B. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Qhia Tshwm Txog Tus Moj Yam Phem ntawm Cov Noob Neej Qias Vuab Tsuab thiab Lawv Tus Yeeb Yam Lub Ntsiab Tseem Ceeb

81. Lub hauv paus cag ntawm tib neeg tus moj yam thiab kev ntxeev siab tawm tsam Vajtswv yog nws txoj kev coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog. Vim yog ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj, tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo thiaj tau loog tag lawm; lawv thiaj coj qias vuab tsuab, lawv tej kev xav tsis ncaj ncees, thiab lawv muaj ib txoj kev xav sab nraud uas rov qab qees. Ua ntej lawv raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog, tib neeg yeej cia li caum raws Vajtswv thiab mloog Nws tej lus tom qab hnov tej lus ntawd lawm. Lawv yeej muaj kev txawj xav thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo uas zoo, thiab muaj kev ua noob neej li ib txwm. Tom qab raug muab ua lwj liam tag los ntawm Ntxwgnyoog lawm, tib neeg txoj kev txawj xav, lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab kev ua noob neej thaum chiv thawj cia li ruam lawm thiab raug rhuav tshem los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Yog li, lawv thiaj tau plam nws txoj kev mloog lus thiab kev hlub rau Vajtswv lawm. Tib neeg txoj kev txawj xav tau rais los tsis zoo li qub lawm, lawv tus moj yam tau rais los zoo ib yam li ib tug tsiaj tus, thiab lawv txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv mas yim heev thiab yim loj. Tab sis tib neeg yeej tseem tsis tau paub los sis tsis tau pom qhov no, thiab cia li tawm tsam thiab ntxeev siab yam qi muag nti. Tib neeg tus moj yam raug muab nthuav tawm rau hauv kev nthuav tawm ntawm nws txoj kev txawj xav thiab kev ntse, thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo; vim tias lawv txoj kev txawj xav thiab kev ntse tsis zoo lawm, thiab lawv lub siab paub qhov phem qhov zoo tau loj hlob los ruam hwv lawm, yog li lawv tus moj yam thiaj ntxeev siab tawm tsam Vajtswv. Yog tias tib neeg txoj kev txawj xav thiab kev ntse hloov tsis tau li, ces tsis tas muaj lus nug txog qhov yuav hloov lawv tus moj yam li, ib yam li qhov ua raws Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias tib neeg txoj kev txawj xav tsis zoo, ces lawv ua dej num tsis tau rau Vajtswv thiab siv tsis tau rau Vajtswv. “Kev txawj paub tab” taw mus rau kev mloog lus thiab ua ncaj ncees rau Vajtswv, mus rau kev ntshaw Vajtswv, mus rau qhov mus ncaj nraim rau Vajtswv, thiab mus rau qhov muaj ib lub siab paub qhov phem qhov zoo rau Vajtswv. Nws hais txog qhov uas ua ib lub siab thiab hlwb rau Vajtswv, thiab tsis tab meeg hlo tawm tsam Vajtswv. Qhov muaj ib txoj kev txawj xav txawv txawv tsis zoo li no. Vim tib neeg tau raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm, lawv muaj tej kev xav phem txog Vajtswv, thiab lawv tsis muaj kev ua siab ncaj rau Vajtswv los sis kev ntshaw rau Nws, tsis hais ib yam dab tsi li ntawm ib lub siab paub qhov phem qhov zoo rau Vajtswv. Tib neeg tab meeg hlo tawm tsam Vajtswv thiab muab txoj kev txiav txim rau Nws, thiab, tshaj ntawd, hais tej lus mob rau Nws rau tom Nws nrab qaum. Tib neeg muab txoj kev txiav txim rau saum Vajtswv rau tom qab Nws nrab qaum, uas yeej paub tseeb tias Nws yog Vajtswv; tib neeg tsis muaj kev xav tau ntawm txoj kev mloog Vajtswv lus, thiab lam txob qi muag nti thiab thov ntawm Nws. Cov tib neeg zoo li no—cov tib neeg uas muaj txoj kev txawj xav txawv txawv—tsis muaj peev xwm paub lawv tus cwj pwm uas ntxim ntxub los sis tu siab rau lawv txoj kev ntxeev siab. Yog tias tib neeg muaj peev xwm paub lawv tus kheej, ces lawv tau txais ib nyuag qhov me me ntawm lawv txoj kev txawj xav; cov tib neeg uas tseem tsis tau paub lawv tus kheej yog cov yim ntxeev siab tawm tsam Vajtswv heev, lawv muaj txoj kev txawj xav tsawg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv

82. Tom qab ntau txhiab xyoo ntawm txoj kev coj tsis ncaj, tib neeg loog tag thiab ruam tag lawm; lawv tau rais los ua ib tug dab uas tawm tsam Vajtswv, mus txog theem uas tib neeg txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv raug muab sau cia rau hauv tej phau ntawv keeb kwm, thiab txawm yog tib neeg tus kheej kiag los yeej tsis muaj peev xwm ntawm qhov muab qhia tag nrho ntawm lawv tus cwj pwm uas ntxeev siab—rau qhov tib neeg tau raug Ntxwgnyoog muab siv lwj liam tag lawm, thiab tau raug Ntxwgnyoog coj txav mus deb lawm xws li tias lawv tsis paub yuav tig mus rau qhov twg lawm. Txwm yog niaj hnub no kiag, los tib neeg yeej ntxeev siab rau Vajtswv: Thaum tib neeg pom Vajtswv, lawv ntxeev siab rau Nws, thiab thaum lawv tsis pom Vajtswv, lawv kuj ntxeev siab rau Nws tib yam nkaus thiab. Muaj cov uas, twb tau pom Vajtswv tej lus tsawm foom thiab Vajtswv txoj kev chim siab lawm, tseem ntxeev siab rau Nws thiab. Thiab yog li Kuv hais tias tib neeg txoj kev txawj xav tau plam nws tes dej num thaum chiv thawj lawm, thiab tias tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo, kuj zoo ib yam thiab, tau plam tes dej num thaum chiv thawj lawm. Tus tib neeg uas Kuv saib rau yog ib tug tsiaj nyaum uas hnav tib neeg cev ris tsho xwb, nws yog ib tug nab uas muaj taug, thiab txawm tias nws yuav sim los tshwm rau Kuv pom kom zoo li ntxim hlub npaum li cas los, Kuv yeej yuav tsis hlub tshua nws kiag li, rau qhov tib neeg tsis paub qhov txawv ntawm dub thiab dawb, ntawm qhov txawv ntawm qhov tseeb thiab tsis-tseeb. Tib neeg txoj kev txawj xav loog tag lawm, tab sis lawv tseem xav tau koob hmoov; lawv txoj kev ua neeg nyob mas tsis zoo kiag li tab sis lawv tseem xav muaj ib tug vajntxwv lub hwj chim kav. Leej twg uas lawv ua tau vajntxwv rau, muaj txoj kev txawj xav zoo li ntawd nas? Tus uas muaj ib txoj kev ua neeg zoo li no yuav zaum tau rau saum ib lub zwm txwv li cas? Tib neeg mas thiaj tseem tsis txaj muag kiag li tiag laus! Lawv yog ib co niag neeg khav theeb phem! Rau nej cov ntawm ko uas xav tau koob hmoov, Kuv xav tias ua ntej tshaj mus nrhiav ib daim iav thiab saib rau koj tus kheej tus duab dab tuag—koj puas muaj yam uas yuav tsum muaj los ua ib tug vajntxwv mas? Yeej tsis tau muaj ib qho hloov me me nyob hauv koj tus moj yam kiag li thiab koj yeej tsis tau muab ib qho ntawm qhov tseeb coj los xyaum ua raws kiag li, tab sis koj xav tau kom tag kis mas yog ib qho zoo kawg nkaus. Koj rov dag ntxias koj tus kheej! Yug los rau ib thaj av qias neeg zoo li no, tib neeg tau raug haub ntxias los ntawm lub zej zog hnyav heev, lawv tau raug haub ntxias los ntawm tej cwj pwm qub qub, thiab nws tau raug qhia nyob rau hauv “tej tsev kawm ntawm txoj kev kawm qib siab.” Txoj kev xav rov qab qees, txoj kev ntseeg uas lwj liam, saib lub neej tsis tseem ceeb, txoj kev txawj ntse rau lub neej uas ntxim ntxub, kev muaj txoj sia nyob yam tsis muaj nuj nqis, thiab lub neej thiab kev coj noj coj ua uas phem—tag nrho ntawm tej no tau nkag rau hauv tib neeg lub siab lawm, thiab txo thiab rhuav tshem lawv lub siab paub qhov zoo qhov phem lawm. Qhov tau los, ces tib neeg txav deb ntawm Vajtswv mus lawm, thiab haj tseem tawm tsam Nws heev dua. Ib hnub dhau mus tib neeg tus moj yam rais los nyaum zus, thiab yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo tso ib yam dab tsi rau Vajtswv li, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo mloog Vajtswv lus li, los sis, ntxiv ntawd, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo nrhiav Vajtswv qhov kev tshwm sim li. Dua ntawd, hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, tib neeg tsis ua dab tsi li tab sis caum txoj kev zoo siab, muab nws tus kheej cob rau txoj kev coj tsis ncaj ntawm cev nqaij daim ntawv hauv daim av uas nkos li nkos xwb. Txawm yog thaum lawv hnov qhov tseeb los, cov uas nyob hauv qhov tsaus tsis muab coj los xav es muab nws coj los xyaum ua raws, los sis lawv tsis xav nrhiav Vajtswv txawm yog tias lawv twb tau pom Nws qhov kev tshwm sim lawm. Ib tug tib neeg uas phem heev yuav muaj feem tau ntawm txoj kev cawm dim li cas? Ib tug tib neeg uas lwj liam heev yuav nyob tau rau hauv qhov kaj li cas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv

83. Qhov kev qhia tshwm ntawm tib neeg tus moj yam uas lwj liam ces tsis muaj dab tsi nyob hauv nws lub hauv paus tshaj dua li tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoom, lawv tus yeeb yam uas lim hiam, thiab lawv txoj kev txawj xav uas ruam; yog tias tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab txoj kev txawj xav muaj peev xwm rais rov los zoo li ib txwm, ces lawv yuav rais los ua ib tug siv tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Nws yooj yim vim tias tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo raug loog lawm, thiab vim tib neeg txoj kev txawj xav, uas yeej tsis zoo, loj hlob los ruam dua lawm uas tib neeg thiaj yim ntxeev siab rau Vajtswv, xws li tias lawv tseem tau muab Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab tsis lees Vajtswv qhov yug los ua neeg rau lub sij hawm kawg uas nkag mus rau hauv nws lub tsev, thiab cem thuam Vajtswv cev nqaij daim tawv, thiab saib Vajtswv cev nqaij daim tawv qis qis. Yog tias tib neeg muaj tab sis ib qho kev ua noob neej me me, nws yuav tsis siab phem ua luaj rau hauv nws txoj kev saib ntawm Vajtswv cev nqaij daim ntawv uas yug los ua neeg; yog tias nws muaj tab sis ib qho kev txawj xav me me, lawv yuav tsis ua nyaum ua luaj rau hauv lawv txoj kev saib ntawm cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv yug los ua neeg; yog tias lawv muaj tab sis ib lub siab paub qhov phem qhov zoo me me, lawv yuav tsis “ua tsaug ntau” rau Vajtswv yug los ua neeg li no. Tib neeg nyob rau tiam uas Vajtswv yug los ua cev nqaij daim tawv, tab sis lawv tsis muaj peev xwm ua Vajtswv tsaug rau qhov muaj ib lub cib fim zoo li no rau lawv, thiab dua ntawd tsawm foom qhov Vajtswv los, los sis tsis quav ntsej qhov tseeb ntawm Vajtswv qhov yug los ua neeg, thiab zoo li tseem tawm tsam nws thiab qaug zog rau nws. Txawm tib neeg saib qhov Vajtswv los ntawd zoo li cas kuj xij, Vajtswv, muaj hais luv luv, yeej tau ua Nws tes dej num yam siab ntev dhawv los lawm—txawm tias tib neeg tsis tau tos txais Nws ib qho me me li kuj xij, thiab nqi muag nti thov rau Nws. Tib neeg tus moj yam tau rais los nyaum heev, lawv txoj kev txawj xav tau loj hlob los ruam lawm, thiab lawv lub siab paub qhov phem qhov zoo raug tus phem rhuav tshem tag nrho du lug thiab cia li nres tsis ua tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo li thaum chiv thawj ntev ntev los lawm. Tib neeg tsis yog tsuas tsis zoo siab rau Vajtswv yug los ua neeg rau qhov muab lub neej thiab kev hlub ntau heev rau tib neeg xwb, tab sis tseem tsis txaus siab rau Vajtswv rau qhov muab qhov tseeb rau lawv thiab; nws yog vim tias tib neeg tsis muaj kev nyiam qhov tseeb me me li nws thiaj tau tsis txaus siab rau Vajtswv. Tsis yog tib neeg tsis muaj peev xwm muab nws txoj sia rau Vajtswv yug los ua neeg xwb, tab sis nws kuj tseem sim tsub kev txaus siab los ntawm Nws thiab, thiab tsub ib qho paj laum uas yog kaum ob npaug ntau tshaj li qhov tib neeg tau muab rau Vajtswv. Cov tib neeg ntawm lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab txoj kev txawj xav zoo li no xav tias qhov no tsis yog ib qho dab tsi loj li, thiab tseem ntseeg tias lawv tau siv ntau yam ntawm lawv tus kheej rau Vajtswv lawm, thiab tias Vajtswv tau muab tsawg heev rau lawv. Muaj ib co tib neeg uas, tau muab ib taig dej rau Kuv, tuav raws lawv ob txhais tes thiab hais kom Kuv them lawv ob taig kua mis, lo sis, tau muab ib chav rau Kuv rau ib hmo, hais kom Kuv them nqi tsev ntau npaug. Nrog rau ib txoj kev ua neeg zoo li no thiab ib lub siab paub qhov phem qhov zoo uas zoo li no, koj tseem yuav xav tau txoj sia li cas? Cas koj yuav yog hom neeg phem uas ntxim ntxub ua luaj li!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv

84. Yog tias Kuv tsis tau nthuav tawm txoj kev phem nyob tob puag hauv nej lub siab, ces nej txhua tus yuav looj ib lub mom vajntxwv rau saum nej lub taub hau thiab khaws txhua lub yeeb koob rau nej tus kheej. Nej tus yam ntxwv siab hlob thiab khav txiv yuav ua rau nej ntxeev siab rau nej lub siab zoo, los ntxeev siab tawm tsam thiab tawm tsam Khetos, thiab qhia tawm nej txoj kev phem, thiaj ua rau nej muaj cov kev xav ua, kev xav phem, kev xav tau ntau, thiab lub qhov muag puv ntoob nrog cov kev ntshaw. Thiab nej tseem niaj hnub tham txuas ntxiv txog nej txoj kev mob siab rau Khetos txoj hauj lwm mus tas lub neej, thiab hais tag rov hais dua qhov tseeb uas thaum ub Khetos tau hais los lawm. Qhov no yog nej “txoj kev ntseeg”—nej “txoj kev ntseeg uas tsis muaj kev tsis dawb huv.” Kuv tau tuav tus qauv nruj rau tib neeg tas li los mus. Yog tias koj txoj kev muab siab npuab yog los ntawm qhov kev mob siab rau thiab muaj cwj ciam, yog li ntawd ces Kuv xum xaiv qhov tsis muaj koj li kev muab siab npuab zoo li no, vim Kuv ntxub cov neeg uas dag Kuv los ntawm lawv cov kev mob siab thiab yuam Kuv los ntawm cov xwm txheej. Kuv tsuas xav kom tib neeg muab lub siab npuab rau Kuv tiag xwb, thiab kom ua txhua yam rau lub hom phiaj ntawm—thiab kom ua pov thawj rau—tib lo lus: txoj kev ntseeg. Kuv tsis nyiam qhov nej siv cov lus ntxias los sim ua kom Kuv zoo siab, vim Kuv ib txwm saib nej nrog lub siab dawb paug, thiab tsuas xav kom nej coj tau raws nrog txoj kev ntseeg tseeb rau Kuv xwb. Thaum los hais txog ntawm txoj kev ntseeg, tej zaum coob tus yuav xav tias lawv raws Vajtswv qab vim lawv muaj kev ntseeg, Yog tsis li ntawd lawv yeej yuav tsis tiv txoj kev txom nyem zoo li ntawd lawm. Yog li Kuv nug koj qhov no: Yog koj ntseeg tias muaj Vajtswv tiag, vim li cas koj ho tsis hwm Nws? Yog tias koj ntseeg tias muaj Vajtswv, vim li cas ho tsis muaj kev ntshai Nws me me nyob rau hauv koj lub siab li? Koj lees hais tias Khetos yog kev Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, yog vim li cas koj thiaj li saib Nws tsis muaj nqis li? Vim li cas koj thiaj ua tsis ncaj rau Nws? Yog vim li cas koj thiaj li tab meeg txiav txim rau Nws? Vim li cas koj thiaj pheej soj Nws txoj kev mus los tas mus li? Vim li cas koj thiaj tsis kam zwm rau Nws tej kev npaj? Vim li cas koj thiaj tsis ua raws li Nws cov lus? Vim li cas koj thiaj li sim yuam thiab nyiag Nws ntawm tej khoom uas muab fij rau Nws? Vim li cas koj thiaj li sawv Khetos qhov chaw hais lus? Vim li cas koj thiaj txiav txim seb Nws txoj hauj lwm thiab Nws cov lus puas raug los tsis raug? Vim li cas koj thiaj li nyob tom Nws qub qab thuam Nws? Puas yog cov no thiab lwm yam yog nej txoj kev ntseeg?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Puas Yog ib Tug Ntseeg Vajtswv Tiag?

85. Yog nej siv nej tej kev xav phem los ntsuas thiab kem ciam rau Vajtswv, ib yam li tias Vajtswv yog ib tug mlom uas xuas av nplaum puab uas tsis txhawj hloov, thiab yog nej kem ciam rau Vajtswv raws li lub vaj voog xov nyob hauv Vajluskub thiab muab Nws kaw rau hauv tus ciam ntawm tes hauj lwm, ces qhov no yog pov thawj qhia hais tias nej tau nog txim rau Vajtswv. Vim cov neeg Yudais nyob rau lub sij hawm hauv Vajluskub Qub muab Vajtswv ua ib tug mlom uas tsis txawj txav uas lawv muaj nyob rau hauv lawv lub siab xwb, cuag li Vajtswv ces tsuas hu tau hais tias yog tus Mexiyas xwb, thiab tsuas yog tus uas hu ua Mexiyas xwb thiaj yog Vajtswv, thiab vim yog neeg ntiaj teb tiam thiab pe hawm Vajtswv li Nws yog ib tug mlom uas xuas av nplaum puab (tsis ciaj sia), lawv muab tus Yexus rau lub sij hawm ntawd ntsia rau saum ntoo khaub lig, rau txim rau Nws kom tuag—tus Yexus uas tsis muaj kev txhaum ntawd thiaj li raug rau txim rau kom tuag. Vajtswv yog tus dawb huv tsis muaj kev txhaum txim, tab sis tib neeg tseem tsis zam Nws, thiab cam qees rau txim kom Nws tuag, thiab yog li ntawd Yexus thiaj raug ntsia rau saum ntoo khaub lig. Tib neeg yeej ib txwm ntseeg hais tias Vajtswv yeej tsis txawj hloov, thiab tshab txhais Nws raws li lub hauv paus teev tseg ntawm ib phau ntawv, phau Vajluskub, cuag li tib neeg yeej muaj ib txoj kev to taub uas zoo tshaj plaws txog Vajtswv tej kev tswj, cuag li tib neeg yeej tuav tag nrho tej uas Vajtswv ua ntawd rau hauv lawv lub xib teg. Tib neeg mas ruam kawg nkaus, khav theeb kawg nkaus, thiab tag nrho lawv yeej txawj hais lus dag tshaj plaws li. Tsis hais koj paub ntau npaum li cas txog Vajtswv li, Kuv tseem hais tias koj tsis paub Vajtswv, hais tias koj yog ib tug uas tawm tsam Vajtswv tshaj plaws, thiab koj tau cem Vajtswv, vim koj tsis muaj peev xwm txaus nkaus yuav ua tau raws li tes dej num ntawm Vajtswv, thiab taug txoj kev mus kom raug Vajtswv muab kho kom zoo tag nrho. Vim li cas Vajtswv pheej yuav tsis muaj qhov txaus siab rau tej tib neeg ua li? Vim tib neeg tsis paub Vajtswv, vim tib neeg muaj ntau yam kev xav phem, thiab vim tej yam nws paub txog Vajtswv ntawd yeej tsis muaj qhov yuav yoog xws li qhov tseeb li, tab sis tsuas pheej qog cov ntsiab lus qub tas mus li yam tsis muaj qhov hloov li, thiab tsuas ua tib yam qub rau txhua txhua qhov xwm txheej tag li xwb. Thiab yog li ntawd, tau los rau hauv ntiaj teb hnub no, Vajtswv tseem rov raug tib neeg muab ntsia rau saum ntoo khaub lig dua ib zaug thiab. Tib neeg siab phem! Kev ua txuj tsis paub tsis pom thiab kev npaj tswv yim ua phem, kev ua tub sab thiab kev txeeb luag tug, kev huas koob npe thiab nyiaj txig, kev sib tua—thaum twg tej no mam li xaus? Txawm Vajtswv twb tau hais pua txhiab tawm lo lus, los yeej tsis muaj ib tug yuav feeb meej li. Tib neeg tsuas ua kom zoo rau lawv tsev neeg, tej tub thiab tej ntxhais, ua rau lawv tej kev khwv noj khwv haus, tej neeg uas lawv xav tau yav tom ntej, lawv tej hauj lwm, kev khav tus kheej, thiab nyiaj txiag, ua kom tau zaub mov noj, ris tsho hnav, thiab ua rau cev nqaij daim tawv nkaus xwb. Tab sis puas muaj ib tug twg uas tej nws ua ntawd es yuav yog ua rau Vajtswv tiag tiag li? Txawm yog kiag ntawm cov uas yeej ua rau Vajtswv tiag, los yeej tsuas muaj tsawg tus thiaj paub Vajtswv nkaus xwb. Muaj pes tsawg leej uas yuav tsis ua raws li qhov lawv tus kheej lub siab ntshaw? Muaj pes tsawg leej uas yuav tsis caij tsuj los sis cais lwm tus kom tiv thaiv tau lawv tus kheej txoj luag hauj lwm? Thiab yog li ntawd, Vajtswv tau raug quab yuam rau lub txim tuag uas suav tsis txheeb li lawm, thiab muaj cov neeg txiav txim lim hiam uas suav tsis txheeb li lawm tau nog txim rau Vajtswv thiab rov muab Nws ntsia rau saum ntoo khaub lig dua ib zaug thiab. Muaj pes tsawg leej es thiaj li hu tau hais tias ncaj ncees vim lawv yeej ua txhua yam rau Vajtswv tiag tiag?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Lim Hiam Yeej Yuav Raug Rau Txim Tseeb Tseeb

86. Ua coob tus neeg yeej tsis tawm tsam Vajtswv thiab khuam Vajntsujplig tes hauj lwm vim lawv tsis paub Vajtswv tes hauj lwm uas sib txawv thiab muaj ntau yam sib txuam, thiab, tshaj qhov ntawd, vim lawv tsuas muaj qhia kev paub me me xwb thiab kev qhuab qhia uas siv los ntsuas tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig lod? Txawm hais tias qhov kev ntsib kev pom ntawm cov neeg zoo li ntawd mas muaj nyob ntiav ntiav xwb, los lawv tseem khav theeb thiab tseem nyob yam tso siab lug thiab lawv tseem saib tsis tau Vajntsujplig tes hauj lwm, tsis quav ntsej txog Vajntsujplig tej kev qhuab qhia thiab, tshaj qhov ntawd, tseem siv lawv tej lus sib cav qub uas me me ntawd coj los “lees” Vajntsujplig tes hauj lwm thiab. Lawv kuj tseem ua txuj dag, thiab tseem ntseeg tag nrho txog lawv tus kheej tej kev kawm thiab kev paub, thiab ntseeg hais tias lawv muaj cuab kav yuav tsam mus thoob plaws lub ntiaj teb. Cov neeg zoo li ntawd tsis yog cov uas Vajntsujplig ntxub thiab tsis txais yuav, thiab lawv tseem yuav tsis raug rhuav tshem pov tseg nyob rau tiam tshiab thiab lod? Cov ntawd tseem tsis yog cov uas los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tseem tab meeg tawm tsam Nws cov niag neeg me me uas ruam ruam thiab siab phem phem xwb, cov uas tsuas lam khav hais tias lawv ntse npaum los cas xwb lod? Muaj ib qho nyuag kev paub me me txog Vajluskub xwb, los lawv tseem sim ua kub ua ntxov rau hauv lub ntiaj teb tej “tsev kawm txuj”; muab ib qho nyuag kev qhuab qhia ntiav ntiav los qhia tib neeg, lawv sim rhuav Vajntsujplig tes hauj lwm thiab sim muab ua kom nws khiav ncig lawv tus kheej qhov txheej txheem kev xav. Qhov muag pom ze npaum li lawv, los lawv tseem sim kom ntsia ib pliag xwb ces pom tag nrho Vajtswv tes hauj lwm 6,000 xyoo. Cov neeg no tsis muaj ib qho kev txawj xav uas tsim nyob hais txog li! Qhov tseeb, yog tib neeg yim muaj kev paub ntau zog txog Vajtswv, ces lawv yim txiav txim rau Nws tes hauj lwm qeeb zog xwb. Tshaj qhov ntawd, lawv tsuas tham me me txog lawv qhov kev paub txog Vajtswv tes hauj lwm niaj hnub no xwb, tab sis lawv yeej tsis maj mus rau lawv tej kev txiav txim li. Yog tib neeg yim paub tsawg zog txog Vajtswv, ces lawv yim khav theeb thiab ntseeg lawv tus kheej tshaj plaws li thiab lawv haj yam tsuas xav tshaj tawm txog Vajtswv kiag—tab sis lawv tsuas tham txog lub tswv yim xwb, thiab tsis muaj pov thawj dab tsi tiag tiag li. Cov neeg zoo li ntawd ces tsis muaj ib qho nuj nqis dab tsi hlo li. Cov uas pom Vajntsujplig tes hauj lwm ua ib qho kev ua si xwb ces yog cov uas tsis tseem ceeb dab tsi li. Cov uas tsis xyuam xim thaum lawv ntsib tes hauj lwm tshiab ntawm Vajntsujplig, cov uas tham tsis paub xaus, maj nroos yuav txiav txim, cov uas muab lub peev xwm ua ywj siab rau lawv tus yeeb yam los tsis lees paub qhov yog ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab cov uas cem thiab thuam nws—yog cov neeg uas tsis hwm leej twg li uas tsis yog tsis paub Vajntsujplig tes hauj lwm lod? Ua lawv tsis yog, tshaj ntxiv mus, cov neeg uas muaj kev khav theeb loj, cov neeg uas yeej xeeb txawm txaus siab rau lawv tus kheej thiab tsis muaj cuab kav yuav tswj tau li los? Txawm hais tias muaj ib hnub los txog es cov neeg zoo li ntawd txais yuav tes hauj lwm tshiab ntawm Vajntsujplig, los Vajtswv yeej tseem yuav tsis zam lawv li. Tsis yog lawv saib tsis taus cov uas ua hauj lwm rau Vajtswv nkaus xwb, tab sis lawv kuj tseem thuam Vajtswv Tus Kheej kiag thiab. Cov neeg liam liam zoo li ntawd yuav tsis raug zam txim rau li, tsis hais nyob rau tiam no los sis tiam tseem yuav los no li, thiab lawv yuav ntsib kev puas tsuaj mus ib txhis nyob hauv dab teb! Cov neeg uas tsis hwm lwm tus, nyob tso siab lug li ntawd ces lam ua txuj ntseeg Vajtswv xwb, thiab yog tib neeg yim zoo li no, ces lawv yim muaj yuav ua txhaum rau Vajtswv tej kev cai tswj fwm. Tsis yog tag nrho cov neeg khav theeb ntawd uas tawv ncauj nruab thiab, thiab cov uas yeej tsis mloog leej twg lus li, tag nrho sawv daws taug txoj kev no lod? Tsis yog lawv tawm tsam Vajtswv ib hnub dhau ib hnub, tus Vajtswv uas yeej tshiab tas mus li xwb thiab tsis muaj qub li lod?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

87. Paub hais tias nej tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm, los sis siv nej tus kheej tej kev xav phem los ntsuas tes hauj lwm hnub no, vim nej tsis paub tej tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab vim ntawm nej qhov tsis maj mam ua twb zoo saib tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig. Nej qhov kev tawm tsam Vajtswv thiab kev thaiv khuam tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig ces yog tshwm sim los ntawm nej tej kev xav phem thiab txoj kev khav theeb xeeb txawm. Nws tsis yog vim Vajtswv tes hauj lwm yuam kev lawm, tab sis vim yog nej yeej xeeb txawm los tsis mloog lus kiag li. Tom qab nrhiav tau lawv qhov kev ntseeg Vajtswv lawm, ib txhia neeg yeej tsis muaj peev xwm yuav hais tau kom ruaj siab hlo hais tias tib neeg los qhov twg los, tab sis lawv tseem tau luag hais lub rau pej xeem mloog los qhuas txog tej uas yog thiab tej uas tsis yog ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm thiab. Lawv mas tseem qhuab qhia cov thwj tim uas twb muaj Vajntsujplig tes hauj lwm tshiab lawm, sib cev lus tham mus los thiab txhav luag lus hais tag zog; lawv qhov kev ua neeg mas poob qis dhau heev lawm, thiab lawv yeej tsis muaj ib qho kev txawj xav me me nyob rau hauv lawv hlo li. Yuav tsis muaj ib hnub uas cov neeg zoo li ntawd yuav raug tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tsis lees txais, thiab yuav raug tej hluav taws hauv dab teb hlawv kom kub hnyiab li lod? Lawv tsis paub tes hauj lwm ntawm Vajtswv li, tab sis thuam Nws tes hauj lwm tag zog li, thiab tseem npaj qhia kom Vajtswv ua hauj lwm li cas thiab. Cov neeg tsis paub qab hau li ntawd es yuav paub Vajtswv tau li cas mas? Tib neeg los paub Vajtswv nyob rau ntawm qhov txheej txheem kev nrhiav thiab kev ntsib kev pom; nws tsis yog nyob rau ntawm ces thuam raws siab nyiam ua tib neeg los paub Vajtswv los ntawm qhov kev qhuab qhia kom paub ntawm Vajntsujplig. Yog tib neeg qhov kev paub txog Vajtswv yim yog npaum li cas, ces lawv yim tsis tawm tsam Nws npaum li ntawd. Nyob rau qhov sib txawv, yog tib neeg yim paub Vajtswv tsawg, ces lawv yim yuav tawm tsam Nws ntau tshaj. Koj qhov kev xav phem, koj tus yeeb yam qub, thiab koj txoj kev ua neeg, tus yam ntxwv thiab txoj kev xav txog qhov yog thiab tsis yog ntawd ces yog koj tej “peev” uas koj siv tawm tsam Vajtswv, thiab yog koj txoj kev xav txog qhov yog yim qias vuab tsuab, tej kev zoo yim ntxim ntxub, thiab koj txoj kev ua neeg yim poob qis, ces koj yim yog tus yeeb ncuab ntawm Vajtswv. Cov uas raug txoj kev xav phem loj muab lawv mooj thiab cov uas muaj tus moj yam qhuas tias yus tus kheej coj ncaj ces haj yam ua yeeb ncuab rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg; cov neeg zoo li ntawd yog cov tawm tsam Khetos. Yog koj tej kev xav phem tsis raug tsim kho kom zoo, ces lawv yuav tawm tsam Vajtswv tas mus li; ces koj yuav tsis muaj hnub uas yuav muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li, thiab yuav nrug Nws mus lawm tas li xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

88. Leej twg tsis to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yog tus tawm tsam Nws, thiab txawm yog tus uas tau to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm tab sis tsis nrhiav kev ua kom Vajtswv txaus siab ces haj yam suav tau tias yog ib tug tawm tsam Vajtswv heev. Muaj ib txhia nyeem Vajluskub hauv tej tsev teev hawm uas loj kawg nkaus thiab qog cov lus ntawd tas hnub, tab sis tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd muaj peev xwm paub txog Vajtswv; tseem muaj tsawg tus ntawm lawv cov ntawd thiaj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Lawv txhua tus tsis tsim nqi dab tsi li, yog neeg phem, txhua tus sawv siab qhuab ntuas Vajtswv. Lawv txaus siab hlo tawm tsam Vajtswv rau thaum lawv tseem kwv rawv Nws tus chij. Hais tias ntseeg Vajtswv, lawv tseem noj noob neej li nqaij thiab haus noob neej li ntshav. Tag nrho cov tib neeg zoo li no yog cov dab phem uas nqos tib neeg tus ntsuj, cov thawj dab uas tav txoj kev ntawm cov uas xav taug mus rau txoj kev yog, thiab dawm thaiv cov uas nrhiav Vajtswv. Tej zaum lawv yuav tshwm los “ua suab mos suab muag,” tab sis cov uas caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv tsis yog leej twg tsuas yog cov uas tawm tsam khetos uas coj tib neeg sawv tawm tsam Vajtswv? Cov caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv yog cov dab phem ciaj sia uas rau siab ntso nqos tib neeg tej ntsuj? Cov uas tsa lawv tus kheej siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog cov tib neeg phem tshaj plaws, hos cov uas lawv txo lawv tus kheej yog cov raug hwm tshaj plaws. Thiab cov uas xav tias lawv paub txog Vajtswv tes hauj lwm thiab cov uas, ntau tshaj ntawd, muaj peev xwm tshaj tawm Vajtswv tes hauj lwm rau lwm tus nrog suab raj txawm yog lawm saib ncaj qha rau Nws—cov no yog cov neeg uas ruam tshaj plaws. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj Vajtswv tej lus tim khawv, yog neeg ruam thiab muaj kev khav theeb puv npo. Cov uas ntseeg tias lawv muaj txoj kev paub Vajtswv tsawg heev, txawm tias muaj kev paub dhau los thiab kev paub tseeb ntawm Nws, yog cov uas ntxim hlub tshaj rau Nws. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj muaj lus tim khawv tiag thiab muaj peev xwm cia rau Vajtswv kho ua kom zoo tshaj plaws. Cov uas tsis to taub Vajtswv lub siab nyiam ces yog cov tawm tsam Vajtswv; cov uas to taub txog Vajtswv lub siab nyiam tab sis tsis xyaum ua raws qhov tseeb ces yog cov tawm tsam Vajtswv; cov uas noj thiab haus Vajtswv cov lus, tab sis ho tawm tsam lub ntsiab ntawm Vajtswv cov lus, ces yog cov tawm tsam Vajtswv; cov uas muaj tej kev xav phem rau Vajtswv tus uas yug los a neeg, thiab ntau tshaj qhov ntawd tseem muaj ib lub siab koom nrog txoj kev ntxeev siab, ces yog cov tawm tsam Vajtswv; cov uas txiav txim rau Vajtswv ces yog cov tawm tsam Vajtswv; thiab leej twg tsis muaj peev xwm paub Vajtswv los sis ua tim khawv rau Nws ces yog Vajtswv ib tug yeeb ncuab. Vim li no Kuv nqua hu nej: Yog tias nej yeej muaj txoj kev ntseeg uas nej muaj peev xwm taug tau txoj kev no, ces kav tsij mus tas zog. Tab sis yog nej tsis muaj peev xwm tso txoj kev tawm tsam Vajtswv tseg, ces nej kav tsij txav tawm mus zoo dua ua ntej thaum nws yuav lig heev rau nej. Yog tsis li ntawd, feem uas tej xwm phem yuav raug rau nej ntawd mas ntau heev, vim tias nej tus cwj pwm mas tsis ncaj kiag li. Ntawm txoj kev npuab siab los sis kev mloog lus, los sis ib lub siab uas nqhis txoj kev ncaj ncees thiab qhov tseeb, los sis txoj kev hlub rau Vajtswv, nej tsis muaj ib qho me me los sis me ntsis kiag li. Nws yuav hais tau tias nej qhov xwm txheej uas nyob ntawm Vajtswv xub ntiag yog ib qho uas ntxhov nyho xwb. Nej txais yuav tsis tau yam uas nej tsim nyog txais yuav, thiab tsis muaj peev xwm hais yam uas tsim nyog tau hais. Yam nej tsim nyog muab coj los xyaum, nej ho tsis coj los xyaum; thiab qhov hauj lwm uas nej tsim nyog ua kom tiav, nej tsis muaj peev xwm ua tau kom tiav. Nej tsis muaj kev ncaj nceeg, lub siab zoo, kev mloog lus, los sis kev txiav txim siab uas koj tsim nyog muaj. Koj tsis thev txoj kev txom nyem uas nws tsim nyog rau nej thev, thiab koj tsis muaj txoj kev ntseeg uas koj tsim nyog yuav tsum muaj. Yooj yim heev, nej tsis muaj ib qho zoo kiag li: Nej tsis txaj muag ua neej nyob mus ntxiv los? Cia Kuv hais rau nej tias qi nej ob lub qhov muag es cia nws so mus ib txhis yuav zoo dua, kom Vajtswv thiaj tsis tau txhawj txog nej tej teeb meem thiab kev txom nyem ntawm nej lub txim. Nej ntseeg Vajtswv tab sis tsis paub txog Nws lub siab nyiam; nej noj thiab haus Vajtswv cov lus tab sis tsis muaj peev xwm tuav raws li yam Vajtswv xav tau los ntawm noob neej. Koj ntseeg Vajtswv tab sis tsis paub txog Nws, thiab koj ua neej nyob tsis muaj ib lub hom phiaj rau koj caum, tsis muaj qab hau, tsis muaj txiaj ntsig dab tsi li. Koj ua neej nyob li ib tug tib neeg tab sis tsis paub qhov phem qhov zoo, siab ncaj, los sis ib yam zoo me me kiag li—nej puas tseem hu tau nej tus kheej tias yog ib tug tib neeg uas muaj sia mas? Koj ntseeg Vajtswv tab sis ho dag Nws; qhov ntau tshaj ntawd, koj muab Vajtswv tej nyiaj txiag thiab noj tej khoom uas muab fij rau Nws. Thiab tsis tag li ntawd, nyob rau thaum kawg koj tseem tsis muaj qhov ua siab zoo xav txog Vajtswv tej kev xav los sis lub siab zoo rau Nws me me li. Txawm yog ib qho tseem ceeb me me uas Vajtswv xav tau xwb los koj ua tsis tau li. Nej puas tseem hu tau nej tus kheej tias yog ib tug tib neeg uas muaj sia mas? Noj tej zaub mov uas Vajtswv pub rau koj thiab ua cov pa uas Nws muab rau koj, zoo siab xyiv fab rau Nws txoj kev hlub, tab sis, nyob rau thaum kawg, nej tsis muaj qhov paub txog Vajtswv me me li. Qhov txawv tshaj, nej cia li dhau los ua yam uas tsis zoo rau dab tsi li lawm uas tawm tsam Vajtswv. Qhov ntawd tsis ua rau nej yog ib tug tsiaj uas tseem qis tshaj ib tug dev lawm thiab los? Ntawm tej tsiaj, puas muaj ib tug uas siab phem tshaj nej?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv

89. Qhov teeb meem loj tshaj plaws ntawm tib neeg yog nws tsuas hlub tej yam uas nws tsis tuaj yeem pom los sis kov tau xwb, tej yam uas paub tsis meej thiab xav tsis thoob, thiab qhov tib neeg tsis muaj peev xwm xav tau thiab tib neeg uas txawj tuag tsis muaj peev xwm caum cuag nkaus xwb. Qhov tej no tsis meej tsis tseeb yim ntau npaum li cas, tej no yim raug ntsuam xyuas los ntawm tib neeg ntau npaum li ntawd, thiab tib neeg tseem haj yam ua tib zoo caum lawv yam tsis quav ntsej txog lwm yam, thiab ua kom tau txais lawv. Qhov tsis tseeb yim ntau npaum li cas, tib neeg yim txheeb xyuas thiab ntsuam xyuas kom haj yam ze lawv tshaj, tseem haj yam mus kom deb li deb los tsim lawv tus kheej cov tswv yim txog cov khoom ntawd. Rov qab qees, tej uas muaj tseeb yim ntau npaum li cas, tib neeg yim tsis quav ntsej rau tej ntawd ntau npaum li ntawd; lawv tsuas dauv muag saib lawv cov taub ntswg rau tej ntawd xwb, thiab tseem haj yam hais lus saib tsis taus lawv thiab. Qhov no tsis yog nej tus cwj pwm uas muaj rau txoj hauj lwm tiag uas Kuv ua niaj hnub no lod? Tej no yim muaj tseeb npaum li cas, nej yim muaj ntau yam kev xav phem los tawm tsam lawv. Nej tsis cia me ntsis sij hawm los tshuaj xyuas lawv li, tab sis cia li tsis quav ntsej lawv; nej dauv muag saib nej cov taub ntswg rau tej yam muaj tseeb, tej kev cheem tsum uas muaj qauv quag qis no, thiab npog ntau qhov kev xav phem txog tus Vajtswv uas tseeb tshaj plaws no, thiab yooj yim tsis muaj peev xwm lees txais Nws qhov tseeb thiab qhov li ib txwm muaj. Nyob rau txoj kev no, nej tseem tsis yog tuav rawv rau ib txoj kev ntseeg uas tsis pom meej thiab lod? Nej muaj txoj kev ntseeg ruaj khov rau tus Vajtswv uas tsis meej pem yav dhau los, thiab tsis muaj kev txaus siab rau tus tseem Vajtswv niaj hnub no. Qhov no tsis yog vim tias tus Vajtswv yav tag dhau los thiab tus Vajtswv tam sim no yog los ntawm ob tiam sib txawv lod? Tsis yog tias vim tias tus Vajtswv yav tag dhau los yog tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej, hos tus Vajtswv niaj hnub no yog ib tug niag noob neej me me hauv ntiaj teb no xwb lod? Tsis tas li ntawd, nws puas yog vim hais tias tus Vajtswv uas raug pe hawm los ntawm tib neeg yog tus raug tsim tawm los ntawm nws cov kev xav, hos tus Vajtswv niaj hnub no yog ntawm lub cev nqaij daim tawv tiag, raug tsim los nyob hauv ntiaj teb no xwb lod? Thaum hais tej no tag thiab tiav lawm, nws puas yog vim hais tias tus Vajtswv niaj hnub no muaj tseeb dhau lawm es tib neeg thiaj tsis caum Nws qab lod? Rau qhov yam uas tus Vajtswv niaj hnub no nug ntawm tib neeg yog yam uas tib neeg tsis txaus siab ua tshaj plaws, thiab uas ua rau lawv txaj muag. Qhov no tsis ua ntau yam nyuab rau tib neeg lod? Qhov no tsis yog ua rau tib neeg tej caws pliav lwj dawb lod? Nyob rau hauv txoj kev no, coob leej ntawm cov uas tsis nrhiav qhov tseeb rais los ua Vajtswv cov yeeb ncuab, los ua cov tawm tsam khetos. Qhov no tsis yog qhov tseeb uas meej tshaj plaws lod? Yav dhau los, thaum Vajtswv tseem tsis tau los ua neeg, tej zaum koj yuav yog ib tug ntseeg teev ntuj, los sis ib tug ntseeg dab qhuas. Tom qab Vajtswv los ua neeg lawm, muaj ntau tus ntseeg dab qhuas zoo li no rais los ua cov tawm tsam Khetos. Koj puas paub tias muaj dab tsi tshwm sim ntawm qhov no? Hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj tsis tsom ntsoov rau qhov tseeb los sis caum qhov tseeb, tab sis mas ho tseem nyob nrog tej kev cuav—qhov no tsis yog qhov tseeb tshaj plaws ntawm koj cov kev ua yeeb ncuab rau Vajtswv uas yug los ua neeg lod?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab

90. Ua ntej thaum yuav tau ntsib Khetos, tej zaum koj ntseeg hais tias koj tus moj yam twb raug hloov dua lawm, hais tias koj yog ib tug ntseeg uas muaj lub siab ncaj rau Khetos, hais tias tsis muaj leej twg yuav tsim nyog tau txais Khetos tej koob hmoov tshaj koj—thiab qhov ntawd, tau taug ntau txoj kev, ua hauj lwm ntau yam, thiab ua tau ntau yam tawg paj txi txiv, koj mas thiaj li yog ib tug ntawm cov tib neeg uas thaum kawg yuav tau txais lub kaus mom kub. Tab sis muaj ib qho tseeb uas tej zaum koj tsis tau paub: Tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg thiab lawv qhov kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam raug nthuav tawm thaum nws pom Khetos, thiab nws qhov kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam uas raug nthuav tawm thaum lub sij hawm ntawd mas haj yam raug nthuav tawm tag nrho thiab tsis tshuav ib yam dab tsi li. Vim rau qhov Khetos yog neeg Leej Tub—ib tug tub ntawm tib neeg uas muaj tus yam ntxwv zoo li lwm tus—ces tib neeg thiaj li tsis hwm los sis saib taus Nws. Nws yog vim Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv uas muab tib neeg txoj kev ntxeev siab nthuav tawm tag nrho thiab pom meej kawg nkaus. Yog li ntawd Kuv thiaj hais tias qhov uas Khetos los ntawd ces tau muab tag nrho tib neeg tej kev ntxeev siab nthuav tawm tag nrho thiab tau muab tib neeg tus yam ntxwv qhib kom pom meej meej kiag. Qhov no hu hais tias “ntxias tsov nqis saum roob los” thiab “ntxias kom hma tawm hauv qhov tuaj.” Koj puas kam hais tias koj yeej ua siab ncaj rau Vajtswv mas? Koj puas kam hais tias koj yeej mloog Vajtswv lus tag nrho li mas? Koj puas kam hais tias koj yeej tsis ntxeev siab li? Ib txhia yuav hais tias: “Thaum twg Vajtswv muab kuv tso rau ib qho chaw tshiab, kuv yuav yoog raws yam tsis nroo ib los li, thiab dhau ntawd mus kuv yuav tsis xav phem rau Vajtswv.” Ib co yuav hais tias: “Vajtswv txawm yuav txib kuv ua dab tsi los xij, kuv yuav ua kom kawg nkaus kuv lub peev xwm thiab yuav tsis ua dog ua dig.” Yog li ntawd, Kuv nug nej tias: Nej puas yuav sib raug zoo nrog Khetos thaum uas nej nrog Nws nyob ua ke? Thiab nej yuav sib raug zoo nrog rau Nws ntev li cas? Ib hnub? Ob hnub? Ib teev? Ob teev? Tej zaum nej txoj kev ntseeg yeej txaus qhuas lawm, tab sis nej txoj kev ntseeg uas nyob ruaj khov ntawd mas tsis muaj txaus. Thaum uas koj nrog Khetos nyob tiag tiag lawm, koj txoj kev qhuas tus kheej coj ncaj thiab kev saib tus kheej tseem ceeb yuav tawm rau ntawm koj cov lus thiab tej kev ua, ib qho zuj zus, thiab koj tej kev ntshaw yam npog tsis tau kiag, koj lub siab uas tsis mloog hais thiab kev tsis txaus siab yuav maj mam raug muab nthuav tawm. Thaum kawg, koj qhov kev khav theeb yuav muaj ntau tshaj tuaj, kom txog rau thaum uas koj tsis haum nrog Khetos npaum li dej thiab hluav taws, thiab tom qab ntawd koj tus yam ntxwv yuav raug nthuav tawm tag nrho. Nyob rau lub sij hawm ntawd, koj txoj kev xav phem yuav muab zais tsis tau ntxiv lawm, koj tej lus cem lus yws, tib si, yuav maj mam tawm tuaj, thiab koj tus yam ntxwv tib neeg uas raug txo qis lawm ntau ntawd yuav raug nthuav tawm tag nrho. Txog thaum ntawd kiag, txawm li cas los xij, koj yeej tseem tsis kam lees paub koj tus kheej qhov kev ntxeev siab, tseem ntseeg hais tias ib tug Khetos zoo li tus no mas tsis yooj yim rau tib neeg txais yuav, hais tias Nws mas coj nruj rau tib neeg heev lawm, thiab hais tias koj yeej yuav nyoo mloog hais tag nrho yog hais tias Nws yog ib tug Khetos uas siab zoo dua. Nej ntseeg tias nej txoj kev ntxeev siab ntawd yog ib qho tsim nyog lawm, hais tias nej tsuas ntxeev siab tawm tsam Nws thaum Nws muab nej thawb mus deb dhau heev lawm xwb. Tsis muaj ib zaug uas nej yuav xav hais tias nej tsis saib Khetos zoo li Vajtswv, hais tias nej yeej tsis muaj lub siab yuav mloog Nws hais. Tsis tag li ntawd xwb, koj tseem cam qees kom Khetos ua hauj lwm raws nraim koj tus kheej txoj kev ntshaw, thiab tamsim thaum uas Nws ua ib yam twg uas tsis zoo li koj tus kheej txoj kev xav, koj ntseeg hais tias Nws tsis yog Vajtswv tab sis tsuas yog ib tug tib neeg xwb. Yeej tsis muaj coob tus ntawm nej uas tau sib cav nrog Nws li no kiag lod? Nws yog leej twg tiag, txog thaum kawg uas yog tus nej ntseeg? Thiab nej nrhiav txoj kev twg tiag?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tsis Sib Raug Zoo Nrog Khetos Yog Vajtswv Cov Yeeb Ncuab Tiag

91. Nej yeej xav pom Khetos tag li xwb, tab sis Kuv hais kom nej tsis txhob muab nej tus kheej tso rau qhov chaw siab li ntawd; leej twg los yeej pom tau Khetos, tab sis Kuv hais tsis muaj leej twg yuav zoo txaus kom tsim nyog pom Khetos. Vim tib neeg tus yam ntxwv muaj kev phem, kev khav theeb, thiab kev ntxeev siab, thaum lub sij hawm uas koj pom Khetos, koj tus yam ntxwv yuav rhuav tshem koj thiab nog txim tuag rau koj. Koj qhov kev koom xwm nrog ib tug kwv tij (los sis ib tug muam) mas yuav tsis ua kom koj pom txog koj ntau, tab sis nws yuav tsis yooj yim rau thaum uas koj koom xwm nrog Khetos. Thaum twg los xij, koj txoj kev xav phem yuav nrhau cag, koj txoj kev khav theeb pib tuaj kaus, thiab koj qhov kev ntxeev siab yuav txi txiv. Yuav ua li cas es koj tus uas muaj tus yam ntxwv tib neeg li ntawd thiaj yuav zoo txaus los mus koom xwm nrog Khetos? Koj puas muaj cuab kav yuav ua txhua yam rau Nws tam li Nws yog Vajtswv rau txhua lub sij hawm txhua txhia hnub? Koj puas yuav muab koj tus kheej zwm kiag tau rau Vajtswv tiag? Nej teev hawm tus Vajtswv uas nyob siab heev hauv nej lub siab tam li Yehauvas tab sis ntsia Khetos tus uas nej qhov muag pom tam li ib tug tib neeg dog dig xwb. Nej txoj kev xav poob qis dhau heev lawm thiab nej tus yam ntxwv tib neeg poob qis dhau heev lawm! Nej tsis muaj peev xwm uas yuav saib Khetos li Vajtswv; tsuas yog qee zaum nkaus xwb, thaum uas nej nyiam, nej puas tuav Nws cia thiab teev hawm Nws li Vajtswv. Qhov no yog qhov uas Kuv thiaj hais tias nej tsis yog cov ntseeg Vajtswv, tab sis yog ib pab uas sib yaum los tawm tsam Khetos xwb. Txawm yog cov neeg uas hlub lwm tus xwb los lawv yeej tau txais kev pauj txiaj ntsig rov qab, tab sis mas Khetos, tus uas tau ua hauj lwm ntau heev, yeej tsis tau txais tib neeg txoj kev hlub los sis lawv tej kev pauj txiaj ntsig thiab kev mloog lus li. Qhov no tseem tsis yog ib qho txaus tu siab thiab los?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tsis Sib Raug Zoo Nrog Khetos Yog Vajtswv Cov Yeeb Ncuab Tiag

92. Tej zaum nws yog hais tias nej txoj kev ntseeg Vajtswv tau ntau lub xyoob ntawd, koj yeej tsis tau foom lus phem rau ib tug twg los sis ua ib yam phem li, tab sis nyob rau hauv koj txoj kev koom xwm nrog rau Khetos, koj tsis muaj cuab kav qhia qhov tseeb, coj kom ncaj, los sis mloog Khetos cov lus; nyob rau qhov ntawd, Kuv hais tias koj yog tus neeg txaus ntshai thiab phem tshaj plaws hauv ntiaj teb. Tej zaum koj kuj yog ib tug uas coj xeeb ceem zoo thiab hlub koj tej kwv tij, phooj ywg, tus poj niam (los sis tus txiv), tej tub thiab tej ntxhais, thiab niam thiab txiv, thiab yeej tsis kav xyeem kom tau dab tsi ntawm lawv li, tab sis yog tias koj tsis muaj cuab kav muab kev sib raug zoo nrog Khetos, yog koj tsis muaj cuab kav yoog kom haum rau Nws, ces txawm hais tias koj yuav siv tag nrho txhua yam koj muaj los pab koj tej neeg nruab zej nruab zos los sis ua twb zoo tu koj niam, koj txiv, thiab txhua tus uas nyob hauv koj tsev neeg, los Kuv yeej yuav hais tau tias koj tseem yog neeg phem, thiab tsis tas li ntawd tseem yog ib tug txawj dag tshaj plaws. Tsis txhob xav tias koj yeej sib raug zoo nrog Khetos vim koj twb sib haum nrog lwm tus los sis twb tau ua tej yam zoo me ntsis lawm. Koj xav tias koj txoj kev npaj siab ua zoo ntawd yuav ntxias dag tau tej koob hmoov uas los saum ntuj Ceeb Tsheej tau no lod? Koj xav tias koj ua me ntsis kev zoo xwb ces yeej pauv tau koj qhov kev mloog lus tau no lod? Nej yeej tsis muaj ib tug twg kiag li uas yuav muaj cuab kav tau txais kev qhuab ntuas thiab raug yim ntsis qhuab qhia, thiab nej txhua tus pom tau tias nws yog ib qho nyuab heev rau nej los txais yuav Khetos tus yam ntxwv tib neeg, txawm hais tias nej yuav qw nrhov npaum li cas txog nej qhov kev mloog Vajtswv lus los xij. Qhov kev ntseeg li koj qhov ntawd ces yuav coj ib qho kev rau txim uas phim kawg nkaus los rau nej. Tsum kiag tsis txhob lom lom zem rau tej duab cuav ntawd thiab pheej xav pom Khetos, vim nej lub meej mom me dhau heev lawm, me dhau ces ua rau nej yeej tsis tsim nyog yuav pom Nws. Thaum uas koj tej kev ntxeev siab ntawd tau txais kev ntxuav tag lawm, thiab muaj cuab kav yuav sib raug zoo nrog Khetos, thaum ntawd Vajtswv mam li tshwm sim kiag los rau koj pom. Yog koj mus ntsib Vajtswv yam tsis tau txais kev yim ntsis qhuab qhia los sis kev txiav txim, ces koj yeej yuav rais mus ua ib tug yeeb ncuab rau Vajtswv thiab yuav raug tiam ntawv mus ntsib kev puas ntsoog. Tib neeg tus yam ntxwv uas yug los ib txwm tawm tsam ua Vajtswv tus yeeb ncuab, vim tib nteeg txhua tus tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab loj heev lawm. Yog tib neeg pheej sim yuav koom xwm nrog Vajtswv thaum uas nws tus kheej tseem muaj kev coj tsis ncaj, ces yeej paub tseeb tias tsis muaj ib yam dab tsi zoo yuav tshwm sim los ntawm qhov no li; nws tej kev ua thiab tej lus yuav muab nws txoj kev coj tsis ncaj ntawd nthuav tawm, thiab nyob rau qhov kev koom xwm nrog rau Vajtswv ntawd ces nws txoj kev ntxeev siab yuav raug nthuav tawm tag nrho txhua yam. Tib neeg cia li tig los tawm tsam Khetos, dag Khetos, thiab muab Khetos tso povtseg yam lawv tus kheej yeej tsis nco paub kiag li; thaum muaj li no tshwmsim tuaj, tib neeg yuav nyob rau qhov tsis ruaj khov thiab, yog qhov no pheej muaj ntxiv mus, ces nws yuav rais mus raug teem txim.

Muaj ib txhia yuav ntseeg hais tias, yog txoj kev koom xwm nrog Vajtswv ua rau lawv poob rau txoj kev phom sij npaum li ntawd, ces tej zaum cia muab Vajtswv tso kom deb ntshe yuav zoo dua. Cov neeg zoo li no ho yuav tau txais dab tsi thiab? Lawv puas yuav ua tau siab ncaj rau Vajtswv? Muaj tseeb tiag, tias kev koom xwm nrog Vajtswv yog ib qho nyuab heev—tab sis nws yog vim tib neeg siab tsis ncaj, tsis yog Vajtswv tsis kam koom xwm nrog nws. Nws yuav yog ib yam zoo tshaj rau nej tus kheej txoj kev rau siab rau qhov tseeb. Vim li cas nej thiaj tsis tau muaj txoj kev nyiam Vajtswv? Vim li cas nej tus yam ntxwv thiaj li yog ib qho ntxim ntxub rau Nws? Vim li cas nej tej lus thiaj ua rau Nws txoj kev ntxub sawv tuaj? Tsuas yog nej ua ib qho kev ua siab ncaj me me xwb, ces nej txawm hu nkauj qhuas nej tus kheej, thiab nej hais kom yuav tsum them nqi zog rau tej yam nej ua me me ntawd; nej saib tsis taus lwm tus thaum uas nej tsuas muaj kev mloog lus ib qho me me xwb, thiab cia li saib tsis taus Vajtswv thaum uas ua tej yam dej num me me tiav. Yuav kom qhib qhov rooj lug txais tos Vajtswv, ces nej yuav kom them nyiaj, muab khoom plig, thiab lo lus qhuas. Nws ua rau nej tsis zoo siab thaum pub ib lub npib los sis ob lub rau lwm tus; thaum nej pub kaum lub rau lwm tus, nej xav kom tau txais koob hmoov ntau thiab txais kev qhuas. Tus yam ntxwv ntawm tib neeg li nej tus ntawd yog ib qho uas hais los sis hnov xwb ces yeej txaus ntxub kawg li. Puas muaj ib yam dab tsi tsim nyog tau txais kev qhuas nyob rau hauv nej lo lus thiab nej tej kev ua? Cov uas ua nws tes dej num thiab cov uas tsis ua; cov ua tus coj thiab cov ua tus caum; cov txais tos Vajtswv thiab cov tsis txais tos; cov uas pub nyiaj pab thiab cov uas tsis pub; cov uas qhuab qhia thiab cov uas txais tej lus ntawd; thiab lwm yam: tag nrho cov tib neeg ntawd ces lawv ua qhuas lawv tus kheej xwb. Nej tsis xav tias qhov no txaus luag los? Paub zoo hais tias nej ntseeg Vajtswv, txawm li ntawd los nej yeej muaj kev tsis sib raug zoo nrog rau Vajtswv tau. Paub zoo hais tias nej yeej tsis muaj qab hau luaj twg, tab sis nej tseem pheej khav theeb tas zog li thiab. Nej tsis paub tias nej txoj kev paub ntawd tau puastsuaj txog theem uas nej twb tswj tsis tau nej tus kheej lawm? Thaum muaj txoj kev paub kev hnov zoo li no lawm, nej yuav phim koom xwm nrog Vajtswv tau li cas? Nej tsis paub ntshai rau lub sij hawm thaum zoo li no los? Nej tus yam ntxwv twb puas tsuaj mus txog qhov uas nej tsis muaj cuab kav yuav muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv tau lawm. Thaum zoo li no, nej txoj kev ntseeg tseem tsis txaus luag thiab los? Nej txoj kev ntseeg tsis yog ib qho uas txaus luag heev los? Koj yuav ua koj lub neej yav pem suab li cas? Koj yuav xaiv txoj kev twg taug mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tsis Sib Raug Zoo Nrog Khetos Yog Vajtswv Cov Yeeb Ncuab Tiag

93. Qee tus neeg tsis zoo siab rau qhov tseeb, haj yam tsis zoo siab rau kev txiav txim. Dua ntawd, lawv zoo siab rau lub hwj chim thiab kev nplua nuj; cov neeg no raug hu ua cov neeg nrhiav lub hwj chim. Lawv tsuas tshawb nrhiav cov kev ntseeg dab qhuas nyob hauv lub ntiaj teb no uas muaj hwj chim, thiab lawv tsuas tshawb rau cov xib fwb thiab cov qhuab qhia uas tuaj ntawm tej tsev kawm kev cob qhia tuaj xwb. Txawm hais tias lawv tau lees txais txoj hau kev ntawm qhov tseeb los, lawv tsuas yog tus neeg uas ntseeg-ib nrab xwb; lawv tsis muaj peev xwm muab tag nrho lawv lub siab thiab txoj kev xav, lawv lub qhov ncauj hais txog kev siv lawv tus kheej rau Vajtswv, tab sis lawv lub qhov muag tsom mus rau cov xib fwb thiab cov thawj qhuab qhia xwb, thiab lawv tsis saib rau Khetos ib muag li. Lawv lub siab yog tsi ntsees rau lub koob meej, kev muaj hmoo, thiab yeeb koob. Lawv yeej tsis ntseeg li hais tias tus neeg me me zoo li no yuav muaj peev xwm kov yeej ntau tus neeg, thiab tus neeg dog dig zoo li no yuav muaj peev xwm ua rau tib neeg zoo tiav log tau. Lawv yeej tsis ntseeg li hais tias cov neeg dog dig hauv cov hmoov av thiab cov plua tshauv no yog cov neeg uas Vajtswv tau xaiv tseg. Lawv ntseeg tias yog cov neeg zoo li no yog cov hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim, ces lub ntuj thiab daim av no yuav tig ntxeev tiaj, thiab txhua tus neeg yuav luag lawv tus kheej li yog tso dag. Lawv ntseeg hais tias yog Vajtswv xaiv kho tej neeg dog dig zoo li ntawd kom zoo tiav log, ces cov neeg tseem ceeb kuj yuav yog Vajtswv Tus Kheej kiag lawm. Lawv tej kev xav tau raug tsuas nrog txoj kev tsis ntseeg lawm; ntau tshaj qhov tsis ntseeg, lawv tsuas yog cov tsiaj uas phem heev xwb. Rau qhov lawv tsuas saib txoj kev muaj koob npe, meej mom, thiab muaj hwj chim tseem ceeb xwb, thiab lawv tsuas hwm pab neeg coob thiab cov ntseeg dab qhuas xwb. Lawv tsis muaj qhov saib me me rau cov uas Khetos coj li; lawv tsuas yog cov neeg ntxeev siab uas tau tig nraub qaum rau Khetos, rau qhov tseeb, thiab rau txoj sia xwb.

Qhov uas koj qhuas tsis yog Khetos txoj kev txo hwj chim, tab sis yog cov neeg yug yaj cuav uas sawv zoo nkauj txoj xwb. Koj tsis tau txais txoj kev ntxim hlub los yog lub tswv yim ntawm Khetos, tab sis tau los ntawm cov nyiam ywj pheej uas qaug quav txoj kev txaus siab nrog tej kev phem kev qias hauv lub ntiaj teb no. Koj xav luag rau qhov uas Khetos txom nyem tsis muaj chaw yuav tso Nws lub taub hau, tab sis koj qhuas cov cev tuag uas nrhiav tej khoom uas muab fij thiab ua lub neej nyob nrog txoj kev quav cawv. Koj tsis txaus siab hlo raug kev txom nyem ua ke nrog Khetos, tab sis koj zoo siab muab koj tus kheej koom nrog cov neeg tawm tsam khetos, txawm tias lawv pub tsuas yog rau sab nqaij tawv, lo lus, thiab kev tswj hwm rau koj xwb los xij. Txawm tam sim no kiag los, koj lub siab tseem tig mus rau lawv, mus rau lawv lub koob npe, mus rau lawv lub meej mom, mus rau lawv lub hwj chim. Thiab koj tseem khaws tus yam ntxwv uas koj pom tias Khetos cov dej num nyuaj rau koj nqos thiab koj tsis kam lees txais nws txuas ntxiv mus. Vim li no Kuv thiaj hais tias koj tsis muaj kev ntseeg kom paub txog Khetos. Lub ntsiab uas koj tau caum raws Nws los txog hnub no tsuas yog vim hais tias koj tsis muaj lwm txoj kev xaiv lawm xwb. Cov duab uas tsim nuj yuav nyob hauv koj lub siab mus ib txhis; koj tsis tuaj yeem hnov qab lawv txhua lo lus thiab tes hauj lwm, los sis lawv cov lus haub ntxias thiab sab tes. Lawv yog cov zoo tshaj plaws thiab yog cov uas siab tawv nyob hauv nej lub siab mus ib txhis. Tiam sis qhov no tsis zoo li ntawd rau Khetos nyob rau niaj hnub no. Nws tsis tseem ceeb hauv koj lub siab mus ib txhis, thiab tsis tsim nyog tau txais kev hwm mus ib txhis. Vim Nws yog neeg dog dig dhau, muaj hwj chim tsawg dhau, thiab tsis muaj koob meej dab tsi li.

Nyob rau hauv kis no, Kuv hais tias txhua tus neeg uas tsis saib qhov tseeb muaj nqis yog cov tsis ntseeg thiab cov ntxeev siab rau qhov tseeb. Cov tib neeg zoo li no yeej tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Khetos. Tam sim no koj puas tau paub tias muaj kev tsis ntseeg ntau npaum li cas nyob hauv koj, thiab koj tau tawm tsam Khetos ntau npaum li cas? Kuv ntuas koj li no: Vim tias koj tau xaiv taug txoj kev rau qhov tseeb, ces koj yuav tsum muab koj tus kheej lub siab kom tag nrho; tsis txhob ua xyem xyav los sis ntseeg ib nrab xwb. Koj yuav tsum nkag siab tias Vajtswv tsis yog ntiaj teb thiab ib tug tib neeg twg tus, tab sis yog rau txhua tus neeg uas ntseeg Nws, txhua tus uas pe hawm Nws, thiab txhua tus uas mob siab thiab rau siab ntseeg Nws tus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Puas Yog ib Tug Ntseeg Vajtswv Tiag?

94. Coob tus uas caum raws Vajtswv tsuas txhawj xeeb txog qhov yuav ua li cas thiaj tau koob hmoov los sis txav deb ntawm txoj kev puas tsuaj xwb. Thaum hais txog Vajtswv tes dej num thiab kev cawm, lawv nyob ntsiag to thiab tsis nyiam. Lawv xav tias qhov to taub tej teeb meem uas cov nyom zoo li no yuav tsis pab lawv lub neej kom loj hlob los sis muaj txiaj ntsim dab tsi. Thaum kawg, txawm tias lawv twb tau hnov txog Vajtswv txoj kev cawm lawm los, lawv mloog me me xwb. Lawv tsis pom nws li ib yam tshwj xeeb uas yuav tsum tau txais yuav, haj yam tsawg tshaj ntawd lawv tsis txais nws ua ib feem ntawm lawv lub neej. Cov tib neeg zoo li no tsuas muaj ib lub hom phiaj yooj yim hauv txoj kev caum raws Vajtswv xwb, thiab lub hom phiaj ntawd yog kom tau txais koob hmoov xwb. Cov tib neeg zoo li no yeej ua tsis tau kom ua twb zoo mloog rau ib yam dab tsi li uas muaj feem xyuam ncaj nraim rau lub hom phiaj no. Rau lawv, tsis muaj lub hom phiaj uas tseem ceeb tshaj li qhov ntseeg Vajtswv kom tau txais koob hmoov xwb—nws yog qhov muaj nqis ntawm lawv txoj kev ntseeg. Yog tias ib yam dab tsi tsis txhawb lub hom phiaj no, ces lawv yeej nyob twj ywm tsis quav ntsej txog li. Qhov no yog qhov teeb meem uas tib neeg feem coob ntseeg Vajtswv niaj hnub nim no. Lawv lub hom phiaj thiab kev xav tau mas zoo li tsim nyog kawg, vim hais tias thaum lawv ntseeg Vajtswv, lawv kuj siv nyiaj txiag rau Vajtswv, muab lawv tus kheej cob rau Vajtswv, thiab ua lawv tes hauj lwm. Lawv tso lawv txoj kev hluas tseg, tso tsev neeg thiab txoj hauj lwm tseg, thiab tseem siv ntau xyoo mus khwv heev rau lawv tus kheej deb ntawm tsev mus lawm thiab. Rau lawv lub hom phiaj loj tshaj plaws, lawv hloov lawv tus kheej tej kev ntshaw, lawv qhov saib rau lub neej, thiab tseem yog txoj kev uas lawv nrhiav thiab; tab tsis lawv hloov tsis tau lub hom phiaj ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv. Lawv xav mus los txog rau txoj kev cawm ntawm lawv tus kheej tej tswv yim; txawm txoj kev yuav deb li cas kuj xij, thiab txawm yuav muaj kev txom nyem thiab kev cov nyom ntau npaum li cas raws txoj kev kuj xij, lawv yeej nyob ruaj thiab tsis ntshai tuag li. Lub hwj chim dab tsi ua rau lawv tus kheej mob siab rau txoj kev no? Nws puas yog lawv txoj kev paub qhov phem qhov zoo? Nws puas yog lawv tus cwj pwm zoo thiab muaj meej mom? Nws puas yog lawv txoj kev txiav txim siab mus tawm tsam tej hwj chim ntawm txoj kev phem kom txog kiag qhov kawg? Nws puas yog lawv txoj kev ntseeg los ua tim khawv rau Vajtswv yam tsis muaj qhov nrhiav phaj tshab li? Nws puas yog lawv txoj kev ua siab ncaj rau txoj kev txaus siab hlo muab txhua yam tso tseg los mus ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam? Los sis nws puas yog lawv qhov xav ntawm txoj kev npuab siab uas muab tej tseem ceeb uas tus kheej xav tau tso tseg mus? Yuav kom ib tug uas yeej tsis tau to taub tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm ntawd tseem muab kom ntau mas yog, yooj yim heev, ib qho txuj ci phim hwj. Rau tam sim no, cia peb txhob tham txog tias tib neeg tau muab npaum li cas lawm. Txawm li cas los, lawv tus cwj pwm yeej tsim nyog peb txoj kev tshawb xyuas. Deb ntawm tej txiaj ntsim uas muaj feem txuam nrog lawv, puas muaj lwm txoj kev muaj qab hau uas yog vim li cas cov tib neeg uas yeej tsis to taub Vajtswv li yuav kam muab ntau heev rau Nws? Nyob rau qhov no, peb tshawb pom ib qho teeb meem uas qhia tsis tau nyob rau yav tag los: Tib neeg txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lam yog ib txoj kev ntshaw-twm xeeb uas qhuav qhawv xwb. Nws yog ib txoj kev sib raug zoo ntawm tus txais thiab tus muab ntawm tej koob hmoov. Muab hais kom yooj yim, nws yog zoo ib yam li txoj kev sib raug zoo ntawm tus neeg ua hauj lwm thiab tus ntiav neeg ua hauj lwm. Tus neeg ua hauj lwm tsuas ua hauj lwm kom tau txais nqi zog uas muab los ntawm tus ntiav neeg ua hauj lwm xwb. Tsis muaj kev hlub dab tsi nyob rau txoj kev sib raug zoo zoo li no, tsuas yog kev sib pauv mus los xwb. Tsis muaj kev hlub los sis raug hlub, tsuas yog kev sib pub thiab kev hlub tshua xwb. Tsis muaj kev to taub, tsuas yog kev npau taws vim tsis ncaj ncees thiab kev dag ntxias xwb. Tsis muaj kev nyob sib ze, tsuas yog ib lub kwj ha tob tob uas hla tsis dhau xwb. Tam sim no tej ntawd tau los txog rau theem no lawm, leej twg muaj peev xwm tig tau txoj kev no rov qab? Thiab muaj pes tsawg leej tib neeg uas muaj peev xwm to taub tias txoj kev sib raug zoo no phem npaum li cas lawm? Kuv ntseeg tias thaum tib neeg raus lawv tus kheej rau hauv txoj kev zoo siab xyiv fab ntawm qhov tau txais koob hmoov lawm, tsis muaj leej twg yuav xav tau tias txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv ntawd yog ib qho txaj muag thiab tsis txaus nyiam npaum li cas.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 3: Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb

95. Yam uas tu siab tshaj plaws txog tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv mas yog qhov tib neeg coj lawv tus kheej txoj kev cawm rau hauv Vajtswv tes dej num thiab tsis quav ntsej rau Vajtswv txoj kev cawm. Tib neeg qhov kev plam loj tshaj plaws mas yog qhov uas, nyob rau tib lub sij hawm no ib yam li nrhiav kev mus zwm rau Vajtswv thiab pe hawm Nws, tib neeg tsim lawv tus kheej txoj hau kev kawg uas zoo tshaj plaws thiab npaj kom tau txais qhov koob hmoov zoo tshaj thiab lub hom phiaj zoo tshaj. Txawm yog tias ib tug to taub tias tej ntawd ntxim qias neeg, ntxim ntxub thiab phem npaum li cas los, muaj pes tsawg tus thiaj npaj txhij muab lawv tej tswv yim thiab kev cia siab tso pov tseg? Thiab leej twg muaj peev xwm cheem lawv tej kauj ruam thiab tso tseg txoj kev xav uas tsuas xav rau lawv tus kheej xwb? Vajtswv xav tau cov uas koom siab ti ti nrog Nws mus ua kom Nws txoj kev cawm tiav. Nws xav tau cov uas yuav zwm rau Nws los ntawm qhov muab tag nrho lawv lub siab thiab lub cev rau tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm. Nws tsis xav tau cov tib neeg uas tuav lawv ob txhais tes tsa thov rau Nws txhua hnub xwb, haj yam tsis xav tau cov uas muab tsawg tsawg thiab tom qab ntawd ces tos txais phaj tshab xwb. Vajtswv ntxub cov uas pab nyiaj me me thiab tom qab ntawd ces so tos lawv tej phaj tsab. Nws ntxub cov tib neeg ntshav-txias uas tsis txaus siab rau tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm thiab tsuas xav tham txog qhov mus saum ntuj ceeb tsheej thiab tau txais koob hmoov xwb. Nws haj yam muaj qhov tsis nyiam kiag li rau cov uas xav siv lub cib fim uas tau los ntawm tes dej num Nws ua cawm noob neej. Ntawd yog vim hais tias cov tib neeg no yeej tau tsis quav ntsej txog yam uas Vajtswv xav ua kom tiav thiab xav tau los ntawm tes dej num ntawm Nws txoj kev cawm. Lawv tsuas txhawj txog qhov tias yuav ua li cas lawv thiaj siv tau lub cib fim uas muab los ntawm Vajtswv tes dej num mus ua kom tau txais koob hmoov xwb. Lawv tsis quav ntsej txog Vajtswv lub siab, pheej txhawj xeeb tas zog rau lawv tus kheej tej zeem muag thiab txoj hmoo xwb. Cov uas khib tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm thiab tsis muaj ib qho kev txaus siab me me rau hauv qhov seb Vajtswv yuav cawm noob neej li cas thiab Nws lub siab nyiam li cas ces tsuas yog ua yam uas lawv tus kheej zoo siab hauv qhov uas txav deb ntawm tes dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm lawm xwb. Lawv tus cwj pwm mas yeej tsis raug cim tseg los sis tsis raug pom zoo los ntawm Vajtswv li—qhov haj yam tsawg tshaj mas yog qhov Vajtswv twb tsis ntsia li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 3: Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb

96. Txhua yam uas Kuv ua ntau tshaj li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv, thiab Kuv lub tswv yim zoo tshaj li Xalaumoos cov tub lub, tiam sis tib neeg tsuas saib Kuv li yog tus kws kho mob uas muaj neeg paub me ntsis thiab yog tib neeg ib tug xib hwb uas tsis muaj tib neeg paub txog. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv tias tej zaum Kuv yuav kho lawv zoo xwb. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv tias Kuv yuav siv Kuv lub hwj chim los ntiab cov ntsujplig phem tawm ntawm lawv lub cev mus xwb, thiab coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv yooj yim tias lawv yuav tau txais kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab los ntawm Kuv xwb. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv kom thov tau cov khoom muaj nqi kom ntau dua los ntawm Kuv xwb. Coob leej ntau tus ntseeg Kuv kom siv lub neej no nyob hauv txoj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kom muaj kev nyab xeeb thiab muaj suab npe hauv lub ntiaj teb uas yuav los no. Coob leej ntau tus ntseeg Kuv kom zam dhau txoj kev txom nyem ntawm ntuj tawg thiab kom tau txais cov koob hmoov nyob saum ntuj ceeb tsheej. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv kom tau kev nplig siab ib nyuag ntu xwb, tab sis tsis tau nrhiav kom tau txais ib yam dab tsi hauv lub ntiaj teb yuav los no. Thaum Kuv coj Kuv cov kev npau taws los rau tib neeg thiab txeeb txhua txoj kev xyiv fab thiab kev thaj yeeb uas nws tau muaj ib zaug dhau los, tib neeg tau rais los ua xyem xyav. Thaum Kuv muab txoj kev txom nyem ntawm ntuj tawg rau tib neeg thiab thim cov koob hmoov saum ntuj ceeb tsheej rov qab, tib neeg txoj kev txaj muag tig mus ua kev npau taws. Thaum tib neeg thov Kuv kho nws, Kuv tsis quav ntsej nws thiab ntxub nws; tib neeg ncaim ntawm Kuv mus nrhiav txoj hau kev siv tshuaj kho thiab cov khawv koob kho uas phem heev. Thaum Kuv thim txhua yam uas tib neeg xav tau ntawm Kuv, txhua tus yaj ntsis yam ntsiag to lawm. Yog li, Kuv hais tau tias tib neeg muaj kev ntseeg Kuv vim Kuv muab kev tshav ntuj ntau dhau, thiab qhov muaj nqis ntau dhau heev lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?

97. Koj cia siab hais tias koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis muaj ib qho kev sib tw los sis kev ceeb laj txom nyem loj li, los sis ib qho kev txom nyem me me li. Koj tsuas nrhiav tej yam uas tsis muaj nuj nqis nkaus xwb, thiab koj tsis muab ib qho nuj nqis dab tsi rau lub neej txoj sia li, tab sis tsuas muab koj tej kev xav uas luam thuam heev ntawd tso ua ntej qhov tseeb nkaus xwb. Koj mas tsis muaj ib qho nuj nqis kiag li! Koj ua neej nyob li ib tug npua—tseem yuav muaj dab tsi txawv ntawm koj, thiab tej npua thiab tej dev? Ua tsis yog cov uas tsis nrhiav qhov tseeb, thiab tsuas hlub cev nqaij daim tawv xwb, tag nrho tsis yog tej tsiaj nyaum xwb lod? Ua cov tuag lawm uas tsis muaj ntsuj plig ntawd tag nrho tsis yog tej niag cev tuag mus taus kev xwb lod? Muaj pes tsawg lo lus uas tau muab hais rau ntawm nej? Puas yog tsuas ua tau ib qho hauj lwm me me rau nej xwb? Kuv tau muab npaum li cas rau nej lawm mas? Yog li vim li cas koj ho tsis tau tej ntawd li mas? Koj tseem yuav yws txog dab tsi thiab mas? Qhov no tsis yog qhov uas koj tsis tau txais dab tsi li vim yog koj hlub cev nqaij daim tawv dhau heev lawm xwb lod? Thiab tsis yog vim koj tej kev xav ntawd muaj ntau luam thuam dhau heev lawm xwb lod? Tsis yog koj ruam dhau heev lawm xwb lod? Yog koj tsis muaj cuab kav yuav muab tau tej koob hmoov no, koj cem puas tau Vajtswv rau qhov tsis cawm koj ntawd mas? Qhov ua koj nrhiav ces yog xav kom tau kev thaj yeeb tom qab ntseeg Vajtswv lawm, kom tej me nyuam tsis txhob muaj mob, kom koj tus txiv tau ib txoj hauj lwm zoo, kom koj tus tub tau ib tug poj niam zoo, kom koj tus ntxhais tau ib tug txiv zoo, kom koj tej nyuj thiab nees laij av zoo, kom tau ib xyoos uas muaj huab cua zoo rau koj tej qoob loos. Qhov no yog qhov uas koj nrhiav. Qhov koj nrhiav ces tsuas yog kom tau txoj kev tau zoo, kom txhob muaj tej xwm txheej uas xav tsis txog tshwm sim rau koj tsev neeg, kom cua tshuab dhau plaws koj mus xwb, kom qe zeb txhob ya raug koj lub ntsej muag, kom koj tsev neeg tej qoob loos txhob raug dej nyab, kom koj tsis txhob raug ib yam kev puas ntsoog dab tsi li, kom tau nyob rau qhov Vajtswv pov puag, kom tau nyob rau ib lub zes sov so. Ib tug neeg tais caus li koj no, tus uas caum cev nqaij daim tawv tas zog li xwb—koj puas muaj siab muaj ntsws, koj puas muaj ntsuj plig? Koj tsis yog ib niag tsiaj nyaum xwb lod? Kuv muab txoj kev tiag rau koj yam tsis kom them ib yam dab tsi rov qab li, tab sis koj tseem tsis nrhiav thiab. Koj puas yog ib tug ntawm cov uas ntseeg Vajtswv? Kuv muab tib neeg lub neej tiag tiag pub rau koj, tab sis koj tseem tsis nrhiav thiab. Koj ces puas yog tsis txawv ib tug npua los sis ib tug dev li mas? Npua yeej tsis nrhiav tib neeg lub neej li, lawv yeej tsis nrhiav kev kom raug yaug kom dawb huv li, thiab lawv yeej tsis to taub hais tias lub neej txoj sia yog dab tsi li. Txhua hnub, tom qab noj tsau npo lawm, lawv tsuas tsaug zog nkaus xwb. Kuv tau muab txoj kev tiag rau koj, tab sis koj tseem muab tsis tau nws thiab: Koj ces plhws tes qhuav xwb. Koj puas kam ua li no ntxiv mus rau lub neej no, lub neej ntawm ib tug npua? Dab tsi ho tseem ceeb rau cov neeg zoo li ntawd muaj txoj sia nyob mas? Koj lub neej mas ntxim ntxub heev thiab qias lwj liam dhau heev lawm, koj nyob nrog kev qias neeg thiab kev plees kev yi, thiab koj tsis nrhiav ib lub hom phiaj dab tsi li; ua koj lub neej tsis yog lub uas qias lwj liam tshaj plaws lod? Koj puas muaj lub siab tawv txaus yuav ntsia Vajtswv mas? Yog koj pheej coj li no mus ntxiv xwb, ces puas yog koj yuav tsis tau dab tsi li mas? Txoj kev tiag twb muab rau koj lawm, tab sis qhov uas seb koj puas yuav muab tau nws mas nyob ntawm koj tus kheej txoj kev nrhiav xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

98. Hauv tej kev ntsib kev pom ntawm tib neeg lub neej txoj sia, lawv keev xav rau lawv tus kheej tas li tias, Kuv tau tso kuv tsev neeg thiab txoj hauj lwm tseg rau Vajtswv, thiab yam uas Nws tau muab rau kuv lawm yog dab tsi? Kuv yuav tsum muab sib ntxiv rau, thiab saib kom tseeb—sai sai dhau los no kuv puas tau txais ib qho koob hmoov li? Kuv tau muab ntau heev rau hauv lub sij hawm no lawm, kuv tau khiav mus khiav los, thiab ua rau kuv ntsib kev txom nyem ntau heev—Vajtswv puas tau muab tej lus cog tseg ib qho rau kuv li? Nws puas nco tau kuv txoj kev ua zoo lawm? Kuv qhov kawg yuav zoo li cas? Kuv puas tuaj yeem tau txais Vajtswv cov koob hmoov? … Txhua txhua tus neeg yeej xam xwm yeem txog tej yam zoo li no nyob rau hauv lawv lub siab tas li, thiab lawv xav kom Vajtswv ris lawv tej kev txhawb siab, tej kev xav ua kom tiav, thiab kev mob siab ua dej num. Qhov no hais tau tias, hauv tib neeg lub siab ces yeej sim Vajtswv tas li, npaj tej phiaj xwm txog Vajtswv tas li, sib cav txog tej teeb meem rau nws tus kheej qhov kawg nrog Vajtswv tas li, thiab sib zog los tshem tej kab lus tawm ntawm Vajtswv mus, saib seb Vajtswv puas muab los sis tsis muab yam uas lawv xav tau rau lawv. Thaum tib lub sij hawm uas caum raws Vajtswv ntawd, tib neeg tsis saib Vajtswv li Vajtswv. Tib neeg yeej sib khom nrog Vajtswv tas li, thov tej yam xav tau los ntawm Nws tsis tseg li, thiab tseem nias Nws qees rau txhua txhua kauj ruam, siv zog ntso muab kom tau ntev li ib mais kev tom qab tau txais li ib ya tes lawm. Thaum tib lub sij hawm uas tseem siv zog ntso sib khom nrog Vajtswv no, tib neeg kuj sib cav nrog Nws thiab, thiab tseem muaj cov tib neeg, thaum tej kev sim siab los raug rau lawv los sis lawv pom lawv tus kheej nyob rau hauv tej xwm txheej, keev ua rau qaug zog, nyob twj ywm thiab tsis rau siab rau lawv txoj dej num, thiab muaj tej kev yws txog Vajtswv puv npo. Suav txij puag thaum lub sij hawm uas tib neeg tau pib ntseeg Vajtswv los, lawv tau xav tias Vajtswv yog ib tug neeg muaj nyiaj txiag nplua nuj, yog rab riam ntawm Pawg Tub Rog Xab Viv, thiab lawv tau xav tias lawv tus kheej yog Vajtswv tus neeg ua num loj tshaj plaws, npaum nkaus li yog siv zog ua kom tau txais koob hmoov thiab tej lus cog tseg los ntawm Vajtswv los uas yog lawv qhov muaj cai thiab lub luag hauj lwm xeeb txawm, hos Vajtswv lub luag hauj lwm ces yog los tiv thaiv thiab saib xyuas tib neeg, thiab los npaj rau lawv. Qhov zoo li no yog lub hauv paus kev to taub ntawm “txoj kev ntseeg Vajtswv” ntawm tag nrho cov uas ntseeg Vajtswv, thiab qhov zoo li no yog lawv txoj kev to taub tob tshaj plaws ntawm txoj kev xav txog txoj kev ntseeg Vajtswv. Los ntawm tib neeg tus yeeb yam lub ntsiab tseeb mus rau lawv txoj kev cawm raws li siab nyiam, nws yeej tsis muaj ib yam dab tsi hlo li uas ntsig txog kev ntshai Vajtswv li. Tib neeg lub hom phiaj rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv ces yeej tsis muaj ib yam ntsig txog rau kev pe hawm Vajtswv liv. Qhov ntawd hais tau tias, tib neeg yeej xav txog los sis tsis to taub txog tias kev ntseeg Vajtswv cheem tsum kev ntshai thiab pe hawm Vajtswv. Hauv txoj kev kaj ntawm cov yam ntxwv zoo li no, tib neeg lub ntsiab tseeb yeej paub yooj yim. Lub ntsiab tseeb no yog dab tsi? Nws yog tib neeg lub siab phem, zais kev ntxeev thiab kev ntxias dag, tsis nyiam kev ncaj nruab nrab thiab kev ncaj ncees thiab yam zoo, thiab nws tsis muaj nqis thiab qia cub. Tib neeg lub siab tsis tuaj yeem txav los ze tau rau ntawm Vajtswv; lawv tsis tau muab lub siab tag nrho rau Vajtswv li. Vajtswv yeej tsis pom tib neeg lub siab tseeb tiag li, los sis Nws yeej tsis raug pe hawm los ntawm tib neeg li. Txawm Vajtswv yuav them tus nqi siab npaum li cas los xij, los sis Nws ua txoj dej num ntau npaum li cas los xij, los sis Nws npaj rau tib neeg ntau npaum li cas los xij, tib neeg tseem dig muag thiab tsis quav ntsej hlo li. Tib neeg yeej tsis muab lawv lub siab rau Vajtswv, lawv tsuas xav txhawj txog lawv lub siab rau lawv tus kheej xwb, los txiav txim siab rau lawv tus kheej—lub ntsiab ntawm qhov no ces yog tias tib neeg tsis xav ua raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem, los sis los ua raws li Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, los sis lawv tsis xav pe hawm Vajtswv li yog Vajtswv. Qhov zoo li no yog tus yam ntxwv ntawm tib neeg niaj hnub tam sim no.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II

99. Thaum twg hais txog lub hom phiaj, nej saib nws zoo yam li tshwj xeeb heev; nws yog, tshaj ntawd ntxiv, tej yam uas nej txhua tus paub txog. Qee tus tib neeg tsis tuaj yeem tos nyo lawv cov taub hau rau hauv av, ua ntsej muag ti nkaus hauv av rau ntawm Vajtswv xub ntiag kom tau ib lub hom phiaj zoo. Kuv tuaj yeem piav txog nej txoj kev rau siab, uas tsis tas yuav muab hais qhia tawm. Nws tsis ntau tshaj qhov uas nej tsis xav kom nej cev nqaij daim tawv poob mus rau kev puas tsuaj, thiab tseem tsawg dua qhov uas nej xav nqis los rau hauv kev rau txim mus ib txhis rau yav tom ntej. Nej tsuas yog cia siab tias yuav tso cai rau nej tus kheej kom nyob ywj siab me ntsis, kom yooj yim me ntsis ntxiv xwb. Thiab yog li nej muaj kev ntshaus siab thaum uas tau hais txog lub hom phiaj, ntshai heev tias, yog tias nej tsis ua tib zoo mloog txaus, nej yuav ua txhaum Vajtswv thiab yuav raug rau cov kev ua pauj uas nej tsim nyog tau txais. Nej tsis tau maj mam ua kom muaj kev hloov siab rau nej lub hom phiaj, thiab txawm tias nej ntau tus uas tau raug dag thiab tsis paub tab ib zaug dhau los lawm tau dhau los ua neeg paub tab thiab ncaj ncees tam sim no lawm; nej txoj kev ua tshwm ntawm lub siab dawb huv ua rau tib neeg paub ti nkaus txha. Txawm li cas los xij, nej txhua tus muaj lub siab “ncaj ncees,” thiab nej tau qhib rau Kuv txog cov kev zais hauv nej lub siab yam tsis khaws ib yam dab tsi rov qab li, tsis hais nws yog kev tsis txaus siab, kev dag ntxias, los sis kev mob siab rau. Tag nrho rau txhua qhov, nej tau qhib siab lug “lees txim” rau Kuv tej yam tseem ceeb uas nyob hauv qhov chaw tob tshaj plaws ntawm qhov uas muaj nej. Tseeb tiag, Kuv yeej tsis tau hnav tiab txog tej yam zoo li no, rau ntawm Kuv mas lawv tau dhau los ua neeg zoo ib yam xwb. Nej tsim nyog nkag mus rau hauv hiav txwv hluav taws vim nej lub hom phiaj kawg yuav zoo dua li poob ib txoj plaub hau kom tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo. Nws tsis yog hais tias Kuv tau ua raws li cov lus qhia rau nej; nws yog qhov tias nej tu ncua lub siab uas mob siab rau los tim ntsej tim muag rau txhua yam uas Kuv tau ua heev li lawm. Tej zaum nej yuav tsis to taub yam Kuv tau hais lawm, yog li cia Kuv muab ib qho kev piav qhia uas yooj yooj yim rau nej: Yam uas nej xav tau tsis yog qhov tseeb thiab txoj sia, thiab txoj kev cai qhia uas yuav coj nej tus kheej li cas, tsawg dua li Kuv txoj kev mob siab ua hauj lwm. Tiam sis, yam nej xav tau yog txhua yam uas nej muaj hauv cev nqaij daim tawv—kev muaj txiag nplua nuj, meej mom, tsev neeg, kev sib yuav, thiab lwm yam ntxiv. Nej raug tshem tawm ntawm Kuv cov lus thiab hauj lwm lawm, yog li Kuv tuaj yeem suav nej txoj kev ntseeg ua plaub lo lus tias: tsis mob siab rau. Nej yuav mus rau txhua qhov ntev kom ua tiav yam uas nej mob siab rau tiag tiag, tiam sis Kuv tau pom tias nej yuav tsis ua zoo ib yam rau qhov tseem ceeb uas hais txog nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Tiam sis, nej ho mob siab rau, thiab kuj kub siab lug rau. Twb yog vim li ntawd Kuv thiaj li hais tias cov uas tsis muaj lub siab dawb huv tiag tiag yog cov ua tsis tiav lawv txoj kev ntseeg Vajtswv. Xav kom zoo zoo—puas muaj nej coob tus uas ua tsis tiav?

Nej yuav tsum paub tias ua tiav txoj kev ntseeg rau Vajtswv yog ua tiav los ntawm tib neeg tus kheej cov kev coj ua kiag; thaum tib neeg ua tsis tau tiav tiam sis ho ua tsis tiav, qhov ntawd kuj yog vim lawv tus kheej cov kev coj ua thiab, thiab tsis muaj lub luag hauj lwm twg ua los ntawm lwm yam. Kuv ntseeg tias nej yuav ua txhua yam kom tiav qee yam uas nyuaj dua thiab kev tsim txom ntxaws dua li kev ntseeg Vajtswv, thiab nej thiaj yuav saib nws yog qhov tseem ceeb, ntau heev kom nej thiaj yuav tsis zoo siab hlo ua siab ntev rau tej yam tsis yog; cov no yog lub zog uas nyob mus tsis kawg uas nej txhua tus muab tso rau hauv nej tus kheej lub neej. Nej tseem muaj peev xwm dag Kuv cev nqaij daim tawv raws li cov xwm txheej uas nej yuav tsis dag ib tug tswv cuab twg ntawm nej tus kheej tsev neeg. Qhov no yog nej tus cwj pwm uas ib txwm muaj los thiab txoj kev cai qhia uas nej ua neej nyob nrog. Tsis yog nej tseem ua lub ntsej muag cuav los dag Kuv rau qhov vim nej lub hom phiaj, kom tej zaum nej lub hom phiaj yuav ua tau zoo nkauj tshaj plaws thiab txhua yam uas nej xav tau lod? Kuv paub hais tias nej txoj kev mob siab rau ua hauj lwm tiam sis tsuas yog ib ntus xwb, uas zoo ib yam li nej lub siab dawb huv. Tsis yog tias nej txoj kev txiav txim siab thiab tus nqi uas nej them tsuas yog vim lub sij hawm tam sim no thiab tsis yog lub neej tom ntej lod? Nej tsuas yog xav siv lub zog kawg los tawm tsam kom tiv thaiv tau ib lub hom phiaj uas zoo nkauj kawg nkaus, uas yog lub hom phiaj ua kev lag kev luam nkaus xwb. Nej tsis siv lub zog no kom txav deb ntawm kev tshuav nuj nqis rau qhov tseeb, thiab tsawg dua tseem tshuav qhov uas them rov qab rau Kuv rau tus nqi uas Kuv twb tau them lawm. Muab hais kom luv luv tias, nej zoo siab hlo tsuas yog kom ntiav tau cov neeg muaj tswv yim ntse kom tau yam uas nej xav tau xwb, tiam sis tsis qhib kev sib tawm tsam rau nws. Qhov no tsis yog nej lub siab xav lod? Nej yuav tsum tsis txhob ua zam rau nej tus kheej, thiab tsis txhob ua rau nej mob hlwb vim nej lub hom phiaj kom txog ntua qhov uas nej noj tsis taus mov thiab pw tsis raug zog. Nws tsis yog qhov tseeb lod tias nej qhov tshwm sim los yuav raug txiav txim nyob rau thaum kawg?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ntawm Lub Hom Phiaj

100. Nej tau raws Kuv los tau ntau xyoo no, tsis tau muab lub siab ncaj rau Kuv me me li. Tab sis, nej tseem nrog nraim cov neeg uas nej hlub thiab tej yam uas ua rau nej zoo siab—ntau npaum li no tas mus li xwb, thiab txhua qhov chaw nej mus, nej nco ntsoov lawv rau nej lub siab thiab yeej tsis muab lawv tso tseg li. Thaum twg nej muaj siab los yog xav txog ib yam uas nej nyiam, uas nws tshwm sim thaum nej tab tom nrog Kuv, los tseem yog kiag lub caij uas nej tab tom mloog Kuv cov lus qhia. Yog li ntawd, Kuv hais tias nej siv qhov kev ua siab ncaj uas Kuv thov nej ntawd coj mus ua siab ncaj thiab zoo siab rau tej “tsiaj uas nej yug saib xwb.” Txawm hais tias nej muab ib yam los yog ob yam fij rau Kuv, nws tsis tau sawv cev ntawm nej tas nrho, thiab nws tsis tau qhia tias Kuv yog tus uas nej ua siab ncaj rau tiag. Nej muab nej tus kheej coj mus cuam tshuam rau nej tej kev thaj tsob rau tej uas muaj siab tshaj plaws rau: Ib txhia neeg ua siab ncaj rau tej tub thiab tej ntxhais, ib txhia rau tej txiv, poj niam, kev nplua nuj, hauj lwm, tej thawj coj, lub meej mom, los yog tej poj niam. Nej yeej tsis dhuav los yog hnov meem txom rau tej yam nej ua siab ncaj rau; tab sis, nej tseem xav kom tau tej no ntau ntxiv; thiab kom zoo tshaj ntxiv, thiab nej tsis tso tseg li. Kuv thiab Kuv cov lus raug muab pov tuaj tom qab ntawm tej yam nej kub siab heev txog. Thiab nej yuav tsis muaj kev xaiv tab sis yuav tau muab tej ntawd tso rau puag tom qab. Tseem muaj ib txhia uas tseg qhov chaw kawg no rau tej yam lawv ua siab ncaj rau uas lawv tseem yuav nrhiav tsis tau pom. Tsis muaj Kuv nyob hauv lawv tej siab ntsws me me li. Tej zaum nej yuav xav tias Kuv thov ntau dhau ntawm nej los yog Kuv lam liam nej—tab sis, nej puas tau xav txog tias thaum nej nrog nej tsev neeg nyob zoo siab hlo, nej yeej tsis tau ua siab ncaj rau Kuv ib zaug li? Tej sij hawm zoo li no, tsis ua rau nej mob thiab lod? Thaum nej tej siab ntsws muaj kev xyiv fab puv npo, thiab nej txais phaj tshab rau nej tej dag zog, nej puas qaug zog rau qhov uas nej tsis tau muab qhov tseeb kom txaus cob rau nej tus kheej? Nej puas tau tu siab los kua muag tias nej tsis tau txais Kuv txoj kev pom zoo? Nej teeb nej cov hlwb thiab tiv txoj kev txom nyem rau tej tub thiab ntxhais, tab sis nej tseem tsis tau txaus siab; nej tseem ntseeg tias nej tsis tau ua zoo rau lawv, thiab nej tseem tsis tau ua txhua yam rau lawv. Tab sis, rau Kuv, nej yeej tsis xyuas thiab tsis paub txog li; Kuv tsuas yog nyob rau nej txoj kev nco txog xwb; tab sis Kuv tsis muaj nyob hauv nej lub siab. Kuv txoj kev mob siab thiab xyuas ntsoov mas nej yeej tsis paub tsis hnov tas ib txhis li, thiab nej tsis muaj kev ua tsaug rau tej yam uas hais ntawd li. Nej tsuas yog xav tias nco txog me ntsis xwb ces txawm siv ntseeg tias txaus lawm. Qhov kev “ua siab ncaj” zoo li no tsis yog tias Kuv ntshaw los lawm ntev, tab sis yog qhov uas Kuv yeej tsis nyiam kiag li los lawm ntev thiab.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Leej Twg Yog Tus Uas Koj Ua Siab Ncaj rau?

101. Yog Kuv muab ib cov nyiaj tso ntawm nej xub ntiag tam sim no thiab tso cai rau nej xaiv—thiab yog Kuv tsis cem nej rau qhov nej xaiv li—ces nej feem coob yuav xaiv cov nyiaj thiab muab qhov tseeb pov tseg. Cov uas zoo nyob rau ntawm nej ces yuav tso cov nyiaj cia es ua xyem xyav los xaiv qhov tseeb, hos cov nyob nruab nrab ntawd ces yuav ib sab tes txeeb cov nyiaj hos ib sab tes mus muab qhov tseeb. Qhov ntawd puas ua pov thawj tseeb txog nej tus kheej zoo li cas? Thaum nej yuav tau xaiv ntawm qhov tseeb thiab tej yam nej ntshaw thiab siab qaug rau, ces nej txhua tus txoj kev xaiv thiab tus xeeb ceem yuav zoo ib yam. Tsis yog li ntawd los? Tsis yog nej yeej muaj coob tus uas hloov mus hloov los ntawm qhov yog thiab qhov tsis yog lod? Hais txog kev sib twv ntawm qhov phem thiab qhov zoo, dub thiab dawb, nej yuav paub zoo txog kev xaiv uas nej tau xaiv ntawm tsev neeg thiab Vajtswv, me nyuam thiab Vajtswv, kev thaj yeeb thiab kev sib cais, kev muaj thiab kev pluag, kev raug txhawb nqa thiab kev raug tshem rau ib sab, thiab tseem muaj ntau yam ntxiv. Ntawm kev tsev neeg uas muaj thaj yeeb thiab tsev neeg uas muaj kev sib cais, nej yuav xaiv thawj qhov, thiab txawm yog yuav tsis muaj lub siab tig rov rau tim ntug;[a] ntawm kev nplua nuj thiab kev txom nyem, nej yuav xaiv thawj qhov; thaum xaiv nej cov tub, cov ntxhais, cov poj niam thiab cov txiv, thiab Kuv, nej yuav xaiv cov xub hais ua ntej xwb; yog xaiv txoj kev xav thiab qhov tseeb, nej yuav rov xaiv tawj qhov dua thiab. Thaum ntsib tas nrho tej cwj pwm ntawm nej kev phem lawm, Kuv thiaj tau tas kev cia siab rau nej. Nws tsuas ua rau Kuv ceeb tias nej tej siab tawv tsis kam ua kom muag. Txawm Kuv yuav mob siab rau nej thiab sib zog rau nej tau ntau xyoo los Kuv yeej tsis tau txais dab tsi tshaj li ntawm nej txoj kev tso Kuv tseg thiab kev tsis cia siab, tab sis Kuv cov kev cia siab rau nej loj hlob txhua hnub uas dhau mus, vim Kuv lub caij tau muab qhia dawb paug rau txhua tus. Tab sis nej tseem nrhiav txoj kev tsaus ntuj thiab tej yam phem, thiab tsis kam tso xoob tej yam zoo li ntawd. Yog li, qhov uas nej yuav tau txais los yog dab tsi? Nej puas tau ua twb zoo muab qhov no coj los xav? Yog nej rov raug nug kom xaiv dua no, nej qhov kev xaiv yuav yog dab tsi? Nws puas tseem yuav yog qhov xub thawj? Nej puas tseem yuav ua rau Kuv tas kev cia siab thiab tau kev tu siab heev thiab lod? Nej cov siab ntsws puas tseem muaj ib qho kev sov siab me me thiab? Nej puas tseem tsis tau paub txog tias yuav ua li cas thiaj ua rau Kuv lub siab kaj?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Leej Twg Yog Tus Uas Koj Ua Siab Ncaj rau?

102. Txhua txhia hnub, ib tug zuj zus thiab txhua leej txhua tus tib neeg tej kev ua thiab kev xav yeej raug saib ntsoov los ntawm ob lub qhov muag ntawm ib Tug, thiab, tib lub sij hawm ntawd, tau npaj rau lawv tus kheej rau tag kis. Qhov no yog txoj kev uas txhua tus ua neej nyob yuav tsum tau taug; nws yog txoj kev uas Kuv npaj tseg rau txhua tus lawm, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem khiav dhau los sis raug zam tau. Tej lus Kuv tau hais tsis muaj zauv, thiab tes dej num Kuv tau ua, ntxiv rau, tsis muaj kev ntsuas. Txhua txhua hnub, Kuv saib txhua tus tib neeg raws li txhua yam uas lawv tsim nyog ua kom mus raws li lawv tus yeeb yam uas xeeb txawm thiab txoj kev loj hlob ntawm lawv tus yeeb yam. Yam tsis paub txog, ntau leej twb tau teeb tsa “txoj kev yog,” uas Kuv tau qhia meej rau ntau hom tib neeg lawm. Ntawm cov ntau hom tib neeg no Kuv tau tso lawv rau hauv qhov chaw sib txawv ntev lawm thiab, nyob rau lawv qhov chaw ntawd, txhua tus twb tau qhia txog lawv tus cwj pwm lawm. Tsis muaj leej twg yuav khi lawv, tsis muaj leej twg yuav ntxias dag lawv. Lawv muaj kev ywj pheej ntawm txoj kev ua huv tib si thiab yam lawv ua ntawd tawm los ntawm lawv tus cwj pwm. Tsuas muaj ib yam uas tseem tshuaj lawv xwb: Kuv cov lus. Vim li ntawd muaj qee tus tib neeg tsis rau siab nyeem Kuv cov lus, yeej tsis muab coj los xyaum ua, tsuas ua kom khiav dhau txoj kev tuag xwb; lwm cov, tib lub sij hawm no, pom tias nws yog ib yam nyuab yuav uv nyob rau tej hnub uas tsis muaj Kuv tej lus los ua tus coj thiab pab cuam rau lawv, thiab yog li ntawd lawv thiaj li tuav Kuv cov lus ruaj nreeg txhua lub sij hawm. Thaum lub sij hawm dhau mus, lawv tshawb pom cov lus zais nyob rau ntawm tib neeg lub neej, lub hom phiaj ntawm noob neej, thiab qhov tsim nyog ntawm txoj kev ua tib neeg. Qhov no qhia meej tias noob neej nyob nrog Kuv cov lus li cas, thiab Kuv tsuas tso cov xwm txheej los coj lawv kev. Kuv tsis ua ib tes dej num uas quab yuam tib neeg kom muab Kuv cov lus los ua lub hauv paus ntawm lawv lub neej. Yog li ntawd cov uas ib txwm tsis muaj ib lub siab paub qhov phem qhov zoo, thiab cov nws lub neej tsis muaj ib qho nuj nqes, khav xyeeb hlo Kuv cov lus rau ib sab thiab ua raws li lawv txoj kev xav tom qab uas tau soj ntsuam ntsiag tso seb txhua mus li cas. Lawv pib dhuav qhov tseeb thiab txhua yam uas los ntawm Kuv los. Ntau tshaj ntawd, lawv dhuav qhov nyob hauv Kuv lub tsev. Tiam rau lawv lub hom phiaj, thiab kom khiav dhau txoj kev rau txim, cov tib neeg no nyob rau hauv Kuv lub tsev tau ib lub sij hawm, txawm tias lawv ua hauj lwm pab cuam. Txawm li cas los xij, lawv qhov kev xav ua thiab kev ua yeej tsis hloov li. Qhov no ua rau lawv txoj kev ntshaw koob hmoov nce ntau tuaj, thiab ua rau lawv txoj kev ntsaw nkag mus rau hauv lub nceeg vaj ib zaug thiab nyob rau hauv mus ib txhis—txawm yog nkag mus rau hauv ntuj ceeb tsheej mus ib txhis. Lawv yim xav kom Kuv hnub los txog sai npaum cas, yim ua rau lawv pom tias qhov tseeb yog ib qho chaw khuam siab, ib qho dawm lawv txoj hau kev. Lawv tos tsis taus yuav rawm rhais ruam nkag mus rau hauv lub nceeg vaj kom tau txais cov koob hmoov ntawm lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej mus ib txhis—tag nrho tib si yam tsis muaj kev cheem tsum los caum txoj kev tseeb los sis txais yuav kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab, yam uas tseem ceeb tshaj, txhob tau nkaum hauv Kuv lub tsev thiab txhob tau ua raws li Kuv txib. Cov tib neeg no nkag los rau hauv Kuv lub tsev tsis muaj siab los nrhiav qhov tseeb, los sis koom tes nrog rau Kuv txoj kev cawm; lawv lub hom phiaj tsuas kom tau txoos nrog rau cov neeg uas tsis raug kev puas tsuaj nyob rau lub sij hawm yuav los tom ntej xwb. Vim li ntawd lawv lub siab yeej tsis txeev paub tias qhov tseeb yog dab tsi, los sis yuav txais yuav qhov tseeb li cas. Qhov no yog kev muaj qab hau tias vim li cas cov tib neeg zoo li no tsis txeev muab qhov tseeb coj los xyaum los sis paub txog lawv txoj kev coj tsis ncaj, thiab tau nyob rau hauv Kuv lub tsev li “ib co tub txib” tas li. Lawv “ua siab ntev” tos txog Kuv hnub uas tseem yuav los thiab lawv tsis sab li txawm lawv yuav raug pov rau Kuv tes dej num. Tab sis txawm lawv tej dag zog yuav loj npaum li cas los sis lawv them tus nqi dab tsi los xij, yeej tsis muaj leej twg pom lawv txom nyem rau qhov tseeb los sis tau muab ib yam dab tsi this rau Kuv li. Nyob hauv lawv lub siab, lawv xyeeb txob xav pom hnub Kuv muaj kev xaus los rau tiam qub, ntxiv mus, tos tsis taus kom pom seb Kuv lub hwj chim thiab txoj cai muaj zog npaum li cas. Yam uas lawv tsis txeev rau siab ua yog kev pauv lawv tus kheej thiab nrhiav qhov tseeb. Lawv nyiam yam uas Kuv dhuav, thiab lawv dhuav yam uas Kuv nyiam. Lawv xav tau yam uas Kuv ntxub, tab sis ho tshai rwg tsam plam yam uas Kuv ntxub ntxub. Lawv ua neej nyob rau hauv lub qab ntuj vuab tsuab, lawv yeej tsis ntxub nws kiag li, thiab ntshai heev tias tsam Kuv yuav muab nws rhuav tshem. Nyob rau ntawm lawv qhov kev tsis sib haum xeeb, lawv nyiam lub ntiaj teb uas Kuv ntxub ntxub, tab sis kuj tseem xav kom Kuv muab rhuav tshem nrawm nroos mus, kom lawv thiaj tsis raug kev txom nyem ntawm txoj kev puas tsuaj thiab hloov mus rau cov tswv uas nyob rau tiam tom ntej, ua ntej lawv yuav yuam kev mus ntawm txoj kev tseeb mus. Qhov no vim yog lawv tsis hlub qhov tseeb thiab dhuav txhua yam uas los ntawm Kuv los. Tej zaum lawv yuav dhau los ua “cov neeg mloog lus” rau ib lub sij hawm luv luv kom txhob plam tej koob hmoov, tab sis lawv txoj kev ntxhov siab xav kom raug foom koob hmoov rau, thiab ntshai txoj kev puas tsuaj thiab nkag mus rau huav lub pas dej uas muaj hluav taws kub, tsis txawj tuag li. Thaum Kuv hnub txav los ze, lawv txoj kev ntshaw yuav loj hlob zuj zus. Thiab qhov kev puas tsuaj yim loj npaum li cas, nws yuav ua rau lawv tsis muaj kev pab npaum li ntawd, tsis paub yuav pib qhov twg kom ua rau Kuv zoo siab thiab kom tsis txhob plam cov khoob hmoov uas lawv xav tau los lawm ntev. Cov tib neeg zoo li no mas mob siab rau ua ntej hlo li cov tawm tswv yim rau thaum Kuv nqes tes ua hauj lwm. Lawv tsuas xav txog qhov mus ceev ceev rau pem hauv ntej ntawm pab tub rog xwb, ntshai heev tias tsam Kuv tsis pom lawv. Lawv ua thiab hais qhov uas lawv xav tias yog, tsis paub tias lawv qhov kev ua thiab kev coj yeej tsis muaj feem rau qhov tseeb, thiab lawv tej kev ua ntawd tsuas yog tab kaum thiab cuam tshuam Kuv cov phiaj xwm xwb. Tej zaum lawv yuav siv zog thiab yuav rau siab los ntawm lawv lub siab tseeb thiab muaj siab tiv kev txom nyem, tiam sis yam uas lawv ua yeej tsis muaj feem xyuam rau Kuv, vim Kuv yeej tsis tau pom tias lawv tej kev ua ntawd yog los ntawm kev xav zoo, haj yam tsawg tshaj ntawd Kuv tsis tau pom lawv muab ib yam dab tsi tso kiag cia rau saum Kuv lub thaj. Kev ua zoo li no yog kev ua uas lawv twb tau ua rau Kuv ntau lub xyoo dhau los no lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nej Tsim Nyog Xav Txog Nej Tej Kev Ua

103. Coob tus tib neeg muab Vajtswv tej lus coj los nyeem hnub dhau hnub, mus txog rau theem uas ua twb zoo txiav txim siab khov khocim txhua zaj uas nyob hauv ua lawv ib qhov khoom uas muaj nqis, thiab tshaj ntawd qhia Vajtswv tej lus rau txhua qhov, pub thiab pab Vajtswv tej lus rau lwm tus. Lawv xav tias qhov ua li no yog qhov ua tim khawv rau Vajtswv, ua tim khawv rau Nws tej lus, tias qhov ua li no yog qhov caum raws Vajtswv txoj kev; lawv xav tias qhov ua li no yog qhov ua lub neej raws li Vajtswv tej lus, tias qhov ua li no yog qhov coj Nws tej lus los rau hauv lawv lub neej tiag, tias qhov ua li no yuav pab lawv tau txais Vajtswv tej lus qhuas, thiab raug cawm dim thiab raug ua kom zoo tiav log. Tab sis, txawm lawv qhia Vajtswv tej lus los xij, lawv yeej tsis ua raws li Vajtswv tej lus hauv txoj kev xyaum ua, los sis sim muab lawv tus kheej piv yam uas raub muab nthuav tawm rau hauv Vajtswv tej lus lawm. Dua ntawd, lawv siv Vajtswv tej lus kom tau txais lwm tus txoj kev hwm thiab kev ntseeg siab los ntawm qhov dag ntxias, kom tau nkag mus rau hauv txoj kev cawm lawv tus kheej, thiab dag ntxias nyiag thiab nyiag Vajtswv lub koob meej xwb. Lawv cia siab, yam rhuav plhu ntsuav, los siv lub tsam thawj uas tau los ntawm qhov tshaj tawm Vajtswv tej lus xwv kom tau txais Vajtswv nqi zog thiab Nws tej lus qhuas. Tau pes tsawg xyoo dhau lawm, tab sis tsuas tsis yog cov tib neeg no tsis muaj peev xwm tau Vajtswv tej lus qhuas hauv tus txheej txheem ntawm qhov qhia Vajtswv tej lus xwb, thiab tsuas tsis yog lawv tsis muaj peev xwm tshawb pom txoj kev uas lawv yuav tsum caum hauv tus txheej txheem ntawm qhov ua tim khawv rau Vajtswv tej lus xwb, thiab tsuas tsis yog lawv tsis pab los sis pub rau lawv tus kheej hauv tus txheej txheem ntawm qhov pab thiab pub Vajtswv tej lus rau lwm tus xwb, thiab tsuas tsis yog lawv tsis muaj peev xwm paub Vajtswv xwb, los sis lawv tus kheej tsim dheev los muaj kev hwm tseeb rau Vajtswv, hauv tus txheej txheem ntawm qhov ua txhua yam no; tab sis, qhov txawv, lawv tej kev to taub txog Vajtswv haj yam loj hlob tob dua, lawv txoj kev tsis ntseeg siab rau Nws haj yam phem dua, thiab lawv tej kev xav txog Nws haj yam tsis tseeb. Pub thiab coj los ntawm lawv tej tswv yim ntsig txog Vajtswv tej lus, lawv tshwm los li yog lawv tej khoom uas muaj txhij zog, li yog siv lawv tej kev txawj ntse yam tsis tas siv zog li, li yog lawv twb nrhiav tau lawv lub hom phiaj rau lub neej lawm, lawv tes hauj lwm, thiab li yog lawv twb kov yeej lub neej tshiab thiab raug cawm dim lawm, li yog, nrog Vajtswv tej lus ua plam tawm ntawm lawv tus nplaig mus yooj yim, lawv tau txais qhov tseeb lawm, paub Vajtswv tej kev xav tau, thiab tshawb pom txoj kev los paub Vajtswv lawm, li yog, hauv tus txheej txheem ntawm qhov qhia Vajtswv tej lus, lawv tau los ntsib Vajtswv tim ntsej tim muag tas li. Thiab, lawv “raug poob” mus rau kev quaj nyiav, thiab, raug coj los ntawm tus “Vajtswv” hauv Vajtswv tej lus, lawv tshwm sim los to taub tsis kawg rau ntawm Nws txoj kev kub siab thiab kev xav tau, thiab nyob rau tib lub sij hawm no los paub Vajtswv txoj kev cawm dim rau tib neeg thiab Nws txoj kev cawm, los paub Nws lub ntsiab tseem ceeb, thiab los to taub Nws tus moj yam uas ncaj ncees. Nyob rau ntawm lub hauv paus no, zoo li lawv los ntseeg ruaj khov dua tias muaj Vajtswv, los lees txog ntawm Nws tus yam ntxwv uas ntxim qhuas, thiab los xav tob dua txog Nws lub hwj chim loj thiab lub hwj chim uas paub tsis tag. Tsau rawv rau txoj kev paub tsis thoob ntawm Vajtswv tej lus, nws tshwm sim los zoo li lawv txoj kev tseeg tau loj hlob lawm, lawv txoj kev daws los tiv kev txom nyem tau muaj zog tuaj lawm, thiab lawv txoj kev paub txog Vajtswv tob dua lawm. Lawv paub me me tias, txog thaum lawv tau ntsib tau pom kiag Vajtswv tej lus tiag, tag nrho lawv txoj kev paub txog Vajtswv thiab tej tswv yim ntsig txog Nws yog tawm los ntawm lawv tus kheej tej kev xav thiab lub tswv yim uas tsis muaj pov thawj. Lawv txoj kev ntseeg yuav tiv tsis taus txhua hom kev sim los ntawm Vajtswv, lawv qhov hu ua txoj kev ntseeg sab ntsujplig thiab lub siab yuav tsis yooj yim tiv taus Vajtswv txoj kev sim siab los sis kev ntsuam xyuas, lawv kev daws teeb meem yog tab sis ib lub tsev uas tsa rau saum xuab zeb xwb, thiab lawv qhov hu ua txoj kev paub txog Vajtswv tsis zoo tshaj li ib yam tsis muaj tseeb ntawm lawv txoj kev xav. Qhov tseeb, cov tib neeg no, uas tau, li uas yog rau yav dhau los, tau tawm dag zog ntau heev rau Vajtswv tej lus, yeej tsis tau faj tias txoj kev ntseeg tiag yog dab tsi, kev mloog lus tiag yog dab tsi, kev saib xyuas tiag yog dab tsi, los sis kev paub txog Vajtswv tiag yog dab tsi. Lawv muaj tswv yim, kev xav, kev paub, khoom pub, kev cai qub, kev cai dab qhuas, thiab tej kev coj uas muaj nqis ntawm noob neej, thiab muab tej no ua qhov “nyiaj nqis peev” thiab “riam phom” rau txoj kev ntseeg Vajtswv thiab caum raws Nws, thiab tseem muab tej no ua lub hauv paus ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv thiab lawv txoj kev caum raws Nws. Nyob rau tib lub sij hawm no, lawv kuj muab qhov tseem ceeb no thiab qhov cuab yeej no thiab muaj tej no ua pov haum los ntawm qhov lawv paub Vajtswv, rau txoj kev ntsib thiab sib hais nrog Vajtswv txoj kev ntsuam xyuas, kev sim siab, kev rau txim, thiab kev txiav txim. Nyob rau thaum kawg, yam lawv muaj yeej tseem tsis muaj dab tsi ntau tshaj tej lus xaus hais ntsig txog Vajtswv uas tsau tsawv nyob rau hauv tej ntsiab lus txuam tsis zoo nyob rau hauv txoj kev ntseeg, hauv txoj kev cai dab qhuas qub, thiab hauv txhua yam uas tsis muaj qab hau, qias vaub tsuab, thiab tsis yooj yim to taub. Lawv txoj kev paub thiab txhais Vajtswv yog lo rau tib theem li ntawm cov tib neeg uas tsuas ntseeg Saum Ntuj Ceeb Tsheej xwb, los sis tus Neeg Laus uas nyob saum Ntuj, hos Vajtswv qhov tseeb tiag, Nws lub ntsiab tseem ceeb, Nws tus moj yam, tej uas Nws muaj thiab yog, thiab ntau ntxiv—txhua yam uas muaj feem rau tus tseem Vajtswv Tus Kheej—yog ntau yam uas lawv txoj kev paub muab tsis tau, los ntawm qhov lawv txoj kev paub ncav tsis cuag li, thiab haj tseem deb npaum li qaum teb kawg mus rau qab teb kawg. Nyob rau txoj kev no, txawm tias cov tib neeg no nyob rau hauv txoj kev cawm thiab kev pub los ntawm Vajtswv tej lus los, lawv yeej tsis muaj peev xwm tiag los taug txoj kev ntawm qhov ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Qhov kev muaj qab hau tseeb rau qhov no yog lawv yeej tsis tau ntsib nrog Vajtswv li, los sis lawv yeej tsis tau muaj kev sib txuas lus los sis kev sib koom nrog Nws li, thiab yog li nws yeej ua tsis tau rau lawv kom los txog rau txoj tseem kev to taub txog Vajtswv, los sis los tsa nyob rau hauv lawv tus kheej kom kom muaj txoj kev ntseeg tiag, caum raws, los sis pe hawm Vajtswv. Tias lawv yuav tsum quav ntsej txog Vajtswv tej lus, tias lawv yuav tsum quav ntsej txog Vajtswv—txoj kev xav thiab tus cwj pwm no tau ua rau lawv tig rov qab tes qhuav qhuav tawm ntawm lawv tej kev caum mus lawm, tau ua rau lawv tsis nyob rau hauv qhov nyob mus ib txhis kom muaj peev xwm taug txoj kev ntawm qhov ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Lub hom phiaj uas lawv tsom ntsoov rau, thiab txoj kev uas lawv tab tom taug mus, qhia meej tias lawv yog Vajtswv cov yeeb ncuab mus ib txhis, thiab los ntawm qhov mus ib txhis ntawd lawv yuav tsis muaj peev xwm tau txais txoj kev cawm dim li.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

104. Nyob rau hauv lub sij hawm ntev niaj ntau xyoo ntawm Kuv tes hauj lwm, tib neeg tau txais ntau yam heev, thiab tso tseg ntau yam heev, tiam sis Kuv tseem hais tau tias lawv tsis tau ntseeg Kuv tiag tiag. Tib neeg tsuas yog lees paub tias Kuv yog Vajtswv hauv lawv lo lus xwb, tiam sis lawv tsis pom zoo nrog qhov tseeb uas Kuv hais, thiab, tsis tas li ntawd, tsis kam xyaum ua raws qhov tseeb uas Kuv hais kom lawv ua. Qhov no yuav hais tau tias, tib neeg tsuas lees paub tias muaj Vajtswv xwb, tiam sis tsis yog lees qhov tseeb; tib neeg tsuas lees paub tias muaj Vajtswv xwb, tiam sis tsis lees txoj sia; tib neeg tsuas lees paub Vajtswv lub npe, tiam sis tsis lees paub Nws lub ntsiab tseem ceeb. Kuv thuam lawv rau lawv txoj kev mob siab rau, rau qhov lawv tsuas yog siv cov lus zoo los dag ntxias Kuv xwb; tsis muaj ib tug twg teev hawm Kuv tiag li. Nej cov lus muaj qhov kev ntxias ntawm tus nab; dhau qhov ntawd, tej ntawd mas khav theeb tshaj plaws, yog ib qho kev tshaj tawm uas muaj tseeb los ntawm tus thawj tub txib saum qaum ntuj. Tsis tas li ntawd, nej cov kev coj kev ua tau tawg ntsoog tas thiab raug dua ntuag tas yam poob ntsej muag heev; nej txoj kev ntshaw uas tsis paub txaus thiab kev ntshaw kom tau ntau ntawd mloog mas tub qaug pob ntseg heev li. Nej txhua tus tau rais los ua cov npauj rau hauv Kuv lub tsev, uas yog cov niag khoom ntxim ntxub heev yuav tau muab pov tseg. Nej yeej tsis muaj leej twg uas yuav nyiam qhov tseeb li; nej tsuas xav tau koob hmoov, xav kom tau mus ntuj ceeb tsheej, kom mus pom lub zeem muag zoo nkauj ntawm Khetos siv Nws lub hwj chim kav ntiaj teb xwb. Tiam sis nej puas tau xav txog hais tias ib tug tib neeg zoo li ntawm nej ko, tus neeg uas muaj lub siab tsis ncaj, uas tsis paub tias Vajtswv yog dab tsi, yuav ua li cas tsim nyog caum Vajtswv? Nej yuav ua li cas nce tau mus rau saum ntuj ceeb tsheej? Koj yuav ua li cas tsim nyog mus pom tej chaw uas zoo nkauj tshaj plaws, zoo nkauj yam tsis tau muaj qauv piv txwv dua los ntawd? Nej cov lus ces yog tib co lus dag ntxias thiab tej lus vuab tsuab, ntawm kev ntxeev siab thiab kev khav theeb. Koj ib txwm tsis tau hais ib lo lus tseeb rau Kuv, tsis muaj ib lo lus dawb huv, tsis muaj ib lo tias yuav mloog Kuv hais thaum uas hnov Kuv txoj lus. Thaum kawg, nej txoj kev ntseeg zoo li cas? Tsis muaj ib yam dab tsi tsuas yog muaj txoj kev ntshaw thiab nyiaj txiag nyob hauv nej lub siab xwb, thiab tsis muaj dab tsi tiam sis tsuas muaj cov cuab yeej khoom nyob rau hauv nej lub hlwb xwb. Txhua txhua hnub, koj tsuas suav hais tias yuav ua li cas kom tau txais qee yam los ntawm Kuv xwb. Txhua txhua hnub, koj tsuas suav tias koj tau txais kev muaj txiag nplua nuj thiab cuab yeej khoom ntau npaum li cas los ntawm Kuv xwb. Txhua txhua hnub, nej tsuas tos ntsoov txoj kev foom koob hmoov kom ntau dua qhov qub los rau nej kom nej thiaj li muaj kev zoo siab, tau ntau dua qhov qub thiab zoo tshaj qhov qub xwb. Yeej tsis muaj Kuv nyob rau hauv nej txoj kev xav rau txhua lub sij hawm, yeej tsis yog qhov tseeb uas los ntawm Kuv nyob hauv li thiab, tiam sis tsuas yog muaj nej tus txiv los sis tus poj niam, tej me tub, tej me ntxhais, thiab tej khoom uas yuav noj thiab yuav hnav xwb. Nej tsuas xav txog qhov tias yuav ua li cas nej thiaj yuav tau txais kom ntau dua qhov qub, kom txaus siab dua qhov qub xwb. Tab txawm hais tias nej noj kom plab tawg kiag los, nej tseem tsis yog ib lub cev tuag xwb lod? Txawm tias nej tus kheej lub cev sab nraud yuav hnav tej khaub ncaws zoo nkauj npaum li ko los, nej tseem tsis tau yog neeg tuag mus taus kev uas tsis muaj sia xwb thiab lod? Nej siv zog khwv txhawm rau kom tsau nej lub plab, khwv kom txog thaum nej cov plaub hau dawb tag, tiam sis tsis muaj ib tug twg kam fij ib txoj plaub hau rau Kuv tes hauj lwm li. Nej tsuas mus lawm tas li xwb, yuam nej lub cev thiab yuam nej lub hlwb ua hauj lwm hnyav, kom tau txhua yam los txhawm nej cev nqaij daim tawv, thiab rau nej tej tub thiab tej ntxhais—tiam sis nej tsis muaj leej twg yuav txhawj txog los sis txhawj xeeb txog qhov Kuv lub siab nyiam li. Nej tseem cia siab tias yuav tau txais dab tsi los ntawm Kuv thiab?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Muaj Coob Leej Raug Hu, tiam sis Muaj Tsawg Leej Thiaj Li Raug Xaiv Xwb

105. Kuv tau hais lus ntau tawm, thiab tau hais tawm txog Kuv siab nyiam thiab tus moj yam, tab sis txawm li ntawd los, neeg tseem tsis muaj peev xwm paub tau Kuv thiab ntseeg Kuv li. Los sis, kuj hais tau hais tias, neeg tsis muaj peev xwm mloog Kuv lus. Cov uas ua neej raws li Vajluskub, cov uas ua neej raws li kev cai, cov uas ua neej nyob saum ntoo khaub lig, cov uas ua neej raws li tej kev qhuab qhia, cov uas ua neej rau hauv tej hauj lwm Kuv ua niaj hnub no—leej twg ntawm lawv thiaj sib raug zoo nrog Kuv? Nej tsuas xav kom tau txais koob hmoov thiab khoom plig xwb, tab sis yeej tsis siv ib qho kev xav hais tias yuav ua li cas es thiaj sib raug zoo nrog Kuv, los sis yuav ua cas es thiaj yuav tiv thaiv kom tau kom nej tsis txhob tig tawm tsam Kuv. Kuv mas tu siab heev rau nej, vim Kuv tau muab ntau yam rau nej heev, tab sis Kuv tau txais tsawg heev los ntawm nej. Nej txoj kev ntxias dag, nej txoj kev khav theeb, nej txoj kev siab hlob xav tau ntau, nej tej kev ntshaw yam tsis paub khuv xim, nej txoj kev ntxeev siab, nej txoj kev tsis mloog lus—yam twg ntawm tej no uas yuav khiav dim ntawm Kuv qhov muag pom? Nej tsis tij lim rau Kuv, nej dag Kuv—tej kev ua phem zoo li ntawd yuav khiav dim Kuv tej kev rau txim tau li cas? Tag nrho txoj kev ua phem no yog pov thawj ntawm nej tej kev tig tawm tsam Kuv thiab yog pov thawj ntawm nej txoj kev tsis haum nrog Kuv. Nej txhua tus yeej ntseeg nej tus kheej hais tias nej yeej sib raug zoo nrog Kuv, tab sis yog muaj tseeb li ntawd tiag, yog li ntawd es nej tej pov thawj tim khawv uas cam tsis dhau ntawd ho siv rau leej twg mas? Nej ntseeg nej tus kheej hais tias nej mas muaj lub siab ncaj tshaj plaws thiab muaj lub siab npuab rau Kuv tshaj plaws. Nej xav tias nej mas siab zoo kawg, muaj lub siab hlub kawg, thiab mob siab rau Kuv kawg. Nej xav tias nej tau ua ntau txaus rau Kuv heev lawm. Tab sis nej puas tau sim muab qhov no tsa coj los piv rau tej yam nej ua mas? Kuv hais tias nej mas khav theeb dhau heev lawm, siab hlob dhau heev lawm, lam ua txuj ua me me nkaus xwb; cov tswv yim dag uas nej siv los ntxias Kuv mas zoo li ntse kawg, thiab nej muaj tej kev xav uas ntxim ntxub heev thiab tej kev ua uas ntxim ntxub heev. Nej qhov kev ua siab ncaj ntawd mas tsawg dhau heev lawm, nej qhov kev rau siab ntawd mas me dhau heev lawm, thiab nej qhov kev txawj xav mas tsis muaj kiag li. Muaj qhov phem ntau dhau heev lawm nyob hauv nej lub siab, thiab tsis muaj leej twg uas yuav dim nej txoj kev siab phem rau li, txawm Kuv kiag los yeej tsis dim li. Nej muab Kuv kaw qhov rooj rau sab nraud vim nej cov me nyuam, los sis nej tus txiv, los sis nej tus kheej qhov kev ceev nej tus kheej cia. Tsis tias yuav txhawj xeeb txog Kuv hos, nej tsuas txhawj txog nej tsev neeg, nej cov me nyuam, nej lub meej mom, nej lub neej yav pem suab, thiab nej tus kheej txoj kev txaus siab xwb. Puas muaj ib zaug twg uas nej yuav xav txog Kuv thaum nej hais lus los sis ua tej yam dab tsi? Nyob rau tej hnub uas no no heev, nej txoj kev xav mas tig mus rau nej cov me nyuam, nej tus txiv, nej tus poj niam, los sis nej niam nej txiv. Nyob rau tej hnub sov heev, Kuv yeej tsis muaj ib qho chaw nyob hauv nej txoj kev xav ib yam nkaus li thiab. Thaum koj ua koj tes dej num, koj tsuas xav txog tej uas koj xav tau xwb, txog koj tus kheej qhov kev nyab xeeb, txog cov neeg hauv koj tsev neeg xwb. Yam dab tsi uas koj tau ua es yog ua rau Kuv mas? Thaum twg uas koj tau xav txog Kuv mas? Thaum twg uas yog thaum uas, tsis hais nyuab npaum cas li, koj tau muab koj tus kheej zwm kiag rau Kuv thiab Kuv tes hauj lwm mas? Qhov pov thawj tias koj yeej muaj kev sib raug zoo nrog Kuv nyob qhov twg mas? Qhov tseeb ntawm koj txoj kev ua siab ncaj rau Kuv ntawd nyob qhov twg mas? Qhov tseeb ntawm koj qhov kev mloog lus rau Kuv ntawd nyob qhov twg mas? Thaum twg es tej koj xav ua ntawd tsis yog tsuas lam ua kom tau Kuv tej lus foom koob hmoov xwb mas? Nej ntxias thiab dag Kuv, nej muab qhov tseeb coj los kov ua si, nej muab qhov muaj tseeb npog cia, nej ntxeev siab rau lub tseem ntsiab ntawm qhov tseeb. Dab tsi yuav nyob tom ntej tos nej rau qhov uas nej tawm tsam Kuv li no? Nej tsuas lam nrhiav kev sib raug zoo nrog ib tug Vajtswv uas pom tsis tseeb xwb, thiab tsuas lam nrhiav ib txoj kev ntseeg uas tsis paub tseeb, tab sis nej tsis sib raug zoo nrog Khetos. Nej txoj kev ua siab phem ntawd yuav tsis tsim kom muaj kev rau txim rov rau nej ib yam nkaus li qhov uas cov neeg siab phem tsim nyog tau txais thiab los? Nyob rau lub sij hawm ntawd, nej yuav ras hais tias tsis muaj ib tug uas tsis muaj kev sib raug zoo nrog Khetos yuav khiav dim hnub rau txim ntawd li, thiab nej yuav pom hais tias muaj kev rau txim li cas yuav raug rau cov uas tawm tsam Khetos.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Nrhiav Txoj Hau Kev Kom Sib Raug Zoo Nrog Rau Khetos

106. Nyob hauv nej txoj kev tshawb nrhiav, nej muaj txoj kev xav phem, kev cia siab, thiab lub neej yav pem suab ntau heev. Tes dej num tam sim no yog txhawm rau kev rhuav tshem nej txoj kev ntshaw rau lub meej mom thiab cov kev ntshaw uas xyuam lug. Kev cia siab, lub meej mom, thiab kev xav phem tag nrho puav leej yog sawv cev ntawm tus moj yam phem. Qhov kev muaj qab hau uas tej no muaj nyob hauv tib neeg lub siab twb vim yog Ntxwgnyoog cov taug mas ib txwm noj tib neeg txoj kev xav, thiab tib neeg ib txwm tsis muaj cuab kav nchos tej kev sim siab ntawm Ntxwgnyoog tawm tau. Lawv tab tom ua neej nyob nruab nrab ntawm txoj kev txhaum tiam sis tsis tias ntseeg nws yog kev txhaum, thiab lawv tseem xav tias: “Peb ntseeg Vajtswv, yog li Nws yuav tsum muab cov koob hmoov rau peb thiab npaj txhua yam rau peb kom tsim nyog. Peb ntseeg Vajtswv, yog li peb yuav tsum nyob siab dua lwm tus, thiab peb yuav tsum muaj lub meej mom thiab muaj lub neej pem suab ntau dua lwm tus. Vim peb ntseeg Vajtswv, Nws yuav tsum muab koob hmoov rau peb tsis kawg. Tsis yog li ntawd, nws yuav hu tsis tau tias ntseeg Vajtswv.” Tau ntau xyoo lawm, cov kev xav uas tib neeg tau siv coj los rau lawv txoj kev ciaj sia tau noj lawv lub siab mus txog rau theem tias lawv tau rais mus muaj kev ntxeev siab, tais caus, thiab ntxim ntxub tshaj plaws. Lawv tsuas tsis yog tsis muaj kev rau siab thiab kev ruaj siab xwb, tiam sis lawv tseem tau rais los ua neeg muab hlob, khav theeb, thiab tawv ncauj. Lawv yeej tsis muaj ib qho kev ruaj siab kom hla dhau tus kheej kiag li, thiab ntau tshaj ntawd, lawv yeej tsis muaj ib qho kev kav yuav nchos qhov nruj ntawm lub hwj chim ntawm kev tsaus ntuj tawm kiag li. Tib neeg cov kev xav thiab lub neej mas lwj ntsuav ua rau lawv txoj kev xam pom ntawm kev ntseeg Vajtswv ntxim ntshai heev, thiab txawm tias thaum lawv hais txog lawv txoj kev xam pom ntawm kev ntseeg Vajtswv los nws yeej mloog tsis taus kiag li. Tib neeg txhua tus mas khav theeb, tsis muaj peev xwm, phem tshaj plaws, thiab puas yooj yim heev. Lawv tsis hnov qias txog lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab lawv tsis hnov txoj kev hlub rau qhov kaj thiab qhov tseeb; tiam sis, lawv tseem sib zog heev ntiab lawv tus kheej. Nej txoj kev xav thiab kev xam pom tam sim no zoo li no puas yog? “Vim kuv ntseeg Vajtswv kuv tsim nyog tau txais cov koob hmoov thiab nws tsim nyog muaj ruaj siab tias kuv lub meej mom yuav tsis plam mus thiab tias nws yuav nyob siab dua ntawm cov tsis ntseeg.” Koj tsis tau khaws tej hom kev xam pom zoo li ntawd hauv nej ib xyoos los sis ob xyoos xwb, tiam sis ntau xyoo lawm. Nej txoj hau kev ntawm kev xav mas loj hlob dhau heev lawm. Txawm tias koj tau los txog ntawm theem no hnub no los, nej tseem tsis tau yeem tso lub meej mom mus tiam sis sib zog tsoo mus noog txog nws, thiab soj ntsuam nws txhua hnub, nrog kev ntshai tob tob tias muaj ib hnub koj lub meej mom yuav poob mus thiab koj lub npe yuav raug ua kom piam tas. Tib neeg tsis tso lawv txoj kev ntshaw rau ib sab yooj yim kiag li. … Koj yim tshawb nrhiav hauv txoj kev no npaum li cas, ces koj yim tau sau tsawg npaum li ntawd. Ib tug tib neeg yim ntshaw lub meej mom npaum li cas, lawv yim huab yuav tsum raug qhuab ntuas ntau npaum li ntawd thiab lawv yim huab yuav tsum tau ntsib kev lim tib neeg kom dawb huv ntau npaum li ntawd. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj nuj nqes dab tsi kiag li! Lawv yuav tsum raug qhuab ntuas thiab txiav txim kom txaus kom lawv thiaj tso tau tej no mus. Yog tias nej tshawb nrhiav txoj kev no txog ntua thaum kawg, koj yuav tsis tau sau dab tsis li. Cov uas tsis tshawb nrhiav txoj sia tsis tuaj yeem raug hloov pauv, thiab cov uas tsis qhis rau qhov tseeb tsis tuaj yeem tau txais qhov tseeb. Koj tsis tsom rau kev tshawb nrhiav kev hloov pauv thiab kev to taub qhov tseeb ntawm tus kheej, tiam sis tsuas tsom rau kev ntshaw yam xuam lug thiab tej yam uas txwv koj txoj kev hlub rau Vajtswv thiab thaiv kev coj koj kom los ze ntawm Nws. Tej ntawd puas tuaj yeem hloov pauv koj tau? Tej ntawd puas tuaj yeem coj tau koj mus rau lub nceeg vaj thiab?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vim Li Cas Koj Tsis Txaus Siab los Ua ib Tug Qauv Piv Txwv?

107. Tib neeg ua neej nyob hauv qhov kev kaj, tab sis lawv tsis paub txog qhov muaj nuj nqis ntawm qhov kev kaj. Lawv tsis paub dab tsi txog lub ntsiab tseeb ntawm qhov kev kaj, thiab lub hauv paus keeb cag ntawm qhov kev kaj, thiab, tshaj qhov ntawd, qhov kev kaj yog leej twg li. Thaum Kuv muab txoj kev kaj rau tib neeg, Kuv tshuaj xyuas kiag tus yam ntxwv ntawm tib neeg tam sim ntawd: Vim yog qhov kev kaj, tib neeg sawv daws thiaj li hloov thiab loj hlob, thiab tau ncaim txoj kev tsaus ntuj mus lawm. Kuv saib ntsoov mus rau txhua txhua ceg kaum ntawm lub qab ntuj khwb, thiab pom hais tias tej toj roob hauv pes raug huab auv tag, hais tias tej dej tau txias khov tag, thiab hais tias, vim yog muaj qhov kev kaj los, tib neeg thiaj saib mus rau sab Hnub Tuaj, kom tej zaum lawv thiaj li yuav pom tej yam muaj nuj nqis—tab sis tib neeg tseem tsis muaj peev xwm pom ib txoj xub ke meej meej nyob rau hauv tej huab zig ntawd. Vim tag nrho lub ntiaj teb raug huab auv tag lawm, thaum Kuv saib saum cov huab los, yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas nrhiav tau qhov muaj Kuv nyob li. Tib neeg nrhiav qee yam nyob hauv ntiaj teb; zoo li lawv nrhiav tas zog li; lawv npaj siab, zoo nkaus li, tos rawv Kuv qhov kev los txog ntawd—tab sis lawv tsis paub Kuv hnub, thiab tsuas yog nquag nquag saib mus tus duab ci liab pliv nyob tim sab Hnub Tuaj xwb. Nyob rau hauv tib neeg sawv daws, Kuv nrhiav cov uas haum raws li Kuv tus kheej lub siab tiag tiag xwb. Kuv taug kev nrog tib neeg sawv daws, thiab nyob nrog tib neeg sawv daws, tab sis tib neeg hauv ntiaj teb mas nyob nyab xeeb thiab noj qab nyob zoo, thiab yog li ntawd thiaj li tsis muaj ib tug twg li uas haum raws li Kuv tus kheej lub siab tiag tiag. Tib neeg tsis paub yuav saib xyuas Kuv txoj kev xav li cas, lawv tsis muaj peev xwm pom Kuv tej kev ua, thiab lawv tsis muaj peev xwm txav mus los nyob rau hauv qhov kev kaj thiab cia qhov kev kaj ci ntsa rau lawv. Txawm hais tias tib neeg yeej tau saib Kuv cov lus muaj nuj nqis lawm, los lawv tsis muaj peev xwm pom tshab plaws Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxias dag; vim tib neeg lub siab me dhau heev lawm, lawv tsis muaj peev xwm ua raws li lawv lub siab ntshaw. Tib neeg yeej tsis tau hlub Kuv yam ua siab dawb paug li. Thaum Kuv ntuas lawv, lawv hnov zoo li lawv tus kheej tsis muaj nuj nqis li, tab sis qhov no tsis ua rau lawv xav ua kom haum Kuv siab li. Lawv tsuas lam tuav “qhov chaw” uas Kuv muab rau lawv hauv lawv txhais tes thiab tshuaj xyuas nws xwb, tsis muaj kev xav txog Kuv qhov kev ntxim hlub li, lawv haj tseem rau siab ntso nqos laws lum tej txiaj ntsig ntawm lawv qhov chaw ntawd rau lawv tus kheej xwb. Qhov no tseem tsis yog tej yam uas tib neeg tsis muaj txuas thiab lod? Thaum tej toj roob hauv pes txav, ua lawv puas yuav zam kev tau rau koj qhov chaw ntawd mas? Thaum tej dej ntws, ua lawv puas yuav nres ua ntej txog tib neeg qhov chaw mas? Lub ntuj thiab daim av puas yuav sib hloov tau los ntawm tib neeg qhov chaw mas? Kuv tau muaj kev hlub tshua rau tib neeg ib zaug lawm, ib zaug tas los ib zaug ntxiv thiab—tab sis tsis muaj ib tug twg uas yuav saib qhov no tseem ceeb los sis muaj nuj nqis li. Lawv tsuas lam mloog zoo li ib zag dab neeg xwb, los sis lam nyeem nws li ib zaj kwv huam xwb. Kuv cov lus yeej tsis chwv tib neeg lub siab li tiag tiag lod? Kuv cov lus hais tawm yeej tsis muaj ib qho meem txheej com li lod? Puas yog hais tias yeej tsis muaj ib tug twg ntseeg hais tias muaj Kuv nyob li lod? Tib neeg tsis hlub lawv tus kheej; tab sis, lawv koom nrog Ntxwgnyoog tig tawm tsam Kuv, thiab siv Ntxwgnyoog li ib qho “khoom muaj nqis” uas siv los tiam Kuv. Kuv yuav tsoo kom tshab plaws tag nrho Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxias dag, thiab cheem cov tib neeg hauv ntiaj teb kom tsis txhob lees txais Ntxwgnyoog tej kev dag ntxias, kom lawv thiaj li tsis txhob tawm tsam Kuv vim qhov muaj nws nyob ntawd.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 22

108. Coob leej neeg uas nyob tom qab Kuv nraub qaum mas ntshaw tej txiaj ntsig ntawm lub meej mom heev, lawv tau noj zaub mov, lawv nyiam pw tsaug zog thiab saib xyuas lub cev nqaij daim tawv zoo heev, ib txwm ntshai tias tsam tsis muaj txoj kev tawm rau lub cev nqaij daim tawv. Lawv tsis ua lawv tus kheej txoj hauj lwm kom zoo rau hauv pawg ntseeg, tab sis tuaj thau pawg ntseeg xwb, los sis tsis yog li ntawd ces lawv ntuas lawv cov kwv tij thiab cov muam nrog Kuv cov lus, suav lawv tus kheej siab dua lwm leej lwm tus los ntawm txoj hauj lwm ntawm lub hwj chim. Cov neeg no lawv niaj hnub hais tias lawv ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab lawv ib txwm hais tias lawv yog Vajtswv lcov neeg mob siab rau—qhov no tsis tsim nyog puas yog ma? Yog tias koj muaj txoj kev xav yog, tab sis ua tsis tau dej dum raws li Vajtswv lub siab nyiam, ces koj yog neeg ruam; tab sis yog tias koj txoj kev xav tsis raug, thiab koj tseem hais tias koj ua dej num rau Vajtswv, ces koj yog tus uas tawm tsam Vajtswv, thiab koj yuav tsum raug rau lub txim los ntawm Vajtswv! Kuv tsis muaj kev khuv leej rau cov neeg zoo li no! Hauv Vajtswv lub tsev, lawv tuaj thau dawb, yeej ib txwm ntshaw txoj kev zoo nyob ntawm cev nqaij daim tawv, thiab tsis xav txog kev txaus siab ntawm Vajtswv. Lawv ib txwm nrhiav yam uas zoo rau lawv, thiab lawv yeej tsis quav ntsej Vajtswv lub siab nyiam li. Lawv tsis txais kev soj ntsuam ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv txhua yam lawv ua. Lawv ib txwm tawv qhia thiab dag ntxias lawv cov kwv tij thiab cov muam, thiab tau ua ob-lub ntsej muag, zoo li tus hma nyob hauv lub vaj txiv hmab, ib txwm nyiag cov txiv hmab thiab tsuj lub vaj txiv hmab. Cov neeg zoo li no puas tuaj yeem yog Vajtswv tus neeg mob siab rau ma? Koj puas tsim nyog tau txais kev foom koob hmoov ntawm Vajtswv ma? Koj tsis muaj lub nra dab tsi rau koj lub neej thiab pawg ntseeg, koj puas tsim nyog txais Vajtswv cov lus txib ma? Leej twg thiaj li yuav tuaj yeem ntseeg siab tau ib tug neeg zoo li koj ma? Thaum koj ua dej num zoo li no, Vajtswv puas yuav tso siab rau koj los ua ib teg hauj lwm tseem ceeb ma? Qhov no yuav tsis ua rau qeeb sij hawm rau txoj num no xwb lod?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Yuav Ua Li Cas Ua Dej Num yam Muaj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Lub Siab Nyiam

109. Tib neeg feem coob tseem hais tej yam ntxwv rau hauv lawv txoj kev ua dej num rau Vajtswv thiab: Lawv yeej tsis quav ntsej seb Nws yog Vajtswv los sis tib neeg, thiab lawv tsuas tham ntawm lawv tus kheej tej yam ntxwv xwb, thiab tsuas nrhiav kev ua kom txaus siab rau lawv tus kheej tej kev ntshaw xwb. Thaum nej ua zaub mov rau Kuv, nej hais kom them ib tug nqi, thaum nej khiav rau Kuv, nej hais kom them ib tug nqi khiav, thaum nej ua hauj lwm rau Kuv nej hais kom them ib tus nqi ua hauj lwm, thaum nej ntxhua Kuv cov khaub ncaws nej hais kom them tus nqi ntxhua, thaum nej pub rau pawg ntseeg nej hais kom them tej nqi rov qab, thaum nej muab lus qhuab qhia nej hais kom them nqi rau tus muab lus qhuab qhia, thaum nej muab tej phau ntawv pub nej hais kom them tus nqi pub, thiab thaum nej sau nej hais kom them tus qhi sau. Cov uas Kuv tau kov nrog yeej tseem hais kom Kuv them tus nqi rov qab, hos cov uas raug xa rov mus tsev hais kom them tus nqi rau txoj kev puas tsuaj rau lawv lub npe; cov uas tsis tau yuav txij nkawm hais kom them nqi phij cuam, los sis nyiaj rau lawv txoj kev hluas uas poob lawm; cov uas tua qaib hais kom them tus nqi tua, cov uas kib zaub los yuav kom them tus nqi kib, thiab cov uas ua kua zaub kuj hais kom them tus nqi rau qhov ntawd tib yam thiab…. Qhov no yog nej txoj kev ua neeg uas nyob siab thiab muaj zog, thiab tej no yog tej uas nej lub siab paub qhov phem qhov zoo uas sov so ua. Nej txoj kev txawj xav nyob qhov twg? Nej txoj kev ua neeg nyob qhov twg? Cia Kuv qhia nej! Yog tias nej ua li no ntxiv mus, Kuv yuav tsum tsis ua hauj lwm rau hauv nej lawm. Kuv yuav tsis ua hauj lwm rau hauv ib pab niag tsiaj uas hnav tib neeg cev ris tsho, Kuv yuav tsis txom nyem li no rau ib pawg ntawm cov tib neeg uas ntsej muag ncaj zais ntshis lub siab phem, Kuv yuav tsis uv rau ib pab niag tsiaj zoo li no uas tsis muaj feem ntawm txoj kev cawm dim ib qho me me li. Hnub uas Kuv tig Kuv nrab qaum rau nej ces yog hnub uas nej tuag, nws yog hnub uas qhov tsaus los poob rau saum nej, thiab hnub uas nej raug qhov kaj muab tso tseg. Cia Kuv qhia nej! Kuv yeej yuav tsis ua siab zoo rau ib pawg zoo li nej pawg no, ib pawg uas tseem qis tshaj tej tsiaj lawm thiab! Muaj chaw kawg rau Kuv tej lus thiab kev ua, thiab nrog rau nej txoj kev ua neeg thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo li uas lawv yog no, Kuv yuav tsis ua hauj lwm ntxiv lawm, rau qhov nej tsis muaj dab tsi nyob hauv lub siab paub qhov phem qhov zoo kiag li, nej tau ua rau Kuv mob heev, thiab nej tus cwj pwm uas ntxim ntxub mas qias neeg rau Kuv heev hwv lawm. Cov tib neeg uas tsis muaj dab tsi li hauv txoj kev ua neeg thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo yeej yuav tsis muaj feem rau ntawm txoj kev cawm dim; Kuv yeej yuav tsis cawm cov tib neeg uas tsis muaj siab ntsws thiab tsis nco txiaj ntsig li. Thaum Kuv hnub los txog, Kuv yuav nchuav nthwv Kuv tej nplaim taws uas cig lam lug rau tag nrho tej me nyuam ntawm cov tsis mloog lus uas tau muaj ib zaug thab Kuv txoj kev chim siab uas npau taws vog mus ib txhis, Kuv yuav muab Kuv txoj kev rau txim mus ib txhis tso rau saum cov tsiaj uas muaj ib zaug tau cuam tej lus phem rau Kuv thiab tso Kuv tseg, Kuv yuav hlawv tej tub ntawm cov tsis mloog lus uas muaj ib zaug tau noj thiab nyob nrog Kuv ua ke tab sis tsis ntseeg Kuv, cov uas thab thiab ntxeev siab rau Kuv, rau txhua zaus nrog tej hluav taws ntawm Kuv txoj kev npau taws. Kuv yuav yuam tag nrho cov uas thab Kuv txoj kev npau taws mus rau Kuv txoj kev rau txim, Kuv yuav nchuav nthwv tag nrho ntawm Kuv txoj kev npau taws rau saum cov niag tsiaj uas muaj ib zaug xav sawv ntawm Kuv ib sab li Kuv cov sib txig sib luag tab sis tsis pe hawm los sis mloog Kuv lus; tus pas uas Kuv nplawm tib neeg yuav poob rau saum cov tsiaj uas muaj ib zaug tau xyiv fab hlo rau Kuv txoj kev saib xyuas thiab muaj ib zaug tau xyiv fab hlo rau tej lus zais tob uas Kuv tau hais lawm, thiab cov uas muaj ib zaug tau sim txeeb tej kev zoo siab xyiv fab uas muaj khoom ntawm Kuv mus. Kuv yuav tsis zam txim rau ib tug tib neeg twg uas sim txeeb Kuv qhov chaw; Kuv yuav tsis tseg ib tug ntawm cov uas sim txeeb khoom noj thiab khaub chaws ntawm Kuv mus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv

110. Qhov uas nej pom hnub no yog ib qho me me ntawm rab ntaj ntse ntawm Kuv lub qhov ncauj xwb. Nej tseem tsis tau pom tus qws ntawm Kuv txhais tes los sis cov nplaim taws uas Kuv hlawv tib neeg, thiab yog vim li ntawd nej thiaj tseem khav theeb heev thiab muab hlob rau ntawm Kuv xub ntiag. Yog li no nej thiaj tseem nrog Kuv sib cav nyob hauv Kuv tsev, siv nej tus plaig nrog Kuv sis cav txog tej lus uas Kuv tau hais tawm ntawm Kuv lub qhov ncauj lawm. Tib neeg tsis ntshai Kuv, thiab nws tseem pheej ua yeeb ncuab rau Kuv los txog hnub no, nws yeej tseem ua li qub tsis ntshai li. Nej muaj tus nplaig thiab cov hniav uas tsis ncaj ncees hauv nej qhov ncauj. Nej cov lus thiab tej uas nej ua zoo li tus nab uas dag Evas ua txhaum. Nej yuav tseev kom lwm tus muab qhov muag pauj qhov muag thiab hniav pauj hniav, thiab muaj kev cov nyom nrog Kuv sib ntsuas zog txeeb lub luag hauj lwm, lub koob lub npe thiab nqi zog rau nej tus kheej, tiam sis nej twb tsis paub hais tias Kuv tseem nraim nkoos ntsia ntsoov nej tej lus thiab tej uas nej ua. Ua ntej uas nej tseem yuav los rau ntawm Kuv xub ntiag, Kuv mloog lub suab tawm hauv nej nruab siab tuaj. Tib neeg yeej ib txwm muaj txoj kev ntshaw xav khiav tawm ntawm Kuv txhais tes uas tuav lawv thiab khiav kom Kuv lub qhov muag txhob pom lawv, tiam sis Kuv yeej tsis tau zam tej lus nws hais los sis tej uas nws ua li. Dua ntawd, Kuv yeej xwb tim tso cai rau cov lus thiab tej uas lawv ua nkag rau hauv Kuv qhov muag, xwv Kuv thiaj qhuab ntuas tau tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees thiab rau txim rau lawv txoj kev ntxeev siab. Yog li, tib neeg tej lus thiab tej uas lawv ua nraim nkoos yeej nyob tab meeg rau saum Kuv lub rooj txiav txim, thiab Kuv txoj kev txiav txim yeej tsis tau ncaim ntawm tib neeg li, rau qhov nws txoj kev ntxeev siab muaj ntau heev lawm. Kuv tes num yog hlawv thiab lim txhua yam lus thiab tej num uas tib neeg ua thiab tej uas lawv tau hais tawm thiab ua tag los tab meeg ntawm Kuv tus Ntsujplig lub xub ntiag. Nyob rau txoj kev no,[b] thaum Kuv ncaim lub ntiaj teb, tib neeg thiaj tseem ceev lawv txoj kev ua siab ncaj rau Kuv, thiab thiaj tseem tiam Kuv li Kuv cov tub qhe uas dawb huv uas ua Kuv tes num, cia Kuv tes num nyob hauv ntiaj teb mus txog thaum hnub uas ua tiav.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Num ntawm Txoj Kev Tshaj Moo Zoo Kuj Yog Tes Num ntawm Txoj Kev Cawm Tib Neeg Thiab

111. Kuv zoo siab rau cov uas tsis muaj qhov kev tsis tshua ntseeg lwm tus, thiab Kuv nyiam cov uas npaj txij zog txais yuav qhov tseeb; Kuv qhia txoj kev saib xyuas zoo rau ob hom tib neeg no, rau qhov nyob hauv Kuv ob lub qhov muag pom mas lawv yog cov tib neeg siab ncaj. Yog tias koj txawj dag, ces koj yuav raug zov thiab tsis tshua ntseeg lwm tus neeg thiab tej xwm txheej, thiab yog li koj txoj kev ntseeg Kuv yuav raug tsim tsa rau saum ib lub hauv paus ntawm txoj kev tsis tshua ntseeg lwm tus. Kuv yeej tsis txeev lees paub txoj kev ntseeg zoo li no li. Qhov tsis muaj txoj kev ntseeg tseeb, koj haj yam tsis muaj txoj tseem kev hlub kiag li. Thiab yog tias koj ntseeg qhov tsis tshua ntseeg rau Vajtswv thiab lam tau lam hais txog Nws raws siab nyiam xwb, ces koj yog, yam tsis muaj lus nug dab tsi li, tus uas txawj dag tshaj ntawm txhua tus tib neeg huv si. Koj lam tau lam hais seb Vajtswv ua puas tau zoo li tib neeg xwb: ua txhaum loj uas zam txim tsis tau, muaj tus cwj pwm tsis tseem ceeb, tsis muaj kev ua ncaj nrab thiab laj thawj, tsis muaj qhov paub ntawm txoj kev ncaj ncees, ua siab swb rau txoj kev npaj ua lim hiam, txawj ntxias dag thiab txawj dag, txaus siab rau txoj kev phem thiab kev tsaus ntuj, thiab ntau yam ntxiv. Nws tsis yog qhov laj thawj tias tib neeg tsis muaj tej kev xav zoo li no vim yog lawv tsis muaj txoj kev paub Vajtswv me me li los? Txoj kev ntseeg zoo li no tsis muaj dab tsi luv tshaj txoj kev txhaum! Tseem muaj tej txhia uas ntseeg tias cov uas ua rau Kuv zoo siab ces yog cov uas hais lus mos lus tuaj pos thiab ua txuj, thiab tias cov uas tsis muaj kev paub zoo li no yuav tsis raug caw los rau hauv Vajtswv lub tsev thiab yuav tsis tau lawv qhov chaw nyob rau hauv. Qhov no tsuas yog tib qho kev paub uas nej tau txais tom qab ntau lub xyoo no los lawm xwb? Qhov no puas yog yam nej muab tau? Thiab nej txoj kev paub txog Kuv tsis nres rau ntawm txoj kev to taub yuam kev no xwb; qhov tseem phem tshaj mas yog nej txoj kev thuam Vajtswv tus Ntsujplig thiab kev hais lus phem rau Ntuj Ceeb Tsheej. Qhov no yog qhov vim li cas Kuv thiaj hais tias txoj kev ntseeg zoo li nej txoj no tsuas yuav ua rau nej txav kom deb ntawm Kuv mus dua thiab ua ib qho chaw loj tawm tsam Kuv xwb. Thoob plaws ntau lub xyoo ntawm tes dej num, nej tau pom ntau qhov tseeb lawm, tab sis nej puas paub Kuv lub pob ntseg tau hnov dab tsi? Muaj pes tsawg leej hauv nej cov ko txaus siab hlo txais yuav qhov tseeb? Nej txhua tus ntseeg tias nej txaus siab hlo them tus nqi rau qhov tseeb, tab sis muaj pes tsawg leej ntawm nej cov ko tau raug txom nyem rau qhov tseeg tiag? Tsis muaj dab tsi tab sis txoj kev tsis ncaj ncees nyob hauv nej lub siab, uas ua rau nej xav tias txhua tus, txawm tias lawv yog leej twg los xij, yeej txawj dag thiab coj tsis ncaj tib yam nkaus—txog theem uas nej tseem ntseeg tias qhov Vajtswv yug los ua neeg ntawd muaj peev xwm, zoo ib yam li ib tug neeg dog dig, ua tau yam tsis muaj ib lub siab zoo los sis ib txoj kev hlub uas muaj ntsiab. Ntau tshaj ntawd, nej ntseeg tias ib tug cwj pwm zoo thiab ib qho uas muaj kev hlub tshua, tus yeeb yam uas muaj ntsiab tsuas muaj nyob rau hauv tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb. Nej ntseeg tias tsis muaj ib tug dawb huv zoo li no, tias tsuas yog qhov tsaus thiab qhov phem kav lub ntiaj teb xwb, hos Vajtswv yog tej yam uas tib neeg tso lawv txoj kev ntshaw rau qhov zoo thiab zoo nkauj, ib tug uas muaj koob nrov npe uas raug tsim tawm los ntawm lawv. Nyob hauv nej lub hlwb, tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej mas siab ncaj heev, ncaj ncees heev, thiab zoo heev, tsim nyog pe hawm thiab hwm kawg li; hos tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb no mas yog ib tug hloov chaw rau, thiab ib yam khoom, ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb. Nej ntseeg tias tus Vajtswv no ua tsis tau qhov sib txig sib luag ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, haj yam tsawg uas tsim nyog muab hais tias yog tib txoj pa li Nws. Thaum hais txog qhov zoo thiab lub meej mom ntawm Vajtswv, lawv yog lub yeeb koob ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, tab sis thaum nws los rau tib neeg tus yeeb yam thiab kev coj tsis ncaj, lawv yog tej yam ntxwv zoo uas tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb muaj ib qho. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej mas yeej muaj hwj chim siab mus ib txhis, hos tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb yeej tsis tseem ceeb, tsis muaj zog, thiab tsis muaj peev xwm mus ib txhis. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tsis muab kev xav phem, tsuas yog kev ncaj ncees xwb, hos tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj tsuas muaj kev xav twm xeeb xwb thiab tsis muaj kev ua ncaj nrab los sis muaj laj thawj li. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tsis muaj kev coj tsis ncaj ib qho me me li thiab yeej ncaj ncees mus ib txhis, hos tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb yeej ib txwm muaj ib sab coj tsis ncaj. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej hlub tib neeg heev, hos tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb muab txoj kev saib xyuas rau tib neeg tsis sib xws, tseem muab lawv tso tseg tag nrho lawm thiab. Txoj kev paub tsis yog no tau muab khaws cia rau hauv nej lub siab los ntev lawm thiab kuj yuav muaj ntxiv mus rau yav pem suab. Nej quav ntsej txhua yam dej num ntawm Khetos los ntawm txoj kev tsis ncaj ncees thiab tshuaj saib tag nrho Nws tes dej num, thiab Nws lub koob meej thiab lub ntsiab tseeb, los ntawm cov neeg lim hiam txoj kev xav. Nej tau ua ib qho yuam kev loj kawg thiab ua tiav uas yeej tsis tau ua los ntawm cov neeg uas los ua ntej nej li. Ntawd yog, nej tsuas ua dej num rau tus Vajtswv uas nyob siab saum ntuj ceeb tsheej uas muaj ib lub mom vajntxwv nyob saum Nws taub hau xwb, thiab yeej tsis tau koom rau tus Vajtswv uas nej suav tias tsis tseem ceeb dab tsi li uas nej pom tsis tau Nws. Qhov no tsis yog nej txoj kev txhaum los? Qhov no tsis yog ib qho piv txwv ntawm kev ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam los? Nej pe hawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej. Nej nyiam tej duab uas nyob siab thiab hwm cov uas luag paub zoo vim lawv txoj kev hais lus zoo xwb. Nej zoo siab hlo raug txib los ntawm tus Vajtswv uas pub nej ob txhais tes muaj txiag nplua nuj, thiab nqhis tus Vajtswv uas muaj cuab kav ua tiav rau nej txhua txoj kev ntshaw. Tib Tug uas koj tsis pe hawm ces yog tus Vajtswv no uas tsis nyob siab xwb; tib yam uas koj ntxub ces yog txoj kev koom nrog tus Vajtswv no uas tsis muaj tib neeg nquav ntsej li xwb. Tib yam uas koj tsis txaus siab hlo ua dej num rau tus Vajtswv no uas yeej tsis tau muab ib lub npib liab rau koj li, thiab tib Tug uas tsis muaj peev xwm ua kom koj ntshaw Nws ces yog tus Vajtswv uas tsis ntxim hlub no. Hom Vajtswv no pab tsis tau koj ua kom koj pom deb pom dav, kom xav li yog koj nrhiav tau ib yam muaj nqis, haj yam ua tsis tau kom yam uas koj ntshaw tiav. Vim li cas, yog li, koj ho caum raws Nws? Koj puas tau xav txog tej lus nug zoo li no dua li? Yam uas koj ua tsis lam tub qaug tus Khetos no xwb; qhov tseem ceeb tshaj ntawd, nws tub qaug tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej. Qhov no tsis yog, Kuv xav, lub hom phiaj ntawm nej txoj kev ntseeg Vajtswv!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Tus Vajtswv hauv Ntiaj Teb Li Cas

112. Coob leej tib neeg yeem poob mus rau hauv ntuj tawg heev dua li hais lus tseeb thiab coj ncaj. Tos Kuv ho muaj lwm yam kev saib xyuas tseg cia nyob tos cov neeg coj tsis ncaj os. Tseeb tiag, Kuv yeej paub meej puv npo tias nyuaj rau nej ua tau ib tus neeg coj ncaj npaum li cas. Rau qhov nej txhua tus mas ntse kawg, txawj muab tus pas ntsuas los ntsuas tib neeg kawg li, qhov no ua rau Kuv tes dej num yooj yim dua lawm. Thiab vim nej ib leeg puag nej qhov kev nraim nkoos rau hauv nej xub ntiag, zoo kawg dhau no, Kuv yuav xa nej, ib tug zuj zug, mus rau hauv kev puas tsuaj kom raug hluav taws “cob qhia,” tom qab ntawd nej thiaj dhau los ruaj khov rau txoj kev ntseeg hauv Kuv cov lus. Thaum kawg, Kuv yuav yuam nej lub qhov ncauj rau cov lus “Vajtswv yog tus Vajtswv uas ncaj ncees,” qhov ntawd yog qhov nej yuav tau ntaus nej hauv siab thiab nyuaj siab, “Kev dag yog tib neeg lub siab!” Nej tus yam ntxwv ntawm txoj kev xav rau lub sij hawm no yog dab tsi? Kuv pom tias nej yuav tsis muaj yeej yog zoo li tam sim no. Thiab nej haj yam yuav “paub nyuaj thiab nkag siab nyuaj” tshaj li nej tam sim no. Nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, muaj ib txhia tib neeg hnav zoo thiab coj zoo, lawv uv kev mob kom zoo li muaj tus “cwj pwm zoo,” tiam sis lawv tsis npog lawv cov kaus thiab muab rau tes khawb tab meeg ntawm tus Ntsujplig lub xub ntiag. Nej puas suav cov neeg no nrog rau cov siab ncaj thiab? Yog tias koj yog ib tug neeg zoo siab nkhaus, ib tug uas txawj rau seem “cog kev phooj ywg,” ces Kuv hais tias koj yeej yog ib tug uas twb sim ua kom Vajtswv tsis muaj qab hau lawm. Yog koj cov lus ua paj lug hais tias yog tim ub tim no thiab hais tej yam tsis muaj qab hau kom zoo xwb, ces Kuv hais rau koj tias koj yog tus uas ntxub tsis nyiam muab qhov tseeb los xyaum coj. Yog hais tias koj muaj ruaj siab heev tsis kam faib, yog koj yog ib tus tawm tsam heev txog nthuav yam koj ua nraim nkoos—koj cov kev nyuaj—tab meeg lwm tus kom nrhiav tau kev los rau qhov kaj, ces Kuv hais tias koj yog ib tug uas yuav tsis tau txais kev cawm dim yooj yim, thiab yuav tsis yooj yim tawm ntawm kev tsaus ntuj los.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom

113. Kuv to taub zoo txog txoj kev ntxias dag nyob rau hauv nej lub siab; feem ntau ntawm nej caum raws Kuv yam tsis xav paub thiab tau tuaj nrhiav Kuv ntawm qhov tsis muaj dab tsi. Thaum nej qhov kev xav zaum peb tau tawg tag lawm—nej qhov kev xav tau kom muaj lub neej nyob kaj siab lug thiab zoo siab hlo—tag ntawd nej qhov kev xav tau kuj ploj mus. Txoj kev ntxias dag uas muaj nyob hauv nej lub siab raug muab qhia tshwm los ntawm nej cov lus thiab tej dej num. Muab hais kom yooj yim, nej tsuas yog xav paub txog Kuv xwb, tab sis tsis ntshai Kuv; nej tsis mloog nej tus nplaig, thiab haj yam tsawg tshaj nej tsis tuav tswj hauv nej tus cwj pwm. Tom qab ntawd hom kev ntseeg twg uas nej muaj, tiag tiag? Nws puas yog? Nej tsuas yog siv Kuv cov lus los daws nej cov kev txhawj xeeb thiab txo nej txoj kev tsis txaus siab xwb, kom puv cov chaw seem hauv nej lub neej. Leej twg ntawm nej cov ko tau muab Kuv cov lus coj los xyaum? Leej twg muaj kev ntseeg tseeb? Nej pheej qw tias Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas pom tob rau hauv tib neeg lub siab, tab sis yog tus Vajtswv uas nej qw txog hauv nej lub siab haum nrog Kuv li cas? Vim nej qw nrov li no, ces yog vim li cas nej thiaj li coj li ntawd? Nws puas yog hais tias nov yog kev hlub nej xav them rov qab rau Kuv? Tsis muaj ib qho me me ntawm kev mob siab rau ntawm nej daim di ncauj, tab sis nej qhov kev fij nyob qhov twg, thiab nej cov dej num zoo li cas? Yog tias nws tsis yog rau nej cov lus uas nrov txog Kuv ob lub pob ntseg, Kuv yuav ntxub tau nej li cas? Yog tias nej ntseeg Kuv tiag, nej poob tau rau tus yam ntxwv nyuaj siab no li cas? Nej tau poob siab thaum saib rau ntawm nej lub ntsej muag zoo li yog nej nyob hauv Ntuj Tawg tiv kev sim siab. Nej ua neej tsis muaj qhov lom zem li, thiab nej feeb tsis meej txog nej lub suab sab hauv; nej muaj lus yws thiab lus tsawm foom puv ntoob. Nej poob kev ntseeg ntev los lawm hauv qhov Kuv ua thiab nej txoj kev ntseeg qub tau ploj lawm, yog li nej yuav tuaj yeem raws mus kom txog thaum kawg tau li cas? Vim qhov no muaj li no, ces nej yuav raug cawm dim tau li cas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Lus rau Cov Hluas thiab Cov Laus

114. Txawm tib neeg ntseeg Vajtswv los xij, tib neeg lub siab tsis muaj Vajtswv, thiab lawv tsis quav ntsej txog qhov yuav hlub Vajtswv li cas, los sis lawv tsis xav hlub Vajtswv, vim lawv lub siab yeej tsis txav los ze rau ntawm Vajtswv li thiab lawv yeej zam Vajtswv tas li xwb. Vim yog qhov ua tau los zoo li no, tib neeg lub siab thiaj li nrug deb ntawm Vajtswv mus lawm. Yog li, lawv lub siab nyob qhov twg lawm? Qhov tseeb, tib neeg lub siab yeej tsis mus qhov twg li: Tsis hais tias muab lub siab rau Vajtswv los sis qhia lub siab tshwm rau Vajtswv pom hos, lawv tsuas khaws lub siab rau lawv tus kheej xwb. Qhov no txawv qhov tseeb uas ib txhia tib neeg keev thov Vajtswv thiab hais tias, “Au Vajtswv, saib rau hauv kuv lub siab—Koj paub txhua yam uas kuv xav,” thiab ib txhia haj tseem tsa tes twv kom Vajtswv saib rau lawv thiab, tias tej zaum lawv yuav raug rau txim yog lawv ua txhaum lawv qhov kev tsa tes. Txawm tias tib neeg cia Vajtswv saib rau hauv lawv lub siab los xij, qhov no tsis txhais tau tias tib neeg yeej muaj peev xwm ua raws li tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj ntawm Vajtswv, los sis tias lawv tau tso lawv txoj hmoo thiab tej kev cia siab rau yav tom ntej thiab tag nrho lawv txhua yam nyob hauv qab kev tswj ntawm Vajtswv. Yog li ntawd, txawm koj yuav tsa tes twv li cas rau Vajtswv los sis yam koj tshaj tawm rau Nws yog dab tsi los xij, hauv Vajtswv ob lub qhov muag koj lub siab yeej tseem kaw rau Nws, vim koj tsuas pub Vajtswv saib mus rau hauv koj lub siab xwb tiam sis tsis tso cai rau Nws tswj kav lub siab ntawd. Muab ua lwm lo lus hais, koj tsis tau muab koj lub siab rau Vajtswv kiag li, thiab tsuas hais tej lo lus zoo zoo rau Vajtswv hnov xwb; tib lub sij hawm ntawd, koj zais koj tej kev xav ntxias dag ntawm Vajtswv lawm, ua ke nrog koj tej kev ntxias dag, kev dag ntxias, thiab tej kev npaj, thiab koj tuav koj tej kev cia siab rau yav tom ntej thiab txoj hmoo rau hauv koj ob txhais tes, ntshai rwg tsam Vajtswv muab txeeb mus lawm. Yog li, Vajtswv yeej tsis pom tib neeg qhov kev siab dawb paug rau Nws li. Txawm tias Vajtswv tshuaj xyuas qhov tob ntawm tib neeg lub siab, thiab tuaj yeem pom yam uas tib neeg tab tom xav thiab xav ua nyob hauv lawv lub siab, thiab tuaj yeem pom yam uas raug khaws cia nyob rau hauv lawv lub siab lo xij, tib neeg lub siab yeej tsis yog Vajtswv tug li, thiab lawv tsis tau muab nws rau Vajtswv tswj kav li. Qhov no hais tau tias, Vajtswv muaj cai tshuaj xyuas, tiam sis Nws tsis muaj cai tswj kav. Hauv tib neeg txoj kev xav zoo, tib neeg tsis xav los sis tsis npaj siab muab nws tus kheej cob rau Vajtswv tej kev npaj. Tsis yog tib neeg tau kaw lawv tus kheej rau Vajtswv lawm xwb, tab sis tseem muaj cov tib neeg uas xav npog lawv lub siab, siv cov lus tham hais tau ntog zoo thiab kev qhuas cuav los ib txoj kev xav cuav thiab muab kom tau Vajtswv ntseeg siab, thiab npog zais lawv lub tseem ntsej muag kom Vajtswv txhob pom. Lawv lub hom phiaj uas tsis xav pub Vajtswv pom yog tsis tso cai rau Vajtswv paub txog yam uas lawv zoo li cas tiag tiag. Lawv tsis xav muab lawv lub siab rau Vajtswv, tiam sis xav khaws cia rau lawv tus kheej xwb. Lub ntsiab ntawm qhov no ces yog yam uas tib neeg ua thiab yam uas nws xav tau tag nrho yeej raug npaj tseg, raug xam tseg, thiab raug txiav txim los ntawmt tib neeg tus kheej lawm; lawv tsis cheem tsum Vajtswv txoj kev koom los sis kev cuam tshuam lawm, haj yam tsis xav kom muaj Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj ib qho hlo li. Yog li ntawd, txawm hais txog rau Vajtswv cov lus txib, Nws tes hauj lwm, los sis cov kev cheem tsum uas Vajtswv tsim rau tib neeg, tib neeg qhov kev txiav txim siab yog nce raws lawv tus kheej tej kev xav thiab kev ntshaw, raws lawv tus kheej tus yam ntxwv thiab tej xwm txheej rau thaum lub sij hawm ntawd. Tib neeg yeej siv txoj kev paub thiab tej kev nkag siab tob uas lawv swm rau, thiab lawv tus kheej txoj kev ntse, los txiav txim thiab xaiv txoj kev uas lawv yuav tsum taug mus, thiab tsis tso cai rau Vajtswv los cuam tshuam los sis tswj kav li. Qhov no yog tib neeg lub siab uas Vajtswv pom.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II

115. Ntau leej tib neeg xav los hlub Kuv tiag tiag, tiam sis vim lawv lub siab tsis yog lawv tus kheej li, lawv tsis muaj kev tswj hwm lawv tus kheej; ntau leej tib neeg hlub Kuv tiag tiag raws li lawv ntsib tej kev sim siab uas Kuv tau muab los, txawm li ntawd los lawv tsis muaj peev xwm nkag siab txog tias Kuv yeej muaj nyob tiag tiag, thiab tsuas hlub Kuv hauv txoj kev qhuav qhawv xwb, thiab tsis yog vim Kuv txoj kev muaj nyob tiag tiag; ntau leej tib neeg tso lawv lub siab rau ntawm Kuv xub ntiag thiab tom qab ntawd tsis cuab pob ntseg mloog lawv lub siab li, thiab yog li lawv lub siab thiaj li raug Ntxwgnyoog txeeb mus lawm thaum twg los xij uas nws tau lub hwj tsam, thiab tom qab ntawd ces lawv txawm ncaim Kuv mus lawm; ntau leej tib neeg hlub Kuv heev li thaum Kuv muab Kuv cov lus, txawm li ntawd los tsis mob siab rau Kuv cov lus hauv lawv tus ntsuj plig li, tiam sis cia li siv cov lus ntawd zoo li tej khoom siv uas tsis muaj tswv thiab muab cov lus ntawd cuam rov qab mus rau qhov chaw uas cov lus ntawd tuaj thaum twg los xij uas lawv nyiam. Tib neeg tshawb nrhiav Kuv thaum tab tom muaj mob, thiab nws saib tuaj rau Kuv thaum nyob rau ntawm tej kev sim siab. Thaum lub sij hawm muaj kev thaj yeeb nws xyiv fab rau Kuv, thaum nyob rau hauv kev piam sij nws tsis lees paub Kuv, thaum nws tsis khoom nws hnov qab Kuv, thiab thaum nws tub nkeeg nws ua tej yeeb yam rau Kuv—txawm li ntawd los yeej tsis muaj leej twg tau hlub Kuv tag lawv ib sim neej li. Kuv xav kom tib neeg yuav tsum rau siab rau ntawm Kuv xub ntiag: Kuv tsis tau thov kom nws muab ib yam dab tsi rau Kuv li, tiam sis tsuas yog kom txhua tus tib neeg ua raws li Kuv hais tiag tiag xwb, uas, dua li ntawm qhov tawm tsam Kuv, kom lawv tso cai rau Kuv coj cov tib neeg uas muaj lub siab dawb rov qab los. Kuv txoj kev qhuab qhia, kev paub tseeb, thiab tus nqi ntawm Kuv tej dag zog nthuav dav mus rau txhua tus tib neeg, txawm li ntawd los qhov tseeb ntawm tib neeg txhua tes dej num kuj nthuav dav mus rau txhua tus tib neeg ib yam nkaus thiab, ib yam li lawv txoj kev dag ntxias Kuv. Nws zoo li tias cov khoom xyaw ntawm tib neeg txoj kev dag ntxias tau nyob nrog nws txij li thaum xeeb hauv plab lawm, zoo li yog nws tau muaj cov kev txawj tshwj xeeb no ntawm txoj kev dag txij li thaum yug los lawm. Deb tshaj ntawd ntxiv, nws yeej tsis tau muab txoj kev ua si ntawd pov tseg li, yeej tsis muaj leej twg txeev pom tshab mus rau lub hauv paus ntawm cov kev txawj dag no li. Raws li qhov tshwm los, tib neeg nyob rau hauv kev dag ntxias yam tsis paub txog nws li, thiab zoo li yog nws zam txim rau nws tus kheej, zoo li yog nws yog tej kev npaj ntawm Vajtswv dua li yog nws txoj kev dag ntxias Kuv uas txhob txwm ua. Qhov no tsis yog kiag lub hauv paus ntawm tib neeg txoj kev dag ntxias Kuv lov? Qhov no tsis yog nws txoj kev yees siv dag lov? Kuv yeej tsis tau raug dag kom tsis meej pem los ntawm tej kev qhuas cuav thiab kev dag ntxias ntawm tib neeg li, rau qhov Kuv xav tawm nws lub tseem ntsiab los ntev lawm. Leej twg puas paub tias muaj txoj kev tsis dawb huv ntau npaum li cas nyob rau hauv nws cov ntshav, thiab Ntxwgnyoog cov kuab lom ntau npaum li cas nyob rau hauv nws cov hlwb pob txhab? Tib neeg cia li swm rau nws los ntawm txhua hnub uas dhau mus lawm, zoo li ntawd nws tsis paub txoj kev raug mob uas tau ua los ntawm Ntxwgyoog lawm, thiab yog li thiaj li tsis muaj kev txaus siab los nrhiav “ib txoj kev noj qab nyob zoo uas muaj nyob.”

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 21

116. Noob neej puav leej yog txhua yam tsim tawm los uas tu ncua kev paub-yus tus kheej, thiab lawv tsis muaj peev xwm paub lawv tus kheej li. Txawm li cas los xij, lawv paub lwm tus zoo npaum li lawv sab qaum tes, yam li txhua yam uas lwm tus tau ua thiab tau hais twb tau raug “tshuaj xyuas” ua ntej los ntawm lawv lawm, nyob kiag ntawm lawv xub ntiag, thiab tau txais lawv txoj kev pom zoo ua ntej uas raug ua tiav. Raws li qhov tshwm los, nws yog zoo li lawv haj tseem tau ntsuas tag nrho ntawm lwm tus lawm thiab, ncaj qha mus rau hauv lawv cov yam ntxwv kev xav. Noob neej txhua tus puav leej zoo li no. Txawm hais tias lawv tau paub qhov tseeb txog Tiam Lub Nceeg Vaj hnub no los, lawv tus yeeb yam yeej tseem tsis hloov pauv li. Lawv tseem ua yam Kuv ua rau ntawm Kuv xub ntiag thiab, hos nyob tom qab Kuv nraub qaum lawv pib sawv los rau lawv tus kheej qhov tshwj xeeb “tes dej num.” Txawm li cas los xij, tom qab ntawd, thaum lawv los rau ntawm Kuv xub ntiag lawm, lawv zoo li cov tib neeg uas txawv hlo li lawm, tshwm los yam muaj lub siab txias txias thiab tsis poob siab li, nrog rau tej ntsej muag zoo thiab muaj ib tug mem tes khov kho. Qhov no tsis yog qhov meej meej uas ua rau noob neej ntxim ntxub heev lov? Coob leej ntau tus tib neeg muaj ob lub ntsej muag sib txawv tag nrho—ib lub yog thaum nyob rau ntawm Kuv xub ntiag, thiab lwm lub yog thaum nyob rau tom Kuv nraub qaum. Coob leej ntau tus ntawm lawv ua zoo li tej me nyuam yaj thaum nyob rau ntawm Kuv xub ntiag, tiam sis thaum nyob rau tom Kuv nraub qaum, mas lawv tig mus ua cov tsov uas txaus ntshai heev thiab tom qab ntawd coj zoo li cov me nyuam noog me me uas ya yam kaj siab lug nyob pem tej toj roob. Coob leej ntau tus qhia lub hom phiaj thiab kev txiav txim siab rau Kuv lub ntsej muag. Coob leej ntau tus los rau ntawm Kuv xub ntiag los nrhiav Kuv cov lus yam nqhis dej rhi thiab xav tau, tiam sis thaum nyob rau tom qab Kuv nraub qaum, lawv dhuav tej ntawd thiab tso tej ntawd tseg, zoo li Kuv tej hais lus tawm yog ib txoj kev tsim teeb meem. Muaj ntau zaus, thaum pom noob neej raug dag ntxias los ntawm Kuv tus yeeb ncuab, Kuv tau tso txoj kev tso Kuv tej kev cia siab rau noob neej tseg lawm. Muaj ntau zaus, thaum pom lawv los rau ntawm Kuv xub ntiag, nrhiav kev zam txim yam lo kua muag heev, txawm li cas los xij, Kuv tau qi Kuv ob lub qhov muag rau lawv cov dej num hauv kev npau taws, vim lawv tu ncua txog kev huab hwm-tus kheej thiab kev tawv ncauj, tab txawm thaum lawv lub siab yog tseeb thiab lawv cov hom phiaj muaj tseeb los xij. Muaj ntau zaus, Kuv tau pom tib neeg ruaj siab txaus los koom tes nrog Kuv, cov uas, thaum nyob rau ntawm Kuv hauv ntej, zoo li nyob rau hauv Kuv lub xub ntiag, saj txog nws txoj kev sov siab. Muaj ntau zaus, kev hais lus tim khawv rau cov neeg dawb huv, kev ua neej kaj siab, thiab kev ntxim hlub ntawm Kuv cov neeg xaiv tseg, yog ua li cas Kuv thiaj li yuav tsis muaj kev txaus siab uas loj rau qhov txiaj ntsig ntawm cov no? Noob neej tsis paub tias yuav muaj kev zoo siab li cas rau lawv tej koob hmoov uas tau npaj tseg ua ntej lawm uas nyob hauv Kuv ob txhais tes, vim lawv tsis nkag siab tias ob qho ntawd txhais li cas tiag tiag “tej koob hmoov” thiab “kev tsim txom.” Vim qhov laj thawj no, noob neej thiaj li nyob deb ntawm qhov muaj tseeb hauv lawv txoj kev nrhiav Kuv lawm. Yog tias tag kis tsis muaj nyob lawm, ces nej leej twg uas tab tom sawv rau ntawm Kuv xub ntiag yuav dawb huv ib yam li cov daus uas poob los thiab ib yam li cov pob zeb ntsuab muaj nqis uas tsis muaj chaw thuam li? Nws puas yog tias nej txoj kev hlub Kuv tsuas yog qee yam uas tuaj yeem sib pauv tau rau ib pluag mov qab qab, ib ce khaub ncaws zoo zoo, los sis ib chav ua hauj lwm siab nrog rau tej nyiaj hli siab siab xwb? Nws puas tuaj yeem sib pauv tau rau txoj kev hlub uas lwm tus muaj rau koj? Nws puas yog tseeb tseeb tias txoj kev ntsib tej kev sim siab yuav ua rau tib neeg tso lawv txoj kev hlub Kuv tseg? Puas yog txoj kev tsim txom thiab tej kev ceeb laj txom nyem loj ua rau lawv yws txog Kuv tej kev npaj? Yeej tsis muaj leej twg txeev nco txiaj ntsig txog rab ntaj ntse uas nyob hauv Kuv lub qhov ncauj tiag tiag li: Lawv tsuas paub lub ntsiab lus sab nraud xwb uas tsis muaj txoj kev nkag siab tiag tiag tias nws coj mus zoo li cas. Yog tias noob neej muaj peev xwm los pom txoj kev ntse ntawm Kuv rab ntaj tiag tiag lawm, lawv yeej yuav dhia paj paws nceev nrooj zoo li cov nas ntsooj mus rau hauv lawv cov qhov. Vim yog lawv txoj kev loog, noob neej thiaj li tsis nkag siab ib yam dab tsi txog ntawm lub ntsiab lus tseeb ntawm Kuv cov lus li, thiab yog li lawv thiaj li tsis muaj kev to taub tias Kuv tej lus hais tawm nyuaj npaum li cas los sis tias cov lus ntawd nthuav tawm txog noob neej tus yeeb yam ntau npaum li cas thiab lawv tus kheej txoj kev coj tsis ncaj tau raug txiav txim los ntawm cov lus ntau npaum li cas. Vim qhov laj thawj no, raws li qhov tshwm los ntawm lawv tej tswv yim-ruam txog yam Kuv hais, tib neeg feem coob tau txais yuav ib tug cwj pwm uas sov so lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 15

117. Thoob plaws txhua txhua tiam, ntau tus tau tawm ntawm lub ntiaj teb no mus hauv kev poob siab, thiab nrog kev tsis txaus siab, thiab ntau tus tau los rau hauv nws nrog kev cia siab thiab kev ntseeg. Kuv tau npaj rau ntau tus los, thiab tau xa ntau tus tawm mus lawm. Cov tib neeg uas suav tsis txheeb tau hla dhau los ntawm Kuv ob txhais tes los. Ntau tus ntsuj plig tau raug pov mus rau hauv Dab Teb lawm, ntau tus tau nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab ntau tus tau tuag thiab tau rov los yug nyob rau hauv ntiaj teb. Txawm li ntawd los yeej tsis muaj lawv ib tug twg tau muaj lub hwj tsam los zoo siab rau tej koob hmoov ntawm lub teb chaws hnub no li. Kuv tau muab rau tib neeg ntau heev lawm, txawm li ntawd los nws tau txais me me xwb, vim txoj kev tawm tsam ntawm Ntxwgnyoog lub zog tau ua rau nws tsis muaj peev xwm los zoo siab rau tag nrho Kuv tej kev nplua nuj. Nws tsuas yog tau muaj txoj hmoo zoo los saib tej kev nplua nuj ntawd xwb, tiam sis yeej tsis tau muaj peev xwm los zoo siab rau tej kev nplua nuj ntawd kom txaus li. Tib neeg yeej nrhiav tsis tau lub tsev uas muaj nuj nqis hauv nws lub cev los txais tej kev nplua nuj ntawm lub ntuj ceeb tsheej, thiab yog li nws thiaj li tau plam tej koob hmoov uas Kuv tau muab rau nws lawm. Tib neeg tus ntsuj plig tsis yog qhov chaw uas txuas nws rau Kuv tus Ntsujplig lov? Vim li cas tib neeg yeej tsis koom nrog Kuv los ntawm nws tus ntsuj plig li? Vim li cas nws txav los ze rau Kuv ntawm lub cev nqaij daim tawv, txawm li ntawd los tsis muaj peev xwm ua tau li ntawd ntawm tus ntsuj plig li? Puas yog tias Kuv lub ntsej muag tseeb yog lub ntsej muag ntawm lub cev nqaij daim tawv? Vim li cas tib neeg thiaj li tsis paub Kuv lub ntsiab tseem ceeb li? Puas yog tias yeej tsis txeev muaj ib txoj lw ntawm Kuv nyob rau hauv tib neeg tus ntsuj plig li? Puas yog tias Kuv tau ploj ntais ntawm tib neeg tus ntsuj plig mus lawm? Yog tias tib neeg tsis tau paub qhov tseeb txog sab ntsuj plig, nws yuav ua li cas to taub Kuv tej kev xav? Nyob rau hauv tib neeg ob lub qhov muag, puas muaj qhov twg uas tuaj yeem txeem nkag ncaj qha mus rau sab ntsuj plig? Muaj ntau zaus uas Kuv tau hu tib neeg los ntawm Kuv tus Ntsujplig, txawm li ntawd los tib neeg ua zoo li nws tau raug nkaug los ntawm Kuv, nyob deb deb saib Kuv, ntshai heev tias tsam Kuv yuav coj nws mus rau lwm lub ntiaj teb. Muaj ntau zaus uas Kuv tau nug txog ntawm tib neeg tus ntsuj plig, txawm li ntawd los nws yeej tseem tsis ceeb txog li, ntshai heev tias tsam Kuv yuav nkag mus rau hauv nws lub tsev thiab txeeb lub hwj tsam los hle nws tej khaub ncaws txhua yam uas yog nws tug. Yog li, nws kaw Kuv rau sab nraud, tsis cia Kuv ntsib ib yam dab tsi li tiam sis tsuas yog ib lub qhov rooj txias zias, kaw yam ruaj heev xwb. Muaj ntau zaus uas tib neeg tau ntog thiab Kuv tau cawm nws, txawm li ntawd los tom qab uas sawv los lawm nws khiav ntawm Kuv mus tam sim ntawd thiab, tsis tau raug chwv los ntawm Kuv txoj kev hlub li, saib Kuv li ib tug tub qhe zov; Kuv yeej tsis tau txoj kev sov siab ntawm tib neeg li. Tib neeg yog ib tug tsiaj tsis muaj siab ntsws, ntshav-txias. Txawm hais tias nws sov so los ntawm Kuv lub xub ntiag los, nws yeej tsis tau raug txhawb mus kom tob los ntawm Kuv lub xub ntiag li. Tib neeg zoo li ib lub roob uas phem heev. Nws yeej tsis tau khaws txhua yam ntawm Kuv txoj kev hlub tshua txog noob neej kom muaj nqis li. Nws tsis kam los cuag Kuv, nyiam nyob rau pem tej toj roob dua, qhov chaw uas nws tiv txoj kev hawv ntawm tej tsiaj qus—txawm li ntawd los nws tseem tsis kam los nraim cev rau hauv Kuv thiab. Kuv tsis yuam tib neeg li: Kuv tsuas yog ua Kuv txoj hauj lwm xwb. Hnub ntawd yuav los txog thaum uas tib neeg ua luam dej los rau ntawm Kuv ib sab los ntawm lub hiav txwv uas muaj hwj chim loj kawg nkaus, kom nws thiaj li yuav zoo siab rau txhua yam kev nplua nuj uas nyob hauv ntiaj teb thiab tso txoj kev pheej hmoo uas yuav raug nqos los ntawm hiav txwv rau tom qab.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 20

118. Nej txoj kev ntseeg zoo nkauj heev; nej hais tias nej zoo siab hlo los muab nej lub neej tag nrho fij los sawv cev ntawm Kuv txoj hauj lwm, thiab tias nej zoo siab hlo los fij nej lub neej txoj sia rau txoj hauj lwm ntawd, tiam sis nej tus yam ntxwv tsis tau hloov pauv ntau li. Nej tsuas yog hais lus khav theej ntxhias xwb, txawm hias tias qhov tseeb tiag nej tus cwj pwm tiag tiag yog yam phem heev. Nws yog zoo li yam tias tib neeg tus nplaig thiab ob daim di ncauj yog nyob rau saum ntuj ceeb tsheej tiam sis lawv ob txhais ceg yog nyob deb heev puag hauv ntiaj teb, thiab raws li qhov tshwm los, lawv cov lus thiab cov dej num thiab lawv cov kev muaj suab nrov npe tseem yog nyob rau hauv daim ntaub ntuag ntuag thiab kev puas tsuaj xwb. Nej tej kev muaj suab nrov npe tau raug rhuav tshem lawm, nej txoj kev xav sab hauv raug tshem tawm lawm, nej txoj kev hais lus yam qis qis, thiab nej lub neej txoj sia tuaj yeem raug thuam tau; haj tseem tag nrho ntawm nej txoj kev ua neej tau raug tog mus rau hauv lub hauv paus txoj kev qis. Nej lub siab-nqaim heev rau lwm tus, thiab nej thov kom txo nqi rau txhua yam me me. Nej sib cav sib ceg txog nej tus kheej txoj kev muaj suab nrov npe thiab meej mom, haj tseem mus txog ntua theem uas nej zoo siab hlo nqe mus rau hauv ntuj tawg thiab mus rau hauv lub pas hluav taws. Nej cov lus tam sim no thiab cov dej num twb txaus rau Kuv los txiav txim tias nej yog neeg txhaum lawm. Nej cov cwj pwm uas coj rau Kuv txoj hauj lwm twb txaus rau Kuv los txiav txim tias nej yog cov uas tsis ncaj ncees lawm, thiab tag nrho ntawm nej cov yam ntxwv twb qhia txaus lawm tias nej yog cov ntsuj plig uas qias vuab tsuab uas puv npo tej kev ntxub ntxaug. Nej tej kev qhia kom pom meej thiab yam uas nej nthuav tawm twb hais tau txaus lawm tias nej yog cov tib neeg uas tau qaug rau nej txoj kev puv npo cov ntshav ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv. Thaum to taub qhov tseeb txog lub teb chaws uas tau hais lawm, nej tsis nthuav tawm nej tej kev xav li. Puas yog nej ntseeg tias txoj kev uas nej ua li no twb txaus rau nej los taug kev mus dhau lub rooj vag uas mus rau hauv Kuv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej lawm? Puas yog nej ntseeg tias nej tuaj yeem tau txais txoj kev to taub qhov tseeb txog daim av dawb huv ntawm Kuv txoj hauj lwm thiab cov lus, yam tsis muaj nej tus kheej cov lus thiab cov dej num uas tau raug Kuv sim thaum xub thawj lawm? Leej twg tuaj yeem rub cov plaub yaj dhau Kuv ob lub qhov muag? Yuav ua li cas nej tej cwj pwm thiab kev sib tham uas ntxim ntxub, qis qis thiaj li tuaj yeem khiav dhau Kuv txoj kev pom? Nej lub neej txoj sia tau raug txiav txim los ntawm Kuv kom ua neej nyob los haus cov ntshav thiab noj cov cev nqaij daim tawv ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv vim nej xyaum lawv rau ntawm Kuv xub ntiag txhua txhua hnub li. Nyob rau ntawm Kuv xub ntiag, nej tus cwj pwm tau phem heev, yog li yog ua li cas Kuv thiaj li tsis pom tias nej qias vuab tsuab? Nej cov lus muaj tej kev tsis dawb huv ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv: Nej dag ntxias, zais, thiab hais lus qhuas zoo li cov uas koom nyob rau hauv kev ua khawv koob thiab zoo li cov uas ntxeev siab thiab haus cov ntshav ntawm cov tsis ncaj ncees. Txhua yam ntawm tib neeg tej kev nthuav tawm mas tsis ncaj ncees kiag li, yog li yuav ua li cas txhua tus tib neeg thiaj li yuav raug tso rau hauv daim av uas dawb huv qhov chaw uas cov ncaj ncees nyob? Koj puas xav tias tus cwj pwm uas ntxim ntxub ntawm koj tuaj yeem cais tau koj kom dawb huv piv rau cov uas tsis ncaj ncees? Koj tus nplaig uas zoo li-nab thaum kawg yuav tuaj yeem rhuav tshem koj sab cev nqaij daim tawv no uas ua rau muaj kev puas ntsoog thiab ua tej kev ntxub ntxaug, thiab koj ob sab tes uas tau raug npog los ntawm cov ntshav ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv thaum kawg kuj yuav rub koj tus ntsuj plig mus rau hauv ntuj tawg thiab. Vim li cas, yog li, koj thiaj li tsis plhaw los rau lub hwv tsam no los yaug koj ob txhais tes qias vuab tsuab-uas raug npog lawm kom dawb huv? Thiab vim li cas koj thiaj li tsis siv lub cib fim no los txiav koj tus nplaig uas hais cov lus tsis ncaj ncees ntawd tawm mus? Nws puas yog tias koj zoo siab hlo los raug tsim txom hauv cov nplaim taws ntawm ntuj tawg vim yog koj ob txhais tes, tus nplaig, thiab ob daim di ncauj? Kuv yeej ib txwm saib ntsoov txhua tus lub siab los ntawm ob lub qhov muag, vim hais tias ua ntej uas Kuv tsim noob neej, Kuv twb tau nkag siab txog lawv lub siab los ntawm Kuv ob txhais tes lawm. Kuv twb tau pom tshab tib neeg lub siab los ntev lawm, yog li yuav ua li cas lawv tej kev xav thiaj li yuav khiav dhau Kuv txoj kev xav? Yog ua li cas nws thiaj li yuav tsis lig heev rau lawv los khiav kom dhau txoj kev raug hlawv los ntawm Kuv tus Ntsujplig?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nej Txhua Tus Mas Muaj Tus Cwj Pwm Liam Heev Dhau Lawm!

119. Koj ob daim di ncauj zoo dua tej nquab, tiam sis koj lub siab phem dua tus nab txwj nab laus ntawd. Koj ob daim di ncauj zoo nkauj ib yam nkaus li tej poj niam Le-npanis, txawm li ntawd los koj lub siab tsis zoo tshaj lawv lub, thiab tseeb tiag nws tsis tuaj yeem piv tau rau txoj kev zoo nkauj ntawm cov neeg Khana-as kiag li. Koj lub siab ntxeev siab dhau lawm! Yam uas Kuv tsis nyiam kiag li tsuas yog ob daim di ncauj ntawm cov uas tsis ncaj ncees thiab lawv lub siab xwb, thiab Kuv tej kev cheem tsum ntawm tib neeg yeej tsis siab tshaj li qhov uas Kuv xav tau los ntawm cov neeg dawb huv li; nws tsuas yog tias Kuv ntxub cov dej num phem ntawm cov uas tsis ncaj ncees xwb, thiab Kuv cia siab tias tej zaum lawv yuav muaj peev xwm tso tseg lawv txoj kev qias vuab tsuab thiab khiav dhau ntawm lawv txoj kev daig kom lawv thiaj li tuaj yeem sawv tawm los ntawm cov uas tsis ncaj ncees thiab nyob nrog thiab kom dawb huv nrog rau cov uas ncaj ncees. Nej nyob rau hauv tib co xwm txheej ib yam nkaus li Kuv, txawm li ntawd los nej raug npog los ntawm kev qias vuab tsuab lawm; nej haj tseem tsis muaj ib qho me me ntawm tus yam ntxwv qub ntawm noob neej uas tau raug tsim puag thaum chiv keeb lawm thiab. Tshaj ntawd ntxiv, vim hais tias txhua txhua hnub nej xyaum ua raws li cov yam ntxwv ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv ntawd, ua li lawv ua thiab hais li lawv hais, txhua feem ntawm nej—tab txawm nej cov nplaig thiab cov di ncauj kiag los—raug tsau nyob rau hauv lawv cov dej qias vuab tsuab lawm, txog ntua theem uas nej raug npog tag nrho los ntawm tej kev qias neeg zoo li no, thiab tsis tshuav ib feem ntawm nej uas yuav tuaj yeem raug siv tau rau Kuv txoj hauj lwm li lawm. Nws yog yam uas tu siab tshaj plaws! Nej nyob rau hauv ib lub ntiaj teb ntawm nees thiab nyuj, txawm li ntawd los nej yeej tsis pom muaj teeb meem hlo li; nej puv npo kev lom zem thiab nyob yam ywj pheej heev thiab yam yooj yooj yim. Nej tab tom ua luam dej ncig hauv cov dej qias vuab tsuab ntawd, txawm li ntawd los nej yeej tsis paub tias nej twb tau poob rau hauv ib txoj kev daig zoo li no lawm. Txhua txhua hnub, nej koom nrog rau cov ntsuj plig uas tsis dawb huv thiab xyaw nrog rau “quav.” Nej lub neej txoj sia me ntsis phem, txawm li ntawd los nej yeej tsis paub tias koj yeej tsis muaj nyob rau hauv noob neej lub ntiaj teb kiag li thiab tias koj yeej tsis tswj fwm koj tus kheej. Koj tsis paub tias koj lub neej txoj sia tau raug tsuj ntev los lawm los ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv ntawd, los sis tias koj tus cwj pwm twb tau raug cov dej qias vuab tsuab ntub qias neeg tag los ntev lawm no lod? Koj puas xav tias koj tab tom nyob rau hauv ib lub ntiaj teb lub vaj kaj siab, thiab tias koj tab tom nyob rau hauv txoj kev zoo siab? Koj tsis paub tias koj tau ua ib lub neej nyob nrog rau cov ntsuj plig uas tsis dawb huv, thiab tias koj tau nyob ua ke nrog rau txhua yam uas lawv tau npaj tseg rau koj lawm lod? Koj txoj kev ua neej nyob muaj nuj nqis npaum li cas? Koj lub neej txoj sia muaj nuj nqis npaum li cas? Koj tau khiav ib puag ncig rau koj niam koj txiv, niam txiv ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv, txawm li ntawd los koj yeej tsis muaj ib txoj kev paub txog tias cov uas saib ntsoov koj yog cov niam cov txiv ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv ntawd uas tau yug koj thiab tau tu koj loj hlob. Tshaj ntawd ntxiv, koj yeej tsis paub tias txhua yam ntawm koj txoj kev qias vuab tsuab yog lawv muab rau koj; tag nrho yam uas koj paub ces yog qhov uas lawv tuaj yeem coj tau “kev lom zem” los rau koj xwb, lawv tsis rau txim rau koj, los sis tsis txiav txim rau koj, thiab tshwj xeeb lawv tsis foom phem rau koj. Lawv yeej ib txwm tsis tau muaj kev npau taws rau koj li, tiam sis saib xyuam koj los ntawm kev hlub thiab kev hlub tshua xwb. Lawv cov lus yug koj lub siab thiab txhom koj kom koj tsis paub dab tsi thiab, tsis muaj kev paub txog nws, koj raug dag ntxias thiab zoo siab hlo los ua dej num rau lawv, dhau los ua lawv txoj kev tawm thiab tub qhe. Koj tsis muaj lus yws kiag li, tiam sis zoo siab hlo los ua hauj lwm rau lawv zoo li cov dev, zoo li cov nees; koj raug lawv dag ntxias lawm. Vim qhov laj thawj no, koj yeej tsis muaj ib yam yeeb yam txawv txav los ua txoj hauj lwm uas Kuv ua kiag li. Tsis xav tias koj yeej ib txwm xav mus kom dhau ntawm Kuv cov ntiv tes yam ntsiag to, thiab tsis xav tias koj yeej ib txwm xav siv cov lus qab zib los dag ntxias kev nyiam los ntawm Kuv. Raws li nws tshwm los, koj twb muaj lwm txoj kev npaj lawm, lwm txoj kev teeb kom muaj qib muaj duas lawm. Koj tuaj yeem pom ib qho me me txog Kuv cov dej num tam li yog Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tiam sis koj tsis muaj ib qho kev paub me me txog Kuv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim li. Koj yeej tsis paub txog tias thaum twg Kuv txoj kev rau txim tau pib lawm; koj tsuas yog paub yuav dag Kuv li cas xwb—txawm li ntawd los koj tsis paub tias Kuv yuav tsis ua siab ntev rau txhua txoj kev ua txhaum los ntawm tib neeg kiag li lawm. Vim koj twb tau txiav txim siab los ua dej num rau Kuv lawm, Kuv yuav tsis tso koj mus. Kuv yog ib tug Vajtswv uas khib xeeb, thiab Kuv yog ib tug Vajtswv uas khib xeeb txog noob neej. Vim koj twb tau tso koj cov lus rau saum lub thaj lawm, Kuv yuav tsis zam koj txoj kev khiav mus ntawm Kuv ob lub qhov muag, los sis Kuv yuav tsis zam koj txoj kev ua dej num rau ob tug los pav. Koj puas tau xav lawm tias koj tuaj yeem tau txais txoj kev hlub zaum ob tom qab uas tau tso koj cov lus rau saum lub thaj thiab rau ntawm Kuv ob lub qhov muag lawm? Kuv yuav cia li tso cai rau tib neeg los dag Kuv hauv ib txoj kev zoo li no tau li cas? Koj puas tau xav lawm tias koj tuaj yeem cia li cog lus thiab cog lus rau Kuv los ntawm koj tus nplaig xwb? Koj yuav cia li cog lus los ntawm Kuv lub zwm txwv, lub zwm txwv ntawm Kuv uas yog tus Siab Tshaj Plaws tau li cas? Koj puas tau xav lawm tias koj cov lus cog tseg twb tau ploj mus lawm? Cia Kuv qhia nej: Tab txawm hais tias nej sab cev nqaij daim tawv dua mus lawm los, nej cov lus cog tseg tsis tuaj yeem dua mus tau li. Thaum kawg, Kuv yuav rau txim rau nej raws li nej cov lus cog tseg. Txawm li cas los xij, nej ntseeg tias nej tuaj yeem saib xyuas tau Kuv los ntawm kev tso nej cov lus rau ntawm Kuv xub ntiag, thiab tias nej lub siab tuaj yeem ua dej num rau cov ntsuj plig uas tsis dawb huv thiab cov ntsuj plig phem. Kuv txoj kev npau taws yuav zam cov tib neeg uas zoo li-dev, zoo li-npua ntawd uas dag Kuv tau li cas? Kuv yuav tsum ua raws li Kuv txoj kev cai tswj fwm, thiab txeeb txhua tus uas daig rau ntawm cov ntsuj plig uas tsis dawb huv ob txhais tes rov qab los, cov uas “kub siab ntseeg” uas muaj kev ntseeg rau hauv Kuv kom lawv thiaj “nyob tos” Kuv hauv ib cev zam uas raug qhuab ntuas, ua Kuv tus heev nyuj, ua Kuv cov nees, thiab yuav tsum muaj kev hlub tshua txog Kuv txoj kev tua. Kuv yuav cia koj khaws koj txoj kev txiav txim siab yav dhau los thiab rov ua dej num rau Kuv ib zaug ntxiv. Kuv yuav tsis zam txhua yam uas tau tsim los uas dag Kuv. Koj puas tau xav lawm tias koj yeej tuaj yeem thov thiab dag tau rau ntawm Kuv xub ntiag? Koj puas tau xav lawm tias Kuv twb tsis tau hnov los sis pom koj cov lus thiab cov dej num? Koj cov lus thiab cov dej num tsis tau nyob rau hauv Kuv txoj kev xav tau li cas? Kuv yuav cia li txeev tso cai rau tib neeg los dag ntxias Kuv zoo li ntawd tau li cas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nej Txhua Tus Mas Muaj Tus Cwj Pwm Liam Heev Dhau Lawm!

120. Kuv twb tau nrog nej nyob, koom nrog nej tau ob peb lub caij nplooj ntoo hlav thiab nplooj ntoo zeeg lawm; Kuv twb tau nyob nrog nej los ntev lawm, thiab tau nrog nej nyob lawm. Nej tus cwj pwm uas ntxim ntxub twb tau mus dhau ntawm Kuv ob lub qhov muag lawm ntau npaum li cas? Cov lus siab dawb paug ntawm nej yeej ib txwm nrov ncha rau hauv Kuv ob lub pob ntseg tas li li; ntau plhom thiab ntau plhom ntawm nej tej kev ntshaw twb tau muab tso rau saum Kuv lub thaj lawm—muaj ntau heev uas yuav tau suav. Txawm li cas los xij, raws li nej txoj kev mob siab thiab yam uas nej tau siv, nej twb tsis muab ib yam me me li. Nej twb tsis muab ib qho me me ntawm lub siab dawb paug coj los tso rau saum Kuv lub thaj li. Cov txiv ntawm nej txoj kev ntseeg Kuv nyob qhov twg? Nej twb tau txais txoj hmoov hlub uas tsis paub kawg los ntawm Kuv lawm, thiab nej twb tau pom tej kev zais uas tsis paub kawg los saum ntuj ceeb tsheej los lawm; Kuv twb tau qhia rau nej txog cov nplaim taws saum ntuj ceeb tsheej lawm, tiam sis Kuv tsis tau muaj lub siab uas yuav hlawv nej. Txawm li cas los xij, nej tau muab npaum li cas rov qab rau Kuv? Nej zoo siab hlo muab ntau npaum li cas rau Kuv? Nrog rau cov zaub mov noj uas Kuv tau muab rau nej los ntawm txhais tes, nej tig ib puag ncig thiab muab nws fij rau Kuv, haj tseem hais tias nws yog qee yam uas nej tau txais rov qab los ntawm koj tus kheej txoj kev khwv lub hws nrog thiab tias koj tab tom fij txhua yam rau Kuv uas yog koj tus kheej ntiag tug. Yog ua li cas koj tsis paub tias koj “tej kev pab” rau Kuv yog txhua yam uas tau nyiag los ntawm Kuv lub thaj los xwb? Tshaj ntawd ntxiv, tam sim no koj tab tom muab cov khoom ntawd fij rau Kuv, puas yog koj tsis tab tom dag Kuv? Yog ua cas koj thiaj li tsis paub tias yam uas Kuv zoo siab hnub no yog txhua yam khoom fij uas nyob rau saum Kuv lub thaj, thiab tsis yog yam uas koj tau los ntawm koj txoj kev khwv thiab tom qab ntawd muab fij rau Kuv? Tseeb tiag nej muaj peev xwm los dag Kuv raws txoj kev no, yog li Kuv yuav zam txim rau nej tau li cas? Koj yuav xav tias Kuv yuav tiv qhov no mus txuas ntxiv tau li cas? Kuv twb tau muab txhua yam rau nej lawm. Kuv twb tau qhib txhua yam rau nej lawm, muab rau nej raws li xav tau, thiab tau rua nej ob lub qhov muag lawm, txawm li ntawd los nej dag Kuv zoo li no, tsis quav ntsej nej lub siab. Kuv twb tau muab txhua yam rau nej yam tsis qia dub li kom txawm hais tias nej raug tsim txom los, nej tseem tau txais txhua yam los ntawm Kuv uas Kuv tau coj los saum ntuj ceeb tsheej los. Txawm hais tias qhov no, nej tsis muaj ib qho kev mob siab hlo li, thiab txawm tias nej tau muaj ib txoj kev pab me me xwb los, nej sim los “suav” nrog Kuv tom qab ntawd. Koj txoj kev pab puas yuav tsis suav rau ib yam dab tsi li? Yam uas koj tau muab rau Kuv lawm yog ib lub xuab zeb xwb, txawm li ntawd los yam uas koj tau thov ntawm Kuv mas yog ib kas tham kub. Puas yog tias koj tsis muaj laj thawj txaus? Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv nej. Tsis muaj ib txoj lw ntawm kaum feem pua uas Kuv yuav tsum tau muab, cia muaj tej khoom fij ntxiv nkaus xwb. Tsis tas li ntawd xwb, kaum feem pua uas tau muab pab los ntawm cov uas mob siab ntawd tau raug txeeb tau los ntawm cov neeg phem. Puas yog tias nej txhua tus tsis tawg tawm ntawm Kuv mus? Puas yog tias nej txhua tus tsis yog cov tawm tsam Kuv? Puas yog tias nej txhua tus tsis ua rau Kuv lub thaj puas ntsoog? Cov tib neeg zoo li no yuav ua li cas pom tau tias muaj nuj nqis ntawm Kuv ob lub qhov muag? Puas yog lawv tsis yog cov npua thiab cov dev uas Kuv tsis nyiam kiag li? Kuv yuav cia li hais txog rau nej txoj kev ua phem yam li ib yam khoom muaj nqis tau li cas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nej Txhua Tus Mas Muaj Tus Cwj Pwm Liam Heev Dhau Lawm!

121. Nws muaj ntau txoj kev uas nej tsis to taub, ntau qhov xwm txheej uas nej tsis muaj kev paub txog. Nej tsis paub dab tsi kiag li; Kuv yeej paub meej txog nej tus yeeb yam thiab tej yam uas nej tsis muaj. Yog li ntawd, txawm hais tias muaj ntau lo lus uas nej tsis muaj peev xwm yuav to taub tau, los Kuv yeej txaus siab qhia nej tag nrho tej qhov tseeb no uas nej yeej tsis tau kam lees txais dua li, vim Kuv pheej txhawj hais tias xyov, nyob rau hauv nej tus yeeb yam tam sim no, nej puas yuav muaj peev xwm sawv tau khov kho rau ntawm nej cov lus tim khawv rau Kuv. Tsis yog Kuv yuav saib tsis taus nej; nej sawv daws puav leej yog cov tshiaj qus uas tseem tsis tau raug Kuv muab cob qhia kom seej, thiab Kuv yeej tsis pom tiag tiag li hais tias muaj yeeb koob ntau npaum li cas nyob rau hauv nej. Txawm hais tias Kuv twb tau siv zog ntau heev los ua hauj lwm rau saum nej lawm, los lub ntsiab rau sab zoo nyob hauv nej zoo li tsis muaj ib qho li, thiab lub ntsiab rau sab tsis zoo ces siv ntiv tes suav yeej tau thiab tsuas siv tau ua tej lus tim khawv uas coj kev txaj muag los rau Ntxwgnyoog xwb. Yuav luag txhua yam nyob huav nej ces yog Ntxwgnyoog qhov tshuaj lom xwb. Nej saib rau Kuv zoo li nej ces twb tsis muaj kev cawm dim lawm. Raws li tej xwm txheej no, Kuv saib rau ntawm nej qhov kev hais qhia kom pom thiab tus yam ntxwv, thiab thaum kawg, Kuv paub nej tus yeeb yam tseeb. Yog vim li no Kuv txhawj txog nej tas mus li: Cia nej ua neej nrog nej tus kheej xwb, ua tib neeg puas yuav zoo dua los sis zoo ib yam li qhov uas lawv muaj tam sim no? Nej tus yeeb yam me nyuam yaus tsis ua rau nej ntxhov siab lod? Nej ua puas tau li cov neeg uas raug xaiv ntawm Yixayee tiag—ua lub siab ncaj rau Kuv, thiab rau Kuv ib leeg xwb, rau txhua lub sij hawm? Qhov uas raug nthuav tawm hauv nej ces tsis yog kev txhoj puab ntawm cov me nyuam yaus uas plam ntawm lawv niam lawv txiv lawm, tab sis yog qhov kev tsiv kev nyaum uas tawg tawm hauv cov tsiaj uas nrug deb ntawm lawv tus tswv tus nplawm lawm. Nej yuav tsum paub nej tus yeeb yam, uas kuj yog qhov kev tsis ruaj khov uas nej sawv daws muaj; nws yog ib yam mob uas muaj ntau rau nej tag nrho. Yog li ntawd, Kuv tib qho lus ntuas rau nej hnub no ces yog kom sawv khov kho nyob rau hauv nej qhov lus tim khawv rau Kuv. Tsis txhob, tsis hais nyob rau qhov xwm txheej twg li, cia tus mob qub no rov tshwm plaws tuaj ib zaug ntxiv lawm. Hais lus tim khawv ces yog qhov tseem ceeb tshaj plaws—nws yog lub plawv ntawm Kuv tes hauj lwm. Nej yuav tsum less txais Kuv cov lus ib yam nkaus li Maivliag lees txaisYehauvas qhov kev qhia tshwm uas los rau nws nyob rau hauv ib zaj npau suav: los ntawm qhov ntseeg, thiab qhov mloog lus. Tsuas yog qhov no xwb mas thiaj zoo tsim nyog li yog nkauj xwb dawb huv. Vim nej yog cov uas hnov Kuv cov lus ntau tshaj plaws, cov uas tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws los ntawm Kuv. Kuv tau muab tag nrho Kuv tej khoom muaj nuj nqis rau nej, Kuv tau muab txhua yam pub rau nej, tab sis nej muaj lub meej mom uas txawv deb ntawm cov neeg ntawm Yixayee; nej ces sib txawv deb kawg nkaus li. Tab sis muab piv rau lawv, ces nej tau txais ntau tshaj lawm; thaum uas lawv tos ntsoov yam kub siab lug rau Kuv qhov kev tshwm sim, nej nyob yam kaj siab lug nrog Kuv, sib faib Kuv tej khoom pub nplua mias. Muab saib qhov sib txawv, dab tsi ua rau nej muaj cai los yws thiab los cav nrog Kuv thiab taij nej phuv ntawm tej khoom Kuv muaj? Nej tseem tsis tau txais ntau lod? Kuv muab rau nej ntau heev lawm, tab sis qhov nej muab rov qab rau Kuv ces tsuas yog kev tu siab thiab kev nyuaj siab yam txaus tu siab kawg nkaus, kev chim siab yam cheem nias tsis tau thiab kev tsis txaus siab xwb. Nej mas ntxim ntxub kawg—tab sis nej mas kuj txaus tu siab kawg thiab, ces Kuv tsis muaj kev xaiv tsuas yog nqos tag nrho Kuv tej kev chim siab thiab hais Kuv tej lus tsis pom zoo rau nej ib zaug tas los ib zaug ntxiv xwb. Nyob rau ntawm txhiab txhiab xyoo ntawm tes hauj lwm, Kuv yeej tsis tau cem tsis pom zoo nrog rau noob neej li vim Kuv tshawb nrhiav tau hais tias, thoob plaws noob neej qhov kev loj hlob, nws tsuas yog cov “kev dag” ntawm nej thiaj li rais los mus ua cov nrov npe tshaj plaws xwb, zoo li tej qub txeeg qub teg uas muaj nuj nqis heev uas muab tso tseg rau nej los ntawm cov poj yawm txwv koob uas muaj koob nrov npe yav puag thaum ub. Cas Kuv yuav ntxub cov niag npua thiab dev uas qis tshaj tib neeg ntawd ua luaj li. Nej los yeej tsis muaj kev txawj xav li thiab! Nej mas yog cov niag uas muaj niag yam ntxwv qis dhau heev lawm! Nej lub siab tawv dhau heev lawm! Yog Kuv muab cov lus thiab hauj lwm ntawd coj mus rau cov neeg Yixayee, ces Kuv yeej tau yeeb koob ntev los lawm. Tab sis nyob rau ntawm nej ces tej no yeej ua tsis tau li; nyob rau ntawm nej, ces tsuas muaj kev tsis saib tsis xyuas yam siab phem kawg, nej txoj kev tsis nyiam, thiab nej tej lus keb ub keb no. Nej mas tsis txawj xav tshaj plaws, thiab yeej tsis muaj ib qho nuj nqis hlo li!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Dab Tsi Yog Koj Qhov Kev To Taub txog Vajtswv?

122. Xav rov qab mus rau yav tag: Thaum twg Kuv qhov muag ntsia thiaj chim ua luaj, thiab Kuv lub suab thiaj li nyaum ua luaj rau nej? Thaum twg Kuv thiaj tau phua plaub hau rau nej? Thaum twg Kuv thiaj cem nej yam tsis muaj laj thawj li? Thaum twg Kuv thiaj li cem nej rau nej lub ntsej muag kiag? Nws tsis yog vim Kuv tes hauj lwm es Kuv thiaj hu Kuv Txiv kom muab nej tshem tawm ntawm txhua qhov kev raug ntxias lod? Vim li cas nej ho ua li no rau Kuv? Kuv puas tau siv Kuv lub hwj chim los ntaus nej lub cev nqaij tawv ntog kiag ib zaug li mas? Vim li cas nej ho them rov qab rau Kuv li no? Tom qab uas tshuab pa kub thiab pa txias tuaj rau Kuv tag lawm nej yeej tsis kub tsis txias li, thiab ces nej tseem sim ntxias Kuv thiab zais tej ub tej no tawm ntawm Kuv, thiab nej tej qhov ncauj mas muaj tej qaub ncaug ntawm txoj kev tsis ncaj ncees puv npo xwb. Nej xav hais tias nej tus nplaig yuav ntxias dag tau Kuv tus Ntsujplig lod? Nej xav hais tias nej tus nplaig yuav khiav dim Kuv txoj kev npau taws lod? Nej xav hais tias nej tus nplaig yuav txiav txim tau rau tej kev ua ntawm Kuv, Yehauvas, raws li qhov nws nyiam lod? Kuv puas yog tus Vajtswv uas tib neeg txiav txim rau mas? Kuv puas yuav cia ib tug me nyuam kas me me los thuam Kuv li ntawd? Kuv yuav ua cas muab tej tub ntawm txoj kev tsis mloog lus coj los tso rau nrog Kuv tej koob hmoov mus tag ib txhis mas? Nej tej lus thiab tej kev ua ces twb tau rhuav thiab teem txim rau nej ntev los lawm. Thaum rub lub ntuj kom dav thiab tsim txhua yam, Kuv tsis pub ib tug twg uas raug tsim tawm los ntawd los koom raws li lawv siab nyiam, Kuv haj yam tsis pub ib yam dab tsi los cuam tshuam Kuv tes hauj lwm thiab Kuv txoj kev cawm tib neeg raws li nws siab nyiam. Kuv tsis zam ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi li; Kuv yuav ua cas tseg cov uas siab phem thiab lim hiam rau Kuv mas? Kuv yuav ua cas zam txim tau rau cov uas tawm tsam Kuv tej lus? Kuv yuav ua cas zam cov uas tsis mloog Kuv hais mas? Ua tib neeg txoj hmoo tsis nyob hauv Kuv, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, ob txhais tes thiab lod? Ua cas Kuv thiaj li yuav xam hais tias koj txoj kev tsis ncaj ncees thiab kev tsis mloog lus ntawd dawb huv no mas? Ua cas koj tej kev txhaum thiaj li dub tsuas Kuv qhov kev dawb huv mas? Kuv tsis raug dub tsuas los ntawm tej yam tsis dawb huv ntawm cov tsis ncaj ncees, los sis Kuv tsis txaus siab txais tej khoom fij ntawm cov tsis ncaj ncees. Yog koj ua siab ncaj rau Kuv, Yehauvas, ua cas koj thiaj li muab tej khoom theej txhoj ntawm Kuv lub thaj nqa mus rau koj mas? Koj puas siv tau koj tus nplaig muaj toj taug los saib tsis taus Kuv lub npe dawb huv mas? Koj puas yuav tawm tsam Kuv tej lus tau li no mas? Koj puas siv tau Kuv lub yeeb koob thiab lub npe dawb huv ua ib qho cuab yeej mus tiam Ntxwgnyoog, tus phem mas? Kuv txoj sia mas muab rau cov dawb huv siv xwb. Ua cas Kuv thiaj yuav cia koj muab Kuv txoj sia coj los ua si raws li qhov koj ntshaw, thiab siv nws los ua ib qho cuab yeej los sib tawm tsam rau ntawm nej tus kheej mas? Ua cas nej yuav tsis muaj siab ntsws li, thiab tsis muaj txoj kev zoo li, nyob rau hauv qhov nej ua rau Kuv li mas? Nej tsis paub hais tias Kuv twb sau nej tej kev ua phem rau hauv tej lus ntawm txoj sia lawm lod? Nej yuav ua cas khiav dim hnub ntawm txoj kev npau taws thaum Kuv rau txim rau Iyiv? Ua cas Kuv thiaj yuav cia nej tawm tsam Kuv thiab tawv Kuv zoo li no, ib zaug tas los ib zaug ntxiv li mas? Kuv ua twb zoo hais rau nej, thaum hnub ntawd los txog, nej txoj kev rau txim yuav haj yam thev tsis taus tshaj qhov ntawm Iyiv! Nej yuav khiav dim Kuv hnub ntawm txoj kev npau taws li cas mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsis Muaj Leej Twg uas Muaj Cev Nqaij Daim Tawv Yuav Khiav Dim Tau Hnub ntawm Txoj Kev Npau Taws

123. Tib neeg plam muab tsis tau Vajtswv tsis yog vim tias Vajtswv kev txawj tu siab, los sis vim tias Vajtswv tsis txaus siab cia kom tib neeg muab tau, tab sis vim tias tib neeg tsis xav muab kom tau Vajtswv, thiab vim tias tib neeg tsis kub siab lug nrhiav Vajtswv xwb. Ib tug ntawm cov uas nrhiav Vajtswv tiag yuav raug Vajtswv tsawm foom tau li cas? Ib tug ntawm txoj kev txawj xav uas zoo thiab muaj lub siab paub qhov phem qhov zoo yuav raug Vajtswv tsawm foom tau li cas? Ib tug uas pe hawm thiab ua dej num rau Vajtswv tiag yuav raug hluav taws ntawm Nws txoj kev chim siab noj tau li cas? Ib tug uas zoo siab hlo mloog Vajtswv lus raug ncaws tawm ntawm Vajtswv lub tsev mus tau li cas? Ib tug uas hlub tsis tau Vajtswv txaus nyob hauv Vajtswv txoj kev rau txim tau li cas? Ib tug twg uas zoo siab hlo tso txhua yam tseg rau Vajtswv raug muab tso tseg yam tsis muaj dab tsi li tau li cas? Tib neeg tsis txaus siab hlo caum Vajtswv, tsis txaus hlo siv tej uas nws muaj rau Vajtswv, thiab tsis txaus siab hlo muab ib lub dag zog kom tag sim neej rau Vajtswv; dua ntawd, nws hais tias Vajtswv mus deb heev lawm, tias muaj ntau yam txog Vajtswv uas txawv nrog tib neeg tej kev xav. Nrog ib txoj kev ua neeg zoo li no, txawm yog tias nej siv nej tej dag zog yam tsis txuag ib qho li los nej tseem yuav tsis muaj peev xwm tau Vajtswv txoj kev pom zoo, tsis tas hais dab tsi ntawm qhov tseeb uas nej tsis nrhiav Vajtswv. Nej puas paub tias nej yog cov khoom thaiv ntawm noob neej? Nej tsis paub tias tsis muaj ib txoj kev ua noob neej twg uas qis tshaj nej li lawm los? Nej tsis paub seb lwm tus hu nej li cas los hwm nej los? Cov uas hlub Vajtswv tiag hu nej ua leej txiv ntawm tus hma, leej niam ntawm tus hma, leej tub ntawm tus hma, thiab tus tub xeeb ntxwv ntawm tus hma; nej yog tej xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus hma, thiab nej yuav tsum paub qhov tias nej yog leej twg tiag thiab tsis txhob hnov qab txog nws. Tsis txhob xav tias nej yog ib co muaj koob nrov npe siab: Nej yog ib pawg uas siab phem tshaj ntawm cov uas tsis yog tib neeg hauv noob neej. Nej tsis paub ib yam dab tsi ntawm qhov no li los? Nej puas paub tias muaj kev phom sij npaum li cas uas Kuv tau ris los ntawm qhov ua hauj lwm rau hauv nej? Yog tias nej txoj kev txawj xav zoo tsis tau li ib txwm dua lawm, thiab nej lub siab paub qhov phem qhov zoo ua tsis tau hauj lwm li ib txwm lawm, ces nej yeej yuav ntiab tsis tau lub npe ntawm “tus hma” tawm mus, nej yeej yuav khiav tsis dim hnub ntawm txoj kev tsawm foom thiab yeej yuav khiav tsis dim hnub ntawm nej txoj kev rau txim. Nej yug los tsis zoo, ib yam khoom uas tsis muaj nqis. Nej yog los ntawm ib pab hma uas tshaib plab, ib pawg ntawm tej khoom uas raug kev puas tsuaj thiab tswj xuam, thiab, tsis zoo li nej, Kuv tsis ua hauj lwm rau nej kom tau kev txaus siab, tab sis vim yog qhov cheem tsum ntawm tes dej num. Yog tias nej pheej ntxeev siab raws li no mus ntxiv, ces Kuv yuav nres Kuv tes dej num, thiab yuav tsis ua hauj lwm rau nej dua lawm; nyob rau lwm txoj kev, Kuv yuav hloov Kuv tes dej num mus rau lwm pawg uas ua rau Kuv zoo siab, thiab nyob rau hauv txoj kev no yuav tso nej tseg mus ib txhis, vim tias Kuv tsis txaus siab hlo saib rau cov uas ua yeeb ncuab rau Kuv. Yog li ces, nej xav ua kom haum nrog Kuv, los sis ua yeeb ncuab tawm tsam Kuv?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv

124. Raws li koj taug txoj kev ntawm hnub no, yam dab tsi uas tsim nyog tshaj plaws ntawm txoj kev caum nrhiav? Hauv koj txoj kev caum nrhiav, hom tib neeg twg yog hom uas koj yuav tsim nyog pom koj tus kheej zoo li lawv? Nws cheem tsum koj kom paub tias vim li cas koj thiaj li yuav tsum tau mus kom ze txhua yam uas los raug rau koj hnub no, tsis hais nws yuav yog tej kev sim siab los sis tej kev txom nyem, los sis txoj kev rau txim uas tsis muaj kev hlub thiab kev foom phem. Tau ntsib tag nrho ntawm txhua yam no, koj yuav tsum ua tib zoo saib xyuas lawv txhua txhua seem. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Kuv hais vim hais tias tej yam uas tau los raug rau koj hnub no yog, yam tseem ceeb tshaj txhua yam, tej kev sim siab ntawm lub sij hawm luv luv uas tau tshwm sim ib zaug tas los ib zaug thiab; tej zaum raws li koj xav, lawv tsis yog ib qho nyuaj nyuaj rau tus ntsuj plig, thiab yog li koj cia txhua yam xaiv mus raws li lawv tus yeeb yam, thiab tsis suav lawv yam li ib yam uas muaj nuj nqis heev ntawm txoj kev caum raws txoj kev nce qib. Cas koj yuav tsis txawj xav kiag li! Txog qhov uas koj xav txog yam muaj nuj nqis no yam li nws yog ib tauv huab uas ya ya rau ntawm koj hauv ntej, thiab koj tsis saib tej cua tshuab uas muaj zog no muaj nqis thaum lub sij hawm los nag ib zaug tag los ib zaug ntxiv—tshuab luv luv thiab koj saib zoo li hnyav me me xwb—tiam sis hos saib lawv ib muag yam tsis quav ntsej txog hlo li, tsis yog khaws nkaus lawv rau hauv siab, thiab tsuas yog saib lawv yam li ib vuag cua tshuab mus lawm xwb. Koj khav theeb dhau lawm! Rau cov kev tawm tsam heev heev no, cov kev tawm tsam no zoo li tej cua daj cua dub, uas yog los ib zaug tas los ib zaug dua, koj tsuas yog nthuav tawm txoj kev tsis mob siab rau nkaus xwb; qee zaum koj haj tseem luag ntxhi yam txias txias rau thiab, nthuav tawm ib txoj kev qhia kom paub txog tag nrho txoj kev tsis quav ntsej—vim koj yeej ib txwm tsis xav txog koj tus kheej ib zaug li tias vim li cas koj thiaj li tas zog raug tsim txom yam li “tsis muaj hmoo” zoo li no. Nws puas yog tias Kuv coj tsis ncaj ncees rau tib neeg? Puas yog Kuv ua Kuv tes dej num los nrhiav kev txhaum rau koj xwb? Tab txawm hais tias cov teeb meem uas nyob rau hauv koj txoj kev xav yuav tsis loj npaum li Kuv tau piav qhia los, koj tau, los ntawm koj txoj kev coj tus sab nraud, tau kos ib daim duab zoo tshaj plaws ntawm koj lub ntiaj teb sab hauv ntev los lawm. Tsis tas Kuv yuav tsum tau qhia koj tias ib yam uas nyob zais ntshis nyob rau qhov tob tshaj plaws hauv koj nruab siab ces yog txoj kev khav theeb yam muaj plhus ntxiag thiab tej kev tu siab ploj loog uas lwm tus ntsia tsis pom xwb. Vim koj xav tias nws yog ib qho tsis ncaj ncees rau qhov uas raug sim siab li ntawd, koj foom phem; thiab vim tej kev sim siab no uas rau koj xav tias lub ntiaj teb nyob khoob lug tsis muaj dab tsi li, koj muaj kev tu siab puv npo xwb. Tsis hais tias yuav muab tej kev raug ntaus tas ib zaug tas los ib zaus thiab no thiab tej kev qhuab ntuas saib ua ib txoj kev tiv thaiv uas zoo tshaj plaws hos, koj saib lawv ua kev tsim-teeb meem yam tsis muaj qab hau ntawm ntuj ceeb tsheej xwb, los sis tsis li ntawd ces yog ib qho kev ua pauj uas phim los raug rau koj. Koj mas tsis paub dab tsi li lau! Koj kaw lub zoo sij hawm nyob rau hauv txoj kev tsauj ntuj yam tsis muaj kev hlub kiag li; ib zaug tag los ib zaug ntxiv thiab, koj pom tej kev sim siab uas zoo kawg nkaus thiab tej kev qhuab ntuas yam li tej kev tawm tsam los ntawm koj cov yeeb ncuab. Koj tsis paub yuav hloov pauv mus raws li ib puag ncig uas nyob ntawm koj li cas, thiab koj haj tseem tsis tshua kam los sim ua li ntawd thiab, vim yog koj tsis kam los txais ib yam dab tsi los ntawm qhov—thiab, rau koj, ces yog ib qho phem heev—kev rau txim uas muaj ib zaug tas los ib zaug ntxiv no. Koj yeej tsis sim los tshawb los sis los soj ntsuam xyuas, thiab, tsuas tso koj tus kheej rau koj txoj hmoo xwb, mus rau txhua qhov raws li nws coj koj xwb. Yam uas saib zoo li yuav phem heev rau koj yog txoj kev rau txim yeej tsis tau hloov pauv koj lub siab li, los sis lawv tseem tsis tau kov yeej koj lub siab; tiam sis, lawv nkaug hauv koj lub siab xwb. Koj tsuas pom “txoj kev rau txim uas phem heev” ua koj tus yeeb ncuab hauv lub neej no xwb, thiab yog li koj thiaj li tsis tau txais ib yam dab tsi kiag li. Koj qhuas tias koj tus kheej coj ncaj dhau heev lawm! Tsawg tsawg zaus xwb mas koj thiaj ntseeg tias koj raug tej kev sim siab zoo li ntawd los ntawm koj tus kheej txoj kev phem; tiam sis, koj saib koj tus kheej yam li tsis muaj hmoo, hais ntxiv tias Kuv yeej ib txwm nrhiav kev txhaum rau koj xwb. Thiab tam sim no tias txhua yam tau los txog ntawm qhov xwm txheej nyuab heev no lawm, koj paub ntau npaum li cas txog yam Kuv hais thiab ua? Tsis txhob xav tias koj yog ib tus neeg uas yeej yug los-txhawj ntse, tsuas yog qis me ntsis saum ntuj xwb tiam sis yeej siab dua lub ntiaj teb. Koj nyob deb ntawm txoj kev txawj ntse dua lwm tus—thiab, nws kuj tuaj yeem hais tau tias nws yog ib qho txaus hlub heev uas koj ruam tshaj tej tib neeg nyob hauv ntiaj teb uas muaj laj thawj ntawd npaum li cas, vim koj muab koj tus kheej saib siab dhau heev lawm, thiab yeej ib txwm tsis muaj ib qho kev xav hais tias koj tsis zoo cuag luag li, cuag li koj muaj peev xwm pom tshab plaws Kuv cov dej num nqis mus kom txog qhov ntxaws ntxaws uas me tshaj plaws. Hauv lub ntsiab ntawm qhov tseeb tiag, koj yog ib tug uas tu ncua qhov laj thawj tiag tiag, vim koj tsis paub txog yam uas Kuv npaj siab ua, thiab koj haj tseem tsis tshua paub txog yam uas Kuv tab tom ua tam sim no. Thiab yog li Kuv hais tias koj haj tseem tsis loj sib luag ib yam li ib tus neeg ua liaj ua teb laus laus uas ua hauj lwm hnyav rau hauv daim av, ib tus neeg ua liaj ua teb uas tsis tsis paub me me txog tib neeg lub neej thiab tab sis tseem tso tag nrho nws txoj kev cia siab rau cov koob hmoov saum Ntuj Ceeb Tsheej thaum nws cog qoob cog loo rau hauv daim av. Koj tsis tseg ib qho kev xav li ib feeb rau koj lub neej li, koj tsis paub dab tsi txog kev muaj suab nrov npe, thiab haj tseem tsis muaj ib txoj kev paub ntawm-yus tus kheej li. Koj yog “tseem ceeb tshaj txhua yam” dhau heev lawm!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Uas Tsis Kawm thiab Tseem Tsis Paub Dab Tsi: Lawv Tsis Yog Cov Tsiaj Nyaum Lod?

125. Ib txhia kho kom lawv tus kheej zoo nkauj, tab sis tsuas yog sab nraum daim tawv nkaus xwb: Cov nkauj muam kho kom lawv tus kheej zoo nkauj cuag li tej paj ntoos thiab cov kwv tij hnav tej ris tsho zoo nkauj cuag li tej tub huab tais los sis cov tub hluas nplua nuj. Lawv tsuas txhawj txog sab nraud nkaus xwb, zoo ib yam li yam uas lawv noj thiab hnav; sab hauv ces, lawv tsis muaj dab tsi hlo li thiab tsis muaj kev paub txog Vajtswv ib qho me me hlo li. Lub ntsiab nyob rau hauv qhov no yog dab tsi? Thiab dhau ntawd muaj ib txhia hnav tej ris tsho zoo nkaus li tej neeg txom nyem thov khawv xwb—lawv zoo kiag li cov neeg qhev Neeg Es Xias Sab Hnub Tuaj! Nej tseem tsis to taub yam uas kuv thov txog nej tiag tiag li los? Sib tham rau ntawm nej tus kheej tias: Yam uas nej muab tau yog dab tsi tiag? Nej twb tau ntseeg rau Vajtswv los tau tag nrho npaum no xyoo lawm, thiab tiam sis qhov no yog qhov nej tau sau xwb—nej tsis txaj muag li los? Nej tsis txaj muag los? Nej tau caum raws txoj hau kev tseeb rau tag nrho tej no los tau npaum no xyoo lawm, tiam sis niaj hnub no nej tus yeeb yam tseem qis dua tus noog daj lawm thiab! Saib cov neeg hluas nkauj nyob rau ntawm nej cov ko, nej tej ris tsho thiab pleev ntsej muag mas zoo nkauj kawg, yog muab nej ib tug piv rau ib tug—thiab yam uas nej muab piv yog dab tsi? Nej kev lom zem los? Tej uas nej xav tau los? Nej puas xav tias Kuv yuav tsum los nrhiav tej qauv? Nej tsis muaj kev txaj muag li os! Nej txoj sia nyob qhov twg lawm? Yam uas nej caum raws tsis yog nej tus kheej txoj kev ntshaw luam thuam los? Koj xav tias koj zoo nkauj zoo nraug heev, tab sis txawm koj yuav hnav tej ris tsho zoo nkauj rhib xwb los xij, koj puas yog ib tug kas nqus ntshav, yug rau hauv ib pawg quav tsiaj tiag tiag mas? Niaj hnub no, koj muaj hmoov zoo siab xyiv fab rau tej koob hmoov los saum ntuj los tsis yog vim ntawm koj lub ntsej muag zoo nkauj, tab sis yog vim ntawm Vajtswv tsim ib qho kev zam los txhawb tsa koj. Puas yog koj tseem tsis paub meej tias koj los qhov twg los? Thaum hais txog txoj sia, koj kaw koj lub qhov ncauj thiab tsis hais dab tsi li, coj tus yeeb yam piav tes nkaus xwb, tiam sis koj muaj qhov zoo uas hnav ris tsho rau koj tus kheej kom zoo saib! Txawm tias koj tsis siv hmoov dawb rau koj lub ntsej muag los xij! Thiab ntsia rau ntawm cov hluas nkauj mos ntawm nej cov ko, txiv neej los sis poj niam, puas muab nej txoj kev xav fij tau txhua hnub? Nej puas paub tus uas nej tus kheej nyob tos yug nej? Saib rau ntawm nej cev ris tsho, saib rau ntawm yam uas nej tau txais txiaj ntsim rau hauv nej ob txhais tes, txhuam koj lub plab—dab tsi yog yam uas koj tau los ntawm tus nqi roj ntshav thiab tej fws uas koj tau them tag nrho los tau npaum no lub xyoo ntawm txoj kev ntseeg no? Koj tseem xav tias koj tab tom tawm mus ncig ua si, koj tseem xav tias yuav muab koj tej ntxhiab tsw ntawm cev nqaij daim tawv ntxuav kom zoo nkauj tuaj—tej kev caum raws tsis muaj dab tsi hlo li os! Koj tsuas raug ua kom yog ib tug neeg dog dig xwb, tiam sis niaj hnub no koj tsis dog dig li, koj yog tus quav tshuaj muaj yees lawm. Ib tug neeg zoo li no tseem muaj cuab kav los ntawm Kuv xub ntiag tau li cas? Ib qho kev ua neeg zoo li no, ua rau koj qhuas ntxhias thiab khav ntxhias tias koj cev nqaij daim tawv, kev ua neej nyob rau hauv tej kev plees kev yi ntawm cev nqaij daim tawv tas li—koj tsis yog ib tug xeeb leej xeeb ntxwv ntawm cov dab phem qias neeg thiab cov ntsujplig phem los? Kuv yuav tsis tso cai cia ib tug neeg qias neeg nyob mus ntev li! Thiab txhob xav tias Kuv yuav tsis paub yam uas koj xav rau hauv koj lub siab. Koj yuav cia koj txoj kev plees kev yi thiab koj cev nqaij daim tawv nyob kom raug tswj ruaj khov, tab sis Kuv tseem tsis paub tej kev xav zais nyob hauv koj lub siab li los? Ua cas Kuv thiaj li tsis paub txhua yam uas koj ob lub qhov muag ntshaw? Nej tsis yog cov hluas nkauj mos uas ua kom nej tus kheej zoo nkauj rau hauv nej cev nqaij daim tawv los? Cov txiv neej muaj txiaj ntsim dab tsi rau ntawm nej cov ko xwb? Lawv puas cawm tau nej tiag los ntawm qhov kev txom nyem nyob hauv dej hiav txwv? Vim cov tub hluas hnav ris tsho zoo nraug ntxiag li nej cov ntawm ko, nej cev ris tsho ua rau nej tus kheej ntxim zoo li yog tus txiv neej mos muag thiab ntxim hwm, tab sis qhov no tsis yog raug tawm qauv los ua kom nej rau siab ntso saib xwb los? Leej twg ntawm nej cov ko ua li no? Poj niam muaj txiaj ntsim dab tsi rau nej? Tej ntawd tsis yog lub hauv paus ntawm nej qhov kev txhaum los? Nej cov txiv neej thiab cov poj niam Kuv twb tau hais ntau lo lus rau nej lawm, tiam sis nej tsuas ua tau ib qho me me ntawm tej ntawd xwb. Nej ob lub pob ntseg yeej hnov lus, nej ob lub qhov muag yeej pom tsis khav zuj zus, thiab nej lub siab yeej tsis muaj dab tsi li tab sis muaj kev plees kev yi nyob rau hauv nej lub cev nkaus xwb, tej ntawd ua rau koj mag ntxiab, tsis tuaj yeem khiav dim. Leej twg thiaj li xav mus ze rau ntawm txhua qhov txhia chaw uas muaj nej tej kas nqus ntshav, nej puas yog cov nti rau hauv qhov kev qias neeg thiab av nkos? Txhob hnov qab tias nej yeej tsis muaj dab tsi ntau dua cov uas Kuv tau tsa ntawm pawg quav tsiaj los, uas nej yeej tsis muaj thaum chiv thawj ntawm kev ua neej. Yam uas Kuv hais txog nej yog qhov kev ua neej uas nej tsis muaj thaum chiv thawj, tsis yog tias nej khav ntxhias txog nej txoj kev plees kev yi los sis muab kev ywj siab rau nej cev nqaij daim tawv tsw ntxhiab, uas raug cob qhia los ntawm tus dab phem los tau ntau lub xyoos lawm. Thaum nej hnav ris tsho rau nej tus kheej kom zoo li ntawd, nej tsis ntshai tsam nej haj yam yuav mag ntxiab tob ntxiv los? Nej tsis paub tias cas thaum chiv thawj nej ho yog neeg txhaum los? Nej tsis paub tias nej lub cev puv npo txoj kev plees kev yi uas nws xau tawm los ntawm koj cev ris tsho lawm, kev nthuav tawm nej tej yam ntxwv puas zoo li tej dab phem thiab qias neeg? Nws tsis yog kis uas nej paub qhov no meej dua txhua tus los? Nej tej siab, nej tej qhov muag, nej tej di ncauj—tag nrho tej ntawd tseem tsis tsuas los ntawm tej dab phem qias neeg los? Feem twg ntawm nej tsis yog kev qias neeg? Koj puas xav tias thaum uas koj tsis nqis tes ua, ces koj puas yog tus dawb huv tshaj? Koj puas xav tias kev hnav tej ris tsho kom zoo nkauj puas tuaj yeem npog tau nej tej ntsuj qias neeg mas? Qhov ntawd yuav npog tsis tau! Kuv qhia kom nej yog tus zoo li muaj tiag ntxiv: Txhob dag noj dag haus thiab ua cuav tsab, thiab txhob qhuas ntxhias nej tus kheej. Nej qhuas ntxhias nej txoj kev plees kev yi rau lwm tus, tab sis tag nrho nej txhua tus yuav tau txais kev txom nyem thiab kev rau txim tsis paub tag! Dab tsi yog yam uas nej xav saib rau ntawm lwm tus lub qhov muag thiab rau hauv lub siab hlub? Qhov no puas yog kev ntsuas ntawm nej txoj kev ncaj ncees, lub ntsiab ntawm nej txoj kev coj tsis ncaj? Kuv tsis nyiam cov neeg ntawm nej ko uas nyob rau hauv yam tshuaj phem thiab khawv koob kiag li; Kuv tsis nyiam cov txiv neej thiab cov poj niam hluas ntawm nej cov ko uas hlub nej tus kheej cev nqaij daim tawv kiag li. Nej cheem nej tus kheej tau zoo dua, vim hais tias tam sim no nej cheem tsum qhov muaj ntawm kev ua neej lawm, thiab tsis tso cai rau nej khav ntxhias txog nej txoj kev plees kev yi—tiam sis nej siv txhua lub hwv tsam raws li qhov nej tuaj yeem ua tau, vim nej xav tau cev nqaij daim tawv ntau heev, thiab nej txoj kev ua plees ua yi loj heev lawm!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Xyaum Ua Raws (7)

126. Cov uas tsuas xav txog lawv cev nqaij daim tawv thiab cov uas xyiv fab kaj siab lug nkaus xwb; cov uas zoo li ntseeg tab sis tsis ntseeg tiag tiag; cov uas tau koom rau hauv yam tshuaj phem thiab khawv koob; cov uas tsis xaiv ntsej xaiv muag, hais lus luam thuam thiab qias neeg; cov uas nyiag tej khoom fij rau Yehauvas thiab txhua yam uas Nws muaj; cov uas nyiam tej nyiaj xiab; cov uas npau suav toog tab sis xav mus saum ntuj ceeb tsheej; cov uas khav theeb thiab tsab ntse, cov uas tsuas mob siab rau tus kheej lub koob npe thiab txoj hmoov xwb; cov uas qhia tawm cov lus tsis raug raws li qhov muaj tiag; cov uas thuam Vajtswv Tus Kheej; cov uas tsis ua dab tsi li tab sis tsim tej kev txiav txim tawm tsam thiab hais lus phem rau Vajtswv Tus Kheej; cov uas sib sau ua ke thiab nrhiav kev ywj pheej; cov uas tsa lawv tus kheej siab tshaj Vajtswv; cov neeg hluas uas tsis paub qab hau dab tsi, cov neeg ib nrab neej thiab cov txiv neej thiab cov poj niam laus uas mag ntxiab; cov txiv neej thiab cov poj niam uas xyiv fab rau tus kheej lub koob npe thiab txoj hmoov thiab caum raws tus kheej lub meej mom rau ntawm lwm cov neeg; cov tib neeg uas tsis paub tu siab rau qhov ua txhaum uas mag ntxiab rau txoj kev txhaum—tsis yog lawv, tag nrho lawv, dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm los? Kev tso cai, kev txhaum, tshuaj phem, khawv koob, kev thuam, thiab cov lus hais tsis tsim nyog puav leej tsim kev tsis thaj yeeb rau ntawm nej; thiab qhov tseeb thiab cov lus ntawm lub neej raug tsuj rau ntawm nej, thiab cov lus dawb huv raug tsuas dub tsis huv rau ntawm nej lawm. Nej yog Lwm Haiv Neeg, o wv nrog txoj kev qias neeg thiab kev tsis mloog lus! Nej qhov ua tau thaum kawg yuav yog dab tsi? Cov uas hlub cev nqaij daim tawv, cov uas ua khawv koob ntawm cev nqaij daim tawv tuaj yeem ua tau li cas, thiab cov mag ntxiab rau hauv txoj kev txhaum tseem muaj cuab kav ua lub neej mus txuas ntxiv tau! Koj tsis paub tias cov tib neeg zoo li nej cov ntawm ko yog cov kas ua dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm los? Dab tsi ua rau koj xav tau qhov no thiab qhov ntawd? Los txog tam sim no, tseem tsis muaj ib qho hloov pauv me me rau hauv cov uas tsis hlub qhov tseeb thiab tsuas hlub cev nqaij daim tawv xwb—cov tib neeg zoo li no yuav raug cawm dim tau li cas? Cov uas tsis hlub txoj hau kev ntawm txoj sia, cov uas tsis txhawb tsa Vajtswv thiab hais lus tim khawv rau Nws, cov uas npaj rau tej txiaj ntsim ntawm lawv tus kheej lub meej mom, cov uas tau qhuas lawv tus kheej—lawv tseem tsis yog cov zoo tib yam, li niaj hnub no los? Yam muaj nqis rau hauv kev cawm lawm yog dab tsi? Txawm tias koj yuav raug cawm los sis tsis raug cawm los xij nyob rau ntawm qhov laus npaum li cas lawm los sis koj tau ua dej num los tau pes tsawg xyoo lawm, thiab tsawg heev nws thiaj li nce raws li tej kev ntseeg siab uas koj tau tsim dhau los. Tab sis, nws nce raws li qhov koj caum raws seb tawg los sis tsis tawg paj txi txiv. Koj yuav tsum paub tias cov uas raug cawm yog “cov ntoo” uas txi txiv, tsis yog cov ntoo uas nplooj ntsuab xwb xiab thiab tawg paj ntau heev tiam sis tsis muaj ib lub txiv hlo li. Txawm tias koj twb siv ntau lub xyoo ntoj ncig mus raws tej kev, qhov tseem ceeb ntawd yog dab tsi? Koj qhov lus tim khawv nyob rau qhov twg lawm? Koj qhov kev hwm rau Vajtswv tseem tsawg dua koj txoj kev hlub rau koj tus kheej thiab koj txoj kev ntshaw ua plees ua yi—hom neeg no tsis yog ib hom neeg phem los? Lawv yuav ua tau ib tug qauv piv txwv thiab tus qauv rau txoj kev cawm dim tau li cas? Koj tus yeeb yam yeej kho tsis tau lawm, koj ntxeev siab heev dhau lawm, koj dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm! Cov neeg zoo li no tsis yog cov yuav raug rhuav tshem los? Lub sij hawm thaum Kuv txoj dej num raug ua tiav tsis yog lub sij hawm los txog ntawm koj tiam kawg los? Kuv ua txoj dej num tau ntau heev lawm thiab tau hais ntau cov lus rau ntawm nej lawm—muaj ntau npaum li cas ntawm tej ntawd uas tau nkag rau hauv koj ob lub pob ntseg tiag tiag lawm? Koj tau mloog nws lus ntau npaum li cas lawm? Thaum Kuv txoj dej num xaus, qhov ntawd yuav yog thaum lub sij hawm koj tsum qhov tawm tsam Kuv, thaum koj tsum qhov sawv tawm tsam Kuv lawm. Thaum Kuv ua dej num, nej nqis tes tawm tsam Kuv tas li; nej yeej tsis yeem nrog Kuv cov lus li. Kuv ua Kuv txoj dej num, thiab koj tsis ua koj tus kheej “txoj dej num,” tsim lub nceeg vaj me me rau nej tus kheej. Nej tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog ib pab hma thiab dev xwb, ua txhua yam tsis haum xeeb rau Kuv! Koj tseem niaj hnub rub cov uas muab lawv txoj kev hlub nkag los rau hauv koj xub ntiag—nej txoj kev hwm nyob qhov twg lawm? Txhua yam uas nej ua yog txawj dag! Koj tsis muaj kev mloog lus los sis kev hwm li, thiab txhua yam uas koj ua yog txawj dag thiab thuam xwb! Cov tib neeg zoo li no puas raug cawm? Cov txiv neej uas nyiam ua plees ua yi tsis raws kev raws cai ib txwm xav ntxias tej niam ntiav los rau lawv tus kheej txoj kev lom zem xyiv fab tas li. Kuv yuav tsis cawm cov dab phem nyiam ua plees ua yi zoo li no kiag li. Kuv ntxub nej cov dab phem qias neeg, thiab nej txoj kev plees kev yi thiab kev ua niam ntiav yuav raug yuj rau hauv dab tuag teb. Yam uas nej yuav tsum tau hais rau nej tus kheej yog dab tsi? Nej cov dab phem qias neeg thiab cov ntsujplig phem yog yam ntxim ntxub! Nej ntxim ntxub ua luaj! Cov tsis muaj qab hau zoo li no yuav raug cawm tau li cas? Lawv cov mag ntxiab rau hauv txoj kev txhaum lawm puas tseem raug cawm dim? Niaj hnub no, qhov tseeb no, txoj hau kev no, thiab txoj sia no tsis muaj qhov ntxim siab rau nej; tab sis, nej pheej nyiam rau kev txhaum; rau nyiaj txiag; rau kev sawv siab, suab npe thiab muab tau; rau tej kev lom zem xyiv fab ntawm cev nqaij daim tawv; rau cov txiv neej zoo nraug thiab cov poj niam ntxim nyiam. Tej yam zoo uas ua rau nej nkag mus tau rau hauv Kuv lub teb chaws yog dab tsi? Nej tus duab tseem loj dua Vajtswv tus lawm thiab, nej lub meej mom tseem siab dua Vajtswv lub lawm thiab, tsis tau hais txog nej lub meej mom rau ntawm cov tib neeg—nej dhau los ua ib tug mlom uas tib neeg pe hawm lawm. Koj tsis yog thawj tug tub txib saum qaum ntuj los? Thaum tib neeg tej yam ua tau los raug nthuav tawm, nws kuj yog thaum txoj dej num ntawm kev cawm dim twb los ze rau qhov kawg lawm, coob leej ntawm nej cov ko yuav yog lub cev tuag uas dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm thiab yuav tsum raug rhuav tshem.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Xyaum Ua Raws (7)

127. Tib neeg ces yog ib co niag neeg phem uas tsis muaj nuj nqis dab tsi li, vim lawv tsis saib lawv tus kheej muaj nuj nqis li. Yog hais tias lawv twb tsis hlub lawv tus kheej, haj tseem muab lawv tus kheej tsuj thiab, ces qhov no tseem tsis qhia kom pom txog lawv qhov kev tsis muaj nuj nqis thiab lod? Noob neej ces zoo li ib tug poj niam tsis tsim txiaj uas ua si nrog nws tus kheej thiab muab nws tus kheej pub rau lwm tus deev ua dog ua dig. Txawm li ntawd kiag, los tib neeg tseem tsis lees paub hais tias lawv ces qis npaum li cas li. Lawv muaj kev zoo siab rau hauv kev ua hauj lwm rau lwm tus los sis hauv kev sib tham nrog lwm tus, muab lawv tus kheej tso kiag rau hauv lwm tus txoj kev tswj; qhov no tseem tsis yog kiag txoj kev qias neeg ntawm noob neej thiab lod? Txawm hais tias Kuv tsis tau ntsib tau pom kiag tib neeg ib lub neej, thiab tsis tau ntsib tau pom tib neeg lub neej tiag tiag, los Kuv yeej muaj ib qho kev to taub meej meej txog txhua txoj kev txav, txhua yam kev ua, txhua lo lus, thiab txhua txoj kev ua uas tib neeg ua. Kuv tseem muaj peev xwm muab tib neeg qhia tshwm rau lawv qhov kev txaj muag tob tshaj plaws, rau ntawm qhov uas lawv tsis tau luag los nthuav tawm lawv tus kheej tej kev sib yaum ua phem los sis qhia txog lawv tej kev ntshaw kev plees kev yi li. Zoo li cov qwj uas nkaum rau hauv lawv lub plhaub lawm xwb, lawv tsis tau luag qhia tshwm lawv tus yam ntxwv phem kiag li. Vim tib neeg tsis paub lawv tus kheej, lawv qhov tsis zoo tshaj plaws ces yog ib qho kev txaus siab hlo khav lawv txoj kev zoo txaus nyiam rau lwm tus, khav lawv lub ntsej muag phem dab tuag; qhov no yog ib qho uas Vajtswv ntxub tshaj plaws. Qhov no mas yog vim tib neeg txoj kev sib raug zoo tsis zoo li ib txwm muaj, thiab tsis muaj ib qho kev sib raug zoo li ib txwm muaj rau lwm tus neeg, haj yam tsis muaj ib qho kev sib raug zoo ntawm lawv thiab Vajtswv li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb”, Tshooj 14

128. Los txog thaum tib neeg ntsib tau pom Vajtswv txoj dej num thiab caum cuag qhov tseeb lawm, nws yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam uas xav kav thiab tswj fwm lawv los sab hauv los. Yam tshwj xeeb, uas tau los ntawm tus yeeb yam yog dab tsi? Piv txwv li, vim li cas koj thiaj li qia dub? Vim li cas koj thiaj li tiv thaiv koj tus kheej qib dej num? Vim li cas koj thiaj muaj tej kev xav hauv nruab siab tau nchav zoo li ntawd? Vim li cas koj thiaj li zoo siab xyiv fab rau tej yam tsis ncaj ncees? Vim li cas koj thiaj li nyiam cov neeg phem no? Lub hauv paus rau koj txoj kev ntshaw rau tej yam zoo li ntawd yog dab tsi? Tej yam no los qhov twg los? Vim li cas koj thiaj li zoo siab los lees txais tej ntawd ua luaj? Los txog tam sim no, nej muaj kev to taub tag nrho tias qhov laj thawm rau txhua yam ntawm tej no ces yog Ntxwgnyoog cov kuab lom nyob rau hauv nej. Hos hais txog qhov uas Ntxwgnyoog cov kuab lom ntawd yog dab tsi, ces yeej siv lus los muab nthuav tawm tau tag nrho. Piv txwv li, yog koj nug qee cov neeg ua phem tias vim li cas lawv ho ua phem, lawv yuav teb tias, “Vim hais tias nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb.” Kab ntawv no nthuav tawm txog lub hauv paus tiag tiag ntawm qhov teeb meem. Ntxwgnyoog txoj kev xav muaj laj thawj dhau los rau hauv tib neeg lub neej lawm. Lawv yuav ua tej yam rau lub hom phiaj no los sis ntawd, tab sis tsuas yog ua rau lawv tus kheej nkaus xwb. Txhua leej xav tias vim txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam, tib neeg yuav tsum ua neej nyob rau lawv tus kheej tej txiaj ntsim, thiab ua txhua yam rau hauv lawv lub hwj chim kom nyob rau qib ruaj ntseg rau tej khoom thiab khaub ncaws zoo. “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb”—qhov no yog lub neej txoj sia thiab lub tswv yim ntawm tib neeg, thiab nws kuj sawv cev rau tib neeg tus yeeb yam thiab. Tej lus ntawm Ntxwgnyoog no yog kiag Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntag, thiab thaum tib neeg sib koom tes ua ke, nws dhau los ua lawv tus yeeb yam lawm. Ntxwgnyoog tus yeeb yam raug nthuav tawm los ntawm cov lus no; tej ntawd sawv cev rau nws tiav hlo. Qhov kuab lom no dhau los ua tib neeg lub neej thiab lub hauv paus ntawm lawv qhov muaj nyob, thiab cov tib neeg lwj liam raug tswj fwm tas li los ntawm qhov kuab lom no los tau ntau txhiab xyoo lawm. Txhua yam uas Ntxwgnyoog ua yog ua rau nws tus kheej xwb. Nws xav ua kom tshaj Vajtswv, tsoo txoj kev ywj pheej ntawm Nws kom tawg, thiab tuav tswj nws tus kheej lub hwj chim, thiab tswj tag txhua yam raug tsim los ntawm Vajtswv. Yog li ntawd, tib neeg tus yeeb yam yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Qhov tseeb, tib neeg coob leej cov lus paj lug tuaj yeem sawv cev thiab tshwm txog lawv tus yeeb yam. Txawm tias tib neeg yuav sim ua cuav rau lawv tus kheej li cas los xij, txhua yam uas lawv ua thiab txhua yam uas lawv hais, lawv tsis tuaj yeem zais kom txhob paub tias lawv yog leej twg. Nws muaj ib txhia uas yeej tsis tau hais qhov tseeb thiab yog tus dag ntxias tau zoo, tab sis kiag thaum lwm tus tau cuam tshuam rau lawv me ntsis lawm, cia li pom lawv tus yeeb yam txawj dag thiab txoj kev coj tsis ncaj lawm. Thaum kawg, lwm tus thiaj li tau cov lus xaus xws li nram qab no tias: Tus neeg ntawd yeej tsis hais ib lo lus ntawm qhov tseeb li, thiab txawj dag. Kab ntawv no sawv cev rau ib tug neeg zoo li no tus yeeb yam; nws yog kev piav qhia rau pom thiab ua pov thawj ntawm lawv tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb. Lawv lub tswv yim rau kev ua neej tsis qhia rau txhua tus txog qhov tseeb, thiab tsis ntseeg siab rau leej twg li. Tib neeg tus yeeb yam phem muaj ib lub tswv yim zoo tshaj li no. Tej thaum koj tus kheej yeej tsis ras txog qhov ntawd li thiab, thiab tsis to taub nws; txawm li cas los xij, txhua txhua lub sij hawm ntawm koj lub neej txoj sia yog nyob ntawm nws. Tshaj qhov no lawm, koj xav tias lub tswv yim no yeej raug zoo thiab muaj laj thawj lawm, thiab yeej tsis muaj ib qho ua yuam kev hlo li. Qhov no txaus qhia tau tias Ntxwgnyoog lub tswv yim tau dau los yog tib neeg tus yeeb yam, thiab tias lawv tab tom ua neej nyob mus raws li qhov ntawd li lawm, yam tsis muaj kev ntxeev siab rau nws ib qho me me li. Yog li ntawd, lawv thiaj li nthuav tawm lawv tus yeeb yam phem xwm yeem tas li, thiab rau hauv txhua feem, lawv ua lub neej mus raws li Ntxwgnyoog lub tswv yim txuas ntxiv mus. Ntxwgnyoog tus yeeb yam yog tib neeg lub neej txoj sia.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas

129. Tib neeg tus yeeb yam txawv deb ntawm Kuv lub ntsiab tseem ceeb, vim tib neeg tus yeeb yam lwj liam xeeb txawm tag nrho los ntawm Ntxwgnyoog los; tib neeg tus yeeb yam raug lim thiab raug tsim lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog. Ntawd yog, tib neeg lub neej nyob hauv txoj kev haub ntxias ntawm nws tus dab phem thiab txoj kev qias neeg. Tib neeg tsis loj hlob rau hauv lub ntiaj teb ntawm tseeb los sis ib puag ncig uas dawb huv, thiab tseem ua neej nyob rau txoj kev tsaus ntuj. Yog li ntawd, nws thiaj li ua rau txhua tus tsis muaj qhov tseeb nyob rau hauv lawv tus yeeb yam txij ntua puag thaum lub sij hawm yug los, thiab muaj tsawg leej heev thiaj li yug los muaj lub ntsiab tseem ceeb paub ntshai thiab mloog Vajtswv lus. Muab hais ua rov qab qees tias, tib neeg muaj tus yeeb yam uas tawm tsam Vajtswv, tsis mloog Vajtswv lus, thiab tsis muaj kev hlub rau qhov tseeb. Tus yeeb yam no yog qhov teeb meem uas Kuv xav sib tham txog—kev ntxeev siab.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (2)

130. Tus cwj pwm uas tsis mloog Kuv lus yeej yog kev ntxeev siab tag nrho. Tus cwj pwm uas coj tsis ncaj rau Kuv yog kev ntxeev siab. Kev coj tsis ncaj rau Kuv thiab txawj ntxias dag Kuv yog kev ntxeev siab. Kev muaj lub siab xav phem ntau yam thiab kev nthuav qhia tej ntawd tawm mus rau txhua qhov txhia chaw yog kev ntxeev siab. Kev tsis muaj peev xwm tuav tau Kuv tej lus tim khawv thiab tej kev xav zoo yog kev ntxeev siab. Kev dag ntxias ua lub ntsej muag luag ntxhi rau thaum nyob deb ntawm Kuv hauv lub siab yog kev ntxeev siab. Tag nrho tej kev coj ua zoo li no yog kev ntxeev siab uas nej ib txwm yeej muaj peev xwm ua tau, thiab yeej muaj nyob rau ntawm nej. Yeej tsis muaj nej leej twg xav tias qhov no yog teeb meem, tiam sis Kuv tsis xav li ntawd. Kuv tsis xav tias ib neeg txoj kev ntxeev siab rau Kuv yog ib yam me me xwb, thiab Kuv yeej yuav tsis tso nws tseg. Niaj hnub tam sim no, thaum Kuv tseem ua tes dej num rau ntawm nej sawv daws, nej coj zoo li no—yog hnub ntawd los txog tsis muaj leej twg saib xyuas nej lawm, nej puas kam tsis txhob ua li tej neeg phem uas tau tshaj tawm tias lawv tus kheej yog cov vaj ntxwv kav rau saum lawv tus kheej tej toj roob hauv pes me me thiab los? Thaum qhov ntawd tshwm sim rau nej ces yuav tsim muaj kev puas tsuaj loj heev, leej twg yuav tuaj tu kom du lug tom qab nej? Nej xav tias kev ntxeev siab qee yam ntawd tsuas yog qee zaus xwb, tsis yog nej tus cwj pwm uas yuav muaj mus li, thiab tsis tsim nyog coj los hais kom nruj npaum li ntawd, hais cuag li ntawd kom ua rau nej mob siab. Yog nej xav tiag tiag li no lawm, ces nej tseem tsis tau txawj xav. Kev xav li ntawd yog qhov ua piv txwv thiab tus qauv ntawm kev ntxeev siab. Tib neeg tus yeeb yam yog lawv txoj sia; nws yog txoj kev cai uas lawv siv kom muaj txoj sia nyob, thiab lawv tsis muaj peev xwm hloov tau nws. Muab tus yeeb yam ntawm kev ntxeev siab coj los ua ib qho piv txwv. Yog koj muaj peev xwm ua qee yam ntxeev siab rau ib tug kwv tij neej tsa los sis ib tug phooj ywg, ces ua pov thawj tau tias nws yog ib feem ntawm koj lub neej txoj sia thiab tus yeeb yam no yeej los nrog thaum yug koj lawm. Qee yam zoo li no yeej tsis muaj leej twg yuav tsis kam lees.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (1)

131. Txhua tus neeg muaj peev xwm siv lawv tus kheej cov lus thiab tej kev nqis tes ua tam rau ntawm lawv lub qe tseeb. Lub qe tseeb no yog lawv tus yeeb yam tiag. Yog koj yog tus neeg uas hais lus tsis ncaj, ces koj muaj tus yeeb yam tsis ncaj. Yog koj muaj tus yeeb yam txawj ntxias dag, ces koj yeej coj tus cwj pwm qias vuab tsuab, thiab koj ua rau lwm tus neeg raug koj dag ntxias tau yooj yim heev. Yog koj tus yeeb yam lim hiam, ces tej zaum koj cov lus hais yeej zoo mloog, tab sis koj tej kev nqis tes ua yeej ua raws nraim li koj qhov lim hiam ntawd. Yog koj muaj tus yeeb yam tub nkeeg, ces tag nrho tej lus koj hais ntawd tsuas yog muab koj qhov ua txhaum thiab tej kev tub nkeeg ntawd pov tseg xwb, thiab koj yuav nqis tes ua qeeb thiab lam ua saum daim tawv xwb, thiab paub zoo txog kev npog qhov tseeb. Yog koj muaj tus yeeb yam txawj nplij siab rau lwm tus, ces koj tej lus yeej muaj qab hau, thiab nqis tes ua tau zoo raws li qhov tseeb. Yog koj tus yeeb yam coj ncaj, ces koj tej lus yeej muaj tseeb thiab yam koj nqis tes ua ntawd yeej tsis ua rau koj tus tswv muaj kev nyuaj siab txog. Yog koj tus yeeb yam nyiam kev plees kev yi los sis ntshaw rau nyiaj txiag, ces koj lub siab yeej puv npo rau tej ntawd nkaus xwb, thiab koj yuav ua tej yam txawv txawv, coj tsis ncaj yam tsis tau txhob txwm, qhov ntawd yuav ua rau tib neeg nco qab tas li tsis ploj thiab yuav ua rau tib neeg tsis nyiam kiag li. Ib yam li Kuv nyuam qhuav hais dhau los, yog koj muaj tus yeeb yam kev ntxeev siab, ces yuav ua rau koj muab nws daws tawm ntawm koj tau nyuaj heev. Txhob tso siab tias yog koj tsis tau ua txhaum dab tsi rau lwm tus, ces koj yuav tsis muaj tus yeeb yam kev ntxeev siab. Yog koj xav li ntawd tiag tiag ces, koj tab tab tom tig ntxeev siab tuaj. Kuv hais tag nrho Kuv cov lus txhua zus yog hais rau txhua tus tib neeg, tsis yog hais rau ib tug neeg los sis hais rau ib hom neeg xwb. Qhov ntawd vim tias koj tsis tau ntxeev siab rau Kuv los yeej tseem tsis ua pov thawj tau tias koj yuav tsis ntxeev siab rau Kuv tau los ntawm ib yam dab tsi li. Ib txhia tib neeg, thaum npaj lawv txoj kev sib yuav, lawv tsis muaj kev ruaj siab rau hauv txoj kev nrhiav qhov tseeb. Ib txhia tib neeg tso lawv tes hauj lwm coj ncaj rau Kuv tseg thaum tsev neeg tawg tag. Ib txhia tib neeg tsis quav ntsej Kuv tawm mus nrhiav kev zoo siab thiab lom zem. Ib txhia tib neeg yuav poob mus rau hauv ib lub qhov ntuj dub ntau dua qhov ua lub neej rau txoj kev kaj thiab zoo siab txais tes dej num ntawm tus Vajntsujplig. Ib txhia tib neeg las mees tej lus qhuab qhia ntawm tej phooj tej ywg vim tsuas muaj kev txaus siab rau lawv txoj kev nplua nuj, thiab niaj hnub tam sim no lawv yeej tseem tsis lees paub lawv txoj kev ua txhaum thiab hloov lawv txoj kev xav ntawd. Ib txhia tib neeg uas ua neej nyob ib ntus nyob rau hauv Kuv lub npe xwb kom tau txais Kuv txoj kev tiv thaiv xwb, hos ib txhia lam muab kev hwm me ntsis rau Kuv raws li qhov raug yuam vim tias lawv hawm ncaj ncees rau txoj sia thiab ntshai txoj kev ploj tuag. Tag nrho tej yam kev ua txhaum, uas yog, ntxiv ntawd, uas tsis muaj kev ncaj ncees no, tsuas yog tej cwj pwm ntawm cov tib neeg uas tau ntxeev siab rau Kuv nyob hauv lawv lub siab los ntev lawm xwb los? Qhov tseeb tiag, Kuv paub tias tib neeg tsis npaj kev ntxeev siab ua ntej rau Kuv; lawv txoj kev ntxeev siab yog tshwm sim raws li qhov ib txwm muaj ntawm lawv tus yeeb yam. Tsis muaj leej twg xav ntxeev siab rau Kuv, thiab tsis muaj leej twg zoo siab vim lawv tau ua qee yam ntxeev siab rau Kuv. Muab hais ua rov qab qees tias, lawv tab tom ntshai tshee hnyo puas yog? Yog li ntawd, puas yog nej tab tom xav tias yuav ua li cas thiaj khiav dim tej kev ntxeev siab no, thiab yuav ua li cas thiaj hloov qhov xwm txheej tam sim no tau?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (1)

132. Nej tau raug cais tawm ntawm cov av nkos thiab, txawm yuav zoo li cas los xij, nej yog cov khoom uas raug nrho tawm ntawm cov txo uas tog rau hauv qab thu, qias neeg thiab Vajtswv ntxub. Nej yog Ntxwgnyoog li lawm thiab raug nws tsuj thiab dub tsuas ib zaug lawm. Twb yog vim li ntawd nws thiaj tau hais tias nej tau raug cais tawm ntawm cov av nkos, thiab, yeej tsis dawb huv li, tiam sis nej ho tsis yog tib neeg thiab yog daim phiaj ntawm Ntxwgnyoog txoj kev dag los ntev lawm. Qhov no yog txoj kev ntsuas uas tsim nyog tshaj plaws rau nej. Nej yuav tsum tau paub tias nej yog cov tsis dawb huv thaum xub thawj uas pom nyob rau hauv lub pas dej teeg thiab av nkos, uas tsis yog tej yam txhom tau uas txaus nyiam li ntses thiab cw, rau qhov tsis muaj dab tsi uas muab tau kev xyiv fab uas tuaj yeem tau los ntawm nej kiag li. Hais kom nws meej meej, nej yog cov tsiaj uas tsis muaj nuj nqis tshaj plaws ntawm lub zej zog qis, phem tshaj cov npua thiab cov dev. Hais ncaj ncaj, Siv cov lus ntawd los hu nej li ntawd mas tsis yog ib nqe lus hais tshaj los sis tsis yog lus paj paws; tab sis, nws ua kom pom qhov teeb meem no yooj yim zog tuaj. Siv cov lus ntawd los hu nej li ntawd mas tseem hais tau tias yog ib txoj kev hwm nej. Nej txoj kev pom, kev hais lus, kev coj tus cwj pwm raws li tib neej, thiab txhua yam hauv nej lub neej, suav nrog rau nej lub meej mom hauv cov av nkos, yog qhov ua pov thawj txaus lawm tias nej lub koob meej yog “ib qho txawv kawg.”

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tib Neeg Lub Koob Meej Xeeb Txawm thiab Lawv Qhov Kev Muaj Nuj Nqis: Lawv Zoo Li Cas Tiag Tiag?

133. Tib neeg tsis yog dab tsi li dua li ntawm yog Kuv tus yeeb ncuab lawm. Tib neeg yog tus phem uas tawm tsam thiab tsis mloog Kuv. Tib neeg tsis yog dab tsi tsuas yog tus phem cov me nyuam uas raug tsawm foom los ntawm Kuv. Tib neeg tsis yog dab tsi tsuas yog tus thawj tim tswv uas ntxeev siab rau Kuv tej xeeb zeej xeeb ntxwv. Tib neeg tsis yog dab tsi tsuas yog qhov los ntawm tus phem uas Kuv muab tso tseg ntev los lawm, uas yog Kuv tus yeeb ncuab tsis haum nrog Kuv txij thaum ntawd los. Vim lub ntuj nyob saum qaum tib neeg muaj iab oo thiab tsaus nti, tsis muaj ib nyuag qhov kaj me me kiag li, thiab tib neeg lub ntiaj teb yog poob mus rau qhov tsau ntuj nti, uas tus neeg nyob hauv twb tsis muaj peev xwm pom nws txhais tes xyab los rau ntawm nws ntsej muag los sis lub hnub thaum thaum nws tsa nws lub taub hau. Txoj kev hauv nws qab xib taws, nkos thiab qawj muaj qhov ntau, nkhaus thiab siab qis heev; tag nrho thaj av muaj neeg tuag lub cev puv qhov txhia chaw. Lub ces kaum ua tsaus ntuj muaj neeg tuag tej nqaij seem puv nkaus, thiab nyob ntawm tej ces kaum txias thiab ntxoov ntxoo muaj dab coob uas muab tej ntawd ua lawv qhov chaw nyob. Thiab nyob hauv tib neeg lub ntiaj teb txhua qhov txhia chaw dab mus mus los los ua tsheej pab. Cov me nyuam uas ua txhua yam xws li tej tsiaj, muaj kev qias neeg puv npo, raug kaw npaj tos sib ntaus sib tua, yog lub suab uas txaus ntshai heev raug rau lub siab. Lub sij hawm ntawd, nyob hauv lub ntiaj teb ntawd, yog “ntiaj teb lub ceeb tsheej,” ib tug yuav mus nrhiav lub neej txoj kev zoo siab nyob qhov twg? Ib tug yuav mus nrhiav lub hom phiaj ntawm nws lub neej qhov twg? Tib neeg yeej raug tsuj rau hauv Ntxwgnyoog qab xib taw txij thaum ntawd los, qhov tau ua xub thawj yog ua yeeb yam xws li Ntxwgnyoog—ntau tshaj ntawd, tib neeg yog Ntxwgnyoog tus yam ntxwv, thiab yog qhov pov thawj uas ua tim khawv rau Ntxwgnyoog, meej thiab tseeb tiag. Yuav ua li cas haiv tib neeg, uas tsis zoo vuab tsuab, tej xeeb zeej xeeb ntxwv los ntawm tsev tib neeg tsis ncaj ncees no, thiaj yuav ua tau tim khawv rau Vajtswv? Kuv lub yeeb koob los qhov twg los? Ib tug neeg yuav pib hais Kuv cov lus pov thawj nyob qhov twg? Tus yeeb ncuab uas, tau muab tib neeg ua qias vuab tsuab, sawv tawm tsam Kuv, uas twb txeeb tau noob neej lawm—cov noob neej uas Kuv tsim tau ntev los lawm thiab muaj Kuv lub yeeb koob puv npo thiab ua lub neej li Kuv—thiab ua rau lawv ntsu kauv tag lawm. Nws muab Kuv lub yeeb koob tshem pov tseg, thiab nws tso rau tag nrho tib neeg cov tshuaj lom hnyav los khaub zig lawv nrog Ntxwgnyoog txoj kev qias, thiab cov kua los ntawm cov txiv ntawm tsob ntoo uas ua rau paub qhov zoo thiab qhov phem.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ua ib tug Neeg Tseeb Txhais Tau Li Cas

134. Nej tej yam ntxwv ntau lub xyoo dhau los ntawm Kuv xub ntiag tau muab ib lo lus teb rau Kuv yam tsis tau muaj dua, thiab lo lus noog ntawm qhov lus teb no yog: “Noob neej tus cwj pwm rau qhov tseeb thiab rau tus tseem Vajtswv yog dab tsi?” Tej dag zog uas Kuv tau ua rau noob neej yog pov thawj qhia txog Kuv lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev hlub rau noob neej, thiab noob neej txhua txoj kev ua ntawm Kuv xub ntiag qhia tseeb tias nws lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev tsis nyiam rau qhov tseeb thiab tawm tsam Kuv. Txhua lub sij hawm, Kuv txhawj txog txhua tus uas raws Kuv, tiam sis tsis muaj ib lub sij hawm twg uas cov raws Kuv ntawd tuaj yeem txais tau Kuv cov lus; lawv yeej tsis tuaj yeem lees txais Kuv tej lus qhia kiag li thiab. Qhov no yog yam uas ua rau Kuv tu siab tshaj plaws. Tsis muaj leej twg muaj cuab kav to taub Kuv thiab, tshaj ntawd, tsis muaj leej twg tuaj yeem lees txais Kuv tau, txawm tias Kuv txoj kev xav dawb paug, thiab Kuv tej lus kuj mos. Txhua leej ua txoj hauj lwm uas Kuv tau tso rau lawv raws li lawv lub tswv yim; lawv tsis nrhiav Kuv txoj kev xav, cia li tso tseg qhov lawv noog seb Kuv cheem tsum dab tsi ntawm lawv. Lawv tseem hais tias lawv ua dej num rau Kuv yam ncaj ncees hlo, thaum lawv tab tom tawm tsam Kuv txhua lub sij hawm. Coob leej ntseeg tias qhov tseeb uas lawv lees txais tsis tau los sis lawv tsis muaj peev xwm xyaum tau ntawd tsis yog qhov tseeb. Nyob rau cov tib neeg zoo li ntawd, Kuv tej lus tseeb ces cia li dhau mus ua ib yam lawv tsis lees txais thiab muab xyeeb hlo rau ib sab. Tib lub sij hawm ntawd, tib neeg lees tias Kuv yog Vajtswv tus nyob hauv cov lus qhia, tab sis kuj ntseeg Kuv li ib tug sab nrauv uas tsis yog qhov tseeb, tsis yog txoj kev, los sis tsis yog txoj sia. Tsis muaj leej twg paub txog qhov tseeb no: Kuv cov lus yog lus tseeb ib txhis tsis pauv. Kuv yog tus muab txoj sia rau noob neej thiab tsuas yog tus coj ntawm noob neej xwb. Kev muaj nuj nqis thiab lub ntsiab lus ntawm Kuv cov lus tsis yog kev txiav txim los ntawm qhov nws tau txais kev lees paub los sis kev lees txais los ntawm noob neej, tiam sis yog los ntawm nws cov ntsiab lus tseem ceeb xwb. Txawm tias yuav tsis muaj ib tug neeg hauv ntiaj teb no tuaj yeem lees txais Kuv cov lus, tus nuj nqis ntawm Kuv cov lus thiab nws txoj kev pab rau noob neej yeej yuav tsis muaj ib tug tib neeg ntaus qhis tau. Yog li ntawd, thaum ntsib coob leej uas ntxeev siab tawm tsam, thuam, los sis saib tsis taus Kuv cov lus, yam Kuv ua tsuas yog qhov no: Cia sij hawm thiab qhov tseeb ua tim khawv rau Kuv thiab qhia tias Kuv cov lus yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab yog txoj sia. Cia lawv qhia tias txhua yam Kuv tau hais yog qhov raug, tias nws yog yam uas noob neej tsim nyog tau txais kev txhim kho thiab, tshaj ntawd, yog yam uas noob neej tsim nyog lees txais. Kuv yuav cia txhua tus uas raws Kuv paub qhov tseeb no tias: Cov neeg uas tsis tuaj yeem txaus siab hlo lees txais Kuv cov lus, cov neeg uas tsis tuaj yeem xyaum Kuv cov lus, cov neeg uas tsis tuaj yeem nrhiav lub hom phiaj hauv Kuv cov lus, thiab cov neeg uas tsis tuaj yeem txais kev cawm seej vim yog Kuv cov lus, yog cov tib neeg uas tau raug kev rau txim los ntawm Kuv cov lus thiab, tshaj ntawd, tau plam Kuv txoj kev cawm seej, thiab Kuv tus pas nrig yuav tsis khiav ntawm lawv mus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nej Tsim Nyog Xav Txog Nej Tej Kev Ua

Lus taw qhia:

a. Rov rau tim ntug: Suav ib lo lus paj lug, txhais tias “tig tawm ntawm tej kev phem.”

b. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “Nyob rau txoj kev no.”

Qhov Dhau Los: A. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Qhia Tshwm Txog Qhov Uas Ntxwgnyoog Muab Noob Neej Ua Qias Vuab Tsuab Li Cas

Ntxiv Mus: C. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Qhia Tswm Txog Cov Noob Neej Qias Vuab Tsuab Tej Kev Xav Phem Rau Sab Kev Ntseeg, Kev Tsis Ntseeg, thiab Kev To Taub Yuam Kev

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No