Kev Xyaum Ua Raws (2)

Nyob rau yav dhau los, tib neeg tau cob qhia lawv tus kheej kom tau nrog Vajtswv thiab ua lub neej nyob rau hauv tus ntsujplig txhua txhua lub sij hawm. Muab piv tau txoj kev xyaum ua raws ntawm niaj hnub no, qhov ntawd yog ib yam yooj yim ntawm kev cob qhia sab ntsujplig; nws yog txoj kev xyaum ua raws ntiav tshaj plaws thiab yooj yim tshaj plaws ua ntej tib neeg paub qhov tseeb txog txoj kev yog ntawm lub neej loj hlob, thiab nws yog thawj thawj theem ntawm txoj kev xyaum ua raws hauv tib neeg txoj kev ntseeg. Yog tib neeg ib txwm vam khom rau hom kev xyaum ua raws no rau hauv lawv lub neej, lawv yuav muaj tej kev xav ntau heev thiab pheej zoo li yuav ua yuam kev, thiab lawv yuav tsis muaj peev xwm txog ntawm txoj kev paub qhov tseeb txog kev ua lub neej loj hlob tiag; lawv tsuas yuav tuaj yeem cob qhia tau lawv tej ntsujplig nkaus xwb, txav ze rau Vajtswv raws li qhov ib txwm muaj nyob hauv lawv lub siab, thiab yuav ib txwm pom tias muaj kev zoo siab ntau tshaj plaws rau thaum muaj Vajtswv nrog lawv. Lawv yuav txwv lawv tus kheej rau tus ciaj ciam nyob nrog Vajtswv kom tsawg, thiab yuav tsis muaj peev xwm nkag mus kom tau tob ntxiv. Cov tib neeg uas nyob rau hauv cov ciaj ciam no tsis muaj peev xwm ua kom nce qib tshaj tau li. Nyob rau ib lub sij hawm twg, lawv quaj hu tawm tias, “Ab! Tswv Yexus. Amees!” Lawv xyaum ua raws zoo li no txhua hnub—nws yog kev xyaum ua raws ntawm cov sij hawm yav dhau los lawm, txoj kev xyaum ua raws ntawm kev nyob hauv sab ntsujplig rau txhua lub sij hawm. Nws tsis yog nyaum heev los? Niaj hnub no, thaum yog lub sij hawm los xav txog Vajtswv cov lus, tsuas tsom ntsoov rau txoj kev xav txog Vajtswv cov lus xwb; thaum nws yog lub sij hawm muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws, tsuas tsom ntsoov rau qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws xwb; thaum nws yog lub sij hawm ua koj tes hauj lwm, tsuas ua koj tes hauj lwm xwb. Hom kev xyaum ua raws li no ib txwm ua tau ywj siab ntsiag to; nws tso koj dim. Nws tsis zoo li tej tib neeg qub txoj kev ntseeg thov Vajtswv thiab hais txog txoj hmoov hlub. Qhov tseeb tiag, ua ntej dhau los, qhov no yog txoj kev xyaum ua raws ntawm tib neeg txoj kev ntseeg, tiam sis tam sim no txoj kev xyaum ua raws li no qub heev lawm. Vajtswv txoj dej num tam sim no nyob rau theem siab dua lawm; yam uas tau hais rau niaj hnub no tias, “kev coj Vajtswv nkag los rau hauv lub neej tiag,” yog feem tseem ceeb tshaj plaws ntawm txoj kev xyaum ua raws. Qhov no yog qhov kev ua neej uas tib neeg yuav tsum muaj rau hauv lawv lub neej tiag, thiab yam uas tib neeg yuav tsum muaj rau hauv lawv qhov kev ua neej yog tag nrho Vajtswv cov lus hais rau niaj hnub no. Kev coj Vajtswv cov lus nkag los rau hauv lub neej tiag yog lub ntsiab muaj qab hau ntawm “kev coj Vajtswv nkag los rau hauv lub neej tiag.” Niaj hnub no, tib neeg yuav tsum npaj kom lawv tus kheej muaj txhij raws li nram qab no: Hauv thawj nqe, lawv yuav tsum tsim kho lawv rab peev xwm, kawm kom paub, thiab tsim kho lawv tej txuj ci kev nyeem ntawv thiab kev nkag siab zoo; hauv lwm nqe, lawv yuav tsum coj raws li lub neej ntawm ib tug neeg dog dig xwb. Koj nyuam qhuav los ntawm lub ntiaj teb los rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb; koj yuav tsum xub cob qhia koj lub siab kom los tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag ntsiag to tso. Qhov no yog kev xub pib tshaj plaws ntawm txoj kev xyaum ua raws, thiab nws kuj yog thawj thawj kauj ruam hauv kev hloov pauv kom tau tiav hlo rau hauv koj lub neej loj hlob tus moj yam. Ib txhia tib neeg yeej tau yoog raws rau hauv lawv txoj kev xyaum ua raws lawm; lawv xav txog qhov tseeb thaum ua dej num, kev xav txog tej yam tseeb thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev xyaum ua raws uas lawv yuav tsum to taub rau hauv qhov muaj tseeb tiag. Ib tug xeeb ceem uas koj yuav tsum muaj rau hauv ib tug tib neeg dog dig txoj sia, thiab lwm yam uas yuav tsum muaj kev paub tseeb txog qhov tseeb. Tag nrho tej no puav leej yog txoj kev xyaum ua raws rau lub neej tiag.

Kev coj Vajtswv nkag los rau hauv tib neeg lub neej tiag ntawm feem coob yog xav kom lawv pe hawm Vajtswv, nrhiav kom paub Vajtswv, thiab ua tes hauj lwm ntawm ib tug uas raug tsim los ntawm Vajtswv rau hauv kev ua neej. Nws tsis yog tias lawv yuav tsum thov Vajtswv txhua lub sij hawm rau thaum lawv ua qee yam xwb xwb li, qhov ntawd nws yeej tsis tas thov thiab lawv yuav tsum hnov tias tshuav nqi rau Nws yog lawv tsis thov Vajtswv. Txoj kev xyaum ua raws niaj hnub no tsis zoo li ntawd lawm; nws ua kaj siab lug thiab yooj yim tiag tiag li lawm! Nws tsis tas kom tib neeg yuav tsum ua raws li tej kev qhuab qhia. Feem ntau, txhua tus tib neeg yuav tsum ua raws li lawv tus kheej tus yeeb yam: Yog koj cov neeg hauv yim neeg tsis ntseeg Vajtswv, saib lawv li yog cov tsis ntseeg, thiab yog lawv ntseeg, saib lawv li yog cov ntseeg. Txhob xyaum hlub thiab ua lub siab ntev, tiam sis, xyaum siv lub tswv yim. Ib txhia tib neeg tawm mus yuav zaub rau sab nrauv, thiab thaum lawv tab tom taug kev lawv yws duj duam tias: “Au Vajtswv! Koj xav kom kuv yuav hom zaub dab tsi rau hnub no? Kuv thov Koj pab. Vajtswv hais kom peb muab lub yeeb koob rau Nws lub npe rau hauv txhua yam thiab kom peb txhua tus ua tim khawv, yog li txawm yog tus neeg muag zaub yuav muab qee cov zaub lwj rau kuv los xij, kuv tseem yuav ua tsaug rau Vajtswv—kuv yuav thev kom taus. Peb cov ntseeg Vajtswv tsis tuaj yeem muab thiab xaiv tej zaub ntawd.” Lawv xav tias kev ua li qhov no yog kev ua tim khawv, thiab qhov ua tau los ces yog lawv siv nyiaj yuav tau ib pob zaub lwj, tiam sis lawv tseem thov Vajtswv thiab hais tias: “Au Vajtswv! Kuv tseem yuav noj tej zaub lwj no tsuav yog Koj pom tias tseem noj tau.” Qhov kev xyaum ua raws li no tsis yog kev ruam los? Nws tsis yog kev caum raws ib txoj kev qhuab qhia los? Ua ntej dhau los, tib neeg tau cob qhia txog kev ua neej nyob rau sab ntsujplig rau txhua lub sij hawm—qhov no yog ntsig txog txoj dej num ua yav dhau los rau thaum Tiam Hmoov Hlub lawm. Kev hawm, kev txo hwj chim, kev hlub, kev ua lub siab ntev, kev ua tsaug rau txhua yam—tej no yog yam uas txhua txhua tus ntseeg thaum Tiam Hmoov Hlub yuav tsum muaj. Thaum lub sij hawm ntawd, tib neeg tau thov Vajtswv rau txhua yam; lawv yuav tau thov Vajtswv thaum lawv yuav tej khaub ncaws, thiab thaum lawv tau ceeb toom kom tuaj sib sau ua ke, lawv kuj yuav tau thov Vajtswv tias: “Au Vajtswv! Koj puas cia kuv mus los sis tsis cia? Yog Koj cia kuv mus, ces npaj ib txoj kev kom du dais rau kuv. Yog Koj tsis cia kuv mus, ces kom kuv mus dawm ub no thiab ntog.” Lawv yuav tau thov Vajtswv thaum tab tom thov, thiab tom qab thov tag lawm lawv hnov tias tsis yooj yim li thiab txhob tawm mus. Ib txhia viv ncaus, ntshai tsam thaum rov qab los tsev tom qab mus sib sau ua ke tag lawv yuav raug lawv cov txiv uas tsis ntseeg ntaus, xav tias tsis yooj yim thaum lawv tau thov Vajtswv thiab yog li ntawd thiaj li tsis tau mus koom kev sib sau ua ke. Lawv tau ntseeg tias qhov no yog Vajtswv txoj kev xav, thaum yog qhov tseeb tiag, yog lawv twb tau mus lawm, es tsis muaj dab tshwm sim. Qhov tshwm sim ces yog lawv tau plam kev sib sau ua ke. Tag nrho qhov no yog qhov ua tau los ntawm tib neeg qhov tsis paub qab hau. Tag nrho cov tib neeg uas xyaum ua raws li txoj kev no yog nyob rau hauv lawv tus kheej tej kev xav. Txoj kev xyaum ua raws no yog qhov yuam kev loj heev thiab ruam heev thiab muaj tej tsos pom tsis meej. Nws muaj ntau txoj kev hnov thiab kev xav ntawm lawv tus kheej. Yog koj raug hais kom mus koom kev sib sau ua ke, ces mus; tsis tas yuav thov Vajtswv mus ntxiv lawm. Qhov no tsis yooj yim los? Yog koj yuav tsum tau mus yuav ib yam khawb ncaws rau hnub no, ces cia li tawm mus thiab yuav nws xwb. Txhob thov Vajtswv thiab hais tias: “Au Vajtswv! Koj puas cia kuv mus los sis tsis cia? Yog ib tug ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam tuaj thaum kuv tawm mus lawm yuav ua li cas?” Koj ntshai tsam ib tug kwv tij los sis ib tug nkauj muam yuav tuaj yog li koj thiaj tsis mus, tiam sis qhov tseeb tiag twb nyob txog yav tsaus ntuj lawm los yeej tsis muaj leej twg tuaj li. Txawm thaum Tiam Hmoov Hlub los xij, kev xyaum ua raws txoj kev no yog kev coj ua txawv heev thiab yuam kev loj heev. Yog li ntawd, yog tib neeg xyaum ua raws li lub sij hawm dhau los lawm, ces yuav tsis muaj dab tsi hloov pauv rau hauv lawv lub neej loj hlob li. Lawv yuav tso tej ntawd mus yam lawv tus kheej tsis paub qab hau dab tsi li, thiab yuav tsis ua dab tsi tiam sis tsuas qi muag nti mloog lus thiab thev taus xwb. Thaum lub sij hawm ntawd, tib neeg tau tsom ntsoov rau kev muab lub yeeb koob rau Vajtswv xwb—tiam sis Vajtswv twb muab tsis tau lub yeeb koob los ntawm lawv li, vim lawv tsis ua neej nyob nrog txoj kev muaj qab hau. Lawv cuam tshuam rau lawv tus kheej thiab tau txwv txiav lawv tus kheej mus raws li lawv tus kheej tej kev xav phem, thiab txawm tias yuav xyaum ua raws los tau ntau lub xyoo lawm los yeej tsis ua rau muaj kev hloov pauv rau hauv lawv lub neej kom loj hlob li. Lawv tsuas paub qhov ua kom thev taus, txo hwj chim, muab kev hlub, thiab zam txiv nkaus xwb, tiam sis tsis muaj kev qhuab qhia me me los ntawm tus Vajntsujplig hlo li. Tib neeg yuav paub Vajtswv los ntawm txoj hau kev ntawd tau li cas? Thiab lawv tuaj yeem muab lub yeeb koob rau Vajtswv tau li cas?

Tib neeg tsuas tuaj yeem paub qhov tseeb txog txoj kev yog ntawm kev ntseeg Vajtswv yog lawv coj Vajtswv nkag los rau hauv lawv lub neej tiag, thiab nkag los rau hauv lawv lub neej dog dig. Vajtswv cov lus coj nej rau niaj hnub no; nws tsis tas nrhiav thiab maub xuas li lub sij hawm yav dhau los lawm. Thaum koj tuaj yeem xyaum ua raws li Vajtswv cov lus, thiab tuaj yeem tshuaj xyuas thiab ntsuas koj tus kheej tau raws li tib neeg tej yam ntxwv uas Kuv tau nthuav tawm lawm, ces koj thiaj muaj peev xwm hloov pauv tau tiav hlo. Qhov no tsis yog kev qhuab qhia kev, tiam sis yog yam uas Vajtswv xav tau ntawm tib neeg. Niaj hnub no, cia Kuv qhia koj txog tej yam no seb yog li cas: Tsuas txhawj koj tus kheej nkaus xwb thaum ua raws li Kuv cov lus. Kuv cov qauv ua ntawm koj yog saib raws li qhov xav tau ntawm ib tug neeg dog dig. Kuv twb qhia rau koj txog Kuv cov lus lawm; tsuav koj tsom ntsoov rau kev xyaum ua raws tej ntawd xwb, ces koj yuav yoog raws li Vajtswv tej kev xav lawm. Tam sim no yog lub sij hawm ntawm kev nyob rau hauv Vajtswv cov lus lawm. Vajtswv cov lus raug piav qhia txhua yam, txhua yam raug tsim meej lawm, thiab kiag thaum koj nyob rau hauv Vajtswv cov lus, koj yuav coj ib lub neej ywj pheej thiab ywj siab hlo lawm. Hauv yav dhau los, thaum tib neeg tau coj Vajtswv nkag los rau hauv lawv lub neej tiag, lawv tau xyaum ua raws thiab tau mus koom txoj lus qhia kev ntseeg thiab raug kev qhuab qhia thiab kev cai dab qhuas ntau heev; hauv tej yam tsis tseem ceeb los xij, lawv yuav thov thiab nrhiav Vajtswv, muab Vajtswv cov lus tso cia rau ib sab thiab tsis quav ntsej nyeem cov lus no li. Dua ntawd, lawv yuav fij tag nrho lawv tej kev mob siab rau txoj kev nrhiav—pom tau tias ua tsis tau dab tsi los li. Muab tej teeb meem ntawm yam khoom noj thiab khaub ncaws, piv txwv li: Koj thov Vajtswv thiab muab tej no tso rau hauv Vajtswv ob txhais tes, thov kom Vajtswv ua txhua yam rau koj. Thaum Vajtswv hnov tej lus no lawm, Nws yuav hais tias: “Kuv puas yuav tsum txhawj Kuv Tus Kheej nrog tej yam ntxaws ntxaws me me zoo li no? Kev ua neej thiab qhov kev muaj qab hau uas Kuv tau tsim rau koj ploj mus rau qhov twg tag lawm?” Tej thaum, ib tug neeg yuav ua ib yam yuam kev rau hauv lawv tej kev ua; ces lawv ntseeg tias lawv tau ua txhaum rau Vajtswv lawm thiab lawv dhau los tav kev lawm. Ib txhia tib neeg tej yam ntxwv yeej zoo heev, tiam sis thaum lawv ua tej yam me me tsis raug zoo, lawv ntseeg tias Vajtswv tab tom qhuab ntuas lawv. Qhov tseeb tiag, qhov no tsis yog Vajtswv txoj kev ua, tiam sis yog kev haub ntxias ntawm tib neeg tus kheej lub siab ntsws. Tej thaum, nws tsis muaj dab tsi yuam kev li txawm tias koj tab tom paub li cas los xij, tiam sis lwm tus hais tias koj paub tsis zoo, thiab yog li koj thiaj li mag rooj ntxiab—koj dhau los ua tus xav phem, thiab tsaus ntuj nti rau sab hauv. Feem ntau, thaum tib neeg xav phem rau hauv txoj kev no lawm, lawv ntseeg tias lawv raug qhuab ntuas los ntawm Vajtswv, tiam sis Vajtswv hais tias: “Kuv tsis tau ua ib txoj dej num ntawm kev rau txim rau hauv koj li; yog li ntawd koj ho liam Kuv tau li cas?” Tib neeg dau los xav phem tau yooj yim heev. Lawv kuj keev xav tshaj thiab nquag tsis txaus siab txog Vajtswv. Vajtswv tsis xav kom koj ntsib kev txom nyem rau txoj kev ntawd, tiam sis koj tsuas ua koj tus kheej poob mus rau hauv tus yam ntxwv ntawd xwb. Nws yeej tsis muaj nuj nqis dab tsi rau txoj kev txom nyem ntawd hlo li. Tib neeg tsis paub txoj dej num ua tiav los ntawm Vajtswv, thiab lawv tsis quav ntsej txog ntau yam thiab tsis tuaj yeem pom meej, yog li lawv thiaj mag rooj ntxiab rau hauv lawv tus kheej tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, ua rau ntxhov quas niab tob ntau zuj zus tuaj. Ib txhia tib neeg hais tias tag nrho txhua yam thiab tej xwm txheej yog nyob hauv Vajtswv ob txhais tes—yog li Vajtswv tseem tsis paub thaum tib neeg xav phem los? Qhov tseeb Vajtswv paub kawg. Thaum koj mag rooj ntxiab rau hauv tib neeg tej kev xav phem lawm, tus Vajntsujplig tsis muaj hnub yuav ua dej num rau hauv koj li. Ntaus zaus, ib txhia tib neeg mag rooj ntxiab rau hauv tus yam ntxwv phem, tiam sis Kuv tseem ua nrog Kuv txoj dej num. Txawm tias koj yog tus xav phem los sis xav zoo los xij, koj yeej tsis cuam tshuam Kuv hlo li—tiam sis koj yuav tsum paub tias ntau cov lus uas Kuv hais, thiab txoj dej num loj uas Kuv ua yeej muaj qhov sib txuas ze heev, ib qho rau ntawm ib qho, mus raws li tib neeg tej yam ntxwv. Thaum koj yog tus xav phem, qhov no yuav tsis cuam tshuam rau tus Vajntsujplig txoj dej num. Thaum lub sij hawm ntawm kev rau txim thiab kev sim siab ntawm txoj kev tuag, tib neeg txhua leej yeej mag rooj ntxiab rau hauv tus yam ntxwv phem, tiam sis qhov no tsis cuam tshuam rau Kuv txoj dej num. Thaum koj yog tus xav phem lawm, tus Vajntsujplig tau ua yam uas yuav tsum tau ua rau lwm tus neeg tsis tseg. Tej zaum koj yuav tso tseg tsis caum raws rau ib lub hli, tiam sis Kuv tseem ua dej num tsis tseg txuas ntxiv mus—txawm tias koj yuav ua dab tsi rau tam sim no los sis rau yav tom ntej los xij, nws tsis tuaj yeem cheem tau Vajntsujplig txoj dej num. Ib txhia yam ntxwv phem yog los ntawm tib neeg txoj kev qaug zog los; thaum tib neeg ntseeg tias lawv tsis muaj peev xwm ua kom tau raws li Vajtswv cov qauv ua los sis tsis nkag siab tej ntawd lawm, lawv yuav dhau los xav phem. Piv txwv li, thaum lub sij hawm ntawm kev qhuab ntuas, Vajtswv cov lus hais txog txoj kev hlub Vajtswv rau ib theem paub tseeb rau ntawm txoj kev qhuab ntuas, tiam sis tib neeg tau ntseeg lawv tus kheej tias tsis muaj peev xwm lawm. Lawv hnov tau muaj qhov tu siab thiab qhov txom nyem siab ntsws tshwj xeeb tias lawv cev nqaij daim tawv raug ua lwj liam tob heev los ntawm Ntxwgnyoog lawm, thiab tias lawv tsis muaj peev xwm zoo txaus. Lawv hnov tau tias nws yog ib qho hlub tshua uas lawv tau yug los rau hauv ib puag ncig zoo li no. Thiab ib txhia tib neeg hnov tau tias nws lig rau lawv heev lawm uas yuav los ntseeg Vajtswv thiab paub Vajtswv, thiab tias lawv tsis tsim nyog raug ua kom zoo tiav log lawm. Tag nrho tej no yog tib neeg dog dig tej yam ntxwv.

Tib neeg cev nqaij daim tawv yog Ntxwgnyoog li, nws puv npo tej moj yam ntxeev siab, nws qias vuab tsuab, thiab nws yog qee yam tsis huv. Tib neeg ntshaw kev zoo siab ntawm cev nqaij daim tawv dhau heev lawm thiab nws pom tshwm meej ntau heev rau ntawm cev nqaij daim tawv; qhov no yog qhov vim li cas Vajtswv thiaj li ntxub tib neeg cev nqaij daim tawv mus rau ib theem tseeb. Thaum tib neeg tshem txoj kev qias vuab tsuab, tej uas lwj liam ntawm Ntxwgnyoog tawm, lawv thiaj li yuav caum cuag Vajtswv txoj kev cawm dim. Tiam sis yog lawv tseem tsis tso lawv tus kheej txoj kev qias vuab tsuab thiab txoj kev lwj liam tseg, ces lawv tseem ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Tib neeg txoj kev koom siab xav phem, kev ntxias dag, thiab kev coj tsis ncaj tag nrho tej no yog Ntxwgnyoog li. Vajtswv txoj kev cawm dim ntawm koj yog yuav tsum daws kom koj dim plaws ntawm tej yam zoo li no ntawm Ntxwgnyoog mus. Vajtswv txoj dej num tsis muaj qhov yuav tsis raug li; nws raug ua tag nrho los cawm tib neeg los ntawm txoj kev tsaus ntuj. Thaum koj tau ntseeg rau ib theem tseeb twg thiab tuaj yeem tso koj tus kheej txoj kev lwj liam ntawm cev nqaij daim tawv tseg, koj tseem yuav tsis raug cawm thiab los? Thaum koj nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm lawm koj yeej tsis muaj peev xwm qhia tshwm meej txog Vajtswv tau, koj yog qee yam qias vuab tsuab, thiab tsis tuaj yeem tau txais Vajtswv tej qub txeeg qub teg. Kiag thaum koj raug yaug kom dawb huv thiab raug ua kom zoo tiav log lawm, koj yuav yog tus dawb huv, koj yuav yog ib tug neeg dog dig lawm, thiab koj yuav tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv thiab zoo siab rau Vajtswv. Txoj dej num ua tiav los ntawm Vajtswv rau niaj hnub no yog txoj kev cawm dim, thiab, tshaj qhov no, nws yog kev txiav txim, kev rau txim, thiab kev foom phem. Nws muaj ntau tus xeeb ceem. Nej sawv daws pom tias Vajtswv cov lus hais muaj txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, nrog rau tej kev foom phem. Kuv hais txhawm rau kom ua tau tiav hlo ib qho, ua kom tib neeg paub lawv tus kheej, thiab txhob tso tib neeg mus rau txoj kev tuag. Kuv lub siab yog rau nej tej txiaj ntsim. Kev hais lus yog ib qho ntawm tej tswv yim uas Kuv ua txoj dej num; los ntawm cov lus Kuv nthuav tawm txog Vajtswv tus moj yam thiab ua rau koj to taub Vajtswv txoj kev xav. Koj cev nqaij daim tawv tej zaum tuag lawm, tiam sis koj muaj ib tug ntsujplig thiab ib tug ntsuj. Yog tib neeg tsuas muaj cev nqaij daim ntawv xwb, ces yuav tsis muaj nuj nqis rau hauv lawv txoj kev ntseeg, los sis yuav tsis muaj nuj nqis rau hauv txhua yam ntawm txoj dej num uas Kuv tau ua tiav no. Niaj hnub no, Kuv hais lus hauv ib txoj hau kev thiab dhau ntawd ces hais rau hauv lwm txoj hau kev; rau thaum ib lub sij hawm uas Kuv ntxub tib neeg tiag tiag, thiab dhau ntawd ces yog lub sij hawm uas Kuv muaj kev hlub ntau tshaj plaws; Kuv ua tag nrho qhov no kom hloov pauv rau hauv koj tej moj yam, nrog rau qhov kev hloov koj tej kev xav phem ntawm Vajtswv txoj dej num.

Thaum tiam kawg tau los txog lawm thiab tag nrho cov teb chaws thoob plaws hauv lub ntiaj teb nyob rau txoj kev ntxhov quas niab. Txoj kev coj ntawm tsoom fwv tsis tiaj tus, muaj kev tshaib nqhis, tej kab mob sib kis, tej dej nyab, thiab tej ntuj qhuav teb nkig tshwm sim rau txhua qhov txhia chaw. Nws muaj kev puas tsuaj loj heev rau hauv lub ntiaj teb ntawm tib neeg; Saum ntuj kuj tau xa kev puas tsuaj nqis los thiab. Tej no yog cov cim ntawm tiam kawg. Tiam sis rau ntawm tib neeg ces, nws zoo nkaus li yog ib lub ntiaj teb ntawm txoj kev lom zem thiab zoo nkauj; nws dhau los ua muaj ntau zuj zus, tib neeg lub siab tau txav tag nrho los rau nws, thiab tib neeg coob leej ntau tus raug mag ntxiab thiab tsis tuaj yeem daws lawv tus kheej kom dim plaws tau ntawm rooj ntxiab; cov neeg coob leej heev raug ntxias dag los ntawm cov neeg uas siv tswv yim dag ntxias thiab ua khawv koob yees siv. Yog koj tsis mob siab rau kev nce qib, tsis muaj tej tswv yim zoo tshaj, thiab tsis raug cog cag ruaj khov rau txoj hau kev tseeb, ces koj yuav raug cheeb tawm mus nrog txoj kev txhaum. Suav Teb yog ib lub chaws poob qab tshaj plaws ntawm tag nrho cov teb chaws; nws yog daim av uas tus zaj loj liab ploog pw chev nkhaus vos, nws muaj cov neeg feem coob yog cov pe hawm tej mlom thiab siv khawv koob yees siv, muaj tsev hauj sam ntau tshaj plaws, thiab nws yog ib lub chaw uas tej dab phem qias vuab tsuab nyob. Koj tau yug rau ntawm nws, koj raug kawm los ntawm nws thiab raug nce qib rau hauv nws txoj kev haub ntxias; koj raug ua lwj liam thiab raug tsim txom los ntawm nws, tiam sis tom qab raug tsa koj tso nws tseg thiab caum cuag Vajtswv tiav hlo lawm. Qhov no yog Vajtswv lub yeeb koob, thiab qhov no yog vim li cas theem dej num no thiaj li tseem ceeb tshaj. Vajtswv tau ua tiav txoj dej num loj tshaj zoo li no lawm, tau hais ntau cov lus lawm, thiab thaum kawg Nws thiaj muab tau nej tiav hlo lawm—qhov no yog ib feem ntawm txoj dej num ntawm Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, thiab nej yog “yam kov yeej” ntawm Vajtswv ntsug rog nrog Ntxwgnyoog. Nej yim to taub qhov tseeb ntau npaum li cas thiab yim to taub nej lub neej ntawm pawg ntseeg ntau npaum li cas, yim ua rau tus zaj loj liab ploog tau los txhos caug ntau npaum li ntawd. Tej no yog tag nrho lub ntsiab ntawm sab yeeb ceeb—lawv yog cov ntsug rog ntawm sab yeeb ceeb, thiab thaum Vajtswv muaj yeej lawm, Ntxwgnyoog thiaj li poob ntsej muag thiab raug rhuav tshem tag nrho mus. Theem no ntawm Vajtswv txoj dej num yog tseem ceeb tshaj plaws. Vajtswv ua txoj dej num loj zoo li no cawm tau pawg neeg no tiav hlo lawm yog li koj thiaj tuaj yeem khiav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias tau, nyob rau hauv daim av dawb huv, nyob rau hauv Vajtswv qhov kev kaj, thiab muaj txoj kev kaj ntawm txoj kev coj thiab kev qhia. Ces thiaj li muaj nuj nqis rau koj lub neej txoj sia. Yam uas nej noj thiab hnav yeej sib txawv rau ntawm cov tsis ntseeg; nej zoo siab rau Vajtswv cov lus thiab coj ua lub neej muaj nuj nqis—thiab yam uas lawv zoo siab yog dab tsi? Lawv tsuas zoo siab rau lawv “poj koob yawm txwv tej qub txeeg qub teg” thiab lawv “lub teb chaws tus ntsujplig.” Lawv tsis muaj txoj lw ib qho me me ntawm kev ua neeg nyob li! Nej tej khaub ncaws, cov lus, thiab tej kev ua tag nrho yeej sib txawv rau ntawm lawv tej. Thaum kawg, nej thiaj li khiav dim plaws ntawm txoj kev qias vuab tsuab, tsis mag ntxiab mus ntxiv rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev sim siab lawm, thiab caum cuag Vajtswv txoj kev pub txhua hnub. Nej yuav tsum ib txwm ceev faj tas li. Txawm tias nej nyob rau hauv ib lub chaw qias vuab tsuab los xij, nej yeej tsis tsuas nrog qhov qias vuab tsuab thiab tuaj yeem nyob npuab rau ntawm Vajtswv, tau txais Nws txoj kev tiv thaiv zoo tshaj. Vajtswv tau xaiv nej los ntawm tag nrho cov neeg uas nyob rau ntawm daim av daj no. Nej tseem tsis yog cov tib neeg tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws los? Koj yog ib yam muaj sia raug tsim los—koj yuav tsum pe hawm Vajtswv thiab caum raws ib lub neej muaj nuj nqis. Yog koj tsis pe hawm Vajtswv tiam sis nyob rau hauv cev nqaij daim tawv qias vuab tsuab, ces koj tseem tsis yog ib tug tsiaj nyaum uas hnav tib neeg tej ris tsho los? Vim koj yog tib neeg, koj yuav tsum muab koj tus kheej fij rau Vajtswv thiab thev taus txhua yam kev txom nyem! Koj yuav tsum zoo siab thiab lees txais ib qho kev txom nyem me me uas koj tau ntsib rau niaj hnub no thiab ua ib lub neej muaj nuj nqis, zoo ib yam li Yauj thiab Petus. Hauv lub ntiaj teb no, tib neeg hnav dab phem tej khaub ncaws, noj zaub mov los ntawm tus dab phem, thiab ua dej num thiab tiam rau hauv tus dab phem tus ntiv tes xoo, dhau los raug caij tsuj rau hauv nws txoj kev qias vuab tsuab. Yog koj tsis nkag siab lub ntsiab ntawm lub neej los sis tsis caum kom cuag txoj hau kev tseeb, ces kev ua lub neej zoo li no yuav muaj qhov tseem ceeb tau li cas? Nej yog cov neeg uas caum raws txoj hau kev yog, cov uas nrhiav kev tsim kho. Nej yog cov neeg uas sawv los hauv haiv neeg ntawm tus zaj loj liab ploog, cov uas Vajtswv hu ua cov ncaj ncees. Qhov ntawd tsis yog lub neej muaj nuj nqis tshaj plaws los?

Qhov Dhau Los: Kev Xyaum Ua Raws (1)

Ntxiv Mus: Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No