Koj Yuav Tsum Muab Txoj Koob Hmoov ntawm Lub Meej Mom Tso Rau Ib Sab thiab Nkag Siab Txog Vajtswv Lub Siab Nyiam los Coj Kev Cawm Dim los rau Tib Neeg

Los ntawm ib tug noob neej txoj kev xav, nws tsis yog ib qho yooj yim rau cov xeeb ntxwv ntawm Mau-a raug ua kom tiav hlo, thiab lawv kuj tsis tsim nyog raug ua kom tiav hlo thiab. Davi cov me nyuam, ntawm lwm yam ntxiv, yeej muaj kev cia siab tiag, thiab tseeb tiag tuaj yeem raug ua kom tiav hlo. Yog tias qee tus neeg yog ib tug xeeb ntxwv ntawm Mau-a, lawv tsis tuaj yeem raug ua kom tiav hlo. Tab txawm kiag tam sim no los, nej tseem tsis tau paub txog qhov tseem ceeb ntawm txoj hauj lwm uas tau ua tiav rau hauv nej lawm; nyob rau theem no, nej tseem tuav nej tej kev cia siab yav tom ntej rau hauv nej lub siab, thiab tsis nyiam tso tej ntawd pov tseg kiag li. Tsis muaj leej twg quav ntsej txog tias vim li cas niaj hnub no Vajtswv tau xaiv los ua hauj lwm rau ntawm ib pawg neeg uas tsis tsim nyog tshaj plaws xws li nej tus kheej ntag. Puas yog tias Nws tau ua txoj hauj lwm no yuam kev lawm? Puas yog txoj hauj lwm tam sim no tsis yog lawm? Vim li cas Vajtswv, tus uas ib txwm paub nej lawm tias yog Mau-a cov me nyuam, tau nqis los ua hauj lwm rau hauv nej? Qhov no tsis txeev tshwm sim rau nej li lov? Puas yog Vajtswv tsis xav txog qhov no thaum Nws ua Nws txoj hauj lwm li? Nws puas coj tus cwj pwm tsis zoo? Puas yog Nws tsis paub txij puag thaum xub thawj tias nej yog Mau-a cov xeeb ntxwv? Nej tsis paub xav txog tej no li lov? Nej cov kev xav phem ploj dua twg tag lawm? Nej txoj kev xav uas zoo zoo txawm yuav tsis khov li lawm lov? Nej txoj kev ntse thiab lub tswv yim ploj dua twg tag lawm? Puas yog tias nej muaj ib lub siab dawb dawb zoo li no uas nej tsis mob siab rau tej yam tseem ceeb me me li? Nej lub hlwb yog qhov nkag siab tshaj plaws rau tej yam li nej lub zeem muag yav tom ntej thiab nej txoj hmoo, tiam sis thaum nws los txog lwm yam lawm, lawv loog tag, ruam tag, thiab tsis paub tab li lawm. Nej ntseeg yam dab tsi nyob rau hauv lub ntiaj teb no? Koj lub zeem muag yav tom ntej lov? Los yog Vajtswv? Txhua yam uas koj ntseeg tsis yog koj lub hom phiaj uas zoo nkauj tshaj plaws lov? Nws tsis yog koj lub zeem muag yav tom ntej lov? Tam sim no koj nkag siab ntau npaum li cas txog ntawm lub neej txoj sia lawm? Koj tau ua tiav ntau npaum li cas lawm? Koj puas xav tias txoj hauj lwm uas tau ua tiav lawm tam sim no rau Mau-a cov xeeb ntxwv yog ua kom koj poob ntsej muag? Puas yog nws ua tiav los qhia tawm txog nej txoj kev phem? Puas yog nws txhob txwm ua kom nej lees txais kev rau txim, thiab kom tau muab nej pov mus rau hauv lub pas hluav taws? Kuv yeej tsis tau hais tias nej tsis muaj lub zeem muag yav tom ntej, tsawg dua li uas nej yuav tsum tau raug rhuav tshem los sis raug kev tsim txom puas tsuaj. Kuv puas tau tshaj tawm txog tej yam zoo li no rau sawv daws li? Koj hais tias koj tsis muaj kev cia siab, tiam sis qhov no tsis yog ib qho kev xaus uas koj tus kheej tau kos lov? Qhov no tsis yog qhov tshwm los ntawm koj tus kheej lub tswv yim lov? Puas suav koj tus kheej cov kev xaus thiab? Yog tias Kuv hais tias koj tsis tau koob hmoov, ces koj yuav yog daim phiaj ntawm kev puas tsuaj; thiab yog tias Kuv hais tias koj tau koob hmoov, ces koj yuav tsis raug rhuav tshem. Kuv tsuas hais tias koj yog Mau-a tus xeeb ntxwv xwb; Kuv tsis tau hais tias koj yuav raug rhuav tshem. Nws yog ib qho yooj yooj yim uas Mau-a cov xeeb ntxwv tau raug foom tsis zoo lawm, thiab yog ib hom noob ntawm cov noob neej coj tsis ncaj. Kev txhaum twb tau muab hais ua ntej lawm; puas yog nej txhua tus tsis txhaum? Tsis yog tias txhua tus neeg txhaum tau raug Ntxwgnyoog ua rau coj tsis ncaj lawm? Tsis yog tias txhua tus neeg txhaum tsis mloog lus thiab ntxeev siab tawm tsam Vajtswv lov? Txhua tus uas tsis mloog Vajtswv lus tsis raug foom tsis zoo lov? Cov tib neeg txhaum tsis tsim nyog raug rhuav tshem txhua tus lov? Nyob rau qhov ntawd, leej twg ntawm cov tib neeg sab cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav thiaj li yuav dim? Yog ua li cas nej thiaj tseem ciaj sia los txog niaj hnub no? Nej tau los nyob twj ywm vim tias nej yog Mau-a cov xeeb ntxwv; puas yog nej kuj tsis suav tias nej yog noob neej thiab, cov uas yog neeg txhaum? Yog ua cas nej tseem muaj nyob los txog hnub no? Thaum hais txog kev ua kom zoo tshaj plaws, ces nej zoo siab. Tom qab hnov tias nej yuav tsum ntsib kev txom nyem loj, nej xav tias qhov no ua rau nej haj yam tau koob hmoov ntau ntxiv. Koj xav tias koj tuaj yeem dhau los ua cov neeg kov yeej tom qab tawm los ntawm kev txom nyem lawm, thiab tias qhov no, tshaj ntawd ntxiv, yog Vajtswv txoj koob hmoov uas loj thiab Nws txoj kev tsa koj kom nto. Thaum hais txog, Mau-a ces kev kub ntxhov txawm tshwm sim rau hauv nej; cov laus thiab cov me nyuam yaus tib yam nkaus cia li hais tsis taus lus tu siab thiab nej cia li tsis muaj kev xyiv fab hauv nej lub siab li lawm, thiab nej khuv xim qhov tau yug los. Nej tsis nkag siab txog qhov tseem ceeb ntawm theem no ntawm txoj hauj lwm uas ua tiav rau Mau-a cov xeeb ntxwv lawm; nej tsuas paub nrhiav cov chiv meem siab xwb, thiab thaum uas nej pom tias tsis muaj kev cia siab lawm, ces nej nyob twj ywm. Thaum hais txog kev ua kom zoo tshaj plaws thiab lub hom phiaj yav tom ntej, nej zoo siab; nej tau tso nej txoj kev ntseeg rau Vajtswv kom tau txais koob hmoov thiab kom nej thiaj li muaj ib lub hom phiaj zoo. Ib txhia tib neeg tam sim no muaj kev txhawj xeeb vim yog lawv lub meej mom. Vim tias lawv muaj txiaj ntsig qis thiab muaj meej mom qis, lawv tsis xav nrhiav kev ua kom zoo tshaj plaws. Ua ntej tshaj plaws, kev ua kom zoo tshaj plaws twb tau hais txog lawm, thiab tom qab ntawd tau hais txog Mau-a cov xeeb ntxwv lawm, yog li cov tib neeg tsis lees yuav txoj hau kev ntawm kev ua kom zoo tshaj plaws uas nyuam qhuav tau hais tas los ntawd lawm. Qhov no vim tias txij thaum pib mus txog ntua thaum xaus, nej yeej tsis tau paub qhov tseem ceeb ntawm txoj hauj lwm no li, thiab nej yeej tsis quav ntsej txog nws qhov tseem ceeb li. Nej lub siab me heev, thiab tsis tuaj yeem thev taus txawm hais tias yog ib qho kev tsim teeb meem me me xwb. Thaum nej pom tias nej lub meej mom qis heev, nej txawm cia li ua twj ywm thiab tsis muaj kev ntseeg siab mus nrhiav lawm. Tib neeg tsuas yog suav txoj kev ua tiav ntawm txoj kev hlub tshua thiab kev lom zem ntawm kev thaj yeeb yam li cov cim ntawm txoj kev ntseeg xwb, thiab pom kev nrhiav koob hmoov yam li lub hauv paus keeb cag rau lawv txoj kev ntseeg Vajtswv xwb. Tsawg tsawg tus neeg thiaj li nrhiav kom paub Vajtswv los sis nrhiav ib qho kev hloov pauv hauv lawv tus yam ntxwv. Hauv lawv txoj kev ntseeg, tib neeg nrhiav kev los ua kom Vajtswv muab lub hom phiaj uas tsim nyog rau lawv thiab txhua txoj hmoov hlub uas lawv xav tau, ua kom Nws ua lawv tus tub qhe, kom Nws tuav ib txoj kev thaj yeeb nyab xeeb, muaj kev sib raug zoo nrog lawv yog li ntawd, txawm lub sij hawm twg los xij, thiaj yuav tsis muaj kev tsis sib haum xeeb ntawm lawv ib zaug li. Qhov ntawd yog, lawv txoj kev ntseeg Vajtswv xav kom Nws cog lus tias yuav ua txhua yam li lawv cov kev cheem tsum kom ua thiab ua raws li lawv tau thov, ua raws li cov lus uas lawv tau nyeem hauv phau Vajluskub tias, “Kuv yuav mloog tag nrho nej tej lus thov.” Lawv xav kom Vajtswv txhob txiav txim los sis rhuav tshem ib tug neeg twg li, rau qhov Nws yeej ib txwm yog tus Cawm Seej Yexus uas hlub tshua uas muaj kev sib raug zoo nrog rau tib neeg txhua lub sij hawm thiab txhua qhov chaw. Ntawm no yog qhov tib neeg ntseeg Vajtswv li cas: Lawv yeej tsis txaj muag thov Vajtswv li, ntseeg hais tias txawm lawv yuav ntxeev siab los sis mloog lus, Nws yuav pub txhua yam rau lawv yam qi muag nti. Lawv tsuas yog pheej “suav nuj nqi” tas zog rau Vajtswv txuas ntxiv xwb, ntseeg tias Nws yuav tsum “them rov qab” rau lawv yam tsis muaj kev tawm tsam thiab, tshaj ntawd ntxiv, them ob npaug; lawv xav, txawm hais tias Vajtswv tau txais dab tsi los ntawm lawv lawm los tsis tau li, Nws tsuas yog raug lawv haub ntxias xwb, thiab Nws tsis tuaj yeem coj tib neeg yam tsis muaj hauv paus hauv ntsis, tsawg dua li qhia tshwm rau tib neeg txog Nws lub tswv yim thiab tus yam ntxwv ncaj ncees, uas raug muab zais tau ntau xyoo lawm, thaum uas Nws xav tau thiab tsis muaj kev tso cai los ntawm lawv. Lawv lees lawv tej kev txhaum rau Vajtswv yam yooj yooj yim, ntseeg tias Vajtswv yuav cia li zam lawv lub txim, hais tias Nws yuav tsis muaj mob los ntawm qhov kev ua li ntawd, thiab tias qhov no yuav nyob mus ib txhis. Lawv cia li hais lus yuam Vajtswv kom, ntseeg tias Nws yuav cia li mloog lawv lus xwb, vim hais tias nws tau teev tseg rau hauv phau Vajluskub tias Vajtswv tsis tau los kom noob neej yuav tsum ua dej num rau Nws, tiam sis yog los ua dej num rau lawv, thiab tias Nws nyob ntawm no los ua lawv tus tub qhe. Nej tsis ib txwm ntseeg raws txoj kev no lov? Thaum uas nej tsis muaj peev xwm tau txais qee yam los ntawm Vajtswv, ces nej xav khiav tawm; thaum nej tsis to taub qee yam, ces nej tsis txaus siab, thiab haj tseem mus deb mus pov txhua hom kev hais lus phem rau Nws. Nej yeej tsis cia Vajtswv Tus Kheej los nthuav tawm tag nrho txog Nws lub tswv yim thiab kev xav li; tiam sis, nej tsuas yog xav muaj kev lom zem yooj yooj yim ib nyuag ntu thiab kev nplig siab xwb. Los txog rau tam sim no, nej tus cwj pwm hauv nej txoj kev ntseeg Vajtswv tsuas yog muaj cov kev xav qub xwb. Yog tias Vajtswv tsuas qhia nej me me txog kev muaj meej mom xwb, ces nej tsis zoo siab. Nej puas pom tseeb tseeb tam sim no tias nej tus yeeb yam zoo npaum li cas? Tsis txhob xav tias nej txhua tus puav leej ncaj ncees rau Vajtswv thaum uas qhov tseeb nej cov kev xav qub tseem tsis tau hloov li. Thaum tsis muaj dab tsi los rau koj, koj ntseeg hais tias txhua yam yuav mus tau zoo, thiab koj txoj kev hlub Vajtswv tau mus txog ib theem siab. Thaum muaj qee yam me me tshwm sim rau koj, koj cia li poob mus rau hauv Ntuj Tawg lawm. Qhov no yog kev ua siab ncaj rau Vajtswv lod?

Yog tias theem kawg ntawm kev kov yeej yuav tsum tau pib hauv Yixayee, ces txoj kev kov yeej zoo li no yuav tsis muaj qab hau. Txoj hauj lwm yog qhov tseem ceeb tshaj plaws thaum ua tiav hauv Suav Teb, thiab thaum nws ua tiav rau hauv nej cov tib neeg. Nej yog cov tib neeg uas qis tshaj plaws, cov tib neeg uas muaj lub meej mom tsawg tshaj plaws; nej yog cov uas nyob theem qis tshaj plaws hauv lub neej no, thiab nej yog cov uas lees paub Vajtswv tsawg tshaj plaws thaum xub thawj. Nej yog cov tib neeg uas tau yuam kev deb ntawm Vajtswv lawm thiab yog cov tau raug rhuav tshem hnyav tshaj plaws. Vim hais tias theem no ntawm txoj hauj lwm tsuas yog vim kev kov yeej xwb, puas yog nws tsis tsim nyog tshaj plaws rau nej raug xaiv los ua tim khawv rau yav tom ntej? Yog hais tias thawj kauj ruam ntawm kev kov yeej tsis tau ua tiav rau nej cov neeg, ces nws yuav nyuaj los txhawb txoj kev kov yeej uas yuav los tom ntej no, rau qhov txoj kev kov yeej uas yuav lawv qab los yuav ua kom tiav cov txiaj ntsig raws li qhov tseeb ntawm txoj hauj lwm no uas raug ua tiav hnub no. Txoj kev kov yeej tam sim no tsuas yog qhov pib ntawm tag nrho txoj kev kov yeej xwb. Nej yog thawj pab uas yuav raug kov yeej; nej yog cov sawv cev ntawm txhua tus tib neeg uas yuav raug kov yeej. Cov tib neeg uas muaj txoj kev paub tiag tiag yuav pom tias txhua txoj hauj lwm uas Vajtswv ua hnub no zoo heev, thiab Nws tsis yog tias tsuas yog tso cai rau tib neeg kom paub txog lawv tus kheej txoj kev ntxeev siab xwb, tiam sis kuj qhia tshwm lawv lub meej mom thiab. Lub hom phiaj thiab lub ntsiab lus ntawm Nws cov lus tsis yog ua rau tib neeg qaug zog, thiab tsis yog yuav ua rau lawv poob mus. Nws yog rau lawv kom tau txais kev tig ras to taub thiab kev cawm dim los ntawm Nws cov lus; nws yog kom tsa lawv tus ntsujplig kom tsim los ntawm txoj kev ntawm Nws cov lus. Txij li puag thaum kev tsim lub ntiaj teb los, tib neeg tau nyob hauv qab Ntxwgnyoog kev tswj fwm, tsis paub thiab tsis ntseeg tias muaj ib tug Vajtswv. Tias cov tib neeg no tuaj yeem tau koom nrog Vajtswv txoj kev cawm dim thiab tuaj yeem raug tsa sawv los ntawm Vajtswv tiag tiag los qhia txog Vajtswv txoj kev hlub; txhua tus neeg uas nkag siab tseeb tseeb yuav ntseeg qhov no. Yog li cov tib neeg uas tsis muaj kev paub zoo li no ne yuav ua li cas? Lawv yuav hais tias, “Ab, Vajtswv hais tias peb yog Mau-a cov xeeb ntxwv; Nws hais li no los ntawm Nws tus kheej cov lus kiag. Peb puas tseem tuaj yeem tau txais qhov txiaj ntsig zoo? Peb yog Mau-a cov xeeb ntxwv, thiab peb tau tawm tsam Nws nyob rau yav dhau los lawm. Vajtswv tau los rau txim rau peb; puas yog koj tsis pom tias Nws tas zog txiav txim rau peb li cas, txij li puag thaum pib los? Vim peb tau tawm tsam Vajtswv, qhov no yog qhov uas peb yuav tsum raug rau txim.” Cov lus no puas yog? Hnub no Vajtswv txiav txim rau nej, qhuab ntuas nej, thiab rau txim rau nej, tiam sis koj yuav tsum paub tias qhov ntawm koj txoj kev rau txim yog rau koj kom paub koj tus kheej. Nws rau txim, foom tsis zoo, txiav txim, thiab qhuab ntuas kom koj paub koj tus kheej, kom koj tus yam ntxwv thiaj li yuav hloov pauv, thiab, tshaj ntawd ntxiv, kom koj thiaj li yuav paub koj txoj kev tsim nyog, thiab kom pom tias txhua yam ntawm Vajtswv cov dej num yeej ncaj ncees thiab ua raws li Nws tus yam ntxwv thiab kev cheem tsum ntawm Nws txoj hauj lwm, tias Nws ua hauj lwm raws li Nws txoj kev npaj tseg rau tib neeg txoj kev cawm dim, thiab tias Nws yog tus Vajtswv ncaj ncees uas hlub, cawm, txiav txim, thiab qhuab ntuas tib neeg. Yog tias koj tsuas paub tias koj yog neeg muaj meej mom qis, tias koj coj tsis ncaj thiab tsis mloog lus, tiam sis tsis paub tias Vajtswv xav npaj Nws txoj kev cawm dim los ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas uas Nws ua rau hauv koj hnub no, ces koj yuav tsis muaj txoj hau kev tau txais kev paub, tsawg dua qhov koj muaj peev xwm mus tom ntej txuas ntxiv. Vajtswv tsis tau los tua kom tuag los sis rhuav tshem, tiam sis los txiav txim, foom tsis zoo, qhuab ntuas, thiab cawm. Txog thaum Nws li 6,000-xyoo kev npaj cawm tib neeg los txog ze—ua ntej Nws nthuav tawm txog txhua yam kev tshwm sim ntawm tib neeg—Vajtswv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb yog rau txoj kev cawm dim; nws lub hom phiaj tsuas yog ua kom cov tib neeg uas hlub Nws ua tiav—ua tib zoo—thiab coj lawv los rau kev zwm rau hauv qab Nws thaj chaw tswj fwm. Txawm hais tias Vajtswv yuav cawm tib neeg li cas los xij, nws yog ua kom muab lawv cais tawm ntawm lawv tus yeeb yam phem qub mus; uas yog, Nws cawm lawv los ntawm qhov uas kom lawv nrhiav txoj sia. Yog tias lawv tsis ua li no, ces lawv yuav tsis muaj txoj hau kev los txais Vajtswv txoj kev cawm dim. Kev cawm dim yog Vajtswv Tus Kheej txoj hauj lwm, thiab kev nrhiav txoj sia yog qee yam uas tib neeg yuav tsum ua kom thiaj tau txais kev cawm dim. Hauv tib neeg lub qhov muag, kev cawm dim yog Vajtswv txoj kev hlub, thiab Vajtswv txoj kev hlub tsis tuaj yeem yog kev rau txim, kev txiav txim, thiab kev foom tsis zoo; kev cawm dim yuav tsum muaj kev hlub, kev khuv leej, thiab tshaj ntawd ntxiv, cov lus ntawm kev nplig siab, thiab cov koob hmoov tsis paub kawg uas Vajtswv muab los. Tib neeg ntseeg tias thaum Vajtswv cawm tib neeg, Nws kuj nplig lawv siab los ntawm Nws cov koob hmoov thiab txoj hmoov hlub, kom lawv thiaj li tuaj yeem muab tau lawv lub siab rau Vajtswv. Qhov ntawd hais tau tias, Nws txoj kev txhawb tib neeg yog Nws txoj kev cawm lawv ntag. Hom kev cawm dim zoo li no yog ua tiav los ntawm ib txoj kev sib pom zoo. Tsuas yog thaum Vajtswv pub rau lawv ib puas npaug ntxiv xwb tib neeg thiaj li yuav zwm rau Vajtswv lub npe thiab siv zog ua qhov zoo rau Nws thiab coj yeeb koob los rau Nws. Qhov no tsis yog yam Vajtswv npaj tseg rau noob neej. Vajtswv tau los ua hauj lwm hauv ntiaj teb kom cawm tau cov noob neej uas coj tsis ncaj; tsis muaj kev cuav nyob hauv qhov no. Yog tias muaj, Nws yeej yuav tsis tau los ua Nws txoj hauj lwm rau hauv tib neeg li. Yav dhau los, Nws lub ntsiab ntawm kev cawm dim koom nrog kev qhia tshwm kev hlub thiab kev khuv leej uas loj tshaj plaws, xws li Nws tau muab tag nrho Nws txhua yam rau Ntxwgnyoog los hloov pauv tag nrho noob neej. Tam sim no tsis muaj dab tsi zoo ib yam li yav dhau los: Txoj kev cawm dim uas tau muab rau nej hnub no tshwm sim rau lub sij hawm ntawm hnub kawg, lub sij hawm kev sib cais tawm ntawm txhua yam raws li hom; lub ntsiab ntawm kev cawm dim tsis yog kev hlub los sis kev khuv leej, tiam sis kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, kom tib neeg thiaj li yuav dim tiag. Yog li, txhua yam uas nej tau txais yog kev qhuab ntuas, kev txiav txim, thiab raug ntaus tsis hlub kiag li, tiam sis paub qhov no: Hauv qhov kev raug ntaus yam tsis hlub kiag li no mas yeej tsis muaj ib qho kev rau txim me me hlo li. Txawm hais tias Kuv cov lus yuav hnyav npaum li cas, yam tshwm sim rau nej yuav yog dab tsi, tiam sis ob peb lo lus uas tej zaum yuav tshwm tsis muaj kev hlub rau nej kiag li, txawm hais tias Kuv yuav npau taws npaum li cas los, yam uas los rau nej tseem yog cov lus qhuab qhia, thiab Kuv tsis yog txhob txwm rhuav tshem nej los sis muab nej cob rau kev tuag. Qhov no tsis yog txhua qhov tseeb lov? Paub tias niaj hnub tam sim no, txawm hais tias nws yuav yog kev txiav txim ncaj ncees los sis tsis muaj kev hlub kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev qhuab ntuas, txhua yam yog vim kev cawm dim xwb. Txawm hais tias niaj hnub no txhua pab neeg tau raug cais raws li hom los sis pawg ntawm tib neeg uas tau tso cia los, lub hom phiaj ntawm Vajtswv txhua lo lus thiab txoj hauj lwm yog cawm cov uas hlub Vajtswv tiag tiag. Kev txiav txim ncaj ncees yog coj los ntxuav kom tib neeg dawb huv, thiab tsis muaj kev hlub kev lim tib neeg kom dawb huv yog uas tiav los yaug lawv kom dawb huv; cov lus hnyav los sis kev qhuab ntuas ob qho puav leej yog ua tiav los ntxuav kom dawb huv thiab yog ua rau txoj kev cawm dim. Yog li, niaj hnub no txoj kev cawm dim tsis zoo li yav thaum ub lawm. Niaj hnub no, kev cawm dim raug coj los rau nej los ntawm kev txiav txim ncaj ncees, thiab qhov no yog ib qho cuab yeej zoo siv rau kev cais nej raws li nyias hom. Tshaj ntawd ntxiv, kev qhuab ntuas uas phem heev ua dej num rau nej tam li kev cawm dim uas loj tshaj plaws—thiab nej yuav tsum tau hais dab tsi thaum ntsib kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim zoo li no? Tsis yog nej ib txwm muaj kev lom zem rau kev cawm dim, txij thaum pib mus txog thaum xaus lov? Nej tau pom tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab tau lees paub Nws lub hwj chim loj tsis paub kawg thiab lub tswv yim lawm; ntxiv rau, nej tau paub dhau los tas li txog kev ntaus thiab kev qhuab qhia. Txawm li cas los xij, puas yog nej kuj tsis tau txais txoj hmoov hlub uas loj tshaj plaws thiab? Puas yog nej cov koob hmoov tsis ntau tshaj li lwm tus? Nej cov hmoov hlub tseem ntau tshaj li lub yeeb koob thiab kev nplua nuj lom zem ntawm Xalaumoo lawm! Xav rau qhov no: Yog tias Kuv lub hom phiaj uas los yog los rhuav tshem thiab rau txim rau nej xwb es ho tsis cawm nej, nej lub sij hawm puas tuaj yeem yuav nyob tau ntev npaum li no? Nej cov neeg txhaum ntawm cev nqaij daim tawv thiab ntshav puas tuaj yeem ciaj sia tau los txog hnub no? Yog tias Kuv lub hom phiaj tsuas yog los rau txim rau nej xwb, ces vim li cas Kuv thiaj li yuav dhau los ua cev nqaij daim tawv thiab nqes los ua ib txoj lag luam loj zoo li no? Puas yog kev rau txim rau nej me me uas txawj tuag tsis tuaj yeem ua tiav los ntawm hais ib lo lus xwb lov? Kuv puas tseem yuav tau rhuav tshem nej tom qab uas txhob txwm rau txim rau nej lawm? Nej tseem tsis ntseeg Kuv cov lus no thiab lov? Kuv puas tuaj yeem cawm tib neeg uas tsuas yog los ntawm kev hlub thiab kev khuv leej xwb? Los sis Kuv puas tuaj yeem siv txoj kev ntsia rau saum ntoo khaub lig los cawm tib neeg xwb? Puas yog Kuv tus yam ntxwv ncaj ncees pab tsis tau zoo los ua kom tib neeg mloog lus hlo li? Puas yog nws tsis muaj peev xwm ntawm kev cawm tib neeg huv tib si?

Txawm hais tias Kuv cov lus yuav yog lus nyaum, txhua lo lus yog tau hais rau tib neeg txoj kev cawm dim nkaus xwb, raws li Kuv tab tom hais lus xwb thiab tsis yog tab tom rau txim rau tib neeg cev nqaij daim tawv. Cov lus no ua rau tib neeg nyob hauv kev kaj, kom paub tias kev kaj muaj nyob, kom paub tias kev kaj muaj nqis, thiab, tshaj ntawd ntxiv, kom paub tias cov lus no muaj txiaj ntsig npaum li cas rau lawv, thiab kom paub tias Vajtswv yog kev cawm dim. Txawm hais tias Kuv tau hais ntau lo lus ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim los, tseeb tiag yam lawv sawv cev tseem tsis tau ua tiav rau nej. Kuv tau los ua Kuv txoj hauj lwm thiab los hais Kuv cov lus, thiab txawm tias Kuv cov lus yuav nruj, cov lus tau raug hais hauv kev txiav txim ntawm nej txoj kev coj tsis ncaj thiab nej txoj kev ntxeev siab. Lub hom phiaj ntawm Kuv txoj kev ua qhov no kom mus cawm tau tib neeg tawm ntawm Ntxwgnyoog thaj chaw tswj fwm; Kuv tab tom siv Kuv cov lus los cawm tib neeg. Kuv lub hom phiaj tsis yog rhuav tshem tib neeg los ntawm Kuv cov lus. Kuv cov lus yog lus nyaum kom ua tiav raws li Kuv txoj hauj lwm. Tsuas yog los ntawm txoj hauj lwm zoo li no xwb tib neeg thiaj li yuav tuaj yeem los paub txog lawv tus kheej thiab cais tawm ntawm lawv tus yam ntxwv ntxeev siab. Qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm txoj hauj lwm ntawm cov lus yog tso cai rau tib neeg los muab qhov tseeb coj los xyaum ua tom qab uas tau nkag siab nws lawm, kom ua tiav kev hloov pauv hauv lawv tus yam ntxwv, thiab kom tau txais kev paub txog lawv tus kheej thiab Vajtswv txoj hauj lwm. Tsuas yog kev ua txoj hauj lwm los ntawm kev hais lus xwb thiaj li tuaj yeem ua rau kev sib txuas lus ntawm Vajtswv thiab tib neeg mus taus, thiab tsuas yog cov lus xwb thiaj li tuaj yeem piav qhia qhov tseeb. Kev ua hauj lwm raws txoj kev no yog qhov zoo tshaj plaws ntawm kev kov yeej tib neeg; nrug ntawm kev hais lus lawm, tsis muaj lwm txoj hau kev uas muaj peev xwm muab kev nkag siab meej ntxiv txog qhov tseeb thiab txoj hauj lwm ntawm Vajtswv rau tib neeg li lawm. Yog li, hauv Nws theem kawg ntawm txoj hauj lwm, Vajtswv hais lus rau tib neeg kom tsis txhob xauv lawv txog qhov tseeb thiab qhov nyob zais nkoos uas lawv tseem tsis tau nkag siab txog, tso cai rau lawv tau txais los ntawm Vajtswv txoj kev tseeb thiab txoj sia, yog li thiaj ua tau raws li Nws lub siab nyiam. Lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj hauj lwm rau tib neeg yog los pab kom lawv ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam, thiab nws tau ua tiav lawm uas yog coj kev cawm dim los rau lawv. Yog li ntawd, lub sij hawm ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg dim, Nws tsis ua txoj hauj lwm uas rau txim rau lawv. Thaum uas tab tom coj kev cawm dim los rau tib neeg, Vajtswv tsis tau rau txim rau kev phem los sis muab phaj tshab rau kev zoo, los yog Nws tsis tau nthuav tawm txog cov hom phiaj ntawm ntau hom tib neeg sib txawv. Tiam sis, tsuas yog tom qab theem kawg ntawm Nws txoj hauj lwm tiav lawm xwb Nws thiaj li yuav ua txoj hauj lwm ntawm kev rau txim rau kev phem thiab muab phaj tshab rau kev zoo, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb Nws thiaj li yuav nthuav tawm qhov kawg ntawm txhua haiv neeg. Cov uas raug rau txim yuav yog cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm raug cawm kom dim, hos cov uas raug cawm dim lawm yuav yog cov uas tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim lawm thaum lub sij hawm ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg dim. Thaum lub sij hawm Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim tau raug ua tiav lawm, txhua txhua tus tib neeg uas tuaj yeem tau txais kev cawm dim yuav tau txais kev cawm dim kom ntau li ntau tau, thiab tsis muaj lawv ib tug twg raug muab pov tseg li, vim rau qhov lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj hauj lwm yog los cawm tib neeg. Txhua tus neeg uas, thaum lub sij hawm ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg dim, tsis muaj peev xwm ua tiav qhov kev hloov pauv hauv lawv tus yam ntxwv—thiab nrog rau txhua tus neeg uas tsis tuaj yeem zwm rau Vajtswv tag nrho—yuav dhau los ua daim phiaj rau kev rau txim. Theem no ntawm txoj hauj lwm—txoj hauj lwm ntawm cov lus—yuav qhib rau tib neeg ntawm txhua txoj hau kev thiab cov kev zais nkoos uas lawv tsis nkag siab txog, kom lawv thiaj tuaj yeem nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam thiab Vajtswv cov kev cheem tsum kom lawv ua, thiab kom lawv tuaj yeem muaj qhov yuav tsum tau ua ua ntej muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua thiab ua tiav kev hloov pauv lawv tus yam ntxwv. Vajtswv tsuas yog siv cov lus los ua Nws txoj hauj lwm xwb thiab tsis rau txim rau tib neeg rau qhov kev ntxeev siab me me; qhov no yog vim hais tias tam sim no yog lub sij hawm kev ua hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim. Yog tias ib tug tib neeg twg uas ntxeev siab es raug rau txim lawm, ces tsis muaj leej twg yuav muaj lub sij hawm kom tau raug cawm dim li; txhua leej txhua tus yuav raug rau txim thiab poob mus rau Ntuj Tawg. Lub hom phiaj ntawm cov lus uas txiav txim rau tib neeg yog tso cai kom lawv paub lawv tus kheej thiab zwm rau Vajtswv; nws tsis yog los rau txim rau lawv los ntawm kev txiav txim zoo li no. Lub sij hawm ntawm txoj hauj lwm ntawm cov lus, ntau tus neeg yuav nthuav tawm lawv txoj kev ntxeev siab thiab kev tiv thaiv, thiab nrog rau kev tsis mloog lus rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Txawm li cas los xij, Nws yuav tsis rau txim rau tag nrho cov neeg no raws li qhov tshwm los, tiam sis nws ho tsuas yog yuav muab cov tib neeg uas coj tsis ncaj rau qhov tseem ceeb thiab cov uas tsis tuaj yeem raug cawm tau cuam pov tseg xwb. Nws yuav muab lawv cev nqaij daim tawv rau Ntxwgnyoog, thiab, qee zaum, rhuav tshem lawv cev nqaij daim tawv kom ploj mus. Cov uas tseem seem nyob yuav caum qab thiab ntsib kev raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia. Yog tias, thaum tab tom caum qab, cov tib neeg no tseem tsis tuaj yeem lees txais kev raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia, thiab dhau los ploj zuj zus zuj zus lawm, ces lawv yuav plam lawv qhov hwj tsam rau kev cawm dim. Txhua tus tib neeg uas tau raug zwm rau kev kov yeej los ntawm Vajtswv cov lus yuav muaj qhov hwj tsam txaus rau kev cawm dim; Vajtswv txoj kev cawm dim ntawm txhua tus tib neeg no yuav qhia Nws lub siab dawb zoo uas loj tshaj plaws. Hauv lwm lo lus, lawv yuav raug nthuav tawm txog lub siab ntev uas loj tshaj plaws. Tsuas yog tib neeg thim ntawm txoj kev uas tsis yog lawm rov qab los xwb, thiab tsuas yog lawv tuaj yeem hloov siab lees txim xwb, Vajtswv yuav muab ntau qhov hwj tsam rau lawv kom tau txais Nws txoj kev cawm dim. Thaum tib neeg ntxeev siab tawm tsam Vajtswv thawj thawj zaug, Nws tsis muaj lub siab xav tua lawv pov tseg; tiam sis, Nws ua txhua yam li Nws ua tau los cawm lawv. Yog tias qee leej neeg tsis muaj chaw seem rau kev cawm dim li, ces Vajtswv yuav muab lawv cuam pov tseg. Qhov laj thawj uas Vajtswv rau txim qeeb rau ib co tib neeg zoo li ntawd mas vim yog tias Nws xav cawm txhua leej txhua tus uas tuaj yeem cawm tau. Nws txiav txim, qhia kom paub, thiab tsuas yog coj tib neeg los ntawm cov lus xwb, thiab tsis siv ib tug pas los muab lawv cob rau kev tuag li. Kev siv cov lus los coj kev cawm dim los rau tib neeg yog lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm theem kawg ntawm txoj hauj lwm.

Qhov Dhau Los: Tsuas Yog Cov Uas Raug Ua Kom Zoo Tiav Log Xwb Thiaj Li Ua Tau ib Lub Neej Muaj Qab Hau

Ntxiv Mus: Tus Tib Neeg Uas Twb Tau Kem Ciam Rau Vajtswv nyob rau hauv Nws Qhov Kev Xav Lawm Ho Yuav Tau Txais Vajtswv Txoj Kev Qhia Tshwm Tau Li Cas?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No