5. Vajtswv tau coj thiab pab cuam rau noob neej los txog niaj hnub no li cas

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Txoj kev muaj sia nyob tsis yog ib yam uas leej twg los yuav muaj tau, los sis tsis yog ib yam uas leej twg los yuav khwv tau yam yooj yim. Qhov no vim yog txoj sia tsuas los tau ntawm Vajtswv los nkaus xwb, ces hais tau hais tias, tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb thiaj li muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj sia, thiab tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj li muaj txoj kev muaj sia nyob. Thiab yog li ntawd tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj yog lub hauv paus keeb cag ntawm txoj sia, thiab tus dej txhawv ntawm cov uas pub txoj sia uas ntws tsis paub tu. Txij thaum uas Nws tsim tau lub ntiaj teb los, Vajtswv tau ua hauj lwm ntau heev txog ntawm kev loj hlob ntawm yam muaj sia, tau ua hauj lwm ntau los muab txoj sia rau tib neeg, thiab tau them tus nqi siab heev es kom tib neeg tau txais txoj sia. Qhov no vim yog Vajtswv Tus Kheej yog txoj sia ntev dhawv mus ib txhis, thiab Vajtswv Tus Kheej yog txoj kev uas tib neeg raug tsa ciaj rov los. Vajtswv yeej tsis tau ploj ntawm tib neeg lub siab mus li, thiab Nws nrog tib neeg nyob ua ke txhua lub sij hawm. Nws yog lub zog txhawb tib neeg kev ua neej nyob, tus cag ntawm tib neeg lub neej txoj sia, thiab txoj kev muaj nplua mias tso rau tib neeg lub neej txoj sia tom qab yug lawm. Nws ua kom tib neeg rov yug dua tshiab, thiab pab kom lawv ua tau lub neej khov kho hauv lawv txhua lub luag hauj lwm. Ua tsaug rau Nws lub hwj chim thiab Nws lub zog txhawb txoj sia yam tus nplaim taws uas tsis txawj tuag, es tib neeg thiaj tau ua neej nyob ib tiam dhau ib tiam, thoob plaws uas lub hwj chim ntawm Vajtswv txoj sia yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg lub neej txoj sia, thiab Vajtswv tau them ib tug nqi uas tsis muaj ib tug neeg twg yuav tau them li. Lub zog ntawm Vajtswv txoj sia yeej kov yeej txhua lub zog, tshaj qhov ntawd, nws tseem loj tshaj txhua lub zog tib si. Nws txoj sia muaj ntev dhawv mus ib txhis, Nws lub hwj chim loj tshaj plaws, thiab lub zog ntawm Nws txoj sia mas tsis muaj ib tug twg uas raug tsim tawm los sis ib lub zog yeeb ncuab twg uas yuav muaj peev xwm kov yeej li. Lub zog ntawm Vajtswv txoj sia yeej muaj nyob thiab ci ntsa iab tsis hais lub sij hawm twg los sis qhov chaw twg li. Tej zaum mas ceeb tsheej thiab ntiaj teb yuav muaj kev hloov ntau heev, tab sis Vajtswv txoj sia yuav nyob li qub mus ib txhis. Txhua yam yuav dhau mus, tab sis Vajtswv txoj sia yuav nyob li qub, vim Vajtswv yog lub hauv paus ntawm kev tshwm sim muaj txhua yam thiab yog tus cag ntawm lawv qhov kev tshwm sim muaj. Tib neeg txoj sia tshwm sim los ntawm Vajtswv, qhov uas muaj ceeb tsheej los vim yog Vajtswv thiab qhov uas ntiaj teb tshwm sim los yog ncau los ntawm lub hwj chim ntawm Vajtswv txoj sia. Tsis muaj ib yam dab tsi uas muaj txoj sia uas yuav nce tau mus siab tshaj Vajtswv lub hwj chim kav, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas muaj lub dag zog es yuav khiav dhau thaj chaw ntawm Vajtswv lub hwj chim li. Nyob rau qhov no, tsis hais lawv yuav yog leej twg li, txhua tus yuav tsum tau nyoo nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm Vajtswv, txhua leej yuav tsum ua neej nyob hauv qab kev txib ntawm Vajtswv, thiab tsis muaj leej twg yuav khiav dim nws ob txhais tes li.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txij li thaum Vajtswv tsim txhua yam los, lawv tau ua hauj lwm thiab tseem vam meej nxiv mus raws nraim li txoj kab ke thiab raws li cov kev cai uas Nws teev tseg. Nyob rau hauv Nws kev saib xyuas, hauv Nws txoj kev tswj fwm, noob neej muaj txoj sia nyob, thiab txhua lub sij hawm txhua yam loj hlob zoo raws li txoj kab ke. Tsis muaj ib yam dab tsi yuav tuaj yeem hloov los sis rhuav tshem cov kev cai no tau. Nws yog vim Vajtswv txoj kev tswj fwm uas txhua tus muaj sia tuaj yeem huam vam, thiab yog vim Nws txoj kev tswj fwm thiab kev cawm ua rau txhua yam muaj sia tuaj yeem muaj sia nyob taus. Qhov no hais tau tias nyob rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm ua rau txhua yam muaj sia los muaj nyob, ciaj, ploj tuag, thiab yug dua tshiab raws li txoj cai uas muaj kab ke. Thaum lub caij plooj ntoo hlav los txog, cov nag tshauv ua rau paub qhov tshiab ntawm lub caij ntuj tshiab thiab ua rau cov av ntub. Cov av pib yaj thiab cov nyom hlav mus rau cov av thiab pib nthaw nkaus, hos cov ntoo los kuj maj mam hloov ntsuab zuj zus. Txhuam yam muaj sia no coj txoj kev ciaj sia tshiab los rau lub ntiaj teb. Qhov no yog yam nws zoo li no thaum txhua yam muaj sia los muaj nyob thiab huam vam. Txhua hom tsiaj tawm ntawm nws lub qhov los txais cov tshav sov ntawm lub caij nplooj ntoos hlav thiab pib lub xyoo tshiab. Txhua tus muaj sia txais cov tshav kub thaum lub caij ntuj sov thiab txaus siab rau cov tshav sov uas muaj nyob raw lub caij nyoog ntawd. Lawv loj hlob sai heev. Cov ntoo, nyom, thiab txhua hom ntoo loj hlob sai heev, mus txog thaum kawg ua rau lawv tawg paj thiab txi txiv. Txhua tus muaj sia mas khwv heev nyob rau lub caij ntuj sov, tib neeg los kuj ib yam nkaus. Thaum lub caij nplooj zeeg, cov nag los ua rau txias zias, thiab txhua hom muaj sia pib paub tias lub caij sau qoob loo los yuav txog lawm. Txhua yam muaj sia txi txiv, thiab tib neeg pib sau cov txiv hmab txiv ntoo ntau hom no lo khaws cia kom thiaj muaj zaub mov nyob rau lub caij ntuj no. Nyob rau lub caij ntuj no, txhua yam muaj sia maj mam pib yoog nyob ntsiag to thiab so thaum cov huab cua txias los txog, thiab tib neeg los kuj so nyob rau lub caij no. Ib lub caij nyoog dhau mus rau ib lub caij nyoog, kev hloov ntawm lub caij plooj ntoo hlav mus rau lub caij ntuj sov mus rau lub caij nplooj zeeg mus rau lub caij ntuj no—cov kev hloov no tshwm raws nraim li txoj cai uas Vajtswv tau rhawv tseg. Nws coj txhua yam thiab noob neej los ntawm qhov siv cov kev cai no thiab xav kom noob neej ua neej nyob nplua mias thiab muaj lub neej zoo tawg paj paug, thiaj npaj qhov chaw ib puag ncig rau kom ciaj sia taus kom muaj huab cua thiab muaj caij nyoog tsis sib thooj. Vim li ntawd, nyob rau ntawm qhov chaw ib puag ncig uas muaj sia taus no, ua rau kom tib neeg tuaj yeem ciaj sia thiab huam vam raw li txoj kab ke. Tib neeg tsis tuaj yeem hloov cov kev cai no tau thiab tsis muaj leej twg los sis yam muaj sia twg tuaj yeem hla cov kev cai ntawd tau. Txawm tias muaj ntau qhov kev hloov pauv tshwm sim tuaj los—hiav txwv yuav ua daim av, hos daim av yuav ua hiav txwv—cov kev cai no tseem muaj ntxiv mus. Lawv muaj nyob vim Vajtswv tseem nyob, thiab vim yog Nws tswj fwm thiab Nws txoj kev cawm. Nyob rau ntawm qhov kab ke no, qhov chaw loj dav, ua rau tib neeg lub neej hla mus tom ntej raws li cov kev cai thiab cov kev tswj fwm no. Nyob rau hauv cov kev cai no raug tsa ib tiam dhau ib tiam ntawm tib neeg, thiab tib neeg muaj txoj sia nyob rau hauv cov kev cai no ib tiam dhau ib tiam. Tib neeg nyiam cov chaw ib puag ncig no rau kev ua neej zoo ib yam nkaus li ntau yam uas Vajtswv tau tsim tseg cia rau ib tiam dhau ib tiam. Txawm tib neeg xav tias cov hom kev cai no nyob nrog lawv txij thaum yug los thiab raug saib tias tsis tseem ceeb, thiab txawm lawv tsis tuaj yeem xav tias Vajtswv yog tus coj cov kev cai no, tias Vajtswv yog tus tswj fwm kev cai no, txawm yuav zoo li cas los xij, Vajtswv ib txwm koom nrog qhov hauj lwm tsis hloov no. Nws lub hom phiaj nyob hauv qhov hauj lwm tsis hloov no yog kev ciaj sia ntawm noob neej, thiab kom noob neej thiaj muaj txoj sia nyob ntxiv mus.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv txib cov kev cai uas kav kev ua hauj lwm ntawm txhua yam; Nws txib cov kev cai uas kav kev ciaj sia ntawm txhua yam; Nws tswj hwm txhua yam, thiab teeb tsa lawv los sib txhawb thiab ib leeg sib dai rau ib leeg, kom lawv thiaj li tsis piam sij los sis ploj mus. Tsuas yog li ntawd xwb tib neeg thiaj li nyob tau; tsuas yog li ntawd xwb lawv thiaj li tuaj yeem nyob hauv Vajtswv txoj kev coj hauv ib qho chaw ib puag ncig zoo li no. Vajtswv yog tus tswv ntawm cov kev cai ntawm kev ua hauj lwm no, thiab tsis muaj ib tug neeg tuaj yeem cuam tshuam rau lawv tau, thiab tsis tuaj yeem hloov pauv lawv tau. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj li paub cov kev cai no thiab tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj li cawm lawv. Thaum twg tus ntoo yuav nthaw ua yub ntoo; thaum twg ntuj yuav los nag; lub ntiaj teb yuab muab dej thiab chiv ntau npaum li cas rau cov nroj tsuag; nyob rau lub caij twg cov nplooj yuav zeeg; nyob rau lub caij twg cov ntoo yuav txi txiv; cov khoom zoo uas tus duab ntshav ntuj ci yuav muab rau cov ntoo yuav muab ntau npaum li cas; cov ntoo yuav ua pa tawm dab tsi tom qab tau nqus duab tshav ntuj ci lawm—tag nrho txhua yam no tau npaj ua ntej los ntawm Vajtswv thaum Nws tsim txhua yam lawm, raws li cov kev cai uas tsis muaj leej twg tuaj yeem rhuav tau. Tej khoom uas Vajtswv tau tsim, tsis hais yam muaj sia los sis, ntawm neeg ob lub qhov muag, tsis yog muaj sia, nyob rau hauv Nws ob txhais tes, qhov uas Nws tswj hwm lawv thiab kav lawv. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov los sis rhuav tshem tau cov kev cai no. Qhov no hais tau tias, thaum Vajtswv tsim txhua yam, Nws tau txiav txim ua ntej lawm tias yog tsis muaj lub ntiaj teb, tsob ntoo tsis tuaj yeem nrhau cag tau, thaw kaus ua yub ntoo thiab loj hlob tau; yog hais tias lub ntiaj teb tsis muaj ntoo, ces nws yuav qhuav nkig nkuav; tias tsob ntoo yuav tsum los ua lub tsev rau cov noog nyob thiab yog qhov chaw uas lawv yuav nkaum los ntawm cov cua. Puas muaj ib tsob ntoo twg tuaj yeem nyob yam tsis muaj duab tshav ntuj ci? (Tsis muaj.) Thiab nws tsis tuaj yeem nyob tau nrog lub ntiaj teb nkaus xwb. Txhua yam no yog txhawm rau tib neeg, rau tib neeg txoj kev ciaj sia. Los ntawm tsob ntoo, tib neeg tau txais huab cua ntshiab, thiab tib neeg nyob hauv ntiaj teb, uas raug tiv thaiv los ntawm tsob ntoo. Tib neeg tsis tuaj yeem nyob yam tsis muaj tus duab tshav ntuj ci los sis ntau yam tsiaj muaj sia. Txawm hais tias cov kev sib raug zoo no yog qhov nyuaj los, koj yuav tsum nco ntsoov tias Vajtswv tsim cov kev cai uas kav txhua yam kom lawv ib leeg txhawb ib leeg, ib leeg dai ib leeg, thiab muaj sia nyob ua ib ke. Hauv lwm lo lus, txhua qhov khoom Nws tsim muaj nqi thiab qhov tseem ceeb. Yog tias Vajtswv tsim tej yam uas tsis muaj qab hau, Vajtswv yeej yuav ua kom nws ploj mus. Qhov no yog ib txoj hau kev uas Vajtswv siv los npaj txhua yam.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VII” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

“Vajtswv npaj rau txhua yam” yog ib kab lus nrog qhov tseem ceeb thiab cwj ciam dav heev. Vajtswv tsis yog tias tsuas muab zaub mov thiab dej rau lawv haus txhua hnub xwb; Nws tseem npaj txhua yam uas tib neeg xav tau, suav nrog txhua yam uas tib neeg muaj peev xwm pom, thiab tej khoom uas ntsia tsis pom tib si. Vajtswv txhawb nqa, cawm, thiab kav lub zim txwv no, uas tseem ceeb rau tib neeg. Qhov ntawd hais tau tias, txawm tib neeg xav tau qhov chaw nyob ib puag ncig li cas rau txhua lub caij, Vajtswv tau npaj nws tseg. Vajtswv kuj tsim kho hom huab cua thiab qhov kub txias kom lawv haum rau tib neeg kev ua neej nyob. Cov kev cai uas tswj hwm tej no tsis tshwm sim los ntawm lawv tus kheej los sis los ntawm pheej hmoo xaiv; lawv yog los ntawm Vajtswv lub hwj chim kav los thiab Nws tej hauj lwm. Vajtswv Tus Kheej yog lub hauv paus ntawm txhua yam ntawm txhua cov kev cai no thiab lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam. Txawm hais tias koj ntseeg los sis tsis ntseeg los xij, txawm koj yuav pom los yog tsis tuaj yeem pom nws, los yog txawm tias koj yuav nkag siab los tsis nkag siab nws, qhov no tseem yog qhov tseeb uas lees txais tau thiab tsis muaj qhov thuam tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VII” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Dab tsi yog tej yam ntxwv tseem ceeb uas ua rau cov tib neeg no txoj kev ua neej tsis sib thooj? Nws tsis tseem ceeb puas yog uas thaj chaw ib puag ncig ntawm kev ua noj yuav tsum raug tiv thaiv cia rau ib qeb zoo? Ntawd yog tias, yog cov neeg nrhiav noj nrhiav haus los ntawm kev yos hav zoov tau poob lawv cov toj roob hav zoov los sis cov nas noog thiab cov tsiaj qus, lawv lub hauv paus kev nrhiav noj yuav ploj mus. Txoj kev taug ntawm haiv neeg no thiab hom neeg zoo li no yuav dhau mus ua ib qho tsis paub tseeb, thiab tej zaum lawv kuj yuav ploj mus. Thiab cov tib neeg uas khwv noj khwv haus los ntawm kev yug tsiaj ne yuav zoo li cas? Lawm muaj kev vam nyob rau qhov twg? Qhov uas lawv cheem tsum tiag tsis yog lawv cov tsiaj txhu, tab sis yog qhov chaw ib puag ncig uas lawv cov tsiaj txhu muaj cuab kav ciaj sia tau—cov tiaj nyom. Yog tsis muaj cov tiaj nyom, cov neeg yug tsiaj yuav cia lawv cov tsiaj noj nyom rau qhov twg? Cov nyuj twm thiab yaj yuav noj dab tsi? Yog tsis muaj cov tsiaj lawm, cov neeg nyob tsis ruaj chaw no yuav tsis muaj kev khwv noj khwv haus lawm. Yog tsis muaj lub hauv paus ntawm kev khwv noj kwv haus, cov tib neeg no yuav mus rau qhov twg? Nws yuav dhau mus ua ib yam nyuaj heev rau lawv txoj kev ua neej nyob mus ntxiv; lawv yuav tsis muaj lub neej tom ntej. Yog tias tsis muaj lub hauv paus dej, cov dej ntws thiab cov pas dej qhuav tag nrho, cov ntses uas cheem tsum dej kom kev muaj txoj sia, puas tseem yuav muaj sia nyob thiab? Lawv yuav tsis muaj sia nyob. Cov tib neeg uas cheem tsum dej thiab ntses rau txoj kev khwv noj khwv haus no puas yuav muaj txoj sia ntxim mus thiab? Thaum lawv tsis muaj zaub mov noj, thaum lawv tsis muaj lub hauv paus ntawm lawv txoj kev khwv noj khwv haus lawm, cov tib neeg no yuav tsis muaj cuab kav ua neej nyob ntxiv mus lawm. Ntawd yog, yog tias ib haiv neeg twg tau ntsib dua teeb meem ntawm lawv txoj kev khwv noj khwv haus los sis lawv txoj kev ciaj sia, ces haiv neeg ntawd yuav tsis muaj cuab kav ua neej ntxiv mus, thiab lawv yuav ploj ntsej muag mus ntawm lub ntej teb no thiab yuav yaj ntshis mus. Thiab yog cov tib neeg ua liaj ua teb nrhiav noj tau poob lawv daim av lawm, yog tias lawv tsis muaj peev xwm cog qoob loo txhua yam thiab tau txais zaub mov los ntawm cov qoob loo, ces qhov kawg yuav zoo li cas? Yog tsis muaj zaub mov, tib neeg yuav tsi tuag tshaib los? Yog tib neeg tuag tshaib, haiv neeg ntawd yuav tsis ploj mus los? Yog li qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj ntawm kev ceev ntau hom chaw nyob ib puag ncig cia. Vajtswv tsuas muaj ib lub hom phiaj nkaus xwb rau kev ceev cov chaw nyob ib puag ncig no cia thiab kev nyob ua ke thiab txhua yam uas muaj sia nyob rau hauv—thiab ntawd yog kom txhawb tau qhov sib txawv ntawm ntau hom tib neeg, txhawb cov tib neeg uas ua neej nyob rau cov thaj chaw tsis sib thooj.

Yog tias txhua yam ntawm kev tsim poob lawv cov kev cai lawm, lawv yuav tsis muaj nyob ntxiv lawm; yog tias cov kev cai ntawm txhua yam poob mus, ces cov ciaj sia nyob ntawm txhua yam yuav tsis muaj peev xwm nyob mus ntxiv. Tib neeg kuj yuav poob lawv tej chaw ib puag ncig uas cheem tsum rau lawv txoj kev ciaj sia thiab. Yog tias tib neeg poob tej ntawd tag nrho huv si, lawv yuav tsis muaj cuab kav nyob mus ntxiv, zoo xws li lawv tau ua los, kom muaj kev vam meej thiab muaj tub ki ib tiam dhau ib tiam. Qhov kev muaj qab hau uas tib neeg thiaj muaj sia los txog niaj hnub no vim yog Vajtswv tau muab txhua yam ntawm kev tsim rau lawv kom tej ntawd saib xyuas lawv, saib xyuas noob neej los ntawm cov hau kev tsis zoo ib yam. Nws tsuas yog vim Vajtswv saib xyuas noob neej los ntawm cov hau kev tsis zoo ib yam es noob neej thiaj ciaj sia los txog tam sim no, niaj hnub no. Nyob rau ib thaj chaw puag ncig ruaj khov uas zoo rau kev ciaj sia thiab muaj cov kev cai uas zoo raws kab ke, txhua hom ntawm cov tib neeg uas tsis sib thooj hauv ntiaj teb, txhua haiv neeg uas tsis sib thooj, tuaj yeem ciaj sia nyob rau hauv lawv qhov chaw uas tau teev tseg. Tsis muaj leej twg tuaj yeem mus dhau cov chaw no los sis cov ciam no vim tias Vajtswv yog tus kos tej ntawd tseg lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv yog tus Tswv Tsim ntawm txhua yam uas tseem ceeb rau tib neeg txoj kev ua neej nyob, thiab Vajtswv kuj yog tus cawm thiab tswj hwm tej no; tab txawm yog tam sim no kiag, uas twb muaj tib neeg nyob los tau ntau txhiab xyoo lawm los, Vajtswv yeej tseem niaj hnub ua kev hloov pauv rau lawv cov xwm ib puag ncig, muab qhov xwm ib puag ncig zoo tshaj plaws thiab haum tshaj plaws rau noob neej kom tuaj yeem tuav tau lawv lub neej nyob mus zoo li ib txwm. Qhov xwm txheej zoo li no yuav tuaj yeem tswj tau nyob mus ntev npaum li cas ntxiv? Hauv lwm lo lus, Vajtswv yuav muab qhov xwm ib puag ncig zoo li no txuas ntxiv mus ntev npaum li cas? Nws yuav kav mus txog thaum Vajtswv ua tiav Nws txoj hauj lwm kev cawm tib neeg. Tom qab ntawd, Vajtswv yuav hloov qhov xwm ib puag ncig ntawm noob neej txoj kev ua neej nyob. Tej zaum yuav yog tias Nws yuav ua cov kev hloov no los ntawm tib txoj hau kev qub, los sis tej zaum yuav siv lwm txoj hauv kev sib txawv, tab sis yam uas tam sim no tib neeg yuav tsum paub txog yog tias Vajtswv niaj hnub muab kev pab rau tib neeg cov kev xav tau; cawm cov xwm ib puag ncig uas noob neej nyob; thiab txuag cia, tiv thaiv thiab tswj qhov xwm ib puag ncig ntawd. Nrog rau qhov xwm ib puag ncig zoo li no, cov neeg uas Vajtswv tau xaiv tseg yuav muaj peev xwm nyob rau hauv li ib txwm thiab lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim thiab kev rau txim thiab kev txiav txim. Txhua yam puav leej muaj sia nyob mus ntxiv vim Vajtswv lub hwj chim kav, thiab txhua tus tib neeg muaj sia nyob txuas ntxiv mus lawm tom ntej vim muaj Vajtswv ua tus muab tej no.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VIII” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv tsim lub ntiaj teb no thiab coj tib neeg, ib tug ciaj sia los uas yog Nws muab txoj sia rau, los rau hauv lub ntiaj teb. Ntxiv ntawd, ces tib neeg mam muaj niam muaj txiv thiab muaj txheeb ze, thiab thiaj tsis nyob ib leeg kho siab khuav lawm. Txij thaum thawj zaug uas tib neeg tsa qhov muag ntsia lub ntiaj teb, nws yeej raug taw los kom muaj sia nyob rau hauv Vajtswv txoj kev tsa. Txoj kev ua pa ntawm txoj sia uas los ntawm Vajtswv los txhawb txhua tus uas ciaj sia kom mus thoob plaws rau txoj kev loj hlob mus txog ntua rau yav laus. Nyob rau qhov txheej txheem no, tsis muaj leej twg xav txog tias tib neeg loj hlob nyob hauv qab Vajtswv txoj kev saib xyuas; dua ntawd, lawv ntseeg tias tib neeg yog loj hlob nyob hauv qab kev saib xyuas ntawm nws niam nws txiv, thiab tias yog nws tus kheej txoj sia coj ua kom nws loj hlob xwb. Qhov no yog vim hais tias tib neeg tsis paub tias leej twg yog tus pub txoj sia rau nws, los sis nws los qhov twg los, haj yam paub tsawg tshaj mas yog qhov txoj sia tsim ntau yam txuj ci phim hwj. Nws tsuas paub tias zaub mov thiaj yog yam ua rau nws muaj txoj sia nyob mus ntxiv, tias txoj kev ua siab ntev thev yog lub hauv paus ntawm qhov uas muaj nws, thiab tias tej kev ntseeg hauv nws lub hlwb yog qhov tseem ceeb ua rau nws ciaj sia nyob taus. Hais txog ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim thiab kev npaj, tib neeg tsis paub dab tsi li, thiab yog li ntawd ces nws thiaj nkim txoj sia uas Vajtswv tau muab pub rau nws xwb…. Tsis muaj ib tug noob neej twg uas Vajtswv saib xyuas nruab hnub thiab hmo ntuj es yuav cia li mus pe hawm Nws. Vajtswv tsuas tsim kho tib neeg txuas ntxiv, rau tus uas Nws tsis muaj kev cia siab tos, raws li qhov uas Nws tau npaj tseg lawm xwb. Nws ua li no vim muaj txoj kev cia siab tias muaj ib hnub, tib neeg yuav tsim dheev hauv nws tus npau suav los thiab ras txog qhov muaj nqis thiab lub ntsiab ntawm txoj sia, tus nqi uas Vajtswv tau them rau txhua yam uas Nws tau muab pub rau nws, thiab txoj kev txhawj xeeb yam kub siab lug uas Vajtswv tos ntsoov rau tib neeg tig rov qab los cuag Nws. Tsis tau muaj dua leej twg saib tej lus zais uas tswj lub hauv paus chiv keeb thiab qhov kev sib txuas ua ntu zus mus ntawm tib neeg txoj sia. Tsuas yog Vajtswv xwb, tus uas to taub txhua yam ntawm qhov no, thiaj li ua twj ywm thev qhov mob thiab tej kev phem uas tib neeg, tus uas tau txais txhua yam los ntawm Vajtswv tab sis tsis nco txiaj ntsig, ua rau Nws. Tib neeg xyiv fab rau txhua yam uas txoj sia coj los li yog ib qhov tseem ceeb tshaj plaws, thiab, tib yam li ntawd, nws yog “ib txoj kev” uas Vajtswv raug tib neeg ntxeev siab rau, raug tib neeg hnov qab txog, thiab raug tib neeg yuam. Nws puas yog tias Vajtswv lub hom phiaj yeej tseem ceeb tiag? Nws puas yog tias tib neeg, tus uas ciaj sia uas los ntawm Vajtswv txais tes los, yeej tseem ceeb tiag? Vajtswv lub hom phiaj yeej tseem ceeb tiag; txawm li cas los xij, tus uas ciaj sia no yeej yog tsim los ntawm Vajtswv txais tes thiab muaj nws vim yog Nws lub hom phiaj. Yog li no, Vajtswv yuav tsis rhuav tshem Nws lub hom phiaj vim txoj kev ntxub ntxaug rau haiv tib neeg no. Vim saib rau Nws lub hom phiaj thiab rau txoj pa Nws tso tawm Vajtswv thiaj li uv tag nrho txhua txoj kev tsim txom, tsis yog ua rau tib neeg cev nqaij daim tawv tab sis yog ua rau tib neeg txoj sia. Tsis yog Nws ua li no kom thiaj coj tau tib neeg lub cev nqaij daim tawv tab sis yog coj txoj sia uas Nws tau tso pa tawm rov qab los. Qhov no yog Nws lub hom phiaj.

Tag nrho txhua tus uas los rau hauv lub ntiaj teb no yuav tsum hla kev ciaj thiab kev tuag, thiab feem coob ntawm lawv cov no twb raug txoj kev uas kiv mus los ntawm txoj kev tuag thiab rov yug dua tshiab no lawm. Cov uas tseem ua neej nyob ces tsis ntev no yuav tuag, thiab cov tuag lawm yuav rov yug los dua tsis ntev no. Tag nrho ntawm qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tau npaj rau txhua yam uas muaj sia. Tab sis txoj kev no thiab qhov kiv mus los no yeej yog qhov tseeb uas Vajtswv xav kom tib neeg saib: tias txoj sia uas Vajtswv muab pub rau tib neeg mas tsis muaj hnub xaus, tsis raug tswj los ntawm lub cev ntaj ntsug, caij nyoog, los sis thaj chaw twg li. Qhov ntawd yog qhov lus zais tob ntawm txoj sia uas Vajtswv muab pub rau tib neeg, thiab qhia tias txoj sia yog los ntawm Nws los. Txawm tias muaj coob tus yuav tsis ntseeg tias txoj sia los ntawm Vajtswv los, los neeg yeej txaus siab xyiv fab hlo rau txhua yam uas los ntawm Vajtswv los, txawm lawv ntseeg los sis tsis ntseeg tias muaj Nws. Yog tias muaj ib hnub Vajtswv hloov siab thiab xav rov qab rho tag nrho txhua yam uas muaj nyob hauv lub ntiaj teb no thiab rho txoj sia uas Nws tau pub rov qab, ces tag nrho txhua yam yuav tsum tsis muaj ntxiv lawm. Vajtswv siv Nws txoj sia los yug txhua yam, yam muaj sia thiab yam tsis muaj sia tib si, coj txhua yam ua ke mus rau qhov zoo sib dhos kom haum tshaj plaws los ntawm Nws lub dag zog thiab lub hwj chim. Qhov no yog ib qho tseeb uas tsis muaj leej twg xav txog thiab to taub tau, thiab tej tseeb uas tsis to taub yooj yim no yog qhov tshwm sim ntawm, thiab tej lus hais rau, Vajtswv lub hwj chim muaj sia. Tam sim no cia Kuv qhia koj ib qho lus zais nkoos: Qhov zoo tshaj plaws ntawm Vajtswv txoj sia thiab lub dag zog ntawm Nws txoj sia mas tsis muaj ib tug twg uas raug tsim tawm los yuav to taub yooj yim. Nws yog li ntawd tam sim no, li nws yog yav tas los, thiab nws yuav yog li no mus rau lub sij hawm yuav los tom ntej. Qhov lus zais nkoos ob uas Kuv yuav tsum qhia mas yog qhov no: Lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam uas raug tsim tawm los ntawd yog los ntawm Vajtswv los, txawm lawv yuav txawv li cas hauv txoj sia los sis lub nrog cev kuj xij; txawm koj yuav yog yam muaj sia twg los xij, koj yeej tig rov tawm tsam tsis tau txoj kab ncig ntawm txoj sia uas Vajtswv twb kom tseg lawm. Txawm yam twg los xij, qhov Kuv xav tau ces yog kom tib neeg to taub qhov no: Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev saib xyuas, kev tsom kwm, thiab kev pab cuam, ces tib neeg tsis muaj peev xwm txais tau txhua yam uas nws tsim nyog tau txais, txawm nws rau siab nrhiav npaum twg los sis mob siab khwv npaum twg kuj xij. Yog tsis kev muab txoj sia pub los ntawm Vajtswv los, ces tib neeg plam tsis muaj qhov tseem ceeb hauv lub neej thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj sia. Ua li cas Vajtswv ho cia tib neeg, tus uas nkim qhov tseem ceeb ntawm Nws txoj sia, ua dog ua dig? Li Kuv twb tau hais ua ntej lawm: Tsis txhob hnov qab tias Vajtswv yog lub hauv paus ntawm koj txoj sia. Yog tib neeg tsis saib txhua yam uas Vajtswv tau pub muaj nqis, ces tsis yog Vajtswv yuav rho yam uas Nws pub thaum chiv keeb rov qab xwb, tab sis Nws yuav ua kom tib neeg them Nws rov qab ob npaug ntawm tus nqi ntawm tag nrho tej uas Nws tau muab pub lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Txij thaum muaj Vajtswv txoj kev cawm tib neeg los, Nws yeej ib txwm kub siab lug los ua Nws tes hauj lwm. Dhau li qhov npog Nws tus neeg ntawm tib neeg lawm, Nws yeej ib txwm nyob ntawm tib neeg ib sab, ua tes hauj lwm rau tib neeg, nthuav tawm Nws tus moj yam, coj tag nrho noob neej nrog Nws lub ntsiab tseeb, thiab ua Nws tes hauj lwm rau txhua tus tib neeg los ntawm Nws lub zog nchav, Nws lub tswv yim, thiab Nws lub hwj chim, yog li ntawd thiaj li los rau ntawm Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub, thiab Tiam Vajtswv Los Kav niaj hnub tam sim no. Txawm tias Vajtswv npog Nws tus neeg ntawm tib neeg los xij, Nws tus moj yam, Nws qhov muaj sia thiab tej khoom, thiab Nws txoj kev xav rau noob neej yeej muab nthuav tawm kiag rau tib neeg kom tib neeg pom thiab paub. Muab ua lwm lo lus hais, txawm tias tib neeg tsis muaj cuab kav pom tau los sis tuav tau Vajtswv los xij, tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv uas noob neej ntsib yeej yog kiag qhov nthuav tawm ntawm Vajtswv Tus Kheej lawm ntag. Qhov ntawd tsis yog qhov tseeb lod? Tsis hais txog ntawm txoj hau kev los sis ces kaum ntawm qhov Vajtswv xav rau Nws tes hauj lwm, Nws ib txwm saib tib neeg los ntawm Nws lub koob meej tiag tiag, ua tes hauj lwm uas muab tso rau Nws, thiab hais cov lus uas Nws tsim nyog hais. Txawm Vajtswv hais qhov twg tuaj los xij—Nws yeej sawv tau rau saum lub ceeb tsheej thib peb, los sis sawv rau hauv cev nqaij tawv, los sis ib yam li ib tug neeg dog dig—Nws yeej ib txwm hais lus rau tib neeg kawg Nws lub siab lub ntsws thiab kawg Nws txoj kev xav, yam tsis muaj kev dag ntxias los sis kev npog cia li. Thaum Nws ua Nws tes hauj lwm, Vajtswv nthuav tawm Nws txoj lus thiab Nws tus moj yam, thiab nthuav tawm yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws, tsis muaj ib qho kev tswj cia kiag li. Nws coj noob neej nrog Nws lub neej txoj sia thiab Nws qhov muaj sia thiab tej khoom muaj nqis.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm tau pib nyob rau ntawm qhov tsim lub ntiaj teb no, thiab tib neeg yog qhov tseem ceeb nyob rau ntawm tes dej num no. Qhov Vajtswv tsim txhua yam, nws yeej hais tau tias, yog tsim rau tib neeg. Vim yog tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm siv ntau txhiab xyoo thiab ua tsis tau kom tiav rau hauv ob peb feeb los sis xaws nkoos xwb, los sis ib ntsais muag, los sis ib los ob xyoos, Nws tau tsim ntau yam uas tseem ceeb rau noob neej txoj kev ciaj sia, xws li lub hnub, lub hli, txhua yam tsiaj uas muaj sia, zaub mov, thiab ib thaj chaw uas xis nyob. Nov yog qhov pib ntawm Vajtswv txoj kev cawm.

Tom qab ntawd, Vajtswv muab noob neej cob rau Ntxwgnyoog, thiab tib neeg nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, uas yog maj mam mus rau Vajtswv tes dej num ntawm thawj thawj tiam: qhov keeb kwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai…. Nyob rau ntau txhiab xyoo ntawm Tiam Muaj Kev Cai, noob neej rais los swm rau txoj kev taw qhia ntawm Tiam Muaj Kev Cai thiab muab nws siv yam tsis rau nqi. Maj mam tso zuj zus, tib neeg tau ncaim ntawm Vajtswv txoj kev saib xyuas mus lawm. Thiab yog li, thaum tseem ua raws li txoj kev cai, lawv kuj pe hawm tej mlom thiab ua ntau yam kev phem. Lawv tsis muaj Yehauvas txoj kev tiv thaiv, thiab lam ua lawv lub neej rau ntawm lub thaj hauv lub tuam tsev. Qhov tseeb, Vajtswv tes dej num twb tau tso lawv tseg ntev los lawm, thiab txawm hais tias cov neeg Yixayee tseem daig rau txoj kev cai, thiab hais Yehauvas lub npe, thiab tseem zoo siab hlo ntseeg tias tsuas yog lawv xwb thiaj li yog Yehauvas cov tib neeg thiab yog Yehauvas cov xaiv tseg los, Vajtswv lub yeeb koob twb tau muab lawv tso tseg ntsiag to lawm …

Thaum Vajtswv ua Nws tes dej num, Nws yeej ncaim ib qho chaw ntsiag to thiab maj mam ua tes dej num tshiab uas Nws pib nyob rau lwm qhov chaw lawm. Qhov no zoo li ua tsis tau rau tib neeg, cov uas ruam qauj tag lawm. Tib neeg yeej ib txwm saib qhov qub muaj nqis thiab txhawj qhov tshiab, muaj kev xav phem phem rau tej uas tsis tau swm los sis saib lawv li ib yam uas xeeb txob xwb. Thiab yog li, tsis hais tes dej num tshiab dab tsi uas Vajtswv ua, txij ntua thaum pib mus txog rau thaum kawg kiag, tib neeg yog tus kawg, hauv txhua yam, uas paub txog nws.

Li uas ib txwm tau muaj qhov nov los, tom qab Yehauvas tes dej num hauv Tiam Muaj Kev Cai lawm, Vajtswv tau pib Nws tes dej num tshiab ntawm theem ob: li lub cev nqaij daim tawv—yug los ua li tib neeg tau kaum, nees nkaum xyoo—thiab hais thiab ua Nws tes dej num rau hauv cov ntseeg. Tab sis tsis muaj qhov zam dhau li, tsis muaj leej twg paub txog, thiab tsuas yog ib co tib neeg tsawg tsawg xwb thiaj li lees paub tias Nws yog tus Vajtswv uas yug los ua cev nqaij daim tawv tom qab tus Tswv Yexus tau raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab raug tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. … Txij thaum Vajtswv tes dej num theem ob tiav lawm—tom qab qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig lawm—Vajtswv tes dej num uas cawm tib neeg los ntawm kev txhaum (uas hais tau tias, cawm tib neeg los ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes) muaj tiav lawm. Thiab yog li ntawd, txij lub sij hawm ntawd mus rau tom ntej, noob neej tsuas yog txais yuav Tswv Yexus ua tus Cawm Seej xwb, thiab lawv tej kev txhaum yuav tsum raug zam txim rau. Muab hais kom tsawg tsawg, tib neeg tej kev txhaum tsis yog ib tug laj kab thaiv tsis pub nws tau txoj kev cawm dim thiab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm, thiab tsis yog txoj kev haub ntxias uas Ntxwgnyoog muab los liam tib neeg lawm. Ntawd yog vim hais tias Vajtswv Tus Kheej tau ua tes dej num no tiav tiag tiag, tau los ua qhov uas zoo li thiab tau saj ntawm cev nqaij daim ntawv uas muaj kev txhaum, thiab Vajtswv Tus Kheej yog kev theej txhoj. Nyob rau txoj kev no, tib neeg nqis saum tus ntoo khaub lig los, thiab raug txhiv dim thiab raug cawm los ntawm cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv—qhov uas zoo ib yam li cev nqaij daim ntawv uas muaj kev txhaum. Thiab yog li ntawd, tom qab raug Ntxwgnyoog muaj kaw cia, tib neeg tau los ib kauj ruam ze zog rau txoj kev txais yuav Nws txoj kev cawm dim rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Muaj tseeb tiag, theem no ntawm tes dej num yeej tob dua thiab zoo dua Vajtswv txoj kev cawm nyob rau ntawm Tiam Muaj Kev Cai.

…………

Thiab tom qab ntawd ces Tiam Lub Nceeg Vaj txawm los txog, uas yog theem uas muaj qab hau ntawm tes dej num, thiab kuj yog yam uas nyuab tshaj plaws rau tib neeg txais yuav. Ntawd yog vim hais tias tib neeg txav los ze rau Vajtswv npaum li cas, Vajtswv tus pas los cuag tib neeg ze npaum li ntawd, thiab Vajtswv lub ntsej muag qhia tshwm tseeb rau tib neeg npaum li ntawd. Raws qab lias rau txoj kev cawm dim ntawm noob neej no, tib neeg tig rov qab mus rau Vajtswv tsev neeg raws kev cai. Tib neeg xav tias tam sim no yog lub sij hawm rau txoj kev zoo siab xyiv fab, tab sis lawv tseem raug muab mus cob rau ib txoj kev tsim txom tim ntsej tim muag los ntawm Vajtswv, yam uas zoo li ntawm qhov tau tsis muaj leej twg pom dua li: Li qhov uas tawm los, nov yog ib txoj kev ua kev cai raus dej uas Vajtswv cov tib neeg yuav tsum “zoo siab xyiv fab.” Nyob rau hauv qhov kev kho no, tib neeg tsis muaj kev xaiv tab sis nres thiab xav rau lawv tus kheej tias, “Kuv yog tus me nyuam yaj uas tau ploj lawm tau ntau xyoo uas Vajtswv siv nyiaj txiag ntau heev yuav rov qab los, yog li vim li cas Vajtswv ho saib kuv zoo li no? Nws puas yog Vajtswv txoj kev txaus luag rau kuv, thiab nthuav tawm rau kuv? …” Tom qab ntau lub xyoo dhau mus lawm, tib neeg tau rais los ua tus raug tshav-ziab, tau paub txoj kev txom nyem ntawm kev tsim khom thiab kev qhuab ntuas zoo. Txawm tias tib neeg tau poob lub “yeeb koob” thiab “kev hlub” ntawm lub sij hawm dhau los lawm los, lawv tau, yam tsis paub txog li, los to taub tej keeb laj fai ntawm tib neeg tus cwj pwm, thiab tau los nco txiaj ntsig rau Vajtswv ntau lub xyoo ntawm txoj kev mob siab rau txoj kev cawm noob neej. Tib neeg maj mam pib tsis nyiam lawv tus kheej txoj kev tsis paub tab kiag li. Lawv pib ntxub tias lawv qus npaum li cas, txhua yam ntawm txoj kev tsis to taub rau Vajtswv, thiab tej uas xav tsis muaj qab hau uas lawv tau ua rau Nws lawm. Lub teev tig tsis tau rov qab. Tej xwm txheej yav tag los rais los ua tej cim xeeb uas tu siab rau tib neeg, thiab Vajtswv tej lus thiab txoj kev hlub rais los ua lub hwj chim tsav hauv tib neeg lub neej. Tib neeg tej nqaij to zoo zuj zus ib hnub dhau ib hnub, lawv rov muaj zog tuaj, thiab lawv sawv ntsug thiab ntsia rau Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub ntsej muag … tsuas yog kom paub tias Nws yeej ib txwm nyob rau ntawm kuv ib sab, thiab tias qhov Nws luag ntxhi thiab Nws lub ntsej muag uas zoo nkauj tseem txhawb siab heev. Nws lub siab tseem tuav rawv txoj kev txhawj xeeb rau noob neej uas Nws tau tsim, thiab Nws ob txhais tes tseem sov so thiab muaj zog zis li lawv muaj thaum chiv thawj. Nws yog zoo ib yam li yog tias tib neeg rov qab mus rau lub Vaj Edee, tab sis zaum no tib neeg tsis mloog rau tej kev haub ntxias ntawm tus nab thiab tsis tig ntawm Yehauvas lub ntsej muag mus lawm. Tib neeg txhos caug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, saib rau saum Vajtswv lub ntsej muag luag ntxi, thiab fij lawv tej khoom uas tshwj xeeb tshaj—Au! Kuv tus Tswv, kuv tus Vajtswv!

Xaiv tawm los ntawm “Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ntau txhiab xyoos tau dhau mus lawm, thiab tib neeg ntiaj teb tseem txaus siab hlo rau qhov kaj thiab tej huab cua uas Vajtswv tau muab pub, tseem ua pa tso pa raws li qhov tau muab los ntawm Vajtswv Tus Kheej, tseem txaus siab hlo rau tej paj ntoos, tej noog, tej ntses thiab tej kab uas raug tsim los ntawm Vajtswv, thiab tseem txaus siab hlo rau tag nrho txhua tsav uas tau npaj los ntawm Vajtswv; nruab hnub thiab hmo ntuj tseem sib hloov pauv mus los tas li; tseem muaj plaub lub caij nyoog hloov pauv mus los ib yam li qhov ib txwm muaj thiab; tej os dawb tseem ya sum ntuj tsiv tawm mus rau thaum caij ntuj no, thiab tseem rov qab los rau thaum lub caij nplooj ntoos hlav tom ntej; tej ntses nyob hauv dej yeej ib txwm tsis tawm mus ntawm tej dej ntws thiab tej pas dej—lawv tej chaw nyob; tej kab tsaus ntuj nyob hauv lub ntiaj teb tseem quaj hauv lawv lub siab tawm los rau thaum caij ntuj sov; tej kab npis nyob hauv cov nyom maj mam dhia mus los raws seem cua rau thaum lub caij nplooj ntoo zeeg; tej os dawb los sib sau ua ke ua tsheej pab, hos tej dav tseem nyob tib tug mus li qub; tej tsov ntxhuav tseem niaj hnub caum tej tsiaj tom noj li qhov qub; mos lwj yeej tsis yuam kev rau tej nyom thiab tej paj ntoos…. Txhua yam muaj sia nyob ntawm tag nrho txhua yam tsiv tawm mus thiab tsiv rov qab los, thiab dhau ntawd rov qab tsiv tawm mus ib zaug ntxiv, kev hloov pauv qas txhiab qas plhom yam tshwm sim rau hauv ib ntsais muag xwb—tiam sis yam uas tsis hloov pauv yog lawv tej kev xav thiab cov cai ntawm kev muaj sia nyob dim. Lawv nyob rau hauv Vajtswv txoj kev npaj pab cuam thiab kev yug, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov tau lawv tej kev xav, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem ua puas tau rau lawv tej kev cai tswj kav ntawm kev muaj sia nyob dim. Txawm tias tib neeg ntiaj teb, cov uas nyob rau ntawm tag nrho txhua yam, raug ua lwj liam thiab raug dag ntxias los ntawm Ntxwgnyoog lawm los xij, tib neeg tseem tsis tuaj yeem tso tej dej tseg uas raug tsim los ntawm Vajtswv, thiab tej cua uas raug tsim los ntawm Vajtswv, thiab tag nrho txhua yam uas raug tsim los ntawm Vajtswv, thiab tib neeg tseem ua neej nyob thiab tsim noob neej rau hauv lub chaw no uas raug sim los ntawm Vajtswv. Tej kev xav ntawm tib neeg ntiaj teb yeej tsis hloov pauv li. Tib neeg tseem siv lawv ob lub qhov muag pom kev, siv lawv ob lub pob ntseg hnov lus, siv lawv lub hlwb xav, siv lawv lub siab kom to taub, siv lawv txhais ceg thiab ko taw mus kev, siv lawv ob txhais tes ua dej num, thiab lwm yam ntxiv mus; tag nrho tej kev xav uas Vajtswv tau muab rau tib neeg txhawm rau lawv lees txais Vajtswv txoj kev npaj pab cuam tseem tsis tau hloov pauv, tej peev xwm los ntawm tib neeg qhov kev koom tes nrog Vajtswv tseem tsis tau hloov pauv, tib neeg tej kev cheem tsum sab ntsuj plig tseem tsis tau hloov pauv, tib neeg ntiaj teb txoj kev xav nrhiav lawv tej hauv paus thaum chiv thawj tseem tsis tau hloov pauv, tib neeg ntiaj teb txoj kev ntshaw kom raug cawm los ntawm tus Tswv Tsim tseem tsis tau hloov pauv. Ntawd yog tej xwm txheej tam sim no ntawm tib neeg ntiaj teb, cov uas nyob hauv qab Vajtswv txoj kev muaj cai, thiab cov uas thev taus Ntxwgnyoog txoj kev puas ntsoog lo ntshav li. Txawm tias tib neeg ntiaj teb raug Ntxwgnyoog caij tsuj los xij, thiab tsis muaj Adas thiab Evas nkawd mus ntxiv lawm suav txij thaum pib ntawm txoj kev tsim los, tiam sis dua ntawd muaj puv npo ntawm tej yam uas tig rov qab ua yeeb ncuab rau Vajtswv, xws li kev paub, kev xav hauv nruab siab, kev xam phem, thiab lwm yam, thiab puv npo tus moj yam phem qias vuab tsuab, hauv Vajtswv lub qhov muag, tib neeg ntiaj teb tseem yog tib hom tib neeg ntiaj teb uas Nws tau tsim xwb. Tib neeg ntiaj teb tseem raug tswj kav thiab raug coj raug qhia los ntawm Vajtswv, thiab tseem nyob rau hauv lub hauv paus uas Vajtswv tau npaj tseg, thiab yog li nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag, tib neeg ntiaj teb, cov uas raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm, tsuas puv npo yam vuab tsuab, ua rau ntxhov quas niab, ua rau hnov qeeb me ntsis, ua rau tsis hnov qab zoo li qhov ib txwm muaj lawm, thiab zoo li laus zog tuaj—tiam sis tag nrho lub luag hauj lwm thiab tej kev xav ntawm ib neeg yeej tsis raug ua puas tsuaj hlo li. Qhov no yog tib neeg ntiaj teb uas Vajtswv xav cawm dim. Cov tib neeg no yuav tsum hnov lub suab hu ntawm tus Tswv Tsim, thiab hnov lub suab ntawm tus Tswv Tsim, thiab lawv yuav sawv tsees los thiab maj nroos nrhiav lub hauv paus ntawm lub suab no. Cov tib neeg no yuav tsum ntsia pom tus duab ntawm tus Tswv Tsim thiab dhau los tsis quav ntsej txog txhua yam, thiab tso txhua yam tseg, txhawm rau fij lawv tus kheej rau Vajtswv, thiab yuav muab lawv txoj sia tso tag nrho rau Nws. Thaum tib neeg ntiaj teb lub siab to taub cov lus tiag tiag ntawm tus Tswv Tsim lawm, tib neeg yuav tsis kam txais yuav Ntxwgnyoog thiab yuav los tuaj tus Tswv Tsim tog; thaum tib neeg ntiaj teb tau ntxuav tej lo av tawm mus ntawm lawv lub cev lawm, thiab tau txais kev npaj pab cuam thiab kev yug ntawm tus Tswv Tsim lawm, ces kev cim xeeb ntawm tib neeg yuav rov qab zoo los, thiab thaum lub sij hawm no tib neeg ntiaj teb thiaj yuav rov qab los rau ntawm tus Tswv Tsim txoj kev tswj fwm tiag tiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 4. Vajtswv tswj thiab kav tag nrho lub ntiaj teb hauv qab ntuj khwb li cas

Ntxiv Mus: 6. Tsuas yog Tus uas muaj peev xwm tsim thiab kav tag nrho lub ntuj, lub ntiaj teb, thiab txhua yam xwb thiaj yog tus tseem Vajtswv, tus Tswv ntawm kev tsim txhua yam

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No