Kev Xyaum Ua Raws (1)

Yav dhau los, nws muaj tej kev txawv txav thiab kev tsis muaj qab hau ntau heev rau hauv tej kev uas tib neeg tau ntsib tau pom. Lawv cia li tsis to taub tau yooj yim txog tej qauv ntawm Vajtswv tej kev cheem sum, yog li nws muaj ntau feem nyob hauv tib neeg tej kev ntsib kev pom tau mus tsis yog kev lawm. Yam uas Vajtswv cheem tsum ntawm tib neeg yog xav kom lawv muaj peev xwm ua neej nyob tau raws li qhov kev ua neej. Piv txwv li, nws tsim nyog rau tib neeg caum raws tej kab lis kev cai tshiab ntsig txog khoom noj thiab ris tsho hnav, hnav ib ce khaub ncaws zoo qauv thiab khi ib txoj nkas las vav, kawm me ntsis txog txoj txuj ci tshiab, thiab hauv lawv lub sij hawm khoom lawv tuaj yeem lom zem rau tej txuj ci, kab lis kev cai thiab kev ua si lom zem. Lawv tuaj yeem yees tej duab khaws cia tau nco rau hauv siab tseg, lawv tuaj yeem nyeem thiab muab tau qee yam kev paub muaj txiaj ntsig zoo, thiab muaj ib puag ncig zoo rau kev ua neej nyob. Tej no yog txhua tsav yam uas tsim nyog rau ib lub neej txoj sia ntawm qhov kev ua neej, thiab tib neeg tseem pom lawv li yog tej yam uas Vajtswv ntxub thiab lawv tuav lawv tus kheej tsis kam ua raws tej ntawd. Lawv qhov kev xyaum ua raws tsuas yog xyaum ua raws ob peb txoj kev cai xwb, uas coj mus rau ib lub neej txoj sia uas tsis muaj qab ntxhiab zoo ib yam nkaus li tus kwj deg uas tsis muaj nuj nqis dab tsi tag nrho. Qhov tseeb, Vajtswv yeej tsis tau txib kom tib neeg ua txhua yam raws li txoj kev no li. Tib neeg txhua tus xav txo lawv tus kheej tej moj yam, thov Vajtswv tsis tseg nyob rau hauv lawv tej ntsujplig kom txav los ze zog rau ntawm Vajtswv, lawv lub siab xav xwm yeem tas li txog yam uas Vajtswv npaj, lawv ob lub qhov muag saib ntsoov xwm yeem rau qhov no los sis qhov ntawd, ntshai tshaj plaws tsam lawv txoj kev sib txuas rau Vajtswv yuav raug txiav. Tej no yog tag nrho tej lus xaus uas tib neeg tau los ntawm lawv tus kheej; lawv yog tej kev cai uas raug teeb tsa los ntawm tib neeg rau lawv tus kheej xwb. Yog koj tsis paub koj tus kheej tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb thiab koj tsis to taub txog theem uas koj tus kheej muaj peev xwm xyaum ua raws kom mus cuag tau, ces koj yuav tsis muaj hnub ua tau raws nraim li tej qauv uas Vajtswv cheem tsum ntawm tib neeg, thiab koj yuav tsis muaj ib txoj kev xyaum ua raws yog. Vim koj tsis tuaj yeem to taub tseeb tiag txog yam uas Vajtswv cheem tsum ntawm tib neeg, koj lub siab thiaj li nyob tsis tus tas li, koj siv koj lub hlwb tshuaj xyuas Vajtswv tej kev xav thiab hais txog qee txoj hau kev tshawb fawb los yuav raug txhawb thiab raug qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig. Vim yog qhov ua tau los no, koj tsim kho qee cov hau kev ntawm txoj kev xyaum ua raws uas koj ntseeg tias tsim nyog. Koj cia li tsis muaj lub tswv yim xav txog yam yog kiag uas Vajtswv cheem tsum ntawm tib neeg lawm lawm; koj tsuas ua kom tshwm sim koj tus kheej txoj kev npaj ntawm tej kev xyaum ua raws xwb, tsuas txhawj me ntsis txog qhov ua tau los thiab quav ntsej tsawg heev txog tej yam txawv txav los sis ua tsis raug rau hauv koj qhov kev xyaum ua raws. Yog li raws li txoj kev no, koj qhov kev xyaum ua raws thiaj tsis muaj qhov raug raws li qhov ib txwm muaj thiab tsis muaj hauv paus ntsiab lus. Yam uas nws ib txwm tsis muaj tshwj xeeb yog kev muaj qab hau thiab kev xav zoo ntawm tib neeg raws li qhov ib txwm muaj, nrog rau Vajtswv qhov kev qhia thiab kev koom tes ntawm tus Vajntsujplig. Nws dhau los ua qhov yooj yim heev uas koj taug koj tus kheej txoj kev. Hom kev xyaum ua raws no tsuas yog kev ua raws li cov kev cai tswj kav los sis kev npaj siab hlo los ris lub nras kom ntau ntxiv txhawm rau coj koj tus kheej kom nruj thiab tswj koj tus kheej. Tiam sis koj xav tias koj muaj koj tus kheej txoj kev xyaum ua raws yog thiab tau raws nraim kiag li qhov zoo tiav log lawm, tsis paub tias feem ntau ntawm koj txoj kev xyaum ua raws muaj tej txheej txheem los sis yam yuav tau ua raws tsis tseem ceeb. Muaj coob leej ntau tus uas xyaum ua raws li qhov no los tau ntau lub xyoo lawm tiam sis tsis muaj kev hloov pauv rau hauv lawv tej moj yam li, tsis muaj kev to taub tshiab li, thiab tsis muaj kev to taub qhov tseeb tshiab li. Lawv tsis paub txog qhov rov qab ua txhaum qhov ua yuam kev qub thiab ua tag nrho lawv tej yeeb yam phem, mus txog rau theem uas muaj ntau zaus lawv ua tsis muaj laj thawj, ua tsis ncaj ncees, thiab coj tej tswv yim uas ua rau tib neeg xav tsis tawm thiab feeb tsis meej tag nrho. Puas tuaj yeem hais tau tias cov tib neeg zoo li no puas tau paub txog kev hloov pauv tus moj yam?

Tam sim no, kev ntseeg Vajtswv tau paub qhov tseeb txog Tiam Vajtswv Txoj Lus lawm. Kev hais lus muaj qab hau, tib neeg tsis thov Vajtswv ntau ib yam li lawv tau thov dhau los lawm; Vajtswv cov lus yeej tau hais meej meej txog txhua feem ntawm qhov tseeb thiab tej kev ntawm kev xyaum ua raws, yog li tib neeg tsis tas yuav nrhiav thiab maub xuas dub ntxiv lawm. Hauv lub neej txoj sia ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj, Vajtswv cov lus coj tib neeg mus rau yav tom ntej, thiab nws yog ib lub neej txoj sia ntawm txhua yam uas raug tsim tseeb tiag rau lawv pom lawm—vim Vajtswv yeej tso txhua yam pom meej lawm, thiab tib neeg thiaj li tsis muaj kev xav rau hauv lub neej txoj sia mus ntxiv lawm. Tsis hais kev txij nkawm, tej dej num hauv lub ntiaj teb, txoj sia, khoom noj, khaub ncaws hnav thiab vaj tsev nyob, tej kev sib raug zoo ntawm tus kheej, qhov uas yus tuaj yeem ua ib txoj dej num mus tau raws li ib txoj kev ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav, seb yus yuav tsum tso cev nqaij daim tawv tseg, thiab lwm yam tau li cas, yam dab tsi ntawm tej yam no uas Vajtswv tsis tau piav qhia rau nej? Nej puas tseem cheem tsum mus thov Vajtswv thiab nrhiav lawm? Tsis tas cheem tsum lawm os! Yog koj tseem ua tej yam no, ces txhais tau tias koj tsuas ua yam tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Nws yog qhov tsis muaj qab hau thiab ruam, thiab tsis tseem ceeb dab tsi hlo li! Tsuas yog cov neeg no nkaus xwb thiaj li tsis muaj rab peev xwm hlo thiab tsis tuaj yeem to taub Vajtswv cov lus uas pheej hais cov lus thov ruam zis tsis tseg li. Qhov tseem ceeb rau kev xyaum ua raws qhov tseeb ces seb koj puas muaj kev mob siab ua tiag xwb. Ib txhia tib neeg nias qees rau txoj kev caum raws lawv tej kev ntshaw cev nqaij daim tawv rau hauv lawv tej kev coj ua txawm yog thaum lawv paub tias nws tsis nyob rau hauv qhov tseeb los xij. Yog li ces qhov no thiaj cuam tshuam lawv tus kheej txoj kev nce qib hauv lub neej txoj sia, thiab txawm tias tom qab qhov kev thov Vajtswv thiab kev nrhiav lawm los lawv tseem xav ua raws hauv cev nqaij daim tawv. Los ntawm qhov kev ua li no, lawv tsis paub qhov kev ua txhaum rau tej kev txhaum los? Ib yam nkaus li cov neeg uas ntshaw luag tug ntawm cev nqaij daim tawv thiab nyiaj txiag, thiab cov uas dhau ntawd ces thov Vajtswv, hais tias: “Vajtswv! Koj puas tso cai rau kuv ntshaw luag tug ntawm cev nqaij daim tawv thiab ntshaw luag tug kev plua nuj? Nws puas yog Koj txoj kev xav rau kuv kom khwv nyiaj tau raws li txoj hau kev no?” Qhov no puas yog ib txoj hau kev tsim nyog thov Vajtswv? Cov tib neeg uas ua qhov no yeej paub zoo lawm tias Vajtswv tsis txaus siab rau tej no li, thiab tias lawv yuav tsum muab tej no tso tseg, tiam sis tej yam uas lawv tuav rau hauv lawv lub siab twb raug npaj tseg tag lawm, thiab thaum lawv thov Vajtswv thiab nrhiav lawv siv zog yuam kom Vajtswv tso cai rau lawv coj tus cwj pwm zoo li no. Hauv lawv lub siab, lawv haj yam xav kom Vajtswv hais qee yam los ua pov thawj rau qhov no—qhov no yog yam uas raug hu ua kev ntxeev siab. Nws kuj yog cov uas coj cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntawm pawg ntseeg los npuab rau ntawm lawv ib sab thiab teeb tsa lawv tus kheej cov nceeg vaj tau ywj pheej. Koj paub zoo heev tias tej kev ua li no tawm tsam Vajtswv, tiam sis thaum koj tau txiav txim yuav ua qee yam zoo li no koj tseem nrhiav thiab thov Vajtswv, nyob ntsiag to thiab tsis poob siab hlo li. Cas koj tsis txaj muag li thiab tsab ntse ua luaj! Vim kev tso tej yam ntawm lub ntiaj teb tseg, qhov no raug hais los ntev lawm. Nws muaj qee tus uas paub meej meej tias Vajtswv ntxub tej yam ntawm lub ntiaj teb, tiam sis tseem thov Vajtswv, hais tias: “Au Vajtswv! Kuv to taub tias Koj yuav tsis pub kuv mus nrog tej yam ntawm lub ntiaj teb, tiam sis kuv ua qhov no kom txhob coj kev txaj muag los rau ntawm Koj lub npe; kuv ua qhov no kom cov tib neeg ntawm lub ntiaj teb tuaj yeem pom Koj lub yeeb koob nyob rau hauv kuv.” Hom lus thov no yog dab tsi? Nej puas tuaj yeem qhia tau? Nws yog ib qho lus thov uas txhob txwm yuam thiab nias qees rau Vajtswv. Koj tseem tsis hnov txaj muag ntawm qhov kev thov Vajtswv rau hauv txoj kev no los? Cov tib neeg uas thov Vajtswv rau hauv txoj kev no yog txhob txwm tawm tsam Vajtswv, thiab hom lus thov no yog ib yam ntawm tej kev txhawb siab ntsws uas ua xyem xyav; nws yog ib qho kev nthuav tawm tseeb ntawm tus moj yam phem. Vajtswv cov lus yeej kaj dawb huv, tshwj xeeb mas yog cov lus tau hais txog ntawm Nws txoj kev xav, Nws tus moj yam, thiab qhov uas Nws coj rau ntau hom neeg sib txawv. Yog koj tsis to taub qhov tseeb, ces koj yuav tsum nyeem Vajtswv cov lus kom ntau ntxiv—tej ua tau los ntawm qhov kev ua li no yeej zoo dua qhov xua dub thov Vajtswv thiab nrhiav. Nws muaj ntau yam ua piv txwv rau hauv qhov uas nrhiav thiab thov Vajtswv uas yuav tsum raug hloov nrog rau kev nyeem Vajtswv cov lus kom ntau ntxiv thiab sib qhia txog qhov tseeb. Hauv koj cov lus thov uas ib txwm thov, koj yuav tsum tig rov qab saib yus tus kheej thiab ua kom paub koj tus kheej ntau ntxiv los ntawm sab hauv Vajtswv cov lus los. Qhov no thiaj li muaj txiaj ntsim ntau ntxiv rau koj qhov kev nce qib hauv lub neej txoj sia. Yog, tam sim no, koj tseem nrhiav los ntawm qhov tsa koj ob lub qhov muag ntsia mus rau saum ntuj, qhov ntawd tsis yog qhia tias koj tseem tseeg ib tug Vajtswv uas pom tsis meej los? Ua ntej, koj tau pom tej ua tau los los ntawm koj qhov kev nrhiav thiab kev thov Vajtswv, thiab tus Vajntsujplig tau txhawb koj tus ntsujplig me ntsis vim hais tias ntawd yog lub sij hawm ntawm Tiam Hmoov Hlub. Koj tsis tuaj yeem pom tau Vajtswv, yog li koj thiaj tsis muaj kev xaiv tiam sis hnov tias zoo li yus tsuas mus rau tom ntej thiab nrhiav rau txoj kev ntawd xwb. Tam sim no Vajtswv tau los rau ntawm tib neeg lawm, Txoj Lus tau tshwm sim rau hauv cev nqaij daim tawv lawm, thiab koj tau pom Vajtswv lawm; yog li tus Vajntsujplig thiaj tsis ua dej num raws li qhov Nws tau ua dhau los lawm. Tau hloov tiam lawm thiab yog li txoj kev ua dej num uas tus Vajntsujplig ua los yeej hloov ib yam nkaus lawm thiab. Txawm tias tib neeg yuav tsis thov Vajtswv ntau npaum li thaum uas lawv thov dhau los lawm los xij, vim hais tias Vajtswv nyob rau saum ntiaj teb, tam sim no tib neeg muaj lub cib fim los hlub Vajtswv lawm. Tib neeg ntiaj teb tau paub qhov tseeb txog tiam hlub Vajtswv thiab tuaj yeem txav los ze zog rau ntawm Vajtswv rau hauv lawv tus kheej lawm: “Au Vajtswv! Koj mas zoo tiag tiag li, thiab kuv xav hlub Koj!” Tsuas yog ob peb lo lus hais kom meej meej thiab yooj yim xwb ces yeej ua rau tshwm lub suab tias hlub Vajtswv nyob rau hauv tib neeg lub siab lawm; tau hais cov lus thov no kom txoj kev hlub ntawm tib neeg thiab Vajtswv tob ntxiv. Tej thaum koj yuav pom koj tus kheej tshwm meej txog qee yam kev ntxeev siab, thiab hais tias: “Au Vajtswv! Vim li cas kuv thiaj li lwj liam ua luaj li?” Koj xav ntaus koj tus kheej ob peb lwm, thiab kom kua muag teev yees hauv koj ob lub qhov muag. Thaum tej lub sij hawm zoo li no, koj hnov tu siab thiab ntxhov siab rau hauv koj lub siab, tiam sis tsis muaj hau kev rau koj los nthuav tawm tej kev xav no. Qhov no yog txoj dej num tam sim no ntawm tus Vajntsujplig, tiam sis tsuas yog cov neeg uas caum raws lub neej txoj sia nkaus xwb thiaj li tuaj yeem tau txais nws. Koj hnov tias Vajtswv muaj kev hlub loj rau koj thiab koj muaj ib hom kev xav tshwj xeeb. Txawm tias koj tsis muaj cov lus thov Vajtswv kom meej los xij, koj ib txwm hnov tias Vajtswv txoj kev hlub yog tob npaum nkaus li dej hiav txwv. Nws tsis muaj cov lus twg phim los nthuav tawm txog tus yam ntxwv no, thiab qhov no yog ib tug yam ntxwv uas keev tshwm sim rau hauv tus ntsujplig. Hom lus thov thiab kev sib qhia no, uas tsom ntsoov los ua kom yus txav los ze zog rau ntawm Vajtswv rau hauv yus lub siab, yog qhov uas ib txwm muaj.

Txawm tias lub sij hawm thaum tib neeg yuav tsum tau ua thiab nrhiav tam sim no tau dhau mus lawm los xij, qhov ntawd tsis txhais tau tias lawv tsis tas yuav thov Vajtswv thiab nrhiav mus ntxiv lawm, los sis nws puas yog kis uas tib neeg tsis tas tos Vajtswv txoj kev xav los nthuav tawm nws tus kheej ua ntej yuav ua txoj dej num mus ntxiv; tej no tsuas yog tej kev nkag siab yuam kev ntawm tib neeg xwb. Vajtswv tau los rau ntawm tib neeg thiab nyob nrog lawv lawm, los ua lawv txoj kev kaj, lawv lub neej txoj sia, thiab lawv txoj hau kev: Qhov no yog ib qho tseeb. Qhov tiag ces, thaum Vajtswv qhov los rau lub ntiaj teb, Nws yeej coj ib txoj kev ua tiag thiab lub neej txoj sia uas phim raws li lawv tus yeeb yam los rau lawv kom muaj kev lom zem—Nws tsis yog los tsoo txhua txoj hau kev uas tib neeg xyaum ua raws kom tawg tag nrho. Tib neeg yuav tsis ua lub neej los ntawm kev maub xuas dub thiab kev nrhiav mus ntxiv lawm vim hais tias tej no raug hloov txauv los ntawm Vajtswv qhov los rau lub ntiaj teb los ua txoj dej num thiab hais Nws txoj lus lawm. Nws tau los ua kom tib neeg lub neej txoj sia ntawm txoj kev tsaus ntuj thiab kev tsaus nti uas tib neeg tau ua neej dhau los thiab ua kom lawv muaj lub neej tiag nrog txoj kev kaj. Txoj dej num tam sim no yuav tsum taw qhia txhua yam kom meej meej, hais kom meej meej, qhia kom ncaj nraim, thiab txhais lub ntsiab ntawm tej yam kom paub tseeb, kom tib neeg thiaj tuaj yeem xyaum ua raws tej yam zoo li no tau, zoo ib yam nkaus li Vajtswv Yehauvas tau coj cov tib neeg ntawm Yixayee, qhia rau lawv txog qhov yuav muab kev fij li cas thiab yuav tsim tsa lub tuam tsev li cas. Yog li ntawd, nej tsis tas yuav tsum ua ib lub neej mob siab hlo los nrhiav kom zoo ib yam li thaum nej ua tom qab tus Tswv Yexus tau ncaim mus lawm. Nej puas yuav tsum xav txog nej txoj hau kev rau hauv txoj dej num nthuav qhia txoj moo zoo rau yav tom ntej? Nej puas yuav tsum siv zog maub xuas dub nrhiav ib txoj hau kev yog rau kev ua lub neej? Nej puas yuav tsum nrhiav kom pom tias nej yuav tsum ua nej tus kheej tej dej num li cas? Nws puas tsim nyog rau nej los pe hawm nej tus kheej rau hauv pem teb, nrhiav, kom paub tias nej yuav tsum ua tim khawv tau li cas? Nws puas tsim nyog rau nej yoo mov thiab thov Vajtswv kom paub tias nej yuav tsum hnav ris tsho los sis ua lub neej nyob li cas? Nws puas tsim nyog rau nej los thov Vajtswv tsis tseg rau saum ntuj ceeb tsheej kom paub tias nej yuav tsum lees paub qhov Vajtswv kov yeej tau li cas? Nws puas tsim rau nej los thov Vajtswv tsis tseg, nruab hnub thiab hmo ntuj, los paub tias nej yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas? Muaj coob leej ntawm nej uas yog cov hais tias nej tsis tuaj yeem xyaum ua raws vim hais tias nej tsis to taub li. Tib neeg cia li tsis mob siab rau Vajtswv txoj dej num rau niaj hnub tam sim no lawm! Kuv twb tau hais ntau cov lus ntev los lawm, tiam sis nej yeej tsis mob siab los nyeem tej ntawd li, yog li nws thiaj tsis yog qhov txawv tias nej tsis paub yuav xyaum ua raws li cas. Qhov tseeb tiag, hauv niaj hnub tam sim no tus Vajntsujplig tseem txhawb tib neeg kom lawv xav tau txoj kev lem zom, thiab Nws ua lub neej nyob ua ke nrog tib neeg. Qhov no yog lub hauv paus ntawm tej yam tshwj xeeb no,[a] tej kev xav lom zem uas keev tshwm sim rau hauv koj lub neej txoj sia. Txhua zaus rau hauv ib lub sij hawm twg, ib hnub los txog thaum koj hnov tias Vajtswv mas ntxim hlub tshaj plaws thiab koj tsis tuaj yeem pab tau tiam sis thov rau Nws tias: “Au Vajtswv! Koj txoj kev hlub mas zoo heev thiab Koj tus duab mas zoo tshaj. Kuv xav hlub Koj kom tob ntxiv. Kuv xav fij tag nrho kuv tus kheej los muab tag nrho kuv txoj sia fij. Kuv yuav mob siab ntso ua txhua yam rau Koj, tsuav nws yog rau Koj xwb, tsuav yog ua qhov no es kom kuv muaj peev xwm hlub tau Koj xwb….” Qhov no yog ib qho kev xav ntawm kev txaus siab uas tau muab rau koj los ntawm tus Vajntsujplig. Nws tsis yog kev qhuab qhia, los sis tsis yog kev to taub zoo; nws yog kev ntsib kev pom ntawm kev raug txhawb. Tej kev ntsib kev pom xws li no yuav tshwm sim tam sim no thiab tom qab ntawd: Qee zaus thaum koj nyob rau ntawm koj txoj hau kev ua dej num, koj yuav thov Vajtswv thiab txav los ze rau ntawm Vajtswv, thiab koj yuav raug txhawb mus txog theem uas tej kua muag yuav ntws ntub koj lub ntsej muag thiab koj yuav poob tag nrho yus tus kheej-txoj kev tswj, thiab koj yuav nyuaj siab los nrhiav ib lub chaw kom tsim nyog rau koj nthuav tawm tag nrho txoj kev kub siab nyob sab hauv koj lub siab…. Nws yuav muaj cov sij hawm thaum koj nyob rau hauv qee thaj chaw sab nrauv, thiab koj yuav hnov tias koj txaus siab heev txog Vajtswv txoj kev hlub, tias koj txoj hmoov yog txhua yam tiam sis tsuas yog dog dig xwb, thiab tshaj qhov ntawd lawm koj tab tom ua koj lub neej muaj nuj nqis dua lwm tus. Koj yuav paub tob tias Vajtswv tau txhawb tsa koj thiab tias qhov no yog Vajtswv txoj kev hlub loj rau koj. Puag hauv qhov zais tob tshaj plaws ntawm koj lub siab yuav hnov tias nws muaj ib hom kev hlub nyob hauv Vajtswv uas yog yam nthuav tawm tsis tau thiab piav tsis tau rau tib neeg li, txawm yog koj paub nws los xij tiam sis tsis muaj hnub yuav piav qhia tau nws li, ib txwm ua rau koj nres xav tiam sis ua rau koj tsis muaj peev xwm nthuav tawm nws tau hlo li. Thaum lub sij hawm zoo li no, koj haj tseem yuav hnov qab tias koj nyob qhov twg lawm, thiab koj yuav hu nrov nrov tawm tias: “Au Vajtswv! Koj yog yam uas piav tsis tau kiag li thiab ntxim hlub heev!” Qhov no ua rau tib neeg twv tsis tau, tiam sis tag nrho tej yam zoo li no keev tshwm sim ntsiag to tas li. Koj twb tau ntsib pom hom no ntawm yam no ntau ntau zaus lawm. Qhov no yog txoj sia uas tus Vajntsujplig tau muab rau koj rau niaj hnub no thiab txoj sia uas tam sim no koj ua neej nyob. Nws tsis cheem koj los ntawm kev ua lub neej nyob, tiam sis feem ntau yog hloov pauv txoj hau kev ntawm koj txoj sia ua neej nyob. Nws yog ib qho kev xav uas tsis tuaj yeem piav tau los sis tsis tuaj yeem raug nthuav tawm tau. Nws kuj yog txoj kev xav tseeb ntawm tib neeg thiab, ntau yam, nws yog Vajntsujplig txoj dej num. Koj yuav to taub nws rau hauv koj lub siab, tiam sis koj tsis muaj hnub yuav nthuav tawm nws tau kom meej meej rau txhua tus paub hlo li. Qhov no tsis yog vim tias koj qeeb ntawm kev hais lus los sis tias koj hais tsis meej pem, tiam sis vim tias nws yog ib hom kev xav uas tsis tuaj yeem piav tau ua cov lus. Hnub no cia koj txaus siab rau tej yam no, thiab qhov no yog txoj sia uas koj yuav tsum ua neej nyob mus. Qhov tseeb tiag, lwm feem ntawm koj txoj sia yeej tsis khoob lug li; nws tsuas yog tias qhov kev ntsib kev pom no raug txhawb kom dhau los yog ib qho kev zoo siab rau hauv koj lub neej uas ua rau koj ib txwm txaus siab rau txoj kev lom zem zoo li tej kev ntsib kev pom los ntawm tus Vajntsujplig xwb. Tiam sis koj yuav tsum paub tias qhov raug txhawb rau hauv txoj hau kev no yuav tsis tshwm sim kom koj nyob siab tshaj cev nqaij daim tawv thiab mus rau saum ntuj ceeb tsheej lub peb los sis ntoj ncig mus thoob lub ntiaj teb. Feem ntau, thaum koj xav li ntawd thiab saj txoj kev hlub ntawm Vajtswv uas koj muaj rau niaj hnub tam sim no, ntsib pom qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj dej num rau niaj hnub no, thiab ua koj tus kheej swm nrog Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv. Tag nrho tej no yog kom koj dhau los muaj kev paub ntau ntxiv txog Vajtswv txoj dej num uas ua rau niaj hnub no—qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj ua txoj dej num no.

Kev nrhiav thiab kev maub xuas dub yog hom lub neej txoj sia ua ntej Vajtswv qhov kev yug los ua neeg. Thaum lub sij hawm ntawd tib neeg tsis tuaj yeem pom tau Vajtswv thiab yog li thiaj tsis muaj kev xaiv tiam sis tsuas nrhiav thiab maub xuas dub xwb. Niaj hnub no koj twb pom Vajtswv lawm thiab Nws qhia koj ncaj qha txog qhov koj yuav tsum xyaum ua raws li cas; qhov no yog vim li cas koj thiaj tsis xav maub xuas dub los sis nrhiav mus ntxiv lawm. Txoj kev uas Nws coj tib neeg mus nrog yog txoj hau kev tseeb, thiab tej yam uas Nws qhia rau tib neeg thiab yam uas tib neeg txais yog txoj sia thiab qhov tseeb. Koj muaj txoj kev, txoj sia thiab qhov tseeb, yog li yam uas yuav tsum tawm mus nrhiav rau txhua qhov txhia chaw yog dab tsi? Tus Vajntsujplig yuav tsis ua ob theem ntawm txoj dej num tooj txhij. Yog, thaum Kuv hais Kuv cov lus tiav tag lawm, tib neeg tsis ua tib zoo noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab caum raws qhov tseeb kom yog, tseem ua ib yam li qhov lawv tau ua thaum Tiam Hmoov Hlub xwb, maub xuas dub zoo li yog lawv yog neeg dig muag, thov Vajtswv thiab nrhiav tsis tseg, qhov ntawd puas txhais tau tias theem no ntawm Kuv txoj dej num—txoj dej num ntawm cov lus—tab tom raug ua yam tsis muaj qab hau dab tsi li? Txawm tias Kuv twb hais Kuv txoj lus tiav tag lawm los, cov tib neeg tseem tsis to taub hlo li, thiab qhov no vim hais tias lawv tsis muaj rab peev xwm. Qhov teeb meem no tuaj yeem daws tau los ntawm kev ua lub neej hauv pawg ntseeg thiab los ntawm kev sib qhia nrog lwm tus. Ua ntej, thaum Tiam Hmoov Hlub, txawm tias Vajtswv yug los ua neeg lawm los, Nws tsis tau ua txoj dej num ntawm cov lus, qhov ntawd yog vim li cas tus Vajntsujplig thiaj tau ua dej num raws li txoj hau kev ntawd rau thaum lub sij hawm no kom tuav tau txoj dej num cia. Thaum lub sij hawm ntawd nws yog Vajntsujplig txoj dej num ua chiv thawj, tiam sis tam sim no yog Vajtswv Tus Kheej uas yug los ua neeg tab tom ua txoj dej num, tau los hloov ua txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig. Ua ntej, tsuav tib neeg keev thov Vajtswv tas li xwb, lawv tau ntsib pom kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab; muaj kev thuam nrog rau kev qhuab ntuas. Qhov no yog tag nrho txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig. Tam sim no tej yam ntxwv no muaj tsawg heev thiab nyob sib nrug deb heev lawm. Tus Vajntsujplig tsuas tuaj yeem ua tau ib hom dej num rau hauv ib tiam xwb. Yog Nws tau ua ob hom dej num tooj txhij, uas cev nqaij daim tawv ua dej num rau ib hom neeg thiab tus Vajntsujplig ua lwm txoj dej num rau hauv cov tib neeg, thiab yog yam uas cev nqaij daim tawv tau hais ntawd tsis raug suav thiab tsuas suav yam uas tus Ntsujplig ua xwb, ces Khetos yuav tsis muaj ib qho tseeb, ib txoj hau kev, los sis txoj sia yuav hais txog li. Qhov no yuav yog yam uas yus rov tawm tsam yus tus kheej. Tus Vajntsujplig puas tuaj yeem ua txoj dej num zoo li no? Vajtswv yog tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab ntse txhua fab, dawb huv thiab ncaj ncees, thiab Nws yeej tsis lam ua ib yam dab tsi yuam kev hlo li.

Nws muaj ntau yam txawv txav thiab yuam kev rau hauv tib neeg tej kev ntsib kev pom yav dhau los. Nws muaj qee yam uas cov tib neeg ntawm kev ua neej yuav tsum muaj los sis yuav tau ua, los sis nws muaj tej yam yuam kev uas zam tau nyuaj rau hauv tib neeg lub neej txoj sia, thiab thaum tej ntawd raug ua tsis tau zoo, tib neeg tso lub luag hauj lwm tag nrho rau Vajtswv. Muaj ib tug viv ncaus uas nws muaj ib co qhua tuaj rau tim nws lub tsev. Nws cov ncuav cub tsis raug nws siab pes tsawg, yog li nws thiaj tau xav tias: “Qhov no tej zaum yog Vajtswv qhov kev qhuab ntuas. Vajtswv tab tom saib xyuas tej yam tsis muaj qab hau hauv kuv lub siab dua ntxiv lawm; kuv qhov tsis muaj qab hau ruaj khov tiag tiag.” Qhov tseeb, tib neeg txoj kev xav uas ib txwm muaj yog tau txhawj, thaum muaj ib co qhua tuaj saib, koj lub siab nyob tsis tswm thiab maj nroos ua tej yam, koj ua txhua yam tsis muaj paus ntsis, thiab yog li thiaj yuav ua rau cub mov kub nyhiab tau los sis ua tej zaub tau daw ntsev heev lawm. Qhov no tshwm sim los ntawm kev ua dej num ntau heev, tiam sis thaum kawg tib neeg thiaj ntaus nqi tseem ceeb rau “Vajtswv qhov kev qhuab ntuas.” Qhov tseeb tiag, tej no tag nrho tsuas yog tej yam ua yuam kev rau hauv tib neeg lub neej xwb. Koj tsis keev ntsib tej yam zoo li yog koj tsis tsis ntseeg Vajtswv thiab los? Tej teeb meem uas keev tshwm sim los ntawm qhov tib neeg nquag ua yuam kev—nws tsis yog kis ua yuam kev zoo li ntawd uas yog txoj kev ua ntawm tus Vajntsujplig. Tej yam ua yuam kev zoo li no tsis muaj feem dab tsi ntsig txog rau Vajtswv. Zoo li thaum koj tom koj tus nplaig thaum tab tom noj mov—qhov ntawd puas yog Vajtswv qhov kev qhuab ntuas? Vajtswv qhov kev qhuab ntuas muaj cov hauv paus ntsiab lus thiab ib txwm xam pom tau thaum koj paub tias ua txhaum rau lawm. Tsuas yog thaum koj ua tej yam uas muaj feem ntsig txog Vajtswv lub npe los sis ntsig txog Nws qhov kev ua tim khawv los sis txoj dej num Nws mam li qhuab ntuas koj xwb. Tib neeg to taub txaus txog qhov tseeb tam sim no los paub txog tej yam lawv ua lawm. Piv txwv li: Koj puas xav tias yuav tsis muaj dab tsi yog koj tau nyiag tej nyiaj txiag ntawm pawg ntseeg los sis koj tau siv tej nyiaj txiag luam thuam ntsuav? Koj yuav tsum xav txog qee yam thaum koj ua li ntawd. Nws tsis yog tsuas xav tau qee yam thaum tau ua tej yam tsis zoo li no lawm xwb. Koj yeej paub meej rau hauv koj lub siab txog tej yam uas koj ua ntawd tsis haum rau koj txoj kev xav txhaum lawm. Vim hais tias tib neeg muaj yam lawv tus kheej nyiam thiab ntshaw, lawv cia li ua raws lawv tus kheej lub siab lawm xwb txawm lawv yeej paub meej lawm tias yuav xyaum ua raws li qhov tseeb tau li cas los xij. Vim qhov zoo li no, tom qab lawv ua qee yam lawm, lawv tsis hnov tias muaj qhov thuam tshwm meej los sis muaj kev qhuab ntuas tseeb. Qhov no yog vim hais tias lawv txhob txwm ua ib qho txhaum, yog li Vajtswv tsis qhuab ntuas lawv; thaum lub sij hawm kev txiav txim ncaj ncees los txog, Vajtswv qhov kev rau txim yuav raug coj los rau txhua leej raws li lawv tej kev ua. Tam sim no muaj ib txhia tib neeg nyob hauv pawg ntseeg uas nyiag nyiaj txiag, ib txhia uas tsis saib xyuas tej ciaj ciam kom meej rau ntawm cov txiv neej thiab cov poj niam, thiab ib txhia uas txiav txim, yuam cai thiab sim rhuav tshem Vajtswv txoj dej num yam zais ntshis. Vim li cas txhua yam tseem tsis haum zoo nrog lawm thiab? Thaum ua tej yam zoo li no, lawv muaj kev paub thiab hnov tias muaj kev txhaum nyob rau hauv lawv lub siab lawm thiab vim qhov no qee zaus lawv thiaj ntsib kev rau txim kev thiab kev tsim kho kom zoo, tiam sis lawv tseem tsis paub txaj muag tiag tiag li! Nws tsuas zoo ib yam li thaum tib neeg xav tsis thoob tsib—lawv paub txog yam uas lawv tab tom ua rau thaum lub sij hawm ntawd, tiam sis lawv txoj kev ntshaw kev plees kev yi loj dhau heev lawm thiab lawv tsis tuaj yeem tswj lawv tus kheej tau li. Txawm yog tus Vajntsujplig qhuab ntuas lawv los xij, nws yuav tsis muaj txiaj ntsim dab tsi, yog li tus Vajntsujplig yuav tsis siv kev qhuab ntuas. Yog tus Vajntsujplig tsis qhuab ntuas lawv ces, yog lawv hnov tias tsis muaj kev txhaum thiab tsis muaj dab tsi tshwm sim rau lawv cev nqaij daim tawv, yam kev txhaum tom qab ntawd yuav yog dab tsi? Twb ua tiav lawm—yam kev qhuab ntuas yuav yog dab tsi? Nws tsuas ua pov thawj qhia tau tias lawv tsis paub txaj muag hlo li thiab tsis muaj kev paub rau hauv kev ua neeg nyob, thiab tias lawv tsim nyog raug foom phem thiab kev rau txim lawm! Tus Vajntsujplig tsis tas ua txoj dej num yam tsis tsim nyog. Yog koj paub qhov tseeb zoo heev lawm tiam sis tsis paub xyaum ua raws, yog koj muaj peev xwm ua txhaum rau ib qho phem twg, ces txhua yam koj tos thaum hnub ntawd los txog ces koj yuav raug rau txim nrog cov neeg phem. Qhov no yog qhov xaus zoo kawg kiag rau koj lawm! Tam sim no Kuv rov qab qhia txog txoj kev xav txhaum, uas yog txoj qauv cai qis kawg nkaus. Yog tib neeg tsis muaj txoj kev xav txhaum, ces lawv tau poob txoj kev qhuab ntuas ntawm tus Vajntsujplig lawm; lawv tuaj yeem ua tau yam uas lawv xav ua thiab Vajtswv tsis xav dab tsi rau lawv li. Cov uas muaj txoj kev xav txhaum tiag tiag thiab muaj txoj kev muaj qab hau yuav paub txog nws thaum lawv ua qee yam tsis raug. Lawv yuav hnov lub siab tsis kaj thaum lawv hnov muaj ib qho kev thuam nyob hauv lawv txoj kev xav txhaum lawm; lawv yuav sib ua rog rau sab hauv lub siab thiab thaum kawg thiaj tso cev nqaij daim tawv tseg. Lawv yuav mus tsis txog theem uas lawv ua qee yam tawm tsam rau Vajtswv kom hnyav heev. Txawm tias tus Vajntsujplig yuav qhuab ntuas thiab rau txim rau lawv los xij, tib neeg txhua tus yuav muaj qee qho kev xav thaum lawv ua qee yam tsis raug lawm. Yog li ntawd, tam sim no tib neeg to taub txhua yam ntawm qhov tseeb lawm thiab yog lawv tsis xyaum ua raws tej ntawd ces qhov ntawd yog tib neeg ib qho teeb meem. Kuv tsis ua dab tsi rov qab rau cov neeg zoo li no, los sis Kuv tsis muaj kev cia siab dab tsi rau lawv hlo li. Koj tuaj yeem ua tau raws li koj siab xav!

Thaum ib txhia tib neeg los sib sau ua ke, lawv muab Vajtswv txoj lus rau ib sab thiab ib txwm tham txog yam uas tus neeg no zoo li cas los sis tias tus neeg ntawd zoo li cas xwb. Qhov tseeb tiag nws yeej zoo yog muaj kev xam pom me ntsis, yog li txawm tias koj yuav mus qhov twg los xij yuav tsis raug ntxias dag tau yooj yim, los sis tsis yog tus raug dag los sis ruam tau yooj yim—qhov no kuj yog ib qho xeeb ceem uas tib neeg yuav tsum muaj. Tiam sis koj yuav tsum txhob tsom ntsoov rau qhov xeeb ceem no nkaus xwb. Qhov no ntsig txog sab kev phem ntawm tej yam, thiab koj yuav ib txwm tsis tuaj yeem ntsia ntsoov lwm tus neeg tau tas li. Tam sim no koj muaj kev paub tsawg heev txog qhov tus Vajntsujplig ua txoj dej num li cas, koj txoj kev ntseeg Vajtswv tseem ntiav heev, thiab koj tsuas muaj ob peb yam zoo xwb. Tus neeg uas koj ntseeg yog Vajtswv, tus neeg uas koj yuav tsum to taub yog Vajtswv, tsis yog Ntxwgnyoog. Yog koj tsuas cim tau qhov Ntxwgnyoog ua txoj dej num li cas thiab txhua txoj hau kev hauv tej ntsujplig phem txoj dej num xwb, tiam sis tsis muaj kev paub txog Vajtswv hlo li, theem ntawd yuav yog dab tsi? Nws tsis yog Vajtswv tus uas koj ntseeg niaj hnub tam sim no lod? Vim li cas koj txoj kev paub thiaj li tsis muaj tej yam zoo li no? Koj cia li tsis mob siab txog tus xeeb ceem zoo ntawm qhov kev to taub lawm, los sis koj tsis to taub txog nws li lawm, yog li yam uas nyob rau saum lub ntiaj teb uas koj xav muab kom tau rau hauv koj txoj kev ntseeg yog dab tsi? Koj tsis paub tias yuav tsum caum raws li cas? Koj paub ntau heev txog tej tus xeeb ceem phem, tiam sis koj khiav tawm deb ntawm tus xeeb ceem zoo ntawm qhov kev to taub, yog li koj tus yeeb yam yuav tuaj yeem loj hlob tau li cas? Tus neeg zoo li koj yuav muaj kev cia siab li cas rau yav tom ntej tus uas tsis hais dab tsi tiam sis ua rog nrog Ntxwgnyoog? Koj qhov kev to taub tsis yog qub heev lawm lod? Koj yuav muaj peev xwm muab tau yam dab tsi los ntawm txoj dej num tam sim no rau hauv qhov ua li no? Tam sim no dab tsi yog yam tseem ceeb rau koj yuav tsum to taub txog yam uas Vajtswv xav ua rau tam sim no, tib neeg yuav tsum koom tes li cas, lawv yuav tsum hlub Vajtswv li cas, lawv yuav tsum to taub tus Vajntsujplig txoj dej num li cas, lawv yuav tsum paub qhov tseeb tag nrho cov lus uas Vajtswv hais rau niaj hnub no li cas, lawv yuav tsum noj thiab haus li cas, kev ntsib kev pom, thiab kev to taub tej ntawd, lawv yuav tsum ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav li cas, raug Vajtswv kov kom yeej tiav hlo thiab zwm rau ntawm Vajtswv xub ntiag…. Tej no yog yam uas koj yuav tsum tsom ntsoov rau thiab yam uas yuav tsum paub qhov tseeb rau tam sim no. Koj puas to taub? Yam uas raug siv los tsom ntsoov rau txoj kev thoob tsib ntawm lwm cov tib neeg yog dab tsi? Koj tuaj yeem paub Ntxwgnyoog rau ntawm no, paub cov ntsujplig phem nyob tod—koj tuaj yeem muaj ib txoj kev to taub tau tiav hlo ntawm tej ntsujplig phem, tiam sis yog koj tsis tuaj yeem hais tau ib yam txog Vajtswv txoj dej num li, txoj kev thoob tsib zoo li no puas hloov tau txoj kev to taub Vajtswv? Kuv twb tau sib koom yav dhau los txog tej kev nthuav tawm ntawm tej ntsujplig phem txoj dej num lawm, tiam sis qhov no tsis yog feem ntau ntawm nws. Qhov tseeb tiag tib neeg yuav tsum muaj qee yam kev thoob tsib thiab qhov no yog ib tug xeeb ceem uas cov neeg ua dej num rau Vajtswv yuav tsum muaj thiaj li zam tsis ua tej yam ruam zis thiab tab kaum rau Vajtswv txoj dej num. Txawm li cas los xij, yam uas tseem ceeb tshaj plaws tseem yog kev paub ntawm Vajtswv txoj dej num thiab kev to taub Vajtswv txoj kev. Yam kev paub ntawm theem no ntawm Vajtswv txoj dej num uas muaj nyob rau hauv koj yog dab tsi? Koj puas tuaj yeem tham txog yam uas Vajtswv ua ntawd yog dab tsi, dab tsi yog Vajtswv txoj kev xav, yam uas koj tus kheej tsis muaj kev paub txaus thiab yam uas koj yuav tsum npaj koj tus kheej kom muaj txhij txhua nrog yog dab tsi? Koj puas tuaj yeem hais tau koj qhov kev to taub tshiab tshaj plaws yog dab tsi? Koj yuav tsum tuaj yeem sau tej txiv hmab txiv ntoo thiab ua tau tiav hlo txoj kev to taub qhov kev to taub tshiab. Txhob lom txwm dag tias feeb tsis meej; koj yuav tsum mob siab ntxiv rau qhov kev to taub tshiab no kom tob ntxiv rau hauv koj tus kheej txoj kev ntsib kev pom thiab kev paub, thiab haj yam ntau ntxiv kom koj thiaj li yuav tsum muab tau ib txoj kev to taub txog tej kev to taub tshiab tshaj plaws tam sim no thiab txoj kev raug zoo tshaj plaws ntawm txoj kev ntsib kev pom. Tshaj qhov ntawd lawm, los ntawm txoj dej num tshiab thiab tej kev to taub tshiab, koj yuav tsum muaj qhov kev thoob tsib txog koj tej yam qub thiab tej kev xyaum ua raws uas txawv txav yav dhau los, thiab nrhiav lub tswv yim los muab tej ntawd tshem tawm mus kom paub qhov tseeb txog tej kev ntsib kev pom tshiab no. Tej no yog yam uas tam sim no koj yuav tsum tau to taub thiab paub qhov tseeb kom sai sai. Koj yuav tsum to taub qhov sib txawv thiab qhov sib raug zoo los ntawm qhov kev to taub qub thiab tshiab. Yog koj tsis muaj kev nkag siab txog tej yam no, ces koj yuav tsis muaj hnub ua tau kom loj hlob, vim koj tsis tuaj yeem rhais ruam kom caum cuag Vajntsujplig txoj dej num. Koj yuav tsum muaj peev xwm noj thiab haus Vajtswv txoj lus raws li qhov ib txwm muaj thiab sib qhia thiab siv tej ntawd los hloov pauv koj tej kev qub yav dhau los ntawm kev xyaum ua raws thiab koj tej kev xav kab lis kev cai qub phem kom koj paub meej txoj kev xyaum ua raws tshiab, thiab paub qhov tseeb txog Vajtswv txoj dej num tshiab. Tej no yog yam uas koj tsim nyog ua kom tiav hlo. Tam sim no Kuv tsis yog tsuas thov koj kom nkag siab tias koj yuav ntsuas li cas thiaj li raug; qhov no tsis yog lub hom phiaj. Feem ntau Kuv tsuas thov kom koj xyaum ua raws qhov tseeb thiab koj txoj kev to taub ntawm kev paub qhov tseeb txog lub neej txoj sia tiag tiag. Koj rab peev xwm paub koj tus kheej tsis yog ib qho sawv cev ntawm koj tus yeeb yam tiag. Yog koj tuaj yeem ntsib pom Vajtswv txoj dej num, muaj kev ntsib kev pom thiab to taub txog qhov tseeb hauv Vajtswv cov lus, thiab tuaj yeem paub koj tus kheej tej kev xav phem thiab tej yam ua yuam kev yav dhau los, ces qhov no thiaj yog koj tus yeeb yam tiag thiab yog yam uas nej txhua txhua tus ntawm ko yuav tsum ua kom tau tiav hlo.

Nws muaj ntau yam xwm txheej uas nej cia li tsis paub tias yuav xyaum ua raws li cas, thiab nej tseem haj yam paub tsawg heev txog seb tus Vajntsujplig ua dej num li cas. Tej thaum koj ua qee yam uas yeej paub meej tias tsis mloog Vajntsujplig lus lawm. Los ntawm koj qhov noj thiab haus ntawm Vajtswv cov lus, koj twb muaj kev nkag siab txog lub hauv paus ntsiab lus hais rau hauv qhov no lawm, yog li koj thiaj li muaj ib qho kev xav nyob sab hauv lub siab ntawm kev thuam thiab kev tsis kaj siab; qhov tseeb tiag qhov kev xav no tsuas yog ib qho kev xav nyob hauv qhov kev kwv yees ntawm kev paub qee yam tseeb xwb. Yog tib neeg tsis koom tes los sis tsis xyaum ua raws li Vajtswv txoj lus ntawm niaj hnub tam sim no, ces lawv tab tom cuam tshuam Vajntsujplig txoj dej num thiab lawv yuav hnov tsis kaj siab puag sab hauv los xwb xwb li. Muab hais tias koj to taub lub hauv paus ntsiab lus ntawm ib qho xeeb ceem tiam sis koj tsis xyaum ua raws li qhov ntawd li, yog li koj yuav hnov tau tias muaj kev txom nyem siab ntsws txog qhov ua kev thuam los puag sab hauv los. Yog koj tsis to taub lub hauv paus ntsiab lus thiab koj tsis paub tus xeeb ceem ntawm qhov tseeb no kiag li, ces koj yuav tsis xav tias raug thuam rau qhov no. Tus Vajntsujplig qhov kev thuam ib txwm nyob hauv lub ntsiab tas li. Koj xav tias vim koj tsis tau thov Vajtswv thiab tsis tau koom tes nrog tus Vajntsujplig txoj dej num li qhov ntawd ua rau koj leg txoj dej num tau qeeb. Hauv qhov tseeb tiag, nws tsis tuaj yeem qeeb tau li. Tus Vajntsujplig yuav txhawb lwm tus; tus Vajntsujplig txoj dej num yeej tsis raug cuam tshuam los ntawm ib tug twg li. Koj hnov tias koj tau ua rau Vajtswv tag kev cia siab, thiab qhov no yog ib qho kev xav uas koj yuav tsum muaj rau hauv koj txoj kev xav. Txawm tias koj yuav muab tau qhov tseeb los sis muab tsis tau los xij nws yog koj tus kheej txoj hauj lwm thiab tsis muaj feem xyuam rau Vajtswv. Tej thaum nws yog koj tus kheej txoj kev xav uas hnov tau tias raug iab liam, tiam sis qhov no tsis yog kev qhuab qhia los sis kev to taub zoo ntawm tus Vajntsujplig, los sis nws tsis yog kev raug thuam ntawm tus Vajntsujplig. Dua ntawd nws yog ib qho kev xav nyob sab hauv tib neeg txoj kev xav. Yog koj ua phem tsis zoo rau yam uas ntsig txog Vajtswv lub npe, kev ua tim khawv ntawm Vajtswv los sis Vajtswv txoj dej num, ces Vajtswv yuav tsis tso koj tseg. Tiam sis nws muaj ib qho txwv—Vajtswv yuav tsis cuam tshuam koj rau tej yam me me. Nws yuav tsis quav ntsej koj. Yog koj ua txhaum cov hauv paus ntsiab lus, thiab koj tab kaum tas tab kaum thiab rau Vajtswv txoj dej num, yuav ua rau Nws npau taws rau koj thiab yuav tsis tso koj tseg hlo li. Qee yam kev ua yuam kev uas koj ua yeej zam tsis tau rau hauv tib neeg lub neej txoj sia. Piv txwv li, koj tsis cub koj cov ncuav kom raug raws li qhov kev cub thiab hais tias nws yog Vajtswv qhov kev qhuab ntuas koj—qhov no yog ib lo lus hais tsis muaj laj thawj. Ua ntej koj tau los ntseeg Vajtswv, yam zoo li no yeej tsis keev tshwm sim rau koj li lod? Koj hnov tias nws zoo li tus Vajntsujplig qhov kev qhuab ntuas, tiam sis qhov tseeb tiag qhov no tsis yog qhov xwm txheej ntawd (qee yam xwm txheej uas raug zam), vim hais tias txoj dej num no tsis los tag nrho ntawm tus Vajntsujplig los, tiam sis feem ntau yog los ntawm tib neeg tej kev xav. Txawm li cas los xij, nws yog yam uas ib txwm muaj rau cov tib neeg muaj kev ntseeg los xav mus raws li tej kev no. Koj tsis tuaj yeem xav tau zoo li no thaum koj tsis tau ntseeg Vajtswv. Kiag thaum koj tau los ntseeg Vajtswv lawm, koj tau pib siv sij hawm ntau los ua tib zoo xav txog tej no thiab yog li koj mam tau los xav txog tej kev no raws li qhov ib txwm muaj. Qhov no tshwm sim los ntawm cov tib neeg dog dig txoj kev xav thiab yuav tsum ua raws li lawv lub siab. Tiam sis cia Kuv qhia koj, txoj kev xav zoo li no yeej tsis muaj nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig txoj dej num. Qhov no yog ib qho ua piv txwv ntawm tus Vajntsujplig uas ua rau tib neeg muaj kev xav rov qab raws li qhov ib txwm muaj los ntawm lawv tej kev xav; tiam sis koj yuav tsum to taub tias qhov kev xav rov qab no tsis yog txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig. Qhov muaj hom “kev paub” no tsis ua pov thawj qhia tau tias koj muaj Vajntsujplig txoj dej num lawm. Koj txoj kev paub tsis tshwm sim los ntawm tus Vajntsujplig qhov kev qhuab qhia, tsis muaj ib qho yuav yog Vajntsujplig txoj dej num li. Nws yog yam khoom raug tsim ntawm tib neeg dog dig txoj kev xav xwb thiab nws tsis muaj qhov ntsig txog rau txoj kev qhuab qhia los sis kev to taub zoo ntawm Vajntsujplig—tej no no yog yam tshwm sim raws li qhov ib txwm muaj tiag tiag. Txoj kev xav ntawm cov tib neeg dog dig tsis yog tau los tag nrho ntawm tus Vajntsujplig los. Thaum tus Vajntsujplig ua txoj dej num qhia kom tib neeg paub lawm, Nws ib txwm muab txoj kev paub ntawm Vajtswv txoj dej num, thiab ntawm lawv qhov kev to taub tiag thiab tus yam ntxwv tiag qhia rau lawv. Nws kuj ua rau lawv to taub Vajtswv tej kev xav sai sai thiab Nws tej kev cheem tsum rau tib neeg niaj hnub no, kom lawv muaj lub siab hlo los fij txhua yam kom ua tau zoo raws Vajtswv, hlub Vajtswv txawm tias lawv yuav ntsib kev tsim txom thiab kev txom nyem los xij, thiab ua tim khawv rau Vajtswv txawm tias yuav ua rau lawv ntshav nrog los sis muab lawv txoj sia rau los xij, qhov ua li ntawd yeej tsis muaj kev tu siab hlo li. Yog koj muaj lub siab zoo li no lawm, nws txhais tau tias koj muaj tej kev txhawb siab thiab muaj Vajntsujplig txoj dej num lawm—tiam sis yuav tsum paub tias koj tsis muaj tej kev txhawb siab zoo li no rau txhua txhua lub sij hawm dhau mus. Tej thaum nyob rau ntawm cov rooj sib ntsib thaum koj thov Vajtswv thiab noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj tuaj yeem hnov tau tias raug txhawb thiab tshoov siab kawg nkaus. Nws hnov zoo li muaj yam tshiab thiab kaj huv thaum lwm tus muab lawv txoj kev ntsib kev pom thiab kev to taub ntawm Vajtswv cov lus coj los sib qhia, thiab koj lub siab mas paub meej thiab kaj lug tau zoo tiav log lawm tiag tiag. Qhov no yog tag nrho tus Vajntsujplig txoj dej num. Yog koj yog ib tug thawj coj thiab Vajntsujplig muab kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo tshwj xeeb rau koj thaum koj mus rau nram pawg ntseeg mus ua txoj dej num, ua rau koj nkag siab tob rau tej teeb meem uas tshwm sim rau hauv pawg ntseeg, ua rau koj paub tias yuav muab qhov tseeb los sib qhia kom lawv muaj siab hlo tau li cas, ua rau koj rau siab ntso, tuav ruaj khov thiab mob siab tiag tiag rau koj txoj dej num, tag nrho tej no yog tus Vajntsujplig txoj dej num.

Lus taw qhia:

a. Qhov ntawv thaum chiv thawj sau hais tias “Tej no yog qee qhov.”

Qhov Dhau Los: Hais Txog phau Vajluskub (4)

Ntxiv Mus: Kev Xyaum Ua Raws (2)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No