwb mas nej thiaj li pab tau lwm tus thiab coj tau lawv. Yog nrhiav pom tau tias lwm tus tej kev ua mas tsis haum nrog qhov tseeb, peb yuav tsum txaus siab hlo pab lawv peem rau qhov tseeb. Yog hais tias lwm tus muaj peev xwm xyaum ua qhov tseeb, thiab lawv muaj cov hauv paus ntsi-ab lus los ua txhua yam, peb yuav tsum sim xyaum kawm los ntawm kev qog raws tej ntawd. Qhov no yog txoj kev hlub ntawm ib tug rau ib tug. Qhov no yog yam uas nej yuav tsum muaj nyob rau hauv pawg ntseeg—txhua tus tsi ntsees rau ntawm qhov tseeb thiab peem kom tau txais qhov tseeb. Txawm yuav yog cov tib neeg laus los sis hluas los xij, los sis txawm lawv yuav yog cov ntseeg uas yog qub tub rog thiab tsis yog los tsis tseem ceeb. Thiab txawm lawv muaj peev xwm thiab tsis muaj los tsis tseem ceeb. Tej no tsis tseem ceeb. Nyob rau ntawm qhov tseeb mas, txhua tus muaj vaj huam sib luag xwb. Tej uas nej yuav tsum saib yog tus uas hais lus yog thiab mus raws li qhov tseeb, tus uas xav txog Vajtswv lub tsev tej kev ntshaw, tus uas ris lub nra hnyav tshaj plaws nyob rau hauv Vajtswv lub tsev tes hauj lwm, tus uas to taub qhov tseeb meej dua, tus uas muaj kev paub txog kev ncaj ncees, thiab tus uas txaus siab hlo tiv kev txom nyem. Yuav tsum txhawb nqa cov tib neeg zoo li no thiab lawv cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav tau npuaj teg qhuas. Lub hwv tsam zoo ntawm kev coj ncaj uas los ntawm kev caum raws qhov tseeb yuav tsum muaj ntau nyob rau hauv pawg ntseeg; hauv txoj hau kev no, nej thiaj li yuav muaj Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab Vajtswv thiaj li yuav muab tej koob hmoov thiab txoj kev qhia rau nej. Yog hais tias lub hwv tsam zoo uas muaj ntau nyob rau hauv pawg ntseeg yog ib ntawm cov lus qhia cuav, ua rau ntxhov quas niab txog ib tug rau ib tug, muaj kev cib xyeej ib tug rau tib tug, muaj kev sib khib ib tug rau ib tug, thiab muaj kev sib cav sib ceg nrog ib tug rau ib tug, ces Vajntsujplig yuav tsis ua hauj lwm rau hauv nej tiag tiag li. Kev sib thab sib ceg ib tug rau ib tug thiab kev sib tawm tsam zais ntsis, kev ntxias dag, kev dag ntxias, thiab kev xav phem tawm tsam ib tug rau ib tug—qhov no ib lub hwv tsam ntawm qhov phem! Yog hais tias muaj lub hwv tsam phem zoo li no ntau rau hauv pawg ntseeg, ces Vajntsujplig yuav tsis ua Nws tes hauj lwm tiag tiag li. Nyob rau hauv phau Vajluskub, Tswv Yexus hais raws li nram qab no: “Tias yog nej ob leeg koom siab pom zoo hauv ntiaj teb rau ib yam dab tsi uas nkawd thov, Kuv Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej yuav muab yam ntawd rau nkawd. Rau qhov yog ob leeg los sis peb leeg sib sau nyob ua ke rau hauv Kuv lub npe, Kuv yuav nyob rau hauv lawv nruab nrab rau qhov ntawd” (Mathai 18:19–20). Cov lus no yog Vajtswv txoj lus, cov lus no yog qhov tseeb. Thaum Vajtswv hais lus, ces taiv lawm. Yog koj tawm tsam Vajtswv lub siab nyiam thiab tsis ua raws li Nws cov lus, ces Vajtswv tus kheej yuav nyob nrug deb ntawm koj. Yog koj tsis nyeem Vajtswv txoj lus, tsis lees txais txoj kev nthuav tawm, kev txiav txim, los sis qhov raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas los ntawm Nws cov lus, thiab koj tsis kam kom koj cov kwv tij thiab cov muam pab, pheej mob siab rau tej uas lwm tus ua tsis tau zoo thiab lwm tus tej teeb meem tas li xwb thiab xav hais tias koj tus kheej tsis phem npaum li ntawd, xav hais tias koj tus kheej mas zoo tshaj lwm tus huv si, ces koj muaj teeb meem lawm. Qhov ib, Vajntsujplig Dawb Huv yuav tsis ua hauj lwm rau hauv koj, thiab koj yuav plam Vajtswv tej koob hmoov. Qhov ob, koj cov kwv tij thiab cov muam kuj yuav nyob nrug deb ntawm koj thiab, ua rau tsis muaj leej twg pab koj, ua rau qhov koj yuav tau txiaj ntsim los ntawm lawv txoj kev txhawb mas nyuaj. Yog tsis muaj Vajtswv tes hauj lwm thiab tej koob hmoov, yog tsis muaj koj cov kwv tij thiab cov muam txoj kev pab thiab qhov txiaj ntsim, ces koj yuav pom hais tias koj tus kheej nyob rau hauv ib qho uas nyuaj lawm, yuav ua kom nce qib tsis tau. Koj ua puas tau pawg ntseeg tes hauj lwm kom zoo los ntawm qhov vam khom rau tib neeg lub peev xwm thiab txoj kev txawj nkaus xwb? Tag nrho tej ntawd yuav tsis muaj qab hau, tag nrho tej ntawd nkim dag zog xwb. Thaum los txog rau qhov no lawm nws tsis phom sij lod? Nyob rau hauv koj lub siab koj yuav txom nyem siab ntsws npaum li cas? Txawm li cas los xij, koj yuav tsum taug txoj kev yog, txoj kev uas caum qhov tseeb, kom tau txais Vajtswv tej koob hmoov thiab tau txais koj cov kwv tij thiab cov muam txoj kev pab. Qhov koj taug koj txoj kev ntawd yuav mus tsis txog twg, thiab cov uas tsis caum qhov tseeb ntawd thaum kawg yuav raug muab ntiab tawm mus. Nej yuav pib saib qhov no muaj nqis thaum nej ntsib qhov no zuj zus lawm. Nyob rau hauv nej txhua txoj kev ua mas, nej yuav tsum nrhiav tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb kom txog ntua thaum nej los koom ua ib lub siab ib lub ntsws, mas thaum ntawd xwb nej thiaj li ua tau hauj lwm ua ke yam sib haum xeeb heev, zoo ib yam li cov hlua uas muab coj los sib qhaib ua ke lawm xwb. Thaum muaj kev koom tes sib haum xeeb lawm, mas nej thiaj li ua tau nej tej dej num zoo thiab ua tau rau Vajtswv txaus siab.

Lub Cuaj Hlis Hnub Tim 19, Xyoo 2017

Qhov Dhau Los: Txoj Kev Sib Koom Tes Uas Haum Xeeb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No