Kev Teem Hawm Sab Kev Ntseeg Yuav Tsum Raug Kev Tshem Tawm

Txij thaum pib ua Nws txoj hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb, Vajtswv tau npaj kom muaj coob tus neeg los ua dej num rau Nws, suav nrog txhua txhua txoj sia. Nws lub hom phiaj yog kom ua raws li Nws lub siab nyiam thiab ua Nws cov dej num hauv ntiaj teb kom tiav; qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj hauv kev xaiv tib neeg los ua dej num rau Nws. Txhua tus neeg ua dej num rau Vajtswv yuav tsum to taub Nws lub siab nyiam. Nws txoj hauj lwm ua rau Vajtswv lub tswv yim thiab lub hwj huaj loj kawg nkaus, thiab lub hauv paus ntsiab lus ntawm Nws tes dej num hauv ntiaj teb, pom ntau rau cov tib neeg. Vajtswv twb los rau ntiaj teb lawm los ua Nws tes dej num, los koom nrog tib neeg, xwv kom lawv thiaj paub txog Nws tes dej num kom tseeb zog. Hnub no nej, pab pawg neeg no, muaj hmoo tau ua dej num rau tus Vajtswv uas muaj qab hau. Qhov no yog ib qho koob hmoov uas suav tsis tau pub rau nej tiag tiag li, nej raug txhawb nqa los ntawm Vajtswv. Ntawm qhov yuav xaiv ib tug tib neeg los ua dej num rau Nws, Vajtswv ib txwm muaj Nws tus txheej txheem. Ua dej num rau Vajtswv tsis yog, li tib neeg xav, hais tias nws yog ib yam txaus siab ua. Hnub no, nej pom hais tias txhua tus neeg uas ua dej num rau Vajtswv ua vim lawv muaj kev coj ua los ntawm Vajtswv thiab kev ua dej num los ntawm tus Vajntsujplig, thiab vim lawv yog cov neeg uas caum qhov tseeb. Cov no yog qhov tsawg kawg nkaus rau txhua tus neeg ua dej num rau Vajtswv.

Kev ua dej num rau Vajtswv tsis yog ib txoj hauj lwm yooj yim. Cov uas muaj tus yam ntxwv tsis ncaj ncees uas yeej tseem tsis hloov yuav ua dej num tsis tau rau Vajtswv. Yog koj tus yam ntxwv tsis tau raug txiav txim thiab qhuab ntuas los ntawm Vajtswv cov lus, ces koj tus yam ntxwv tseem sawv cev rau Ntxwgnyoog, uas ua pov thawj tias koj ua dej num rau Vajtswv tawm ntawm koj kev xav ua zoo, hais tias koj txoj kev ua dej num yog raws li koj tus yeeb yam zoo li phem. Koj ua dej num rau Vajtswv nrog rau koj tus xeeb ceem, thiab raws li koj tus kheej siab nyiam. Dab tsi ntxiv, koj ib txwm xav tias tej yam uas koj tuaj yeem ua yog qhov ntxim Vajtswv siab, thiab hais tias tej yam uas koj tsis xav ua yog yam ntxim ntxub rau Vajtswv; koj ua hauj lwm tag nrho raws li koj tus kheej siab nyiam. Qhov no puas hu tau hais tias yog kev ua dej num rau Vajtswv? Thaum kawg, yuav tsis hloov me me ntawm koj tus yam ntxwv li; tsis yog li ntawd, koj txoj kev ua dej num yuav ua rau koj haj yam tawv ncauj, yog li ua rau koj tus yam ntxwv siab tsis ncaj zoo, thiab yog li ntawd, yuav tsim txoj cai hauv koj hais txog kev ua dej num rau Vajtswv uas feem ntau ua raws li koj tus kheej tus xeeb ceem, thiab cov kev paub tau los ntawm koj cov kev ua dej num raws li koj tus yam ntxwv. Cov no yog cov kev paub thiab kev kawm tau los ntawm ib tug tib neeg. Nws yog tib neeg lub tswv yim kev ua neej hauv ntiaj teb. Cov tib neeg zoo li no yeej muab hu tau ua cov neeg Falixais thiab cov coj kev cai dab qhuas. Yog lawv tsis tsim los thiab hloov dua siab tshiab, tom qab ntawd lawv yuav hloov los ua cov Khetos cuav thiab cov tawm tsam khetos uas dag ntxias cov ntseeg nyob rau lub sij hawm kawg. Cov Khetos cuav thiab cov tawm tsam khetos uas tau hais txog yuav tshwm sim los ntawm cov neeg no. Yog tias cov ua dej num rau Vajtswv ua raws li lawv tus cwj pwm thiab ua raws li lawv lub siab nyiam, lawv yuav raug txoj kev pheej hmoo thiab raug ntiab tawm lub sij hawm twg los tau. Cov neeg uas ua tau ntau xyoo dhau los lawm tau ua dej num rau Vajtswv tau txais txiaj ntsig ntawm lwm tus lub siab, qhuab qhia lawv thiab tswj hwm lawv, thiab sawv rau qhov siab—thiab cov uas tsis tau hloov dua siab tshiab, yeej tsis lees lawv tej kev txhaum yeej tsis tso tseg qhov txiaj ntsig ntawm txoj hauj lwm—cov neeg no yuav ntog rau ntawm Vajtswv. Lawv yog cov zoo tib yam li Povlauj, hais tias lawv yog cov tuaj ua ntej thiab khav theeb txog lawv cov txuj ci. Vajtswv yuav tsis coj cov neeg zoo li no los rau txoj kev ua neeg zoo tshaj plaws. Cov dej num zoo li no cuam tshuam Vajtswv tes dej num. Tib neeg ib txwm tuav txoj qub. Lawv tuav rawv tej kev xav ntawm yav dhau los, rau txhua yam los ntawm lub sij hawm uas twb dhau mus lawm. Qhov no yog txoj kev khuam siab rau lawv tes dej num. Yog hais tias koj tsis tuaj yeem muab tej ntawd pov tseg li, tej no yuav khawm ceev ceev rau tag nrho koj lub neej. Vajtswv yuav tsis qhuas koj, tsis muaj me me li, txawm koj yuav dam koj ob txhais ceg khiav los yog koj lub nraub qaum ua hauj lwm, txawm hais tias koj tuag rau hauv koj cov dej num ua rau Vajtswv los xij. Qhov txawv ces yog li no: Nws yuav hais tias koj yog ib tug neeg ua phem.

Pib txij hnub no mus, Vajtswv yuav ua kom zoo tshaj plaws rau cov neeg uas tsis muaj kev ntseeg, uas kam tawm ntawm lawv tus kheej qub mus, thiab cov uas mloog Vajtswv txoj hau kev yooj yim. Nws yuav ua kom zoo tshaj plaws rau cov uas xav tau cov lus los ntawm Vajtswv. Cov neeg no yuav tsum sawv thiab ua dej num rau Vajtswv. Nyob rau ntawm Vajtswv mas txoj kev muaj nplua mias tsis muaj qhov kawg thiab tsis muaj qhov kawg rau lub tswv yim li. Nws cov dej num phim hwj thiab cov lus muaj txiaj ntsig tos los ntawm kev zoo siab ntawm cov neeg coob coob. Raws li nws sawv, cov neeg uas muaj kev ntseeg, cov uas xub tuaj ua ntej, thiab cov neeg uas tsis tuaj yeem tso lawv tus kheej tseg nws nyuaj rau lawv lees txais cov khoom tshiab no. Tus Vajntsujplig tsis muaj cib fim los ua kom cov neeg no zoo tshaj plaws. Yog hais tias ib tug neeg tsis tau txiav txim siab mloog lus, thiab tsis nqhis Vajtswv txoj lus li, ces lawv yuav tsis muaj qhov lees txais yam tshiab no; lawv tsuas yuav tig tawm tsam ntau li ntau tau, txawj dag ntxias ntau li ntau tau, thiab thiaj li yuav xaus rau txoj kev yuam kev. Thaum ua Nws tes dej num tam sim no, Vajtswv yuav tsa ntau tus neeg uas hlub Nws tiag tiag thiab tuaj yeem lees txais qhov kev kaj tshiab, thiab Nws yuav txiav cov neeg coj kev cai dab qhuas uas xav ua ntej; Nws tsis xav tau ib tug ntawm cov neeg uas tawv ncauj tsis kam hloov li. Koj puas xav yog ib tug ntawm cov neeg no? Koj ua koj cov dej num raws li koj tus kheej lub siab nyiam los sis ua raws li qhov Vajtswv cheem tsum mas? Qhov no yog qee yam uas koj yuav tsum paub rau koj tus kheej. Koj puas yog ib tug neeg saib kev cai dab qhuas, los sis koj yog ib tug uas tau yug dua tshiab uas raug ua tau zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv lawm? Koj lub luag hauj lwm ntau npaum li cas raug qhuas los ntawm tus Vajntsujplig? Ntau npaum li cas uas Vajtswv txawm yuav tsis thab nco qab txog? Qhov kev hloov ntawm koj lub neej puas tau muaj kev cuam tshuam los ntawm koj ntau lub xyoo uas siv ua dej num lawm? Koj paub puas meej txog txhua yam no? Yog koj ua txoj kev ntseeg tiag tiag, koj yuav muab koj cov kev ntseeg kev cai dab qhuas qub uas tau ua ua ntej lawm ntawd pov tseg, thiab koj yuav ua tes dej num rau Vajtswv kom zoo dua hauv ib txoj kev tshiab. Nws tseem tsis tau lig yog sawv tam sim no. Cov kev cai dab qhuas qub tuaj yeem tso tseg tau ib tug neeg lub neej. Cov uas kawm tau los ntawm ib tug neeg yuav ua rau lawv yuam kev mus deb ntawm Vajtswv thiab ua txhua yam li lawv xav ua. Yog tias koj tsis muab tej no tso tseg, lawv yuav ua qhov kev dawm rau kev loj hlob ntawm koj lub neej. Vajtswv yeej ib txwm ua kom cov uas ua tes dej num rau Nws zoo tshaj plaws, thiab tsis muab lawv ntiab tawm mus yooj yim. Yog tias koj lees txais kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ntawm Vajtswv cov lus, yog koj tuaj yeem tso koj cov kev cai dab qhuas kev ntseeg thiab kev cai qub tseg, thiab tsum tsis siv cov kev ntseeg qub qub los ua kev ntsuas Vajtswv cov lus niaj hnub no lawm, tsuas yog thaum ntawd xwb thiaj mam li muaj lub neej yav tom ntej rau koj. Tab sis yog tias koj tuav rawv yam qub, yog koj tseem saib nws muaj nuj nqi, ces tsis muaj txoj hau kev uas koj yuav raug cawm dim li. Vajtswv yeej yuav tsis ntsia cov neeg zoo li no. Yog koj yeej xav kom tau raug ua zoo tshaj plaws, koj yuav tsum txiav txim siab muab txhua yam ua ua ntej lawm tso tseg. Txawm hais tias qhov uas tau ua ua ntej ho yog, txawm hais tias qhov ntawd yog Vajtswv tes dej num los, koj yuav tsum tso kom tau tseg thiab txwv tsis pub khaws cia ntxiv mus lawm. Txawm yog hais tias nws yeej yog tes dej dum ntawm tus Vajntsujplig meej meej, ua ncaj qha los ntawm tus Vajntsujplig los, hnub no koj yuav tsum muab nws tso cia. Koj yuav tsum tsis txhob muab khaws cia. Qhov no yog qhov uas Vajtswv xav tau. Txhua yam yuav tsum hloov dua tshiab. Hauv Vajtswv tes dej num thiab Vajtswv cov lus, Nws tsis hais txog cov khoom qub uas tau dhau los lawm, Nws tsis tshawb hauv cov ntawv qub; Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas yeej ib txwm tshiab tas li thiab yeej tsis qub li, thiab tsis tuav Nws tej lus ntawm yav dhau los—uas qhia hais tias Vajtswv tsis ua raws tej kev cai twg li. Yog koj, uas yog tib neeg, ib txwm tuav rawv rau tej yam uas yav dhau los, yog koj tsis kam tso tej ntawd tseg li, thiab siv lawv cov qauv nruj, thaum Vajtswv tsis ua tes dej num raws li cov kev uas Nws tau ua dhau los lawm, tom qab ntawd koj cov lus thiab kev ua tsis sib cuam tshuam lod? Koj tsis rais los ua Vajtswv ib tug yeeb ncuab lod? Koj puas txaus siab hlo tso koj lub neej tag nrho pov tseg thiab rhuav tshem cov khoom qub? Cov khoom qub no yuav ua rau koj ua ib tug uas cuam tshuam Vajtswv tes dej num—hom neeg ntawd puas yog hom neeg uas koj xav ua? Yog koj hais tiag tiag tias tsis xav tau qhov ntawd li, ces cia li tso tseg qhov koj ua thiab tig rov qab kom sai li sai tau; rov pib txhua yam dua tshiab. Vajtswv yuav tsis cim ntsoov koj tes dej num yav dhau los.

Qhov Dhau Los: Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Tsis Muaj Peev Xwm Sawv Cev Tam Tau Vajtswv

Ntxiv Mus: Hauv Koj Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Koj Yuav Tsum Mloog Vajtswv Lus

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No