Zaj Lus Ua Ntej

Nyob rau thaum xyoo 1991, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yug los ua neeg tau tshwm los thiab pib ua tes hauj lwm nyob rau hauv Suav Teb. Nws tau nthuav tawm ntau roob lo lus, thiab tau ua tiam kawg tes hauj lwm ntawm txoj kev txiav txim uas pib kiag hauv Vajtswv lub tsev tuaj. Nws tau xaus Tiam Hmoov Hlub, tau pib Tiam Lub Nceeg Vaj, thiab coj txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej los txog los. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txhua qhov tseeb los ntxuav kom dawb huv thiab cawm noob neej, nthuav tag nrho kauj ntawv uas muab lo tseg uas hais txog nyob rau hau Phau Qhia Tshwm uas nyob hauv phau Vajluskub, thiab nthuav tawm tag nrho tej lus zais tob ntawm txoj kev npaj cawm tib neeg rau txhiab xyoo txog qhov uas Vajtswv cawm noob neej ntawd, xws li seb lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev cawm noob neej yog dab tsi, vim li cas ho muaj peb theem nyob rau hauv Vajtswv txoj kev cawm dim rau noob neej, Vajtswv ua tes hauj lwm txiav txim nyob rau tiam kawg li cas, qhov lus zais tob ntawm txoj kev yug los ua neeg, zaj keeb kwm sab hauv ntawm phau Vajluskub, Vajtswv lub hwj chim uas zoo tsis thooj lwm tus li, Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, Vajtswv txoj kev dawb huv, Ntxwgnyoog muab noob neej ua qias vuab tsuab li cas, Vajtswv cawm noob neej li cas, qhov lus zais tob ntawm kev raug qaws mus ua ntej tej kev puas ntsoog los txog, cov neeg kov yeej raug tsim tsa li cas, txoj hau kev kawg thiab qhov xaus zaum kawg rau tag nrho txhua yam tib neeg uas sib txawv, thiab Khetos lub nceeg vaj yuav raug lees paub tau li cas. Nws tau qhib tej qhov kev xav kev ntshaw tshiab thiab ib qho zoo nkauj kawg nkaus rau peb pom! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Kuv yuav qhia nws rau nej thaum Kuv qhib Kuv thooj ntawv nyob rau tiam kawg. (‘Thooj ntawv’ hais txog tag nrho cov lus uas Kuv tau hais—Kuv cov lus nyob rau tiam kawg; nws muaj tag nrho cov lus ntawd.)” (“Tshooj 110” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). “Tes hauj lwm nyob rau tiam kawg ces nthuav tawm tag nrho tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus thiab tag nrho tej lus zais tob uas tib neeg yeej tsis to taub li, yog li ntawd thiaj nthuav tawm txoj hau kev kawg thiab qhov xaus ntawm noob neej thiab xaus tag nrho kev cawm tib neeg rau noob neej. Theem no ntawm tes hauj lwm nyob rau tiam kawg coj txhua yam los rau qhov xaus. Tag nrho tej lus zais tob uas tib neeg tsis to taub yuav tsum muab nthuav tawm kom tib neeg thiaj li muab tshawb xyuas tau txhua yam ntawm lawv thiab muaj ib qho kev to taub meej meej nyob rau hauv lawv lub siab. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav raug cais tawm raws li hom” (“Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Cov lus nthuav tawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm tiam kawg, mas muaj ntau, muaj txiaj ntsim, thiab muaj ntxaws heev, pub tib neeg pom hais tias Khetos yog txoj kev, qhov tseeb, thiab txoj sia tiag tiag, thiab hais tias Nws coj txoj kev ntawm txoj sia uas tsis paub kawg, uas yog txoj kev ntawm txoj sia ntev dhawv mus ib txhis los rau noob neej.

Tus Tswv Yexus hais tias: “Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab, thiab Kuv paub lawv, thiab lawv caum raws Kuv qab” (Yh 10:27). “Tus uas muaj pob ntseg, cia nws mloog qhov yam uas tus Ntsujplig hais rau pawg ntseeg” (Qtsh 2:7). Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Kuv cov neeg yuav mloog Kuv lub suab tiag tiag li, thiab txhua leej txhua tus ntawm cov uas qhib siab lug hlub Kuv yuav tau rov qab los rau ntawm Kuv lub zwm txwv xub ntiag tiag tiag li” (“Tshooj 1” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Txij thaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes hauj lwm ntawm tiam kawg pib nyob rau hauv Suav av loj los, cov neeg ntawm ntau yam kev ntseeg thiab ntau pab ntseeg uas ntseeg Vajtswv tiag tiag, nyiam qhov tseeb, thiab ntshaw Vajtswv qhov kev tshwm sim, tau lees paub Vajtswv lub suab nyob rau hauv cov lus uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais lawm. Lawv tau pom hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb, thiab hais tias cov lus ntawd yeej yog qhov uas Vajntsujplig hais rau cov pawg ntseeg, thiab hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog qhov kev tshwm sim ntawm tus Cawm Seej. Cov neeg no tau tuaj ua tsheej npoj rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Niaj hnub no, neeg coob zuj zus hauv ntiaj teb tau nrhiav kev los mus tshawb xyuas cov lus thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm. Noob neej tau maj mam xeev rov los nyob rau hauv Vajtswv cov lus, thiab tau pib los lees txais qhov tseeb thiab los paub qhov tseeb lawm. Vajtswv cov lus yuav coj noob neej mus rau ib tiam tshiab—Tiam Lub Nceeg Vaj. Txhua yam yuav ua tau tiav hlo los ntawm Vajtswv cov lus, thiab tag nrho cov neeg nqhis qhov tseeb thiab nrhiav qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yuav rov los rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv xub ntiag. Qhov no yog ib qho muaj tshwm sim loj kawg; nws yog qhov tseeb uas Vajtswv yuav ua kom muaj tiav hlo tiag tiag li.

Tam sim no muaj neeg coob heev hauv tag nrho lub ntiaj teb sab kev ntseeg yeej nqhis thiab nrhiav qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv lawm, tab sis vim lawv tsis ua twb zoo tshawb rau qhov uas Vajtsujplig hais rau cov pawg ntseeg, lawv tsis hnov Vajtswv lub suab, thiab yog li ntawd ces thiaj li tsis txais tos qhov tus Tswv rov qab los. Yuav muab ua kom yooj yim zog rau cov neeg ntawm ntau lub teb chaws thiab ntau cheeb tsam—cov uas nrhiav qhov tseeb thiab tos ntsoov rau Vajtswv qhov kev tshwm sim—los nrhiav thiab tshawb xyuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes hauj lwm ntawm tiam kawg, hnov Vajtswv lub suab, thiab raug coj los rau ntawm Nws xub ntiag, ces peb tau muab qhov tseeb uas pom mus deb uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm nyob rau hauv Nws tes hauj lwm ntawm tiam kawg thiab coj los sib lo ua ke thiab kho kom zoo ua nees nkaum qhov tseeb txog qhov kev ua tim khawv rau Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab tes hauj lwm. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, raws li tej teeb meem uas tib neeg yuav tsum daws kom tau thiaj li to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, ces peb tau muab cov kev daws teeb meem los ntawm qhov kev muab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus coj los tso sib dhos ua ke kom lawv thiaj li to taub qhov tseeb thiab lees paub Vajtswv lub suab los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus los, lees txais Nws txoj kev cawm dim nyob rau tiam kawg, thiab raug coj los rau ntawm Nws lub zwm txwv xub ntiag, es kom raws tej hneev taw ntawm tus Me Nyuam Yaj nkag mus rau tiam tshiab!

Ntxiv Mus: 1. Qhov kev yug los ua neeg thiab nws lub ntsiab tseeb yog

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No