87. Txoj Kev Tsim Txom Lim Hiam Ua Rau Kuv Txoj Kev Ntseeg Ruaj Khov

Sau los ntawm Tsauj Zej, Teb Chaws Suav

Nyob rau hauv lub caij nplooj ntoo hlav xyoo 2009, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau nthuav qhia mus txhua qhov txhia chaw txog kev ntes pawg tswv cuab ntawm Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Cov thawj coj ntawm txhua pawg ntseeg uas nyob thoob plaws teb chaws puav leej raug ntes thiab raug kaw rau hauv tsev kaw neeg ib lub dhau ib lub. Thaj tsam 9 teev tsaus ntuj nyob rau hnub tim 4 lub Plaub Hlis Ntuj, kuv thiab ib tug viv ncaus uas tus uas kuv tau sib koom tes ua wb tej dej num ua ke nyuam qhuav tawm kiag ntawm tus Viv Ncaus Vab lub tsev thiab taug kev mus rau tom txoj kev thaum ntawd muaj peb tug txiv neej hnav khaub ncaws dog dig cia li tib plhaw los rau tom wb qub qab thiab rub hlo wb ob sab caj npab yuam pes ntiag, nthe nqho hais tias, “Cia li mus! Neb cia li nrog peb mus!” Tos wb nco xwb, wb twb raug muab thawb ntiag rau hauv ib lub tsheb dub uas nres ntawm ntug kev lawm. Qhov ntawd zoo kiag li hauv tej yeeb yaj kiab thaum cov neeg phem tuaj nyiag ib tug neeg twg yav nruab hnub ntsig, ziag no cas ho tshwm sim rau wb lub neej tiag lawm, thiab qhov ntawd mas txaus ntshai heev. Kuv mas ib ce tuag tag nrho thiab yam uas kuv ua tau ces tsuas hu thov Vajtswv ntsiag to zaum tas zaum thiab hais tias: “Hawm txog Vajtswv! Cawm kuv os! Au Vajtswv, thov cawm kuv os….” Ua ntej kuv tswj tau kuv lub siab kom tus, lub tsheb ntawd tau lem mus nres rau ntawm Lub Tsev Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Nroog lub qab khav lawm. Tsuas yog thaum ntawd xwb kuv thiaj li mam paub tias wb poob rau hauv cov tub ceev xwm ob txhais tes lawm. Tsis ntev tom qab ntawd, Tus Viv Ncaus Vab kuj raug coj tuaj rau hauv thiab. Peb peb leeg raug coj mus rau chav ua hauj lwm saum tshooj tsevj ob thiab ib tug tub ceev xwm, uas tsis hais ib lo lus li tau txhav peb cov hnab thiab hais kom peb sawv tig rau tim phab ntsa. Ces tus poj niam ntawd txawm quab yuam kom peb hle khaub ncaws thiab tshawb peb lub cev, tau txhav qee yam khoom uas ntsig txog rau peb txoj hauj lwm hauv pawg ntseeg, tej ntawv ceev pawg ntseeg cov nyiaj uas peb tau khaws cia, peb cov xov tooj ntawm tes, 5,000 tawm Nyiaj Suav, daim yuaj rho nyiaj ntawm tuam txhab nyiaj thiab ib lub moos, nrog rau lwm yam uas yog peb li ntiag tug uas peb muaj nyob ntawm peb lub cev thiab hauv peb cov hnab, puav leej raug muab tag nrho lawm. Thaum txhua yam no tab tom nkag los, xya los sis yim leej tub ceev xwm txiv neej tab tom los thiab tawm mus ntawm chav ntawd thiab muaj ob tug tub ceev xwm soj qab saib xyuas peb cia li luag tawm tam sim ntawd thiab taw tes rau kuv, hais tias, “Tus no yog ib tug tseem ceeb hauv pawg ntseeg, zoo li hnub no peb ntes tau tus loj lawm sub.” Tsis ntev tom qab ntawd, plaub tug tub ceev xwm uas hnav khaub ncaws dog dig muab kuv xauv tes, muab ib lub kaus mom los npog kuv ob lub qhov muag, thiab tau coj kuv mus rau tim ib Lub Tsev Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Nroog uas yog lub nyob deb sab nraum nroog lawm.

Thaum kuv nkag mus rau hauv chav nug lawm thiab pom lub qhov rai siab uas muaj dcov ntxaij hlau thaiv thiab qhov ntawd ntxim txaus ntshai kawg, lub tog zaum xauv tes xauv taw uas txaus ntshai, ces kuv lub siab cia li xav txog tej zaj lus txaus ntshai ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas tau raug tsim txom yav tag los. Qhov kev xav uas tsis paub tias xyov cov niag tub ceev xwm phem ntawd yuav muab kuv coj mus tsim txom li cas ntxiv, mas ua rau kuv ntshai heev thiab kuv ob txhais tes txawm pib tshee hnyo. Nyob rau hauv qhov xwm txheej uas tag kev cia siab no, kuv tau xav txog Vajtswv cov lus tias: “Koj tseem muaj kev ntshai hauv koj lub siab. Nws tsis yog qhov xwm txheej thaum ntawd lawm es koj lub siab puas tseem muaj Ntxwgnyoog cov tswv yim?” “Leej twg yog tus muaj yeej? Khetos cov tub rog zoo yuav tsum ua siab tawv thiab cia siab rau Kuv kom yog lub zog loj ntawm sab ntsuj plig; lawv yuav tsum sib ntaus sib tua dhau los ua cov tub rog thiab tawm tsam Ntxwgnyoog kom txog rau qhov tuag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 12). Txoj kev qhuab qhia ntawm Vajtswv cov lus maj mam ua rau kuv lub siab txias tuaj thiab ua rau kuv paub tias kuv txoj kev ntshai tau txawm los ntawm Ntxwgnyoog. Kuv xav rau kuv tus kheej hais tias: “Ntxwgnyoog xav tsim txom kuv lub cev nqaij daim tawv kom kuv thiaj li nyoo ua raws li nws txoj kev caij tsuj. Kuv tsis tuaj yeem poob mus rau nws txoj kev npaj phem. Txhua lub sij hwm, Vajtswv yeej yuav yog kuv qhov chaw nta taw uas ruaj khov thiab kuv txoj kev txhawb zog mus ib txhis. Qhov no yog ib kob tsov rog sab ntsuj plig thiab nws yog ib qho tseem ceeb uas kuv ua tim khawv khov kho rau Vajtswv. Kuv yuav tsum tuaj Vajtswv tog thiab tsis tuaj yeem swb rau Ntxwgnyoog.” Thaum paub txog qhov no lawm, kuv tau thov Vajtswv ntsiag to hais tias: “Au Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Nws yog vim Koj tej kev npaj siab uas zoo kuv thiaj li tau poob rau hauv cov niag tub ceev xwm phem no ob txhais tes rau hnub no. Txawm li cas los xij, kuv lub siab me heev thiab kuv poob siab thiab ntshai heev. Kuv thov kom Koj pub txoj kev ntseeg rau kuv kom kuv muaj cuab kav, kom kuv tsoo kom tawg dim plaws los ntawm tej kev yuam ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, tsis zwm rau qhov ntawd, thiab ua tim khawv khov kho rau Koj!” Tom qab kuv hais cov lus thov v tag lawm, ua rau kuv muaj cuab kav tuaj, thiab kuv tsis tshua ntshai cov niag tub ceev xwm phem uas txaus ntshai ntawd lawm.

Ces thaum ntawd, muaj ob tug tub ceev xwm muab kuv thawb ntiag mus rau ntawm lub tog zaum xauv tes xauv taw thiab muab kuv xauv tes xauv taw. Ib tug tub ceev xwm, tus uas siab siab, loj loj, taw tes rau ib co lus ntawm phab nra uas nyeem hais tias “Kev Yuam Siv Txoj Cai Rau Pej Xeem” ces cia li npuaj rooj thiab nthe nqho hais tias, “Koj puas paub tias koj nyob rau qhov twg? Koj nyob rau ntawm Lub Tsev Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Nroog yog lub chaw lis hauj lwm ncau ntawm tsoom fwv Suav uas paub zoo tshwj xeeb rau kev sib ntaus sib tua! Yog koj tsis qhia qhov tseeb, koj yuav tau txais yam qhov ntawd ntag! Hais lus ma! Koj lub npe hu li cas? Koj muaj pes tsawg xyoo? Koj tuaj qhov twg tuaj? Koj qib dej num hauv pawg ntseeg yog qib dab tsi?” Thaum pom nws tus cwj pwm tsiv tsaim ua rau kuv npau taws heev. Kuv xav hauv kuv tus kheej hais tias: “Lawv ib txwm tshaj tawm hais tias lawv yog ‘Pej Xeem Cov Tub Ceev Xwm’ thiab tias lawv lub hom phiaj yog los ‘rho cov tib neeg phem tawm thiab cia txoj cai tswj kav kom muaj kev thaj yeeb,’ tiam sis qhov tseeb tiag lawv yog ib pab neeg phem, tub sab tub nyiag thiab cov neeg tua tib neeg xwb. Lawv yog cov niag dab uas npaj mus tawm tsam txoj kev ncaj ncees thiab rau txim rau qhov zoo, thiab cov pej xeem zoo! Cov tub ceev xwm no ua lag ntsej muag dig rau cov neeg uas ua txhaum txoj kev cai thiab ua tej kev txhaum tua neeg, ua rau cov neeg txhaum ntawd nyob siab tshaj txoj cai. Tiam sis, txawm hais tias yam peb ua ntawd tsuas puav leej yog ntseeg Vajtswv, nyeem Vajtswv txoj lus thiab taug txoj kev uas yog hauv lub neej txoj sia xwb los xij, peb cia li yog cov ua txhaum rau cov niag neeg phem no li lawm. Tsoom Fwm Koom Tsham Suav mas yog ib tug tsoom fwv uas tsis muaj kev ncaj ncees tiag tiag li.” Txawm hais tias kuv ntxub cov niag tub ceev xwm phem ntawd tag nrho kuv lub siab los xij, kuv paub tias kuv lub siab me heev thiab kuv yuav tsis muaj peev xwm tiv lawv txoj kev tsim txom uas lim hiam, yog li ntawd kuv thiaj li tau hu Vajtswv zaum tas zaum dua, taij thov kom Nws pub lub zog rau kuv. Kiag thaum sij hawm ntawd, Vajtswv cov lus tau qhia kuv tias: “Kev ntseeg zoo li ib ya cav tuam ua tus choj: Cov uas tuav rawv txoj sia yuav hla nyuaj heev, tiam sis cov neeg uas npaj txhij fij lawv tus kheej tuaj yeem hla dhau mus, ruaj siab rau txhais ko taw thiab tsis txhawj(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 6). Txoj kev nplij siab thiab kev txhawb siab ntawm Vajtswv cov lus tau pab txhawb kuv, thiab kuv xav rau kuv tus kheej hais tias: “Hnub no kuv yuav tsum npaj kom txhij los ntsib txhua qhov kev pheej hmoo uas tshwm sim tsis zoo—yog tias qhov phem tshaj plaws los tshwm sim lawm thiab kom kuv tuag, los tsis ua li cas. Yog tias pab niag dab no xav hais tias lawv yuav tshawb kom paub txog pawg ntseeg tej nyiaj txiag, txoj hauj lwm los sis peb cov thawj coj los ntawm kuv, mas lawv yuav tau xav dua!” Tom qab ntawd, txawm hais tias lawv yuav nug kuv los sis ua txhua yam los hem kom kuv qhia txhua yam rau lawv los xij, kuv tsis hais ib los li.

Thaum pom tias kuv tsis kam hais lus, ua rau lwm tus tub ceev xwm npau taws heev thiab, tom qab npuaj rooj tag lawm, tau hais hnyav rau kuv ntaus lwm, ncaws lub tog zaum xauv tes xauv taw uas kuv tab tom zaum thiab thawb ntiag kuv lub taub hau nthe tias, “Qhia peb qhov koj paub los! Txhob xav tias peb tsis paub ib yam dab tsi li. Yog tias peb tsis paub ib yam dab tsi li no, koj sim xav seb vim li cas peb thiaj li muaj peev xwm ntes tau nej peb leeg?” Tus tub ceev xwm siab siab ntawd tau nyooj lawg hais tias, “Tsis txhob sim seb kuv puas siab ntev nawb! Yog peb tsis ua rau koj mob me ntsis, ces ntshe koj yuav xav tias peb tsuas yog lam hem qhuav qhuav xwb pob. Sawv los!” Kiag thaum nws tau hais li ntawd ces nws txawm cab kuv ntawm lub tog zaum xauv tes xauv taw los rau hauv qab lub qhov rai, uas siab heev ntawm sab phab ntsa thiab muaj ib co kav hlau thaiv. Lawv siv ib nkawm xauv tes uas tuaj pos rau ib lub ib sab tes, uas ib sab xauv ib sab tes rau lwm qhov thiab lwm sab muab coj mus xauv rau ntawm tus kav hlau kom kuv dai kuv ob txhais tes rau ntawm lub qhov rai thiab tsuas cia kom kuv lub ntsis taw chwv hauv av xwb. Muaj ib tug ntawm lawv tau tso lub tshuab cua txias kom txias rau hauv chav ntawd thiab tom qab ntawd nws cia li muab ib phau ntawv los nplawm kuv lub taub hau. Thaum nws pom tias kuv yeej tseem nyob ntsiag to, nws qw npau taws vog hais tias: “Koj yuav hais lus los tsis hais? Yog koj tsis hais lus, peb yuav muab koj ‘fiav’!” Thaum nws hais li ntawd, nws siv ib txoj siv tawv tub rog uas ntev ntev los pav kuv ob txhais ko taw thiab muab txoj siv tawv ntawd coj mus khi rau ntawm lub tog zaum xauv tes xauv taw ntawd. Ces lawv muab lub tog xauv tes xauv taw ntawd tshem mus kom deb ntawm sab phab ntsa kom kuv dai nchuv tsis chwv av. Thaum kuv lub cev yoj mus tom ntej, lub khawb xauv tes swb los rau ntawm kuv lub caj dab tes thiab cov pos uas nyob rau hauv lub nkhawb xauv tes ntawd chob kuv ob sab caj qaum tes. Ua rau kuv mob txom nyem tshaj, tiam sis kuv tom kuv daim di ncauj khov khov kom thaiv tau kuv tus kheej tsis txhob qw tawm vim kuv tsis xav cia cov niag tub ceev xwm phem ntawd luag kuv. Muaj ib tug ntawm lawv tau hais lus ua ntsej muag luag ntxhi hais tias, “Saib zoo li tsis mob li sub yom! Cia kuv ua kom hnyav zog me ntsis rau koj sob.” Thaum nws hais li ntawd, nws tsa nws txhais ceg thiab siv zog tsuj kuv ob sab plab hlaub thiab muab kuv lub cev tig mus tig los. Qhov no ua rau nkawm khawb xauv tes ceev zuj zus rau kuv ob lub caj dab tes thiab kuv ob sab qaum tes thaum kawg ua rau mob heev uas kuv tiv tsis taus li lawm kuv thiaj li tau quaj qw yam txom nyem ntsuav, uas ua rau lawv zoo luag. Tsuas yog thaum ntawd xwb nws thiaj li tsum tsis nias kuv ob sab ceg lawm, cia kuv dai nchuv tsis chwv av li. Tom qab kwv yees li nees nkaus feeb lawm, nws thiaj li ncaws lub tog zaum xauv tes xauv taw los rau kuv tam sim ntawd, ua ib lub suab nyooj lawg txaus ntshai heev thiab kuv qw nrov nrov thaum kuv lub cev rov qab poob los nyob li qub, dai nchuv rau ntawm phab ntsa uas tsuas yog kuv ob lub ntsis taw thiaj li chwv av lawm xwb. Tib lub sij hawm ntawd, nkawm khawb xauv tes rov qab swb mus rau ntawm kuv ob lub caj dab tes. Ua rau kuv ob lub khawb xauv tes xoob tam sim ntawd, ces ntshav ntws nto tawm ntawm kuv ob txhais tes los thiab ntws si rov qab los rau ntawm kuv ob txhais caj npab, ua rau mob ib teg ib teg los ntawm cov ntshav khiav rov qab. Lawv luag nrov nrov thuam thaum pom kuv txoj kev txom nyem thiab tom qab ntawd txawm pib nug kuv, hais tias, “Nyob rau hauv koj pawg ntseeg muaj pes tsawg leej? Nej muab nyiaj khaws cia rau qhov twg?” Txawm hais tias lawv yuav nug kuv npaum li cas los xij, kuv yeej tsis kam hais lus li ua rau lawv npau taws heev li lawm uas lawv pib cem cov lus dev hais tias: “Niag maum dev! Cas yuav tawv ua luaj! Peb yuav saib seb koj yuav tawv mus ntev npaum li cas!” Thaum lawv hais li ntawd, ces lawv rov muab lub tog zaum xauv tes xauv taw tshem mus kom deb ntawm sab phab ntsa dua lawm, muab kuv dai nchuv tsis chwv av dua. Zaum no, nkawm nkhawb xauv tes ntawd mus zawm ceev heev rau ntawm cov qhov nqaij uas twb rua ntawm kuv ob sab qaum tes lawm, thiab kuv ob sab tes mas ntshav ntws nto hlob heev, mloog zoo li kuv ob txhais tes yuav tawg mus li. Qhov mob no mas haj yam mob tshaj zaum xub thawj. Lawv ib leeg tau kos duab rau ib leeg pom khav khav txog lawv “tej kev siv lub yeeb koob yav dhau los” ntawm txoj kev tsim txom thiab kev rau txim rau cov neeg raug txim. Qhov no puav leej siv sij hawm ntev li kaum tsib feeb ces lawv mam li ncaws lub tog rov los ncaj rau ntawm sab phab ntsa thiab kuv cov ntsis ntiv taw mam li tau tiag taw li qub rau hauv av. Qhov ua li no, rov qab mob thoob kuv ib ce dua. Thaum ntawd ib tug tub ceev xwm uas qig qig taub tau nkag los thiab nug hais tias, “Nws puas tau hais lus?” Ob tug tub ceev xwm teb hais tias, “Tus no yog ib tug Luv Humlam tiag tiag!” Tus tub ceev xwm phem uas rog rog ntawd los ncaj qha rau ntawm kuv thiab siv zog npuaj kuv lub ntsej muag, hais nyaum nyaum tias, “Sim saib seb koj yuav tawv npaum li cas! Cia kuv daws koj ob sab tes kom xoob me ntsis.” Kuv tig saib kuv sab tes lauj pom tias nws o loj heev li thiab doog dub nciab xwb. Ces tom qab ntawd, nws tuav kuv sab tes lauj cov ntiv tes thiab pib co mus co los thiab muab cov ntiv tes ntawd txhuam thiab muab de loog tag ua rau rov qab mob dua ib zaug ntxiv. Ces nws txawm kho ob lub khawb xauv tes ntawd kom zawm tshaj plaws thiab piav tes kom cov tub ceev xwm ntawd rov muab kuv rub kom siab rau saud dua. Kuv tau raug dai ko taw tsis chwv av dua ib zaug ntxiv thiab qhov ntawd ntev li nees nkaum feeb ua ntej lawv yuav muab kuv txo nqis. Lawv pheej muab kuv rub dai thiab muab kuv txo nqis mus mus los los, tsim txom kuv txog ntua qhov uas kuv xav kom kuv tuag es thiaj li khiav dim txoj kev mob lawm xwb. Txhua zaus uas lub nkhawb xauv tes ntawd swb mus swb los ntawm kuv ob txhais tes, mas nws mob heev tshaj zaum dhau los. Thaum kawg, cov pos tau chob mus rau hauv kuv ob lub caj dab tes thiab chob tshab daim tawv nqaij ntawm kuv ob sab qaum tes, ua rau los ntshav hlob heev. Ua rau cov ntshav uas khiav ncig mus los ntawm kuv ob txhais tes khiav tsis tau lawm thiab ob txhais tes ntawd o tuaj zoo li cov zais. Kuv kiv taub hau heev vim yog ua pa tsis txaus thiab mloog zoo li kuv lub taub hau yuav tawg li lawm. Kuv xav hais tias kuv yeej yuav tuag xwb xwb.

Kiag thaum kuv xav hais tias kuv thev tsis taus ntxiv li lawm, ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus tau los rau hauv kuv lub siab tias: “Ntawm txoj kev mus rau Yeluxalees, Yexus muaj kev ntxhov siab, zoo li rab riam ntsia hauv Nws lub siab, tab sis Nws tsis tau muaj lub siab xav rov qab ua raws li Nws txoj lus; Nws ib txwm muaj zog txhawb nqa Nws mus rau qhov chaw uas lawv yuav muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Yuav Ua Li Cas Ua Dej Num yam Muaj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Lub Siab Nyiam). Vajtswv cov lus tau txhawb kuv lub zog kiag tam sim ntawd thiab kuv xav txog qhov uas tus Tswv Yexus tau raug txom nyem rau saum tus ntoo khaub lig: Nws tau raug nplawm, raug thuam thiab raug cov tub rog Losmas saib tsis taus thiab raug ntaus los ntshav liab vog. Thiab txawm li ntawd los Nws yeej tseem kwv tus ntoo khaub lig uas hnyav heev ntawd, muab Nws ntsia ciaj ciaj rau ntawm tib tug ntoo ntawd, mus txog ntua thaum tees ntshav nrog kawg ntawm Nws lub cev. Cas yuav yog ib txoj kev tsim txom uas lim hiam ua luaj! Cas yuav yog ib txoj kev txom nyem uas xav tsis txog li! Npaum li ntawd los tus Tswv Yexus puav leej tiv txhua yam ntsiag to. Tab txawm hais tias tsis muaj ib lo lus twg uas yuav los piav qhia tau qhov mob ntawd los xij, tus Tswv Yexus txaus siab hlo muab Nws Tus Kheej rau hauv Ntxwgnyoog ob txhais tes vim yog txoj kev cawm dim ntawm txhua tus tib neeg. Kuv xav rau kuv tus kheej hais tias: “Hnub no, Vajtswv twb tau rov qab yug los ua neeg dua zaum ob lawm thiab los rau ntawm lub teb chaws Suav uas ntseeg tias tsis muaj Vajtswv. Nyob ntawm no, Nws tau ntsib tej tib neeg txawv ntsej muag uas muaj kev phom sij loj dua qhov uas Nws tau ntsib nyob rau Tiam Hmoov Hlub lawm. Txij li thaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshwm los thiab pib ua Nws txoj hauj lwm, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau siv txhua txoj kev los hais lus phem, hais lus thuam, caum raws thiab ntes Khetos yam vwm ntsuav, cia siab ntsoov tias yuav rhuav tshem tau Vajtswv txoj hauj lwm xwb. Txoj kev txom nyem uas Vajtswv tau ntsib dhau los hauv Nws ob zaug yug los ua neeg mas tshaj qhov tib neeg tuaj yeem xav tau, thiab haj yam tiv tsis taus hlo li. Muab hais mas Vajtswv tau tiv ntau yam kev txom nyem ntau heev rau peb lawm, kuv yuav tsum ua tib zoo xav ntxiv; kuv yuav tsum ua kom Vajtswv txaus siab thiab nplij Nws lub siab, tab txawm qhov ntawd yog kuv qhov kev tuag los xij.” Thaum lub sij hawm ntawd, kuv lub siab cia li xav txog tej kev txom nyem ntawm txhua tus neeg dawb huv thiab cov cevlus dhau los ntawm txhua tiam los rau hauv kuv lub siab tias: Daniyees nyob rau hauv lub qhov tsov ntxhuav, Petus raug dai taub hau tuaj hauv ko taw tuaj saud saum tus ntoo khaub lig, Yakaunpau raug txiav caj dab…. Yam tsis muaj ib txoj kev zam li, cov neeg dawb huv thiab cov cev lus no txhua tus puav leej ua tim khawv khov kho nrov ncha lug rau Vajtswv txog ntua hnub tuag, thiab kuv ras dheev tias kuv yuav tsum tau qog lawv txoj kev ntseeg, kev fij thiab kev zwm rau Vajtswv. Yog li ntawd, kuv thiaj li tau thov Vajtswv ntsiag to hais tias: “Hawm txog Vajtswv! Koj mas dawb huv tsis muaj kev txhaum li tiam sis koj raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig txhawm rau peb txoj kev cawm dim. Tom qab ntawd Koj tau rov yug los ua neeg nyob rau hauv Teb Chaws Suav los ua Koj txoj hauj lwm, pheej hmoo rau Koj txoj sia. Koj txoj kev hlub mas loj tshaj uas kuv tsis tuaj yeem pauj tau rau Koj li. Qhov ntawd yog kuv lub xam xeeb loj tshaj plaws los tiv kev txom nyem nrog nraim Koj hnub no thiab kuv txaus siab hlo ua tim khawv khov kho los nplij Koj lub siab. Tab txawm yog Ntxwgnyoog muab kuv txoj sia coj mus kiag los xij, kuv yeej yuav tsis yws ib lo lus hlo li!” Nyob rau hauv kuv lub siab tsuas yog xav txog Vajtswv txoj kev hlub nkaus xwb, qhov mob ntawm kuv lub cev zoo li ploj zuj zus mus lawm. Nyob rau hmo ntawd thaum ib tag hmo, cov tub ceev xwm lim hiam ntawd pheej sib hloov nto los tsim txom kuv txuas ntxiv. Txog ntua thaj tsam li 9 teev sawv ntxov hnub tom qab lawm lawv thiaj li daws txoj hlua ntawm kuv ob sab ceg thiab tso kuv dai rau ntawm lub qhov rai. Kuv ob txhais caj npab loog tag thiab tsis hnov dab tsi li lawm thiab thoob plaws kuv lub cev o tag nrho. Thaum lub sij hawm ntawd, tus viv ncaus uas kuv tau nrog ua dej num ua ke tau raug coj los rau hauv chav nug uas nyob ntawm ib sab. Tam sim ntawd, muaj yim los sis cuaj tus tub ceev xwm tau sau nthwv los rau hauv chav nug kuv thiab tus tub ceev xwm qig taub uas tawv tawv ntawd tau nkag los yam ntshaus ntsho thiab nug cov niag tub ceev xwm phem uas saib xyuas kuv ntawd hais tias: “Nws tseem tsis tau hais lus li lod?” Lawv teb hais tias, “Tseem tsis tau hais li.” Kiag thaum nws hnov lawv teb lawm, nws tau muab kuv khi, npuaj kuv lub ntsej muag ob zaug thiab nthe nqho rau kuv yam npau taws heev hais tias, “Koj tseem tsis koom tes thiab lod! Peb paub koj lub npe, thiab peb paub tias koj yog ib tug thawj coj tseem ceeb hauv pawg ntseeg lawm. Txhob xav tias ntshe peb yuav tsis paub ib yam dab tsi no nawb. Koj muab cov nyiaj tso rau qhov twg?” Thaum pom tias kuv nyob ntsiag to, nws tau hem kuv, hais tias, “Yog tias koj tsis qhia, mas haj tseem yuav rau txim hnyav tshaj no rau koj yog thaum peb nrhiav tau los ntawm peb tus kheej lawm. Raws li koj qib dej num hauv pawg ntseeg, ces koj yuav raug txiav txim kaw nees nkaum xyoo rau hauv tsev kaw neeg!” Tom qab ntawd, lawv muab kuv daim yuaj rho nyiaj ntawm tuam txhab nyiaj los nug lub npe ntawm daim yuaj ntawd thiab tus zauv qhib. Kuv xav hauv kuv tus kheej hais tias, “Cia lawv pom los kav liam, cov uas xav saib. Kuv tsev neeg twb tsis xav nyiaj ntau rau hauv tus zauv tuav nyiaj ntawd. Tej zaum yog tias lawv pom, lawv yuav tsis nug txog pawg ntseeg cov nyiaj txiag lawm.” Thaum txiav txim siab lawm, kuv tau qhia lub npe thiab tus zauv qhib rau lawv.

Tom qab ntawd, kuv tau thov mus siv chav dej ces tsuas yog thaum ntawd xwb uas lawv thiaj li muab kuv txo nqis los. Nyob rau thaum ntawd, kuv tswj tsis tau kuv ob txhais ceg li lawm, yog li ntawd lawv tau nqa kuv mus rau hauv chav dej thiab sawv zov sab nraud. Txawm li ntawd los, kuv ob sab tes twb loog tag li lawm thiab kuv lub hlwb txib tsis tau tej ntawd li lawm, yog li ntawd kuv cia li sawv pheeb rau ntawm sab phab ntsa lawm xwb, hle tsi tau kuv lub ris li. Tom qab me ntsis ntawd thaum kuv twb tseem tsis tau tawm los, muaj ib tug tub ceev xwm ncaws lub qhov rooj qhib plho thiab nthe nqho ntxi kaus nyas rau kuv, “Koj tseem tsis tau tag lod?” Thaum pom tias kuv txav tsis tau kuv ob txhais tes li lawm, ces nws tau los rau ntawm kuv thiab hle kuv lub ris thiab tom qab ntawd kho kuv lub ris rau kuv hnav thaum kuv siv chav dej tag lawm. Muaj ib pab tub ceev xwm txiv neej tau sib sau ua ke nyob rau sab nraum chav dej hais txhua yam lus phem q thiab saib tsis taus kuv los ntawm lawv tej lus qias neeg. Txoj kev tsis ncaj ncees ntawm cov neeg phem thiab cov niag dab no ua kev poob ntsej poob muag rau ib tug neeg dawb huv, ib tug ntxhais hluas uas muaj nees nkaum tawm xyoo ib yam li kuv no tau ua hnyav siab nthawv nthav ces kuv txawm pib quaj. Qhov ntawd kuj tau tshwm sim rau kuv thiab tias, yog kuv ob txhais tes tuag lawm tiag tiag thiab kuv tsis muaj peev xwm saib xyuas kuv tus kheej rau yav tom ntej, ces kuv yeem tuag zoo dua. Yog tias kuv mus taus kev thaum lub sij hawm ntawd, ces ntshe kuv twb dhia tsev thiab tuag thaum ntawd lawm. Thaum uas kuv qaug zog tshaj plaws lawm, ib muaj zaj nkauj ntawm pawg ntseeg “Kuv Xav Pom Hnub Muaj Lub Yeeb Koob ntawm Vajtswv” tau los rau hauv lub siab tias “Kuv yuav muab kuv txoj kev hlub thiab kev ncaj ncees rau Vajtswv thiab ua kom tiav kuv lub luag hauj lwm qhuas Nws. Kuv tau txiav txim khov kho rau hauv kuv cov lus hais tim khawv rau Vajtswv, thiab yeej tsis nyoo Ntxwgnyoog li. Au, txawm tias peb lub tob hau yuav tawg thiab peb tej roj ntsha yuav ntws los xij, tej pob txha nqaj qaum ntawm Vajtswv cov neeg yeej yuav tsis nkhaus tau li. Muab Vajtswv tej kev qhuab qhia raug khi rau hauv kuv lub siab lawm, kuv txiav txim siab ua kom tus dab phem Ntxwgnyoog poob ntsej muag. Txoj kev mob thiab tej kev txom nyem raug npaj tseg ua ntej los ntawm Vajtswv lawm. Kuv yuav coj ncaj ncees thiab mloog Nws lus kom mus txog hnub tuag. Kuv yeej yuav tsis ua kom Vajtswv quaj ntxiv lawm thiab yeej tsis ua kom Nws txhawj ntxiv li lawm” (Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Zaj nkauj no ua rau kuv muaj kev ntseeg thiab kuv tus ntsujplig tau muaj lub zog tuaj ntxiv. Kuv xav rau kuv tus kheej hais tias: “Kuv tsis tuaj yeem raug dag los ntawm Ntxwgnyoog tej tswv yim dag ntxias thiab kuv yuav tsum tsis muab kuv txoj sia xaus rau tej yam zoo li no lawm. Lawv hais lus saib tsis taus kuv thiab thuam kuv kom kuv ua qee yam uas mob thiab ntxeev siab Vajtswv. Yog hais tias kuv tuag, ces ntshe kuv yuav poob kiag mus rau hauv lawv txoj kev npaj ua phem. Kuv tsis tuaj yeem cia Ntxwgnyoog txoj kev npaj ua phem kom raug ua tiav li. Tab txawm hais tias kuv yuav tuag tes tuag taw lawm los xij, tsuav yog kuv tseem muaj txoj sia nyob xwb, ces kuv yuav tsum ua neej nyob los ua tim khawv khov kho rau Vajtswv mus li.”

Thaum kuv rov qab los rau ntawm chav nug, kuv tau vau rau hauv pem teb tsis muaj ib lub zog li lawm. Cov tub ceev xwm los sawv puag ncig kuv thiab nthe nqho rau kuv, hais kom kuv sawv ntsug. Ces tus tub ceev xwm rog rog uas tau npuaj kuv lub ntsej muag tau muab kuv pav, siv zog ncaws kuv heev thiab iab liam cuav rau kuv. Thaum lub sij hawm ntawd, kuv lub cev txawm pib tshee, thiab kuv ua tsis taus pa thiab pib huas pa lawm xwb. Kuv sab ceg lauj thiab sab lauj ntawm kuv lub hauv siab tau pib tshee hnyo thiab nkaum ua ke tag nrho. Kuv lub cev txias thoob plaws thiab txhav tag li lawm thiab txawm hais tias ob tug tub ceev xwm yuav rub thiab tsa npaum li cas los xij, nkawv yeej tsa tsis tau kuv kom sawv ntsug tau li. Hauv kuv lub siab, kuv paub tias Vajtswv siv qhov mob thiab qhov kev txom nyem no los qhib ib txoj kev tawm rau kuv, yog tsis li ntawd lawv yeej yuav tsim txom kuv yam lim hiam heev txuas ntxiv. Tsuas yog tom qab uas pom tus yam ntxwv phom sij rau kuv tag lawm xwb ces thaum kawg cov niag tub ceev xwm phem ntawd thiaj li mam tsum tsis nplawm kuv lawm. Tom qab ntawd lawv muab kuv xauv rau ntawm lub tog zaum xauv tes xauv taw thiab tawm mus rau chav sab tod mus tsim txom kuv tus viv ncaus ntawm pawg ntseeg, tso ob tug tub ceev xwm zov saib kuv. Thaum hnov kuv tus viv ncaus quaj zaum tas zaum thiab zoo cuag li los ntshav txaws txuas, mas kuv xav rau txim phem rau cov niag dab phem ntawd tshaj thiab xav tawm tsam lawv kom mus txog hnub tuag kiag, tiam sis kuv cia li vau tam sim ntawd rau hauv pem teb thiab sab heev, yog li ntawd txhua yam uas kuv ua tau ces thov Vajtswv thiab taij thov kom Vajtswv pub lub zog rau kuv tus viv ncaus thiab pov thaiv nws kom nws tuaj yeem ua tau tim khawv khov kho. Tib lub sij hawm ntawd, kuv tau foom phem heev rau pab niag neeg phem, pawg lim hiam ntawd uas tau thawb cov tib neeg mus rau txoj kev tsim txom kom tuag mus thiab thov kom Vajtswv rau txim rau cov niag tsiaj nyaum uas ua tib neeg no. Tom qab ntawd, thaum pom kuv vau rau ntawd lawm, saib zoo li kuv ua pa ncuj nciav lawm xwb, thiab lawv tsis xav kom muaj ib tug tib neeg twg tuag rau lawv pom, thaum kawg lawv thiaj li xa kuv mus rau tim tsev kho mob. Tom qab kuv mus txog ntawm tsev kho mob lawm, kuv ob txhais ceg thiab lub hauv siab pib tshee thiab nkaum ua ke tag nrho dua ces nws siv li ob peb leeg tib neeg los kho kuv lub cev kom rov qab ncaj li qub. Kuv ob sab tes o tuaj zoo ib yam li lub zais thiab khub ntshav tag nrho. Kuv ob sab tes puav leej nrog kua paug zig thiab lawv dai dej tsis tau vim thaum lawv muab rab koob hno kiag rau hauv, ces cov ntshav tawm si lug ntawm cov leeg los, ntub cov ntaub qhwv thiab ntshav tawm ntawm qhov chaw hno koob tshuaj tuaj. Thaum tus kws kho mob pom qhov uas tab tom tshwm sim ntawd, nws tau hais tias, “Peb yuav tsum tau muab txoj khawb xauv tes no daws!” Nws kuj tau hais qhia rau tus tub ceev xwm hais tias kuv yuav tau raug xa mus rau lub tsev kho mob hauv nroog mus tshuaj xyuas ntxiv, vim nws txhawj xeeb tias kuv mob plawv lawm. Cov niag tub ceev xwm phem ntawd tsis xav ua ib yam dab tsi pab kuv li, tiam sis tom qab ntawd lawv tsis xauv kuv ntxiv lawm. Hnub tom qab, tus tub ceev xwm uas nug kuv tau sau ib tsab ntawv uas yog cov lus thuam thiab lus phem txog Vajtswv nkaus xwb uas yuav raug siv ua kuv cov lus hais thiab quab yuam kom kuv kos npe rau daim ntawv ntawd. Thaum kuv tsis kam kos npe rau tsab ntawv ntawd, nws npau taws heev, tuav nkaus kuv txhais tes thiab yuam kiag kuv tus ntiv tes nias cim rau ntawm tsab ntawv ntawd lawm.

Thaum yuav tsaus ntuj hnub tim 9 lub Plaub Hlis Ntuj, tus thawj coj ntawm pab pawg ntawd thiab ob tug tub ceev xwm tau muab kuv xa mus rau tim lub tsev kaw neeg. Thaum tus kws kho mob ntawm lub tsev kaw neeg ntawd pom tias tag nrho kuv lub cev o heev, thiab tias kuv yuav ua tsis tau hauj lwm, kuv ob sab caj npab loog tag thiab saib zoo li kuv twb yuav tuag, ces lawv tsis kam lees txais kuv, ntshai tsam tias kuv ho yuav tuag rau tod. Tom qab ntawd, tus thawj coj ntawm pab pawg ntawd tau sib tham nrog tus thawj saib xyuas ntawm lub tsev kaw neeg ntawd ntev yuav luag ib teev thiab cog lus hais tias yog muaj ib yam dab tsi tshwm sim rau kuv, lub tsev kaw neeg ntawd yuav tsis muaj feem cuam tshuam txog li, ces tom qab ntawd thaum kawg tus thawj saib xyuas thiaj li pom zoo txais kuv los rau hauv lub tsev kaw neeg.

Tau li kaum tawm hnub tom qab ntawd, muaj tshaj li kaum ob tug tub ceev xwm raug xa los ntawm lwm qhov chaw los thiab tuaj nyob ib ntus ntawm lub tsev kaw neeg ntawd sib hloov nto rau yav nruab hnub thiab hmo ntuj nug kuv. Nws muaj sij hawm txwv rau kev nug ib tug neeg raug txim, tiam sis tub ceev xwm hais tias qhov no no yog ib qhov teeb meem loj thiab muaj tus yeeb yam phom sij tseem ceeb tshaj plaws, yog li ntawd lawv thiaj li yuav tsis cia kuv nyob ib leeg hlo li. Vim lawv ntshai hais tias, yog lawv nug kuv ntev dhau lawm kuv yuav, muaj tus yam txwv qaug zog, muaj qee yam mob xwm txheej ceev, ces lawv xaus lawv cov lus nug rau thaum 1 teev sawv ntxov thiab muab kuv xa rov qab mus rau tim tsev kaw neeg, thiab rov hu kuv hnub tom qab thaum sawv ntxov. Hnub twg lawv tau nug kuv ntev li thaj tsam 18 teev, thiab nug peb hnub sib law sib liag. Txawm li cas los xij, txawm lawv yuav ntaus ncaws kuv npaum li cas los xij, kuv yeej tsis hais ib lo lus li. Thaum lawv pom tias lawv tej kev tswv yim ua phem siv tsis tau lawm, ces lawv hloov los siv tej tswv yim mos muag. Lawv txawm pib ua txuj txhawj txog tej kuv raug mob thiab yuav tshuaj rau kuv thiab siv tshuaj pleev kuv tej qhov kiav txhab. Thaum ntsib txoj kev ua “siab zoo” nthawv nthav lis no lawm, kuv txawm tsis tshua ceev faj, thiab xav hais tias: “Yog kuv tsuas qhia lawv qee yam tsis tseem ceeb txog ntawm pawg ntseeg xwb, qhov ntawd yuav tsis ua li cas….” Tam sim ntawd, Vajtswv cov lus tau tshwm los rau hauv kuv lub siab tias: “Tsis txhob lam tau lam nkag los, tab sis txav los ze Kuv kom ntau dua thaum muaj tej yam tshwm sim rau nej; yuav tsum ua tib zoo saib thiab ceev faj txhua kis kom tsis txhob ua txhaum rau Kuv txoj kev rau txim, thiab zam kom txhob poob rau Ntxwnyoog lub tswv yim ntxias dag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 95). Kuv ras dheev tam sim ntawd tias kuv tau poob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev txawj ntxias dag lawm. Cov neeg no tsis yog tib co tib neeg uas nyuam qhuav tsim txom kuv ob peb hnub dhau los ntawd lod? Lawv tuaj yeem hloov pauv lawv tus cwj pwm, tiam sis lawv tus yeeb yam phem mas yeej hloov tsis tau li—vim tus dab phem yeej ib txwm yog dab phem. Vajtswv cov lus tau tsa kuv sawv los paub txog qhov tseeb tias cov tub ceev xwm tsuas yog cov hma uas hnav tawv yaj xwb, thiab tias lawv ib txwm zais npog tej kev txawb siab tas li. Txij li ntawd mus rau tom ntej, txawm tias lawv yuav sim kuv siab los sis ntaus ncaws kuv npaum li cas los xij, kuv yuav tsis hais lwm lo lus li lawm. Tsis ntev tom qab ntawd, Vajtswv tau muab lawv lub qe tiag tiag nthuav tawm; muaj ib tug tub ceev xwm uas lawv tau hu tias tus Thawj Coj Vws tau nug kuv nyaum heev hais tias: “Koj twb yog tus thawj coj hauv pawg ntseeg, es koj tseem tsis paub tias cov nyiaj nyob rau qhov twg thiab lod? Yog tias koj tsis qhia peb, peb mam li nrhiav peb!” Muaj ib tug tub ceev xwm laus, thiab yuag yuag hais lus nkaug tes nkuav nthe nqho hais tias, “Niag maum dev, peb hais kom koj qhia ib qho zuj zus xwb na! Yog koj tsis hais lus, peb yuav xa koj tawm thiab muab koj dai dua. Ces peb yuav saib seb koj puas tseem xav yog Luv Humlam es npog tsis qhia dab tsi rau peb! Kuv muaj ntau txoj kev uas yuav qhuab ntuas koj!” Nws yim hais li no, kuv yim txiav txim siab nyob ntsiag to. Thaum kawg nws npau taws heev thiab tau los muab kuv thawb ntiag, hais tias, “Tus cwj pwm zoo li no, mas nees nkaum xyoo tseem yog ib lub txim uas sib heev!” Thaum nws hais li ntawd, nws tawm kiag ntawm chav tsev ntawd mus yam ntshaus ntsho lawm. Tom qab ntawd, ib tug tub ceev xwm tuaj ntawm Lub Tsev Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg hauv Lub Xeev uas ua tus saib xyuas tej hauj lwm ntawm txoj kev ruaj ntseg hauv lub teb chaws tau los nug kuv. Nws tau hais ntau yam tawm tsam thiab tawm tsam Vajtswv thiab tas zog hais txog tias nws tau ntsib tau pom thiab paub npaum li cas, uas ua rau lwm tus tub ceev xwm qhuas nws heev. Thaum soj ntsuam kev qhuas nws tus kheej tshaj, kev dab tuag uas txaus siab rau nws tus kheej, thiab puav leej hnov tag nrho nws qhov tseeb uas siv mus rau qhov tsis yog, kev hais tej lus dag thiab tej lus tsis tseeb, ua rau kuv ntxub thiab dhuav tus tub xeev xwm no. Kuv haj tseem tsis xav ntsia nws kiag li yog li ntawd kuv tsuas ntsia ncaj qha rau tim sab phab ntsa uas nyob tom kuv hauv ntej thiab tsis quav ntsej nws txhua lo lus sib cav hauv kuv taub hau. Nws tej lus cem tus ub tus no mas hais ib tag kis laus li thiab thaum nws hais tag lawm, nws nug kuv seb kuv xav li cas. Kuv hais yam tsis tseg hais tias: “Kuv tsis muaj kev kawm, yog li ntawd kuv tsis paub txog yam uas koj hais li ub li no.” Nws npau taws heev, nws hais rau lwm tus tub ceev xwm uas tuaj nug hais tias, “Tsis muaj kev cia siab rau nws li lawm os. Kuv xav tias nws ntseeg Vajtswv heev dhau lawm, ces nws thiaj li ua tau txhua yam rau!” Thaum nws hais li ntawd nws tau cem kuv yam tsis txaus siab li.

Thaum cov niag tub ceev xwm phem ntawd cab kuv mus rau hauv chav kaw hauv lub tsev kaw neeg ces kuv tau pom tias Tus Viv Ncaus Vab nyob rau hauv chav ntawd thiab, thaum pom tus viv ncaus uas txaus hlub no lawm ua rau sov kuv lub siab kawg. Kuv paub tias qhov no yog Vajtswv txoj kev coj kev qhia thiab kev npaj thiab tias Vajtswv txoj kev hlub saib ntsoov rau kuv, thiab kuv paub tias Vajtswv tau ua li no vim yog, thaum lub sij hawm ntawd, kuv tuag tes tuag taw tag nrho li lawm—kuv ob sab caj npab thiab ob txhais tes o loj heev thiab ua paug zig xwb, kuv cov ntiv tes loog tag nrho, o loj npaum li cov hnyuv ntxwm thiab kov tsis tau li, kuv yuav luag txav tsis tau kuv ob txhais ceg thiab tag nrho kuv lub cev tsis muaj zog thiab mob thoob plaws. Nyob rau thaum lub sij hawm ntawd, kuv tus viv ncaus tau saib xyuas kuv txhua hnub—nws txhuam kuv cov hniav rau kuv, ntxuav kuv ntsej muag, muab kuv da dej, ntsis kuv cov plaub hau thiab pub mov rau kuv noj…. Tau ib hlis tom qab ntawd, kuv tus viv ncaus tau raug tso tawm lawm, thiab kuv tau txais ntaub ntawv tias kuv raug ntes raws kev cai lawm. Tom qab kuv tus viv ncaus raug tso tawm lawm, kuv xav txog qhov uas kuv tseem puas yuav muaj peev xwm los saib xyuas tau kuv tus kheej li cas thiab yeej tsis paub tias kuv yuav raug kaw ntev npaum li cas, kuv mloog zoo li tsis muaj kev cia siab thiab tsis tshuav dab tsi kiag li lawm. Kuv pab tsis tau ces thiaj li nquas hu Vajtswv hais tias: “Au Vajtswv, kuv mloog zoo li kuv yog ib tug neeg tuag tes tuag taw lawm xwb—kuv yuav ua li cas nyob mus zoo li no? Kuv thov kom Koj pov hwm kuv lub siab, kom kuv thiaj li yuav kov yeej qhov xwm txheej no.” Kiag thaum kuv kawg tswv yim thiab mloog zoo li tag kev cia sia li lawm, kuv xav txog Vajtswv cov lus uas hais tias: “Nej puas tau xav tias tsam muaj ib hnub twg nej tus Vajtswv yuav muab nej tso rau ib qho chaw uas nej yeej tsis paub zoo kiag li? Nej puas tuaj yeem xav tawm tias hnub ntawd nej yuav zoo li cas yog tias Kuv txeeb txhua yam ntawm nej mus lawm? Nej lub zog nyob rau hnub ntawd puas yuav zoo li tam sim no? Nej txoj kev ntseeg puas yuav rov qab tshwm tuaj dua?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nej Yuav Tsum Nkag Siab Tes Dej Num—Tsis Txhob Caum Raws Kev Tsis Meej Pem). Vajtswv cov lus zoo ib yam li lub teeb ci ntsa iab rau kuv lub siab thiab ua rau kuv nkag siab Nws txoj kev xav. Kuv xav rau kuv tus kheej hais tias: “Ib cheeb tsam puag ncig uas kuv tau ntsib tam sim no yog ib cheeb tsam uas kuv tsis swm tshaj plaws. Vajtswv xav kom kuv tau ntsib tau pom Nws txoj hauj lwm nyob rau hauv cheeb tsam puag ncig zoo li no los mus ua kom kuv txoj kev ntseeg zoo tiav log. Txawm hais tias kuv tus viv ncaus tau ncaim kuv lawm los xij, Vajtswv yeej tsis tau ncaim kuv li! Rov xav txog txoj kev uas kuv tau taug, Vajtswv tau coj kuv kev txhua zaus thiab txhua kauj ruam ntawm txoj kev! Yog tias kuv vam khom rau Vajtswv, yeej tsis muaj ib qho kev nyuaj uas kuv yuav kov tsis yeej li.” Kuv tau pom tias kuv txoj kev ntseeg mas me heev dhau lawm, yog li ntawd kuv tau thov Vajtswv hais tias: “Hawm txog Vajtswv, kuv txaus siab hlo muab kuv tus kheej tag nrho tso rau hauv koj txhais tes thiab zwm rau Koj tej kev coj kev qhia. Txawm hais tias kuv yuav ntsib xwm txheej dab tsi rau yav tom ntej los xij, kuv yuav zwm rau Koj thiab tsis yws li.” Tom qab kuv thov Vajtswv tag lawm, kuv mloog zoo li kaj siab thiab siab txias tuaj. Nyob rau yav tav su hnub tom qab ntawd, tus tub ceev xwm zov tsev kaw neeg tau coj ib tug neeg raug txim tshiab tuaj. Thaum tus viv ncaus ntawd pom kuv qhov xwm txheej, nws txawm pib saib xyuas kuv yam kuv tsis tau thov li. Nyob rau qhov no, kuv tau pom Vajtswv qhov txuj ci phim hwjthiab kev ncaj ncees; Vajtswv tsis tau tso kuv tseg—txhua yam uas nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb puav leej nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes, suav nrog rau tib neeg tej kev xav tib si. Yog hais tias tsis yog vim Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj tseg, vim li cas tus poj niam no uas kuv yeej tsis tau ntsib dua li yuav coj zoo ua luaj rau kuv? Tom qab ntawd, kuv haj yam pom Vajtswv txoj kev hlub ntau ntxiv thiab. Thaum tus poj niam ntawd raug tso tawm ntawm lub tsev kaw neeg mus lawm, Vajtswv tau npaj lwm tus poj niam zaum tas zaum thiab tuaj saib xyuas yam kuv tsis tau ntsib dua li, thiab lawv sib faib ib leeg los saib xyuas kuv ib zaug. Haj tseem muaj ib txhia neeg raug txim tau xa nyiaj mus rau hauv kuv tus zauv tuav nyiaj tom qab uas lawv raug tso tawm lawm. Nyob rau lub sij hawm no, txawm hais tias kuv lub cev tau raug txom nyem los xij, ua rau kuv tau ntsib tau pom lub siab dawb paug ntawm Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg ncaj qha. Txawm hais tias tib neeg yuav raug qhov xwm txheej zoo li cas los xij, Vajtswv yeej tsis tso tib neeg tseg li, tiam sis yuav ua tus pab cuam tsis tu ncua. Tsuav yog tib neeg tsis plam txoj kev ntseeg Vajtswv xwb, ces tib neeg yeej yuav tau ua tim khawv rau Vajtswv tej kev ua xwb xwb li.

Kuv tau raug kaw tau ib xyoos thiab peb lub hlis ces tom qab ntawd Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau iab liam tias kuv “ua hauj lwm rau lub koom haum xia tshaus los tawm tsam txoj kev cai li choj” thiab raug txiav txim kaw peb xyoos thiab rau lub hli. Tom qab txiav txim rau kuv tag lawm, kuv tau raug xa mus rau hauv Lub Tsev Kaw Neeg Poj Niam Hauv Xeev mus nyob kuv lub txim. Nyob rau hauv tsev kaw neeg, peb haj yam raug tsim txom loj heev. Peb raug quab yuam kom ua cov hauj lwm uas siv tes txhua hnub thiab peb cov hauj lwm txhua hnub raws li lawv tej kev cheem tsum kom peb ua mas ntau dhau lawm yeej tsis muaj leej twg ua tiav li. Yog tias peb ua tsis tag peb txoj hauj lwm, peb yuav raug rau txim nplawm pas. Feem ntau ces tag nrho cov nyiaj uas tau los ntawm peb lub dag zog nkag rau hauv cov neeg zov nkuaj lub hnab ris tag lawm xwb. Ib lub hli twg peb tsuas yog tau ob peb yuam nyiaj suav los siv yuav noj yuav haus xwb. Cov lus uas lub tsev kaw neeg ntawd siv mas hais tias yog kev qhia cov neeg raug txim los ntawm kev siv lub dag lub zog, tiam sis tseeb tiag, peb tsuas yog lawv cov tshuab luam nyiaj, lawv cov tub qhev uas lawv tsis them nyiaj rau xwb. Pom tseeb lawm tias, lub tsev kaw neeg ntawd cov kev cai txo lub txim rau cov neeg raug txim mas saib zoo li ncaj ncees heev—yog tias cov neeg raug txim ua tau qee yam zoo, mas lawv lub txim yuav raug txo. Tiam sis qhov tseeb tiag, qhov no tsuas ua los kom tib neeg pom thiab tsuas ua los npog ntsej muag xwb. Nyob rau hauv txhua qhov tseeb tiag, lawv li txheej txheem kev coj ncaj ncees mas tsis muaj ib yam dab tsi li tsuas muaj cov lus qhuav qhawv nyob rau hauv daim ntawv xwb: Cov neeg zov nkuaj cov lus txib mas thiaj li yog cov cai tiag tiag ntawm lub teb chaws. Lub tsev kaw neeg ntawd tswj nruj heev txog kev txo lub txim hauv ib lub xyoos puag ncig txhawm rau kom muaj neeg ua hauj lwm txaus thiab lav loo tau tias kev khwv nyiaj ntawm cov neeg zov nkuaj yuav tsis poob qis. Txoj kev txo lub txim yog ib lub tswv yim siv los ntawm lub tsev kaw neeg txhaum rau kom siv dag zog tsim ua khoom muag tau ntau. Cov neeg raug txim nyob rau hauv lub tsev kaw neegntawd muaj li ob peb puas leej, tsuas muaj li kaum tawm leej thiaj li tau txais kev txo lub txim xwb thiab yog li tib neeg yuav tau siv lawv tus kheej siv zog ua hauj lwm tiag tiag, los sib tw ua hauj lwm rau ntawm lawv ib tug rau ib tug thiaj li tau txais kev txo lub txim. Txawm li cas los xij, cov neeg raug txim feem ntau uas thaum kawg tau txais kev txo lub txim yog cov uas muaj kev sib raug zoo nrog rau cov tub ceev xwm uas tsis tas yuav ua cov hauj lwm siv dag siv zog rau thaum xub thawj. Cov neeg raug txim tsis muaj kev xaiv li ces tsuas yog chim siab twj ywm qhov no rau lawv tus kheej xwb. Muaj ib txhia tua lawv tus kheej tuag los tawm tsam, tiam sis tom qab qhov tseeb tiag, lub tsev kaw neeg ntawd cia li tsim tej zaj lus cuav los dag tsev neeg ntawm tus neeg tuag ntawd, ces yog li qhov lawv tuag ntawd cia li tag dawb tag do. Nyob rau hauv tsev kaw neeg, mas cov neeg zov nkuaj yeej tsis saib peb kom zoo thooj li tib neeg li; yog tias peb xav nrog lawv tham, peb yuav tsum tau zaum ywb hauv av saib mus rau lawv, thiab yog tias muaj ib yam dab tsi uas lawv tsis nyiam, ces lawv hais tej lus phem cem thiab thuam peb. Thaum tag kuv lub txim peb xyoos thiab rau lub hli lawm kuv tau rov los tsev, kuv tsev neeg npog tsis tau lawv txoj kev mob siab thaum pom kuv zoo li ib tug neeg tshuav pob txha lawm xwb, tsis muaj ib lub zog thiab sab heev uas lawv yuav luag tsis paub kuv, ua rau peb txhua tus kua muag ntws nto. Txawm li cas los xij, peb lub siab mas puv npo Vajtswv tus txiaj tus ntsig. Peb ua Vajtswv tsaug uas kuv tseem muaj txoj sia nyob thiab rau txoj kev tiv thaiv kuv kom kuv thiaj li muaj peev xwm tawm tau ntawm dab tuag teb nyob hauv ntiaj teb tau los yam tsis raug kev puas tsuaj.

Tsuas yog tom qab kuv rov los tsev lawm xwb kuv thiaj li paub tias thaum kuv tab tom raug kaw, cov niag tub ceev xwm lim hiam ntawd tau tuaj nrhiav thiab tshawb vaj tsev puas tag ob zaug nkaus. Kuv niam thiab kuv txiv, uas nkawv ob leeg puav leej ntseeg Vajtswv huv si, tau khiav tawm ntawm peb lub tsev mus lawm thiab siv sij hawm khiav nkaum kom tsis txhob raug tsoom fwv ntes tau yuav luag ob lub xyoos nkaus. Thaum kawg nkawv rov qab los tsev, tej nroj tsuag ntawm qab vag tsib taug twb loj siab txij nthab txij tse tag lawm, muaj ntau qhov saum lub ru tsev tau vau los thiab thoob plaws qhov chaw ntawd ntxhov quav niab tag. Tub ceev xwm kuj tau mus ncig peb lub zos hais tej lus dag txog peb tias: Lawv tau hais tias kuv tau dag ib tus neeg li nyiaj ntau txog ib phlom mus rau ib puas plhom Nyiaj Suav lawm thiab tias kuv niam thiab kuv txiv tau dag ib tug neeg li ob peb puas txhiab Nyiaj Suav los xa kuv tus nus yau mus kawm rau tim tsev kawm qib siab. Cov niag dab phem no mas yog ib pab uas txawj dag tshaj plaws, ua tau zoo tshaj plaws txog txoj kev dag! Qhov tseeb tiag, vim kuv niam thiab kuv txiv tau khiav tawm hauv tsev mus lawm, kuv tus nus yau yuav tsum tau siv nyiaj pab rau kev kawm ntawv thiab qiv nyiaj los them nws cov nqi kawm ntawv ces thiaj li yuav kawm tiav hauv tsev kawm qib siab. Tshuav dab tsi ntxiv thiab, thaum nws mus ua hauj lwm deb tsev lawm, nws yuav tsum xub txuag kom tau nyiaj them nqi dhia kev ib qho me ntsis zuj zus los ntawm kev muag cov nplej uas peb tsev neeg tau cog thiab de cov txiv npeslij liab mus muag. Txawm li ntawd los cov niag dab phem ntawd tseem ua yam tsis paub xav txog qhov zoo qhov phem li, muab tej lus tsis tseeb los iab liam kuv tsev neeg, cov lus xaiv uas yeej tseem nyob los txog niaj hnub no. Tab txawm tam sim no los, kuv lub zos yeej tseem tsis lees paub kuv vim kuv lub koob lub npe yog ib tug neeg tau ua txhaum rau kev nom kev tswv thiab yog tus neeg txawj dag noj dag haus. Kuv ntxub Tsoom Fwv Koom Tsham Suav—uas yog ib pab dab phem tiag tiag!

Kev rov xav txog ntau lub xyoo uas kuv tau caum raws Vajtswv qab, kuv tsuas lees txais Vajtswv cov lus uas qhia tshwm txog tus yeeb yam phem thiab lub ntsiab tseeb ntawm nom tswv Tsoom Fwv Koom Tsham Suav raws li ib theem tswv yimxwb, tiam sis ib txwm tsis nkag siab tej ntawd tiag tiag li. Vim hais tias, txij li thaum tseem hluas, kuv tau kawm txog tej tswv yim ntawm kev kawm txog kev hlub haiv, uas muaj hom phiaj thiab tswv yim los dag ntxias kuv kom xav mus rau tib txoj kev xwb, kuv haj tseem xav hais tias Vajtswv cov lus mas yog ib co lus uas hais tshaj qhov muaj tseeb—kuv tsis tuaj yeem coj kuv tus kheej los tso kuv txoj kev pe hawm ntawm peb lub teb chaws, xav hais tias Pab Koom Tsham mas yog tas li, tias cov tub rog tau tiv thaiv peb lub teb chaws, thiab tias tub ceev xwm tau rau txim thiab rhuav tshem cov neeg phem tawm ntawm lub zej zos mus thiab pov hwm tej kev ntshaw ntawm cov pej xeem. Tsuas yog thaum tau ntsib tau pom txoj kev tsim txom kiag ntawm cov niag dab phem ntawd ob txhais tes lawm xwb kuv thiaj li mam pom nom tswv Tsoom Fwv Koom Tshwm Suav lub ntsej muag tseeb; nws txawj dag ntxias tshaj plaws thiab hais lus zoo tab sis siab phemthiab tau ntxias dag cov tib neeg ntawm lub Teb Chaws Suav thiab tag nrho lub ntiaj teb los ntawm nws cov lus dag los tau ntau xyoo heev lawm. Nws hais tawm thiab lees tas li tias yuav txhawb txoj kev ywj pheej ntawm kev ntseeg thiab muaj vaj huam sib luag raws li kev li cai, tiam sis qhov tseeb tiag, ces yog xav tsim txom txoj kev ntseeg nkaus xwb. Txhua yam uas txhawb tiag tiag yog nws tus kheej txoj kev caij tsuj, quab yuam tswj kav thiab twm xeeb. Txawm hais tias kuv lub cev nqaij daim tawv raug mob phem heev los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev tsim txom uas lim hiam, thiab kuv tau mob thiab qaug zog los xij, Vajtswv cov lus tau qhia kuv thiab ua rau kuv muaj kev ntseeg thiab lub zog yam tsis tu ncua, kom kuv thiaj li muaj peev xwm pom txog Ntxwgnyoog tej kev dag ntxias thiab ua tim khawv khov kho rau Vajtswv. Tib lub sij hawm ntawd, kuv muaj ib txoj kev to taub tob heev txog Vajtswv txoj kev hlub thiab kev siab zoo thiab kuv txoj kev ntseeg los caum raws Vajtswv qab mas ruaj khov tuaj lawm. Ib yam li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj lus hais tias: “Tam sim no yog lub sij hawm: Tib neeg twb yeej sau zog lawv lub zog los ua ke ntev los lawm, lawv tau muab tag nrho lawv tej zog no thiab them txhua tus nqi rau qhov no, los mus dua rhe lub ntsej muag phem phem ntawm tus dab no thiab cia tib neeg, cov uas tau raug ua rau dig muag lawm, thiab cov uas tau tiv txhua yam kev mob kev ntsaj thiab kev txom nyem, kom sawv tseem hauv lawv lub lav mob los thiab tig kiag lawv lub nrab qaum rau tus dab phem laus laus no(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (8)). Tam sim no kuv tau rov qab mus rau ntawm pawg ntseeg thiab kuv tab tom ua kuv tes dej num kom tiav los ntawm kev tshaj txoj moo zoo. Ua tsaug rau Vajtswv!

Qhov Dhau Los: 86. Ib Hnub Dhau Ib Hnub hauv Tsoom Fwv Koom Tsham Suav Lub Tsev Kaw Neeg

Ntxiv Mus: 88. Txoj Kev Txom Nyem hauv Tsev Kaw Neeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No