Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus

Tib neeg to taub ib qho me me rau tes hauj lwm hnub no thiab tes hauj lwm rau yav tom ntej, tab sis lawv tsis to taub txoj hau kev kawg uas tib neeg yuav nkag mus rau. Tam li ib tug raug tsim tawm los, tib neeg yuav tsum tau ua tes dej num ntawm ib tug raug tsim tawm los: Tib neeg yuav tsum caum Vajtswv rau txhua yam uas Nws ua; nej yuav tsum mus rau qhov twg los xij uas Kuv kom nej mus. Koj tsis muaj kev yuav tsim kho txhua yam rau koj tus kheej, thiab koj tsis txawj tswj koj tus kheej; txhua yam ces yuav tsum cia rau Vajtswv txoj kev hlub tshua, thiab txhua yam ces yeej raug Nws ob txhais tuav tseg lawm. Yog hais tias Vajtswv tes hauj lwm muab ib qho chaw xaus rau tib neeg, ib txog hau kev kawg uas zoo kawg nkaus, ua ntej lub caij nyoog, thiab yog Vajtswv siv qhov no los ntxias tib neeg thiab ua kom tib neeg caum Nws—yog Nws cog lus nrog tib neeg—ces qhov no yuav tsis yog ib qho kev txeeb tau, los sis tsis yog kev tsim kho tib neeg lub neej. Yog Vajtswv siv tib neeg qhov chaw xaus los tswj lawv thiab ua kom tau lawv lub siab, ces nyob rau qhov no Nws tsis yog yuav tsim kho kom tib neeg zoo tiav log, los sis Nws yuav muab tsis tau tib neeg, tab sis tsuas yog siv qhov xaus los tswj lawv xwb. Tib neeg tsis quav ntsej txog dab tsi ntau tshaj li lawv qhov chaw xaus yav tom ntej, txoj hau kev kawg, thiab seb puas muaj tej yam zoo cia siab rau xwb. Yog muab ib qho kev cia siab zoo heev rau thaum sij hawm ua kev txeeb tau, thiab yog hais tias, ua ntej qhov kev txeeb tau tib neeg, muab ib txoj hau kev kawg uas zoo thiab yog rau lawv caum, ces tsis yog tes hauj lwm kev txeeb tau tib neeg ntawd ua tsis tau qhov uas tsim nyog ua tau nkaus xwb, tab sis qhov uas tau los ntawm kev txeeb tau ntawd kuj yuav raug haub ntxias lawm thiab. Qhov ntawd ces hais tias, kev txeeb tau ntawd ua tau nws tes hauj lwm los ntawm qhov uas muab tib neeg txoj hmoo thiab tej yam uas yuav tshwm sim yav tom ntej thiab kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas tib neeg tus yam ntxwv ntxeev siab ntawd tshem tawm pov tseg. Nws tsis yog ua tau los ntawm kev cog lus nrog tib neeg, qhov ntawd yog, muab koob hmoov thiab txoj hmoov hlub rau tib neeg, tab sis yog nthuav tawm tib neeg txoj kev ua siab ncaj los ntawm kev muab lawv tej “kev ywj pheej” rho tawm thiab muab tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej ntawd tshem tawm pov tseg. Qhov no yog qhov tseem ntsiab ntawm kev txeeb tau. Yog muab ib qho kev cia siab zoo heev rau tib neeg thaum xub thawj kiag, thiab ho ua tes hauj lwm qhuab ntuas thiab txiav txim rau tuaj tom qab, ces tib neeg yuav txais yuav kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim raws li qhov uas lawv muaj tej yam zoo yuav tshwm sim tom ntej, thiab txog thaum kawg, ces Nws cov uas raug tsim tawm los ntawd yuav tsis muaj qhov kev mloog lus thiab kev pe hawm yam tsis muaj dab tsi los hloov pauv li rau tus Tswv Tsim; tsuas muaj kev mloog lus yam tej neeg dig muag thiab neeg ruam xwb, los sis tsis li ntawd ces tib neeg yuav taij ub taij no ntawm Vajtswv yam li tej neeg dig muag, thiab nws yuav tsis muaj hnub txeeb kom tau tib neeg lub siab hlo li. Qhov tau los ntawd, ces yog qhov uas tsis muaj hnub ua tau qhov kev txeeb tau zoo li ntawd kom muab tau tib neeg li, los sis, tshaj qhov ntawd, ces yog qhov kev hais lus tim khawv rau Vajtswv. Cov uas raug tsim tawm los zoo li ntawd yuav tsis muaj cuab kav ua lawv tes dej num, thiab tsuas yog yuav nrog Vajtswv sib khom nqi xwb; qhov no tsis yog kev txeeb tau, tab sis yog kev hlub tshua thiab koob hmoov xwb. Qhov teeb meem loj tshaj plaws nrog rau tib neeg ces yog qhov uas lawv yeej tsis xav txog dab tsi li tab sis tsuas yog xav txog lawv txoj hmoo thiab yam uas yuav tshwm sim tom ntej xwb thiab muabtej ntawd coj los hawm thiab xyaum ua raws. Tib neeg caum Vajtswv kom tau txoj hmoo thiab tau tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej; lawv tsis pe hawm Vajtswv vim lawv hlub Nws. Thiab yog li ntawd, nyob rau qhov kev txeeb tau tib neeg ntawd, tib neeg txoj kev qia dub, kev ntshaw tau ntau thiab tej yam uas yuav thaiv lawv txoj hau kev pe hawm Vajtswv yuav tsum raug rhuav tshem thiab muab tshem tawm pov tseg. Qhov ua li ntawd, mas qhov kev txeeb tau tib neeg ntawd thiaj li yuav ua tau tiag. Qhov tau ntawd, mas nyob rau thawj theem ntawm kev txeeb tau tib neeg ces yuav tsum tau muab tej kev ntshaw phem phem thiab tej yam tsis khov uas phom sij loj ntawm tib neeg ntxuav tawm pov tseg, thiab, los ntawm qhov no, nthuav tawm txog tib neeg txoj kev hlub Vajtswv thiab hloov lawv qhov kev paub txog tib neeg lub neej, lawv qhov kev xav txog Vajtswv, thiab qhov tseem ntsiab ntawm lawv lub neej txoj sia. Nyob rau qhov no, tib neeg qhov kev hlub Vajtswv ntawd thiaj raug yaug kom dawb huv, ces hais tau hais tias, tib neeg lub siab raug txeeb tau lawm. Tab sis nyob rau hauv Vajtswv tus yeeb yam rau tag nrho cov raug tsim tawm los, mas Vajtswv tsis lam tau lam txeeb rau qhov kev txeeb kom tau nkaus xwb; tab sis, Nws txeeb kom tau es thiaj li muab tau tib neeg rov qab, ua rau Nws tus kheej lub yeeb koob, thiab ua kom rov muab tau qhov kev zoo li tib neeg puag thaum ntxov thiab puag thaum pib. Yog Nws tsuas lam txeeb kom tau xws li kev txeeb tau xwb, ces qhov tseem ceeb ntawm kev txeeb tau ntawd yuav plam mus. Qhov no ces hais tias yog, tom qab uas txeeb tau tib neeg lawm, Vajtswv ntxuav kiag Nws ob txhais tes thiab tsis quav ntsej txog tib neeg tej kev ciaj los sis kev tuag ntxiv li lawm, ces qhov no yuav tsis yog qhov kev cawm tib neeg, los sis tsis yog kev txeeb tau tib neeg rau lawv qhov kev cawm dim. Tsuas yog kev muab tau tib neeg tom qab qhov kev txeeb tau thiab qhov uas thaum kawg lawv los txog ntawm txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus xwb thiaj li yog qhov tseem ceeb tshaj ntawm kev cawm dim tib neeg, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj li yuav ua tau lub hom phiaj ntawm tib neeg txoj kev cawm dim. Muab ua lwm yam hais, ces tsuas yog qhov uas tib neeg los txog kiag ntawm txoj hau kev kawg uas zoo nkauj kawg nkaus thiab lawv qhov kev los so kiag ces thiaj li yog qhov xav tau uas txhua tus uas raug tsim tawm los yuav tsum tau muaj, thiab tes hauj lwm ntawd yuav tsum yog tus Tswv Tsim ua kiag. Yog tib neeg ua tes hauj lwm no, ces nws yuav tsawg dhau heev lawm: Tej zaum nws kuj yuav coj tau tib neeg mus txog ib theem twg, tab sis nws yuav coj tsis tau tib neeg mus rau txoj hau kev kawg mus ib txhis li. Tib neeg tsis muaj cuab kav yuav txiav txim siab tau rau lawv txoj hmoo, los sis, tshaj qhov ntawd, tsis muaj cuab kav yuav ua kom tau tej uas yuav tshwm sim yav tom ntej thiab txoj hau kev kawg yav tom ntej. Tes hauj lwm Vajtswv ua mas, txawm li cas los xij, yeej txawv. Vim Nws tsim tib neeg, Nws coj lawv; vim Nws cawm tib neeg, Nws yuav cawm tau lawv tag nrho, thiab yuav muab tau lawv tag nrho; vim Nws coj tib neeg, Nws yuav coj lawv mus rau qhov hau kev kawg uas zoo; thiab vim Nws tsim thiab tsim kho tib neeg, Nws yuav tsum ua tes dej num tswj tib neeg txoj hmoo thiab tej yam uas tseem yuav tshwm sim yav tom ntej. Nws yog qhov no uas yog tes hauj lwm uas tus Tswv Tsim ua. Txawm hais tias qhov kev txeeb tau ntawd mas yog kev muab tej yam uas yuav tshwm sim yav tom ntej rhuav tawm, thaum kawg tib neeg yuav tsum raug coj los rau txhoj hau kev kawg uas zoo thiab yog uas Vajtswv npaj rau lawv. Nws yog kiag qhov hais tias Vajtswv tsim kho tib neeg es kom tib neeg muaj ib txoj hau kev kawg thiab paub tseeb txog lawv txoj hmoo. Ntawm no, txoj hau kev kawg uas xav tau tsis yog tib neeg txoj kev cia siab thiab tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej uas muab rhuav pov tseg yav tag los lawm; ob qho no mas sib txawv. Tej uas tib neeg cia siab thiab nrhiav yog tej kev ntshaw uas tshwm sim tuaj ntawm tej kev nrhiav kev lom zem yam tsis muaj chaw xaus ntawm lub cev, tab sis ho tsis yog txoj hau kev kawg uas tib neeg tsim nyog tau. Yam uas Vajtswv tau npaj rau tib neeg, nyob rau lub sij hawm ntawd, ces yog tej koob hmoov thiab tej lus cog tseg rau tib neeg thaum uas lawv raug ntxuav kom dawb huv lawm, uas Vajtswv twb tau npaj rau tib neeg tom qab uas Nws tsim lub ntiaj teb lawm, thiab yog qhov uas tseem tsis tau dub tsuas los ntawm tej kev xaiv, kev xav phem, kev xav hauv siab, los sis tib neeg lub cev nqaij daim tawv. Txoj hau kev kawg no mas tsis yog npaj rau ib tug neeg twg nkaus xwb, tab sis yog qhov chaw uas tag nrho tib neeg yuav mus so rau. Thiab yog li ntawd, txoj hau kev kawg no yog qhov hau kev kawg uas zoo kawg nkaus rau tag nrho tib neeg sawv daws.

Tus Tswv Tsim yeej npaj siab yuav coj txhua tus uas tsim tawm. Koj yuav tsum tsis txhob tsis ua raws los sis muab ib yam dab tsi uas Nws ua pov tseg li, los sis tsis txhob tig tawm tsam Nws. Thaum tes hauj lwm Nws ua ntawd tau Nws tej hom phiaj tiav hlo lawm, ces nyob rau hauv no Nws yuav tau lub yeeb koob. Hnub no, vim li cas ho tsis hais tias koj tsis yog xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a, los sis tub ki ntawm tus zaj loj liab ploog? Vim li cas ho tsis muaj kev tham txog cov neeg xaiv tseg, thiab tsuas tham txog cov raug tsim tawm xwb? Cov raug tsim tawm—qhov no yog tib neeg thawj thawj lub npe, thiab qhov no yog lawv lub npe xeeb txawm. Npe mas tsuas hloov mus los raws li tej tiam thiab tej lub caij nyoog ua hauj lwm uas sib txawv xwb; qhov tseeb, tib neeg yog ib raug tsim tawm los uas dog dig xwb. Tag nrho tej uas raug tsim tawm los, tsis hais lawv yog cov qias vuab tsuab tshaj plaws los sis cov dawb huv tshaj plaws li, yuav tsum tau ua tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm. Thaum uas Vajtswv ua kev txeeb tau, Vajtswv tsis tswj koj uas yog siv koj tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej, txoj hmoo los sis txoj hau kev kawg. Tiag tiag mas yeej tsis tas yuav ua hauj lwm zoo li no li. Lub hom phiaj ntawm kev txeeb tau ces yog ua kom tib neeg ua lawv tes dej num ntawm ib tug raug tsim tawm xwb, ua kom lawv pe hawm tus Tswv Tsim; tsuas yog tom qab qhov no xwb mas lawv thiaj li yuav nkag mus tau rau txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus. Tib neeg txoj hmoo ces yog Vajtswv ob txhais tes tswj. Koj tsis muaj peev xwm yuav tswj tau koj tus kheej: Txawm hais tias tib neeg mas yeej tsuas maj nroos thiab ua ub ua no rau lawv tus kheej tag mus li xwb, los lawv yeej tsis muaj peev xwm yuav tswj tau lawv tus kheej li. Yog koj muaj cuab kav paub tau koj tus kheej tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej, yog koj muaj cuab kav tswj tau koj tus kheej txoj hmoo, es ua koj puas tseem yuav yog ib tug uas raug tsim tawm mas? Muab hais luv luv, ces tsis hais Vajtswv yuav ua hauj lwm li cas li, tag nrho Nws tej hauj lwm ces yog ua rau tib neeg nkaus xwb. Muab, piv txwv, lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam Vajtswv tsim los tiam tib neeg: Lub hli, lub hnub, thiab cov hnub qub uas Nws tsim yog tsim rau tib neeg, tej tsiaj thiab nroj tsuag, caij nplooj ntoos hlav, caij ntuj sov, caij nplooj ntoos zeeg thiab caij ntuj no, thiab ntxiv mus—tag nrho yog tsim rau tib neeg kom noj taus nyob taus. Thiab yog li ntawd, tsis hais Vajtswv yuav qhuab ntuas thiab rau txim li cas rau tib neeg li, tag nrho tej ntawd mas yog ua rau tig neeg txoj kev cawm dim xwb. Txawm hais tias Nws muab tib neeg txoj kev cia siab ntawm cev nqaij daim tawv dua rhe tawm lawm, los yeej puav leej yog ua los ntxuav kom tib neeg dawb huv xwb, thiab kev ntxuav kom tib neeg dawb huv ntawd mas yog ua kom muaj lawv nyob xwb. Txoj hau kev kawg ntawm tib neeg ces nyob hauv tus Tswv Tsim ob txhais tes, yog li ntawd tib neeg yuav ua cas tswj tau lawv tus kheej mas?

Thaum kev txeeb tau ntawd raug ua tiav hlo lawm, tib neeg yuav raug coj los mus rau hauv ib lub ntiaj teb zoo nkauj heev. Lub neej no mas, muaj tseeb tiag, kuj tseem yuav nyob rau hauv ntiaj teb no thiab, tab sis nws yuav tsis zoo li tib neeg lub neej tam sim no lawm. Nws yog lub neej uas noob neej yuav muaj tom qab uas noob neej raug txeeb tau lawm, nws yuav yog ib qho kev pib dua tshiab rau tib neeg nyob rau hauv ntiaj teb no, thiab qhov uas noob neej yuav muaj lub neej zoo li ntawd ces yog qhov pov thawj qhia hais tias noob neeb tau nkag mus rau ib lub teb chaws tshiab thiab zoo nkauj heev li. Nws yog qhov pib ntawm tib neeg lub neej thiab Vajtswv nyob rau hauv ntiaj teb no. Cov lus ua ntej txog ib lub neej zoo nkauj npaum li ntawd mas yuav tsum yog hais tias, tom qab uas tib neeg tau raug ntxuav kom dawb huv thiab raug txeeb tau lawm, lawv yuav zwm kiag rau tus Tswv Tsim. Thiab yog li ntawd, kev txeeb tau ces yog theem kawg ntawm Vajtswv tes hauj lwm ua ntej noob neej yuav nkag mus rau txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus. Lub neej zoo li ntawd yog tib neeg lub neej yav pem suab nyob rau hauv lub ntiaj teb, lub neej uas zoo nkauj tshaj plaws nyob rau ntiaj teb, lub neej uas tib neeg tos ntsoov rau, lub neej uas tib neeg yeej tsis tau muaj dua hauv keeb kwm ntawm lub ntiaj teb li. Nws yog qhov tshwm sim kawg ntawm 6,000 xyoo ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg; nws yog qhov uas noob neej ntshaw tshaj plaws li, thiab nws kuj yog Vajtswv qhov kev cog lus rau tib neeg thiab. Tab sis qhov kev cog lus no yuav tsis tshwm sim tam sim ntawd: Tib neeg mas tsuas nkag tau mus rau txoj hau kev kawg yav pem suab tom qab uas tes hauj lwm ntawm tiam kawg raug ua tiav tag thiab lawv tau raug txeeb tau tag nrho lawm xwb, qhov ntawd ces yog, thaum uas Ntxwgnyoog tau swb tag nrho lawm. Tom qab uas tib neeg raug lim kom dawb huv lawm, lawv yuav tsis muaj lawv tus yam ntxwv muaj kev txhaum lawm, vim Vajtswv yeej yuav tua yeej Ntxwgnyoog, txhais tau hais tias yuav tsis muaj kev nam ciam los ntawm tej yeeb ncuab hlo li lawm uas yuav los mus tua tau tib neeg cev nqaij daim tawv. Thiab yog li ntawd ces tib neeg yuav dim plaws, thiab dawb huv—lawv yuav nkag tau mus rau txoj sia ntev dhawv mus ib txhis. Tsuas yog thaum uas tej yeeb ncuab ntawm kev tsaus ntuj raug muab khi cia tag mas tib neeg thiaj li yuav dim mus tau rau txhua txhia qhov chaw uas lawv xav mus, thiab yog li ntawd ces lawv thiaj yuav tsis muaj kev ntxeev siab los sis kev tawm tsam ntxiv lawm. Ntxwgnyoog los yuav raug muab khi tseg, thiab tib neeg yuav nyab xeeb; qhov xwm txheej tam sim no muaj tshwm sim mas vim yog Ntxwgnyoog tseem pheej do teeb meem tag zog nyob rau txhua txhia qhov chaw hauv ntiaj teb, thiab vim yog tag nrho Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg tseem mus tsis tau txog qhov xaus. Thaum uas Ntxwgnyoog raug tua swb tag lawm, tib neeg yuav raug tso tawm tag nrho; thaum tib neeg muab tau Vajtswv lawm thiab tawm hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm los lawm, ces lawv yuav pom lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees. Lub neej uas tib neeg tsim nyog tau ntawd ces lawv yuav rov qab tau; tag nrho tej uas tsim nyog tib neeg muaj ntawd—xws li qhov peev xwm kom pom qhov zoo los ntawm qhov phem, thiab to taub kev noj kev hnav rau lawv tus kheej, thiab qhov peev xwm ua lub neej li ib txwm muaj—tag nrho tej no yuav rov qab tau los. Txawm hais tias yog Evas tsis raug tus nab sim siab, los tib neeg yuav tsum muaj lub neej zoo li no tom qab uas lawv raug tsim tawm los nyob rau thaum pib kiag ntawd. Lawv tsim nyog tau noj, tau hnav, thiab ua lub neej xws li noob neej nyob hauv ntiaj teb. Tab sis tom qab uas tib neeg ua neeg phem lawm, lub neej zoo li no ces yog ib daim duab yees siv uas tsis muaj hnub yuav ua tau li lawm, thiab txawm yog hnub no kiag los tib neeg yeej tsis tau luag yuav xav txog tej zoo li ntawd hlo li. Qhov tseeb mas, lub neej zoo zoo uas tib neeg tos ntsoov no yeej yog ib qho yuav tsum tau muaj: Yog tib neeg tsis muaj ib txog hau kev kawg zoo li ntawd, ces lawv lub neej ua neeg phem yeej yuav tsis muaj hnub tsum li, thiab yog tsis muaj lub neej zoo nkauj npaum li ntawd, ces yuav tsis muaj chaw xaus rau Ntxwgnyoog txoj hmoo los sis rau tiam uas Ntxwgnyoog tuav lub hwj chim kav lub ntiaj teb no li. Tib neeg yuav tsum los txog sab ntuj uas lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj ncav tsis cuag, thiab thaum lawv los txog ntawd lawm, ces qhov no yuav yog pov thawj qhia hais tias Ntxwgnyoog yeej swb lawm tiag. Nyob rau txoj kev no, thaum uas tsis muaj kev thab plaub los ntawm Ntxwgnyoog lawm, ces Vajtswv Tus Kheej kiag yuav tswj noob neej, thiab Nws yuav txib thiab tswj tag nrho tib neeg lub neej txoj sia; tsuas yog thaum ntawd xwb mas Ntxwgnyoog thiaj li yuav swb tiag tiag li. Tib neeg lub neej tam sim no mas feem ntau ces yog lub neej qias vuab tsuab; nws tseem yog lub neej txom nyem thiab nyuaj siab. Qhov no hu tsis tau hais tias yog kev swb ntawm Ntxwgnyoog; tib neeg tseem tsis tau khiav tawm ntawm lub hiav txwv ntawm txoj kev nyuaj siab, tsis tau tau khiav tawm ntawm txoj kev txom nyem ntawm tib neeg lub neej, los sis ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, thiab lawv tsuas nyuam qhuav muaj ib nyuag qhov kev paub me me txog Vajtswv nkaus xwb. Tag nrho tib neeg tej kev txom nyem yog Ntxwgnyoog tsim; nws yog Ntxwgnyoog uas coj tej kev nyuaj siab los rau tib neeg lub neej, thiab tsuas yog tom qab uas Ntxwgnyoog raug khi khov kho cia lawm xwb mas tib neeg thiaj li yuav muaj peev xwm khiav tawm tag nrho ntawm lub hiav txwv ntawm txoj kev txom nyem. Tab sis qhov kev khi Ntxwgnyoog mas tsuas ua tau los ntawm txoj kev txeeb tau thiab muab tau tib neeg lub siab, uas yog muab tib neeg ua daim phiaj sib txeeb ntawm qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog.

Hnub no, tib neeg txoj kev nrhiav kom rais mus ua kom tau ib tug neeg kov yeej thiab kom raug tsim kho kom zoo tiav log mas yog tej yam uas yuav tsum nrhiav kom tau ua ntej uas lawv yuav tau lub neej xws li noob neej ib txwm muaj nyob rau hauv ntiaj teb, thiab yog tej hom phiaj uas tib neeg nrhiav ua ntej yuav khi tau Ntxwgnyoog. Nyob rau qhov tseem ntsiab, ces tib neeg qhov kev nrhiav kom rais mus ua ib tug neeg kov yeej thiab raug tsim kho kom zoo tiav log, los sis kom raug ua kom zoo siv zoo txib, ces yog khiav tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias: Qhov uas tib neeg nrhiav ces yog xav kom rais mus ua ib tug neeg kov yeej, tab sis qhov kawg uas tshwm sim los ntawd ces yuav yog lawv txoj kev khiav tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Tsuas yog kev khiav tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias xwb mas tib neeg thiaj li yuav coj tau lub neej zoo li qhov uas noob neej ib txwm muaj nyob rau hauv ntiaj teb, lub neej pe hawm Vajtswv. Hnub no, tib neeg txoj kev nrhiav kom rais los ua ib tug neeg kov yeej thiab raug tsim kho kom zoo tiav log yog tej uas yuav tsum tau nrhiav ua ntej uas yuav muaj lub neej zoo li noob neej ib txwm muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb. Tej ntawd mas yog txhob txwm nrhiav coj los yaug kom dawb huv thiab muab qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab kom pe hawm tau tus Tswv Tsim. Yog tib neeg muaj lub neej li noob neej ib txwm muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb no, ib lub neej uas tsis muaj kev nyuaj siab los sis kev txom nyem, ces tib neeg yuav tsis nrhiav kev rais mus ua ib tug neeg kov yeej li. “Rais mus ua ib tug neeg kov yeej” thiab “raug tsim kho kom zoo tiav log” yog qhov hom phiaj uas Vajtswv muab rau tib neeg nrhiav, thiab Nws siv txoj kev nrhiav tej hom phiaj no los ua kom tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum ua thiab ua ib lub neej kom muaj qab hau. Lub hom phiaj ces yog yuav muab tib neeg tsim kho kom muaj txhua yam puv npo thiab muab kom tau lawv, thiab kev nrhiav kev rais mus ua ib tug neeg kov yeej thiab raug tsim kho kom zoo tiav log ces tsuas yog ib qho kev ua li ntawd xwb. Yog hais tias, nyob rau yav pem suab, tib neeg paub qhov tseeb txog txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus lawm, ces yuav tsis muaj kev hais txog qhov kev rais mus ua ib tug neeg kov yeej thiab raug tsim kho kom zoo tiav log; tsuas yog ib tug uas raug tsim tawm twg yuav tau ua nws tes dej num xwb. Hnub no, tib neeg raug kom yuav tsum nrhiav tej no los qhia txog tib neeg txoj ciam, es kom tib neeg txoj kev nrhiav ntawd thiaj li tsi ntsees tau rau ib qho thiab thiaj li ua tau yooj yim. Yog tsis muaj qhov ntawd, tib neeg yuav ua neej ywj fab ywj fwj uas feeb tsis meej pom tsis tseeb nkaus xwb, thiab yuav nrhiav kev paub qhov tseeb txog lub neej txoj sia ntev dhawv mus ib txhis, thiab yog zoo li no, ces tib neeg tseem haj yam txom nyem thiab los? Yog yuav nrhiav li no, yam tsis muaj hom phiaj los sis lub hauv paus tseem ntsiab—ces tseem tsis yog kev dag yus tus kheej thiab los? Txog thaum kawg, txoj kev nrhiav zoo li no ces yuav tsis tawg paj txi txiv li, nyob rau thaum kawg, tib neeg yeej tseem yuav nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab yuav tsis muaj cuab kav yuav daws lawv tus kheej dim qhov ntawd los li. Vim li cas thiaj li pheej muab lawv tus kheej yuam rau tej qho kev nrhiav yam tsis muaj hom phiaj li ntawd? Thaum tib neeg nkag mus rau txoj hau kev kawg mus ib txhis ntawd, tib neeg yuav pe hawm tus Tswv Tsim, thiab vim tib neeg twb tau txais kev cawm dim thiab twb nkag tau mus rau lub neej ib txhiab ib txhis lawm, ces tib neeg yuav tsis nrhiav tej hom phiaj dab tsi lawm, los sis, tshaj qhov ntawd, nws yuav tsis txhawj hais tias nws tseem raug Ntxwgnyoog puav ncig tag nrho lawm. Nyob rau lub sij hawm no, tib neeg paub lawv qhov chaw lawm, thiab yuav ua lawv tes dej num, thiab txawm hais tias lawv tsis raug qhuab ntuas los sis txiav txim rau lawm, los txhua tus yuav ua lawv tes dej num. Nyob rau lub sij hawm no, tib neeg yuav ua ib co raug tsim tawm los rau tag nrho ntawm lub npe thiab lub meej mom tib si. Nws yuav tsis muaj qhov txawv ntawm cov siab thiab qis lawm; txhua tus tsuas yog yuav ua tes dej num sib txawv lawm xwb. Tab sis tib neeg yeej tseem yuav nyob rau hauv txoj hau kev kawg uas nyob muaj chaw txawb chaw rau thiab haum rau tag nrho tib neeg sawv daws; tib neeg yuav ua lawv tes dej num rau kev pe hawm tus Tswv Tsim, thiab cov tib neeg no yog cov uas yuav rais mus ua cov tib neeg nyob mus ib txhiab ib txhis. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tib neeg yuav tau ib lub neej uas raug Vajtswv qhia kom paub qhov tseeb lawm, ib lub neej uas nyob hauv qab Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv, ib lub neej nyob nrog Vajtswv. Tib neeg yuav ua lub neej li ib txwm ua hauv ntiaj teb, thiab tag nrho sawv daws yuav nkag mus rau txoj kev ua yog. Qhov kev npaj cawm tib neeg 6,000 xyoo yuav cia li tua yeej Ntxwgnyoog, txhais tau hais tias Vajtswv yuav muab tau tib neeg tus duab qub puag thaum tib neeg pib raug tsim tawm ntawd rov qab los, thiab zoo li ntawd, ces Vajtswv qhov kev npaj siab thaum xub thawj ntawd yuav raug ua tiav hlo. Nyob rau thaum pib, ua ntej uas tib neeg yuav raug Ntxwgnyoog muab ntxias kom qias vuab tsuab, tib neeg yeej ua lub neej xws li ib txwm muaj nyob rau hauv ntiaj teb. Tom qab ntawd, thaum uas tib neeg raug Ntxwgnyoog muab ntxias kom qias vuab tsuab tag lawm ces lawv thiaj li plam lawv lub neej li ib txwm muaj lawm, thiab yog li ntawd qhov ntawd thiaj li pib Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg, thiab pib qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog los txeeb tib neeg lub neej li qub ntawd rov qab. Tsuas yog thaum Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg 6,000 xyoo ntawd los txog qhov xaus lawm xwb mas tag nrho noob neej lub neej nyob rau hauv ntiaj teb no thiaj li yuav rov pib dua yam muaj qib muaj duas; tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav muaj lub neej zoo kawg nkaus, thiab Vajtswv thiaj li yuav muab tau lub hom phiaj uas tsim tib neeg thaum pib ntawd, ib yam nkaus li qhov uas tib neeg zoo li cas tiag ntawd rov qab. Thiab yog li ntawd, thaum uas tib neeg tau lub neej li noob neej ib txwm muaj nyob rau hauv ntiaj teb no lawm, ces tib neeg yuav tsis nrhiav kev rais mus ua ib tug neeg kov yeej los sis kom raug tsim kho kom zoo tiav log lawm, vim tib neeg yeej yuav dawb huv lawm. “Cov kov yeej” thiab “qhov raug tsim kho kom zoo tiav log” uas neeg hais txog ntawd yog tej hom phiaj uas muab rau tib neeg caum nrhiav rau lub sij hawm thaum Vajtswv thiab Ntxwgnyoog muaj kev siab ntaus sib tua, thiab lawv tsuas tshwm sim vim yog tib neeg raug ntxias kom qias vuab tsuab tag lawm xwb. Nws yog qhov kev muab lub hom phiaj no rau koj ua kom tiav, mas Ntxwgnyoog thiaj li yuav swb. Hais kom koj cia li ua ib tug neeg kov yeej los sis cia li npaj kom raug tsim kho kom zoo tiav log los sis raug siv mas yuav tseev kom koj yuav tsum hais lus tim khawv los mus ua kom Ntxwgnyoog txaj muag. Nyob rau thaum kawg, tib neeg yuav ua lub neej zoo li qhov uas noob neej ib txwm muaj nyob rau ntiaj teb, thiab tib neeg yuav dawb huv; thaum qhov no tshwm sim lawm, ua neeg puas tseem yuav npaj kom rais ua cov neeg kov yeej thiab? Ua tag nrho lawv tsis yog cov raug tsim tawm los? Hais txog qhov ua ib tug neeg kov yeej thiab ua ib tug raug tsim kho kom zoo tiav log, cov lus no yog hais ncaj nqa rau Ntxwgnyoog, thiab rau cov tib neeg uas qias vuab tsuab tshaj plaws. Los lus no, “tus neeg kov yeej,” tseem tsis yog hais txog qhov kev yeej Ntxwgnyoog thiab cov yeeb ncuab thiab los? Thaum koj hais tias koj tau raug tsim kho zoo tiav log lawm, dab tsi nyob rau hauv koj uas raug tsim kho zoo tiav log lawm? Tsis yog hais tias koj twb tau cais koj tus kheej tawm ntawm tus moj yam phem qias vuab tsuab lawm, es koj thiaj li muaj qhov kev hlub Vajtswv ua loj tshaj plaws los? Tej ntawd mas yog hais txog tej yam qias vuab tsuab nyob hauv tib neeg, thiab hais txog Ntxwgnyoog; tej ntawd tsis yog hais txog Vajtswv.

Hnub no, yog koj tsis nrhiav kev rais ua ib tug neeg kov yeej thiab kom raug tsim kho kom zoo tiav log, ces nyob rau yav pem suab, thaum noob neej ua lub neej xws li yav dhau los nyob rau ntiaj teb, ces yuav tsis muaj cib fim nrhiav kev ua li ntawd lawm. Nyob rau lub sij hawm ntawd, qhov xaus ntawm txhua hom tib neeg yuav raug muab nthuav tawm. Nyob rau lub sij hawm ntawd, nws yuav pom tau meej meej hais tias koj yog hom dab tsi, thiab yog koj xav ua ib tug neeg kov yeej los sis xav kom raug tsim kho kom zoo tiav log, nws yuav tsis muaj hnub ua tau li ntawd lawm. Nws tsuas yog vim lawv txoj kev ntxeev siab, tib neeg yuav raug rau txim tom qab uas tej no raug nthuav tawm lawm. Nyob rau lub sij hawm ntawd, qhov tib neeg nrhiav ces tsis yog tej hauj lwm kom siab dua lwm tus, vim ib txhia yuav ua cov neeg kov yeej thiab ib txhia yuav raug tsim kho kom zoo tiav log, los sis vim ib txhia yuav ua Vajtswv cov tub hlob thiab ib txhia yuav ua Vajtswv cov tub; lawv yuav tsis nrhiav tej no lawm. Sawv daws yuav yog cov uas Vajtswv tsim tawm los tib si, sawv daws yuav nyob rau hauv ntiaj teb, thiab sawv daws yuav nyob ua ke nrog Vajtswv rau hauv ntiaj teb. Tam sim no mas yog lub sij hawm sib ntaus sib tua ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog, nws yog ib lub sij hawm uas txoj kev sib ntaus sib tua no tseem tsis tau xaus, ib lub sij hawm uas tib neeg tseem tsis tau raug muab tau tag nrho; nws yog ib lub caij nyoog uas muaj kev hloov. Thiab yog li ntawd, tib neeg yuav tsum tau nrhiav kev rais mus ua ib tug neeg kov yeej los sis ib tug ntawm Vajtswv cov neeg. Niaj hnub no mas lub meej mom yeej muaj qhov sib txawv, tab sis thaum lub sij hawm los txog ces yuav tsis muaj tej kev sib txawv ntawd lawm: Lub meej mom ntawm tag nrho cov uas yeej ces yeej sib luag zos xwb, lawv sawv daws puav leej yog cov mej zeej uas muaj cai ntawm noob neej thiab yuav ua lub neej nyob sib txig zos hauv ntiaj teb, txhais tau hais tias lawv yuav tau txais txhua yam sib npaug zos nkaus. Vim tej tiam ntawm Vajtswv tes hauj lwm yeej sib txawv, thiab tej khoom siv ua Nws tes hauj lwm yeej sib txawv thiab, yog tes hauj lwm no raug ua nyob rau hauv nej, ces nej yeej muaj cai raug tsim kho kom zoo tiav log thiab rais mus ua cov neeg kov yeej; yog nws raug ua tiav nyob rau txawv teb chaws, ces cov neeg tid yuav muaj cai ua thawj pab neeg uas raug txeeb tau, thiab thawj pab neeg uas raug tsim kho kom zoo tiav log. Niaj hnub no, tes hauj lwm no tsis yog ua nyob rau txawv teb chaws, yog li ntawd cov neeg ntawm lwm lub teb chaws tsis muaj cai yuav raug tsim kho kom zoo tiav log thiab rais mus ua cov neeg kov yeej, thiab yuav tsis muaj hnub uas lawv yuav rais mus ua thawj pab neeg ntawd. Vim daim phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas yeej sib txawv, tiam ntawm Vajtswv tes hauj lwm los yeej sib txawv thiab nws tus ciam ntawm tes hauj lwm los yeej sib txawv, yog li ntawd thiaj li muaj thawj pab, qhov ntawd mas yog, muaj cov neeg kov yeej, thiab yeej tseem yuav muaj pab thib ob uas raug tsim kho kom zoo tiav log. Thaum uas muaj thawj pab uas muab tsim kho zoo tiav log lawm, ces yuav muaj ib tug qauv piv txwv thiab tus qauv xyaum raws, thiab yog li ntawd nyob rau yav pem suab mas yuav muaj pab thib ob thiab pab thib peb ntawm cov uas raug tsim kho zoo tiav log, tab sis nyob rau hauv lub sij hawm tag mus ib txhiab ib txhis ntawd mas lawv yuav zoo tib yam nkaus xwb, thiab yuav tsis muaj kev sib cais ua pab ua pawg ntawm lub meej mom los sis tes dej num li. Lawv tsuas yog raug tsim kho kom zoo tiav log nyob rau tej sij hawm sib txawv xwb, thiab yuav tsis muaj qhov kev sib txawv nyob rau ntawm lub meej mom los sis tes dej num. Thaum lub sij hawm los txog es txhua tus raug tsim kho zoo tiav log lawm, thiab tes hauj lwm hauv tag nrho lub qab ntuj khwb tau xaus lawm, lub meej mom yuav tsis muaj kev sib txawv lawm, thiab txhua tus yuav muaj meej mom sib luag zos nkaus. Niaj hnub no, tes hauj lwm no raug ua nyob rau hauv nej es kom nej rais mus ua cov neeg kov yeej. Yog ua nyob rau teb chaw Askiv, ces teb chaws Askiv yuav yog thawj pab, ib yam nkaus li qhov uas nej yuav yog thawj pab. Nws tsuas yog hais tias nej tau koob hmoov tshwj xeeb nrog rau txoj hmoov hlub rau qhov uas tes hauj lwm raug ua nyob rau hauv nej rau niaj hnub no, thiab yog hais tias tes hauj lwm tsis yog raug ua nyob rau hauv nej, ces nej yuav yog pab thib ob, los sis pab thib peb, los sis thib plaub, los sis thib tsib. Qhov no mas tsuas yog vim qhov sib txawv ntawm tus txheej txheem ntawm tes hauj lwm xwb; pab thib ib thiab pab thib ob tsis tau txhais hais tias ib pab siab dua los sis qis dua lwm pab, nws tsuas hais txog qhov ua ntej ua qab nyob rau ntawm cov neeg uas raug tsim kho kom zoo tiav log xwb. Hnub no, cov lus no muab hais rau nej, tab sis yog vim li cas es ho tsis hais qhia nej ua ntej? Yog vim, yog tsis muaj ib qho txheej txheem, ces tib neeg ua yam uas muaj ceem tshaj plaws xwb. Pib txwv, Yexus hais nyob rau Nws lub sij hawm ntawd tias: “Thaum Kuv ncaim mus, yog li Kuv yuav rov los txog.” Niaj hnub no, coob tus mas siab qaug lais rau cov lus no, thiab lawv tsuas xav hnav tej tsho ntev dawb paug thiab tos ntsoov lawv qhov kev raug qaws mus rau saum ntuj ceeb tsheej xwb. Yog li ntawd, muaj ntau lo lus uas tsis zoo muab coj los hais ntxov ntxov ua ntej; yog muab hais ntxhov dhau heev lawm, ces tib neeg yuav ua yam uas muaj ceem tshaj plaws xwb. Tib neeg mas siab me dhau heev lawm, thiab lawv tsis muaj peev xwm yuav pom dhau mus rau qhov tseeb ntawm tej lus no.

Thaum uas tib neeg tau tib neeg lub neej tseeb nyob rau hauv ntiaj teb thiab tag nrho Ntxwgnyoog tej tub rog raug muab khi cia tag nrho lawm, tib neeg yuav nyob tau yooj yim hauv lub ntiaj teb lawm. Txhua yam yuav tsis cov nyom npaum li niaj hnub no lawm: Tib neeg tej kev sib txheeb, tej kev sib raug zoo ntawm tej kev nyob ua pab ua pawg, tej kev sib txheeb uas sib chab sib chaws ntawm tsev neeg—lawv tsim teeb meem ntau heev li, muaj kev mob kev ntsaj loj heev li! Tib neeg lub neej mas txom nyem kawg nkaus li! Thaum uas tib neeg raug txeeb tau lawm, lawv lub siab thiab txoj kev xav yuav hloov: Lawv yuav muaj ib lub siab uas hwm thiab hlub Vajtswv. Thaum uas tag nrho cov nyob hauv lub qab ntuj khwb no uas nrhiav kev hlub Vajtswv ntawd tau raug txeeb tau tag lawm, uas yog hais tias, thaum uas Ntxwgnyoog raug tua swb lawm, thiab thaum uas Ntxwgnyoog—tag nrho dab tej tub rog—tau raug muab khi cia lawm, ces tib neeg lub neej nyob rau hauv ntiaj teb thiaj li yuav tsis muaj teeb meem lawm, thiab lawv thiaj yuav nyob tau yam ywj pheej lug rau hauv ntiaj teb. Yog hais tias tib neeg lub neej tsis muaj kev sib txheeb ntawm cev nqaij daim tawv thiab tej kev cov nyom ntawm cev nqaij daim tawv, ces nws yuav yog ib qho yooj yim tshaj no. Tib neeg txoj kev sib txheeb ntawm cev nqaij daim tawv mas cov nyom heev, thiab vim tib neeg muaj tej ntawd ua pov thawj qhia hais tias lawv tseem tsis tau tso tau lawv tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Yog koj muaj tej kev sib txheeb ib yam nkaus li ntawd nrog rau koj tej kwv tij thiab nkauj muam, yog koj muaj tej qho kev sib txheeb zoo tib yam nkaus li ntawd nrog cov mej zeej hauv koj tsev neeg, ces koj yuav tsis muaj kev txhawj xeeb, thiab yuav tsis tau txhawj xeeb txog ib tug twg li. Tsis muaj ib yam dab tsi yuav zoo dua, thiab nyob rau txoj kev no tib neeg yuav raug tso dim li ib nrab ntawm lawv tej kev txom nyem. Ua lub neej li noob neej ib txwm muaj dhau los nyob rau hauv ntiaj teb, tib neeg yuav zoo mej ntsis yuav thooj li tej tub txib saum ntuj; txawm hais tias tseem muaj cev nqaij daim tawv, los lawv yeej mej ntsis yuav zoo li cov tub txib saum ntuj. Qhov no yog qhov kev cog lus zaum kawg, qhov kev cog lus kawg uas muab cob rau tib neeg. Hnub no tib neeg raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau; koj puas xav hais tias tib neeg qhov kev ntsib kev pom tej ntawd yuav tsis muaj nuj nqis li? Tes hauj lwm qhuab ntuas thiab txiav txim ces txawm yuav ua tsis muaj laj thawj li los? Yav tag los mas tau hais tias yuav qhuab ntuas thiab txiav txim rau tib neeg mas yog muab lawv tso rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws, ces txhais tau hais tias muab lawv txoj hmoo thiab tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej tshem tawm. Qhov no mas yog ua rau tib yam nkaus xwb: kev muab tib neeg yaug kom dawb huv. Tib neeg mas tsis yog txhob txwm muab tso kiag rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws, tom qab uas Vajtswv twb tau ntxuav Nws ob txhais tes rau saum lawv lawm. Tab sis, yog ua los rhuav tshem lawv tej kev ntxeev siab nyob hauv tib neeg, es kom txog thaum kawg tej uas nyob hauv tib neeg thiaj li raug yaug kom dawb huv, es kom lawv thiaj li muaj qhov kev paub tseeb tseeb txog Vajtswv, thiab zoo li ib tug neeg dawb huv. Yog ua li no, ces txhua yam yuav raug ua tiav hlo. Qhov tseeb, thaum tej uas nyob hauv tib neeg uas tsim nyog raug rhuav tshem ntawd raug rhuav tshem tag lawm, thiab tib neeg hais lus tim khawv nrov ntxhe ntws tag lawm, Ntxwgnyoog yuav raug tua swb tag, thiab txawm hais tias tseem tshuav qho me ntsis tej nyuag uas yeej xub muaj nyob rau hauv tib neeg uas tseem tsis tau raug muab yaug kom dawb huv, los thaum Ntxwgnyoog raug tua swb tag lawm, ces nws yeej tsis tsim teeb meem dab tsi li lawm, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd ces tib neeg yeej raug yaug kom dawb huv tag lawm. Tib neeg yeej tsis tau ntsib tau pom dua ib lub neej zoo li no li, tab sis thaum Ntxwgnyoog raug tua swb lawm, txhua yam yuav nyob tus thiab tej nyuag me me quav nyob hauv tib neeg ntawd yuav raug daws kom tiav hlo, teeb meem txhua yam yuav xaus. Nyob rau lub sij hawm uas Vajtswv yug los ua neeg nyob hauv ntiaj teb no, thaum uas Nws tus kheej kiag ua Nws tes hauj lwm nrog tib neeg, tag nrho tej hauj lwm Nws ua ces yog ua kom tua yeej Ntxwgnyoog, thiab Nws yuav tua yeej Ntxwgnyoog los ntawm kev txeeb kom tau tib neeg thiab kev tsim kho kom nej muaj txhua yam puv npo. Thaum nej hais lus tim khawv nrov ntxhe ntws, qhov no, ib yam nkaus li thiab, yuav yog ib qho cim rau ntawm Ntxwgnyoog txoj kev swb. Tib neeg yuav xub raug txeeb tau tso thiab thaum kawg muab tsim kho kom zoo tiav log mas thiaj yuav yeej Ntxwgnyoog. Nyob rau qhov tseem ntsiab, txawm li cas los xij, nrog rau kev tua yeej Ntxwgnyoog mas yog qhov kev cawm dim thooj txhij rau tag nrho noob neej los ntawm lub hiav txwv nqhuab si ntawm txoj kev txom nyem. Tsis hais tes hauj lwm yuav raug ua thoob plaws lub qab ntuj khwb no los sis hauv Suav Teb li, tag nrho nws yeej yog ua los tua kom yeej Ntxwgnyoog thiab coj kev cawm dim los rau tag nrho noob neej sawv daws, es kom tib neeg thiaj li nkag tau mus rau qhov chaw so. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tus uas muaj cev nqaij daim tawv no, mas yog kiag qhov ua kom tua yeej Ntxwgnyoog ntag. Tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas muaj cev nqaij daim tawv ces yog yuav coj kev cawm dim los rau tag nrho cov uas nyob hauv qab ntuj ceeb tsheej no uas hlub Vajtswv, nws yog yuav kev txeeb kom tau tag nrho noob neej, thiab, tshaj qhov ntawd, yog yuav tua kom yeej Ntxwgnyoog. Lub ntsiab ntawm tag nrho Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg mas yuav muab qhov kev tua kom yeej Ntxwgnyoog ntawd cais tsis tau tawm ntawm kev cawm dim rau tag nrho noob neej. Vim li cas, nyob rau hauv feem ntau ntawm tes hauj lwm no, es cas pheej yuav hais txog qhov kom nej hais lus tim khawv tag mus li xwb? Thiab qhov lus tim khawv no yog yuav hais rau leej twg? Tsis yog hais ncaj qha rau Ntxwgnyoog los? Qhov lus tim khawv no yog hais rau Vajtswv, thiab nws yog hais ua tim khawv hais tias Vajtswv tes hauj lwm yeej ua tau kiag qhov uas tsim nyog ua tau lawm ntag. Hais lus tim khawv ces yog hais txog tes hauj lwm tua kom yeej Ntxwgnyoog; yog tsis muaj qhov kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog, ces tib neeg yuav tsis raug kom hais lus tim khawv li. Nws yog vim Ntxwgnyoog yuav tsum raug tua kom swb mas, nyob rau tib lub sij hawm uas cawm tib neeg ntawd, Vajtswv thiaj yuav tseev kom tib neeg hais lus tim khawv rau Nws ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag kiag, uas Nws siv los cawm tib neeg thiab sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Qhov tau los ntawd, ces tib neeg puav leej yog daim phiaj ntawm kev cawm dim thiab ib qho cuab yeej nyob rau qhov kev tua kom yeej Ntxwgnyoog, thiab yog li ntawd tib neeg thiaj yog qhov tseem ntsiab hauv plawv ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg, hos Ntxwgnyoog tsuas yog daim phiaj ntawm kev rhuav pov tseg, tus yeeb ncuab xwb. Tej zaum koj yuav xav hais tias koj tsis tau ua dab tsi li, tab sis vim yog qhov kev hloov nyob rau hauv koj tus moj yam, lus tim khawv tau tshwm sim lawm, thiab qhov lus tim khawv no yog hais ncaj qha rau Ntxwgnyoog thiab tsis yog hais rau tib neeg. Tib neeg tsis tsim nyog tau mloog ib qho lus tim khawv zoo li no. Nws yuav ua cas to taub txog tes hauj lwm uas Vajtswv ua? Daim phiaj uas Vajtswv sib ntaus sib tua nrog rau ces yog Ntxwgnyoog ntag; tib neeg, mas nyob rau tib lug sij hawm ntawd, tsuas yog daim phiaj ntawm kev cawm dim xwb. Tib neeg muaj tus moj yam phem qias vuab tsuab, thiab tsis muaj peev xwm yuav to taub txog tes hauj lwm no. Qhov no vim yog qhov kev qias vuab tsuab ntawm Ntxwgnyoog. Nws tsis yog ib qho uas yeej xeeb txawm muaj nyob rau hauv tib neeg, tab sis yog raug tswj qhia los ntawm Ntxwgnyoog. Hnub no, Vajtswv tes hauj lwm tseem ceeb ces yog tua kom yeej Ntxwgnyoog, qhov ntawd yog, yuav txeeb kom tau tib neeg tag nrho, es kom tib neeg hais qhov lus tim khawv kawg rau Vajtswv nyob rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag kiag. Nyob rau qhov no, txhua yam yuav raug ua tiav hlo. Nyob rau ntau qhov mas, koj lub qhov muag ntsia ntsoov yuav pom hais tias tsis muaj dab tsi raug ua tiav li, tab sis qhov tseeb, ces tes hauj lwm twb raug ua tiav tag lawm. Tib neeg mas yuav tseev kom txhua yam hauj lwm ua tiav ntawd mas qhov muag yuav tsum pom kiag, tab sis tsis ua rau kom koj pom kiag, Kuv twb ua Kuv tes hauj lwm tag lawm, vim Ntxwgnyoog twb nyoo lawm, ces txhais tau hais tias nws twb raug tua swb tag lawm, hais tias tag nrho Vajtswv tej tswv yim, lub zog thiab hwj chim twb tau tua yeej Ntxwgnyoog lawm. Qhov no yog kiag qhov lus tim khawv uas yuav tsum tau hais, thiab txawm hais tias nws tsis muaj ib qho hais kom meej meej nyob rau hauv tib neeg, txawm hais tias qhov muag ntsia tsis pom kiag, los Ntxwgnyoog twb yeej raug tua swb lawm. Tag nrho txhua yam ntawm tes hauj lwm no ces yog ua tsi ntsees rau Ntxwgnyoog, thiab ua vim qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Thiab yog li ntawd, muaj ntau yam uas tib neeg tsis tau pom hais tias ua tau tiav log, tab sis qhov uas, nyob hauv Vajtswv lub qhov muag, ces yeej ua tiav log ntev los lawm. Qhov no yog ib qho tseeb hauv nruab nrog ntawm Vajtswv tes hauj lwm.

Thaum uas Ntxwgnyoog raug tua swb lawm, qhov ntawd ces hais tias, thaum uas tib neeg raug txeeb tau tas nrho lawm, ces tib neeg yuav nkag siab hais tias tag nrho tes hauj lwm no yog ua rau kev cawm dim, thiab hais tias txoj kev mus rau kev cawm dim ces yog mus txeeb cov neeg tawm ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes los. Tau muab 6,000 xyoo ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg faib ua peb theem: Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub, thiab Tiam Lub Nceeg Vaj. Tag nrho peb theem ntawm tes hauj lwm no ces yog npaj rau noob neej qhov kev cawm dim nkaus xwb, ces hais tau hais tias, tej ntawd yog ua rau noob neej txoj kev cawm dim uas tau raug cuam tshuam hnyav los ntawm Ntxwgnyoog. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, txawm li cas los xij, tej ntawd kuj yog muaj kom Vajtswv tau muaj kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog. Yog li ntawd, ib yam nkaus li qhov uas tes hauj lwm cawm dim ntawd raug faib ua peb theem, ces qhov kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog ntawd kuj raug faib ua peb theem ib yam nkaus, thiab ob qho ntawm Vajtswv tes hauj lwm no mas raug thooj txhij ua nyob rau tib lub sij hawm. Qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas yog ua rau noob neej txoj kev cawm dim, thiab vim yog tes hauj lwm ntawm noob neej qhov kev cawm dim ntawd mas tsis yog ib yam uas yuav cia li ua tiav hlo tau rau ib theem nkaus xwb, qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas kuj raug muab cais ua tej ntu thiab tej lub caij nyoog, thiab ua rog nrog Ntxwgnyoog raws li tib neeg qhov kev xav tau thiab raws li qhov ntau los tsawg ntawm Ntxwgnyoog qhov kev qias vuab tsuab nyob rau hauv lawv. Tej zaum, nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav, mas lawv ntseeg hais tias nyob rau qhov kev sib ntaus sib tua ntawd Vajtswv yuav khaws riam phom tua nrog Ntxwgnyoog, ib yam nkaus li ob pab tub rog sib tua. Qhov no ces tsuas yog qhov uas tib neeg txoj kev ntse muaj peev xwb xav tau nkaus xwb; nws yog ib qho uas pom tsis meej tshaj plaws thiab lub tswv yim uas tsis zoo li qhov muaj tiag, tab sis nws yog qhov uas tib neeg ntseeg. Thiab vim yog Kuv hais qhov nov hais tias txoj kev rau tib neeg qhov kev cawm dim ces yog kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, tib neeg xav hais tias qhov no yog qhov uas qhov kev sib ntaus sib tua ntawd tshwm sim. Nyob rau hauv tes hauj lwm cawm tib neeg, mas peb theem twb tau muab ua tiav lawm, ces hais tau hais tias qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog muab faib ua peb theem ua ntej uas yuav tua yeej Ntxwgnyoog. Tab sis qhov tseeb sab hauv ntawm tag nrho tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas yog qhov uas ua tau los ntawm ntau ntau kauj ruam ntawm tes hauj lwm: muab txoj hmoov hlub pub rau tib neeg, rais los ua tib neeg qhov kev theej txhoj rau kev txhaum, zam txim pub rau tib neeg tej kev txhaum, txeeb tau tib neeg, thiab tsim kho kom tib neeg zoo tiav log. Qhov tseeb tiag, qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog tsis yog kev nkaus riam nkaus phom sib tua nrog Ntxwgnyoog, tab sis yog qhov kev cawm dim rau tib neeg, kev tsim kho tib neej lub neej, thiab kev hloov tib neeg tus moj yam es kom lawv hais lus tim khawv rau Vajtswv. Qhov no yog qhov uas yuav tua yeej Ntxwgnyoog. Ntxwgnyoog swb los ntawm qhov kev hloov tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab. Thaum Ntxwgnyoog swb tag lawm, ces yog, thaum uas tib neeg raug cawm tau tag nrho lawm, ces niag Ntxwgnyoog uas poob ntsej muag ntawd yuav raug khi khov kho, thiab nyob rau qhov no, tib neeg ces yuav raug cawm tau tag nrho lawm. Yog li ntawd, qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg qhov kev cawm dim ces yog ntsug rog nrog Ntxwgnyoog, thiab ntsug rog no ces qhov tseem ceeb tshaj ntawd yuav tshwm nyob rau hauv tib neeg txoj kev cawm dim. Theem thaum tiam kawg, uas tib neeg yuav raug txeeb tau, yog theem kawg ntawm qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, thiab kuj yog tes hauj lwm cawm tib neeg kom tau tag nrho los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Lub ntsiab sab hauv ntawm tib neeg qhov kev txeeb tau ces yog qhov uas yuav tau lub cev uas Ntxwgnyoog tshwm sim rau ntawd rov qab los, cov tib neeg uas raug Ntxwgnyoog muab ntxias ua qias vuab tsuab tag ntawd, rov qab mus rau tus Tswv Tsim tom qab lawv qhov kev raug txeeb tau lawm, los ntawm qhov uas lawv yuav muab Ntxwgnyoog tso pov tseg thiab yuav rov qab tag nrho los cuag Vajtswv. Nyob rau qhov no, tib neeg thiaj li yuav raug cawm tau tag nrho. Thiab yog li ntawd, kev txeeb tau ces yog tes hauj lwm kawg ntawm qhov kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog thiab theem kawg rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg kom Ntxwgnyoog swb mus. Yog tsis muaj tes hauj lwm no, qhov kev cawm dim tag nrho rau tib neeg yuav tsis muaj hnub ua tau li, Ntxwgnyoog qhov kev swb tag nrho ntawd los yuav tsis muaj hnub tshwm sim, thiab noob neej yuav tsis muaj hnub muaj cuab kav nkag tau mus rau txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus ntawd, los sis dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Qhov tshwm sim ntawd los, ces kev cawm tib neeg yuav muab xaus tsis tau ua ntej uas qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog yuav xaus, vim lub plawv tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg ces yog ua rau noob neej txoj kev cawm dim. Noob neej yav puag thaum tseem ntxov mas nyob rau hauv Vajtswv xib teg, tab sis vim yog Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag thiab kev qias vuab tsuab, tib neeg thiaj raug Ntxwgnyoog khi thiab poob mus rau tus phem ob txais tes lawm. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog thiaj rais mus ua daim phiaj uas yuav tsum tua kom yeej nyob rau ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg. Vim Ntxwgnyoog txeeb tau tib neeg mus tuav lawm, thiab vim tib neeg yog qhov peev uas Vajtswv siv los ua qhov kev cawm tib neeg, yog yuav kom cawm tau tib neeg, mas lawv yuav tsum raug chua ntia ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes rov qab, uas hais tau hais tias tib neeg yuav tsum raug muab coj rov qab tom qab uas raug Ntxwgnyoog txhom coj mus kaw lawm. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog yuav tsum raug tua kom swb los ntawm qhov kev hloov hauv tib neeg tus moj yam, qhov kev hloov uas rov qab muab tib neeg tej kev hnov kev pom rov qab rau lawv. Nyob rau qhov no, tib neeg, cov uas raug txhom kaw ntawd, thiaj li yuav raug chua ntia ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes rov qab los. Yog tib neeg dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab txoj kev raug cuab raug khi lawm, ces Ntxwgnyoog yuav txaj muag, tib neeg yuav raug muab coj rov qab los thaum kawg, thiab Ntxwgnyoog yuav swb. Thiab vim tib neeg tau dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag uas tsaus ntuj nti, tib neeg yuav rais los ua cov khoom sib txeeb rau ntawm tag nrho qhov kev sib ntaus sib tua no, thiab Ntxwgnyoog yuav rais mus ua daim phiaj rau kev rau txim thaum qhov kev sib ntaus sib tua no xaus lawm, tom qab uas tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg tau raug ua tiav hlo lawm.

Vajtswv yeej tsis muaj lub siab phem rau tej uas Nws tsim tawm li; Nws tsuas yog xav tua kom yeej Ntxwgnyoog xwb. Tag nrho Nws tes hauj lwm—tsis hais yuav yog kev qhuab ntuas los kev txiav txim—yeej yog taw ncaj qha rau Ntxwgnyoog xwb; nws yog ua los mus cawm noob neej xwb, tag nrho yog ua kom yeej Ntxwgnyoog, thiab muaj ib lub hom phiaj xwb: sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog kom txog thaum kawg kiag! Vajtswv yuav tsis so kom txog ntua thaum Nws yeej kiag Ntxwgnyoog! Nws yuav so thaum uas Nws tua yeej Ntxwgnyoog lawm xwb. Vim tag nrho tes hauj lwm uas Vajtswv ua yog tsi ntsees rau Ntxwgnyoog xwb, thiab vim tag nrho cov uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag ntawd raug tswj los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab tag nrho sawv daws nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, yog tsis sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog thiab muab nws rhuav tshem, Ntxwgnyoog yuav tsis tso nws txhais tes xoob rau qhov kev tuav cov neeg no li, thiab lawv yuav tsis muaj cuab kav raug muab tau. Yog lawv tsis raug muab tau, ces qhov ntawd yuav yog pov thawj qhia hais tias Ntxwgnyoog yeej tsis tau swb li, hais tias nws yeej tsis tau swb tag nrho li. Thiab yog li ntawd, nyob rau hauv Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg 6,000 xyoo ntawd, nyob rau thawj theem ces Nws ua tes hauj lwm ntawm tej kev cai, nyob rau theem thib ob ces Nws ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub, qhov ntawd ces yog, tes hauj lwm raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, thiab nyob rau theem thib peb ces Nws ua tes hauj lwm txeeb tau noob neej. Tag nrho tes hauj lwm no ces yog ua tsi ntsees rau qhov uas seb Ntxwgnyoog tau muab noob neej uas qias vuab tsuab loj npaum li cas, tag nrho tej no ces yog ua kom tua yeej Ntxwgnyoog xwb, thiab tsis muaj ib theem twg uas yuav tsis yog ua kom tua yeej Ntxwgnyoog li. Qhov tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg 6,000 xyoo ces yog kev sib ntaus sib tua nrog tus zaj loj liab ploog, thiab tes hauj lwm cawm noob neej kuj yog tes hauj lwm tua kom yeej Ntxwgnyoog, tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Vajtswv tau sib ntaus sib tua los tau 6,000 xyoo lawm, thiab yog li ntawd Nws tau ua hauj lwm tau 6,000 xyoo lawm, kom thaum kawg coj tau tib neeg los mus nkag rau ib lub teb chaws tshiab. Thaum Ntxwgnyoog swb lawm, tib neeg yuav raug tso dim tag nrho. Qhov no tseem tsis yog txoj xub ke ntawm Vajtswv tes hauj lwm hnub no thiab los? Qhov no ces yog kiag txoj xub ke ntawm tes hauj lwm hnub no: qhov kev tso tib neeg tawm thiab dim tag nrho, es kom lawv tsis txhob raug ib txoj cai twg los tswj, los sis kom tsis txhob raug txwv txiav los ntawm tej kev khi cia los sis kev txwv txiav. Tag nrho tes hauj lwm no mas ua raws nraim li nej tus yeeb yam thiab qhov nej xav tau, txhais tau hais tias muab yam uas nej muaj peev xwm ua tau kom tiav log rau nej. Nws tsis yog ib qho “kev tav ib tug os mus tsaws rau ib tug pas tav rau noog tsaws,” ntawm kev muab ib yam dab tsi yuam kiag rau nej; tab sis, tag nrho tes hauj lwm no mas yeej ua raws nraim li qhov uas nej xav tau tiag. Txhua theem ntawm tes hauj lwm ces yeej ua raws nraim li tib neeg qhov kev xav tau thiab qhov uas lawv yuav tsum tau ua; txhua theem ntawm tes hauj lwm ces yog ua kom tua yeej Ntxwgnyoog. Qhov tseeb, nyob rau thaum pib mas yeej tsis muaj laj kab thaiv kem ntawm tus Tswv Tsim thiab cov uas Nws tsim tawm los li. Tag nrho tej laj kab thaiv no yog tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog xwb. Tib neeg tau tsis muaj cuab kav pom los sis kov ib yam dab tsi li vim yog qhov uas Ntxwgnyoog tau cuam tshuam thiab ua rau lawv qias vuab tsuab tag lawm. Tib neeg yog cov raug tsim txom, cov uas tau raug dag. Thaum uas Ntxwgnyoog swb lawm, cov raug tsim tawm ntawd yuav pom tus Tswv Tsim, thiab tus Tswv Tsim yuav saib cov raug tsim tawm ntawd thiab yuav muaj cuab kav coj lawv kiag. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog lub neej uas tib neeg tsim nyog muaj nyob rau hauv ntiaj teb. Thiab yog li ntawd, Vajtswv tes hauj lwm ces qhov tseem ceeb yog yuav tua kom yeej Ntxwgnyoog, thiab thaum Ntxwgnyoog raug tua swb tag lawm, ces txhua yam yuav raug daws kom tiav tag. Hnub no, koj tau pom hais tias nws tsis yog ib qho yooj yim rau Vajtswv los nrog tib neeg. Nws tsis yog los siv sij hawm ib hnub zuj zus los nrhiav qhov tsis zoo ntawm nej, los hais li no los sis li tod, los sis tsuas los cia kom nej pom seb Nws zoo li cas thiab seb Nws hais lus li cas thiab nyob li cas. Vajtswv tsis tau lam los muaj cev nqaij daim tawv es kom nej saib pom Nws los sis los qhib nej ob lub qhov muag, los sis cia nej hnov tej lus zais tob uas Nws tau hais txog thiab xya lub cim uas Nws tau qhib xwb. Tab sis, Nws tau los muaj cev nqaij daim tawv los tua kom yeej Ntxwgnyoog. Nws tus kheej kiag tau los muaj cev nqaij daim tawv nrog tib neeg nyob ua ke los cawm tib neeg, los sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog; qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm Nws qhov kev yug los ua neeg. Yog hais tias nws tsis yog yuav ua kom tua yeej Ntxwgnyoog, ces Nws tus kheej kiag yeej yuav tsis ua tes hauj lwm no. Vajtswv tau los rau hauv ntiaj teb los ua Nws tes hauj lwm nrog rau tib neeg, los nthuav tawm Nws Tus Kheej kiag rau tib neeg thiab cia tib neeg pom Nws; qhov no yog ib qho xwm txheej me me xwb los? Nws yeej tsis yooj yim tiag tiag li! Nws tsis zoo li qhov tib neeg xav: hais tias Vajtswv tau los es kom tib neeg pom Nws, es kom tib neeg thiaj li to taub hais tias Vajtswv yeej muaj tiag thiab tsis yog tej yam pom tsis tseeb los sis ntiav ntiav, thiab hais tias Vajtswv mas muaj meej mom siab kawg nkaus tab sis mas kuj ho txo hwj chim kawg thiab. Ua nws puas yooj yim li ntawd mas? Nws yog kiag qhov uas vim Ntxwgnyoog tau muab tib neeg lub cev nqaij daim tawv ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab tib neeg yog cov uas Vajtswv npaj siab yuav cawm, ces Vajtswv yuav tsum tau muaj lub cev nqaij daim tawv los sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog thiab saib xyuas tib neeg kiag. Tsuas yog qhov no xwb thiaj muaj txiaj ntsim rau Nws tes hauj lwm. Qhov uas Vajtswv tau yug los rau ob lub cev nqaij daim tawv mas yeej muaj li ntawd es thiaj li yuav tua yeej Ntxwgnyoog, thiab kuj yog ua kom cawm tau tib neeg zoo me ntsis. Qhov ntawd ces vim yog tus uas sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog ces yuav tsum yog Vajtswv nkaus xwb, tsis hais yuav yog Vajtswv tus Ntsujplig los sis tus Vajtswv uas yug los muaj cev nqaij daim tawv. Muab hais luv luv, ces tsis yog cov tub txib saum ntuj uas sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, haj yam tsis yog tib neeg, cov uas twb raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Cov tub txib saum ntuj tsis muaj lub hwj chim yuav los sib ntaus sib tua tau nyob rau hauv qhov kev sib ntaus sib tua no, thiab tib neeg mas haj yam tsis muaj zog li. Zoo li ntawd, ces yog Vajtswv xav kho tib neeg lub neej, yog Nws tus kheej xav los kiag rau ntiaj teb los cawm tib neeg, ces Nws yuav tsum tau muaj cev nqaij daim tawv—qhov ntawd ces yog, Nws tus kheej yuav tsum tau muaj kiag cev nqaij daim tawv, thiab nrog rau Nws tus yam ntxwv xeeb txawm thiab tes hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua, los nrog tib neeg ua ke kiag thiab los cawm tib neeg kiag. Tsis li ntawd, yog hais tias yog Vajtswv tus Ntsujplig los sis tib neeg uas ua tes hauj lwm no, ces tsis tau dab tsi los ntawm qhov kev sib ntaus sib tua no li, thiab yuav tsis muaj hnub xaus li. Tsuas yog thaum uas Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv thiab Nws tus kheej kiag mus sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog nyob xyaw tib neeg kiag mas tib neeg thiaj yuav muaj ib lub cib fim rau txoj kev cawm dim xwb. Tshaj qhov ntawd, tsuas yog thaum ntawd xwb mas Ntxwgnyoog thiaj li txaj muag thiab khiav mus yam tsis muaj cib fim rau nws los khaws xyeem siv tau los sis tsis muaj phiaj xwm rau nws los ua ntxiv lawm. Tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua mas Vajtswv tus Ntsujplig yuav ua tsis tau, thiab nws haj yam yuav yog ib qhov uas ib tug tib neeg muaj cev nqaij daim tawv twg yuav muaj hnub ua tau sawv cev rau Vajtswv li, vim tes hauj lwm Nws ua mas yog ua rau tib neeg lub neej txoj sia, thiab ua kom hloov tau tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab. Yog tib neeg koom rau qhov kev sib ntaus sib tua no, ces lawv tsuas muaj yuav khiav vig voog rau ub rau no xwb, thiab yuav tsis muaj cuab kav hloov tau tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg li. Lawv yuav tsis muaj cuab kav cawm tau tib neeg ntawm los ntawm tus ntoo khaub lig, los sis kov yeej tag nrho cov tib neeg uas ntxeev siab, tab sis tsuas yuav muaj cuab kav ua hauj lwm me me raws li qhov tseem ntsiab no xwb, los sis lwm yam hauj lwm uas tsis cuam tshuam txog kev tua kom yeej Ntxwgnyoog. Yog li ntawd es tseem pheej yuav mus txob ua dab tsi? Qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm uas tsis muaj cuab kav muab tau noob neej, haj yam tsis muaj cuab kav tua yeej Ntxwgnyoog ntawd yog dab tsi? Thiab yog li ntawd, qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas tsuas yog Vajtswv Tus Kheej thiaj ua tau nkaus xwb, thiab nws yuav yog ib qho uas tib neeg tsis muaj hnub yuav ua tau li. Tib neeg tes dej num ces yog mloog lus thiab ua raws xwb, vim tib neeg tsis muaj cuab kav yuav ua tes hauj lwm zoo li yuav tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb, los sis, tshaj qhov ntawd, yuav muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Tib neeg tsuas ua tau kom haum tus Tswv Tsim lub siab nyob hauv qab txoj kev coj ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag xwb, los ntawm qhov uas Ntxwgnyoog swb kiag; qhov no yog tib qho uas tib neeg muaj cuab kav ua tau nkaus xwb. Thiab yog li ntawd, txhua zaum uas ib qho kev sib ntaus sib tua twg pib, uas hais tau hais tias, txhua zaum uas tes hauj lwm ntawm tiam tshiab pib, tes hauj lwm no mas yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag, los ntawm qhov uas Nws coj tag nrho tiam ntawd thiab qhib ib txoj kev taug tshiab rau tag nrho noob neej sawv daws. Qhov pib ntawm ib tiam tshiab twg ces yog ib qho pib tshiab ntawm txoj kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, los ntawm qhov uas tib neeg nkag mus rau ib lub teb chaws tshiab dua thiab zoo nkauj dua, thiab ib tiam tshiab uas yog Vajtswv Tus Kheej coj kiag. Tib neeg yog tus tswv rau txhua yam, tab sis cov uas raug muab tau lawm yuav yog cov txiv hmab txiv ntoo ntawm tag nrho txhua qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Ntxwgnyoog yog tus neeg ua kom txhua yam qias vuab tsuab, nws yog tus swb rau thaum kawg ntawm tag nrho tej kev sib ntaus sib tua, thiab kuj tseem yog tus uas yuav raug rau txim rau tom qab tej kev sib ntaus sib tua no. Ntawm Vajtswv, tib neeg thiab Ntxwgnyoog, tsuas yog Ntxwgnyoog xwb thiaj yog tus uas yuav raug ntxub thiab tsis txais yuav. Cov uas Ntxwgnyoog muab tau tab sis Vajtswv tsis coj rov qab los, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, yuav yog cov uas yuav raug rau txim sawv cev Ntxwgnyoog. Ntawm peb tug no, tsuas yog Vajtswv xwb mas thiaj li yuav raug txhua yam pe hawm. Cov uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm tab sis Vajtswv muab coj rov qab los lawm thiab cov uas taug Vajtswv txoj kev, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, ces yuav yog cov uas yuav tau txais Vajtswv qhov kev cog lus thiab txiav txim rau cov neeg phem rau Vajtswv. Vajtswv yuav yeej tiag tiag li thiab Ntxwgnyoog yeej yuav swb tiag tiag li, tab sis ntawm tib neeg mas yeej yuav muaj cov uas yuav yeej thiab cov uas yuav swb. Cov uas yeej ces yuav tau nrog cov yeej, thiab cov uas swb ces yuav tau nrog cov swb; qhov no yog kev cais ib tug zuj zus raws li hom, nws yog qhov kawg zaum kawg ntawm tag nrho Vajtswv tes hauj lwm; nws kuj yog lub hom phiaj ntawm tag nrho Vajtswv tes hauj lwm, thiab nws yuav tsis hloov li. Lub plawv tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm tseem ceeb ntawm Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg ces yog tsom ntsoov rau tib neeg txoj kev cawm dim, thiab qhov tseem ceeb ntawm qhov Vajtswv los muaj cev nqaij daim tawv ces yog ua rau lub plawv tseem ntsiab no, ua rau tes hauj lwm no, thiab ua kom tua yeej Ntxwgnyoog. Thawj zaug uas Vajtswv los muaj cev nqaij daim tawv los yeej yog ua li kom tua yeej Ntxwgnyoog: Nws tus kheej kiag rais los muaj cev nqaij daim tawv, thiab tus kheej kiag raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, es kom ua tiav tes hauj lwm ntawm thawj qhov kev sib ntaus sib tua, uas yog tes hauj lwm ntawm noob neej txoj kev txhiv dim. Zoo ib yam li ntawd, theem hauj lwm no mas kuj yog Vajtswv tus kheej ua kiag thiab, tus uas los muaj cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm nrog tib neeg nyob, los hais kiag Nws cov lus thiab cia tib neeg pom Nws. Muaj tseeb, nws kuj yog ib qho zam tsis dhau uas Nws kuj ua lwm yam hauj lwm taug kev ntawd thiab, tab sis qhov laj thawj tseem ceeb uas Nws tus kheej ua kiag Nws tes hauj kom tua yeej Ntxwgnyoog, kom txeeb tau tag nrho noob neej, thiab kom muab tau cov neeg no. Yog li ntawd, tes hauj lwm ntawm qhov uas Vajtswv yug los ua neeg tiag tiag ces yeej tsis yooj yim li. Yog Nws lub hom phiaj tsuas yog yuav ua kom tib neeg pom hais tias Vajtswv yeej txo hwj chim thiab nkaum twj ywm, thiab hais tias Vajtswv yeej muaj tseeb, yog tsuas lam ua rau qhov kev ua tes hauj lwm no xwb, ces yeej tsis tas yuav los muaj lub cev nqaij daim tawv li. Txawm yog Vajtswv tsis los ua cev nqaij daim tawv los xij, Nws yeej nthuav tawm tau Nws qhov kev txo hwj chim thiab kev nkaum twj ywm, Nws qhov kev zoo thiab kev dawb huv, ncaj qha rau tib neeg, tab sis tej ntawd tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog tes hauj lwm cawm noob neej. Tej ntawd tsis muaj peev xwm yuav cawm tau tib neeg los sis tsim kho kom lawv muaj txhua yam puv npo, haj yam yuav tsis muaj cuab kav tua yeej Ntxwgnyoog li. Yog kev tua yeej Ntxwgnyoog ntawd tsuas siv tus Ntsujplig sib ntaus sib tua nrog ib tug ntsujplig xwb, ces tes hauj lwm ntawd haj yam yuav tsis muaj qab hau li; nws yuav tsis muaj peev xwm yuav muab tau tib neeg thiab yuav rhuav tshem tib neeg txoj hmoo thiab tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej. Zoo li ntawd, ces Vajtswv tes hauj lwm hnub no thiaj li tseem ceeb ua luaj. Nws tsis yog yuav ua kom tib neeg pom Nws nkaus xwb, los sis kom tib neeg ob lub qhov muag rua, los sis ua kom lawv muaj ib qho kev xav hais tias tau txais kev txhawb nqa thiab kev txhawb siab; tes hauj lwm ntawd tsis muaj qhov tseem ceeb. Yog koj tsuas hais tau txog tej kev paub zoo li no xwb, ces nws ua tau pov thawj qhia hais tias koj tsis paub qhov tseem ceeb tiag ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg.

Tes hauj lwm ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg mas yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag. Thawj theem—qhov kev tsim lub ntiaj teb—ces yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag, thiab yog tsis ua li ntawd, ces tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm tsim tau tib neeg li; theem thib ob ces yog kev txhiv dim tag nrho noob neej, thiab nws kuj yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag thiab; theem thib peb ces mus yam tsis tau hais tias: Nws haj yam yog ib qho uas qhov xaus ntawm tag nrho Vajtswv tes hauj lwm mas yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag xwb. Tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim, txeeb tau, muab tau, thiab tsim kho tag nrho noob neej kom zoo tiav log mas puav leej yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag xwb. Yog Nws tus kheej tsis ua kiag tes hauj lwm no, ces tib neeg yuav tsis muaj cuab kav sawv cev tau rau Nws lub npe, los sis tib neeg yuav tsis muaj cuab kav ua tau Nws tes hauj lwm. Yog yuav kom tua yeej Ntxwgnyoog, yog yuav kom muab tau noob neej, thiab yog yuav kom muab tau ib lub neej xws li ib txwm muaj hauv ntiaj teb rau tib neeg, Nws tus kheej yuav tsum coj tib neeg kiag thiab yuav tsum ua hauj lwm nrog tib neeg kiag; npaj rau tag nrho Nws qhov kev npaj cawm tib neeg, thiab rau tag nrho Nws tes hauj lwm, mas Nws tus kheej kiag yuav tsum tau ua tes hauj lwm no. Yog tib neeg tsuas ntseeg hais tias Vajtswv los es kom lawv pom Nws, ua kom lawv zoo siab xwb, ces tej kev ntseeg ntawd yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi li, tsis tseem ceeb dab tsi li. Tib neeg txoj kev txawj ntse mas ntiav dhau heev lawm! Tsuas yog Nws Tus Kheej kiag ua tes hauj lwm no mas Vajtswv thiaj li ua tau ntxaws ntxaws thiab tiav hlo xwb. Tib neeg tsis muaj peev xwm yuav ua tau sawv cev rau Vajtswv. Vim lawv tsis muaj Vajtswv lub koob lub npe los sis Nws lub tseem ntsiab, lawv tsis muaj peev xwm yuav ua tau Nws tes hauj lwm, thiab txawm hais tias tib neeg ua Nws tes hauj lwm kiag, los yeej ua tsis tau dab tsi li. Thawj zaug uas Vajtswv los muaj cev nqaij daim tawv yog ua li rau txoj kev txhiv dim, los txhiv tag nrho noob neej tawm ntawm txoj kev txhaum, los ua kom tib neeg muaj peev xwm raug yaug kom dawb huv tau thiab kom tau txais kev zam txim rau lawv tej kev txhaum. Kev txeeb tau mas kuj yog Vajtswv tus kheej ua kiag nyob nrog tib neeg thiab. Yog hais tias, nyob rau theem no, Vajtswv tsuas yog hais lus txog rau yav tom ntej xwb, ces ib tug xib fwb cev Vajtswv lus los sis ib tug neeg tshaj lij yeej sawv cev rau Nws tau kawg; yog hais tias tsuas yog tej lus txog rau yav tom ntej xwb, ces tib neeg yeej sawv tau rau Vajtswv qhov chaw kawg. Tab sis yog tib neeg ua kiag Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm thiab tsim kho tib neeg lub neej, ces yuav yog ib qho uas lawv yuav tsis muaj hnub ua tau tes hauj lwm no li. Nws yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej kiag ua xwb: Vajtswv tus kheej kiag yuav tsum muaj cev nqaij daim tawv los ua tes hauj lwm no. Nyob rau Tiam Txoj Lus, yog tsuas hais tej lus txog rau yav tom ntej xwb, ces Yaxaya los sis tus xib fwb cev Vajtswv lus Eliya yeej ua tau tes hauj lwm no, thiab tsis tas yuav yog Vajtswv Tus Kheej kiag los ua. Vim tes hauj lwm uas ua nyob rau theem no tsis yog lam hais txog tej lus txog rau yav tom ntej nkaus xwb, thiab vim nws yog ib qho tseem ceeb tshaj tes hauj lwm ntawm txoj lus mas muab siv los txeeb kom tau tib neeg thiab tua kom yeej Ntxwgnyoog, tes hauj lwm no mas tib neeg ua tsis tau, thiab yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua nkaus xwb. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai mas Yehauvas ua Nws tes hauj lwm, tom qab uas Nws ib co lus thiab ua me ntsis hauj lwm hla hauv cov xib fwb cev Vajtswv lus. Qhov ntawd mas vim yog tib neeg yeej hloov Yehauvas tau nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, thiab cov xib fwb hais pom tom hauv ntej muaj cuab kav qhia tau tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej thiab tshab txhais tej npau suav sawv cev rau Nws tau. Tes hauj lwm uas ua thaum pib ntawd mas tsis yog tes hauj lwm uas yuav hloov tib neeg tus moj yam ncaj qha, thiab tsis muaj kev cuam tshuam txog tib neeg txoj kev txhaum, thiab tib neeg tsuas raug hais kom ua raws tej kev cai nkaus xwb. Yog li ntawd Yehauvas thiaj li tsis los muaj cev nqaij daim tawv thiab qhia Nws Tus Kheej rau tib neeg li; tab sis Nws hais lus ncaj qha rau Mauxe thiab lwm tus, kom lawv hais lus thiab ua hauj lwm sawv cev rau Nws thiab ua kom lawv ua hauj lwm ncaj qha nrog noob neej. Thawj theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yog tib neeg qhov kev coj. Nws yog qhov pib ntawm txoj kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, tab sis txoj kev sib ntaus sib tua no mas yeej tseem tsis tau pib kiag kom muaj qib muaj duas. Ntsug rog uas muaj qib muaj duas nrog Ntxwgnyoog ntawd mas pib thaum Vajtswv xub los yug ua neeg, thiab nws tau muaj sib txuas zws los txog niaj hnub no. Thawj qhov xwm txheej ntawm ntsug rog no ces yog thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Qhov kev muab tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntsia rau saum ntoo khaub lig ntawd tua yeej kiag Ntxwgnyoog, thiab nws yog thawj theem ntawm ntsug rog uas ua tau zoo tiav log. Thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg pib tsim kho tib neeg lub neej ncaj qha, qhov no yog qhov pib yam muaj qib muaj duas ntawm tes hauj lwm rov muab kom tau tib neeg dua, thiab vim qhov no yog tes hauj lwm hloov tib neeg tus moj yam qub, nws yog tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Theem hauj lwm uas Yehauvas ua thaum pib mas tsuas yog txoj kev coj ntawm tib neeg lub neej nyob rau hauv ntiaj teb xwb. Nws yog qhov pib ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab txawm hais tias nws tsis tau muaj ib qho kev sib ntaus sib tua li, los sis ib qho hauj lwm loj li, los nws yeej paub lub hauv paus rau tes hauj lwm sib ntaus sib tua uas yuav tshwm sim tuaj. Tom qab ntawd, theem ob ntawm tes hauj lwm nyob rau Tiam Hmoov Hlub mas muaj feem xyuam txog kev hloov tib neeg tus moj yam qub, uas txhais tau hais tias Vajtswv Tus Kheej kiag puab txoj sia rau tib neeg. Qhov no mas yuav tsum yog Vajtswv tus kheej ua kiag xwb: Nws yuav tsum tau kom Vajtswv muaj cev nqaij daim tawv, thiab yog Nws tsis muaj cev nqaij daim tawv, ces tsis muaj leej twg yuav hloov tau Nws rau theem ntawm tes hauj lwm no, vim nws sawv cev rau tes hauj lwm sib ntaus sib tua ncaj qha nrog kiag Ntxwgnyoog. Yog tib neeg ua tes hauj lwm no sawv cev rau Vajtswv, ces thaum tib neeg sawv ntawm Ntxwgnyoog lub xub ntiag, ces Ntxwgnyoog yuav tsis nyoo thiab yuav tsis muaj hnub tua yeej nws hlo li. Nws yuav tsum yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd los mus tua yeej nws xwb, vim lub tseem ntsiab ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd yeej tseem yog Vajtswv, Nws yeej tseem yog tib neeg txoj sia, thiab Nws yeej tseem yog tus Tswv Tsim; txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim los xij, Nws lub npe thiab lub tseem ntsiab yeej tsis hloov li. Thiab yog li ntawd, Nws muaj lub cev nqaij daim tawv thiab ua tes hauj lwm ua kom Ntxwgnyoog nyoo swb tag nrho. Nyob rau thaum theem hauj lwm thaum tiam kawg, yog tib neeg ua tes hauj lwm no thiab kom hais cov lus ncaj qha, ces lawv yuav hais tsis tau cov lus ntawd, thiab yog tej lus txog rau yav tom ntej raug hais tawm xwb, ces nws yuav tsis muaj cuab kav txeeb tau tib neeg li. Qhov uas muaj cev nqaij daim tawv kiag, ces Vajtswv los tua kom yeej Ntxwgnyoog thiab ua kom nws nyoo tag nrho. Thaum Nws tua yeej Ntxwgnyoog kiag lawm, txeeb tau tib neeg tag nrho lawm, thiab muab tau tib neeg tag nrho lawm, ces theem hauj lwm no yuav tag kiag thiab ua tau tiav hlo lawm. Nyob rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, tib neeg tsis muaj cuab kav yuav sawv tau rau Vajtswv qhov chaw. Hais qhov ncaj kiag, ces tes hauj lwm yuav coj tiam ntawd thiab yuav pib ua dua qhov hauj lwm tshiab mas haj yam yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag xwb. Muab kev qhia tshwm rau tib neeg thiab muab tej lus txog rau yav tom ntej rau tib neeg xwb mas tib neeg los yeej ua tau kawg, tab sis yog qhov hauj lwm uas yuav tsum yog Vajtswv tus kheej ua kiag xwb, tes hauj lwm sib ntaus sib tua ntawm Vajtswv Tus Kheej thiab Ntxwgnyoog, ces tes hauj lwm no tib neeg ua tsis tau. Nyob rau thawj theem ntawm tes hauj lwm, thaum tsis muaj kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog lawm, ces Yehauvas tus kheej kiag tau coj cov neeg Yixayee uas yog siv tej lus txog rau yav tom ntej los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus. Tom qab ntawd, theem ob ntawm tes hauj lwm yog kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, thiab Vajtswv Tus Kheej kiag rais los muaj cev nqaij daim tawv, los mus ua kiag cev nqaij daim tawv, los ua tes hauj lwm no. Txhua yam uas cuam tshuam txog kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog ces kuj cuam tshuam txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab, ces txhais hais tias qhov kev sib ntaus sib tua no mas tib neeg yuav ua tsis tau. Yog tib neeg yuav sib ntaus sib tua, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm yuav tua yeej Ntxwgnyoog li. Yuav ua cas lawv thiaj yuav muaj lub zog los sib ntaus sib tua nrog nws thaum uas lawv tseem nyob hauv qab nws qhov kev tswj fwm? Tib neeg nyob rau hauv nruab nrab: Yog koj pheeb rau Ntxwgnyoog sab, ces koj nrog Ntxwgnyoog lawm, tab sis yog koj ua haum Vajtswv siab, ces koj nrog Vajtswv. Yog tib neeg sawv los nyob rau Vajtswv qhov chaw nyob rau hauv qhov kev sib ntaus sib tua no, ua lawv puas yuav ua tau mas? Yog lawv ua li, ces lawv tseem tsis puas ntsoog tag ntev los lawm thiab los? Ua lawv tseem tsis tau nkag mus rau dab teb ntev los lawm thiab los? Yog li ntawd, tib neeg tsis muaj peev xwm yuav hloov Vajtswv nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, ces hais tau hais tias tib neeg tsis muaj Vajtswv lub tseem ntsiab, thiab yog koj nrog Ntxwgnyoog sib ntaus sib tua ces koj yuav tsis muaj peev xwm tua yeej nws li. Tib neeg tsuas muaj peev xwm ua qee yam hauj lwm xwb; lawv muaj peev xwm hais tau ib co neeg tig rov los, tab sis lawv tsis muaj peev xwm yuav sawv tau Vajtswv qhov chaw nyob rau hauv Vajtswv Tus Kheej kiag tes hauj lwm. Tib neeg yuav ua cas nrog Ntxwgnyoog sib ntaus sib tua tau? Ntxwgnyoog yuav muab koj txhom coj mus kaw ua ntej uas koj yuav pib kiag. Tsuas yog thaum Vajtswv Tus Kheej nrog Ntxwgnyoog sib ntaus sib tua thiab tib neeg caum thiab mloog Vajtswv hais raws li lub hauv paus no xwb, mas Vajtswv thiaj yuav muab tau tib neeg thiab khiav dim ntawm Ntxwgnyoog lub voj hlua. Tej yam uas tib neeg muaj peev xwm ua tau tiav log nrog lawv lub tswv yim thiab peev xwm mas muaj tsawg kawg nkaus; lawv tsis muaj peev xwm yuav tsim kho tau kom tib neeg muaj txhua yam, los coj lawv, thiab, tshaj qhov ntawd, tua kom yeej Ntxwgnyoog. Tib neeg txoj kev ntse thiab lub tswv yim tsis muaj cuab kav yuav thaiv tau Ntxwgnyoog tej tswv yim dag, yog li ntawd tib neeg ho yuav nrog nws sib ntaus sib tua tau li cas mas?

Tag nrho cov uas yeem cia muab lawv tsim kho kom zoo tiav log thiaj muaj lub cib fim raug tsim kho kom zoo tiav log xwb, yog li ntawd sawv daws nyob kom tus tus: Nyob rau yav pem suab tag nrho nej sawv daws yuav nkag mus rau txoj hau kev kawg. Tab sis yog koj tsis kam cia tsim kho kom zoo tiav log, thiab tsis kam nkag mus rau lub teb chaws zoo kawg nkaus ntawd, ces qhov ntawd yog koj tus kheej qhov teeb meem xwb. Tag nrho cov uas kam cia tsim kho kom zoo tiav log thiab muaj siab npuab Vajtswv, tag nrho cov mloog lus, thiab tag nrho cov uas ua lawv tes dej num yam muaj lub siab dawb paug—tag nrho cov neeg zoo li ntawd yuav muaj peev xwm raug tsim kho kom zoo tiav log. Hnub no, tag nrho cov uas tsis muaj lub siab dawb paug ua lawv tes dej num, tag nrho cov uas tsis muaj lub siab npuab Vajtswv, tag nrho cov uas tsis nyoo zwm rau Vajtswv, hais kiag rau cov uas twb tau txais kev tig ras to taub thiab kev paub tseeb los ntawm tus Vajntsujplig lawm tab sis tsis muab coj mus xyaum ua—tag nrho cov neeg zoo li ntawd ces tsis muab cuab kav yuav raug tsim kho kom zoo tiav log li. Tag nrho cov uas txaus siab ua lub siab ncaj rau Vajtswv thiab mloog lus ces yeej raug tsim kho kom zoo tiav log, txawm hais tias lawv ib nyuag khav theeb me ntsis; los tag nrho cov uas txaus siab caum ces yeej raug tsim kho kom zoo tiav log. Tsis tas yuav txhawj xeeb txog qhov no. Yog koj ntseem txaus siab caum txoj xub ke no, koj yeej yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Kuv yeej tsis txaus siab yuav muab nej ib tug twg tso pov tseg los sis muab ntiab tawm mus li, tab sis yog tib neeg tsis rau siab ua kom zoo, ces koj tsuas yog tsim kev piam sij rau koj tus kheej xwb; nws tsis yog Kuv muab koj ntiab tawm mus, tab sis yog koj tus kheej ua xwb. Yog koj tus kheej tsis rau siab ua kom zoo—yog koj tub nkeeg, los sis tsis ua koj tes dej num, los sis tsis ua siab ncaj, los sis tsis nrhiav qhov tseeb thiab ua raws koj siab nyiam tas mus li xwb, yog koj tsis xyuam xim, txeeb koob npe thiab nyiaj txiag rau koj tus kheej nkaus xwb, thiab ua kev liam kev qias rau tej poj niam los txiv neej, ces koj yuav tau ris lub nra ntawm koj tus kheej tej kev txhaum; koj yuav tsis muaj nuj nqis kom leej twg hlub li lawm. Qhov Kuv xav ua ces yog muab nej sawv daws tsim kho kom zoo tiav log, thiab yam tsawg kawg los txeeb kom tau nej, es kom theem hauj lwm no raug ua tau tiav hlo. Vajtswv xav kom txhua tus neeg raug tsim kho kom zoo tiav log, es thaum kawg kom Nws muab tau, kom Nws muab yaug kom dawb huv tag nrho, thiab kom rais los ua cov neeg Nws hlub. Tsis ua cas li txawm Kuv yuav hais tias nej yog neeg poob qab los sis tsis muaj peev xwm—tag nrho qhov no yog qhov tseeb. Qhov Kuv hais tsis tau yog pov thawj hais tias Kuv yuav muab nej tso pov tseg, hais tias Kuv tau tag kev cia siab rau hauv nej lawm, los haj yam tsis yog hais tias Kuv yuav tsis kam cawm nej. Hnub no Kuv tau los ua tes hauj lwm rau nej qhov kev cawm dim, uas hais tau hais tias tes hauj lwm Kuv ua yog ib qho txuas ntxiv ntawm tes hauj lwm ntawm kev cawm tib neeg. Txhua tus yeej muaj lub cib fim yuav raug tsim kho kom zoo tiav log: Yog hais tias koj yeej kam, yog hais tias koj yeej nrhiav, nyob rau thaum kawg koj yuav muaj cuab kav ua tau tej qhov tshwm sim zoo li no, thiab nej yeej tsis muaj ib tug kiag li uas yuav raug tso pov tseg. Yog koj tsis muaj peev xwm, qhov Kuv yuav kom koj ua ces yog ua raws li koj qhov kev tsis muaj peev xwm; yog koj muaj peev xwm, qhov Kuv yuav kom koj ua ces yuav yog raws li koj qhov kev muaj peev xwm; yog koj tsis paub qab hau thiab tsis paub ntaub paub ntawv, qhov Kuv yuav kom koj ua ces ua raws li koj qhov kev tsis paub ntaub paub ntawv; yog koj paub ntaub paub ntawv, qhov Kuv kom koj ua ces yuav raws li qhov tseeb uas koj paub ntaub paub ntawv; yog koj yog ib tug neeg laus, qhov Kuv kom koj ua ces yuav raws li koj lub hnub nyoog; yog koj muaj peev xwm pub tau chaw nyob chaw pw rau lwm tus, qhov Kuv kom koj ua ces yuav raws li qhov no; yog koj hais tias koj tsis muaj peev xwm pub tau chaw nyob chaw pw, thiab tsuas ua tau qee yam dej num xwb, tsis hais yuav yog tshaj txoj moo zoo, los sis tu pawg ntseeg, los sis ua lwm yam dej num, Kuv qhov kev sim kho koj kom zoo tiav log ces yuav ua raws li tes dej num koj ua. Ua lub siab dawb paug, mloog hais kom txog thaum kawg kiag, thiab nrhiav txoj kev hlub Vajtswv uas loj tshaj plaws—qhov no yog qhov uas koj yuav tsum tau ua, thiab tsis muaj ib yam kev xyaum ua twg uas yuav zoo tshaj peb yam no lawm. Thaum kawg, tib neeg yuav raug kom ua peb yam no, thiab yog lawv ua tau tiav hlo, ces lawv yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Tab sis, tshaj txhua yam tib si, mas koj yuav tsum caum nrhiav tiag tiag li, koj yuav tsum rau siab ntso nias qees lawm to hauv ntej thiab lawm sab saud, thiab tsis yog yuav maj mam laug rau qhov ntawd xwb. Kuv tau hais tias txhua tus neeg muaj lub cib fim raug tsim kho kom zoo tiav log thiab yeej muaj peeb xwm raug tsim kho kom zoo tiav log, thiab qhov no yeej muaj tseeb, tab sis koj tsis rau siab kom koj txawj zog rau txoj kev caum nrhiav ntawd. Yog koj ua peb nqe no tsis tiav, ces thaum kawg koj yuav raug muab ntiab tawm mus. Kuv xav kom txhua tus yuav tsum caum kom tau, Kuv xav kom txhua tus yuav tsum muaj tes hauj lwm thiab qhov kev tig ras to taub ntawm tus Vajntsujplig, thiab muab cuab kav mloog lus mus kom txog qhov kawg kiag, vim qhov no yog tes dej num uas nej txhua tus yuav tsum ua. Thaum nej sawv daws tau ua nej tes dej num lawm, nej sawv daws yuav raug tsim kho kom zoo tiav log, nej yuav hais tau lus tim khawv nrov nphas. Tag nrho cov uas muaj lus tim khawv yog cov uas twb tau yeej Ntxwgnyoog lawm thiab tau Vajtswv qhov kev cog lus lawm, thiab lawv yog cov uas yuav tau nyob rau hauv txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus.

Qhov Dhau Los: Khetos Lub Ntsiab Tseeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Txoj Kev Xav

Ntxiv Mus: Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No