J. Ntawm Qhov Yuav Nrhiav Txoj Kev Hlub Vajtswv Tau Li Cas

436. Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb tsis yog rau tib neeg ntseeg xwb; nws yog, tseem ceeb tshaj ntawd, rau tib neeg hlub. Tab sis muaj coob tus ntawm cov uas ntseeg Vajtswv tsis muaj peev xwm nrhiav pom qhov uas “nraim nkoos” no. Tib neeg tsis hlub Vajtswv tiag, los sis lawv tsis sim hlub Nws li. Lawv yeej tsis tau nrhiav pom tias muaj ntau yam uas ntxim hlub heev txog Vajtswv; lawv yeej tsis tau nrhiav pom tias Vajtswv yog tus Vajtswv uas hlub tib neeg, thiab tias Nws yog tus Vajtswv uas yog rau tib neeg hlub. Vajtswv txoj kev ntxim hlub yog muaj hais qhia nyob rau hauv Nws tes hauj lwm: Tsuas yog thaum lawv paub Nws tes hauj lwm ces tib neeg thiaj nrhiav pom Nws txoj kev hlub xwb; tsuas yog nyob hauv lawv txoj kev paub xwb lawv thiaj nco txiaj ntsig rau Vajtswv txoj kev ntxim hlub; thiab yog tsis muaj txoj kev soj ntsuam rau hauv lub neej tiag tiag, ces tsis muaj ib tug twg yuav nrhiav pom tau Vajtswv txoj kev ntxim hlub li. Muaj ntau ntau yam uas tsim nyog hlub txog Vajtswv, tab sis yog tsis muaj qhov koom kiag nrog Nws ces tib neeg yeej tsis muaj peev xwm nrhiav pom nws li. Hais tau tias, yog Vajtswv tsis los yug ua cev nqaij daim tawv, tib neeg yuav tsis muaj peev xwm koom tau nrog Nws, thiab yog tias lawv tsis muaj peev xwm koom nrog Nws, lawv kuj yuav tsis muaj peev xwm pom kiag Nws tes hauj lwm—thiab yog li ntawd lawv txoj kev hlub Vajtswv yuav raug tsuas nrog txoj kev cuav thiab kev xav ntau heev. Txoj kev hlub rau tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej tsis tseeb npaum li txoj kev hlub rau tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb, rau qhov tib neeg txoj kev paub Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej yog muaj nyob hauv lawv tej kev xav, dua li nyob hauv yam uas lawv tau pom los ntawm lawv ob lub qhov muag kiag thiab yam uas lawv tus kheej tau ntsib tau pom kiag. Thaum Vajtswv los rau ntiaj teb, tib neeg muaj peev xwm saib tau Nws tej kev ua thiab Nws txoj kev ntxim hlub, thiab lawv yeej pom tau txhua yam ntawm Nws tus moj yam uas muaj qab hau thiab ib txwm muaj, txhua yam uas tseeb tshaj li qhov paub tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej lawm ntau txhiab zaus. Txawm tib neeg yuav hlub tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej heev npaum li cas los, yeej tsis muaj ib yam dab tsi tseeb txog txoj kev hlub no, thiab nws yog tib neeg tej tswv yim puv ntoob xwb. Txawm lawv txoj kev hlub rau tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb me npaum li cas los xij, txoj kev hlub no yog txoj tseeb tiag; txawm yog tias muaj me me xwb los, nws tseem yog tseeb tiag. Vajtswv ua kom tib neeg paub Nws los ntawm Nws tes hauj lwm tseeb, thiab los ntawm txoj kev paub no Nws tau lawv txoj kev hlub. Nws zoo ib yam li Petus: Yog tias nws tsis tau nyob nrog Yexus, ces nws yeej yuav yog ib qho uas tsis yooj yim rau nws hlub Yexus. Yog li, kuj tib yam thiab, nws txoj kev ua siab ncaj rau Yexus yog muaj los ntawm nws txoj kev koom nrog Yexus. Yuav kom tib neeg hlub Nws, Vajtswv tau los rau hauv tib neeg thiab nyob ua ke nrog tib neeg, thiab txhua yam uas Nws ua rau tib neeg pom thiab ntsib kiag ces yog qhov tseeb ntawm Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis

437. Lo lus uas hu ua “Kev Hlub”, yog hais txog txoj kev xav uas dawb huv thiab tsis muaj kev dub tsuas, uas yog los ntawm koj lub siab hlub, hnov tau thiab xav qhov zoo nkaus xwb. Nyob rau hauv txoj kev hlub yuav tsis muaj qhov txwv, tsis muaj teeb meem cuam tshuam, thiab tsis muaj toj roob hauv pes quas. Nyob hauv txoj kev sib hlub yuav tsis muaj kev tsis sib ntseeg siab, tsis muaj kev dag, thiab tsis muaj kev haub ntxias. Nyob rau hauv txoj kev hlub yeej tsis muaj qhov sib pauv mus los thiab tsis muaj dab tsi uas yuav tsis dawb huv. Yog tias koj hlub tiag, ces koj yuav tsum tsis dag, tsis yws, tsis ntxeev siab, tsis yuam, tsis tsib nuj tsib nqi, los sis tsis nrhiav kom tau qee yam dab tsi los sis kom tau ntau npaum li cas. Yog tias koj hlub tiag, ces koj yuav zoo siab hlo muab koj tus kheej, yuav zoo siab tiv txoj kev txom nyem, koj yuav sib raug zoo nrog Kuv, koj yuav tso tseg txhua yam uas koj muaj rau Kuv, koj yuav tso tseg tag nrho koj tsev neeg, koj lub neej tom ntej, koj txoj kev hluas, thiab koj txoj kev txij nkawm. Yog tias tsis yog li no ces, koj txoj kev hlub yuav tsis yog kev hlub hlo li, tiam sis tsuas yog kev ntxias dag thiab kev ntxeev siab xwb! Koj txoj kev hlub yog yam kev hlub twg? Nws puas yog txoj kev hlub tiag? Los sis kev hlub cuav? Koj tau tso tseg ntau npaum li cas? Koj tau muab ntau npaum li cas fij rau Kuv? Kuv tau txais kev hlub ntau npaum li cas los ntawm koj? Koj puas paub txog? Nej lub siab mas puv ntoob nrog tej kev ua phem, kev ntxeev siab, thiab kev dag ntxias xwb—thiab zoo li no es, nej txoj kev hlub yuav dawb huv npaum li cas no? Nej xav tias nej yeej tau tso pov tseg ntau yam rau Kuv lawm; nej xav tias nej txoj kev hlub uas muab rau Kuv yeej txaus heev lawm. Tiam sis yog vim li cas es nej cov lus thiab kev nqis tes ua ho ib txwm yog kev ntxeev siab thiab dag ntxias mas? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho tsis lees paub Kuv txoj lus. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tom qab ntawd ces muab Kuv tsaws pov tseg. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho tsis ntseeg Kuv. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho tsis tuaj yeem lees txais tias muaj Kuv. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho tsis hwm Kuv raws li qhov uas Kuv yog leej twg, thiab tig qhov twg los nej ua qhov nyuaj rau Kuv. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho ntxias Kuv thiab dag Kuv nyob rau hauv txhua yam. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej raws Kuv qab, tiam sis nej ho tsis ntshai Kuv. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej tawm tsam Kuv nyob rau hauv txhua qhov thiab txhua yam. Tag nrho tej no puas hais tau tias yog kev hlub? Nej yeej tau mob siab rau ntau txaus tiag, tiam sis nej ib txwm tsis tau xyaum ua raws li qhov Kuv xav kom nej ua. Qhov no puas hais tau tias yog kev hlub? Ua twb zoo saib pom tau tias tsis muaj ib qhov me me kev hlub uas nej muab rau Kuv li. Tom qab ntawm kev ua hauj lwm ntau lub xyoo thiab tag nrho txhua cov lus uas Kuv tau muab rau nej, nej tau txais ntau npaum li cas tiag? Qhov no tsis tsim nyog muab tig rov ua twb zoo saib thiab los?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Muaj Coob Leej Raug Hu, tiam sis Muaj Tsawg Leej Thiaj Li Raug Xaiv Xwb

438. Tsis muaj ib zaj kev kawm twg uas yuav tob npaum li zaj ntawm txoj kev hlub Vajtswv, thiab nws yeej hais tau tias zaj kev kawm uas tib neeg kawm los tau ib sim neej ntawm txoj kev ntseeg ces yog seb yuav hlub Vajtswv li cas. Hais tau tias, yog tias koj ntseeg Vajtswv koj yuav tsum hlub Vajtswv. Yog tias koj tsuas ntseeg Vajtswv xwb tab sis tsis hlub Nws thiab tsis tau muaj qhov paub Vajtswv, thiab yeej tsis tau hlub Vajtswv nrog ib txoj tseem kev hlub uas tawm hauv koj nruab siab los, ces koj txoj kev ntseeg Vajtswv tsis muaj qab hau; yog tias, nyob hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj tsis hlub Vajtswv, ces koj ua neej nyob tsis muaj qab hau, thiab tag nrho koj lub neej yog lub qis tshaj plaws ntawm txhua lub neej. Yog tias, thoob plaws koj lub neej, koj yeej tsis tau hlub los sis ua rau Vajtswv txaus siab, ces lub ntsiab uas koj ua neej nyob yog dab tsi? Thiab lub ntsiab ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi? Qhov ntawd tsis yog nkim zog dawb xwb los? Qhov no hais tau tias, yog tias tib neeg ntseeg thiab hlub Vajtswv, ces lawv yuav tsum them ib tug nqi. Dua li qhov sim mus ua ib txoj kev sab nraud, lawv yuav nrhiav txoj tseem kev nkag siab uas nyob tob tob hauv lawv lub siab. Yog tias koj muaj zog zis txog kev hu nkauj thiab seev cev, tab sis tsis muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum coj, koj puas hais tau tias hlub Vajtswv? Txoj kev hlub Vajtswv cheem tsum txoj kev nrhiav Vajtswv lub siab nyiam rau txhua yam, thiab tias koj tshuaj saib kom tob rau hauv thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim rau koj, sim kom paub Vajtswv lub siab nyiam, thiab sim kom pom seb Vajtswv lub siab nyiam yog dab tsi rau hauv txhua yam teeb meem, seb Nws hais kom koj ua dab tsi kom tiav, thiab seb koj yuav xav li cas txog Nws lub siab nyiam. Piv txwv tias: Tej yam tshwm sim uas cheem tsum koj tiv txoj kev txom nyem, nyob rau lub sij hawm uas koj yuav tsum to taub seb Vajtswv lub siab nyiam yog dab tsi thiab seb koj kub siab li cas txog Nws lub siab nyiam. Koj yuav tsum tsis ua kom koj tus kheej txaus siab xwb: Ua ntej tshaj muab koj tus kheej tso rau ib sab tso. Tsis muaj ib yam dab tsi uas phem tshaj cev nqaij daim tawv lawm. Koj yuav tsum nrhiav ua kom txaus Vajtswv siab, thiab koj yuav tsum ua koj tes dej num kom tiav. Nrog tej kev xav zoo li no, Vajtswv yuav coj kev qhuab qhia tshwj xeeb los rau koj hauv qhov hais no, thiab koj lub siab kuj yuav muaj kev nplig.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag

439. Niaj hnub no, nej txhua leej paub tias tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv tsis yog ib txoj kev cawm dim ntawm tus ntsuj thiab kev noj qab nyob zoo ntawm cev nqaij daim tawv, tsis yog yuav pab ua rau nws lub neej zoo ntxiv los ntawm kev hlub Vajtswv, thiab kev ntseeg li ntawd. Raws li nws yog tus sawv cev tam, yog koj hlub Vajtswv txhawm rau txoj kev noj qab nyob zoo ntawm cev nqaij daim tawv los sis ua rau muaj kev txaus siab ib pliag xwb, ces txawm tias, thaum kawg, koj txoj kev hlub Vajtswv los txog rau kis hlub kawg siab kawg ntsws thiab koj tsis thov dab tsi ntxiv li lawm, txoj kev hlub uas koj nrhiav no tseem yog ib txoj kev hlub cuav thiab tsis ua rau Vajtswv txaus siab. Cov uas siv kev hlub rau Vajtswv los txhawm rau txoj kev pab txhawb lawv lub neej uas tsis meej tseeb thiab pab ntxiv rau hauv lawv lub siab yog hom neeg uas xav kom lub neej muaj kev yooj yim, tsis yog cov uas nrhiav kev hlub Vajtswv tiag. Yam kev hlub zoo li no yog raug yuam, nws yog kev nrhiav kom txaus siab txaus ntsws xwb thiab Vajtswv tsis xav tau tej ntawd. Yog li ntawd, koj hom kev hlub yog dab tsi? Koj hlub Vajtswv ua dab tsi? Tam sim no muaj txoj tseem kev hlub rau Vajtswv ntau npaum li cas nyob hauv koj? Kev hlub ntawm feem coob ntawm nej cov ko yog zoo li hom uas tau hais dhau los ntawd. Hom kev hlub zoo li no tsuas ua raws li yam tshwm sim tam sim no xwb; nws tsis tuaj yeem hloov pauv tau, los sis nws tsis tuaj yeem nrhau taus cag rau hauv tib neeg. Hom kev hlub zoo li no tsuas zoo li ib lub paj uas tab tom tawm nthuav thiab cia li qhuav mus yam tsis txi txiv li. Muab hais ua lwm lo lus, tom qab koj tau hlub Vajtswv ib zaug raws li hais los no lawm, yog tsis muaj leej twg ntaus thawj coj kev rau koj mus rau yav tom ntej, ces koj yuav mus tsis tau. Yog koj tsuas hlub tau Vajtswv rau thaum lub sij hawm muaj kev hlub rau Vajtswv xwb tab sis tom qab ntawd tseem tsis tau hloov pauv tus moj yam hauv koj lub neej li, ces koj yeej tseem tsis muaj peev xwm khiav dim tawm ntawm txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, koj tseem yuav tsis muaj peev xwm phoom kom dim Ntxwgnyoog tej xov hlau khi thiab nws li kev dag ntxias. Yeej tsis muaj leej twg uas zoo li no yuav raug muab tau los ntawm Vajtswv; nyob rau thaum kawg, lawv tus ntsujplig, tus ntsuj, thiab lub cev ntaj ntsug yeej tseem yog Ntxwgnyoog li. Yeej tsis muaj kev poob siab dab tsi txog qhov no. Txhua tus neeg uas tsis muaj peev xwm muab tau los ntawm Vajtswv yuav rov qab mus rau lawv lub neej qub, ntawd yog, rov mus rau ntawm Ntxwgnyoog, thiab yuav nqis mus rau hauv lub pas hluav taws thiab leej faj los txais yuav kauj ruam tom ntej ntawm Vajtswv txoj kev rau txim. Cov uas raug Vajtswv muab tau yog cov uas tau tso Ntxwgnyoog tseg thiab khiav tawm ntawm nws thaj chaw tswj fwm. Lawv yog cov neeg pej xeem raug raws cai ntawm lub teb chaws. Qhov no yog kev xeeb txawm cov neeg ntawm lub teb chaws. Koj puas txaus siab los ua hom tib neeg zoo li no? Koj puas txaus siab kom raug muab tau los ntawm Vajtswv? Koj puas txaus siab khiav tawm ntawm Ntxwgnyoog thaj chaw tswj fwm thiab tig rov qab mus rau Vajtswv? Tam sim no koj puas yog Ntxwgnyoog li los sis koj puas yog cov neeg pej xeem raug raws cai ntawm lub teb chaws?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Yam Kev Xam Pom Uas Cov Neeg Ntseeg Yuav Tau Tuav Tseg

440. Tib neeg yeej nyob hauv qab txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, dab Ntxwgnyoog muab kev haub ntxias tuav rawv cia, ua rau tib neeg khiav tsis dim, thiab lawv tus moj yam, tau raug Ntxwgnyoog hloov lawm, thiaj tsuas muaj qias vuab tsuab zuj zus ntxiv xwb. Thiaj li hais tau tias tib neeg yeej ib txwm nyob nrog lawv tus moj yam phem qias vuab ntsuab thiab tsis muaj peev xwm hlub Vajtswv tiag tiag. Yog li ntawd, yog tib neeg xav hlub Vajtswv, lawv yuav tsum muab txoj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, kev qhuas tias yus tus kheej tseem ceeb, kev khav theeb, kev muab hlob, thiab txhua yam uas zoo li Ntxwgnyoog tus moj yam ntawd tso pov tseg. Yog tsis li ntawd, lawv txoj kev hlub yog ib txoj kev hlub tsis dawb huv, ib txoj kev hlub phem, thiab ib txoj kev hlub uas yeej yuav tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv kiag li. Yeej tsis muaj ib tug twg muaj peev xwm hlub tau Vajtswv tiag tiag, yog nws tsis tau raug muab kho kom zoo tiav log, raug saib xyuas, raug muab tsoo kom tawg, raug qhuab qhia, raug qhuab ntuas, raug rau txim, thiab raug tsim kho kom dawb huv ncaj qha los ntawm tus Vajntsujplig.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Tsis Muaj Peev Xwm Sawv Cev Tam Tau Vajtswv

441. Thaum tib neeg siv lawv lub siab sib txuas ncauj txuas lus nrog rau Vajtswv, thaum uas lawv lub siab muaj cuab kav tig tau los rau Nws tas nrho, qhov no yog thawj kauj ruam ntawm tib neeg txoj kev hlub rau Vajtswv. Yog koj xav hlub Vajtswv, koj yuav tsum xub tig koj lub siab mus npuab Nws. Tig lub siab mus npuab Vajtswv yog dab tsi? Nws yog thaum uas txhua yam koj ua hauv koj lub siab ces yog ua rau qhov kev hlub thiab qhov kev ua kom tau Vajtswv nkaus xwb. Qhov no qhia tau kom pom hais tias koj yeej tig koj lub siab tag nrho los npuab Vajtswv lawm. Dhau ntawm Vajtswv thiab Nws cov lus lawm, nws yuav luag tsis muaj ib yam dab tsi nyob hauv koj lub siab (tsev neeg, kev nplua nuj, tus txiv, tus poj niam, cov me nyuam, thiab lwm yam). Txawm hais tias yuav muaj thiab tsis muaj los xij, tej ntawd yuav tsum tsis txhob nyob puv nkaus koj lub siab, thiab koj yeej tsis xav txog koj lub neej yav tom ntej li tab sis tsuas yog nrhiav kev hlub Vajtswv nkaus xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd ces koj yuav tig tau tag nrho koj lub siab los npuab Vajtswv. Piv txwv hais tias koj tseem tab tom npaj qee yam rau koj tus kheej hauv koj lub siab thiab koj pheej xav kom tau nyiaj txiag rau koj tus kheej nkaus xwb, pheej xav tas li hais tias: “Thaum twg es kuv mam thov tau ib yam me me ntawm Vajtswv? Thaum twg es kuv tsev neeg mam nplua nuj? Yuav ua li cas es kuv thiaj tau ib co ris tsho zoo nkauj? …” Yog koj nyob rau qhov ntawd ces nws qhia tau hais tias koj lub siab tseem tsis tau tig los npuab Vajtswv tag nrho. Yog hais tias koj tsuas muaj Vajtswv txoj lus nyob rau hauv koj lub siab xwb thiab koj muaj cuab kav thov Vajtswv thiab txav tau ze rau Nws rau txhua lub sij hawm—ib yam li Nws yeej nyob ze heev rau koj, ib yam li Vajtswv nyob kiag hauv koj thiab koj nyob kiag hauv Nws—yog koj nyob rau qhov zoo li ntawd, nws txhais tau hais tias koj lub siab nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag lawm. Yog koj thov Vajtswv thiab noj thiab haus Nws tej lus txhua hnub, xav txog tes hauj lwm ntawm pawg ntseeg tas mus li xwb, thiab yog koj ua twb zoo xav rau qhov uas Vajtswv lub siab xav tau, siv koj lub siab mus hlub Nws tiag thiab ua raws li Nws lub siab nyiam, ces koj lub siab yog Vajtswv tug lawm. Yog koj lub siab muaj lwm yam nyob puv nkaus hauv xwb, ces nws yeej tseem muaj Ntxwgnyoog nyob rau hauv thiab nws yeej tsis tau tig mus npuab Vajtswv tiag tiag li. Thaum uas ib tug neeg twg lub siab tig mus rau Vajtswv tiag tiag lawm, lawv yuav muaj txoj kev hlub tseeb uas nyob nyob cia li tshwm sim tuaj rau Nws thiab xam tau hais tias yog Vajtswv tes hauj lwm. Txawm hais tias lawv yeej tseem muaj qee lub caij li neeg ruam thiab tsis muaj laj thawj, los lawv kuj ua tau kom pom hais tias lawv yeej nyiam Vajtswv lub tsev, Nws tes hauj lwm, thiab lawv tus kheej qhov kev hloov lawv tus moj yam, thiab lawv yeej xav txoj zoo xwb. Ib txhia neeg mas hais tias txhua yam lawv ua mas yog ua rau pawg ntseeg xwb thaum uas, qhov tseeb tiag, lawv tsuas yog ua kom lawv tus kheej tau txais txiaj ntsim xwb. Cov neeg zoo li no ces muaj kev npaj siab yuam kev lawm. Lawv yog neeg nkhaus thiab neeg dag thiab feem ntau ntawm tej lawv ua ntawd ces tsuas yog ua kom lawv tus kheej tau txiaj ntsim xwb. Hom neeg zoo li no tsis yog yuav nrhiav kev hlub Vajtswv; lawv lub siab tseem yog Ntxwgnyoog li thiab tig tsis tau mus npuab Vajtswv. Yog li ntawd Vajtswv tsis muaj hau kev yuav muab tau hom neeg zoo li no.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Hlub Tiag rau Vajtswv Ces Nyob Nyob Cia Li Tshwm Plaws Tuaj Xwb

442. Nyob rau txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv tib neeg, sab nraud ces nws tshwm muaj kev sib tshuam mus los ntawm tib neeg, li uas yog yug ntawm tib neeg tej kev npaj los sis los ntawm tib neeg txoj kev sib cuam tshuam. Tab sis nyob rau tom qab, txhua kauj ruam ntawm tes dej num, thiab txhua yam uas tshwm sim, yog ib lo lus twv los ntawm Ntxwgnyoog rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab cheem tsum tib neeg tuav lawv tej lus tim khawv khov kho rau Vajtswv. Muab thaum Yauj raug sim coj los ua piv txwv: Nyob rau tom qab, Ntxwgnyoog muaj ib qho lus twv nrog Vajtswv, thiab yam uas muaj tshwm sim rau Yauj yog tej kev ua ntawm tib neeg thiab kev sib cuam tshuam ntawm tib neeg. Nyob rau tom qab txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv nej yog Ntxwgnyoog lo lus twv nrog Vajtswv—nyob rau tom qab nws yog ib ntsug rog. Piv txwv li no, yog tias koj coj tsis ncaj rau koj cov kwv tij thiab cov muam, koj yuav muaj ib co lus uas koj xav hais—cov lus uas koj xav tias tej zaum tsis ua rau Vajtswv zoo siab—tab sis yog tias koj tsis hais cov lus ntawd, koj yuav tsis xeeb txob rau sab hauv, thiab nyob rau sij hawm no, ib ntsug rog yuav pib ua nyob rau hauv koj: “Kuv hais los sis tsis hais ne?” Nov yog ntsug rog. Yog li, txhua yam uas koj ntsib yeej muaj ib ntsug rog, thiab thaum muaj ib ntsug rog nyob rau hauv koj, ua tsaug rau koj txoj kev koom tes thiab kev txom nyem, Vajtswv ua hauj lwm rau hauv koj. Thaum kawg, koj muaj peev xwm muab qhov teeb meem tso rau ib sab hauv koj thiab txoj kev npau taws cia li tuag lawm. Qhov zoo li no yog qhov pauv ntawm koj txoj kev koom tes nrog Vajtswv. Txhua yam uas tib neeg ua yeej cheem tsum kom lawv them ib tug nqi hauv lawv tej dag zog. Yog tsis muaj txoj kev txom nyem, lawv yeej ua tsis tau kom Vajtswv txaus siab; lawv haj tseem twb txav tsis tau ze los ua kom Vajtswv txaus siab, thiab lawv tsuas lam hais tej niag lus qhuav qhuav xwb! Tej lus qhuav qhuav puas ua tau rau Vajtswv txaus siab? Thaum Vajtswv thiab Ntxwgnyoog ua rog rau sab yeeb ceeb, koj yuav ua kom Vajtswv txaus siab li cas, thiab koj yuav tuav koj tej lus tim khawv khov kho rau Nws li cas? Koj yuav tsum paub tias txhua yam uas tshwm sim rau koj yog ib qho kev sim siab loj thiab lub sij hawm uas Vajtswv xav tau koj hais lus tim khawv. Txawm tias lawv zoo li tsis tshua tseem ceeb luaj twg los ntawm sab nraud, los thaum tej no tshwm sim lawv qhia seb koj hlub Vajtswv los sis tsis hlub. Yog tias koj hlub, koj yuav muaj peev xwm tuav koj tej lus tim khawv khov kho rau Nws, thiab yog tias koj tsis muab txoj kev hlub rau Nws coj los xyaum, qhov no qhia tias koj tsis yog ib tug uas muab qhov tseeb coj los xyaum coj, tias koj tsis muaj qhov tseeb, thiab tsis muaj sia, tias koj yog ib co npluag nplej xwb! Txhua yam uas tshwm sim rau tib neeg tshwm sim rau thaum Vajtswv xav kom lawv tuav lawv tej lus tim khawv khov kho rau Nws. Txawm tias tsis muaj dab tsi loj tshwm sim rau koj tam sim no thiab koj tsis hais lus tim khawv loj los xij, txhua yam ntxaws ntxaws ntawm koj lub neej txhua hnub yeej yog ib qho lus tim khawv rau Vajtswv lawm. Yog tias koj yeej txoj kev hwm ntawm koj cov kwv tij thiab cov muam, koj cov neeg hauv tsev, thiab txhua tus puag ncig koj; yog tias, muaj ib hnub, cov tsis ntseeg tuaj, thiab qhuas txhua yam uas koj ua, thiab pom tias txhua yam uas Vajtswv ua mas zoo heev, ces koj hais tau lus tim khawv lawm. Txawm tias koj tsis muaj kev nkag siab thiab koj lub peev xwm tsis zoo los, los ntawm Vajtswv txoj kev kho kom zoo tiav log ntawm koj, koj muaj peev xwm ua tau rau Nws txaus siab thiab kub siab rau Nws lub siab nyiam, qhia lwm tus txog tes dej num loj uas Nws tau ua rau hauv tib neeg ntawm cov uas muaj lub peev xwm phem tshaj plaws. Thaum tib neeg los paub Vajtswv thiab rais los ua cov kov yeej rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag lawm, ua siab ncaj rau Vajtswv mus deb heev, ces tsis muaj leej twg muaj txha nqaj nqaum ntau npaum li pab tib neeg no, thiab qhov no yog qhov lus tim khawv uas loj tshaj plaws. Txawm tias koj tsis muaj peev xwm ua ntawm qhov ua tes dej num loj los, koj muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab. Lwm tus muab tsis tau lawv tej kev xav phem tso rau ib sab, tab sis koj muab tau; lwm tus hais tsis tau lus tim khawv rau Vajtswv rau hauv lawv tej kev paub, tab sis koj siv tau koj lub siab thiab tej koj ua los rov them rau Vajtswv txoj kev hlub thiab hais lus tim khawv muaj kuab rau Nws. Tsuas yog qhov no xwb thiaj suav li ib txoj kev tseem kev hlub Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag

443. Qhov koj muab qhov tseeb coj los xyaum coj ntau npaum li cas, koj muaj qhov tseeb ntau npaum li ntawd; qhov koj muab qhov tseeb coj los xyaum coj ntau npaum li cas, koj muaj Vajtswv txoj kev hlub ntau npaum li ntawd; thiab qhov koj muab qhov tseeb coj los xyaum coj ntau npaum li cas, Vajtswv foom koob tsav hmoov rau koj ntau npaum li ntawd. Yog tias koj yeej ib txwm xyaum li no, Vajtswv txoj kev hlub rau koj yuav maj mam ua rau koj pom, ib yam li Petus los paub Vajtswv: Petus hais tias Vajtswv tsis yog muaj tswv yim tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam xwb, tab sis, tshaj ntawd, Nws kuj tseem muaj tswv yim ua tes hauj lwm tiag rau hauv tib neeg thiab. Petus hais tias Nws tsis yog tsim nyog tau tib neeg txoj kev hlub vim qhov Nws tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam nkaus xwb, tab sis, tshaj ntawd, vim yog Nws lub peev xwm los tsim tib neeg, los cawm tib neeg, los kho tib neeg kom zoo tiav log, thiab los muab Nws txoj kev hlub tso rau tib neeg. Yog li, kuj ib yam thiab, Petus tau hais tias muaj ntau yam nyob hauv Nws uas tsim nyog tib neeg txoj kev hlub. Petus hais rau Yexus tias: “Puas yog qhov tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam ntawd tsuas yog tib qho laj thawj uas Koj tsim nyog tau tib neeg txoj kev hlub xwb? Muaj ntau yam nyob hauv Koj uas ntxim hlub tshaj. Koj ua thiab mus hauv lub neej tiag tiag, Koj tus Ntsujplig ua rau kuv ras sab hauv, Koj qhuab ntuas kuv, Koj cem kuv—tej no haj yam tsim nyog tib neeg txoj kev hlub.” Yog tias koj xav pom thiab paub Vajtswv txoj kev hlub, ces koj yuav tsum tshawb thiab nrhiav hauv lub neej tiag tiag thiab yuav tsum tuaj yeem muab koj cev nqaij daim tawv tso rau ib sab. Koj yuav tsum txiav txim siab khov kho rau qho no. Koj yuav tsum yog ib tug uas qhia tau tias leej twg muaj peev xwm ua tau rau Vajtswv zoo siab rau txhua yam, yam tsis tub nkeeg los sis ntshaw tej kev zoo siab xyiv fab ntawm cev nqaij daim tawv, tsis ua lub neej rau cev nqaij daim tawv tab sis ua lub neej rau Vajtswv. Tej zaum yuav muaj tej lub sij hawm thaum koj tsis ua rau Vajtswv zoo siab. Ntawd yog vim hais tias koj tsis to taub Vajtswv lub siab nyiam; nyob rau lwm zaus, txawm tias nws yuav siv dag zog ntau dua, los koj yuav tsum ua kom Nws zoo siab thiab yuav tsum tsis txhob ua kom cev nqaij daim tawv zoo siab. Thaum koj paub li qhov no, koj yuav los paub Vajtswv. Koj yuav pom tias Vajtswv muaj peev xwm tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam, tias Nws tau yug los ua cev nqaij daim tawv xwv tib neeg thiaj pom tau Nws kiag thiab koom tau nrog Nws kiag; koj yuav pom tias Nws muaj peev xwm mus kev ua ke nrog tib neeg, thiab Nws tus Ntsujplig muaj peev xwm kho tau tib neeg kom zoo tiav log hauv lub neej tiag tiag, cia lawv pom Nws txoj kev ntxim hlub thiab tau ntsib tau pom Nws txoj kev qhuab ntuas, Nws txoj kev rau txim, thiab Nws tej koob hmoov. Yog tias koj ib txwm tau ntsib tau pom li qhov no, nyob hauv lub neej tiag tiag koj yuav raug cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv mus, thiab yog tias muaj ib hnub koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv nres tsis zoo li qub lawm, koj yuav muaj peev xwm raug cem thiab yuav tu siab. Thaum koj muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, koj yeej yuav tsis xav tso Vajtswv tseg, thiab yog tias muaj ib hnub Vajtswv hais tias Nws yuav tso koj tseg, koj yuav ntshai, thiab yuav hais tias koj xum tuag zoo dua li uas raug Vajtswv muab tso tseg. Thaum koj muaj tej kev xav no, koj yuav pom tias koj tsis muaj peev xwm tso Vajtswv tseg, thiab nyob rau txoj kev no, koj yuav muaj ib lub hauv paus, thiab yuav xyiv fab hlo rau Vajtswv txoj kev hlub tiag tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis

444. Hnub no koj hlub Vajtswv ntau npaum li cas? Thiab koj paub txog txhua yam uas Vajtswv tau ua rau hauv koj lawm ntau npaum li cas? Tej no yog tej yam koj tsim nyog kawm paub. Thaum Vajtswv nqes los txog rau hauv ntiaj teb, txhua yam uas Nws tau ua nyob rau hauv tib neeg thiab Nws tso cai rau tib neeg pom yog kom tib neeg thiaj li yuav hlub Nws thiab paub Nws tseeb tiag tiag. Tias kom tib neeg muaj peev xwm txais kev tsim txom this rau Vajtswv thiab tau muaj peev xwm los deb txog theem no yog, nyob rau ib sab, vim ntawm Vajtswv txoj kev hlub, nyob rau lwm sab, vim ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim; ntau tshaj ntawd, nws vim yog kev txiav txim thiab tes hauj lwm ntawm kev rau txim uas Vajtswv tau ua rau tib neeg. Yog tias koj tsis muaj kev txiav txim, kev rau txim, thiab kev sim siab ntawm Vajtswv, thiab yog Vajtswv tsis ua rau nej txom nyem, ces, hais ncaj tias nej yuav tsis hlub Vajtswv tiag tiag. Vajtswv tes hauj lwm hauv tib neeg yim loj npaum li cas, qhov kev txom nyem ntawm tib neeg yim loj npaum li ntawd, yim pom txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv muaj nqes tseeb npaum li cas, tib neeg lub siab hlub Vajtswv tiag tiag yim muaj ntau npaum li ntawd. Koj kawm paub txog kev yuav hlub Vajtswv li cas tau li cas? Yog tsis muaj kev tsim txom thiab kev tsim kho kom zoo, kev sim siab uas mob—ntau tshaj ntawd, yog tias txhua yam Vajtswv muab rau tib neeg yog txoj hmoov hlub, kev hlub, thiab kev hlub tshua—koj puas yuav muaj cuab kav mus kom txog ib theem ntawm kev hlub Vajtswv tiag tiag? Nyob rau ib sab, thaum lub sij hawm Vajtswv txoj kev sim siab tib neeg los paub txog nws qhov tsis zoo thiab los pom tias nws tsis muaj nuj nqes dab tsi li, tsis ntxim nyiam thiab nyob qes heev, tias nws yeej tsis muaj dab tsi hlo li thiab tsis yog dab tsi hlo li; nyob rau lwm sab, thaum lub sij hawm ntawm Nws txoj kev sim siab Vajtswv tau tsim thaj chaw ib puag ncig tsis sib thooj rau tib neeg kom ua rau tib neeg muaj cuab kav tau txais kev paub txog txoj kev zoo ntxim hlub ntawm Vajtswv. Txawm txoj kev mob yuav loj npaum li cas, thiab qee zaum yuav dhau mus tsis tau—txog theem muaj kev tu siab heev—kev muaj kev paub txog tej no, tib neeg pom Vajtswv tes hauj lwm rau hauv nws tus kheej tias ntxim hlub npaum li cas, thiab tsuas yog lub hauv paus no xwb thiaj ua rau tib neeg muaj txoj kev hlub Vajtswv tiag tiag. Niaj hnub no tib neeg pom tias los ntawm txoj hmoov hlub, kev hlub thiab kev hlub tshua ntawm Vajtswv nkaus xwb, ces nws tsis muaj cuab kav paub txog nws tus kheej tiag tiag, thiab haj yam tsis muaj cuab kav paub txog qhov tseem ceeb ntawm tib neeg. Tsuas yog dhau los ntawm kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv, thaum lub sij hawm ntawm cov txheej txheem kev tsim kho kom zoo, tib neeg tuaj yeem paub txog nws qhov kev tsis zoo, thiab paub tias nws yeej tsis muaj ib yam dab tsi li. Vim yog li ntawd, tib neeg txoj kev hlub ntawm Vajtswv yog tsim los ntawm lub hauv paus kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub

445. Niaj hnub no, tib neeg feem ntau tsis muaj qhov kev paub ntawd. Lawv ntseeg tias kev txom nyem yog ib yam tsis muaj nuj nqes dab tsi, lawv raug tso rau ntawm lub ntiaj teb, lawv lub neej hauv cuab yim neej muaj teeb meem, lawv tsis tau txais kev hlub los ntawm Vajtswv, thiab lawv tsis muaj kev vam yav tom ntej. Kev txom nyem ntawm qee leej mus txog rau theem kawg, thiab lawv txoj kev xav tig mus rau kev tuag. Qhov no tsis yog kev hlub tiag rau Vajtswv; cov tib neeg zoo li no yog neeg tais caus, lawv tsis muaj siab ntsws, lawv yog neeg qaug zog thiab tsis muaj hwj chim dab tsis li! Vajtswv xav kom tib neeg hlub Nws, tab sis tib neeg yim hlub Nws ntau npaum li cas, tib neeg yim huab ntsib kev txom nyem ntau npaum li ntawd, thiab tib neeg yim hlub Nws ntau npaum li cas, tib neeg yuav ntsib kev sim siab ntau npaum li ntawd. Yog koj hlub Nws, ces txhua yam kev txom nyem yuav muaj los rau koj—thiab yog koj tsis hlub, ces tej zaum txhua yam yuav mus tau zoo rau koj thiab txhua yam yuav muaj kev thaj yeeb nyob puag ncig koj. Thaum koj hlub Vajtswv, koj yuav hnov tias muaj ntau yam ib ncig koj dhau mus tsis tau, thiab vim koj lub siab me heev koj yuav raug tsim kho kom zoo; ntau tshaj ntawd, koj yuav tsis muaj cuab kav ua rau Vajtswv txaus siab tau, thiab koj yuav ib txwm hnov tias Vajtswv lub siab nyiam mas nyob siab dhau heev lawm, tias nws yog nyob siab tshaj qhov tib neeg yuav ncav mus txog lawm. Vim tej no tag nrho koj yuav raug tsim kho kom zoo—vim yog muaj kev tsis zoo ntau heev nyob rau hauv koj, thiab ntau yam uas tsis muaj cuab kav ua tau zoo txaus raws li Vajtswv siab nyiam tau, koj yuav raug tsim kho kom zoo sab hauv tuaj. Tiam sis nej yuav tsum pom kom tseeb meej tias kev ua kom dawb huv tsuas yog ua tau tiav los ntawm kev lim tsim kho kom zoo xwb. Vim yog li ntawd, nyob rau lub sij hawm kawg nej yuav tsum ua tim khawv rau Vajtswv. Tsis hais nej txoj kev txom nyem yuav loj npaum li cas, koj tsim nyog taug kev mus kom txog thaum kawg, thiab kom kawg koj tus pa, koj yuav tsum ncaj ncees rau Vajtswv thiab ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua; tsuas yog qhov no xwb thiaj yog kev hlub Vajtswv tiag tiag, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj yog qhov kev ua tim khawv muaj zog thiab zoo kawg nkaus. Thaum koj raug sim siab los ntawm Ntxwgnyoog, koj yuav tsum hais tias: “Kuv lub siab yog Vajtswv li, thiab Vajtswv twb muab tau kuv lawm. Kuv tsis tuaj yeem ua rau koj txaus siab tau—Kuv yuav tsum fij txhua yam ua rau kom Vajtswv txaus siab.” Koj yim ua rau Vajtswv txaus siab ntau npaum li cas, ces Vajtswv yim foom hmoov ntau rau koj thiab yuav muaj kev hlub ruaj khov rau Vajtswv ntau npau li ntawd; kuj zoo ib yam li ntawd, koj yuav muaj kev ntseeg thiab kev ruaj siab, thiab yuav hnov tias tsis muaj dab tsi muaj nqis tshaj los sis tseem ceeb tshaj ib txoj sia ua neej nyob hlub Vajtswv. Nws tuaj yeem hais tau tias tib neeg muaj kev hlub rau Vajtswv tab sis tsis tu siab. Txawm tias muaj ntau zaus thaum koj cev nqaij daim tawv tau qaug zog thiab koj raug kev txom nyem los ntawm ntau yam teeb meem tiag, nyob rau cov sij hawm no koj yuav vam khom rau Vajtswv tiag tiag, thiab nyob hauv koj tus ntsuj plig koj yuav tau txais kev nplij siab, thiab koj yuav paub txog qhov tseeb, thiab koj muaj ib yam dab tsi vam khom txog. Ntawm txoj hau kev no, koj yuav muaj cuab kav kov yeej ntau yam ib puag ncig ntawm koj, yog li ntawd koj yuav tsis yws txog Vajtswv vim cov kev mob kev txom nyem uas koj tau ntsib dhau los lawm. Tab sis, koj yuav xav hu nkauj, seev cev, thiab thov Vajtswv, koom ua ke thiab sib tham, muab lo lus xav rau Vajtswv, thiab koj yuav hnov tias txhua tus tib neeg, xwm txheej, tej nyob ib ncig koj yog Vajtswv ua tus npaj tseg thiab zoo rau koj heev. Yog koj tsis hlub Vajtswv, yam uas koj ntsia pom yuav yog ib yam ntxim ntxub rau koj thiab yuav tsis muaj yam twg ua rau koj txaus siab hlo li; hauv koj tus ntsuj nplig yuav tsis muaj kev ywj pheej tab sis tsuas muaj kev poob nqes, koj lub siab tsuas muaj kev yws txog Vajtswv tas li, thiab koj yuav ib txwm hnov tias koj raug kev tsim txom ntau heev, thiab ntawd mas tsis ncaj ncees kiag li. Yog koj tsis tshawb nrhiav txhawm rau kev zoo siab, tsuas ua txhawm rau Vajtswv txoj kev txaus siab thiab tsis raug kev iab liam los ntawm Ntxwgnyoog, ces txoj kev tshawb nrhiav ntawd yuav ua rau koj muaj txoj kev hlub Vajtswv ruaj khov. Tib neeg muaj cuab kav ua txhua yam uas hais los ntawm Vajtswv, thiab txhua yam uas nws ua muaj cuab kav ua kom Vajtswv txaus siab—qhov no yog qhov txhais tau txog kev muaj txoj kev tseeb. Kev tshawb nrhiav kev txaus siab ntawm Vajtswv yog kev siv koj txoj kev hlub rau Vajtswv, muab Nws cov lus coj los xyaum ua raws; tsis hais nyob rau lub sij hawm twg—txawm tias lwm tus tsis muaj zog—nyob sab hauv koj tseem tsuav ib lub siab uas hlub Vajtswv, uas xav paub thiab nco ntsoov Vajtswv heev. Qhov no yog lub siab tseeb tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub

446. Nws yog thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv iab iab uas tib neeg tuaj yeem poob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias yam yooj yim heev, yog li koj yuav tsum hlub Vajtswv li cas thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv zoo li no? Koj yuav tsum rub tag nrho koj txoj kev xav, tso koj lub siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab muab koj lub sij hawm kawg los siv rau Nws. Txawm Vajtswv yuav lim koj kom dawb huv li cas los xij, koj yuav tsum muaj peev xwm muab qhov kev tseeb coj los xyaum ua kom txaus Vajtswv lub siab nyiam thiab koj yuav tsum coj txoj kev tseeb hauv koj tus kheej los nrhiav Vajtswv thiab nrhiav kev sib txuas lus. Thaum lub sij hawm zoo li no, koj yim huab nyob ntsiag to, ces koj yim huab tsis zoo thiab koj yim huab poob qab yooj yim. Thaum uas nws yog ib qho cheem tsum rau koj ua dej num pab koj lub luag hauj lwm, txawm hais tias koj yuav pab tsis tau zoo los xij, los koj ua li koj ua tau, thiab ua li ntawd yam tsis siv ib yam dab tsi ntau tshaj koj txoj kev hlub Vajtswv; txawm hais tias lwm tus yuav hais li cas los xij—txawm lawv yuav hais tias koj ua tau zoo heev, los sis koj ua tau phem heev—koj txoj kev ua yeej yog lawm, thiab koj tsis qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, rau qhov koj ua ncaj ncees rau Vajtswv. Thaum lwm tus nkag siab koj yuam kev, koj tuaj yeem thov Vajtswv thiab hais tias: “Au Vajtswv! Kuv tsis thov kom lwm tus ua siab ntev rau kuv los sis ua zoo rau kuv, los sis tsis kom lawv nkag siab los sis pom zoo rau kuv. Kuv tsuas thov kom kuv muaj peev xwm hlub taus Koj hauv kuv lub siab xwb, kom kuv muaj kev nyab xeeb hauv kuv lub siab, thiab kom kuv lub siab kaj. Kuv tsis thov kom lwm tus qhuas kuv, los sis hwm kuv rau lub sam xeeb; kuv tsuas yog xav ua kom Koj txaus siab los ntawm kuv lub siab xwb; kuv ua dej num txhua yam li kuv ua tau los pab kuv lub luag hauj lwm, thiab txawm tias kuv yog neeg ruam ruam, tsis muaj peev xwm thiab dig muag los, kuv paub tias Koj hlub kuv, thiab kuv zoo siab hlo tso txhua yam uas kuv muaj rau Koj.” Thaum uas koj thov Vajtswv li no lawm, koj txoj kev hlub Vajtswv yuav tshwm los, thiab koj lub siab yuav tau nyob kaj lug. Qhov no yog yam txhais tau tias yog kev hlub Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb

447. Tib neeg yuav tsum hlub Vajtswv li cas thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv? Los ntawm kev txiav txim siab los hlub Vajtswv los txais Nws txoj kev lim tib neeg kom dawb huv: Thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv koj yuav txom nyem siab heev, zoo ib yam li rab riam uas raug muab kiv rau hauv koj lub siab, tiam sis koj zoo siab hlo siv koj lub siab los ua kom Vajtswv txaus siab heev, uas yog hlub Nws, thiab koj yeej tsis zoo siab hlo los quav ntsej txog sab cev nqaij tawv li. Qhov no yog yam txhais tau tias muaj kev hlub Vajtswv. Mob koj siab, thiab koj txoj kev tsim txom tau mus txog qhov tseem ceeb, tiam sis koj tseem zoo siab hlo los cuag Vajtswv thiab thov, hais tias: “Au Vajtswv! Kuv tsis muaj peev xwm tawm tau ntawm Koj mus. Txawm hais tias muaj txoj kev tsaus ntuj nti nyob hauv kuv, kuv xav ua kom Koj txaus siab; Koj paub kuv lub siab, thiab kuv xav kom Koj nqis peev Koj txoj kev hlub rau hauv kuv ntxiv.” Qhov no yog kev xyaum ua thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv. Yog tias koj siv Vajtswv txoj kev hlub ua lub hauv paus, ces kev lim tib neeg kom dawb huv tuaj yeem coj koj txav los ze zog Vajtswv thiab ua rau koj tau nrog Vajtswv sib raug zoo. Vim tias koj ntseeg Vajtswv lawm, koj yuav tsum muab koj lub siab fij rau Vajtswv. Yog tias koj fij thiab muab koj lub siab tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag, ces thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv nws yuav tsis tuaj yeem ua rau koj tsis lees paub Vajtswv, los sis tawm ntawm Vajtswv mus. Ua li no koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiaj yuav los ze dua qub thiab zoo dua qub, thiab koj txoj kev sib txuas lus nrog Vajtswv thiaj yuav tsis tu ncua. Yog tias koj xyaum ua li no tas li, ces koj thiaj li yuav siv sij hawm ntau zog rau Vajtswv txoj kev kaj thiab sij hawm ntau zog rau Nws cov lus ua tus pab coj. Yuav muaj kev hloov pauv ntau yam hauv koj tus yam ntxwv, thiab koj yuav muaj txoj kev paub ib hnub dhau ib hnub zuj zus. Thaum txog hnub Vajtswv txoj kev sim siab los txog rau koj, koj tsis yog tias yuav muaj peev xwm sawv ntawm Vajtswv ib sab xwb, tiam sis yuav muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab. Thaum lub sij hawm ntawd, koj yuav zoo li Yauj, thiab zoo li Petus. Tau hais lus tim khawv rau Vajtswv koj yuav hlub Nws tiag, thiab yuav zoo siab hlo tso koj txoj sia rau Nws; koj yuav yog Vajtswv tus tim khawv, thiab tus uas Vajtswv hlub. Txoj kev hlub uas tau raug kev lim tib neeg kom dawb huv lawm muaj zog heev, tsis yog tias tsis muaj zog. Txawm hais tias lub sij hawm twg los sis Vajtswv yuav muab koj cob rau Nws txoj kev sim siab li cas los xij, koj yuav muaj peev xwm los muab koj tej kev txhawj xeeb txog tias koj yuav ciaj los sis yuav tuag, los zoo siab hlo tso txhua yam rau Vajtswv, thiab los zoo siab hlo tiv txhua yam rau Vajtswv—yog li ntawd koj txoj kev hlub yuav dawb huv thiab koj txoj kev ntseeg yuav tseeb. Tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav yog tus uas Vajtswv hlub tiag tiag, thiab tus uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb

448. Vajtswv qhuab ntuas thiab txiav txim rau tib neeg vim nws cheem tsum los ntawm Nws tes hauj lwm, thiab, tshaj qhov ntawd, vim yog tib neeg yuav tsum muaj li. Tib neeg yuav tsum raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas lawv thiaj li yuav muaj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv. Hnub no, nej yeej raug hais tau kom ntseeg lawm, tab sis thaum uas nej ua tsis tau ib nyuag qhov me me xwb, ces nej raug teeb meem kiag lawm; nej lub siab me dhau heev lawm, thiab nej tseem yuav raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau kom ntau zog thiab mas thiaj li yuav nrhiav tau qhov kev paub kom tob tshaj. Hnub no, nej muaj me ntsis kev hwm Vajtswv, thiab ntshai Vajtswv, thiab nej paub hais tias Nws yog tus Vajtswv tiag, tab sis nej tsis muaj ib txoj kev hlub loj rau Nws, nej haj yam tsis muaj ib txoj kev hlub dawb huv; nej txoj kev paub mas ntiav dhau heev lawm, thiab nej lub siab tseem loj tsis tau txaus. Thaum uas nej ntsib ib qho xwm txheej tiag, nej tseem tsis muaj cuab kav yuav ua tau tim khawv, nej qhov kev to taub uas nej xub npaj nej ntawd mas muaj tsawg dhau heev lawm, thiab nej tsis paub xyov yuav muab coj los xyaum ua tau li cas li. Neeg feem coob mas yog cov uas qeeb qeeb siab thiab nyob twj ywm xwb; lawv hlub Vajtswv yam zais ntshis hauv lawv nruab siab xwb, tab sis tsis muaj kev yuav muab coj los xyaum ua li, los sis lawv yeej tsis paub meej hais tias lawv tej hom phiaj yog dab tsi li. Cov uas raug tsim kho kom zoo tiav log lawm mas tsis yog yuav tsis muaj qhov kev ua neej neeg nkaus xwb, tab sis tseem muaj qhov tseeb uas tshaj qhov txoj kev xav yuav ntsuas tau lawm thiab, uas siab tshaj qhov phiaj ntsuas ntawm txoj kev xav lawm thiab; lawv tsis yog siv lawv txoj kev xav los them Vajtswv txoj kev hlub rov qab nkaus xwb, tab sis, tshaj qhov ntawd, lawv tau paub Vajtswv, thiab tau pom hais tias Vajtswv ntxim hlub, thiab tsim nyog rau tib neeg txoj kev hlub, thiab hais tias yeej muaj ntau yam nyob rau hauv Vajtswv rau lawv hlub; tib neeg yeej pab tsis tau tsuas yog hlub Nws xwb! Txoj kev hlub Vajtswv ntawm cov uas twb raug tsim kho kom zoo tiav log lawm mas yog muaj es kom lawv thiaj li ua tau raws li lawv tus kheej txoj kev ntshaw qhov zoo. Lawv qhov mas yog ib qho kev hlub uas nyob nyob cia li muaj tshwm plaws xwb, ib qho kev hlub uas tsis yuav kom them ib yam dab tsi rov qab li, thiab uas tsis yog ib qho kev sib pauv lag luam. Lawv hlub Vajtswv tsis yog vim muaj dab tsi tshaj lawv qhov kev paub txog Nws. Cov neeg zoo li ntawd yeej tsis quav ntsej hais tias Vajtswv yuav muab hmoov hlub pub rau lawv, thiab tsis muaj kev zoo siab rau ib yam dab tsi tshaj qhov ua tau zoo raws Vajtswv xwb. Lawv tsis khom nqi nrog Vajtswv, los sis lawv tsis siv lawv txoj kev xav los ntsuas lawv txoj kev hlub rau Vajtswv: “Koj tau muab rau kuv, yog li ntawd kuv hlub Koj rov qab; yog Koj tsis muab rau kuv, ces kuv tsis muaj dab tsi muab rov qab rau Koj li.” Cov uas raug tsim kho kom zoo tiav log lawm yeej ib txwm ntseeg hais tias: “Vajtswv yog tus Tswv Tsim, thiab Nws ua Nws tes hauj lwm rau peb. Ces thaum kuv muaj lub cib fim, tus yeeb yam, thiab qhov zoo tsim nyog raug tsim kho kom zoo tiav log no lawm, qhov kuv yuav nrhiav ces yog ua lub neej kom muaj qab hau, thiab kuv yuav tsum ua kom tau zoo raws Nws.”

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

449. Thaum nws tseem ua neej nyob, Petus tau ntsib kev lim tib neeg kom dawb huv ntau pua zaus thiab raug ntau yam kev txom nyem. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv no tau dhau los ua lub hauv paus ntawm nws txoj kev hlub Vajtswv uas loj tshaj plaws, thiab yog qhov kev paub uas tseem ceeb tshaj plaws hauv nws lub neej. Uas nws muaj peev xwm muaj txoj kev hlub Vajtswv uas loj tshaj plaws, hauv lub ntsiab tseem ceeb, yog vim nws tau txiav txim siab hlub Vajtswv; txawm li cas los xij, qhov tseem ceeb tshaj, nws yog vim muaj kev lim tib neeg kom dawb huv thiab tsim txom uas nws raug. Txoj kev tsim txom no tau dhau los ua nws txoj kev coj pab ntawm txoj kev hlub Vajtswv, thiab yog yam uas nws nco ntsoov tseg. Yog tias tib neeg tsis ntsib txoj kev mob ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv thaum hlub Vajtswv, ces lawv txoj kev hlub puv npo kev tsis dawb huv thiab lawv tus kheej txoj kev nyiam xwb; txoj kev hlub zoo li no puv npo Ntxwgnyoog lub tswv yim, thiab yeej tsis muaj peev xwm ua tau kom txaus Vajtswv lub siab nyiam. Qhov muaj txoj kev txiav txim siab los hlub Vajtswv tsis zoo ib yam li hlub Vajtswv tiag tiag. Txawm hais tias txhua yam uas lawv xav hauv lawv lub siab yog vim txoj kev hlub thiab kev ua kom txaus Vajtswv siab, thiab txawm tias lawv txoj kev xav zoo li kev mob siab rau Vajtswv tag nrho thiab tsis muaj tib neeg ib lub tswv yim hlo li, tab sis thaum lawv cov kev xav raug coj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, Nws yuav tsis qhuas los sis foom koob hmoov rau cov kev xav zoo li no. Txawm tias thaum tib neeg tau nkag siab txhua qhov tseeb—thaum lawv tau los paub txhua yam—qhov no tsis tuaj yeem hais tau tias yog tus cim ntawm kev hlub Vajtswv, tsis tuaj yeem hais tau tias cov tib neeg no hlub Vajtswv tiag tiag. Txawm hais tias muaj kev nkag siab txog ntau qhov tseeb yam tsis tau raug kev lim tib neeg kom dawb huv los, tib neeg tsis tuaj yeem muab cov kev tseeb no coj los xyaum ua; tsuas yog thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv xwb tib neeg thiaj tuaj yeem nkag siab txog lub ntsiab tseeb ntawm cov kev tseeb no, tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj li tuaj yeem txais yuav tau lub ntsiab tseeb hauv cov kev tseeb. Lub sij hawm ntawd, thaum lawv rov qab sim dua, lawv tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua kom zoo zoo, thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam; lub sij hawm ntawd, lawv lub tswv yim noob neej twb raug txiav mus lawm, lawv txoj kev coj tsis ncaj twb raug txo lawm, thiab lawv cov kev xav noob neej twb raug ploj zuj zus lawm; tsuas yog lub sij hawm ntawd xwb thiaj li yog lawv txoj kev xyaum qhia tau qhov tseeb ntawm txoj kev hlub Vajtswv. Qhov tshwm sim ntawm qhov tseeb ntawm txoj kev hlub Vajtswv tsis yog ua tiav los ntawm kev paub uas hais tawm los sis kev txaus siab hlo, thiab tsis yog nws tuaj yeem ua tiav los ntawm kev nkag siab qhov tseeb yam yooj yooj yim. Nws xav kom tib neeg them ib tug nqi, uas lawv tau ntsib kev iab kev khwv thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb lawv txoj kev hlub thiaj li yuav dawb huv thiab ua raws li Vajtswv lub siab.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb

450. Thaum ze nws txoj sia yuav kawg lawm, tom qab uas nws raug tsim kho kom zoo tiav log lawm, Petus hais tias, “Au Vajtswv! Yog hais tias kuv tseem yuav nyob tau ob peb xyoos ntxiv, kuv xav kom muaj ib txoj kev hlub uas dawb huv tshaj nov thiab tob tshaj nov rau Koj.” Thaum uas nws tab tom yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, nws thov Vajtswv nyob hauv nws lub siab hais tias, “Au Vajtswv! Koj lub sij hawm los txog tam sim no lawm; lub sij hawm uas Koj npaj rau kuv los txog lawm. Kuv yuav tsum raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Koj, kuv yuav tsum hais qhov lus tim khawv no rau Koj, thiab kuv cia siab hais tias kuv txoj kev hlub yuav ua tau raws li qhov Koj kom kuv ua, thiab es kom nws thiaj li yuav dawb huv zog. Hnub no, muaj peev xwm tuag rau Koj, thiab raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Koj, mas kaj siab kawg thiab ua rau kuv ruaj siab kawg, vim tsis muaj dab tsi yuav ua rau kuv txaus siab tshaj qhov uas muaj peev xwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Koj thiab ua tau zoo raws li Koj lub siab xav, thiab muaj peev xwm muab kuv tus kheej kiag rau Koj, muab kuv txoj sia cob fim kiag rau Koj. Au Vajtswv! Koj mas ntxim hlub kawg kiag! Yog Koj cia kuv muaj sia nyob, kuv tseem haj yam yuav hlub Koj. Yog hais tias kuv tseem muaj txoj sia nyob, kuv yuav hlub Koj. Kuv xav hlub Koj kom tob tshaj. Koj txiav txim rau kuv, thiab qhuab ntuas kuv, thiab sim kuv siab vim kuv tsis ncaj ncees, vim kuv tau muaj kev txhaum lawm. Thiab Koj tus moj yam uas ncaj ncees mas ua rau kuv pom tseeb zog tuaj. Qhov no yog ib qho koob hmoov rau kuv, vim kuv muaj peev xwm hlub tau Koj tob zog tuaj, thiab kuv txaus siab yuav hlub Koj li no txawm hais tias Koj tsis hlub kuv los xij. Kuv yeej txaus siab saib Koj tus moj yam ncaj ncees, vim qhov no ua rau kuv haj yam muaj cuab kav ua tau lub neej muaj qab hau tshaj. Kuv hnov zoo li tag nrho kuv txoj sia ces tam sim no yog qhov muaj nuj nqis tshaj, vim kuv raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau Koj, thiab nws yog ib qho muaj nuj nqis heev uas tau tuag rau Koj. Tab sis kuv tseem tsis hnov zoo li txaus siab thiab, vim kuv paub Koj tshawg dhau heev lawm, kuv paub hais tias kuv ua tsis tau kom Koj txoj kev cia siab puv npo, thiab them Koj rov qab tshawg dhau heev lawm. Nyob rau hauv kuv lub neej, kuv tsis muaj cuab kav yuav rov tau kuv qhov tag nrho rau Koj; kuv ntseem nyob deb ntawm qhov ntawd kawg nkaus. Thaum uas kuv saib rov qab rau lub sij hawm no, kuv hnov zoo li kuv tshuav Koj nqi, thiab kuv tsuas muaj lub sij hawm no los them tag nrho tej uas kuv ua yuam kev thiab tag nrho txoj kev hlub uas kuv tseem tsis tau them rov rau Koj.”

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

451. Tib neeg yuav tsum nrhiav kev ua lub neej kom muaj nuj nqis, thiab yuav tsum tsis txhob txaus siab rau tej xwm txheej tam sim no. Yuav ua lub neej kom zoo li Petus tus yam ntxwv, lawv yuav tsum muaj kev paub thiab kev ntsib kev pom li Petus. Tib neeg yuav tsum nrhiav tej yam uas siab dua thiab tob dua. Lawv yuav tsum nrhiav ib txog kev hlub uas tob tshaj thiab dawb huv tshaj rau Vajtswv, thiab ib lub neej uas muaj nqis thiab muaj qab hau. Qhov no xwb thiaj li yog lub neej; tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo ib yam li Petus. Koj yuav tsum tsom ntsoov rau qhov kev mob siab rau kev to taub txog sab zoo, thiab tsis txhob nyoo cia koj tus kheej poob qab rau tej qho kev tau zoo ib nyuag pliag rau lub sij hawm uas tsis quav ntsej txog qhov tseeb uas tob tshaj, ntxaws tshaj thiab muaj qab hau tshaj. Koj txoj kev hlub yuav tsum muaj qab hau, thiab koj yuav tsum nrhiav kev tso koj tus kheej tawm ntawm lub neej uas qias vuab tsuab, lub neej uas tsis kub tsis ntxhov txog dab tsi uas tsis txawv tej tsiaj li. Koj yuav tsum ua ib lub neej kom muaj qab hau, muaj nuj nqis, thiab koj yuav tsum tsis txhob dag koj tus kheej los sis muab koj tus kheej siv zoo li tej khoom ua si coj los ua si xwb. Vim txhua tus uas xav hlub Vajtswv ntawd, mas yeej tsis muaj qhov tseeb uas yuav nrhiav tsis tau li thiab tsis muaj kev ncaj ncees vim yog lawv sawv tsis tau khov kho li. Koj yuav ua koj lub neej li cas? Koj yuav hlub Vajtswv li cas, thiab siv txoj kev hlub no los ua kom tau zoo raws li Nws txoj kev ntshaw? Yeej tsis muaj ib yam dab tsi hauv koj lub neej uas yuav loj tshaj li. Tshaj txhua yam, mas koj yuav tsum muaj kev ntshaw qhov zoo thiab kev ua siab ntev, thiab yuav tsum tsis txhob zoo li cov niag uas tsis muaj txha nrab qaum, cov niag uas tsis khov kiag li. Koj yuav tsum kawm kom ntsib kom pom ib lub neej uas muaj nuj nqis thiab kom ntsib kom pom qhov tseeb uas muaj nuj nqis thiab tsis txhob cia koj tus kheej ua dog ua dig rau txoj kev ntawd. Tos nco xwb, koj lub neej twb yuav dhau ntawm koj mus lawm; tom qab ntawd, koj puas tseem yuav muaj dua ib lub cib fim hlub Vajtswv ntxiv lawm? Tib neeg puas tseem hlub tau Vajtswv tom qab lawv tuag lawm mas? Koj yuav tsum muaj txoj kev ntshaw qhov zoo thiab muaj kev txawj xav tib yam nkaus li Petus; koj lub neej mas yuav tsum muaj nuj nqis, thiab koj yuav tsum tsis txhob ua si nrog koj tus kheej. Ua ib tug tib neeg, thiab ua ib tug neeg uas caum nrhiav Vajtswv, koj yuav tsum muaj cuab kav ua twb zoo xav hais tias yuav ua lub neej li cas, koj yuav muab koj tus kheej cob fim rau Vajtswv li cas, koj yuav muaj ib txoj kev ntseeg Vajtswv kom muaj qab hau li cas, thiab koj yuav, vim koj hlub Vajtswv, hlub Nws rau ib txoj kev kom dawb huv tshaj, zoo nkauj tshaj, thiab zoo tshaj tau li cas.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

452. Yog tias tib neeg xav hlub Vajtswv, lawv yuav tsum saj Vajtswv txoj kev hlub thiab pom Vajtswv txoj kev ntxim hlub; tsuas yog thaum ntawd xwb thiaj yuav tsa tau ib lub siab uas hlub Vajtswv rau lawv, ib lub siab uas txhawb tib neeg kom muab lawv tus kheej rau Vajtswv yam ua siab ncaj ncees hlo. Vajtswv tsis ua kom tib neeg hlub Nws los ntawm tej lus thiab tej uas hais tawm los sis los ntawm lawv txoj kev xav, thiab Nws tsis yuam tib neeg kom hlub Nws. Qhov tseeb, Nws cia lawv hlub Nws tawm ntawm lawv tus kheej txoj kev txaus siab, thiab Nws cia lawv pom Nws txoj kev ntxim hlub hauv Nws tes hauj lwm thiab tej lus hais tawm, tom qab uas Vajtswv txoj kev hlub yug rau hauv lawv. Tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb tib neeg thiaj muaj peev xwm hais tau lus tim khawv tseeb rau Vajtswv. Tib neeg tsis hlub Vajtswv vim tias lawv raug lwm tus hais kom ua li ntawd, los sis nws tsis yog ib txoj kev xav ib vuag dua xwb. Lawv hlub Vajtswv vim tias lawv tau pom Nws txoj kev hlub, lawv tau pom tias muaj ntau yam ntawm Nws uas tsim nyog tib neeg txoj kev hlub, vim tias lawv tau pom Vajtswv txoj kev cawm dim, lub tswv yim, thiab tej kev ua uas phim hwj—thiab li ntawd, lawv thiaj qhuas Vajtswv thiab ntshaw Nws tiag, thiab muaj ib txoj kev hlub uas tsim dheev nyob hauv lawv tias lawv tsis muaj peev xwm ciaj tau yog tsis tau Vajtswv. Qhov laj thawj uas vim li cas cov uas hais lus tim khawv rau Vajtswv muaj peev xwm muab tau lus tim khawv uas zoo rau Nws ntawd yog vim hais tias lawv tej lus tim khawv yog nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm qhov paub thiab qhov ntshaw Vajtswv. Tej lus tim khawv zoo li no tsis muab raws ib txoj kev xav ib vuag dua, tab sis raws li lawv txoj kev paub Vajtswv thiab Nws tus moj yam. Vim hais tias lawv tau los paub Vajtswv, lawv xav tias lawv yuav tsum hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua kom tag nrho cov uas ntshaw Vajtswv los paub Vajtswv, thiab ceev faj txog ntawm Vajtswv txoj kev hlub thiab qhov Nws yog tiag. Zoo ib yam li tib neeg txoj kev hlub rau Vajtswv, lawv tej lus tim khawv mas nyob nyob cia li muaj tshwm plaws tuaj xwb; nws yog tseem thiab muaj qhov tseem ceeb tiag thiab muaj nuj nqis tiag. Nws tsis yog lam ua raws los sis tsis muaj dab tsi thiab tsis muaj qab hau dab tsi. Tib qho laj thawj uas tsuas yog cov uas hlub Vajtswv tiag xwb thiaj muaj nuj nqis tshaj thiab muaj qab hau tshaj hauv lawv lub neej, qhov laj thawj uas lawv tsuas ntseeg Vajtswv xwb, yog qhov cov tib neeg no muaj peev xwm ua lub neej nyob rau hauv Vajtswv txoj kev kaj thiab muaj peev xwm ua lub neej nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm thiab txoj kev cawm tib neeg. Nws yog vim hais tias lawv tsis ua neej nyob hauv txoj kev ntsaus, tab sis nyob hauv txoj kev kaj; lawv tsis ua lub neej nyob tsis muaj qab hau, tab sis lub neej uas tau koob hmoov los ntawm Vajtswv. Tsuas yog cov uas hlub Vajtswv xwb thiaj muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv, tsuas yog lawv xwb thiaj yog Vajtswv cov tim khawv, tsuas yog lawv xwb thiaj tau koob hmoov los ntawm Vajtswv, thiab tsuas yog lawv xwb thiaj muaj peev xwm txais tau Vajtswv tej lus cog tseg. Cov uas hlub Vajtswv yog cov nyob ti Vajtswv; lawv yog cov tib neeg uas Vajtswv hlub, thiab lawv zoo siab xyiv fab rau tej koob hmoov ua ke nrog Vajtswv tau. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj yuav nyob mus ib txhis, thiab tsuas yog lawv xwb thiaj yuav nyob rau hauv qab Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv mus ib txhis. Vajtswv yog rau tib neeg hlub, thiab Nws tsim nyog rau txhua tus tib neeg txoj kev hlub, tab sis tsis yog txhua tus tib neeg yuav muaj peev xwm hlub Vajtswv, thiab tsis yog txhua tus tib neeg hais tau lus tim khawv rau Vajtswv thiab tuav lub hwj chim nrog Vajtswv. Vim hais tias lawv muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab muab tag nrho lawv tej dag zog rau Vajtswv tes hauj lwm, cov uas hlub Vajtswv tiag mus tau txhua qhov hauv lub qab ntuj yam tsis muaj leej twg tuaj yeem xav tawm tsam lawv, thiab lawv tuav tau lub hwj chim rau hauv ntiaj teb thiab tswj tag nrho Vajtswv txhua tus tib neeg. Cov tib neeg no ua ke tuaj ntawm txhua qhov chaw hauv lub ntiaj teb no tuaj. Lawv hais lus sib txawv thiab muaj cev nqaij daim tawv sib txawv, tab sis qhov muaj lawv ces yog tib lub ntsiab xwb; lawv txhua tus muaj lub siab hlub Vajtswv, lawv muaj tib lo lus tim khawv, thiab lawv muaj tib txoj kev txiav txim siab, thiab tib txoj kev xav tau. Cov uas hlub Vajtswv yeej mus tau yam tso siab plhuav thoob lub ntiaj teb, thiab cov uas hais lus tim khawv rau Vajtswv yeej mus ncig tau thoob lub qab ntuj khwb. Vajtswv hlub cov tib neeg no, Vajtswv foom koob tsav hmoov rau lawv, thiab lawv yuav nyob hauv Nws txoj kev kaj mus ib txhis.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis

Qhov Dhau Los: I. Ntawm Qhov Xaiv Yus Txoj Kev nyob rau hauv Txoj Kev Ntseeg Tau Li Cas

Ntxiv Mus: K. Ntawm Qhov Muaj Kev Paub Vajtswv Tau Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No