K. Ntawm Qhov Muaj Kev Paub Vajtswv Tau Li Cas

453. Peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog tag nrho ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau kev cawm noob neej. Tib neeg yuav tsum paub Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv tus moj yam nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm kev cawm dim; yog tsis muaj qhov tseeb no, ces koj qhov kev paub txog Vajtswv yeej tsis muaj dab tsi li tsuas yog tej nyuag lus qhuav xwb, tsis muaj dab tsi tshaj tej niag lus yws daws dom ntawm rooj zaum xwb. Tej kev paub zoo li ntawd ces yeej ua tsis tau kom tib neeg ntseeg los sis kov tsis yeej tib neeg li; nws tsis yog raws qhov muaj tiag, thiab nws tsis yog qhov tseeb. Tej zaum mas nws kuj zoo li ntau heev thiab zoo mloog heev, tab sis yog nws tsis yog raws li Vajtswv tus moj yam xeeb txawm, ces Vajtswv yuav tsis tseg koj li. Tsis yog hais tias Nws yuav tsis qhuas koj qhov kev paub nkaus xwb, tab sis Nws tseem yuav rau txim rau koj rau qhov uas koj yog ib tug neeg txhaum uas tau thuam Nws lawm thiab. Tej lus txog kev paub Vajtswv mas tsis zoo lam tau lam hais. Txawm hais tias tej zaum koj yuav tsis yog lam dag thiab lam ntxias, thiab txawm hais tias koj cov lus mas ntse kawg kiag es koj muaj peev xwm cam kom qhov dub ua dawb thiab dawb ua dub los xij, los koj yeej tseem nyob tsis tob thaum hais txog txoj kev paub txog Vajtswv. Vajtswv tsis yog ib tug uas koj yuav cia li txiav txim rau tau sai sai los sis lam tau lam qhuas xwb, los sis lam tau lam saib tsis taus. Koj qhuas txhua leej thiab txhua tus, tab sis koj peem tsis tau los nrhiav cov lus kom yog los piav txog Vajtswv txoj hmoov hlub uas loj tshaj plaws—qhov no yog qhov uas txhua tus neeg swb los ras txog. Txawm hais tias yeej muaj coob tus neeg txawj lus uas muaj peev xwm piav tau txog Vajtswv, los qhov uas yog ntawm tej uas lawv piav ntawd mas tsuas yog ib feem pua ntawm qhov tseeb uas cov neeg uas yeej yog Vajtswv cov neeg ntawd hais xwb, cov neeg uas txawm hais tias muaj tej lus hais tsawg tsawg xwb, los yeej muaj kev ntsib kev pom ntau heev uas yuav rub los siv hais tau. Yog li ntawd mas nws yeej pom tau hais tias qhov kev paub txog Vajtswv mas nyob rau hauv qhov hais kom yog thiab qhov muaj tiag, thiab tsis yog nyob rau hauv qhov kev txawj siv tej lus los sis muaj lus hais ntau, thiab hais tias tib neeg qhov kev paub thiab qhov kev paub txog Vajtswv mas yeej tsis sib cuam tshuam dab tsi li. Qhov kev kawm ntawm kev paub Vajtswv mas yog ib qho uas siab tshaj txhua yam kev tshawb fawb kawm txuj ntawm noob neej. Nws yog ib qho kev kawm uas tsuas muaj ib co neeg tsawg kawg kiag uas nrhiav kev paub Vajtswv mas thiaj kawm tau nkaus xwb, thiab tsis yog tus neeg tshaj lij twg los yuav kawm tau tib si. Yog li ntawd, koj yuav tsum tsis txhob saib kev paub Vajtswv thiab kev caum nrhiav qhov tseeb zoo li tej yam uas ib tug me nyuam yaus los yeej lam cia li kawm tau li. Tej zaum mas koj yeej ua tau txhua yam zoo kawg nkaus nyob rau hauv koj tsev neeg lub neej, los sis hauv koj txoj kev khwv noj khwv haus, los sis nyob rau hauv koj txoj kev txwj nkawm lawm, tab sis thaum hais txog qhov tseeb thiab qhov kev kawm txog kev paub Vajtswv, koj tsis muaj dab tsi coj los rau koj tus kheej saib li thiab koj ua tsis tau dab tsi li. Muab qhov tseeb coj los xyaum ua, ces nws hais tau hais tias, nws nyuab heev rau koj, thiab kev paub Vajtswv mas haj yam yog ib qho teeb meem loj tshaj. Qhov no yog qhov nyuaj rau koj, thiab qhov no kuj yog qhov nyuab rau tag nrho noob neej sawv daws. Nyob rau ntawm cov uas twb yeej muaj ntau yam uas lawv ua tau tiav hlo nyob rau hauv qhov uas ua kom paub Vajtswv lawm, los yeej tseem yuav luag tsis muaj ib tug twg uas yuav ua tau raws li hom phiaj li. Tib neeg tsis paub hais tias kev paub Vajtswv yog txhais li cas tiag, los sis vim li cas nws ho yuav tsum tau paub Vajtswv, los sis ib tug neeg twg yuav tsum tau ua kom tau txij li cas mas thiaj li paub Vajtswv. Qhov no yog qhov uas noob neej yeej tsis to taub li, thiab nws yeej cia li yog qhov lus txhiaj txhais uas tib neeg ntsib—tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm teb tau lo lus nug no li, los sis tsis muaj leej twg yuav kam teb lo lus nug no li, vim hais tias, los txog niaj hnub no kiag, los tsis muaj leej twg nyob rau ntawm noob neej uas yuav kawm tau txog tes hauj lwm no kom tiav hlo li. Tej zaum, thaum qhov lus txhiaj txhais ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm ntawd raug muab coj los hais kom noob neej paub lawm, yuav muaj ib pab neeg tshaj lij sib txuas zws uas yuav paub Vajtswv. Muaj tseeb, Kuv vam hais tias yuav zoo li no, thiab, tshaj qhov ntawd, Kuv tab tom ua tes hauj lwm no, thiab vam hais tias yuav pom cov neeg tshaj lij li ntawd tshwm tuaj ntxiv rau yav sai sai tom ntej no. Lawv yuav yog cov uas hais lus tim khawv rau qhov tseeb txog peb theem ntawm tes hauj lwm, thiab, muaj tseeb, lawv kuj yuav yog cov uas xub hais lus tim khawv rau peb theem ntawm tes hauj lwm no. Tab sis tsis muaj ib yam uas yuav ntxov siab tshaj thiab khuv xim tshaj qhov uas cov neeg tshaj lij ntawd tsis tshwm tuaj rau hnub uas Vajtswv tes hauj lwm los txog ib qho kawg, los sis tsuas muaj ib los sis ob tug neeg zoo li ntawd uas tau txais kev tsim kho kom zoo tiav log los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg kiag xwb. Txawm li cas los xij, qhov no tsuas yog qhov phem tshaj plaws uas ntxim yuav tshwm sim tau xwb. Txawm yuav zoo li cas los xij, Kuv tseem vam hais tias cov uas yeej caum nrhiav tiag tiag yuav tau txais qhov koob hmoov no. Txij puag thaum chiv keeb los lawm, yeej tsis tau muaj ib teg hauj lwm zoo li no dua li; tej qhov kev ua li no yeej tsis tau tshwm sim muaj nyob rau hauv keeb kwm kev loj hlob ntawm tib neeg li. Yog koj muaj cuab kav rais los ua ib tug ntawm cov uas xub xub paub Vajtswv tiag tiag, qhov no tseem tsis yog lub meej mom siab tshaj plaws nyob rau hauv tej uas raug tsim tawm los thiab lod? Puas muaj ib tug twg uas raug tsim tawm los nyob rau ntawm noob neej uas yuav raug Vajtswv qhuas tshaj qhov no thiab? Tes hauj lwm zoo li no mas yuav ua kom tiav ces yeej tsis yoog yim li, tab sis thaum kawg yeej tseem yuav tau txais nqi dag nqi zog thiab. Tsis hais lawv yuav yog poj niam los sis txiv neej los sis yog haiv neeg twg li, tag nrho cov uas muaj peev xwm nrhiav tau qhov kev paub txog Vajtswv ces yeej yuav, nyob rau thaum kawg, tau txais Vajtswv lub meej moj loj tshaj plaws, thiab yuav yog tib co uas muaj Vajtswv lub hwj chim nkaus xwb. Qhov no ces yog tes hauj lwm hnub no, thiab nws kuj yog tes hauj lwm nyob rau yav tom ntej; nws yog tes hauj lwm kawg thiab siab tshaj plaws uas yuav ua tau tiav hlo nyob rau hauv tes hauj lwm 6,000 xyoo, thiab nws yog ib txoj kev ua hauj lwm uas nthuav tawm txog txhua hom tib neeg. Los ntawm tes hauj lwm uas ua kom tib neeg paub Vajtswv, tej luag hauj lwm uas sib txawv ntawm tib neeg raug muab nthuav tawm: Cov uas paub Vajtswv ces yeej tsim nyog tau txais Vajtswv tej koob hmoov thiab txais Nws tej lus cog tseg, hos cov uas tsis paub Vajtswv ces tsis tsim nyog tau txais Vajtswv tej koob hmoov thiab txais Nws tej lus cog tseg. Cov uas paub Vajtswv ces yog cov nyob ze ntawm Vajtswv, thiab cov tsis paub Vajtswv ces hu tsis tau ua cov nyob ze ntawm Vajtswv; cov nyob ze ntawm Vajtswv ces muaj cuab kav tau txais txhua qhov ntawm Vajtswv tej koob hmoov, tab sis cov uas tsis yog Nws cov nyob ze ces tsis muaj nuj nqis tsim nyog rau ib qho ntawm Nws tes hauj lwm li. Tsis hais yuav yog qhov kev txom nyem loj, kev lim tib neeg kom dawb huv, los sis kev txiav txim, tag nrho tej yam no ces yog ua rau kom thaum kawg ces cia tib neeg muab tau qhov kev paub txog Vajtswv xwb, thiab kom tib neeg thiaj li zwm tau rau Vajtswv. Qhov no yog qhov uas tshwm sim los uas thaum kawg yuav ua tau.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

454. Txhua yam uas Vajtswv muaj thiab yog, Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, Vajtswv tus moj yam—txhua yam raug muab qhia tawm rau hauv Nws tej lus rau noob neej lawm. Thaum lawv tau ntsib tau pom Vajtswv tej lus lawm, tib neeg yuav nyob rau tus txheej txheem ntawm qhov muab tej lus ntawd coj los xyaum coj komto taub txog lub hom phiaj hauv tej lus uas Vajtswv hais, thiab los to taub lub hauv paus cag thiab keeb kwm ntawm Vajtswv tej lus, thiab los to taub thiab nco txiaj ntsig rau yam uas npaj siab yuav ua tau zoo ntawm Vajtswv tej lus. Rau noob neej, tej no yog txhua yam uas tib neeg yuav tsum tau ntsib tau pom, to taub, thiab muaj kom thiaj muaj qhov tseeb thiab lub neej, to taub Vajtswv tej kev xav tau, rais los hloov hauv lawv tus moj yam, thiab rais los muaj peeb xwm mloog lus rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj. Nyob rau tib lub sij hawm no uas tib neeg saj, to taub, thiab muaj tej no lawm, lawv yuav maj mam muab tau ib txoj kev to taub txog Vajtswv, thiab nyob rau lub sij hawm no nws kuj yuav muab tau ntau theem sib txawv ntawm txoj kev paub txog Nws. Txoj kev to taub thiab kev paub no tsis yog tawm los ntawm tej uas tib neeg tau xav txog los sis tswj tau, tab sis yog los ntawm qhov lawv nco txiaj tsig, tau ntsib tau pom, tau hnov, thiab paub tseeb rau hauv lawv tus kheej. Tsuas yog tom qab qhov nco txiaj ntsig, qhov saj, qhov xav, thiab qhov paub tseeb tej no lawm xwb tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv thiaj muaj txaus; tsuas yog txoj kev paub uas tib neeg muaj rau lub sij hawm no xwb thiaj tseeb, tiag, thiab yog, thiab tus txheej txheem no—ntawm qhov muaj txoj tseem kev to taub thiab kev paub zoo txog Vajtswv los ntawm qhov nco txiaj ntsig, qhov saj, qhov xav, thiab qhov paub tseeb Nws tej lus—tsis tshaj li txoj kev sib koom tseeb ntawm tib neeg thiab Vajtswv. Nyob rau hauv hom kev sib koom no, tib neeg los to taub thiab nkag siab meej txog Vajtswv tej kev xav tau, los to taub thiab paub yam uas Vajtswv muaj thiab yog, los to taub thiab paub txog Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, maj mam los to taub thiab paub Vajtswv tus moj yam, los txog rau ntawm qhov tseeb tiag uas hais txog, thiab lo lus txhais yog ntawm, qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev tswj fwm txhua yam uas tsim los, thiab tau ib txoj kev siab ntev thev thiab kev paub txog Vajtswv lub koob meej thiab txoj dej num. Nyob rau hauv hom kev sib koom no, tib neeg hloov, ib kauj ruam zuj zus, nws tej tswv yim ntsig txog Vajtswv, tsis xav txog Nws tawm hauv tej huab cua los, los sis tuav khov rau lawv tus kheej tej kev ua xyem xyav tsis tshua ntseeg Nws, los sis kev to taub yuam kev txog Nws, los sis kev cem thuam Nws, los sis kev pov txoj kev txiav txim rau Nws, los sis kev ua xyem xyav tsis ntseeg Nws. Yog li, tib neeg yuav muaj kev sib cav nrog Vajtswv tsawg zog, nws yuav muaj kev cov nyom nrog Vajtswv tsawg zog, thiab yuav muaj tej caij nyoog uas tib neeg ntxeev siab tawm tsam Vajtswv tsawg zog. Qhov txawv, tib neeg txoj kev cuab pob ntseg rau thiab mloog Vajtswv lus yuav loj hlob zoo dua, thiab lawv txoj kev hwm Vajtswv yuav rais los ua qhov tseeb dua thiab paub zoo dua. Nyob rau hauv kev sib koom zoo li no, tib neeg tsis yog tsuas yuav tau lub ntsiab ntawm qhov tseeb thiab kev cai raus dej ntawm lub neej xwb, tab sis nyob rau tib lub sij hawm no nws kuj yuav tau txoj kev paub tseeb txog Vajtswv thiab. Nyob rau hauv txoj kev sib koom zoo li no, tib neeg tsis yog yuav raug hloov hauv nws tus moj yam thiab tau txais kev cawm dim xwb, tab sis nyob rau tib lub sij hawm no nws kuj yuav muaj txoj kev hwm thiab kev pe hawm ntawm ib tug neeg uas raug tsim los rau Vajtswv. Qhov muaj hom kev sib koom zoo li no, tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis yog li ib nplooj ntawv uas tsis muaj dab tsi sau rau hauv, los sis ib lo lus cog tseg uas lam hais kom zoo mloog xwb, los sis ib txoj kev caum thiab kev teev hawm li tej mlom yam qi muag nti ntxiv lawm; tsuas yog nrog hom kev sib koom zoo li no xwb tib neeg lub neej thiaj yuav loj hlob mus rau qhov paub tab ib hnub zuj zus, thiab tsuas yog tam sim no xwb nws tus moj yam thiaj yuav maj mam hloov, thiab nws txoj kev ntseeg Vajtswv yuav, ib kauj ruam zuj zus, dhau ntawm qhov pom tsis meej thiab txoj kev ntseeg uas paub tsis tseeb mus rau txoj tseem kev mloog lus thiab kev saib xyuas tiag, mus rau txoj kev hwm tiag, thiab tib neeg kuj yuav, hauv tus txheej txheem caum raws Vajtswv, maj mam loj hlob los ntawm qhov nyob twj ywm mus rau qhov uas sawv ua fab fo, los ntawm yam tsis zoo mus rau yam zoo; tsuas yog nrog hom kev sib koom zoo li no xwb tib neeg thiaj los txog rau qhov to taub thiab nkag siab tseeb txog Vajtswv, paub Vajtswv tseeb tiag.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

455. Txoj kev paub ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai, Vajtswv lub hwj chim, Vajtswv tus kheej lub cev yeeb yam, thiab Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb yeej tsis muaj peev xwm paub tau los ntawm kev siv koj txoj kev xav hauv nruab siab li. Vim koj tsis muaj peev xwm siv txoj kev xav hauv nruab siab los paub Vajtswv txoj kev muaj cai, ces koj yuav muaj kev paub tseeb ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai tau li cas? Yuav ua tau li qhov no ces yog los ntawm kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus, los ntawm kev sib qhia, thiab los ntawm kev pom kev ntsib Vajtswv cov lus xwb. Yog li, koj yuav maj mam muaj kev pom kev ntsib thiab kev paub qhov tseeb ib qho zuj zus rau ntawm Vajtswv txoj kev muaj cai thiab koj yuav maj mam muab tau kev to taub thiab muaj kev paub ntau ntxiv ntawm nws. Qhov no tsuas yog tib txoj hau kev nkaus xwb thiaj li yuav los paub tau Vajtswv txoj kev muaj cai; yeej tsis muaj txiav kev kom luv li. Kev hais kom nej txhob xav hauv lub hlwb tsis zoo ib yam li kev ua kom nej zaum tos twj ywm rau kev rhuav pov tseg, los sis kev cheem kom nej txhob ua ib yam dab tsi. Txhob siv koj lub hlwb xav thiab xav hauv nruab siab txhais tias txhob siv laj thawj los tshab txhais, txhob siv kev paub los tshuaj xyuas, txhob siv keeb txuj los ua lub hauv paus, tiam sis hloov los siv kev qhuas, kev lees, thiab kev yoog raws tus Vajtswv uas koj ntseeg tias muaj txoj kev muaj cai, lees tias Nws tuav lub hwj chim kav rau koj txoj hmoo, thiab tias Nws lub hwj chim ua pov thawj rau Nws tas li tias yog Vajtswv Tus Kheej tseeb tiag, los ntawm Vajtswv cov lus, los ntawm qhov tseeb, los ntawm txhua yam uas koj ntsib huv txoj kev ua neej. Qhov no tsuas yog tib txoj hau kev nkaus xwb tias txhua leej thiaj muaj peev xwm muab tau kev to taub ntawm Vajtswv. Ib txhia hais tias lawv xav nrhiav ib txoj kev yooj yim ntawm kev muab kom tau lub hom phiaj no, tiam sis nej puas tuaj yeem xav tau txoj kev zoo li ntawd? Kuv qhia rau koj tias, tsis tas xav txog: Yeej tsis muaj lwm txoj hau kev li lawm! Tsuas muaj tib txoj hau kev no nkaus xwb thiaj li yog txoj hau kev ua tau tiag thiab paub tseeb tiag thiab txeeb xyuas tau qhov tseeb txog yam uas Vajtswv muaj thiab yog los ntawm txhua txhua lo lus uas Nws nthuav tawm thiab txhua yam uas Nws ua. Qhov no tsuas yog tib txoj hau kev txhawm rau kom paub Vajtswv nkaus xwb. Vim yam uas Vajtswv muaj thiab yog, thiab txhua yam ntawm Vajtswv yeej tsis khoob lug thiab qhuav qhawv li, tiam sis yog muaj tiag tiag li.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb I

456. Vajtswv ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas kom tib neeg thiaj li tau txais kev paub txog Nws, thiab ua lus tim khawv rau Nws. Yog tsis muaj Nws txoj kev txiav txim txog tib neeg tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj, tib neeg tsis tuaj yeem paub Nws tus moj yam kev ncaj ncees, uas ua rau tsis muaj kev txhaum, thiab tib neeg yuav tsis muaj peev xwm tig nws txoj kev paub qub txog Vajtswv mus rau qhov tshiab. Rau txiaj ntsig ntawm Nws tej lus tim khawv, thiab rau Nws kev cawm, Nws ua rau tib neeg paub Nws tus kheej tag nrho, yog li ua rau kom tib neeg, los ntawm Nws txoj kev tshwm sim hauv cov pej xeem, ua tiav txoj kev paub ntawm Vajtswv, kom hloov pauv hauv nws tus yam ntxwv, thiab ua lus tim khawv zoo rau Vajtswv. Txoj kev hloov pauv ntawm tib neeg tus yam ntxwv raug ua tiav los ntawm ntau yam hauj lwm ntawm Vajtswv; yog tsis muaj kev hloov pauv ntawm nws tus yam ntxwv li ntawd, tib neeg yuav tsis tuaj yeem ua lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv lub siab. Qhov kev hloov pauv ntawm tib neeg tus yam ntxwv ua pov thawj qhia tias tib neeg tau tso nws tus kheej dim ntawm txoj kev ua qhev rau Ntxwgnyoog thiab los ntawm txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab tau dhau los ua tus qauv thiab tus qauv piv txwv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm, ib tug tim khawv ntawm Vajtswv, thiab yog ib tug uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Niaj hnub no, Vajtswv uas yug los ua neeg los ua Nws txoj hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab Nws xav kom tib neeg ua tiav txoj kev paub txog Nws, mloog nws lus, ua lus tim khawv rau Nws, kom paub txog Nws txoj kev xyaum ua thiab ib txwm ua hauj lwm, los mloog tag nrho Nws cov lus thiab tes hauj lwm uas tsis ua raws li tib neeg tej kev xav phem, thiab los ua lus tim khawv rau txhua txoj hauj lwm Nws ua los cawm tib neeg, ib yam nkaus li txhua tes dej num uas Nws tau ua kom kov yeej tib neeg. Cov uas ua lus tim khawv rau Vajtswv yuav tsum muaj kev paub txog Vajtswv; tsuas yog hom lus tim khawv zoo no xwb thiaj li yog thiab muaj tseeb, thiab tsuas yog cov lus tim khawv zoo no xwb thiaj tuaj yeem ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag. Vajtswv siv cov neeg uas tau los paub Nws los ntawm Nws li kev txiav txim thiab kev rau txim, saib xyuas thiab txiav, los ua lus tim khawv rau Nws. Nws siv cov uas tau raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog kom ua lus tim khawv rau Nws, thiab Nws kuj siv cov uas hloov tus yam ntxwv, thiab cov uas muaj tej no tau txais Nws cov koob hmoov, los ua lus tim khawv rau Nws. Nws tsis xav tau kom tib neeg los hais lus qhuas Nws ntawm ncauj, thiab Nws xav tau lus qhuas thiab ua lus tim khawv los ntawm Ntxwgnyoog, uas tsis tau txais kev cawm dim los ntawm Nws. Tsuas yog cov uas paub Vajtswv thiaj tsim nyog ua lus tim khawv rau Nws xwb, thiab tsuas yog cov uas tau hloov lawv tus yam ntxwv thiaj tsim nyog ua lus tim khawv rau Nws. Vajtswv yuav tsis cia tib neeg txhob txwm tsim kev txaj muag rau Nws lub npe.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tim Khawv rau Vajtswv Tau

457. Qhov los paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb ntawd tsis yog ib yam tsis tseem ceeb. Koj yuav tsum to taub Nws tus moj yam. Nyob rau txoj kev no, koj yuav, maj mam thiab tsis nco paub li, los paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Thaum koj tau nkag mus rau hauv txoj kev paub no lawm, koj yuav pom tias koj tus kheej nkag mus rau ib theem uas siab dua thiab zoo nkauj dua. Nyob rau thaum kawg, koj yuav txaj muag rau koj tus ntsuj uas nraim nkaus, thiab, phem tshaj ntawd, yuav xav tias tsis muaj ib qho chaw nraim koj txoj kev txaj muag li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, koj tus cwj pwm uas ua rau Vajtswv tus moj yam chim ntawd yuav muaj tsawg thiab tsawg zuj zus, koj lub siab yuav txav ze zuj zus thiab ze zuj zus mus rau Vajtswv lub, thiab ib txoj kev hlub rau Nws yuav maj mam loj hlob hauv koj lub siab. Qhov no yog ib lub cim ntawm tib neeg txoj kev nkag mus rau theem uas zoo nkauj. Tab sis tsis tau txog, nej tsis tau tau txais qhov no. Thaum nej txhua tus maj nroos mus rau nej txoj hau kev, leej twg thiaj muaj kev ntshaw los mus paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb? Yog tias qhov no muaj mus ntxiv, nej yuav ua txhaum tawm tsam tej cai uas tswj fwm yam tsis paub txog li, rau qhov nej to taub me me ntawm Vajtswv tus moj yam xwb. Yog li tsis yog yam nej ua tam sim no es pua ib lub hauv paus rau nej tej kev txhaum tawm tsam Vajtswv tus moj yam los? Qhov Kuv hais kom nej to taub Vajtswv tus moj yam ntawd mas yeej tsis txawv ntawm Kuv tes hauj lwm li. Rau qhov yog hais tias nej ua txhaum tawm tsam tej cai uas tswj fwm tas li, leej twg hauv nej cov ko yuav khiav dim txoj kev rau txim? Yuav tsis yog tias tom qab ntawd tag nrho Kuv tes hauj lwm siv tsis tau los? Yog li ntawd, Kuv tseem hais tias, ntxiv rau qhov kev tshuaj xyuas nej tus kheej tus cwj pwm, nej yuav tsum ceev faj rau tej kauj ruam uas nej rhais. Qhov no yog qhov siab dua uas Kuv hais kom nej ua, thiab Kuv cia siab tias nej txhua tus yuav muab nws ua twb zoo xav thiab muab nws ua nej qhov tseem ceeb tshaj plaws. Yog muaj ib hnub los txog rau thaum tej uas nej ua ntawd ua rau Kuv npau taws npes vog, ces tej teeb meem ntawd yuav yog nej li xwb uas coj mus xav, thiab yuav tsis muaj leej twg los ris txoj kev rau txim sawv nej chaw.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nws Yog Tseem Ceeb Heev los To Taub Vajtswv Tus Moj Yam

458. Kev paub Vajtswv txhais tau li cas? Nws txhais tias muaj cuab kav nkag siab txog Nws txoj kev xyiv fab, kev chim siab, kev tu siab, thiab kev zoo siab; qhov no yog kev paub Vajtswv tus moj yam—qhov yuav tsum paub Vajtswv tiiag tiag yog dab tsi. Koj hais tias koj tau pom dua Nws lawm, tiam sis koj tsis to taub Nws txoj kev xyiv fab, kev chim siab, kev tu siab, thiab kev zoo siab thiab koj tsis to taub Nws tus moj yam. Koj kuj tsis to taub Nws txoj kev ncaj ncees los sis kev hlub tshua, los sis koj tsis paub yam Nws nyiam los sis yam Nws tsis nyiam kiag li. Qhov no tsis yog txoj kev paub Vajtswv. Yog li ntawd, qee leej tuaj yeem caum raws Vajtswv tiam sis tsis cheem tsum tias muaj cuab kav ntseeg Nws tiag; nov yog qhov tsis sib thooj. Yog tias koj paub Vajtswv, to taub Nws, thiab muaj cuab kav nkag siab qee yam ntawm Nws txoj kev xav, ces koj tuaj yeem ntseeg Nws tiag, zwm rau Nws tiag, hlub Nws tiag, thiab pe hawm Nws tiag. Yog tias koj tsis to taub tej no, ces koj tsuas yog ib tug caum raws uas khiav mus ua ke thiab mus raws feem coob xwb. Ntawd tsis tuaj yeem raug hu ua kev zwm tiag los sis kev pe hawm tiag. Kev pe hawm tiag muaj los li cas? Yam tsis muaj kev zam, txhua tus uas paub Vajtswv tiag yeej pe hawm thiab hwm Nws thaum twg los xij uas lawv pom Nws; lawv txhua tus raug yuam los txhos caug thiab pe hawm Nws. Tam sim no, thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg tseem ua dej num, tib neeg yim muaj kev to taub txog Nws tus moj yam thiab txog yam uas Nws muaj thiab yam yog Nws ntau, ces lawv yim huab yuav khaws tej no ntau zuj zus thiab lawv yuav hwm Nws ntau zuj zus. Feem ntau, tib neeg yim muaj kev to taub tsawg npaum li cas, ces lawv yim huab tsis quav ntsej npaum li ntawd, thiab lawv thiaj saib Vajtswv zoo tam li tib neeg xwb. Yog tias tib neeg paub thiab pom Vajtswv tiag, ces lawv yuav tshee nyos ntshai heev. “Nws tus uas los tom qab kuv muaj hwj chim loj dua kuv, kuv tsis tsim nyog ris Nws nkawm khau”—vim li cas Yauhas thiaj hais li no? Txawm nyob tob tob rau hauv nws tsis muaj ib qho kev to taub zoo li los, nws paub tias Vajtswv mas phim hwj tshaj. Niaj hnub nim no muaj pes tsawg leej thiaj muaj cuab kav hwm Vajtswv? Yog tias lawv tsis paub Nws tus moj yam, ces lawv yuav ua cas tuaj yeem hwm tau Vajtswv? Tib neeg twb tsis paub Khetos lub ntsiab tseeb los sis to taub Vajtswv tus moj yam, mas lawv haj yam yuav muaj cuab kav tsawg tshaj los pe hawm Vajtswv tiag. Yog lawv tsuas pom qhov kev tshwm sim dog dig thiab ib txwm nyob sab nraud ntawm Khetos xwb, tiam sis tsis paub Nws lub ntsiab tseeb, ces nws yeej yooj yim rau lawv saib Khetos zoo tam li ib tug neeg dog dig xwb. Yuav ua rau lawv muaj ib tug yeeb yam tsis hwm rau Nws thiab tuaj yeem dag ntxias Nws, tawm tsam Nws, tsis mloog Nws lus, thiab muab kev txiav txim rau Nws. Lawv tuaj yeem qhuas tias yus tus kheej coj ncaj thiab tsis coj li Nws cov lus tiag tiag; lawv tuaj yeem rhawv muaj tej kev xav phem, kev rau txim, thiab kev thuam tawm tsam Vajtswv. Txhawm rau kev daws qhov tej teeb meem no, yus yuav tsum paub Khetos lub ntsiab tseeb thiab lub hwj chim qaum ntuj. Nov yog yam tseem ceeb ntawm kev paub Vajtswv; nws yog yam uas txhua tus ntseeg tus Vajtswv uas muaj tiag yuav tsum to taub thiab ua kom tiav.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

459. Qhov los ntseeg Vajtswv thiab paub Vajtswv ntawd yog raug tsa los ntawm Ntuj Ceeb Tsheej thiab raug lees paub los ntawm lub tiaj teb, thiab niaj hnub no—lub caij nyoog uas Vajtswv yug los ua neeg tab tom ua Nws tes hauj lwm hauv tus neeg—yog lub sij hawm zoo tshwj xeeb tshaj plaws rau los paub txog Vajtswv. Qhov ua haum Vajtswv siab yog ib yam ua tau tiav los ntawm kev tsim nyob rau lub hauv paus ntawm kev nkag siab Vajtswv lub siab nyiam, thiab yuav kom nkag siab Vajtswv lub siab nyiam, nws yog qhov tsim nyog yuav tsum muaj qee qhov kev paub txog Vajtswv. Qhov kev paub txog Vajtswv no yog lub zeem muag uas ib tug neeg ntseeg Vajtswv yuav tsum muaj; nws yog lub hauv paus ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv. Thaum tsis muaj qhov kev paub no lawm, tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv yuav nyob hauv ib tug yam ntxwv uas tsis meej tseeb, nyob hauv nruab nrab ntawm txoj kev xav uas tsis muaj dab tsi. Txawm hais tias nws yog kev meej tseeb ntawm cov tib neeg zoo li no ntseeg Vajtswv los, lawv yuav tsis tau txais ib yam dab tsi li. Txhua tus neeg uas tsis tau txais dab tsi hauv cov kev yoog raws no yog cov uas yuav raug tshem tawm—lawv txhua tus yog cov neeg uas xav tau luag li dawb xwb. … Yog tias tib neeg tsis muaj peev xwm txais tau cov zeem muag no, ces nws yuav tsis tuaj yeem txais tau txoj hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv, thiab yog tias tib neeg tsis tuaj yeem ua raws li Vajtswv txoj hauj lwm tshiab, ces tib neeg yuav tsis tuaj yeem nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab yog li nws txoj kev paub txog Vajtswv yuav tsis muaj ib yam dab tsi li. Ua ntej tib neeg yuav nqa Vajtswv txoj lus, nws yuav tsum paub Vajtswv txoj lus; ntawd yog, nws yuav tsum nkag siab Vajtswv lub siab nyiam. Tsuas yog txoj hau kev no xwb thiaj li tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv txoj lus kom raug thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam xwb. Nov yog ib yam uas txhua tus neeg nrhiav qhov tseeb yuav tsum muaj, thiab nws kuj yog tus txheej txheem uas txhua tus uas sim kom paub txog Vajtswv yuav tsum ua. Tus txheej txheem ntawm kev los paub txoj lus ntawm Vajtswv yog tus txheej txheem ntawm kev los paub txog Vajtswv thiab Vajtswv tes hauj lwm. Yog li ntawd, kev paub txog cov zeem muag tsis yog hais txog kev paub txog ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg xwb, tab sis kuj suav nrog qhov paub txog txoj lus thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv thiab. Los ntawm Vajtswv txoj lus tib neeg los to taub Vajtswv lub siab nyiam, thiab los ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawv thiaj li los paub Vajtswv tus yam ntxwv thiab Vajtswv yog dab tsi. Kev ntseeg Vajtswv yog thawj kauj ruam rau los paub txog Vajtswv. Tus txheej txheem ntawm kev nce qib los ntawm qhov kev pib ntseeg Vajtswv no yog qhov kev ntseeg siab tshaj plaws rau Nws yog tus txheej txheem ntawm kev los paub txog Vajtswv, tus txheej txheem ntawm kev tau paub txog Vajtswv tes hauj lwm. Yog tias koj tsuas ntseeg Vajtswv rau tus txiaj ntsig ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv xwb, thiab tsis yog rau qhov ua kom los paub txog Nws, ces tsis muaj qhov tseeb rau ntawm koj txoj kev ntseeg, thiab koj txoj kev ntseeg tsis tuaj yeem dawb huv tau—ntawm qhov no tsis muaj qhov ua xyem xyav. Yog tias, thaum tus txheej txheem uas tib neeg tau paub txog Vajtswv tes hauj lwm, nws maj mam los paub txog Vajtswv, ces nws tus yam ntxwv yuav maj mam hloov, thiab nws txoj kev ntseeg yuav hloov zuj zus mus muaj tseeb. Nyob rau hauv txoj kev no, thaum tib neeg ua tiav hauv kev ntseeg nyob rau hauv nws txoj kev ntseeg Vajtswv lawm, nws yuav tau txais Vajtswv. Qhov kev muaj qab hau uas yog vim li cas Vajtswv thiaj li siv sij hawm ntev ua luaj los yug ua neeg zeeg ob los ua Nws tes hauj lwm hauv tib neeg yog kom tib neeg thiaj li muaj peev xwm los paub Nws thiab los pom Nws. Kev paub txog Vajtswv[a] yog qhov kev tshwm sim kawg ntawm kev ua tiav hauv Vajtswv txoj hauj lwm; nws yog qhov kev xav tau kawg uas Vajtswv ua rau tib neeg. Qhov kev muaj qab hau uas yog vim li cas Nws ua li no yog rau qhov txiaj ntsig ntawm Nws zaj lus tim khawv kawg; Nws ua tes hauj lwm no kom tib neeg tig los cuag Nws thaum kawg thiab tag nrho. Tib neeg tsuas los hlub tau Vajtswv los ntawm kev paub txog Vajtswv xwb, thiab kom los hlub Vajtswv nws yuav tsum paub txog Vajtswv. Txawm nws yuav nrhiav li cas, los sis nws yuav nrhiav kom tau txais dab tsi los xij, nws yuav tsum muaj peev xwm ua tiav txoj kev paub txog Vajtswv. Tsuas yog tib txoj kev no tib neej thiaj li ua tau txaus Vajtswv lub siab xwb. Tsuas yog los ntawm kev paub txog Vajtswv xwb tib neeg thiaj muaj peev xwm muaj kev ntseeg tseeb txog Vajtswv, thiab tsuas yog los ntawm kev paub txog Vajtswv xwb tib neeg thiaj li muaj peev xwm hwm thiab mloog tau Vajtswv lus. Cov uas tsis paub txog Vajtswv yeej yuav ua tsis tiav txoj kev mloog Vajtswv lus thiab hwm Vajtswv tiag tiag. Kev paub txog Vajtswv yog kev paub txog Nws tus yam ntxwv, kev nkag siab txog Nws lub siab nyiam, thiab kev paub tias Nws yog dab tsi. Tab sis txawm tias tus twg yuav los paub txoj kev xav twg los xij, txhua qhov tseev kom tib neeg them ib tug nqi thiab yuav tsum kam ua raws li, yog tsis muaj qhov ntawd yuav tsis muaj ib tus twg yuav muaj peev xwm ntseeg txuas ntxiv mus txog thaum kawg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tim Khawv rau Vajtswv Tau

460. Qhov cuam tshuam ntawm zaj lus qhia kom los paub Vajtswv tsis tuaj yeem ua tiav nyob rau hauv ib los sis ob hnub xwb: Tib neeg yuav tsum tsim ntau cov kev paub dhau los, peem dhau los ntawm kev txom nyem, thiab muaj kev zwm tiag. Ua ntej tshaj plaws, pib ntawm cov hauj lwm thiab cov lus ntawm Vajtswv. Nws yog qhov tseem ceeb kom koj to taub yam dab tsi uas muaj nyob hauv qhov kev paub txog Vajtswv, yuav ua li cas kom ua tiav qhov kev paub no, thiab yuav ua li cas kom pom Vajtswv nyob hauv koj qhov kev paub dhau los. Qhov no yog qhov uas txhua tus yuav tsum ua thaum lawv tseem tsis tau paub Vajtswv. Tsis muaj leej twg tuaj yeem to taub txoj hauj lwm thiab cov lus ntawm Vajtswv hauv ib lub sij hawm ib pliag, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm kawm tau qhov kev paub txog Vajtswv tag nrho hauv lub sij hawm luv. Muaj ib tug txheej txheem tsim nyog ntawm txoj kev paub, yog tsis muaj qhov no yuav tsis muaj ib tug twg yuav muaj peev xwm paub txog Vajtswv los sis caum raws Nws yam kub siab lug. Vajtswv yim ua hauj lwm ntau, tib neeg yim paub Nws coob ntxiv. Vajtswv tes hauj lwm yim txawv nrog tib neeg tej kev xav phem, yim ua rau tib neeg cov kev paub ntau ntxiv txog Nws yuav hloov dua tshiab thiab tob zuj zus ntxiv. Yog tias Vajtswv tes hauj lwm raug teeb nyob ruaj khov mus ib txhis thiab tsis hloov pauv li, ces yuav tsis muaj dab tsi ntau rau tib neeg txoj kev paub txog ntawm Nws. Nyob rau ntu nruab nrab ntawm lub sij hawm ntawm kev tsim thiab sij hawm tam sim no, yam dab tsi uas Vajtswv tau ua nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, yam dab tsi uas Nws tau ua rau Tiam Hmoov Hlub, thiab yam dab tsi uas Nws ua rau Tiam Lub Nceeg Vaj—nej yuav tsum paub kom meej meej txog cov zeem muag no. Nej yuav tsum paub txog Vajtswv tes hauj lwm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tim Khawv rau Vajtswv Tau

461. Thaum lub sij hawm uas nws raws Yexus mus ntawd, ces Petus kuj xav ntau yam txog Nws thiab siv nws qhov kev pom kev xav los txiav txim rau Nws xwb. Txawm hais tias Petus yeej to taub txog tus Ntsujplig me ntsis, los nws qhov kev to taub ntawd tsis feeb meej pes tsawg, ces nws thiaj li hais tias: “Kuv yuav tsum caum tus uas Leej Txiv saum ceeb tsheej xa los. Kuv yuav lees paub tus uas raug tus Vajntsujplig Dawb Huv xaiv tseg.” Nws tsis to taub tej uas Yexus ua thiab pom tej ntawd tsis meej. Tom qab uas raws Nws mus tau ib ntus, Petus xav paub ntau zuj zus txog tej Nws ua thiab hais, thiab hauv Yexus Tus Kheej kiag. Nws kuj hnov zoo li Yexus ua tau kom muaj kev hlub thiab kev hwm; nws nyiam nrog Nws ua ke thiab nyob ntawm Nws ib sab, thiab mloog Yexus cov lus mas ua rau nws tau txais kev pab thiab kev txhawb. Nyob rau lub sij hawm uas nws raws Yexus ntawd, Petus saib thiab muab txhua yam txog Nws lub neej coj los khaws nkaus cia hauv siab: Nws tej kev ua, tej lus, tej kev txav mus los, thiab tej kev hais qhia kom pom. Nws muaj kev to taub tob hais tias Yexus tsis zoo li tej neeg dog dig. Txawm hais tias Nws qhov kev tshwm sim zoo li tib neeg ntawd mas yeej zoo nkaus li sawv daws xwb, Nws muaj kev hlub, kev khuv leej, thiab kev zam lwm tus yam puv npo. Txhua yam Nws ua thiab hais mas pab tau lwm tus ntau heev, thiab Petus pom thiab tau tej yam uas nws yeej tsis tau pom dua los sis muaj dua li los ntawm Yexus. Nws pom hais tias txawm Yexus yeej tsis muaj tus yeeb yam siab tshaj lwm tus los sis tsis muaj txoj kev ua neeg uas txawv tshaj lwm tus, los Nws yeej muaj ib tsos uas zoo tshaj thiab tsis zoo li leej twg hlo li. Txawm hais tias Petus yuav piav tsis tau qhov ntawd kiag li, los nws yeej pom hais tias Yexus ua txhua yam txawv tshaj lwm tus neeg, vim tej Nws ua ntawd yeej txawv tshaj lwm tus neeg dog dig tej. Lub sij hawm uas nws nyob nrog Yexus, Petus pom tau hais tias Nws tus cwj pwm yeej txawv tshaj tej neeg dog dig li. Nws ua dab tsi los yeej ua tus yees khov kho thiab tsis maj ntug maj teb li, tsis hais tshaj los sis hais tsawg dua txog ib yam dab tsi li, thiab nws ua Nws lub neej uas qhia kom pom txog ib tug cwj pwm uas yeej zoo li sawv daws li thiab ho txaus hwm txaus qhuas kawg thiab. Nyob rau hauv kev tham lus, Yexus maj mam hais lus thiab muaj txoj hmoov hlub, kev cev ncauj cev lus los yeej hais tau yam luag ntxhi tab sis ho hais tau yam siab txias zias—thiab yeej tsis muaj ib zaug uas Nws yuav lam ua tau rhuav plhu ntsuav lub sij hawm Nws ua Nws tej hauj lwm li. Petus pom hais tias qee lub sij hawm mas Yexus nyob ntsiag to, hos qee lub sij hawm mas Nws ho hais lus tsis paub tsum li. Qee lub sij hawm Nws zoo siab heev ces Nws zoo li ib tug nquab dawb uas tshawb nws tej plaub tawg qeej lees, thiab qee lub caij mas Nws ho tu siab thiab tsis hais lus li, cuag li ris kev tu siab hnyav npaum nkaus li ib leej niam uas sab sab nkees nkees kawg li. Muaj ntau lub sij hawm Nws kuj muaj kev chim loj cuag li ib tug tub rog siab tawv uas dhia mus tua ib tug yeeb ncuab los sis, muaj qee zaus, Nws zoo nkaus li ib tug txiv yawg tsov ntxhuav nyooj laws. Qee lub sij hawm Nws luag; qee lub sij hawm Nws thov Vajtswv thiab quaj. Tsis hais Yexus yuav ua li cas li, Petus yeej muaj kev hlub thiab kev hwm Nws yam tsis muaj chaw kawg. Yexus lub suab luag ua rau nws zoo siab, Nws tej kev tu siab tswm nws dua ntais rau hauv txoj kev tu siab, Nws qhov kev chim ua rau nws ntshai, hos Nws txoj kev hlub, kev zam txim, thiab tej lus txib khov kho uas Nws kom neeg ua ntawd ua rau nws hlub Yexus tiag tiag thiab tsim muaj ib qho kev hwm thiab kev xav nrog ua ke rau Nws. Muaj tseeb, nws kuj yog ntau xyoo tom qab uas Petus tau nrog Yexus nyob ua ke lawm mas nws mam li maj mam paub txog tej qhov no.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Los Paub Yexus Tau Li Cas

462. Yog tias koj xav paub Vajtswv, kom paub Nws tiag tiag, kom nkag siab txog Nws tiag tiag, ces tsis txhob txwv koj tus kheej rau hauv peb qib ntawm Vajtswv txoj hauj lwm nkaus xwb, los sis cov dab neeg txog tes hauj lwm Nws tau ua yav dhau los nkaus xwb. Yog tias koj sim los ua kom paub txog Nws nyob rau hauv txoj hau kev ntawd, ces koj tab tom tso kev txwv txog Vajtswv, kaw Nws. Koj saib Vajtswv zoo li yog tej yam me me heev. Kev ua li ntawd yuav cuam tshuam li cas rau tib neeg? Koj yuav tsis muaj peev xwm paub txog Vajtswv li kev xav tsis thoob thiab kev zoo tshaj plaws, thiab Nws lub hwj chim thiab qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg thiab tus cwj ciam ntawm Nws lub hwj chim. Qhov kev nkag siab zoo li no yuav cuam tshuam koj lub peev xwm los lees paub qhov tseeb tias Vajtswv yog tus Kav txhua yam, nrog rau koj txoj kev paub txog qhov qhia meej txog Vajtswv tus kheej thiab lub meej mom. Hauv lwm lo lus, yog tias koj txoj kev nkag siab txog ntawm Vajtswv raug txwv hauv tus cwj ciam lawm, ces qhov koj tau txais kuj raug txwv tib yam nkaus. Qhov no yog qhov vim li cas koj thiaj yuav tsum tau nthuav dav koj tus cwj ciam thiab nthuav dav koj lub qab ntuj. Koj yuav tsum nrhiav kom nkag siab txhua yam—tus cwj ciam ntawm Vajtswv tes hauj lwm, Nws txoj kev cawm tib neeg, Nws txoj kev kav, thiab txhua yam uas Nws cawm thiab txhua yam uas Nws tswj kav. Nws yog los ntawm tej yam no uas koj yuav tsum los nkag siab txog Vajtswv tej hauj lwm. Nrog rau qhov kev nkag siab zoo li no, koj yuav hnov tau, yam tsis paub txog li, hais tias Vajtswv kav, cawm, thiab muab txhua yam rau lawv, thiab koj kuj tseem yuav hnov tau tiag tias koj yog ib feem thiab yog ib tug tswv cuab ntawm txhua yam. Vim Vajtswv tau muab rau txhua yam, koj kuj yuav tau lees txais Vajtswv txoj kev kav thiab kev muab. Qhov no yog qhov tseeb uas tsis muaj leej twg tuaj yeem tsis lees paub tau.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VIII

463. Txawm muaj kev nkag siab txog Vajtswv nyob ntau npaum li cas rau hauv tib neeg lub siab los, qhov ntawd tseem nyob rau hauv tus ciam uas Nws tuav rau hauv lawv lub siab xwb. Hauv lawv lub siab muaj kev paub txog Vajtswv ntau npaum li cas los xij, Vajtswv lub hwj chim loj tsuas nyob hauv lawv lus siab. Yog tias tus Vajtswv uas koj paub khoob lug thiab pom tsis meej, ces tus Vajtswv uas koj ntseeg kuj khoob lug thiab pom tsis meej ib yam nkaus. Tus Vajtswv uas koj paub raug txwv los ntawm koj tus kheej txoj sia tus ciam, nws tsis muaj feem xyuam dab tsi ntawm tus Vajtswv uas tseeb tiag. Yog li ntawd, kev paub txog Vajtswv tej kev ua muaj qab hau, kev paub txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab Nws qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg, kev paub txog Vajtswv Tus Kheej tias yog leej twg, kev paub txog yam uas Nws muaj thiab yog Nws, kev paub txog cov kev ua uas Nws tau ua tshwm rau txhua yam ntawm Nws txoj kev tsim—cov no tseem ceeb heev rau txhua tus tib neeg uas nrhiav kev paub txog Vajtswv. Tej ntawd muaj feem ncaj qha tias seb tib neeg puas tuaj yeem nkag mus rau qhov tiag ntawm qhov tseeb. Yog koj txwv koj txoj kev nkag siab txog Vajtswv rau ntawm cov lus xwb, yog koj txwv nws rau ntawm koj tej kev paub me me xwb, yam koj xav tias yog Vajtswv li kev tshav ntuj, los sis koj cov lus tim khawv me me rau Vajtswv, ces Kuv hais tias tus Vajtswv uas koj ntseeg ntawd tsis yog tus Vajtswv tseeb tiag. Tsis tag li ntawd xwb, tseem tuaj yeem hais tau tias tus Vajtswv uas koj ntseeg ntawd tsuas yog ib tug Vajtswv ntawm fab kev xav hauv siab xwb, tsis yog tus Vajtswv tseeb tiag. Qhov no yog vim tias tus Vajtswv tseeb tiag yog Tus uas kav txhua yam, taug kev nrog txhua yam, thiab cawm txhua yam. Nws yog Tus uas tuav txoj hmoo tag nrho ntawm noob neej txhua tus thiab txhua yam nyob rau hauv Nws ob txhais tes. Cov hauj lwm thiab kev ua ntawm tus Vajtswv uas Kuv tab tom tham txog no tsis raug txwv los ntawm ib feem tib neeg me me kiag li. Ntawd yog, lawv tsis tsuas yog raug txwv rau ntawm cov tib neeg tab tom raws Nws tam sim no xwb. Nws tes hauj lwm tshwm sim nyob rau ntawm txhua yam, nyob rau kev ciaj sia ntawm txhua yam, thiab nyob rau ntawm cov kev cai uas hloov pauv tag nrho txhua yam.

Yog koj tsis tuaj yeem pom los sis paub txog Vajtswv ib teg hauj lwm dab tsi rau ntawm Nws kev tsim txhua yam li, ces koj tsis tuaj yeem ua tim khawv rau Nws ib teg hauj lwm dab tsi li. Yog koj tsis tuaj yeem ua tim khawv rau Vajtswv, yog koj hais ntxiv txog ib qho me me txog “Vajtswv” raws li koj paub, tus Vajtswv uas koj muaj kev paub txog Nws me me thiab tsuas nyob rau ntawm koj lub tswv yim me me, yog koj tseem hais txog tus Vajtswv zoo li no mus ntxiv, ces Vajtswv yeej yuav tsis qhuas koj txoj kev ntseeg. Thaum koj ua tim khawv rau Vajtswv, yog koj tsuas ua tim khawv los ntawm koj txoj kev lom zem rau Vajtswv txoj kev tshav ntuj xwb, koj tau txais yuav Vajtswv kev qhuab qhia thiab Nws kev qhuab ntuas li cas, thiab koj txoj kev lom zem rau Nws tej koob hmoov ntawm koj cov lus tim khawv, ces qhov no yuav tsis ua rau Nws txaus siab. Yog koj xav ua tim khawv rau Vajtswv kom raws li Nws txoj kev xav, los ua tim khawv rau tus Vajtswv tseeb tiag, ces koj yuav tsum pom yam uas Vajtswv muaj thiab yog los ntawm Nws tej hauj lwm. Koj yuav tsum pom Vajtswv lub hwj chim los ntawm Nws kev tswj hwm txhua yam, thiab pom qhov tseeb ntawm qhov seb Nws npaj txhua yam rau noob neej li cas. Yog koj tsuas lees tias koj kev noj kev haus txhua hnub thiab yam tseem ceeb ntawm koj txoj sia los ntawm Vajtswv, tab sis koj tsis pom qhov tseeb tias Vajtswv tau muab txhua yam uas yog Nws tsim los npaj rau noob neej txhua tus, thiab ntawd, los ntawm qhov kav txhua yam, Nws coj noob neej txhua tus, ces koj yuav tsis muaj cuab kav ua tim khawv rau Vajtswv tau. Kuv lub hom phiaj ntawm kev hais tej no tag nrho yog dab tsi? Nws yog kom nej tsis txhob ua tej no ua dog ua dig, es nej thiaj tsis ntseeg yuam kev tias cov ncauj lus uas Kuv tau hais los no tsis muaj feem xyuam dab tsi ncaj rau nej tus kheej txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia, thiab kom nej tsis txhob tuav cov ncauj lus no tam li ib hom kev paub los sis lus qhuab qhia xwb. Yog tias nej mloog yam Kuv tab tom hais nrog tus cwj pwm zoo li ntawd, ces nej yuav tsis tau txais ib qho dab tsi li. Nej yuav plam lub cib fim los paub txog Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IX

464. Txawm hais tias tib neeg yuav ua nws qhov kev tshawb nrhiav ntawm kev tshawb fawb mus tob thiab cov kev cai uas tswj hwm txhua yam los, qhov kev tshawb nrhiav ntawd tsuas yog txwv rau hauv ib cheeb tsam xwb, hos Vajtswv tswj txhua yam. Txog rau tib neeg, Vajtswv txoj kev tswj hwm yog tsis muaj qhov kawg. Tib neeg tuaj yeem siv tag nrho nws lub neej los tshawb nrhiav Vajtswv ib qhov kev xav me tshaj plaws los yeej ua tsis tiav tsis pom qhov tseeb. Vim li no, yog tias koj tsuas siv txoj kev paub thiab yam uas koj tau kawm los kawm txog Vajtswv xwb, koj yuav tsis muaj peev xwm paub tau Vajtswv los sis to taub Nws. Tab sis yog koj xaiv txoj hau kev los nrhiav qhov tseeb thiab nrhiav Vajtswv, thiab saib Vajtswv los ntawm qhov kev xav tias yuav los paub txog Nws, ces, muaj ib hnub, koj yuav paub tias Vajtswv tej kev ua hauj lwm thiab kev txawj ntse nyob txhua qhov chaw kiag tam sim ntawd, thiab koj yuav paub tias yog vim li cas Vajtswv thiaj raug hu ua tus Tswv ntawm txhua yam thiab yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau txhua yam. Koj yim tau txais kev nkag siab li no ntau, yuav ua rau koj yim nkag siab txog tias vim li cas Vajtswv thiaj raug hu ua tus Tswv ntawm txhua yam. Txhua tsav txhua yam, suav nrog koj tib si, yog tau txais kev npaj tas li los ntawm Vajtswv. Koj kuj tseem yuav pom meej tias nyob hauv ntiaj teb no, thiab ntawm cov tib neeg no, tsis muaj ib tug twg lawm dhau ntawm Vajtswv uas yuav muaj peev xwm thiab muaj qhov tseeb li qhov uas Nws tau kav, cawm, thiab tswj hwm kev muaj nyob ntawm txhua tsav yam. Thaum koj nkag siab los txog qhov no, koj yuav lees paub tseeb tias Vajtswv yog koj tus Vajtswv. Thaum koj los txog qhov no, koj yuav lees paub Vajtswv tiag tiag thiab tso cai rau Nws los ua koj tus Vajtswv thiab koj tus Tswv. Thaum koj tau txais txoj kev nkag siab zoo li ntawd lawm thiab koj lub neej tau los txog rau qhov no lawm, Vajtswv yuav tsis sim koj siab thiab txiav txim rau koj lawm, los sis Nws yuav tsis thov dab tsi ntawm koj lawm, vim tias koj yuav to taub Vajtswv, yuav paub Nws lub siab, thiab yuav lees txais Vajtswv rau hauv koj lub siab tiag.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VIII

465. Tib neeg feem ntau hais tias tsis yog ib yam yooj yim paub txog Vajtswv. Txawm li cas los xij, Kuv hais tias kev paub txog Vajtswv tsis yog ib yam nyuab kiag li, vim Vajtswv nquag qhia Nws cov kev ua rau tib neeg pom. Vajtswv tsis txeev tso kev sib tham nrog noob nej tseg, thiab Nws tsis txeev zais Nws Tus Kheej tawm ntawm tib neeg, los sis tsis txeev npog Nws Tus Kheej kiag li. Nws cov kev xav, Nws cov tswv yim, Nws cov lus thiab Nws cov kev ua tag nrho puas leej nthuav tawm rau tib neeg. Yog li ntawd, tsuas yog tib neeg xav paub txog Vajtswv xwb, nws tuaj yeem muaj kev nkag siab thiab paub Nws dhau los ntawm txhua hom hau kev. Qhov kev muaj qab hau tias vim li cas tib neeg dig muag nkoos xav tias Vajtswv txhob txwm khiav ntawm nws, tias Vajtswv txhob txwm zais Nws Tus Kheej ntawm tib neeg, tias Vajtswv tsis xav cia kom tib neeg nkag siab thiab paub txog Nws, vim yog nws tsis paub tias Vajtswv yog leej twg thiab nws tsis xav nkag siab txog Vajtswv. Ntau tshaj ntawd, tib neeg tsis paub txhawj xeeb txog nws tus kheej nrog tus Tswv Tsim cov kev xav, cov lus los sis cov kev ua…. Hais raws qhov tseeb tseeb tias, yog ib tug tib neeg siv lawv lub sij hawm thaum lawv khoom los tsom thiab nkag siab txog tus Tswv Tsim cov lus los sis cov kev ua, thiab yog tias lawv tsuas rau siab me ntsis rau ntawm tus Tswv Tsim cov kev xav thiab lub suab ntawm Nws lub siab, nws yuav tsis yog yam nyuab rau tus tib neeg ntawd kom paub txog tus Tswv Tsim cov kev xav, cov lus, thiab cov kev ua, tej no mas yog yam pom tau tseeb thiab meej heev. Kuj zoo ib yam li ntawd, nws yuav siv kev rau siab me ntsis kom paub txog tias tus Tswv Tsim mas nyob nrog tib neeg txhua lub sij hawm, tias Nws ib txwm nyob hauv cov lus tham nrog tib neeg, nrog nraim txoj kev tsim tag nrho, thiab Nws tab tom ua qhov kev ua tshiab txhua hnub. Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab tus yam ntxwv mas raug muab hais qhia tawm nyob rau ntawm Nws cov kev tham nrog tib neeg; Nws cov kev xav thiab cov tswv yim mas yeej nthuav tawm tag nrho nyob hauv Nws tej kev ua; Nws nrog nraim thiab soj ntsuam tib neeg txhua lub sij hawm. Nws hais lus ntsiag to rau tib neeg thiab txhua yam kev tsim nyob nrog Nws cov lus ntsiag to: “Kuv nyob saum ntuj ceeb tsheej, thiab Kuv nyob nrog Kuv tej kev tsim. Kuv tab tom saib xyuas; Kuv tab tom tos ntsoov; Kuv nyob ntawm koj ib siab….” Nws ob txhais tes mas sov so thiab ruaj khov; Nws tej kauj ruam mas sib heev; Nws lub suab mas mos thiab muaj txoj hmoov hlub; Nws lub cev dhau mus los thiab pauv ntxeev, puag noob neej txhua tus; Nws lub ntsej muag mas zoo nkauj thiab mos heev. Nws ib txwm tsis khiav mus, tsis ploj mus li. Nruab hnub thiab hmo ntuj, Nws yog tib neeg tus kwv luag khov kho, tsis ncaim ntawm ib sab mus li.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II

466. Thaum cov neeg tsis to taub Vajtswv thiab tsis paub Nws tus moj yam, lawv lub siab yeej tsis muaj hnub qhib rau Nws li. Kiag thaum lawv tau to taub Vajtswv lawm, lawv yuav pib qhuas thiab saj yam nyob hauv Nws lub siab los ntawm txoj kev ntshaw thiab kev ntseeg. Thaum koj qhuas thiab saj yam nyob hauv Vajtswv lub siab, koj lub siab yuav maj mam, ib qho rau ib qho, qhib rau Nws. Thaum koj lub siab qhib rau Nws lawm, koj yuav hnov tias qhov kev sib hloov pauv tswv yim nrog Vajtswv cas yuav txaus txaj muag thiab txaus thuam ua luaj li, koj tej kev xav tau ntawm Vajtswv, thiab koj tus kheej tej kev hais lus muab hlob yog zoo li cas. Thaum koj lub siab qhib tiag rau Vajtswv lawm, koj yuav pom tias Nws lub siab yog ib lub ntiaj teb loj dav tsis paub kawg, thiab koj yuav paub qhov tseeb txog lub ntiaj teb uas koj yeej ib txwm tsis tau pom tau ntsib ua ntej dua los li. Hauv lub ntiaj teb no tsis muaj kev coj tsis ncaj, tsis muaj kev dag ntxias, tsis muaj kev tsaus ntuj, thiab tsis muaj kev ua phem. Nws tsuas muaj kev ua siab dawb paug thiab kev ncaj ncees nkaus xwb; tsuas muaj kev kaj thiab kev yog nkaus xwb; tsuas muaj kev ncaj ncees thiab kev siab zoo nkaus xwb. Nws puv npo ntawm txoj kev hlub thiab kev saib xyuas, puv npo ntawm kev hmov tshua thiab kev thev taus, thiab dhau nws mus lawm ces koj yuav hnov kev zoo siab thiab kev lom zem ntawm txoj kev ciaj sia nyob. Tej no yog yam uas Vajtswv yuav nthuav tawm rau koj thaum koj qhib koj lub siab rau Nws. Lub ntiaj teb uas tsis paub kawg no muaj puv npo ntawm Vajtswv txoj kev ntse thiab qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg; kuj muaj puv npo ntawm Nws txoj kev hlub thiab Nws lub hwj chim. Ntawm no koj muaj peev xwm pom txhua tus yeeb yam ntawm yam uas Vajtswv muaj thiab yog, yam ua rau Nws zoo siab lom zem, vim li cas Nws thiaj txhawj thiab vim li cas Nws thiaj tu siab, vim li cas Nws thiaj npau taws…. Qhov no yog yam uas txhua txhua tus tib neeg tuaj yeem pom tau tias leej twg yog tus qhib lawv lub siab thiab cia Vajtswv los nyob hauv. Vajtswv tsuas nkag los nyob hauv koj lub siab tau xwb yog koj qhib siab rau Nws. Koj tsuas tuaj yeem pom yam uas Vajtswv muaj thiab yog xwb, thiab koj tsuas tuaj yeem pom Nws tej kev xav rau koj xwb, yog Nws nkag los rau hauv koj lub siab. Thaum lub sij hawm ntawd, koj yuav nrhiav pom tias txhua yam ntsig txog Vajtswv yog muaj nqis tshaj plaws, tias yam uas Nws muaj thiab yog tsim nyog yuav tsum raug pov hwm tseg. Muab piv rau qhov ntawd, cov neeg uas nyob ib puag ncig ntawm koj, tej daim phiaj thiab tej xwm txheej nyob hauv koj lub neej, thiab tab txawm tias yuav yog koj cov neeg hlub, koj tus txij nkawm, thiab yam uas koj hlub, los yeej tsis tsim nyog yuav hais txog li. Lawv yog tej yam me me, thiab yam qis heev; koj yuav hnov tias tsis muaj ib daim phiaj uas yog khoom yuav muaj peev xwm rub koj nkag rov qab los tau ntxiv, los sis ib daim phiaj uas yog khoom uas yuav muaj peev xwm ntxias dag kom koj them tus nqi rau nws. Hauv Vajtswv txoj kev txo hwj chim koj yuav pom Nws qhov loj tshaj plaws thiab Nws qhov siab tshaj plaws. Ntxiv rau qhov no, koj yuav pom hauv Vajtswv qee qhov kev ua uas koj tau ntseeg yav dhau los tias yog yam me me Nws lub tswv yim tsis paub kawg thiab Nws txoj kev thev taus, thiab koj yuav pom Nws qhov kev ua siab ntev, Nws qhov nyiaj taus, thiab Nws txoj kev to taub ntawm koj. Qhov no yuav ua rau koj muaj kev teev hawm rau Nws. Rau thaum hnub ntawd, koj yuav hnov tias tib neeg ntiaj teb tab tom ua neej nyob rau hauv ib lub ntiaj teb qias vuab tsuab, uas cov neeg ntawd nyob puab ntawm koj ib sab thiab yam uas tshwm sim rau hauv koj lub neej, thiab txawm tias yuav yog cov koj hlub, lawv txoj kev hlub rau koj, thiab yam uas lawv hu tias kev tiv thaiv los sis lawv txoj kev txhawj rau koj ntawd yog yam tsis tsim nyog yuav muab hais—tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj yog tus uas koj hlub, thiab nws tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj yog tus uas koj saib siab tshaj plaws. Thaum hnub ntawd los txog, Kuv ntseeg tias yuav muaj qee cov neeg uas hais tias: Vajtswv txoj kev hlub yog loj tshaj plaws, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb yog dawb huv tiag tiag—hauv Vajtswv yeej tsis muaj kev ntxias dag, tsis muaj kev ua phem, tsis muaj kev sib khib, thiab tsis muaj kev sib cav sib ntaus, tab sis tsuas muaj kev ncaj ncees thiab kev yog nkaus xwb, thiab txhua yam uas Vajtswv muaj thiab yog yuav tsum yog yam tib neeg ntshaw. Tib neeg yuav tsum mob siab rau thiab tshoov siab rau nws. Lub hauv paus ntawm tib neeg rab peev xwm uas yuav los tsim qhov no kom tiav yog dab tsi? Nws raug tsim raws li lub hauv paus ntawm lawv txoj kev to taub ntawm Vajtswv tus moj yam, thiab lawv txoj kev to taub ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Yog li kev to taub Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog, yog ib qho kev kawm mus tag ib sim neej rau txhua tus neeg; qhov no yog ib lub hom phiaj mus tag ib sim neej uas caum los ntawm rau txhua tus neeg uas mob siab los hloov lawv tus moj yam, thiab mob siab los paub Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

467. Vajtswv Tus Kheej yeej yog Vajtswv Tus Kheej. Nws yuav tsis dhau los ua ib feem ntawm kev tsim, thiab txawm tias Nws dhau los ua ib feem ntawm yam uas muaj sia ntawm kev tsim los, Nws tus yam ntxwv uas nws ib txwm muaj thiab lub ntsiab tseem ceeb yuav tsis hloov pauv li. Yog li ntawd, kev paub txog Vajtswv zoo tsis thooj li kev paub ib qho khoom dab tsi; kev paub txog Vajtswv tsis yog paub los ntawm kev phua ib yam dab tsi saib, los sis zoo tsis tsis thooj li kev paub ib tug tib neeg twg. Yog tib neeg siv nws txoj kev xav los sis hau kev ntawm kev paub ib yam khoom dab tsi los sis nkag siab ib tug tib neeg coj los ua kom paub txog Vajtswv, ces koj yuav tsis muaj hnub muaj cuab kav tau txais kev nkag siab txog Vajtswv. Kev paub txog Vajtswv tsis muaj feem xyaum txuas nrog kev paub dhau los los sis kev xav, thiab yog li ntawd koj yuav tsum tsis txhob yuam koj txoj kev paub yauv dhau los los sis kev xav mus rau Vajtswv; txawm koj yuav muaj kev paub yav dhau los thiab kev xav ntau npaum li cas los, tej ntawd tseem muaj qhov txwv. Ntau tshaj ntawd, koj tej kev xav yeej tsis raug raws li qhov tseeb, thiab yeej tsis muaj ib qho tseeb li, thiab nws yeej tsis sib raug zoo nrog qhov tseeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseem ceeb. Koj yuav tsis muaj hnub vam meej yog tias koj cia siab rau koj txoj kev xav kom nkag siab txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv. Tsuas yog txoj hau kev no xwb: Kev lees txais txhua yam ua los ntawm Vajtswv, ces thiaj yuav maj mam muaj kev paub thiab nkag siab txog nws. Yuav muaj ib hnub uas Vajtswv yuav qhia koj kom nkag siab tseeb thiab paub txog Nws vim yog koj txoj kev koom tes thiab vim yog koj txoj kev tshaib thiab qhis qhov tseeb.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II

468. “Ntshai Vajtswv thiab zam kev phem” thiab qhov paub Vajtswv yeej sib khi sib txuas ua ke los ntawm tej xov paj, thiab qhov sib txuas ntawm lawv ntawd yog qhov pov thawj. Yog ib tug xav muaj qhov zam kev phem, tus ntawd yuav tsum xub muaj qhov ntshai Vajtswv tiag tiag ua ntsej tso; yog ib tug xav muaj qhov ntshai Vajtswv tiag tiag, tus ntawd yuav tsum xub muaj qhov paub txog Vajtswv tiag tiag ua ntej tso; yog ib tug xav muaj qhov paub Vajtswv tiag tiag, tus ntawd yuav tsum xub saj Vajtswv tej lus, nkag mus rau hauv qhov tseeb tiag ntawm Vajtswv tej lus, saj Vajtswv kev qhuab qhia thiab ke qhuab ntuas, Nws kev rau txim thiab kev txiav txim ua ntej tso; yog ib tug xav saj Vajtswv tej lus, tus ntawd yuav tsum xub los tim ntsej tim muaj nrog Vajtswv tej lus, los tim ntsej tim muag nrog Vajtswv, thiab thov Vajtswv kom pub lub tsam thawj los saj Vajtswv tej lus hauv txhua yam ntawm tej chaw uas muaj feem txog tib neeg, xwm txheej, thiab tej khoom ua ntej tso; yog ib tug xav los tim ntsej tim muag nrog Vajtswv thiab nrog Vajtswv tej lus, tus ntawd yuav tsum xub muaj ib lub siab uas yooj yim thiab ncaj ncees, npaj txhij zog los txais yuav qhov tseeb, txaus siab hlo los tiv kev txom nyem, kev txiav txim siab khov kho thiab lub siab tawv los zam kev phem, thiab kev cia siab los ua ib tug muaj sia uas raug tsim los ua ntej tso…. Nyob rau txoj kev no, mus rau tom ntej ib kauj ruam zuj zus, koj yuav haj yam txav ze rau Vajtswv, koj lub siab yuav loj hlob dawb huv dua, thiab koj lub neej thiab qhov muaj nqis ntawm qhov ciaj sia yuav, nyob rau hauv qhov koj los paub Vajtswv, loj hlob muaj ntsiab zoo dua thiab nthuav dav dua. Thaum txog lawm, muaj ib hnub, koj yuav paub tias tus Tswv Tsim tsis yog ib tug uas to taub nyuaj, tias tus Tswv Tsim yeej tsis tau nkaum koj li, tias tus Tswv Tsim yeej tsis tau npog Nws lub ntsej muag rau koj li, tias tus Tswv Tsim yeej tsis nyob deb ntawm koj li, tias tus Tswv Tsim tsis yog ib Tug uas koj nrhiav tas li rau hauv koj tej kev xav tab sis koj ho ncav tsis cuag nrog koj tej kev xav, tias Nws yeej yog tiag thiab sawv zov koj mus rau sab laug thiab sab xis tiag, pub rau koj txoj lub neej txoj sia, thiab tsw koj txoj hmoo. Nws tsis nyob tim npoo ntuj lawm, los sis Nws tsis tau zais Nws Tus Kheej siab rau saum cov huab. Nws yeej nyob kiag ntawm koj ib sab, saib ntsoov koj txhua yam, Nws yog txhua yam uas koj muaj, thiab Nws tsuas yog tib yam uas koj muaj xwb. Ib tug Vajtswv zoo li no tso cai rau koj los hlub Nws tawm hauv nruab siab tuaj, lo kiag rau Nws, tuav Nws ruaj, hwm Nws, ntshai tsam plam Nws, thiab tsis txaus siab hlo tsis lees paub Nws mus ntxiv lawm, tsis mloog Nws lus mus ntxiv lawm, los sis tsis nkaum Nws los sis muab Nws tso kom nrug deb mus ntxiv lawm. Txhua yam uas koj xav tau yog cuab pob ntseg rau Nws, mloog Nws lus, ua zoo pauj txhua yam uas Nws muab rau koj, thiab zwm rau Nws txoj kev tswj hwm. Koj tsis tawv nyom qho raug coj, raug pub rau, saib xyuas, thiab tsom kwm los ntawm Nws, tsis tawv nyom yam uas Nws txib thiab tsa rau koj. Txhua yam uas koj xav tau yog caum raws Nws, los nyob puag ncig Nws nrog Nws nyob ua ke; txhua yam uas koj xav tau yog los txais yuav Nws li koj ib txoj thiab tib txoj sia nkaus xwb, los txais yuav Nws li koj ib tug thiab tib tug Tswv nkaus xwb, koj ib tug thiab tib tug Vajtswv nkaus xwb.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

Lus taw qhia:

a. Qhov ntawv thaum chiv thawj sau hais tias “Tes hauj lwm ntawm kev paub txog Vajtswv.”

Qhov Dhau Los: J. Ntawm Qhov Yuav Nrhiav Txoj Kev Hlub Vajtswv Tau Li Cas

Ntxiv Mus: L. Ntawm Kev Tiam Vajtswv thiab Ua Tim Khawv rau Nws Tau Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No