Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

Nyob rau thaum pib, Vajtswv yeej so. Tsis muaj tib neeg los sis ib yam dab tsi li nyob rau hauv ntiaj teb rau lub sij hawm ntawd, thiab Vajtswv tseem tsis tau ua ib qho hauj lwm li. Nws tsuas pib Nws tes hauj lwm cawm tib neeg thaum uas muaj noob neej lawm thiab tom qab uas noob neej tau raug ua qias vuab tsuab tag lawm; txij thaum ntawd los, Nws tsis so li lawm, tab sis cia li pib khwv Nws Tus Kheej nrog noob neej li lawm. Nws yog vim noob neej txoj kev qias vuab tsuab es Vajtswv thiaj li poob Nws qhov kev so lawm, thiab kuj yog vim tus thawj tub txib qaum ntuj txoj kev ntxeev siab. Yog Vajtswv tsis tua kom yeej Ntxwgnyoog thiab cawm cov noob neej qias vuab tsuab, Nws yuav tsis muaj hnub tau nkag mus so li. Thaum uas tib neeg tsis tau so, Vajtswv tsis tau so ib yam nkaus, thiab thaum uas Nws rov tau so ib zaug ntxiv, ces tib neeg yuav tau, tib yam nkaus thiab. Nyob rau hauv txoj kev so ces txhais tau hais tias ib lub neej tsis muaj tsov rog, tsis muaj kev phem kev qias, thiab tsis muaj ib qho kev tsis ncaj ncees li yam tsis tu ncua li. Qhov no ces hais tias, nws yog ib lub neej uas tsis muaj Ntxwgnyoog txoj kev tab kaum (nyob rau qhov no “Ntxwgnyoog” mas yog hais txog yeeb ncuab tej tub rog) thiab Ntxwgnyoog qhov kev qias vuab tsuab, thiab los sis nws tsis tshua hom raug tej yeej ncuab uas tawm tsam Vajtswv ntawd nkag tuaj tua; nws yog ib lub neej uas txhua yam caum lawv tus kheej thiab muaj cuab kav pe hawm tus Tswv ntawm kev tsim tawm, thiab hauv qhov uas lub ntuj thiab lub ntiaj teb nyob tau ntsiag to tag nrho—qhov no ces yog qhov tshab txhais los ntawm cov lus “tib neeg lub neej nyob tau so.” Thaum Vajtswv so, kev tsis ncaj ncees yuav tsis muaj nyob hauv ntiaj teb ntxiv lawm, los sis nws yuav tsis muaj yeeb ncuab tej tub rog nkag tuaj tua lawm, thiab noob neej yuav nkag mus rau ib lub teb chaws tshiab—yuav tsis yog ib co tib neeg uas muaj kev qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog ntxiv lawm, tab sis yuav yog ib co tib neeg uas raug cawm tom qab uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Tib neeg hnub so ces yuav yog Vajtswv hnub so tib yam nkaus thiab. Vajtswv poob Nws qhov kev so vim tib neeg txoj kev tsis muaj peev xwm yuav nkag tau mus so, tsis yog vim Nws yeej xub so tsis tau. Kev nkag mus so tsis tau txhais hais tias txhua yam nres tas nrho tsis txav li lawm los sis xaus kiag tsis loj hlob tuaj lawm, los sis tsis tau txhais hais tias Vajtswv nres tsis ua hauj lwm lawm los sis hais tias tib neeg nres tsis ua neej ntxiv lawm. Qhov cim ntawm kev nkag mus so ces yuav yog thaum Ntxwgnyoog raug rhuav tshem tag lawm, thaum cov neeg lim hiam ntawd uas tau koom nws nyob rau nws qhov kev ua phem tau raug rau txim rau thiab ntxuav tawm thiab thaum tag nrho tej tub rog yeeb ncuab uas tawm tsam Vajtswv tau tsis muaj tag lawm. Kev Vajtswv nkag mus so txhais tau hais tias Nws yuav tsis ua Nws tes hauj lwm ntawm tib neeg txoj kev cawm dim lawm. Kev tib neeg nkag mus so txhais tau hais tias tag nrho tib neeg yuav nyob rau hauv Vajtswv qhov kev kaj thiab hauv Nws tej koob hmoov, tsis muaj Ntxwgnyoog qhov kev qias vuab tsuab lawm, thiab tsis muaj kev tsis ncaj ncees tshwm sim ntxiv lawm. Nyob rau hauv Vajtswv txoj kev saib xyuas, tib neeg yuav nyob li ib txwm nyob hauv ntiaj teb. Thaum Vajtswv thiab tib neeg nkag mus so ua ke, ces nws txhais tau hais tias tib neeg raug cawm dim lawm thiab Ntxwgnyoog raug rhuav tshem lawm, hais tias Vajtswv tes hauj lwm hauv tib neeg ces yeej tiav tag nrho lawm. Vajtswv yuav tsis ua hauj lwm ntxiv nyob rau hauv tib neeg lawm, thiab lawv yuav tsis nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm ntxiv lawm. Qhov zoo li no, Vajtswv yuav tsis khwv ntxiv lawm, thiab tib neeg yuav tsis tsiv mus los tas li ntxiv lawm; Vajtswv thiab tib neeg yuav thooj txhij nkag mus so. Vajtswv yuav rov mus rau Nws lub qub chaw thaum xub thawj, thiab txhua tus neeg yuav rov mus rau lawv qhov chaw. Tej no yog tej hau kev kawg hauv qhov uas Vajtswv thiab tib neeg yuav mus nyob rau thaum uas Vajtswv qhov kev cawm tib neeg tau xaus lawm. Vajtswv muaj Vajtswv ib qho hau kev kawg, thiab tib neeg muaj tib neeg ib qho hau kev kawg. Thaum uas so lawm, Vajtswv yuav coj tag nrho cov tib neeg nyob rau hauv lawv lub neej hauv ntiaj teb txuas ntxiv mus, thiab thaum uas nyob rau hauv Nws qhov kev kaj, lawv yuav pe hawm tus tseem Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej. Vajtswv yuav tsis nrog tib neeg nyob ntxiv lawm, los sis tib neeg yuav nrog Vajtswv nyob tsis tau rau ntawm Nws txoj hau kev kawg. Vajtswv thiab tib neeg yuav nyob tsis tau ua ke rau hauv tib lub teb chaws; tab sis, lawv nyias muaj nyias kev ua neej. Vajtswv yog Tus uas coj kev rau tag nrho tib neeg, thiab tag nrho tib neeg yog qhov uas khov tshwm tawm tuaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg. Tib neeg yog cov uas raug coj, thiab tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb tib yam li Vajtswv. Mus “so” txhais hais tias rov qab mus rau yus lub qub chaw thaum xub thawj. Yog li ntawd, thaum Vajtswv nkag mus so, nws txhais hais tias Nws tau rov mus rau Nws lub qub chaw thaum xub thawj lawm. Nws yuav tsis nyob hauv ntiaj teb ntxiv lawm los sis tsis nrog tib neeg nyob los koom lawv tej kev zoo siab thiab kev txom nyem. Thaum uas tib neeg nkag mus so, nws txhais hais tias lawv tau rais los ua daim phiaj tiag tiag ntawm qhov kev tsim tawm lawm; lawv yuav nyob hauv ntiaj teb pe hawm Vajtswv lawm xwb, thiab ua neej nyob li tej neeg sawv daws xwb. Neeg yuav tsis tawv ncauj rau Vajtswv ntxiv lawm los sis tsis tawm tsam Nws lawm, thiab yuav rov qab mus rau lub neej qub thaum xub thawj ntawm Adas thiab Evas nkawd. Tej no yuav yog tej neej thiab tej hau kev kawg uas Vajtswv thiab tib neeg nyias muaj nyias tom qab uas lawv nkag mus so lawm. Ntxwgnyoog qhov kev swb ces yeej yog ib qho uas zam tsis dhau nyob rau hauv ntsug rog ntawm nws thiab Vajtswv. Zoo li ntawd, Vajtswv kev nkag mus so tom qab uas ua Nws tes hauj lwm cawm tib neeg thiab tib neeg qhov kev cawm dim tiav tag nrho lawm thiab kev nkag mus so ces yeej yog ib qho uas zam tsis dhau tib yam nkaus li thiab. Tib neeg qhov chaw so nyob rau hauv ntiaj teb, hos Vajtswv qhov chaw so nyob rau saum ntuj ceeb tsheej. Thaum uas tib neeg pe hawm Vajtswv thaum so ntawd, lawv yuav nyob rau hauv ntiaj teb, thiab hos Vajtswv coj cov seem ntawm tib neeg uas nyob rau qhov chaw so ntawd, Nws yuav nyob saum ntuj ceeb tsheej coj lawv, tsis yog nyob hauv ntiaj teb. Vajtswv yeej tseem yuav yog tus Ntsujplig, hos tib neeg ces tseem yuav muaj cev nqaij daim tawv. Vajtswv thiab tib neeg mas nyias so nyias sib txawv. Thaum uas Vajtswv so, Nws yuav los thiab tshwm los rau tib neeg; hos thaum tib neeg so, lawv yuav raug Vajtswv coj mus saib ntuj ceeb tsheej, thiab kom lom zem rau lub neej nyob saud. Tom qab Vajtswv thiab tib neeg nkag mus so lawm, ces yuav tsis muaj Ntxwgnyoog ntxiv lawm; ib yam nkaus li, cov neeg lim hiam los yuav tsis muaj nyob lawm thiab. Ua ntej Vajtswv thiab tib neeg so, cov neeg lim hiam uas tau tsim txom Vajtswv rau hauv ntiaj teb ib zaug lawm, nrog rau cov yeeb ncuab uas tsis mloog Nws hais ntawd, kuj yuav raug rhuav tshem tib si; lawv yuav raug rhuav tshem pov tseg du lug los ntawm tej kev puas ntsoog loj nyob rau tiam kawg. Thaum uas cov neeg lim hiam tau raug rhuav tshem tu noob nrho lawm, ces ntiaj teb yuav tsis muaj hnub rov paub txog Ntxwgnyoog txoj kev thab plaub ntxiv lawm. Tsuas yog thaum ntawd xwb ces tib neeg thiaj li yuav tau kev cawm dim tag nrho, thiab Vajtswv tes hauj lwm thiaj li yuav tag yam ntxaws ntxaws. Tej no yog tej yam uas yuav tsum tau muaj ua ntej es Vajtswv thiab tib neeg thiaj li yuav nkag mus so tau.

Txoj kev ua nyob rau thaum txhua yam xaus ntawd mas qhia tau txog kev ua tiav ntawm Vajtswv tes hauj lwm, nrog rau qhov xaus ntawm tib neeg txoj kev loj hlob. Qhov no ces txhais tau hais tias tib neeg, uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, yuav mus txog theem kawg ntawm lawv qhov kev loj hlob lawm, thiab hais tias Adas thiab Evas nkawd cov xeeb leej xeeb ntxwv yuav ua tiav lawv tej kev tseb noob lawm. Nws kuj txhais tau hais tias nws yuav yog ib qho uas tsis muaj hnub rau cov noob neej ntawd, uas twb raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, yuav loj hlob tau ntxiv mus. Tus Adas thiab Evas nyob rau thaum pib ntawd tsis tau raug muab ua qias vuab tsuab, tab sis tus Adas thiab Evas uas raug muab ntiab tawm ntawm lub Vaj Edee lawm mas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Thaum Vajtswv thiab tib neeg nkag mus so ua ke lawm, Adas thiab Evas—uas raug ntiab tawm ntawm lub Vaj Edee lawm—thiab nkawd cov xeeb leej xeeb ntxwv yuav tau los rau ib qho chaw xaus thiab. Cov tib neeg nyob rau yav tom ntej mas yeej tseem yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Adas thiab Evas nkawd, tab sis cov ntawd yuav tsis yog cov tib neeg uas nyob rau hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm lawm. Tab sis, lawv yuav yog cov neeg uas twb raug cawm thiab raug ntxuav kom dawb huv tag lawm. Qhov no yuav yog ib co tib neeg uas twb raug txiav txim rau thiab raug qhuab ntuas tag lawm, thiab ib co uas dawb huv lawm. Cov neeg no yuav tsis zoo li cov tib neeg thaum xub thawj lawm; yeej yuav luag hais tau hais tias lawv yuav luag yog ib co tib neeg uas txawv cov ntawm Adas thiab Evas nyob rau thaum pib lawm. Cov neeg no yuav raug xaiv los ntawm cov uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag, thiab lawv yuav yog cov uas thaum kawg sawv tau khov kho rau lub sij hawm ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas; lawv yuav yog pab tib neeg uas seem thaum kawg ntawm cov noob neej uas qias vuab tsuab. Tsuas yog cov neeg no xwb thiaj li yuav muaj cuab kav nkag mus tau rau qhov chaw so zaum kawg nrog Vajtswv. Cov uas muaj cuab kav sawv tau khov kho nyob rau thaum Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas nyob rau tiam kawg—qhov ntawd ces yog, nyob rau thaum tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv zaum kawg—yuav yog cov uas yuav tau nkag mus rau qhov chaw so zaum kawg nyob rau ntawm Vajtswv ib sab; zoo li ntawd, tag nrho cov uas nkag mus so ces yog cov uas tau khiav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab tau raug Vajtswv muab tau tom qab uas mus lim dhau hauv Nws tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv zaum kawg lawm. Cov tib neeg no, cov uas thaum kawg raug Vajtswv muab tau, yuav tau nkag mus rau qhov chaw so zaum kawg. Lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ces yog nyob hauv lub ntsiab tseeb uas los mus ntxuav kom tib neeg dawb huv, kom thaum kawg thiaj li tau so; yog tsis muaj kev ntxuav kom dawb huv, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav raug cais mus ua ntau pab raws li lawv hom, los sis nkag mus so li. Tes hauj lwm no ces yog tib neeg tib txoj kev nkag mus so xwb. Tsuas yog Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev ua kom dawb huv no xwb thiaj li yuav ntxuav tau tib neeg tawm ntawm lawv txoj kev tsis ncaj ncees, thiab tsuas yog Nws tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb thiaj li yuav coj tau qhov kev kaj los rau tej tseem ntsiab ua tsis mloog lus ntawm noob neej, yog li ntawd thiaj li cais kiag cov uas yuav raug cawm tau tawm ntawm cov yuav tsis raug cawm tau, thiab cov uas yuav seem nyob tawm ntawm cov uas yuav tsis seem nyob. Thaum tes hauj lwm no xaus, cov neeg uas pub cia nyob ces sawv daws yuav raug ntxuav kom dawb huv thiab nkag mus rau ib tug yam ntxwv uas siab zog uas lawv yuav tau ib lub neej zoo dua rau zaum ob nyob rau hauv ntiaj teb; muab ua lwm yam lus hais ces, lawv yuav pib lawv lub sij hawm ua neeg nyob rau txoj kev tau so, thiab nyob ua ke nrog Vajtswv. Tom qab uas cov tsis pub nyob tau raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau tag lawm, ces qhov uas lawv yog tus neeg zoo li cas tiag ntawd yuav raug muab qhia tshwm tag nrho, tom qab ntawd ces lawv sawv daws yuav raug rhuav tshem tag nrho thiab, zoo li Ntxwgnyoog, yuav tsis tau txais kev tso cai pub kom dim nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Cov tib neeg nyob rau yav tom ntej ces yuav tsis muaj hom neeg no nyob rau hauv ntxiv lawm; cov neeg zoo li ntawd tsis tsim nyog nkag mus rau hauv daim av ntawm qhov chaw so uas zoo tshaj plaws, los sis lawv yeej tsis tsim nyog yuav koom rau hauv hnub so uas Vajtswv thiab tib neeg yuav sib faib ntawd, vim lawv yog daim phiaj rau kev rau txim thiab yog cov neeg lim hiam, tsis ncaj ncees. Lawv twb raug txhiv ib zaug lawm, thiab lawv twb raug txiav txim rau thiab qhuab ntuas lawm; lawv kuj tau ua dej num rau Vajtswv ib zaug lawm thiab. Txawm li cas los xij, thaum hnub kawg los txog, lawv yeej tseem yuav raug muab ntiab tawm mus thiab ua kom puas tsuaj mus vim lawv txoj kev lim hiam thiab vim lawv txoj kev tsis mloog lus thiab tsis muaj cuab kav raug txhiv dim; lawv yuav tsis muaj hnub uas yuav tau los rau hauv lub ntiaj teb yav tom ntej ib zaug ntxiv li, thiab yuav tsis tau nyob nrog cov tib neeg yav tom ntej ntxiv lawm. Txawm lawv yuav yog tej ntsujplig ntawm cov neeg tuag lawm los sis cov neeg uas tseem ciaj nyob hauv cev nqaij daim tawv, tag nrho cov neeg ua phem thiab tag nrho cov uas tsis tau raug cawm ces yuav raug rhuav tshem thaum uas cov tib neeg dawb huv nkag mus so. Hos hais txog cov ntsujplig thiab tib neeg ua phem no, los sis cov ntsujplig ntawm cov neeg ncaj ncees thiab cov uas tuav kev ncaj ncees, tsis hais lawv yuav nyob rau tiam twg li, tag nrho cov uas ua phem ces thaum kawg yuav raug rhuav tshem thiab tag nrho cov uas ncaj ncees ces yuav dim. Qhov uas seb ib tug neeg los sis ib tug ntsujplig puas yuav tau txais kev cawm dim mas tsis yog txiav txim los ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm tes hauj lwm ntawm tiam kawg; tab sis nws yog txiav txim los ntawm qhov uas seb lawv puas tau tawm tsam los sis tsis mloog lus rau Vajtswv. Cov neeg nyob rau tiam tag los lawm uas tau ua phem thiab tsis tau txais kev cawm dim ces yuav, muaj tseeb tiag, raug ua daim phiaj rau kev rau txim, thiab cov uas nyob rau tiam tam sim no uas ua phem thiab cawm tsis tau ces yuav raug ua daim phiaj rau kev rau txim, tib yam nkaus li thiab. Tib neeg raug cais raws li lub hauv paus keeb cag ntawm qhov kev zoo thiab kev phem, tsis yog los ntawm qhov uas seb lawv nyob rau tiam twg. Thaum uas muab cais tag li ntawd lawm, lawv yuav tsis raug rau txim rau los sis muab phaj tshab rau tam sim ntawd; tab sis Vajtswv tsuas yuav ua Nws tes hauj lwm rau txim rau cov phem thiab muab phaj tshab rau cov ua zoo tom qab uas Nws tau ua Nws tes hauj lwm txeeb tau nyob rau tiam kawg ntawd tiav tag lawm xwb. Qhov tseeb ces, Nws tau muab tib neeg cais tawm rau qhov zoo thiab qhov phem txij kiag puag thaum Nws pib ua Nws tes hauj lwm cawm tib neeg los lawm. Nws tsuas yog hais tias Nws yuav muab phaj tshab rau cov ncaj ncees thiab rau txim rau cov lim hiam rau thaum uas Nws tes hauj lwm tau los txog qhov kawg lawm xwb; nws tsis yog hais tias Nws yuav muab lawv sib cais ua pab ua pawg rau thaum Nws tes hauj lwm tiav lawm thiab tom qab ntawd kiag ces teeb kiag tes dej num rau txim rau cov phem thiab muab phaj tshab rau cov ua zoo. Tab sis, tes dej num no tsuas yog yuav ua tiav rau thaum ua tiav Nws tes hauj lwm tag nrho lawm xwb. Tag nrho lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm loj kawg nkaus ntawm kev rau txim rau cov phem thiab kev muab phaj tshab rau cov zoo ces yog muab tag nrho cov tib neeg ntxuav ntxaws ntxaws kom dawb huv kom Nws thiaj li coj tau ib co tib neeg dawb huv tiag tiag nkag mus rau qhov chaw so mus ib txhis. Theem no ntawm tes hauj lwm mas yog qhov tseem ceeb tshaj; nws yog theem kawg ntawm tag nrho Nws tes hauj lwm ntawm kev cawm tib neeg. Yog Vajtswv tsis rhuav tshem cov lim hiam, tab sis ho tseem cia lawv nyob thiab, ces txhua tus tib neeg yeej tseem yuav nkag tsis tau mus so, thiab Vajtswv yuav tsis muaj cuab kav coj tau tag nrho tib neeg mus rau ib lub teb chaws zoo dua. Tes hauj lwm ntawd yuav ua tsis tiav. Thaum Nws tes hauj lwm tiav lawm, tag nrho tib neeg yuav dawb huv tag nrho; tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb mas Vajtswv thiaj li yuav muaj cuab kav mus nyob so tau yam kaj siab lug.

Cov tib neeg niaj hnub no mas tsis muaj cuab kav yuav tso tau tej khoom ntawm cev nqaij daim tawv tseg li; lawv tsis muaj cuab kav tso tau kev lom zem ntawm cev nqaij daim tawv, lub ntiaj teb, nyiaj txiag, los sis lawv tus moj yam qias vuab tsuab. Cov neeg feem coob mas tsuas lam ua lawv tej hauj lwm me ntsis kom zoo li ua lawm xwb. Qhov tseeb, cov neeg no twb tsis cia Vajtswv nyob rau hauv lawv nruab siab kiag li; haj tseem phem tshaj qhov ntawd, lawv tsis ntshai Vajtswv li. Lawv tsis muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv nruab siab, thiab ces lawv thiaj tsis to taub tag nrho tej uas Vajtswv ua, thiab haj yam tsis muaj peev xwm ntseeg tej lus uas Nws hais tawm. Cov neeg zoo li ntawd mas yog cev nqaij daim tawv ntau dhau heev lawm; lawv mas qias vuab tsuab dhau heev lawm thiab tsis muaj ib qho tseeb hlo li. Qhov ntau tshaj ntawd, lawv tsis ntseeg hais tias Vajtswv yuav rais los muaj cev nqaij daim tawv tau. Leej twg los xij uas tsis ntseeg tus Vajtswv ua yug los ua neeg—qhov ntawd ces yog, cov uas tsis ntseeg tus Vajtswv uas ntsia pom los sis tsis ntseeg Nws tes hauj lwm thiab tej lus, thiab tab sis ho pe hawm tus Vajtswv uas ntsia tsis pom saum ntuj ceeb tsheej—ces yog ib tug neeg uas tsis muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv nruab siab. Cov neeg zoo li ntawd yog cov ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv tsis muaj kev ua neeg thiab laj thawj, los hais dab tsi txog qhov tseeb. Tshaj qhov ntawd, rau cov neeg ntawd, ces tus Vajtswv uas ntsia pom thiab kov tau ces hais tias ntseeg tsis tau, tab sis lawv ho xav hais tias tus Vajtswv uas ntsia tsis pom thiab kov tsis tau mas txaus ntseeg dua thiab txaus zoo siab rau dua. Qhov uas lawv nrhiav tsis yog qhov tseeb tiag, los sis tsis yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj sia; haj yam tsis yog Vajtswv txoj kev xav. Tab sis, lawv nrhiav kev zoo siab xwb. Yam khoom dab tsi los xij uas pab tau kom lawv nrhiav tau yam lawv ntshaw ces yog, yam tsis muaj ib qho uas yuav ntseeg tsis tau li, yam uas lawv ntseeg thiab yam uas lawv nrhiav. Lawv tsuas ntseeg Vajtswv kom tau yam uas lawv ntshaw xwb, tsis yog nrhiav qhov tseeb. Cov neeg zoo li ntawd tsis yog cov neeg ua phem lod? Lawv mas ruaj siab rau lawv tus kheej heev li, thiab lawv yeej tsis ntseeg ib qho hlo li hais tias tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej yuav rhuav tshem cov “neeg zoo” li lawv tus kheej li. Tab sis, lawv ntseeg hais tias Vajtswv yuav cia lawv nyob thiab, tshaj qhov ntawd, yuav muab phaj tshab rau lawv yam zoo kawg nkaus rau qhov uas lawv tau ua ntau yam zoo rau Vajtswv thiab ua tau kom pom “qhov kev ua siab ncaj” ntau heev rau Nws lawm. Yog lawv yeej nrhiav tus Vajtswv uas ntsia pom thiab, thaum uas lawv tsis tau yam uas lawv ntshaw, ces lawv yuav tig ntaus tawm tsam Vajtswv tam sim ntawd los sis cia li npau taws heev li. Lawv qhia lawv tus kheej kom pom hais tias lawv yog ib pab nyuag me nyuam dev phem txaus ntxub uas tsuas pom nrhiav txhua yam kom tau raws li lawv tus kheej txoj kev ntshaw nkaus xwb; lawv tsis yog ib co neeg uas muaj siab dawb paug rau lawv txoj kev nrhiav qhov tseeb. Cov neeg zoo li ntawd ces yog cov uas hu ua neeg lim hiam uas caum Khetos. Cov neeg no uas tsis nrhiav qhov tseeb ces yeej yuav tsis ntseeg qhov tseeb li, thiab yeej yuav tsis muaj cuab kav to taub qhov tshwm sim rau noob neej lub neeg yav tom ntej li, vim lawv yeej tsis ntseeg ib qho hauj lwm los sis tej lus ntawm tus Vajtswv uas ntsia pom li—thiab qhov no ces muaj nrog rau qhov kev tsis to taub txog noob neej txoj hau kev kawg yav tom ntej li. Yog li ntawd, txawm hais tias lawv yuav caum tus Vajtswv ua ntsia pom, los lawv tseem ua phem thiab tsis nrhiav qhov tseeb hlo li, los sis lawv tsis xyaum ua raws qhov tseeb uas Kuv kom ua li. Cov neeg ntawd uas tsis ntseeg hais tias lawv yuav raug rhuav tshem ces yog, muab hais ua sab ntxeev, ces yog kiag cov uas yuav raug rhuav tshem ntag. Tag nrho lawv mas yeej ntseeg hais tias lawv tus kheej mas ntse kawg li, thiab lawv xav hais tias lawv tus kheej mas yog cov neeg uas xyaum ua raws qhov tseeb. Lawv xav hais tias tej kev phem lawv ua ntawd mas thiaj yog qhov tseeb thiab yog li ntawd thiaj li saib nws muaj nuj nqis. Cov neeg phem li ntawd mas ntseeg lawv tus kheej loj heev li; lawv muab qhov tseeb coj los ua qhov kev qhuab qhia sab kev ntseeg thiab muab lawv tej kev ua phem coj mus ua qhov tseeb, tab sis nyob rau thaum kawg, lawv tsuas sau tej uas lawv tseb xwb. Yog neeg haj yam ntseeg lawv tus kheej thiab yog lawv haj yam khav theeb tshaj, ces lawv haj yam muab tsis tau qhov tseeb; yog neeg haj yam ntseeg tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej, ces lawv haj yam tawm tsam Vajtswv. Cov neeg no yog cov uas yuav raug rau txim rau. Ua ntej uas noob neej nkag mus so, tsis hais tej hom neeg ntawd yuav raug rau txim rau los sis tau txais phaj tshab ntawd mas yog yuav txiav txim los ntawm qhov uas seb lawv puas nrhiav qhov tseeb, seb lawv puas paub Vajtswv, thiab seb lawv puas kam zwm rau tus Vajtswv uas ntsia pom. Cov uas tau ua dej num rau tus Vajtswv ua ntsia pom lawm, tab sis ho tsis paub Nws thiab tsis kam zwm rau Nws, ces tsis muaj qhov tseeb. Cov neeg zoo li ntawd yog cov neeg ua phem, thiab cov neeg ua phem yuav raug ua daim phiaj rau qhov kev rau txim; tshaj ntawd mus, lawv yuav raug rau txim rau raws li lawv txoj kev coj lim hiam. Vajtswv mas yog cia rau tib neeg ntseeg, thiab Nws yeej muaj nuj nqis txaus rau lawv txoj kev mloog lus. Cov uas tsuas muaj kev ntseeg rau tus Vajtswv uas pom tsis meej thiab ntsia tsis pom xwb ces yog cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv thiab tsis muaj cuab kav zwm rau Vajtswv tau. Yog cov neeg no tseem tsis muaj cuab kav tsim kho tau kom los ntseeg tus Vajtswv uas ntsia pom rau lub sij hawm uas Nws tes hauj lwm txeeb kom tau ntawd tag kiag, thiab tseem tsis mloog lus ntxiv mus thiab tawm tsam tus Vajtswv uas ntsia pom nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, ces “cov ntseeg pom tsis meej” no yuav, yam tsis muaj ib qho uas ntseeg tsis tau li, rais mus ua daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Nws zoo li yam li ib co ntawm nej—tus uas lub qhov ncauj lam lees paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb, tab sis tsis xyaum ua raws qhov tseeb ntawm kev zwm rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg, ces thaum kawg yuav raug muab ntiab tawm thiab rhuav pov tseg. Tshaj qhov ntawd, leej twg los xij uas lo lus yeej lees paub tus Vajtswv ua ntsia pom, noj thiab haus qhov tseeb uas Nws nthuav tawm tab sis tseem ho nrhiav tus Vajtswv uas pom tsis meej thiab ntsia tsis pom, ces yuav yog yam khoom ntawm txoj kev puas ntsoog xwb xwb li. Tsis muaj ib tug ntawm cov neeg no li uas yuav muaj peev xwm tau nyob txog rau lub sij hawm so uas yuav muaj los tom qab thaum Vajtswv tes hauj lwm tau tag lawm, los sis tsis muaj ib tug neeg twg uas mej ntsis yuav zoo li cov neeg ntawd yuav dim nyob rau thaum lub sij hawm so ntawd. Cov neeg phem yog cov uas tsis xyaum ua raws qhov tseeb; lawv lub ntsiab tseem ceeb ces yog ib lub uas tawm tsam thiab tsis mloog lus rau Vajtswv xwb, thiab lawv yeej tsis muaj ib qho kev npaj siab me me li uas yuav zwm rau Nws li. Cov neeg zoo li ntawd yuav raug rhuav tshem. Qhov uas seb koj puas muaj qhov tseeb thiab seb koj puas tawm tsam Vajtswv mas nyob ntawm koj lub ntsiab tseem ceeb xwb, tsis yog nyob ntawm koj lub cev los sis qhov uas tej zaum koj hais lus rau qee lub caij los sis koj coj koj tus kheej. Qhov uas seb ib tug neeg twg puas yuav raug rhuav tshem mas yog txiav txim los ntawm tus neeg ntawd lub ntsiab tseem ceeb; nws yog txiav txim siab raws nraim li lub ntsiab tseem ceeb uas nthuav tawm los ntawm ib tug neeg tus cwj pwm thiab nws qhov kev nrhiav qhov tseeb. Nyob rau cov neeg uas zoo ib yam li lwm tus nyob rau qhov uas lawv ua hauj lwm, thiab cov uas ua tej hauj lwm yuav luag sib npaug, thiab cov uas muaj tib neeg lub ntsiab tseem ceeb zoo thiab muaj qhov tseeb ces yog cov neeg uas yuav raug cia nyob, hos cov uas muaj tib neeg lub ntsiab tseem ceeb phem thiab cov uas tsis mloog tus Vajtswv uas ntsia pom ntawd lus ces yog cov uas yuav raug ua daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Tag nrho Vajtswv tes hauj lwm thiab tej lus hais txog noob neej txoj hau kev kawg yuav saib xyuas cov neeg kom phim raws li txhua tus neeg lub ntsiab tseem ceeb; yuav tsis muaj ib qho kev ua txhaum me me tshwm sim hlo li, thiab yuav tsis muaj ib qho ua yuam kev hlo li. Nws tsuas yog thaum uas neeg ua hauj lwm xwb mas tib neeg txoj kev xav los sis kev ntaus nqi thiaj li nkag los rau qhov kev sib tov ntawd xwb. Tes hauj lwm Vajtswv ua mas yeej zoo phim tshaj plaws; Nws yeej tsis muaj hnub uas yuav lam tau lam iab liam ib tug uas raug tsim tawm los twg hlo li. Tam sim no yeej muaj neeg coob heev uas tsis muaj peev xwm yuav nkag siab txog noob neej txoj hau kev kawg yav pem suab thiab cov uas tsis ntseeg tej lus Kuv hais tawm. Tag nrho cov uas tsis ntseeg, nrog rau cov uas tsis xyaum ua raws qhov tseeb, yog cov niag dab phem!

Niaj hnub no, cov uas nrhiav thiab cov tsis nrhiav mas yog ob hom neeg uas sib txawv deb heev li, lawv txoj hau kev kawg mas kuj sib txawv deb heev thiab. Cov uas nrhiav kev paub txog qhov tseeb thiab xyaum ua raws qhov tseeb ces yog cov uas Vajtswv yuav coj kev cawm dim los rau. Cov uas tsis paub txoj kev tseeb yog cov niag dab phem thiab cov yeeb ncuab; lawv yog tej xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib qaum ntuj thiab yuav yog daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Txawm yog kiag cov uas ntseeg ib tug Vajtswv uas pom tsis meej ntawd nruj nruj—lawv tseem tsis yog cov niag dab phem thiab los? Cov neeg uas yeej muaj lub siab zoo tab sis tsis lees txais txoj kev tseeb ces yog cov niag dab phem xwb; lawv lub ntsiab tseem ceeb yog ib lub uas tawm tsam Vajtswv. Cov uas tsis lees txais txoj kev tseeb ces yog cov uas tawm tsam Vajtswv, thiab txawm hais tias cov neeg ntawd yuav ntsib kev txom nyem ntau yam, los lawv yeej tseem yuav raug rhuav tshem. Tag nrho cov uas tsis kam tso lub ntiaj teb qub tseg, cov uas tsis kam ncaim lawv niam thiab lawv txiv, thiab cov uas tsis kam muab lawv tej kev lom zem ntawm cev nqaij daim tawv tso pov tseg ces yog cov uas tsis mloog Vajtswv lus, thiab tag nrho yuav raug ua ib daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Leej twg los xij uas tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces yog cov phem thiab, tshaj qhov ntawd, yuav taug rhuav tshem. Cov uas muaj kev ntseeg tab sis tsis xyaum ua raws qhov tseeb, cov uas tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab cov uas tsis ntseeg ib qho hlo li hais tias muaj Vajtswv ces kuj yuav raug ua daim phiaj ntawm kev rhuav pov tseg thiab. Tag nrho cov uas yuav pub cia nyob ces yog cov neeg uas tau raug kev txom nyem ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv thiab sawv khov kho; cov no yog cov neeg uas yeej tiv taus kev sim siab lawm tiag. Leej twg los xij uas tsis lees paub Vajtswv ces yog ib tug yeeb ncuab; qhov ntawd yog, leej twg los xij uas tsis lees paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg—tsis hais tias lawv yuav yoog raws Vajtswv los tsis yoog raws li—ces yog ib tug tawm tsam Khetos! Ntxwgnyoog yog leej twg, cov niag dab phem yog leej twg, thiab leej twg yog Vajtswv cov yeeb ncuab yog hais tias tsis yog cov neeg tawm tsam uas tsis ntseeg Vajtswv? Lawv tsis yog cov neeg uas tsis mloog Vajtswv lus lod? Lawv tsis yog cov uas hais tias muaj kev ntseeg, tab sis ho tsis muaj qhov tseeb lod? Lawv tsis yog cov uas lam nrhiav kom tau koob hmoov thaum uas tsis muaj cuab kav yuav ua tau tim khawv rau Vajtswv xwb lod? Koj tseem nrog cov niag dab phem ntawd ua ke hnub no thiab tseem muaj siab thiab hlub lawv, tab sis nyob rau qhov no tsis yog koj muab kev npaj siab zoo rau Ntxwgnyoog xwb lod? Tsis yog koj ua hauj lwm ua ke nrog cov niag dab phem xwb lod? Yog cov neeg niaj hnub no tseem tsis muaj cuab kav qhia tau qhov txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem, thiab tseem yuav ua hlub yam neeg dig mus ntxiv thiab ua siab zoo yam tsis muaj ib qho kev npaj siab yuav nrhiav Vajtswv txoj kev xav los sis muab cuab kav khaws Vajtswv qhov kev npaj siab zoo ua lawv tug, ces lawv qhov chaw kawg ces yuav phem tshaj xwb. Leej twg los xij uas tsis ntseeg tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv ces yog ib tug yeeb ncuab rau Vajtswv. Yog koj muaj lub siab zoo thiab kev hlub rau ib tug yeeb ncuab, ces puas yog koj tsis muaj ib qho kev txawj xav txog kev ncaj ncees li mas? Yog koj muaj kev sib raug zoo nrog rau cov uas Kuv ntxub thiab cov uas Kuv tsis pom zoo nrog rau, thiab tseem muaj kev hlub los sis kev xav ntawm tus kheej rau lawv thiab, ces koj tsis yog tus tsis mloog lus lod? Tsis yog koj txhob txwm tawm tsam Vajtswv lod? Ua tus neeg zoo li ntawd puas muaj qhov tseeb mas? Yog neeg muaj lub siab zoo rau cov yeeb ncuab, kev hlub rau cov niag dab phem, thiab kev hlub tshua rau Ntxwgnyoog, ces tseem tsis yog lawv txhob txwm tab kaum Vajtswv tes hauj lwm thiab lod? Cov neeg uas tsuas ntseeg Yexus xwb thiab tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg nyob rau thaum tiam kawg, nrog rau cov uas lub ncauj lam hais tias ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg tab sis ho ua phem, ces yeej yog cov tawm tsam Khetos, yam twb tsis tas hais txog cov uas twb tsis ntseeg Vajtswv li. Tag nrho cov neeg no ces yuav raug ua daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Qhov phiaj ntsuas uas tib neeg siv coj los txiav txim rau lwm tus tib neeg mas yog nyob rau ntawm lawv tus cwj pwm, cov uas lawv tej kev ua ntawd zoo ces yog cov ncaj ncees, hos cov uas lawv tus cwj pwm ntxim ntxub ces yog cov lim hiam. Qhov ntsuas uas Vajtswv siv los txiav txim rau tib neeg ces yog nyob ntawm qhov uas seb lawv lub ntsiab tseem ceeb puas kam zwm rau Nws los tsis nyoo; tus uas kam zwm rau Vajtswv ces yog tus neeg ncaj ncees, hos tus uas tsis nyoo ces yog ib tug yeeb ncuab thiab ib tug neeg lim hiam, tsis hais tus neeg no tus cwj pwm yuav zoo los phem thiab tsis hais seb lawv tej lus yuav yog los tsis yog. Ib txhia neeg mas xav siv kev ua zoo coj los ua kom tau ib txoj hau kev kawg zoo rau yav tom ntej, thiab ib co neeg mas xav siv lus zoo coj los muab kom tau ib txoj hau kev kawg zoo. Txhua tus ntseeg yuam kev hais tias Vajtswv txiav txim siab rau qhov ua neeg tau tom qab uas saib lawv tej cwj pwm los sis tom qab uas mloog lawv tej lus; yog li ntawd, muaj neeg coob uas xav khaws xyeem qhov no coj los dag Vajtswv kom muab tej kev nyiam ib pliag ntshis ntawd rau lawv. Nyob rau yav tom ntej, cov neeg uas yuav dim nyob rau tus yam ntxwv ntawm qhov kev so mas sawv daws yuav tsum raug tiv kev txom nyem loj thiab tseem yuav tau ua tim khawv rau Vajtswv thiab; lawv sawv daws yuav tsum tau ua lawv tes dej num tiav hlo lawm thiab yog cov uas yeej txhob txwm kam zwm rau Vajtswv. Cov uas tsuas lam xav siv lub cib fim no los ua dej num es npaj siab ntsoov zam kom dim txhob tau xyaum ua raws qhov tseeb ntawd yuav pub cia nyob. Vajtswv muaj qhov phiaj ntsuas kom phim rau qhov kev npaj qhov tshwm sim los rau txhua txhua tus neeg; Nws tsis yog lam txiav txim siab raws li ib tug neeg tej lus thiab tej kev ua, los sis Nws txiav txim siab raws li qhov uas seb tus neeg ntawd ho coj li cas nyob rau ib ncua sij hawm nkaus xwb. Nws yuav tsis txo kom txim tsawg rau tej uas ib tug neeg lim hiam ua vim yog lawv qhov kev ua dej num rau Nws yav tag los, los sis Nws yuav tsis zam ib tug ntawm txoj kev tuag vim nws muaj ib qho kev siv ib zaug rau Vajtswv lawm. Tsis muaj leej twg yuav zam dhau kev pauj kev txhaum rau lawv tej kev lim hiam, thiab tsis muaj leej twg yuav npog tau lawv tej cwj pwm phem thiab kom zam dhau kev tsim txom ntawm qhov kev rhuav pov tseg li. Yog neeg muaj cuab kav ua tau lawv tus kheej tes dej num, nws txhais tau hais tias lawv yeej muaj lub siab ncaj rau Vajtswv mus ib txhis thiab tsis nrhiav phaj tshab, tsis hais lawv yuav tau txais koob hmoov los sis tau hmoov phem li. Yog neeg tsuas lam ua siab ncaj rau Vajtswv thaum lawv tau txais koob hmoov xwb tab sis plam lawv qhov kev ua siab ncaj ntawd thaum lawv tsis pom muaj koob hmoov, thiab yog hais tias, nyob rau thaum kawg, lawv yeej tseem tsis muaj cuab kav yuav ua tim khawv rau Vajtswv los sis ua tes dej num uas yog lawv tes dej num kom tiav, ces lawv yeej tseem yuav raug ua daim phiaj rau kev puas ntsoog txawm hais tias lawv twb yeej tau ua dej num yam muaj lub siab ncaj rau Vajtswv lawm los xij. Muab hais luv luv ces, cov neeg lim hiam yuav tsis dim mus ib txhis, los sis lawv yuav nkag tsis tau mus so; tsuas yog cov ncaj ncees xwb mas thiaj yog cov tswv ntawm qhov kev so. Thaum uas tib neeg taug tau txoj kev yog lawm, neeg yuav muaj lub neej li tib neeg ib txwm muaj. Lawv sawv daws nyias yuav ua nyias tes dej num thiab ua lub siab ncaj tshaj plaws li rau Vajtswv. Lawv yuav tso tag nrho lawv tej kev tsis mloog lus thiab lawv tej moj yam qias vuab tsuab tseg, thiab lawv yuav ua neej nyob rau Vajtswv thiab vim yog muaj Vajtswv, tsis muaj tag nrho tej kev tsis mloog lus thiab kev tawm tsam. Tag nrho lawv sawv daws yuav muaj peev xwm kam zwm tag nrho rau Vajtswv. Qhov no ces yuav yog lub neej rau Vajtswv thiab noob neej; nws yuav yog lub neej ntawm lub nceeg vaj, thiab nws yuav yog lub neej tau so.

Cov uas cab lawv tej me nyuam thiab tej txheeb ze uas twb tsis ntseeg ntawd mus rau hauv tsev teev hawm mas yog cov uas qia dub tshaj plaws, thiab lawv tsuas yog nthuav qhia txog qhov kev siab zoo xwb. Cov neeg no tsuas tsom ntsoov rau qhov muaj txoj kev hlub nkaus xwb, tsis hais xyov lawv yuav ntseeg los tsis ntseeg thiab tsis hais xyov qhov ntawd puas yog Vajtswv txoj kev xav los tsis yog. Muaj ib txhia coj lawv tej poj niam tuaj rau ntawm Vajtswv xub ntiag, los sis cab lawv niam lawv txiv tuaj rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab xyov tus Vajntsujplig pom zoo los tsis pom zoo rau qhov no los sis kam ua hauj lwm rau hauv lawv los tsis kam li, lawv rau siab ntso “txais yuav neeg muaj peev xwm” yam qi muag nti rau Vajtswv. Yuav tau txiaj ntsig dab tsi los ntawm qhov kev muab kev siab zoo no cev rau cov tsis ntseeg no? Txawm hais tias lawv, cov uas tsis muaj tus Vajntsujplig nyob rau hauv, yuav peem tas zog caum Vajtswv, los lawv yeej tseem tsis raug cawm li qhov ib tug neeg ntseeg ntawd. Cov uas muaj cuab kav tau txais kev cawm dim mas yuav nrhiav tau tsis yooj yim li ntawd. Cov neeg uas tseem tsis tau mus dhau hauv tus Vajntsujplig tes hauj lwm thiab tej kev sim siab, thiab tsis tau raug tus Vajtswv ua yug los ua neeg muab tsim kho kom zoo tiav log, ces yeej tsis muaj cuab kav yuav raug tsim kho kom muaj txhua yam hlo li. Yog li ntawd, txij kiag thaum uas lawv pib caum Vajtswv me me los, cov neeg ntawd yeej tsis muaj tus Vajntsujplig nyob nrog li. Thaum pom tau txog lawv tej yeeb yam thiab tej yam ntxwv tseeb lawm, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm raug tsim kho kom muaj txhua yam. Zoo li ntawd, tus Vajntsujplig txiav txim siab tsis siv dag zog ntau rau ntawm lawv, los sis Nws tsis muaj ib qho kev qhuab qhia rau lawv los sis tsis coj lawv kev hlo li; Nws tsuas cia lawv caum qab xwb, thiab thaum kawg yuav thuav tawm lawv qhov uas tshwm sim los—qhov no xwb ces txaus lawm. Noob neej txoj kev muaj siab thiab kev npaj siab los ntawm Ntxwgnyoog los, thiab tej yam no mas tsis muaj hnub yuav ua tau Vajntsujplig tes hauj lwm kom tiav hlo. Tsis hais neeg yuav zoo li cas li, lawv yuav tsum tau muaj tus Vajntsujplig tes hauj lwm. Tib neeg puas muaj peev xwm tsim kho kom tib neeg muaj txhua yam mas? Vim li cas ib tug txiv ho hlub nws tus poj niam? Vim li cas ib tug poj niam ho hlub nws tus txiv? Vim li cas me nyuam ho hwm thiab ua li niam txiv hais? Vim li cas niam txiv ho hlub me nyuam tag npaum li? Neeg ho khaws tej kev xav dab tsi cia rau hauv siab? Lawv yeej tsis npaj siab yuav ua kom tau raws li lawv tus kheej tej kev npaj thiab kev ntshaw rau lawv tus kheej li lod? Ua lawv puas yuav npaj siab ua txhua yam tiag rau Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg? Lawv puas yog ua rau txhua yam rau Vajtswv tes hauj lwm tiag? Lawv qhov kev npaj siab ntawd puas yog yuav ua tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los ntawd kom tiav tiag? Cov uas, txij kiag thaum lawv pib ntseeg Vajtswv los mus, tsis muaj cuab kav tau tus Vajntsujplig los nyob nrog, yuav tsis muaj hnub uas tau tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig li; cov neeg no yog cov phiaj uas yuav raug muab rhuav tshem tiag tiag li. Tsis hais ib tug neeg yuav muaj kev hlub loj npaum li cas rau cov neeg no li, nws yuav hloov tsis tau Vajntsujplig tes hauj lwm. Neeg txoj kev muaj siab thiab kev hlub mas sawv cev tib neeg txoj kev npaj siab, tab sis tsis muaj peev xwm yuav sawv cev tau Vajtswv txoj kev npaj siab, thiab lawv kuj yuav hloov tsis tau Vajtswv tes hauj lwm. Txawm hais tias muaj ib tug neeg cev qhov kev hlub thiab kev ua siab zoo ntau tshaj plaws rau cov neeg uas tsuas lam ntseeg Vajtswv me me xwb thiab ua txuj caum Nws yam tsis paub hais tias dab tsi thiaj yog kev ntseeg Vajtswv tiag tiag, lawv yeej tseem yuav tsis tau txais Vajtswv qhov kev khuv leej, los sis lawv yeej yuav tsis tau Vajntsujplig tes hauj lwm. Txawm hais tias cov neeg uas caum Vajtswv tiag tiag ntawd yog cov uas peev xwm qis thiab tsis muaj cuab kav to taub qhov tseeb ntau, los qee zaum mas lawv yeej tseem muaj cuab kav tau Vajntsujplig tes hauj lwm; txawm li cas los xij, cov uas yeej muaj peev xwm zoo tiag tiag, tab sis tsis ntseeg tiag tiag, ces yeej yuav tsis tau tus Vajntsujplig nrog nyob li. Yeej yuav tsis muaj hnub uas cov neeg zoo li ntawd yuav tau txais kev cawm dim li. Txaws hais tias lawv nyeem Vajtswv tej lus los sis mloog lus qhuab qhia qee lub sij hawm, los sis tseem hu nkauj qhuas Vajtswv kiag, los thaum kawg lawv yeej yuav tsis muaj cuab kav dim mus kom txog rau lub sij hawm so ntawd. Qhov uas seb neeg puas nrhiav tiag tiag mas tsis yog txiav txim siab li ntawd los ntawm qhov uas seb lwm tus neeg txiav txim li cas rau lawv los sis seb cov neeg ib ncig ntawd ho xav li cas rau lawv, tab sis yog qhov uas seb tus Vajntsujplig puas ua hauj lwm nyob rau hauv lawv thiab seb lawv puas tau Vajntsujplig nrog lawv nyob. Tshaj qhov ntawd, nws nyob ntawm seb lawv tus moj yam puas hloov thiab nyob ntawm seb lawv puas tau ib qho kev paub txog Vajtswv tom qab uas tau txais Vajntsujplig tes hauj lwm tau ib ntus lawm. Yog hais tias tus Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau ib tug neeg, tus neeg no tus moj yam yuav maj mam hloov, thiab lawv qhov kev xav rau qhov kev ntseeg Vajtswv yuav maj mam loj hlob dawb huv zuj zus tuaj. Tsis hais neeg yuav ntseeg Vajtswv ntev npaum li cas li, yog hais tias lawv hloov lawm, ces txhais tau hais tias tus Vajntsujplig tab tom ua hauj lwm rau ntawm lawv. Yog lawv tsis tau hloov, ces txhais tau hais tias tus Vajntsujplig tsis ua hauj lwm nyob rau ntawm lawv. Txawm hais tias cov neeg no yeej tau ua qee yam dej num lawm, los qhov uas ua rau lawv ua li ntawd ces tsuas yog qhov kev xav kom tau txais koob hmoov xwb. Tsuas ua dej num qee zaus xwb ces yuav muab coj los pauv tsis tau qhov kev hloov nyob rau hauv lawv tus moj yam. Txog thaum kawg, lawv yeej tseem yuav raug rhuav tshem, vim nyob rau hauv lub nceeg vaj ces yuav tsis muaj qhov xav tau cov neeg ua Vajtswv tes dej num lawm, los sis tsis xav tau leej twg uas tus moj yam tsis hloov los mus ua dej num rau cov neeg uas tau raug tsim kho kom zoo tiav log lawm thiab cov uas ua sib ncaj rau Vajtswv. Tej lus uas tau hais yav dhau los, “Thaum ib tug neeg twg ntseeg tus Tswv lawm, txoj hmoo zoo luag nyav rau tag nrho nws tsev neeg,” mas tsuas zoo siv rau Tiam Hmoov Hlub xwb, tab sis tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau noob neej txoj hau kev kawg. Tej lus ntawd tsuas zoo siv rau ib theem nyob rau thaum Tiam Hmoov Hlub xwb. Qhov lus txhais ntawm cov lus no mas yog hais rau kev thaj yeeb thiab tej koob hmoov rau tej khoom siv uas neeg nyiam xwb; tej ntawd tsis tau txhais hais tias tag nrho tsev neeg ntawm ib tug uas ntseeg tus Tswv yuav raug cawm dim tag nrho, los sis lawv tsis tau txhais hais tias thaum uas ib tug neeg tau txais koob hmoov lawm, ces tag nrho nws tsev neeg kuj yuav raug coj nkag mus so tib si. Qhov uas seb ib tug neeg twg yuav tau txais tej koob hmoov los sis yuav tau hmoov phem ntawd mas yog txiav txim raws li tus neeg ntawd lub ntsiab tseem ceeb, tsis yog raws li ib tug lub ntsiab tseem ceeb li ib txwm muaj uas zoo li lwm tus neeg li. Tej yam lus hais li ntawd los sis tej cai ntawd ces tsis muaj chaw nyob rau hauv lub nceeg vaj. Yog hais tias txog thaum kawg es ib tug neeg muaj peev xwm dim nyob, ces nws yog vim lawv ua tau li tej uas Vajtswv kom lawv ua xwb, thiab yog thaum kawg es lawv tsis muaj peev xwm nyob kom txog thaum lub sij hawm so, ces nws yog vim lawv tau muaj kev tsis mloog lus rau Vajtswv thiab tsis tau ua tau li tej uas Vajtswv kom lawv ua. Txhua tus neeg yeej muaj txoj hau kev kawg uas phim lawv. Tej hau kev kawg no mas yog txiav txim los ntawm txhua tus neeg lub ntsiab tseem ceeb, thiab tsis muaj ib qho dab tsi nrog rau lwm tus neeg hlo li. Ib tug me nyuam tus cwj pwm lim hiam muab tshem tsis tau los rau niam thiab txiv, los sis ib tug me nyuam txoj kev ncaj ncees muab faib tsis tau rau niam thiab txiv. Ib tug niam txiv tus cwj pwm lim hiam muab tshem tsis tau mus rau nkawd cov me nyuam, los sis ib tug niam txiv txoj kev ncaj ncees muab faib tsis tau rau nkawd cov me nyuam. Txhua tus neeg mas nyias ris nyias tej kev txhaum, thiab txhua tus nyias txaus siab rau nyias cov koob hmoov. Tsis muaj ib tug twg uas yuav hloov tau lwm tus li; qhov no yog txoj kev ncaj ncees. Los ntawm tib neeg qhov kev pom kev xav mas, yog niam thiab txiv tau txais koob hmoov, ces lawv cov me nyuam tsim nyog tau, tib yam nkaus thiab, thiab yog cov me nyuam ua tej yam phem, ces lawv niam lawv txiv yuav tsum tau theej txhoj rau tej kev txhaum ntawd. Qhov no yog tib neeg ib qho kev pom kev xav thiab tib neeg ib qho kev coj kev ua; nws tsis yog Vajtswv qhov kev pom kev xav. Txhua tus qhov kev tshwm sim tau los mas yog txiav txim raws nraim li lub ntsiab tseem ceeb uas los ntawm lawv txoj kev coj kev ua los, thiab yeej raug txiav txim tau phim kawg kiag tas mus li xwb. Tsis muaj ib tug neeg twg yuav ris tau lwm tus neeg tej kev txhaum li; tshaj zog qhov ntawd ntxiv, mas tsis muaj leej twg yuav txais tau kev rau txim hloov rau lwm tus neeg qhov chaw li. Qhov no mas yeej hloov tsis tau li. Ib tug niam txiv txoj kev hlub lawv cov me nyuam yam kawg siab kawg ntsws ntawd mas tsis tau qhia hais tias lawv yuav ua tej yam ncaj ncees sawv cev rau lawv cov me nyuam qhov chaw tau, los sis ib tug me nyuam txoj kev hlub yam pauj txiaj pauj ntsig rau lawv niam lawv txiv ntawd tsis tau txhais hais tias lawv yuav ua tej yam ncaj ncees sawv cev rau lawv niam lawv txiv qhov chaw tau. Qhov no yog qhov txhais tau tseeb tseeb los ntawm cov lus, “Thaum ntawd yuav muaj ob tug nyob tom teb; ces ib tug yuav raug coj mus lawm, thiab tseg ib tug nyob. Ob tug poj niam yuav zom zeb hauv tsev zom qoob loos; ib tug yuav raug coj mus lawm, thiab tseg ib tug nyob.” Neeg yuav coj tsis tau lawv cov me nyuam uas ua phem ntawd nkag mus so vim lub hauv paus keeb cag ntawm lawv txoj kev hlub tob heev rau lawv cov me nyuam, los sis ib tug neeg twg tsis muaj peev xwm coj tau lawv tus poj niam (los sis tus txiv) nkag mus so vim lub hauv paus keeb cag ntawm lawv tus kheej txoj kev coj kev ua uas ncaj ncees ntawd. Qhov no yog ib txog cai tswv fwm; yuav zam tsis dhau rau ib tug twg hlo li. Nyob rau thaum kawg, cov uas ua kev ncaj ncees yog cov uas ua kev ncaj ncees, thiab cov ua phem yog cov ua phem. Cov ncaj ncees ces txog qhov kawg yuav pub dim cia nyob, hos cov ua phem ces yuav raug rhuav tshem. Cov dawb huv yog cov dawb huv; lawv tsis yog cov phem cov qias. Cov phem cov qias yog cov phem cov qias, thiab tsis muaj ib qho twg ntawm lawv uas yuav dawb huv li. Cov neeg uas yuav raug rhuav tshem puav leej yog cov lim hiam nkaus xwb, thiab cov uas yuav dim nyob ces puav leej yog cov ncaj ncees nkaus xwb—txawm hais tias cov me nyuam ntawm cov neeg lim hiam ua qhov ncaj ncees, thiab txawm hais tias cov niam txiv ntawm cov neeg ncaj ncees ua phem los xij. Nws yeej tsis muaj kev sib txheeb ntawm ib tug txiv uas ntseeg thiab ib tug poj niam uas tsis ntseeg, thiab nws yeej tsis muaj kev sib txheeb ntawm cov me nyuam uas ntseeg thiab cov niam txiv uas tsis ntseeg; ob hom neeg no mas yeej dhos tsis sib haum li. Ua ntej yuav nkag mus so, yus tseem muaj tej txheeb ze raws cev nqaij daim tawv, tab sis thaum nkag mus so lawm, ces yus tsis muaj tej txheeb ze raws cev nqaij daim tawv li hais txog lawm. Cov uas ua lawv tes dej num ces yog yeeb ncuab rau cov uas tsis ua xwb; cov uas hlub Vajtswv thiab cov uas ntxub Nws ces yog cov uas sib tawm tsam ib leeg rau ib leeg. Cov uas yuav nkag mus so thiab cov uas yuav raug rhuav tshem yog ob co uas raug tsim tawm los uas tsis sib haum. Cov raug tsim tawm los uas ua lawv tes dej num tiav hlo ces yuav dim nyob, hos cov uas tsis ua lawv tes dej num kom tiav hlo ces yuav raug ua cov phiaj rau kev rhuav pov tseg; qhov uas tshaj ntawd, qhov no ces yuav zoo li no mus ib txhiab ib txhis. Koj puas hlub koj tus txiv es thiaj li ua tau koj tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los? Koj puas hlub koj tus poj niam es thiaj li ua tau koj tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los? Koj puas mloog lus pauj txiaj ntsig rau koj niam koj txiv uas ntseeg ntawd es thiaj li ua tau koj tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los? Tib neeg qhov kev xav ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv yog los yuam kev? Vim li cas koj ho ntseeg Vajtswv? Koj xav tau dab tsi? Koj hlub Vajtswv li cas? Cov uas ua tsis tau lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los, thiab cov uas tsis rau siab kom kawg siab kawg ntsws, ces yuav rau ua daim phiaj rau qhov kev rhuav pov tseg. Nws yeej muaj kev sib txheeb raws cev nqaij daim tawv rau cov neeg niaj hnub tam sim no, ib yam nkaus li kev sib koom raws li tej roj ntsha, tab sis nyob rau yav tom ntej, tej no ces yuav tawg ntsoog mus. Cov ntseeg thiab cov tsis ntseeg ces tsis sib haum; tsis li ntawd xwb, lawv tseem sib tawm tsam ib leeg rau ib leeg thiab. Cov uas mus so ces ntseeg hais tias yeej muaj ib tug Vajtswv thiab yuav kam zwm rau Vajtswv, hos cov uas tsis mloog lus rau Vajtswv ces yuav raug rhuav tshem tag nrho. Tsev neeg yuav tsis muaj nyob hauv ntiaj teb lawm; yuav ua cas thiaj yuav muaj kev sib txheeb ntawm niam txiv los sis tub ki los sis kev txwj nkawm lawm? Txoj kev tsis sib haum ntawm kev ntseeg thiab tsis ntseeg yuav muab txoj kev sib txheeb ntawm cev nqaij daim tawv txiav tu nrho mus!

Thaum xub thawj ces noob neej yeej tsis muaj cuab yig rau hauv noob neej; tsuas muaj ib tug txiv neej thiab ib tug poj niam xwb—ob hom tib neeg sib txawv nkaus xwb. Yeej tsis muaj teb chaws, tsis hais dab tsi txog tsev neeg li, tab sis vim yog noob neej txoj kev qias vuab tsuab, tag nrho txhua hom neeg thiaj li sib sau lawv tus kheej mus ua tej xeem, tom qab no thiaj tsim tsa mus ua teb chaws thiab tej pab neeg. Tej teb chaws thiab tej pab neeg no mas muaj tej tsev neeg me me ntau heev li, thiab thaum zoo li no, ntau hom neeg tau sib faib nyob thoob plaws ntau haiv neeg raws li tej lus hais uas sib txawv thiab tej ciam dej ciam av. Qhov tseeb, tsis hais txawm yuav muaj tsawg haiv neeg nyob hauv ntiaj teb, los noob neej tsuas muaj tib tug poj koob yawm txwv xwb. Nyob rau thaum pib, tsuas muaj ob hom tib neeg xwb, thiab ob hom no ces yog txiv neej thiab poj niam. Txawm li ntawd los xij, vim yog txoj kev nce qib ntawm Vajtswv tes hauj lwm, txoj kev txav ntawm keeb kwm, thiab txoj kev hloov ntawm tej thaj chaw, mus rau ntau theem sib txawv ces ob hom tib neeg no thiaj li loj hlob tuaj mus ua ntau hom tib neeg ntxiv lawm. Nyob rau lub hauv paus, tsis hais muaj pes tsawg haiv neeg uas sib koom ua noob neej kiag, noob neej tag nrho yeej tseem puav leej yog co uas Vajtswv tsim tawm. Tsis hais neeg yuav yog haiv neeg twg li, lawv puav leej yog cov uas Nws tsim tawm los; lawv puas leej yog Adas thiab Evas nkawd cov xeeb leej xeeb ntxwv. Txawm hais tias lawv tsis yog Vajtswv ob txhais tes tsim tawm kiag, los lawv yog Adas thiab Evas nkawd tej xeeb leej xeeb ntxwv, ob tug uas Vajtswv tus kheej tsim tawm kiag. Tsis hais lawv yuav yog hom neeg twg li, lawv puav leej yog cov Nws tsim tawm tag nrho; vim lawv yog noob neej, uas tsim tawm los ntawm Vajtswv, lawv txoj hau kev kawg ces yog qhov uas noob neej tsim nyog muaj, thiab lawv tau raug muab sib cais raws li tej cai uas muab tib neeg teeb ua pab ua pawg. Qhov ntawd ces hais tias, tag nrho cov ua phem thiab tag nrho cov ncaj ncees yog, txawm li cas los xij, cov uas raug tsim tawm los. Cov tsim tawm los uas ua phem ces thaum kawg yuav raug rhuav tshem, thiab cov raug tsim tawm los uas ua tej yam ncaj ncees ces yuav dim nyob. Qhov no yog qhov kev npaj uas phim tshaj plaws rau ob hom uas raug tsim tawm los no. Cov ua phem tsis muaj cuab kav, vim lawv txoj kev tsis mloog lus, tsis lees hais tias txawm lawv yuav yog cov uas Vajtswv tsim tawm, los lawv raug Ntxwgnyoog txeeb lawm, thiab yog li ntawd ces yuav raug cawm tsis tau lawm. Cov uas raug tsim tawm los uas coj ncaj, raws li qhov tseeb uas lawv yuav dim, tsis lees hais tias lawv raug Vajtswv tsim tawm thiab tseem tsis tau txais kev cawm dim tom qab uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Cov ua phem yog cov raug tsim tawm los uas tsis mloog lus rau Vajtswv; lawv yog cov raug tsim tawm los uas tsis raug cawm thiab tau raug Ntxwgnyoog txhom tau tag nrho lawm. Cov neeg uas ua phem yeej yog neeg thiab; lawv yog cov tib neeg uas tau raug ua qias vuab tsuab tshaj plaws lawm, thiab cov uas yuav raug cawm tsis tau. Ib yam nkaus li qhov uas lawv kuj yog cov raug tsim tawm los thiab, cov neeg uas muaj kev ua zoo kuj raug ua qias vuab tsuab lawm thiab, tab sis lawv yog cov tib neeg uas kam nti kom dim ntawm lawv tej moj yam qias vuab tsuab thiab tau rais los muaj peev xwm kam zwm rau Vajtswv. Cov neeg uas coj ncaj mas tsis muaj kev ncaj ncees puv nkaus; tab sis, lawv tau txais kev cawm dim thiab nti dim ntawm lawv tus moj yam qias vuab tsuab; ces lawv muaj peev xwm kam zwm rau Vajtswv tau. Lawv yuav sawv khov kho thaum kawg, txawm hais tias qhov ntawd tsis tau hais tias lawv yeej tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm. Tom qab thaum Vajtswv tes hauj lwm xaus lawm, ntawm tag nrho cov Nws tsim tawm los, yuav muaj cov uas raug rhuav tshem thiab yuav muaj cov uas dim nyob. Qhov no yog seem ntws ntawm Nws tej hauj lwm cawm tib neeg uas zam tsis dhau li; tsis muaj leej twg yuav tsis lees qhov no los tau li. Cov ua phem ces yuav tsis pub cia dim nyob; cov uas kam zwm thiab caum Vajtswv txog thaum kawg ces yeej yuav dim nyob xwb. Vim qhov hauj lwm no yog qhov kev cawm tib neeg, nws yuav muaj cov uas dim nyob thiab nws yuav muaj cov uas raug muab ntiab tawm mus. Tej no yog tej uas tshwm sim los sib txawv rau tej hom neeg uas sib txawv, thiab lawv yog tej kev npaj uas phim tshaj plaws rau tej uas Vajtswv tsim tawm los. Vajtswv qhov kev npaj thaum kawg rau noob neej ces yog muab lawv faib los ntawm kev rhuav tej tsev neeg, tsoo tej pab neeg thiab rhuav tshem ciam dej ciam av teb chaws nyob rau ib qho kev npaj dua yam tsis muaj tej tsev neeg los sis ciam dej ciam av teb chaws, vim tib neeg yog, txawm li cas los xij, xeeb txawm tawm los ntawm ib tug poj koob yawm txwv los xwb thiab yog cov uas Vajtswv tsim tawm. Muab hais luv luv ces, cov tsim tawm los uas ua phem ces yuav raug rhuav tshem, hos cov tsim tawm los uas mloog Vajtswv lus ces yuav dim nyob. Nyob rau qhov no, mas yuav tsis muaj tej tsev neeg, tsis muaj teb chaws, thiab tshwj xeeb tshaj ces yog tsis muaj tej pab neeg nyob rau thaum lub sij hawm so uas yuav los txog ntawd lawm; hom noob neej no ces yuav yog hom noob neej uas dawb huv tshaj plaws ntawm noob neej lawm xwb. Adas thiab Evas raug tsim tawm thaum xub thawj es kom tib neeg thiaj li saib xyuas tau txhua yam nyob rau hauv ntiaj teb no; thaum xub thawj ces tib neeg yeej yog cov tswv rau txhua yam. Yehauvas qhov kev npaj siab thaum tsim tib neeg ces yog yuav cia lawv nyob hauv ntiaj teb thiab saib xyuas tag nrho txhua yam nyob hauv ntiaj teb, vim tib neeg mas yeej tsis tau raug ua kom qias vuab tsuab thaum xub thawj thiab yeej tsis muaj peev xwm ua phem li. Txawm li cas los xij, tom qab tib neeg raug ua qias vuab tsuab tag lawm, lawv thiaj tsis yog cov saib xyuas txhua yam lawm. Lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim ces yog yuav rov tsim kho tes dej num no rau noob neej, yuav rov tsim kho noob neej qhov laj thawj thaum xub thawj thiab qhov kev mloog lus thaum xub thawj; cov noob neej nyob rau thaum so ces yuav yog ib qho sawv cev tau qhov tshwm sim los uas Vajtswv xaiv ua kom tau nrog rau Nws tes hauj lwm ntawm kev cawm dim. Txawm hais tias nws yuav tsis yog lub neej zoo li lub uas nyob hauv lub Vaj Edee lawm los xij, lawv lub ntsiab tseem ceeb yeej tseem yog ib yam; noob neej yuav tsis yog lam nyob rau hauv lawv tus kheej uas tsis tau raug ua qias vuab tsuab ua ntej ntawd, tab sis mas yog ib co noob neej uas tau raug ua qias vuab tsuab lawm thiab tom qab ntawd tau txais kev cawm dim lawm. Cov neeg uas tau txais kev cawm dim ces thaum kawg (qhov ntawd ces yog, tom qab uas Vajtswv tes hauj lwm tiav lawm) yuav tau nkag mus so. Qhov zoo ib yam ntawd, ces yog tej uas tshwm sim rau cov uas tab tom yuav raug rau txim rau ces kuj yuav raug nthuav tawm nyob rau thaum kawg, thiab lawv tsuas yuav raug rhuav tshem tom qab uas Vajtswv tes hauj lwm xaus lawm xwb. Muab ua lwm yam lus hais, ces tom qab thaum uas Nws tes hauj lwm tiav lawm, cov ua phem thiab cov uas raug cawm ces yuav raug muab qhia tshwm tag nrho, vim tes hauj lwm uas qhia tshwm tag nrho cov neeg (tsis hais lawv yuav yog cov ua phem los sis nyob nrog rau cov uas raug cawm lawm los xij) yuav raug ua kom tshwm sim rau txhua tus thooj txhij hlo nyob rau tib lub sij hawm xwb. Cov ua phem yuav raug muab ntiab tawm mus, thiab cov uas pub cia nyob yuav raug nthuav tawm thooj txhij hlo nyob rau tib lub sij hawm xwb. Yog li ntawd, qhov tshwm sim rau txhua hom neeg yuav raug nthuav tawm nyob rau tib lub sij hawm. Vajtswv yuav tsis pub ib pab neeg uas tau txais kev cawm dim nkag mus so ua ntej muab cov ua phem tshem tseg rau ib sab thiab maj mam txiav txim rau lawv ib qho zuj zus; qhov ntawd yuav tsis yog raws li qhov tseeb. Thaum cov ua phem raug rhuav tshem thiab cov dim nkag mus so, Vajtswv tes hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb no yuav tiav kiag. Yuav tsis muaj uas yuav maj dua ib qho rau cov uas tau txais koob hmoov thiab cov uas tau hmoov phem; cov uas tau txais koob hmoov yuav nyob mus ib txhis, hos cov uas tau hmoov phem yuav piam sij mus tag ib txhiab ib txhis. Ob theem ntawm tes hauj lwm no mas yuav raug thooj txhij ua rau tib lub sij hawm. Nws yog kiag qhov uas vim muaj cov neeg uas tsis mloog lus es qhov kev ncaj ncees ntawm cov uas kam zwm thiaj li yuav raug nthuav tawm, thiab nws yog kiag qhov uas vim muaj cov uas tau txais koob hmoov es qhov kev tau hmoov phem ntawm cov ua phem rau lawv tej cwj pwm lim hiam thiaj yuav raug nthuav tawm. Yog Vajtswv tsis qhia tshwm cov ua phem, ces cov neeg uas muaj lub siab dawb paug nyob zwm rau Vajtswv yuav tsis muaj hnub pom lub hnub li; yog Vajtswv tsis coj cov uas kam zwm rau Nws mus rau ib txoj hau kev kawg kom zoo, ces cov uas tsis mloog lus rau Vajtswv yuav tsis tau txais lawv qhov kev rau txim pauj kev txhaum uas lawv tsim nyog tau txais li. Qhov no yog tus txheej txheem ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Yog Nws tsis ua tes hauj lwm rau txim rau qhov phem thiab muab phaj tshab rau qhov zoo, ces cov uas Nws tsim tawm los ntawd yuav tsis muaj hnub yuav tau nkag mus rau lawv txoj hau kev kawg uas phim lawv li. Thaum uas noob neej tau nkag mus so lawm, cov ua phem yuav raug rhuav tshem thiab tag nrho noob neej yuav los mus taug txoj kev uas yog; tag nrho txhua hom neeg yuav los nrog lawv tus kheej hom nyob ua ke raws li tes dej num uas lawv tsim nyog ua. Tsuas yog qhov no xwb thiaj yog noob neej hnub so, nws yuav yog seem ntws ntawm noob neej txoj kev loj hlob uas zam tsis dhau li, thiab tsuas yog thaum noob neej nkag mus so lawm xwb mas Vajtswv qhov kev ua tau uas loj tshaj plaws thiab siab tshaj plaws thiaj li yuav txog qhov ua tiav hlo; qhov no yuav yog qhov kawg ntawm Nws tes hauj lwm. Qhov no yuav yog qhov xaus ntawm tag nrho noob neej lub neej lwj tsw ntawm cev nqaij daim tawv, nrog rau noob neej lub neej qias vuab tsuab. Dhau qhov ntawd ces tib neeg yuav nkag mus rau ib lub teb chaws tshiab. Txawm hais tias tag nrho tib neeg yuav nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, los nws yuav muaj ib qho sib txawv tseem ceeb rau ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub neej txoj sia no thiab lub neej txoj sia ntawm cov noob neej qias vuab tsuab. Qhov tseem ceeb ntawm qhov kev ua neeg nyob no thiab ntawm qhov kev ua neej nyob ntawm kev ua neeg qias vuab tsuab los kuj sib txawv thiab. Txawm hais tias qhov no yuav tsis yog lub neej txoj sia ntawm ib hom neeg tshiab, los yeej hais tau hais tias lub neej txoj sia ntawm ib tug noob neej uas tau txais kev cawm dim, nrog rau lub neej txoj sia uas kev ua neeg thiab laj thawj tau raug muab kho dua kom sib dhos. Cov no yog cov neeg uas tau tsis mloog lus rau Vajtswv ib zaug lawm, cov uas tau raug Vajtswv txeeb tau thiab tom qab ntawd raug Nws cawm dim; cov no yog cov neeg uas tau tsis hwm Vajtswv thiab tom qab ntawd tau ua tim khawv rau Nws. Tom qab lawv tau raug sim thiab tau tiv dhau Nws qhov kev sim siab lawm, ces lawv qhov kev ua neeg nyob yuav yog ib qho kev ua neeg nyob uas muaj nuj nqis tshaj plaws; lawv yog cov neeg uas ua tim khawv rau Vajtswv rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag, thiab yog cov tib neeg uas tsim nyog nyob. Cov uas yuav raug rhuav tshem yog cov us tsis muaj peev xwm ua tim khawv tau rau Vajtswv thiab tsis tsim nyog cia ua neej nyob ntxiv mus. Lawv qhov kev puas ntsoog yuav yog qhov tshwm sim los ntawm lawv tus cwj pwm lim hiam, thiab qhov kev puas tsuaj du lug ntawd yog txoj hau kev kawg uas zoo tshaj plaws rau lawv. Nyob rau yav tom ntej, thaum uas noob neej nkag mus rau lub teb chaws ua zoo nkauj heev, nws yuav tsis muaj kev sib txheeb ntawm tus txiv thiab tus poj niam, ntawm leej txiv thiab tus ntxhais, los sis ntawm leej niam thiab tus tub uas neeg xav hais tias lawv yuav pom lawm. Nyob rau lub sij hawm ntawd, ib tug tib neeg twg yuav caum nws hom lawm xwb, thiab tej tsev neeg yuav raug rhuav tawg ntsoog tag lawm. Thaum swb tag nrho lawm, Ntxwgnyoog yuav tsis muaj hnub uas rov los thab noob neej ntxiv lawm, thiab tib neeg yuav tsis muaj tus moj yam phem qias vuab tsuab ntxiv lawm. Cov neeg tsis mloog lus ces twg yuav rau rhuav tshem tag lawm, thiab tsuas tshuav cov neeg uas kam zwm rau Vajtswv thiaj tau nyob lawm xwb. Tshuav tsawg tsawg tsev neeg thiaj tseem nyob khov kho li qub lawm xwb; ces kev sib txheeb ntawm cev nqaij daim tawv ho tseem yuav muaj nyob ntxiv mus tau li cas thiab? Noob neej lub neej txoj sia ua ntej ntawd ntawm cev nqaij daim tawv yuav raug txwv txiav tag nrho lawm; ces kev sib txheeb ntawm cev nqaij daim tawv ho yuav tseem tshwm sim muaj rau neeg tau li cas thiab? Tsis muaj tus moj yam phem qias vuab tsuab lawm, tib neeg lub neej ces yuav tsis zoo li lub neej qub yav tag los lawm, tab sis yuav yog ib lub neej tshiab. Tej niam tej txiv yuav plam tej me nyuam, thiab tej me nyuam yuav plam tej niam tej txiv. Cov txiv yuav plam cov poj niam, thiab cov poj niam yuav plam cov txiv. Kev sib txheeb ntawm cev nqaij daim tawv mas tam sim no yeej muaj tshwm sim raug cov neeg, tab sis lawv yuav tsis muaj tej ntawd tom qab uas txhua tus tau nkag mus so lawm. Tsuas yog hom noob neej zoo li no xwb mas thiaj li muaj kev ncaj ncees thiab kev dawb huv; tsuas yog hom noob neej zoo li no xwb mas thiaj li pe hawm tau Vajtswv.

Vajtswv tsim tib neeg thiab muab lawv tso rau hauv ntiaj teb, thiab Nws tau coj lawv txij puag thaum ntawd los lawm. Tom qab ntawd Nws tau cawm lawv thiab ua ib qho kev theej txhoj rau kev txhaum rau noob neej. Txog thaum kawg, Nws tseem yuav tau txeeb kom tau noob neej, cawm tib neeg tag nrho, thiab rov muab lawv tsim kho kom zoo li qub thaum xub thawj. Qhov no yog tes hauj lwm uas Nws tau uas puag thaum pib kiag los—rov tsim kho noob neej kom zoo li tus yam ntxwv qub thiab zoo li qhov qub. Vajtswv yuav rhawv Nws lub nceeg vaj thiab rov tsim kho kom tib neeg rov zoo nkaus li qub, uas txhais tau hais tias Vajtswv yuav rov tsim kho Nws lub hwj chim rau hauv ntiaj teb thiab rau tag nrho tej uas raug tsim tawm kom rov zoo li qub. Noob neej tau poob lawv lub siab uas hwm Vajtswv nrog rau tes dej num uas muaj nrog tej uas Vajtswv tsim tawm los tom qab uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, yog li ntawd thiaj li rais mus ua ib tug yeeb ncuab tsis mloog lus rau Vajtswv lawm. Tom qab ntawd noob neej thiaj nyob hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab ua raws li Ntxwgnyoog tej lus txib; yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsis muaj txoj hau kev los ua hauj lwm nrog rau cov uas Nws tsim tawm los, thiab thiaj li haj yam tsis muaj cuab kav ua kom tau lawv qhov kev hwm uas txaus ntshai ntawd. Tib neeg yog tsim tawm los ntawm Vajtswv, thiab tsim nyog yuav pe hawm Vajtswv, tab sis lawv tseem ho tig nrab qaum rau Nws thiab pe hawm Ntxwgnyoog xwb. Ntxwgnyoog rais los ua tus mlom nyob rau hauv lawv lub siab. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li poob Nws qhov chaw nyob hauv lawv lub siab lawm, ces hais tau hais tias Nws tau poob qhov tseem ntsiab ntawm Nws qhov kev tsim noob neej lawm. Yog li ntawd, yuav rov tsim kom muaj qhov tseem ntsiab li qub ntawm Nws qhov kev tsim noob neej, ces Nws yuav tsum rov tsim kho lawv uas zoo sib xws li thaum xub thawj kom rov zoo li qub thiab muab noob neej tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav rov txeeb tib neeg rov qab ntawm Ntxwgnyoog los, Nws yuav tsum cawm lawv los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog qhov no xwb mas Vajtswv thiaj li yuav maj mam rov kho tau lawv qhov uas zoo li qub thaum xub thawj ntawd rov los thiab kho tau lawv tes hauj lwm kom zoo li qub, thiab thaum kawg, rov kho tau Nws lub nceeg vaj kom rov zoo li qub. Qhov kev puas ntsoog zaum kawg ntawm tej tub ntawm txoj kev tsis mloog lus yuav tsum tau muaj mas thiaj li cia tib neeg pe hawm Vajtswv kom zoo dua tau thiab ua tau lub neej nyob kom zoo dua rau hauv ntiaj teb. Vim yog Vajtswv tsim tib neeg, Nws thiaj yuav kom lawv pe hawm Nws; vim yog Nws xav rov tsim kho noob neej tes dej num kom rov zoo li qub, Nws thiaj li yuav rov tsim kho tej ntawd kom zoo nkaus li qub yam tsis muaj ib qho hloov li. Rov tsim kho Nws lub hwj chim kom zoo li qub mas txhais tau hais tias ua kom tib neeg pe hawm Nws thiab kam zwm rau Nws; nws txhais tau hais tias Vajtswv yuav ua kom tib neeg ua neej nyob vim yog Nws thiab ua kom Nws cov yeeb ncuab puas tsuaj vim yog Nws lub hwj chim. Nws txhais hais tias Vajtswv yuav ua kom txhua yam txog Nws kom muaj nyob mus ntxiv rau ntawm tib neeg yam tsis muaj leej twg tawm tsam li. Lub nceeg vaj uas Vajtswv xav rhawv ntawd kom yog Nws tus kheej lub nceeg vaj. Cov noob neej uas Nws ntshaw yog cov uas pe hawm Nws, cov uas yuav kam zwm rau Nws tag nrho thiab ua kom Nws lub yeeb koob tshwm sim ntsa paug. Yog Vajtswv tsis cawm cov noob neej qias vuab tsuab, ces qhov tseem ntsiab ntawm Nws qhov kev tsim noob neej ntawd yuav raug poob mus; Nws yuav tsis muaj hwj chim kav rau tib neeg ntxiv lawm, thiab Nws lub nceeg vaj yuav tsis muaj cuab kav tshwm sim muaj nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Yog Vajtswv tsis rhuav tshem cov yeeb ncuab uas tsis mloog lus rau Nws, Nws yuav tsis muaj cuab kav muab tau Nws lub yeeb koob tag nrho, los sis yuav tsis muaj cuab kav rhawv Nws lub nceeg vaj nyob rau hauv ntiaj teb. Tej no yuav yog tej cim rau qhov kev ua Nws tes hauj lwm tiav hlo thiab tej yam loj tshaj plaws uas Nws ua tiav hlo: rhuav tshem tag nrho cov tib neeg uas tsis mloog lus rau Nws, thiab coj cov uas tau raug tsim kho kom muaj txhua yam nkag mus so. Thaum uas tib neeg tau raug tsim kho kom rov zoo nkaus li qub thaum xub thawj lawm, thiab thaum lawv nyias ua nyias tes dej num tiav hlo lawm, nyob rau lawv tus kheej qhov chaws uas yog thiab kam zwm ua raws txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev npaj, Vajtswv yuav muab tau ib pab neeg nyob hauv ntiaj teb uas pe hawm Nws, thiab Nws kuj yuav rhawv tau ib lub nceeg vaj nyob hauv ntiaj teb uas pe hawm Nws. Nws yuav kov yeej mus ib txhiab ib txhis nyob rau hauv ntiaj teb, thiab tag nrho cov uas tawm tsam Nws yuav puas tsuaj mus tag ib txhiab ib txhis. Qhov no ces yuav rov tsim kho Nws qhov kev npaj siab rau kev tsim noob neej thaum xub thawj kom rov zoo li qub; nws yuav rov tsim kho Nws txoj kev npaj siab ntawm kev tsim txhua yam kom rov zoo li qub, thiab nws kuj yuav rov tsim kho Nws lub hwj chim kav ntiaj teb kom rov zoo li qub, nyob rau hauv txhua yam, thiab nyob rau hauv Nws cov yeeb ncuab. Tej no yuav yog tej cim ntawm Nws qhov kev kov yeej tag nrho. Yog li ntawd noob neej yuav nkag mus so thiab pib ib lub neej uas nyob rau txoj kev uas yog. Vajtswv kuj yuav nkag mus so mus tag ib txhis nrog rau noob neej thiab pib ib lub neej mus ib txhiab ib txhis uas muab faib rau Nws Tus Kheej thiab tib neeg. Tej kev phem kev qias thiab kev tsis mloog lus nyob rau hauv ntiaj teb yuav ploj mus, thiab tag nrho tej kev quaj kev nyiav yuav ploj tag nrho mus, thiab txhua yam nyob rau hauv lub ntiaj teb no uas tawm tsam Vajtswv yuav tsis muaj nyob ntxiv mus lawm. Tsuas yog Vajtswv thiab cov neeg uas Nws tau coj kev cawm dim los rau thiaj li yuav muaj nyob lawm xwb; tsuas yog tej uas Nws tsim tawm thiaj yuav muaj nyob lawm xwb.

Qhov Dhau Los: Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus

Ntxiv Mus: Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No