Kev Xyaum Ua Raws (7)

Nej qhov kev ua neeg tsis muaj txaus kiag li, nej lub neej qis dhau heev lawm thiab phem dab tuag xwb, nej tsis muaj qhov kev ua neeg li, thiab nej tsis muaj kev nkag siab txaus. Qhov ntawd yog qhov vim li cas nej thiaj li yuav tsum npaj nej tus kheej kom muaj tej yam ntawm kev ua neej. Thaum muaj kev xav, kev muaj qab hau, thiab kev nkag siab tob lawm; paub tias yuav hais li cas thiab xam pom tej yam li cas; mob siab rau txoj kev huv; coj zoo li ib tug tib neeg zoo—tej no yog tag nrho tej yeeb yam ntawm txoj kev txawj ntse ntawm kev ua neej. Thaum nej coj tau raug tsim nyog rau tej yam no lawm, ces nej raug xam tias muaj ib theem kev lees paub ntawm kev ua neeg lawm. Nej kuj yuav tsum npaj nej tus kheej rau lub neej sab ntsujplig thiab. Nej yuav tsum paub tag nrho ntawm Vajtswv txoj dej num nyob hauv lub ntiaj teb thiab muaj kev ntsib kev pom txog Nws cov lus. Koj yuav tsum paub tias yuav mloog lus rau Nws tej kev npaj li cas thiab yuav tsum ua kom tau tes dej num ntawm ib tug neeg tau puv npo li cas. Tej no yog ob tug xeeb ceem ntawm yam uas koj yuav tsum paub qhov tseeb rau niaj hnub no—kev npaj kom yus tus kheej paub rau ib txoj sia ntawm kev ua neeg, thiab xyaum ua raws rau ib txoj sia ntawm sab ntsujplig. Ob yam no yeej tseem ceeb.

Ib txhia tib neeg ruam: Lawv tsuas paub npaj rau lawv tus kheej kom muaj tej yeeb yam ntawm kev ua neeg nkaus xwb. Tsis pom muaj qhov txhaum nyob rau hauv lawv tus duab li; tej uas lawv hais thiab lawv tus xeeb ceem hais lus yeej tsim nyog lawm, thiab lawv tej khaub ncaws muaj meej mom thiab tsim nyog kawg. Tab sis sab hauv ces qhuav qhawv xwb; lawv tsuas muaj qhov kev ua neej raws sab nraum cev nqaij daim tawv nkaus xwb. Nws muaj ib txhia uas tsuas tsom ntsoov rau yam yuav noj, yam yuav hnav, thiab yam yuav hais nkaus xwb. Nws tseem muaj cov uas tsom ntsoov tshwj xeeb rau tej yam xws li kev so plag tsev, kev tsim ua txaj, thiab kev tu ub tu no. Tej zaum lawv yuav xyaum ua raws tau zoo rau tej yam no, tab sis koj yog tus raug hais kom los tham txog lawv txoj kev paub ntawm Vajtswv txoj dej num ntawm tiam kawg, los sis ntawm txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, los sis tej kev sim siab thiab kev tsim kho kom zoo, lawv ua rau pom tias tsis muaj ib qho kev ntsib kev pom me me kiag li. Koj yuav nug lawv tias: “Koj puas muaj ib qho kev to taub ntawm Vajtswv txoj dej num thaum chiv thawj rau saum lub ntiaj teb? Txoj dej num ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg niaj hnub no sib txawv ntawm txoj dej num ntawm Yexus li cas? Sib txawv ntawm Yehauvas txoj dej num li cas? Nkawv puas yog ib tug Vajtswv xwb? Nws puas yog coj ib qho xaus los rau tiam no, los sis los cawm tib neeg ntiaj teb?” Tab sis cov tib neeg zoo li no tsis muaj dab tsi hais txog tej xwm txheej no li. Ib txhia kho kom lawv tus kheej zoo nkauj, tab sis tsuas yog sab nraum daim tawv nkaus xwb: Cov nkauj muam kho kom lawv tus kheej zoo nkauj cuag li tej paj ntoos thiab cov kwv tij hnav tej ris tsho zoo nkauj cuag li tej tub huab tais los sis cov tub hluas nplua nuj. Lawv tsuas txhawj txog sab nraud nkaus xwb, zoo ib yam li yam uas lawv noj thiab hnav; sab hauv ces, lawv tsis muaj dab tsi hlo li thiab tsis muaj kev paub txog Vajtswv ib qho me me hlo li. Lub ntsiab nyob rau hauv qhov no yog dab tsi? Thiab dhau ntawd muaj ib txhia hnav tej ris tsho zoo nkaus li tej neeg txom nyem thov khawv xwb—lawv zoo kiag li cov neeg qhev Neeg Es Xias Sab Hnub Tuaj! Nej tseem tsis to taub yam uas Kuv thov txog nej tiag tiag li los? Sib tham rau ntawm nej tus kheej tias: Yam uas nej muab tau yog dab tsi tiag? Nej twb tau ntseeg rau Vajtswv los tau tag nrho npaum no xyoo lawm, thiab tiam sis qhov no yog qhov nej tau sau xwb—nej tsis txaj muag li los? Nej tsis txaj muag los? Nej tau caum raws txoj hau kev tseeb rau tag nrho tej no los tau npaum no xyoo lawm, tiam sis niaj hnub no nej tus yeeb yam tseem qis dua tus noog daj lawm thiab! Saib cov neeg hluas nkauj nyob rau ntawm nej cov ko, nej tej ris tsho thiab pleev ntsej muag mas zoo nkauj kawg, yog muab nej ib tug piv rau ib tug—thiab yam uas nej muab piv yog dab tsi? Nej kev lom zem los? Tej uas nej xav tau los? Nej puas xav tias Kuv yuav tsum los nrhiav tej qauv? Nej tsis muaj kev txaj muag li os! Nej txoj sia nyob qhov twg lawm? Yam uas nej caum raws tsis yog nej tus kheej txoj kev ntshaw luam thuam los? Koj xav tias koj zoo nkauj zoo nraug heev, tab sis txawm koj yuav hnav tej ris tsho zoo nkauj rhib xwb los xij, koj puas yog ib tug kas nqus ntshav, yug rau hauv ib pawg quav tsiaj tiag tiag mas? Niaj hnub no, koj muaj hmoov zoo siab xyiv fab rau tej koob hmoov los saum ntuj los tsis yog vim ntawm koj lub ntsej muag zoo nkauj, tab sis yog vim ntawm Vajtswv tsim ib qho kev zam los txhawb tsa koj. Puas yog koj tseem tsis paub meej tias koj los qhov twg los? Thaum hais txog txoj sia, koj kaw koj lub qhov ncauj thiab tsis hais dab tsi li, coj tus yeeb yam piav tes nkaus xwb, tiam sis koj muaj qhov zoo uas hnav ris tsho rau koj tus kheej kom zoo saib! Txawm tias koj tsis siv hmoov dawb rau koj lub ntsej muag los xij! Thiab ntsia rau ntawm cov hluas nkauj mos ntawm nej cov ko, txiv neej los sis poj niam, puas muab nej txoj kev xav fij tau txhua hnub? Nej puas paub tus uas nej tus kheej nyob tos yug nej? Saib rau ntawm nej cev ris tsho, saib rau ntawm yam uas nej tau txais txiaj ntsim rau hauv nej ob txhais tes, txhuam koj lub plab—dab tsi yog yam uas koj tau los ntawm tus nqi roj ntshav thiab tej fws uas koj tau them tag nrho los tau npaum no lub xyoo ntawm txoj kev ntseeg no? Koj tseem xav tias koj tab tom tawm mus ncig ua si, koj tseem xav tias yuav muab koj tej ntxhiab tsw ntawm cev nqaij daim tawv ntxuav kom zoo nkauj tuaj—tej kev caum raws tsis muaj dab tsi hlo li os! Koj tsuas raug ua kom yog ib tug neeg dog dig xwb, tiam sis niaj hnub no koj tsis dog dig li, koj yog tus quav tshuaj muaj yees lawm. Ib tug neeg zoo li no tseem muaj cuab kav los ntawm Kuv xub ntiag tau li cas? Ib qho kev ua neeg zoo li no, ua rau koj qhuas ntxhias thiab khav ntxhias tias koj cev nqaij daim tawv, kev ua neej nyob rau hauv tej kev plees kev yi ntawm cev nqaij daim tawv tas li—koj tsis yog ib tug xeeb leej xeeb ntxwv ntawm cov dab phem qias neeg thiab cov ntsujplig phem los? Kuv yuav tsis tso cai cia ib tug neeg qias neeg nyob mus ntev li! Thiab txhob xav tias Kuv yuav tsis paub yam uas koj xav rau hauv koj lub siab. Koj yuav cia koj txoj kev plees kev yi thiab koj cev nqaij daim tawv nyob kom raug tswj ruaj khov, tab sis Kuv tseem tsis paub tej kev xav zais nyob hauv koj lub siab li los? Ua cas Kuv thiaj li tsis paub txhua yam uas koj ob lub qhov muag ntshaw? Nej tsis yog cov hluas nkauj mos uas ua kom nej tus kheej zoo nkauj rau hauv nej cev nqaij daim tawv los? Cov txiv neej muaj txiaj ntsim dab tsi rau ntawm nej cov ko xwb? Lawv puas cawm tau nej tiag los ntawm qhov kev txom nyem nyob hauv dej hiav txwv? Vim cov tub hluas hnav ris tsho zoo nraug ntxiag li nej cov ntawm ko, nej cev ris tsho ua rau nej tus kheej ntxim zoo li yog tus txiv neej mos muag thiab ntxim hwm, tab sis qhov no tsis yog raug tawm qauv los ua kom nej rau siab ntso saib xwb los? Leej twg ntawm nej cov ko ua li no? Poj niam muaj txiaj ntsim dab tsi rau nej? Tej ntawd tsis yog lub hauv paus ntawm nej qhov kev txhaum los? Nej cov txiv neej thiab cov poj niam Kuv twb tau hais ntau lo lus rau nej lawm, tiam sis nej tsuas ua tau ib qho me me ntawm tej ntawd xwb. Nej ob lub pob ntseg yeej hnov lus, nej ob lub qhov muag yeej pom tsis khav zuj zus, thiab nej lub siab yeej tsis muaj dab tsi li tab sis muaj kev plees kev yi nyob rau hauv nej lub cev nkaus xwb, tej ntawd ua rau koj mag ntxiab, tsis tuaj yeem khiav dim. Leej twg thiaj li xav mus ze rau ntawm txhua qhov txhia chaw uas muaj nej tej kas nqus ntshav, nej puas yog cov nti rau hauv qhov kev qias neeg thiab av nkos? Txhob hnov qab tias nej yeej tsis muaj dab tsi ntau dua cov uas Kuv tau tsa ntawm pawg quav tsiaj los, uas nej yeej tsis muaj thaum chiv thawj ntawm kev ua neej. Yam uas Kuv hais txog nej yog qhov kev ua neej uas nej tsis muaj thaum chiv thawj, tsis yog tias nej khav ntxhias txog nej txoj kev plees kev yi los sis muab kev ywj siab rau nej cev nqaij daim tawv tsw ntxhiab, uas raug cob qhia los ntawm tus dab phem los tau ntau lub xyoos lawm. Thaum nej hnav ris tsho rau nej tus kheej kom zoo li ntawd, nej tsis ntshai tsam nej haj yam yuav mag ntxiab tob ntxiv los? Nej tsis paub tias cas thaum chiv thawj nej ho yog neeg txhaum los? Nej tsis paub tias nej lub cev puv npo txoj kev plees kev yi uas nws xau tawm los ntawm koj cev ris tsho lawm, kev nthuav tawm nej tej yam ntxwv puas zoo li tej dab phem thiab qias neeg? Nws tsis yog kis uas nej paub qhov no meej dua txhua tus los? Nej tej siab, nej tej qhov muag, nej tej di ncauj—tag nrho tej ntawd tseem tsis tsuas los ntawm tej dab phem qias neeg los? Feem twg ntawm nej tsis yog kev qias neeg? Koj puas xav tias thaum uas koj tsis nqis tes ua, ces koj puas yog tus dawb huv tshaj? Koj puas xav tias kev hnav tej ris tsho kom zoo nkauj puas tuaj yeem npog tau nej tej ntsuj qias neeg mas? Qhov ntawd yuav npog tsis tau! Kuv qhia kom nej yog tus zoo li muaj tiag ntxiv: Txhob dag noj dag haus thiab ua cuav tsab, thiab txhob qhuas ntxhias nej tus kheej. Nej qhuas ntxhias nej txoj kev plees kev yi rau lwm tus, tab sis tag nrho nej txhua tus yuav tau txais kev txom nyem thiab kev rau txim tsis paub tag! Dab tsi yog yam uas nej xav saib rau ntawm lwm tus lub qhov muag thiab rau hauv lub siab hlub? Qhov no puas yog kev ntsuas ntawm nej txoj kev ncaj ncees, lub ntsiab ntawm nej txoj kev coj tsis ncaj? Kuv tsis nyiam cov neeg ntawm nej ko uas nyob rau hauv yam tshuaj phem thiab khawv koob kiag li; Kuv tsis nyiam cov txiv neej thiab cov poj niam hluas ntawm nej cov ko uas hlub nej tus kheej cev nqaij daim tawv kiag li. Nej cheem nej tus kheej tau zoo dua, vim hais tias tam sim no nej cheem tsum qhov muaj ntawm kev ua neej lawm, thiab tsis tso cai rau nej khav ntxhias txog nej txoj kev plees kev yi—tiam sis nej siv txhua lub hwv tsam raws li qhov nej tuaj yeem ua tau, vim nej xav tau cev nqaij daim tawv ntau heev, thiab nej txoj kev ua plees ua yi loj heev lawm!

Saum daim tawv mas, koj txoj sia ntawm kev ua neeg raug npaj zoo heev lawm, tab sis koj tsis muaj dab tsi hais li thaum tham txog koj txoj kev paub ntawm txoj sia; thiab nyob hauv qhov no koj ua tsis tau tiag. Koj yuav tsum npaj koj tus kheej nrog rau qhov tseeb! Koj txoj sia ntawm kev ua neeg tau hloov zoo dua qub lawm, thiab hauv koj txoj sia hloov ntau heev lawm; hloov koj tej kev xav, hloov pauv koj tej kev xam pom rau hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, hloov kev paub thiab kev xav hauv koj, thiab hloov pauv kev paub txog Vajtswv uas muaj nyob rau hauv koj tej kev xav phem. Los ntawm qhov raug saib xyuas, los ntawm kev nthuav tawm thiab kev muaj nyob, maj mam hloov koj txoj kev paub ntawm koj tus kheej, ntawm tib neeg txoj sia, thiab ntawm kev ntseeg Vajtswv; ua kom koj muaj peev xwm to taub txog kev dawb huv. Hauv txoj kev no, tej kev xav nyob hauv tib neeg hloov, nws pom tej yam hloov tau li cas, thiab nws tus xeeb ceem sab siab ntsws hloov pauv. Tsuas yog qhov no nkaus xwb thiaj li tau txais kev hloov pauv ib qho rau hauv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia. Koj tsis raug hais kom siv tag nrho cov sij hawm ntawm yav nruab hnub los nyeem Vajtswv cov lus, los sis ntxhua tej khaub ncaws thiab tu vaj tse. Ib txoj sia ntawm kev ua neeg yuav tsum thev taus, yog qhov tsawg kawg. Ntxiv rau qhov no, thaum tswj xyuas tej yam xwm txheej sab nraud, koj tseem yuav tsum tau siv qee yam kev nkag siab thiab kev muaj qab hau; tab sis yam uas tseem ceeb tshaj plaws yog qhov uas koj npaj txhij qhov tseeb ntawm txoj sia. Thaum koj npaj txhij koj tus kheej rau txoj sia lawm, koj yuav tsum tsom ntsoov rau kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj yuav tsum muaj peev xwm tham txog kev paub ntawm Vajtswv, ntawm koj tej kev xam pom rau ntawm tib neeg txoj sia, thiab, tshwj xeeb, ntawm koj txoj kev paub txog txoj dej num uas raug ua tiav los ntawm Vajtswv rau thaum tiam kawg. Vim koj caum raws txoj sia, koj yuav tsum muaj tej yam no kom txhij rau koj tus kheej. Thaum koj noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj yuav tsum ntsuas qhov muaj tseeb ntawm koj tus kheej tus yam ntxwv piv rau tej ntawd. Qhov ntawd yog, thaum koj nrhiav pom koj tej yam ua tsis tau zoo txaus rau hauv koj txoj kev ntsib kev pom tiag, koj yuav tsum muaj peev xwm nrhiav tau ib txoj kev xyaum ua raws, kev tig rov qab rau ntawm koj tej kev txhawb siab ntsws tsis raug thiab tej kev xav phem. Yog koj mob siab nrhiav tej yam no tas li thiab nchuav koj lub siab ua kom tiav tej ntawd, ces koj thiaj li yuav muaj ib txoj kev cawm raws, koj thiaj li tsis hnov qhuav qhawv, thiab yog li koj thiaj li muaj peev xwm tuav tau tus yam ntxwv zoo. Tsuas yog li ntawd nkaus xwb koj thiaj li ua tau tus ris ib lub nra hauv koj tus kheej txoj sia, tus uas muaj kev ntseeg. Vim li cas thiaj li yog qee tus neeg xwb, tom qab nyeem Vajtswv cov lus lawm, uas tsis tuaj yeem muab tej ntawd coj los xyaum ua raws? Nws tsis yog vim hais tias lawv tsis tuaj yeem nkag siab tej yam tseem ceeb tshaj plaws los? Nws tsis yog vim hais tias lawv tsis tau mob siab ua lub neej tiag tiag los? Qhov kev muaj qab hau uas lawv tsis tuaj yeem nkag siab tej yam tseem ceeb thiab tsis muaj txoj kev xyaum ua raws yog vim tias thaum lawv nyeem Vajtswv cov lus, lawv tsis muaj peev xwm muab lawv tus kheej tej moj yam piv rau tej ntawd tau, los sis lawv tuaj yeem tswj xyuas lawv tus kheej tej yam ntxwv. Ib txhia tib neeg hais tias: “Kuv nyeem Vajtswv cov lus thiab muab kuv tus yam ntxwv piv rau tej ntawd, thiab kuv paub tias kuv yog tus lwj liam thiab muaj rab peev xwm tsis zoo, tab sis kuv tsis muaj cuab kav ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav.” Koj tsuas pom raws sab nraum daim tawv xwb; nws muaj ntau yam tiag uas koj tsis paub txog: yuav muab tej kev zoo siab xyiv fab ntawm cev nqaij daim tawv tso tseg tau li cas, yuav muab txoj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj tso tseg tau li cas, yuav hloov koj tus kheej tau li cas, yuav paub qhov tseeb ntawm tej no tau li cas, yuav tsim kho koj rab peev xwm tau li cas, thiab yuav pib ntawm qhov twg los. Koj tsuas nkag siab me ntsis raws sab nraum daim tawv nkaus xwb, thiab txhua yam uas koj paub yog yam uas koj lwj liam tiag tiag lawm xwb. Thaum koj ntsib cov kwv tij thiab cov nkauj muam, koj tham txog qhov koj lwj liam npaum li cas, thiab nws zoo nkaus li koj paub koj tus kheej thiab ris ib lub nra tau zoo tshaj rau koj txoj sia. Qhov tseeb, koj tus moj yam lwj liam tsis tau hloov li, uas ua pov thawj qhia tau tias koj tsis tau nrhiav pom txoj kev xyaum ua raws. Yog koj coj ib pawg ntseeg, koj yuav tsum nkag siab tej yam ntxwv ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab qhia tej ntawd tawm. Nws puas yuav ua tau tsuav yog hais tias: “Nej cov tib neeg tsis mloog lus thiab tsis vam meej puas yog!”? Tsis yog, koj yuav tsum tham tshwj xeeb txog lawv qhov kev tsis mloog lus thiab kev tsis vam meej uas raug qhia tshwm tawm ntawd. Koj yuav tsum tham txog lawv tej yam ntxwv tsis mloog lus, lawv tej cwj pwm tsis mloog lus, thiab lawv tej moj yam phem, thiab koj yuav tsum tham txog tej yam no rau hauv txoj hau kev uas lawv ntseeg txog qhov tseeb nyob hauv koj cov lus. Siv tej yam muaj tiag thiab tej yam ua piv txwv los tsim koj tej kev xam pom, thiab hais raws nraim li qhov uas lawv tuaj yeem tsoo tus cwj lwm ntxeev siab kom tawg tau li cas, thiab taw qhia txog txoj kev xyaum ua raws—qhov no yog yuav ua kom cov tib neeg ntseeg tau li cas. Tsuas yog cov uas muaj peev xwm coj tau lwm tus neeg nkaus xwb; lawv thiaj li muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb.

Tam sim no tau muab ntau yam tseeb rau nej los ntawm kev sib koom lawm, thiab koj yuav tsum tau txhawb tej ntawd. Koj yuav tsum muaj peev xwm hais tau tias muaj qhov tseeb ntau npaum li cas nyob hauv rau tag nrho tej ntawd. Thaum koj paub thiab koj tus kheej tuaj yeem paub qhov sib txawv ntawm ntau tus yeeb yam ntawm kev ua neej uas yus yuav tsum muaj, tej yeeb yam tseem ceeb ntawm kev hloov rau yus txoj sia tus moj yam, qhov tob ntawm tej zeem muag, thiab tej kev nkag siab yuam kev ntawm kev paub thiab kev ntsib kev pom uas tib neeg tau ua los thoob plaws txhua tiam lawm—tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb koj thiaj li nyob rau ntawm txoj kev taug yog. Cov tib neeg ntseeg lawv pe hawm phau Vajluskub npaum nkaus li nws yog Vajtswv; tshwj xeeb mas, lawv saib rau Plaub Txoj Moo Zoo ntawm Phau Vajluskub Tshiab zoo npaum nkaus li lawv yog plaub lub ntsej muag sib txawv ntawm Yexus, thiab lawv tham txog Vaj Peb Leeg ntawm Leej Txiv, Leej Tub, thiab Vajntsujplig. Qhov no feem ntau yeej tsis muaj qab hau dab tsi li, thiab nej yuav tsum pom txhua yam kom tshab; tshaj qhov ntawd lawm, nej yuav tsum muaj kev paub txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv thiab txoj dej num ntawm tiam kawg. Tej no kuj yog cov tswv yim qub ntawm kev xyaum ua raws, cov kev nkag siab yuam kev thiab tej kev ua tsis raug no ntsig txog kev xyaum ua raws—kev nyob hauv tus ntsujplig, muaj puv npo tus Vajntsujplig, thiab nyob ntsiag to txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim los xij, zwm rau nom tswv—uas koj yuav tsum paub; koj yuav tsum paub tias cov tib neeg tau xyaum ua raws li cas rau yav ua ntej dhau los lawm, thiab cov tib neeg yuav tsum xyaum ua raws li cas rau niaj hnub no. Yog yam uas cov thawj coj thiab cov neeg ua dej num yuav tsum sib koom tes rau hauv cov pawg ntseeg; yuav muab txoj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj thiab kev lees paub tso pov tseg tau li cas; cov kwv tij thiav cov nkauj muam yuav tsum nyob ua ke nrog lawv sawv daws tau li cas; yuav sib cog kev sib raug zoo nrog lwm cov tib neeg thiab nrog Vajtswv tau li cas; yuav ua kom tau kev coj li kev ua neeg lub neej tau li cas; yam uas tib neeg yuav tsum muaj rau hauv lawv lub neej sab ntsujplig yog dab tsi; lawv yuav tsum noj thiab haus Vajtswv cov lus li cas, Vajtswv cov lus muaj feem xyuam ntsig txog txoj kev paub li cas, yam uas ntsig txog tej zeem muag, thiab yam uas muaj feem ntsig txog rau txoj kev xyaum ua raws—tej no tseem tsis tau raug tham txog li puas yog? Cov lus no yeej qhib lug rau cov neeg uas caum raws qhov tseeb, thiab tsis muaj leej twg yuav tau txais qhov muaj cai tshwj xeeb dua. Niaj hnub no, nej yuav tsum cog rab peev xwm kev ua neej kom nyob tau ywj pheej, txhob vam khom ib txoj kev ntawm kev ywj pheej xwb. Rau yav tom ntej, thaum tsis muaj leej twg coj nej kev lawm, koj yuav xav txog Kuv cov lus no. Thaum lub sij hawm muaj kev ceeb laj txom nyem loj, thaum nws tsis tuaj yeem coj tau lub neej ntawm pawg ntseeg lawm, thaum cov kwv tij thiab cov nkauj muam ib leeg tsis muaj peev xwm ntsib nrog ib leeg tau lawm, lawv feem coob nyias nyob nyias ib leeg nkaus xwb, qhov zoo tshaj plaws ces tsuav muaj peev xwm sib tham nrog cov tib neeg nyob hauv lawv ib cheeb tsam, nws nyob rau hauv lub sij hawm no uas tau muab rau nej tus yeeb yam tam sim no lawm, tsuas yog koj tsis tuaj yeem tuav tau khov kho xwb. Tsuas yog cov neeg uas paub txoj hau kev ntawm txoj sia thiab npaj txhij qhov tseeb txaus xwb thiaj li tuaj yeem ua tau vam meej mus txuas ntxiv thiab maj mam ua kom muaj kev ua kom dawb huv thiab kev hloov pauv tau. Kev nyob rau hauv kev ceeb laj txom nyem loj tsis yog ib yam yooj yim; yog koj xav tias koj tau los dhau tej ntawd rau hauv lub sij hawm luv luv ob peb hnub xwb, ces qhov no ua pov thawj qhia tau tias koj txoj kev xav tsuas yog yooj yooj yim xwb! Koj xav tias kev to taub kev qhuab qhia ntau lawm, koj yuav muaj peev xwm tuav khov kho tau, tab sis qhov ntawd tsis yog kis ntawd li lawm! Yog koj tsis paub tej yam tseem ceeb nyob hauv Vajtswv cov lus, tsis tuaj yeem nkag siab tej yeeb yam tseem ceeb ntawm qhov tseeb, thiab tsis muaj txoj kev xyaum ua raws, ces thaum lub sij hawm los txog thiab muaj tej yam tshwm sim rau koj, koj yuav nkag los rau qhov kev feeb tsis meej. Koj yuav tsis muaj peev xwm tiv taus Ntxwgnyoog txoj kev sim siab, los sis nyob rau ntawm txoj kev tsim kho kom zoo. Yog tsis muaj qhov tseeb nyob hauv koj thiab koj tsis muaj tej zeeg muag, ces thaum lub sij hawm los txog, koj yuav tsis muaj peev xwm cheem tau koj tus kheej los ntawm kev puas ntsoog. Koj yuav tso tag nrho txoj kev cia siab tseg thiab hais tias, “Zoo, yog kuv yeej yuav tuag ib yam nkaus thiab xwb, kuv yuav tsum raug qhuab ntuas kom mus txog thaum kawg kiag! Txawm tias qhov kev qhuab ntuas yuav zoo li cas los xij los sis yuav raug xa mus rau hauv lub pas hluav taws los xij, cia nws muaj li ntawd—kuv yuav ua raws li tej uas muaj los!” Qhov no nws yog lub sij hawm ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num: Ib txhia tib neeg tau ntseeg tias lawv yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num lawm txawm yuav zoo li cas los xij, yog li lawv thiaj li tsis caum raws txoj sia mus ntxiv lawm. Lawv tau haus luam yeeb thiab haus cawv, tau ua ywj siab ntawm lawv cev nqaij daim tawv, thiab tau ua yam uas lawv nyiam lawm. Ib txhia tau tig rov qab los rau lub ntiaj teb los ua dej num. Ib puag ncig uas tsis zoo siab txais tos zoo li no; yog koj tsis tuaj yeem kov kom yeej nws, kiag thaum koj tso koj lub nrig nyem nyob ntawm koj tus kheej me me xwb, koj yuav tso txoj kev cia siab tag nrho tseg lawm. Yog koj tsis tuaj yeem kov yeej Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, koj yuav raug Ntxwgnyoog txhom ua ntej koj paub nws thiab raug muab rhuav pov tseg ib zaug ntxiv. Yog li, niaj hnub no koj yuav tsum npaj koj tus kheej kom muaj qhov tseeb; koj yuav tsum muaj peev xwm nyob tau ywj pheej; thiab, thaum koj nyeem Vajtswv cov lus, koj yuav tsum muaj peev xwm nrhiav tau ib txoj kev xyaum ua raws. Yog tsis muaj cov thawj coj los sis cov neeg ua dej num ywg dej thiab saib xyuas koj, koj tseem muaj peev xwm nrhiav tau ib txoj kev caum raws, nrhiav tau koj tus kheej yam ua tsis tau zoo txaus, nrhiav tej yam tseeb uas koj yuav tsum npaj koj tus kheej kom muaj txhij thiab xyaum ua raws. Vajtswv puas tuaj yeem mus ua ke nrog tib neeg tom qab los rau hauv ntiaj teb lawm? Nyob hauv lawv tej kev xav phem, ib txhia tib neeg ntseeg tias: “Vajtswv, yog Koj tsis ua txoj dej num rau peb kom mus txog ib theem, ces Koj txoj dej num tsis tuaj yeem raug suav tau tias tiav lawm, vim hais tias Ntxwgnyoog tab tom iab liam Koj.” Kuv qhia koj, thaum Kuv hais Kuv cov lus tiav lawm, ces Kuv txoj dej num yeej raug ua tau tiav hlo lawm. Thaum Kuv tsis muaj dab si yuav hais ntxiv lawm, ces Kuv txoj dej num raug ua tiav lawm. Thaum kawg ntawm Kuv txoj dej num yuav ua pov thawj rau Ntxwgnyoog txoj kev swb, thiab muaj li no, nws tuaj yeem hais tau ntxiv tias nws raug ua tau tiav hlo lawm, yam tsis muaj ib qho kev iab liam los ntawm Ntxwgnyoog li. Tab sis yog tseem tsis muaj kev hloov rau hauv nej thaum txog lub sij hawm Kuv txoj dej num raug ua tiav lawm, ces cov tib neeg zoo li nej yog cov tsis nyob rau txoj kev cawm dim thiab yuav raug muab ntiab tawm mus. Kuv yuav tsis ua txoj dej num kom ntau dua li qhov cheem tsum. Kuv yuav tsis ua Kuv txoj dej num rau hauv lub ntiaj teb mus ntxiv lawm kom txog thaum nej kov yeej mus txog ib qib lawm, thiab nej txhua tus muaj kev paub meej txog txhua feem ntawm qhov tseeb lawm, thiab nej rab peev xwm raug tsim kho thiab nej hais lus tim khawv tau sab hauv thiab sab nraud lawm. Qhov ntawd yuav ua mus tsis tau! Niaj hnub no, txoj dej num Kuv ua rau hauv nej yog coj nej nkag mus rau lub neej txoj sia ntawm kev ua neej; nws yog txoj dej num coj los rau hauv ib tiam tshiab thiab coj tib neeg ntiaj teb nkag mus rau lub neej txoj sia ntawm tiam tshiab. Ib kauj ruam zuj zus, txoj dej num no raug ua thiab tsim kho rau ntawm nej ncaj qha: Kuv qhia nej tim ntsej tim muag; Kuv tuav nej txhais tes; Kuv qhia nej txhua yam uas nej tsis to taub, muab txhua yam uas nej tsis muaj rau nej. Nws tuaj yeem hais tau tias, rau nej, txhua yam ntawm txoj dej num no yog nej txoj kev npaj rau txoj sia, kuj coj nej kev nkag mus rau txoj sia ntawm txoj kev ua neej thiab; nws muaj lub ntsiab tseem ceeb tshwj xeeb rau kev ua neeg rau txoj sia ntawm pawg neeg no rau thaum tiam kawg. Vim Kuv, tag nrho txoj dej num no yog los xaus rau tiam qub lawm thiab coj los rau ib tiam tshiab lawm; vim Ntxwgnyoog, Kuv thiaj li dhau los ua cev nqaij daim tawv kiag thiaj li yuav kov yeej nws. Txoj dej num Kuv ua rau ntawm nej tam sim no yog nej lub ntsiab tseem ceeb rau niaj hnub no thiab nej txoj kev cawm dim ncav sij hawm, tab sis nyob rau thaum ob peb lub xyoos luv luv no, Kuv yuav qhia nej tag nrho qhov tseeb, tag nrho txoj hau kev ntawm txoj sia, thiab txawm tias txoj dej num yav tom ntej yuav zoo li cas los xij; qhov no yeej muaj txaus los ua kom nej muaj kev ntsib kev pom tej yam uas ib txwm muaj rau yav tom ntej lawm. Tag nrho Kuv cov lus nkaus xwb yog yam uas Kuv tau tso rau nej lawm. Kuv tsis muaj lwm cov kev qhia ntxiv lawm; niaj hnub no, tag nrho cov lus uas Kuv hais rau nej yog Kuv txoj kev qhia txog nej, vim hais tias niaj hnub no nej tsis muaj kev ntsib kev pom txog ntau yam ntawm cov lus uas Kuv hais li, thiab tsis to taub lawv lub ntsiab sab hauv. Muaj ib hnub, nej tej kev ntsib kev pom yuav tawg paj txi txiv zoo ib yam nkaus li Kuv tau hais rau niaj hnub no lawm. Cov lus no yog nej cov zeem muag ntawm niaj hnub no, thiab tej ntawd yog yam uas nej yuav nyob rau yav tom ntej; lawv yog lub ntsiab tseem ceeb rau txoj sia niaj hnub no thiab yog ib txoj kev qhia rau yav tom ntej thiab yuav tsis muaj txoj kev qhia zoo dua lawm. Qhov no vim hais tias lub sij hawm Kuv yuav tsum ua txoj dej num rau hauv lub ntiaj teb yog tsis ntev li lub sij hawm uas nej yuav tsum muaj kev ntsib thiab pom Kuv cov lus; Kuv tsuas ua Kuv txoj dej num kom tiav nkaus xwb, thaum nej tab tom caum raws txoj sia, ib qho txheej txheem uas ntsig txog ib txoj kev taug mus tag txoj sia. Tsuas yog tom qab muaj kev ntsib kev pom ntau yam lawm xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm muab tau txoj hau kev ntawm txoj sia tau tiav hlo; tsuas yog li ntawd nkaus xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm pom tshab rau sab hauv lub ntsiab ntawm cov lus uas Kuv hais niaj hnub no. Thaum nej muaj Kuv cov lus rau hauv nej ob txhais tes lawm, thaum txhua tus ntawm nej cov ko tau txais tag nrho Kuv cov lus txib lawm, thaum Kuv tau txib nej nrog rau txhua yam uas Kuv tsim nyog tau ua lawm, thiab thaum txoj dej num ntawm cov lus tau los txog rau thaum kawg lawm, txawm tias ib qho tshwm sim loj tshaj yuav raug ua tiav li cas los xij, ces txoj kev nqis tes ua ntawm Vajtswv txoj kev xav kuj yuav raug ua tiav thiab. Nws tsis zoo li koj xav hauv nruab siab, uas koj yuav tsum tau hloov mus rau ib qib twg; Vajtswv tsis ua raws li koj tej kev xav phem.

Tib neeg tsis loj hlob tau rau hauv lawv lub neej li ob peb hnub xwb. Txawm tias yog lawv noj thiab haus Vajtswv cov lus txhua hnub los xij, qhov no yeej tsis txaus. Lawv yuav tsum muaj kev ntsib kev pom ib lub sij hawm ntawm txoj kev loj hlob rau hauv lawv lub neej. Qhov no yog ib qho txheej txheem tseem ceeb. Ua rau tib neeg muaj rab peev xwm rau niaj hnub no, yam uas lawv tuaj yeem ua tau yog dab tsi? Vajtswv ua dej num mus raws li tib neeg qhov xav tau, tsim ua kom phim raws li lawv rab peev xwm uas xeeb txawm muaj los. Piv txwv tias txoj dej num no raug ua rau ntawm ib pawg neeg uas muaj rab peev xwm siab: Cov lus uas tau hais tawm los yuav muaj ntau dua cov uas tau hais rau nej lawm, tej zeem muag yim muaj ntau, thiab qhov tseeb yim tshwm sim los ntau xwb. Ib txhia lus yog cov lus nruj dua, yim siv rab peev xwm npaj rau tib neeg lub neej ntau dua, yim siv rab peev xwm nthuav tawm tej yam zais npog ntau dua. Thaum hais txog rau ntawm cov neeg zoo li no, Vajtswv yuav npaj mus raws li lawv qhov xav tau. Tej kev xav tau ntawm nej rau niaj hnub no tej zaum yuav raug hu tias yog yam coj nruj tshaj plaws; yog txoj dej num no raug ua rau ntawm cov neeg uas muaj rab peev xwm siab dua, ces tseem xav tau kom zoo tshaj thiab. Tag nrho Vajtswv txoj dej num raug ua tiav raws li tib neeg rab peev xwm xeeb txawm los. Theem uas tib neeg tau hloov pauv thiab kov yeej rau niaj hnub no yog theem zoo tshaj plaws raws li qhov ua tau; txhob siv koj tus kheej tej kev xav phem los ntsuas seb theem dej num no raug ua tau zoo li cas. Nej yuav tsum paub kom meej txog yam uas nej ib txwm xeeb txawm muaj, thiab yuav tsum txhob xav txog nej tus kheej siab heev. Thaum chiv thawj, tsis muaj leej twg ntawm nej cov ko tau caum raws txoj sia li, tab sis yog cov neeg thov khawv ncig raws kev xwb. Yuav kom Vajtswv coj qee yam xav tau los rau ntawm nej raws li theem uas nej xav hauv nruab siab, thaum nej txhua tus tag zog pw nti rau hauv av lawm, thaum kawg thiaj li ntseeg tuag nti, cuag li nej tau pom ib lub zeem muag zoo—qhov ntawd yeej ua mus tsis tau hlo li! Nws yeej ua mus tsis tau hlo li vim hais tias tus uas tsis tau pom tej txuj ci phim hwj ntawm Vajtswv yeej tsis tuaj yeem ntseeg puv npo tag nrho rau yam uas Kuv hais. Txawm tias nej raug tshuaj ntsuas zoo heev raws li Kuv cov lus lawm los xij, nej tseem tsis ntseeg tej ntawd tag nrho li; qhov no yog tib neeg tus yeeb yam. Cov uas caum raws qhov tseeb yuav muaj qee yam hloov pauv, hos cov ntseeg uas tsis caum raws qhov tseeb yuav muaj tsawg zuj zus thiab tej zaum haj tseem yuav ploj mus tag nrho thiab. Qhov nyuaj tshaj plaws ntawm nej yog nej tsis tuaj yeem ntseeg tag nrho yam tsis pom qhov muaj puv npo ntawm Vajtswv cov lus, thiab nej tseem tsis tau sib haum xeeb yog tsis tau pom Nws tej txuj ci phim hwj. Yog tsis tau pom tej yam zoo li no, leej twg thiaj li yog tus coj ncaj ncees rau Vajtswv? Thiab yog li Kuv thiaj li hais tias yam uas nej ntseeg tsis yog Vajtswv, tab sis yog tej txuj ci phim hwj xwb. Tam sim no Kuv twb tau hais meej meej txog ntau feem ntawm qhov tseeb lawm; txhua feem ntawm tej ntawd raug ua tiav hlo lawm, thiab muaj ib qho sib txuas zoo heev ntawm tej ntawd tag nrho. Nej tau pom tej ntawd lawm, thiab tam sim no koj yuav tsum muab tej ntawd coj los xyaum ua raws. Niaj hnub no Kuv qhia txoj kev rau koj, thiab yav tom ntej, koj yuav tsum muab nws coj los xyaum ua raws ntawm koj tus kheej. Cov lus uas Kuv hais tam sim no txib tib neeg raws li lawv tej xwm txheej tiag, thiab Kuv ua dej num mus raws li qhov lawv xav tau thiab tej yam sab hauv lawv. Tus Vajtswv uas muaj qab hau tau los rau hauv lub ntiaj teb los ua txoj dej num muaj qab hau, ua txoj dej num mus raws li tib neeg tej xwm txheej thiab tej yam xav tau tiag. Nws tsis yog tus uas tsis muaj qab hau. Thaum Vajtswv nqis tes ua, Nws tsis yuam tib neeg li. Txawm tias koj yuav muaj txij nkawm los sis tsis muaj los xij, piv txwv li, yuav tsum saib mus raws qhov muaj tseeb ntawm koj tej xwm txheej; qhov tseeb twb tau hais meej meej rau koj lawm, thiab Kuv tsis cheem koj. Ib txhia tib neeg tsev neeg yuam lawm qees kom lawv tsis muaj peev xwm ntseeg Vajtswv tau tshwj tsis yog lawv muaj txij nkawm lawm. Hauv txoj hau kev no, kev muaj txij nkawm, kev coj tus cwj pwm tsis sib haum, yog muaj txiaj ntsim rau lawv. Rau lwm tus, kev muaj txij nkawm tsis muaj txiaj ntsim dab tsi li, tab sis ua rau lawv yuav tau them nqi ntau ntxiv thaum lawv muaj lawm. Koj tus kheej kis teeb meem yuav tsum raug txiav txim los ntawm koj tej xwm txheej tiag thiab los ntawm koj tus kheej qhov kev txaus siab tiag xwb. Kuv tsis yog tuaj ntawm no tuaj tsim tej kev cai tswj kav thiab tej kev cai siv uas xav txib nej. Tib neeg coob leej hu xwm yeem tias, “Vajtswv mas muaj qab hau; Nws txoj dej num yog nyob hauv qhov muaj tseeb, thiab nyob ntawm qhov muaj tseeb ntawm peb tej xwm txheej”—tab sis koj puas paub tias nws ua los ntawm yam dab tsi uas ua rau nws, qhov tseeb, yog tiag? Koj cov lus qhuav qhawv txaus lawm! Vajtswv txoj dej num yog tiag thiab nyob hauv qhov muaj tseeb; nws tsis muaj kev qhuab qhia, tab sis yog kev ywj pheej tag nrho, txhua yam ntawm nws yeej qhib lug thiab tsis muaj kev yuam hlo li. Yam tshwj xeeb ntxaws ntxaws ntawm cov hauv paus ntsiab lus no yog dab tsi? Koj puas tuaj yeem hais tau tias feem twg ntawm Vajtswv txoj dej num yog zoo li ntawd? Koj yuav tsum hais kom ntxaws, koj yuav tsum muaj ntau hom kev ua pov thawj, thiab koj yuav tsum paub meej meej txog qhov yeeb yam ntawm Vajtswv txoj dej num—koj yuav tsum paub nws, thiab tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb koj thiaj li tsim nyog hais cov lus no. Koj puas tuaj yeem teb tau yog ib tug neeg tau nug koj tias: “Txoj dej num tus Vajtswv uas yug los ua neeg tau ua tiav rau hauv lub ntiaj teb thaum tiam kawg yog dab tsi? Vim li cas nej thiaj li hu Nws tias yog tus Vajtswv muaj qab hau? Lo lus ‘muaj qab hau’ txhais tau li cas rau ntawm no? Koj puas tuaj yeem hais tau Nws txoj dej num muaj qab hau, ntawm yam uas ntsig txog tshwj xeeb rau nws? Yexus yog tus Vajtswv uas dhau los ua cev nqaij daim tawv, thiab tus Vajtswv ntawm niaj hnub no kuj yog tus Vajtswv uas dhau los ua cev nqaij daim tawv thiab, yog li qhov sib txawv ntawm Nkawd yog dab tsi? Thiab yam uas zoo sib xws yog dab tsi? Txoj dej num uas Nkawd tau ua tiav lawm yog dab tsi?” Tag nrho tej no yog ntsig txog kev hais lus tim khawv! Txhob feeb tsis meej txog tej no. Nws muaj lwm cov uas hais tias: “Vajtswv txoj dej num niaj hnub no yog tiag. Nws yeej tsis yog ib yam qhia pom txog tej txuj ci phim hwj thiab tej yam zoo kawg nkaus.” Puas yog Nws yeej tsis ua tej txuj ci phim hwj thiab tej yam zoo kawg nkaus tiag tiag li? Koj puas paub tiag mas? Koj puas paub Kuv txoj dej num tseeb yog dab tsi tiag tiag? Tej tus yuav hais tias Nws tsis ua tej txuj ci phim hwj thiab tej yam zoo kawg nkaus, tab sis txoj dej num Nws ua thiab cov lus Nws hais tag nrho ntawd tsis yog tej txuj ci phim hwj los? Tej tus yuav hais tias Nws tsis ua tej txuj ci phim hwj thiab tej yam zoo kawg nkaus, tab sis qhov no nyob ntawm qhov uas nws raug piav qhia li cas thiab ua rau leej twg. Yog tsis mus tim tsev teev hawm, Nws tau qhia tshwm tib neeg tej yam ntxwv, thiab yog tsis ua ib txoj dej num dab tsi dua li qhov tham nkaus xwb, Nws tau txhawb tib neeg mus tom ntej—tej no tsis yog tej txuj ci phim hwj los? Nrog cov lus no nkaus xwb, Nws tau kov yeej tib neeg, thiab tib neeg maj mam ua raws yam tsis muaj kev cia siab los sis kev vam khom li—qhov no kuj tsis yog ib qho txuj ci phim hwj thiab los? Thaum Nws hais lus, Nws cov lus yog cov npliag siab rau tib neeg. Yog lawv tsis hnov zoo siab ces lawv yuav hnov tu siab; yog lawv tsis raug tsim kho kom zoo ces lawv yuav raug kev rau txim. Nrog ob peb lo lus txawv tawm xwb, Nws coj kev rau txim los rau tib neeg—qhov no tsis yog tshaj qhov ntuj tsim los? Tib neeg puas tuaj yeem ua yam zoo li no? Koj twb tau nyeem phau Vajluskub los tau ntau lub xyoo no lawm, tab sis koj tsis to taub dab tsi hlo li, muab tsis tau kev nkag siab hlo li; koj tsis muaj peev xwm faib cais tau koj tus kheej los ntawm tej yam qub qub no, tej kab lis kev cai qub ntawm kev ntseeg. Koj tsis muaj txoj hau kev paub txog phau Vajluskub li. Tiam sis Nws tuaj yeem to taub phau Vajluskub txhij txhua—qhov no tsis yog tej yam uas tshaj qhov ntuj tsim los? Yog tsis muaj yam uas tshaj qhov ntuj tsim ntawm Vajtswv thaum Nws tau los rau hauv lub ntiaj teb, cas Nws ho muaj peev xwm kov yeej nej mas? Yog tsis muaj Nws txoj txuj ci tshwj xeeb, txoj dej num muaj hwj chim qaum ntuj, leej twg ntawm nej cov ko thiaj li yog tus ntseeg tau mas? Hauv koj ob lub qhov muag, nws tshwm sim zoo nkaus li yog ib tug neeg dog dig uas tab tom ua dej num thiab nyob nrog nej—nyob rau saum daim tawv mas, Nws tshwm sim yog ib tug neeg uas ib txwm muaj, ib tug neeg dog dig; yam nej pom yog ib sab ntawm kev ua neej xwb, tab sis qhov tseeb tiag, nws yog lub hwj chim qaum ntuj ua dej num. Nws tsis yog kev ua neej, tab sis yog lub hwj chim qaum ntuj; nws yog Vajtswv Tus Kheej ua dej num, txoj dej num uas Nws siv kev ua neej ua. Yog li ntawd, Nws txoj dej num yog tag nrho yam uas ib txwm muaj thiab yam uas tshaj qhov ntuj tsim. Txoj dej num uas Nws ua tib neeg yeej tsis muaj peev xwm ua tau; nws raug ua tau los ntawm ib yam txuj ci tshwj xeeb. Tiam sis nws yog lub hwj chim qaum ntuj uas yog txuj ci tshwj xeeb, tsis yog kev ua neeg; lub hwj chim qaum ntuj mas txawv ntawm kev ua neeg. Ib tug neeg uas raug siv los ntawm tus Vajntsujplig kuj yog ntawm kev ua neeg dog dig, kev ua neej, tab sis lawv tsis muaj peev xwm ntawm kev ua txoj dej num no. Yam no yog qhov sib txawv. Koj yuav hais tias: “Vajtswv tsis yog tus Vajtswv uas tshaj qhov ntuj tsim; Nws ua tsis tau dab tsi tshaj qhov ntuj tsim. Peb tus Vajtswv hais cov lus uas muaj qab hau thiab muaj tseeb tiag. Nws los rau ntawm pawg ntseeg los ua txoj dej num muaj tseeb tiag thiab muaj qab hau. Txhua hnub, Nws hais lus rau peb tim ntsej tim muag, thiab, tim ntsej tim muag, Nws taw qhia peb tej yam ntxwv—peb tus Vajtswv yog muaj tseeb tiag! Nws nyob nrog peb, thiab txhua yam ntsig txog Nws yeej muaj tiav hlo raws li qhov ib txwm muaj. Tsis muaj ib yam dab tsi nyob hauv Nws qhov kev tshwm sim yuav cais Nws tawm li uas yog Vajtswv. Txawm thaum lub sij hawm uas Nws npau taws thiab peb pom qhov muaj hwj chim tshaj ntawm Nws txoj kev chim siab, thiab tej thaum Nws luag ntxhi, thiab peb soj qab saib Nws tus yeeb yam luag ntxhi. Nws yog Vajtswv Tus Kheej nrog tus duab thiab lub cev, muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav, tus uas muaj tseeb tiag thiab yog tiag.” Thaum koj hais lus tim khawv rau hauv txoj hau kev no, nws tsis yog ib qho lus tim khawv tiav hlo. Yam uas yuav pab tau lwm tus neeg yog dab tsi? Yog koj tsis tuaj yeem ua tim khawv rau sab hauv zaj lus thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Kheej txoj dej num, ces koj qhov “lus tim khawv” tsis tsim nyog rau lub npe li!

Kev hais lus tim khawv rau Vajtswv yog ib qho tseem ceeb chiv thawj ntawm kev tham txog koj txoj kev paub ntawm Vajtswv txoj dej num, ntawm qhov uas Vajtswv kov yeej tib neeg li cas, ntawm qhov uas Nws cawm tib neeg li cas, ntawm qhov uas Nws hloov tib neeg li cas; nws yog ib qho tseem ceeb ntawm kev tham txog qhov uas Nws coj tib neeg kev li cas kom to taub qhov tseeb txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, tso cai cia kom lawv raug kov yeej, raug ua kom zoo tiav log, thiab raug cawm los ntawm Nws. Kev hais lus tim khawv txhais tau tias yog kev tham txog Nws txoj dej num thiab tag nrho yam uas koj tau ntsib tau pom. Tsuas yog Nws txoj dej num nkaus xwb thiaj li tuaj yeem sawv cev rau Nws, thiab tsuas yog Nws txoj dej num nkaus xwb thiaj li tuaj yeem nthuav tawm Nws rau sawv daws pom, hauv Nws tag nrho; Nws txoj dej num hais lus tim khawv rau Nws. Nws txoj dej num thiab cov lus hais tawm sawv cev kiag rau tus Ntsujplig; txoj dej num uas Nws ua yog raug ua los ntawm tus Ntsujplig, thiab cov lus Nws hais yog raug hais los ntawm tus Ntsujplig. Tej no raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg, tiam sis, hauv qhov muaj tseeb, lawv yog tej kev nthuav tawm ntawm tus Ntsujplig. Tag nrho txoj dej num uas Nws ua thiab tag nrho cov lus uas Nws hais sawv cev rau Nws lub ntsiab tseem ceeb. Yog, tom qab Nws Tus Kheej hnav ris tsho hauv cev nqaij daim tawv thiab los rau ntawm tib neeg lawm, Vajtswv tsis hais lus los sis ua txoj dej num lawm, thiab thiaj li tau thov kom nej paub txog Nws qhov muaj tseeb, qhov uas Nws ib txwm muaj, thiab Nws qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg, koj puas muaj peev xwm ua tau? Koj puas muaj peev xwm paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Ntsujplig yog dab tsi? Koj puas muaj peev xwm paub tias tej yeeb yam nawm Nws cev nqaij daim tawv yog dab tsi? Nws tsuas yog vim hais tias nej muaj kev ntsib kev pom txhua kauj ruam ntawm Nws txoj dej num uas Nws hais kom nej hais lus tim khawv rau Nws lawm. Yog nej tsis muaj txoj kev ntsib kev pom zoo li no, ces Nws yuav tsis nias qees kom nej hais lus tim khawv li. Yog li ntawd, thaum koj hais lus tim khawv rau Vajtswv, koj tsis yog hais lus tim khawv rau Nws sab nraum kev ua neej nkaus xwb, tab sis kuj hais lus tim khawv rau txoj dej num uas Nws ua thiab txoj kev uas Nws ntaus thawj thiab; koj yuav tsum hais lus tim khawv txog qhov uas koj raug kov yeej los ntawm Nws li cas thiab tej yam uas koj raug ua kom zoo tiav log yog dab tsi. Qhov no yog hom kev ntawm qhov lus tim khawv uas koj yuav tsum hais. Yog, koj mus qhov chaw twg los xij, koj quaj tawm tias: “Peb tus Vajtswv los ua dej num lawm, thiab Nws txoj dej num yeej muaj qab hau tiag tiag li! Nws muab tau peb yam tsis yog tej kev ua tshaj qhov ntuj tsim, tsis muaj ib qho txuj ci phim hwj thiab tej yam zoo kawg nkaus hlo li!” Lwm tus yuav nug tias: “Koj txhais tau li cas thaum koj hais tias Nws tsis ua txuj ci phim hwj thiab tej yam zoo kawg nkaus? Nws kov yeej koj tau li cas yog tsis siv tej txuj ci phim hwj thiab tej yam zoo kawg nkaus?” Thiab koj hais tias: “Nws hais lus, thiab, tsis qhia tawm txog ib yam zoo kawg nkaus los sis tej txuj ci phim hwj li, Nws tau kov yeej peb lawm. Nws txoj dej num tau kov yeej peb lawm.” Thaum kawg, yog koj tsis muaj peev xwm hais tau ib yam ntawm lub ntsiab tseem ceeb li, yog koj tsis tuaj yeem tham txog tej yam tshwj xeeb, qhov no puas yog lus tim khawv tiag mas? Thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg kov yeej tib neeg lawm, nws yog Nws cov lus muaj hwj huaj qaum ntuj uas ua tau li ntawd. Kev ua neeg tsis tuaj yeem ua tiav hlo tau qhov no; nws tsis yog tej yam uas ib tug tib neeg txawj tuag tuaj yeem ua tau, thiab txawm tias cov neeg ntawm cov tib neeg uas muaj rab peev xwm siab tshaj plaws los yeej tsis muaj peev xwm txog qhov no li, vim Nws lub hwj chim qaum ntuj nyob siab dua txhua yam uas raug tsim los. Qhov no yog txuj ci tshwj xeeb rau tib neeg; tus Tswv Tsim, tom qab txhua yam, yeej siab tshaj txhua yam uas raug tsim los. Txhua yam uas raug tsim los tsis tuaj yeem nyob siab dua tus Tswv Tsim; yog koj tseem siab dua Nws lawm, Nws yuav tsis muaj peev xwm kov yeej koj, thiab Nws tsuas kov yeej koj nkaus xwb vim hais tias Nws siab dua koj lawm. Tus uas tuaj yeem kov yeej tag nrho tib neeg ntiaj teb yog tus Tswv Tsim, thiab tsis muaj leej twg li lawm tab sis Nws tuaj yeem ua txoj dej num no tau. Tej lus no yog “lus tim khawv”—hom lus tim khawv uas koj yuav tsum hais. Ib kauj ruam zuj zus, koj tau ntsib tau pom kev qhuab ntuas, kev txiav txim, kev tsim kho kom zoo, tej kev sim siab, kev tsis muaj yeej, thiab kev ceeb laj txom nyem loj lawm, thiab koj tau raug kov yeej lawm; koj tau muab tej kev cia siab ntawm cev nqaij daim tawv, koj tus kheej tej kev npliag siab ntsws, thiab tej kev ntshaw ntiag tug ntawm cev nqaij daim tawv tso tseg lawm. Muab hais ua lwm lo lus, Vajtswv cov lus tau kov yeej koj lub siab tag nrho lawm. Txawm tias koj tsis loj hlob rau hauv koj txoj sia ntau npaum li qhov Nws xav tau los xij, koj paub tag nrho tej no thiab koj ntseeg puv npo rau yam uas Nws ua. Yog li ntawd, tej zaum yuav hu qhov no tias yog lus tim khawv, qhov lus tim khawv uas yog muaj tiag thiab muaj tseeb. Txoj dej num uas Vajtswv tau los ua, txoj dej num ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas, yog txhais tau tias los kov kom yeej tib neeg, tab sis Nws kuj tab tom xaus Nws txoj dej num, xaus tiam ntawd, thiab ua kom tshwm sim txoj dej num ntawm qhov xaus. Nws tab tom xaus tag nrho ntawm tiam ntawd, tab tom cawm tag nrho tib neeg ntiaj teb, tab tom pab kom tib neeg ntiaj teb dim los ntawm kev txhaum ib zaug thiab rau txhua tus; Nws muab tau puv npo tib neeg ntiaj teb, uas Nws tau tsim. Koj yuav tsum hais lus tim khawv rau txhua yam ntawm qhov no. Koj tau ntsib tau pom ntau heev txog Vajtswv txoj dej num lawm, koj tau pom nws los ntawm koj tus kheej ob lub qhov muag lawm thiab tau ntsib tau pom nws tus kheej kiag lawm; thaum koj mus txog qhov kawg kiag lawm, koj tseem tsis muaj peev xwm ua tau lub luag hauj lwm uas muab tso rau ntawm koj. Qhov ntawd yuav txaus tshua ua luaj li! Rau yav tom ntej, thaum tau qhia tawm txoj moo zoo, koj yuav tsum muaj peev xwm hais txog koj tus kheej txoj kev paub, kev ua tim khawv rau txhua yam uas koj muab tau los hauv koj lub siab, thiab txhob tseg kev mob siab li. Qhov no yog yam uas ib tug raug tsim los yuav tsum tau muaj. Yam uas tseem ceeb tiag rau theem no ntawm Vajtswv txoj dej num yog dab tsi? Nws qhov ua tau tshwm sim yog dab tsi? Thiab tib neeg ua tau qhov no ntau npaum li cas? Yam uas tib neeg yuav tsum ua yog dab tsi? Thaum nej tuaj yeem hais tau meej meej txog tag nrho txoj dej num tus Vajtswv uas yug los ua neeg tau ua tiav txij thaum los rau hauv lub ntiaj teb no lawm, ces nej qhov qhov lus tim khawv thiaj li raug ua tiav hlo. Thaum koj tuaj yeem hais tau meej meej txog tsib yam no: qhov tseem ceeb ntawm Nws txoj dej num; nws cov ntsiab lus; nws lub ntsiab tseem ceeb; tus moj yam uas nws sawv cev rau; thiab nws cov hauv paus ntsiab lus, ces qhov no thiaj li yuav ua pov thawj qhia rau koj tias koj yog tus muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv, tias koj thiaj li muaj txoj kev paub tiag tiag. Kuv tej kev cheem tsum ntawm nej yeej tsis siab li, thiab txhua tus uas caum raws qhov tseeb yeej tau txais. Yog koj raug xaiv los ua ib tug ntawm Vajtswv cov tim khawv lawm, koj yuav tsum to taub yam uas Vajtswv tsis nyiag kiag li thiab yam uas Vajtswv hlub. Koj tau ntsib tau pom ntau heev txog Nws txoj dej num lawm; los ntawm txoj dej num no, koj yuav tsum los paub Nws tus moj yam, to taub Nws txoj kev xav thiab Nws tej kev cheem tsum ntawm tib neeg ntiaj teb, thiab siv txoj kev paub no los ua tim khawv txog Nws thiab ua koj tes hauj lwm. Koj tsuas hais tias: “Peb paub Vajtswv. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim mas yeej nhyav heev. Nws cov lus hais yeej nruj heev; lawv yeej ncaj ncees thiab muaj hwj chim tshaj, thiab lawv rhuav tsis tau los ntawm tib neeg li,” tab sis thaum kawg cov lus no puas npaj rau tib neeg? Lawv qhov tshwm sim tau los rau ntawm tib neeg yog dab tsi? Koj puas paub tias txoj dej num ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim no muaj txiaj ntsim tshaj plaws rau koj tiag tiag li? Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim raug qhia tshwm txog koj txoj kev ntxeev siab thiab kev lwj liam, tej ntawd tsis yog los? Lawv tuaj yeem yaug kom dawb huv thiab ntiab tawm cov uas qias neeg thiab lwj liam nyob sab hauv koj tawm mus, lawv tsis tuaj yeem ua tau los? Yog tsis muaj kev txiav txim thiab kev rau txim, koj yuav zoo li cas? Koj puas paub qhov tseeb tias Ntxwgnyoog tau ua lwj liam tob tshaj plaws rau koj lawm? Niaj hnub no, nej yuav tsum npaj kom nej tus kheej nrog tej no thiab paub tej ntawd kom zoo.

Kev ntseeg Vajtswv rau niaj hnub tam sim no tsis yog txoj kev ntseeg uas nej xav rau hauv nruab siab—tias nws yeej muaj txaus lawm yog nyeem Vajtswv cov lus, thov Vajtswv, hu nkauj, seev cev, ua koj tes hauj lwm, thiab coj ib txoj sia ntawm kev ua neej. Txoj kev ntseeg puas yooj yim tiag tias mas? Yam ua tau los yog qhov tseem ceeb. Nws tsis yog zoo li koj ua tej yam los ntawm qhov siv ntau txoj hau kev ua tau; tab sis, nws yog yam uas koj tuaj yeem ua tau tiav qhov tshwm sim uas zoo tshaj plaws. Tej zaum koj yuav muaj peev xwm tuav Vajtswv cov lus thiab piav qhia tau qee yam ntawm koj txoj kev paub, tab sis thaum koj muab tej ntawd tso tseg lawm, koj tsis muaj dab tsi hais lawm. Qhov no qhia tau tias koj tsuas muaj peev xwm hais txog cov ntaub ntawv thiab tej kev qhuab qhia nkaus xwb tab sis tsis muaj kev paub txog kev ntsib kev pom li. Niaj hnub no, nws yuav tsis ua tsis tau yog koj tsis nkag siab yam uas tseem ceeb—qhov no tseem ceeb heev rau kev to taub qhov muaj tseeb! Pib cob qhia koj tus kheej raws li qhov no: Ua ntej tshaj plaws, nyeem Vajtswv cov lus; los paub kom zoo cov ntsiab lus sab ntsujplig uas nyob rau hauv tej ntawd; nrhiav tej zeem muag tseem ceeb nyob rau hauv tej ntawd; txheeb xyuas feem uas muaj feem ntsig txog rau kev xyaum ua raws; kos tag nrho tej yam ntawd ua ke, ib qho zuj zus; to taub qhov tseeb txog tej ntawd rau hauv koj txoj kev ntsib kev pom. Tej no yog yam tseem ceeb tshaj uas koj yuav tsum nkag siab. Feem tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev xyaum ua raws thaum noj thiab haus Vajtswv cov lus yog qhov no: Thaum nyeem ib tshooj lus ntawm Vajtswv cov lus, koj yuav tsum muaj peev xwm nrhiav tau feem tseem ceeb uas hais txog cov zeem muag, thiab koj kuj yuav tsum muaj peev xwm nrhiav tau feem tseem ceeb uas ntsig txog kev xyaum ua raws; siv cov zeem muag ua lub hauv paus, thiab siv kev xyaum ua raws ua koj txoj kev qhia rau hauv lub neej. Tej no yog yam uas nej tsis muaj kiag li, thiab nej qhov nyuaj tshaj plaws; hauv nej lub siab, nej tsis mob siab rau tej ntawd li. Feem ntau, nej txhua tus nyob rau hauv tus yam ntxwv ntawm kev tub nkeeg, tsis muaj kev txhawb siab ntsws, tsis txaus siab siv ib qho ntawm tus kheej fij rau li; los sis nej pheej tseem ua siab ntev tos, thiab ib txhia tseem yws; lawv tsis to taub tej hom phiaj thiab qhov kev tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj dej num, thiab nws yeej nyuaj rau lawv caum raws qhov tseeb. Cov neeg zoo li no ntxub qhov tseeb thiab thaum kawg yuav raug muab ntiab tawm mus. Tsis muaj leej twg ntawm lawv raug ua kom zoo tiav log li, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj nyob ciaj sia. Yog tib neeg tsis muaj ib qho kev txiav txim siab me me los tawm tsam lub zog ntawm Ntxwgnyoog, ces lawv yog cov dhau ntawm txoj kev cia siab mus lawm!

Tam sim no, nej qhov caum raws tau los tsis tau yog raug ntsuas los ntawm yam uas nej muaj tam sim no. Qhov no yog yam raug siv los txiav txim rau nej qhov ua tau los; qhov no hais tau tias, nej qhov ua tau los raug nthuav tawm rau hauv tej kev fij uas nej tau ua thiab tej yam uas nej tau ua tiav lawm. Nej qhov ua tau los thiaj li yuav raug paub los ntawm nej qhov kev caum raws, nej qhov kev ntseeg, thiab yam uas nej tau ua tiav. Tag nrho ntawm nej cov ntawm ko, nws muaj ntau leej uas yog cov uas dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm, vim niaj hnub no yog hnub nthuav tawm tib neeg yam ua tau los, thiab Kuv yuav tsis ua qhov tsis zoo rau hauv Kuv txoj dej num; Kuv yuav tsis coj cov uas dhau tag nrho ntawm txoj kev cawm dim mus lawm mus rau tiam tom ntej. Nws yuav muaj ib lub sij hawm thaum Kuv txoj dej num raug ua tiav tag lawm. Kuv yuav tsis ua dej num rau cov neeg uas tsw ntxhiab no, lub cev tuag tsis muaj ntsujplig uas tsis tuaj yeem raug cawm tau lawm; tam sim no yog tiam kawg ntawm tib neeg txoj kev cawm dim, thiab Kuv yuav tsis ua txoj dej num uas tsis muaj txiaj ntsig. Txhob cav nrog Ntuj Ceeb Tsheej thiab lub ntiaj teb—qhov kawg ntawm lub ntiaj teb tab tom los. Nws yeej zam tsis dhau li. Tej yam tau los rau theem no lawm, thiab tsis muaj dab tsi koj uas yog ib tug tib neeg yuav tuaj yeem cheem tau tej ntawd li; koj tsis tuaj yeem hloov tau tej yam li koj xav. Nag hmo, koj tsis tau them ib tug nqi los caum raws qhov tseeb thiab koj coj tsis ncaj lawm; hnub no, lub sij hawm twb los txog lawm, koj dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm; thiab tag kis, koj yuav raug muab ntiab tawm mus, thiab nws yuav tsis muaj txoj hau kev ncav rau koj txoj kev cawm dim lawm. Txawm tias Kuv lub siab yuav mos muag los xij thiab Kuv tab tom sib zog ntsos ua Kuv txoj dej num los cawm koj los xij, yog koj tsis mob siab rau ntawm koj tus kheej ntiag tug los sis tsis muaj ib txoj kev xav rau koj tus kheej li, qhov no muaj dab tsi ntsig txog Kuv? Cov uas tsuas xav txog lawv cev nqaij daim tawv thiab cov uas xyiv fab kaj siab lug nkaus xwb; cov uas zoo li ntseeg tab sis tsis ntseeg tiag tiag; cov uas tau koom rau hauv yam tshuaj phem thiab khawv koob; cov uas tsis xaiv ntsej xaiv muag, hais lus luam thuam thiab qias neeg; cov uas nyiag tej khoom fij rau Yehauvas thiab txhua yam uas Nws muaj; cov uas nyiam tej nyiaj xiab; cov uas npau suav toog tab sis xav mus saum ntuj ceeb tsheej; cov uas khav theeb thiab tsab ntse, cov uas tsuas mob siab rau tus kheej lub koob npe thiab txoj hmoov xwb; cov uas qhia tawm cov lus tsis raug raws li qhov muaj tiag; cov uas thuam Vajtswv Tus Kheej; cov uas tsis ua dab tsi li tab sis tsim tej kev txiav txim tawm tsam thiab hais lus phem rau Vajtswv Tus Kheej; cov uas sib sau ua ke thiab nrhiav kev ywj pheej; cov uas tsa lawv tus kheej siab tshaj Vajtswv; cov neeg hluas uas tsis paub qab hau dab tsi, cov neeg ib nrab neej thiab cov txiv neej thiab cov poj niam laus uas mag ntxiab; cov txiv neej thiab cov poj niam uas xyiv fab rau tus kheej lub koob npe thiab txoj hmoov thiab caum raws tus kheej lub meej mom rau ntawm lwm cov neeg; cov tib neeg uas tsis paub tu siab rau qhov ua txhaum uas mag ntxiab rau txoj kev txhaum—tsis yog lawv, tag nrho lawv, dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm los? Kev tso cai, kev txhaum, tshuaj phem, khawv koob, kev thuam, thiab cov lus hais tsis tsim nyog puav leej tsim kev tsis thaj yeeb rau ntawm nej; thiab qhov tseeb thiab cov lus ntawm lub neej raug tsuj rau ntawm nej, thiab cov lus dawb huv raug tsuas dub tsis huv rau ntawm nej lawm. Nej yog Lwm Haiv Neeg, o wv nrog txoj kev qias neeg thiab kev tsis mloog lus! Nej qhov ua tau thaum kawg yuav yog dab tsi? Cov uas hlub cev nqaij daim tawv, cov uas ua khawv koob ntawm cev nqaij daim tawv tuaj yeem ua tau li cas, thiab cov mag ntxiab rau hauv txoj kev txhaum tseem muaj cuab kav ua lub neej mus txuas ntxiv tau! Koj tsis paub tias cov tib neeg zoo li nej cov ntawm ko yog cov kas ua dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm los? Dab tsi ua rau koj xav tau qhov no thiab qhov ntawd? Los txog tam sim no, tseem tsis muaj ib qho hloov pauv me me rau hauv cov uas tsis hlub qhov tseeb thiab tsuas hlub cev nqaij daim tawv xwb—cov tib neeg zoo li no yuav raug cawm dim tau li cas? Cov uas tsis hlub txoj hau kev ntawm txoj sia, cov uas tsis txhawb tsa Vajtswv thiab hais lus tim khawv rau Nws, cov uas npaj rau tej txiaj ntsim ntawm lawv tus kheej lub meej mom, cov uas tau qhuas lawv tus kheej—lawv tseem tsis yog cov zoo tib yam, li niaj hnub no los? Yam muaj nqis rau hauv kev cawm lawm yog dab tsi? Txawm tias koj yuav raug cawm los sis tsis raug cawm los xij nyob rau ntawm qhov laus npaum li cas lawm los sis koj tau ua dej num los tau pes tsawg xyoo lawm, thiab tsawg heev nws thiaj li nce raws li tej kev ntseeg siab uas koj tau tsim dhau los. Tab sis, nws nce raws li qhov koj caum raws seb tawg los sis tsis tawg paj txi txiv. Koj yuav tsum paub tias cov uas raug cawm yog “cov ntoo” uas txi txiv, tsis yog cov ntoo uas nplooj ntsuab xwb xiab thiab tawg paj ntau heev tiam sis tsis muaj ib lub txiv hlo li. Txawm tias koj twb siv ntau lub xyoo ntoj ncig mus raws tej kev, qhov tseem ceeb ntawd yog dab tsi? Koj qhov lus tim khawv nyob rau qhov twg lawm? Koj qhov kev hwm rau Vajtswv tseem tsawg dua koj txoj kev hlub rau koj tus kheej thiab koj txoj kev ntshaw ua plees ua yi—hom neeg no tsis yog ib hom neeg phem los? Lawv yuav ua tau ib tug qauv piv txwv thiab tus qauv rau txoj kev cawm dim tau li cas? Koj tus yeeb yam yeej kho tsis tau lawm, koj ntxeev siab heev dhau lawm, koj dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm! Cov neeg zoo li no tsis yog cov yuav raug muab ntiab tawm mus los? Lub sij hawm thaum Kuv txoj dej num raug ua tiav tsis yog lub sij hawm los txog ntawm koj tiam kawg los? Kuv ua txoj dej num tau ntau heev lawm thiab tau hais ntau cov lus rau ntawm nej lawm—muaj ntau npaum li cas ntawm tej ntawd uas tau nkag rau hauv koj ob lub pob ntseg tiag tiag lawm? Koj tau mloog nws lus ntau npaum li cas lawm? Thaum Kuv txoj dej num xaus, qhov ntawd yuav yog thaum lub sij hawm koj tsum qhov tawm tsam Kuv, thaum koj tsum qhov sawv tawm tsam Kuv lawm. Thaum Kuv ua dej num, nej nqis tes tawm tsam Kuv tas li; nej yeej tsis yeem nrog Kuv cov lus li. Kuv ua Kuv txoj dej num, thiab koj tsis ua koj tus kheej “txoj dej num,” tsim lub nceeg vaj me me rau nej tus kheej. Nej tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog ib pab hma thiab dev xwb, ua txhua yam tsis haum xeeb rau Kuv! Koj tseem niaj hnub rub cov uas muab lawv txoj kev hlub nkag los rau hauv koj xub ntiag—nej txoj kev hwm nyob qhov twg lawm? Txhua yam uas nej ua yog txawj dag! Koj tsis muaj kev mloog lus los sis kev hwm li, thiab txhua yam uas koj ua yog txawj dag thiab thuam xwb! Cov tib neeg zoo li no puas raug cawm? Cov txiv neej uas nyiam ua plees ua yi tsis raws kev raws cai ib txwm xav ntxias tej niam ntiav los rau lawv tus kheej txoj kev lom zem xyiv fab tas li. Kuv yuav tsis cawm cov dab phem nyiam ua plees ua yi zoo li no kiag li. Kuv ntxub nej cov dab phem qias neeg, thiab nej txoj kev plees kev yi thiab kev ua niam ntiav yuav raug yuj rau hauv dab tuag teb. Yam uas nej yuav tsum tau hais rau nej tus kheej yog dab tsi? Nej cov dab phem qias neeg thiab cov ntsujplig phem yog yam ntxim ntxub! Nej ntxim ntxub ua luaj! Cov tsis muaj qab hau zoo li no yuav raug cawm tau li cas? Lawv cov mag ntxiab rau hauv txoj kev txhaum lawm puas tseem raug cawm dim? Niaj hnub no, qhov tseeb no, txoj hau kev no, thiab txoj sia no tsis muaj qhov ntxim siab rau nej; tab sis, nej pheej nyiam rau kev txhaum; rau nyiaj txiag; rau kev sawv siab, suab npe thiab muab tau; rau tej kev lom zem xyiv fab ntawm cev nqaij daim tawv; rau cov txiv neej zoo nraug thiab cov poj niam ntxim nyiam. Tej yam zoo uas ua rau nej nkag mus tau rau hauv Kuv lub teb chaws yog dab tsi? Nej tus duab tseem loj dua Vajtswv tus lawm thiab, nej lub meej mom tseem siab dua Vajtswv lub lawm thiab, tsis tau hais txog nej lub meej mom rau ntawm cov tib neeg—nej dhau los ua ib tug mlom uas tib neeg pe hawm lawm. Koj tsis yog thawj tug tub txib saum qaum ntuj los? Thaum tib neeg tej yam ua tau los raug nthuav tawm, nws kuj yog thaum txoj dej num ntawm kev cawm dim twb los ze rau qhov kawg lawm, coob leej ntawm nej cov ko yuav yog lub cev tuag uas dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm thiab yuav tsum raug muab ntiab tawm mus. Thaum lub sij hawm kev cawm dim, Kuv yeej siab zoo thiab coj zoo rau txhua tus tib neeg. Thaum txoj dej num xaus, tej yam ua tau los ntawm cov hom neeg sib txawv yuav raug nthuav tawm, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd, Kuv yuav tsis ua siab zoo thiab ua zoo ntxiv lawm, vim tej ua tib neeg ua tau los ntawd twb raug muab nthuav tawm lawm, thiab txhua leej yuav raug faib mus raws li lawv hom, thiab yuav tsis muaj txiaj ntsim dab tsi rau hauv kev ua kev cawm dim lawm, vim hais tias tiam ntawm kev cawm dim yuav tau dhau lawm, thiab, thaum tau dhau mus lawm, ces nws yuav tsis tig rov qab los lawm.

Qhov Dhau Los: Kev Xyaum Ua Raws (6)

Ntxiv Mus: Kev Xyaum Ua Raws (8)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 103

Ib lub suab nrov deeg daws, ua rau lub qab ntuj khwb co ntseeg nkaws. Nws ua rau pob ntseg lag tag uas cov tib neeg tsis tuaj yeem khiav...

Tshooj 20

Tej kev nplua nuj ntawm Kuv tsev neeg mas dhau txoj kev suav lawm thiab piav tsis tau li, txawm li ntawd los tib neeg yeej ib txwm tsis los...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No