Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb

Neeg feem coob ntseeg Vajtswv rau lawv txoj hau kev kawg yav pem suab, los sis rau qhov kev kaj siab mus ib nyuag ntu xwb. Rau cov uas tseem tsis tau raug qhuab ntuas, lawv ntseeg Vajtswv es kom tau nkag mus rau saum ntuj ceeb tsheej, kom tau txais phaj tshab. Lawv tsis yog ntseeg Vajtswv kom raug ua kom zoo tiav log, los sis kom tau ua tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los ntawm Vajtswv. Ces hais tau hais tias neeg feem coob tsis ntseeg Vajtswv kom ua tau lawv tes hauj lwm kom tiav, los sis kom tau lawv tes dej num tiav hlo. Muaj tsawg zaus heev uas tib neeg ntseeg Vajtswv kom ua tau lub neej muaj qab hau, los sis tsis muaj cov uas ntseeg hais tias, vim tib neeg muaj txoj sia nyob, ces lawv yuav tsum hlub Vajtswv vim nws yog Ntuj Ceeb Tsheej txoj kev cai thiab ntiaj teb txoj cai los ua li ntawd, thiab yog txoj hauj lwm raws li ntuj tsim ntawm tib neeg. Nyob rau txoj kev no, txawm hais tias cov neeg sib txawv ces nyias yeej caum nyias tus kheej tej hom phiaj, los tej hom phiaj uas lawv caum thiab tej kev tshoov siab uas nyob tom qab ntawm qhov ntawd ces yeej zoo ib yam, thiab, qhov uas tshaj ntawd, rau feem coob ntawm lawv ces daim phiaj ntawm lawv txoj kev pe hawm ces yeej zoo ib yam nkaus xwb. Nyob rau ntau txhiab xyoo dhau los lawm, muaj cov ntseeg coob tus heev tau tuag lawm, thiab coob tus heev tau tuag thiab twb rov yug dua tshiab lawm thiab. Tsis yog ib los sis ob tug neeg uas nrhiav Vajtswv nkaus xwb, los sis tsis yog ib los sis ob txhiab tus xwb, tab sis feem coob ntawm cov neeg no tsuas yog caum lawv tus kheej tej yam uas yuav tshwm sim yav tom ntej xwb los sis lawv txoj kev ntshaw yam muaj meej mom lug rau yav tom ntej xwb. Cov uas yeej mob siab rau Khetos tiag mas muaj tsawg thiab deb ntawm lawv heev. Muaj coob tus ntseeg uas yeej mob siab tiag los yeej tseem tau tuag khuam ntuv hauv lawv tus kheej lub vas, thiab qhov coob tsawg ntawm cov neeg uas yeej tau yeej lawm tiag, tshaj qhov ntawd, mas yeej tsawg yam txaus ntshai kawg kiag. Los txog rau niaj hnub no, tej laj thawj uas vim li cas tib neeg ho ua tsis tau, los sis tej lus zais ntawm lawv tej kev yeej, los lawv yeej tseem tsis paub li. Cov uas pheej zov rawv kev nrhiav Khetos tag mus li xwb ces tseem tsis tau muaj kev to taub tob, lawv tseem tsis tau tshawb tau qhov tseeb ntawm tej lus zais tob, vim lawv yeej tsis paub li xwb. Txawm hais tias lawv yeej rau siab ntso rau lawv txoj kev nrhiav, los txoj kev uas lawv taug ntawd yog txoj kev swb uas cov ua lawv ntej yeej taug dhau lawm, thiab tsis yog txoj kev yeej. Nyob rau txoj kev no, tsis hais lawv yuav nrhiav li cas li, tsis yog lawv taug txoj kev uas coj mus rau txoj kev tsaus ntuj xwb lod? Tej uas lawv tau los ntawd tsis yog txiv iab xwb lod? Nws twb yeej nyuab txaus rau kev khwv yees seb cov neeg uas ua raws li cov yeej nyob rau yav tag los lawm ntawd ua thaum kawg yuav tau nyiaj txiag los yog kev puas tsuaj. Qhov yeej thiab swb ntawd tseem yuav phem tshaj npaum li cas rau cov neeg nrhiav uas caum tej hneev taw ntawm cov uas swb thiab? Lawv puas muaj lub cib feem loj tshaj rau qhov kev swb ntawd thiab? Txoj kev lawv taug ntawd ho muaj nuj nqis dab tsi? Tsis yog lawv nkim lawv lub sij hawm xwb lod? Tsis hais tib neeg yuav yeej los sis swb nyob rau lawv txoj kev nrhiav ntawd, yeej muaj, muab hais luv luv, ib qho laj thawj hais tias vim li cas lawv ho ua li ntawd, thiab nws tsis yog qhov uas hais tias lawv qhov kev yeej thiab kev swb ntawd yog txiav txim los ntawm kev nrhiav raws li lawv siab nyiam.

Qhov tseem ceeb tshaj plaws uas yuav tsum tau muaj ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog qhov hais tias lawv yuav tsum muaj lub siab ncaj, thiab hais tias lawv yuav tsum muab lawv tus kheej cob fij kiag rau, thiab mloog lus tiag tiag li. Qhov nyuab tshaj plaws rau tib neeg ces yog qhov muab tag nrho lawv lub neej coj los pauv qhov kev ntseeg tiag tiag, los ntawm qhov uas lawv yuav tau txais qhov tseeb tag nrho, thiab ua tau lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los ntawm Vajtswv. Qhov no yog qhov uas cov swb ua tsis tau, thiab cov uas nrhiav tsis tau Khetos mas haj yam ua tsis tau. Vim tib neeg tsis txawj muab lawv tus kheej cob fij tag nrho rau Vajtswv, vim tib neeg tsis kam ua lawv tes dej num rau tus Tswv Tsim, vim tib neeg tau pom qhov tseeb lawm tab sis zam nws thiab taug lawv tus kheej txoj kev xwb, vim tib neeg yeej ib txwm nrhiav los ntawm kev taug txoj kev ntawm cov neeg swb xwb, vim tib neeg yeej tawv ncauj rau Ntuj Ceeb Tsheej tas mus li xwb, yog li ntawd, tib neeg thiaj li swb tas mus li, raug Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias txhom tau tag mus li, thiab mag lawv tus kheej lub vas xwb. Vim tib neeg tsis paub Khetos, vim tib neeg tsis txawj txog kev to taub thiab kev ntsib kev pom qhov tseeb, vim tib neeg hawm Povlauj heev dhau heev lawm thiab siab hlob dhau heev lawm rau ntuj ceeb tsheej, vim tib neeg mas pheej yuav tseev kom Khetos ua raws li lawv thiab txib Vajtswv mus los tas mus li xwb, yog li ntawd cov neeg tseem ceeb thiab cov uas tau ntsib tau pom tej kev hloov ntawm lub ntiaj teb thiaj li tseem yog cov txawj tuag, thiab tseem tuag nyob rau hauv Vajtswv qhov kev qhuab ntuas. Tag nrho tej uas Kuv hais tau txog cov neeg zoo li ntawd ces yog qhov hais tias lawv tuag rau ib qho kev tuag uas txaus tu siab kawg li, thiab hais tias qhov uas tau los rau lawv—lawv txoj kev tuag—mas tsis yog yuav tsis tsim nyog kiag li. Ua lawv qhov kev swb ntawd tseem tsis yog ib qho uas uv tsis taus kiag li rau txoj kev cai ntawm Ntuj Ceeb Tsheej lod? Qhov tseeb ces yog los ntawm tib neeg lub ntiaj teb los, tab sis qhov tseeb ntawm tib neeg ces yog Khetos muab tso tseg los. Nws pib los ntawm Khetos, qhov ntawd ces yog, los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab qhov no tsis yog tej yam uas tib neeg yuav muaj peev xwm ua tau. Tab sis Khetos tsuas muab qhov tseeb nkaus xwb; Nws tsis tau los txiav txim siab hais tias ua tib neeg puas yuav muaj yeej rau lawv txoj kev nrhiav qhov tseeb. Yog li ntawd nws thiaj caum qab hais tias qhov yeej thiab qhov swb nyob rau hauv qhov tseeb ces nyob ntawm tib neeg qhov kev nrhiav xwb. Tib neeg qhov yeej los sis qhov swb nyob rau hauv qhov tseeb ces yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Khetos li, tab sis tsuas yog txiav txim los ntawm lawv qhov kev nrhiav xwb. Tib neeg txoj hau kev kawg thiab lawv qhov kev yeej thiab kev swb ces muab sau zog coj los tso plhuav rau ntawm Vajtswv lub tob hau tsis tau, es kom yuam Vajtswv Tus Kheej los ris nws, vim qhov no tsis yog ib qho xwm txheej rau Vajtswv Tus Kheej, tab sis tsuas muaj kev cuam tshuam ncaj qha rau tes dej num uas cov raug Vajtswv tsim tawm los yuav tsum tau ua xwb. Cov neeg feem coob ces yeej muaj kev paub me me txog qhov kev nrhiav thiab txoj hau kev kawg ntawm Povlauj thiab Petus, tab sis tib neeg tsis paub dab tsi tshaj qhov tshwm sim tau los ntawm Petus thiab Povlauj lawm, thiab tsis paub txog qhov lus zais nyob tom qab ntawm Petus qhov kev yeej, los sis tej yam tu ncab tu ncua uas ua rau Povlauj swb ntawd. Thiab yog li ntawd, yog nej tsis muaj peev xwm ib qho los pom kom tshab plaws mus rau lub ntsiab tseeb ntawm nkawd qhov kev caum nrhiav, ces qhov kev caum nrhiav ntawm nej feem coob yeej tseem yuav swb, thiab txawm hais tias nej muaj tsawg tsawg tus uas yuav muaj yeej, los tej kev yeej ntawd yeej tseem tsis npaum li Petus qhov li. Yog hais tias txoj kev ntawm koj txoj kev nrhiav ntawd yog txoj yog, ces koj yeej muaj kev cia siab rau qhov kev yeej; yog hais tias txoj kev koj taug mus nrhiav qhov tseeb ntawd yog txoj yuam kev, ces koj yuav tsis muaj hnub muaj peev xwm muaj yeej li, thiab yuav ntsib tib qho kev xaus zoo nkaus li Povlauj xwb.

Petus yog ib tug neeg uas tau raug tsim kho kom zoo tiav log lawm. Tsuas yog tom qab uas tau ntsib tau pom kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm xwb, thiab yog li ntawd tau muaj ib txoj kev hlub uas dawb huv rau Vajtswv lawm, ces nws thiaj li raug tsim kho tau zoo tiav log lawm; txoj kev nws taug yog txoj uas raug tsim kho kom zoo tiav log. Ces hais tau hais tias, txij kiag thaum xub thawj los, txoj kev uas Petus taug yog txoj yog, thiab nws qhov kev tshoov siab rau kev ntseeg Vajtswv yog qhov yog lawm, thiab yog li ntawd nws thiaj li rais los ua ib tug uas raug tsim kho kom zoo tiav log thiab nws tau ib txoj kev tshiab uas tib neeg tsis tau taug dua hlo li. Txawm li cas los xij, txoj kev uas Povlauj taug txij puag thaum pib los ces yog txoj kev tawm tsam Khetos, thiab nws tsuas yog hais tias Vajntsujplig xav siv nws xwb, thiab xav khaws xyeem siv nws tej peev xwm thiab tag nrho nws tej qhov zoo rau Nws tes hauj lwm xwb, ces nws thiaj li ua hauj lwm rau Khetos tau ntau caum xyoos. Nws tsuas yog ib tug uas raug Vajntsujplig siv xwb, thiab nws tsis yog raug siv vim Yexus nyiam nws txoj kev ua neeg, tab sis vim yog nws tej peev xwm xwb. Nws muaj cuab kav ua hauj lwm rau Yexus vim yog nws raug ntaus ntog xwb, tsis yog vim nws zoo siab ua li ntawd. Nws muaj peev xwm ua tau hauj lwm ntau vim yog tej kev qhuab qhia thiab kev coj los ntawm Vajntsujplig, thiab tes hauj lwm nws ua mas tsis yog sawv cev nws txoj kev nrhiav, los sis nws txoj kev ua neeg. Tes hauj lwm ntawm Povlauj mas sawv cev tes hauj lwm ntawm ib tug tub qhe, ces hais tau hais tias nws ua tes hauj lwm ib yam li ib tug thwj tim. Petus, txawm li ntawd, mas ho txawv: Nws kuj tau ua ib co hauj lwm thiab; nws tsis ntau npaum li Povlauj cov hauj lwm, tab sis nws ua rau lub sij hawm thaum tab tom nrhiav nws tus kheej qhov kev to taub, thiab nws tes hauj lwm yeej txawv ntawm Povlauj tes hauj lwm. Petus tes hauj lwm yog kev ua tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los. Nws tsis ua hauj lwm nyob rau hauv tes qav tes num ntawm ib tug thwj tim, tab sis ua hauj lwm rau lub sij hawm thaum tab tom nrhiav kev hlub rau Vajtswv. Txoj kev ntawm Povlauj tes hauj lwm kuj muaj nws tus kheej qhov kev caum nrhiav thiab: Qhov nws nrhiav ces tsis muaj dab tsi tshaj nws txoj kev cia siab rau yav tom ntej, thiab nws txoj kev ntshaw ib txoj hau kev kawg kom zoo. Nws tsis kam lees txais kev lim tib neeg kom dawb huv rau lub sij hawm ua nws tes hauj lwm, los sis nws tsis kam lees txais kev qhuab qhia thiab kev qhuab ntuas. Nws ntseeg hais tias tsuav tes hauj lwm nws ua ntawd tseem ua tau haum Vajtswv siab, thiab tag nrho tej nws ua ntawd ua rau Vajtswv txaus siab xwb, ces yeej muaj ib qho phaj tshab nyob tos nws lawm. Yeej tsis muaj tej kev ntsib kev pom ntawm tus kheej nyob rau hauv nws tes hauj lwm li—nws tsuas yog ua rau nws tus kheej nkaus xwb, thiab tsis yog ua nyob rau txoj kev caum nrhiav qhov kev hloov. Txhua yam nyob rau hauv nws tes hauj lwm ces yog kev lag luam xwb, nws yeej tsis muaj ib qho ntawm tes dej num los sis kev zwm ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los li. Nyob rau lub sij hawm ntawm nws tes hauj lwm, tsis muaj ib qho kev hloov tshwm sim nyob rau hauv Povlauj tus moj yam qub li. Nws tes hauj lwm ces tsuas lam yog kev ua qav ua num rau lwm tus xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav coj tau kev hloov los rau hauv nws tus moj yam li. Povlauj ua nws tes hauj lwm ncaj qha, yam tsis tau raug ua kom zoo tiav log los sis raug qhuab qhia li, thiab nws tsuas yog muaj siab rau qhov phaj tshab xwb. Petus mas txawv: Nws yog ib tug uas tau raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas lawm thiab raug lim kom dawb huv lawm. Lub hom phiaj thiab qhov kev tshoov siab ntawm Petus tes hauj lwm mas qhov tseem ntsiab yeej txawv Povlauj tej. Txawm hais tias Petus tsis tau ua hauj lwm ntau, los nws tus moj yam tau txais ntau yam kev hloov, thiab qhov uas nws nrhiav yog qhov tseeb, thiab qhov kev hloov tiag tiag. Nws tes hauj lwm mas tsis yog lam ua rau tes hauj lwm ntawd nkaus xwb. Txawm hais tias Povlauj ua hauj lwm ntau heev, los nws yeej yog tag nrho tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig xwb, thiab txawm hais tias Povlauj koom tes nyob rau hauv tes hauj lwm no, los nws tsis tau ntsib tau pom qhov ntawd li. Qhov uas Petus ua hauj lwm tsawg dua ntawd ces tsuas vim yog Vajntsujplig tsis ua hauj lwm ntau dhau hauv nws xwb. Qhov uas ua hauj lwm ntau los tsawg ntawd mas tsis txiav txim hais tias ua nkawd puas yuav raug ua kom zoo tiav log; txoj kev caum nrhiav ntawm ib tug ces yog ua kom tau txais phaj tshab, hos tej ntawm tus sab tod ces yog ua kom tau ib qho kev hlub loj tshaj plaws rau Vajtswv, thiab ua nws tes dej num li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, txog ntua qhov uas nws muaj peev xwm ua tau ib daim duab ntxim hlub heev kom haum Vajtswv txoj kev ntshaw. Nyob rau sab nraud ces lawv sib txawv, thiab yog li nkawd lub ntsiab tseeb thiaj li sib txawv. Koj tsis muaj cuab kav qhia tau hais tias nkawd tus twg raug ua kom zoo tiav log los ntawm qhov uas seb nkawd ua hauj lwm ntau npaum li cas. Petus nrhiav kev ua lub neej kom tau li daim duab ntawm ib tug uas hlub Vajtswv, kom ua ib tug uas mloog Vajtswv lus, kom ua tau ib tug uas lees txais kev qhuab qhia thiab kev qhuab ntuas, thiab kom ua ib tug uas ua tiav hlo nws tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los ntawm Vajtswv. Nws muaj peev xwm muab nws tus kheej cob fim kiag rau Vajtswv, kom muab tag nrho nws tus kheej tso kiag rau hauv Vajtswv ob txhais tes, thiab mloog Nws lus kom txog thaum tuag kiag. Qhov ntawd yog qhov uas nws txiav txim siab khov kho ua thiab, tshaj qhov ntawd, ces qhov ntawd yog qhov nws ua tau kiag. Qhov no yog qhov laj thawj tseem ceeb tshaj plaws uas vim li cas nws qhov kawg ho txawv Povlauj qhov. Tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua nyob rau hauv Petus ces yog yuav ua kom nws zoo tiav log, thiab tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua nyob rau hauv Povlauj ces yog yuav siv nws xwb. Qhov no ces vim yog nkawd tus yeeb yam thiab qhov kev pom rau txoj kev caum nrhiav ntawd tsis zoo sib thooj. Ob leeg puav leej muaj Vajntsujplig tes hauj lwm tib si. Petus muab tes hauj lwm no tso rau nws tus kheej, thiab kuj muab rau lwm tus thiab; Povlauj, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tsuas muab tag nrho tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig ntawd rau lwm tus xwb, thiab tsis tau txais dab tsi los ntawm tes hauj lwm ntawd rau nws tus kheej li. Nyob rau txoj kev no, tom qab uas nws tau ntsib tau pom tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tau ntau xyoo lawm, qhov kev hloov nyob rau hauv Povlauj mas cuag nkaus tsis muaj ib qho li. Nws yeej tseem nyob rau nws tus yeeb yam xeeb txawm, thiab nws tseem yog tus Povlauj ua ntej ntawd. Nws tsuas lam yog hais tias tom qab uas tiv txoj kev txom nyem tau ntau xyoo ua tes hauj lwm lawm, ces nws tsuas kawm tau tias yuav “ua hauj lwm” li cas, thiab kawm tau kev tiv tej ntawd, tab sis nws tus yeeb yam qub—nws tus yeeb yam uas nyiam sib tw heev thiab muab nyiaj txiag saib hlob ntawd—yeej tseem muaj nyob. Tom qab ua hauj lwm tau ntau lub xyoo lawm, nws tsis paub nws tus moj yam qias vuab tsuab li, los sis nws tsis tau tshem nws tus kheej tawm ntawm nws tus qub moj yam li, thiab nws yeej pom tau meej meej hauv nws tes hauj lwm. Nyob rau hauv nws ces tsuas yog muaj kev ntsib kev pom ntawm tes hauj lwm ntau zog xwb, tab sis tej nyuag kev ntsib kev pom me me li ntawd xwb ces tsis muaj cuab kav yuav hloov tau nws thiab tsis muaj cuab kav hloov tau nws tej kev pom kev xav txog kev muaj sia nyob los sis qhov tseem ceeb ntawm nws qhov kev nrhiav. Txawm hais tias nws tau ua hauj lwm tau ntau xyoo rau Khetos, thiab yeej tsis tau rov tsim txom Tswv Yexus dua ib zaug ntxiv lawm, los nyob rau hauv nws lub siab ces yeej tsis muaj dab tsi hloov nyob rau hauv nws qhov kev paub txog Vajtswv li. Qhov no txhais tau hais tias nws tsis tau ua hauj lwm los muab nws tus kheej cob fij kiag rau Vajtswv, tab sis tsuas yog nws raug yuam kom ua hauj lwm rau nws txoj hau kev kawg yav pem suab xwb. Vim, nyob rau thaum pib, nws tsim txom Khetos, thiab tsis zwm rau Khetos; nws yog ib tug neeg xeeb txawm ntxeev siab uas tab meeg tawm tsam Khetos, thiab yog ib tug uas tsis paub txog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig li. Thaum uas nws tes hauj lwm yuav luag xaus, los nws yeej tseem tsis paub tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, thiab tsuas lam ua raws li nws tus kheej siab nyiam raws li nws tus kheej tus yeeb yam, yam tsis mloog ib qho me me rau Vajntsujplig lub siab nyiam hlo li. Thiab yog li ntawd nws tus yeeb yam thiaj li ua yeeb ncuab rau Khetos thiab tsis ua raws qhov tseeb. Tej tus neeg zoo li no, tus uas tau raug Vajntsujplig tes hauj lwm muab tso pov tseg, tus uas tsis paub Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab tus uas tawm tsam Khetos—ib tug neeg zoo li ntawd ho yuav raug cawm tau li cas? Qhov uas seb tib neeg puas yuav raug cawm tau ntawd mas tsis yog nyob ntawm qhov uas nws ua hauj lwm ntau los tsawg, los sis nws ho mob siab npaum li cas, tab sis yog txiav txim los ntawm qhov uas seb nws puas paub Vajntsujplig tes hauj lwm, seb nws puas muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws, thiab seb nws txoj kev pom kev xav rau txoj kev nrhiav ntawd puas sib dhos nrog qhov tseeb.

Txawm hais tias tej kev qhia tshwm li ntuj tsim ntawd yeej muaj tshwm sim tom qab uas Petus pib caum Yexus lawm, nyob rau hauv nws tus yeeb yam ces nws, txij kiag thaum pib los, yeej yog ib tug uas txaus siab hlo zwm rau Vajntsujplig thiab nrhiav Khetos. Nws txoj kev mloog lus rau Vajntsujplig yeej dawb huv: Nws tsis nrhiav koob npe thiab nyiaj txiag, tab sis tsuas yog muaj siab los ntawm txoj kev mloog lus rau qhov tseeb xwb. Txawm hais tias muaj peb zaug uas Petus tsis lees paub Khetos, thiab txawm nws tau dag tus Tswv Yexus, los tej kev tsis ruaj khov ntawm tib neeg uas me me li ntawd tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau nws tus yeeb yam, nws tsis cuam tshuam rau nws qhov kev caum nrhiav yav tom ntej, thiab nws tsis yog ib qho pov thawj txaus los qhia hais tias nws qhov kev sim siab ntawd yog ib qho kev ua ntawm ib tug tawm tsam Khetos. Tib neeg qhov kev qaug zog li ib txwm muaj ntawd yog tej yam uas tag nrho cov neeg hauv ntiaj teb no yeej muaj—koj xav kom Petus mas yuav tsum txawv lod? Tsis yog tib neeg yeej muaj tej yam kev xav rau Petus vim nws tau ua ntau yam yuam kev yam ruam ruam ntawd lod? Thiab tsis yog tib neeg kuj ho nyiam Petus vim tes hauj lwm nws ua, thiab tag nrho tej ntawv uas nws sau lod? Tib neeg yuav ua cas muaj peev xwm pom tshab plaws rau lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg mas? Puas muaj tseeb tiag hais tias cov uas muaj kev hnov tiag ntawd yeej muaj peev xwm pom tej yam me me tsis tseem ceeb ntawd mas? Txawm hais tias Petus tej kev ntsib kev pom uas txom nyem mob siab tau ntau lub xyoo ntawd tsis raug teev tseg nyob rau hauv Vajluskub, los qhov no tsis yog pov thawj qhia hais tias Petus tsis muaj tej kev ntsib kev pom tiag, los sis hais tias Petus tsis raug ua kom zoo tiav log. Tib neeg yuav ua cas to taub tag nrho tau txog Vajtswv tes hauj lwm mas? Cov lus teev tseg hauv Vajluskub mas tsis yog Yexus tus kheej xaiv tseg kiag, tab sis tsuas yog tej tiam neeg tom qab no muab sau los teeb ua ke xwb. Qhov ntawd yog li ntawd, ces tag nrho tej uas teev tseg rau hauv Vajluskub tseem tsis yog xaiv raws li tib neeg lub tswv yim xwb lod? Dhau qhov ntawd, qhov kawg ntawm Petus thiab Povlauj nkawd mas yeej tsis tau teev kom meej meej rau hauv cov ntawv, ces tib neeg thiab li txiav txim rau Petus thiab Povlauj nkawd raws li lawv tus kheej txoj kev xav, thiab raws li qhov uas lawv tus kheej nyiam. Thiab vim Povlauj ua hauj lwm ntau heev li, vim nws qhov “hauj lwm uas ua tau” mas ntau kawg nkaus li, ces cov neeg coob coob thiaj li cia muab txoj kev ntseeg siab rau nws. Tsis yog tib neeg yeej tsuas tsom ntsoov rau qhov ntiav ntiav saum daim tawv xwb lod? Tib neeg yuav ua li cas pom tshab plaws mus rau lub tseem ntsiab ntawm tib neeg mas? Tsis tas hais txog, muab xam qhov hais tias Povlauj yeej yog ib daim phiaj ntawm kev pe hawm los tau ntau txhiab xyoo lawm, leej twg yuav tau luag lam cia li maj nroos tsis lees nws tej hauj lwm mas? Petus ces tsuas yog ib tug neeg cuab ntses xwb, es ua cas nws qhov hauj lwm uas ua tau ntawd ho yuav loj npaum nkaus li Povlauj qhov thiab mas? Hais txog qhov hauj lwm uas nkawd ua tau, ces Povlauj yeej tsim nyog raug txais phaj tshab ua ntej Petus, thiab nws tsim nyog yog tus uas zoo tsim nyog tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo. Leej twg yuav xav hais tias, nyob rau hauv qhov uas Nws ua rau Povlauj, Vajtswv tsuas lam kom nws ua hauj lwm hauv nws tej peev xwm xwb, hos Vajtswv ho ua kom Petus zoo tiav log. Nws tsis yog vim hais tias tus Tswv Yexus yeej tau npaj tej phiaj xwm no rau Petus thiab Povlauj puag thaum pib kiag los lawm: Nws ces tsuas yog, raug ua kom zoo tiav log los sis txib ua hauj lwm raws nraim li nkawd tus yeeb yam xeeb txawm xwb. Thiab yog li ntawd, qhov uas tib neeg pom ces tsuas yog tib neeg qhov hauj lwm ua tiav sab nraud xwb, hos qhov Vajtswv pom ces yog tib neeg lub tseem ntsiab, nrog rau txoj kev uas tib neeg taug thaum pib kiag los, thiab qhov kev tshoov siab uas nyob tom qab ntawm tib neeg txoj kev caum nrhiav. Tib neeg ntsuas ib tug tib neeg raws li lawv tej kev xav phem, thiab raws li lawv tus kheej txoj kev xav xwb, tab sis qhov xaus thaum kawg ntawm ib tug tib neeg mas tsis yog txiav txim raws li tej yam nws muaj sab nraud xwb. Thiab yog li ntawd Kuv thiaj hais tias yog txoj kev uas koj taug thaum pib yog txoj kev yeej, thiab koj txoj kev xav rau txoj kev caum nrhiav ntawd yog txoj yog los thaum pib kiag los, ces koj zoo li Petus; yog hais tias txoj kev koj taug yog txoj kev swb, ces koj txawm yuav them tus nqi li cas, los koj qhov kawg ces yeej tseem yuav zoo ib yam nkaus li Povlauj qhov xwb. Txawm yuav yog qhov twg los xij, koj txoj hau kev kawg, thiab tsis hais koj yuav yeej los swb li, ces ob qho yeej puav leej yog txiav txim los ntawm qhov uas seb txoj kev koj nrhiav ntawd puas yog txoj yog los tsis yog xwb, tsis yog koj qhov kev mob siab xwb, los sis tus nqi uas koj them xwb. Petus thiab Povlauj lub ntsiab tseeb, thiab lub hom phiaj uas nkawd caum nrhiav ntawd, mas yeej sib txawv; tib neeg tsis muaj cuab kav yuav tshawb nrhiav tau tej no, thiab tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li paub tej ntawd tag nrho xwb. Vim qhov uas Vajtswv pom yog tib neeg lub tseem ntsiab, hos tib neeg ces yeej tsis paub dab tsi txog lawv tus kheej lub ntsiab tseeb li. Tib neeg tsis muaj cuab kav pom tau lub ntsiab tseeb nyob hauv tib neeg los sis nws tus yam ntxwv tiag, thiab yog li ntawd thiaj tsis muaj cuab kav qhia tau qhov laj thawj ntawm kev swb thiab kev yeej ntawm Povlauj thiab Petus nkawd. Qhov laj thawj uas vim li cas es neeg feem coob ho pe hawm Povlauj thiab tsis pe hawm Petus ntawd ces vim yog Povlauj raug siv los ua tes hauj lwm rau pej xeem, thiab tib neeg muaj cuab kav pom tes hauj lwm no, thiab tib neeg coob heev lees paub tej “kev ua tau tiav hlo” ntawm Povlauj. Petus qhov kev ntsib kev pom, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, mas tib neeg ntsia tsis pom, thiab qhov uas nws nrhiav ces yog qhov uas tib neeg ua tsis tau, thiab ces tib neeg thiaj li tsis muaj kev xav paub xav pom rau hauv Petus.

Petus raug ua kom zoo tiav log los ntawm qhov kev ntsib kev pom rau txoj kev qhuab ntuas thiab kev lim kom dawb huv lawm. Nws hais tias, “Kuv yuav tsum ua kom haum Vajtswv txoj kev ntshaw rau txhua lub sij hawm. Nyob rau txhua yam uas kuv ua mas kuv tsuas yog nrhiav kev ua kom haum Vajtswv txoj kev ntshaw nkaus xwb, thiab txawm hais tias kuv yuav raug rau txim, los sis txiav txim rau, los kuv yeej tseem zoo siab hlo ua li ntawd.” Petus muab txhua yam rau Vajtswv, thiab nws tes hauj lwm, tej lus, thiab tag nrho lub neej ces muab tag nrho rau txoj kev hlub Vajtswv. Nws yog ib tug uas nrhiav txoj kev dawb huv, thiab nws yim muaj kev ntsib kev pom ntau, ces nws txoj kev hlub Vajtswv yim muaj mus tob nyob rau hauv nws lub siab. Povlauj, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tsuas yog ua tes hauj lwm sab nraud xwb, thiab txawm hais tias nws kuj ua hauj lwm hnyav heev, los nws tej dag zog ces yog siv rau qhov kev ua nws tes hauj lwm kom zoo thiab kom tau txais phaj tshab xwb. Yog nws paub hais tias nws yuav tsis tau txais phaj tshab, nws yuav muab nws tes hauj lwm tso tseg lawm. Qhov uas Petus mob siab rau ces yog txoj kev hlub tseeb hauv nws lub siab, thiab tej qho uas muaj qab hau thiab muaj peev xwm ua tau kom tiav hlo. Nws tsis quav ntsej txog hais tias ua nws puas yuav tau txais ib qho phaj tshab, tab sis tsuas yog qhov uas seb nws tus moj yam puas yuav hloov tau xwb. Povlauj tsuas mob siab txog kev ua hauj lwm kom hnyav dua xwb, nws mob siab txog tes hauj lwm thiab txoj kev mob siab sab nraud, thiab txog tej kev qhuab qhia uas tej neeg dog dig yeej tsis tau ntsia tau pom xwb. Nws tsis mob siab rau tej kev hloov tob tob nyob rau hauv nws los sis rau txoj kev hlub tiag rau Vajtswv. Petus qhov kev ntsib kev pom mas yog ua kom tau txoj kev hlub tiag rau thiab qhov kev paub tseeb txog Vajtswv. Nws tej kev ntsib kev pom ces yog ua kom tau ib qho kev sib raug zoo kom nyob ze zog rau Vajtswv, thiab kom muaj ib qho kev ua neej kom muaj qab hau. Tes hauj lwm ntawm Povlauj mas yog ua vim ntawm qhov Yexus muab tso rau nws ua, thiab ua kom tau tej yam uas nws ntshaw xwb, tab sis tej no mas tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau nws qhov kev paub txog nws tus kheej thiab Vajtswv li. Nws tes hauj lwm ces yog ua kom khiav dim kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim nkaus xwb. Qhov uas Petus nrhiav yog txoj kev hlub dawb huv, thiab qhov Povlauj nrhiav yog lub kaus mom vajntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees. Petus tau ntsib tau pom ntau xyoo ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab tau muaj tej kev paub uas muaj qab hau txog Khetos, nrog rau ib qho kev paub tob heev txog nws tus kheej. Thiab yog li ntawd, nws txoj kev hlub rau Vajtswv thiaj li dawb huv. Ntau xyoo ntawm txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tau txhawb tsa nws txoj kev paub txog Yexus thiab lub neej, thiab nws txoj kev hlub yog ib txoj kev hlub dawb paug uas tsis yuav dab tsi rov qab li, nws yog ib txoj kev hlub uas nyob nyob cia li tshwm plaws tuaj xwb, thiab nws yeej tsis thov dab tsi rov qab rau nws li, los sis nws yeej tsis cia siab kom tau ib yam txiaj ntsig dab tsi li. Povlauj ua hauj lwm tau ntau xyoo, tab sis nws tsis muaj kev paub ntau txog Khetos, thiab nws qhov kev paub txog nws tus kheej mas muaj tsawg yam txaus tu siab kawg nkaus li. Nws yeej tsis muaj kev hlub rau Khetos li, thiab nws tes hauj lwm thiab txoj kev nws taug ces yog ua kom tau txais txoj saw paj qhuas nws thaum kawg xwb. Qhov nws nrhiav yog lub kaus mom vajntxwv zoo tshaj plaws, tsis yog txoj kev hlub uas dawb huv tshaj plaws. Nws tsis rau siab ntso nrhiav, tab sis tsuas yog maj mam laug xwb; nws tsis ua nws tes dej num, tab sis yog raug yuam ua nyob rau hauv nws txoj kev nrhiav tom qab uas nws raug Vajntsujplig tes hauj lwm muab txhom tau lawm xwb. Thiab yog li ntawd, nws txoj kev nrhiav ntawd ua tsis tau pov thawj qhia hais tias nws yog ib tug raug tsim tawm los uas yeej zoo tsim nyog rau ntawm Vajtswv lawm; nws yog Petus uas yog ib tug raug tsim tawm los uas yeej zoo tsim nyog rau ntawm Vajtswv uas ua nws tes dej num. Tib neeg xav hais tias tag nrho cov uas ua tau ib qho hauj lwm rau Vajtswv ces tsim nyog tau txais ib qho phaj tshab lawm, thiab ces yog qhov hauj lwm uas ua tau ntawd yim loj ces lawv yim cia li xav hais tias lawv yuav tsum tau txais Vajtswv txoj kev hlub. Lub ntsiab ntawm tib neeg qhov kev xav ces tsuas muaj kev sib pauv luam nkaus xwb, thiab lawv tsis rau siab ntso nrhiav kev ua lawv tes dej num li ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los. Rau Vajtswv, ces yog tib neeg yim nrhiav ib txoj kev hlub tseeb rau Vajtswv thiab kev mloog lus tag nrho rau Vajtswv, uas kuj txhais hais tias nrhiav kev ua lawv tes dej num ib yam li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, ces lawv haj yam yuav tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo. Vajtswv qhov kev xav ces yog txib kom tib neeg rov muab kom tau lawv tes dej num thiab lub luag hauj lwm thaum xub thawj. Tib neeg yog ib tug uas Vajtswv tsim tawm, thiab yog li ntawd tib neeg yuav tsum tsis txhob hla tshaj nws tus kheej mus txib Vajtswv li ub li no, thiab yuav tsum tsis txhob ua dab tsi tshaj qhov ua lawv tes dej num li ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los xwb. Txoj hau kev kawg ntawm Povlauj thiab Petus nkawd ces yog ntsuas los ntawm qhov uas seb nkawd puas muaj peev xwm ua tau nkawd tes dej num li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los xwb, thiab tsis yog raws li qhov uas seb tes hauj lawm uas nkawd ua tiav ntawd loj me npaum li cas; nkawd txoj hau kev kawg ces yog txiav txim raws li qhov uas nkawd nrhiav thaum pib kiag los, tsis yog raws li qhov uas seb nkawd ua tau hauj lwm ntau npaum li cas, los sis lwm tus neeg qhov kev khwv yees txog nkawd. Thiab yog li ntawd, kev nrhiav kev rau siab ntso mus ua yus tes hauj lwm li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los ces yog txoj kev mus rau kev yeej; kev nrhiav txoj kev ntawm txoj kev hlub tseeb rau Vajtswv yog txoj uas yog tshaj plaws; kev nrhiav kev hloov nyob rau hauv yus tus moj yam qub, thiab kev nrhiav txoj kev hlub dawb huv rau Vajtswv, yog txoj kev mus rau kev yeej. Txoj kev mus rau kev yeej zoo li ntawd yog txoj kev rov mus muab kom tau tes dej num thaum xub thawj nrog rau tus duab thaum xub thawj ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los. Nws yog txoj kev mus muab kom tau rov los, thiab nws kuj yog lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm txij kiag thaum pib los rau thaum xaus. Yog tib neeg txoj kev nrhiav raug dub tsuas los ntawm lawv tus kheej tej kev xav tau yam luam thuam ntxiag thiab tej kev ntshaw yam tsis muaj laj thawj lawm, ces qhov tshwm sim uas ua tau los ntawd yuav tsis hloov tib neeg tus moj yam. Nws tsis yog tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua tiag tiag li, thiab yog li ntawd qhov no thiaj yog pov thawj qhia hais tias yam kev nrhiav li no tsis yog yam uas Vajtswv pom zoo. Ib txoj kev nrhiav uas Vajtswv tsis pom zoo ces ho yuav tseem ceeb li cas mas?

Tes hauj lwm uas Povlauj ua mas muab tso tau rau tib neeg saib, tab sis hais txog qhov uas seb nws txoj kev hlub rau Vajtswv ntawd dawb huv npaum li cas thiab nws hlub Vajtswv npaum li cas nyob tob hauv nws lub siab ntawd—tej yam no ces tib neeg tsis pom li. Tib neeg tsuas pom tes hauj lwm nws ua xwb, qhov ntawd ces tib neeg thiaj paub hais tias nws yeej raug Vajntsujplig siv lawm tiag tiag, thiab los yog ntawd tib neeg thiaj xav hais tias Povlauj zoo dua Petus, hais tias nws tes hauj lwm mas loj dua, vim nws muaj cuab kav pab cuam tau rau cov pawg ntseeg. Petus tsuas saib nws tus kheej tej kev ntsib kev pom thiab tsuas tau ob peb tug neeg rau thaum nws ua nws tes hauj lwm uas ntev ntev mam ua ib zaug ntawd xwb. Los ntawm nws ces tsuas muaj ob peb daig ntawv uas neeg paub me me xwb, tab sis leej twg paub hais tias nws txoj kev hlub rau Vajtswv uas nyob tob hauv nws lub siab ntawd loj npaum li cas? Ib hnub, dhau ib hnub, Povlauj ua hauj lwm rau Vajtswv: Yog tseem tshuav hauj lwm yuav tau ua, ces nws ua kiag xwb. Nws xav hais tias nyob rau txoj kev no ces nws yuav muaj cuab kav muab tau lub kaus mom vajntxwv, thiab yuav muaj peev xwm ua tau kom Vajtswv txaus siab, tab sis nws tsis nrhiav kev hloov nws tus kheej los ntawm nws tes hauj lwm li. Ib yam dab tsi nyob hauv Petus lub neej uas tsis ua kom haum rau Vajtswv txoj kev ntshaw ces ua rau nws ntxhov siab. Yog nws tsis ua kom haum rau Vajtswv txoj kev ntshaw, ces nws yuav hnov tu siab, thiab yuav nrhiav ib txoj kev kom yog es kom nws muaj cuab kav rau siab ntso ua kom haum rau Vajtswv lub siab. Nyob rau hauv kis me ntshaj plaws thiab zoo li tsis tseem ceeb tshaj plaws hauv nws lub neej, los nws yeej tseem yuav tseev kom nws ua kom tau haum Vajtswv lub siab. Nws haj yam tsis yuam thaum hais txog nws tus qub moj yam, tseem haj yam tsoo hnyav rau qhov yuav tseev kom nws tus kheej nce qib tob tshaj mus rau qhov tseeb. Povlauj tsuas nrhiav lub koob npe thiab lub meej mom ntiav ntiav saum daim tawv xwb. Nws nrhiav kev khav nws tus kheej rau tib neeg, thiab tsis nrhiav kev ua kom nce qib tob zog rau txoj kev to taub lub neej txoj sia. Qhov nws mob siab rau ces tsuas yog txoj kev qhuab qhia xwb, tsis yog qhov tseeb. Ib co neeg hais tias, “Povlauj ua hauj lwm ntau heev rau Vajtswv li, vim li cas Vajtswv thiaj tsis nco qab nws? Petus ces nyuam qhuav ua hauj lwm me me rau Vajtswv xwb, thiab twb tsis tau ua tau ib qho hauj lwm loj tiav rau tej pawg ntseeg li, yog vim li cas nws ho raug ua kom zoo tiav log?” Petus hlub Vajtswv txog ib theem, uas yog qhov Vajtswv yuav tseev kom ua; tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj li muaj lus tim khawv. Thiab Povlauj ho ua tau dab tsi? Nws ho hlub Vajtswv txog theem twg? Koj puas paub? Povlauj tes hauj lwm yog ua rau dab tsi tiag? Thiab Petus tes hauj lwm yog ua rau dab tsi tiag? Petus tsis ua hauj lwm ntau heev, tab sis koj puas paub dab tsi nyob tob hauv nws lub siab? Povlauj tes hauj lwm ces yog hais txog kev pab cuam rau cov pawg ntseeg, thiab kev txhawb nqa rau cov pawg ntseeg. Qhov Petus tau ntsib tau pom ces yog kev hloov hauv nws tus moj yam ntawm lub neej txoj sia; nws tau ntsib tau pom txoj kev hlub rau Vajtswv. Tam sim no koj paub qhov sib txawv nyob rau hauv nkawd lub ntsiab tseeb lawm, koj yeej pom hais tias leej twg, txog thaum kawg, ntseeg Vajtswv tiag tiag, thiab leej twg tsis ntseeg Vajtswv tiag tiag. Nkawd ib tug mas hlub Vajtswv tiag tiag, thiab tus sab tod mas tsis hlub Vajtswv tiag tiag; ib tug mas muaj kev hloov rau hauv nws tus moj yam, thiab tus sab tod mas tsis muaj li; ib tug ua hauj lwm yam txo hwj chim ntxiag, thiab neeg tsis tshua lam pom nws yooj yim, thiab tus sab tod mas neeg pe hawm nws heev, thiab muaj daim duab loj zoo heev; ib tug nrhiav kev dawb huv, thiab tus sab tod mas tsis nrhiav, thiab txawm hais tias nws yuav tsis yog tsis dawb huv, nws tsis muaj ib txoj kev hlub uas dawb huv; ib tug mas muaj txoj kev ua neeg tiag tiag, thiab tus sab tod mas tsis muaj; ib tug muaj txoj kev xav li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los tiag tiag, thiab ib tug mas tsis muaj. Tej ntawd yog qhov sib txawv ntawm lub ntsiab tseeb ntawm Povlauj thiab Petus. Txoj kev uas Petus taug yog txoj kev yeej, uas kuj yog txoj kev rov mus muab tau txoj kev ua neeg li ib txwm muaj thiab txoj kev rov muab tau tes daj num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los. Petus sawv cev tag nrho cov uas yog cov yeej. Txoj kev uas Povlauj taug yog txoj kev swb, thiab nws sawv cev tag nrho cov uas tsuas lam nyoo thiab siv lawv tus kheej yam ntiav ntiav xwb, thiab yeej tsis hlub Vajtswv tiag tiag. Povlauj sawv cev tag nrho cov uas tsis muaj qhov tseeb. Nyob rau hauv nws txoj kev ntseeg Vajtswv, Petus nrhiav kev ua kom haum Vajtswv siab nyob rau txhua yam, thiab nrhiav kev ua raws li txhua yam uas los ntawm Vajtswv los. Yam tsis muaj ib qho kev yws me me hlo li, nws muaj cuab kav txais kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nrog rau kev tsim kho kom zoo, txoj kev txom nyem loj thiab mus yam tsis muaj nyob rau hauv nws lub neej, tsis muaj ib yam uas yuav hloov tau nws txoj kev hlub rau Vajtswv li. Qhov no tseem tsis yog qhov kev hlub loj tshaj plaws rau Vajtswv thiab lod? Qhov no tseem tsis yog kev ua tau tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los thiab lod? Tsis hais nyob rau hauv kev qhuab ntuas, kev txiav txim, los sis kev txom nyem loj, koj yeej muaj cuab kav ua tau txoj kev mloog lus kom txog thaum tuag kiag, thiab qhov no yog qhov uas tsim nyog ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los twg yuav tsum ua kom tau, qhov no yog qhov kev dawb huv ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv. Yog hais tias tib neeg muaj cuab kav ua tau ntau npaum li no, ces lawv yeej zoo tsim nyog ua ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, thiab yeej tsis muaj ib yam dab tsi li uas yuav ua tau kom haum txoj kev ntshaw ntawm tus Tswv Tsim tshaj qhov no li lawm. Muab xav hais tias koj muaj cuab kav ua hauj lwm rau Vajtswv, tab sis koj tsis mloog Vajtswv lus, thiab tsis muaj cuab kav hlub Vajtswv tiag tiag. Nyob rau txoj kev no, tsis yog koj yuav ua tsis tau koj tes dej num li ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los xwb, tab tsis koj tseem yuav raug Vajtswv teem txim rau thiab, vim koj yog ib tug uas tsis muaj qhov tseeb, tus uas tsis muaj cuab kav mloog Vajtswv lus, thiab tus uas tsis mloog lus rau Vajtswv. Koj tsuas mob siab txog kev ua hauj lwm rau Vajtswv xwb, thiab tsis mob siab txog kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua los sis paub koj tus kheej. Koj tsis to taub los sis paub tus Tswv Tsim, thiab tsis mloog lus los sis hlub tus Tswv Tsim. Koj yog ib tug uas yeej xeeb txawm tsis mloog lus rau Vajtswv, thiab ces cov neeg zoo li ntawd yog cov uas tus Tswv Tsim tsis hlub.

Ib txhia neeg hais tias, “Povlauj ua tau hauj lwm ntau heev li, thiab nws ris lub nra hnyav heev rau cov pawg ntseeg thiab ua tau hauj lwm tiav ntau heev rau lawv. Povlauj kaum peb tsab ntawv tuav tau 2,000 xyoo ntawm Tiam Hmoov Hlub, thiab tsuas yog thib ob ntawm Plaub Txoj Moo Zoo xwb. Leej twg thiaj li yuav piv tau nws? Tsis muaj leej twg yuav tshab txhais tau Yauhas qhov kev Qhia Tshwm, hos Povlauj cov ntawv ces pub txoj sia thiab tes hauj lwm nws ua muaj txiaj ntsig heev rau cov pawg ntseeg. Leej twg thiaj li yuav ua tau tej yam zoo li ntawd? Thiab Petus ho ua tes hauj lwm dab tsi?” Thaum tib neeg ntsuas lwm tus, lawv ua li ntawd raws li lawv tes hauj lawm uas ua tau tiav hlo. Thaum Vajtswv ntsuas tib neeg, Nws ua li ntawd raws li tib neeg tus yeeb yam. Nyob rau cov uas nrhiav txoj sia, Povlauj yog ib tug uas tsis paub nws tus kheej lub ntsiab tseeb. Nws yog ib tug uas yeej tsis txo hwj chim los sis mloog lus kiag li, los sis nws yeej tsis paub nws lub ntsiab tseeb, uas yog tawm tsam Vajtswv. Thiab yog li ntawd, nws yog ib tug uas tsis tau muaj kev ntsib kev pom kom ntxaws ntxaws, thiab yog ib tug uas tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Petus mas txawv. Nws paub nws tej yam tsis zoo, tej kev qaug zog, thiab nws tus moj yam uas qias vuab tsuab li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, thiab yog li ntawd nws muaj ib txoj kev xyaum ua los mus hloov nws tus moj yam; nws tsis yog ib tug ntawm cov uas tsuas muaj qhov kev qhuab qhia xwb tab sis tsis muaj qhov tseeb. Cov uas hloov lawm ces yog cov neeg tshiab uas tau raug cawm tau lawm, lawv yog cov uas zoo tsim nyog nrhiav qhov tseeb lawm. Cov neeg uas tsis hloov ces yog cov uas poob qab raws tus yeeb yam; lawv yog cov uas tsis tau raug cawm tau, qhov ntawd ces yog, cov uas Vajtswv ntxub thiab tsis lees txais. Vajtswv yuav tsis nco qab lawv tsis hais lawv tes hauj lwm yuav loj npaum li cas li. Thaum koj muab qhov no coj los piv rau koj tus kheej txoj kev nrhiav, ces qhov uas seb koj yog tib hom neeg li Petus los sis Povlauj ntawd ces yeej tsim nyog pom meej meej lawm. Yog hais tias tseem tsis muaj qhov tseeb nyob rau hauv tej uas koj nrhiav ntawd, thiab txawm hais tias hnub no koj tseem khav theeb thiab muaj plhus li Povlauj, thiab tseem txawj dag thiab hais lus tshaj tshaj li nws, ces koj yeej yog ib tug neeg lwj liam ua swb tiag tiag li. Yog koj nrhiav tib yam uas Petus nrhiav, yog koj nrhiav kev xyaum ua thiab kev hloov tiag tiag, thiab tsis khav theeb los sis txhob txwm, tab sis tsuas yog nrhiav ua koj tes dej num xwb, ces koj yuav yog ib tug Vajtswv tsim tawm los uas muaj cuab kav ua tau txoj kev yeej. Povlauj tsis paub nws tus kheej lub ntsiab tseeb los sis qhov kev qias vuab tsuab, haj yam tsis paub nws tus kheej txoj kev tsis mloog lus. Nws yeej tsis tau hais txog nws tej kev tawm tsam Khetos yam txaus ntxub kawg ntawd li, los sis nws yeej tsis muaj kev tu siab hlo li. Nws tsuas piav txog luv luv xwb thiab, nyob tob hauv nws lub siab, nws yeej tsis tau nyoo Vajtswv tag nrho li. Txawm hais tias nws twb ntog ntawm txoj kev mus rau Damaxaka, los nws yeej tsis saib kom tob hauv nws tus kheej li. Nws yeej tsuas txaus siab ua hauj lwm tag zog xwb, thiab nws tsis muab kev paub nws tus kheej thiab hloov nws tus moj yam qub xam ua tej qhov teeb meem tseem ceeb tshaj plaws li. Nws txaus siab rau qhov uas tsuas lam hais qhov tseeb, nrog rau kev muab ib qho tshuaj ntawm nws txoj kev txawj xav rau lwm tus xwb, thiab qhov uas nws tsis tsim txom Yexus cov thwj tim lawm ntawd coj los nplig nws tus kheej thiab zam txim rau nws tus kheej rau nws tej kev txhaum yav tag los. Lub hom phiaj uas nws caum nrhiav ntawd ces tsis muaj dab tsi tshaj lub kaus mom vajntxwv rau yav pem suab thiab tes hauj lwm ib nyuag ntu ntawd xwb, lub hom phiaj nws caum nrhiav ces yog txoj hmoov hlub nplua mias xwb. Nws tsis yog nrhiav qhov tseeb kom txaus, los sis nws tsis yog nrhiav kev nce qib mus kom tob tshaj lawm hauv qhov tseeb uas nws tsis to taub ua ntej ntawd. Nws qhov kev paub txog nws tus kheej ces yog li ntawd thiaj hais tau hais tias yog qhov cuav xwb, thiab nws tsis lees txais kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Qhov uas nws muaj cuab kav ua hauj lwm tsis tau txhais hais tias nws muaj qhov kev paub txog nws tus kheej tus yeeb yam los sis lub ntsiab tseeb; qhov nws tsom ntsoov rau ces tsuas yog tej kev xyaum ua sab nraud xwb. Qhov nws rau siab ntso rau, tshaj qhov ntawd, ces tsis yog kev hloov, tab sis yog kev paub xwb. Nws tes hauj lwm ces tag nrho puav leej yog qhov tau los ntawm Yexus qhov kev tshwm sim rau nws nyob rau ntawm txoj kev mus rau Damaxaka xwb. Nws tsis yog tej yam uas nws txiav txim siab ua thaum xub thawj, los sis tsis yog tes hauj lwm uas tshwm sim tom qab nws tau lees txais kev qhuab qhia rau nws tus moj yam qub lawm. Tsis hais nws yuav ua hauj lwm li cas li, nws tus moj yam qub tsis hloov, thiab yog li ntawd nws tes hauj lwm thiaj theej txhoj tsis tau rau nws tej kev txhaum yav tag los tab sis tsuas lam ua ib qho nyuag dej num nrog rau cov pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd xwb. Rau tej tus neeg zoo li no, tus uas nws tus moj yam qub tsis hloov—qhov ntawd ces hais tias, tus uas tsis tau txais kev cawm dim, thiab haj yam tsis muaj qhov tseeb—nws tsis muaj hnub yuav muaj cuab kav rais los ua tau ib tug uas Tswv Yexus lees txais li. Nws tsis yog ib tug uas muaj txoj kev hlub thiab kev hwm rau Yexus Khetos, los sis nws tsis yog ib tug uas txawj nrhiav qhov tseeb, nws haj yam tsis yog ib tug uas nrhiav qhov lus zais tob ntawm txoj kev yug los ua neeg. Nws tsuas lam yog ib tug uas txawj dag xwb, thiab ib tug uas tsis zam rau ib tug twg uas siab dua nws los sis tus uas muaj qhov tseeb li. Nws khib cov tib neeg los sis tej qhov tseeb uas tsis zoo ib yam li nws, los sis ua yeeb ncuab nrog nws, nyiam cov neeg muaj peev xwm uas muaj lub koob meej zoo thiab muaj kev paub tob xwb. Nws tsis nyiam sib ntsib sib tham nrog cov neeg pluag uas nrhiav txoj hau kev tseeb thiab tsis quav ntsej txog dab tsi tsuas yog qhov tseeb nkaus xwb, thiab tseem ho mus koom rau cov thawj coj ntawm tej koom haum kev ntseeg uas tsuas tham txoj tej kev qhuab qhia nkaus xwb, thiab cov uas muaj kev paub nplua mias xwb. Nws tsis muaj kev hlub rau tes hauj lwm tshiab ntawm Vajntsujplig thiab tsis quav ntsej txog qhov kev txav mus lawm tom ntej ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm tshiab. Tab sis, nws nyiam cov kev cai thiab kev qhuab qhia uas siab dua tej qhov tseeb uas ib txwm muaj. Nyob rau hauv nws lub ntsiab tseeb xeeb txawm thiab tag nrho tej uas nws nrhiav, nws tsis zoo tsim nyog yuav raug hu ua ib tug Ntseeg Vajtswv uas nrhiav qhov tseeb, haj yam tsis tsim nyog ua ib tug tub qhe muaj lub siab ncaj nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, vim nyob qhov kev dag ntawd mas ntau heev lawm, thiab nws txoj kev tsis mloog lus mas loj dhau heev lawm. Txawm hais tias nws yeej nto moo ua ib tug tub qhe ntawm Tswv Yexus, los nws tsis zoo tsim nyog tau nkag mus rau hauv lub rooj vag ntawm ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj, vim nws tej kev ua thaum pib los txog thaum xaus mas yuav muab hu tsis tau hais tias ncaj ncees. Nws ces tsuas lam pom tau hais tias yog ib tug uas txawj dag xwb, thiab ua kev tsis ncaj ncees, tab sis kuj yog tus uas ua hauj lwm rau Khetos thiab. Txawm hais tias yuav hu tsis tau nws ua tus phem, los nws yeej tsim nyog raug hu ua ib tug tib neeg uas ua kev tsis ncaj ncees. Nws yeej ua hauj lwm ntau, tab sis yuav tsum tsis txhob txiav txim rau nws raws li qhov uas nws ua tau hauj lwm ntau ntawd, tab sis tsuas txiav txim rau ntawm qhov zoo thiab lub ntsiab tseeb ntawm nws tes hauj lwm xwb. Tsuas yog txoj kev no xwb mas thiaj li yuav taug mus txog qhov kawg ntawm qhov xwm txheej no. Nws ib txwm ntseeg hais tias: “Kuv muaj peev xwm ua hauj lwm; kuv yeej txhawj txog tus Tswv lub nra ib yam li lwm tus yeej xav tsis txog li, thiab tsis muaj leej twg yuav hloov siab lees txhaum tob npaum li kuv, vim qhov kaj loj tau ci ntsa rau kuv, thiab kuv twb tau pom qhov kaj loj lawm, thiab yog li ntawd kuv qhov kev hloov siab lees txhaum mas tob tshaj lwm tus li.” Nyob rau lub sij hawm ntawd, qhov no yog qhov nws xav nyob rau hauv nws lub siab. Nyob rau thaum kawg ntawm nws tes hauj lwm, Povlauj hais tias: “Kuv twb tau tawm tsam qhov kev sib ntaus sib tua tag lawm, kuv twb tau taug txoj kev kawg lawm, thiab muaj ib lub kaus mom vajntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees npaj cia rau kuv lawm.” Nws qhov kev sib ntaus sib tua, tes hauj lwm, thiab txoj kev taug ces tag nrho tsuas yog ua rau lub kaus mom vajntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees xwb, thiab nws tsis rau siab ntso nias qees lawm tom ntej. Txawm hais tias nws tsis yog lam ua nws tes hauj lwm kom zoo li twb ua lawm xwb, los yeej hais tau hais tias nws tes hauj lwm ces tsuas yog lam ua kom tau coj mus txhaws rau nws tej kev yuam kev xwb, coj mus txhaws rau tej kev iab liam ntawm nws txoj kev txawj xav xwb. Nws tsuas cia siab ua kom tag nws tes hauj lwm, taug nws txoj kev kom kawg, thiab tawm tsam hauv nws qhov kev sib ntaus sib tua ntawd kom tag sai li sai tau, ces kom nws tau txais nws lub kaus mom vajntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees uas nws ntshaw los lawm ntev ntawd kom sai xwb. Qhov nws ntshaw tsis yog mus ntsib Tswv Yexus nrog rau nws tej kev ntsib kev pom thiab kev paub tiag tiag, tab sis tsuas ua kom tiav nws tej hauj lwm kom sai li sai tau xwb, ces kom nws thiaj tau txais qhov phaj tshab uas nws tes hauj lwm khwv tau rau nws thaum nws ntsib Tswv Yexus. Nws siv nws tes hauj lwm los nplig kom nws tus kheej kaj siab, thiab los khom lag luam kom paub tau lub kaus mom vajntxwv rau yav tom ntej xwb. Yam nws nrhiav ntawd tsis yog qhov tseeb los sis tsis yog Vajtswv li, tab sis tsuas yog lub kaus mom vajntxwv xwb. Tej qho kev nrhiav zoo li ntawd es yuav ua cas siv tau li qhov phiaj ntsuas mas? Nws qhov kev tshoov siab, nws tes hauj lwm, tus nqi nws them, thiab tag nrho nws tej dag zog—nws txoj kev npau suav nruab hnub yam zoo tshaj plaws ntawd tseb txhawm thoob plaws rau li, thiab nws ua hauj lwm tag nrho raws li nws tus kheej txoj kev ntshaw xwb. Nyob rau tag nrho nws tes hauj lwm, yeej tsis muaj ib qho kev txaus siab hlo ua me me nyob rau hauv tus nqi uas nws them ntawd li; nws tsuas lam khom lag luam nkaus xwb. Nws tej dag zog tsis yog siv yam txaus siab hlo kom ua tau nws tes dej num, tab sis tsuas yog ua yam txaus siab hlo kom tau lub hom phiaj ntawm nws qhov kev khom lag luam xwb. Tej dag zog zoo li ntawd puas muaj nuj nqis dab tsi mas? Leej twg thiaj qhuas nws tej dag zog uas tsis dawb huv ntawd? Leej twg thiaj xav paub xav pom tej dag zog zoo li ntawd mas? Nws tej hauj lwm mas muaj tej kev npau suav txog yav tom ntej puv npo nyob rau hauv xwb, muaj tej phiaj xwm zoo tshaj plaws puv npo nyob rau hauv, thiab tsis muaj ib txoj kev uas yuav hloov tib neeg tus moj yam li. Ntau heev ntawm nws txoj kev hlub tshua ntawd tsuas yog kev ua txuj xwb; nws tej hauj lwm tsis muab tau txoj sia, nws tej hauj lwm tsis yug tau txoj sia, tab sis tsuas yog ib qho kev ua txuj dag ntawm txoj kev coj zoo xwb; nws yog ib qho kev khom lag luam xwb. Tes hauj lwm zoo li no es yuav ua cas coj tau tib neeg mus rau txoj kev nrhiav tau lawv tes dej num thaum xub thawj mas?

Tag nrho tej Petus nrhiav ces yog ua raws Vajtswv lub siab xwb. Nws nrhiav kev ua kom tiav li Vajtswv txoj kev ntshaw, thiab tsis hais yuav muaj kev txom nyem los sis kev nyuaj siab loj npaum li cas li, nws yeej tseem txaus siab hlo ua kom tau raws li Vajtswv txoj kev ntshaw. Yeej tsis muaj ib txoj kev nrhiav caum uas loj tshaj los ntawm ib tug ntseeg Vajtswv twg li lawm. Qhov uas Povlauj nrhiav ces raug dub tsuas los ntawm nws lub cev nqaij daim tawv, los ntawm nws tus kheej tej kev xav phem, thiab los ntawm nws tus kheej tej phiaj xwm thiab tej tswv yim dag lawm. Nws ces yeej tsis yog ib tug Vajtswv tsim tawm los uas zoo tsim nyog li, tsis yog ib tug uas nrhiav kev ua kom tiav raws li Vajtswv txoj kev ntshaw. Petus nrhiav kev los zwm rau Vajtswv tej kev coj, thiab txawm hais tias tes hauj lwm nws ua yuav tsis loj heev, los qhov kev tshoov siab uas nyob tom qab ntawm nws txoj kev nrhiav caum ntawd thiab txoj kev nws taug yog txoj yog lawm; txawm hais tias nws yuav tsis muaj peev xwm muab tau neeg coob, los nws muaj peev xwm nrhiav txoj kev ntawm qhov tseeb. Vim yog qhov no ces thiaj hais tau hais tias nws yog ib tug Vajtswv tsim tawm los uas zoo tsim nyog lawm. Niaj hnub no, txawm hais tias koj tsis yog ib tug neeg ua hauj lwm, los koj yuav tsum muaj peev xwm ua tes dej num ntawm ib tug uas Vajtswv tsim tawm los thiab nrhiav kev los zwm rau Vajtswv tej kev coj. Koj yuav tsum muaj peev xwm ua raws li yam dab tsi los xij uas Vajtswv hais, thiab muaj kev ntsib kev pom rau tag nrho txhua yam kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, thiab txawm hais tias koj qaug zog, los nyob hauv koj lub siab koj yuav tsum muaj cuab kav hlub Vajtswv kom tau. Cov uas lees txhua yam rau lawv tus kheej lub neej ces yeej txaus siab ua tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, thiab cov neeg zoo li ntawd qhov kev xav txog txoj kev nrhiav caum yog txoj uas yog. Cov no yog cov neeg uas Vajtswv xav tau. Yog koj ua hauj lwm ntau, thiab lwm tus tau xais koj tej kev qhuab qhia, tab sis koj tus kheej tsis hloov, thiab tsis tau hais lus tim khawv, los sis muaj kev paub kev pom tiag tiag li, tej yam zoo li ntawd ces kom txog thaum kawg ntawm koj lub neej txoj sia, ces tseem tsis muaj ib yam dab tsi uas koj tau uas es yuav hais tau lus tim khawv, ces koj puas yog ib tug neeg uas tau hloov lawm mas? Koj puas yog ib tug uas nrhiav qhov tseeb? Nyob rau lub sij hawm ntawd, Vajntsujplig siv koj, tab sis thaum Nws siv koj, Nws siv koj qhov uas tsuas siv tau ua tej hauj lwm xwb, thiab Nws tsis siv koj qhov uas siv tsis tau. Yog koj nrhiav kev hloov, ces koj yuav maj mam raug ua kom zoo tiav log nyob rau lub sij hawm ntawm tus txheej txheem uas koj raug siv ntawd. Tab sis Vajntsujplig tsis lees txhua yam hais tias ua thaum kawg koj puas yuav raug muab tau, thiab qhov no mas nyob ntawm tus yam ntxwv ntawm koj qhov kev nrhiav caum ntawd xwb. Yog tsis muaj kev hloov nyob rau hauv koj tus kheej tus moj yam li, ces qhov ntawd yog vim koj txoj kev xav rau qhov kev nrhiav caum uas yuam kev lawm xwb. Yog koj tsis tau txais phaj tshab, ces qhov ntawd yog koj tus kheej qhov teeb meem, thiab yog vim koj tus kheej tsis tau muab qhov tseeb coj los xyaum ua thiab tsis muaj peev xwm ua kom tiav raws li Vajtswv txoj kev ntshaw. Thiab yog li ntawd, tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav tseem ceeb tshaj koj tus kheej tej kev ntsib kev pom kiag li, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav tseem ceeb tshaj koj tus kheej qhov kev to taub li! Ib co neeg mas thaum kawg yuav hais tias, “Kuv twb tau ua hauj lwm ntau heev rau Koj, thiab txawm hais tias kuv tsis tau ua tau tej yam tiav hlo uas nto moo lug, los kuv yeej tseem nquag plias rau kuv tej kev siv dag zog ntawd. Koj yuav tsis kam cia kuv nkag mus rau hauv ntuj ceeb tsheej mus noj lub txiv ntoo pub txoj sia lod?” Koj yuav tsum paub hais tias hom neeg twg yog hom Kuv ntshaw; cov uas tsis dawb huv ces yuav tsis pub nkag mus rau lub nceeg vaj, cov uas tsis dawb huv ces yuav tsis pub ua kom dub tsuas daim av dawb huv. Txawm hais tias tej zaum koj yeej tau ua hauj lwm ntau lawm tiag, thiab ua hauj lwm tau ntau xyoo lawm, nyob rau thaum kawg yog koj tseem qias neeg yam txaus khuv xim ntxiag, ces txoj cai saum Ntuj Ceeb Tsheej yuav zam tsis tau cia koj nkag mus rau Kuv lub nceeg vaj! Txij puag thaum tsim muaj lub ntiaj teb los txog ntua niaj hnub niam no, Kuv yeej tsis tau muab kev nkag yooj yooj yim mus rau Kuv lub nceeg vaj pub rau cov uas hais lus zoo los ntxias Kuv li. Qhov no yog ib txoj cai saum ntuj ceeb tsheej, thiab tsis muaj leej twg yuav rhuav tau li! Koj yuav tsum nrhiav lub neej txoj sia. Niaj hnub no, cov uas yuav raug ua kom zoo tiav log yog tib hom li Petus: Lawv yog cov uas nrhiav kev hloov nyob rau hauv lawv tus kheej tus moj yam, thiab cov uas txaus siab yuav hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua lawv tes dej num li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb mas thiaj li yuav raug ua kom zoo tiav log. Yog koj tsuas xav tau phaj tshab xwb, thiab tsis nrhiav kev hloov koj tus kheej tus moj yam ntawm lub neej txoj sia li, ces tag nrho koj tej dag zog ces yuav nkim pov tseg xwb—qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau li!

Los ntawm qhov sib txawv nyob rau hauv lub ntsiab tseeb ntawm Petus thiab Povlauj nkawd ces koj yuav tsum to taub hais tias tag nrho cov uas tsis nrhiav lub neej txoj sia ces nkim lub zog pov tseg xwb! Koj ntseeg Vajtswv thiab raws Vajtswv qab, thiab yog li ntawd hauv koj lub siab koj yuav tsum hlub Vajtswv. Koj yuav tsum muab koj tus yam ntxwv qias vuab tsiab tshem pov tseg, koj yuav tsum nrhiav kev ua kom tiav li Vajtswv txoj kev ntshaw, thiab koj yuav tsum ua tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los. Vim koj ntseeg thiab raws Vajtswv qab, koj yuav tsum muab txhua yam cob fij rau Nws, thiab yuav tsum tsis txhob txiav txim siab los sis ua kom tau raws li koj tus kheej txoj kev xav nkaus xwb, thiab koj yuav tsum ua kom tiav hlo raws li Vajtswv txoj kev ntshaw. Vim koj raug tsim tawm los, koj yuav tsum mloog tus Tswv uas tsim koj tawm los ntawd lus, vim koj yeej xeeb txawm tsis muaj kev tswj fwm rau koj tus kheej, thiab tsis muaj rab peev xwm los tswj koj tus kheej txoj hmoo. Vim koj yog ib tug neeg uas ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum nrhiav txoj kev dawb huv thiab kev hloov. Vim koj yog ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, koj yuav tsum ua raws li koj tes dej num, thiab tuav koj qhov chaw cia, thiab koj yuav tsum tsis txhob ua tshaj koj tes dej num. Qhov no tsis yog yuav muab koj khi cia, los sis siv kev qhuab qhia los caij tsuj koj, tab sis tsuas yog txoj kev uas koj yuav ua tau koj tes dej num, thiab nws yuav ua tau kom tiav hlo tau—thiab yuav tsum ua kom tau tiav hlo—los ntawm cov uas ua kev ncaj ncees. Yog koj muab lub ntsiab tseeb ntawm Petus thiab Povlauj nkawd coj los sib piv, ces koj yuav paub hais tias koj yuav tsum nrhiav caum li cas. Nyob rau tej kev uas Petus thiab Povlauj nkawd taug, ib txoj ces yog txoj kev raug ua kom zoo tiav log, thiab ib txoj ces yog txoj kev ntawm kev raug muab ntiab tawm mus; Petus thiab Povlauj sawv cev ob txoj kev uas sib txawv. Txawm hais tias nkawd puav leej tau txais tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, thiab puav leej tau txais kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo los ntawm Vajntsujplig, thiab nkawd puav leej lees txais qhov uas Tswv Yexus tau txib nkawd, qhov kev tawg paj txi txiv los ntawm nkawd mas tsis zoo ib yam: Ib tug ces tawg paj txi txiv tiag tiag, hos ib tug ces tsis tawg. Los ntawm nkawd lub ntsiab tseeb, tes hauj lwm nkawd ua, tej uas nkawd nthuav tawm sab nraud, thiab nkawd qhov chaw xaus thaum kawg, ces koj yuav tsum to taub hais tias txoj kev twg koj tsim nyog taug, txoj kev twg koj tsim nyog xaiv coj los taug. Nkawd taug ob txoj kev uas yeej pom meej meej hais tias sib txawv. Povlauj thiab Petus, nkawd yog qhov kev piv txwv zoo tshaj plaws ntawm ib txoj kev twg, thiab yog li ntawd txij kiag thaum pib ces nkawd raug muab tuav tseg coj los piv txwv rau ob txoj kev no. Tej ntsiab lus tseem ceeb ntawm Povlauj qhov kev ntsib kev pom yog dab tsi, thiab vim li cas nws ho mus tsis dhau? Tej ntsiab lus tseem ceeb ntawm Petus qhov kev ntsib kev pom yog dab tsi, thiab nws ho tau ntsib tau pom kev raug ua kom zoo tiav log li cas? Yog koj muab qhov uas nkawd ib leeg twg txhawj xeeb txog, ces koj yuav paub hais tias Vajtswv xav tau hom neeg zoo li cas tiag, Vajtswv txoj kev xav yog dab tsi, Vajtswv tus moj yam yog dab tsi, hom neeg zoo li cas yog hom uas thaum kawg yuav raug ua kom zoo tiav log, thiab hom neeg zoo li cas yog hom uas yuav tsis raug ua kom zoo tiav log; koj yuav paub hais tias tus moj yam ntawm cov uas yuav raug ua kom zoo tiav log ntawd zoo li cas, thiab tus moj yam ntawm cov uas yuav tsis raug ua kom zoo tiav log ntawd ho zoo li cas—tej xwm txheej ntawm lub ntsiab tseeb no ces yeej pom tau nyob rau hauv Petus thiab Povlauj nkawd tej kev ntsib kev pom lawm. Vajtswv tsim txhua yam, thiab yog li ntawd Nws ua kom txhua yam uas raug tsim tawm los ntawd los nyob rau hauv qab Nws txoj kev tswj fwm thiab zwm rau hauv Nws txoj kev tswj fwm; Nws yuav txib txhua yam; es kom txhua yam nyob rau hauv Nws ob txhais tes. Tag nrho ntawm tej uas Vajtswv tsim tawm los, suav tag nrho tej tsiaj, nroj tsuag, noob neej, tej roob thiab tej dej ntws, thiab pas dej tauv—tag nrho yuav tsum los rau hauv qab Nws txoj kev tswj fwm. Tag nrho txhua yam nyob rau saum ntuj thiab nyob rau hauv av yuav tsum los nyob hauv qab Nws txoj kev tswj fwm. Lawv tsis muaj ib qho kev xaiv li thiab tag nrho yuav tsum zwm rau Nws txoj kev coj. Qhov no yog teeb ua kev cai los ntawm Vajtswv, thiab nws yog lub hwj chim ntawm Vajtswv. Vajtswv txib tau txhua yam, thiab muab txhua yam teeb qhov twg ua ntej qhov twg ua qab thiab muab txhua yam tum qhov twg nyob siab qhov twg nyob qis, thiab muab txhua yam cais raws li hom, thiab faib kom lawv tus kheej muaj lub luag hauj lwm, raws nraim li Vajtswv txoj kev xav. Tsis hais nws yuav zoo npaum li cas li, tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav dhau Vajtswv li, txhua yam ces ua dej num rau cov noob neej uas Vajtswv tsim, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav tau luag tsis mloog Vajtswv lus li los sis yuav txib Vajtswv tau li. Yog li ntawd tib neeg, yog ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, kuj yuav tsum tau ua tes dej num ntawm tib neeg. Tsis hais nws yuav yog tus tswv los sis tus saib xyuas txhua yam, tsis hais tib neeg lub meej mom yuav siab npaum li cas ntawm tag nrho txhua yam li, nws yeej tseem yog ib tug tib neeg me me nyob hauv qab Vajtswv txoj kev tswj fwm xwb, thiab yeej tsis tshaj qhov uas yog ib tug tib neeg uas tsis tseem ceeb dab tsi li, ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, thiab nws yuav tsis muaj hnub nyob siab tshaj Vajtswv li. Ua ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, tib neeg yuav tsum nrhiav kev ua tes dej num ntawm ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, thiab nrhiav kev hlub Vajtswv yam tsis muaj kev xaiv li, vim Vajtswv yeej zoo tsim nyog rau tib neeg txoj kev hlub. Cov uas nrhiav kev hlub Vajtswv yuav tsum tsis txhob nrhiav txiaj ntsig rau tus kheej los sis nrhiav tej yam uas lawv tus kheej ntshaw; qhov no yog txoj kev nrhiav caum uas yog tshaj plaws li. Yog qhov uas koj nrhiav yog qhov tseeb, yog qhov uas koj muab coj los xyaum ua yog qhov tseeb, thiab yog qhov koj tau yog ib qho kev hloov nyob rau hauv koj tus moj yam, ces txoj kev koj taug yog txoj yog lawm. Yog qhov uas koj nrhiav yog koob hmoov rau lub cev nqaij daim tawv, thiab qhov uas koj muab coj los xyaum ua yog qhov tseeb ntawm koj tus kheej txoj kev xav phem xwb, thiab yog yeej tsis muaj kev hloov nyob rau hauv koj tus moj yam li, thiab koj yeej tsis mloog Vajtswv lus nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv li, thiab koj tseem nyob rau qhov kev pom tsis meej, ces qhov koj nrhiav ntawd yuav coj koj mus rau dab teb tiag tiag li, vim txoj kev koj taug yog txoj kev swb. Qhov uas seb koj yuav raug ua kom zoo tiav log los sis raug muab ntiab tawm mus ntawd ces nyob ntawm koj tus kheej qhov kev nrhiav caum xwb, uas kuj hais tau hais tias kev yeej thiab kev swb ces nyob ntawm txoj kev uas tib neeg taug xwb.

Qhov Dhau Los: Ntawm Kaum Peb Tsab Ntawv Koj Ua Raws Li Tsab Ntawv Twg?

Ntxiv Mus: Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No