Kev Xyaum Ua Raws (4)

Kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab uas Kuv hais rau ntawm hnub no tsis yog tib yam li qhov uas koj ntseeg thiab to taub. Koj txeev xav tias kev thaj yeeb thiab xyiv fab yog kev zoo siab thawm hnub, kev tsis muaj kab mob los sis tsis muaj hmoov phem rau hauv koj tsev neeg, ib txwm yog qhov zoo nyob hauv koj lub siab yam tsis muaj kev tu siab me me hlo li, thiab piav qhia tsis tau txog txoj kev xyiv fab ntawm lub ntsiab rau hauv yam uas tau tsim kho rau ntawm koj lub neej txoj sia. Qhov ntawd yog tau txais kev yug ntxiv thiab koj tus tub nyuam qhuav nkag mus kawm rau tsev kawm qib siab. Nrog tej no rau hauv nruab siab, koj thiaj tau thov Vajtswv thiab, pom tias Vajtswv txoj hmoov hlub zoo tshaj, koj rais los muaj kev xyiv fab heev lawm, luag nyav, thiab ua Vajtswv tsaug tsis tseg. Txoj kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab zoo li no tsis yog kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab tiag uas los nrog kev muaj ntawm tus Vajntsujplig. Tab sis, nws yog kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab uas tau los ntawm kev txaus siab ntawm cev nqaij daim tawv. Koj yuav tsum to taub tias niaj hnub no yog tiam dab tsi lawm; nws tsis yog Tiam Hmoov Hlub, thiab nws tsis yog lub sij hawm uas koj nrhiav noj ncuav ci kom tsau npo mus ntxiv lawm. Tej zaum koj yuav xyiv fab heev vim hais tias txhua yam sib haum xeeb zoo nrog koj tsev neeg, tab sis koj txoj sia tab tom ua pa zawm kawg lawm—thiab yog li, txawm tias koj yuav txaus siab ntau npaum li cas los xij, tus Vajntsujplig yuav tsis nyob nrog koj. Kev muab kom tau qhov tshwm sim ntawm tus Vajntsujplig yog yooj yim xwb: ua yam uas koj tsim nyog ua kom raug zoo, ua tes dej num thiab lub luag hauj lwm ntawm ib tug tib neeg kom tau zoo, thiab muaj peev npaj kom muaj txhij txhua koj tus kheej nrog tej yam uas koj yuav tsum tau ua ntxiv rau koj qhov tsis zoo txaus. Yog koj ib txwm muaj ib lub nra rau koj tus kheej lub neej txoj sia thiab yeej zoo siab lawm vim hais tias koj twb nkag siab ib qho tseeb los sis to taub Vajtswv txoj dej num tam sim no lawm, qhov no yog kev muaj tseeb tiag ntawm kev tshwm sim ntawm tus Vajntsujplig. Los sis, yog koj nyob rau thaum lub sij hawm muaj kev ntxhov siab vim hais tias koj ntsib ib qho teeb meem uas koj tsis paub tias yuav zoo li cas, los sis vim hais tias koj tsis to taub ib qho tseeb uas yog yam tau sib qhia lawm, qhov no ua pov thawj qhia tau tias tus Vajntsujplig nyob nrog koj. Tej no yog tej yam ntxwv uas ib txwm muaj rau ntawm txoj kev pom kev ntsib rau hauv lub neej txoj sia. Koj yuav tsum to taub qhov sib txawv ntawm yam muaj thiab yam tsis muaj ntawm tus Vajntsujplig, thiab yuav tsum txhob xav yooj yooj yim rau hauv koj qhov kev xam pom ntawm qhov no xwb.

Yav dhau los, nws tau hais tias kev muaj ntawm tus Vajntsujplig thiab kev muaj txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig mas sib txawv. Tus yam ntxwv uas ib txwm muaj ntawm kev muaj tus Vajntsujplig yog raug qhia tshwm meej rau hauv tej kev xav, qhov muaj qab hau, thiab kev ua neej. Ib tug neeg tus yeeb yam tseem yuav nyob raws li qhov nws txeev yog, tab sis nyob rau hauv tej ntawd yuav muaj kev thaj yeeb, thiab sab nraud los lawv yeej muaj kev coj zoo ntawm ib tug neeg dawb huv. Qhov no lawv yuav zoo li cas thaum tus Vajntsujplig nyob nrog lawv. Thaum ib tug neeg muaj tus Vajntsujplig nyob nrog lawm, lawv txoj kev xav yeej ib txwm tus. Thaum lawv tshaib plab lawv xav noj, thaum lawv nqhis dej lawv xav haus dej. … Tej kev qhia tshwm meej zoo li no ntawm kev ua neej nyob tsis yog kev qhuab qhia ntawm tus Vajntsujplig; lawv yog tib neeg tej kev xav thiab tus yam ntxwv ntawm kev tshwm sim ntawm tus Vajntsujplig. Ib txhia tib neeg ntseeg yuam kev tias cov neeg uas muaj tus Vajntsujplig nyob nrog ces yeej tsis paub tshaib plab, tias lawv tsis hnov sab nkees, thiab zoo li lawv tsis muaj kev xav rau tsev neeg, yuav luag nrauj tag nrho lawv tus kheej mus ntawm cev nqaij daim tawv lawm. Qhov tseeb, tus Vajntsujplig yim nyob nrog tib neeg ntau npaum li cas, lawv yim coj tus npaum li ntawd. Lawv paub kev txom nyem thiab muab txhua yam tso rau Vajtswv, muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv, thiab coj ncaj rau Vajtswv; tshaj qhov no lawm, lawv saib tej khoom noj thiab khaub ncaws tseem ceeb. Muab hais ua lwm lo lus, lawv yuav tsis poob dab tsi ntawm kev ua neej uas tib neeg tsim nyog yuav tsum muaj thiab yog, dua ntawd, tseem muaj kev muaj qab hau tshwj xeeb thiab. Tej thaum, lawv nyeem Vajtswv cov lus thiab ua tib zoo xav txog Vajtswv txoj dej num; nws muaj kev ntseeg nyob hauv lawv lub siab thiab lawv txaus siab caum raws qhov tseeb. Tiag tiag ces, tus Vajntsujplig txoj dej num yog nyob raws li lub hauv paus no. Yog tib neeg tsis muaj txoj kev xav, ces lawv tsis muaj kev muaj qab hau—qhov no tsis yog tus yam ntxwv uas ib txwm muaj. Thaum tib neeg muaj txoj kev xav thiab tus Vajntsujplig nyob nrog lawv lawm, lawv muaj kev muaj qab hau ntawm ib tug neeg li ib txwm xwb xwb li, yog li ntawd, lawv thiaj muaj ib tug yam ntxwv li ib txwm muaj. Hauv kev pom kev ntsib Vajtswv txoj dej num, tus Vajntsujplig yuav ua txoj dej num rau qee zaus, hos kev tshwm sim ntawm tus Vajntsujplig yeej muaj yuav luag xwm yeem. Yog thaum tib neeg qhov kev muaj qab hau thiab kev xav tseem tus li qhov ib txwm muaj, thiab thaum lawv tej yam ntxwv tseem tus li qhov ib txwm muaj, ces tus Vajntsujplig yeej yuav nyob nrog lawv xwb xwb li. Thaum tib neeg qhov kev muaj qab hau thiab txoj kev xav tsis nyob tus li qhov ib txwm muaj lawm, ces lawv qhov yog kev ua neej tsis nyob tus li qhov ib txwm muaj lawm thiab. Yog, thaum lub sij hawm no, txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig nyob rau hauv koj, ces tus Vajntsujplig kuj yuav nyob nrog koj xwb xwb li thiab. Tab sis yog tus Vajntsujplig nyob nrog koj, nws tsis ua raws li yam uas tus Vajntsujplig tab tom ua dej num rau hauv koj, vim tus Vajntsujplig ua dej num rau thaum cov sij hawm tshwj xeeb xwb. Qhov muaj ntawm tus Vajntsujplig tsuas tuaj yeem ua kom tib neeg muaj nyob tau xwb, tab sis tus Vajntsujplig tsuas ua txoj dej num rau qee cov sij hawm nkaus xwb. Piv txwv li, yog koj yog ib tug thawj coj los sis ib tug neeg ua dej num, thaum koj ywg dej thiab muab kev npaj yug rau pawg ntseeg, tus Vajntsujplig yuav qhia koj kom paub qee cov lus uas tab tom raug qhia rau lwm tus thiab tuaj yeem daws tau tej teeb meem muaj qab hau ntawm koj qee cov kwv tij thiab cov nkauj muam—thaum cov sij hawm zoo li no, tus Vajntsujplig tab tom ua dej num. Tej thaum, thaum koj tab tom noj thiab haus Vajtswv cov lus, tus Vajntsujplig qhia koj kom paub qee cov lus tseeb uas muaj feem xyuam tshwj xeeb rau koj tus kheej tej kev pom kev ntsib, ua rau koj tau txais kev paub ntau dua ntawm koj tus kheej tej yam ntxwv; qhov no kuj yog txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig thiab. Tej thaum, uas Kuv hais, nej mloog thiab tuaj yeem ntsuas tau nej tus kheej tej yam ntxwv tawm tsam rau Kuv cov lus, thiab tej thaum nej raug txhawb los sis tshoov siab; tag nrho qhov no yog txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig. Ib txhia tib neeg hais tias tus Vajntsujplig ua dej num rau hauv lawv txhua lub sij hawm. Qhov no yeej ua tsis tau li. Yog lawv tau hais tias tus Vajntsujplig yeej ib txwm nyob nrog lawv tas li, qhov ntawd yeej muaj tseeb. Yog lawv tau hais tias lawv txoj kev xav thiab kev txawj xav yeej nyob tus txhua lub sij hawm, ces qhov ntawd kuj yog muaj tseeb thiab, thiab qhia tawm tias tus Vajntsujplig nyob nrog lawv. Yog lawv hais tias tus Vajntsujplig ib txwm ua dej num rau hauv lawv, qhov ntawd yog lawv raug qhia los ntawm Vajtswv thiab raug txhawb los ntawm Vajntsujplig rau txhua txhua lub sij hawm, thiab muab tau txoj kev paub tshiab txhua lub sij hawm, ces qhov no txhais tau tias tsis yog li ib txwm muaj lawm! Nws yog tshaj ntuj tsim tag nrho lawm! Tsis muaj ib qho tseem yuav ua xyem xyav li lawm, cov tib neeg zoo li no yog cov ntsujplig phem! Txawm tias thaum Vajtswv tus Ntsujplig los rau hauv cev nqaij daim tawv lawm los xij, muaj ntau zaus uas Nws yuav tsum noj thiab yuav tsum so—tsis hais dab tsi txog ntawm tib neeg li. Cov uas tau raug cov ntsujplig phem nkag rau lawm ces zoo li tsis muaj kev qaug zog ntawm cev nqaij daim tawv lawm. Lawv tuaj yeem tso thiab muab txhua yam tso tseg tag nrho, lawv muaj kev xav ywj pheej, tuaj yeem thev taus kev tsim txom thiab tsis hnov nkees ib qho me me li, zoo npaum nkaus li lawv tau hla dhau cev nqaij daim tawv lawm. Qhov no tseem tsis yog tshaj ntuj tsim los? Txoj dej num ntawm cov ntsujplig phem yog tshaj ntuj tsim—tib neeg tsis tuaj yeem ua tau tej yam zoo li no! Cov uas tsis muaj kev xam pom khib siab thaum lawv pom cov neeg zoo li: Lawv hais tias lawv muaj qhov ruaj khov rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, muaj kev ntseeg loj tshaj, thiab yeej tsis ua rau pom ib qho qaug zog me me li! Qhov tseeb tiag, tej no yog tag nrho tej kev qhia tshwm meej txog txoj dej num ntawm ib tug ntsujplig phem. Vim, tib neeg yeej yuav tsum muaj tib neeg tej kev qaug zog; qhov no yog tus yam ntxwv ntawm cov uas muaj tus Vajntsujplig.

Kev tuav yus tej lus tim khawv khov kho txhais tau li cas? Ib txhia tib neeg hais tias lawv tsuas caum raws li qhov lawv ua tam sim no xwb thiab tsis txhawj txog lawv tus kheej tias lawv puas muaj peev xwm muab tau los sis tsis tau lub neej txoj sia; lawv tsis caum raws lub neej txoj sia, tab sis lawv kuj tsis thim, ib yam nkaus thiab. Lawv tsuas lees paub tias theem dej num no raug ua los ntawm Vajtswv xwb. Qhov no puas yog ua tsis tiav rau hauv lawv qhov hais lus tim khawv? Cov neeg zoo li no tsis hais lus tim khawv tias raug kov yeej lawm. Cov uas tau raug kov yeej lawm ua raws yam tsis xav txog lwm yam tag nrho thiab tuaj yeem caum raws lub neej txoj sia. Lawv tsis yog ntseeg tus Vajtswv uas muaj tiag nkaus xwb, tab tsis kuj paub caum raws tag nrho Vajtswv tej kev npaj tib si. Cov zoo li cov no yog cov hais lus tim khawv. Cov uas tsis hais lus tim khawv yeej tsis caum raws lub neej txoj sia thiab tseem ua ntxhov quas niab los thiab. Tej zaum koj yeej caum raws lawm, tab sis qhov no tsis txhais tau tias koj tau raug kov yeej lawm, vim koj tsis muaj kev to taub ntawm Vajtswv txoj dej num niaj hnub no li. Yuav tsum ua kom tau qee cov yam ntxwv thiaj li tau txais kev kov yeej. Tsis yog txhua tus cov caum raws thiaj yog cov tau kov yeej, vim hauv koj lub siab koj tsis to taub dab tsi tias yog vim li cas koj thiaj yuav tsum tau caum raws tus Vajtswv ntawm niaj hnub no, los sis koj puas paub tias koj ua los txog niaj hnub no tau li cas, leej twg yog tus tau pab txhawb koj los txog niaj hnub no. Ib txhia tib neeg txoj kev xyaum ua raws ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv yeej ib txwm ntxhov quas niab thiab feeb tsis meej; yog li, kev caum raws thiaj tsis txhais tau tias koj muaj lus tim khawv. Yam yog lus tim khawv tiag yog dab tsi? Kev hais lus tim khawv uas tau hais rau ntawm no muaj ob qho: Qhov ib yog lus tim khawv ntawm qhov tau raug kov yeej lawm, thiab lwm qhov ces yog lus tim khawv ntawm kev raug ua tau kom zoo tiav log (uas, ib txwm, yog kev haus lus tim khawv rau ntawm tej kev sim siab thiab tej kev ceeb laj txom nyem loj ntawm yav tom ntej loj dua). Muab hais ua lwm lo lus, yog koj tuaj yeem sawv tau khov kho rau thaum lub sij hawm ntsib tej kev ceeb laj txom nyem loj thiab kev sim siab, ces koj yuav tau txais kauj ruam ob ntawm kev hais lus tim khawv. Yam uas tseem ceeb tshaj hnub no yog thawj kauj ruam ntawm kev hais lus tim khawv: tuaj yeem sawv tau khov kho rau thaum txhua lub sij hawm ntawm tej kev sim siab ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Qhov no yog lus tim khawv ntawm kev raug kov yeej. Qhov ntawd vim hais tias tam sim no yog lub sij hawm ntawm kev kov yeej lawm. (Koj yuav tsum paub ias tam sim no yog lub sij hawm ntawm Vajtswv txoj dej num rau saum lub ntiaj teb lawm; tus Vajtswv uas yug los ua neeg txoj dej num tseem ceeb rau saum lub ntiaj teb yog kom kov yeej pawg neeg no rau saum lub ntiaj teb uas yog cov caum raws Nws los ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas.) Txawm tias koj yuav muaj los sis tsis muaj peev xwm hais lus tim khawv ntawm qhov raug kov yeej los xij tsis yog nyob rau ntawm qhov koj muaj peev xwm caum raws kom mus txog thaum kawg kiag xwb, tab sis, qhov tseem ceeb tshaj, ces seb, koj puas muaj kev pom kev ntsib txhua kauj ruam ntawm Vajtswv txoj dej num, koj muaj peev xwm to taub qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab koj puas paub los sis tsis paub tag nrho txoj dej num no. Koj yuav tsis tuaj yeem mus rau txoj kev caum raws kom txog thaum kawg kiag. Koj yuav tsum txaus siab lees rau txhua txhua kis ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, yuav tsum tuaj yeem to taub qhov tseeb txhua kauj ruam ntawm txoj dej num uas koj pom thiab ntsib, thiab yuav tsum tuaj yeem tau txais txoj kev paub, thiab kev mloog hais rau ntawm Vajtswv tus moj yam. Qhov no yog kev hais lus tim khawv kawg ntawm qhov raug kov yeej, uas koj yuav tsum tau ua. Kev hais lus tim khawv ntawm qhov raug kov yeej feem ntau yog hais txog rau koj txoj kev paub ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg. Qhov tseem ceeb, ntawm kauj ruam hais lus tim khawv no yog kev yug los neeg ntawm Vajtswv. Txawm tias koj yuav ua los sis tsis ua li cas los xij los sis hais ua ntej rau cov tib neeg ntawm lub ntiaj teb los sis cov uas tau siv lub hwj chim; yam tseem ceeb tshaj plaws txhua yam saum toj saud yog qhov uas koj tuaj yeem ua raws tau tag nrho Vajtswv cov lus hais los ntawm qhov ncauj thiab tag nrho ntawm Nws txoj dej num. Yog li ntawd, kauj ruam hais lus tim khawv no thiaj li tsi ntsees mus rau Ntxwgnyoog thiab tag nrho Vajtswv cov yeeb ncuab—tej dab phem thiab tej neeg tsis haum xeeb uas yog cov tsis ntseeg tias Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv rau zaum ob thiab tseem los ua txoj dej num loj tshaj, thiab tshaj qhov no, tseem tsis ntseeg qhov tseeb ntawm qhov Vajtswv rov qab rau hauv cev nqaij daim tawv. Muab hais ua lwm lo lus, yog tau tsi ntsees rau tag nrho cov neeg tawm tsam Khetos—tag nrho cov yeeb ncuab uas yog cov tsis ntseeg rau qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv.

Kev xav txog Vajtswv thiab kev ntshaw nrhiav rau Vajtswv tsis ua pov thawj qhia tau tias koj raug txeeb tau los ntawm Vajtswv; qhov no nyob ntawm qhov seb koj puas ntseeg tias Nws yog Txoj Lus dhau los ua cev nqaij daim tawv, txawm koj yuav ntseeg tias Txoj Lus tau dhau los ua cev nqaij daim tawv, thiab txawm koj ntseeg tias tus Ntsujplig tau los rau hauv Txoj Lus, thiab Txoj Lus tau tshwm sim rau hauv cev nqaij daim tawv. Qhov no yog kev hais lus tim khawv tseem ceeb. Txawm tias koj yuav caum raws li cas los yeej tsis ua cas, los sis koj tsis muab koj tus kheej fij rau los xij; yam uas tseem ceeb tshaj plaws yog koj tuaj yeem nrhiav pom los ntawm qhov kev ua neej no tias Txoj Lus tau dhau los ua cev nqaij daim tawv thiab tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb tau pom tseeb rau hauv cev nqaij daim tawv lawm—tias tag nrho txhua yam tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia tau los rau hauv cev nqaij daim tawv lawm, Vajtswv tus Ntsujplig twb los txog rau saum lub ntiaj teb lawm thiab tus Ntsujplig tau los rau hauv cev nqaij daim tawv lawm. Txawm tias, sab nraum daim tawv, qhov no yuav tshwm sim sib txawv mus ntawm tus Vajntsujplig txoj kev xav los xij, hauv txoj dej num koj tuaj yeem pom meej dua tias tus Vajntsujplig twb tau los tiag rau hauv cev nqaij daim tawv lawm, thiab, tshaj qhov no, tias Txoj Lus dhau los rau cev nqaij daim tawv thiab Txoj Lus tau tshwm sim rau hauv cev nqaij daim tawv lawm. Koj tuaj yeem to taub lub ntsiab tseeb ntawm cov lus: “Nyob rau thaum pib ces yog Txoj Lus, thiab Txoj Lus nyob nrog Vajtswv, thiab Txoj Lus yog Vajtswv.” Tshaj qhov ntawd, koj yuav tsum to taub tias Txoj Lus ntawm hnub no yog Vajtswv, thiab pom Txoj Lus dhau los ua cev nqaij daim tawv. Qhov no yog kev hais lus tim khawv zoo tshaj plaws uas koj tuaj yeem ua tau. Tej no ua pov thawj qhia tau tias koj muaj kev paub tseeb ntawm Vajtswv uas dhau los ua cev nqaij daim tawv—koj tsis yog tsis muaj peev xwm paub Nws nkaus xwb, tab sis kuj ras tias txoj hau kev uas koj taug niaj hnub no yog txoj hau kev ntawm lub neej txoj sia, thiab txoj hau kev ntawm qhov tseeb. Theem dej num no Yexus tau ua puv npo rau hauv lub ntsiab tseem ceeb ntawm “Txoj Lus yog nyob nrog Vajtswv”: Qhov tseeb ntawm Vajtswv yog nyob nrog Vajtswv, thiab Vajtswv tus Ntsujplig yog nyob nrog cev nqaij daim tawv thiab tsis tuaj yeem faib cais mus ntawm cev nqaij daim tawv tau. Qhov ntawd yog, cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg uas yog nyob nrog Vajtswv tus Ntsujplig, uas yog yam ua pov thawj qhia tau zoo tshaj tias Yexus uas yug los ua neeg yog thawj qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv. Theem dej num no yog raws nraim kiag sab hauv lub ntsiab ntawm “Txoj Lus dhau los ua cev nqaij daim tawv,” kom muaj lub ntsiab tob dua qub rau “Txoj Lus yog nyob nrog Vajtswv, thiab Txoj Lus yog Vajtswv,” thiab cia rau koj ntseeg khov kho cov lus “Nyob rau thaum chiv keeb yog Txoj Lus.” Uas hais tau tias, thaum lub sij hawm ntawm txoj kev tsim Vajtswv yeej muaj cov lus lawm, Nws cov lus yog tau nyob nrog Nws thiab faib cais tawm tsis tau mus ntawm Nws, thiab thaum kawg ntawm tiam ntawd, Nws haj yam ua rau pom meej dua txog lub hwj chim thiab qhov muaj cai ntawm Nws cov lus, thiab cia rau tib neeg los pom tag nrho Nws tej hau kev—los hnov tag nrho ntawm Nws cov lus. Qhov no yog txoj dej num thaum kawg ntawm tiam ntawd. Koj yuav tsum to taub tej no kom tshab thoob plaws du lug. Nws tsis yog ib nqe lus ntawm kev paub cev nqaij daim tawv xwb, tab sis yog qhov koj yuav to taub li cas rau cev nqaij daim tawv thiab Txoj Lus. Qhov no yog lus tim khawv tias koj yuav tsum tau ris, tias sawv daws yuav tsum tau paub. Vim hais tias qhov no yog txoj dej num ntawm qhov kev yug los ua neeg zaum ob—thiab zaum kawg uas Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv—nws ua tau tiav hlo ntawm qhov kev tseem ceeb ntawm kev yug los ua neeg, ua txhij txhua thoob plaws thiab nthuav qhia tag nrho Vajtswv txoj dej num rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab ua rau los xaus tiam kawg ntawm Vajtswv qhov nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Yog li ntawd, koj yuav tsum paub lub ntsiab ntawm qhov kev yug los ua neeg. Nws tsis tseem ceeb dab tsi txawm tias koj yuav mus ua ke tau zoo npaum li cas los xij, los sis koj ua rau lwm yam sab nraud tau zoo npaum li cas los xij; qhov tseem ceeb ces seb koj puas muaj peev xwm zwm rau ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg xub ntiag tiag tiag thiab fij koj qhov tag nrho rau Vajtswv, thiab ua raws nraim li Nws cov lus hais uas tawm hauv Nws lub qhov ncauj los tag nrho. Qhov no yog yam uas koj yuav tsum tau ua, thiab yam uas koj yuav tsum tau ua raws.

Kauj ruam kawg ntawm kev hais lus tim khawv yog qhov lus tim khawv ntawm qhov seb koj puas tuaj yeem los sis tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tiav log—uas hais tau tias, thaum muaj kev to taub tag nrho ntawm cov lus hais tawm hauv qhov ncauj los ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg, koj los muaj kev paub ntawm Vajtswv thiab ntseeg txog Nws lawm, koj ua neej tau tag nrho cov lus hais hauv qhov ncauj los ntawm Vajtswv lawm, thiab ua tauv tej yam ntxwv uas Vajtswv hais txog koj—hom yeeb yam ntawm Petus thiab Yauj txoj kev ntseeg—tej yam uas koj mloog lus mus txog qhov tuag, muab koj tus kheej tag nrho tso rau Nws, thiab thaum kawg ua tau ib tug duab ntawm tus neeg uas muaj tus qauv zoo, uas txhais tau tias yog tus duab ntawm ib tug neeg uas raug txeeb tau lawm thiab raug ua zoo tiav log tom qab tau pom thiab tau ntsib Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab thuas lawm. Qhov no yog kev hais lus tim khawv thaum kawg—nws yog qhov hais lus tim khawv uas tsim nyog thaum kawg yuav poob mus rau tus uas raug ua kom zoo tiav log. Tej no yog ob kauj ruam ntawm kev hais lus tim khawv uas koj yuav tsum tau hais, thiab ob qho ntawd muaj feem xyuam sib txuas ua ke, plam ib qho tsis tau hlo li. Tab tsis nws muaj ib yam uas koj yuav tsum paub txog: Txoj kev hais lus tim khawv uas Kuv cheem tsum ntawm koj niaj hnub no tsis yog tsi ntsees rau cov neeg ntawm lub ntiaj teb, los sis tsis yog rau ib tug tib neeg twg, tab sis tias yog yam uas Kuv thov ntawm koj. Nws raug ntsuas los ntawm qhov seb koj puas tuaj yeem ua tau rau raws Kuv, thiab seb koj puas tuaj yeem ua tau tiav hlo cov qauv zoo ntawm Kuv tej kev cheem tsum ntawm nej txhua tus ntawm ko. Qhov no yog yam uas nej yuav tsum to taub.

Qhov Dhau Los: Kev Xyaum Ua Raws (3)

Ntxiv Mus: Kev Xyaum Ua Raws (5)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No