Txoj Kev Sib Koom Tes Uas Haum Xeeb

Qhov tib neeg ua lawv tej dej num nyob rau hauv Vajtswv lub tsev ntawd mas txawv qhov ua nyob rau ntawm cov tsis ntseeg deb heev. Qhov txawv yog qhov twg? Cov kwv tij thiab cov muam nyeem Vajtswv txoj lus ua ke thiab koom siab koom ntsws. Lawv ua neej nyob sib haum xeeb thiab ib leeg qhia ib leeg txog yam uas nyob rau hauv lawv lub siab tiag tiag. Lawv ib leeg muaj peev xwm qhia txog qhov tseeb rau ib leeg yam yooj yooj yim thiab qhib siab lug, xyiv fab rau Vajtswv txoj lus, thiab ib leeg pab ib leeg. Yog leej twg muaj kev nyuaj, mas lawv nrhiav qhov tseeb los daws qhov kev nyuaj ntawd ua ke, lawv muaj kev koom siab koom ntsws, thiab lawv ua tau raws li qhov tseeb thiab zwm tau rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Cov tsis ntseeg mas txawv. Lawv nyias muaj nyias qhov zais ntshis, lawv tsis sib txuas lus yam qhib siab lug, lawv ib leeg thaiv ib leeg, thiab lawv haj tseem ib leeg dag ib leeg thiab sib tw thiab. Thaum kawg, lawv tawg ua dog ua dig thiab nyias mus nyias txoj kev lawm. Qhov txawv loj tshaj plaws ntawm qhov nyob rau hauv pawg ntseeg thiab nyob rau hauv cov tsis ntseeg lub ntiaj teb mas yog qhov hais tias cov uas ntseeg Vajtswv tiag tiag ntawd tuaj yeem lees txais qhov tseeb. Txawm leej twg muaj teeb meem los sis kev nyuaj los xij, txhua tus tuaj yeem qhia yam qhib siab lug thiab ib leeg pab ib leeg, thiab yog ib tug tib neeg twg nthuav txoj kev qias vuab tsuab tawm lawm, mas tus tib neeg ntawd yuav raug thuam, raug qhuab ntuas, thiab raug qhuab qhia, kom tus tib neeg no thiaj li yuav lees txim hloov dua siab tshiab. Qhov no yog qhov txhais hais tias ib leeg hlub ib leeg. Txhua tus tib neeg muaj vaj huam sib luag, thiab tej hauv paus ntsiab lus uas ua rau tib neeg sib haum ntawd yog tsim los ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj lus. Yog ib tug tib neeg twg nthuav txoj kev qias vuab tsuab tawm, hais lus tsis yog, los sis ua ib qho yuam kev, mas tus tib neeg ntawd tuaj yeem qhia yam qhib siab lug. Thaum txhua tus nrhiav qhov tseeb, ib leeg pab ib leeg, thiab muaj kev to taub txog qhov tseeb lawm, ces lawv muaj kev ywj siab thiab kev ywj pheej lawm. Thaum zoo li no lawm, tib neeg yuav tsis pom hais tias lawv tus kheej ib leeg nrug deb ntawm ib leeg, sib tw, los sis ib leeg thaiv ib leeg ntxiv lawm. Lawv ib leeg kuj muaj peev xwm txhawb ib leeg lub zog thiab ib leeg hlub ib leeg thiab. Tej no yog tej uas tshwm sim los ntawm Vajtswv txoj lus. Vim lub neej ntawm pawg ntseeg, es tag nrho cov uas ntseeg Vajtswv tiag tiag thiaj li to taub txog qhov tseeb, muab lawv txoj kev qias vuab tsuab tso pov tseg, koom tes yam sib haum xeeb nrog rau lawv cov kwv tij thiab cov muam, ua lawv tus kheej tej dej num kom zoo, ua neej kom sib haum xeeb, thiab nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag.

Yog hais tias koj xav ua koj tej dej num kom tiav zoo thiab ua tau raws li Vajtswv txoj kev xav, mas koj yuav tsum xyaum ua hauj lwm nrog lwm tus kom sib haum xeeb ua ntej tso. Thaum nrog koj cov kwv tij thiab cov nkauj muam sib koom tes, koj yuav tsum xav txog yam xws li nram qab no: “Kev sib haum xeeb yog dab tsi? Tej lus kuv hais puas haum lawv? Kuv tej kev xav puas haum lawv? Txoj kev uas kuv ua txhua yam ntawd puas haum lawv?” Xav seb yuav sib koom tes li cas kom sib haum xeeb. Tej thaum, kev sib haum xeeb yog kev tswj yus tus kheej thiab kev ua siab ntev, tab sis qhov ntawd kuj yog kev sawv khov kho thiab ua raws li tej hauv paus ntsiab lus thiab. Kev sib haum xeeb tsis tau txhais hais tias yog tej kev tsis ua raws li tej hauv paus ntsiab lus kom txhua yam mus tau zoo, los sis sim ua “tus neeg zoo,” los sis tuav rawv txoj kev sib kho kom mus tau los nyog thiab qhov kev sib haum xeeb ntawd yeej tsis tau txhais hais tias yog kev qhuas koj tus kheej rau lwm tus li. Tej no yog cov hauv paus ntsiab lus. Thaum koj to taub tej hauv paus ntsiab lus no lawm, tos nco xwb, koj twb hais lus thiab ua raws li Vajtswv txoj kev xav, thiab ua neej raws li qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm, thiab qhov ua li no yuav ua rau muaj kev koom siab tau yooj yim. Nyob rau hauv Vajtswv lub tsev mas, yog tib neeg ua neej raws li lawv tej tswv yim ntawm lub ntiaj teb, thiab yog lawv vam khom rau lawv tus kheej tej kev xav phem, tej uas lawv nyiam, tej kev ntshaw, tej kev muaj siab twm xeeb, lawv tus kheej tej kev txawj, thiab kev ntshe uas ib leeg haum rau ib leeg ntawd xwb, ces qhov no yeej tsis muaj hnub tau nyob rau ntawm Vajtswv lub xwb ntiag li, thiab lawv yeej koom tsis tau siab li. Vim li cas zoo li no? Vim hais tias thaum tib neeg ua neej raws li tus moj yam phem lawm, lawv yeej koom siab tsis tau li. Yog li qhov kawg uas tau txais los ntawm qhov no yog dab tsi? Vajtswv tsis ua hauj lwm rau hauv lawv lawm. Yog tsis muaj Vajtswv tes hauj lwm, es yog tib neeg vam khom rau lawv tus kheej tej peev xwm thiab txoj kev ntse me ntsis, rau lawv txoj kev txawj ntse me ntsis, thiab rau txoj kev paub me ntsis thiab txoj kev txawj uas lawv muaj xwb, ces qhov yuav muab lawv coj los siv rau hauv Vajtswv lub tsev mas nyuaj heev thiab lawv yuav ua raws li Nws lub siab nyiam nyuaj heev. Yog tsis muaj Vajtswv tes hauj lwm, ces koj yeej tsis to taub txog Vajtswv lub siab nyiam, Vajtswv tej kev tim tsum, los sis tej hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev xyaum ua li. Koj yuav tsis paub txoj kev los sis tej hauv paus ntsiab lus uas los ua koj tej dej num, thiab koj yeej yuav tsis paub tias yuav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam li cas los sis tej kev ua twg uas txhaum tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thiab tawm tsam Vajtswv li. Yog koj paub tej no tsis meej ib qho li, ces koj tsuas lam soj ntsuam thiab ua raws li tej kev cai ntawd yam dig muag ntsuav xwb. Thaum koj ua koj tej dej num yam tsis meej pem zoo li no lawm, ces koj kawg ua tsis tiav xwb. Koj yeej yuav tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv, thiab koj yeej yuav ua rau Vajtswv ntxub thiab tsis kam txais yuav koj, thiab koj yeej yuav raug muab ntiab tawm mus xwb xwb li.

Thaum ob tug tib neeg koom tes ua ib teg dej num lawm, qee zaus nkawd yuav muaj kev sib cav txog qhov teeb meem ntawm lub hauv paus ntsiab lus. Nkawd nyias yuav muaj nyias kev xam pom thiab nkawd nyias yuav muaj nyias tswv yim. Thaum zoo li ntawd lawm yuav ua li cas? Qhov no puas yog ib qho teeb meem uas pheej muaj tuaj tas li? Nws yog ib qho xwm txheej li ib txwm muaj. Txhua tus tej tswv yim, tej peev xwm, tej kev to taub, tej hnub nyoog, thiab tej kev ntsib kev pom puas leej sib txawv, thiab qhov uas ob tug tib neeg muaj kiag tib co kev xav thiab kev xam pom mas yeej tsis muaj hnub li, yog li ntawd, qhov ob tug tib neeg ntawd nyias muaj nyias tswv yim thiab kev xam pom yeej zoo li ib txwm muaj. Qhov ntawd yeej yog ib qho uas muaj tshwm sim tas li. Tsis tsim nyog npau taws rau qhov ntawd li. Lo lus nug uas tseem ceeb ces yog qhov hais tias, thaum muaj ib qho teeb meem zoo li no tshwm sim tuaj lawm, yuav koom tes thiab nrhiav kom tau kev sib koom siab nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab kev thooj siab koom ntsws li cas xwb. Txoj kev uas los koom kev xav thiab tswv yim ntawd yog txoj kev dab tsi? Txoj kev ntawd yog los nrhiav kis uas hais txog cov hauv hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, tsis yog los ua raws li koj tus kheej los sis raws li lwm tus tej kev npaj siab, tiam sis yog los nrhiav Vajtswv tej kev npaj saib xwb. Qhov no yog txoj kev mus rau kev sib koom tes uas haum xeeb. Tsuas yog thaum koj nrhiav Vajtswv tej kev npaj siab thiab cov hauv paus ntsiab lus uas Nws cheem tsum nkaus xwb mas koj thiaj li yuav muaj kev sib koom siab tau. Yog tsis li ntawd, yog hais tias txhua yam mus raws li koj txoj kev xav lawm, ces lwm tus neeg yuav tsis txaus siab, hos yog hais tias txhua yam mus raws li lawv txoj kev xav lawm, ces koj yuav tsis zoo siab thiab meem txom thiab. ​Koj yuav tsis pom txhua yam kom tseeb tseeb, tso tsis tau txhua yam tseg, thiab koj yuav pheej xav hais tias, “Qhov ua txhua yam li no puas yog?” Koj yuav tsis pom hais tias leej twg thiaj li xav yog, tiam sis tib lub sij hawm ntawd, koj yuav tsis kam tso koj tus kheej tej tswv yim tseg li. Nyob rau hauv ib qho xwm txheej zoo li no mas, koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb, thiab koj yuav tsum nrhiav seb tej hauv paus ntsiab lus ntawd yog dab tsi thiab tej qauv uas Vajtswv tim tsum ntawd yog dab tsi. Thaum koj nrhiav tau tej qauv uas Vajtswv tim tsum lawm, muab tej qauv ntawd qhia rau lwm tus. Yog tom qab ntawd lawv qhia me ntsis txog lawv tej kev xam pom thiab kev paub, ces koj lub siab yuav paub meej thiab kaj lug lawm. Koj yuav xav hauv koj tus kheej hais tias, “Kuv txoj kev xav mas tsis tshua ncaj, thiab ntiav me ntsis—lawv txoj kev xav mas zoo dua, ze rau tej qauv uas Vajtswv tim tsum dua, yog li ntawd kuv yuav muab kuv txoj kev xav tso tseg, lees txais lawv txoj kev xav, thiab ua raws li txoj kev xav ntawd. Cia kuv ua li lawv txoj kev xav.” Thiab, thaum kawm tau qee yam los ntawm lawv lawm, lawv tsis tau pab koj lod? Lawv twb pab me ntsis, thiab koj twb xyiv fab rau qee yam ua twb rau ua lawm. Qhov ntawd hu ua Vajtswv txoj hmoov hlub, thiab twb tau pab koj lawm. Koj xav hais tias tsuas yog thaum Vajntsujplig qhia koj tias twb tau pab koj lawm mas thiaj li yog tiag tiag xwb no lod? Thaum ib tug tib neeg twg muaj ib lub tswv yim, los sis qee qhov kev tig ras to taub thiab muab qhov ntawd qhia rau koj lawm, los sis muab qee yam coj los xyaum ua raws li lawv cov hauv paus ntsiab lus lawm, es koj pom qhov txiaj ntsim ntawd zoo, qhov ntawd tsis yog kev tau txais qee yam lod? Qhov no yog qhov tau txais kev pab lawm. Kev sib koom tes ntawm cov kwv tij thiab cov muam yog ib tug txheej txheem ntawm qhov pab txhawb tus uas ua tsis tau zoo los ntawm qhov lwm tus ua tau zoo. Koj siv qhov koj ua tau zoo los txhawb qhov lwm tus ua tsis tau zoo, thiab lwm tus siv qhov lawv ua tau zoo los txhawb qhov koj tus ncua. Qhov no yog qhov txhais hais tias mus txhawb tus uas ua tsis tau zoo los ntawm qhov lwm tus ua tau zoo thiab los koom tes kom sib haum xeeb. Tsuas yog thaum muaj kev koom tes sib haum xeeb lawm xwb mas tib neeg thiaj li yuav tau txais koob hmoov nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab cov tib neeg no yim muaj kev ntsib kev pom, ces lawv yim muaj qhov muaj tiag xwb, lawv txoj kev haj yam yuav pom kev dua tuaj thaum lawv taug txoj kev ntawd, thiab lawv haj yam yuav muaj kev kaj siab tuaj. Yog tias koj tsis koom tes kom sib haum xeeb; yog koj pheej nrog lwm tus sib cam tas li thiab yeej tsis lees txais yam uas lwm tus hais, thiab lawv tsis xav mloog koj hais; yog tias koj ua txhua yam los khaws lwm tus lub meej mom, tiam sis lawv tsis ua ib yam li ntawd rau koj, thiab koj pom hais tias meem txom heev; yog tias koj thawb lawv mus rau tim ib ceg kaum txog qee yam uas lawv twb tau hais lawm, thiab lawv nco tau qhov ntawd, thiab, lwm zaus muaj ib qho teeb meem tshwm sim tuaj, ces lawv yuav ua ib yam nkaus li ntawd rau koj thiab—yog li qhov no yog teeb meem dab tsi? Tsis yog ua neej raws li koj txoj kev npau taws sai thiab kev nrog lwm tus sib tw lod? Qhov no tsis yog ua neej raws li tus moj yam qias vuab tsuab lod? Txoj kev ua koj tej dej num li no mas yeej yuav tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv los sis Vajtswv tej koob hmoov kiag li. Qhov no tsuas yuav ua rau Vajtswv ntxub koj xwb.

Nej yuav tsum koom tes kom sib haum xeeb nyob rau hauv txoj kev ua nej tej dej num ntawd. Tsuas yog thaum ntawd xwb nej thiaj li yuav ua tau txiaj ntsim zoo thiab ua tau raws li Vajtswv tej kev tim tsum. Txoj kev sib koom tes uas haum xeeb yog dab tsi? Tus cwj pwm dab tsi uas tsis tsim nyog rau txoj kev sib koom tes uas haum xeeb? Muab hais tias koj ua koj teg dej num, thiab kuv ua kuv teg. Peb txhua tus twb tau ua peb tej dej num lawm, tiam sis tsis muaj kev sib to taub ntawm peb li, tsis muaj kev sib txuas lus los sis kev sib qhia li. Peb tsis muaj ib qho kev sib to taub li. Peb tsuas paub hauv nruab siab xwb hais tias, “Kuv ua kuv teg dej num hos koj ua koj teg dej num.​ Peb ib leeg tsis txhob cuam tshuam rau ib leeg.” Qhov no puas yog txoj kev sib koom tes uas haum xeeb? Nyob rau saum daim tawv mas, yuav saib zoo li tias tsis muaj kev sib cav los sis lub tswv yim sib txawv ntawm ob tug tib neeg zoo li no li thiab zoo li lawv ib leeg tsis cuam tshuam rau ib leeg los sis ib leeg tsis txwv ib leeg leeg li. Txawm li cas los xij, nyob rau ntawm sab ntsujplig mas, lawv tsis muaj kev sib koom tes uas haum xeeb li. Lawv tsis muaj kev sib to taub los sis ib leeg tsis quav ntsej txog ib leeg li. ​Txhua yam uas tshwm sim ntawd yog vim lawv nyias ua nyias tus kheej, thiab nyias siv nyias lub zog xwb, tsis muaj kev koom tes ib qho li. Qhov no puas yog ib txoj kev ua txhua yam uas zoo? Tej zaum yuav zoo li tsis muaj leej twg pom, txwv, txib, los sis ua raws li lwm tus hais yam dig muag ntsuav, thiab tej zaum qhov no haj tseem saib zoo li tsim nyog thiab, tiam sis muaj ib hom moj yam qias vuab tsuab nyob rau hauv lawv. Lawv txhua tus sib tw ua tus uas muaj txiaj ntsim loj tshaj plaws, ua tus uas siab tshaj los sis ua kom tau zoo dua lwm tus, yog li ntawd lawv thiaj li tsis hlub, tsis quav ntsej, los sis pab leej twg li. Puas muaj ib qho kev sib koom tes uas haum xeeb nyob rau ntawm no li? (Tsis muaj.) Yog tsis muaj kev koom tes, ces koj sib ntaus sib tua ib leeg xwb, thiab koj yuav ua tsis tau ntau yam kom zoo tshaj plaws los sis ntxaws tshaj plaws. Qhov no tsis yog qhov uas Vajtswv xav pom nyob rau hauv tib neeg. Qhov no ua rau Nws tsis zoo siab.

Ib txhia tib neeg mas nyiam ua txhua yam ib leeg xwb, tsis nrog leej twg tham txog txhua yam los sis qhia rau leej twg li. Lawv tsuas ua txhua yam li lawv xav tau xwb, txawm lwm tus yuav xav li cas rau lawv los xij. Lawv xav hais tias, “Kuv yog tus thawj coj, hos nej yog cov neeg Vajtswv xaiv xwb, yog li ntawd nej yuav tsum ua raws li qhov kuv ua. Ua raws nraim li kuv hais—yeej tsim nyog ua li ntawd.” Lawv tsis qhia rau lwm tus thaum lawv ua thiab lawv tej kev ua tsis muaj qhov pom tseeb li. Lawv pheej siv lawv tus kheej twj ywm thiab ua zais ntshis xwb. Zoo ib yam li tus zaj loj liab ploog xwb, uas siv hwj chim tuav nws pab pawg txoj kev tswj kav, lawv ib txwm xav dag thiab tswj kav lwm tus, cov uas lawv pom hais tias tsis tseem ceeb thiab tsis muaj nqis. Lawv ib txwm xav ua cov txiav txim siab thaum kawg rau teeb meem yam tsis nrog lwm tus sib tham los sis sib txuas lus li, thiab lawv yeej tsis yuav lwm tus tej tswv yim li. Nej xav li cas rau txoj kev ua li no? Qhov no puas yog muaj kev ua neej? (Tsis yog.) Qhov no tsis yog tus zaj loj liab ploog tus yeeb yam lod? Tus zaj loj liab ploog ntawd mas siv hwj chim thiab nyiam ua ywj siab xwb. Cov uas muaj hom moj yam qias vuab tsuab no tsis yog tus zaj loj liab ploog ntawd cov xeeb ntxwv lod? Qhov no yog qhov tib neeg yuav tsum paub lawv tus kheej. Nej puas muaj peev xwm ua li no? (Muaj.) Thaum nej coj li no lawm, nej puas paub? Yog nej paub, ces tseem muaj kev cai siab rau nej, tiam sis yog nej tsis paub, nej yeej muaj teeb meem xwb xwb li, thiab thaum zoo li no lawm, nej tsis raug kev puas tsuaj lod? Thaum nej paub txog nej txoj kev ua li no lawm yuav ua li cas? (Peb tim tsum peb cov kwv tij thiab cov muam los muab qhov ua li ntawd qhia tawm, qhuab qhia peb, thiab qhuab ntuas peb.) Yog nej xub hais rau lwm tus hais tias, “Kuv yog ib tug neeg uas nyiam coj lwm tus, yog li ntawd kuv thiaj li qhia rau nej ua ntej, es kom yog thaum tshwm sim li ntawd los nej txhob muab suav ua teeb meem. Nej yuav tau nrog kuv nyiaj. Kuv paub hais tias qhov ua li ntawd mas tsis zoo, thiab kuv tab tom maj mam hloov qhov ua li ntawd, yog li ntawd kuv cia siab hais tias nej yuav ua siab ntev rau kuv. Thaum tej no tshwm sim, nrog kuv nyiaj, nrog kuv koom tes, thiab cia peb siv zog los koom tes kom sib haum xeeb ua ke.” Qhov ua li no puas lees txais tau? (Tsis tau. Nws tsis tsim nyog.) Vim li cas nej hais tias qhov no tsis tsim nyog? Qee tus hais tias qhov no tsis yog npaj siab los nrhiav qhov tseeb. Lawv paub zoo hais tias qhov ua li no mas tsis yog lawm, tiam sis lawv pheej ua, pheej txwv lwm tus, tim tsum lawv txoj kev koom tes thiab kev txhawb tas li. Tsis muaj lub siab ntshaw los xyaum ua raws li qhov tseeb nyob rau hauv lawv txoj kev npaj siab li. Lawv txhob txwm tawm tsam qhov tseeb xwb. Qhov paub hais tias ua txhaum—mas yog qhov uas Vajtswv ntxub tshaj plaws. Tsuas yog cov tib neeg phem thiab cov tawm tsam Khetos xwb thiaj li muaj peev xwm ua tau yam zoo li no, thiab qhov ua li no yog kiag qhov uas cov tawm tsam Khetos ua ntag. Thaum tib neeg txhob txwm tawm tsam qhov tseeb thiab tawm tsam Vajtswv ces lawv nyob rau qhov phom sij lawm. Qhov no yog taug cov tawm tsam Khetos txoj kev ntag. Cov tib neeg no lawv tus kheej tsis xyaum ua raws li qhov tseeb, tiam sis lawv txwv lwm tus thiab muab lwm tus khi cia, ua txhua yam los ua kom lwm tus raws lawv qab mus tawm tsam qhov tseeb thiab tawm tsam Vajtswv xwb. Tsis yog lawv tus kheej txhob txwm tawm tsam Vajtswv lod? Tshwj xeeb yog thaum lawv ua li no, mas lawv twb qhia rau pab pawg ua ntej thiab hais kom tib neeg tso cai rau lawv lawm, thiab tom qab ntawd ua kom txhua tus txhawb lawv. Qhov ua li no mas lawv haj yam dag loj. Muab hais tias qhov no yog ib qho uas qhia txog kev quab yuam, kev txib ntag. Qhov lawv ua li ntawd txhais hais tias, “Mloog ntawm no, kuv tsis yog ib tug neeg uas yuav ua si nrog. Cov tib neeg dog dig tsis muaj nqis rau kuv. Qhov kuv xav tau ces yog ua tus saib xyuas xwb. Tsis muaj leej twg nrog kuv sib tham txog txhua yam tau zoo li—tsis tas yuav sib tham lawm! Qhov no yog kuv qhov teeb meem xws li: Yog koj kom kuv ua ib yam dab tsi, mas kuv yuav tsum yog tus txiav txim siab thaum kawg xwb, thiab tsis muaj leej twg nrog kuv koom tes tau zoo li—koj yuav tsis phim ua li ntawd, tab txawm yog koj xav ua los xij!” Qhov no puas yog kev nthuav yus tus kheej tawm tag nrho? Tsis yog. Qhov no yog ib txoj kev sawv Ntxwgnyoog cev ua txhua yam xwb, tsis yog ib qho uas nthuav tawm txog tus moj yam qias vuab tsuab li. Lawv xav kav tag nrho, xav kom muaj raws li lawv hais, kom txhua tus thiaj li ua li lawv hais, uas raws lawv qab thiab mloog lawv lus. Qhov ntawd tsis yog qhia kom pom tseeb txog dab Ntxwgnyoog lod? Qhov no tsis yog ib qho uas nthuav tawm txog tus moj yam qias vuab tsuab xwb. Tus tawm tsam Khetos tej kev ua tswj los ntawm lawv tus yeeb yam phem. Lawv ntseeg Vajtswv thiab los rau hauv pawg ntseeg vim qhov kev npaj siab los tuav lub hwj chim. Lawv tus kheej txhob txwm los tawm tsam Vajtswv, los coj cov neeg Vajtswv xaiv mus rau txoj kev uas tawm tsam Nws. Lawv zoo ib yam nkaus li cov thawj coj ntawm txhua pab ntseeg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg uas nyob rau sab nraud ntawd. Lawv txhua tus puav leej muaj tus tawm tsam Khetos lub ntsiab tseeb, thiab zoo li Ntxwgnyoog, lawv txhua tus puav leej xav kom lawv tus kheej nrog Vajtswv sib txig sib luag. Yog cov neeg Vajtswv xaiv muaj ib tug pom tus tawm tsam Khetos lawm, lawv tsim nyog ua li cas? Puas tsim nyog lawv pab tus tawm tsam Khetos ntawd los ntawm lub siab hlub? Lawv tsim nyog muab tus tawm tsam Khetos ntawd nthuav tawm thiab thoob tsib to nrog txog tus tawm tsam Khetos ntawd, thiab cia lwm tus pom tus tawm tsam Khetos ntawd lub ntsej muag phem, tom qab ntawd lawv tsim nyog muab tus tawm tsam Khetos ntawd tso tseg. Qhov no yog ib lub hauv paus ntsiab lus uas cov neeg Vajtswv xaiv yuav tsum to taub thiab nkag siab txog. Qhov ib tug tib neeg saib tus tawm tsam Khetos txoj kev nthuav tawm ntawd yam li yog ib tug moj yam qias vuab tsuab, yog ib txoj kev ua txhaum uas nyob ib ntus, es tseem raug tus tawm tsam Khetos qhov hu ua “kev paub yus tus kheej” ntawd dag thiab twb tsim nyog muab tej kev ua ntawd qhia tawm thiab muab cov tawm tsam Khetos ntawd tus kheej nthuav tawm tag nrho, los tseem qhia txog qhov tseeb rau lawv thiab, mas tus tib neeg ntawd yog ib tug tib neeg uas ruam heev thiab tsis muaj kev thoob tsib to nrog kiag li. Qhia kuv seb, tus tib neeg uas zoo li tus tawm tsam Khetos uas nthuav lawv tus moj yam qias vuab tsuab tawm tuaj no, lawv puas tuaj yeem muab lawv tus kheej qhia tawm thiab nthuav tawm tag nrho rau lwm tus? Lawv yeej tsis thim xav txog lawv tus kheej los sis paub lawv tus kheej thaum lawv ua ib yam dab tsi yuam kev li, thiab qhov lawv muab lawv tus kheej nthuav tawm tag nrho ntawd yog ib qho kev ua dag xwb, tsuas yog ib txoj kev daws lawv tus kheej xwb. Tib neeg yuav tsum thoob tsib to nrog hais tias qhov muab yus tus kheej qhia tawm thiab muab yus tus kheej nthuav tawm tiag tiag ntawd yog txhais li cas tiag tiag. Yog lawv hais tias, “Kuv muaj ib lub siab tsis zoo, yog li ntawd tsis txhob ua rau kuv npau taws!” Qhov no puas yog kev nthuav yus tus kheej tawm tag nrho? (Tsis yog.) Yog lawv ceeb toom rau koj kom tsis txhob ua rau lawv npau taws xwb, qhov ua rau lawv npau taws ntawd yuav ua rau muaj teeb meem. Yog lawv hais tias, “Nyob hauv kuv tsev, kuv hais li cas ua li ntawd. Tab txawm kuv niam kuv txiv los yuav tsum tau ua raws li kuv hais. Kuv yeej muaj lub siab zoo li no, yog li ntawd nej yuav tsum tau zam txim rau kuv—kuv ua tsis tau li cas rau lub siab zoo li no lawm. Kuv niam kuv txiv hais tias qhov muaj tej txuj ci loj ntawd yog los ntawm lub siab loj, vim li ntawd nkawv thiaj li zam txim rau kuv” ne yuav ua li cas? Qhov no puas yuav yog kev nthuav yus tus kheej tawm tag nrho? (Tsis yog.) Lawv tab tom qhia koj hais tias cov uas muaj txuj ci loj ntawd muaj lub siab loj, yog li ntawd koj yuav tsum zam txim rau lawv. Yog lawv hais tias, “Kuv twb muaj lub siab no txij thaum kuv yog me nyuam yaus los lawm. Kuv hais li cas ua li ntawd. Kuv caum qhov zoo tshaj plaws thiab qhov kuv xav tau. Tam sim no kuv ua tau zoo dua lawm vim kuv ntseeg Vajtswv, thiab feem ntau, lawv tuaj yeem ua siab ntev rau kuv thiab tshawb xyuas kuv tus kheej tas li, tiam sis kuv yeej tseem caum txoj kev ua kom zoo tiav log. Yog muaj qee yam tsis zoo, mas ua tsis tau li ntawd kiag li thiab kuv lees txais tsis tau qhov ntawd.” Qhov no puas yog kev nthuav yus tus kheej tawm tag nrho? (Tsis yog.) Yog li qhov no yog dab tsi? Qhov no yog kev qhuas lawv tus kheej thiab kev muaj plhus kom lwm tus cia siab rau lawv, yog kev qhia lwm tus tias lawv tawv npaum li cas, yog txoj kev uas cov neeg liam thiab cov neeg phem khav theeb thiab khav tias lawv muaj zog thaum lawv ntsib lwm tus, cuag nkaus li hais tias, “Koj puas xav tias koj yuav kov yeej kuv? Yog koj xav li ntawd, ces cia peb saib seb peb lub nrig hais li cas rau qhov ntawd!” Qhov no tsis yog Ntxwgnyoog lub ntsej muag kiag lod? Qhov no yog Ntxwgnyoog lub ntsej muag kiag ntag. Tsis yog txhua txoj kev uas muab yus tus kheej nthuav tawm ntawd yuav zoo ib yam nkaus. ​Thaum cov tawm tsam Khetos muab lawv tus kheej nthuav tawm tag nrho mas lawv txhais hais tias yog caij tsuj lwm tus, hem lwm tus, thiab ua rau lwm tus ntshai ntag. Lawv ib txwm xav kov kom yeej lwm tus xwb. Qhov no yog Ntxwgnyoog lub ntsej muag. Qhov no tsis yog ib txoj kev qhia tawm li ib txwm qhia uas yooj yim. Qhov ua neej li ib txwm ua ntawd, tib neeg yuav tsum qhia lawv tus kheej tawm thiab nthuav lawv tus kheej tawm tag nrho li cas? Los ntawm qhov kev qhia tawm txog tej kev nthuav tawm ntawm lawv tus moj yam qias vuab tsuab, cia lwm tus pom tshab plaws txog qhov muaj tiag ntawm lawv lub siab, ces tom qab ntawd, soj ntsuam thiab paub lub ntsiab tseeb ntawm qhov teeb meem ntawd raws li Vajtswv cov lus, thiab ntxub thiab tsis nyiam lawv tus kheej tawm hauv lawv nruab siab tuaj. Thaum lawv muab lawv tus kheej nthuav tawm tag nrho lawm, lawv tsis txhob ua txhua yam los daws lawv tus kheej los sis sim los piav qhia tej ntawd, tiam sis, lawv yuav tsum cia li xyaum ua raws li qhov tseeb thiab ua ib tug neeg coj ncaj xwb. Ib txhia tib neeg mas yeej muaj tej moj yam tsis zoo tiag tiag, tiam sis lawv pheej hais tias lawv tus kheej muaj lub siab tsis zoo xwb. Qhov no tsis yog ib hom kev daws xwb lod? Tus moj yam tsis zoo yeej yog tus moj yam tsis zoo. Thaum ib tug tib neeg twg tau ua qee yam tsis tsim nyog los sis qee yam uas rhuav tshem txhua tus, mas qhov teeb meem ntawd yog vim lawv tus moj yam thiab kev ua neej, tiam sis lawv pheej hais tias lawv tswj tsis tau lawv lub siab li ib pliag los sis npau taws me ntsis xwb. Lawv yeej tsis to taub txog qhov teeb meem ntawd lub ntsiab tseeb li. Qhov no puas yog soj ntsuam yus tus kheej thiab muab yus tus kheej nthuav tawm tag nrho tiag tiag? Qhov ib, qhov tib neeg yuav paub tej teeb meem thiab soj ntsuam tau lawv tus kheej thiab muab lawv tus kheej nthuav tawm tag nrho rau ib qib uas tseem ceeb heev ntawd, mas lawv yuav tsum muaj ib lub siab coj ncaj thiab ib tug cwj pwm zoo tiag tiag, thiab lawv yuav tsum hais txog yam uas lawv tuaj yeem to taub txog tej teeb meem hauv lawv tus moj yam. Qhov ob, yog tib neeg xav hais tias lawv muaj ib tug moj yam uas phem heev, mas lawv yuav tsum hais rau txhua tus hais tias, “Yog kuv nthuav ib tug moj yam qias vuab tsuab zoo li no tawm dua, ces yeej meem qhia rau kuv paub, thiab qhuab ntuas kuv thiab qhuab qhia kuv ntag. Yog kuv lees txais tsis tau qhov qhuab ntuas ntawd, tsis txhob tso kuv tseg. Kuv tus moj yam qias vuab tsuab no loj heev, yog li ntawd kuv thiaj li tim tsum qhov tseeb los qhia kuv ntau zaus los muab kuv nthuav tawm. Kuv zoo siab lees txais qhov raug txhua tus qhuab qhia thiab qhuab ntuas, thiab kuv cia siab hais tias txhua tus yuav saib xyuas kuv, pab kuv, thiab thaiv kuv kom tsis txhob mus yuam kev.” Tus cwj pwm zoo li no yog tus cwj pwm dab tsi? Tus cwj pwm no yog tus cwj pwm uas lees txais qhov tseeb. Ib txhia tib neeg mloog zoo li meem txom me ntsis thaum lawv hais tej no. Lawv xav hauv lawv tus kheej hais tias, “Yog txhua tus sawv los muab kuv nthuav tawm no, kuv yuav ua li cas? Kuv puas yuav ris taus?” Nej puas ntshai tsam lwm tus muab nej nthuav tawm? (Tsis ntshai.) Nej yuav tsum ua siab tawv qhawv thaum ntsib qhov no. Qhov ntshai tsam raug muab nthuav tawm ntawd mas yog ib qho txaj muag heev. Yog koj yeej nyiam qhov tseeb tiag tiag, koj puas yuav ntshai tsam poob ntsej muag li no? Koj puas yuav ntshai tsam txhua tus qhuab ntuas koj? Qhov kev ntshai no yog ib qho ua rau qaug zog, xav phem, thiab qias vuab tsuab. Txhua tus puav leej nthuav txoj kev qias vuab tsuab tawm, tiam sis lub ntsiab tseeb ntawm qhov lawv nthuav tawm ntawd sib txawv. Tsuav yog tib neeg tsis txhob txwm ua txhaum los sis ua rau muaj tej kev tab kaum thiab tej kev cuam tshuam xwb, ces lawv txoj kev nthuav tawm ntawd yeej yog hom kev nthuav txoj kev qias vuab tsuab tawm li ib txwm nthuav xwb, thiab txhua tus yuav muaj peev xwm kho tau txoj kev nthuav tawm ntawd kom yog. Yog tib neeg lub hom phiaj uas npaj siab lawm ntawd yog los ua kom muaj kev tab kaum los sis kev cuam tshuam, los sis txhob txwm los ua kom pawg ntseeg tes hauj lwm puas tsuaj xwb, ces lawv yog cov tib neeg uas ntshai tsam raug lwm tus muab qhia tawm tshaj plaws, vim lub ntsiab tseeb ntawm qhov teeb meem no loj dhau lawm, thiab thaum lub sij hawm uas lawv raug muab qhia tawm lawm, lawv yuav raug muab nthuav tawm thiab muab ntiab tawm mus thiab. Lawv txoj kev ntshai no hnyav heev nyob rau hauv lawv lub siab. Txawm niaj hnub no Vajtswv yuav ua hauj lwm li cas los xij, puav leej yog lub hom phiaj uas ntxuav tib neeg kom lawv txoj kev qias vuab tsuab dawb huv thiab cawm lawv kom dim xwb. Yog hais tias koj yog ib hom tib neeg uas yog, thiab koj siv zog ua koj tes dej num kom zoo thiab ua qhov uas Vajtswv txib kom ua ntawd tiav lawm, ces tib neeg feem coob yuav pom qhov no tseeb heev. Lawv tuaj yeem thoob tsib to nrog txog koj qhov no. Thiab, qhov muab tib neeg qhia tawm, qhuab qhia, thiab qhuab ntuas ntawd tsis yog ua teeb meem rau lawv. Tiam sis, yog ua los pab lawv daws lawv tej teeb meem kom lawv thiaj li ua tau lawv tej dej num zoo thiab tiv thaiv tau pawg ntseeg tes hauj lwm xwb. Qhov no yog ib qho yog lawm. Tib neeg lees txais qhov raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas ntawd kom lawv tus moj yam qias vuab tsuab thiaj li raug ntxuav kom dawb huv. Qhov ntawd kuj yog ib tug cwj pwm uas tib neeg tsim nyog muaj es thiaj li yuav hloov tau tus moj yam. ​Thaum tib neeg muaj tus cwj pwm no lawm, lawv kuj yuav tsum nrhiav ib txoj kev xyaum ua kom haum, thiab thaum txog lub sij hawm ua lawm, yuav tau raug txom nyem. Thaum muaj kev sib ntaus sib tua lawm, lawv yuav tsum tso txoj kev ntshaw ntawm lub cev tseg thiab muab tej kev txwv ntawm lawv txoj kev khav theeb khav txiv, thiab tej kev xav ntawd tso pov tseg. Thaum lawv mus dhau kiag tej kev nyuaj ntawm lub cev nqaij daim tawv lawm, txhua yam yuav yooj yim tuaj. Tej zaum tib neeg yuav hu qhov no ua kev ywj pheej thiab kev los siav. Qhov no yog tus txheej txheem ntawm kev xyaum ua raws li qhov tseeb. Yeej ib txwm muaj qee qhov kev raug txom nyem. Qhov tsis raug txom nyem ntawd yeej tsis tau kiag li, vim lub cev nqaij daim tawv qias vuab tsuab lawm, thiab tib neeg muaj kev khav theeb khav txiv, thiab lawv pheej xav txog lawv tus kheej tej kev ntshaw xwb. Tej no yog tib neeg tej teeb meem uas loj tshaj plaws nyob rau hauv txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb. Yog li ntawd, qhov los xyaum ua raws li qhov tseeb yam tsis raug txom nyem me ntsis ntawd yeej tsis tau li. Thaum tib neeg tau saj qhov qab zib ntawm txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb thiab muaj kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab tiag tiag lawm, mas lawv mam li txaus siab hlo los xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab qhov lawv tsis lees paub lawv tus kheej, tso txoj kev ntshaw ntawm lub cev tseg, thiab kov yeej Ntxwgnyoog ntawd mam li yooj yim zog tuaj. Thaum ua li no lawv los siav thiab muaj kev ywj pheej kiag lawm.​

Yuav tsum ua dab tsi nyob rau hauv lub neej ntawm pawg ntseeg? Yam uas thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim, yam uas hais txog, uas tsis yog tib neeg. Qee zaus tej kev tsis sib pom zoo ntawd yuav ua rau muaj kev sib cam thiab ua rau siab kub tuaj, tiam sis tsis muaj kev sib cais nyob rau hauv lub siab. Txhua yam yog txhawm rau txoj kev hloov tib neeg tej moj yam thiab ua tib neeg tej dej num kom zoo xwb. Txhua yam yog los xyaum ua raws li qhov tseeb kom ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam xwb. Tib neeg tsis muaj kev sib ntxub li. Qhov no yog vim txhua tus tib neeg puav leej nyob rau hauv tus txheej txheem uas ua txhua yam kom tau txais kev cawm dim. Txhua tus puav leej muaj tib tug moj yam qias vuab tsuab xwb, thiab qee zaus, tej zaum, yuav hais tau hnyav zog me ntsis los sis mus deb me ntsis, los sis qee tus neeg muaj qee tus cwj pwm tsis zoo los xij. Tib neeg yuav tsum tsis txhob chim siab rau tej no. Yog koj tseem tsis to taub los sis pom tsis tshab qhov teeb meem ntawd, ces tseem tshuav ib qho kawg xws li: Thov Vajtswv nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab xav txog koj tus kheej hais tias, “Peb ntseeg thiab raws tib tug Vajtswv qab xwb, yog li ntawd txawm peb yuav muaj kev sib cav los sis tej tswv yim sib txawv dab tsi, txawm yuav muaj dab tsi uas tab tom muab peb sib faib los xij, peb koom siab nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag xwb. Peb thov tib tug Vajtswv xwb, yog li ntawd muaj dab tsi uas peb hla tsis tau?” Yog koj ua tib zoo xav txog qhov teeb meem ntawd li no, koj yuav kov tsis yeej tej kev txwv no lod? Thaum kawg, lub hom phiaj kawg ntawm qhov no yog dab tsi? Nws yog los koom tes kom sib haum xeeb, los nrhiav ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam nyob rau hauv txhua yam, thiab kom muaj kev koom siab xwb—koom siab txog lub hauv paus ntsiab lus, koom siab txog lub hom phiaj, thiab koom siab txog txoj kev npaj siab thiab lub hauv paus ntawm kev ua. Qhov no hais tau yooj yim dua li ua kom tiav. Vim li cas zoo li no? (Tib neeg muaj tej moj yam qias vuab tsuab.) Qhov ko yog lawm. Nws tsis yog vim tib neeg lub siab, tej xeeb ceem, los sis hnub nyoog sib txawv, los sis vim tib neeg nyias los nyias ib tsev neeg los, tiam sis yog vim tib neeg muaj tej moj yam qias vuab tsuab xwb. Qhov ntawd yog lub hauv paus. Yog nej txhua tus tuaj yeem pom lub hauv paus uas nyob rau hauv tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab tseeb tseeb lawm, ces nej tuaj yeem saib xyuas tau txhua yam yog heev, thiab yuav daws tau qhov teeb meem ntawd yooj yim heev. Yog li ntawd, peb puas tseem yuav tsum tau tham txog qhov yuav kho tej moj yam qias vuab tsuab li cas ntawd kom ntxaws ntxaws nyob rau ntawm no thiab? Tsis tas tham. Nej twb tau mloog ntau zaj lus qhuab qhia uas nej txhua tus paub qee yam txog txoj kev yuav taug, thiab nej txhua tus twb muaj qee qhov kev paub txog qhov no lawm. Tsuas yog tib neeg tuaj yeem ua siab ntev nrhiav qhov tseeb nyob rau hauv txhua yam los daws teeb meem, xav txog tej teeb meem uas muaj nyob rau hauv lawv ntawd, thiab ua kom ncaj ncees rau lwm tus xwb, ces lawv yeej yuav muaj peev xwm koom tes nrog rau lwm tus kom sib haum xeeb. Tsuav yog tib neeg muaj peev xwm lees txais qhov tseeb, tsis khav theeb los sis qhuas tias lawv tus kheej coj ncaj, thiab tuaj yeem ua tau raws li lwm tus tej lus qhia kom yog yog xwb, ces lawv yeej muaj peev xwm koom tes, thiab yog muaj teeb meem tshwm tuaj, mas haj yam yooj yim los koom tes nrhiav qhov tseeb los daws tej teeb meem ntawd. Tsuav yog tib neeg tuaj yeem lees txais qhov tseeb, thiab qhia tawm xwb, ces yuav txhawb tau tus uas nrog lawv ua hauj lwm ua ke lub siab yam yooj yim heev thiab tus uas nrog lawv ua hauj lwm ua ke ntawd yuav lees txais tau qhov tseeb. Ces qhov muaj kev sib koom tes uas haum xeeb ntawd tsis yog ib qho teeb meem loj li, thiab qhov yuav mus txog rau lub hom phiaj uas muaj kev koom siab koom ntsws ntawd mas yooj yim heev.

Cuaj hlis 5, 2017

Qhov Dhau Los: Qhov Tiv Kev Txom Nyem kom Tau Txais Qhov Tseeb Ntawd Mas Yog Qhov Tseem Ceeb Tshaj Plaws

Ntxiv Mus: Tsuas Yog Tus Uas Ua Lawv Tes Dej Num Kawg Lawv Lub Siab Lub Ntsws thiab Txoj Sia Xwb Mas Thiaj Li Yog Tus Uas Hlub Vajtswv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No