C. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Qhia Tswm Txog Cov Noob Neej Qias Vuab Tsuab Tej Kev Xav Phem Rau Sab Kev Ntseeg, Kev Tsis Ntseeg, thiab Kev To Taub Yuam Kev

135. Nyob rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, ib tug neeg yuav tsum paub Vajtswv li cas? Ib tug neeg yuav tsum los paub txog Vajtswv los ntawm cov lus thiab kev ua hauj lwm ntawm Vajtswv niaj hnub no, yam tsis muaj qhov tsis ncaj los sis ntseeg yuam kev, thiab, ua ntej txhua yam, ib tug yuav tsum paub txog Vajtswv txoj hauj lwm. Qhov no yog lub hauv paus ntawm txoj kev paub txog Vajtswv. Tag nrho cov neeg uas ntseeg yuam kev uas tsis muaj kev nkag siab zoo txog ntawm Vajtswv cov lus yog kev ntseeg raws cov kev xav phem; lawv yog cov muaj kev to taub tsis ncaj thiab yuam kev rhuav. Cov txuj ci zoo tshaj plaws ntawm tus yam ntxwv ntawm txoj kev ntseeg yog kev muab Vajtswv cov lus uas tau nkag siab yav dhau los ntawd thiab muab Vajtswv cov lus niaj hnub no coj los ntsuas sib piv. Yog tias, thaum ua dej num rau Vajtswv niaj hnub no, koj tuav rawv rau yam uas tau tshwm sim los ntawm Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia yav dhau los, ces koj dej num yuav ua rau tab kaum, thiab koj txoj kev xyaum ua yuav qub dhau lawm, tsis muaj dab tsi tshaj kev ua kab ke fab kev ntseeg. Yog tias koj ntseeg tias cov uas ua dej num rau Vajtswv yuav tsum txo hwj chim thiab ua siab ntev, nyob rau ntawm lwm cov cwj pwm zoo, thiab yog tias koj muab cov kev paub zoo no tso rau txoj kev xyaum niaj hnub no, ces cov kev paub zoo li no yog kev xav fab kev ntseeg; qhov kev xyaum ua zoo li ntawd tau dhau los ua kev ntxias dag. Kab lus tias “cov kev xav fab kev ntseeg” yog hais txog yam uas dhau los thiab qub dhau (suav nrog txoj kev nkag siab cov lus uas Vajtswv tau hais yav dhau los thiab lub teeb qhia ncaj qha los ntawm tus Vajntsujplig), thiab yog hais tias lawv tau raug coj los xyaum ua nyob rau niaj hnub no, ces lawv cuam tshuam Vajtswv txoj hauj lwm thiab tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau tib neeg. Yog tias tib neeg tsis muaj peev xwm ntxuav tej ntawd tawm ntawm lawv tus kheej uas yog cov kev xav fab kev ntseeg, ces tej no yuav dhau los ua kev cuam tshuam loj rau lawv cov kev ua dej num rau Vajtswv. Cov neeg uas muaj cov kev xav fab kev ntseeg tsis muaj txoj hau kev los ua raws li cov kauj ruam ntawm tus Vajntsujplig tes hauj lwm—lawv poob ib kauj ruam rov tom qab, ces ob. Qhov no vim hais tias cov kev xav fab kev ntseeg no ua rau tib neeg rais los ua tus neeg uas qhuas tias yus tus kheej ncaj ncees thiab ua neeg khav theeb. Vajtswv tsis muaj kev xav txog yam Nws tau hais thiab tau ua yav dhau los; yog tias muaj qee yam qub dhau lawm, Nws qhov ntawd tshem tawm. Puas yog koj yeej tsis muaj peev xwm tso tseg koj cov kev xav tiag tiag li? Yog tias koj tuav rawv cov lus uas Vajtswv tau hais yav dhau los, qhov no puas qhia tau tias koj paub Vajtswv tes hauj lwm no ma? Yog tias koj tsis muaj peev xwm lees txais qhov kev qhia ntawm tus Vajntsujplig hnub no, tab sis ho tuav rawv qhov kev qhia yav dhau los, qhov no puas tuaj yeem ua pov thawj tias koj tau ua raws li Vajtswv cov hneev taw ma? Puas yog koj yeej tseem tsis muaj peev xwm tso tseg koj cov kev xav fab kev ntseeg li? Yog tias muaj li no, ces koj yuav rais los ua tus neeg tawm tsam Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Neeg Uas Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm Niaj Hnub No Xwb Thiaj Ua Tau Dej Num Rau Vajtswv

136. Vim hais tias yeej ib txwm muaj kev txhim kho tshiab hauv Vajtswv tes hauj lwm, muaj tej hauj lwm dhau los thiab qub lawm thaum tes hauj lwm tshiab tshwm sim tuaj. Cov hauj lwm sib txawv hom, qub thiab tshiab no, tsis muaj qhov sib xws, tab sis ua tiav; txhua kauj ruam yog txuas los ntawm kauj ruam kawg. Vim tias muaj tes hauj lwm tshiab, cov khoom qub yuav tsum, tseeb tiag, raug tshem tawm. Piv txwv li, qee qhov kev coj ua uas raug lees txais los ntev thiab kev coj tus cwj pwm kev hais lus los ntawm tib neeg, txuas nrog tib neeg txoj kev paub thiab kev qhia ntau lub xyoo, tau tsim txhua yam thiab hom kev xav hauv tib neeg lub hlwb. Uas Vajtswv tseem tsis tau qhia tawm Nws lub ntsej muag tiag tiag thiab tus yam ntxwv rau tib neeg, nrog rau kev sib kis, ntau xyoo, ntawm cov kev xav qub los puag thaum ub los kuj tseem muaj qhov tseeb nyob rau hauv tib neeg cov kev xav zoo li ntawd. Tej zaum nws yuav hais tau tias, nyob rau thaum tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv, txoj kev haub ntxias ntawm ntau yam kev xav tau ua rau muaj kev tsim qauv mus ntxiv thiab kev hloov pauv ntawm txhua yam kev nkag siab raws li kev xav txog Vajtswv nyob hauv tib neeg, uas tau ua rau ntau tus neeg ntseeg Vajtswv rais los ua Vajtswv cov yeeb ncuab. Yog li ntawd, cov tib neeg yim muaj cov kev xav fab kev ntseeg muaj zog npaum li cas, lawv yim tawm tsam Vajtswv ntau npaum ntawd, thiab lawv yim rais los ua Vajtswv cov yeeb ncuab coob npaum li ntawd. Vajtswv tes hauj lwm yeej ib txwm tshiab thiab tsis qub li; nws ib txwm tsis yog tsim cov lus qhuab qhia, tab sis mas hloov pauv tsis tu ncua thiab raug hloov kho dua kom ntau dua los sis tsawg dua. Kev ua hauj lwm hauv txoj hau kev no yog kev qhia ntawm kev txais tau tus yam ntxwv ntawm Vajtswv Tus Kheej. Nws kuj tseem yog kev txais tau lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab ib txoj hau kev uas Vajtswv ua tiav Nws txoj kev cawm. Yog tias Vajtswv tsis ua hauj lwm li no, tib neeg yuav tsis hloov pauv los sis tsis paub txog Vajtswv, thiab Ntxwgnyoog yuav tsis swb. Yog li, nyob rau hauv Nws txoj hauj lwm, muaj kev hloov pauv tsis tu ncua uas tshwm sim uas zoo li yuav tsis ruaj khov, tab sis qhov tiag yog ua tej ntwb ntu. Txoj kev uas tib neeg ntseeg Vajtswv, txawm li cas los xij, zoo li nws sib txawv heev. Tib neeg tuav rawv tej lus qub, cov lus qhuab qhia paub zoo thiab lub kaw lus, thiab lawv yim qub mas, lawv yim nyiam nws heev. Tib neeg lub siab ruam qauj, lub siab uas tawv li pob zeb, yuav lees txais tau tes hauj lwm tshiab thiab cov lus ntawm Vajtswv li cas? Tib neeg ntxub tus Vajtswv uas ib txwm tshiab tas li thiab yeej tsis qub li; nws tsuas nyiam tus Vajtswv qub xwb, tus uas kaus hniav ntev, plaub hau dawb, thiab nyob rau qhov chaw qub. Yog li, vim hais tias Vajtswv thiab tib neeg nyias muaj nyias txoj kev nyiam, tib neeg tau dhau los ua Vajtswv tus yeeb ncuab. Ntau qhov kev tawm tsam no tseem muaj nyob niaj hnub no, nyob rau lub sij hawm thaum Vajtswv tau ua tes hauj lwm tshiab los tau yuav luag rau txhiab xyoo. Ces lawv, dhau qhov kev yuav kho tau zoo lawm. Tej zaum nws yog vim tib neeg txoj kev tawv ncauj, los sis kev hloov tsis tau li ntawm Vajtswv txoj kev cai tswj fwm los ntawm tej tus tib neeg—tab sis cov txiv plig thiab cov poj niam ntawd tseem tuav rawv cov phau ntawv qub thiab cov ntaub ntawv qub, hos Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm ntawm kev cawm uas tsis tau tiav, uas zoo li Nws tsis muaj leej twg nyob ntawm Nws ib sab li. Txawm hais tias qhov kev tsis sib haum xeeb no ua cov yeeb ncuab rau Vajtswv thiab tib neeg, thiab tsis tuaj yeem hais daws tau los, Vajtswv tsis quav ntsej txog lawv li, zoo li tias lawv tau nyob rau ntawd tam sim ntawd thiab tsis nyob rau ntawd. Txawm li cas los xij, tib neeg yeej tseem tuav rawv nws cov kev ntseeg thiab kev xav, thiab ib txwm tsis tshem lawv tawm. Tiam sis ib qho uas pom tshwm sim tseeb yog: Txawm hais tias tib neeg tsis tau muaj qhov nkhaus nyob rau ntawm nws txoj kev los, Vajtswv txhais taw yeej ib txwm txav mus, thiab Nws ib txwm hloov Nws txoj hauj lwm raws li xwm ib puag ncig. Nyob rau thaum kawg, tib neeg yuav yog tus swb yam tsis tas muaj kev sib ntaus sib tua li. Lub sij hawm ntawd, Vajtswv yog tus yeeb ncuab loj tshaj plaws ntawm Nws cov yeeb ncuab uas swb, thiab tseem yog tus yeej rau noob neej, muaj yeej thiab tsis muaj yeej zoo ib yam nkaus. Leej twg tuaj yeem sib tw nrog thiab yeej Vajtswv tau? Tib neeg tej kev xav phem zoo li yog los ntawm Vajtswv vim lawv ntau tus tau yug los ntawm Vajtswv txoj hauj lwm. Txawm li cas los xij, Vajtswv tsis zam txim rau tib neeg vim qhov no, thiab tsis tas li ntawd, Nws tsis qhuas tus tib neeg rau txoj kev tsim khoom ib pob tag ib pob dua “rau Vajtswv” thaum Nws txoj hauj lwm sawv uas tsis nyob sab nraum ntawm Nws tes hauj lwm. Dua ntawd, Nws tsis txaus siab rau tib neeg cov kev xav phem thiab qub, tej kev ntseeg nruj, thiab tsis muaj lub siab los lees paub txog hnub tim uas cov kev xav phem no tshwm sim thawj zaug. Nws tsis lees txais lawm tias cov kev xav phem no yog tshwm sim los ntawm Nws tes hauj lwm, cov kev xav phem ntawm tib neeg yog sib kis los ntawm tib neeg; lawv lub hauv paus yog tib neeg tej kev xav thiab lub siab—tsis yog Vajtswv, tiam sis yog Ntxwgnyoog. Vajtswv lub hom phiaj yeej ib txwm yog rau Nws tes hauj lwm tshiab thiab muaj txoj sia, tsis yog cov qub thiab tuag mus lawm, thiab qhov uas Nws tau ua rau kom tib neeg ua raws li lub hnub nyoog thiab lub sij hawm, thiab tsis kav mus ib txhis thiab tsis hloov qauv li. Qhov no vim tias Nws yog tus Vajtswv uas ua rau kom tib neeg ua neej nyob thiab tshiab, tsis zoo li tus dab uas ua rau tib neeg tuag thiab ua neeg laus. Nej tseem tsis tau to taub qhov no thiab lod? Koj muaj kev xav phem txog Vajtswv thiab tsis muaj peev xwm tso tau cia vim koj lub siab tsis qhib. Nws tsis yog vim muaj kev to taub me heev hauv Vajtswv txoj hauj lwm, thiab tsis yog vim tias Vajtswv txoj hauj lwm sib txawv ntawm tib neeg txoj kev xav, thiab tsis tas li ntawd xwb, tsis yog vim tias Vajtswv ib txwm tsis quav ntsej Nws tes hauj lwm. Koj tsis tuaj yeem tso tseg koj cov kev xav phem vim hais tias koj tawv ncauj dhau, thiab vim tias koj tsis muaj qhov zoo sib xws ntawm yam raug tsim tawm los; tsis yog vim hais tias Vajtswv ua qhov nyuaj rau koj. Koj ua rau tag nrho cov no tshwm sim, thiab nws tsis muaj feem xyuam dab tsi rau Vajtswv; txhua yam kev txom nyem thiab kev khaum yog tsim los ntawm tib neeg. Vajtswv txoj kev xav yeej ib txwm zoo: Nws tsis xav ua rau kom koj tsim cov kev xav phem, tab sis xav kom koj hloov pauv thiab hloov dua tshiab raws li cov hnub nyoog dhau mus. Tab sis koj tsis paub tias dab tsi yog qhov zoo rau koj, thiab ib txwm tshuaj xyuas los sis cais. Nws tsis yog tias Vajtswv ua txhua yam nyuaj rau koj, tab sis yog koj tsis hwm Vajtswv, thiab koj qhov tsis mloog lus loj dhau. Ib tus neeg me me uas raug tsim tawm los, muaj cuab kav txeeb qee feem uas yav dhau los tau muab los ntawm Vajtswv, tom qab ntawd tig rov qab thiab siv nws los tawm tsam Vajtswv—qhov no puas yog tib neeg tsis mloog lus? Tib neeg, nws yog qhov ncaj ncees los hais tias, yog qhov tsis tsim nyog los tshaj tawm lawv cov kev xav rau Vajtswv, thiab tsawg dua ntawd yog lawv tsis tsim nyog los taug kev ncig nrog lawv cov lus tsis muaj nuj nqis, tsw phem, lwj tag, zoo li lawv xav—tsis hais dab tsi ntawm cov kev xav phem ntawd. Tsis youg lawv haj yam tsis muaj nqis lod?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Neeg Uas Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm Niaj Hnub No Xwb Thiaj Ua Tau Dej Num Rau Vajtswv

137. Vajtswv tes hauj lwm mas yeej khiav mus rau tom ntej tas mus li xwb, thiab txawm hais tias lub hom phiaj ntawm Nws tes hauj lwm tsis hloov, los qhov txheej txheem uas Nws ua hauj lwm ntawd yeej hloov mus tag li, ces txhais tau hais tias cov uas ntseeg Vajtswv los yeej hloov mus tas li thiab. Vajtswv ua hauj lwm ntau npaum li cas, ces tib neeg qhov kev paub txog Vajtswv muaj ntxaws npaum li ntawd. Tej kev hloov uas zoo ib yam kuj muaj tshwm sim nyob rau hauv tib neeg tus yam ntxwv uas los ntawm Vajtswv tes hauj lwm los thiab. Txawm li cas los xij, vim yog Vajtswv tes hauj lwm mas hloov mus los tag li ces cov uas tsis paub Vajntsujplig tes hauj lwm thiab cov neeg ruam qauj uas tsis paub qhov tseeb dhau los ua cov tib neeg uas tawm tsam Vajtswv. Vajtswv tes hauj lwm yeej ib txwm tsis yoog raws tib neeg txoj kev xav, vim Nws tes hauj lwm mas yeej tshiab tas li xwb thiab tsis muaj qub li, thiab Nws yeej tsis rov mus ua tej qub hauj lwm li, tab sis tsuas nias qees mus lawm tom ntej nrog rau tes hauj lwm uas nws yeej tsis tau ua dua los nkaus xwb. Raws li qhov uas Vajtswv tsis rov qab ua Nws tes hauj lwm dua, thiab tib neeg mas yeej siv tes hauj lwm Nws ua yav tag los txiav txim rau Vajtswv tes hauj lwm tam sim no yam tsis muaj hloov hlo li, nws thiaj li ua ib qho nyuab heev li rau Vajtswv los ua tej qib duas ntawm nws tes hauj lwm nyob rau tiam tshiab. Tib neeg mas muaj ntau qhov nyuab dhau heev lawm! Nws txoj kev xav mas xav nkaus li cov laus thaum ub xwb! Tsis muaj leej twg paub Vajtswv tes hauj lwm, tab sis txhua tus mas kem ciam rau tas zog li. Thaum nws ncaim Vajtswv, ces tib neeg plam txoj sia, qhov tseeb, thiab Vajtswv tej koob hmoov, tab sis nws yeej tsis kam lees txais txoj sia los sis qhov tseeb li, haj yam tsis tas hais txog tej koob hmoov loj dua uas Vajtswv muab pub rau neeg ntiaj teb li. Txhua tus tib neeg yeej xav kom tau Vajtswv, tab sis tsis muaj peev xwm yuav ua siab ntev taus rau tej yam kev hloov hauv Vajtswv tes hauj lwm. Cov uas tsis kam txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab ntseeg hais tias Vajtswv tes hauj lwm mas hloov tsis tau li, hais tias nws yuav nyob twj ywm li qub mus tag ib txhis. Nyob rau hauv lawv qhov kev ntseeg, tag nrho qhov uas yuav siv los ua kom tau kev cawm dim mus ib txhis los ntawm Vajtswv ces yog ua raws li nws txoj cai, thiab yog hais tias lawv hloov siab lees txim thiab lees lawv tej kev txhaum, ces yeej zoo txaus rau Vajtswv siab xav lawm. Lawv xav hais tias Vajtswv ces tsuas ua tau tus Vajtswv hauv qab txoj cai thiab tus Vajtswv uas raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau tib neeg xwb; nws kuj yog lawv qhov kev xav thiab uas hais tias Vajtswv mas yuav tsum tsis txhob tshaj phau Vajluskub. Nws yog kiag tej kev xav li no ntag uas muab lawv xauv taw kiag khov kho rau txoj cai qub thiab muab lawv ntsia kiag rau tej cai tuag lawm xwb. Yeej tseem muaj coob tshaj thiab uas ntseeg hais tias txawm Vajtswv tes hauj lwm tshiab yuav yog dab tsi los xij, nws yuav tsum tau muaj pov thawj los ntawm cov lus zuag cev lus txog yav tom ntej, thiab nyob rau txhua txhua theem ntawm qhov hauj lwm ntawd, tag nrho cov uas caum Nws uas muaj ib lub siab “tiag” yuav tsum tau pom cov lus qhia tshwm; tsis li ntawd, ces qhov hauj lwm ntawd yeej tsis yog Vajtswv qhov hauj lwm li. Nws twb yeej yog ib qho tsis yooj yim rau tib neeg los paub Vajtswv lawm. Tseem yuav coj tib neeg lub siab ruam thiab nws tus yam ntxwv ntxeev siab ntawm kev saib tus kheej tseem ceeb thiab kev qhuas tus kheej ntawd los ntxiv thiab, ces nws thiaj li ua ib qho haj yam nyuab rau nws los txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab. Tib neeg tsis ua twb zoo tshawb xyuas rau Vajtswv tes hauj lwm tshiab kom meej, los sis tsis kam txo hwj chim lees nws, tsis li ntawd xwb hos, nws tseem muaj tus yam ntxwv muab hlob thaum uas nws tseem tos lus qhia tshwm thiab lus coj kev los ntawm Vajtswv. Qhov no tsis yog tus cwj pwm ntawm cov ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv thiab los? Cov neeg zoo li ntawd es yuav ua cas thiaj tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Tib Neeg Uas Twb Tau Kem Ciam Rau Vajtswv nyob rau hauv Nws Qhov Kev Xav Lawm Ho Yuav Tau Txais Vajtswv Txoj Kev Qhia Tshwm Tau Li Cas?

138. Vim tib neeg ntseeg Vajtswv, lawv yuav tsum caum kom ti ti Vajtswv tej hneev taw, ib kauj ruam zuj zus; lawv yuav tsum “caum tus Menyuam Yaj tsis hais Nws yuav mus qhov twg li.” Tsuas yog cov no xwb thiaj li yog cov neeg uas nrhiav txoj kev tseeb, tsuas yog lawv xwb thiaj yog cov paub Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm. Cov neeg uas xyaum ua raws nraim tej ntawv sau tseg thiab tej kev qhuab qhia ces yog cov uas twb raug Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm muab tshem tawm lawm. Nyob rau ib ntus sij hawm twg, Vajtswv yuav pib tes hauj lwm tshiab, thiab nyob rau ib ntus twg, yuav muaj ib qho pib dua tshiab rau tib neeg. Yog tib neeg tsuas ua raws li qhov tseeb hais tias “Yehauvas yog Vajtswv” thiab “Yexus yog Khetos,” uas yog qhov tseeb uas tsuas siv tau rau tej ntu sij hawm lawv nyob ntawd xwb, ces tib neeg yuav caum tsis cuag Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm li, thiab yuav tsis muaj hnub tau Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm mus ib txhis li. Tsis hais Vajtswv yuav ua hauj lwm li cas li, tib neeg yuav tsum caum yam tsis muaj ib qho kev tsis ntseeg li, thiab lawv yuav tsum caum kom ti ti. Nyob rau qhov no, es vim li cas tib neeg tseem ho raug Vajntsujplig Dawb Huv muab tshem tawm thiab? Tsis hais Vajtswv ua dab tsi li, yog tib neeg ntseeg tau hais tias nws yog Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, thiab koom tes rau Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm yam tsis muaj kev ntshai li, thiab rau siab ua kom tau tej uas Vajtswv kom ua, ces lawv tseem ho yuav raug txim tau li cas thiab mas? Vajtswv tes hauj lwm mas yeej tsis muaj hnub tas li, Nws tej hneev taw yeej tsis muaj hnub nres li, thiab ua ntej Nws qhov kev cawm tib neeg yuav tiav, Nws yeej ib txwm tsis khoom li, thiab tsis muaj hnub tsum li. Tab sis tib neeg mas txawv: Nyuam qhuav tau Vajntsujplig Dawb Huv ib nyuag qhov hauj lwm me me xwb, lawv ua zoo li tej ntawd yuav tsis muaj hnub hloov li; nyuam qhuav tau kev txawj ntse me me xwb, ces lawv txawm siv tsis taug tej hneev taw ntawm Vajtswv tes hauj lwm tshiab lawm tom ntej li lawm; nyuam qhuav pom Vajtswv tes hauj lwm ib nyuag qhov me me xwb, lawv txawm siv muab Vajtswv coj los ua kiag li ib tug mlom ntoo, thiab ntseeg hais tias Vajtswv mas yuav nyob hauv tib qho uas lawv pom ntawm lawv lub xub ntiag ntawd tas mus li, hais tias nws yeej zoo li no yav tag los thiab yuav zoo li no tas mus li rau yav tom ntej; nyuam qhuav tau ib qho nyuag kev txawj ntse ntiav ntiav xwb, tib neeg twb zoo siab heev ces lawv cia li tsis nco qab lawv tus kheej thiab pib tshaj tawm ua dog ua dig txog ib tug moj yam thiab ib qho hais tias yog Vajtswv uas twb tsis muaj tseeb li; thiab txawm siv ruaj siab rau ib theem ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, tsis hais tus neeg twg li uas tshaj tawm Vajtswv tes hauj lwm tshiab, tib neeg tsis kam txais yuav. Cov no yog cov uas tsis muaj cuab kav txais yuav Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm; lawv mas coj tej kev cai qub loj dhau heev lawm, thiab tsis muaj peev xwm yuav txais yuav tej yam tshiab li. Cov neeg ntawd yog cov uas ntseeg Vajtswv tab sis kuj tseem tsis txais yuav Vajtswv thiab. Tib neeg ntseeg hais tias cov neeg Yixayee yuam kev rau qhov uas lawv “tsuas ntseeg Yehauvas xwb thiab tsis ntseeg Yexus,” tab sis neeg feem coob mas ho ua zoo nkaus li lawv “tsuas ntseeg Yehauvas xwb thiab tsis txais yuav Yexus” thiab “tos ntsoov tus Mexiyas rov los, tab sis tawm tsam tus Mexiyas uas hu ua Yexus.” Yog li ntawd, tos neeg tseem nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm tom qab txais yuav ib theem ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm lawm, thiab tab sis tseem tsis tau txais Vajtswv tej koob hmoov thiab. Qhov no tsis yog tshwm sim los ntawm tib neeg txoj kev ntxeev siab los? Cov Khixatia thoob plaws ntiaj teb uas tsis caum kom cuag tes hauj lwm tshiab hnub no sawv daws tuav rawv rau txoj kev cia siab hais tias lawv yuav muaj hmoo, xav hais tias Vajtswv yuav muab txhua qhov kev ntshaw rau lawv raws siab xav. Tab sis lawv ho hais tsis tau kom tseeb hais tias vim li cas Vajtswv thiaj yuav coj lawv mus rau lub ceeb tsheej thib peb, los sis lawv tsis txhawj txog hais tias ua Yexus yuav txais tos lawv li cas thaum lawv caij ib tauv huab dawb, hos lawv haj yam tsis paub tseeb hais tias ua Yexus puas yuav caij ib tauv huab dawb los tiag rau hnub uas lawv lub siab xav ntawd. Tag nrho lawv sawv daws yeej kub siab lug, thiab tsis paub li; lawv tus kheej kiag twb tsis paub xyov Vajtswv puas yuav txais lawv ib tug zus, ib pab neeg tsawg tsawg uas zoo sib txawv, cov uas tuaj ntawm txhua pab ntseeg tuaj. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua tam sim no, tiam tam sim no, Vajtswv lub siab nyiam—lawv tsis to taub ib yam ntawm tej no li, thiab lawv yeej ua tsis tau dab tsi tsuas yog suav ntiv tes nqis ib hnub dhau ib hnub xwb. Tsuas yog cov uas taug tus Menyuam Yaj tej hneev taw mus kom txog qhov kawg xwb thiaj li yuav tau qhov koob hmoov kawg, hos cov “neeg ntse,” cov uas tsis muaj cuab kav caum mus kom txog qhov kawg kiag tab sis tseem ntseeg hais tias lawv tau txhua yam, ces tsis muaj peev xwm yuav ua tim khawv tau rau Vajtswv qhov kev tshwm sim los. Lawv txhua tus ntseeg hais tias lawv yog tus neeg ntse tshaj hauv ntiaj teb, thiab lawv muab qhov kev tsim tawm ntxiv mus ntawm Vajtswv tes hauj lwm txo kom luv yam tsis muaj laj thawj dab tsi li, thiab zoo li tseem ntseeg tiag tiag hais tias Vajtswv yuav coj lawv mus rau saum ntuj ceeb tsheej, lawv cov uas “muaj lub siab ncaj tshaj plaws rau Vajtswv, caum Vajtswv, thiab ua raws li Vajtswv txoj lus.” Txawm hais tias lawv muaj “lub siab ncaj tshaj plaws” rau cov lus uas Vajtswv hais, los lawv tej lus thiab tej kev ua tseem qias neeg heev vim lawv tawm tsam Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, thiab lawv dag thiab lawv siab phem. Cov uas tsis caum mus kom txog qhov kawg, cov uas tsis caum kom cuag Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, thiab cov uas tsuas nplaum ruaj nrees rau txoj hauj lwm qub xwb ces tsis yog tsis ua siab ncaj rau Vajtswv nkaus xwb, tab sis qhov tsis yog ntawd, ces tseem ua cov tawm tsam Vajtswv, tau rais los mus ua cov uas tsis kam txais yuav tiam tshiab, thiab cov uas yuav raug rau txim. Puas muaj ib co es tseem txaus tu siab tshaj lawv lawm thiab? Muaj coob tus mas tseem ntseeg hais tias cov uas tsis txais yuav tej kev cai qub thiab txais yuav tes hauj lwm tshiab mas yog cov tsis txawj xav xwb. Cov neeg no, cov uas lam hais txog “kev txawj xav,” thiab tsis paub tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, ces txog thaum kawg yuav raug muab lawv tej kev cia siab txiav tu los ntawm lawv tej kev txawj xav ntag. Vajtswv tes hauj lwm yuav tsis yoog raws kev qhuab qhia, thiab txawm hais tias tej ntawd yeej yog kiag Nws tus kheej tes hauj lwm, los Vajtswv yeej tseem tsis tuav nws khov kho. Tej uas tsim nyog tsis lees yuav yeej raug tsis lees yuav, tej uas tsim nyog muab rhuav tshem yeej raug rhuav tshem. Tab sis tib neeg tseem muab nws tus kheej coj los tawm tsham Vajtswv thiab es los tuav rawv ib qho me me ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Qhov no tsis yog qhov kev tsis muaj qab hau ntawm tib neeg thiab los? Qhov no tsis yog tib neeg qhov kev tsis paub thiab los? Yog tib neeg tseem txaj muag thiab ceev faj dhau heev lawm vim lawv ntshai tsam tsis tau Vajtswv tej koob hmoov, ces lawv haj yam tsis muaj peev xwm tau txais koob hmoov kom ntau zog, thiab kom tau txais qhov koob hmoov thaum kawg. Cov neeg no mas yoog raws txoj kev cai yam phem kawg nkaus ntawd mas sawv daws yeej muaj lub siab npuab txoj kev cai loj kawg nkaus, thiab yog lawv yim muaj lub siab npuab txoj kev cai, ces lawv haj yam yog cov neeg ntxeev siab uas tawm tsam Vajtswv. Vim tam sim no yog Tiam Lub Nceeg Vaj lawm thiab tsis yog Tiam Muaj Kev Cai lawm, tes hauj lwm hnub no thiab tes hauj lwm yav tag los lawm mas tsis pub muab hais tawm nyob rau hauv tib txog pa, los sis tes hauj lwm yav tag los mas muab coj los piv tsis tau rau tes hauj lwm hnub no. Vajtswv tes hauj lwm hloov lawm, thiab tib neeg qhov kev xyaum ua los yeej hloov lawm thiab; nws tsis yog yuav kom tuav rawv rau txoj kev cai kom ruaj ruaj los sis kwv rawv tus ntoo khaub lig, yog li ntawd tib neeg qhov kev muaj siab npuab rau txoj kev cai thiab tus ntoo khaub lig yuav ua tsis tau kom tau Vajtswv qhov kev pom zoo.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua

139. Tib neeg yeej ib txwm siab tsis ncaj thiab ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog rooj ntxiab. Tag nrho txhua tus neeg yeej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, nyob rau hauv tej kev ntshaw kom txhua yam mas yog lawv tus kheej li nkaus xwb, thiab yeej tsis muaj ib tug ntawm lawv kiag li uas yuav sib raug zoo nrog Kuv. Yeej muaj cov uas hais tias lawv yog cov muaj kev sib raug zoo nrog Kuv, tab sis cov neeg zoo li ntawd tseem pheej teev hawm tej mlom uas pom tsis meej. Txawm hais tias lawv lees paub Kuv lub npe hais tias yeej dawb huv los, lawv taug ib txoj kev uas khiav mus tsis thooj li Kuv, thiab lawv tej lus mas muaj kev khav theeb thiab kev ruaj siab rau lawv tus kheej puv nkaus nyob rau hauv xwb. Qhov no mas yog vim, nyob rau hauv tus cag, lawv sawv daws puav leej tawm tsam Kuv thiab tsis muaj kev sib raug zoo nrog Kuv. Txhua txhua hnub, lawv nrhiav Kuv tej lw nyob hauv Vajluskub thiab lam tau lam nrhiav tej nqe lus uas “zoo nyeem” uas lawv muab nyeem tsis paub xaus thiab muab hais tias yog tej nqe tej nqe Vajluskub. Lawv tsis paub tias yuav ua cas thiaj muaj kev sib raug zoo nrog Kuv los sis kev tawm tsam Kuv ho yuav zoo li cas. Lawv tsuas lam nyeem tej nqe Vajluskub li tej neeg dig muag xwb. Nyob rau hauv phau Vajluskub, lawv muab ib tug Vajtswv uas pom tsis tseeb kaw cia rau hauv, tus uas lawv yeej tsis tau pom dua li, thiab yeej tsis muaj cuab kav yuav pom tau li, thiab muab thau tawm coj los saib rau thaum lawv muaj sij hawm. Lawv ntseeg qhov uas muaj Kuv raws li qhov uas Vajluskub hais xwb, thiab lawv muab Kuv tso sib txig sib luag nrog phau Vajluskub; yog tsis muaj phau Vajluskub ces tsis muaj Kuv, thiab tsis muaj Kuv ces tsis muaj phau Vajluskub. Lawv tsis quav ntsej txog qhov uas muaj Kuv thiab tej yam Kuv ua li, tab sis ho rau siab ntso thiab kub siab lug kawm txhua lo lus hauv Vajluskub. Muaj coob tus haj tseem ntseeg hais tias kom Kuv txhob ua tej yam uas Kuv xav ua li yog hais tias Vajluskub tsis tau hais tseg ua ntej. Lawv muab Vajluskub saib tseem ceeb dhau heev lawm. Nws hais tau hais tias lawv saib tej lus thiab tej yam qhia tawm ntawd tseem ceeb dhau heev lawm, txog ntua qhov uas lawv siv tej nqe lus hauv Vajluskub los ntsuas txhua lo lus Kuv hais thiab los cem thuam Kuv. Qhov lawv nrhiav ntawd tsis yog txoj kev sib raug zoo nrog Kuv, los sis qhov uas yuav ua kom muaj kev sib raug zoo nrog qhov tseeb, tab sis tsuas yog qhov ua kom muaj kev sib raug zoo nrog cov lus ntawm phau Vajluskub, thiab lawv ntseeg, yam tsis muaj ib qho zam tau li, hais tias tej yam uas tsis yoog raws Vajluskub ces yeej tsis yog Kuv tes hauj lwm. Cov neeg ntawd tsis yog cov Falixai cov xeeb leej xeeb ntxwv uas paub lawv tes dej num lod? Cov Falixai uas yog neeg Yudai siv Mauxe txoj kev cai los teem txim rau Yexus. Lawv tsis nrhiav kev sib raug zoo nrog rau tus Yexus uas nyob rau lub sij hawm ntawd, tab sis mas tsuas rau siab ntso ua raws tej kev cai ntawd nruj npaum nkaus li txhua tus ntawv uas tau sau tseg, txog ntua qhov uas—tom qab nog txim rau Nws hais tias tsis ua raws cov kev cai hauv Vajluskub Qub thiab tsis yog tus Mexiyas—lawv muab Yexus tus uas tsis muaj kev txhaum ntawd ntsia kiag rau saum tus ntoo khaub lig. Lawv tus moj yam tseeb yog dab tsi? Tsis yog qhov uas lawv tsis nrhiav kev sib raug zoo nrog qhov tseeb los? Lawv mas mob siab tshaj plaws rau txhua lo lus hauv Vajluskub ces tsis quav ntsej txog qhov Kuv siab nyiam los sis tej kauj ruam thiab tej kev ua Kuv tes hauj lwm. Lawv tsis yog cov neeg uas nrhiav qhov tseeb, tab sis tsuas yog cov neeg uas tuav tej lus ruaj ruaj xwb; lawv tsis yog cov neeg ntseeg Vajtswv, tab sis tsuas yog cov neeg ntseeg Valuskub xwb. Qhov tseem ceeb tshaj, lawv yog cov dev zov phau Vajluskub xwb. Yuav kom tiv thaiv tau lawv qhov kev txaus siab rau phau Vajluskub, los mus txhawb nqa lub meej mom ntawm Vajluskub, thiab tiv thaiv Vajluskub lub koob npe zoo, lawv ua mus txog qhov uas muab tus Yexus uas muaj lub siab hlub tshua sawv daws ntawd ntsia kiag rau saum tus ntoo khaub lig. Qhov no lawv tsuas lam ua los tiv thaiv Vajluskub xwb, thiab ua los mus tuav lub meej mom ntawm txhua lo lus hauv Vajluskub uas nyob hauv neeg lub siab xwb. Yog li ntawd lawv yeem muab lawv lub neej yav pem suab thiab kev theej txhoj daws kev txhaum tso pov tseg es los nog txim rau Yexus, tus uas tsis ua raws li tej lus qhuab qhia hauv Vajluskub, rau lub qhov tuag. Lawv tsis yog qhev rau txhua lo lus hauv Vajluskub thiab los?

Thiab ua li cov neeg niaj hnub no ne? Khetos tau los nthuav tawm qhov tseeb, tab sis lawv yeem muab Nws ntiab tawm hauv lub ntiaj teb no es kom lawv thiaj li tau kev mus rau ntuj ceeb tsheej thiab tau txais kev hlub. Lawv yeem tsis lees paub qhov tseeb uas tshwm sim los ntawd es thiaj li tiv thaiv tau lawv txoj kev nyiam Vajluskub, thiab lawv yeem rov qab muab tus Khetos uas los muaj cev nqaij daim tawv ntawd ntsia rau saum ntoo khaub lig dua thiab es kom thiaj li paub meej hais tias phau Vajluskub yuav muaj nyob mus ib txhis. Tib neeg yuav ua cas tau txais Kuv txoj kev cawm dim thaum uas nws muaj lub siab phem thiab tus yam ntxwv tawm tsam Kuv tag npaum li mas? Kuv nrog tib neeg nyob, tab sis tib neeg tsis paub tias muaj Kuv. Thaum Kuv tsom Kuv lub teeb ci rau tib neeg, nws yeej tseem tsis paub tias muaj Kuv li. Thaum Kuv tso Kuv txoj kev npau taws rau saum tib neeg, nws haj yam muaj zog tsis lees paub tias muaj Kuv li thiab. Tib neeg nrhiav kev sib raug zoo nrog rau tej lus thiab kev sib raug zoo nrog rau Vajluskub, tab sis tsis muaj ib tug uas yuav los rau ntawm Kuv xub ntiag los nrhiav kev sib raug zoo nrog rau qhov tseeb. Tib neeg ntsia Kuv rau puag saum ntuj ceeb tsheej thiab mob siab txhawj xeeb tias muaj Kuv nyob saum ntuj ceeb tsheej, tab sis tsis muaj leej twg quav ntsej txog Kuv ntawm cev nqaij daim tawv, vim Kuv tus uas nrog tib neeg nyob ua ke ntawd yeej tsis tseem ceeb dab tsi li. Cov uas tsuas nrhiav kev sib raug zoo nrog rau cov lus hauv Vajluskub thiab cov uas nrhiav kev sib raug zoo nrog rau ib tug Vajtswv uas pom tsis tseeb mas yog ib qho laj ntsia tshaj plaws rau Kuv. Qhov no mas vim yog tej uas lawv teev hawm ntawd tsuas yog tej lus tsis ciaj sia xwb, thiab ib tug Vajtswv uas muaj peev xwm muab tej yam muaj nqis uas qhia tsis tau ntawd rau lawv; tus lawv teev hawm ntawd yog ib tug Vajtswv uas yuav muab Nws tus kheej pw kiag rau hauv tib neeg lub xib teg—ib tug Vajtswv uas tsis muaj nyob qhov twg li. Dab tsi, yog li ntawd nas, es cov neeg zoo li ntawd thiaj yuav tau txais los ntawm Kuv? Tib neeg mas qis dhau heev lawm rau tej lus. Cov uas tawm tsam Kuv, cov uas taij thov Kuv tsis tseg tsis tu, cov uas tsis nyiam qhov tseeb kiag, cov uas tig ntxeev siab rau Kuv—yuav ua li cas lawv thiaj muaj kev sib raug zoo nrog Kuv tau mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Nrhiav Txoj Hau Kev Kom Sib Raug Zoo Nrog Rau Khetos

140. Yog nej siv nej tej kev xav phem los ntsuas thiab kem ciam rau Vajtswv, ib yam li tias Vajtswv yog ib tug mlom uas xuas av nplaum puab uas tsis txhawj hloov, thiab yog nej kem ciam rau Vajtswv raws li lub vaj voog xov nyob hauv Vajluskub thiab muab Nws kaw rau hauv tus ciam ntawm tes hauj lwm, ces qhov no yog pov thawj qhia hais tias nej tau nog txim rau Vajtswv. Vim cov neeg Yudais nyob rau lub sij hawm hauv Vajluskub Qub muab Vajtswv ua ib tug mlom uas tsis txawj txav uas lawv muaj nyob rau hauv lawv lub siab xwb, cuag li Vajtswv ces tsuas hu tau hais tias yog tus Mexiyas xwb, thiab tsuas yog tus uas hu ua Mexiyas xwb thiaj yog Vajtswv, thiab vim yog neeg ntiaj teb tiam thiab pe hawm Vajtswv li Nws yog ib tug mlom uas xuas av nplaum puab (tsis ciaj sia), lawv muab tus Yexus rau lub sij hawm ntawd ntsia rau saum ntoo khaub lig, rau txim rau Nws kom tuag—tus Yexus uas tsis muaj kev txhaum ntawd thiaj li raug rau txim rau kom tuag. Vajtswv yog tus dawb huv tsis muaj kev txhaum txim, tab sis tib neeg tseem tsis zam Nws, thiab cam qees rau txim kom Nws tuag, thiab yog li ntawd Yexus thiaj raug ntsia rau saum ntoo khaub lig. Tib neeg yeej ib txwm ntseeg hais tias Vajtswv yeej tsis txawj hloov, thiab tshab txhais Nws raws li lub hauv paus teev tseg ntawm ib phau ntawv, phau Vajluskub, cuag li tib neeg yeej muaj ib txoj kev to taub uas zoo tshaj plaws txog Vajtswv tej kev tswj, cuag li tib neeg yeej tuav tag nrho tej uas Vajtswv ua ntawd rau hauv lawv lub xib teg. Tib neeg mas ruam kawg nkaus, khav theeb kawg nkaus, thiab tag nrho lawv yeej txawj hais lus dag tshaj plaws li. Tsis hais koj paub ntau npaum li cas txog Vajtswv li, Kuv tseem hais tias koj tsis paub Vajtswv, hais tias koj yog ib tug uas tawm tsam Vajtswv tshaj plaws, thiab koj tau cem Vajtswv, vim koj tsis muaj peev xwm txaus nkaus yuav ua tau raws li tes dej num ntawm Vajtswv, thiab taug txoj kev mus kom raug Vajtswv muab kho kom zoo tag nrho. Vim li cas Vajtswv pheej yuav tsis muaj qhov txaus siab rau tej tib neeg ua li? Vim tib neeg tsis paub Vajtswv, vim tib neeg muaj ntau yam kev xav phem, thiab vim tej yam nws paub txog Vajtswv ntawd yeej tsis muaj qhov yuav yoog xws li qhov tseeb li, tab sis tsuas pheej qog cov ntsiab lus qub tas mus li yam tsis muaj qhov hloov li, thiab tsuas ua tib yam qub rau txhua txhua qhov xwm txheej tag li xwb. Thiab yog li ntawd, tau los rau hauv ntiaj teb hnub no, Vajtswv tseem rov raug tib neeg muab ntsia rau saum ntoo khaub lig dua ib zaug thiab.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Lim Hiam Yeej Yuav Raug Rau Txim Tseeb Tseeb

141. Tau ntau txhiab xyoo lawm, tib neeg tau tos ntsoov kom pom qhov kev rov los ntawm tus Cawm Seej. Tib neeg tau tos ntsoov kom pom Yexus uas yog tus Cawm Seej caij ib tauv huab dawb thaum Nws nqis los, ua tus neeg kiag, nrog rau cov uas tau tos yam qaug zog ntsuav thiab ntshaw pom Nws los tau txhiab txhiab xyoo lawm. Tib neeg kuj tseem tau tos ntsoov kom tus Cawm Seej rov los thiab los nyob ua ke nrog lawv; qhov ntawd ces yog, tos ntsoov Yexus uas yog tus Cawm Seej, tus uas raug cais tawm ntawm tib neeg mus tau txhiab txhiab xyoo lawm, kom rov los, thiab rov qab los ua tes dej num ntawm kev txhiv dim uas Nws ua nrog cov neeg Yudais dua ib zaug ntxiv, kom muaj kev khuv leej thiab kev hlub rau tib neeg, kom zam txim rau tej kev txhaum ntawm tib neeg thiab ris tej kev txhaum ntawm tib neeg, thiab tseem ris tag nrho tib neeg tej kev ua txhaum thiab tso tib neeg dim ntawm txoj kev txhaum. Qhov uas tib neeg tos ntsoov ces yog kom Yexus uas yog tus Cawm Seej zoo ib yam nkaus li qhov dhau los lawm—ib tug Cawm Seej uas ntxim hlub, siab dawb siab zoo, thiab muaj tej yam tsis ruaj khov, tus uas tsis npau taws rau tib neeg li, thiab tus uas tsis cem tib neeg li, tab sis yog tus uas zam txim thiab muab tag nrho tib neeg tej kev txhaum, thiab tus uas tseem yuav, ua li yav dhau los, tuag saum tus ntoo khaub lig rau tib neeg. Txij thaum Yexus ncaim lawm, cov thwj tim uas raws Nws qab, nrog rau tag nrho cov neeg dawb huv uas raug cawm nyob rau hauv Nws lub npe, tau tos yam qaug zog ntsuav thiab tos ntsoov Nws. Tag nrho cov uas raug cawm los ntawm Yexus Khetos txoj hmoov hlub nyob rau thaum Tiam Hmoov Hlub tau tos ntsoov hnub zoo siab tshaj plaws nyob rau hauv tiam kawg uas Yexus uas yog tus Cawm Seej nqis los saum ib thooj huab dawb los tshwm sim rau tag nrho cov tib neeg. Muaj tseeb, qhov no kuj yog sawv daws qhov kev ntshaw rau tag nrho cov uas tau lees txais lub npe ntawm Yexus uas yog tus Cawm Seej hnub no. Txhua tus nyob rau hauv lub qab ntuj khwb no uas paub txog qhov kev cawm dim ntawm Yexus uas yog tus Cawm Seej tau tos ntsoov yam tag kev cia siab kawg rau Yexus Khetos kom tshwm plaws los txog kiag los ua kom tej lus nws hais thaum tseem nyob rau hauv ntiaj teb kom tshwm sim: “Kuv yuav los txog li thaum Kuv ncaim mus.” Tib neeg ntseeg hais tias, tom qab qhov kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab qhov kev ciaj sawv rov los lawm, ces Yexus rov mus saum ntuj ceeb tsheej caij ib tauv huab dawb mus rau saum Nws qhov chaw nyob rau ntawm Tus Siab Tshaj Plaws sab tes xis lawm. Zoo ib yam nkaus li ntawd, Yexus yuav nqis los dua rau saum ib tauv huab dawb (tauv huab no mas yog hais txog tauv huab uas Yexus caij thaum Nws rov mus rau saum ntuj ceeb tsheej), los rau ntawm cov uas tos ntsoov Nws yam tag kev cia siab kawg tau txhiab txhiab xyoo lawm, thiab Nws yuav muaj lub ntsej muag zoo li thiab hnav cov ris tsho ntawm cov neeg Yudais. Tom qab tshwm sim rau tib neeg lawm, Nws yuav muab zaub mov pub rau lawv, thiab ua kom cov dej pub txoj sia txhawv tsuag yaws tuaj rau lawv, thiab yuav nrog tib neeg nyob, muaj txoj hmoov hlub puv npo thiab muaj kev hlub puv npo, pom meej thiab muaj tseeb. Tag nrho tej kev xav phem no yog tej uas tib neeg ntseeg. Tab sis Yexus uas yog tus Cawm Seej tsis ua li no; Nws ua qhov txawv li fab ntxeev kiag ntawm qhov uas tib neeg xav. Nws tsis los rau cov uas ntshaw Nws txoj kev rov los ntawd, thiab Nws tsis tshwm sim rau tag nrho tib neeg thaum uas caij tauv huab dawb los. Nws twb los txog lawm, tab sis tib neeg tsis paub, thiab nyob yam tsis paub dab tsi li. Tib neeg tsuas lam tos Nws yam tsis muaj hom phiaj dab tsi li xwb, tsis ras txog hais tias Nws twb caij ib tauv “huab dawb” (tauv huab ces yog Nws tus Ntsujplig, Nws tej lus, tag nrho Nws tus moj yam thiab tag nrho tej uas Nws yog), thiab tam sim no twb nyob nrog ib pab neeg kov yeej uas Nws yuav tsim kom muaj rau tiam kawg. Tib neeg tsis paub qhov no: Txawm tus Cawm Seej Yexus dawb huv yuav muaj kev nyiam thiab kev hlub rau tib neeg loj npaum li cas, los Nws yuav ua cas ua tau hauj lwm nyob rau hauv tej “tuam tsev” uas muaj tej kev qhias thiab tej ntsuj plig tsis dawb huv nyob rau? Txawm hais tias tib neeg yuav tos ntsoov Nws txoj kev rov qab los, los yuav ua cas Nws thiaj tshwm sim tau rau cov uas noj tej nqaij ntawm tej yam tsis ncaj ncees, haus tej ntshav ntawm tej yam tsis ncaj ncees, thiab hnav tej ris tsho ntawm tej yam uas tsis ncaj ncees, cov uas ntseeg Nws tab sis tsis paub Nws, thiab tsuas muaj khuj Nws tas mus li xwb? Tib neeg tsuas paub hais tias Yexus uas yog tus Cawm Seej mas muaj kev hlub puv npo thiab muaj kev khuv leej phwj yaws xwb, thiab Nws yog qhov kev theej txhoj rau kev txhaum, uas muaj kev txhiv dim puv npo xwb. Txawm li cas los xij, tib neeg tsis paub hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag, tus uas muaj kev ncaj ncees, lub hwj chim loj, kev npau taws, thiab kev txiav txim puv phwj yaws, muaj lub hwj chim thiab muaj meej mom puv npo. Yog li ntawd, txawm hais tias tib neeg yeej ntshaw yam kub siab lug thiab nqhis txoj kev rov los ntawm tus Txhiv Dim, thiab txawm lawv tej lus thov yuav ua rau “Ntuj Ceeb Tsheej,” txav zog, los Yexus uas yog tus Cawm Seej yeej tsis tshwm sim rau cov uas ntseeg Nws tab sis tsis paub Nws li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Cawm Seej Twb Rov Qab Los Saum ib tauv “Huab Dawb” Lawm

142. Yog hais tias, raws li tib neeg xav, Yexus yuav rov los dua thiab, nyob rau tiam kawg, tseem yuav rov hu ua Yexus, thiab yuav caij ib tauv huab dawb los, nqis kiag los rau ntawm cov tib neeg nyob rau hauv Yexus daim duab: qhov ntawd tseem tsis yog rov qab ua dua Nws tes hauj lwm qub ib zaug ntxiv thiab lod? Tus Vajntsujplig muaj cuab kav tuav rawv qhov qub tseg thiab lod? Tag nrho tej tib neeg ntseeg ces yog kev xav phem xwb, thiab tag nrho tej uas tib neeg to taub ces yog raws nraim li tej ntsiab lus ntawm lo lus sau kiag xwb, thiab kuj yog raws li lawv txoj kev xav hauv siab xwb; lawv tsis haum rau tej tseem ntsiab ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab tsis yoog raws li tej kev npaj siab ntawm Vajtswv. Vajtswv tsis ua hauj lwm zoo li ntawd; Vajtswv tsis hlwb qauj thiab ruam tag npaud, thiab Nws tes hauj lwm tsis yooj yim npaum li qhov koj xav hauv nruab siab. Raws li txhua yam uas tib neeg xav hauv nruab siab, ces Yexus yuav caij ib tauv huab dawb los thiab nqis kiag los rau ntawm nej. Nej yuav pom Nws tus uas, caij ib tauv huab, yuav qhia rau nej hais tias Nws yog Yexus. Nej kuj yuav pom tej qhov ntsia thawv ntawm Nws ob txhais tes, thiab yuav paub hais tias Nws yog Yexus. Thiab Nws yuav cawm nej dua, thiab yuav yog nej tus Vajtswv Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nws yuav cawm nej, muab ib lub npe tshiab rau nej, thiab muab nej ib leeg ib lub qe zeb dawb, tom qab ntawd ces nej yuav tau txais kev tso cai pub nkag mus rau hauv ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj thiab yuav raug txais tos mus rau hauv lub vaj kaj siab. Tej kev xav ntawd tseem tsis yog tib neeg tej kev xav phem xwb lod? Vajtswv puas ua hauj lwm raws li tib neeg tej kev xav phem, los sis yog Nws ua hauj lwm tsis raws li tej kev xav phem ntawm tib neeg mas? Tej kev xav phem ntawm tib neeg tsis yog tshwm sim los ntawm Ntxwgnyoog los xwb lod? Yog Vajtswv ua Nws tes hauj lwm raws nraim li tib neeg tej kev xav phem, ces Nws tseem tsis rais mus ua Ntxwgnyoog thiab lod? Nws tseem yuav tsis zoo ib yam nkaus li ib tug uas Nws tsim tawm los xwb lod? Vim tam sim no cov uas Nws tsim tawm los ntawd tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab heev lawm ces tib neeg thiaj li rais mus ua Ntxwgnyoog qhov kev tshwm sim rau hauv lub cev lawm, yog Vajtswv tseem ua hauj lwm raws nraim li tej yam ntawm Ntxwgnyoog xwb, ces Nws tseem tsis yog koom nrog Ntxwgnyoog ua ke xwb lod? Tib neeg yuav to taub Vajtswv tes hauj lwm tau li cas? Yog li ntawd, Vajtswv yuav tsis muaj hnub ua hauj lwm raws li tib neeg tej kev xav phem, thiab yuav tsis muaj hnub ua hauj lwm raws li tej kev uas koj xav hauv nruab siab ntawd. Kuj tseem muaj cov uas hais tias Vajtswv Tus Kheej kiag hais tias Nws yuav caij ib tauv huab los. Yeej muaj tseeb hais tias Vajtswv Tus Kheej kiag yeej tau hais li ntawd lawm, tab sis koj tsis paub hais tias tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav muaj peev xwm to taub tej lus zais tob ntawm Vajtswv lod? Koj tsis paub hais tias tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav piav tau Vajtswv tej lus lod? Koj puas paub tseeb, dhau tshaj tus duab ntxoo ntawm txoj kev tsis ntseeg, hais tias koj yeej raug qhia thiab qhia kom paub qhov tseeb los ntawm Vajntsujplig lawm lod? Qhov tseeb tiag ces tsis yog Vajntsujplig qhia kom koj pom ncaj qha li ntawd puas yog? Puas yog Vajntsujplig qhia koj, los sis yog koj tus kheej tej kev xav phem coj koj mus xav li ntawd xwb? Koj hais tias, “Qhov no yeej yog Vajtswv Tus Kheej hais kiag ntag.” Tab sis peb yuav siv tsis tau peb tus kheej tej kev xav phem thiab lub siab los ntsuas Vajtswv tej lus. Hos hais txog cov lus uas Yaxaya hais, koj puas muaj peev xwm piav nws tej lus kom tau tseeb tshaj plaws? Koj puas tau luag los piav nws tej lus? Vim koj tsis tau luag los piav Yaxaya tej lus, vim li cas koj ho tau luag los piav Yexus tej lus mas? Leej twg yog tus nyob siab dua, Yexus los Yaxaya? Vim qhov lus teb yog Yexus, vim li cas koj ho piav cov lus uas Yexus hais mas? Vajtswv puas qhia koj ua ntej txog Nws tes hauj lwm mas? Tsis muaj ib tug uas raug tsim tawm los twg uas yuav paub li, cov tub xa xov saum ntuj ceeb tsheej kiag los twb tsis paub, los sis Neeg Leej Tub kiag los twb tsis paub, yog li ntawd koj ho paub tau li cas mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)

143. Nej puas xav paub lub hauv paus keeb cag ntawm qhov uas vim li cas cov Falixai thiaj li tawm tsam Yexus mas? Nej puas xav paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm cov Falixai? Lawv ces muaj tej kev npau suav nruab hnub puv npo txog tus Mexiyas. Tshaj qhov ntawd, lawv tsuas ntseeg hais tias tus Mexiyas yuav los, tab sis tsis duam nrhiav lub neej qhov tseeb. Thiab yog li ntawd, txawm yog niaj hnub no kiag los lawv tseem tos ntsoov tus Mexiyas, vim lawv tsis muaj ib qho kev paub txog txoj kev ntawm lub neej txoj sia li, thiab tsis paub hais tias txoj kev ntawm qhov tseeb yog dab tsi. Yuav ua cas, nej hais nas, es cov neeg ruam, tawv ncauj thiab tsis paub tab li ntawd thiaj yuav tau txais Vajtswv tej koob hmoov mas? Yuav ua cas lawv thiaj yuav pom tus Mexiyas? Lawv tawm tsam Yexus vim lawv tsis paub txoj xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, vim lawv tsis paub txoj kev ntawm qhov tseeb uas Yexus tau hais txog, thiab, tshaj qhov ntawd, vim lawv tsis to taub tus Mexiyas. Thiab vim lawv tsis tau pom dua tus Mexiyas li thiab yeej tsis tau nrog dua tus Mexiyas ua ke li, lawv thiaj ua yuam kev rau qhov uas tsuas lam tuav rawv tus Mexiyas lub npe rau thaum uas tab tom siv txhua yam los tawm tsam lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Mexiyas xwb. Cov Falixai nyob rau hauv lub ntsiab tseem ceeb ces tawv ncauj, khav theeb, thiab tsis ua raws li qhov tseeb. Qhov tseem ntsiab ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog: Tsis hais Koj tej kev qhuab qhia yuav tob npaum li cas, tsis hais Koj lub hwj chim yuav siab npaum li cas li, Koj yeej tsis yog Khetos tshwj tsis yog hais tias Koj raug hu ua tus Mexiyas. Txoj kev ntseeg no tseem tsis yog tej yam txawv heev thiab txaus luag heev thiab lod? Cia Kuv nug nej ntxiv tias: Nws tsis yog ib qho yooj yim heev rau nej ua tej qho yuam kev li cov Falixai thaum ub thiab lod, yog hais tias nej twb tsis muaj ib qho kev to taub me me txog Yexus li nas? Koj puas muaj peev xwm pom txoj kev ntawm qhov tseeb? Koj puas yuav lav tau tiag tiag hais tias koj yuav tsis tawm tsam Khetos? Koj puas yuav muaj peev xwm ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig? Yog koj tsis paub hais tias xyov koj puas yuav tawm tsam Khetos, ces Kuv hais tias koj twb nyob ze ze rau txoj kev tuag lawm. Tag nrho cov uas tsis paub tus Mexiyas ces yeej muaj cuab kav tawm tsam Yexus, tsis lees txais Yexus, hais lus cem Yexus. Cov neeg uas tsis to taub Yexus ces yeej muaj cuab kav tsis lees txais Nws thiab cem thuam Nws. Tshaj qhov ntawd, lawv yeej muaj cuab kav pom qhov kev rov qab los ntawm Yexus ua qhov kev ntxias dag ntawm Ntxwgnyoog, thiab muaj neeg coob dua yuav cem Yexus qhov kev rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv. Tag nrho tej no tseem tsis ua rau nej ntshai thiab lod? Qhov nej ntsib yuav yog kev saib tsis taus txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig, txoj kev rhuav tshem Vajntsujplig tej lus rau tej pawg ntseeg, thiab thuam tsis lees txais tag nrho tej uas Yexus nthuav tawm. Nej yuav tau txais dab tsi los ntawm Yexus yog nej tseem pheej feeb tsis meej? Nej yuav ua cas to taub txog Yexus tes hauj lwm thaum Nws rov qab los rau hauv lub cev nqaij daim tawv nyob saum ib tauv huab dawb, yog hais tias nej tseem pheej tawv qhawv tsis kam lees paub nej tej kev ua yuam kev ntawd? Kuv qhia nej qho no: Cov neeg uas tsis tau txais qhov tseeb, tab sis qi muag nti tos ntsoov rau qhov kev rov qab los ntawm Yexus nyob rau saum cov huab dawb, ces yeej saib tsis taus txoj kev ntseeg tiag tiag li rau Vajntsujplig, thiab lawv yog pawg uas yuav raug rhuav tshem. Nej tsuas xav tau Yexus txoj hmoov hlub xwb, thiab tsuas xav kom tau qhov chaw kaj siab lug saum ntuj ceeb tsheej xwb, tab sis nej ib txwm tsis mloog tej lus Yexus hais li, thiab yeej ib txwm tsis tau txais qhov tseeb uas Yexus nthuav tawm thaum Nws rov los rau lub cev nqaij daim tawv. Nej yuav muab dab tsi coj los pauv qhov tseeb ntawm Yexus qhov kev rov qab los rau saum ib tauv huab dawb? Puas yog qhov kev ua siab dawb paug uas nej ua ib qho kev txhaum tag los pheej ua ib qho kev txhaum ntxiv tag li, thiab tom qab ntawd ces nej los hais lus lees kev txhaum, ib zaug tag los ib zaug tuaj li thiab lod? Nej yuav muab dab tsi coj los ua kev theej txhoj rau Yexus tus uas rov los rau saum ib tauv huab dawb? Puas yog ntau xyoo ntawm tes hauj lwm uas nej qhuas nej tus kheej tas zog xwb lod? Nej yuav muab dab tsi coj los ua kom tus Yexus uas twb tau rov los lawm ntawd ntseeg nej? Puas yog nej tus yeeb yam khav theeb, uas tsis ua raws li ib qho tseeb twg li xwb lod?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm

144. Nej qhov kev uas siab ncaj ces tsuas muaj nyob hauv lo lus nkaus xwb, nej qhov kev paub ces tsuas yog lub tswv yim thiab txoj kev xav nkaus xwb, nej lub zog ces tsuas lam ua kom tau txais tej koob hmoov ntawm ntuj ceeb tsheej nkaus xwb, thiab yog li ntawd nej txoj kev ntseeg yuav zoo li cas mas? Txawm yog niaj hnub no kiag, los nej yeej ua ntsej lag rau txhua txhua lo lus ntawm qhov tseeb. Nej tsis paub xyov Vajtswv yog dab tsi, nej tsis paub xyov Khetos yog dab tsi, nej tsis paub yuav hwm Yehauvas li cas, nej tsis paub yuav to taub tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig li cas, thiab nej tsis paub yuav qhia qhov sib txawv ntawm tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag thiab tej kev dag ntxias ntawm tib neeg tau li cas. Nej tsuas paub cem txhua lo lus ntawm qhov tseeb uas Vajtswv hais tawm uas tsis yoog raws li nej tus kheej txoj kev xav nkaus xwb. Nej txoj kev txo hwj chim nyob qhov twg? Nej txoj kev mloog lus nyob qhov twg? Nej txoj kev ua siab ncaj nyob qhov twg? Nej txoj kev tshawb nrhiav qhov tseeb nyob qhov twg? Nej txoj kev hwm Vajtswv nyob qhov twg? Kuv qhia rau nej, cov uas ntseeg Vajtswv vim tej txuj ci tseem ceeb xwb ces yeej yog pawg uas yuav raug rhuav tshem tiag tiag li. Cov uas tsis muaj cuab kav txais tej lus ntawm tus Yexus uas tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv lawm ces yog caj ces ntawm dab teb, cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib, pawg uas yuav raug muab coj mus rau kev puas ntsoog mus ib txhiab ib txhis. Tej zaum muaj coob leej ntau tus yuav tsis quav ntsej txog cov lus uas kuv hais, tab sis kuv tseem xav qhia rau txhua tus neeg uas hu ua neeg dawb huv uas raws Yexus qab hais tias, thaum koj pom Yexus caij tauv huab dawb nqis saum ntuj ceeb tsheej los kiag ntawm koj lub qhov muag, qhov no yuav yog kev tshwm sim rau zej tsoom tau pom txog Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees. Tej zaum qhov ntawd yuav yog lub sij hawm uas koj muaj kev zoo siab heev, tab sis koj yuav tsum paub tias lub sij hawm koj pom Yexus nqis saum ntuj ceeb tsheej los kuj yog lub sij hawm uas koj mus rau hauv ntuj tawg mus raug txim. Ntawd yuav yog lub sij hawm kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab nws yuav yog lub sij hawm uas Vajtswv muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg lim hiam. Rau qhov kev txiav txim ntawm Vajtswv yuav xaus ua ntej tib neeg pom cov cim qhia, thaum tsuas muaj kev nthuav tawm ntawm qhov tseeb nkaus xwb. Cov uas lees txais qhov tseeb thiab tsis nrhiav tej txuj ci tseem ceeb, thiab yog li ntawd tau raug ntxuav kom dawb huv lawm, yuav tau rov qab mus rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab nkag mus rau tus Tswv Tsim txhais tes puag. Tsuas yog cov uas tuav ruaj ruaj qhov kev ntseeg hais tias “Tus Yexus uas tsis caij ib tauv huab dawb ces yog ib tug Khetos cuav” thiaj li yuav raug muab cob rau kev rau txim rau mus tag ib txhiab ib txhis xwb, vim lawv tsuas ntseeg tus Yexus uas ua tej txuj ci tseem ceeb xwb, tab sis tsis muaj ib qho kev lees paub txog tus Yexus uas tshaj tawm txog txoj kev txiav txim hnyav thiab txoj tso txoj kev tseeb txoj sia li. Thiab yog li ntawd ces nws tsuas muaj tib qho hais tias Yexus saib xyuas lawv thaum Nws rov los yam qhib lug rau saum ib tauv huab dawb xwb. Lawv ces tawv ncauj dhau heev lawm, ntseeg lawv tus kheej loj dhau heev lawm, khav theeb dhau heev lawm. Cov neeg phem li ntawd yuav ua cas tau phaj tshab los ntawm Yexus mas? Yexus qhov kev rov qab los yog ib qho kev cawm dim loj heev rau cov uas muaj cuab kav lees txais qhov tseeb, tab sis rau cov uas tsis muaj cuab kav lees txais qhov tseeb ces nws yog ib qho cim ntawm txoj kev teem txim. Nej yuav tsum xaiv nej tus kheej txoj kev taug, thiab yuav tsum tsis txhob saib tsis taus txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig thiab tsis lees txais qhov tseeb. Nej yuav tsum tsis txhob ua ib tug neeg ruam thiab neeg khav theeb, tab sis ua ib tug uas ua raws li txoj kev coj qhia ntawm Vajntsujplig thiab ntshaw thiab nrhiav qhov tseeb; tsuas tus yam ntxwv zoo li no xwb mas koj thiaj yuav tau txiaj ntsig. Kuv hais qhia rau nej kom ua twb zoo taug txoj kev ntawm kev ntseeg Vajtswv. Tsis txhob lam dhia mus rau qhov xaus lus; tshaj qhov ntawd, tsis txhob lam ua dog dig thiab ua twb zoo xav rau nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Nej yuav tsum paub hais tias, yam tsawg kawg nkaus, cov uas ntseeg Vajtswv yuav tsum txo hwj chim thiab muaj kev hwm. Cov uas twb tau hnov qhov tseeb lawm thiab tab sis ho tsa ntswg rau xwb ces yog cov ruam thiab tsis paub dab tsi li. Cov uas twb tau hnov qhov tseeb lawm thiab tab sis tseem ho lam tau lam dhia mus rau qhov xaus lus los sis cem nws ces yog raug kev khav theeb mooj lawm. Tsis muaj ib tug twg uas ntseeg Yexus es yuav zoo tsim nyog mus foom los sis cem lwm tus li. Nej sawv daws yuav tsum ua ib tug neeg uas txawj xav thiab lees txais qhov tseeb. Tej zaum, tau hnov txoj kev ntawm qhov tseeb lawm thiab tau nyeem cov lus pub txoj sia lawm, koj ntseeg hais tias tsuas yog ib ntawm 10,000 lo lus no mas thiaj li yog raws li koj qhov kev ntseeg thiab phau Vajluskub xwb, thiab ces koj yuav tsum nrhiav ntxiv hauv qhov thib 10,000 ntawm cov lus no. Kuv yeej tseem qhia kom koj txo hwj chim, tsis txhob ruaj siab tshaj tshaj, thiab tsis txhob qhuas koj tus kheej rau chaw siab dhau heev lawm. Yog koj lub siab tseem muaj tej qho kev hwm me me rau Vajtswv, ces koj yuav tau txais kev kaj ntau dua. Yog koj ua twb zoo soj ntsuam xyuas thiab ua twb zoo xav ntau zaus txog tej lus no, koj yuav to taub hais tias puas yog qhov tseeb los tsis yog, thiab seb puas yog txoj sia los tsis yog. Tej zaum, tsuas tau nyeem ob peb kab xwb, ib txhia neeg twb cia li qi muag nti cem tej lus no lawm, hais tias, “Qhov no ces tsis yog dab tsi tshaj tej qho kev qhuab qhia ntawm Vajntsujplig xwb,” los sis, “Ntawm no yog ib tug Khetos cuav los ntxias dag tib neeg xwb.” Cov uas hais li ntawd ces raug kev ruam muab ua dig muag lawm! Koj to taub tes hauj lwm thiab lub tswv yim ntawm Vajtswv tsawg dhau heev lawm, thiab Kuv qhia koj kom rov pib dua tshiab kiag ntawm qhov tsis muaj dab tsi li! Nej yuav tsum tsis txhob lam tau lam cem tej lus Vajtswv hais tawm vim yog tej kev tshwm sim ntawm cov Khetos cuav nyob rau tiam kawg, thiab nej yuav tsum tsis txhob ua cov neeg uas saib tsis taus txoj kev ntseeg Vajntsujplig vim nej ntshai kev raug ntxias dag. Qhov ntawd tseem tsis yog ib qho kev tu siab loj thiab lod? Yog hais tias, tom qab ua twb zoo soj ntsuam xyuas lawm, koj tseem ntseeg hais tias tej lus no tsis yog qhov tseeb, tsis yog txoj kev taug, thiab tsis yog qhov kev nthuav tawm ntawm Vajtswv, ces thaum kawg koj yuav raug rau txim rau, thiab koj yuav tsis tau koob hmoov.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm

145. Koj twb tsis tau ntseeg Vajtswv ntev pes tsawg, txawm li ntawd los koj muaj ntau cov kev xav phem txog Nws, txog ntua qhov uas koj tsis muaj peev xwm xav txog ib pliag tias tus Vajtswv ntawm cov neeg Yixayee yuav txo hwj chim nqis los hlub nej los ntawm Nws lub xub ntiag. Tsawg tshaj ntawd nej tseem muaj peev xwm los xav txog tias nej yuav tuaj yeem pom tau Vajtswv ua ib txoj kev tshwm sim li cas, qhia tias nej qias vuab tsuab npaum li cas. Thiab nej yeej tsis xav txog qhov uas Vajtswv tuaj yeem nqis los rau hauv ib daim av ntawm Lwm Haiv Neeg los ntawm Nws tus kheej kiag li. Nws yuav tsum nqis los rau saum Roob Xinai los sis Roob Txiv Ntoo Roj thiab los tshwm rau cov neeg Yixayee pom nkaus xwb. Tsis yog hais tias Lwm Haiv Neeg (uas yog, cov tib neeg uas nyob sab nraum Yixayee lawm) txhua tus puav leej yog daim phiaj ntawm Nws qhov tsis nyiam kiag li lov? Nws yuav tuaj yeem ua hauj lwm los ntawm Nws tus kheej rau hauv lawv tau li cas? Tag nrho cov no yog cov cag kev xav phem uas tau cog—tob uas nej tau ua los tau ntau xyoo lawm. Lub hom phiaj ntawm kev kov yeej nej hnub no yog los tsoo nej cov kev xav phem no kom tawg tag mus. Yog li nej thiaj li pom Vajtswv tus kheej qhov kev tshwm sim rau hauv nej—tsis yog nyob rau saum Roob Xinai los sis saum Roob Txiv Ntoo Roj lawm, tiam sis yog nyob rau hauv cov tib neeg uas Nws ib txwm tsis tau coj dua li. Tom qab uas Vajtswv tau ua Nws ob theem ntawm txoj hauj lwm nyob rau hauv Yixayee tag lawm, cov neeg Yixayee thiab tag nrho Lwm Haiv Neeg ib yam nkaus tau los muaj kev xav phem uas thaum nws yog tseeb uas Vajtswv tau tsim txhua yam, Nws tsuas yog kam los ua cov neeg Yixayee tus Vajtswv nkaus xwb, tsis yog Lwm Haiv Neeg tus Vajtswv. Cov neeg Yixayee ntseeg cov hauv qab no: Vajtswv tsuas tuaj yeem yog peb tus Vajtswv nkaus xwb, tsis yog nej Lwm Haiv Neeg tus Vajtswv, thiab vim nej tsis hwm Yehauvas, yog li ntawd Yehauvas—peb tus Vajtswv—thiaj li tsis nyiam nej kiag li. Cov tib neeg Yudais no kuj ntseeg raws li cov hauv qab no thiab: Tswv Yexus tau coj peb tus yam ntxwv ntawm cov neeg Yudais thiab yog ib tug Vajtswv uas tuav lub cim ntawm cov neeg Yudais. Vajtswv tau ua hauj lwm nyob rau hauv peb. Vajtswv tus yam ntxwv thiab peb tus yam ntxwv zoo sib xws; peb tus yam ntxwv nyob ze Vajtswv tus. Tswv Yexus yog tus Vajntxwv ntawm peb cov neeg Yudais; Lwm Haiv Neeg tsis tsim nyog tau txais txoj kev cawm dim loj zoo li no. Tswv Yexus yog yam khoom fij daws kev txhaum rau peb cov neeg Yudais. Nws tsuas yog nyob rau hauv lub hauv paus keeb cag ntawm ob theem no ntawm txoj hauj lwm uas cov neeg Yixayee thiab cov neeg Yudais muaj tag nrho cov kev xav phem no. Lawv khav theeb ntxhias tshaj tawm Vajtswv rau lawv tus kheej, tsis kam hais tias Vajtswv kuj yog Lwm Haiv Neeg tus Vajtswv thiab. Nyob rau hauv txoj kev no, Vajtswv tau dhau los ua ib qho chaw khoob ntshuv nyob rau hauv Lwm Haiv Neeg lub siab. Qhov no yog vim txhua tus ntseeg tias Vajtswv tsis xav ua tus Vajtswv ntawm Lwm Haiv Neeg thiab tias Nws tsuas yog nyiam cov neeg Yixayee nkaus xwb—Nws cov neeg xaiv tseg—thiab cov neeg Yudais, tshwj xeeb yog cov thwj tim uas tau raws Nws qab. Puas yog koj tsis paub tias txoj hauj lwm uas Yehauvas thiab Yexus tau ua yog txhawm rau kom noob neej txhua tus muaj sia nyob? Puas yog tam sim no koj lees paub lawm tias Vajtswv yog tus Vajtswv ntawm nej txhua tus uas tau yug sab nraum Yixayee? Puas yog Vajtswv tsis nyob rau ntawm no hauv nej nruab nrab hnub no? Qhov no tsis tuaj yeem yog ib zaj npau suav, puas yog? Puas yog nej tsis lees txhais qhov tseeb no? Nej muaj peev xwm tsis ntseeg nws los sis xav txog nws. Txawm hais tias nej pom nws li cas, puas yog Vajtswv tsis nyob rau ntawm no hauv nej nruab nrab? Puas yog nej tseem ntshai ntseeg cov lus no? Txij hnub no mus, puas yog txhua tus neeg uas tau kov yeej lawm thiab txhua tus uas xav los ua Vajtswv cov neeg tsis yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg? Tsis yog tias nej txhua tus, uas yog cov ntseeg hnub no, yog cov neeg xaiv tseg nyob sab nraum Yixayee lov? Puas yog nej lub meej mom tsis zoo ib yam li cov neeg Yixayee? Tsis yog tias txhua yam no yog yam uas nej yuav tsum paub txog lov? Puas yog qhov no tsis yog lub hom phiaj ntawm kev kov yeej nej? Vim nej tuaj yeem pom Vajtswv, Nws yuav yog nej tus Vajtswv mus ib txhis, txij thaum pib thiab mus rau yav tom ntej. Nws yuav tsis tso nej tseg, tsuav yog nej txhua tus kam los raws Nws qab thiab los ua tus neeg siab ncaj ncees rau Nws xwb, yam muaj sia uas mloog lus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (3)

146. Tsuas yog muab koj tej kev xav phem qub tso pov tseg mas koj thiaj li yuav tau qhov kev paub tshiab xwb, tab sis qhov kev paub qub mas kuj yuav tsis yog tej kev xav phem qub tag mus li xwb. “Kev xav phem” mas hais txog tej yam uas tib neeg lub siab xav tau uas tsis haum nrog rau qhov uas muaj tiag. Yog qhov kev paub qub twb qub dhau caij nyoog heev nyob rau tiam qub thiab txwv tib neeg kom tsis txhob paub qhov tseeb txog tes hauj lwm tshiab, ces qhov kev paub ntawd yog ib qho kev xav phem. Yog tib neeg muaj cuab kav nrhiav kev tsim kho tej qhov kev paub zoo li ntawd thiab los paub Vajtswv los ntawm ntau ntau kis, muab qhov qub thiab qhov tshiab sib xyaws ua ke, ces qhov kev paub qub rais los ua ib qho kev pab rau tib neeg, thiab rais los ua lub hauv paus keeb cag rau tib neeg qhov kev nkag mus rau tiam tshiab. Qhov kev kawm txog kev paub Vajtswv yuav tseev kom koj yuav tsum paub ntau qhov tseem ntsiab: yuav paub qhov tseeb li cas mus rau txoj kev paub Vajtswv, qhov tseeb twg koj yuav tsum tau to taub mas thiaj li paub Vajtswv, thiab yuav muab koj tej kev xav phem qub thiab tus moj yam qub tshem tawm pov tseg li cas es koj thiaj li zwm tau rau tag nrho tej kev npaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm tshiab. Yog koj siv tej tseem ntsiab no ua lub hauv paus keeb cag rau qhov kev paub qhov tseeb txog qhov kev kawm txog kev paub Vajtswv, ces koj qhov kev paub yuav muaj tob zuj zus tuaj. Yog koj muaj ib qho kev paub meej meej txog peb theem ntawm tes hauj lwm—ces hais tau hais tias, ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg—thiab yog hais tias yog koj muaj peev xwm muab ob theem dhau los coj los tso kom tau sib txuas zws nrog theem tam sim no, thiab pom tau hais tias nws yog qhov hauj lwm uas ib tug Vajtswv ua xwb, ces koj yuav muaj ib qho hauv paus keeb cag uas ruaj khov yam tsis muab dab tsi piv tau hlo li. … Yog tib neeg muaj peev xwm pom tau nyob rau hauv peb theem ntawm tes hauj lwm hais tias lawv yog ua los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag rau tej sij hawm uas sib txawv, nyob rau tej chaw uas sib txawv, thiab nyob rau tej neeg uas sib txawv; yog tib neeg muaj peev xwm pom hais tias txawm tes hauj lwm yuav sib txawv, los nws puav leej yog tib tug Vajtswv ua xwb, thiab hais tias vim nws yog tes hauj lwm uas tib tug Vajtswv ua, ces nws yuav tsum yog lawm thiab tsis muaj qhov yuam kev li, thiab hais tias txawm nws yuav sib nraus nrog rau tib neeg tej kev xav phem, los yeej tsis muaj kev tsis lees hais tias nws yog tes hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv—yog tib neeg muaj peev xwm hais tau tseeb hais tias nws yog tej hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv xwb, ces tib neeg txoj kev xav phem yuav raug txo los ua tej yam nyuag me me, uas tsis tsim nyog yuav hais txog li. Vim tib neeg tej zeem muag mas tsis pom tseeb, thiab vim tib neeg tsuas paub Yehauvas ua Vajtswv xwb, thiab Yexus ua tus Tswv xwb, thiab ua ob lub siab txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg niaj hnub no, ces coob tus neeg thiaj li tseem kub siab lug rau tes hauj lwm ntawm Yehauvas thiab Yexus, thiab raug vij ncig los ntawm tej kev xav phem txog tes hauj lwm ntawm niaj hnub no, ces neeg feem coob thiaj li tsis tshua ntseeg, thiab tsis saib tes hauj lwm niaj hnub no tseem ceeb. Tib neeg tsis muaj kev xav phem txog ob theem dhau los ntawm tes hauj lwm, uas yeej ntsia tsis pom li. Qhov ntawd ces yog vim tib neeg tsis to taub txog qhov muaj tseeb ntawm ob theem dhau los ntawm tes hauj lwm, thiab tsis tau pom kiag ob theem ntawd. Nws yog vim hais tias ob theem ntawm tes hauj lwm no mas tsis muaj cuab kav yuav pom tau kiag ces tib neeg thiaj li xav hauv nruab siab raws li qhov lawv nyiam xwb; tsis hais lawv yuav xav tawm dab tsi li, yeej tsis muaj qhov tseeb los ua pov thawj txog tej kev xav ntawd, thiab tsis muaj leej twg yuav los kho tej ntawd kom yog li. Tib neeg muab lub peev xwm ua ywj siab rau lawv lawv tus yeeb yam, muab tej kev ceev faj cuam pov tseg kiag nrog huab nrog cua mus thiab cia nws txoj kev xav hauv nruab siab ntawd xav yam ywj siab lug, vim nws yeej tsis muaj ib qho tseeb los tshawb xyuas seb lawv tej kev xav ntawd puas muaj tseeb, thiab yog li ntawd ces tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab ntawd thiaj li rais mus ua “qhov tseeb,” tsis hais yuav muaj dab tsi los ua pov thawj rau tej ntawd los tsis muaj li. Yog li ntawd tib neeg thiaj ntseeg tus Vajtswv uas nws tus kheej xav nyob rau hauv nruab siab, thiab thiaj li tsis nrhiav tus Vajtswv ntawm qhov muaj tseeb. Yog ib tug neeg muaj ib hom kev ntseeg, ces nyob rau ib puas leej ces yeej muaj ib puas hom kev ntseeg thiab. Tib neeg muaj tej kev ntseeg zoo li ntawd vim lawv tseem tsis tau pom qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm, vim lawv tsuas hnov qhov ntawd nrog lawv ob lub pob ntseg xwb thiab tsis tau pom kiag qhov ntawm nrog lawv ob lub qhov muag. Tib neeg tau hnov tej dab neeg thiab kwv huam—tab sis lawv yeej tsis tshua hnov tej kev paub txog qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Yog li ntawd nws thiaj li yog hais tias cov neeg uas nyuam qhuav los ua cov ntseeg tau ib lub xyoo xwb ces los ntseeg Vajtswv los ntawm lawv tus kheej tej kev xav phem los xwb. Tib qho no los yeej muaj tseeb rau cov uas twb yeej ntseeg Vajtswv los tag nrho lawv lub neej txoj sia lawm thiab. Cov uas tsis muaj peev xwm pom qhov tseeb yuav tsis muaj hnub muaj peev xwm khiav tawm tau ntawm ib txoj kev ntseeg uas lawv muaj kev xav phem txog Vajtswv. Tib neeg ntseeg hais tias lawv tau tso lawv tus kheej dim ntawm lub voj hlua ntawm lawv tej kev xav phem qub, thiab tau nkag mus rau ib thaj chaw tshiab lawm. Tib neeg tsis paub hais tias qhov kev paub ntawm cov uas tsis muaj peev xwm pom Vajtswv lub ntsej muag tseeb ces tsis muaj dab tsi li tab sis tsuas yog kev xav phem thiab lus paj lus cua xwb? Tib neeg xav hais tias lawv qhov kev xav phem yog qhov yog thiab tsis muaj dab tsi yuam kev li, thiab lawv xav hais tias tej kev xav phem no los ntawm Vajtswv los. Niaj hnub no, thaum tib neeg pom kiag Vajtswv tes hauj lwm lawm, lawv tso lawv tej kev xav phem uas tau sib tsub sib nias los tau ntau xyoo lawm pov tseg. Tej kev xav hauv nruab siab thiab tej tswv yim ntawm yav tag los tau rais los ua ib qho khuam tav kev rau tes hauj lwm ntawm theem no, thiab nws tau dhau los ua ib qho nyuab rau tib neeg tso tej kev xav phem ntawd tseg thiab lov tej tswv yim zoo li ntawd. Tej kev xav phem rau tes hauj lwm ib-kauj-ruam zuj zus ntawm coob tus ntawm cov uas tau cawm Vajtswv los txog niaj hnub no mas tau muaj ceem zuj zus tuaj, thiab cov neeg no tau maj mam tshwm sim ua ib tug yeeb ncuab uas tawv ncauj kawg nkaus rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Qhov hauv paus ntawm qhov kev ntxub no mas nyob rau hauv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab ntawm tib neeg. Tej kev xav phem thiab tej kev xav nruab siab thiab ntawm tib neeg tau rais los ua tus yeeb ncuab rau tes hauj lwm niaj hnub no, tes hauj lwm uas sib nraus nrog rau tib neeg tej kev xav phem. Qhov no tau tshwm sim mas vim yog tej qhov tseeb tsis pub tib neeg cia lawv tej kev xav hauv nruab siab ntawd lam cia li xav ua dog ua dig, thiab, tshaj qhov ntawd, tib neeg tsis muaj peev xwm yuav muab nws lov tau yooj yim, thiab tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab ntawm tib neeg tsis zam qhov uas muaj qhov tseeb, thiab, tshaj qhov ntawd, vim tib neeg tsis xav txog qhov yog thiab qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab tsuas yog ua ib siab tso lawv tej kev xav phem tseg thiab siv nws tus kheej qhov kev xav hauv nruab siab. Qhov no ces tsuas hais tau hais tias yog tim ib qho txhaum ntawm txoj kev xav phem ntawm tib neeg, thiab tsis muaj cuab kav hais tau hais tias yog tim ib qho txhaum ntawm tes hauj lwm ntawm Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

147. Neeg hais tias Vajtswv yog ib tug Vajtswv ncaj ncees, thiab tsuav yog tib neeg tseem caum Nws kom mus txog qhov kawg kiag, ces Nws yuav saib tib neeg sib txig siab luag, vim Nws ncaj ncees tshaj plaws li. Yog hais tias tib neeg caum Nws mus kom txog qhov kawg kiag, ua Nws puas muab tib neeg pov tseg? Kuv yeej saib txhua tus tib neeg sib txig sib luag, thiab yuav siv Kuv tus moj yam ncaj ncees txiav txim rau txhua tus tib neeg, tab sis yeej muaj tej xwm txheej haum rau tej kev cheem tsum uas Kuv muab rau tib neeg, thiab tej uas Kuv cheem tsum ntawd txhua tus tib neeg yuav tsum ua kom tiav hlo, tsis hais lawv yuav yog leej twg li. Kuv tsis quav ntsej txog hais tias koj muaj dab tsi tsim nyog li cas, los sis koj muaj tej ntawd ntev li cas los lawm; Kuv tsuas quav ntsej txog hais tias seb koj puas taug Kuv txoj kev, thiab seb koj puas nyiam thiab nqhis qhov tseeb xwb. Yog koj tsis muaj qhov tseeb, thiab tseem ho coj kev txaj muag los rau Kuv lub npe, thiab tsis ua raws li Kuv txoj kev, tsuas lam caum xwb yeej tsis quav ntsej los sis txhawj xeeb dab tsi li, ces nyob rau lub sij hawm ntawd Kuv yuav ntaus koj thiab rau txim rau koj rau koj tej kev phem, thiab thaum ntawd koj yuav hais li cas? Koj puas yuav muaj cuab kav hais tias Vajtswv tsis ncaj ncees? Hnub no, yog hais tias koj ua raws li tej lus Kuv tau hais no, ces koj yog hom neeg uas Kuv pom zoo rau. Koj hais tias koj yeej ib txwm raug kev txom nyem lub sij hawm uas koj caum Vajtswv, hais tias koj yeej tau caum Nws thoob plaws qhov tuab thiab qhov nyias, thiab tau faib lub sij hawm zoo thiab phem nrog Nws, tab sis koj tsis tau ua neej raws li cov lus uas Vajtswv hais; koj tsuas xav kom tau khiav rau ub rau no rau Vajtswv thiab muab koj tus kheej siv rau Vajtswv txhua txhua hnub xwb, thiab yeej tsis tau xav yuav ua neej kom muaj qab hau li. Koj kuj hais tias, “Nyob rau qhov xwm txheej dab tsi los xij, kuv ntseeg hais tias Vajtswv yeej ncaj ncees. Kuv tau raug kev txom nyem rau Nws, khiav ncig mus los rau Nws, thiab muab kuv tus kheej zwm rau Nws, thiab kuv tau ua hauj lwm hnyav txawm yuav tsis tau txais ib qho kev lees paub li los xij; Nws yeej yuav nco qab kuv xwb xwb li.” Nws yeej muaj tseeb hais tias Vajtswv yeej ncaj ncees, tab sis txoj kev ncaj ncees no mas tsis muaj ib tug uas tsis dawb huv yuav muab tau li: Nws tsis muaj tib neeg txoj kev xav, thiab nws tsis tau raug tsuas dub los ntawm cev nqaij daim tawv, los sis los ntawm tib neeg tej kev sib pauv lag luam. Tag nrho cov uas ntxeev siab thiab tawm tsam, tag nrho cov uas tsis ua raws li Nws txoj kev, yuav raug rau txim rau; tsis muaj ib tug yuav raug zam txim rau li, thiab yuav tsis zam ib tug twg hlo li! Ib co neeg hais tias, “Hnub no kuv khiav mus los rau Koj; thaum qhov kawg los txog, Koj puas muab tau me ntsis koob hmoov rau kuv?” Yog li Kuv nug koj, “Koj puas tau ua raws li Kuv cov lus?” Qhov kev ncaj ncees uas koj hais txog ntawd mas nws nyob rau ntawm ib qho kev sib pauv lag luam. Koj tsuas xav hais tias Kuv ncaj ncees thiab saib txhua tus tib neeg sib txig sib luag, thiab cov uas caum Kuv mus kom txog qhov kawg kiag ces yeej yuav raug cawm thiab tau Kuv tej koob hmoov xwb xwb li. Muaj ib qho ntsiab lus sab hauv rau Kuv cov lus uas hais tias “tag nrho cov uas caum Kuv mus kom txog ntua qhov kawg kiag ces yeej yuav raug cawm”: Cov uas caum Kuv mus txog qhov kawg kiag yog cov uas yuav raug Kuv muab tau tag nrho, lawv yog cov uas, tom qab raug Kuv txeeb tau lawm, nrhiav qhov tseeb thiab raug muab tsim kho kom zoo tiav log lawm. Koj ho ua tau tej xwm txheej dab tsi lawm mas? Koj tsuas ua tau qhov uas caum Kuv mus kom txog qhov kawg kiag xwb, tab sis tshuav dab tsi ntxiv thiab? Koj puas tau ua raws li Kuv cov lus? Koj tsuas ua tau ib qho ntawm tsib qho uas Kuv kom ua xwb, tab sis koj yeej tsis npaj siab yuav ua plaub qho seem ntawd kom tiav hlo li. Koj tsuas nrhiav tau qhov uas tsis cov nyom tshaj plaws, txoj kev uas yooj yim tshaj plaws, thiab nrhiav qhov ntawd thaum uas xav hais tias koj hmoov zoo xwb. Rau cov neeg uas zoo li koj, ces Kuv tus moj yam ncaj ncees yog tus uas muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nws yog tus uas muaj kev pauj kev txhaum yam ncaj ncees, nws yog qhov kev rau txim yam ncaj ncees rau tag nrho cov ua phem; tag nrho cov uas tsis taug Kuv txoj kev ces yuav raug rau txim rau xwb xwb li, txawm hais tias lawv yeej caum Kuv kom mus txog qhov kawg kiag los xij. Qhov no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees. Thaum uas tus moj yam ncaj ncees no raug nthuav tawm nyob rau hauv kev rau txim rau tib neeg, tib neeg yuav yoob tag, thiab khuv xim hais tias, thaum uas caum Vajtswv, lawv tsis taug Nws txoj kev. “Nyob rau lub sij hawm ntawd, kuv tsuas raug kev txom nyem me me thaum lub sij hawm caum Vajtswv xwb, tab sis tsis tau taug Vajtswv txoj kev. Tseem yuav muaj dab tsi los keb ub keb no thiab? Yeej tsis muaj kev xaiv dab tsi li tsuas yog raug qhuab ntuas xwb!” Tab sis nyob rau hauv lawv lub siab mas lawv xav hais tias, “Li cas los xij, Kuv tau caum mus txog qhov kawg kiag lawm, yog li ntawd txawm hais tias Koj yuav qhuab ntuas kuv, nws yeej yuav tsis yog ib qho kev qhuab ntuas hnyav hnyav li, thiab tom qab ua qhov kev qhuab ntuas no tag lawm los Koj tseem yuav xav tau kuv thiab. Kuv paub Koj yeej ncaj ncees, thiab yuav tsis ua li ntawd rau kuv mus ib txhis. Qhov kawg, kuv tsis zoo li cov uas yuav raug muab ntxuav tawm pov tseg; cov uas yuav raug ntxuav tawm pov tseg mas yuav raug qhuab ntuas hnyav, hos kuv qhov kev qhuab ntuas mas yuav sib dua ntawd.” Tus moj yam ncaj ncees tsis yog li qhov koj hais. Nws tsis yog qhov cov uas txawj lees lawv tej kev txhaum ces yuav tau txais kev txo txim kom sib me ntsis. Kev ncaj ncees yog kev dawb huv, thiab nws yog ib tug moj yam uas zam taus tib neeg tej kev ua txhaum me ntsis, thiab tag nrho cov uas phem qias thiab tsis tau hloov ces yuav yog qhov uas Vajtswv ntxub. Vajtswv tus moj yam ncaj ncees tsis yog txoj kev cai lij choj, tab sis yog txoj kev cai tswj fwm: Nws yog txoj kev cai tswj fwm nyob rau hauv lub nceeg vaj, thiab txoj kev cai tswj fwm no yog qhov kev rau txim yam ncaj ncees rau txhua tus uas tsis muaj qhov tseeb thiab tsis tau hloov, thiab tsis muaj ib qho seem rau kev cawm dim li. Vim thaum uas txhua tus tib neeg raug cais tawm raws li hom lawm, ces cov zoo yuav tau txais phaj tshab hos cov phem yuav raug rau txim rau. Nws yog thaum uas tib neeg txoj hau kev kawg yuav raug muab qhia tawm kom meej, nws yog lub sij hawm uas tes hauj lwm uas kev cawm tib neeg yuav los txog qhov xaus, tom qab uas, tes hauj lwm cawm tib neeg yuav tsis ua ntxiv lawm, thiab kev rau txim pauj kev txhaum yuav raug coj los rau txim rau cov uas tau ua phem. Ib txhia neeg hais tias, “Vajtswv yeej nco qab txhua tus uas nyob ntawm Nws ib sab tas mus li. Nws yuav tsis nov qab peb ib tug twg hlo li. Peb ces yeej raug lav lawm hais tias yuav raug Vajtswv tsim kho kom zoo tiav log. Nws yuav tsis nco qab ib tug twg hauv qab no li, cov uas yog cov neeg hauv qab no uas yuav raug tsim kho kom zoo tiav log ntawd ces yeej raug lav hais tias yuav muaj tsawg tshaj peb, peb cov uas nquag ntsib Vajtswv; cov ntawm peb mas tsis muaj ib tug uas Vajtswv yuav nov qab li, tag nrho peb sawv daws mas Vajtswv yeej pom zoo lawm, thiab peb ces yeej raug lav hais tias yuav raug Vajtswv tsim kho kom zoo tiav log lawm.” Nej muaj tej kev xav phem li ntawd. Qhov no puas yog kev ncaj ncees mas? Koj puas tau muab qhov tseeb coj mus xyaum ua los tsis tau? Koj muab tej lus paj lus cua zoo li tej no coj mus tham rau ub rau no—koj mas tsis paub txaj muag li!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

148. Paub hais tias nej tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm, los sis siv nej tus kheej tej kev xav phem los ntsuas tes hauj lwm hnub no, vim nej tsis paub tej tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab vim ntawm nej qhov tsis maj mam ua twb zoo saib tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig. Nej qhov kev tawm tsam Vajtswv thiab kev thaiv khuam tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig ces yog tshwm sim los ntawm nej tej kev xav phem thiab txoj kev khav theeb xeeb txawm. Nws tsis yog vim Vajtswv tes hauj lwm yuam kev lawm, tab sis vim yog nej yeej xeeb txawm los tsis mloog lus kiag li. Tom qab nrhiav tau lawv qhov kev ntseeg Vajtswv lawm, ib txhia neeg yeej tsis muaj peev xwm yuav hais tau kom ruaj siab hlo hais tias tib neeg los qhov twg los, tab sis lawv tseem tau luag hais lub rau pej xeem mloog los qhuas txog tej uas yog thiab tej uas tsis yog ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm thiab. Lawv mas tseem qhuab qhia cov thwj tim uas twb muaj Vajntsujplig tes hauj lwm tshiab lawm, sib cev lus tham mus los thiab txhav luag lus hais tag zog; lawv qhov kev ua neeg mas poob qis dhau heev lawm, thiab lawv yeej tsis muaj ib qho kev txawj xav me me nyob rau hauv lawv hlo li. Yuav tsis muaj ib hnub uas cov neeg zoo li ntawd yuav raug tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tsis lees txais, thiab yuav raug tej hluav taws hauv dab teb hlawv kom kub hnyiab li lod? Lawv tsis paub tes hauj lwm ntawm Vajtswv li, tab sis thuam Nws tes hauj lwm tag zog li, thiab tseem npaj qhia kom Vajtswv ua hauj lwm li cas thiab. Cov neeg tsis paub qab hau li ntawd es yuav paub Vajtswv tau li cas mas? Tib neeg los paub Vajtswv nyob rau ntawm qhov txheej txheem kev nrhiav thiab kev ntsib kev pom; nws tsis yog nyob rau ntawm ces thuam raws siab nyiam ua tib neeg los paub Vajtswv los ntawm qhov kev qhuab qhia kom paub ntawm Vajntsujplig. Yog tib neeg qhov kev paub txog Vajtswv yim yog npaum li cas, ces lawv yim tsis tawm tsam Nws npaum li ntawd. Nyob rau qhov sib txawv, yog tib neeg yim paub Vajtswv tsawg, ces lawv yim yuav tawm tsam Nws ntau tshaj. Koj qhov kev xav phem, koj tus yeeb yam qub, thiab koj txoj kev ua neeg, tus yam ntxwv thiab txoj kev xav txog qhov yog thiab tsis yog ntawd ces yog koj tej “peev” uas koj siv tawm tsam Vajtswv, thiab yog koj txoj kev xav txog qhov yog yim qias vuab tsuab, tej kev zoo yim ntxim ntxub, thiab koj txoj kev ua neeg yim poob qis, ces koj yim yog tus yeeb ncuab ntawm Vajtswv. Cov uas raug txoj kev xav phem loj muab lawv mooj thiab cov uas muaj tus moj yam qhuas tias yus tus kheej coj ncaj ces haj yam ua yeeb ncuab rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg; cov neeg zoo li ntawd yog cov tawm tsam Khetos. Yog koj tej kev xav phem tsis raug tsim kho kom zoo, ces lawv yuav tawm tsam Vajtswv tas mus li; ces koj yuav tsis muaj hnub uas yuav muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li, thiab yuav nrug Nws mus lawm tas li xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

149. Tom qab qhov tseeb ntawm Yexus rais los muaj cev nqaij daim tawv tau tshwm sim lawm, ces tib neeg ntseeg tias nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, mas tsis yog muaj Leej Txiv xwb, tab sis kuj muaj Leej Tub, thiab tseem muaj tus Ntsujplig thiab. Qhov no yog qhov kev xav phem uas tib neeg tuav rawv, hais tias muaj ib tug Vajtswv zoo li no nyob saum ntuj ceeb tsheej: ib tug Vajtswv muaj peb leeg uas yog Leej Txiv, Leej Tub, thiab Vajntsujplig. Tag nrho noob neej yeej muaj tej kev xav phem no: Vajtswv yog ib tug Vajtswv xwb, tab sis muaj peb qho, qhov uas tag nrho sawv daws tuav khov kawg nkaus nyob rau hauv tej kev xav phem li ib txwm muaj ces muab xam hais tias yog Leej Txiv, Leej Tub, thiab Vajntsujplig. Tsuas yog peb qho no los ua ke ces tag nrho yog Vajtswv xwb. Yog tsis muaj Leej Txiv Dawb Huv, Vajtswv yuav tsis muaj puv npo ua ib tug. Qhov mej ntsis zoo li ntawd, ces yog qhov hais tias Vajtswv yuav tsis yog Vajtswv puv npo yog tsis muaj Leej Tub los sis tus Vajntsujplig. Nyob rau hauv lawv tej kev xav phem, lawv ntseeg hais tias Leej Txiv los sis Leej Tub nkaus xwb ces yuav muab xam tsis tau hais tias yog Vajtswv. Tsuas yog Leej Txiv, Leej Tub, thiab tus Vajntsujplig ua ke mas thiaj li xam tau hais tias yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb. Tam sim no, tag nrho cov ntseeg tej kev ntseeg, thiab txawm yog kiag tej tug ntseeg ntawm nej kiag, los yeej tuav qhov kev ntseeg no. Tab sis, hais txog qhov uas ua qhov kev ntseeg no puas yog, tsis muaj leej twg piav tau li, vim nej yeej ib txwm nyob rau hauv tauv huab ntawm txoj kev feeb tsis meej txog tej xwm txheej ntawm Vajtswv Tus Kheej. Los ntawm tej kev xav phem no, nej tsis paub xyov lawv yog los tsis yog, vim nej tau kis tej kev xav phem ntawm txoj kev ntseeg loj dhau heev lawm. Nej tau lees txais tej kev xav phem ntawm txoj kev li ib txwm muaj no tob dhau heev lawm, thiab qhov tshuaj lom no tau txhawm mus tob heev hauv nej lawm. Yog li ntawd, yeej zoo ib yam nkaus li nyob rau hauv qhov xwm txheej no mas nej tau swb rau qhov kev haub ntxias yam phom sij kawg no, vim tus Vajtswv muaj peb leeg no yeej tsis muaj tshwm sim nyob li. Qhov ntawd ces hais tias, tus Vaj Peb Leeg ntawm Leej Txiv, Leej Tub, thiab tus Vajntsujplig yeej tsis tshwm sim muaj tiag li. Lawv tag nrho tsuas yog tib neeg tej kev xav phem raws li ib txwm muaj xwb, thiab yog tej qho kev ntseeg yuam kev ntawm tib neeg xwb. Thoob plaws ntau pua xyoo, tib neeg ntseeg qhov Vaj Peb Leeg no, uas tsa los ntawm tej kev xav phem hauv tib neeg lub siab, txua los ntawm tib neeg, thiab yeej tsis tau muaj ib tug tib neeg twg pom kiag dhau los li. Thoob plaws ntau lub xyoo no, tau muaj coob tus neeg tshab txhais Vajluskub uas tau piav txog lub “ntsiab lus tseeb” ntawm Vaj Peb Leeg, tab sis tej kev piav txog tus Vajtswv muaj peb leeg li peb tug neeg sib txawv uas muaj lub ntsiab tseem ceeb zoo tib yam ntawd mas piav tau pom tsis meej thiab pom tsis tseeb li, thiab tib neeg sawv saws tau feeb tsis meej txog qhov “kev tsim tsa” Vajtswv ntawd. Tsis muaj ib tug neeg tseem ceeb twg uas yuav muaj peev xwm muab tau ib qho kev piav kom ntxaws ntxaws li; tej lus piav feem ntau mas yeej hais tias siv tau raws li tej laj thawj thiab nyob rau hauv ntaub ntawv, tab sis tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav to taub nws lub ntsiab lus kom meej meej tag nrho li. Qhov no ces yog vim qhov Vaj Peb Leeg uas loj tshaj plaws no uas tib neeg tuav rawv rau hauv nruab siab no tsis tshwm sim muaj tseeb. …

Yog hais tias peb theem ntawm tes hauj lwm raug muab luj xyuas raws nraim li lub tswv yim ntawm Vaj Peb Leeg, ces yuav tsum muaj peb tug Vajtswv raws li qhov uas tes hauj lwm raug ua los ntawm ib tug twg ntawd mas tsis zoo ib yam. Yog nej ib tug twg hais tias Vaj Peb Leeg yeej muaj tshwm sim nyob tiag, ces ho piav kom meej seb tus Vajtswv uas nyob hauv peb leeg no yog dab tsi tiag. Leej Txiv Dawb Huv yog dab tsi? Leej Tub yog dab tsi? Tus Vajntsujplig yog dab tsi? Yehauvas puas yog Leej Txiv Dawb Huv? Yexus puas yog Leej Tub? Ces Vajntsujplig ne ho yog dab tsi? Leej Txiv tsis yog ib tug Ntsujplig lod? Tsis yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Leej Tub kuj yog ib tug Ntsujplig thiab lod? Yexus tes hauj lwm tsis yog Vajntsujplig tes hauj lwm lod? Yehauvas tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd uas yog ua los ntawm ib tug Ntsujplig ntawd tsis yog tib yam li Yexus qhov thiab lod? Vajtswv muaj cuab kav muaj tau pes tsawg tus Ntsujplig mas? Raws li koj qhov kev piav, peb tug neeg ntawm Leej Txiv, Leej Tub, thiab Vajntsujplig yog tib tug; yog qhov no yog li ntawd tiag, ces muaj peb tug Ntsujplig, tab sis yog muaj peb tug Ntsujplig ces txhais tau hais tias muaj peb tug Vajtswv. Qhov no ces txhais tau hais tias tsis muaj ib tug Vajtswv tseeb li; hom Vajtswv zoo li no tseem ho muaj lub ntsiab tseem ceeb xeeb txawm ntawm Vajtswv tau li cas mas? Yog koj lees hais tias muaj ib tug Vajtswv xwb, ces vim li cas Nws ho muaj ib tug tub thiab ho yog ib leej txiv mas? Tag nrho tej no tsis yog koj tej kev xav phem xwb lod? Tsuas muaj ib tug Vajtswv nkaus xwb, muaj ib tug neeg nyob hauv Vajtswv xwb, thiab muaj ib tug Ntsujplig ntawm Vajtswv xwb, ntau npaum li qhov uas sau tseg hauv Vajluskub hais tias “Tsuas muaj ib tug Vajntsujplig xwb thiab tsuas muaj ib tug Vajtswv nkaus xwb.” Tsis hais xyov Leej Txiv thiab Leej Tub uas koj hais txog ntawd puas muaj nyob li, tsuas muaj ib tug Vajtswv thaum kawg nkaus xwb, thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Leej Txiv, Leej Tub, thiab Vajntsujplig uas koj ntseeg ces yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajntsujplig xwb. Nyob rau lwm cov lus, ces Vajtswv yog ib tug Ntsujplig, tab sis Nws muaj peev xwm rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thiab nyob nrog tib neeg, nrog rau qhov uas tseem nyob siab tshaj txhua yam tib si. Nws tus Ntsujplig mas muaj txhua-yam nyob hauv tas nrho thiab nyob tau txhua txhia qhov chaw. Nws muaj peev xwm nyob tau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab nyob rau hauv thiab sab saud ntawm lub qab ntuj khwb rau tib lus sij hawm tib si. Vim tag nrho tib neeg hais tias Vajtswv tsuas yog tib tug Vajtswv tseeb xwb, ces tsuas muaj ib tug Vajtswv xwb, tsis muaj leej twg yuav muab sib cais tau raws siab nyiam li! Vajtswv yog ib tug Ntsujplig xwb, thiab ib tug neeg xwb; thiab qhov ntawd yog Vajtswv tus Ntsujplig. Yog nws zoo li qhov koj hais, Leej Txiv, Leej Tub, thiab tus Vajntsujplig, ces Lawv tseem tsis yog peb tug Vajtswv thiab lod? Tus Vajntsujplig yog ib tug, Leej Tub yog ib tug, thiab Leej Txiv kuj tseem yog ib tug thiab. Lawv cov neeg mas sib txawv thiab Lawv lub ntsiab tseem ceeb los sib txawv, ces yog li ntawd Lawv ho yog ib qho ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb tau li cas mas? Tus Vajntsujplig yog ib tug Ntsujplig; qhov no ces yooj yim rau tib neeg to taub. Yog qho no zoo li no, ces Leej Txiv tseem haj yam yog ib tug Ntsujplig thiab. Nws yeej tsis tau nqis los rau ntiaj teb ib zaug li thiab yeej tsis tau rais los muaj lub cev nqaij daim tawv li; Nws yog Vajtswv Yehauvas nyob rau hauv tib neeg lub siab, thiab Nws yog ib tug Ntsujplig tiag tiag li. Ces Nws ho sib txheeb nrog tus Vajntsujplig li cas? Puas yog ib qho kev sib txheeb ntawm leej Txiv thiab tus Tub? Los sis puas yog qhov kev sib txheeb ntawm tus Vajntsujplig thiab tus Ntsujplig ntawm Leej Txiv? Ua lub ntsiab tseem ceeb ntawm ib tug Ntsujplig twg ntawd puas zoo ib yam? Los sis puas yog tus Vajntsujplig tsuas yog ib qho cuab yeej rau Leej Txiv xwb? Qhov no ho yuav muab piav tshab txais tau li cas? Thiab ces qhov kev sib txheeb ntawm Leej Tub thiab tus Vajntsujplig ho zoo li cas thiab? Puas yog qhov kev sib txheeb ntawm ob tug Ntsujplig los sis qhov kev sib txheeb ntawm ib tug tib neeg thiab ib tug Ntsujplig? Tag nrho tej xwm tsheej no ces yeej tsis muaj lus piav tshab txhais tau li! Yog Lawv puav leej yog ib tug Ntsujplig xwb, ces yuav hais tsis tau txog peb tug neeg, vim Lawv tsuas muaj ib tug Ntsujplig xwb. Yog Lawv yog cov neeg uas sib txawv, ces Lawv cov Ntsujplig yuav sib txawv nyob rau lub zog, thiab Lawv yuav ua tsis tau ib tug Ntsujplig xwb. Lub tswv yim ntawm Leej Txiv, Leej Tub, thiab tus Vajntsujplig yog qhov uas ruam tshaj plaws li! Qhov no muab Vajtswv faib thiab muab Nws phua ua peb tug neeg, ib tug twg muaj ib lub meej mom thiab ib tug Ntsujplig; ces Nws tseem yuav ua tau ib tug Ntsujplig thiab ib tug Vajtswv li cas mas? Qhia Kuv seb, puas yog lub ntuj thiab lub ntiaj teb, thiab tag nrho txhua yam yog tsim tawm los ntawm Leej Txiv, Leej Tub, los sis tus Vajntsujplig? Ib txhia hais tias Lawv tsim nws tag nrho ua ke. Ces leej twg ho txhiv noob neej mas? Puas yog tus Vajntsujplig, Leej Tub, los sis Leej Txiv? Ib txhia hais tias nws yog Leej Tub uas txhiv noob neej. Ces Leej Tub ho yog leej twg hauv lub ntsiab tseem ceeb mas? Nws tsis yog qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv tus Ntsujplig lod? Tus uas yug los ua neeg hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej los ntawm lub npe ntawm leej Txiv los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los. Koj tsis paub hais tias Yexus yog yug los ntawm kev xeeb los ntawm Vajntsujplig lod? Nyob rau hauv Nws ces yog tus Vajntsujplig; koj txawm yuav hais li cas, los Nws yeej tseem yog tus uas nrog Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej, vim Nws yog tus uas yug los ua neeg ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Lub tswv yim txog Leej Tub ces yeej tsis muaj tseeb li. Nws yog ib tug Ntsujplig xwb uas ua tag nrho tes hauj lwm; tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb, ntawd ces yog, Vajtswv tus Ntsujplig ua Nws tes hauj lwm. Leej twg yog Vajtswv tus Ntsujplig? Nws tsis yog Vajntsujplig lod? Tsis yog Vajntsujplig uas ua hauj lwm nyob rau hauv Yexus lod? Yog hais tias tes hauj lawm tsis yog raug ua los ntawm Vajntsujplig (ntawd ces yog, Vajtswv tus Ntsujplig), ces Nws tes hauj lwm puas yuav muaj cuab kav sawv cev tau rau Vajtswv Tus Kheej kiag mas? Thaum Yexus hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej uas yog siv lub npe ntawm leej Txiv li qhov uas Nws thov Vajtswv, qhov no mas tsuas yog ua los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los xwb, tsuas yog Vajtswv tus Ntsujplig tau hnav ib lub cev nqaij daim tawv dog dig thiab zoo li qhov ib txwm muaj thiab muaj daim npog sab nraud ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los. Txawm hais tias nyob rau hauv Nws yog Vajtswv tus Ntsujplig kiag, los Nws daim duab sab nraud yeej tseem yog ib tug tib neeg li sawv daws xwb; nyob rau lwm qhov lus hais, ces Nws tau rais los ua “Neeg Leej Tub” ntawm uas tag nrho tib neeg, suav kiag Yexus Tus Kheej tib si, tau hais. Vim yog Nws raug hu ua Neeg Leej Tub, Nws yog ib tug neeg (tsis hais txiv neej los poj niam, txawm yog qhov twg los xij tsuav yog ib tug uas muaj daim plhaub sab nraud ntawm ib tug tib neeg xwb) uas yug los rau ib tse neeg li sawv daws ntawm ib co neeg dog dig. Yog li ntawd, Yexus hu Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej uas yog siv lub npe ntawm leej Txiv ces zoo ib yam nkaus li nej hu Nws ua Txiv thaum xub thawj; Nws ua li ntawd los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm los. Nej puas tseem nco qab tus Tswv zaj Lus Thov Vajtswv uas Yexus qhia nej kom nco kom tau? “Peb leej Txiv uas nyob rau saum ntuj ceeb tsheej….” Nws hais kom tag nrho cov tib neeg hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej uas yog siv lub npe ntawm leej Txiv. Thiab vim Nws kiag los yeej hu Nws ua Txiv, Nws ua li ntawd los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug uas sawv sib txig zos nrog nej sawv daws xwb. Vim nej hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej uas yog siv lub npe Leej Txiv, ces Yexus pom Nws Tus Kheej sib txig zos nrog nej, thiab ib yam li ib tug ib neeg nyob rau hauv ntiaj teb uas raug Vajtswv xaiv tseg (ntawd yog, leej Tub ntawm Vajtswv). Yog nej hu Vajtswv ua Txiv, qhov no tsis yog vim nej yog ib tug uas raug tsim tawm los lod? Tsis hais Yexus yuav muaj hwj chim loj npaum li cas nyob rau hauv ntiaj teb li, ua ntej qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, Nws tsuas yog ib tug Neeg Leej Tub xwb, uas tswj kav los ntawm tus Vajntsujplig (ntawd ces yog, Vajtswv), thiab ib tug ntawm ntiaj teb cov uas raug tsim tawm los xwb, vim Nws tseem tsis tau ua Nws tes hauj lwm tiav. Yog li ntawd, Nws qhov kev hu Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej ua Txiv ces tsuas yog Nws qhov kev txo hwj chim thiab kev mloog lus xwb. Nws qhov kev hu Vajtswv (ntawd ces yog, tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej) nyob rau tus yam ntxwv li ntawd, txawm li cas los xij, tsis tau ua tau pov thawj qhia hais tias Nws yog leej Tub ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob saum ntuj ceeb tsheej. Tab sis, nws tsuas yog qhov uas Nws txoj kev xav mas txawv lawm xwb, tsis yog hais tias Nws yog ib tug neeg ua txawv lawm. Qhov uas hais tias muaj cov neeg uas sib txawv ntawd ces yog ib qho kev ntseeg yuam kev lawm xwb! Ua ntej Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, Yexus yog ib tug Neeg Leej Tub uas muaj tej ciaj ciam uas hla tsis dhau ntau yam ntawm lub cev nqaij daim tawv, thiab Nws tsis tau muaj tag nrho lub hwj chim ntawm tus Ntsujplig. Yog vim li ntawd ces Nws thiaj tsuas yog nrhiav txoj kev xav ntawm leej Txiv Vajtswv los ntawm qhov kev xav ntawm ib tug uas raug tsim tawm los xwb. Zoo ib yam nkaus li qhov uas Nws thov Vajtswv peb zaug nyob rau ntawm Kexemane: “Cia txhob ua li Kuv siab nyiam, tab sis cia ua li Koj siab nyiam.” Ua ntej Nws yuav pw rau saum tus ntoo khaub lig, Nws yog kiag tus Vajntxwv ntawm cov neeg Yudais; Nws yog Khetos, Neeg Leej Tub, thiab tsis yog ib lub cev muaj yeeb koob ntsa paug. Yog vim li ntawd, muab saib los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, Nws thiaj li hu Vajtswv ua Txiv. Tam sim no, koj yuav hais tsis tau hais tias tag nrho cov uas hu Vajtswv ua Txiv ntawd ces yog leej Tub. Yog hais tias qhov no yog li ntawd, ces tag nrho nej sawv daws tseem tsis rais mus ua leej Tub thaum Yexus qhia nej txog tus Tswv zaj Lus Thov Vajtswv lawm lod? Yog nej tseem tsis tau ntseeg, ces qhia Kuv seb, leej twg yog tus uas nej hu ua Txiv? Yog nej hais txog Yexus, ces Yexus Txiv ho yog leej twg rau nej? Tom qab uas Yexus ncaim mus lawm, lub tswv yim ntawm leej Txiv thiab leej Tub no twb tsis muaj lawm. Lub tswv yim no mas tsuas zoo tsim nyog siv rau lub sij hawm uas Yexus rais los muaj lub cev nqaij daim tawv xwb; nyob rau tag nrho lwm yam xwm txheej, ces qhov kev sib txheeb ntawd tsuas yog ntawm tus Tswv tsim txhua yam thiab ib tug uas raug tsim tawm los xwb thaum uas nej hu Vajtswv ua Txiv ntawd. Tsis muaj ib lub sij hawm twg uas lub tswv yim ntawm Vaj Peb Leeg ntawm Leej Txiv, Leej Tub, thiab Vajntsujplig yuav siv tau li; nws tsuas yog ib qho kev ntseeg yuam kev uas tsis tshua pom thoob plaws txhua tiam thiab nws tsis muaj tshwm sim tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vaj Peb Leeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?

150. Nyob rau hauv phau Vajluskub Qub ntawm phau Vajluskub, twb tsis muaj ib qho hais txog Leej Txiv, Leej Tub, thiab tus Vajntsujplig li, tsuas hais txog ib tug Vajtswv tiag, Yehauvas, ua Nws tes hauj lwm nyob rau Yixayee xwb. Nws raug hu ua ntau lub npe sib txawv thaum tej tiam ntawd hloov lawm, tab sis qhov no ua tsis tau pov thawj qhia hais tias ib lub npe mas yog hais txog ib tug neeg txawv. Yog qhov no zoo li no, ces qhov ntawd tsis muaj neeg coob suav tsis txheeb li nyob rau hauv Vajtswv lod? Tej uas sau tseg rau hauv phau Vajluskub Qub yog Yehauvas tes hauj lwm, ib theem ntawm tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag rau qhov pib ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Nws yog Vajtswv tes hauj lwm, qhov thaum Nws hais lus, ces yeej muaj li ntawd, thiab thaum Nws hais lus txib, ces txhua yam sawv tsees. Yeej tsis muaj ib zaug li uas Yehauvas yuav hais tias Nws yog Leej Txiv los ua tes hauj lwm, los sis Nws tsis tau hais lus txog yav tom ntej tias Leej Tub los txhiv noob neej. Thaum nws los txog rau lub sij hawm ntawm Yexus, nws tsuas hais tias Vajtswv tau rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los txhiv tag nrho noob neej xwb, tsis tau hais tias yog Leej Tub uas los ntawd. Vim tej tiam ntawd tsis zoo ib yam thiab tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej ua kuj sib txawv thiab, Nws thiaj li yuav tau ua kom tiav Nws tes hauj lwm nyob rau tej thaj chaw uas sib txawv. Nyob rau qhov no, lub koob meej uas Nws sawv cev rau los kuj sib txawv thiab. Tib neeg ntseeg hais tias Yehauvas yog leej Txiv rau Yexus, tab sis qhov no mas Yexus twb tsis lees paub, tus uas hais tias: “Wb yeej tsis tau muab cais kom sib txawv ua Leej Txiv thiab Leej Tub; Kuv thiab leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej yog ib tug xwb. Leej Txiv nyob rau hauv Kuv thiab Kuv nyob rau hauv leej Txiv; thaum tib neeg pom leej Tub, ces lawv yeej pom leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej thiab.” Thaum uas txhua yam tau muab hais tag lawm, txawm yuav yog leej Txiv los sis leej Tub, Nkawd yog ib tug Ntsujplig xwb, tsis yog muab faib ua ob tug neeg sib txawv. Thaum uas tib neeg npaj yuav piav, tej xwm txheej ntawm cov nyob rau lub tswv yim ntawm cov neeg sib txawv ntawd, nrog rau qhov kev sib txheeb ntawm leej Txiv, leej Tub, thiab tus Ntsujplig. Thaum tib neeg hais txog cov neeg uas nyias muaj nyias ntawd, qhov no tsis yog cia li ua kom muaj Vajtswv tuaj xwb lod? Tib neeg tseem muab cov neeg no coj los tso ua ntej ua qab li tus ib, tus ob, thiab tus peb; tej no ces tsuas yog tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab xwb, tsis muaj nuj nqis tsim nyog hais txog, thiab yeej tsis muaj tseeb hlo li! Yog koj nug lawv hais tias: “Muaj pes tsawg tus Vajtswv?” lawv yuav teb hais tias Vajtswv yog Vaj Peb Leeg ntawm Leej Txiv, Leej Tub, thiab tus Vajntsujplig: tus Vajtswv tiag. Yog koj nug mus ntxiv hais tias: “Leej twg yog Leej Txiv?” lawv yuav hais tias: “Leej Txiv yog Vajtswv tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej; Nws yog tus tswj tag nrho, thiab yog tus Tswv saum ntuj ceeb tsheej.” “Ces Yehauvas yog tus Ntsujplig lod?” Lawv yuav hais tias: “Yog kawg!” Yog tom qab ntawd koj nug lawv hais tias, “Leej twg yog Leej Tub?” lawv yuav hais tias Yexus yog Leej Tub, tseeb tiag. “Ces Yexus zaj dab neeg yog dab tsi? Nws los qhov twg los?” Lawv yuav hais tias: “Yexus yug los rau Maivliag los ntawm qhov kev xeeb tub los ntawm Vajntsujplig.” Ces Nws lub ntsiab tseem ceeb ho tsis yog tus Ntsujplig thiab lod? Tsis yog Nws tes hauj lwm kuj sawv cev rau Vajntsujplig tes thiaj lod? Yehauvas yog tus Ntsujplig, thiab hos Yexus lub ntsiab tseem ceeb yeej yog tib yam nkaus thiab. Tam sim no nyob rau tiam kawg, tsis tas los mus hais ntau tias nw yeej tseem yog tus Ntsujplig; ces Lawv ho yuav yog cov neeg sib txawv tau li cas? Tsis yog Vajtswv tus Ntsujplig ua tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los ntawm tej yam ntxwv uas sib txawv xwb lod? Zoo li ntawd, ces yeej tsis muaj qhov sib txawv ntawm peb tug neeg li. Yexus yog xeeb los ntawm Vajntsujplig, thiab yam muaj tseeb, Nws tes hauj lwm yog kiag Vajntsujplig tes. Nyob rau theem thib ib ntawm tes hauj lwm uas Yehauvas ua, Nws yeej tsis rais los muaj cev nqaij daim tawv los sis tshwm sim rau tib neeg pom. Yog li ntawd tib neeg yeej tsis tau pom Nws daim duab li. Tsis hais Nws yuav zoo npaum li cas thiab siab npaum li cas, los Nws yeej tseem yog tus Ntsujplig, Vajtswv Tus Kheej kiag uas tsim tib neeg nyob rau thaum chiv keeb. Qhov ntawd ces yog, Nws yog Vajtswv tus Ntsujplig. Nws hais lus saum cov huab los rau tib neeg, tsuas yog ib tug Ntsujplig xwb, thiab tsis muaj leej twg pom Nws qhov kev tshwm sim li. Tsuas yog thaum Tiam Hmoov Hlub uas Vajtswv tus Ntsujplig rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thiab yug los ua neeg nyob rau hauv Yudias xwb mas tib neeg thiaj li pom daim duab ntawm qhov kev yug los ua ib tug neeg Yudais ntawm thawj zaug nkaus xwb. Tsis muaj dab tsi ntawm Yehauvas uas hais txog Nws li. Txawm li cas los xij, Nws yog xeeb los ntawm Vajntsujplig, ntawd ces yog, xeeb los nawm tus Ntsujplig ntawm Yehauvas Tus Kheej kiag, thiab Yexus kuj tseem tau yug los ua lub cev rau Vajtswv tus Ntsujplig nyob. Qhov tib neeg xub pom ces yog tus Vajntsujplig ya nqis los zoo li ib tug nquab dawb los rau Yexus; nws tsis yog tus Ntsujplig uas muaj rau Yexus nkaus xwb, tab sis yog tus Vajntsujplig. Ces Yexus tus Ntsujplig puas yuav muab cais tawm tau ntawm Vajntsujplig mas? Yog hais tias Yexus yog Yexus, Leej Tub, thiab Vajntsujplig yog Vajntsujplig, ces Nkawd ho yuav ua ib tug tau li cas mas? Tes hauj lwm yuav ua mus tsis tau yog zoo li ntawd nas. Tus Ntsujplig nyob rau hauv Yexus, tus Ntsujplig nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab Yehauvas tus Ntsujplig ces puav leej yog tib tug xwb. Nws yog hu ua Vajntsujplig, Vajtswv tus Ntsujplig los tau, tus Ntsujplig uas muaj zog xya npaug los tau, thiab tus Ntsujplig uas muaj txhua yam los tau. Vajtswv tus Ntsujplig muaj peev xwm ua tau hauj lwm ntau heev. Nws muaj peeb xwm tsim lub ntiaj teb thiab rhuav tshem lub ntiaj teb los ntawm qhov tso dej los nyab lub ntiaj teb; Nws muaj peev xwm txhiv tag nrho noob neej, thiab tshaj qhov ntawd, Nws muaj peev xwv txeeb tau thiab rhuav tshem tag nrho noob neej. Tes hauj lwm no ces tag nrho puav leej yog ua los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag thiab tsis muaj cuab kav yuav ua tau los ntawm ib tug neeg twg ntawm Vajtswv uas sawv Nws cev li. Nws tus Ntsujplig ces yeej muab hu tau raws li lub npe Yehauvas thiab Yexus, nrog rau Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nws yog tus Tswv, thiab Khetos. Nws kuj muaj peev xwm rais los ua neeg leej Tub thiab. Nws nyob tau rau saum ntuj thiab hauv ntiaj teb tib si; Nws nyob siab rau sab saud ntawm lub qab ntuj khwb thiab nrog rau cov tib neeg coob coob tib si. Nws yog tib tus Tswv ntawm lub ntuj thiab ntiaj teb xwb! Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua tam sim no, tes hauj lwm no yeej raug ua los ntawm tus Ntsujplig ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsis hais tes hauj lwm saum ntuj los sis hauv lub cev nqaij daim tawv, tag nrho puav leej yog ua los ntawm Nws tus kheej tus Ntsujplig. Tag nrho cov uas raug tsim tawm los, tsis hais nyob saum ntuj ceeb tsheej los sis hauv ntiaj teb li, puav leej nyob rau hauv Nws lub xib teg uas muaj hwj chim loj kawg nkaus; tag nrho tej no ces puav leej yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm ua tau sawv Nws cev li. Nyob rau saum ntuj, Nws yog tus Ntsujplig tab sis kuj yog Vajtswv Tus Kheej kiag thiab; nyob nrog tib neeg, ces Nws muaj lub cev nqaij daim tawv tab sis tseem yog Vajtswv Tus Kheej kiag thiab. Txawm hais tias Nws yuav raug muab hu ua pua pua txhiab lub npe, los Nws yeej tseem yog Nws Tus Kheej, qhov kev nthuav tawm ncaj qha ntawm Nws tus Ntsujplig. Qhov kev txhiv dim tag nrho noob neej los ntawm Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ces yog tes hauj lwm ncaj qha ntawm Nws tus Ntsujplig, thiab qhov kev tshaj tawm rau txhua lub teb chaws thiab txhua daim av nyob rau tiam kawg los yog tib yam nkaus li thiab. Nyob rau txhua lub sij hawm, Vajtswv ces tsuas muab hu tau ua tus muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab tib tug Vajtswv tiag, tus Vajtswv Tus Kheej kiag uas muaj txhua yam. Cov neeg sib txawv ntawd tsis muaj nyob tiag, lub tswv yim ntawm Leej Txiv, Leej Tub, thiab tus Vajntsujplig ces haj yam tsis muaj tiag. Tsuas muaj ib tug Vajtswv nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb nkaus xwb!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vaj Peb Leeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?

151. Tseem muaj ib txhia hais tias: “Leej Txiv yog Leej Txiv; Leej Tub yog Leej Tub; tus Vajntsujplig yog tus Vajntsujplig, thiab nyob rau thaum kawg, Lawv yuav los ua ib tug xwb.” Yog li ces koj yuav muab Lawv ua ib tug tau li cas mas? Leej Txiv thiab Vajntsujplig ua tau ib tug li cas mas? Yog Nkawd yeej xeeb txawm yog ob tug, ces tsis hais yuav muab Nkawd sib lo li cas li, Nkawd yeej tseem tsis yog ob qho thiab lod? Thaum koj hais txog qhov muab Nkawd ua ib tug, qhov ntawd tsis yog muab ob qho uas sib txawv coj los sib lo ua ib qho kheej xwb lod? Tab sis Nkawd tsis yog ob qho sib txawv ua ntej muab sib lo ua ib qho xwb lod? Ib tug ntsujplig twg mas nyias muaj nyias lub ntsiab tseeb uas sib txawv, thiab ob tug ntsujplig muab coj los ua ib tug tsis tau. Ib tug ntsujplig tsis yog ib yam khoom thiab tsis zoo li ib yam dab tsi hauv ntiaj teb tej khoom. Raws li qhov tib neeg pom, Leej Txiv yog ib tug Ntsujplig, Leej Tub yog ib tug, thiab tus Vajntsujplig tseem yog ib tug thiab, ces peb tug Ntsujplig sib tov zoo li peb khob dej nchuav ua ib khob puv nkaus xwb. Qhov ntawd tsis yog qhov uas peb tug ua ib tug lod? Qhov no tsuas yog ib qho kev piav uas yuam kev thiab tsis meej pem uas loj kawg li xwb! Qhov no tsis yog muab Vajtswv phua lod? Leej Txiv, Leej Tub, thiab tus Vajntsujplig es ho yuav muab tag nrho coj los ua ib tug tau li cas mas? Lawv tsis yog peb qho uas muaj tus yeeb yam sib txawv lod? Tseem muaj lwm cov uas hais tias, “Tsis yog Vajtswv yeej hais tawm kiag hais tias Yexus yog Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws lod?” Yexus yog Vajtswv tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws, tus uas Nws txaus siab rau kawg nkaus—qhov no ces yeej yog Vajtswv hais tiag los mas. Qhov ntawd ces yog Vajtswv hais lus tim khawv rau Nws Tus Kheej, tab sis tsuas yog hais ntawm ib qho kev pom uas txawv los xwb, qhov ntawd yog los ntawm tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej hais lus tim khawv rau Nws tus kheej qhov kev yug los ua neeg xwb. Yexus yog Nws qhov kev yug los ua neeg, tsis yog Nws tus Tub saum ntuj ceeb tsheej. Koj puas to taub? Yexus cov lus, “Kuv nyob rau hauv leej Txiv, thiab leej Txiv nyob rau hauv Kuv,” tseem tsis qhia kom pom hais tias Nkawd yog ib tug Ntsujplig xwb lod? Thiab tsis yog vim qhov kev yug los ua neeg ntawd ces Nkawd thiaj raug sib cais rau ntawm ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb lod? Qhov tseeb, Lawv yeej tseem yog ib tug; tsis hais yuav muaj dab tsi li, nws tsuas yog Vajtswv hais lus tim khawv rau Nws Tus Kheej xwb. Vim yog tej kev hloov nyob rau ntau tiam, tej yam uas yuav tsum tau ua kom tiav ntawm tes hauj lwm, thiab ntau theem uas sib txawv ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg, lub npe uas tib neeg hu Nws thiaj li sib txawv. Thaum Nws los ua thawj theem hauj lwm, Nws tsuas raug hu ua Yehauvas nkaus xwb, tus uas saib xyuas cov neeg Yixayee. Nyob rau theem thib ob, tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tsuas hu tau ua tus Tswv, thiab Khetos xwb. Tab sis nyob rau lub sij hawm ntawd, tus Ntujplig saum ntuj ceeb tsheej tsuas hais tias Nws yog Vajtswv tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws thiab tsis hais dab tsi txog qhov hais tias Nws thiaj yog Vajtswv ib leeg Tub nkaus xwb. Qhov no ces yeej tsis tshwm sim li. Vajtswv ho muaj tib tug me nyuam xwb tau li cas mas? Ces Vajtswv tseem ho tsis rais los ua tib neeg thiab lod? Vim Nws yog tus uas yug los ua neeg, Nws thiaj li raug hu ua leej Tub uas Vajtswv hlub tshaj plaws, thiab, los ntawm qhov no, ces thiaj li muaj qhov kev sib txheeb ntawm leej Txiv thiab Tub. Nws tsuas yog vim qhov kev sib cais ntawm ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb xwb. Yexus thov Vajtswv los ntawm kis pom ntawm lub cev nqaij daim tawv. Vim Nws tau muab lub cev nqaij daim tawv coj los hnav li txoj kev ua neej, nws yog los ntawm kis pom ntawm lub cev nqaij daim tawv ces Nws thiaj li hais tias: “Kuv lub plhaub sab nraud yog lub ntawm ib tug uas raug tsim tawm los. Vim Kuv tau hnav lub cev nqaij daim tawv los rau hauv lub ntiaj teb no, tam sim no Kuv nyob deb deb ntawm ntuj ceeb tsheej lawm.” Vim qhov laj thawj no, Nws thiaj li tsuas thov tau rau leej Txiv Vajtswv los ntawm kis pom ntawm lub cev nqaij daim tawv xwb. Qhov no yog Nws tes dej num, thiab nws yog qhov uas Vajtswv tus Ntsujplig uas yug los ua neeg tsim nyog xaus nrog. Nws hais tsis tau hais tias Nws tsis yog Vajtswv vim Nws thov leej Txiv los ntawm kis pom ntawm lub cev nqaij daim tawv. Txawm hais tias Nws raug hu ua Vajtswv tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws, los Nws yeej tseem yog Vajtswv Tus Kheej kiag, vim Nws yeej yog qhov kev los yug ua neeg ntawm tus Ntsujplig tiag, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej tseem yog tus Ntsujplig.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vaj Peb Leeg Puas Tshwm Sim Muaj Tiag?

Qhov Dhau Los: B. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Qhia Tshwm Txog Tus Moj Yam Phem ntawm Cov Noob Neej Qias Vuab Tsuab thiab Lawv Tus Yeeb Yam Lub Ntsiab Tseem Ceeb

Ntxiv Mus: D. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Qhia Tshwm Txog Seb Qhov Tseeb Yog Dab Tsi

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No