M. Ntawm Qhov Muab Ntxwgnyoog Txoj Kev Haub Ntxias Tso Pov Tseg thiab Tau Txais Kev Cawm Dim Li Cas

488. Noob neej tau poob lawv lub siab uas hwm Vajtswv nrog rau tes dej num uas muaj nrog tej uas Vajtswv tsim tawm los tom qab uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, yog li ntawd thiaj li rais mus ua ib tug yeeb ncuab tsis mloog lus rau Vajtswv lawm. Tom qab ntawd noob neej thiaj nyob hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab ua raws li Ntxwgnyoog tej lus txib; yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsis muaj txoj hau kev los ua hauj lwm nrog rau cov uas Nws tsim tawm los, thiab thiaj li haj yam tsis muaj cuab kav ua kom tau lawv qhov kev hwm uas txaus ntshai ntawd. Tib neeg yog tsim tawm los ntawm Vajtswv, thiab tsim nyog yuav pe hawm Vajtswv, tab sis lawv tseem ho tig nrab qaum rau Nws thiab pe hawm Ntxwgnyoog xwb. Ntxwnyoog rais los ua tus mlom nyob rau hauv lawv lub siab. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li poob Nws qhov chaw nyob hauv lawv lub siab lawm, ces hais tau hais tias Nws tau poob qhov tseem ntsiab ntawm Nws qhov kev tsim noob neej lawm. Yog li ntawd, yuav rov tsim kom muaj qhov tseem ntsiab li qub ntawm Nws qhov kev tsim noob neej, ces Nws yuav tsum rov tsim kho lawv uas zoo sib xws li thaum xub thawj kom rov zoo li qub thiab muab noob neej tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav rov txeeb tib neeg rov qab ntawm Ntxwgnyoog los, Nws yuav tsum cawm lawv los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog qhov no xwb mas Vajtswv thiaj li yuav maj mam rov kho tau lawv qhov uas zoo li qub thaum xub thawj ntawd rov los thiab kho tau lawv tes hauj lwm kom zoo li qub, thiab thaum kawg, rov kho tau Nws lub nceeg vaj kom rov zoo li qub. Qhov kev puas ntsoog zaum kawg ntawm tej tub ntawm txoj kev tsis mloog lus yuav tsum tau muaj mas thiaj li cia tib neeg pe hawm Vajtswv kom zoo dua tau thiab ua tau lub neej nyob kom zoo dua rau hauv ntiaj teb. Vim yog Vajtswv tsim tib neeg, Nws thiaj yuav kom lawv pe hawm Nws; vim yog Nws xav rov tsim kho noob neej tes dej num kom rov zoo li qub, Nws thiaj li yuav rov tsim kho tej ntawd kom zoo nkaus li qub yam tsis muaj ib qho hloov li. Rov tsim kho Nws lub hwj chim kom zoo li qub mas txhais tau hais tias ua kom tib neeg pe hawm Nws thiab kam zwm rau Nws; nws txhais tau hais tias Vajtswv yuav ua kom tib neeg ua neej nyob vim yog Nws thiab ua kom Nws cov yeeb ncuab puas tsuaj vim yog Nws lub hwj chim. Nws txhais hais tias Vajtswv yuav ua kom txhua yam txog Nws kom muaj nyob mus ntxiv rau ntawm tib neeg yam tsis muaj leej twg tawm tsam li. Lub nceeg vaj uas Vajtswv xav rhawv ntawd kom yog Nws tus kheej lub nceeg vaj. Cov noob neej uas Nws ntshaw yog cov uas pe hawm Nws, cov uas yuav kam zwm rau Nws tag nrho thiab ua kom Nws lub yeeb koob tshwm sim ntsa paug. Yog Vajtswv tsis cawm cov noob neej qias vuab tsuab, ces qhov tseem ntsiab ntawm Nws qhov kev tsim noob neej ntawd yuav raug poob mus; Nws yuav tsis muaj hwj chim kav rau tib neeg ntxiv lawm, thiab Nws lub nceeg vaj yuav tsis muaj cuab kav tshwm sim muaj nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Yog Vajtswv tsis rhuav tshem cov yeeb ncuab uas tsis mloog lus rau Nws, Nws yuav tsis muaj cuab kav muab tau Nws lub yeeb koob tag nrho, los sis yuav tsis muaj cuab kav rhawv Nws lub nceeg vaj nyob rau hauv ntiaj teb. Tej no yuav yog tej cim rau qhov kev ua Nws tes hauj lwm tiav hlo thiab tej yam loj tshaj plaws uas Nws ua tiav hlo: rhuav tshem tag nrho cov tib neeg uas tsis mloog lus rau Nws, thiab coj cov uas tau raug tsim kho kom muaj txhua yam nkag mus so.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

489. Noob neej yav puag thaum tseem ntxov mas nyob rau hauv Vajtswv xib teg, tab sis vim yog Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag thiab kev qias vuab tsuab, tib neeg thiaj raug Ntxwgnyoog khi thiab poob mus rau tus phem ob txais tes lawm. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog thiaj rais mus ua daim phiaj uas yuav tsum tua kom yeej nyob rau ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg. Vim Ntxwgnyoog txeeb tau tib neeg mus tuav lawm, thiab vim tib neeg yog qhov peev uas Vajtswv siv los ua qhov kev cawm tib neeg, yog yuav kom cawm tau tib neeg, mas lawv yuav tsum raug chua ntia ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes rov qab, uas hais tau hais tias tib neeg yuav tsum raug muab coj rov qab tom qab uas raug Ntxwgnyoog txhom coj mus kaw lawm. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog yuav tsum raug tua kom swb los ntawm qhov kev hloov hauv tib neeg tus moj yam, qhov kev hloov uas rov qab muab tib neeg tej kev hnov kev pom rov qab rau lawv. Nyob rau qhov no, tib neeg, cov uas raug txhom kaw ntawd, thiaj li yuav raug chua ntia ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes rov qab los. Yog tib neeg dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab txoj kev raug cuab raug khi lawm, ces Ntxwgnyoog yuav txaj muag, tib neeg yuav raug muab coj rov qab los thaum kawg, thiab Ntxwgnyoog yuav swb. Thiab vim tib neeg tau dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag uas tsaus ntuj nti, tib neeg yuav rais los ua cov khoom sib txeeb rau ntawm tag nrho qhov kev sib ntaus sib tua no, thiab Ntxwgnyoog yuav rais mus ua daim phiaj rau kev rau txim thaum qhov kev sib ntaus sib tua no xaus lawm, tom qab uas tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg tau raug ua tiav hlo lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus

490. Txhua tus neeg uas nyob hauv qab txoj kev tsaus ntuj yog cov uas nyob nrog txoj kev tuag, cov uas raug ntxias dag los ntawm Ntxwgnyoog. Yog tsis muaj kev raug cawm dim los ntawm Vajtswv thiab raug txiav txim thiab raug qhuab ntuas los ntawm Vajtswv, tib neeg yuav khiav tsis dhau txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tuag; lawv tsis tuaj yeem rais los muaj sia nyob tau. “Cov neeg tuag lawm” no ua tsis tau lus tim khawv rau Vajtswv lawm, thiab lawv tsis tuaj yeem raug siv tau los ntawm Vajtswv lawm, haj yam tsawg dua ntawd tsis muaj peev xwm nkag mus tau rau lub nceeg vaj. Vajtswv xav tau lus ua tim khawv ntawm cov neeg ciaj sia, tsis yog cov tuag, thiab Nws thov cov neeg ciaj, tsis yog cov tuag, kom ua hauj lwm rau Nws. “Cov neeg tuag lawm” yog cov uas tawm tsam thiab tig tawm tsam Vajtswv; lawv yog cov uas fab ntsuj plig loog thiab tsis to taub Vajtswv cov lus; lawv yog cov uas tsis muab qhov tseeb coj los xyaum siv thiab tsis muaj lub siab ncaj tshaj plaws me me rau Vajtswv li, thiab lawv yog cov neeg uas nyob hauv Ntxwnyoog txoj kev tswj fwm thiab raug ntxias los ntawm Ntxwnyoog. Cov tuag tshwm lawv tus kheej los ntawm kev sawv tawm tsam qhov tseeb, los ntawm kev tig tawm tsam Vajtswv, thiab los ntawm kev saib qis, saib tsis taus lwm tus, ua lim hiam, ua tsis ncaj, dag ntxias, thiab ntxias dag. Txawm hais tias cov neeg zoo li no tau noj thiab haus Vajtswv cov lus los, lawv tsis muaj peev xwm ua neej nyob nrog Vajtswv cov lus; txawm hais tias lawv muaj txoj sia nyob, lawv tsuas yog lub cev tuag uas tab tom mus kev, ua pa xwb. Tus neeg tuag tsis muaj peev xwm dab tsi tag rau ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav, haj yam tsawg dua ntawd yog tsis mloog Nws lus. Lawv tsuas yog ntxias dag Nws, thuam Nws, thiab ntxeev siab rau Nws, thiab txhua yam uas lawv coj los ntawm lawv txoj kev ua neej qhia tshwm txog Ntxwnyoog tus yeeb yam. Yog tias tib neeg xav los ua neeg nyob muaj sia thiab kom ua lus tim khawv rau Vajtswv, thiab raug pom zoo los ntawm Vajtswv, ces lawv yuav tsum lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim; lawv yuav tsum zoo siab hlo los zwm rau Nws txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas thiab yuav tsum zoo siab hlo lees txais Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab raug saib xyuas los ntawm Nws. Tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj muaj peev xwm muab txhua txoj kev tseeb uas Vajtswv xav tau coj los xyaum siv, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj yuav tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim thiab dhau los ua neeg nyob muaj sia. Cov ciaj yog raug cawm los ntawm Vajtswv; lawv tau raug txiav txim thiab raug qhuab ntuas los ntawm Vajtswv, lawv zoo siab hlo zwm lawv tus kheej thiab zoo siab tso lawv lub neej rau Vajtswv, thiab lawv zoo siab hlo muab tag nrho lawv lub neej fij rau Vajtswv. Tsuas yog thaum tus neeg ciaj ua lus tim khawv rau Vajtswv xwb thiaj li ua rau Ntxwnyoog poob ntsej muag; tsuas yog cov neeg ciaj xwb thiaj li tuaj yeem tshaj tawm tes hauj lwm txoj moo zoo ntawm Vajtswv, tsuas yog cov neeg ciaj xwb thiaj raws Vajtswv lub siab, thiab tsuas yog cov neeg ciaj xwb thiaj li yog cov neeg tiag tiag. Tus tib neeg uas tsim thaum chiv thawj los ntawm Vajtswv yog neeg ciaj sia, tab sis vim Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj ua rau tib neeg nyob yam tus tuag thiab ua neej nyob hauv qab ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag, thiab yog li ntawd, nyob rau hauv txoj kev no, tib neeg tau dhau los ua tus neeg tuag uas tsis muaj ntsuj plig, lawv tau dhau los ua yeeb ncuab tawm tsam Vajtswv, lawv tau dhau los ua cov cuab yeej ntawm Ntxwgnyoog, thiab lawv tau dhau los ua Ntxwgnyoog cov neeg raug txim. Txhua tus neeg ciaj sia nyob uas tsim los ntawm Vajtswv tau dhau los ua neeg tuag lawm, thiab yog li ntawd Vajtswv tau poob Nws zaj lus tim khawv lawm, thiab Nws kuj tseem tau poob noob neej uas yog Nws tsim thiab qhov ntawd yog tib qho uas tau Nws txoj pa nkaus xwb. Yog Vajtswv yuav thim Nws cov lus tim khawv thiab coj rov qab cov uas yog Nws ua tus tsim los ntawm Nws txhais tes tab sis tau raug Ntxwgnyoog txhom mus lawm, ces Nws yuav tsum tsa lawv sawv rov los kom lawv rov ciaj sia dua, thiab Nws yuav tsum muab lawv rov qab los kom lawv los nyob hauv Nws txoj kev kaj. Cov tuag yog cov uas tsis muaj ntsuj plig, cov uas loog tag lawm thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv yog cov uas tsis paub txog Vajtswv tshaj plaws li. Cov neeg no tsis muaj lub siab ib qho me me li los mloog Vajtswv lus; lawv tsuas ntxeev siab rau Nws thiab tawm tsam Nws xwb thiab tsis muaj kev muab lub siab npuab me me li. Cov neeg ciaj sia yog cov uas lawv tus ntsuj plig tau rov qab yug los ua neej dua, yog cov uas paub mloog Vajtswv lus, thiab yog cov neeg muab siab npuab Vajtswv. Lawv ua neej nrog qhov tseeb, thiab muaj lus tim khawv, thiab cov neeg no nkaus xwb thiaj ua tau rau Vajtswv txaus siab hauv Nws lub tsev.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Puas Yog Ib Tug Neeg Uas Tau Los Muaj Txoj Sia?

491. Txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj yog dab tsi? Qhov hu ua “txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj” yog txoj kev haub ntxias ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag, kev coj tsis ncaj, kev khaub zig, thiab kev tswj tib neeg; txoj kev haub ntxias ntawm Ntxwgnyoog yog ib txoj kev haub ntxias uas muaj kev tuag. Txhua tus uas nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm yuav tau txais kev piam sij.

Koj yuav khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj tom qab tau txais kev ntseeg ntawm Vajtswv tau li cas? Thaum koj thov Vajtswv los ntawm lub siab tiag, koj tig lub siab tag nrho rau Nws, txog theem koj lub siab raug txhawb los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Koj muaj kev txaus siab muab koj tus kheej tag nrho rau Nws, thiab txog thaum ntawd ces, koj yuav khiav tawm dhau ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Yog tias txhua yam uas tib neeg ua yog qhov ua rau Vajtswv txaus siab thiab raws li Nws txoj cai, ces nws yog tus tib neeg uas nyob nrog Vajtswv cov lus thiab nyob hauv Nws txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv. Yog tib neeg tsis muaj peev xwm xyaum ua raws li Vajtswv cov lus, yog tias lawv pheej ib txwm xav dag Nws, ua kom tag kev tag cai rau Nws, thiab tsis ntseeg tias Nws muaj nyob—ces tag nrho cov tib neeg no puav leej ua neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Tus tib neeg uas tsis tau txais Vajtswv li kev cawm dim ces yog tab tom ua neej nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm; ntawd yog, tag nrho lawv txhua tus ua neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Cov uas tsis ntseeg Vajtswv yog cov tab tom ua neej nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Txawm yog cov uas ntseeg Vajtswv txoj kev muaj nyob los tej zaum yuav tsis tau tab tom ua neej nyob hauv Nws txoj kev kaj, rau ntawm cov uas ntseeg Nws tej zaum yuav tsis tau tab tom ua neej nyob rau hauv Nws cov lus los sis muaj cuab kav zwm tau rau Vajtswv. Tib neeg raug txwv rau txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab vim yog nws tsis muaj kev paub txog Vajtswv, nws tseem nyob rau hauv txoj kev cai qub, nyob rau hauv cov lus tsis ciaj sia, nyob nrog rau ib lub neej uas tsaus ntuj nti thiab tsis paub meej, los sis tsis tau txais kev ntxuav kom dawb huv los ntawm Vajtswv los sis tsis tau caum cuag Nws kiag li. Yog li no, nws yuav hais tsis tau tias cov uas tsis ntseeg Vajtswv tab tom ua neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj, txawm tias cov uas ntseeg Vajtswv los tej zaum tseem nyob hauv nws txoj kev haub ntxias thiab, vim lawv tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv li tes dej nwm. Cov uas tsis tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub thiab kev hlub tshua thiab cov uas tsis tuaj yeem pom tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tseem ua neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj; thiab muaj ntau lub sij hawm, lawv tsuas yog cov tib neeg uas txaus siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub xwb tiam sis tsis paub txog Nws. Yog tias ib tug tib neeg uas ntseeg Vajtswv tseem siv nws lub neej feem ntau nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj xwb, ces lub ntsiab ntawm tus tib neeg no li kev muaj nyob tau ploj mus lawm—thiab nws yuav muaj nuj nqes dab tsi mus hais txog cov tib neeg tsis ntseeg tias Vajtswv muaj nyob?

Txhua tus uas tsis tuaj yeem lees txais Vajtswv li tes dej num, los sis txhua tus uas lees txais Vajtswv li tes dej num tab sis tsis muaj cuab kav ua raws li Nws cov lus txib, yog cov tib neeg tseem ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Tsuas yog cov neeg uas ua raws qhov tseeb thiab muaj cuab kav ua tau raws li Vajtswv cov lus txib xwb thiaj yuav tau txais koob hmoov los ntawm Nws, thiab tsuas yog lawv xwb thiaj yuav khiav tawm tau ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Cov uas tsis tau txais kev tso, cov ib txwm raug tswj hwm los ntawm ib yam dab tsi, thiab cov tsis muaj peev xwm muab lawv lub siab rau Vajtswv yog cov tib neeg nyob rau hauv kev ua Ntxwgnyoog qhev uas ua neej nyob rau hauv ib txoj kev tuag. Cov uas tsis ncaj ncees rau lawv lub luag hauj lwm, cov uas tsis ncaj cees rau Vajtswv cov lus txib, thiab cov tsis ua lawv cov hauj lwm rau ntawm pawg ntseeg yog cov tib neeg tseem nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Cov uas txhob txwm tsim teeb meem rau pawg ntseeg lub neej kom tsis sib haum xeeb, cov txhob txwm ua kom muaj kev sib cav sib ceg ntawm lawv cov kwv tij thiab cov muam, los sis cov uas sib sau ua ib tog, yog cov tib neeg tseem nyob tob tshaj rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj, yog nyob rau hauv kev ua Ntxwgnyoog qhev. Cov uas tsis muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, uas ib txwm muaj lub siab xav tau ntau, ib txwm xav tau txiaj ntsig, thiab tsis nrhiav kev hloov pauv ntawm lawv tus cwj pwm yog cov tib neeg uas ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Cov uas ib txwm ua dog ua dig thiab tsis mob siab rau ntawm lawv txoj kev xyaum ua qhov tseeb, thiab tsis nrhiav kev ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, tsuas nrhiav kev txaus siab rau lawv lub cev nqaij daim tawv xwb, kuj yog cov tib neeg uas tab tom ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj, raug kev tuag muab nqos mus lawm. Cov uas muaj feem koom nrog rau kev tsis ncaj ncees thiab kev dag ntxias thaum ua hauj lwm rau Vajtswv, cov uas saib xyuas nrog Vajtswv ua dog ua dig, cov dag Vajtswv, thiab cov ib txwm tsim kev npaj rau lawv tus kheej yog cov tib neeg ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Txhua tus uas tsis muaj peev xwm muaj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv, tsis rau siab ua raws li qhov tseeb, thiab tsis mob siab hloov pauv lawv tus cwj pwm yog cov tib neeg ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khiav Tawm Ntawm Txoj Kev Haub Ntxias ntawm Kev Tsaus Ntuj, thiab Koj Yuav Caum Cuag Vajtswv

492. Tib neeg ua neeg nrog cev nqaij daim tawv xwb, uas txhais tau hais tias lawv nyob rau hauv tib neeg lub ntuj tawg, thiab yog tsis muaj Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ces tib neeg yeej qias vuab tsuab npaum nkaus li Ntxwgnyoog thiab. Yuav ua cas tib neeg thiaj li yuav dawb huv mas? Petus ntseeg hais tias kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv yog tib neeg qhov kev tiv thaiv thiab qhov hmoov hlub loj tshaj plaws. Tsuas yog Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb mas thiaj li yuav tsa tau tib neeg kom hnov thiab kom ntxub cev nqaij daim tawv, kom ntxub Ntxwgnyoog. Vajtswv qhov kev qhuab qhia nruj nruj ntawd tso tau tib neeg dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, tso tau lawv dim ntawm lawv tus kheej lub me nyuam ntiaj teb me me, thiab cia lawv los nyob rau hauv qhov kaj ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Tsis muaj ib qho kev cawm dim zoo tshaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm! Petus thov Vajtswv hais tias, “Au Vajtswv! Tsuav yog Koj qhuab ntuas thiab txiav txim rau kuv xwb, kuv yuav paub hais tias Koj tseem tsis tau ncaim kuv. Txawm hais tias Koj tsis muab kev xyiv fab los sis kev thaj yeeb rau kuv, thiab ua kom kuv muaj kev txom nyem thiab muab kev qhuab ntuas yam suav tsis txheeb li rau kuv, tsuav yog Koj tseem tsis tau ncaim kuv, ces kuv lub siab yeej nyob tus yees lawm. Hnub no, Koj qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tau rais los ua kuv qhov kev tiv thaiv uas zoo tshaj plaws thiab kuv qhov koob hmoov uas loj tshaj plaws. Qhov hmoov hlub Koj muab rau kuv tiv thaiv kuv. Qhov hmoov hlub Koj muab pub rau kuv hnub no yog ib qho tshwm sim los ntawm Koj tus moj yam ncaj ncees, thiab yog kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, dhau qhov ntawd, nws yog ib qho kev sim siab, thiab, tshaj qhov ntawd, nws yog ib lub neej uas txom nyem.” Petus muaj cuab kav muab tej kev lom zem ntawm cev nqaij daim tawv tso tseg thiab nrhiav ib txoj kev hlub uas tob dua thiab kev tiv thaiv siab dua, vim nws tau txais hmoov hlub ntau heev los ntawm Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Nyob rau hauv lawv lub neej, yog tib neeg xav kom raug yaug kom dawb huv thiab hloov tau lawv tus moj yam, yog lawv xav ua lub neej kom muaj qab hau thiab ua kom tau lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los, ces lawv yuav tsum txais yuav Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab yuav tsum tsis txhob pub Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab Vajtswv tej kev ntaus ncaim ntawm lawv mus li, es thiaj li yuav ua tau kom lawv tso tau lawv tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag thiab txoj kev haub ntxias, thiab ua lub neej tau nyob rau hauv Vajtswv qhov kaj. Paub hais tias Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim yog qhov kaj, thiab qhov koj ntawm tib neeg txoj kev cawm dim, thiab hais tias yeej tsis muaj ib qho koob hmoov, hmoov hlub los sis kev tiv thaiv rau tib neeg uas yuav zoo tshaj lawm. Tib neeg nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, thiab tshwm sim los nyob rau hauv cev nqaij daim tawv; yog tib neeg tsis raug yaug kom dawb huv thiab tsis tau txais Vajtswv txoj kev tiv thaiv, ces tib neeg yuav haj yam phem tuaj. Yog lawv xav hlub Vajtswv, ces lawv yuav tsum raug yaug kom dawb huv thiab cawm kom dim. Petus thov Vajtswv hais tias, “Vajtswv, thaum koj hlub kuv ces kuv zoo siab, thiab nyob kaj siab lug; thaum Koj qhuab ntuas kuv, kuv haj yam kaj siab thiab xyiv fab. Txawm hais tias kuv qaug zog, thiab tau tiv kev txom nyem yam qhia tsis tau rau leej twg li, txawm hais tias muaj kua muag thiab kev tu siab, los Koj yeej paub hais tias qhov kev tu siab no ces yog vim kuv txoj kev tsis mloog lus, thiab yog vim kuv txoj kev qaug zog. Kuv quaj vim kuv ua tsis tau kom zoo raws Koj tej kev ntshaw, kuv tu siab thiab khuv xim vim kuv tsis zoo txaus rau Koj tej kev cheem tsum, tab sis kuv txaus siab yuav ua kom tau txij li no, kuv txaus siab yuav ua tag nrho tej uas kuv ua tau kom zoo rau Koj. Koj qhov kev qhuab ntuas tau muab kev tiv thaiv rau kuv, thiab tau muab txoj kev cawm dim zoo tshaj plaws rau kuv; Koj qhov kev txiav txim mas tseem tshaj Koj qhov kev zam thiab kev ua siab ntev lawm thiab. Yog tsis muaj Koj qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces kuv yuav tsis tau Koj qhov kev hlub thiab kev ua siab dawb siab zoo li. Hnub no, kuv pom tag nrho tej uas Koj txoj kev hlub mas siab tshaj lub ntuj thiab zoo tshaj tag nrho txhua yam. Koj txoj kev hlub tsis yog kev hlub thiab kev siab dawb siab zoo xwb; tseem tshaj qhov ntawd lawm thiab, nws yog kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tau muab ntau yam heev rau kuv. Yog tsis muaj koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, yuav tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav raug yaug kom dawb huv li, thiab yuav tsis muaj ib tug neeg yuav muaj cuab kav tau ntsib tau pom txoj kev hlub ntawm tus Tswv Tsim li. Txawm hais tias kuv twb tau tiv pua pua qhov kev sim siab thiab kev ceeb laj txom nyem loj lawm, thiab twb yuav luag tuag, los tej ntawd cia kuv paub Koj tseeb tseeb thiab tau txais txoj kev cawm dim uas siab tshaj plaws. Yog koj txoj kev qhuab ntuas, kev txiav txim thiab kev rau txim tso kuv tseg, ces kuv yuav ua neej nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj, nyob rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog. Cev nqaij daim tawv ntawm tib neeg ho yuav muaj txiaj ntsim dab tsi thiab mas? Yog koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tso kuv tseg lawm, ces yuav zoo nkaus li Koj tus Ntsujplig tso kuv tseg lawm thiab, cuag nkaus li Koj yeej tsis nrog kuv nyob lawm. Yog zoo li ntawd, es kuv yuav ua cas ua neeg nyob mus? Yog Koj muab kev mob nkeeg rau kuv thiab tshem kuv tej kev ywj pheej mus lawm, kuv yeej tseem ua neej nyob mus tau, tab sis yog Koj tej kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tso kuv tseg, ces kuv yuav tsis muaj txoj hau kev ua neej nyob ntxiv mus li. Yog kuv tsis muaj koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces kuv yeej yuav plam Koj txoj kev hlub, ib txoj kev hlub uas tob dhau heev lawm rau kuv muab los hais tau tawm ua lus. Yog tsis muaj Koj txoj kev hlub, kuv yuav tau nyob hauv txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, thiab yuav tsis muaj cuab kav pom Koj lub ntsej muag uas muaj yeeb koob. Kuv yuav ua cas ua neej nyob tau txuas ntxiv mus? Kuv yuav tiv tsis taus tej kev tsaus ntuj zoo li ntawd, lub neej zoo li ntawd. Qhov muaj Koj nrog kuv ces zoo li qhov pom Koj, yog li kuv yuav ua cas ncaim Koj tau? Kuv thov kom Koj tsis txhob muab kuv qhov kev kaj siab loj tshaj plaws ntawd tshem tawm ntawm kuv mus, txawm hais tias yuav yog ob peb lo lus hais kom rov ruaj siab xwb los xij. Kuv tau txaus siab rau Koj txoj kev hlub, thiab hnub no kuv yuav nrug tsis tau Koj li; es yuav ua cas kuv thiaj yuav tsis hlub Koj? Kuv tau poob ntau lub kua muag ntawm txoj kev tu siab vim yog Koj txoj kev hlub, tab sis kuv yeej ib txwm hnov zoo li ib lub neej zoo li no mas thiaj li muaj qab hau, thiaj muaj cuab kav txhawb nqa kuv dua, muaj cuab kav hloov tau kuv dua, thiab muaj cuab kav cia kuv nrhiav tau qhov tseeb uas tsim nyog cov uas raug tsim tawm los yuav tsum tau muaj.”

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

493. Tib neeg cev nqaij daim tawv yog Ntxwgnyoog li, nws puv npo tej moj yam ntxeev siab, nws qias vuab tsuab, thiab nws yog qee yam tsis huv. Tib neeg ntshaw kev zoo siab ntawm cev nqaij daim tawv dhau heev lawm thiab nws pom tshwm meej ntau heev rau ntawm cev nqaij daim tawv; qhov no yog qhov vim li cas Vajtswv thiaj li ntxub tib neeg cev nqaij daim tawv mus rau ib theem tseeb. Thaum tib neeg tshem txoj kev qias vuab tsuab, tej uas lwj liam ntawm Ntxwgnyoog tawm, lawv thiaj li yuav caum cuag Vajtswv txoj kev cawm dim. Tiam sis yog lawv tseem tsis tso lawv tus kheej txoj kev qias vuab tsuab thiab txoj kev lwj liam tseg, ces lawv tseem ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Tib neeg txoj kev koom siab xav phem, kev ntxias dag, thiab kev coj tsis ncaj tag nrho tej no yog Ntxwgnyoog li. Vajtswv txoj kev cawm dim ntawm koj yog yuav tsum daws kom koj dim plaws ntawm tej yam zoo li no ntawm Ntxwgnyoog mus. Vajtswv txoj dej num tsis muaj qhov yuav tsis raug li; nws raug ua tag nrho los cawm tib neeg los ntawm txoj kev txaus ntuj. Thaum koj tau ntseeg rau ib theem tseeb twg thiab tuaj yeem tso koj tus kheej txoj kev lwj liam ntawm cev nqaij daim tawv tseg, koj tseem yuav tsis raug cawm thiab los? Thaum koj nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm lawm koj yeej tsis muaj peev xwm qhia tshwm meej txog Vajtswv tau, koj yog qee yam qias vuab tsuab, thiab tsis tuaj yeem tau txais Vajtswv tej qub txeeg qub teg. Kiag thaum koj raug yaug kom dawb huv thiab raug ua kom zoo tiav log lawm, koj yuav yog tus dawb huv, koj yuav yog ib tug neeg dog dig lawm, thiab koj yuav tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv thiab zoo siab rau Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Xyaum Ua Raws (2)

494. Tag nrho tib neeg lub neej txoj sia ces nyob rau hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, thiab yeej tsis muaj ib tug neeg twg kiag li uas yuav muaj cuab kav tso tau nws tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias li. Tag nrho sawv daws yeej nyob rau hauv ib lub ntiaj teb uas qias neeg, kev qias vuab tsuab thiab khoob lug tsis muaj dab tsi li, tsis muaj ib qho qab hau los sis nuj nqis li; lawv nyob yam tsis txob tsis txhawj rau cev nqaij daim tawv, rau kev plees kev yi, thiab rau Ntxwgnyoog xwb. Yeej tsis muaj ib qho nuj nqis me me dab tsi rau lawv txoj kev muaj nyob li. Tib neeg tsis muaj peev xwm yuav nrhiav tau qhov tseeb los tso lawv tus kheej tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Txawm hais tias tib neeg ntseeg Vajtswv thiab nyeem phau Vajluskub, los lawv yeej tsis to taub yuav tso lawv tus kheej tawm ntawm txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias li cas. Thoob plaws txhua tiam, muaj tsawg tus heev uas tau tshawb pom qhov lus zais no, muaj tsawg tus heev uas to taub nws. Zoo nkaus li ntawd, txawm hais tias tib neeg ntxub Ntxwgnyoog, thiab ntxub lub cev nqaij daim tawv, los lawv yeej tsis paub yuav muab Ntxwgnyoog rooj ntxiab haub ntxias ntawd tshem pov tseg tau li cas li. Hnub no, nej tseem tsis yog nyob hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog lod? Nej tsis tu siab rau nej tej kev tsis mloog lus, thiab nej haj yam tsis xav hais tias nej qias vuab tsuab thiab tsis mloog lus. Tom qab tawm tsam Vajtswv lawm, nej tseem muaj kev kaj siab kawg thiab tseem muaj lub siab nyob tus yees. Ua koj qhov kev siab tus ntawd tsis yog vim koj qias vuab tsuab lod? Ua qhov kev kaj siab no tsis yog los ntawm koj qhov kev tsis mloog lus los xwb lod? Tib neeg nyob rau hauv tib neeg lub ntuj tawg, lawv nyob hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm uas tsaus ntuj nti; thoob plaws daim av, dab poj ntxoog nrog tib neeg nyob ua ke, nam ciam kiag los rau tib neeg cev nqaij daim tawv. Nyob hauv ntiaj teb, koj tsis yog nyob rau hauv ib lub vaj kaj siab uas zoo nkauj heev. Qhov chaw uas koj nyob mas nyob rau hauv dab lub teb chaws, ib lub ntuj tawg rau tib neeg, ib lub dab tuag teb. Yog tib neeg tsis raug yaug kom dawb huv, ces lawv yeej qias vuab tsuab; yog lawv tsis raug tiv thaiv thiab saib xyuas los ntawm Vajtswv, ces lawv tseem yog ib co uas raug Ntxwgnyoog ntes kaw; yog lawv tsis raug txiav txim thiab qhuab ntuas, ces lawv tsis muaj kev khiav dim txoj kev caij ntsuj ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias uas tsaus ntuj nti. Tus moj yam qias vuab tsuab uas koj ua rau pom thiab tus cwj pwm tsis mloog lus uas koj ua tawm xwb ces yeej txaus ua pov thawj qhia hais tias koj tseem nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Yog koj lub siab thiab txoj kev xav tseem tsis tau raug yaug kom dawb huv, thiab koj tus moj yam tseem tsis tau raug txiav txim rau thiab raug qhuab ntuas, ces koj qhov tag nrho ces tseem raug Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm tswj, koj lub siab tseem raug Ntxwgnyoog tswj, koj txoj kev xav tseem raug Ntxwgnyoog ntxias dag, thiab koj qhov tag nrho ces tseem raug Ntxwgnyoog ob txhais tes tswj. Koj puas paub hais tias koj nyob deb npaum li cas tam sim no, los ntawm qhov phiaj ntsuas uas Petus ua tau? Koj puas muaj qhov peev xwm ntawd? Koj paub ntau npaum li cas txog kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim hnub no? Koj muaj ntau npaum li cas ntawm tej uas Petus paub txog ntawd? Yog hais tias, hnub no, koj tsis muaj peev xwm paub, ua koj puas yuav nrhiav tau qhov kev paub no yav pem suab mas? Ib txhia neeg uas tub nkeeg thiab tais caus npaum li koj ces yeej tsis muaj peev xwm yuav paub tau kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim li. Yog koj tsuas nrhiav kev thaj yeeb rau cev nqaij daim tawv xwb, thiab kev lom zem rau cev nqaij daim tawv xwb, ces koj yuav tsis muaj txoj hau kev raug yaug kom dawb huv li, thiab nyob rau thaum kawg ces koj yuav raug xa rov qab mus rau Ntxwgnyoog, vim qhov koj ua tawm ntawd yog Ntxwgnyoog, thiab nws yog lub cev nqaij daim tawv xwb. Raws li txhua yam muaj nyob rau hnub no, mas coob tus neeg tsis nrhiav lub neej, uas txhais tau hais tias lawv tsis quav ntsej txog kev raug yaug kom dawb huv li, los sis txoj kev to taub kom tob tshaj txog txoj kev ntsib kev pom ntawm lub neej txoj sia. Yog zoo li ntawd, yuav ua cas lawv thiaj li yuav raug tsim kho kom zoo tiav log mas? Cov uas tsis nrhiav lub neej ces tsis muaj lub cib fim yuav raug tsim kho kom zoo tiav log li, thiab cov uas tsis nrhiav kev paub txog Vajtswv, cov uas tsis nrhiav kev hloov nyob rau hauv lawv tus moj yam, ces tsis muaj peev xwm yuav khiav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias uas tsaus ntuj nti li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

495. Txhua tus uas ntseeg Vajtswv, tab sis tsis ua raws qhov tseeb, yuav tsis muaj hau kev khiav tawm tau ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Txhua tus uas tsis ua lawv lub neej nrog kev ncaj ncees, cov coj ib tug cwj pwm thaum nyob tim ntsej tim muag tab sis ho coj dua ib tug cwj pwm rau tom qab lawv nrob qaum, cov muaj tus yam ntxwv txo lub hwj chim, ua lub siab ntev, thiab muaj kev hlub txawm tias lawv lub ntsiab tseem ceeb tsis txaus ntseeg, txawj dag, thiab tsis muaj kev ncaj ncees rau Vajtswv—cov tib neeg zoo li no yog cov sawv cev ntawm cov neeg uas nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj; lawv yog tus nab cov xeeb leej xeeb ntxwv. Cov uas tsuas ntseeg Vajtswv rau lawv tus kheej kom tua txais txiaj ntsig, cov qhuas tias yus tus kheej coj ncaj thiab khav theeb, cov ua tawm kom lwm tus qhuas, thiab tiv thaiv lawv tus kheej lub meej mom yog cov tib neeg hlub Ntxwgnyoog thiab tawm tsam qhov tseeb. Cov tib neeg no tawm tsam Vajtswv thiab yog Ntxwgnyoog li ntiag tug tag nrho. Cov uas tsis rau siab ris lub nra rau Vajtswv, tsis ua dej num rau Vajtswv kom kawg siab kawg ntsws, tsuas ib txwm txhawj txog qhov lawv tus kheej nyiam thiab qhov ntawm lawv tsev neeg nyiam, tsis muaj cuab kav tso txhua yam tseg los muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv li, thiab yeej tsis ua neej raws Nws cov lus li yog cov tib neeg uas nyob sab nraud ntawm Nws cov lus. Cov tib neeg zoo li no tsis tuaj yeem tau txais Vajtswv li kev qhuas.

Thaum Vajtswv tsim tib neeg, nws yog kom lawv tuaj yeem txaus siab rau Nws qhov kev muaj nplua mias thiab kev hlub Nws tiag; ntawm txoj kev no, tib neeg thiaj yuav ua neej nyob rau hauv Nws txoj kev kaj. Niaj hnub no, rau ntawm cov tib neeg tsis tuaj yeem hlub taus Vajtswv, tsis mob siab rau Nws lub nra, tsis muaj cuab kav muab lawv lub siab tag nrho rau Nws, tsis muaj cuab kav coj Nws lub siab rau lawv tus kheej, thiab tsis tuaj yeem ris Nws lub nra kom zoo li lawv lub—Vajtswv txoj kev kaj yuav tsis ci ntsa iab rau cov tib neeg zoo li no, thiab vim li no lawv txhua tus thiaj tab tom ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Lawv nyob rau ntawm txoj kev uas tsis haum xeeb rau Vajtswv lub siab nyiam, thiab tsis muaj ib qho kev tseeb me me nyob rau ntawm tej lawv ua li. Lawv tab tom da mus los nyob rau hauv Ntxwgnyoog lub pas av; lawv yog cov tib neeg uas ua neej nyob rau hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Yog tias koj tuaj yeem noj thiab haus Vajtswv cov lus tsis tseg thiab ua tib zoo mloog txog Nws lub siab nyiam thiab muab Nws cov lus coj los xyaum ua, ces koj yog Vajtswv li ntiag tug, thiab koj yog ib tug tib neeg uas ua neej nyob rau hauv Nws cov lus. Koj puas txaus siab khiav tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab mus nyob rau hauv Vajtswv li txoj kev kaj? Yog tias koj ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov lus, ces tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav muaj lub cib fim ua Nws tes dej num; yog tias koj ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, ces koj yuav tsis cia lub cib fim rau tus Vajntsujplig Dawb Huv tau ua hauj lwm. Tes dej num uas tus Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm rau ntawm tib neeg, qhov kev kaj uas Nws tsom tuaj rau lawv, thiab qhov kev ruaj siab tias Nws muab rau lawv tsuas muaj nyob ib lub sij hawm xwb; yog tias tib neeg tsis ceev faj thiab tsis mob siab rau mloog, ces cov dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav cia li dhau mus. Yog tias tib neeg ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov lus, ces tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav nrog lawv nyob thiab ua hauj lwm rau lawv. Yog tias tib neeg tsis ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov lus, ces lawv yuav nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev khi. Yog tias tib neeg ua neej nyob nrog cov cwj pwm tsis ncaj, ces lawv tsis muaj kev nyob nrog los sis tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Yog tias koj ua neej nyob rau ntawm cov ciaj ciam ntawm Vajtswv cov lus, thiab yog koj ua neej nyob raws li tus yam ntxwv uas Vajtswv cheem tsum, ces koj yog Nws li ntiag tug, thiab Nws tes dej num yuav raug ua tshwm nyob rau hauv koj; yog koj tsis ua neej nyob rau hauv cov ciaj ciam ntawm qhov Vajtswv cheem tsum, tab sis ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, ces koj yeej tab tom ua neej nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj. Tsuas yog kev ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov lus thiab kev muab koj lub siab rau Nws xwb koj thiaj tuaj yeem ua tau raws li qhov Nws cheem tsum; koj yuav tsum ua raws li Vajtswv hais, muab Nws cov lus coj los ua lub hauv paus ntawm koj txoj kev muaj nyob thiab qhov tseeb tiag ntawm koj lub neej; tsuas yog li no xwb koj thiaj yuav yog Vajtswv li ntiag tug. Yog koj xyaum ua kom tiav raws nraim li Vajtswv siab nyiam, Nws yuav ua tes dej num rau koj, thiab koj yuav ua neej nyob rau hauv Nws cov koob hmoov, nyob hauv kev kaj ntawm Nws lub xub ntiag; koj yuav nkag siab txog tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab yuav muaj kev xyiv fab rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khiav Tawm Ntawm Txoj Kev Haub Ntxias ntawm Kev Tsaus Ntuj, thiab Koj Yuav Caum Cuag Vajtswv

496. Txhawm rau kev khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj, ua ntej tshaj plaws koj yuav tsum ncaj ncees rau Vajtswv thiab muaj lub siab ua raws qhov tseeb; tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj tuaj yeem muaj tau ib tug yam ntxwv tseeb. Kev nyob rau hauv ib tug yam ntxwv tseeb yog yam cheem tsum ua ntej tshaj plaws rau kev khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Kev tsis nyob rau hauv ib tug yam ntxwv tseeb yog kev tsis ncaj ncees rau Vajtswv, thiab tsis yog kev mob siab nrhiav qhov tseeb; thiab kev khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Kuv cov lus yog lub hauv paus rau tib neeg kev khiav tawm ntawm cov kev haub ntxias tsaus ntuj, thiab cov tib neeg uas tsis tuaj yeem xyaum ua raws li Kuv cov lus yuav tsis muaj cuab kav khiav tawm ntawm cov pob khaub zig ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Kev ua neej nyob hauv ib tug yam ntxwv tseeb yog ua neej nyob hauv kev coj ntawm Vajtswv cov lus, kev ua neej nyob hauv ib tug yam ntxwv ntawm kev ncaj ncees rau Vajtswv, kev ua neej nyob hauv ib tug yam ntxwv ntawm kev nrhiav qhov tseeb, kev ua neej nyob hauv qhov tseeb ntawm lub siab tiag uas muab yus tus kheej fij rau Vajtswv, thiab ua neej nyob hauv txoj kev hlub Vajtswv tiag. Cov tib neeg ua neej nyob rau hauv tej yam ntxwv tseeb no thiab hauv qhov kev tseeb no yuav maj mam hloov pauv thaum lawv to taub qhov tob ntawm qhov tseeb, thiab lawv yuav hloov pauv thaum tes dej num mus tob dua no; thiab txog thaum kawg, lawv yeej yuav dhau los ua ib tug tib neeg caum cuag Vajtswv thiab hlub Vajtswv tiag. Cov uas tau khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj maj mam tuaj yeem paub txog Vajtswv lub siab nyiam thiab maj mam to taub nws, txog thaum kawg thiaj dhau los ua tus neeg Vajtswv cia siab. Tsis yog lawv tsis zais tej kev xav phem rau Vajtswv thiab kev tawm tsam Nws xwb, tab sis lawv tseem ntxub ntau tshaj tej kev xav phem thiab kev tawm tsam uas txeev muaj nyob rau yav thaum ub, thiab txoj kev hlub rau Vajtswv kuj tau muaj tshwm tuaj rau hauv lawv lub siab. Cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj tsuas muaj kev tawm tsam puv npo nyob rau lawv cev nqaij daim tawv xwb; lawv lub siab puv npo tib neeg txoj kev xav phem thiab cov tswv yim rau kev ua neej, nrog rau lawv tus kheej tej kev xav phem thiab kev tsis txiav txim siab. Yam uas Vajtswv xav tau tsuas yog ib qho kev hlub los ntawm tib neeg xwb, qhov Nws xav tau yog kom tib neeg nyob nrog Nws cov lus thiab muaj ib lub siab puv npo ntawm txoj kev hlub rau Nws. Kom ua neej nyob hauv Vajtswv cov lus, kom tshawb nrhiav Nws cov lus uas lawv tsim nyog nrhiav, kom hlub Vajtswv los ntawm Nws cov lus, kom tuav Nws cov lus, kom ua neej nyob rau Nws cov lus—tag nrho tej no yog cov hom phiaj uas tib neeg yuav tsum siv zog ua kom tiav. Txhua yam yuav tsum tsim tsa rau saum Vajtswv cov lus; tsuas yog li ntawd xwb tib neeg thiaj muaj cuab kav ua tau raws li qhov Vajtswv xav tau. Yog tib neeg tsis muaj Vajtswv cov lus, ces nws tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog ib tug kas los ntawm Ntxwgnyoog xwb! Siv ntsuas qhov no: Vajtswv txoj lus nthaw cag rau hauv koj lub siab tob npaum li cas? Muaj yam twg uas koj ua neej raws nraim li Vajtswv cov lus? Muaj yam twg uas koj tsis tau ua raws nraim li cov lus? Yog tias Vajtswv cov lus tsis tau nyob tag nrho hauv koj tus kheej, ces dab tsis xwb thiaj nyob hauv koj lub siab tiag? Nyob rau hauv koj lub neej txhua hnub, koj puas yog raug tswj los ntawm Ntxwgnyoog, los sis koj puas tau nyob nrog Vajtswv cov lus? Nws cov lus puas yog lub hauv paus rau koj txoj kev thov Vajtswv? Koj puas tau tawm ntawm koj tus yam ntxwv xav tsis zoo dhau los ntawm kev qhuab qhia ntawm Vajtswv cov lus? Los coj Vajtswv cov lus ua lub hauv paus ntawm koj txoj kev muaj nyob—qhov no yog yam uas txhua tus yuav tsum tau nkag mus rau. Yog tias Nws cov lus tsis muaj nyob rau hauv koj lub neej, ces koj tab tom ua neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj, koj tab tom ntxeev siab rau Vajtswv, koj tab tom tawm tsam Nws, thiab koj tab tom tsis hwm Nws lub npe. Cov tib neeg muaj txoj kev ntseeg Vajtswv zoo li no yog kev phem thiab kev tsim teeb meem rau tiag. Koj tau ua lub neej nyob raws nraim lis Nws cov lus ntau npaum li cas? Koj tsis tau ua lub neej nyob raws nraim li Nws cov lus ntau npaum li cas? Koj tau ua tiav raws li qhov Vajtswv txoj lus cheem tsum ntau npaum li cas? Koj tau swb ntau npaum li cas? Koj puas tau ua tib zoo saib kom meej txog tej ntawd?

Kev khiav tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj cheem tsum tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab kev koom tes ntawm tib neeg. Vim li cas Kuv thiaj hais tias tib neeg tsis nyob ntawm txoj kev yog? Cov tib neeg uas nyob rau txoj kev yog ua ntej tshaj plaws tuaj yeem muab lawv lub siab rau Vajtswv. Qhov no yog txoj hauj lwm uas siv sij hawm ntev heev rau kev to taub, vim noob neej ib txwm ua neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj, thiab tau nyob rau ntawm kev ua Ntxwgnyoog qhev los tau ntau txhiab xyoo lawm. Yog li ntawd, kev to taub qhov tseeb no tsis tuaj yeem ua tiav rau ib hnub los sis ob hnub xwb. Kuv tau tsa qhov teeb meem no nyob rau hnub no vim kom tib neeg thiaj tuaj yeem tau txais ib qho kev nkag siab txog lawv tus kheej tus yam ntxwv; thaum tib neeg tuaj yeem pom tias txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj yog dab tsi thiab kev ua neej nyob hauv kev kaj yog dab tsi lawm, ces kev to taub qhov tseeb yuav yooj yim dua qub. Qhov no vim yog koj yuav tsum paub tias Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias yog dab tsi ua ntej koj yuav tuaj yeem khiav tawm ntawm nws mus tau; tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj muaj ib txoj hau kev ntiab nws tawm. Yam uas yuav tsum ua tom qab ntawm no, nws yog tib neeg tus kheej lub luag hauj lwm. Paub qhov tseeb txog txhua yam los ntawm ib tug yeeb yam zoo, thiab tsis txhob nyob twj ywm tos. Tsuas yog txoj hau kev no xwb koj thiaj caum cuag Vajtswv tau.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khiav Tawm Ntawm Txoj Kev Haub Ntxias ntawm Kev Tsaus Ntuj, thiab Koj Yuav Caum Cuag Vajtswv

497. Txhua yam uas Vajtswv ua yog tsim nyog thiab muaj qhov tseem ceeb tshwj xeeb tshaj plaws, vim txhua yam uas Nws ua rau hauv tib neeg yeej cuam tsuam txog Nws txoj kev cawm tib neeg thiab kev cawm dim ntawm tib neeg ntiaj teb. Raws li ib txwm muaj los, txoj dej num uas Vajtswv tau ua rau hauv Yauj yeej tsis txawv li, txawm tias Yauj yog tus zoo tiav log thiab siab ncaj rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag los xij. Muab ua lwm lo lus hais, txawm tias yam Vajtswv ua los sis tej tswv yim uas Nws siv ua tej ntawd yuav yog dab tsi los xij, txawm tias yuav raug tus nqi li cas los xij, txawm tias Nws lub ntsiab, Nws lub hom phiaj ntawm Nws txoj kev nqis tes ua yuav tsis hloov pauv los xij. Nws lub hom phiaj yog los coj Vajtswv cov lus mus rau tib neeg, nrog rau Vajtswv tej kev cheem tsum thiab txoj kev xav rau tib neeg; muab ua lwm lo lus hais, nws yog los ua dej num rau hauv tib neeg txhua yam uas Vajtswv ntseeg tias yog yam zoo mus raws li Nws cov kauj ruam, pab tib neeg kom to taub Vajtswv lub siab thiab nkag siab Vajtswv lub ntsiab tseeb, thiab ua rau tib neeg ua raws li Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, yog li thiaj ua rau tib neeg muaj kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem—tag nrho tej no yog ib qho yeeb yam ntawm Vajtswv lub hom phiaj hauv txhua yam uas Nws ua. Lwm qhov yeeb yam ces yog tias, vim Ntxwgnyoog yog tus lwj liam thiab yam khoom siv ua dej num rau hauv Vajtswv txoj dej num, tib neeg keev raug muab cob rau Ntxwgnyoog; qhov no yog tej tswv yim uas Vajtswv siv los cia kom tib neeg pom Ntxwgnyoog tej kev sim siab thiab tawm tsam kev lim hiam, kev phem, thiab kev tsis muaj nqis ntawm Ntxwgnyoog, yog li thiaj ua rau tib neeg ntxub Ntxwgnyoog thiab tuaj yeem paub thiab lees paub yam uas tsis zoo. Qhov txheej txheem no maj mam ua rau lawv tus kheej khiav dim plaws ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj kav thiab tej kev iab liam, kev cuam tshuam, thiab kev tawm tsam—kom txog ntua thaum, ua tsaug rau Vajtswv cov lus, lawv qhov kev paub thiab kev mloog Vajtswv hais, thiab lawv txoj kev ntseeg Vajtswv thiab kev hwm Vajtswv, lawv kov yeej kiag Ntxwgnyoog tej kev tawm tsam thiab tej kev iab liam; ces tsuas yog li ntawd xwb lawv thiaj li raug cawm dim plaws ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Tib neeg txoj kev cawm dim txhais tau tias Ntxwgnyoog tau swb lawm, nws txhais tau tias lawv tsis yog cov zaub mov hauv Ntxwgnyoog lub qhov ncauj mus ntxiv lawm—dua li qhov muab lawv nqos mus, Ntxwgnyoog thiaj tau tso lawv tseg. Qhov no vim hais tias cov neeg no yog cov siab ncaj, vim hais tias lawv muaj kev ntseeg, kev mloog hais, thiab kev hwm rau Vajtswv, thiab vim hais tias lawv tawg ntawm Ntxwgnyoog mus du lug lawm. Lawv ua rau Ntxwgnyoog txaj muag, lawv ua kom Ntxwgnyoog ntshai, thiab thaum kawg lawv thiaj li kov yeej Ntxwgnyoog kaig. Lawv txoj kev ntseeg rau hauv txoj kev caum raws Vajtswv, thiab kev mloog hais thiab kev hwm Vajtswv kov yeej Ntxwgnyoog kiag, thiab ua rau Ntxwgnyoog tso lawv tseg tag nrho. Tsuas yog cov neeg uas zoo li no nkaus xwb thiaj li raug Vajtswv muab tau tiag tiag, thiab nqov no nws yog Vajtswv lub hom phiaj kawg rau hauv txoj kev cawm tib neeg. Yog lawv xav kom raug cawm dim, thiab xav kom Vajtswv muab tau tiav hlo, ces tag nrho cov uas caum raws Vajtswv yuav tsum ntsib tej kev sim siab thiab kev tawm tsam loj thiab me los ntawm Ntxwgnyoog. Cov uas dhau los ntawm tej kev sim siab thiab kev tawm tsam no thiab tuaj yeem kov yeej Ntxwgnyoog puv npo thiaj li yog cov uas raug cawm dim los ntawm Vajtswv. Qhov no hais tau tias, cov uas raug cawm dim los rau ntawm Vajtswv lawm yog cov uas puav leej tau raug Vajtswv tej kev sim siab lawm, thiab cov uas tau raug sim siab thiab raug tawm tsam los ntawm Ntxwgnyoog yam suav tsis txheeb lawm. Cov uas raug cawm dim los rau ntawm Vajtswv lawm yeej to taub Vajtswv txoj kev xav thiab tej kev cheem tsum, thiab tuaj yeem lees Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, thiab lawv tsis tso tseg txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem hauv Ntxwgnyoog tej kev sim siab. Cov uas raug cawm dim los rau ntawm Vajtswv lawm yeej muaj kev coj ncaj, lawv muaj lub siab dawb siab zoo, lawv paub faib cais ntawm txoj kev hlub thiab kev ntxub, lawv muaj txoj kev txawj xav ntawm kev ncaj ncees thiab yog qhov tsim nyog, thiab lawv tuaj yeem saib xyuas rau Vajtswv thiab saib txhua yam uas yog Vajtswv li muaj nuj nqis. Cov tib neeg zoo li no thiaj tsis raug khi cia, raug soj qab, raug iab liam, los sis raug tsim txom los ntawm Ntxwgnyoog; lawv dim plaws hlo lawm, lawv muaj kev ywj siab thiab kaj siab hlo lawm. Yauj yog kiag ib tug tib neeg muaj kev ywj pheej, thiab qhov no yog kiag qhov tseem ceeb uas vim li cas Vajtswv thiaj tau muab nws cob rau Ntxwgnyoog.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II

498. Yauj txoj kev ntseeg, kev mloog hais, thiab nws cov lus tim khawv uas los kov yeej Ntxwgnyoog ntawd tau dhau los ua ib lub hauv paus ntawm txoj kev pab tseem ceeb thiab kev txhawb nqa rau tib neeg. Hauv Yauj, lawv pom kev vam rau lawv tus kheej txoj kev dawm dim, thiab pom tias los ntawm txoj kev ntseeg, thiab kev mloog hais rau thiab kev hwm Vajtswv, nws yog tag nrho txhua yam uas yuav kov yeej Ntxwgnyoog xwb, yuav kov kom yeej Ntxwgnyoog kiag. Lawv pom tias tsuav yog lawv lees txais Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, thiab tsuav yog lawv muaj txoj kev txiav txim siab thiab txoj kev ntseeg tsis tso Vajtswv tseg tom qab tau poob txhua yam lawm xwb, ces lawv tuaj yeem coj kev txaj muag thiab kev swb los rau Ntxwgnyoog, thiab lawv yuav pom tias lawv tsuas cheem tsum kom muaj kev txiav txim siab thiab kev thev taus los tuav lawv tej lus tim khawv khov kho xwb—txawm tias nws yuav ua rau lawv poob txoj sia los xij—kom Ntxwgnyoog ntshai thiab yeej khiav tiaj lias lawm. Yauj cov lus tim khawv yog ib qho kev ceeb toom rau ntau tiam tom qab, thiab qhov kev ceeb toom no qhia rau lawv tias yog lawv kov tsis yeej Ntxwgnyoog, ces lawv tus kheej yeej tsis tuaj yeem dim tau tej kev iab liam thiab kev cuam tshuam ntawm Ntxwgnyoog hlo li, los sis lawv yeej tsis tuaj yeem khiav dim txoj kev tsim txom thiab kev tawm tsam ntawm Ntxwgnyoog ib yam nkaus. Yauj cov lus tim khawv tau ua rau ntau tiam tom qab tig ras to taub. Qhov kev tig ras to taub no qhia rau tib neeg tias tsuas yog lawv yog tus neeg zoo tiav log thiab siab ncaj nkaus xwb lawv thiaj li tuaj yeem hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem tau; nws qhia rau lawv tias tsuas yog lawv hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem nkaus xwb lawv thiaj li tuaj yeem ua tim khawv tau ruaj khov thiab nrov ntxhe ntws rau Vajtswv; tsuas yog lawv ua tim khawv tau ruaj khov thiab nrov ntxhe ntws rau Vajtswv nkaus xwb lawv thiaj li yuav tsis muaj hnub raug tswj kav los ntawm Ntxwgnyoog li lawm thiab ua neej nyob rau hauv qab Vajtswv txoj kev coj qhia thiab kev tiv thaiv—tsuas thaum ntawd xwb lawv thiaj li raug cawm dim tiag tiag. Yauj tus kheej thiab nws txoj sia txoj kev caum raws yuav tsum yog yam uas txhua tus uas caum raws txoj kev cawm dim xyaum. Yam uas nws tau ua neej nyob rau tag nrho hauv nws txoj sia thiab nws txoj kev coj ua rau thaum nws raug tej kev sim siab ntawd yog ib muaj yam muaj nqis zoo rau txhua tus uas caum raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II

499. Thaum tib neeg tseem tsis tau raug cawm dim, lawv lub neej keev raug cuam tshuam tas li nrog, thiab raug tswj kav los ntawm, Ntxwgnyoog. Muab ua lwm lo lus hais, cov tib neeg uas tsis tau raug cawm dim yog cov neeg raug txim rau Ntxwgnyoog, lawv tsis muaj kev ywj pheej, lawv tsis tau raug tso los ntawm Ntxwgnyoog, lawv tsis tsim nyog los sis tsis muaj cai pe hawm Vajtswv, thiab lawv raug Ntxwgnyoog caum raws ti ti thiab tawm tsam phom sij kawg li. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj kev zoo siab uas yuav hais txog li, lawv tsis muaj cai rau ib qho kev muaj nyob uas ib txwm yuav hais txog, thiab tshaj qhov no lawm lawv tsis muaj meej mom yuav hais txog. Tsuas yog koj sawv tiv thiab ua tsov rog nrog Ntxwgnyoog nkaus xwb, siv koj txoj kev ntseeg Vajtswv thiab kev mloog hais, thiab kev hwm Vajtswv los ua tej cuab yeej los ua tsov rog ciaj thiab tuag nrog Ntxwgnyoog, tej ntawd thiaj ua rau koj kov yeej Ntxwgnyoog puv npo thiab ua rau nws pos tw nthoob thiab kom ntshai thaum twg nws pom koj, kom nws tso nws tej kev tawm tsam thiab tej kev iab liam rau koj tseg kom tag nrho—tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb koj thiaj li raug cawm dim thiab rais los muaj kev ywj pheej tau. Yog koj yeej txiav txim siab tawg ntawm Ntxwgnyoog mus du lug lawm, tiam sis tsis npaj txhij kom muaj tej cuab yeej uas yuav pab ua rau koj kom kov yeej Ntxwgnyoog, ces koj tseem yuav nyob rau qhov phom sij; thaum lub sij hawm dhau mus, thaum koj raug Ntxwgnyoog tsim txom hnyav uas koj tsis muaj ib lub zog seem li lawm, tiam sis koj tseem tsis tuaj yeem hais lus tim khawv tau, koj tus kheej tseem tsis tau khiav dim Ntxwgnyoog tej kev iab liam thiab kev tawm tsam koj kom tiav hlo, ces koj yuav muaj kev cia siab me ntsis ntawm txoj kev cawm dim lawm xwb. Thaum kawg, thaum tshaj tawm Vajtswv txoj dej num rau thaum xaus, koj tseem yuav nyob hauv Ntxwgnyoog lub xib teg, tsis tuaj yeem tso koj tus kheej kom dim, thiab yog li koj yeej yuav tsis muaj hwv tsam los sis kev cia siab li. Qhov tshwm sim tau los ces yog cov tib neeg zoo li no yuav poob du lug mus rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev kaw.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II

500. Thaum lub sij hawm ua txoj dej num ntawm Vajtswv txoj kev npaj thiab kev pab txhawb tib neeg, Nws qhia tag nrho Nws txoj kev xav thiab tej kev cheem tsum rau tib neeg, thiab qhia txog Nws txoj kev ua, tus moj yam, thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws rau tib neeg. Lub hom phiaj yog los npaj kom tib neeg muaj txhij nrog tus yeeb yam, thiab cia tib neeg los muab kom tau ntau yam tseeb los ntawm Vajtswv los rau thaum uas caum raws Nws—qhov ntseeb uas yog tej cuab yeej uas Vajtswv tau muab rau tib neeg los ua rog nrog Ntxwgnyoog. Yog li qhov npaj muaj txhij no, tib neeg yuav tsum ntsib Vajtswv tej kev sim, Vajtswv muaj ntau lub tswv yim thiab ntau txoj kev rau tej kev sim tib neeg, tiam sis lawv txhua tus cheem tsum “kev koom tes” ntawm Vajtswv tus yeeb ncuab: Ntxwgnyoog. Qhov no hais tau tias, thaum muab tej cuab yeej rau tib neeg los ua rog nrog Ntxwgnyoog lawm, Vajtswv muab tib neeg cob rau Ntxwgnyoog thiab tso cai cia rau Ntxwgnyoog los “sim” tib neeg lub siab. Yog tib neeg tuaj yeem tsoo kom tawm tau los ntawm Ntxwgnyoog tej kev ua rog, yog lawv tuaj yeem khiav dim Ntxwgnyoog txoj kev caum puav ncig thiab tseem muaj txoj sia nyob, ces tib neeg thiaj ua dhau qhov kev sim no. Tiam sis yog tib neeg tawm tsis tau ntawm Ntxwgnyoog tej kev ua rog, thiab zwm rau Ntxwgnyoog, ces tib neeg yuav ua tsis dhau qhov kev sim no. Txawm Vajtswv tshuaj xyuas tib neeg tus yeeb yam dab tsi los xij, tus qauv rau Nws txoj kev tshuaj xyuas yog xyuas seb tib neeg puas tuav los sis tsis tuav lawv tej lus tim khawv khov kho rau thaum raug Ntxwnyoog tawm tsam, thiab seb lawv puas tau tso los sis tsis tau tso Vajtswv tseg thiab tau swb thiab tau zwm rau Ntxwgnyoog thaum mag Ntxwgnyoog rooj ntxiab lawm. Nws tuaj yeem hais tau tias txawm tib neeg yuav raug los sis tsis raug cawm dim los xij yog nyob rau ntawm qhov seb lawv puas tuaj yeem kov yeej thiab muaj yeej Ntxwgnyoog xwb, thiab seb lawv puas yuav muab tau los sis muab tsis tau kev ywj pheej los xij yog rau ntawm qhov seb lawv puas tuaj yeem tsa, lawv tus kheej ua kiag, tej cuab yeej uas Vajtswv tau muab rau lawv lawm los kov kom yeej Ntxwgnyoog txoj kev ua qhev, ua kom Ntxwgnyoog tso txoj kev vam tseg tiav hlo thiab tso lawv tseg. Yog Ntxwgnyoog tso txoj kev vam thiab tej kev tuav ib tug tib neeg rau ntawm xib teg tseg, qhov no txhais tau tias Ntxwgnyoog yeej yuav tsis sim los txeeb tus neeg no ntawm Vajtswv mus ntxiv dua li lawm, yeej tsis iab liam thiab cuam tshuam nrog tus neeg no ntxiv dua lawm, yeej tsis tsim txom los sis tawm tsam lawv ntxiv lawm; tsuas yog ib tug neeg zoo li no nkaus xwb thiaj li yuav raug Vajtswv muab tau tiag tiag. Qhov no yog tag nrho qhov txheej txheem uas Vajtswv muab tau tib neeg.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II

501. Hnub no, koj muaj peev xwm nrhiav kom raug ua kom zoo tshaj plaws los sis nrhiav kev hloov pauv koj txoj kev ua neeg sab nraud thiab kev txhim kho hauv koj lub peev xwm, tiam sis tus qauv qhia uas tseem ceeb tshaj plaws yog koj tau nkag siab tias txhua yam uas Vajtswv tau ua hnub no muaj lub ntsiab thiab muaj txiaj ntsig: Nws ua rau koj tus uas tau yug rau hauv daim av uas qias vuab tsuab kom khiav tawm ntawm kev qias vuab tsuab thiab nchos nws tawm mus, nws ua rau koj kov yeej txoj kev haub ntxias ntawm Ntxwgnyoog, thiab muab txoj kev haub ntxias tsaus ntuj ntawm Ntxwgnyoog tso pov tseg rau tom qab. Los ntawm kev tsom ntsoov mus rau cov no, koj tau raug tiv thaiv nyob rau hauv daim av uas qias vuab tsuab no. Thaum kawg, yam lus tim khawv dab tsi uas koj yuav raug thov kom hais? Koj tau yug los nyob rau hauv ib daim av uas qias vuab tsuab tiam sis ho muaj peev xwm los ua neeg dawb huv, tsis txhob mus ua kom qias vuab tsuab ib zaug ntxiv li lawm, mus nyob rau hauv qab ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm tiam sis koj tus kheej ho dhuav txog Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, yuav kom tsis txhob raug kav los sis raug txom nyem siab ntsws los ntawm Ntxwgnyoog lawm, thiab los nyob rau hauv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ob txhais tes xwb. Qhov no yog cov lus tim khawv, thiab cov pov thawj ntawm kev kov yeej ntawm kev ua rog nrog Ntxwgnyoog. Koj muaj peev xwm tso Ntxwgnyoog tseg, koj tsis nthuav tawm txog tej moj yam phem hauv yam uas koj ua neej li lawm, tiam sis ho ua neej raws li yam uas Vajtswv cheem tsum uas tib neeg muaj thaum Nws tau tsim tib neeg: kev ua neej, kev txawj paub tab txawj xav, kev ib txwm paub tob, kev ib txwm txiav txim siab los hlub Vajtswv, thiab lub siab uas ib txwm ncaj ncees rau Vajtswv. Yam zoo li no yog cov lus tim khawv uas hais los ntawm ib yam uas Vajtswv tau tsim. Koj hais tias, “Peb tau yug los nyob hauv daim av uas qias vuab tsuab, tiam sis vim yog Vajtswv txoj kev tiv thaiv, vim Nws txoj kev ua thawj coj, thiab vim tias Nws tau kov yeej peb lawm, peb thiaj tau tshem peb tus kheej tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mus lawm. Qhov uas peb tuaj yeem mloog lus hnub no kuj yog qhov txiaj ntsig ntawm kev raug kov yeej los ntawm Vajtswv, thiab nws tsis yog tias vim peb zoo, los sis vim peb ib txwm yeej hlub Vajtswv. Nws yog vim tias Vajtswv tau xaiv peb, thiab tau npaj tseg rau peb ua ntej lawm, uas peb tau raug kov yeej hnub no, muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Nws, thiab tuaj yeem ua dej num rau Nws; yog li, kuj yog, nws yog vim Nws tau xaiv peb thiab tau tiv thaiv peb lawm tiag, uas peb tau txais kev cawm dim thiab tau dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, thiab tuaj yeem tso txoj kev qias vuab tsuab pov tseg rau tom qab thiab raug ntxuav kom dawb huv hauv haiv neeg ntawm tus zaj loj liab ploog.”

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (2)

502. Hnub no, koj tsis ntseeg cov lus Kuv hais, thiab koj tsis mob siab mloog li; thaum lub sij hawm los txog kom muab tes hauj lwm no nthuav tawm thiab koj pom tag nrho nws lawm, koj yuav khuv xim, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd ces koj yuav yoob tag. Yeej muaj tej koob hmoov, tab sis koj tsis paub siv tej koob hmoov ntawd, thiab yeej muaj qhov tseeb, tab sis koj tsis nrhiav nws. Tsis yog koj coj tej kev zoo tsis txaus ntawd los rau koj tus kheej xwb lod? Hnub no, txawm hais tias kauj ruam tom ntej ntawm Vajtswv tes hauj lwm tseem tsis tau pib, los yeej tsis muaj dab tsi uas tshaj tshaj txog tej lus txib rau koj thiab tej yam uas yuav kom koj coj mus ua neej. Tseem muaj hauj lwm ntau heev, thiab muaj ntau qhov tseeb heev; ua tej ntawd yeej tsis muaj nuj nqis tsim nyog koj yuav tsum paub li lod? Ua Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tsis muaj cuab kav yuav tsa tau koj tus ntsuj plig kom sawv li lod? Vajtswv qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tseem tsis muaj peev xwm ua rau koj ntxub koj tus kheej thiab lod? Koj puas txaus siab nyob hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, nrog kev thaj yeeb thiab kev xyiv fab, thiab ib qho kev tau zoo me me rau cev nqaij daim tawv? Koj tsis yog tus qis tshaj plaws ntawm tag nrho sawv daws lod? Tsis muaj leej twg yuav ruam tshaj cov uas tau pom kev cawm dim lawm tab sis tsis nrhiav kev kom muab tau nws li; cov no yog cov neeg uas ntshaw lawv tus kheej rau cev nqaij daim tawv thiab nyiam Ntxwgnyoog. Koj cia siab hais tias koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis muaj ib qho kev sib tw los sis kev ceeb laj txom nyem loj li, los sis ib qho kev txom nyem me me li. Koj tsuas nrhiav tej yam uas tsis muaj nuj nqis nkaus xwb, thiab koj tsis muab ib qho nuj nqis dab tsi rau lub neej txoj sia li, tab sis tsuas muab koj tej kev xav uas luam thuam heev ntawd tso ua ntej qhov tseeb nkaus xwb. Koj mas tsis muaj ib qho nuj nqis kiag li! Koj ua neej nyob li ib tug npua—tseem yuav muaj dab tsi txawv ntawm koj, thiab tej npua thiab tej dev? Ua tsis yog cov uas tsis nrhiav qhov tseeb, thiab tsuas hlub cev nqaij daim tawv xwb, tag nrho tsis yog tej tsiaj nyaum xwb lod? Ua cov tuag lawm uas tsis muaj ntsuj plig ntawd tag nrho tsis yog tej niag cev tuag mus taus kev xwb lod? Muaj pes tsawg lo lus uas tau muab hais rau ntawm nej? Puas yog tsuas ua tau ib qho hauj lwm me me rau nej xwb? Kuv tau muab npaum li cas rau nej lawm mas? Yog li vim li cas koj ho tsis tau tej ntawd li mas? Koj tseem yuav yws txog dab tsi thiab mas? Qhov no tsis yog qhov uas koj tsis tau txais dab tsi li vim yog koj hlub cev nqaij daim tawv dhau heev lawm xwb lod? Thiab tsis yog vim koj tej kev xav ntawd muaj ntau luam thuam dhau heev lawm xwb lod? Tsis yog koj ruam dhau heev lawm xwb lod? Yog koj tsis muaj cuab kav yuav muab tau tej koob hmoov no, koj cem puas tau Vajtswv rau qhov tsis cawm koj ntawd mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

503. Vajtswv ua txoj dej num loj zoo li no cawm tau pawg neeg no tiav hlo lawm yog li koj thiaj tuaj yeem khiav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias tau, nyob rau hauv daim av dawb huv, nyob rau hauv Vajtswv qhov kev kaj, thiab muaj txoj kev kaj ntawm txoj kev coj thiab kev qhia. Ces thiaj li muaj nuj nqis rau koj lub neej txoj sia. Yam uas nej noj thiab hnav yeej sib txawv rau ntawm cov tsis ntseeg; nej zoo siab rau Vajtswv cov lus thiab coj ua lub neej muaj nuj nqis—thiab yam uas lawv zoo siab yog dab tsi? Lawv tsuas zoo siab rau lawv “poj koob yawm txwv tej qub txeeg qub teg” thiab lawv “lub teb chaws tus ntsujplig.” Lawv tsis muaj txoj lw ib qho me me ntawm kev ua neeg nyob li! Nej tej khaub ncaws, cov lus, thiab tej kev ua tag nrho yeej sib txawv rau ntawm lawv tej. Thaum kawg, nej thiaj li khiav dim plaws ntawm txoj kev qias vuab tsuab, tsis mag ntxiab mus ntxiv rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev sim siab lawm, thiab caum cuag Vajtswv txoj kev pub txhua hnub. Nej yuav tsum ib txwm ceev faj tas li. Txawm tias nej nyob rau hauv ib lub chaw qias vuab tsuab los xij, nej yeej tsis tsuas nrog qhov qias vuab tsuab thiab tuaj yeem nyob npuab rau ntawm Vajtswv, tau txais Nws txoj kev tiv thaiv zoo tshaj. Vajtswv tau xaiv nej los ntawm tag nrho cov neeg uas nyob rau ntawm daim av daj no. Nej tseem tsis yog cov tib neeg tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws los? Koj yog ib yam muaj sia raug tsim los—koj yuav tsum pe hawm Vajtswv thiab caum raws ib lub neej muaj nuj nqis. Yog koj tsis pe hawm Vajtswv tiam sis nyob rau hauv cev nqaij daim tawv qias vuab tsuab, ces koj tseem tsis yog ib tug tsiaj nyaum uas hnav tib neeg tej ris tsho los? Vim koj yog tib neeg, koj yuav tsum muab koj tus kheej fij rau Vajtswv thiab thev taus txhua yam kev txom nyem! Koj yuav tsum zoo siab thiab lees txais ib qho kev txom nyem me me uas koj tau ntsib rau niaj hnub no thiab ua ib lub neej muaj nuj nqis, zoo ib yam li Yauj thiab Petus. Hauv lub ntiaj teb no, tib neeg hnav dab phem tej khaub ncaws, noj zaub mov los ntawm tus dab phem, thiab ua dej num thiab tiam rau hauv tus dab phem tus ntiv tes xoo, dhau los raug caij tsuj rau hauv nws txoj kev qias vuab tsuab. Yog koj tsis nkag siab lub ntsiab ntawm lub neej los sis tsis caum kom cuag txoj hau kev tseeb, ces kev ua lub neej zoo li no yuav muaj qhov tseem ceeb tau li cas? Nej yog cov neeg uas caum raws txoj hau kev yog, cov uas nrhiav kev tsim kho. Nej yog cov neeg uas sawv los hauv haiv neeg ntawm tus zaj loj liab ploog, cov uas Vajtswv hu ua cov ncaj ncees. Qhov ntawd tsis yog lub neej muaj nuj nqis tshaj plaws los?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Xyaum Ua Raws (2)

Qhov Dhau Los: L. Ntawm Kev Tiam Vajtswv thiab Ua Tim Khawv rau Nws Tau Li Cas

Ntxiv Mus: N. Ntawm Qhov Yuav Nrhiav Kev Hloov Tus Moj Yam thiab Kev Raug Vajtswv Tsim Kho Kom Zoo Tiav Log Tau Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No