Kev Xyaum Ua Raws (5)

Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus hais tawm qee cov lus thiab ua ib theem ntawm tes hauj lwm. Muaj ib lub ntsiab rau lawv tag nrho, thiab lawv tag nrho yeej haum rau cov tib neeg thaum lub sij hawm ntawd tus yam ntxwv; Yexus hais lus thiab ua hauj lwm haum rau lub ntsiab nyob rau lub sij hawm thaum ntawd. Nws kuj tau hais qee yam lus faj lem thiab. Nws hais ua lus faj lem tias tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb yuav los rau tiam kawg thiab yuav ua ib theem ntawm tes hauj lwm. Uas hais tau tias, Nws tsis to taub dab tsi tshaj li tes hauj lwm uas Nws Tus Kheej yuav ua nyob rau tiam ntawd; tes hauj lwm tus Vajtswv uas yug los ua neeg coj los mas, muab ua lwm lo lus hais ces, muaj chaw kawg. Yog li ntawd, Nws tsuas ua tes hauj lwm ntawm tiam uas Nws nyob xwb thiab tsis ua lwm tes hauj lwm uas tsis muaj feem xyuam dab tsi rau Nws. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus tsis ua hauj lwm raws li tej kev xav los sis tej yog toog, tab sis ua haum raws lub sij hawm thiab lub ntsiab xwb. Tsis muaj leej twg coj los sis coj Nws kev li. Qhov tag nrho ntawm Nws tes hauj lwm mas yog Nws tus kheej kiag xwb—nws yog tes hauj lwm uas yuav tsum tau ua los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig uas yug los ua neeg, uas yog tag nrho tes hauj uas qhov kev yug los ua neeg coj los. Yexus tsuas ua hauj lwm raws li yam Nws Tus Kheej pom thiab hnov xwb. Muab ua lwm lo lus hais ces, tus Ntsujplig ua hauj lwm ncaj qha xwb; tsis cheem tsum rau cov tub xa xov los tshwm rau Nws thiab ua npau suav rau Nws, los sis ua kom muaj qhov kaj ci ntsa iab rau Nws thiab cia kom Nws pom. Nws ua hauj lwm ywj siab hlo thiab tsis muaj kev txwv li, uas yog vim hais tias Nws tes hauj lwm tsis yog ua raws li tej kev xav. Muab ua lwm lo lus hais ces, thaum Nws ua hauj lwm, Nws tsis yog xuas dub thiab khwv yees xwb, tab sis ua ntau yam tiav hlo yam kaj siab lug, ua hauj lwm thiab hais lus raws li Nws tus kheej tej tswv yim thiab yam Nws pom ntawm Nws ob lub qhov muag, muab kev txhawb rau txhua tus thwj tim uas caum raws Nws tam sim ntawd. Qhov no yog qhov sib txawv ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tib neeg tes hauj lwm: Thaum tib neeg ua hauj lwm, lawv nrhiav thiab xuas ub xuas no, yeej ib txwm xyaum thiab txhob txwm ua raws li lub hauv paus pua los ntawm lwm tus kom muaj kev to taub qhov tseeb tob zog xwb. Vajtswv tes hauj lwm mas yog txoj kev paj ntawm qhov Nws yog, thiab Nws ua tes hauj lwm uas Nws Tus Kheej yuav tsum ua. Nws tsis muab kev txhawb rau pawg ntseeg uas yog siv txoj kev paub los ntawm ib tug tib neeg twg tes hauj lwm li. Tab sis, Nws ua tes hauj lwm tam sim no raws li tib neeg tus yam ntxwv. Yog li ntawd, qhov ua hauj lwm li no mas yeej ywj siab zog lawm ntau txhiab zaus dua li tes hauj lwm uas tib neeg ua. Rau tib neeg ces, tej zaum nws haj tseem zoo li uas Vajtswv tsis ua raws li Nws tes dej num thiab ua hauj lwm li cas los xij raws Nws siab nyiam xwb—tab sis tag nrho tes hauj lwm Nws ua mas yog tshiab xwb. Txawm li ntawd los, koj yuav tsum paub tias tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas yeej tsis yog ua raws li tej kev xav li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tom qab Yexus tau ua tiav Nws tes hauj lwm ntawm qhov raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm, kiag thaum cov thwj tim uas caum raws Nws tau mus txog ib theem hauv lawv txoj kev paub kev pom lawm, ces lawv txawm xav tias Vajtswv hnub tab tom los, thiab tias lawv yuav ntsib nrog tus Tswv sai sai no. Qhov ntawd yog txoj kev xav uas lawv muaj, thiab rau lawv mas, txoj kev xav no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws li. Tab sis qhov tseeb tiag, tej kev xav hauv tib neeg mas tso siab tsis tau. Lawv xav tias tej zaum lawv twb mus yuav txog qhov kawg ntawm txoj kev lawm, los sis tias tag nrho tej lawv ua thiab raug txom nyem ntawd ces yeej yog Vajtswv npaj tseg lawm. Povlauj kuj hais tias nws twb mus txog qhov kawg ntawm nws txoj hau kev lawm thiab, tias nws tau tawm tsam txoj kev tawm tsam lawm, thiab muab ib lub kaus mom vaj ntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees cia rau nws lawm. Ntawd yog qhov nws xav xwb, thiab nws muab sau rau hauv ntau tsab ntawv thiab xa mus rau cov pawg ntseeg lawm. Tej kev ua zoo li ntawd yog los ntawm lub nra uas nws ris rau cov pawg ntseeg los, thiab yog li ntawd ces tus Vajntsujplig thiaj li tsis quav ntsej txog. Thaum Povlauj hais cov lus no, nws tsis muaj kev txawj xav li, los sis nws tsis xav tias tsam raug thuam li, thiab yog li nws ntseeg tias tej zoo li ntawd yeej yog li ib txwm muaj thiab yeej yog lawm, thiab tias tej ntawd yog los ntawm Vajntsujplig los. Tab sis muab saib los ntawm niaj hnub tam sim no, ces tej ntawd yeej tsis yog los ntawm Vajntsujplig los kiag li. Tej ntawd tsis muaj dab si li tab sis yog tib neeg tej tswv yim cuav xwb. Muaj ntau lub tswv yim cuav nyob rau hauv tib neeg, thiab Vajtswv yeej tsis cuab pob ntseg mloog rau tej ntawd li los sis nthuav tawm ib qho tswv yim dab tsi thaum tej ntawd tshwm sim tuaj li. Feem ntau ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm mas tsis yog ua los ntawm tib neeg tej kev xav—Vajntsujplig tsis ua hauj lwm rau hauv tib neeg tej kev xav tshwj tsis yog los ntawm lub sij hawm nyuaj heev, tsaus ntuj nti ua ntej Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, los sis lub caij nyoog thaum tsis tau muaj cov tub txib los sis cov neeg ua hauj lwm. Nyob rau theem ntawd Vajntsujplig tes hauj lwm muab tej yam kev xav uas tshwj xeeb rau tib neeg. Piv txwv li: Thaum tib neeg tsis muaj kev coj qhia ntawm Vajtswv cov lus, lawv muaj ib qho kev paub uas piav tsis tau txog txoj kev zoo siab thaum lawv thov Vajtswv; lawv muaj ib txoj kev xav txog txoj kev xyiv fab rau hauv lawv lub siab, thiab lawv nyob kaj siab lug thiab nyob siab tus yees. Kiag thaum lawv muaj txoj kev coj qhia ntawm cov lus lawm, lawv hnov kaj nrig rau hauv lawv lub siab, lawv muaj ib txoj kev xyaum ua raws rau hauv lawv tej kev ua, thiab tseeb tiag, lawv kuj muaj tej kev xav uas kaj siab lug thiab nyob siab tus yees thiab. Thaum tib neeg ntsib kev phom sij, los sis Vajtswv cheem kom lawv txhob ua tej yam, ces nyob hauv lawv lub siab mas lawv hnov txhawj xeeb thiab siab tsis tus li. Tag nrho tej no yog tej kev xav uas Vajntsujplig muab rau tib neeg. Txawm li cas los xij, yog tias ib qho chaw phom sij puag ncig twg ua rau muaj ib qho chaw ntshai, ua rau tib neeg rais los muaj kev nyuaj siab thiab poob siab heev li, ces qhov ntawd yog ib qho kev hais qhia kom pom txog kev ua neeg thiab tsis cuam tshuam rau Vajntsujplig tes hauj lwm li.

Tib neeg yeej ib txwm ua neej nyob hauv lawv tus kheej tej kev xav xwb, thiab yeej tau ua li no los tau ntau xyoo lawm. Thaum lawv muaj kev kaj siab nyob rau hauv lawv lub siab, lawv ua kiag (ntseeg lawv txoj kev txaus siab hlo ntawd tias yog ib txoj kev xav uas muaj kev kaj siab), thiab thaum lawv tsis muaj kev kaj siab nyob rau hauv lawv lub siab lawm, ces lawv tsis ua (ntseeg lawv txoj kev tsis xav ua dab tsi los sis tsis nyiam ua dab tsi ntawd tias yog ib txoj kev xav uas siab tsis tus li). Yog tias txhua yam mus zoo, ces lawv xav tias nws yog Vajtswv txoj kev xav. (Qhov tseeb tiag, nws yog tej yam uas yuav tsum mus tau zoo heev li, nov yog txoj kev cai uas ib txwm muaj ntawm txhua yam.) Thaum txhua yam tsis mus zoo, ces lawv xav tias nws tsis yog Vajtswv txoj kev xav lawm. Thaum lawv ntsib tej yam uas tsis mus zoo, ces lawv tsum lawm. Tej kev xav zoo li ntawd mas tsis raug lawm, thiab qhov ua raws li tej kev xav ntawd yuav ua rau muaj ntau qhov qeeb. Piv txwv li, yeej yuav muaj ntau yam nyuab hauv qhov muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws xwb xwb li thiab haj yam nyuab tshaj rau hauv qhov ua raws li Vajtswv txoj kev xav lawm thiab. Qhov paub ntau yam zoo mas yeej nyuab kawg. Ib yam li lo lus hais uas hais tias, “Txoj kev paub qhov zoo mas yeej tsis yooj yim taug.” Tib neeg mas muaj ntau txoj kev xav hauv lub neej uas muaj qab hau, ua rau lawv plam ppoob tas li thiab tsis paub tseeb txog ntau yam. Tsis muaj dab tsi meej tseeb rau tib neeg tshwj tsis yog tias lawv muaj cuab kav to taub tau qhov tseeb. Tab sis yog muab hais kom dav dav ces, thaum lawv ua los sis hais lus raws li lawv tej kev xav, tsuav nws tsis yog tej yam uas txhaum tej hauv paus ntsiab lus tseem ceeb xwb, ces tus Vajntsujplig yeej tsis tawm tsam kiag li. Nws zoo ib yam li lub “kaus mom vaj ntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees” uas Povlauj xav tias: Tau ntau lub xyoo lawm, yeej tsis muaj ib tug twg ntseeg tias nws tej kev xav ntawd yuam kev lawm, los sis Povlauj tus kheej xav tias nws tej kev xav ntawd yuam kev lawm. Tib neeg tej kev xav los qhov twg los? Qhov tseeb tiag mas, tej ntawd yog tej kev xav uas los ntawm lawv lub hlwb los xwb. Tej kev xav sib txawv yog muaj raws li tej chaw ib puag ncig uas sib txawv thiab tej xwm txheej uas sib txawv. Ntau zaus mas, tib neeg xaus lus li tib neeg txoj kev to taub los ntawm qhov kev khwv yees xwb, uas yog qhov ua rau muaj tib neeg tej kev xav ntau. Yam tsis paub txog nws li, tib neeg cia li nkag mus rau lawv tus kheej tej kev xaus lus uas to taub ntawd, thiab hauv txoj kev no, tej kev xav no thiaj li rais los ua yam uas tib neeg vam khom rau hauv lawv lub neej lawm; tej kev xav no rais los ua ib qho kev txhawb ntawm sab kev xav hauv lawv lub neej, xws li Povlauj lub “kaus mom vaj ntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees” los sis tus Tim Khawv Lis “txoj kev ntsib tus Tswv nyob rau saum nruab ntug.” Vajtswv yuav luag tsis muaj kev cheem tib neeg tej kev xav no, thiab yuav tsum cia lawv tsim kho raws li lawv xav. Hnub no, Kuv tau hais lus yooj yim txog ntau yam ntawm qhov tseeb rau koj lawm. Yog hais tias koj tsuas ua mus raws li koj tej kev xav xwb, ces tsis yog koj tseem ua neej nyob rau hauv txoj kev pom tsis meej thiab lod? Koj tsis lees txais cov lus uas tau npaj tseg meej meej rau koj lawm, thiab tsuas vam khom rau koj tus kheej tej kev xav tas li xwb. Hauv qhov no, koj tsis yog zoo li ib tug neeg dig muag uas kov ib tug ntxhw xwb lod? Thiab thaum kawg koj yuav tau txais dab tsi mas?

Tag nrho tes hauj lwm uas ua los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg rau niaj hnub no mas yeej yog tiag. Qhov no tsis yog tej yam uas koj hnov tau, los sis tej yam uas koj xav hauv nruab siab tau, haj yam tsis yog tej yam uas koj tuaj yeem khwv yees tau—nws tsuas yog tej yam uas koj yuav muaj peev xwm to taub tau thaum qhov tseeb tshwm sim los rau koj xwb. Tej thaum, txawm tias lawv ua, los koj yeej tseem tsis muaj cuab kav pom tau meej tseeb li, thiab tib neeg yeej yuav tsis to taub kom txog kiag thaum Vajtswv tus kheej ua kiag lawm mas thiaj li ua rau pom meej meej txog qhov tseeb tiag ntawm qhov uas tab tom tshwm sim tuaj xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd, muaj ntau lub tswv yim cuav ntawm cov thwj tim uas caum raws Yexus qab. Lawv ntseeg tias Vajtswv hnub tab tom los yuav txog thiab lawv yuav tuag tsis ntev no rau tus Tswv thiab muaj peev xwm mus ntsib tau nrog Tswv Yexus. Petus tos tau xya xyoo txwm nkaus vim txoj kev xav no—tab sis nws tseem tsis tau los txog thiab. Lawv xav tias lawv lub neej tau loj hlob paub tab lawm; tej kev xav nyob rau hauv lawv ntawd tau huaj vam thiab tej kev xav no tau rais los pom meej lawm, tab sis lawv tau ntsib tau pom ntau yam kev ua tsis tau thiab tsis muaj peev xwm ua tau mus. Lawv tus kheej yeej tsis paub tias muaj dab tsi tshwm sim li. Puas yog yam uas los ntawm tus Vajntsujplig los tiag tiag ntawd yeej ua tsis tau kom muaj tiav li? Tib neeg tej kev xav mas yeej tso siab tsis tau li. Vim hais tias tib neeg yeej muaj lawv tus kheej tej kev xav thiab tej tswv yim, lawv tsim muaj tej kev sib koom raws li lub ntsiab thiab tej yam ntxwv nyob rau lub sij hawm ntawd xwb. Qhov tseeb tiag ces, thaum muaj tej yam tshwm sim rau tib neeg txoj kev xav zoo, ces lawv muaj kev zoo siab heev dhau lawm thiab pab tsis tau tab sis tsim muaj ib txoj kev sib koom tes zoo. Qhov no yog raug rau cov “neeg txawj ntse” uas muaj kev paub thiab tswv yim siab, uas lawv tej kev sib koom mas haj yam muaj ntau ntxiv tom qab saib xyuas lub ntiaj teb los tau ntau xyoo lawm; yam lawv tsis paub txog li, tej ntawd tau kov yeej lawv lub siab thiab rais los ua lawv tej kev xav uas muaj zog tshaj plaws lawm, thiab lawv txaus siab hlo rau tej ntawd lawm. Thaum tib neeg xav ua tej yam, ces lawv mam li muaj tej kev xav thiab tej kev xav hauv nruab siab tshwm tuaj thiab lawv yuav xav tias tej ntawd yog lawm. Tom qab ntawd, thaum lawv pom tias tej ntawd yeej tsis muaj tshwm sim li, ces tib neeg paub tsis tau tias muaj dab tsi yuam kev lawm. Tej zaum lawv ntseeg tias Vajtswv tau hloov Nws txoj kev npaj lawm.

Nws yeej zam tsis tau qhov uas txhua tus tib neeg yeej muaj kev xav. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai ntawd muaj coob tus tib neeg kuj muaj tej yam kev xav thiab, tab sis tej kev yuam kev hauv lawv tej kev xav mas tshawg dua li cov tib neeg niaj hnub no. Qhov ntawd yog vim tias ua ntej ntawd, tib neeg muaj peev xwm saib tau rau Yehauvas qhov kev tshwm sim; lawv muaj cuab kav pom tau cov tub xa xov thiab lawv muaj tej npau suav. Cov tib neeg niaj hnub no tsis muaj peev xwm pom tau tej yog toog los sis cov tub xa xov lawm, thiab yog li ntawd ces tej kev yuam kev hauv lawv tej kev xav thiaj li tau hauj vam ntau tuaj lawm. Thaum cov tib neeg niaj hnub no hnov tias tej yam yeej yog lawm thiab muab coj los xyaum ua raws, ces Vajntsujplig tsis qhuab ntuas lawv, thiab lawv yeej muaj kev kaj siab lug rau sab hauv. Tom qab qhov tseeb lawm, nws tsuas yog los ntawm qhov kev sib raug zoo los sis qhov nyeem Vajtswv cov lus uas lawv pom tias lawv yuam kev lawm xwb. Ib qho ntawm qhov no ces yog hais tias tsis muaj cov tub xa xov twg yuav tshwm los rau tib neeg pom, tej npau suav mas tsawg heev, thiab tib neeg tsis pom dab tsi ntawm tej yog toog uas nyob saum ntuj li lawm. Lwm qhov ces yog hais tias Vajntsujplig tsis ntxiv Nws tej kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia rau tib neeg lawm; yeej tsis muaj ib qho ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm nyob rau hauv lawv li lawm. Yog li ntawd, yog tias tib neeg tsis noj thiab haus Vajtswv cov lus, tsis nrhiav qhov tseeb rau hauv txoj kev muaj qab hau, thiab tsis to taub txoj kev xyaum ua raws, ces lawv yuav tsis tau sau dab tsi li. Tej hauv paus ntsiab lus ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm ces yog li nram qab no: Nws tsis cuab pob ntseg mloog rau yam uas tsis muaj feem xyuam txog Nws tes hauj lwm; yog tias tej yam tsis yog nyob rau hauv tus ciaj cim ntawm Nws cheeb tsam, ces Nws yeej tsis txuam yuaj rau los sis txwv li, cia tib neeg tsim teeb meem dab tsi los sij raws li lawv siab nyiam. Koj coj li cas los xij raws li koj xav, tab sis hnub ntawd yuav los rau thaum koj pom koj tus kheej ceeb ntshai tag, thiab tsis paub dab tsi li. Vajtswv tsuas muaj ib lub siab ua hauj lwm rau hauv Nws tus kheej cev nqaij daim tawv xwb, yeej tsis cuam tshuam rau hauv tib neeg tes hauj lwm li. Tab sis, Nws txav deb ntawm tib neeg lub ntiaj teb, thiab ua tes hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua. Koj yuav tsis raug qhuab ntuas yog tias koj ua tej yam yuam kev hnub no, los sis koj tau txais phaj tshab yog tias koj ua tej yam zoo rau tag kis. Tej no yog noob neej tej teeb meem, thiab yeej tsis muaj ib qho kev txuas me me mus rau Vajntsujplig tes hauj lwm li—qhov no tsis nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm Kuv tes hauj lwm kiag li.

Nyob rau thaum lub sij hawm uas Petus tab tom ua hauj lwm, nws hais ntau cov lus thiab ua hauj lwm ntau. Nws puas mus tau tias tsis muaj ib yam ntawm qhov no li uas yog los ntawm noob neej lub tswv yim los li mas? Vim qhov los tag nrho ntawm Vajntsujplig los mas tsis muaj hnub ua tau li. Petus tsuas yog ib tug tsim tawm ntawm Vajtswv los xwb, nws yog ib tug ntseeg, nws yog Petus xwb, tsis yog Yexus, thiab nkawd ob lub ntsiab tseeb tsis yog zoo ib yam. Txawm tias Petus raug xa los ntawm Vajntsujplig los los xij, tsis yog txhua yam uas nws ua ntawd yog los ntawm Vajntsujplig los, vim nws yog, tag nrho txhua yam, ib tug tib neeg xwb. Povlauj los kuj hais ntau cov lus thiab sau tsawg tsawg tsab ntawv mus rau cov pawg ntseeg thiab, muaj qee tsab raug muab khaws cia rau hauv phau Vajluskub. Vajntsujplig tsis nthuav tawm ib lub tswv yim li, vim thaum ntawd yog lub sij hawm uas Povlauj tab tom raug Vajntsujplig siv. Nws tau txais tej yam kev ntsib kev pom thiab kev paub, thiab nws sau tej ntawd cia thiab muab tej ntawd mus rau nws cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas ntseeg tus Tswv. Yexus tsis muaj ib qho kev tawm tsam li. Vim li cas Vajntsujplig ho tsis cheem nws thaum lub sij hawm ntawd mas? Nws yog vim tias muaj qee qhov kev tsis dawb huv uas tshwm ntawm tib neeg txoj kev xav li ib txwm los; nws yog qhov zam tsis dhau li. Ntxiv rau qhov ntawd, nws tej kev ua mus tsis txog qhov uas yog ib qho kev cuam tshuam los sis kev tsim teeb meem. Thaum muaj qeem yam ntawm hom no ntawm noob neej tes hauj lwm, ces tib neeg pom tias yooj yim dua los lees txais. Qhia tias tej kev tsis dawb huv ntawm tib neeg txoj kev xav li ib txwm tsis cuam tshuam rau dab tsi li, ces lawv suav tias yeej zoo li ib txwm lawm. Muab ua lwm lo lus hais ces, cov tib neeg uas muaj txoj kev xav li ib txwm ntawd yeej yog muaj peev xwm xav li ntawd tag nrho. Thaum tib neeg ua neej nyob hauv cev nqaij daim tawv, lawv muaj lawv tus kheej txoj kev xav, tab sis tsis muaj kev muab tej no tshem tawm mus li. Txawm li cas los xij, tom qab qhov ntsib qhov pom Vajtswv tes hauj lwm tau ib ntus thiab to taub qee qhov tseeb lawm, yuav muaj tej kev xav no tsawg zuj zus lawm. Thaum lawv tau ntsib tau pom ntau yam lawm, lawv yuav muaj peev xwm pom tseeb thiab yog li ntawd yuav cuam tsuam yam ub yam no tsawg. Muab ua lwm lo lus hais ces, thaum tib neeg tej kev xav hauv nruab siab thiab tej kev xaus lus uas to taub ntawd raug qhia tias yuam kev lawm, ces lawv tej kev xav uas tsis zoo ntawd yuav muaj tsawg zuj zus mus. Cov uas ua lub neej hauv cev nqaij daim tawv puav leej muaj lawv tus kheej txoj kev xav, tab sis nyob rau rau thaum kawg, Vajtswv yuav ua kom lawv mus txog qhov uas lawv txoj kev xav ntawd yuav tsis muaj peev xwm tsim teeb meem rau lawv lawm, lawv yuav tsis vam khom rau tej niag kev xav no rau hauv lawv lub neej mus ntxiv lawm, lawv tus yeeb yam tiag tiag yuav loj hlob, thiab lawv yuav muaj peev xwm ua neej nyob los ntawm Vajtswv cov lus rau hauv qhov tseeb, thiab yuav tsis ua yam ub yam no uas pom tsis meej los sis qhuav qhawv lawm, thiab tom qab ntawd ces lawv yuav tsis ua yam ub yam no uas tsim muaj kev cuam tshuam lawm. Hauv txoj kev no, lawv tej niag tswv yim cuav yuav tsis muaj ntxiv lawm, thiab txij lub sij hawm no mus rau tom ntej lawv tej kev ua yuav yog lawv tus yeeb yam tiag tiag lawm xwb.

Qhov Dhau Los: Kev Xyaum Ua Raws (4)

Ntxiv Mus: Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (1)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No