Hauv Koj Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Koj Yuav Tsum Mloog Vajtswv Lus

Yog vim li cas koj ho ntseeg Vajtswv? Yuav luag txhua tus tib neeg meem txom rau lo lus nug no. Lawv ib txwm muaj ob txoj kev xav sib txawv txog tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, uas qhia tias lawv ntseeg Vajtswv tsis yog yuav mloog Nws lus, tab sis kom tau txais qee yam txiaj ntsig, los sis kom khiav dim ntawm txoj kev txom nyem uas los ntawm kev puas tsuaj ces lawv thiaj li ib nyuag mloog lus xwb. Lawv txoj kev mloog lus yog nce raws li qee yam xwb; nws yog rau lub hom phiaj ntawm lawv tus kheej txoj kev cia siab, thiab yuam lawv. Yog vim li ntawd, koj thiaj ntseeg Vajtswv xwb lod? Yog tias nws tsuas yog siv rau qhov koj xav tau thiab koj txoj hmoo xwb, ces nws yuav zoo dua yog tias koj tsis ntseeg li. Txoj niag kev ntseeg zoo li no yog txoj niag kev dag tus-kheej, kev ntseeg-tus kheej, thiab kev qhuas-tus kheej. Yog tias koj txoj kev ntseeg tsis yog raug tsim los ntawm lub hauv paus kev mloog Vajtswv lus, ces thaum kawg koj yuav raug rau txim rau txoj kev tawm tsam Nws. Txhua tus neeg uas tsis nrhiav kev mloog Vajtswv lus rau hauv lawv txoj kev ntseeg ces yog tawm tsam Nws. Vajtswv hais kom tib neeg nrhiav qhov tseeb, kom lawv nqhis Nws cov lus, noj thiab haus Nws cov lus, thiab muab tej lus ntawd coj los xyaum siv, kom lawv thiaj mloog Vajtswv lus. Yog tias cov no yog koj tej hom phiaj tiag, ces Vajtswv yuav tsa koj sawv, thiab yuav ua siab dawb siab zoo rau koj. Qhov no ua xyem xyav tsis tau thiab hloov tsis tau. Yog tias koj lub hom phiaj tsis yog yuav mloog Vajtswv lus, thiab koj muaj lwm yam hom phiaj, ces txhua yam uas koj hais thiab ua—koj cov lus thov Vajtswv, thiab txawm koj txhua qhov kev ua—yuav tawm tsam rau Nws. Tej zaum koj yuav hais lus mos thiab hais lus muag, tej zaum koj txhua qhov kev nqis tes ua thiab hais tawm yuav zoo, thiab tej zaum koj yuav zoo li ib tug neeg uas mloog lus, tab sis thaum hais txog koj txoj kev mob siab rau thiab koj tej kev saib txog txoj kev ntseeg Vajtswv, txhua yam koj ua yog tawm tsam Vajtswv; txhua yam koj ua yog kev phem. Cov tib neeg uas mloog lus zoo li cov yaj, tab sis lawv lub siab muaj lub siab phem lim hiam, ces yog hma hnav tawv yaj ntag. Lawv ua tub qaug kiag rau Vajtswv, thiab Vajtswv yuav tsis tseg lawv ib tug cia kiag li. Tus Vaj Ntsujplig yuav nthuav tawm ib tug zuj zus thiab txhua tus ntawm lawv cov ntawd thiab qhia rau txhua tus neeg tias tag nrho txhua tus neeg uas ncauj lus zoo siab phem yuav, muaj tseeb tiag, raug ntxub thiab tsis lees yuav los ntawm tus Vaj Ntsujplig. Txhob txhawj: Vajtswv yuav xyuas thiab muab lawv txhua tus rhuav tshem kom tag nrho.

Yog tias koj tsis muaj peev xwm lees txais qhov kaj tshiab los ntawm Vajtswv, thiab tsis tuaj yeem nkag siab tau txhua yam uas Vajtswv ua niaj hnub no thiab koj tsis nrhiav nws, los sis lwm yam uas yog koj tsis ntseeg nws, txiav txim rau nws, los sis tshuaj xyuas thiab txheeb xyuas nws, ces koj tsis muaj lub siab mloog Vajtswv lus. Yog tias, thaum qhov kaj ntawm qhov no thiab tam sim no tshwm sim tuaj, koj pheej tseem khaws qhov kaj qub nag hmo thiab tawm tsam Vajtswv txoj hauj lwm tshiab, ces koj tsis muaj dab tsi zoo tshaj li ib tug neeg ruam—koj yog ib tug ntawm cov neeg uas txhob txwm tawm tsam Vajtswv. Tus yuam sij rau txoj kev mloog Vajtswv lus yog kev txaus siab rau qhov kaj pom kev tshiab, thiab muaj peev xwm lees txais nws tau thiab muab nws coj mus xyaum siv. Tib qho no xwb thiaj li yog kev mloog lus tiag. Cov uas tsis muaj lub siab xav los xav rau Vajtswv tsis muaj peev xwm zwm rau Nws tau, thiab tsuas tawm tsam Vajtswv xwb vim ntawm lawv txoj kev txaus siab nrog rau tus xwm txheej tam sim no. Tus tib neeg ntawd tsis tuaj yeem mloog Vajtswv lus vim nws raug nkag rau los ntawm yam uas muaj los ua ntej lawm. Tej yam uas los ua ntej tau muab txhua yam kev xav thiab kev xav tswv yim txog Vajtswv rau tib neeg, thiab cov no tau dhau los ua Vajtswv tus yam ntxwv nyob rau hauv lawv lub siab. Yog li ntawd, yam uas lawv ntseeg txog yog lawv cov kev xav, thiab cov qauv ntawm lawv tus kheej lub tswv yim. Yog tias koj ntsuas tus Vajtswv uas ua hauj lwm tiag niaj hnub no rau tus Vajtswv ntawm koj tus kheej txoj kev xav, ces koj txoj kev ntseeg yog los ntawm Dab Ntxwgnyoog los, thiab raug tsuas los ntawm koj tus kheej txoj kev nyiam—Vajtswv tsis xav tau txoj kev ntseeg zoo li no. Txawm hais tias lawv qhov kev ntseeg siab yuav loj npaum li cas los xij, thiab txawm hais tias lawv yuav mob siab npaum li cas los xij—txawm hais tias yog lawv tau mob siab siv zog tas nws lub neej rau Nws txoj hauj lwm, thiab tau tuag rau lawv tus kheej—Vajtswv tsis pom zoo rau ib tug neeg uas muaj txoj kev ntseeg zoo li no. Nws tsuas lam muab txiaj ntsig rau lawv ib qho me me thiab pub lawv tau txais kev lom zem ib nyuag pliag xwb. Cov neeg zoo li no tsis tuaj yeem muab qhov tseeb coj mus xyaum tau. Tus Vaj Ntsujplig tsis ua hauj lwm nyob rau hauv lawv, thiab Vajtswv yuav muab lawv ib tug zuj zus ntiab tawm pauj. Tus hluas thiab tus laus los tib yam nkaus, cov uas tsis mloog Vajtswv lus hauv lawv txoj kev ntseeg thiab muaj lub siab xav yuam kev yog cov uas tawm tsam thiab cuam tshuam, thiab cov neeg no yuav raug Vajtswv muab ntiab tawm mus yam tsis muaj lus nug dab tsi li. Cov neeg uas tsis muaj kev mloog Vajtswv lus me me li, cov uas tsuas yog lam lees paub Nws lub npe, thiab muaj qee qhov kev paub txog Vajtswv txoj kev ua siab zoo thiab kev hlub, tab sis tseem tsis ua raws li cov kauj ruam ntawm tus Vaj Ntsujplig, thiab tsis ua raws li kev ua hauj lwm tam sim no thiab cov lus ntawm Tus Ntsujplig—cov neeg no ua neej nyob rau nruab nrab ntawm Vajtswv txoj kev hlub, thiab yuav tsis raug txais los yog ua kom zoo tiav log los ntawm Nws. Vajtswv ua rau tib neeg zoo tiav log los ntawm lawv txoj kev mloog lus, los ntawm lawv txoj kev noj, kev haus thiab kev zoo siab xyiv fab hlo rau Vajtswv cov lus, thiab los ntawm kev txom nyem thiab kho kom zoo hauv lawv lub neej. Tsuas yog los ntawm txoj kev ntseeg xws li qhov no thiaj tuaj yeem ua tau rau tib neeg cov cwj pwm hloov, thiab tsuas yog tom qab ntawd lawv thiaj li muaj peev xwm muaj txoj kev paub tseeb tiag ntawm Vajtswv. Tsis txaus siab nyob rau nruab nrab ntawm Vajtswv txoj kev hlub, rau siab nrhiav thiab tshawb nrhiav qhov tseeb, thiab nrhiav kom tau kev txais los ntawm Vajtswv—qhov no yog lub ntsiab rau kev mloog Vajtswv lus thiab qhov no yog hom kev ntseeg uas Nws xav tau. Cov neeg uas tsis ua dab tsi ntau tshaj li kev txaus siab rau kev nyob hauv nruab nrab Vajtswv txoj kev hlub yuav ua tsis tau kom zoo tiav log los sis hloov tsis tau; thiab lawv txoj kev mloog lus, kev ntseeg, kev hlub, thiab kev ua siab ntev txhua yam nyob ntiav ntiav xwb. Cov neeg uas tsuas txaus siab rau Vajtswv txoj kev hlub xwb ces tsis muaj peev xwm paub tau Vajtswv tiag, thiab txawm thaum lawv paub Vajtswv los, lawv txoj kev paub tsuas yog yam ntiav ntiav xwb, thiab lawv hais ntau yam tias “Vajtswv hlub tib neeg” los sis “Vajtswv muaj kev hlub tshua rau tib neeg.” Qhov no tsis sawv cev lub neej ntawm tib neeg, thiab tsis qhia tias tib neeg paub Vajtswv tiag. Yog tias, thaum Vajtswv cov lus hloov lawv, los sis thaum Nws cov kev sim siab los rau lawv, ces tib neeg tsis tuaj yeem mloog Vajtswv lus tau—yog tias, lawv tsis ua xyem xyav, thiab poob qis—ces lawv yuav tsis mloog lus li. Nyob rau hauv lawv, muaj ntau txoj cai tswj hwm thiab kev txwv txog kev ntseeg Vajtswv, cov kev ntsib kev pom qub uas tau tshwm sim hauv ntau xyoo ntawm txoj kev ntseeg, los sis ntau cov kev cai raws li phau Vajluskub. Cov tib neeg zoo li no puas muaj peev xwm mloog Vajtswv lus tau ma? Cov neeg no muaj txoj kev xav tib neeg puv ntia nyob hauv—lawv yuav mloog Vajtswv lus tau li cas? Lawv “txoj kev mloog lus” yog los ntawm tus kheej txoj kev nyiam—Vajtswv puas yuav xav tau txoj kev mloog lus zoo li no mas? Nov tsis yog mloog Vajtswv lus, tab sis ua raws li cov kev cai xwb; nws yog qhov kev txaus siab thiab kev ua raws lawv tus kheej lub siab nyiam xwb. Yog koj hais tias qhov no yog kev mloog Vajtswv lus, puas yog koj saib tsis taus Nws lawm mas? Koj yog Iyiv Tus Vaj Ntxwv. Koj ua kev phem, thiab koj muaj kev koom tes tiag rau txoj hauj lwm tawm tsam Vajtswv—qhov no yog yam uas Vajtswv xav kom koj ua hauj lwm pab lod? Koj yuav tsum maj nrawm nroos los hloov dua siab tshiab, thiab sim ua kom paub txog tus kheej kom zoo. Qhov ua tsis tiav qhov ntawd, ces qhov zoo dua ces koj cia li mus tsev xwb; qhov ntawd yuav ua rau koj zoo dua koj txoj kev lees ua qhev rau Vajtswv. Koj yuav tsis cuam tshuam thiab thab plaub; koj yuav paub koj qhov chaw nyob, thiab nyob zoo—qhov no yuav tsis zoo dua lod? Thiab koj yuav tsis raug rau lub txim vim yog tawm tsam Vajtswv!

Qhov Dhau Los: Kev Teem Hawm Sab Kev Ntseeg Yuav Tsum Raug Kev Tshem Tawm

Ntxiv Mus: Cov Lus Cog Tseg rau Cov uas Twb Raug Ua Kom Zoo Tiav Log Lawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No