Kev Xyaum Ua Raws (6)

Niaj hnub no, txawm yuav ua tau txoj kev xav uas Petus muaj los xij—tib neeg feem ntau tsis tuaj yeem ua tau txoj kev xav uas Povlauj muaj. Lawv haj tseem tsis muaj kev lees paub tus kheej ntawm Povlauj thiab. Txawm tias Povlauj ntaus ntog los ntawm tus Tswv vim hais tias nws tau tsim txom tus Tswv Yexus lawm los xij, tom qab no nws tau txiav txim siab los ua dej num thiab tau txom nyem rau tus Tswv. Yexus tau ua rau nws muaj mob, thiab tom qab ntawd, Povlauj tseem txom nyem los ntawm txoj kev muaj mob no txuas txiv thaum nws pib los ua dej num. Vim li cas nws thiaj li hais tias nws muaj ib tug pos rau hauv nws cev nqaij daim tawv? Tus pos, qhov tseeb tiag, ces yog tus mob—thiab rau Povlauj, nws yog ib qho kev qaug zog phem heev. Txawm tias nws tau sib zog ua dej num ntau npaum li cas los xij los sis nws tau txiav txim siab los kev txom nyem tau zoo li cas los xij, nws yeej tshem tsis tau tus pos ntawd tawm li. Tiam sis Povlauj yog tus muaj rab peev xwm zoo dua nej cov tib neeg niaj hnub tam sim no, thiab nws kuj muaj kev lees paub tus kheej thiab muaj txoj kev xav ntau dua nej lawm thiab. Tom qab Povlauj raug ntaus ntog los ntawm Yexus lawm, nws thiaj tau tso tseg kev tsim txom Yexus cov thwj tim lawm, thiab tau pib qhuab qhia thiab ntsib kev txom nyem rau Yexus. Thiab yam tshoov siab uas nws thev taus kev txom nyem yog dab tsi? Povlauj tau ntseeg tias, txij thaum nws tau pom qhov kaj loj lawm, nws yuav tsum hais lus tim khawv rau tus Tswv Yexus, yuav tsum tsis tsim txom Yexus cov thwj tim mus ntxiv lawm, thiab yuav tsum txhob tawm tsam Vajtswv txoj dej num mus ntxiv lawm. Povlauj yog ib tug ntawm cov muaj suab npe siab rau fab kev ntseeg. Nws muaj kev txawj ntse thiab tshaj lij heev, nws tau saib tsis taus rau cov neeg pes nrab, thiab muaj ib tug xeeb ceem tawv dua lwm tus tag nrho. Tab sis tom qab “qhov kev kaj loj” tau cig ntsa iab rau ntawm nws, nws thiaj muaj peev xwm los ua dej num rau tus Tswv Yexus, los npaj nws txoj kev txiav txim siab los txom nyem rau Vajtswv thiab muab nws tus kheej fij rau Vajtswv, thiaj li ua pov thawj qhia tau tias nws muaj kev txawj xav lawm. Thaum lub sij hawm uas nws tab tom tsim txom thiab ntes Yexus cov thwj tim, Yexus tau tshwm sim rau nws thiab tau hais rau nws tias: “Povlauj, vim li cas koj thiaj li tsim txom Kuv?” Povlauj thiaj li ntog kiag tam sim ntawd thiab hais tias: “Koj yog leej twg, tus Tswv?” Ib lub suab tau hais los saum ntuj los hais tias: “Kuv yog Yexus tus uas koj tsim txom.” Kiag thaum ntawd, Povlauj thiaj li tau tsim dheev los, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb nws thiaj li paub tias Yexus yog Khetos, tias Nws yog Vajtswv. “Kuv yuav tsum mloog lus. Vajtswv tau muab txoj hmoov hlub no rau kuv lawm—kuv tau tsim txom Nws lawm, tiam sis Nws tsis tau ntaus kuv ntog li, los sis Nws tsis tau foom phem rau kuv li. Kuv yuav tsum txom nyem rau Nws.” Povlauj tau lees tias nws tau tsim txom tus Tswv Yexus Khetos lawm thiab tam sim no tau tua Nws cov thwj tim lawm, qhov ntawd Vajtswv tseem tsis tau foom phem rau nws li, tab sis tau tsom qhov kaj ci ntsa iab rau nws. Qhov no ua rau nws tshoov siab kawg, thiab nws tau hais tias: “Txawm tias kuv tsis saib rau saum Nws lub ntsej muag los xij, kuv twb hnov Nws lub suab thiab tau pom Nws qhov kaj loj lawm. Tsuas yog tam sim no nkaus xwb kuv thiaj li pom tseeb tias Vajtswv hlub kuv tiag tiag li, thiab tias tus Tswv Yexus Khetos yog tus Vajtswv tiag uas muaj kev hlub tshua rau tib neeg thiab zam txim rau tib neeg tej kev txhaum mus tag ib txhis. Kuv pom tseeb tias kuv yog ib tug neeg txhaum.” Txawm tias, tom qab ntawd, Vajtswv tau siv Povlauj tej kev txawj los ua dej num los xij, hnov qab qhov no ib pliag tso. Nws qhov kev txiav txim siab thaum lub sij hawm ntawd, nws txoj kev xav ntawm kev ua neej, thiab nws txoj kev lees paub tus kheej—nej tsis muaj rab peev xwm ua kom tau tej yam no. Niaj hnub no, nej tsis tau txais qhov kev kaj no ntau los? Muaj pes tsawg leej neeg tsis tau pom tias Vajtswv tus moj yam yog ib qho ntawm kev muaj hwj chim tshaj, kev chim siab, kev txiav txim, thiab kev qhuab ntuas? Tej kev foom phem, tej kev sim siab, thiab kev tsim kho kom zoo tau tshwm sim ntau zaus rau tib neeg lawm—thiab yam uas lawv tau kawm yog dab tsi? Yam uas koj muab tau los ntawm qhov raug qhuab ntuas thiab raug saib xyuas yog dab tsi? Cov lus phem, kev sib ntaus sib tua, thiab kev txiav txim tau tshwm sim rau koj ntau zaus lawm, tiam sis koj tsis mob siab rau tej ntawd. Koj haj yam tsis muaj ib qho kev xav me me uas Povlauj muaj li—koj tsis yog tus xav tsis zoo tshaj plaws los? Nws kuj muaj ntau yam uas Povlauj tsis pom meej thiab. Nws tsuas paub qhov kev kaj uas ci ntsa iab rau ntawm nws xwb, tab sis tsis ras tias nws twb raug ntaus ntog lawm; nws tus kheej tau ntseeg tias tom qab qhov kev kaj uas ci ntsa iab rau ntawm nws lawm, nws yuav tsum muab nws tus kheej fij rau Vajtswv, txom nyem rau Vajtswv, ua txhua yam los pua kev rau tus Tswv Yexus Khetos, thiab muab tau cov ua txhaum ntau ntxiv kom raug txhiv los ntawm tus Tswv. Qhov no yog nws qhov kev txiav txim siab, thiab tsuas yog tib lub hom phiaj ntawm nws txoj dej num nkaus xwb—tab sis thaum nws tau ua dej num lawm, tus kab mob tseem tsis tawm ntawm nws mus li thiab, nyob nrog mus txog ntua thaum nws tuag kiag. Povlauj tau ua dej num ntau dua nees nkaum lub xyoos lawm. Nws txom nyem heev, thiab tau ntsib tau pom kev txim txom loj tshaj thiab ntau yam kev ceeb laj txom nyem loj, txawm li ntawd los, tseeb tiag, tej no tseem tsawg tshaj Petus tej kev sim siab lawm ntau heev. Cas yuav ntxim hlub tshua ua luaj li uas nej tsis muaj txoj kev xav ntawm Povlauj li ne? Yog zoo li no lawm, Vajtswv yuav ua txoj dej num loj tshaj rau hauv nej tau li cas?

Thaum nws qhia txoj moo zoo, Povlauj tau ntsib kev tsim txom loj tshaj. Txoj dej nws tau ua, nws qhov kev txiav txim siab, nws qhov kev ntseeg, kev coj ncaj, kev hlub, kev ua siab ntev, thiab kev txo hwj chim rau thaum lub sij hawm ntawd, thiab muaj lwm yam sab nraud uas nws tau ua neej, yeej siab dua nej cov tib neeg niaj hnub no lawm. Nyob rau hauv nej, yog muab nws hais kom nyaum dua qhov no, yuav tsis muaj kev paub hwm Vajtswv li; nej yuav tsis muaj kev xav los sis kev ua neeg. Nej tsis muaj ntau tiag tiag li! Yog li ntawd, lub sij hawm feem ntau, hauv yam uas nej ua neej nws tsis pom muaj kev paub hwm Vajtswv li, thiab tsis muaj tus duab ntawm kev lees paub tus kheej. Txawm tias Povlauj tau ntsib kev txom nyem muaj mob rau lub cev rau thaum lub sij hawm ntawd los xij, nws tseem thov Vajtswv tsis tseg thiab nrhiav: “Qhov mob no yog dab tsi tiag tiag? Kuv tau ua txoj dej num no tiav tag nrho rau tus Tswv lawm, vim li cas tus kab mob no thiaj li tsis tawm ntawm kuv mus ne? Nws puas yog tias Tswv Yexus tab tom sim kuv ne? Nws puas tau ntaus kuv ntog ne? Yog Nws tau ntaus kuv ntog lawm, ces kuv twb tuag lawm, thiab tsis muaj rab peev xwm ua txoj dej num rau Nws tau li lawm, los sis kuv tsis tau txais qhov kev kaj no ntau lawm. Nws kuj paub kuv qhov kev txiav txim siab lawm thiab.” Povlauj yeej ib txwm xav tias tus mob no yog Vajtswv tab tom sim nws xwb, tias ua kom nws txoj kev ntseeg thiab kev rau siab ntaug xwb—qhov no yog Povlauj tau pom nws li cas. Raws li qhov muaj tseeb, nws tus mob yog ib qho teeb meem txawv txawv uas seem los thaum tus Tswv Yexus ntaus nws ntog. Tau ua rau nws muaj kev xav nyuaj, thiab ua rau muaj kev ntxeev siab nyob rau hauv nws. Yog nej nrhiav pom nej tus kheej rau hauv Povlauj tej xwm txheej, nej yuav ua li cas? Nej puas tuaj yeem daws tau thiab muaj peev xwm ntsib kev txom nyem phim raws li Povlauj li? Niaj hnub no, yog qee yam mob tau ua rau nej muaj teeb meem, los sis ua rau nej ntsib ib qho kev sim siab loj, thiab nej yuav tsum ntsib kev txom nyem, leej twg thiaj li yuav paub tias nej yuav zoo li cas. Yog nej raug kaw rau hauv ib lub pob tawb noog thiab tau npaj rau nej xwm yeem ces yuav tsis ua li cas li. Tsis li ntawd ces nej yuav zoo li cov hma, tsis muaj ib qho zoo li kev ua neeg li. Yog li thaum nej ntsib kev txom nyem me me los sis muaj kev nyuaj siab me me, nws yeej zoo rau nej; yog tau muab lub sij hawm rau nej yooj yooj yim nej yuav raug puas tsuaj, thiab ces nej yuav raug tiv thaiv tau li cas? Niaj hnub no, nws yog vim hais tias nej raug qhuab ntuas, raug txiav txim, thiab raug foom phem tias tau muab kev tiv thaiv rau nej lawm. Nws yog vim hais tias nej tau raug txom nyem ntau tshaj qhov uas nej tau raug tiv thaiv lawm. Yog tsis li ntawd ces, nej yeej poob mus rau hauv qhov kev puas ntsoog los ntev lawm. Qhov no tsis yog txhob txwm ua tej yam kom nyuaj rau nej—tib neeg tus yeeb yam yeej hloov nyuaj, thiab yog li ntawd nws yuav tsum hloov kom tau lawv tej moj yam. Niaj hnub no, nej tseem tsis muaj txoj kev xav los sis kev txawj xav li Povlauj muaj, los sis nej tseem tsis muaj nws qhov kev lees paub tus kheej li. Nej yuav tsum raug nias qee tas li, thiab nej yuav tsum raug qhuab ntuas tas li thiab raug txiav txim txhawm rau kom tsa nej tej ntsujplig sawv los. Kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim yog yam zoo tshaj plaws rau nej txoj sia. Thiab thaum tsim nyog, kuj yuav tsum muaj kev qhuab ntuas qhov tseeb rau nej thiab; tsuas yog li ntawd nkaus xwb nej thiaj li zwm tau puv npo. Nej tej yeeb yam zoo li ntawd tsis muaj kev qhuab ntuas thiab kev foom phem, nej yuav tsis txaus siab nyo nej lub taub hau kom qis, tsis txaus siab zwm rau. Yog tsis muaj qhov tseeb rau nej pom kiag ntawm ob lub qhov muag, yuav tsis muaj qhov ua tau los. Nej qeeb tiag tiag li thiab tsis tsim nyog rau tus yam ntxwv no li os! Yog tsis muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nws yuav nyuaj rau nej los kov kom yeej, thiab nyuaj rau nej los ua kom muaj yeej rau kev coj tsis ncaj ncees thiab kev tsis mloog lus. Nej tus yeeb yam qub raug cog ruaj khov tob heev lawm. Yog nej raug tso rau ntawm lub zwm txwv, nej yuav tsis paub txog nej qhov chaw hauv lub qab ntuj khwb li, thiab haj yam tsis paub tias nej mus qhov twg. Nej tseem tsis paub tias nej los qhov twg los, yog li nej tuaj yeem paub tus Tswv ntawm txoj kev tsim tau li cas? Yog tsis muaj kev qhuab ntuas thiab kev foom phem ntawm niaj hnub no kom ncav sij hawm, nej hnub kawg yuav tsum los txog ntev lawm. Qhov ntawd tsis muaj dab tsi hais txog ntawm nej txoj hmoo li—qhov ntawd tseem tsis yog nyob rau hauv kev phom sij los? Yog tsis muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ncav sij hawm, leej twg yuav paub tias nej qhov khav theeb yuav loj hlob li cas, thiab nej yuav raug puas ntsoog li cas. Qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim no tau coj nej los txog rau niaj hnub no, thiab lawv tau tshwj tseg nej qhov kev muaj nyob lawm. Yog tseem siv tib hom tswv yim qhia “kev txawj ntse” rau nej zoo ib yam li nej “leej txiv” li, ces leej twg thiaj li yuav paub yam uas nej yuav tsum to taub txog! Nej yeej tsis muaj rab peev xwm tswj thiab xav txog rau ntawm nej tus kheej li. Vim cov tib neeg zoo li nej, yog nej tsuas caum raws thiab tsuas mloog lus xwb yam tsis ua rau muaj ib qho kev tab kaum los sis kev cuam tshuam li, Kuv tej hom phiaj yuav raug ua tiav hlo. Nej tsis tau lees txais kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntawm niaj hnub no kom tau zoo dua qub los? Nej puas muaj lwm yam kev xaiv lawm? Thaum Povlauj tau pom tus Tswv Yexus tab tom hais lus thiab ua dej num, nws tseem tsis ntseeg li thiab. Dhau ntawd lawm, tom qab tus Tswv Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab dhau ntawd tau raug tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los, nws thiaj tau paub qhov tseeb no, tiam sis nws tseem pheej tsim txom thiab tawm tsam txuas ntxiv. Qhov no txhais tau tias yog txhob txwm ua txhaum, thiab yog li nws thiaj li raug ntaus ntog. Thaum xub thawj, nws yeej paub lawm tias muaj ib tug Vajntxwv nyob rau ntawm cov neeg Yudais uas raug hu ua Yexus, nws tau qhov no lawm. Tom qab ntawd, thaum nws tau muab cov lus qhia rau hauv lub tuam tsev thiab tau qhuab qhia mus thoob plaws daim av, nws tau tawm tsam Yexus, muab hlob tsis kam mloog ib tug tib neeg lus li. Tej no dhau los ua ib yam tav kev loj tshaj plaws rau txoj dej num thaum lub sij hawm ntawd. Thaum Yexus tab tom ua dej num, Povlauj tsis tsim txom ncaj qha thiab tsis ntes tib neeg, tab sis tau siv kev qhuab qhia thiab cov lus los rhuav tshem Yexus txoj dej num. Dhau ntawd lawm, tom qab tus Tswv Yexus Khetos raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm, nws txawm pib ntes cov thwj tim, maj nrawm nroos mus ntawm ib lub chaw mus rau ib lub chaw thiab ua txhua yam raws li qhov nws tuaj yeem tsim txom rau lawv tau. Tsuas yog tom qab “qhov kev kaj” tau ci ntsa iab rau ntawm nws lawm xwb nws thiaj li mam tsim los thiab mam paub kev khuv xim tshaj. Tom qab nws raug ntaus ntog lawm, nws tus mob yeej tsis tso nws tseg li. Tej thaum, nws hnov tau tias nws qhov kev muaj mob tau loj hlob zuj zus tuaj lawm, thiab tsis muaj peev xwm tawm tau ntawm lub txaj mus lawm. Nws xav tias: “Muaj dab tsi tshwm sim lawm ne? Kuv puas tau raug ntaus ntog tiag tiag?” Tus mob yeej tsis tso nws tseg li lawm, thiab qhov muaj tus mob no twb yog vim los ntawm nws tau ua dej num ntau heev lawm. Nws tuaj yeem hais tau tias Yexus tau tso tus mob no rau Povlauj lawm vim nws qhov kev khav theeb thiab kev txhob txwm; nws yog ib qho kev rau txim rau Povlauj, tab sis nws kuj tau muab Povlauj tej kev txawj coj los siv rau hauv Vajtswv txoj dej num thiab, kom Nws txoj dej num raug nthuav dav ntxiv. Raws li qhov muaj tseeb, nws tsis yog Vajtswv txoj kev xav cawm Povlauj, tab sis yog siv nws xwb. Tiam sis Povlauj tus moj yam yeej khav theeb thiab txhob txwm dhau heev lawm, thiab yog li thiaj tau tso ib “tug pos” rau hauv nws. Thaum kawg, txog lub sij hawm uas Povlauj ua nws txoj dej num tiav lawm, tus mob pheej tseem tsim txom loj tshaj rau nws tsis tseg li, thiab thaum nws txoj dej num xaus lawm, nws muaj peev xwm los hais tau cov lus “Kuv tau tawm tsam nyob rau ib qho kev sib ntaus uas zoo heev lawm, kuv tau taug kuv txoj kev los xaus lawm, kuv tau khaws txoj kev ntseeg tseg lawm: Txij no mus ces yuav muaj ib lub kaus mom vajntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees npaj tseg rau kuv”—uas nws tau hais tias vim nws tsis paub Vajtswv txoj dej num. Muaj coob leej nyob rau ntawm nej zoo ib yam li Povlauj thiab, tab sis yog nej muaj siab tiag caum raws kom mus kawg txoj kev, nej yuav tsis raug tsim txom. Peb yuav tsis tham, rau ntawm no, tej hau kev uas Povlauj ntxeev siab thiab tawm tsam; cia peb saib xyuas feem uas nws ua zoo thiab ntxim qhuas tseg xwb: Nws muaj ib txoj kev xav, thiab tom qab tau txais “qhov kev kaj” ib zaug lawm, nws muaj peev xwm fij nws tus kheej rau Vajtswv thiab txom nyem rau Vajtswv tau. Qhov no yog ib qho muaj zog ntawm nws. Txawm li cas los xij, yog muaj cov uas ntseeg tias vim nws tau muaj ib qho muaj zog lawm nws thiaj li yog tus tau txais koob hmoov, yog lawv xav tias nws tsis tsim nyog raug qhuab ntuas, ces tej no yog cov lus ntawm cov tib neeg uas tsis muaj kev txawj xav.

Thaum thov Vajtswv thiab nyeem Vajtswv cov lus, coob tus neeg hais tias lawv yeej txaus siab zwm rau Vajtswv, tab sis dhau ntawd ces cia li dhau mus ua rau tus kheej ntiag tug lawm, thiab tsis muaj kev xav dab tsi txog nws lawm. Vajtswv cov lus raug hais zaum tas zaum thiab, nthuav tawm ib txheej zuj zus tawm los, thiab tsuas yog txheej nyob puag hauv qab kawg nkaus ntawm tib neeg nkaus xwb thiaj li raug qhia tshwm txog qhov lawv “nrhiav kev thaj yeeb” thiab dhau los tsab ntse thiab txhob txwm tsawg, nyiaj taus kev khav theeb tsawg. Nrog rau nej tej yam ntxwv uas nej coj li niaj hnub no, nej tseem yuav raug ntaus thiab raug qhia tshwm phem tshaj, thiab raug txiav txim kom ntxaws ntxaws, kom nej tsis muaj sij hawm ua pa sib cuag ncua kiag li. Rau nej, nws zoo dua rau kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim txhob tso nej mus, thiab txoj kev rau txim thiab kev foom phem yuav tsis tawm ntawm nej mus li, ua rau nej pom tias Vajtswv txhais tes ntawm tej kev cai tswj fwm yeej tsis ncaim ntawm nej mus li. Nws tsuas zoo ib yam li thaum Tiam Muaj Kev Cai xwb, thaum Aloo pom tias Yehauvas yeej tsis tso nws tseg li (yam uas nws pom yog Yehauvas txoj kev qhia thiab kev tiv thaiv xwm yeem; Vajtswv txoj kev qhia uas nej tau pom niaj hnub no yog kev qhuab ntuas, kev foom phem, thiab kev txiav txim), niaj hnub no Yehauvas txhais tes ntawm tej kev cai tswj fwm tsis tso nej tseg, ib yam nkaus thiab. Txawm li cas los xij, nws muaj ib yam uas nej tuaj yeem tso siab tau txog: Txawm tias nej yuav tawm tsam, ntxeev siab, thiab muab kev txiav txim li cas los xij, nws yuav tsis muaj dab tsi ua rau mob txog koj cev nqaij daim tawv. Tab sis yog muaj cov tib neeg uas muaj kev tawm tsam thiab cuam tshuam rau txoj dej num heev dhau lawm los, qhov no yeej tsis lees txais tau; nws muaj ciaj ciam txwv. Txhob tab kaum los sis cuam tshuam lub neej ntawm pawg ntseeg, thiab txhob tab kaum tus Vajntsujplig txoj dej num. Hos feem dej num seem ces, koj tuaj yeem ua tau raws li yam uas koj xav ua. Yog koj hais tias koj tsis xav caum raws txoj sia thiab xav tig rov qab mus rau lub ntiaj teb, ces kav tsij maj nroos thiab mus! Nej tuaj yeem ua yam uas nej xav ua yog nws tsis cuam tshuam rau Vajtswv txoj dej num. Tiam sis nws muaj ib yam ntxiv uas koj yuav tsum tau paub: Thaum kawg, cov neeg uas lom txwm ua txhaum yuav raug muab ntiab tawm mus tag nrho. Niaj hnub no, tej zaum koj yuav tsis tau raug yws, tab sis thaum kawg, tsuas yog ib feem ntawm cov tib neeg thiaj li muaj peev xwm hais lus tim khawv tau xwb—thiab cov seem tag nrho ntawd yuav poob rau hauv kev phom sij. Yog koj tsis xav yog tus ntws mus rau qhov no, ntawd yog qhov zoo. Cov tib neeg niaj hnub no yeej thev taus; Kuv tsis muaj ciaj ciam txwv koj, ua kom koj txhob ntshai txog kev rau txim rau tag kis. Tab sis yog koj ntws los rau qhov no lawm, koj yuav tsum hais lus tim khawv, thiab koj yuav tsum raug rau txim. Yog koj xav tsis kam lees txais nws thiab xav tig rov qab mus rau lub ntiaj teb, ntawd yog qhov zoo—tsis muaj leej twg cheem koj li! Tab sis yog koj ua txoj dej num uas ntxim rhuav pov tseg thiab cuam tshuam Vajtswv txoj dej num, yuav tsis tuaj yeem zam txim qhov ntawd rau koj hlo li! Yog yam uas koj ob lub qhov muag pom kiag thiab koj ob lub pob ntseg hnov txog cov tib neeg uas raug rau txim, thiab cov tsev neeg uas raug foom phem—nws muaj tej ciaj ciam txwv thiab tej ciaj ciam rau tag nrho ntawm qhov no. Tus Vajntsujplig tsis lam tau lam ua tej yam no ua dag ua dig li. Nyob rau ntawm tej kev txhaum uas nej tau ua ntawd, yog nej yeej tau mob siab hlo thiab tau ua raws li nej tus kheej txoj kev ncaj ncees lawm, nej cov ntawm ko leej twg thiaj li muaj peev xwm muaj sia nyob? Tag nrho nej txhua tus yuav ntsib kev txom nyem puas tsuaj huv tib si, thiab tsis muaj nej leej twg ntawm ko yuav muaj qhov tshwm sim uas zoo li. Tiam sis niaj hnub no, coob tus neeg yeej raug saib nrog rau txoj kev thev taus lawm. Txawm tias nej txiav txim, ntxeev siab, thiab tawm tsam los xij, tsuav yog nej tsis tab kaum lawm xwb, ces Kuv yuav ntsib nej nrog lub ntsej muag luag ntxhis. Yog nej yeej caum raws txoj sia tiag tiag, ces nej yuav tsum tau txais kev rau txim me me, thiab nej yuav tsum nyiaj taus qhov mob ntawm kev ncaim mus ntawm yam uas nej hlub mus rau ntawm lub rooj phais mob; koj yuav tsum nyiaj taus qhov mob, ib yam nkaus li Petus tau lees txais tej kev sim siab thiab ntsib kev txom nyem. Niaj hnub no, koj twb los ua ntej rau ntawm lub rooj ntawm kev txiav txim lawm. Nyob rau yav tom ntej, koj yuav tsum mus rau ntawm “lub tshuab rau txim txiav caj dab,” uas yuav yog thaum nej muab nej tus kheej “fij rau.”

Thaum txog theem kawg ntawm txoj dej num hauv tiam kawg, tej zaum koj yuav ntseeg tias Vajtswv yuav tsis rhuav tshem koj cev nqaij daim tawv, thiab nws tuaj yeem hais tau tias koj yuav tsis ntsib ib qho kev muaj mob li txawm tias koj tawm tsam Nws thiab txiav txim rau Nws los xij—tab sis thaum Vajtswv cov lus hais nchav los rau ntawm koj, thaum koj txoj kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam thiab koj lub ntsej muag phem raug qhia tshwm tag nrho lawm, koj yuav tsis muaj peev xwm nkaum tau lawm. Koj yuav pom tias koj tus kheej muaj kev ntshai, thiab muaj ib qho kev puas. Niaj hnub no, nej yuav tsum muaj ib qho kev xav me me. Txhob ua lub luag hauj lwm ntawm tus neeg phem uas tawm tsam thiab ntxeev siab rau Vajtswv. Koj yuav tsum tig koj sab nrab qaum rau koj tej qub caj ces; qhov no yog tus yeeb yam uas koj yuav tsum muaj, thiab qhov no yog kev ua neeg uas koj tsim nyog muaj. Koj ib txwm tsis muaj rab peev xwm tso koj tus kheej tseg rau tej kev cia siab yav tom ntej los sis tej kev zoo siab xyiv fab rau niaj hnub no. Vajtswv hais tias: “Thaum nej tseem tuaj yeem ua tau txhua yam los caum raws Kuv thiab caum raws qhov tseeb, Kuv yeej yuav ua kom nej zoo tiav log xwb xwb li. Thaum nej raug ua zoo tiav log lawm, nej yuav muaj ib lub hom phiaj zoo heev—nej yuav raug coj nkag los rau hauv Kuv lub teb chaws los xyiv fab txais tej koob hmoov nrog Kuv.” Tau cog lus tseg ib lub hom phiaj zoo rau nej lawm, tiam sis tej kev cheem tsum ntawm nej yeej tsis tsawg li. Nws kuj muaj ib tug yam ntxwv thiab: Txawm tias nej tau kov yeej los sis raug ua kom zoo tiav log li cas los xij, niaj hnub no nej yuav tsum raug rau txim qee yam thiab ntsib qee yam kev txom nyem; nej yuav tsum raug ntaus thiab raug qhuab ntuas; nej yuav tsum mloog Kuv cov lus, caum raws Kuv txoj hau kev, thiab ua Vajtswv txoj kev xav—qhov no yog yam uas nej cov tib neeg yuav tsum tau ua. Txawm tias koj yuav caum raws li cas los xij, koj yuav tsum hnov txoj hau kev no kom meej meej. Yog koj muaj kev nkag siab tseeb tiag, ces koj muaj peev xwm caum raws txuas mus ntxiv. Yog koj ntseeg tias tsis muaj kev cia siab los sis tsis muaj kev vam khom rau ntawm no lawm, ces koj muaj peev xwm mus tau. Tej lus lus no yeej muab hais meej meej rau koj lawm, tab sis yog koj xav mus tiag tiag, qhov no tsuas qhia tau tias koj tsis muaj kev xav ib qho me me kiag li; qhov kev ua ntawm koj no yeej ua pov thawj qhia tau tias koj yog ib tug dab lawm. Txawm koj hais tias koj yuav tawm mus tag nrho ntawm Vajtswv tej kev coj kev qhia los xij, nyob rau ntawm koj cev nqaij daim tawv thiab yam uas koj ua neej, koj tseem nyob rau hauv qab Ntxwgnyoog lub hwj chim. Txawm tias Ntxwgnyoog kuj nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes thiab los xij, koj tus kheej tseem yog Ntxwgnyoog li thiab tseem tsis raug cawm los ntawm Vajtswv tiag tiag, vim koj tseem nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Koj yuav tsum tau caum raws li cas thiaj li yuav raug cawm dim? Qhov kev xaiv yog koj li—koj yuav tsum xaiv txoj kev uas koj yuav tsum tau taug. Thaum kawg, yog koj tuaj yeem hais tau tias: “Kuv tsis muaj qhov zoo dua lawm, kuv pauj Vajtswv txoj kev hlub rov qab nrog kuv txoj kev xav, thiab yuav tsum muaj ib qho kev ua neeg me me. Kuv tsis tuaj yeem ua tau zoo tshaj lawm, los sis kuv rab peev xwm yeej tsis siab ntxiv tau lawm; kuv tsis to taub tej zeem muag thiab lub ntsiab ntawm Vajtswv txoj dej num. Kuv tsuas pauj Vajtswv txoj kev hlub rov qab nkaus xwb, kuv ua yam uas Vajtswv hais, thiab kuv ua tag nrho yam uas kuv tuaj yeem ua tau. Kuv ua kuv tes dej num kom raug zoo raws li Vajtswv ib tug neeg,” ces Kuv thiaj li hnov zoo siab hlo. Qhov no yog lus tim khawv siab tshaj plaws ntawm qhov koj muaj peev xwm. Qhov no yog tus qauv cheem tsum siab tshaj plaws ntawm ib feem ntawm tib neeg: kev ua tes dej num ntawm Vajtswv ib tug neeg. Tsuas ua kom ntau raws li koj rab peev xwm ua tau xwb; tej kev cheem tsum ntawm koj yeej tsis siab kiag li. Tsuav koj ua txhua yam uas koj tuaj yeem ua tau xwb, ces qhov no thiaj li yog koj qhov lus tim khawv.

Qhov Dhau Los: Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (4)

Ntxiv Mus: Kev Xyaum Ua Raws (7)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No