Kev Xyaum Ua Raws (3)

Nej yuav tsum muaj rab peev xwm nyob tau ywj pheej, muaj peev xwm noj thiab haus Vajtswv cov lus los ntawm nej tus kheej, pom thiab ntsib Vajtswv cov lus rau ntawm nej tus kheej kiag, thiab coj ib lub neej dog dig sab ntsujplig yam sis muaj txoj kev coj ntawm lwm tus. Nej yuav tsum muaj peev xwm ua raws Vajtswv cov lus hais niaj hnub no rau txoj kev ua neej nyob, to taub qhov tseeb txog kev pom kev ntsib, thiab muab tau tej kev nkag siab tseeb. Tsuas yog ua li no nkaus xwb nej thiaj li muaj peev xwm sawv tau khov kho. Niaj hnub no, tib neeg coob leej tsis to taub puv npo tej kev ceeb laj txom nyem loj thiab tej kev sim siab rau yav tom ntej. Rau yav tom ntej, ib txhia tib neeg yuav pom thiab ntsib tej kev ceeb laj txom nyem loj, thiab ib txhia yuav pom thiab ntsib kev rau txim. Qhov kev rau txim no yuav hnyav ntau zuj zus; nws yuav yog qhov los ntawm tej qhov muaj tseeb tiag. Niaj hnub no, tag nrho yam uas koj pom thiab ntsib, kev xyaum ua raws, thiab kev qhia tshwm meej lub hauv paus rau tej kev sim siab rau yav tom ntej, thiab qhov tsawg kawg, koj yuav tsum muaj peev xwm nyob tau ywj pheej. Niaj hnub no, qhov xwm txheej ntsig txog ntau leej nyob hauv pawg ntseeg muaj dav dav xws li nram qab no: Yog muaj cov thawj coj thiab cov neeg ua dej num los ua txoj dej num, lawv zoo siab, thiab yog tsis muaj, lawv tsis zoo siab. Lawv tsis quav ntsej txog txoj dej num ntawm pawg ntseeg, los sis tsis quav ntsej txog lawv tus kheej txoj kev ua neej sab ntsujplig, thiab tsis muaj ib lub nra me me hlo li—lawv tsis khoom zoo ib yam nkaus li noog pem Hashau.[a] Muab hais ncaj nraim, rau hauv cov tib neeg feem coob tias txoj dej num Kuv ua tiav tsuas yog kev kov yeej nkaus xwb, vim coob leej tsis tsim nyog raug ua kom zoo tiav log. Tsuas yog tsawg leej neeg xwb thiaj li yuav raug ua kom zoo tiav log tau. Yog, thaum tau hnov cov lus lus no lawm, koj xav tias “vim txoj dej num raug ua tiav los ntawm Vajtswv tsuas yog ua kom kov yeej tib neeg xwb, kuv yuav ua tib zoo ua raws xwb,” ib tug cwj pwm zoo li no puas raug lees txais mas? Yog koj muaj lub siab zoo tiag, ces koj yuav tsum muaj ib lub nra, thiab ib txoj kev txawj xav ntawm lub luag hauj lwm. Koj yuav tsum hais tias: “Txawm tias kuv yuav raug kov yeej thiab raug ua kom zoo tiav log los tsis raug los xij, kuv yuav tsum hais tim khawv rau kauj ruam no kom raug zoo.” Raws li yog ib yam raug tsim los ntawm Vajtswv, Vajtswv tuaj yeem kov yeej tib neeg, thiab thaum kawg, tib neeg thiaj li tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv, rov qab them pauj Vajtswv txoj kev hlub uas muaj lub siab hlub Vajtswv thiab muab yus tus kheej fij rau Vajtswv kom tiav hlo. Qhov no yo lub luag hauj lwm ntawm tib neeg, nws yog tes hauj lwm uas tib neeg tsim nyog yuav tau ua, thiab lub nra uas tib neeg tsim nyog yuav tsum tau ris, thiab tib neeg yuav tsum ua cov lus txib no kom tau tiav hlo. Tsuas yog li ntawd xwb ces lawv thiaj li ntseeg Vajtswv tiag. Niaj hnub no, dab tsi yog yam uas koj ua rau hauv pawg ntseeg puv npo rau ntawm koj lub luag hauj lwm? Qhov no nce raws seb koj puas muaj lub nra los tsis muaj, thiab nws nce raws koj tus kheej txoj kev paub. Hauv txoj kev pom kev ntsib rau txoj dej num no, yog tib neeg tau kov yeej thiab muaj kev paub tseeb tiag lawm, ces lawv yuav muaj peev xwm mloog hais yam tsis xav txog ntawm lawv tus kheej tej kev cia siab los sis txoj hmoo li. Hauv txoj hau kev no, Vajtswv txoj dej num loj tshaj yuav tshwm sim tiag txhij txhua, vim nej cov tib neeg ces muaj peev xwm tsis tshaj qhov no lawm, thiab tsis tuaj yeem ua tau puv npo cov lus txib siab dua no lawm. Tiam sis yav tom ntej, ib txhia tib neeg yuav raug ua kom zoo tiav log. Lawv rab peev xwm yuav raug tsim kho, hauv lawv tej ntsujplig lawv yuav muaj kev paub tob ntxiv, thiab lawv lub neej yuav loj hlob…. Tiam sis ib txhia ces yeej tsis muaj rab peev xwm ua qhov no tau hlo li, thiab yuav tsis raug cawm tiag tiag li. Nws muaj ib qho kev muaj qab hau tias vim li cas Kuv thiaj hais tias lawv tsis raug cawm. Rau yav tom ntej, ib txhia yuav raug kov yeej, ib txhia yuav raug ntiab tawm, ib txhia yuav raug ua kom zoo tiav log, thiab ib txhia yuav raug siv—thiab ib txhia yuav ntsib yuav pom kev ceeb laj txom nyem loj, ib txhia yuav ntsib yuav pom kev rau txim (los ntawm ob qho kev puas tsuaj raws qhov ib txwm muaj thiab los ntawm tib neeg tsim), ib txhia yuav raug ntiab tawm, thiab ib txhia yuav dim ciaj sia. Hauv qhov no, txhua leej yuav raug faib cais mus raws li hom, txhua pawg neeg yog sawv cev rau ntawm ib hom neeg. Tsis yog tag tus tib neeg yuav raug ntiab tawm, los sis tag tus tib neeg yuav raug ua kom zoo tiav log. Qhov no vim hais tias rab peev xwm ntawm cov tib neeg Suav yog muaj tsawg heev, thiab nws tsuas muaj tsawg leej heev rau ntawm lawv uas yog hom neeg yus tus kheej muaj kev paub ib yam li Povlauj muaj. Rau ntawm nej, tsuas muaj ob peb leej xwb thiaj li muaj kev txiav txim siab ib yam los hlub Vajtswv li Petus hlub xwb, los sis muaj ib hom kev ntseeg li Yauj ntseeg. Yeej nrhiav nyuaj heev rau ntawm nej cov ko uas yog cov ntshai thiab ua dej num rau Yehauvas ib yam li Davi ua, uas muaj tib theem ntawm kev coj ncaj. Cas nej ntxim hlub ua luaj li os!

Hnub no, tham txog ntawm kev raug ua kom zoo tiav log tsuas yog ib feem xwb. Txawm yuav tshwm sim dab tsi los xij, nej yuav tsum tuav kauj ruam hais tim khawv no kom ruaj khov zoo. Yog nej raug hais kom ua dej num rau Vajtswv rau hauv lub tuam tsev, nej yuav ua li cas? Yog koj tsis yog ib tug pov thawj, thiab tsis muaj lub meej mom ntawm cov tub hlob los sis Vajtswv cov tub, koj puas tseem yuav tuaj yeem coj ncaj ncees tau? Koj puas tseem yuav tuaj yeem muab tag nrho koj tej kev mob siab fij rau hauv txoj dej num ntawm kev nthuav dav lub nceeg vaj? Koj puas tseem yuav tuaj yeem ua txoj dej num ntawm Vajtswv cov lus txib kom raug zoo? Txawm tias koj lub neej yuav loj hlob li cas los xij, txoj dej num ntawm niaj hnub no yuav ua rau koj muaj kev ntseeg puv npo rau sab hauv, thiab muab tag nrho koj tej kev xav phem tso rau ib sab. Txawm tias koj yuav muaj los sis tsis muaj yam yuav tau caum raws hauv lub neej txoj sia los xij, Vajtswv txoj dej num yuav ua rau koj ntseeg puv npo. Ib txhia tib neeg hais tias: “Kuv tsuas ntseeg Vajtswv nkaus xwb, thiab kuv tsis to taub yam uas nws muaj lub ntsiab rau kev caum raws lub neej txoj sia tias yog txhais li cas.” Thiab ib txhia hais tias: “Kuv cia li feeb tsis meej tag nrho rau hauv kuv txoj kev ntseeg Vajtswv li lawm. Kuv paub tias kuv tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tiav log tau, thiab yog li kuv yeej npaj txhij kom raug qhuab ntuas.” Txawm tias cov tib zoo li no, uas npaj txhij kom raug qhuab ntuas los sis raug rhuav tshem los xij, kuj yuav tsum raug lees paub tias txoj dej num niaj hnub no yog raug ua los ntawm Vajtswv. Ib txhia tib neeg kuj hais tias: “Kuv tsis tau thov kom raug ua kom zoo tiav log, tiam sis, hnub no, kuv txaus siab lees txais tag nrho Vajtswv txoj kev cob qhia, thiab txaus siab ua neej, tsim kho kuv rab peev xwm, thiab ua raws li txhua yam ntawm Vajtswv tej kev npaj….” Hauv qhov no, lawv kuj tau raug kov yeej thiab tau hais lus tim khawv lawm, uas ua pov thawj qhia tau tias nws muaj qee yam kev paub txog Vajtswv txoj dej num rau hauv cov neeg no. Theem dej num no raug ua tau sai tshaj plaws, thiab rau yav tom ntej, nws yuav raug ua kom haj yam mus tau sai thiab nthuav dav ntxiv. Niaj hnub no, cov tib neeg nyob txawv teb chaws tos tsis taus lawm, lawv txhua tus xav maj nroos mus rau Suav Teb lawm xwb—thiab yog li yog nej tsis raug ua kom tau tiav hlo, nej yuav tsis tau txhawb tsa cov tib neeg nyob txawv teb chaws. Thaum lub sij hawm ntawd, txawm tias nej to taub zoo npaum li cas los sis nej nyiam yam dab tsi los xij, thaum lub sij hawm los txog Kuv txoj dej num yuav raug xaus thiab raug ua kom tiav hlo. Kuv txoj dej num yuav tsis ncua ntev rau nej. Kuv ua txoj dej num rau tag nrho tib neeg ntiaj teb, thiab Kuv thiaj tsis tas siv lub sij hawm ntau rau ntawm nej! Nej tsis mob siab kiag li, tsis muaj kev paub txog yus tus kheej kiag li! Nej tsis tsim nyog raug ua kom zoo tiav log—zoo li nej yeej tsis muaj nuj nqis li! Rau yav tom ntej, txawm tias tib neeg tseem coj dog dig thiab qias vuab tsuab, thiab tseem tsis tuaj yeem tsim kho lawv rab peev xwm tau los xij, qhov no yuav tsis tav kev rau txoj dej num thoob plaws rau hauv lub qab ntuj khwb. Thaum txog lub sij hawm uas Vajtswv txoj dej num yuav tiav, nws yeej yuav tiav, thiab thaum txog lub sij hawm uas tib neeg yuav raug ntiab tawm, lawv yeej yuav raug ntiab tawm. Qhov tseeb tiag, cov uas tsim nyog raug ua kom zoo tiav log, thiab tsim nyog qhov ua kom zoo tiav log ntawd, kuj yuav tsum raug ua kom zoo tiav log thiab—tiam sis yog nej yeej tsis muaj kev cia siab tiag tiag, ces Vajtswv txoj dej num yuav tsis tos ntev lawm! Thaum kawg, yog koj raug kov yeej, qhov no kuj raug xam tias yog kev hais lus tim khawv. Nws muaj tej qho kev txwv rau yam uas Vajtswv hais rau nej; tib neeg tus yeeb yam siab npaum li cas ces tuaj yeem hais lus tim khawv kom tau tiav hlo siab npaum li ntawd ntawm lawv. Nws tsis yog ib yam li tib neeg xav hauv nruab siab tias qhov hais lus tim khawv zoo li no yuav mus txog theem txwv siab tshaj plaws thiab qhov ntawd nws yuav muaj suab nroo ntws—nws tsis muaj hnub uas qhov no yuav raug ua tau tiav hlo rau hauv nej cov tib neeg Suav. Kuv tau koom nrog nej txhua lub sij hawm no, thiab nej tus kheej twb tau pom qhov no lawm: Kuv twb qhia nej kom txhob tawm tsam, txhob ntxeev siab, txhob ua tej yam uas ua rau cuam tshuam los sis tab kaum rau tom Kuv qub qab. Kuv tau yws cem qee cov tib neeg ncaj nraim txog qhov no ntau zaus lawm, tab sis txawm tias qhov ntawd tseem tsis tau txaus los xij—lawv tig zaum ob mas lawv thiaj mam hloov pauv tau, ho ib txhia nyiag ntshis tawm tsam ntsiag to, yam tsis paub tshua li. Koj puas xav tias ntshe Kuv tsis paub qhov no li? Koj puas xav tias koj tuaj yeem tsim teeb meem rau Kuv thiab yuav tsis muaj dab tsi tshwm sim no? Koj puas xav tias ntshe Kuv tsis paub thaum koj sim rhuav tshem Kuv txoj dej num rau sab tom Kuv qub qab? Koj puas xav tias koj tej kev ntxias dag ntiav ntiav puas tuaj yeem sawv rau hauv koj tus yeeb yam? Ntsia zoo li koj ib txwm mloog hais tab sis txawj dag zais ntshis, koj zais tej kev xav phem rau hauv koj lub siab, thiab txawm tias yog kev tuag kiag los yeej tseem tsis yog kev rau txim txaus rau cov tib neeg uas zoo li koj! Koj puas xav tias qee txoj dej num tsis tseem ceeb los ntawm tus Vajntsujplig nyob rau hauv koj puas tuaj yeem hloov koj qhov kev hwm rau Kuv tau? Koj puas xav tias koj tau caum cuag kev tig ras to taub los ntawm kev hu rau saum Ntuj Ceeb Tsheej? Koj tsis paub txaj muag! Koj yog tus tsis muaj nuj nqis dab tsi hlo li! Koj puas xav tias koj qhov “kev ua zoo” raug txhawb mus rau saum Ntuj Ceeb Tsheej, thiab tias, yog Nws tau zam thiab tau muab ib qho peev xwm me me rau koj, ua rau koj hais lus tau npliag zoo, tso cai cia rau koj ntxias dag lwm tus, thiab ntxias dag Kuv tau? Koj mas tsis muaj laj thawj hlo li! Koj puas paub tias koj txoj kev tig ras to taub los ntawm qhov twg los? Koj puas paub tias cov khoom noj uas koj tau noj kom loj hlob ntawd yog dab tsi? Koj mas tsis muaj qab hau dab tsi hlo li! Ib txhia nyob ntawm nej cov ko tseem tsis hloov pauv tom qab raug saib xyuas los tau plaub los sis tsib xyoos lawm, thiab nej yeej paub meej txog tej yam no lawm. Nej yuav tsum paub kom meej txog nej tus yeeb yam, thiab txhob tawm tsam thaum muaj ib hnub koj raug tso tseg. Ib txhia, cov uas ntxias dag ob co neeg nyob siab dua thiab qis dua rau hauv lawv txoj dej num, raug qhuab qhia ntau heev lawm; ib txhia, vim hais tias lawv yog cov ntshaw luag tug rau tej nyiaj txiag, thiab kuj raug qhuab qhia me ntsis; ib txhia, vim hais tias lawv tsis saib xyuas tej ciaj ciam kom meej ntawm cov txiv neej thiab cov poj niam, kuj keev raug qhuab qhia tas li thiab; ib txhia, vim hais tias lawv tub nkeeg, tsuas xav txog cev nqaij daim tawv nkaus xwb, thiab tsis ua raws li cov hauv paus ntsiab lus thaum lawv mus xyuas cov pawg ntseeg, raug qhuab ntuas ntau heev; ib txhia, vim hais tias lawv tsis tau hais lus tim khawv rau ntawm qhov lawv mus, txhob txwm ua thiab tsis ua tib zoo xav mam ua, thiab tseem txhob txwm ua tej kev txhaum, raug ceeb toom txog qhov no ntau zaus lawm; ib txhia mas tham heev txog cov lus thiab tej lus qhia kev ntseeg thaum lub sij hawm tuaj sib sau ua ke, coj ua tus paub tshaj lwm tus, tab tsis tsis muaj ib qho muaj tiag ntawm qhov tseeb me me kiag li, thiab tseem npaj tawm tsam thiab sib tw nrog lawv cov kwv tij thiab cov nkauj muam—lawv keev raug qhia tshwm tas li vim ntawm qhov no. Kuv tau hais tej lus no rau nej ntau ntau zaus lawm, thiab hnub no, Kuv yuav tsis muaj dab tsi hais ntxiv txog qhov no lawm—ua yam uas nej xav ua! Txiav txim siab raws li nej tus kheej lub siab xav! Tsis yog muaj coob leej ntau tus thiaj raug cob rau txoj kev raug qhuab ntuas nrog txoj hau kev no los tau ib xyoos los sis ob xyoos xwb, vim muaj ib txhia nws yeej raug qhuab ntuas los tau peb los sis plaub xyoos lawm, hos ib txhia tseem raug qhuab ntuas qhov no ntev tshaj kaum tawm lub xyoo lawm thiab, thaum raug qhuab ntuas uas lawv twb dhau los ua cov ntseeg lawm, tab sis niaj hnub no tsuas muaj kev hloov pauv me ntsis rau hauv lawv xwb. Koj yuav hais li cas, koj tseem tsis zoo li tej npua xwb los? Nws puas yog tias Vajtswv coj tsis ncaj rau koj mas? Txhob xav tias Vajtswv txoj dej num yuav tsis tiav yog nej tsis muaj peev xwm txog ib theem kev paub tiag. Vajtswv puas tseem tos nej yog nej tsis muaj peev xwm ntawm qhov ua tau tiav hlo Nws tej kev cheem tsum? Kuv qhia koj kom meej tias—qhov no tsis yog qhov teeb meem. Txhob lam ntsia tej yam tias yog tsos paj ntshua nplaim! Nws muaj ib lub sij hawm txwv rau txoj dej num ntawm niaj hnub no, thiab Vajtswv tsis lam ua si nrog koj li! Ua ntej tshaj, thaum nws tau los pom thiab ntsib txoj kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num, tib neeg xav tias yog lawv tau los sawv khov kho rau hauv lawv tej lus tim khawv rau Vajtswv lawm thiab raug txeeb tau los ntawm Nws lawm, lawv yuav mus txog rau ib theem xwb xwb li—lawv yuav tsum yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num yam txaus siab hlo thiab zoo siab hlo, thiab lawv twb tau qhuas Vajtswv txhua txhua hnub lawm, thiab txhob lam hais ua si dog dig los sis tsis muaj paus ntsis ib qho me me kiag li. Lawv xav tias tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj li yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num tiag, tab sis puas yog li ntawd tiag tiag mas? Thaum lub sij hawm ntawd, ntaus hom neeg yuav raug nthuav tawm; lawv raug qhia tshwm tag nrho tej cwj pwm phem zoo. Ib txhia tau tsis txaus siab, ib txhia tau nthuav qhia tej kev xav phem, ib txhia tau tso tseg qhov mus koom sib sau ua ke, thiab ib txhia tseem muab tej nyiaj hauv pawg ntseeg siv thiab. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawv sawv daws tab tom ib leeg tawm tsam rau ib leeg. Nws yog qho kev tso dim plaws zoo tshaj, tab sis nws muaj ib yam zoo txog qhov no: Tsis muaj leej twg thim rov qab li. Qhov no theem ruaj khov tshaj plaws. Lawv txhawb ib kauj ruam ntawm kev hais lus tim khawv rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag vim ntawm qhov no, thiab tom qab muab tau tus duab ntawm Vajtswv cov neeg lawm thiab tau tsim nws los txog niaj hnub tam sim no. Vajtswv txoj dej num tsis yog raug ua raws li qhov koj xav hauv nruab siab, dua ntawd, thaum txog lub sij hawm, txoj dej num yuav xaus, txawm tias koj ua mus txog qhov chaw twg lawm los xij. Ib txhia tib neeg yuav hais tias: “Los ntawm kev ua zoo li no Koj tsis cawm tib neeg los sis hlub lawv—Koj tsis yog tus Vajtswv ncaj ncees.” Kuv qhia rau koj meej meej tias: Qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm Kuv txoj dej num hnub no yog kev txeeb kom tau koj thiab ua kom koj los hais lus tim khawv tau. Kev cawm koj tsuas yog ib txoj dej num me xwb; txawm tias koj yuav raug cawm los sis tsis raug cawm los xij yog nce raws koj tus kheej txoj kev caum raws, thiab tsis muaj feem xyuam rau Kuv. Tiam sis Kuv yuav tsum txeeb kom tau koj; txhob lam sim ntaus thawj cab Kuv qhov ntswg kiag li—hnub no Kuv ua dej num thiab cawm koj, tsis yog lwm yam!

Hnub no, yam uas nej yuav tsum to taub yog siab dua yam ua ib tug neeg muaj hauv keeb kwm dhau los uas tsis raug ua kom zoo tiav log. Nws yog koj txoj kev paub ntawm tej kev sim siab los sis kev ntseeg Vajtswv, nws siab dua tag nrho txhua yam ntawm ib tug neeg ntseeg Vajtswv. Tej yam nej to taub yog yam nej los paub ua ntej nej raug kev sim siab ntawm tej cheeb tsam ib puag ncig, tab sis nej tus yeeb yam tiag yeej tsis haum nrog lawv hlo li. Yam uas nej paub yog siab dua yam uas nej xyaum ua raws. Txawm nej hais tias cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv yuav tsum hlub Vajtswv, thiab yuav tsum txhob sib txeeb rau tej koob hmoov xwb tiam sis yuav tsum ua kom tau zoo raws li Vajtswv txoj kev xav, yam uas raug qhia tshwm meej rau hauv nej txoj kev ua neej yog nyob deb heev rau ntawm qhov no, thiab raug tsuas tsis huv ntau heev lawm. Cov tib neeg feem coob ntseeg Vajtswv rau qhov txiaj ntsim ntawm kev thaj yeeb thiab lwm yam txiaj ntsim xwb. Tshwj tsis yog nws muaj txiaj ntsig rau koj, koj tsis ntseeg Vajtswv, thiab yog koj tsis tuaj yeem tau txais Vajtswv tej hmoov hlub, koj yuav poob mus rau qhov tsis tau raws siab xav. Koj puas tuaj yeem hais tau tias koj tus yeeb yam tseeb yog li cas tiag? Thaum tej xwm txheej zam tsis dhau uas tsev neeg tej me nyuam yaus tshwm sim muaj mob tuaj, cov neeg yus hlub tau mus pw kho tim tsev kho mob, tau qoob loos tsawg, thiab muaj kev cuam tshuam rau cov neeg hauv tsev neeg, txawm tej no yuav nquag tshwm sim los xij, tej no yeej tshwm sim ntau rau koj lawm. Thaum tej zoo li no tshwm sim, yuav ua rau koj poob siab, koj tsis paub tias yuav ua dab tsi—thiab yuav luag txhua lub sij hawm, koj yws txog Vajtswv. Koj yws hais tias Vajtswv cov lus tau ntxias dag koj, tias Vajtswv txoj dej num tau luam thuam koj. Nej tsis muaj tej kev xav zoo li no los? Koj puas xav tias tej yam zoo li no tsuas tshwm sim rau ntawm nej nkaus xwb? Nej puas siv kev ua neej nyob txhua hnub rau hauv tej xwm txheej zoo li no. Nej tsis muaj kev xav txog ib qho me me rau txoj kev ntseeg tiav hlo rau Vajtswv li, thiab yuav ua tau raws li Vajtswv tes dej num tau li cas. Nej tus yeeb yam tiag me heev dhau lawm, tseem me tshaj ib tug me nyuam qaib me me lawm thiab. Thaum nej tsev neeg txoj lag luam ua lag luam poob nyiaj los nej yws txog Vajtswv, thaum nej nrhiav nej tus kheej rau hauv ib puag ncig tsis muaj Vajtswv txoj kev tiv thaiv nej los tseem yws txog Vajtswv, thiab nej tseem yws thaum nej ib tug me nyuam qaib tuag los sis ib tug nyuj laus nyob hauv lub nkuaj muaj mob. Koj yws thaum nws txog lub sij hawm rau koj tus tub yuav poj niam tab sis koj tsev neeg tsis muaj nyiaj txaus; koj xav los leg tes dej num ua tswv cuab, tab sis tsis muaj nyiaj txaus them nws, thiab dhau ntawd ces koj kuj yws thiab. Koj muaj kev yws ntau dhau lawm, thiab tej thaum koj tsis mus koom kev sib sau ua ke los sis tsis noj thiab haus Vajtswv cov lus vim ntawm qhov no, tej thaum cia li dhau los xav phem rau ib lub sij hawm ntev tshaj. Tsis muaj dab tsi tshwm sim rau koj rau hnub no uas muaj feem ntsig txog koj tej kev cia siab los sis txoj hmoo; tej no kuj yuav tsum tshwm sim txawm tias koj tsis tau ntseeg Vajtswv los xij, tiam sis hnub no koj xa lub luag hauj lwm rau lawv mus rau Vajtswv, thiab nias qees hais tias Vajtswv tau ntiab koj tawm mus lawm. Yam uas koj ntseeg Vajtswv yog dab tsi? Nej puas tau fij nej tus kheej txoj sia tiag tiag? Yog nej twb ntsib kev txom nyem hauv tej kev sim siab ib yam nkaus li Yauj lawm, tsis muaj nej leej twg ntawm cov ko uas yog cov caum raws Vajtswv hnub no yuav tuaj yeem sawv khov kho tau, nej yuav raug rhuav tshem tag nrho. Thiab nws yog ib lub ntiaj teb sib txawv yooj yim rau ntawm nej thiab Yauj. Niaj hnub no, yog nej tej khoom muaj nuj nqis ib nrab raug huab tag nrho lawm nej puas tawv tsis lees txais qhov kev muaj nyob ntawm Vajtswv; yog nej tus tub los sis tus ntxhais raug muab mus ntawm nej lawm, nej yuav khiav mus quaj da lo av li rau hauv tej kev; yog koj tib txoj kev ua neej nyob tau mus tws kev lawm, koj puas yuav sim thiab muab nws coj los tham nrog Vajtswv; koj puas nug tias vim li cas Kuv thiaj tau hais ntau cov lus rau thaum chiv thawj kom koj ntshai. Nws tsis muaj ib yam uas nej yuav ua tsis tau rau thaum tej lub sij hawm zoo li no. Qhov no qhia tau tias nej tseem muab tsis tau ib qho kev nkag siab tseeb, thiab tsis muaj tus yeeb yam tiag. Yog li, tej kev sim siab rau hauv nej yog loj dhau lawm, vim nej paub ntau heev, tab sis yam uas nej to taub tiag tseem twb tsis txog ib ntawm ib txhiab ntawm yam uas nej paub txog. Txhob lam nres rau ntawm txoj kev to taub thiab kev paub me me li no; nej twb pom meej tshaj plaws lawm tias nej tuaj yeem xyaum ua raws tau ntau npaum li cas, kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb ntawm tus Vajntsujplig raug muab tau ntau npaum li cas los ntawm tej hws uas koj tus kheej sib zog ua dej num, thiab hauv nej tej kev xyaum ua raws muaj pes tsawg yam uas nej paub tseeb tias ua tau raws nej lub siab xav. Koj yuav tsum coj koj tus yeeb yam thiab mob siab xyaum ua raws tiag tiag. Hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum txhob sim txhawb ib tug twg me me xwb—thaum kawg koj yuav muab tau los sis muab tsis tau qhov tseeb thiab lub neej txoj sia yog nce raws koj tus kheej txoj kev caum raws xwb.

Lus taw qhia:

a. Zaj dab neeg hais txog tus noog Hashau zoo ib yam li Asxov zaj dab neeg ntawm tus ntsaum thiab tus kooj. Tus noog Hashau yeem pw tsaug zog dua li qhov ua ib lub zes thaum huab cua tseem sov, txawm hais tias muaj kev ceeb toom ib zaug tag ib zaug tuaj los ntawm ib tug noog mev phais uas nyob ze nws los xij. Thaum lub caij ntuj no los txog, tus noog mag khov tuag lawm.

Qhov Dhau Los: Vaj Peb Leeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?

Ntxiv Mus: Kev Xyaum Ua Raws (4)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No