Cov Lus Cog Tseg rau Cov uas Twb Raug Ua Kom Zoo Tiav Log Lawm

Txoj kev uas Vajtswv ua noob neej kom zoo tshaj plaws yog dab tsi? Nws muaj dab tsi xwb? Koj puas txaus siab cia Vajtswv muab koj ua kom zoo tshaj plaws? Koj puas txaus siab txais Nws qhov kev txiav txim thiab kev rau txim? Koj puas paub cov lus nug no yog dab tsi? Yog koj tsis muaj kev paub yuav hais txog dab tsi, ces nws ua pov thawj tau tias koj tseem tsis tau paub txog Vajtswv tes dej num, tias koj tseem tsis tau txais kev qhia los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv kiag li. Nws yuav ua tsis tau rau cov tib neeg zoo li no kom zoo tshaj paws. Lawv tsuas tau txais me ntsis kev tshav ntuj kom txaus siab rau lub sij hawm luv luv xwb, thiab nws yuav tsis kav ntev. Tib neeg tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv tau yog lawv tsuas txaus siab rau Vajtswv li kev tshav ntuj xwb. Ib txhia txaus siab thaum lawv cev nqaij daim tawv muaj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev lom zem, thaum lawv lub neej yooj yim thiab tsis muaj kev kub ntxhov los yog kev txom nyem, thaum lawv tsev neeg tag nrho nyob hauv kev sib raug zoo, tsis muaj kev sib cav sib ceg los sis kev tsis sib haum—thiab tej zaum lawv kuj yuav ntseeg tias qhov no yog Vajtswv li koob hmoov. Qhov tseeb tiag, nws tsuas yog Vajtswv li kev tshav ntuj. Nej yuav tsum tsis txhob txaus siab rau yam uas tsuas yog Vajtswv li kev tshav ntuj xwb. Tej kev xav li ntawd yog ib qho phem tshaj. Txawm tias koj nyeem Vajtswv cov lus txhua txhia hnub, thiab thov Vajtswv txhua txhia hnub, thiab koj tus ntsujplig muaj kev zoo siab txaus siab heev thiab tshwj xeeb tshaj yog kev thaj yeeb nyab xeeb, yog tias thaum kawg koj tsis muaj dab tsi los hais txog koj txoj kev paub ntawm Vajtswv thiab Nws tes dej num, thiab tsis tau paub dab tsi li, thiab txawm tias koj yuav tau noj thiab haus Vajtswv txoj lus ntau npaum li cas los, yog tias txhua yam koj xav tau yog kev thaj yeeb nyab xeeb ntawm phab ntsujplig thiab kev lom zem, thiab Vajtswv txoj lus qab zib heev yam tsis muaj dab tsi pauv tau, zoo li uas koj tsis zoo siab rau nws txaus, tiam sis koj tsis muab Vajtswv cov lus coj los ua kiag thiab tsis tuav qhov tseeb ntawm Nws cov lus ntawd, ces koj yuav muaj peev xwm tau txais dab tsi los ntawm Vajtswv rau txoj kev ntseeg zoo li ntawd? Yog tias koj tsis muaj peev xwm ua lub neej raws li Vajtswv tej lus, ces koj tej kev noj thiab kev haus cov lus no thiab koj cov lus thov yuav tsis muaj qab hau dab tsi tab sis tsuas yog txoj kev ntseeg xwb. Cov tib neeg zoo li no tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv thiab tsis tuaj yeem muab tau los ntawm Nws. Cov tib neeg uas muab tau los ntawm Vajtswv yog cov uas raws qhov tseeb. Yam Vajtswv tau tsis yog tib neeg cev nqaij daim ntawv, tsis yog yam uas yog nws li ntiag tug, tiam sis yog yam nyob rau hauv nws uas yog Vajtswv li ntiag tug. Yog li ntawd, thaum Vajtswv ua tib neeg kom zoo tshaj plaws, Nws tsis tau ua kom zoo tshaj plaws nyob rau ntawm lawv sab cev nqaij daim tawv, tiam sis yog lawv lub siab, cia lawv lub siab rau Vajtswv; hais tau tias, txoj kev Vajtswv ua kom tib neeg zoo tshaj plaws yog, hauv qhov tseeb, kev uas Vajtswv muab tib neeg lub siab ua kom zoo tshaj kom lub siab no yuav tig los cuag Vajtswv thiab los hlub Vajtswv.

Tib neeg cev nqaij daim tawv txawj tuag. Tib neeg cev nqaij daim tawv tsis muaj qab hau dab tsi rau Vajtswv, vim nws yog yam txawj lwj thiab tsi muaj peev xwm txais Vajtswv tej qub txeeg qub teg los sis tej koob hmoov tau. Yog tias tib neeg li cev nqaij daim tawv raug muab tau, thiab tsuas muaj tib neeg li cev nqaij daim tawv nyob rau hauv tus hav dej no, txawm tias tib neeg lub npe yuav nyob rau hauv tus hav dej ntawd, ces nws lub siab tseem koom nrog Ntxwgnyoog. Yog zoo li ntawd, tsis yog tib neeg yuav tsis muaj peev xwm ua chaw qhia txog Vajtswv xwb, tab sis lawv kuj yuav ua lub nra hnyav rau Nws thiab, thiab Vajtswv txoj kev xaiv tib neeg yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Cov tib neeg uas Vajtswv xav ua kom lawv zoo tshaj plaws yuav tau txais Nws tej koob hmoov thiab qub txeeg qub teg. Ntawd yog, lawv muab qhov Vajtswv muaj ces yog li ntawd nws cia li dhau los ua yam uas lawv muaj; lawv muaj tag nrho Vajtswv cov lus nyob rau ntawm lawv; Vajtswv muaj dab tsi, nej muaj peev xwm tau txais txhua yam raws nraim li ntawd, thiab yog li ua neej kom raws nraim qhov tseeb. Qhov no yog hom tib neeg uas raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv thiab yog tus uas muab tau los ntawm Vajtswv. Tsuas yog qee tus tib neeg zoo li no xwb thiaj tsim nyog tau txais cov koob hmoov uas Vajtswv muab:

1. Txais tau tag nrho Vajtswv txoj kev hlub.

2. Ua txhua yam raws nraim li Vajtswv lub siab nyiam.

3. Txais tau kev coj ntawm Vajtswv, ua neej nyob rau hauv qhov kaj ntawm Vajtswv, thiab txais tau txoj kev qhuab qhia ntawm Vajtswv.

4. Ua neej nyob hauv ntiaj teb raws nraim tus duab uas Vajtswv hlub; hlub Vajtswv tseeb tiag ib yam li Petus hlub, raug ntsia rau saum ntoo khaub lig rau Vajtswv thiab tuag this rau Vajtswv txoj kev hlub; thiaj muaj yeeb koob ib yam li Pestus.

5. Tau txais kev hlub, kev hwm, thiab kev qhuas los ntawm txhua leej txhua tus uas nyob hauv ntiaj teb.

6. Kov yeej txhua yam rau txoj kev ua qhev ntawm kev tuag thiab Ntuj Tawg, tsis cia kom Ntxwgnyoog muaj sij hawm los ua nws txoj hauj lwm, cia Vajtswv ua tus kav, ua neej nyob nrog ib tug ntsujplig tshiab thiab cus, thiab tsis qaug zog.

7. Muaj kev zoo siab xyiv fab tshaj plaws thiab muaj siab kub lug txhua lub sij hawm thoob plaws ntawm lub neej, zoo tam li ib tug uas pom txog hnub Vajtswv lub koob meej uas los yuav txog.

8. Yeej lub yeeb koob nrog Vajtswv ua ke thiab muaj lub ntsej muag zoo ib yam li Vajtswv cov neeg dawb huv.

9. Ua tus neeg uas Vajtswv hlub nyob hauv ntiaj teb, ntawd yog, tus tub uas Vajtswv hlub.

10. Hloov tus qauv thiab nrog Vajtswv nce mus rau saum lub ntuj ceeb tsheej txheej peb thiab mus kom dhau sab cev nqaij daim tawv.

Tsuas yog cov tib neeg uas tuaj yeem tau txais Vajtswv cov koob hmoov xwb thiaj li raug ua kom zoo tshaj plaws thiab raug muab tau los ntawm Vajtswv. Koj puas tau txais dab tsi nyob rau lub sij hawm tam sim no? Vajtswv tau ua kom koj zoo tshaj plaws txog qeb twg lawm? Vajtswv tsis ua dog dig rau txoj kev ua ib tug tib neeg twg kom zoo tshaj plaws; Nws kev ua kom tib neeg zoo tshaj plaws ntawd yog yam muaj kab ke, thiab pom meej, pom tau qhov txiaj ntsim. Nws tsis yog, raws li tib neeg xav, tias tsuas yog nws muaj txoj kev ntseeg Vajtswv xwb, ces nws yuav muaj peev xwm raug ua kom zoo tshaj plaws tau thiab raug muab tau los ntawm Vajtswv, thiab nws tuaj yeem tau txais Vajtswv tej koob hmoov thiab tej qub txeeg qub teg hauv lub ntiaj teb no. Tej yam zoo li no yog yam uas nyuab heev—tsis hais dab tsi li ntawm kev pauv ntawm tib neeg tus qauv. Tam sim no, yam tseem ceeb tshaj uas nej yuav tsum nrhiav yog kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv rau txhua yam, thiab kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv uas dhau los ntawm tib neeg txhua tus, tej teeb meem, thiab txhua yam uas nej ntsib, kom yam zoo yoog li Vajtswv yuav muaj nyob rau ntawm nej ntau tshaj ntxiv. Nej yuav tsum txais yuav Vajtswv tej qub txeeg qub teg hauv ntiaj teb ua ntej tso; tom qab ntawd nej thiaj yuav tsim nyog tau txais kom ntau tshaj ntxiv, thiab zoo tshaj ntxiv, cov koob hmoov los ntawm Vajtswv. Tag nrho tej no yog txhua yam uas nej yuav tsum nrhiav, thiab nej yuav tsum nkag siab ua ntej tshaj plaws txhua yam. Nej yim nrhiav kev raug ua kom zoo tshaj plaws rau txhua yam los ntawm Vajtswv, ces nej yim yuav muaj peev xwm pom Vajtswv txhais tes rau txhua yam, raws li qhov txiaj ntsim uas nej yuav, pom los ntawm ntau ces kaum thiab tej teeb meem sib txawv, rau siab nrhiav kev nkag mus rau hauv Vajtswv tej lus thiab nkag mus rau qhov tseeb ntawm Nws txoj lus. Nej tsis tuaj yeem txaus siab nrog rau cov xwm txheej no, xws li tsis ua kev txhaum, los sis tsis muaj kev xav phem, tsis muaj lub tswv yim rau kev ua neej, thiab tsis muaj tib neeg lub siab zoo. Vajtswv ua kom tib neeg zoo tshaj plaws rau txhua txoj kev; rau txhua yam uas yuav tuaj yeem ua kom tau zoo tshaj plaws. Thiab Nws tsis yog muaj peev xwm ua kom koj zoo tshaj plaws rau ntawm qhov zoo xwb tiam sis rau ntawm qhov tsis zoo thiab, txhab ntxiv yam koj tau txais kom ntau zuj zus. Txhua txhia hnub nws muaj cib fim ntau rau kev raug ua kom zoo tshaj plaws thiab kev raug muab tau los ntawm Vajtswv. Tom qab tau ntsib tej no ib ntus, koj yuav raug hloov ntau heev, thiab yuav cia li nkag siab ntau yam uas koj tsis paub nyob rau yam tag los. Yuav tsis muaj kev qhia los ntawm lwm tus; yam uas koj tsi paub, Vajtswv yuav qhia koj, kom koj tau txais kev qhuab qhia rau txhua yam thiab nkag mus rau tej koj tau ntsib tag nrho kom ntxaws ntxaws. Vajtswv yeej yuav coj koj kom koj txhob pauv mus los rau sab laug los sis rau sab xis, thiab yog li ntawd koj thiaj yuav taug txoj kev mus rau kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws.

Kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv tsis tuaj yeem ua tau los ntawm kev noj thiab kev haus Vajtswv tej lus xwb. Qhov kev ua zoo li ntawd yog los ntawm kev pom ib sab xwb, nws yog yam uas me heev, thiab txwv tib neeg rau ib qho kev xav uas nqaim heev. Yog li ntawd, tib neeg thiaj tu ncua kev loj hlob nyob rau sab ntsujplig uas lawv tsim nyog tau. Yog nej xav tau kev ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv, nej yuav tsum kawm paub tias yuav ua li cas rau txhua yam xwm txheej, thiab yuav tsum txais txoj kev qhuab qhia txhua yam uas tshwm sim rau nej. Tsis hais nws yog yam zoo los sis yam phem, nws yuav coj txiaj ntsig los rau nej, nws yuav tsis coj nej mus rau qhov phem xwb. Txawm li cas los xij, koj yuav tsum muaj peev xwm xav txog txhua yam thaum koj sawv ntawm Vajtswv ib sab, thiab txhob tsom xav txog los sis kawm txog tej uas los ntawm tib neeg txoj kev xav (qhov no yuav ua ib qho chaw yuam kev rau koj). Yog tias koj tau ua li no, ces koj lub siab yuav puv npo cov nra nyob rau hauv koj lub neej; koj yuav ua neej nyob hauv qhov kaj ntawm Vajtswv lub ntsej muag tas mus li, yuav tsis hloov siab yooj yim rau koj txoj kev xyaum. Cov tib neeg zoo li no yuav muaj ib lub neej lawm yav tom ntej zoo. Muaj ntau lub cib fim uas yuav tau raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv. Txhua yam nws yog nyob rau ntawm seb nej puas yog tus tib neeg hlub Vajtswv tiag, thiab puas yog nej txiav txim siab cia rau Vajtswv ua tus ua kom zoo tshaj plaws rau nej, kom Vajtswv muab tau kiag, thiab txais yuav Nws tej koob hmoov thiab tej qub txeeg qub teg. Kev txhim kho xwb yeej tsis txaus; nej yuav tsum muaj kev paub dav, tsis yog li ntawd nej yeej yuav yuam kev rau ntawm nej tej kev xyaum. Vajtswv yeej txaus siab hlo muab nej txhua leej txhua tus ua kom zoo tshaj plaws. Raws li tam sim no, txawm tias tib neeg feem coob twb tau txais yuav Vajtswv tes dej num los ntev lawm, los lawv tsuas txwv lawv tus kheej nyob rau hauv Vajtswv txoj kev tshav ntuj xwb, thiab tsuas txaus siab cia rau Vajtswv muab kev nplij siab me me rau ntawm cev nqaij daim tawv, lawv tseem tsis tau txaus siab los txais yuav kom ntau ntxiv, thiab kom siab tshaj ntawd, kom tshwm sim tuaj. Qhov no qhia tau tias tib neeg lub siab tseem ib txwm nyob sab nraud. Txawm tias tib neeg txoj hauj lwm, nws txoj kev pab cuam, thiab nws lub siab ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv tseem muaj qee qhov kev tsis dawb huv, yog muab ntsuas ntawm nws lub tseem ntsiab thiab nws tej kev xav, tib neeg tseem nrhiav kev thaj yeeb thiab kev lom zem nyob rau sab cev nqaij daim tawv tas li, tsis quav ntsej ib yam dab tsi tseem ceeb tiag thiab lub hom phiaj ntawm txoj kev Vajtswv muab tib neeg ua kom zoo tshaj plaws. Thiab yog li ntawd, tib neeg lub neej feem ntau tseem phem thiab liam sim. Lawv lub neej yeej tsis tau hloov pauv me ntsis li; lawv tsis saib txoj kev ntseeg Vajtswv tam li ib yam tseem ceeb, nws yog li yog tias lawv tsuas tuav txoj kev ntseeg kom lwm tus pom, kom dhau mus thiab tsis xyuam xim dab tsi, nyob nrog kev ua neej yam tsis muaj hom phiaj li. Tsuas muaj tsis pe tsawg leej thiaj li muaj peev xwm nrhiav kev nkag mus rau Vajtswv txoj lus rau txhua yam, tau txais ntau yam thiab pluaj nuj dua, rais los ua cov tib neeg uas muaj nyiaj tshaj plaws nyob rau hauv Vajtswv lub tsev nyob rau niaj hnub no, thiab tau txais Vajtswv tej koob hmoov ntxiv ntau heev. Yog koj nrhiav kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv rau txhua yam, thiab muaj peev xwm tau txais qhov uas Vajtswv tau cog lus tseg rau hauv lub ntiaj teb, yog koj nrhiav kev kom tau kev paub los ntawm Vajtswv rau txhua yam thiab tsis txhob cia lub xyoo dhau mus dawb dawb, qhov no thiaj yog hau kev zoo rau koj taug mus. Tsuas yog li no koj thiaj yuav tsim nyog thiab muaj peev xwm tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv xwb. Koj puas yog ib tug uas nrhiav kev ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv? Koj puas yog ib tug uas mob siab kub lug rau txhua yam? Koj puas muaj tus ntsujplig ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv zoo ib yam li Petus muaj? Koj puas muaj lub siab hlub Vajtswv zoo ib yam li Yexus muaj? Koj tau muaj txoj kev ntseeg Yexus los ntau lub xyoo lawm; koj puas tau pom tias Yexus hlub Vajtswv li cas? Tus koj ntseeg ntawd nws puas yog Yexus tiag? Koj ntseeg tus Vajtswv uas muaj qab hau hnub no; koj puas tau pom dua tus Vajtswv uas muaj qab hau ntawm sab cev nqaij daim tawv hlub tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej li cas? Koj muaj kev ntseeg Tswv Yexus Khetos; ntawd yog vim Yexus txoj kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig nws txhawm rau kev txhiv noob neej thiab tej txuj ci tseem ceeb uas Nws tau ua ntawd yog qhov tseeb uas txhua leej txais yuav tau. Tiam sis kev ntseeg ntawm tib neeg tsis yog los ntawm kev txawj ntse thiab kev nkag siab tseeb ntawm Yexus Khetos. Koj tsuas ntseeg Yexus lub npe xwb, tab sis koj tsis ntseeg ntawm Nws tus Ntsujplig, vim tias koj tsis quav ntsej rau qhov seb Yexus hlub Vajtswv li cas. Koj txoj kev ntseeg Vajtswv tsis muaj kev txawj ntse kiag li. Txawm hais tias koj ntseeg Yexus los tau ntau lub xyoo lawm los, koj yeej tsis paub yuav hlub Vajtswv li cas. Qhov no tsis ua rau koj yog ib tug neeg ruam tshaj plaws nyob rau hauv lub ntiaj teb no lod? Qhov no yog pov thawj tias ntau lub xyoo los no, cov zaub mov uas koj tau noj ntawm Tswv Yexus Khetos tsis muaj qab hau dab tsi li. Nws tsis yog Kuv tsis nyiam cov neeg zoo li no xwb, tiam sis Kuv ntseeg tias tus Tswv Yexus Khetos—tus uas koj hwm—kuj yuav tsis nyiam lawv ib yam li ntawd thiab. Cov neeg zoo li no yuav tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws tau li cas? Koj ntsej muag tsis liab tsis rhuav plhu lod? Koj tsis txaj muag lod? Koj puas tseem muaj ntsej muag mus ntsib koj tus Tswv Yexus Khetos? Nej txhua tus puas nkag siab txog lub ntsiab lus ntawm qhov Kuv tau hais no?

Qhov Dhau Los: Hauv Koj Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Koj Yuav Tsum Mloog Vajtswv Lus

Ntxiv Mus: Cov Lim Hiam Yeej Yuav Raug Rau Txim Tseeb Tseeb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No