74. Kev Kawm Zwm Rau Dhau Los Ntawm Txoj Kev Nyuaj

Sau los ntawm Lim Yav, Teb Chaws Suav

Thaum pib xyoo 2008, kuv pom muaj ib lub pob tshwm sim sab hauv kuv tus tub lub pob ntseg. Kuv tau coj nws mus tshuaj xyuas rau hauv tsev kho mob thiab tus kws kho mob tau hais tias nws yog ib lub qog mob, yog lub qog mob tshwj xeeb uas rhuav tshem cov pob txha. Thaum lub sij hawm ntawd tsis muaj kev phom sij rau lub neej txoj sia, tab sis tsis muaj ib txoj kev kho tau kom zoo hlo, thiab tus kws kho mob tau hais tias lub qog mob yuav ua rau mob tiag tiag vim tias lub qog mob hlav loj zuj zus tuaj tas li lawm, kuv tus tub yuav tsum raug phais tus pob txha uas muaj tus mob ntawd tawm. Tsis li ntawd ces, nws lub neej txoj sia yuav phom sij. Thaum hnov tus kws kho mob hais qhov no ua rau kuv poob siab tag. Ua rau kuv puas ntsoog tag. Kuv nyuam qhuav yog ib tug ntseeg tshiab thaum lub sij hawm ntawd thiab kuv xav tias vim kuv ntseeg Vajtswv lawm, ces Nws yuav tsum pab txhawb kuv. Kuv tau hais rau kuv tus kheej kom tuav khov kho hauv kuv txoj kev ntseeg. Kuv ntseeg hais tias tsuav yog kuv tseem vam khom rau ntawm Vajtswv lawm, ces kuv tus tub yuav tsum zoo rov qab los xwb xwb. Tau phais kuv tus tub qhov mob tiav log lawm thiab nws zoo sai tiag tiag. Tsuas yog peb hnub tom qab nws qhov phais mob xwb nws twb khiav taus puv tsev lawm, ces tom qab ib lub lim tiam xwb nws twb tawm mus tsev lawm. Tom qab ntawd, kuv thiaj hnov txhawb siab tshaj rau kuv txoj kev ntseeg. Kuv zoo siab hlo txais tej hauj lwm uas pawg ntseeg tau muab rau kuv thiab kuv ib txwm ua kuv tes dej num, txawm yuav los nag los sis tshav ntuj los xij. Kuv tsev neeg tsis to taub kuv thiab cov neeg nyob ze kuv ib txwm hais qee yam tsis zoo rau kuv tas li, tab sis kuv tsis quav ntsej tej ntawd li. Kuv xav tias tsuav kuv rau siab ntso ua hauj lwm thiab muab kuv tus kheej fij rau Vajtswv xwb, ces kuv yeej yuav tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv xwb xwb.

Tom qab ntawd muaj ib hnub, kuv tus tub tau los rau ntawm kuv, pos rawv nws lub duav, hais tias mob qhov ntawd. Pom nws lub ntsej muag mob zoo li ntawd ua rau kuv xav phem. Kuv tau yaws nws lub tsho saib tam sim ntawd thiab pom ib lub pob huam loj nyob ntawm qhov chaw uas nws hais tias hnov mob ntawd. Nws tau quaj vimmob thaum uas kuv maj mam txhuam lub pob thiab kuv paub tias nws tus mob rov tshwm sim dua lawm. Kuv coj nws ncaj qha mus rau tim tsev kho mob. Thaum tshuaj xyuas tag paub tseeb tias nws tus mob tau rov qab tshwm sim dua lawm. Kuv tswj tsis tau thaum xav txog nws qhov phais mob thawj zaug uas puv ntia nrog tej hlua roj hmab tom qab phais tas. Zoo li nws tsis muaj zog li thiab kuv mas txom nyem ntsuav. Kuv tswj tsis tau qhov xav txog nws yuav tau nyiaj qhov mob hnyav heev rau zaum no. Thaum twg los xij uas kuv xav tias nws yuav raug kev txom nyem ntau ua luaj, thiab nyuam qhuav muaj hnub nyoog me li no, ces ua rau kuv ntxhov siab heev haj tseem ua rau kuv noj tsis taus pw tsis taus li. Kuv xav hauv nruab siab tias kheev lam kuv hloov tau es cia kuv mob thiab txom nyem hloov nws qhov chaw. Thiab kuv xav tsis tawm tias vim li cas Vajtswv tsis saib xyuas thiab tiv thaiv kuv tsev neeg txawm tias kuv twb tau mob siab ua hauj lwm rau Nws txij li thaum kuv tau los ua ib tug ntseeg lawm los xij. Hnub ntawd yog hnub uas ib tug viv ncaus hauv peb lub zos tuaj xyuas kuv, thiab dhau los ntawm nws qhov sib qhia, kuv thiaj li paub tias kuv tus tub qhov mob yog ib yam uas Vajtswv cia kom tshwm sim. Kuv yuav tsum taij thov Vajtswv thiab vam khom rau Vajtswv, ua tim khawv khov kho rau Vajtswv uas vam khom kuv txoj kev ntseeg, thiab ua lub siab tawv qhawv ua kuv tes dej num. Kuv tseem mus sib sau ua ke txuas ntxiv thiab kuv tau tso tag nrho kuv tus kheej rau kuv tes dej num ntau dua qub. Thaum lub sij hawm sib sau ua ke, kuv tau qhia kuv qhov kev ntsib kev pom no nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Lawv tau qhuas kuv txoj kev ntseeg siab. Thaum hnov lawv qhuas kuv li no, ua rau kuv haj yam ruaj siab tias kuv tau ua tim khawv khov kho rau Vajtswv lawm thiab Nws yeej yuav foom koob hmoov rau kuv tus tub xwb xwb.

Tom qab ntawd kuv tus tub tus kab mob rov tshwm sim dua zaum tsib, thiab tus kws kho mob tau hais tias nws muaj kev kis mob ntau heev dhau lawm, yog pheej tseem mob li no mus ntxiv yuav luag txhua rau lub hlis, ces nws yuav muaj kev phom sij rau lub neej txoj sia. Nws tau hais kom siv tshuaj khes mis kho thiab siv hluav taws xob kho seb puas ntxim. Thaum kuv hnov li ntawd lawm, ua rau kuv poob siab ntag. Kuv mas mob tiag tiag txog qhov uas kuv tau pib los hais lub laj thwj nrog Vajtswv tias: “Kuv siv zog ua hauj lwm txhua hnub, tsis hais los nag los sis tshav ntuj, thiab txawm kuv yuav ntsib kev txiav txim los sis kev tawm tsam dab tsi los ntawm lwm tus los xij, yeej tsis muaj ib zaug twg uas kuv yuav tsis kam lees Koj. Kuv tau ua kuv txoj hauj lwm mus ntxiv. Vim li cas koj thiaj li tsis tiv thaiv kuv tus tub?” Kuv mas kuj tseem muaj tej kev tsis txaus siab phwj yaw. Kuv tseem mus sib sau ua ke thiab ua kuv tes dej num txuas ntxiv, tab sis kuv lub siab nrug deb ntawm Vajtswv dua qub lawm. Kuv keev pom o kuv tus kheej tuav ib phau ntawv ntawm Vajtswv cov lus, tsuas zoo li tab tom pib nkag mus rau saum nruab ntug xwb. Kuv mas txom nyem tiag tiag li. Kuv tau muab kuv lub siab cog kiag rau Vajtswv tias: “Au Vajtswv, tam sim no kuv muaj kev mob kev nkeeg ntau heev. Kuv paub tias kuv yuav tsum tsis txhob liam kuv tus tub tej teeb meem mob nkeeg rau Koj, tab sis kuv tsis nkag siab Koj txoj kev xav los sis seb kuv tsis paub tias yuav mus dhau qhov no tau li cas. Vajtswv, thov coj kuv kev los mus to taub txog Koj txoj kev xav.” Kuv tau xav txog Vajtswv cov lus no tom qab kuv qhov taij thov tias: “Piv txwv tias Vajtswv tau muab Yauj rhuav tshem tom qab uas Yauj ua tim khawv rau Nws lawm: Vajtswv los kuj ncaj ncees ib yam nkaus thiab.” Tom qab ntawd kuv tau pom zaj nkauj ntawm Vajtswv cov lus kiag tam sim ntawd tias: “Txoj kev ncaj ncees hais tsis tau hais tias coj ncaj los sis muaj qab hau; nws tsis yog txoj kev qhuab qhia uas txhua tus tib neeg muaj vaj huam sib luag, los sis ib yam dab tsi uas muab rau koj raws li yam uas koj tsim nyog tau seb koj ua tau hauj lwm tiav ntau npaum li cas lawm, los sis them koj raws li yam uas koj tau ua tiav lawm, los sis them koj tus nqi zog rau koj raws li lub dag zog uas koj tau siv lawm. Qhov no tsis yog txoj kev ncaj ncees. Piv txwv tias Vajtswv tau muab Yauj rhuav tshem tom qab uas Yauj ua tim khawv rau Nws lawm: Vajtswv los kuj ncaj ncees ib yam nkaus thiab. Vim li cas qhov no thiaj li hu ua kev ncaj ncees? Raws li qhov noob neej xam pom mas, yog tias ib yam dab tsi mus raws li tib neeg tej kev xav phem, ces nws yooj yim heev rau lawv los hais tias Vajtswv ncaj ncees; txawm li cas los xij, yog tias lawv tsis pom yam uas mus raws li lawv tej kev xav phem—yog tias nws yog ib yam uas lawv tsis muaj peev xwm to taub—ces nws yuav nyuaj heev rau lawv los hais tias Vajtswv ncaj ncees. Vajtswv lub ntsiab tseeb yog kev ncaj ncees. Txawm hais tias tsis yooj yim to taub txog yam uas Nws ua los xij, txhua yam uas Nws ua puav leej ncaj ncees; nws tsuas yog hais tias tib neeg tsis to taub xwb. Thaum Vajtswv muab Petus rau Ntxwgnyoog, Petus teb li cas? ‘Tib neeg ntiaj teb yeej tsis muaj peev xwm piav tau yam Koj ua, tiam sis txhua yam uas Koj ua puav leej muaj Koj txoj kev xav uas zoo; txhua yam ntawd puav leej muaj kev ncaj ncees. Kuv yuav tsis hais lus qhuas Koj tej dej num ntse tau li cas?’ Txhua yam uas Vajtswv ua puav leej ncaj ncees. Txawm hais tias nws yuav piav tsis tau rau koj los xij, koj yuav tsum tsis txhob txiav txim rau qhov ntawd raws li koj lub siab nyiam. Yog tias qee yam uas Nws ua koj saib zoo li tsis muaj qab hau, los sis yog tias koj muaj tej yam kev xav phem txog qhov ntawd, thiab qhov ntawd ua rau koj hais tias Nws tsis ncaj ncees, ces koj yog ib tug neeg uas tsis muaj qab hau kiag li. Koj pom tias Petus ntsib qee yam uas nws tsis to taub, tiam sis nws ruaj siab tias Vajtswv lub tswv yim nyob ntawd thiab tias Nws txoj kev xav uas zoo yeej nyob rau hauv tej ntawd. Noob neej tsis tuaj yeem piav tau txhua yam; muaj ntau yam heev uas lawv tsis tuaj yeem to taub. Yog li ntawd, kev los paub Vajtswv tus moj yam tsis yog ib yam yooj yim(“Txhua Yam Uas Vajtswv Ua Puav Leej Ncaj Ncees” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Thaum kuv muab Vajtswv cov lus xav mus xav los rau hauv kuv lub siab, ua rau kuv lub siab kaj lug lawm. Vajtswv txoj kev ncaj ncees mas tsis ncaj ncees thiab tsis muaj laj thawj los sis tsis sib txig li qhov kuv xav tseg, thiab qhov ntawd tsis yog hais txog kev tau txais nqi zog rau koj txoj hauj lwm, kom tau txais rov qab rau qhov uas koj tau raus tes rau. Vaj tswv tej kev ua mas piav tsis tau rau tib neeg, tab sis txawm tias qhov Nws ua los sis qhov Nws coj rau ib tug neeg yuav zoo li cas los xij, tej ntawd puav leej ncaj ncees. Txhua nqe puav leej muaj nyob hauv Vajtswv lub tswv yim ntse. Qhov ntawd vim hais tias Nws lub ntsiab tseeb mas ncaj ncees tshaj plaws. Kuv tau pom tias kuv tsis to taub Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Kuv muaj txoj kev xav no txij li thaum kuv tau los ntseeg Vajtswv lawm, tias Nws yuav tsum saib xyuas kuv; vim kuv tau muab kuv tus kheej fij rau Vajtswv lawm, ces Nws yuav tsum ua kom tiav hlo rau kuv hauv txhua txoj kev thiab ua rau kuv txoj hauv kev du dais. Kuv xav hais tias txij thaum kuv ntseeg Vajtswv los, kuv tsev neeg txhua tus yuav tsum tau txais koob hmoov. Tsis yog kuv tas zog sib haisnrog Vajtswv lod?

Thaum xav li no, kuv tau nthuav kuv phau ntawv ntawm Vajtswv cov lus thiab tau nyeem nqe lus no tias: “Qhov ua koj nrhiav ces yog xav kom tau kev thaj yeeb tom qab ntseeg Vajtswv lawm, kom tej me nyuam tsis txhob muaj mob, kom koj tus txiv tau ib txoj hauj lwm zoo, kom koj tus tub tau ib tug poj niam zoo, kom koj tus ntxhais tau ib tug txiv zoo, kom koj tej nyuj thiab nees laij av zoo, kom tau ib xyoos uas muaj huab cua zoo rau koj tej qoob loos. Qhov no yog qhov uas koj nrhiav. Qhov koj nrhiav ces tsuas yog kom tau txoj kev tau zoo, kom txhob muaj tej xwm txheej uas xav tsis txog tshwm sim rau koj tsev neeg, kom cua tshuab dhau plaws koj mus xwb, kom qe zeb txhob ya raug koj lub ntsej muag, kom koj tsev neeg tej qoob loos txhob raug dej nyab, kom koj tsis txhob raug ib yam kev puas ntsoog dab tsi li, kom tau nyob rau qhov Vajtswv pov puag, kom tau nyob rau ib lub zes sov so. Ib tug neeg tais caus li koj no, tus uas caum cev nqaij daim tawv tas zog li xwb—koj puas muaj siab muaj ntsws, koj puas muaj ntsuj plig? Koj tsis yog ib niag tsiaj nyaum xwb lod? Kuv muab txoj kev tiag rau koj yam tsis kom them ib yam dab tsi rov qab li, tab sis koj tseem tsis nrhiav thiab. Koj puas yog ib tug ntawm cov uas ntseeg Vajtswv? Kuv muab tib neeg lub neej tiag tiag pub rau koj, tab sis koj tseem tsis nrhiav thiab. Koj ces puas yog tsis txawv ib tug npua los sis ib tug dev li mas? Npua yeej tsis nrhiav tib neeg lub neej li, lawv yeej tsis nrhiav kev kom raug yaug kom dawb huv li, thiab lawv yeej tsis to taub hais tias lub neej txoj sia yog dab tsi li. Txhua hnub, tom qab noj tsau npo lawm, lawv tsuas tsaug zog nkaus xwb. Kuv tau muab txoj kev tiag rau koj, tab sis koj tseem muab tsis tau nws thiab: Koj ces plhws tes qhuav xwb. Koj puas kam ua li no ntxiv mus rau lub neej no, lub neej ntawm ib tug npua? Dab tsi ho tseem ceeb rau cov neeg zoo li ntawd muaj txoj sia nyob mas? Koj lub neej mas ntxim ntxub heev thiab qias lwj liam dhau heev lawm, koj nyob nrog kev qias neeg thiab kev plees kev yi, thiab koj tsis nrhiav ib lub hom phiaj dab tsi li; ua koj lub neej tsis yog lub uas qias lwj liam tshaj plaws lod? Koj puas muaj lub siab tawv txaus yuav ntsia Vajtswv mas? Yog koj pheej coj li no mus ntxiv xwb, ces puas yog koj yuav tsis tau dab tsi li mas?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim). Vajtswv cov lus tau qhia tshwm txog txhua yam kev txhawb siab thiab kev cia siab tshwj xeeb uas kuv tuav tseg rau hauv kuv txoj kev ntseeg. Txhua nqe lus ntawm Vajtswv cov lus nug tau ua rau kuv tsis muaj chaw nkaum kiag. Thaum saib rov qab, txij puag thaum pib kuv txoj kev ntseeg los tsuas yog ua kom tau txais tej koob hmoov xwb. Kuv xav tias los ntawm kev muab kuv tus kheej fij rau Vajtswv hauv kuv txoj kev ntseeg, Vajtswv yuav foom koob hmoov rau kuv kom muaj kev thaj yeeb lug rau hauv vaj hauv tsev rau lub neej txoj sia thiab kev noj qab haus huv rau kuv tus tub. Vim li ntawd kuv thiaj li rau siab ntso ua kuv tes dej num txuas ntxiv txawm tias kuv cov phooj ywg thiab tsev neeg tau xav tsis zoo rau kuv los xij. Thaum kuv tus tub rov mob dua ib zaug ntxiv, kuv xav tias yog Vajtswv txoj kev sim kuv siab saib seb kuv puas muaj kev ntseeg tiag tiag rau Nws. Kuv xav tias tsuav yog kuv tuaj yeem tiv tau txoj kev txom nyem thiab ua tim khawv khov kho rau Vajtswv xwb, ces Nws yuav foom koob hmoov rau kuv thiab kuv tus tub yuav zoo xwb xwb. Yog li thaum nws rov mob dua thiab thaum nws lub neej txoj sia poob rau qhov phom sij, kuv tej kev cia siab rau tej koob hmoov thiab txoj hmoov hlub tau puas ntsoog ua lwj ua liam kiag tam sim ntawd lawm. Kuv tau pib yws thiab muab laj thawj nrog Vajtswv, thiab kuv tau liam Vajtswv rau qhov coj tsis ncaj ncees. Kuv haj tseem tsav yuam kev rau kuv tes dej num thiab. Nws yog kev txiav txim thiab kev nthuav tawm hauv Vajtswv cov lus uas tau qhia kuv tias tag nrho kuv tej kev rau siab ua hauj lwm mas tsuas yog kom tau txais tej koob hmoov los ntawm Vajtswv nkaus xwb. Txhua yam yog kev sib hais nrog Vajtswv, coj tsis ncaj rau Vajtswv xwb. Kuv mas ntseeg siab tiag tiag thaum kuv tau pom qhov muaj tseeb lawm thiab kuv tau pom tias Vajtswv mas dawb huv thiab ncaj ncees tiag tiag. Nws tuaj yeem pom ti nkaus puag hauv peb lub siab thiab lub ntsws. Yog hais tias tsis muaj tej xwm txheej no, ib qho dhau los rau ib qho, qhia kuv tias kuv txoj kev ntseeg tau tsuas tsis huv lawm thiab kuv muaj qhov kev xam pom tsis yog rau ntawm kev caum raws, kuv tseem yuam kev los ntawm kuv tus kheej tus cwj pwm zoo sab nraud thiab. Kuv tseem xav hais tias kuv mas mob siab fij tshaj thiab tau ua tim khawv khov kho rau Vajtswv. Kuv tau pom tias kuv tsis paub kuv tus kheej kiag li.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Tau ntsib nrog tib neeg tus yam ntxwv thiab tus cwj pwm rau Vajtswv, Vajtswv tau ua tiav txoj hauj lwm tshiab, uas yog tso cai rau tib neeg muaj kev paub txog thiab mloog Nws lus, thiab kev hlub thiab hais lus tim khawv. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum paub txog Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, nrog rau Nws txoj kev txiav txim, kev saib xyuas thiab kev txiav nws tawm, yog tias tsis muaj qhov no ces tib neeg yuav tsis tuaj yeem paub txog Vajtswv thiab yuav tsis tuaj yeem hlub tiag thiab ua tim khawv rau Nws. Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tsis yog yuav hloov ib qho me me-ntawm koj lub neej xwb, tiam sis hloov-tag nrho koj lub neej. Tsuas yog txoj kev no xwb uas Vajtswv ua hauj lwm ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv rau cov neeg uas zoo siab hlo los nrhiav qhov tseeb, kom lawv txoj kev txiav txim siab thiab kev hlub raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Hais rau cov uas zoo siab hlo nrhiav qhov tseeb thiab cov uas xav tau Vajtswv, tsis muaj ib yam dab tsi uas tseem ceeb dua, los sis pab ntau dua, li txoj kev lim tib neeg kom dawb huv zoo li no lawm. Vajtswv tus yam ntxwv tib neeg tsis tuaj yeem paub los sis nkag siab yam yooj yooj yim, rau qhov Vajtswv, thaum kawg, yog Vajtswv. Thaum kawg, Vajtswv tsis tuaj yeem yuav muaj tus yam ntxwv zoo ib yam li tib neeg, thiab yog li ntawd nws tsis yooj yim rau tib neeg los paub txog Nws tus yam ntxwv. Tib neeg yeej tsis muaj qhov tseeb, thiab cov neeg uas raug ua coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog lawm tsis tuaj yeem nkag siab yam yooj yooj yim; tib neeg nyob deb ntawm qhov tseeb, thiab deb txoj kev txiav txim siab muab qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab yog tias nws tsis raug tsim txom thiab tsis raug lim kom dawb huv los sis txiav txim, ces txoj kev txiav txim siab yuav tsis raug ua kom zoo tiav log. Rau txhua tus tib neeg, kev lim tib neeg kom dawb huv yog kev tsim txom nqaij tawv siab ntsws, thiaj li yog yam nyuaj los txais yuav—tiam sis thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv uas Vajtswv npaj Nws tus yam ntxwv ncaj ncees rau tib neeg, thiab qhia tshwm Nws cov kev xav tau rau tib neeg, thiab muab kev tig ras to taub, kev txiav tawm thiab kev saib xyuas tseeb tiag ntxiv; los ntawm kev sib piv txog cov kev tseeb thiab qhov tseeb, Nws muab txoj kev paub txog tib neeg tus kheej thiab qhov tseeb uas zoo dua rau tib neeg, thiab muab txoj kev nkag siab zoo dua txog Vajtswv lub siab nyiam rau tib neeg, yog li ntawd Nws thiaj tso cai rau tib neeg muaj lub siab hlub Vajtswv uas tseeb dua thiab dawb huv dua. Tej zoo li no yog Vajtswv lub hom phiaj ua txoj kev lim tib neeg kom dawb huv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb). Los ntawm Vajtswv cov lus, kuv nkag siab hais tias Vajtswv sim thiab tsim kho peb kom zoo, thiab npaj rau peb los mus ntsib los mus pom ib puag ncig ntawm txoj kev nyuaj txhawm rau qhia tshwm thiab yaug peb kom dawb huv, kom peb pom qhov tseeb ntawm peb txoj kev qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog thiab tau txais kev nkag siab txog peb tus moj yam qias vuab tsuab thiab tej kev ua plees ua yi hauv peb txoj kev ntseeg. Tom qab ntawd peb tuaj yeem caum raws qhov tseeb, raug yaug kom dawb huv thiab hloov pauv lawm, thiab thiaj li muaj kev ntseeg tiag rau Vajtswv thiab kev zwm rau tiag. Thaum kawg, peb thiaj li tau txais kev cawm dim los ntawm Vajtswv. Kuv tus tub tsuas mob zaum tas zaum tuaj qhia tshwm tag nrho qhov kev txhawb siab kom tau txais tej koob hmoov uas kuv tau zais npog. Thaum thim xav rau ntawm kuv tus kheej, kuv tau pom tias kuv mas xav txhua yam uas kuv tuaj yeem yuav tau txais tej koob hmoov los ntawm Vajtswv. Zoo li kuv rau siab tiag tiag thiab tau tsom ntsoov rau hauv txoj kev caum, tab sis kuv tus kheej tej kev txhawb siab ntxim ntxub mas puav leej nyob tom qab ntawm tej ntawd tag nrho. Kuv raug tswj los ntawm Ntxwnyoog cov kuab lom ntawm “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb.” Kuv tau xav txogkuv tus kheej tej kev ntshaw ua ntej tshaj txhua yam uas kuv tau ua thiab thaum kuv tej kev cia siab raug puas ntsoog ua lwj ua liam lawm, kuv tau tawm tsam Vajtswv thiab xav los ua pauj nrog Nws. Kuv tau qhia pom txhua hom kev qias neeg. Kuv mas xav rau yus tus kheej nkaus xwb thiab ntxim ntxub tshaj! Muaj txoj kev ntseeg li ntawd rau Vajtswv tau li cas? Kuv tsuas mas tsuas tawm tsam Nws thiab tas zog coj tsis ncaj rau Nws xwb. Thaum kuv paub txog qhov no, kuv tus kheej tau txos caug rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv qhov kev taij thov, hais tias, “Au Vajtswv, ntau lub xyoo los no kuv tau coj tsis ncaj rau Koj, tsuas tuav kuv tej kev txhawb siab kom tau txais tej koob hmoov xwb. Kuv mas tas zog sib kov nrog Koj txhua zaus thiab tsis muaj lub siab dawb paug kiag li. Kuv mas xav rau yus tus kheej nkaus xwb thiab ntxim ntxub tshaj, thiab tsis muaj qhov zoo li tib neeg li lawm! Kuv txaus siab hlo tso kuv tej kev txhawb siab uas yuav los mus txais tej koob hmoov tseg, tso kuv tus tub rau hauv Koj txhais tes, thiab zwm rau Koj txoj kev coj kev kev qhia thiab tej kev npaj tseg. Kuv yuav tsis yws ib lo li lawm!” Tom qab qhov taij thov no lawm ua rau kuv hnov muaj kev ywj pheej thiab kev thaj yeeb lug tiag tiag.

Qee zaus tom qab ntawdk thaum kuv tawm ntawm lub nroog mus ua kuv tes dej num, kuv tus txiv tau hu xov tooj rau kuv thiab hais tias wb tus tub tus kab mob tau rov kis dua lawm. Nws muaj cov qog mob hlav rau ntawm nws lub taub hau, nws sab nrab qaum, thiab nws lub caj dab. Tsis muaj kev cia siab tias yuav tswj tau tus kab mob no lawm. Tom qab tau hnov nws hais lis ntawd ua rau kuv hais tsis tau ib lo lus dab tsi mus ntev loo. Kuv tsis tuaj yeem uv tau txoj kev xav txog qhov muaj mob uas kuv tus tub yuav tsum tau ntsib thiab kuv tsis tuaj yeem ntsib tej xwm txheej ua yuav tshwm sim no. Kuv tau hu Vajtswv zaum tas zaum thiab, “Au Vajtswv, tam sim no kuv qaug zog heev li. Thov qhia kuv thiab pab kuv kom to taub Koj txoj kev xav.” Tom qab taij thov Vajtswv tag, kuv tau nyeem nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus tias: “Rau tib neeg ces, Vajtswv ua ntau yam uas nkag siab tsis tau thiab ntseeg tsis tau kiag li. Thaum Vajtswv xav coj xav qhia tib tug twg, qhov kev coj kev qhia no keev tsis mus raws li tib neeg txoj kev xav phem thiab tib neeg yeej nkag siab tsis tau li, tiam sis nws qhov tsis sib thooj thiab tsis nkag siab no ntag uas yog Vajtswv qhov kev sim siab thiab kev sim tib neeg. Thaum lub sij hawm ntawd, Anplahas tuaj yeem qhia tau txoj kev mloog lus rau Vajtswv rau hauv nws tus kheej, uas yog lub hauv paus yam ntxwv ntawm nws qhov kev tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev cheem tsum. … Txawm tias, qee kis yuav sib txawv los xij, Vajtswv yuav siv ntau txoj hau kev sib txawv los sim txhua tus neeg siab los xij, hauv Anplahas ces Vajtswv pom yam uas Nws xav tau lawm, Nws pom tias Anplahas lub siab yog qhov tseeb, thiab tias nws txoj kev mloog hais yog yam dawb paug. Nws yog kiag li qhov ‘dawb paug’ no ntag uas Vajtswv xav tau. Tib neeg keev hais tias, ‘Kuv twb tau muab qhov no fij lawm ne, kuv twb tau tso qhov tod tseg lawm ne—es vim li cas Vajtswv tseem tsis txaus siab rau kuv thiab? Vim li cas Nws thiaj pheej tseem muab kuv cob rau kev sim siab tas li? Vim li cas Nws thiaj pheej tseem sim kuv tas li?’ Qhov no qhia tau ib qho tseeb tias: Vajtswv tsis tau pom koj lub siab, thiab muab tsis tau tau koj lub siab. Qhov no hais tau tias, Nws tsis tau pom kev siab dawb zoo li no thaum Anplahas tuaj yeem tsa nws rab riam yuav tua nws tus tub los ntawm nws tus kheej sab tes kiag thiab muab nws fij rau Vajtswv. Nws tsis tau pom koj txoj kev mloog hais yam dawb paug, thiab tsis tau txais kev npliag siab los ntawm koj. Ces, nws thiaj yog qhov ib txwm muaj, uas Vajtswv sim koj siab tas li(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II). Kuv xav txog cov lus no mus mus los los. Thaum Aplahas muab nws tib leeg tub mus fij rau Vajtswv lawm, nws tsis muaj kev yuam dab tsi ntawm nws tus kheej, los sis tsis muaj kev sib cav txog nws tus kheej kis teeb meem kiag li. Nws paub yam tsis muaj kev ua xyem xyav tias Vajtswv tau muab nws tus me nyuam rau nws thiab qhov ntawd mas yeej raug lawm thiab tsim nyog muab tus me nyuam rov qab rau Vajtswv, raws li Vajtswv xav tau. Ntawd yog txoj kev txawj xav thiab muaj laj thawj uas ib tug raug tsim tawm los yuav tsum muaj. Txawm hais tias qhov ntawd yog ib qho mob heev rau nws los xij, nws tseem muaj peev xwm zwm rau qhov Vajtswv xav tau. Thaum kawg, nws tau nqa nws rab riam los tua nws tus tub tiag tiag, uas qhia tias nws txoj kev ntseeg thiab mloog Vajtswv hais mas yog siab dawb pawg thiab tuaj yeem tiv qhov kev sim siab tiag. Tab sis tom qab ntawd ho yog kuv ntag. Kuv hais tias kuv txaus siab hlo zwm rau Vajtswv txoj kev coj kev qhia thiab tej kev npaj tseg thiab muab kuv tus tub cob rau Vajtswv lawm, tab sis kuv tau ua raws li qhov kuv tus kheej xav tau hauv kuv lub siab lawm. Tshwj xeeb mas thaum kuv hnov tias nws tus mob heev zuj zus thiab tsis tuaj yeem kho tau, ntsib kev mob uas muaj feem ua rau nws tuag tau, kuv pom tias kuv muaj qhov xav tau nyob hauv kuv tus kheej lawm. Kuv tsis tau tsa ncauj hais txog tej ntawd, tiam sis hauv kuv lub siab kuv xav thov Vajtswv kho kom nws zoo. Kuv pom tau tias kuv mas tsis muaj laj thawj thiab tsis muaj lub siab mloog Vajtswv hais tiag tiag. Qhov tseeb yog, kuv tus tub tsis yog kuv li khoom ntiag tug. Vajtswv tau muab txoj sia rau nws. Kuv lub cev tsuas yog yug nws los xwb. Tag nrho nws lub neej ces raug npaj tseg ua ntej los ntawm Vajtswv puag thaum ub los lawm. Vajtswv tau txiav txim siab lawm tias nws yuav ntsib kev txom nyem npaum li cas, nws yuav ntsib kev nyuaj siab ntau npaum li cas mus tag nws lub neej txoj sia. Kuv yuav tsum tau zwm rau Vajtswv tej kev npaj tseg. Thaum xav li no, kuv tau taij thov Vajtswv, “Au Vajtswv, kuv tus tub tsis yog kuv tug. Txawm tias Koj yuav coj nws mus los sis tsis coj, kuv paub tias qhov ntawd muaj Koj txoj kev xav zoo. Kuv txaus siab hlo zwm rau thiab tso kuv tus tub txoj sia rau hauv Koj txhais tes. Kuv yuav tsis yws ib los li lawm, txawm tias Koj yuav ua dab tsi los xij.” Tom qab taij thov tag ua rau kuv hnov kaj siab lug. Ib lub hlis dhau mus sai npaum li ib ntsais muag. Muaj ib hnub uas yog tom qab kuv mus sib sau ua ke rov qab los txog tsev, kuv tus txiv tau hu xov tooj tuaj thiab qhia rau kuv tias wb tus tub cov qog mob tau ploj tag lawm. Qhov ntawd raug tshuaj xyuas hluav taws xob rau tim tsev kho mob thiab lees tias tsis muaj tus kab mob lawm. Thaum kuv tau hnov qhov xov xwm no, ua rau kuv zoo siab heev uas kuv lub kua muag poob nthav. Ua rau kuv xav mus mus los los rau hauv kuv lub siab tias, “Ua tsaug rau Vajtswv!” Qhov kev ntsib kev pom tshwj xeeb no tau qhia kuv pom Vajtswv lub hwj chim zoo tshaj thiab cia kuv los ntsib los pom cov lus no los ntawm Nws tias: “Ib yam twg thiab txhua yam, tsis hais ciaj los sis tuag, yuav hloov, pauv, ua dua tshiab, thiab yaj ntshis mus raws li Vajtswv tej kev xav. Qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tswj fwm tag nrho txhua yam(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia). Qhov no tau qhia rau kuv pom txog Vajtswv lub zoguas loj kawg nkaus thiab lub hwj chim kav, uas Nws muaj peev xwm nqa tau qee yam los ntawm qhov chaw uas tsis muaj dab tsi hlo, thiab ua rau qee yam uas muaj nyob ntawd kom ploj mus. Txhua yam raug coj raug qhia los ntawm Vajtswv txhais tes. Kuv tau ua Vajtswv tsaug los ntawm lub siab dawb paug!

Ib xyoos tom qab ntawd kuv tau txais ib kab ntawv uas xav tsis txog tuaj ntawm kuv tus txiv hais tias wb tus tub tus kab mob tau rov qab tshwm sim dua ntxiv lawm thiab tab tom siv tshuaj khes mis kho mob rau nws hauv tsev kho mob. Qhov ntawd ua rau kuv mob me ntsis thaum hnov li ntawd tab sis kuv nco dheev txog kuv qhov kev ntsib kev pom yav tag los. Kuv thiaj li txaus siab hlo los zwm rau Vajtswv txoj kev coj kev qhia thiab tej kev npaj tseg. Ua rau kuv ceeb, tom qab ntawd ob lub lim tiam kuv tus tub tau tawm hauv tsev hauv lawm thiab nws tseem noj qab nyob zoo los txog niaj hnub no. Txawmtias kuv tau liam thiab tsis to taub Vajtswv txog qhov kuv tus tub txoj kev mob nkeeg los xij, Nws tsis tsom ntsoov rau kuv txoj kev tsis paub tab, tab sis tau qhia thiab tau coj kuv kev nrog Nws cov lus kom kuv nkag siab Vajtswv lub zog uas loj kawg nkaus thiab lub hwj chim kav thiab hloov kuv txoj kev xam pom uas yuam kev ntawm txoj kev ntseeg uas tsuas los mus nrhiav tej koob hmoov nkaus xwb. Qhov no yog Vajtswv txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov rau kuv! Ua tsaug rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Qhov Dhau Los: 73. Vajtswv Txoj Kev Cawm Dim

Ntxiv Mus: 75. Ib Qho Kev Sim Siab ntawm Txoj Kev Mob

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No