N. Ntawm Qhov Yuav Nrhiav Kev Hloov Tus Moj Yam thiab Kev Raug Vajtswv Tsim Kho Kom Zoo Tiav Log Tau Li Cas

504. Txoj kev hloov pauv ntawm tib neeg tus yam ntxwv raug ua tiav los ntawm ntau yam hauj lwm ntawm Vajtswv; yog tsis muaj kev hloov pauv ntawm nws tus yam ntxwv li ntawd, tib neeg yuav tsis tuaj yeem ua lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv lub siab. Qhov kev hloov pauv ntawm tib neeg tus yam ntxwv ua pov thawj qhia tias tib neeg tau tso nws tus kheej dim ntawm txoj kev ua qhev rau Ntxwgnyoog thiab los ntawm txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab tau dhau los ua tus qauv thiab tus qauv piv txwv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm, ib tug tim khawv ntawm Vajtswv, thiab yog ib tug uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Niaj hnub no, Vajtswv uas yug los ua neeg los ua Nws txoj hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab Nws xav kom tib neeg ua tiav txoj kev paub txog Nws, mloog nws lus, ua lus tim khawv rau Nws, kom paub txog Nws txoj kev xyaum ua thiab ib txwm ua hauj lwm, los mloog tag nrho Nws cov lus thiab tes hauj lwm uas tsis ua raws li tib neeg tej kev xav phem, thiab los ua lus tim khawv rau txhua txoj hauj lwm Nws ua los cawm tib neeg, ib yam nkaus li txhua tes dej num uas Nws tau ua kom kov yeej tib neeg. Cov uas ua lus tim khawv rau Vajtswv yuav tsum muaj kev paub txog Vajtswv; tsuas yog hom lus tim khawv zoo no xwb thiaj li yog thiab muaj tseeb, thiab tsuas yog cov lus tim khawv zoo no xwb thiaj tuaj yeem ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag. Vajtswv siv cov neeg uas tau los paub Nws los ntawm Nws li kev txiav txim thiab kev rau txim, saib xyuas thiab txiav, los ua lus tim khawv rau Nws. Nws siv cov uas tau raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog kom ua lus tim khawv rau Nws, thiab Nws kuj siv cov uas hloov tus yam ntxwv, thiab cov uas muaj tej no tau txais Nws cov koob hmoov, los ua lus tim khawv rau Nws. Nws tsis xav tau kom tib neeg los hais lus qhuas Nws ntawm ncauj, thiab Nws xav tau lus qhuas thiab ua lus tim khawv los ntawm Ntxwgnyoog, uas tsis tau txais kev cawm dim los ntawm Nws. Tsuas yog cov uas paub Vajtswv thiaj tsim nyog ua lus tim khawv rau Nws xwb, thiab tsuas yog cov uas tau hloov lawv tus yam ntxwv thiaj tsim nyog ua lus tim khawv rau Nws. Vajtswv yuav tsis cia tib neeg txhob txwm tsim kev txaj muag rau Nws lub npe.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tim Khawv rau Vajtswv Tau

505. Tib neeg tsis tuaj yeem hloov pauv lawv tus kheej tus yam ntxwv; lawv yuav tsum tau ntsib kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, ntawm Vajtswv cov lus, los sis raug rhuav tshem, raug rau txim, thiab raug qhuab qhia los ntawm Nws cov lus. Tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj tuaj yeem ua tiav qhov kev mloog lus thiab kev tso siab rau Vajtswv, thiab thiaj tsis ua dog ua dig rau Nws ntxiv lawm. Nws yog nyob rau hauv qab kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus uas ua rau tib neeg cov yam ntxwv hloov pauv. Tsuas yog dhau los ntawm kev tshwm sim, kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab kev saib xyuas ntawm Nws cov lus xwb lawv thiaj yuav tsis ua phem ntxiv mus lawm, tiam sis yuav dhau los ua neeg ruaj khov thiab siab ntev. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog lawv muaj cuab kav zwm rau Vajtswv cov lus niaj hnub no, thiab Nws tes dej num, txawm tias nws yuav tsis raws li tib neeg tej kev xav phem los, lawv muaj cuab kav muab tej kev xav phem no tso tseg rau ib sab thiab txaus siab hlo zwm rau. Nyob rau yav dhau los, hais txog kev hloov pauv ntawm tus yam ntxwv feem ntau yog hais txog kev muaj cuab kav tso tseg yus tus kheej, kom ua rau cev nqaij daim tawv raug kev txom nyem, kev qhuab ntuas yus lub cev, thiab kev tsim kho qhov nyiam ntawm yus tus kheej sab cev nqaij daim tawv—uas yog ib hom kev hloov pauv ntawm tus yam ntxwv. Niaj hnub no, txhua tus paub tias qhov kev nthuav tawm tseeb tiag ntawm kev hloov pauv tus yam ntxwv yog kev mloog cov lus niaj hnub no ntawm Vajtswv thiab kev paub tseeb ntawm Nws tes dej num tshiab. Raws li qhov no, tib neeg txoj kev nkag siab ua ntej txog Vajtswv, uas raug zas los ntawm lawv tus kheej cov kev xav phem, tuaj yeem raug muab txiav tawm, lawv thiaj tuaj yeem muaj kev paub txog qhov tseeb thiab mloog Vajtswv lus—tsuas yog qhov no xwb thiaj yog ib qho kev nthuav tawm tseeb tiag ntawm kev hloov pauv tus yam ntxwv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas Tus Yam Ntxwv Tau Hloov Pauv Lawm Yog Cov Uas Tau Paub Txog Qhov Muaj Tiag Ntawm Vajtswv Cov Lus Lawm

506. Qhov hloov tib neeg tus moj yam pib ntawm txoj kev paub ntawm nws lub ntsiab tseeb thiab los ntawm qhov hloov hauv lawv txoj kev xav, tus yeeb yam, thiab kev xav sab nraud—los ntawm qhov uas hloov hlo lub hauv paus keeb cag. Tsuas nyob rau txoj kev no xwb qhov hloov tiag thiaj yuav ua tau tiav rau hauv tib neeg tus moj yam. Tib neeg tus moj yam uas lwj liam pib los ntawm qhov lawv raug lom thiab raug tsoo ntsoog tag los ntawm Ntxwgnyoog, los ntawm qhov liam sim loj heev uas Ntxwgnyoog tau tsim rau hauv lawv txoj kev xav, kev coj zoo, kev ntse, kev txawj xav. Nws yeej yog tseeb tiag vim tias tej uas tseem ceeb ntawm tib neeg tau raug muab ua lwj liam tag lawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab tsis zoo li qhov Vajtswv tau tsim lawv thaum chiv thawj kiag li lawm, uas tib neeg tawm tsam Vajtswv thiab tsis to taub qhov tseeb. Yog li, qhov hloov hauv tib neeg tus moj yam yuav tsum yog pib nrog qhov hloov hauv nws txoj kev xav, kev ntse, thiab kev txawj xav uas yuav hloov nws txoj kev paub Vajtswv thiab nws txoj kev paub qhov tseeb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv

507. Nyob rau hauv lawv lub neej, yog tib neeg xav kom raug yaug kom dawb huv thiab hloov tau lawv tus moj yam, yog lawv xav ua lub neej kom muaj qab hau thiab ua kom tau lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los, ces lawv yuav tsum txais yuav Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab yuav tsum tsis txhob pub Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab Vajtswv tej kev ntaus ncaim ntawm lawv mus li, es thiaj li yuav ua tau kom lawv tso tau lawv tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag thiab txoj kev haub ntxias, thiab ua lub neej tau nyob rau hauv Vajtswv qhov kaj. Paub hais tias Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim yog qhov kaj, thiab qhov koj ntawm tib neeg txoj kev cawm dim, thiab hais tias yeej tsis muaj ib qho koob hmoov, hmoov hlub los sis kev tiv thaiv rau tib neeg uas yuav zoo tshaj lawm. Tib neeg nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, thiab tshwm sim los nyob rau hauv cev nqaij daim tawv; yog tib neeg tsis raug yaug kom dawb huv thiab tsis tau txais Vajtswv txoj kev tiv thaiv, ces tib neeg yuav haj yam phem tuaj. Yog lawv xav hlub Vajtswv, ces lawv yuav tsum raug yaug kom dawb huv thiab cawm kom dim. Petus thov Vajtswv hais tias, “Vajtswv, thaum koj hlub kuv ces kuv zoo siab, thiab nyob kaj siab lug; thaum Koj qhuab ntuas kuv, kuv haj yam kaj siab thiab xyiv fab. Txawm hais tias kuv qaug zog, thiab tau tiv kev txom nyem yam qhia tsis tau rau leej twg li, txawm hais tias muaj kua muag thiab kev tu siab, los Koj yeej paub hais tias qhov kev tu siab no ces yog vim kuv txoj kev tsis mloog lus, thiab yog vim kuv txoj kev qaug zog. Kuv quaj vim kuv ua tsis tau kom zoo raws Koj tej kev ntshaw, kuv tu siab thiab khuv xim vim kuv tsis zoo txaus rau Koj tej kev cheem tsum, tab sis kuv txaus siab yuav ua kom tau txij li no, kuv txaus siab yuav ua tag nrho tej uas kuv ua tau kom zoo rau Koj. Koj qhov kev qhuab ntuas tau muab kev tiv thaiv rau kuv, thiab tau muab txoj kev cawm dim zoo tshaj plaws rau kuv; Koj qhov kev txiav txim mas tseem tshaj Koj qhov kev zam thiab kev ua siab ntev lawm thiab. Yog tsis muaj Koj qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces kuv yuav tsis tau Koj qhov kev hlub thiab kev ua siab dawb siab zoo li. Hnub no, kuv pom tag nrho tej uas Koj txoj kev hlub mas siab tshaj lub ntuj thiab zoo tshaj tag nrho txhua yam. Koj txoj kev hlub tsis yog kev hlub thiab kev siab dawb siab zoo xwb; tseem tshaj qhov ntawd lawm thiab, nws yog kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tau muab ntau yam heev rau kuv. Yog tsis muaj koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, yuav tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav raug yaug kom dawb huv li, thiab yuav tsis muaj ib tug neeg yuav muaj cuab kav tau ntsib tau pom txoj kev hlub ntawm tus Tswv Tsim li.”

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

508. Yog koj xav kom raug ua tau zoo tshaj plaws, ces koj yuav tsum raug nyiam ua ntej los ntawm Vajtswv tso, vim Nws ua cov neeg uas Nws nyiam thiab cov neeg uas ua raws Nws tus kheej lub siab kom zoo tshaj plaws. Yog koj xav yog tus ua raws Vajtswv tus kheej lub siab, ces koj yuav tsum muaj lub siab mloog lus rau Nws tes dej num, koj yuav tsum mob siab caum qhov tseeb, thiab koj yuav tsum lees txais txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej. Koj puas tau ua txhua yam uas tau ua raws hauv Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej? Koj txoj kev xav puas raug? Yog koj txoj kev xav raug lawm, ces Vajtswv yuav qhuas koj; yog koj txoj kev xav tsis raug, qhov no qhia tau tias yam koj lub siab hlub tsis yog Vajtswv, tab sis yog cev qaij daim tawv thiab Ntxwgnyoog xwb. Yog li, koj yuav tsum siv kev thov vajtswv ua ib txoj hau kev los lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej rau txhua yam. Thaum koj thov vajtswv, txawm tias Kuv tsis sawv nyob kiag ntawm koj xub ntiag los xij, tus Vajntsujplig yeej nyob nrog koj lawm, thiab nws yog tag nrho Kuv Tus Kheej thiab Vajtswv tus Ntsujplig uas yog tus koj tab tom thov txog ntag. Vim li cas koj thiaj ntseeg hauv cev qaij daim tawv no? Koj ntseeg vim hais tias Nws muaj Vajtswv tus Ntsujplig. Yog Nws tsis muaj Vajtswv tus Ntsujplig koj puas ntseeg tus neeg no? Thaum koj ntseeg tus neeg no, koj ntseeg Vajtswv tus Ntsujplig. Thaum koj ntshai tus neeg no, koj ntshai Vajtswv tus Ntsujplig. Kev ntseeg Vajtswv tus Ntsujplig yog kev ntseeg tus neeg no, thiab kev ntseeg tus neeg no kuj yog kev ntseeg Vajtswv tus Ntsujplig thiab. Thaum koj thov vajtswv, koj hnov zoo li Vajtswv tus Ntsujplig nyob nrog koj thiab qhov ntawd yog Vajtswv nyob ntawm koj xub ntiag, thiab yog li koj thov rau Nws tus Ntsujplig. Niaj hnub tam sim no, cov neeg feem coob ntshai heev tsis kam nqis tes ua rau ntawm Vajtswv xub ntiag li; hos koj dag Nws cev nqaij daim tawv, koj dag tsis tau Nws tus Ntsujplig li. Ib yam uas tsis muaj peev xwm tiv tau Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej yog yam tsis haum nrog qhov tseeb, thiab yuav tsum raug muab tshem tsorau ib sab; qhov ua lwm yam ces yog ua ib txoj kev txhaum tawm tsam Vajtswv. Yog li, koj yuav tsum tso koj lub siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag txhua lub sij hawm, thaum koj thov vajtswv, thaum koj hais lus thiab sib qhia siab nrog koj cov kwv tij thiab cov muam, thiab thaum koj ua koj tes dej num thiab thaum koj tawm mus ua koj tes dej num. Thaum koj ua tiav log koj lub luag hauj lwm, Vajtswv nyob nrog koj, thiab thaum koj xav tias raug lawm thiab yog tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev, Nws yuav lees txais txhua yam uas koj ua; koj yuav tsum mob siab tiav log los lis koj tus kheej lub luag hauj lwm tiag tiag. Thaum koj thov vajtswv, yog koj muaj kev hlub rau Vajtswv rau hauv koj lub siab thiab nrhiav Vajtswv txoj kev saib xyuas, kev tiv thaiv thiab kev tshawb xyuas kom meej, yog tej no yog koj txoj kev xav, koj qhov kev thov vajtswv yuav muaj txiaj ntsig zoo. Piv txwv, thaum koj thov vajtswv rau ntawm cov rooj sab laj, yog koj qhib koj lub siab thiab thov rau Vajtswv thiab qhia rau Nws txog yam nyob hauv koj lub siab uas txhob hais txog yam cuav, ces koj qhov kev thov vajtswv yuav muaj txiaj ntsig zoo. Yog koj yeej hlub Vajtswv rau hauv koj lub siab tiag tiag, ces tsa tes cog lus rau Vajtswv tias: “Vajtswv, tus nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab nyob hauv ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, Kuv cog lus rau Koj tias: Thov kom Koj tus Ntsujplig saib kom meej txhua yam uas Kuv ua thiab tiv thaiv thiab saib xyuas rau kuv txhua lub sij hawm, thiab kom txhua yam uas Kuv ua mus tau nyob nraim rau hauv Koj lub xub ntiag. Kuv lub siab puas tau tso tseg tsis hlub Koj los sis nws puas tau ntxeev siab rau koj, yog tau ces rau txim thiab tsawm foom kuv kom phem heev. Txhob zam txim rau kuv rau hauv tiam no los sis tiam tom ntej!” Koj puas ua siab tawv qhawv tsa tes cog lus zoo li no? Yog koj tsis kam, qhov no qhia tau tias koj tais caus, thiab qhov ntawd koj tseem hlub koj tus kheej. Nej puas muaj kev daws qhov teeb meem no? Yog qhov no yog koj li kev daws teeb meem tiag, koj yuav tsum tau tsa tes cog lus rau qhov no. Yog koj muaj siab tiag los tsa tes cog lus rau kis zoo li no, ces Vajtswv yuav ua siab tiav log los txhawb nqa koj qhov kev daws. Thaum koj tsa tes cog lus rau Vajtswv, Nws mloog. Vajtswv yuav txiav txim seb koj puas muaj txim txhaum los sis puas coj ncaj ncees los ntawm kev ntsuas kev thov vajtswv thiab kev xyaum ua ntawm koj. Tam sim no yog txheej txheem ntawm kev tsim ua nej kom zoo tshaj plaws, thiab yog nej muaj kev ntseeg tiag rau hauv kev ua tus neeg zoo tshaj plaws, ces nej yuav nqa txhua yam nej ua los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab kam lees txais nws txoj kev tshawb xyuas kom meej; yog koj ua qee yam tig tawm tsam rau kev ua txhaum loj los sis yog koj ntxeev siab rau Vajtswv, ces Nws yuav ua kom koj qhov tsa tses cog lus tawg paj txi txiv, thiab kom txhob muaj teeb meem tshwm sim rau koj, cia nws raug rau txim los sis raug qhuab ntuas, qhov no yog kev ua ntawm koj tus kheej. Koj tau tsa tes cog lus, yog li koj yuav tsum tau ua raws li kev cog lus. Yog koj tsa tes cog lus, tab sis tsis ua raws li kev cog lus ntawd, koj yuav ntsib kev puas tsuaj. Txij thaum koj tau tsa tes cog lus los, Vajtswv yuav ua kom koj qhov tsa tes cog lus tawg paj txi txiv. Qee cov neeg ntshai tom qab lawv thov vajtswv, thiab muaj kev tu siab tias, “Tag lawm lau! Kuv txoj hmoo ntawm kev qaug dej qaug cawv ploj mus tag lawm; kuv txoj hmoo ua tej yam phem ploj mus tag lawm; kuv txoj hmoo xav ua tej yam ntawm kuv txoj kev ntshaw ploj mus tag lawm!” Cov neeg no tseem hlub tus neeg muaj tswv yim xav phem thiab tus ua txim txhaum, thiab lawv yog cov yuav tau ntsib kev puas tsuaj tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Ua Cov Neeg Uas Raws Nws Tus Kheej Lub Siab Kom Zoo Tiav Log

509. Nws muaj ib txoj cai rau Vajtswv qhov kev ua kom tib neeg zoo tiav log, qhov ntawd Nws qhia kom koj paub los ntawm kev siv ib qho uas koj xav tau, yog li koj thiaj muaj ib txoj kev xyaum ua thiab muaj peev xwm faib cais koj tus kheej tawm mus tau ntawm txhua tus yam ntxwv xav phem, pab ua rau koj tus ntsujplig daws tau kev txom nyem, thiab yim ua rau koj muaj peev xwm hlub Nws ntau ntxiv. Hauv txoj kev no, koj thiaj muaj peev xwm muab Ntxwgnyoog tus moj yam coj tsis caj cuam pov tseg tau. Koj yog neeg ncaj thiab qhib siab, txaus siab los paub koj tus kheej thiab muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Vajtswv yeej yuav foom koob hmoov rau koj, yog li thaum koj qaug zog thiab xav phem, Nws yuav qhuab qhia koj ob npaug, pab ua kom koj paub koj tus kheej ntau ntxiv, ua rau koj tus kheej txaus siab tig rov qab los ua neeg zoo, thiab xyaum ua tej yam uas koj tsim nyog yuav tau xyaum ua. Tsuas yog ua raws li txoj kev no xwb thiaj ua rau koj lub siab thaj yeeb thiab kaj siab lug. Ib tug neeg uas ib txwm mob siab nrhiav kev paub Vajtswv, tus uas mob siab nrhiav kev paub rau nws tus kheej, tus uas mob siab rau nws tus kheej txoj kev xyaum ua, yuav muaj peev xwm tau txais Vajtswv tes dej num, thiab Nws txoj kev qhia thiab kev qhuab qhia yam tsis tu ncua. Txawm tias tej zaum ib tug neeg zoo li no nyob rau tus yam ntxwv xav phem los xij, nws muaj peev xwm hloov siab tau sai kiag tam sid, txawm yuav yog vim kev ua los ntawm lub siab zoo los sis kev qhuab qhia los ntawm Vajtswv txoj lus. Ib tug neeg twg yuav hloov pauv tau tus moj yam yog thaum nws paub nws tus kheej tus yam ntxwv thiab tus moj yam tiag thiab paub ua Vajtswv tes dej num lawm. Ib tug neeg uas txaus siab los nrhiav kev paub rau nws tus kheej thiab qhib nws tus kheej lub siab yuav muaj peev xwm ua raws li qhov muaj tseeb tau. Hom neeg no yog ib tug neeg coj ncaj rau Vajtswv, thiab ib tug neeg uas coj ncaj rau Vajtswv muaj kev to taub txog Vajtswv, txawm qhov kev to taub no yuav tob los sis ntiav, tsawg heev los sis ntau heev los xij. Qhov no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab nws yog qee yam uas tib neeg ua tau los; nws yog lawv tus kheej qhov tau los. Ib tug neeg uas muaj kev paub txog Vajtswv yog ib tug neeg uas muaj ib lub hauv paus ruaj khov, tus uas muaj lub zeem muag. Hom neeg no paub tseeb txog Vajtswv cev nqaij daim tawv, thiab paub tseeb txog Vajtswv txoj lus thiab Vajtswv tes dej num. Txawm tias Vajtswv yuav hais thiab ua tes dej num li cas los xij, los sis lwm cov neeg yuav cuam tshuam li cas los xij, nws tus kheej muaj peev xwm sawv ntseg ntsees rau hauv piam teb tau, thiab sawv ua tim khawv rau Vajtswv tau. Ib tug neeg twg yim ua li txoj kev no ntau npaum li cas, nws yim ua raws li qhov muaj tseeb uas nws to taub tau ntau npaum li ntawd. Vim hais tias nws ib txwm xyaum ua Vajtswv txoj lus, nws tau txoj kev to taub ntau txog Vajtswv, thiab muaj kev rau siab ua tim khawv rau Vajtswv mus tag ib txhiab ib txhis.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Raug Ua Kom Zoo Tiav Log

510. Hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, yog cov tib neeg xav kom muaj kev hloov ntawm lawv tus yam ntxwv, ces lawv yuav tsum tsis txhob cais lawv tus kheej tawm los ntawm lub neej tiag. Hauv lub neej tiag, koj yuav tsum paub koj tus kheej, tso koj tus kheej tseg, xyaum ua qhov tseeb, thiab kawm cov hauv paus ntsiab lus, cov kev paub xav, thiab cov kev kav kev coj ua ntawm yus tus kheej rau txhua yam ua ntej koj yuav muaj peev xwm hloov tau ib qho zuj zus. Yog koj tsuas npaj rau kev paub lub tswv yim xwb thiab tsuas ua neej nyob raws txoj kev ntseeg yam tsis nkag los kom paub txog qhov tseeb tiag, yog tsis paub meej lub neej tiag, ces koj ib txwm yuav tsis paub meej txog qhov tseeb tiag li, koj ib txwm yuav tsis paub koj tus kheej, qhov tseeb, los sis Vajtswv, thiab koj ib txwm yuav yog tus neeg dig muag thiab tus neeg tsis quav ntsej mus tag ib txhis. Vajtswv tes dej num ntawm kev cawm tib neeg tsis yog pub lawv los ua lub neej zoo li tib neeg lub neej uas ib txwm muaj tom qab ncua sij hawm ntawm lub sij hawm luv luv, los sis tsis yog hloov lawv txoj kev xav thiab cov kev qhuab qhia kev ntseeg yuam kev. Feem ntau, Nws lub hom phiaj yog yuav tsum hloov tib neeg tus yam ntxwv qub, hloov tag nrho lawv lub neej qub, thiab hloov tag nrho lawv txoj kev xav thiab kev xam pom qub. Kev npaj rau pawg ntseeg lub neej nkaus xwb yuav tsis hloov tib neeg lub neej qub tau los sis yuav tsis hloov cov kev coj ua qub uas lawv ua lub neej los tau lub sij hawm ntev lawm. Txawm yuav yog dab tsi los xij, cov tib neeg yuav tsum tsis txhob cais tawm los ntawm lub neej tiag. Vajtswv thov kom tib neeg ua neej nyob raws li tib neeg lub neej tiag, tsis yog ua raws li pawg ntseeg lub neej; uas lawv ua lub neej raws li yam muaj tseeb hauv lawv lub neej tiag, tsis yog ua raws li pawg ntseeg lub neej; thiab lawv ua tau puv npo li lawv tes dej num hauv lub neej tiag, tsis yog ua raws li pawg ntseeg lub neej. Xav paub meej txog qhov tseeb, ib tug neeg yuav tsum tig txhua yam mus rau lub neej tiag. Yog tias, hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, cov tib neeg tsis muaj peev xwm paub tau lawv tus kheej los ntawm kev paub zoo txog kev ua neej tiag, thiab yog lawv tsis muaj peev xwm ua neej tau raws li tib neeg lub neej tiag, ces lawv yuav ua tsis tiav. Cov neeg uas tsis mloog lus rau Vajtswv yog tag nrho cov neeg uas tsis muaj peev xwm paub zoo txog kev ua neej tiag. Lawv tag nrho yog cov neeg uas hais tib neeg hom lus, tab sis ua lub neej zoo li dab. Lawv tag nrho yog cov neeg hais qhov muaj tseeb, tab sis ua lub neej tsis mus raws li cov lus qhuab qhia kev ntseeg. Cov neeg no tsis muaj peev xwm ua lub neej mus raws li qhov tseeb ntawm lub neej tiag ib yam li cov neeg uas ntseeg Vajtswv, tab sis yog cov neeg ntxub thiab tsis kam txais los ntawm Nws. Koj yuav tsum tau xyaum ua koj txoj kev paub zoo txog kev ua neej tiag, paub koj tus kheej qhov tsis muaj txaus, kev tsis mloog lus, thiab kev tsis quav ntsej txog, thiab paub koj qhov txawv dua ntawm tib neeg thiab qhov tsis muaj zog. Qhov ntawd, koj txoj kev txawj ntse yuav raug muab xyaw nrog ua ke rau hauv koj tej teeb meem muaj tseeb thiab nyuaj. Tsuas yog hom kev txawj ntse zoo li no xwb thiaj muaj tseeb thiab muaj peev xwm ua rau koj nkag siab koj tus kheej qhov teeb meem thiab muaj kev hloov tus moj yam tau.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Sib Tham Txog Pawg Ntseeg Lub Neej thiab Lub Neej Tiag

511. Kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, kev xyaum thov Vajtswv, kev lees txais Vajtswv lub nra, thiab kev lees txais tes dej num uas Nws tso rau koj—txhua yam ntawm no rau koj yog li thiaj muaj txoj hau kev rau ntawm koj xub ntiag. Vajtswv yim tso lub nra hnyav npaum li cas rau koj, koj yim ua kom tau neeg zoo tiav log los ntawm Nws tau yooj yim ntau npaum li ntawd. Qee cov neeg tsis txaus siab sib koom nrog lwm cov neeg los ua dej num rau Vajtswv, txawm lawv yuav raug hu kom los koom los xij; cov neeg no yog neeg tub nkeeg uas tsuas nyiam ncig nrhiav ua kev lom zem xwb. Koj yim raug thov ua tes dej num sib koom tes nrog lwm cov neeg ntau npaum li cas, koj yim tau kev paub ntau npaum li ntawd. Vim tias muaj ntau lub nra thiab muaj kev paub ntau, koj yuav tau ntau txoj hmoo ua kom tau neeg zoo tiav log. Yog li, yog koj muaj peev xwm ua dej num rau Vajtswv yam kub siab lug, ces koj yuav yog tus mob siab rau Vajtswv lub nra; ua li no koj thiaj muaj ntau txoj hmoo raug ua tus neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Nws tsuas zoo li ib pawg neeg ntawm cov neeg uas tam sim no tab tom raug tsim ua kom tau neeg zoo xwb. Tus Vajntsujplig yim txhawb koj ntau npaum li cas, koj yim muaj sij hawm mob siab coj ncaj rau Vajtswv lub nra ntau npaum li ntawd, koj yim raug ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv ntau npaum li ntawd, thiab koj yim caum cuag Nws tau ntau npaum li ntawd—kom mus thaum qhov kawg kiag, koj yuav dhau los ua ib tug neeg rau Vajtswv siv. Niaj hnub tam sim no, muaj qee cov neeg uas tsis ris nra rau pawg ntseeg li. Cov neeg no yog neeg tub nkeeg thiab tsis nyiam huv, thiab tsuas txhawj txog lawv tus kheej cev nqaij daim tawv xwb. Cov neeg zoo li no qia dub heev, thiab lawv kuj dig muag. Yog koj tsis muaj peev xwm pom qhov teeb meem no meej, koj yuav tsis ris ib lub nra tau li. Koj yim mob siab rau Vajtswv txoj kev xav ntau npaum li cas, Nws yim tso lub nra hnyav npaum li ntawd rau koj. Tus neeg qia dub tsis txaus siab raug tej yam zoo li no; lawv tsis txaus siab them tus nqi, thiab, yog li qhov ntawd, lawv thiaj plam tej hmoo raug ua neeg zoo kom tiav log los ntawm Vajtswv. Tsis yog lawv ua kom lawv tus kheej raug mob los? Yog koj yog qee tus ntawm tus neeg uas mob siab rau Vajtswv txoj kev xav, ces koj yuav muaj lub nra rau pawg ntseeg. Qhov tseeb, qhov zoo dua ntawm qhov hu tias qhov no yog ib lub nra uas koj ris rau pawg ntseeg mas nws yuav zoo dua uas muab hu ua ib lub nra koj ris rau koj tus kheej lub neej txoj sia, vim tias lub hom phiaj ntawm lub nra uas koj tau npaj rau pawg ntseeg no yog koj yuav tsum tau siv tej kev paub ua kom tau neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yog li, leej twg uas ris lub nra hnyav tshaj plaws rau pawg ntseeg, leej twg uas ris lub nra rau kev paub zoo txog kev ua neej—lawv yuav yog ib tug neeg uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Koj puas tau pom qhov no meej tseeb? Yog pawg ntseeg uas koj nyob nrog ntawd tawg ua sab ua sua li tej xuab xeb, tab sis koj yeej tsis txhawj los sis tsis nyuaj siab li, thiab koj tseem lom txwm dig muag tsis pom thaum koj cov kwv tij thiab cov muam tsis noj thiab tsis haus Vajtswv cov lus li ib txwm, ces koj yeej tsis ris ib lub nra li. Cov neeg zoo li no tsis yog hom neeg uas Vajtswv txaus siab hlo rau. Hom neeg uas Vajtswv txaus siab hlo rau tshaib thiab nqhis kev ncaj ncees thiab mob siab rau Vajtswv txoj kev xav. Yog li, nej yuav tsum dhau los mob siab rau Vajtswv lub nra rau ntawm no thiab niaj hnub tam sim no; nej yuav tsis cia Vajtswv nthuav tawm Nws tus moj yam ncaj ncees rau txhua tus tib neeg ua ntej yuav mob siab hlo rau Vajtswv lub nra. Nws puas yuav lig dhau heev lawm thaum ntawd nas? Tam sim no yog ib lub caij nyoog zoo ua kom tau tus neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yog koj cia txoj hmoo no txheej hla dhau koj cov ntiv tes mus, koj yuav tu siab rau qhov seem ntawm koj lub neej txoj sia, zoo ib yam li Mauxes tsis muaj peev xwm nkag mus rau daim av zoo ntawm Khanas thiab tau tu siab mus tag ntawm nws lub neej txoj sia rau yav seem ntawd, tuag nrog txoj kev tu siab. Kiag thaum Vajtswv tau nthuav tawm Nws tus moj yam ncaj ncees rau txhua cov neeg, koj yuav muaj kev tu siab heev. Txawm tias Vajtswv tsis qhuab ntuas koj los, koj yuav tau qhuab ntuas koj tus kheej los ntawm koj tus kheej txoj kev tu siab. Qee cov neeg tsis ntseeg siab rau qhov no, tab sis yog koj tsis ntseeg nws, ces tsuas nyob tos saib xwb. Muaj qee cov neeg uas muaj tib lub hom phiaj yuav tsum ua kom tau tiav log rau cov lus no nkaus xwb. Koj puas txaus siab muab koj tus kheej fij rau cov lus no?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Mob Siab Rau Vajtswv Txoj Kev Xav Thiaj Ua Tau Zoo Tiav Log

512. Tus Vajntsujplig muaj ib txoj kev taug hauv txhua tus neeg, thiab muab txoj hmoo ua kom zoo tiav log rau txhua tus neeg. Los ntawm koj qhov tsis zoo koj raug ua kom paub koj tus kheej qhov coj tsis ncaj, thiab los ntawm qhov muab qhov tsis zoo ntawd cuam pov tseg, koj yuav nrhiav pom ib txoj kev taug los xyaum ua; koj raug ua kom zoo tiav log los ntawm tag nrho cov tswv yim no. Ntxiv ntawd, los ntawm kev coj thiab kev pom meej tsis tu ncua txog qee yam zoo nyob sab hauv koj, koj yuav ua koj tes dej num tau tiav hlo zoo, muaj kev nkag siab nthuav dav thiab xam pom mus deb. Thaum koj tus yam ntxwv zoo lawm, koj yeej txaus siab tshwj xeeb los nyeem Vajtswv txoj lus, thiab txau siab tshwj xeeb los thov Vajtswv, thiab muaj peev xwm txheeb cov lus qhuab qhia uas koj hnov rau ntawm koj tus kheej tus yam ntxwv. Thaum lub sij hawm zoo li no Vajtswv qhia kom paub thiab qhia kom paub qhov tseeb nyob hauv koj tus kheej, ua kom koj paub txog qee cov yeeb yam zoo. Qhov no yog hais txog qhov koj raug ua neeg zoo tiav log los li cas rau sab yeeb yam zoo. Hauv tus yam ntxwv phem, koj qaug zog thiab nyob ntsiag to; koj hnov zoo li koj tsis muaj Vajtswv nyob hauv koj lub siab, tiam sis Vajtswv qhia kom paub qhov tseeb rau koj, pab koj nrhiav ib txoj kev xyaum ua. Kev pom tshwm sim ntawm qhov ua tau zoo tiav log rau sab yeeb yam phem. Vajtswv muaj peev xwm ua kom tib neeg zoo tiav log los ntawm tag nrho sab yeeb yam zoo thiab sab yeeb yam phem tib si. Nws nyob ntawm qhov seb koj puas muaj peev xwm paub los sis tsis paub, thiab seb koj caum los sis tsis caum kev ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yog koj yeej mob siab nrhiav kom raug ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv tiag, ces sab kev phem yuav tsis muaj peev xwm ua rau kom ntsib kev txom nyem, tab sis yuav txhawb nqa tej yam muaj tseeb ntau zuj zus rau koj, thiab yuav ua rau koj muaj peev xwm paub ntau ntxiv tias qhov koj tsis muaj txaus yog dab tsi, yim ua rau koj to taub koj tus yam ntxwv tseeb, thiab pom tias tib neeg tsis muaj dab tsi, thiab tsis muaj ib yam dab tsi kiag li; yog koj sis paub tej kev sim siab, koj yuav tsis paub, thiab yuav xav tias koj nyob siab tshaj lwm tus thiab zoo tshaj txhua tus. Los ntawm txhua yam no koj yuav pom tias txhua yam uas tau los ua ntej yeej raug ua tiav hlo los ntawm Vajtswv thiab raug tiv thaiv los ntawm Vajtswv lawm. Kev nkag los rau hauv tej kev sim siab ua rau koj tsis muaj kev hlub los sis kev ntseeg, koj tsis muaj tej lus thov thiab tsis muaj peev xwm hu nkauj qhuas Vajtswv, thiab tsis paub txog nws, nyob rau qhov no koj yuav los paub txog koj tus kheej. Vajtswv muaj ntau lub tswv yim ua kom tib neeg zoo tiav log. Nws siv txhua yam ib puag ncig los saib xyuas tib neeg tus moj yam coj tsis ncaj, thiab siv ntau yam los ua kom tib neeg tawg ua lwj ua liam; nyob rau hauv ib kis, Nws saib xyuas tib neeg, nyob rau hauv lwm kis Nws cais tib neeg ua lwj ua liam, thiab nyob rau hauv lwm kis Nws ho nthuav tawm rau tib neeg, tshawb nrhiav thiab nthuav tawm “yam zais npog” nyob ib puag hauv tib neeg lub siab, thiab qhia tshwm tib neeg tus yeeb yam los ntawm kev nthuav tawm txog tib neeg tej yam ntxwv ntau yam. Vajtswv siv ntau lub tswv yim ua kom tib neeg zoo tiav log—los ntawm kev qhia tshwm, los ntawm kev saib xyuas tib neeg, los ntawm txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab los ntawm kev qhuab ntuas—yog li tib neeg thiaj paub tias Vajtswv yog tus uas muaj tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Raug Ua Kom Zoo Tiav Log

513. Tam sim no, yam tseem ceeb tshaj uas nej yuav tsum nrhiav yog kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv rau txhua yam, thiab kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv uas dhau los ntawm tib neeg txhua tus, tej teeb meem, thiab txhua yam uas nej ntsib, kom yam zoo yoog li Vajtswv yuav muaj nyob rau ntawm nej ntau tshaj ntxiv. Nej yuav tsum txais yuav Vajtswv tej qub txeeg qub teg hauv ntiaj teb ua ntej tso; tom qab ntawd nej thiaj yuav tsim nyog tau txais kom ntau tshaj ntxiv, thiab zoo tshaj ntxiv, cov koob hmoov los ntawm Vajtswv. Tag nrho tej no yog txhua yam uas nej yuav tsum nrhiav, thiab nej yuav tsum nkag siab ua ntej tshaj plaws txhua yam. Nej yim nrhiav kev raug ua kom zoo tshaj plaws rau txhua yam los ntawm Vajtswv, ces nej yim yuav muaj peev xwm pom Vajtswv txhais tes rau txhua yam, raws li qhov txiaj ntsim uas nejj yuav, pom los ntawm ntau ces kaum thiab tej teeb meem sib txawv, rau siab nrhiav kev nkag mus rau hauv Vajtswv tej lus thiab nkag mus rau qhov tseeb ntawm Nws txoj lus. Nej tsis tuaj yeem txaus siab nrog rau cov xwm txheej no, xws li tsis sua kev txhaum, los sis tsis muaj kev xav phem, tsis muaj lub tswv yim rau kev ua neej, thiab tsis muaj tib neeg lub siab zoo. Vajtswv ua kom tib neeg zoo tshaj plaws rau txhua txoj kev; rau txhua yam uas yuav tuaj yeem ua kom tau zoo tshaj plaws. Thiab Nws tsis yog muaj peev xwm ua kom koj zoo tshaj plaws rau ntawm qhov zoo xwb tiam sis rau ntawm qhov tsis zoo thiab, txhab ntxiv yam koj tau txais kom ntau zuj zus. Txhua txhia hnub nws muaj cib fim ntau rau kev raug ua kom zoo tshaj plaws thiab kev raug muab tau los ntawm Vajtswv. Tom qab tau ntsib tej no ib ntus, koj yuav raug hloov ntau heev, thiab yuav cia li nkag siab ntau yam uas koj tsis paub nyob rau yam tag los. Yuav tsis muaj kev qhia los ntawm lwm tus; yam uas koj tsi paub, Vajtswv yuav qhia koj, kom koj tau txais kev qhuab qhia rau txhua yam thiab nkag mus rau tej koj tau ntsib tag nrho kom ntxaws ntxaws. Vajtswv yeej yuav coj koj kom koj txhob pauv mus los rau sab laug los sis rau sab xis, thiab yog li ntawd koj thiaj yuav taug txoj kev mus rau kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws.

… Yog nej xav tau kev ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv, nej yuav tsum kawm paub tias yuav ua li cas rau txhua yam xwm txheej, thiab yuav tsum txais txoj kev qhuab qhia txhua yam uas tshwm sim rau nej. Tsis hais nws yog yam zoo los sis yam phem, nws yuav coj txiaj ntsig los rau nej, nws yuav tsis coj nej mus rau qhov phem xwb. Txawm li cas los xij, koj yuav tsum muaj peev xwm xav txog txhua yam thaum koj sawv ntawm Vajtswv ib sab, thiab txhob tsom xav txog los sis kawm txog tej uas los ntawm tib neeg txoj kev xav (qhov no yuav ua ib qho chaw yuam kev rau koj). Yog tias koj tau ua li no, ces koj lub siab yuav puv npo cov nra nyob rau hauv koj lub neej; koj yuav ua neej nyob hauv qhov kaj ntawm Vajtswv lub ntsej muag tas mus li, yuav tsis hloov siab yooj yim rau koj txoj kev xyaum. Cov tib neeg zoo li no yuav muaj ib lub neej lawm yav tom ntej zoo. Muaj ntau lub cib fim uas yuav tau raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv. Txhua yam nws yog nyob rau ntawm seb nej puas yog tus tib neeg hlub Vajtswv tiag, thiab puas yog nej txiav txim siab cia rau Vajtswv ua tus ua kom zoo tshaj plaws rau nej, kom Vajtswv muab tau kiag, thiab txais yuav Nws tej koob hmoov thiab tej qub txeeg qub teg. Kev txhim kho xwb yeej tsis txaus; nej yuav tsum muaj kev paub dav, tsis yog li ntawd nej yeej yuav yuam kev rau ntawm nej tej kev xyaum. Vajtswv yeej txaus siab hlo muab nej txhua leej txhua tus ua kom zoo tshaj plaws. Raws li tam sim no, txawm tias tib neeg feem coob twb tau txais yuav Vajtswv tes dej num los ntev lawm, los lawv tsuas txwv lawv tus kheej nyob rau hauv Vajtswv txoj kev tshav ntuj xwb, thiab tsuas txaus siab cia rau Vajtswv muab kev nplij siab me me rau ntawm cev nqaij daim tawv, lawv tseem tsis tau txaus siab los txais yuav kom ntau ntxiv, thiab kom siab tshaj ntawd, kom tshwm sim tuaj. Qhov no qhia tau tias tib neeg lub siab tseem ib txwm nyob sab nraud. Txawm tias tib neeg txoj hauj lwm, nws txoj kev pab cuam, thiab nws lub siab ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv tseem muaj qee qhov kev tsis dawb huv, yog muab ntsuas ntawm nws lub siab tseeb thiab nws tej kev xav, tib neeg tseem nrhiav kev thaj yeeb thiab kev lom zem nyob rau sab cev nqaij daim tawv tas li, tsis quav ntsej ib yam dab tsi tseem ceeb tiag thiab lub hom phiaj ntawm txoj kev Vajtswv muab tib neeg ua kom zoo tshaj plaws. Thiab yog li ntawd, tib neeg lub neej feem ntau tseem phem thiab liam sim. Lawv lub neej yeej tsis tau hloov pauv me ntsis li; lawv tsis saib txoj kev ntseeg Vajtswv tam li ib yam tseem ceeb, nws yog li yog tias lawv tsuas tuav txoj kev ntseeg kom lwm tus pom, kom dhau mus thiab tsis xyuam xim dab tsi, nyob nrog kev ua neej yam tsis muaj hom phiaj li. Tsuas muaj tsis pe tsawg leej thiaj li muaj peev xwm nrhiav kev nkag mus rau Vajtswv txoj lus rau txhua yam, tau txais ntau yam thiab pluaj nuj dua, rais los ua cov tib neeg uas muaj nyiaj tshaj plaws nyob rau hauv Vajtswv lub tsev nyob rau niaj hnub no, thiab tau txais Vajtswv tej koob hmoov ntxiv ntau heev. Yog koj nrhiav kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv rau txhua yam, thiab muaj peev xwm tau txais qhov uas Vajtswv tau cog lus tseg rau hauv lub ntiaj teb, yog koj nrhiav kev kom tau kev paub los ntawm Vajtswv rau txhua yam thiab tsis txhob cia lub xyoo dhau mus dawb dawb, qhov no thiaj yog hau kev zoo rau koj taug mus. Tsuas yog li no koj thiaj yuav tsim nyog thiab muaj peev xwm tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Lus Cog Tseg rau Cov uas Twb Raug Ua Kom Zoo Tiav Log Lawm

514. Tus Vajntsujplig tsis yog tsuas ua dej num rau hauv qee tus tib neeg uas Vajtswv siv xwb, tab sis, ntxiv ntawd, rau hauv pawg ntseeg thiab. Nws yeej ua tau dej num rau hauv txhua tus. Tej zaum Nws kuj ua dej num rau hauv koj rau lub sij hawm no, thiab koj yuav paub txoj dej num no. Nyob rau lub caij nyoog tom ntej, tej zaum Nws yuav ua dej num rau hauv lwm tus, txawm rau hauv qhov twg los koj yuav tsum maj nroos caum raws; koj yim caum raws qhov kaj ze npaum li cas, koj lub neej yim loj hlob tau npaum li ntawd. Txawm tias ib tug tus cwj pwm yuav zoo li cas los xij, yog tias tus Vajntsujplig ua dej num rau hauv lawv, ces koj yuav tsum caum raws. Muab lawv tej kev paub los ua koj tus kheej li, thiab koj yuav tau txais tej yam uas tseem siab tshaj ntawd. Qhov ua li no koj yuav loj hlob ceev dua. Nov yog txoj kev ntawm qhov zoo tiav log rau tib neeg thiab lub ntsiab ntawm qhov uas txoj sia loj hlob. Txoj kev uas raug kho kom zoo tiav log yog los ntawm koj txoj kev mloog lus rau tus Vajntsujplig txoj dej num. Koj yeej tsis paub tias los ntawm hom tib neeg zoo li cas uas Vajtswv yuav ua dej num los kho kom koj zoo tiav log li, los sis los ntawm tus tib neeg dab tsi, qhov xwm txheej dab tsi, los sis yam dab tsi uas Nws yuav muab koj tau los sis pom ntau yam. Yog tias koj cev tau ko taw rau txoj kev yog no, nws qhia tias muaj ib txoj kev cia siab zoo rau koj kom raug kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv lawm. Yog tias koj ua tsis tau, nws qhia tias koj lub neej yav tom ntej yuav qhuav qhawv, tsis muaj qhov kaj. Thaum koj nce rau saum txoj kev yog lawm, koj yuav muab tau kev qhia tshwm rau hauv txhua yam. Txawm tus Vajntsujplig yuav qhia dab tsi rau lwm tus los xij, yog tias koj pib qhov tseem ceeb ntawm lawv txoj kev paub mus kom paub ntau yam rau koj tus kheej, ces txoj kev paub no yuav rais los ua ib feem ntawm koj txoj sia, thiab koj yuav muaj peev xwm muab txoj kev paub no mus pub rau lwm tus. Cov uas pub rau lwm tus los ntawm tej lus uas hais qog raws yog cov tib neeg uas tsis tau muaj txoj kev paub; koj yuav tsum tau kawm mus nrhiav, los ntawm lwm tus txoj kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb, ib txoj kev xyaum ua ntej koj pib hais koj tus kheej txoj kev pom thiab kev paub tiag. Qhov no yuav muaj txiaj ntsim zoo rau koj tus kheej txoj sia. Yog li koj yuav tsum paub, mloog txhua yam uas los ntawm Vajtswv los. Koj yuav tsum nrhiav Vajtswv txoj kev xav hauv txhua yam thiab kawm tej lus qhia hauv txhua yam, kom koj txoj sia thiaj loj hlob. Txoj kev xyaum zoo li no pab kom loj hlob ceev tshaj plaws.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li

515. Koj puas txaus siab hlo raug kho kom zoo tiav log tiag? Yog tias koj txaus siab hlo raug kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, ces koj yuav muaj lub siab tawv los muab koj cev nqaij daim tawv tso tseg, koj yuav muaj peev xwm xyaum ua raws li Vajtswv cov lus, thiab koj yuav tsis nyob twj ywm los sis qaug zog li. Koj yuav muaj peev xwm mloog lus rau txhua yam uas los ntawm Vajtswv los, thiab txhua yam ntawm koj tej kev ua, tsis hais ua rau pej xeem sab nraud los sis rau hauv yus ntiag tug, yuav muab qhia tau rau Vajtswv. Yog tias koj yog ib tug tib neeg ncaj ncees, thiab xyaum ua raws qhov tseeb rau txhua yam, ces koj yuav zoo tiav log. Cov tib neeg dag ntxias uas ua ib yam rau ntawm lwm tus xub ntiag thiab ho ua ib yam txawv rau ntawm lwm tus nrab qaum tsis txaus siab hlo kom raug kho kom zoo tiav log. Lawv yog tag nrho cov tub ntawm txoj kev puas tsuaj thiab kev puas ntsoog; lawv tsis yog Vajtswv li tab sis yog Ntxwgnyoog li. Lawv tsis yog hom tib neeg uas Vajtswv tau xaiv tseg! Yog tias tej koj ua thiab tus cwj pwm muab qhia tsis tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag los sis Vajtswv tus Ntsujplig saib tsis tau, qhov no ua pov thawj tau tias muaj tej yam tsis yog nyob nrog koj lawm. Tsuas yog hais tias koj lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab rau txim, thiab saib xyuas txoj kev hloov ntawm koj tus moj yam, koj thiaj yuav muaj peev xwm cev tau ko taw mus rau txoj kev uas raug kho kom zoo tiav log. Yog tias koj txaus siab hlo raug kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv tiag thiab ua raws li Vajtswv txoj kev xav, ces koj yuav tsum ua raws txhua yam ntawm Vajtswv txoj dej num, yam tsis yws ib lo li, yam tsis xav ua ntej los ntsuas los sis txiav txim rau Vajtswv txoj dej num li. Tej no yog tej uas cheem tsum tsawg tsawg rau txoj kev raug kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Qhov cheem tsum uas tsim nyog rau cov uas nrhiav kom raug kho zoo tiav log los ntawm Vajtswv ces yog qhov no: Coj nrog ib lub siab uas hlub Vajtswv rau hauv txhua yam. Qhov coj nrog ib lub siab uas hlub Vajtswv ntawd yog txhais li cas? Nws txhais tias txhua yam uas koj ua thiab tus cwj pwm tuaj yeem raug qhia rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Thiab vim tias koj muaj tej kev xav tau yog, txawm tej koj ua yog los sis tsis yog los xij, koj yeej tsis ntshai muab tej ntawd qhia rau Vajtswv los sis rau koj tej kwv tij thiab tej nkauj muam li, thiab koj ruaj siab mus cog lus rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Koj yuav tsum qhia koj txhua txoj kev xav tau, kev xav, thiab lub tswv yim rau ntawm Vajtswv xub ntiag rau Nws tshawb xyuas kom meej; yog tias koj xyaum ua raws thiab nkag mus rau txoj kev no, ces koj txoj sia yuav loj hlob sai.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li

516. Yog tias koj xav kom Vajtswv siv thiab ua kom koj zoo tshaj plaws, ces koj yuav tsum muaj txhua yam: kev txaus siab hlo raug tsim txom, kev ntseeg, kev nyiaj thev taus, kev mloog lus, thiab kev muaj peev xwm los paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, nkag siab txog Nws lub siab nyiam, xav txog Nws txoj kev tu siab, thiab lwm yam. Kev ua kom ib tug neeg zoo tshaj plaws tsis yooj yim, thiab txhua txhua txoj kev tsim kho kom zoo uas koj ntsib cheem tsum koj txoj kev ntseeg thiab kev hlub. Yog tias koj xav kom raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws, kev maj nroos mus tom hauv ntej xwb nws yeej tsis txaus li, thiab nws yuav tsis txaus yog tias koj tsuas siv koj tus kheej rau Vajtswv nkaus xwb. Koj yuav tsum muaj ntau yam kom muaj peev xwm dhau los ua qee tus neeg uas raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws. Thaum koj ntsib kev tsim txom, koj yuav tsum muaj peev xwm tso kev txhawj xeeb ntawm sab cev nqaij tawv tseg thiab tsis txhob yws tawm tsam Vajtswv. Thaum Vajtswv zais Nws Tus Kheej ntawm koj lawm, koj yuav tsum muaj peev xwm muaj kev ntseeg raws Nws qab, kom tuav tau koj txoj kev hlub yav dhau los tsis pub kom nws poob los sis ploj mus. Tsis hais Vajtswv yuav ua dab tsi los xij, koj yuav tsum zwm rau Nws tus qauv thiab npaj foom phem rau koj tus kheej sab nqaij tawv zoo dua li uas yws tawm tsam Nws. Thaum koj raug kev sim siab, koj yuav tsum ua rau Vajtswv zoo siab, txawm hais tias koj yuav quaj los kua muag iab los sis tsis txaus siab rau qee yam hom phiaj uas koj nyiam. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog kev hlub thiab kev ntseeg tseeb tiag. Txawm hais tias koj tus yeeb yam yuav zoo li cas los xij, koj yuav tsum xub muaj txoj kev txaus siab hlo raug kev txom nyem thiab kev ntseeg tseeb ob yam no ua ntej, thiab koj kuj yuav tsum muaj kev txaus siab hlo tso sab cev nqaij tawv pov tseg. Koj yuav tsum txaus siab hlo ua siab ntev nyiaj tej kev txom nyem thiab kev tsim txom uas koj plam koj tus kheej txoj kev nyiam kom koj thiaj li ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Koj kuj yuav tsum muaj peev xwm xav khuv xim koj tus kheej hauv koj lub siab thiab: Yav dhau los, koj tsis muaj peev xwm ua kom Vajtswv txaus siab, thiab tam sim no, koj thiaj li khuv xim koj tus kheej. Koj yuav tsum tsis txhob muaj qhov tu ncua hauv cov kev khuv xim no—nws yog los ntawm cov no uas Vajtswv yuav ua kom koj zoo tshaj plaws. Yog tias koj tsis tuaj yeem ua tau raws li cov txheej txheem no, ces tsis tuaj yeem ua tau rau koj kom zoo tshaj plaws.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo

517. Kev hloov pauv hauv tus moj yam feem ntau yog hais txog txoj kev hloov pauv ntawm ib tug neeg tus yeeb yam. Tej yam ntawm ib tug neeg tus yeeb yam tsis tuaj yeem ntsia pom los ntawm cov cwj pwm sab nraud los; tej ntawd ntsig txog ncaj qha rau yam muaj nqis thiab kev tseem ceeb ntawm tib neeg txoj kev muaj nyob. Ntawd yog, yog yam muaj feem ntsig txog ncaj qha rau ib tug neeg txoj kev xam pom rau ntawm txoj sia thiab nws yam muaj nqis, tej yam nyob tob ntawm nws tus ntsuj, thiab nws lub ntsiab tseem ceeb. Yog ib tug neeg tsis tuaj yeem lees txais qhov tseeb, nws yuav tsis muaj kev hloov pauv rau hauv tej yam ntxwv no li. Tsuas yog los ntawm kev ntsib kev pom Vajtswv txoj dej num, muaj kev to taub qhov tseeb puv npo, hloov tau yus tej muaj nqis thiab yus tej kev xam pom rau ntawm kev muaj nyob thiab txoj sia, yoog yus tej kev xam pom kom haum nrog Vajtswv li, thiab muaj peev xwm zwm rau thiab fij rau Vajtswv tau tiav hlo nkaus xwb, thiaj li tuaj yeem hais tau tias yus tus moj yam tau hloov pauv lawm. Tej zaum koj muab kev mob siab rau qee yam, tej zaum koj yuav tiv taus thaum ntsib qhov nyuaj, tej zaum koj muaj peev xwm ua txoj dej num rau tej kev npaj los ntawm tus Nyob Saud, los sis tej zaum koj muaj peev xwm rau qhov chaw uas tau hais kom koj mus, tab sis tej no tsuas hloov me ntsis ntawm tus cwj pwm xwb thiab tsis muaj txaus rau suav tias yog kev hloov pauv ntawm koj tus moj yam. Tej zaum koj yuav muaj peev xwm khiav mus raws ntau txoj kev tau, ntsib kev txom nyem ntau yam, thiab tiv taus txoj kev txaj muag tau zoo tshaj; koj yuav hnov nyob ze heev rau ntawm Vajtswv, thiab tus Vajntsujplig yuav ua qee txoj dej num rau ntawm koj. Txawm li cas los xij, thaum Vajtswv hais kom koj ua qee yam uas tsis yoog raws li koj tej kev xav phem, koj tseem tsis zwm rau; tab sis, koj yuav nrhiav qhov thov txim, tig tawm tsam thiab tiv Vajtswv, mus txog theem uas koj thuam thiab tawm tsam Nws. Qhov no yuav yog ib qho teeb meem loj! Nws yuav qhia tias koj tseem muaj ib tug yeeb yam uas tiv Vajtswv, thiab tias koj tsis tau hloov pauv ib qho dab tsi hlo li.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yam Yuav Tsum Tau Paub Txog Kev Hloov Pauv Yus Tus Moj Yam

518. Kev hloov pauv tau rau hauv yus tus moj yam tsis yog ib yam yooj yim; nws tsis txhais tau tias tsuav yog muaj ib qho me me hloov rau hauv tus cwj pwm lawm xwb, ces yuav tau txais qee qhov kev paub ntawm qhov tseeb, kev muaj peev xwm tham txog ib qho me me ntawm yus txoj kev ntsib kev pom nrog txhua feem ntawm qhov tseeb, los sis kev hloov qee qhov los sis dhau los tsis mloog lus me me tom qab raug qhuab ntuas lawm. Tej yam no tsis muaj kev hloov pauv rau hauv yus txoj sia tus moj yam li. Vim li cas Kuv thiaj li hais li no? Txawm tias tej zaum koj tseem tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws tiag tiag. Tej zaum vim hais tias koj nyob rau hauv ib puag ncig tsim nyog rau ib ntus, thiab nyob rau qhov xwm txheej zoo lawm, los sis koj tej xwm txheej tam sim no tau yuam koj lawm, koj ua li no. Ntxiv rau qhov no, thaum koj tus yam ntxwv hauv nruab siab ruaj khov thiab tus Vajntsujplig tseem ua dej num, koj muaj peev xwm xyaum ua raws. Yog koj tab tom raug kev sim siab, thiab ntsib kev txom nyem los ntawm tej ntawd zoo li Yauj ntsib, los sis zoo li Petus tus uas Vajtswv tau hais kom tuag, koj puas muaj peev xwm hais tau tias, “Txawm tias kuv tuag tom qab tau paub Koj lawm los xij, nws yeej tsis ua cas li”? Kev hloov pauv hauv tus moj yam tsis tshwm sim tau rau hauv ib hmo xwb, thiab thaum koj to taub qhov tseeb lawm koj tsis tas yuav coj mus xyaum ua raws rau txhua qhov txhia chaw. Qhov no ntsig txog tib neeg tus yeeb yam. Tej thaum nws zoo nkaus li koj yeej muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws lawm, tab sis hauv qhov muaj tseeb, tus yeeb yam ntawm koj tej kev nqis tes ua tsis qhia tias koj tab tom ua li ntawd. Cov tib neeg coob leej muaj qee tus cwj pwm sab nraud, xws li tuaj yeem tso tau lawv tsev neeg thiab tej hauj lwm tseg thiab ua kom muaj tiav rau lawv tej dej num, thiab yog li lawv thiaj li ntseeg tias lawv tab tom xyaum ua raws qhov tseeb lawm. Txawm li cas los xij, Vajtswv tsis paub tias lawv tab tom xyaum ua raws qhov tseeb. Yog txhua yam uas koj ua muaj ib qho txhawb siab ntsws txhawb rau nws thiab muaj yam cuav xyaws nrog, ces koj tsis xyaum ua raws qhov tseeb; koj tsuas coj ua raws saum daim tawv xwb. Hais cov lus nruj, tej zaum koj kev cojyuav raug rau txim los ntawm Vajtswv; yuav tsis raug qhuas los sis raug nco tau los ntawm Nws. Kev paub qhov no ntxiv, koj tab tom ua phem thiab koj txoj kev coj ua yeeb ncuab rau Vajtswv. Saib sab nraud los, koj yeej tsis tau cuam tshuam los sis tsis tau tsim teeb meem dab tsi thiab koj tsis tau ua puas tiag los sis tsis tau ua txhaum ib qho tseeb. Nws zoo li ntxim muaj laj thawj thiab ntxim muaj qab hau, tiam sis lub ntsiab tseem ceeb ntawm koj tej kev nqis tes ua tseem ntsig txog kev ua phem thiab tawm tsam Vajtswv. Yog li ntawd, koj yuav tsum tshuaj xyuas seb puas muaj ib qho hloov rau hauv koj tus moj yam thiab seb koj puas muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws los ntawm kev saib tej kev txhawb siab ntsws nyob sab tom qab koj tej kev nqis tes ua hauv qho kev kaj ntawm Vajtswv cov lus. Nws tsis nyob rau ntawm tib neeg qhov kev xam pom tias koj tej kev nqis tes ua puas yoog raws los sis tsis yoog raws li tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab thiab tib neeg tej kev xav, los sis tej ntawd yuav haum los sis tsis haum raws li koj qhov kev nyiam; tej yam zoo li no tsis tseem ceeb. Feem ntau, nws nyob ntawm Vajtswv cov lus hais tias koj puas ua tau yoog raws los sis tsis tau yoog raws Vajtswv txoj kev xav, txawm tias koj tej kev nqis tes ua yuav muaj los sis tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab txawm tias lawv yuav ua tau los sis tsis tau Nws tej kev cheem tsum thiab tej qauv los xij. Tsuas yog ntsuas koj tus kheej piv rau Vajtswv tej kev cheem tsum nkaus xwb thiaj li raug. Kev hloov pauv hauv tus moj yam thiab kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws yeej tsis yooj yim thiab yooj yim li tib neeg xav hauv nruab siab li. Tam sim no nej puas to taub qhov no? Nej puas muaj ib qho kev ntsib kev pom zoo li no? Thaum tham txog ib qho teeb meem lub ntsiab tseem ceeb, tej zaum nej yuav tsis to taub nws; nej txoj kev to taub qhov tseeb tsuas yog sab nraum daim tawv xwb. Nej khiav mus los tas hnub, suav txij thaum sawv ntxov txog ntua thaum tsaus ntuj, sawv ntxov ntxov thiab mus pw lig, tiam sis nej ua tsis tau kev hloov pauv rau hauv nej txoj sia tus moj yam li, thiab nej tsis tuaj yeem nkag siab txog ib yam kev hloov pauv ntsig txog qhov zoo li no li. Qhov no txhais tau tias nej txoj kev to taub qhov tseeb tseem ntiav heev, puas yog? Txawm tias nej tau ntseeg Vajtswv los ntev npaum li cas lawm los xij, tej zaum nej yuav tsis paub txog lub ntsiab tseem ceeb thiab tej yam tob ntsig txog kev ua tiav kev hloov pauv hauv tus moj yam. Nws puas tuaj yeem hais tau tias koj tus moj yam raug hloov lawm?

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yam Yuav Tsum Tau Paub Txog Kev Hloov Pauv Yus Tus Moj Yam

519. Tib neeg tuaj yeem coj tau zoo, tab sis qhov ntawd tsis txhais tias lawv yuav tsum muaj qhov tseeb. Kev muaj kev ntseeg kawg siab kawg ntsws thiaj yuav ua rau lawv ua raws txoj lus qhia thiab ua raws cov kev cai tswj kav tau xwb; cov neeg uas tsis muaj qhov tseeb yuav tsis muaj hnub daws tau tej teeb meem tseem ceeb li, los sis txoj lus qhia tsis muaj peev xwm los txauv qhov tseeb tau. Cov tib neeg uas muaj ib qho hloov pauv hauv lawv tus moj yam yeej sib txawv; lawv muaj kev to taub qhov tseeb, lawv ntsia pom deb tau tag nrho tej teeb meem, lawv paub tias yuav leg li cas kom haum raws Vajtswv siab nyiam, yuav leg li cas thiaj haum raws qhov tseeb lub hauv paus ntsiab lus, thiab yuav leg li cas thiaj ua tau zoo raws Vajtswv, thiab lawv to taub tus yeeb yam ntawm txoj kev lwj liam uas lawv ua rau pom. Thaum lawv tus kheej tej tswv yim thiab tej kev xav phem raug qhia tshwm lawm, lawv tuaj yeem ntsia pom deb thiab tso cev nqaij daim tawv tseg. Qhov no raug nthuav tawm li cas txog kev hloov pauv hauv tus moj yam. Yam tseem ceeb ntsig txog cov tib neeg uas muaj kev hloov pauv ib qho hauv tus moj yam yog lawv yuav tsum to taub qhov tseeb kom meej, thiab thaum ua raws tej yam, lawv muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws kom raug zoo thiab lawv txhob ua rau pom txoj kev lwj liam tas li. Feem ntau, cov uas lawv tus moj yam tau hloov pauv lawm yeej yog kev muaj qab hau thiab kev xam pom deb tshwj xeeb, thiab vim lawv txoj kev to taub ntawm qhov tseeb, lawv thiaj tsis ua rau pom ntau txog kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj los sis kev khav theeb. Lawv tuaj yeem pom tshab thiab xam pom mus deb heev ntawm txoj kev lwj liam uas tau qhia tshwm rau hauv lawv, kom thiaj tsis ua rau lawv muaj kev khav theeb. Lawv tuaj yeem muaj qhov ntsuas kev nkag siab txog yam uas tib neeg tau hloov pauv, txog qhov yuav coj li cas thiaj muaj laj thawj, txog qhov yuav ua tes hauj lwm li cas, txog yam uas tsim nyog hais thiab yam uas tsis tsim nyog hais, thiab txog yam uas tsim nyog hais thiab yam uas tsim nyog ua rau cov tib neeg. Qhov no yog lub laj thawj uas hais tau tias hom tib neeg zoo li no yeej muaj qab hau tsim nyog tiag. Cov uas muaj ib qho hloov pauv rau hauv lawv tus moj yam ntawm kev ua neej li tib neeg tiag thiab lawv muaj qhov tseeb. Lawv yeej muaj peev xwm hais thiab pom tej yam mus raws li qhov tseeb, thiab lawv yog lub hauv paus ntsiab lus rau txhua yam uas lawv ua; lawv tsis yog yam raug cob mus rau kev haub ntxias ntawm ib tug neeg twg, ib lub ntsiab twg, los sis ib yam khoom twg, thiab lawv sawv daws puav leej muaj lawv tus kheej txoj kev xam pom thiab tuaj yeem tuav qhov tseeb lub hauv paus ntsiab lus tau. Lawv tus moj yam ruaj ntseg, lawv tsis ua siab kub los sis ua siab txias, thiab txawm tias lawv tej xwm txheej yuav yog dab tsi los xij, lawv to taub lawv lub luag hauj lwm zoo tias yuav ua li cas thiab yuav coj li cas thiaj haum rau Vajtswv siab nyiam. Cov uas lawv tus moj yam yeej hloov pauv tiag tiag lawm tsis tas npaj ua yam uas yuav ua rau lawv tus kheej zoo saib raws sab nraum daim tawv; lawv muab tau qhov zoo nyob sab hauv nruab siab rau yam uas lawv yuav ua tau zoo raws Vajtswv. Yog li, thaum saib raws sab nrauv, zoo li lawv tsis kub siab hlo li los sis tsis tau ua ib yam tseem ceeb dab tsi tiav hlo li, tab sis txhua yam uas lawv ua muaj txiaj ntsig, muaj nuj nqis, thiab ua tau tshwm sim los tiag. Cov uas tus moj yam tau hloov pauv yeej pom tiag tias muaj ntau qhov tseeb, thiab tuaj yeem lees qhov no los ntawm lawv txoj kev xav rau txhua yam thiab lawv lub hauv paus ntsiab lus ntawm tej kev coj ua. Cov uas tsis muaj qhov tseeb yeej tsis tuaj yeem hloov pauv ib qho hauv tus moj yam tau kiag li. Ib qho hloov pauv hauv tus moj yam tsis txhais tias yog ib tug neeg loj txaus lawm thiab yog tus paub tab lawm; feem ntau nws saib raws li qee kis ntawm yam kuab lom phem nyob hauv ib tug neeg tus yeeb yam uas hloov pauv vim muab tau kev paub ntawm Vajtswv thiab to taub ntawm qhov tseeb. Qhov ntawd hais tau tias, cov uas muaj cov kuab lom phem raug muab yaug kom dawb huv lawm, thiab Vajtswv tau nthuav tawm qhov tseeb hauv lub hauv paus cag ntawm hom neeg zoo li no, dhau los yog lawv txoj sia, thiab dhau los yog lub hauv paus tseem ceeb ntawm lawv txoj kev ua neeg nyob. Dhau ntawd lawv thiaj dhau los yog neeg tshiab thiab qhov zoo li no thiaj muaj kev hloov tus moj yam. Kev hloov tus moj yam tsis txhais tias tib neeg tus moj yam sab nrauv yuav zoo dua yav ua ntej dhau los, uas lawv keev khav theeb tiam sis tam sim no tuaj yeem sib txuas lus muaj qab hau lawm, los sis tias qhov lawv keev tsis mloog leej twg hais ntawd tam sim no tuaj yeem mloog lwm tus hais lawm; tej yam hloov pauv sab nrauv zoo li no tsis tuaj yeem hais tau tias yog kev hloov tus moj yam. Qhov tseeb, kev hloov tus moj yam yuav tsum suav nrog tus yam ntxwv thiab tej yam kev nthuav tawm, tab sis feem tseem ceeb tshaj plaws ces yog hloov sab hauv lawv lub neej txoj sia. Qhov tseeb uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv dhau los ua lawv lub neej txoj sia tiag tiag, tau tshem tej kuab lom phem nyob sab hauv nruab siab tawm, thiab tau hloov pauv lawv tej kev xav tiav hlo—thiab tsis muaj leej twg nyob rau hauv txoj kab cais nrog lub ntiaj teb ntawd lawm. Cov neeg no tuaj yeem pom meej tej tswv yim ntxias dag thiab tej kuab lom ntawm tus zaj loj liab ploog rau yam uas lawv yog; lawv muaj kev nkag siab lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub neej txoj sia tiag. Yog li, lawv yam uas muaj nqis ntawm lub neej txoj sia thiaj tau hloov pauv lawm, thiab qhov no yog lub hauv paus chiv keeb ntawm txoj kev hloov, nrog rau lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov hloov pauv hauv tus moj yam.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

520. Yog koj xav kom txoj kev lwj liam raug ntxuav kom dawb huv thiab muaj ib qho hloov pauv rau hauv koj lub neej tus moj yam, ces koj yuav tsum muaj ib qho kev hlub rau qhov tseeb thiab muaj peev xwm lees txais qhov tseeb. Kev lees txais qhov tseeb nws txhais tau li cas? Kev lees txais qhov tseeb qhia tau tias txawm koj yuav muaj hom moj yam lwj liam dab tsi los xij, los sis tus zaj loj liab ploog cov kuab lom nyob hauv koj tus yeeb yam li cas los xij, koj lees paub nws thaum nws raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv cov lus, thiab zwm rau cov lus no; koj lees txais tej ntawd yam tsis muaj dab tsi yam txaus siab hlo, tsis muaj kev zam txim los sis sim tuav thiab xaiv, thiab koj los paub koj tus kheej nyob rau ntawm yam uas Nws hais. Qhov no yog lub ntsiab los lees txais Vajtswv cov lus. Txawm tias yam uas Nws hais yuav yog dab tsi los xij, txawm tias Nws cov lus hais tawm yuav chob rau koj lub siab los xij, thiab txawm tias cov lus uas Nws siv yuav zoo li cas los xij, koj tuaj yeem lees txais tej ntawd raws li yam uas Nws hais muaj tseeb, thiab koj tuaj yeem lees paub tej ntawd raws li thaum uas lawv yoog raws qhov muaj tseeb. Koj tuaj yeem zwm rau Vajtswv cov lus txawm tias koj yuav to taub tob txog tej ntawd npaum li cas los xij, thiab koj lees txais thiab zwm rau qhov kaj uas raug nthuav tawm los ntawm tus Vajntsujplig thiab tau sib koom los ntawm koj cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Thaum ib tug neeg zoo li no tau caum raws qhov tseeb mus txog ib theem lawm, nws tuaj yeem tau txais qhov tseeb thiab hloov pauv nws tus moj yam tau. Txawm tias cov neeg uas tsis hlub qhov tseeb no tej zaum yuav tsim nyog xws li kev ua neeg nyob los xij, thaum nws los rau qhov tseeb lawm, lawv yog cov ruam thiab tsis mob siab ua li. Txawm tias tej zaum yuav muaj peev xwm ua tau ob peb yam zoo, thiab tuaj yeem muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv, thiab tuaj yeem tso tseg los xij, lawv tsis tuaj yeem ua tau ib qho hloov rau hauv tus moj yam li.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas

521. Qhov tseem ceeb rau txoj kev ua kom tau ib qho kev hloov nyob rau hauv tus moj yam ces yog paub yus tus kheej tus yeeb yam, thiab qhov no yuav tsum tshwm sim raws nraim li tej kev qhia tshwm los ntawm Vajtswv. Tsuas yog nyob rau hauv Vajtswv txoj lus xwb mas yus thiaj li yuav paub yus tus kheej tus yeeb yam phem, lees paub nyob rau hauv yus tus kheej tus yeeb yam ces yog Ntxwgnyoog tau yam tshuaj lom, lees paub hais tias yus ruam thiab tsis paub dab tsi li, thiab lees paub tej yam tsis muaj zog thiab tsis zoo nyob rau hauv yus tus yeeb yam. Tom qab paub tej no tag nrho lawm, ces koj yeej muaj cuab kav ntxub koj tus kheej tiag tiag li thiab muab cev nqaij daim tawv tso tseg, ua raws li Vajtswv txoj lus tas mus li, thiab muab lub siab tawv zwm tag nrho rau Vajntsujplig thiab Vajtswv txoj lus, ces koj yuav taug tau Petus txoj kev lawm. Yog tsis muaj Vajtswv qhov hmoov hlub, thiab yog tsis muaj txoj kev qhuab qhia thiab kev coj los ntawm Vajntsujplig, ces nws yuav yog ib qho nyuab los taug txoj kev no, vim tib neeg tsis muaj qhov tseeb thiab tsis muaj cuab kav ntxeev siab rau lawv tus kheej. Taug Petus txoj kev ntawm kev raug tsim kho kom zoo tiav log ces qhov tseem ceeb tshaj yog muaj txoj kev txiav txim siab ruaj khov, muaj txoj kev ntseeg, thiab kev vam khom rau Vajtswv. Dhau qhov ntawd, yus yuav tsum kam zwm rau Vajntsujplig tes hauj lwm; nyob rau tag nrho txhua yam, yus yuav tsis muaj peev xwm ua tau dab tsi li yog tsis muaj Vajtswv cov lus. Tej no yog tej qho tseem ceeb, tsis muaj ib qho uas yuav yuam cai rau tau li. Kev paub yus tus kheej los ntawm qhov kev ntsib kev pom mas yeej nyuab heev; yog tsis muaj Vajntsujplig tes hauj lwm, ces yeej yog ib qho to taub nws nyuab heev. Yuav taug Petus txoj kev, yus yuav tsum rau siab ntso kom paub yus tus kheej thiab hloov yus tus kheej tus moj yam. Povlauj txoj kev tsis yog ib txoj uas nrhiav txoj sia los sis tsi ntsees rau kev paub-yus tus kheej; nws tsuas rau siab ntso ua nws tej hauj lwm thiab nws lub hwj chim thiab lub zog xwb. Nws txoj kev txhawb siab yog yuav ua kom tau Vajtswv tej koob hmoov los pauv nws tes hauj lwm thiab tej kev txom nyem, thiab kom tau txais phaj tshab los ntawm Vajtswv. Qhov kev txhawb siab no yuam kev lawm. Povlauj tsis yog tsom ntsoov rau txoj sia, los sis nws tsis saib qhov kev hloov tus moj yam tseem ceeb li; nws tsuas tsom ntsoov rau qhov kom tau phaj tshab xwb. Vim nws muaj tej hom phiaj yuam kev, ces txoj kev uas nws taug thiaj li yuam kev tiag tiag lawm. Qhov no ces yog tshwm sim los ntawm nws tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse. Yeej pom meej meej, Povlauj tsis muaj ib qho tseeb li, los sis nws tsis muaj ib qho kev txawj xav los sis laj thawj li. Nyob rau hauv kev cawm thiab kev hloov tib neeg, Qhov tseem ceeb tshaj ces yog Vajtswv hloov lawv tus moj yam. Lub hom phiaj ntawm Nws tej lus yog yuav ua kom tau ib qho tshwm sim los uas yog kev muaj tus moj yam uas hloov lawm thiab muaj peev xwm los paub Vajtswv, nyoo zwm rau Nws, thiab pe hawm Nws li ib qho uas ib txwm muaj. Qhov no yog lub hom phiaj ntawm Vajtswv cov lus thiab ntawm Nws tes hauj lwm. Povlauj txoj kev nrhiav ces yog ib qho kev yuam cai ncaj qha rau, thiab muaj kev tsis sib haum xeeb nrog, Vajtswv txoj kev xav; nws khiav los sib nraus kiag nrog nws. Txawm li cas los xij, Petus txoj kev nrhiav yog ib qho uas haum tag nrho rau Vajtswv txoj kev xav, uas qhov tau los ntawd yog kiag yam uas Vajtswv xav kom ua tiav rau hauv tib neeg. Yog li ntawd Petus txoj kev thiaj tau txais koob hmoov thiab tau txais Vajtswv cov lus qhuas. Vim yog Povlauj txoj kev yog txoj uas txhaum rau Vajtswv txoj kev xav, Vajtswv thiaj li tsis nyiam thiab foom phem rau nws.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

522. Yog tib neeg qhov kev paub lawv tus kheej ntiav dhau heev lawm, ces lawv yuav tsis muaj hnub daws tau cov teeb meem, thiab lawv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia yuav tsis hloov li. Nws yog ib qho uas yuav tsum tau paub txog yus tus kheej nyob rau ib theem tob tob, ces txhais tau hais tias paub yus tus kheej tus yeeb yam: yam dab tsi muaj nyob rau hauv tus yeeb yam ntawd, tej yam no pib tshwm sim los tau li cas, thiab lawv los qhov twg los. Tshaj qhov ntawd, koj puas muaj cuab kav ntxub tej no tiag tiag? Koj puas tau pom koj tus kheej tus ntsuj uas phem dab tuag thiab koj tus yeeb yam phem? Yog koj muaj peeb xwm pom qhov tseeb txog koj tus kheej, ces koj yuav pib ntxub koj tus kheej. Thaum koj ntxub koj tus kheej thiab tom qab ntawd xyaum ua raws Vajtswv txoj lus, ces koj yuav muaj peev xwm tso cev nqaij daim tawv tseg thiab muaj zog los ua raws qhov tseeb yam tsis muaj dab tsi nyuab hlo li. Vim li cas coob tus neeg thiaj caum lawv tej kev ntshaw ntawm cev nqaij daim tawv? Vim lawv xam lawv tus kheej hais tias zoo heev, hnov zoo li lawv tej kev ua puav leej yog thiab tsim nyog lawm, hais tias lawv yeej tsis muaj qhov tsis zoo li, thiab tseem hais tias lawv yeej ua yog tag nrho lawm, ces lawv thiaj li muaj cuab kav khwv yees hais tias txoj kev ncaj ncees yeej nyob rau lawv sab lawm. Thaum yus pom tau hais tias yus tus yeeb yam tiag tiag mas—phem dab tuag heev, txaus ntxub heev, thiab txaus tu siab heev—ces yus yuav tsis txaus siab tshaj tshaj rau yus tus kheej lawm, tsis khav theeb heev heev lawm, thiab tsis zoo siab rau yus tus kheej heev heev li yav dhau los lawm. Ib tug neeg zoo li ntawd hnov zoo li, “Kuv yuav tsum ua dab tsi los ua tiag tiag thiab ua lub siab dawb paug, thiab xyaum ua raws ib co ntawm Vajtswv txoj lus. Tsis li ntawd, ces kuv yuav tsis zoo tsim nyog li tus qauv quag ntawm txoj kev ua neeg, thiab yuav txaj muag ua neej nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag.” Tom qab ntawd yus thiaj li pom yus tus kheej hais tias me heev, hais tias tsis tseem ceeb tiag tiag li. Nyob rau lub sij hawm no, nws yooj yim rau yus ua raws li qhov tseeb, thiab yus yuav zoo xws li qhov uas ib tug tib neeg tsim nyog zoo li. Tsuas yog thaum uas tib neeg yeej ntxub lawv tus kheej tiag tiag lawm xwb mas lawv thiaj li yuav muaj peev xwm tso tau cev nqaij daim tawv tseg. Yog lawv tsis ntxub lawv tus kheej, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm tso tau cev nqaij daim tawv tseg li. Kev ntxub yus tus kheej tiag tiag mas muaj ob peb yam: Ua ntej tshaj plaws, paub yus tus kheej tus yeeb yam; thiab qhov thib ob, paub yus tus kheej txom nyem thiab txaus hlub, pom yus tus kheej zoo li me kawg nkaus thiab tsis tseem ceeb li, thiab pom yus tus kheej tus ntsuj uas txaus hlub thiab qias neeg. Thaum yus pom tseeb tseeb hais tias yus yog dab tsi tiag tiag lawm, thiab qhov tau los no yeej ua tau tiav hlo lawm, yus thiaj li yuav tau qhov kev paub txog yus tus kheej, thiab nws thiaj hais tau hais tias yus tau los paub yus tus kheej tag nrho lawm. Tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas yus thiaj li yuav ntxub yus tus kheej tau tiag tiag, thiab thiaj li hnov zoo li yus raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab tob heev lawm zoo nkaus li yus twb tsis zoo li ib tug tib neeg lawm. Ces, muaj ib hnub, thaum qhov kev hem ntawm txoj kev tuag tshwm sim tuaj, tus neeg zoo li ntawd yuav xav, “Qhov no yog Vajtswv qhov kev txiav txim uas ncaj ncees. Vajtswv yeej ncaj ncees tiag tiag; kuv tsim nyog tuag tiag tiag!” Nyob rau qhov no, nws yuav tsis hais ib co lus tsis txaus siab, tsuas hnov zoo li nws yeej txom nyem thiab txaus hlub heev, qias neeg heev thiab qias vuab tsuab uas nws tsim nyog rau Vajtswv rhuav tshem, thiab ib tug ntsuj zoo li nws tus ces tsis tsim nyog ua neej nyob rau hauv ntiaj teb li. Nyob rau qhov no, tus neeg no yuav tsis tawm tsam Vajtswv, haj yam tsis ntxeev siab rau Vajtswv. Yog yus tsis paub yus tus kheej, thiab tseem xam hais tias yus tus kheej mas zoo heev, ces thaum txoj kev tuag los khob qhov rooj, tus neeg no yuav xav hais tias, “Kuv twb ua tau zoo kawg rau hauv kuv txoj kev ntseeg lawm. Cas kuv yuav sib zog nrhiav ua luaj li! Kuv twb tau muab ntau kawg nkaus lawm, kuv tau tiv kev txom nyem ntau kawg nkaus lawm, tab sim txog thaum kawg, tam sim no Vajtswv tseem kom kuv tuag thiab. Kuv tsis paub xyov Vajtswv txoj kev ncaj ncees nyob qhov twg li. Vim li cas Nws ho kom kuv tuag? Yog hais tias ib tug neeg zoo li kuv tseem kom tuag thiab, ces leej twg thiaj yuav raug cawm mas? Tsis yog haiv neeg los txog qhov xaus lawm lod?” Ua ntej tshaj plaws, tus neeg no muaj kev xav phem txog Vajtswv. Qhov thib ob, tus neeg no tab tom yws tsis txaus siab, thiab tsis nyoo ib qho li cas kiag li. Qhov no ces zoo li Povlauj ntag: Thaum nws yuav tuag, nws tsis paub nws tus kheej, thiab thaum Vajtswv txoj kev rau txim los ze lawm, ces nws lig dhau rau kev hloov siab lees txim lawm.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

523. Thaum tib neeg tso ko taw rau hauv txoj kev mus rau kev ua kom zoo tshaj plaws, lawv tus moj yam qub mas yeej hloov pauv tau. Deb tshaj ntawd thiab, lawv lub neej yuav loj hlob txuas ntxiv mus, thiab lawv yuav maj mam to taub tob txog qhov tseeb ntxiv. Lawv muaj peev xwm tsis nyiam lub ntiaj teb thiab txhua tus neeg uas tsis nrhiav qhov tseeb kiag li. Lawv tshwj xeeb yog tsis nyiam lawv tus kheej, tiam sis ntau tshaj ntawd, lawv paub lawv tus kheej zoo heev. Lawv zoo siab hlo los ua lub neej raws li qhov tseeb thiab lawv suav tias nws yog lawv lub hom phiaj uas los nrhiav qhov tseeb. Lawv tsis kam los ua neej raws li cov kev xav uas tsim los ntawm lawv lub hlwb, thiab lawv muaj qhov tsis nyiam kiag li rau tib neeg txoj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, kev muab hlob, thiab kev khav theeb. Lawv hais lus nrog ib txoj kev txawj xav raws li lawv nyiam, saib xyuas txhua yam los ntawm kev thoob tsib to nrog thiab txoj kev txawj ntse, thiab muaj lub siab ncaj ncees thiab mloog Vajtswv lus. Yog tias lawv ntsib ib qho piv txwv ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, tsis yog tias lawv tsis nyob twj ywm los sis tsis muaj zog xwb, tiam sis lawv ua tsaug heev rau txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim no uas los ntawm Vajtswv los. Lawv ntseeg tias lawv tsis tuaj yeem ua neej nyob yog tias tsis muaj Vajtswv txoj kev qhaub ntuas thiab kev txiav txim, uas tiv thaiv lawv. Lawv tsis muaj ib txoj kev ntseeg ntawm kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab thiab ntawm kev nrhiav zaub mov los ua kom tus neeg tshaib plab txaus siab. Thiab lawv kuj tsis muaj kev lom zem ntawm sab nqaij tawv uas nyob ib pliag xwb. Qhov no yog qhov tshwm sim rau hauv cov tib neeg uas raug ua kom zoo tshaj plaws lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (4)

524. Yog yus tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv thaum ua yus tes dej num, yog lub hauv paus ntsiab lus hauv yus cov lus thiab tej kev ua, thiab tuaj yeem to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb hauv txhua kis ntawm qhov tseeb, ces yus thiaj li yog ib tug neeg uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Nws tuaj yeem hais tau tias Vajtswv txoj dej num thiab cov lus raug ua tiav zoo rau cov neeg no lawm, tias Vajtswv cov lus dhau los yog lawv lub neej txoj sia, lawv tau txais qhov tseeb, thiab lawv muaj peev xwm ua neej nyob mus raws li Vajtswv cov lus lawm. Tom qab qhov no, tus yeeb yam ntawm lawv cev nqaij daim tawv—qhov ntawd yog, lub hauv paus kiag ntawm lawv qhov chiv keeb kev muaj nyob—yuav yoj thiab vau. Tom qab tib neeg muaj Vajtswv cov lus rau hauv lawv lub neej txoj sia lawm, lawv yuav dhau los ua neeg tshiab. Yog Vajtswv cov lus dhau los ua lawv lub neej txoj sia, yog lub zeem muag ntawm Vajtswv txoj dej num, Nws tej kev cheem tsum ntawm kev ua neej, Nws tej kev nthuav tawm rau tib neeg, thiab tej qauv rau lub neej tiag uas Vajtswv cheem tsum kom lawv ua tau zoo raws rau hauv lawv lub neej txoj sia, yog lawv ua lub neej mus raws li cov lus thiab qhov tseeb no, ces lawv yeej raug ua tau kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv xwb. Cov neeg zoo li no yog cov rov qab yug dua tshiab, thiab tau dhau los ua cov tib neeg tshiab los ntawm Vajtswv cov lus. Qhov no yog txoj hau kev uas Petus tau caum raws qhov tseeb; nws yog txoj hau kev ntawm kev ua kom zoo tiav log, raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv cov lus, thiab muab tau lub neej txoj sia los ntawm Vajtswv cov lus los. Qhov tseeb raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv tau dhau los ua nws lub neej txoj sia, thiab tsuas li ntawd nkaus xwb nws thiaj li dhau los ua ib tug neeg tau txais qhov tseeb.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas

525. Yog tib neeg muaj ib qho kev to taub tseeb txog Vajtswv tus moj yam, thiab tuaj yeem ua lub siab dawb paug qhuas rau Nws qhov kev dawb huv thiab kev ncaj ncees, ces nws txhais tau tias lawv paub Nws tiag tiag thiab muaj qhov tseeb lawm; tsuas yog tom qab ntawd nkaus xwb lawv thiaj li ua lub neej nyob rau hauv qhov kaj. Tsuas yog thaum ib tug neeg qhov kev xam pom ntawm lub ntiaj teb thiab ntawm txoj sia hloov lawm xwb thiaj li muaj ib qho hloov pauv lub hauv paus. Thaum yus muaj ib lub hom phiaj rau txoj sia thiab coj yus tus kheej tsim nyog mus raws li qhov tseeb, thaum yus zwm rau Vajtswv tiag tiag thiab ua neej nyob raws Nws cov lus, thaum yus hnov thaj yeeb thiab raug qhia kom paub tseeb txog qhov tob ntawm yus tus ntsuj, thaum yus lub siab tsis muaj kev tsaus ntuj nti, thiab thaum yus tuaj yeem ua lub neej nyob tau ywj pheej thiab tsis raug cuam tshuam rau hauv Vajtswv xub ntiag, tsuas yog li ntawd nkaus xwb yus thiaj li mus cuag tau tib neeg txoj sia tseeb, thiab tsuas yog li ntawd nkaus xwb yus thiaj li dhau los ua ib tug neeg uas muaj qhov tseeb. Ntxiv rau qhov no, tag nrho yam tseeb nyob rau hauv koj txhua yam los ntawm Vajtswv cov lus los thiab los ntawm Vajtswv Tus Kheej los. Tus Tswj Kav tag nrho lub qab ntuj khwb thiab txhua yam—Vajtswv Yog Tus Siab Tshaj Plaws—pom zoo txog koj qhov yog ib tug neeg tiag uas ua neej nyob hauv tib neej txoj sia tseeb. Yam uas muaj nuj nqis tshaj Vajtswv qhov kev pom zoo yog dab tsi? Qhov no yog lub ntsiab ntawm kev muaj qhov tseeb.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas

526. Yog hais tias, nyob rau hauv tib neeg qhov kev ntseeg Vajtswv, lawv tsis ua tiag rau tej xwm txheej hauv lub neej, tsis nrhiav kev to taub qhov tseeb, tsis nrhiav kev hloov nyob rau hauv lawv tus moj yam, lawv haj yam tsis nrhiav kev paub txog Vajtswv tes hauj lwm, ces lawv tsis muaj peev xwm yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Yog koj xav raug tsim kho kom zoo tiav log, ces koj yuav tsum to taub Vajtswv tes hauj lwm. Muab hais tsi ntsees, ces koj yuav tsum to taub qhov tseem ceeb ntawm Nws txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab vim li cas tes hauj lwm no ho muab coj los ua rau tib neeg. Koj puas muaj cuab kav yuav txais yuav mas? Nyob rau lub sij hawm uas muaj tej kev qhuab ntuas ntawm hom zoo li no, koj puas muaj cuab kav yuav muaj tej kev ntsib kev pom thiab kev paub zoo tib yam nkaus li Petus? Yog koj nrhiav kev paub txog Vajtswv thiab txog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, thiab yog koj nrhiav kev hloov hauv koj tus moj yam, ces koj muaj lub cib fim yuav raug tsim kho kom zoo tiav log.

Rau cov uas yuav raug tsim kho kom zoo tiav log, ces kauj ruam no ntawm tes hauj lwm ntawm qhov raug txeeb tau mas tseem ceeb heev; tsuas yog thaum uas tib neeg raug txeeb tau lawm xwb mas lawv thiaj li yuav tau ntsib tau pom tes hauj lwm uas raug tsim kho kom zoo tiav log. Nws tsis muaj ib qho nuj nqis ntau dab tsi rau qhov kev ua tes hauj lwm ntawm qhov raug txeeb tau nkaus xwb, uas yuav ua tsis tau kom koj zoo siv rau Vajtswv. Koj yuav tsis muaj kev los ua koj tes dej num nthuav tawm txoj moo zoo, vim koj tsis nrhiav lub neej txoj sia, thiab tsis nrhiav kev hloov thiab kev pib dua tshiab hauv koj tus kheej, thiab ces koj tsis muaj ib qho kev ntsib kev pom tiag tiag rau lub neej txoj sia li. Nyob rau tes hauj lwm ib kauj ruam-dhau-ib kauj ruam no, koj tau ua ib tug uas ua Vajtswv tes dej num thiab yog ib tug neeg lwj liam, tab sis yog thaum kawg koj tsis nrhiav kev ua li Petus, thiab koj qhov kev nrhiav tsis yog raws li txoj kev uas Petus raug tsim kho kom zoo tiav log, ces, raws li tus yeeb yam, koj yuav tsis muaj kev hloov nyob rau hauv koj tus moj yam li. Yog koj yog ib tug uas nrhiav kev raug tsim kho kom zoo tiav log, ces koj yuav tau hais lus tim khawv thiab koj yuav hais tias: “Nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm ib kauj ruam-dhau-ib kauj ruam no, kuv tau txais yuav Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab txawm hais tias kuv tau tiv kev txom nyem loj heev, los kuv tau los paub hais tias Vajtswv tsim kho kom tib neeg zoo tiav log li cas, kuv muab tau tes hauj lwm uas Vajtswv ua lawm, kuv muaj qhov kev paub txog txoj kev ncaj ncees ntawm Vajtswv, thiab Nws txoj kev qhuab ntuas tau cawm tau kuv lawm. Nws tus moj yam ncaj ncees tau los rau saum kuv thiab coj koob hmoov thiab hmoov hlub los rau kuv; yog Nws qhov kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas uas tau tiv thaiv thiab ntxuav kom kuv dawb huv. Yog hais tias kuv tsis tau raug Vajtswv qhuab ntuas thiab txiav txim rau, thiab yog Vajtswv cov lus hnyav hnyav tsis tau muab hais rau kuv, ces kuv yuav tsis paub Vajtswv, thiab los sis kuv tsis tuaj yeem raug cawm dim tau. Hnub no kuv pom: Li ib tug uas raug tsim tawm los, mas tsis yog yus yuav txaus siab rau tag nrho tej uas tus Tswv Tsim ntawd tsim tawm nkaus xwb, tab sis, qhov tseem ceeb tshaj, mas tag nrho cov raug tsim tawm los ntawd yuav tsum txaus siab rau tus moj yam ncaj ncees ntawm Vajtswv thiab Nws txoj kev txiav txim ncaj ncees, vim Vajtswv tus moj yam yeej muaj nuj nqis tsim nyog rau tib neeg qhov kev txaus siab rau. Yog ib tug raug tsim tawm los uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, mas yus yuav tsum txaus siab rau Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Nyob rau hauv Nws tus moj yam ncaj ncees mas muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab, tshaj qhov ntawd, kuj muaj txoj kev hlub loj thiab. Txawm hais tias kuv tsis muaj peev xwm yuav tau Vajtswv txoj kev hlub tag nrho hnub no, los kuv twb muaj txoj hmoo zoo tau pom nws lawm, thiab nyob rau hauv no ces kuv tau koob hmoov lawm.” Qhov no yog txoj kev uas cov twb raug tsim kho kom zoo tiav log ntawd taug, thiab qhov no yog qhov kev paub uas lawv hais txog. Cov neeg zoo li ntawd zoo ib yam nkaus li Petus; lawv muaj tib qho kev ntsib kev pom li Petus. Cov neeg zoo li ntawd yog cov uas muab tau lub neej txoj sia lawm, cov uas muaj qhov tseeb. Thaum lawv tau ntsib tau pom mus txog ntua qhov kawg, nyob rau lub sij hawm ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim mas lawv yuav muab Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias tshem tau tawm ntawm lawv tag nrho mus tiag tiag li, thiab yuav raug Vajtswv muab tau.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

527. Qhov Kuv xav tau ces yog cov neeg zoo li Petus, cov neeg uas nrhiav kev kom raug tsim kho kom zoo tiav log. Qhov tseeb hnub no ces muab rau cov uas ntshaw thiab nrhiav nws. Qhov kev cawm dim no ces muab rau cov uas ntshaw kom raug Vajtswv cawm, thiab tsis yog yuav cia kom nej muab tau nkaus xwb. Nws lub hom phiaj ces yog kom nej thiaj raug Vajtswv muab tau; nej caum cuag Vajtswv es kom Vajtswv thiaj li muab tau nej. Hnub no Kuv tau hais cov lus no rau nej, thiab nej tau hnov lawm, thiab nej yuav tsum xyaum ua raws tej lus no. Nyob rau thaum kawg, lub sij hawm uas nej muab cov lus no coj mus xyaum ua raws ces yuav yog lub sij hawm uas Kuv muab tau nej los ntawm cov lus no; nyob rau tib lub sij hawm ntawd, nej kuj yuav muab tau cov lus no thiab, uas hais tau hais tias, nej yuav tau qhov kev cawm dim loj tshaj plaws no. Thaum uas nej raug yaug dawb huv lawm, nej yuav rais los mus ua ib tug tib neeg tiag tiag. Yog koj tsis muaj peev xwm ua neej raws qhov tseeb, los sis ua lub neej kom zoo li ib tug uas twb raug tsim kho kom zoo tiav log lawm, ces nws yuav hais tau hais tias koj tsis yog ib tug tib neeg, tab sis yog ib lub niag cev tuag uas mus taus kev xwb, ib tug niag tsiaj nyaum xwb, vim koj tsis muaj qhov tseeb, ces hais tau hais tias koj tsis muaj Yehauvas txoj pa, thiab yog li ntawd koj yog ib niag neeg tuag uas tsis muaj ntsuj plig! Txawm hais tias nws yeej yog ib qho ntxim yuav ua tau uas yuav hais lus tim khawv tom qab uas raug txeeb tau lawm, los qhov koj tau ces tsuas yog ib qho kev cawm dim me me nkaus xwb, thiab koj tsis tau rais mus ua ib tug muaj sia nyob uas muaj ib tug ntsuj plig. Txawm hais tias koj twb tau ntsib tau pom kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm los, koj tus moj yam tseem tsis tau raug txuas hnub nyoog los sis hloov los ntawm qhov ntawd; koj tseem yog koj tus neeg qub, koj yeej tseem yog Ntxwgnyoog tug, thiab koj tsis yog ib tug uas twb raug yaug dawb huv lawm. Tsuas yog cov uas twb raug tsim kho kom zoo tiav log lawm xwb mas thiaj li muaj nuj nqis, thiab tsuas yog cov neeg zoo li no xwb mas thiaj li tau lub neej tiag tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

528. Ntawm koj txoj kev ua dej num rau yav tom ntej, koj yuav ua li cas thiaj ua tau tiav raws li Vajtswv lub siab nyiam? Ib lub ntsiab lus tseem ceeb yog kev nrhiav kom to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia, nrhiav kev hloov pauv tus yam ntxwv, thiab nrhiav kev paub qhov tseeb kom tob tshaj dua qub—qhov no yog lub hau kev kom tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws thiab caum cuag Vajtswv. Nej txhua tus yog cov tau txais Vajtswv cov lus txib, tab sis yog cov hom lus txib twg? Qhov no muaj feem xyuam rau kauj ruam tom ntej ntawm tes dej num; kauj ruam tom ntej ntawm tes dej num yuav yog tes dej num uas loj tshaj no uas tshwm sim nyob thoob plaws qab ntuj khwb, yog li hnub no, nej tsim nyog nrhiav kev hloov pauv hauv nej lub neej tus yam ntxwv, kom yav tom ntej nej thiaj yuav dhau los ua qhov pov thawj tseeb tiag ntawm Vajtswv kom thiaj tau txais yeeb koob los ntawm Nws tes dej num, ua rau nej nkag mus rau tus qauv zoo rau Nws tes dej num tom ntej. Kev tshawb nrhiav nyob rau hnub no yog txhawm rau kev tsim lub hauv paus rau tes dej num tom ntej, kom Vajtswv thiaj siv koj thiab koj thiaj tuaj yeem ua tim khawv tau rau Nws. Yog koj muab qhov no ua koj lub hom phiaj ntawm koj txoj kev tshawb nrhiav, koj yuav muaj cuab kav tau txais tus Vajntsujplig Dawb Huv. Koj yim tsa koj lub hom phiaj siab npaum li cas nyob rau ntawm txoj kev tshawb nrhiav, ces koj yim huab taus txais kev ua kom zoo tshaj plaws. Koj yim tshawb nrhiav qhov tseeb npaum li cas, ces tus Vajntsujplig Dawb Huv yim huab ua hauj lwm rau koj npaum li ntawd. Koj yim siv zog tshawb nrhiav npaum li cas, koj yim huab tau txais ntau npaum li ntawd. Tus Vajntsujplig Dawb Huv ua tib neeg kom zoo tshaj plaws raws nraim li qhov nyob hauv lawv tus yam ntxwv. Muaj qee tus tib neeg hais tias lawv tsis txaus siab cia lawv tus kheej rau Vajtswv siv los sis raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws, vim lawv tsuas xav kom lawv lub cev tau nyob nyab xeeb thiab tsis raug kev txom nyem. Muaj qee tus tib neeg tsis txaus siab nkag mus rau lub nceeg vaj tab sis ho txaus siab nkag mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Yog li ntawd, Vajtswv kuj yuav ua raws li koj qhov kev ntshaw. Qhov twg yog yam uas koj tshawb nrhiav, Vajtswv yuav ua kom nws tshwm sim tuaj. Yog li ntawd yam uas koj tab tom tshawb nrhiav tam sim no yog dab tsi? Puas yog kev raug ua kom zoo tshaj plaws? Koj tej kev ua thiab tej yam ntxwv tam sim no puas yog txhawm rau kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv thiab caum cuag Nws? Koj yuav tsum ntsuas koj tus kheej tas li nyob rau hauv koj lub neej txhua hnub. Yog koj muab tag nrho koj lub siab rau txoj kev tshawb nrhiav ntawm ib lub hom phiaj, Vajtswv yeej yuav ua kom koj zoo tshaj plaws. Ntawd yog txoj hau kev ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Txoj hau kev coj ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv rau tib neeg yog los ntawm lawv qhov kev tshawb nrhiav. Yog koj yim nqhis txoj kev raug ua kom zoo tshaj plaws thiab caum cuag Vajtswv npaum li cas, tus Vajntsujplig Dawb Huv yim yuav ua hauj lwm nyob rau ntawm koj npaum li ntawd. Koj yim poob ntawm txoj kev tshawb nrhiav npaum li cas, qhov tsis zoo thiab thaub qab ntawm koj yuav muaj ntau tuaj npaum li ntawd, koj yim tsis pub lub cib fim rau tus Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm; thaum lub sij hawm dhau mus, tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav tso koj tseg. Koj puas xav tau txais kev ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv? Koj puas xav caum cuag Vajtswv? Koj puas xav raug siv los ntawm Vajtswv? Nej tsim nyog yuav tsum ua txhua yam txhawm rau kev raug ua kom zoo tshaj plaws, raug caum cuag, thiab raug siv los ntawm Vajtswv, kom lub qab ntuj khwb thiab txhua yam tuaj yeem pom Vajtswv tej kev ua ntawd tshwm sim nyob rau hauv nej. Nej yog tus xib fwb ntawm txhua yam, thiab nyob nruab rab ntawm txhua yam, nej yuav ua rau Vajtswv zoo siab rau cov lus tim khawv thiab lub yeeb koob los ntawm nej—qhov no yog pov thawj qhia tau tias nej yog tus tib neeg tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws ntawm txhua tiam!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas Tus Yam Ntxwv Tau Hloov Pauv Lawm Yog Cov Uas Tau Paub Txog Qhov Muaj Tiag Ntawm Vajtswv Cov Lus Lawm

Qhov Dhau Los: M. Ntawm Qhov Muab Ntxwgnyoog Txoj Kev Haub Ntxias Tso Pov Tseg thiab Tau Txais Kev Cawm Dim Li Cas

Ntxiv Mus: XI. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Paub Vajtswv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No