Ntawm Kaum Peb Tsab Ntawv Koj Ua Raws Li Tsab Ntawv Twg?

Phau Vajluskub Tshiab ntawm phau Vajluskub muaj Povlauj kaum peb tsab ntawv. Thaum lub sij hawm uas nws ua nws txoj hauj lwm, Povlauj tau sau kaum peb tsab ntawv no mus rau cov pawg ntseeg uas ntseeg Yexus Khetos. Qhov ntawd yog, Povlauj tau raug tsa los thiab tau sau cov ntawv no tom qab uas Yexus tau nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej lawm. Nws cov ntawv yog cov lus tim khawv txog tus Tswv Yexus txoj kev sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab txoj kev nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej tom qab Nws txoj kev tuag, thiab lawv kuj tau nthuav txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab thiab kev kwv tus ntoo khaub lig. Tseeb tiag, tag nrho cov xov thiab cov lus tim khawv no yog txhob txwm sau los qhia cov kwv tij thiab cov muam uas nyob rau ntau qhov chaw ib puag ncig ntawm lub Teb Chaws Yudas nyob rau lub sij hawm ntawd, vim tias thaum ub, Povlauj yog tus Tswv Yexus tus tub qhe, thiab nws tau raug tsa los hais lus tim khawv rau tus Tswv Yexus. Nyob rau txhua lub sij hawm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm, ntau tus tib neeg tau raug tsa los ua Nws txoj hauj lwm sib txawv, uas yog, los ua txoj hauj lwm ntawm cov tub txib txhawm rau ua txuas ntxiv txoj hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej ua tiav. Yog tias Vajntsujplig Dawb Huv ua txoj hauj lwm ntawd ncaj qha, thiab tsis tsa ib tug tib neeg twg sawv los ua li, ces nws yuav nyuaj rau kev ua hauj lwm. Xws li, Povlauj tau dhau los ua ib tug neeg uas raug ntaus ntog thaum tab tom taug kev mus rau hauv lub nroog Damaxaka, thiab tom qab ntawd nws tau raug tsa los ua ib tug tim khawv rau tus Tswv Yexus. Nws yog ib tug tub txib uas tsis yog los ntawm Yexus kaum ob tug thwj tim los. Ib qho ntxiv txog kev tshaj tawm txoj moo zoo, nws kuj tau ua txoj hauj lwm ntawm kev saib xyuas rau ntau pawg ntseeg nyob rau ntau qhov chaw thiab, uas yog saib xyuas cov kwv tij thiab cov muam ntawm ntau pawg ntseeg—hauv lwm cov lus yog, coj cov kwv tij thiab cov muam hauv tus Tswv. Povlauj cov lus tim khawv yog los tshaj tawm kom paub qhov tseeb txog ntawm tus Tswv Yexus txoj kev sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab txoj kev nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab yog los qhia tib neeg kom los lees txim hloov dua siab tshiab, lees txim, thiab taug txoj kev ntawm tus ntoo khaub lig. Nws yog ib tug ntawm Yexus Khetos cov tim khawv thaum lub sij hawm ntawd.

Povlauj kaum peb tsab ntawv tau raug xaiv los siv rau hauv phau Vajluskub. Nws tau sau tag nrho kaum peb tsab ntawv los hais txog cov yam ntxwv sib txawv ntawm tib neeg uas nyob rau ntau qhov chaw. Nws tau raug Vajntsujplig Dawb Huv txhawb los sau cov ntawv ntawd, thiab tau qhia cov kwv tij thiab cov muam txhua qhov chaw los ntawm qhov chiv meem ntawm ib tug tub txib (los ntawm lub ntsiab lus ntawm ib tug tub qhe ntawm tus Tswv Yexus). Yog li, Povlauj cov ntawv tsis yog tshwm sim los ntawm cov lus faj lem los sis ncaj qha los ntawm cov yog toog los, tiam sis yog los ntawm txoj hauj lwm uas nws tau ua xwb. Cov ntawv no tsis yog tej yam txawv txawv, los sis lawv yog tej yam to taub nyuaj ib yam li cov lus faj lem. Cov ntawv no tsuas yog sau raws li tej ntaub ntawv thiab xwb, thiab kuj muaj cov lus faj lem los sis cov kev zais; cov ntawd no tsuas muaj cov lo lus kev siv raws li tej tib neeg ib txwm siv xwb. Txawm hais tias cov ntawv ntawd muaj ntau lo lus nyuaj rau tib neeg to taub los sis nkag siab nyuaj los, cov ntawv ntawd tsuas yog raug sau los ntawm Povlauj tus kheej cov kev nkag siab thiab los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev qhuab qhia xwb. Povlauj tsuas yog ib tug tub txib xwb; nws yog ib tug tub qhe uas tus Tswv Yexus siv, tsis yog ib tug cev Vajtswv lus. Thaum tab tom taug kev hla mus rau ntau koog pov txwv, nws tau sau ntau tsab ntawv xa mus rau cov kwv tij thiab cov muam ntawm ntau pawg ntseeg, los sis, thaum nws tab tom muaj mob, nws tau sau xa mus rau ntau pawg ntseeg uas tshwj xeeb nyob rau hauv nws lub siab tiam sis tsuas yog rau pawg ntseeg uas nws tsis tuaj yeem mus tau xwb. Raws li, nws cov ntawv tau raug khaws cia los ntawm cov tib neeg thiab tom qab ntawd tau muab sau cia, tau muab teeb kom muaj qib muaj duas, thiab tau muab kho tom qab ntawm Plaub Txoj Hmoo Zoo hauv phau Vajluskub los ntawm ntau tiam tom qab ntawd. Tseeb tiag, lawv tau muab sau cia thiab tau muab tso ua ke txhua tsab ntawv uas zoo tshaj plaws uas nws tau sau tseg. Cov ntawv no tau muaj txiaj ntsig zoo rau lub neej ntawm ntau pawg ntseeg cov kwv tij thiab cov muam, thiab tau muaj suab npe tshwj xeeb nyob rau nws lub sij hawm ntawd. Thaum Povlauj sau cov ntawv ntawd, nws lub hom phiaj tsis yog sau ib txoj hauj lwm ntawm sab ntsujplig uas yuav ua rau nws cov kwv tij thiab cov muam nrhiav tau ib txoj kev los xyaum ua los sis ib zaj keeb kwm ntawn sab ntsujplig los nthuav tawm txog nws tus kheej cov kev paub; nws tsis yog txhob txwm sau ib phau ntawv kom dhau los ua ib tug neeg sau ntawv. Nws tsuas yog sau ntawv mus rau nws cov kwv tij thiab cov muam ntawm tus Tswv Yexus Khetos pawg ntseeg xwb. Povlauj tau qhia nws cov kwv tij thiab cov muam, los ntawm nws qhov chiv meem tam li ib tug tub qhe, los qhia lawv txog nws lub nra, ntawm tus Tswv Yexus lub siab nyiam, thiab cov dej num dab tsi uas Nws tau muab tso rau tib neeg rau lub neej yav tom ntej. Qhov no yog txoj hauj lwm uas Povlauj tau ua. Nws cov lus yog ib txoj kev qhia meej txog txoj kev paub ntawm cov kwv tij thiab cov muam txhua tus uas yuav muaj los ntawm lub neej yav tom ntej. Tej kev tseeb uas nws tau hais rau hauv ntau tsab ntawv no yog yam uas cov tib neeg uas nyob rau Tiam Hmoov Hlub yuav tsum xyaum ua, twb yog vim li ntawd cov ntawv no thiaj li raug muab kho rau hauv phau Vajluskub Tshiab los ntawm ntau tiam tom qab ntawd. Txawm hais tias Povlauj qhov tshwm sim tau xaus mus zoo li cas los xij, nws yog ib tug neeg uas tau raug siv thaum nws lub sij hawm, thiab tus uas tau txhawb nws cov kwv tij thiab cov muam hauv ntau pawg ntseeg. Nws qhov tshwm sim tau txiav txim los ntawm nws lub tseem ntsiab, thiab nws txoj kev raug nplawm ntog thaum xub thawj. Nws muaj peev xwm hais tau cov lus ntawd thaum ub vim nws muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm, thiab nws yog vim txoj hauj lwm no Povlauj thiaj li tau ris ib lub nra rau ntau pawg ntseeg. Xws li tias, nws muaj peev xwm pab tau nws cov kwv tij thiab cov muam. Txawm li cas los xij, vim yog muaj tej yam xwm txheej tshwj xeeb, uas Povlauj tus kheej tsis muaj peev xwm mus rau ntawm ntau pawg ntseeg ntawd mus ua hauj lwm, yog li nws thiaj li tau sau ntau tsab ntawv mus rau lawv mus ntuas nws cov kwv tij thiab cov muam hauv tus Tswv. Thaum xub thawj, Povlauj tau tsim txom tus Tswv Yexus cov thwj tim, tiam sis tom qab uas Yexus tau nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej lawm—qhov ntawd yog, tom qab Povlauj “tau pom txoj kev kaj” lawm—nws tau tso tseg txoj kev tsim txom tus Tswv Yexus cov thwj tim lawm, thiab tsis tsim txom cov neeg dawb huv uas tshaj tawm txoj hmoo zoo rau tus Tswv txoj kev lawm. Tom qab uas Povlauj tau pom Yexus tshwm rau nws yam li ib lub teeb ci ntsa iab, nws tau lees txais tus Tswv tes hauj lwm, thiab yog li tau dhau los ua qee tus neeg uas raug Vajntsujplig Dawb Huv siv los tshaj tawm txoj hmoo zoo.

Povlauj txoj hauj lwm thaum ub tsuas yog los txhawb thiab pab nws cov kwv tij thiab cov muam xwb. Nws tsis zoo li qee tus neeg, uas tau xav mus ua ib txoj hauj lwm los sis tsim ntau txoj hauj lwm ntawm tej ntaub ntawv qhia, tshawb nrhiav lwm txoj hau kev tawm, los sis nrhiav ntau txoj hau kev uas tsis yog nyob rau hauv phau Vajluskub los coj cov tib neeg no uas nyob hauv ntau pawg ntseeg kom lawv txhua tus tuaj yeem muaj kev to taub qhov tseeb tshiab. Povlauj yog ib tug tib neeg uas tau raug siv; los ua tej yam uas nws tau ua, nws tsuas yog ua kom tiav nws lub luag hauj lwm xwb. Yog tias nws tsis tau ris lub nra hnyav rau ntau pawg ntseeg, ces nws yuav raug suav hais tias nws tau tso nws lub luag hauj lwm tseg lawm. Yog tias muaj qee yam kev cuam tshuam tau tshwm sim, los sis tau muaj ib qho xwm txheej kev ntxeev siab nyob rau hauv pawg ntseeg uas tau ua rau muaj ib tug yam ntxwv tsis zoo ntawm cov tib neeg ntawd, ces tuaj yeem suav tau hais tias nws tsis tau ua nws txoj hauj lwm kom zoo zoo. Yog tias ib tug tib neeg ua hauj lwm ris ib lub nra hnyav rau pawg ntseeg, thiab kuj tseem ua hauj lwm kawg nkaus lawv lub peev xwm thiab, ces qhov no ua pov thawj qhia hais tias tus tib neeg no yog ib tug ua hauj lwm uas tsim nyog lawm—tsim nyog siv tau. Yog tias ib tug tib neeg tsis ris ib lub nra hnyav rau pawg ntseeg li, thiab ua tsis tiav ib yam txiaj ntsig dab tsi hauv lawv txoj hauj lwm li, thiab cov tib neeg feem ntau uas lawv coj qaug zog los sis lawv kuj tseem ntog thiab, ces ib tug tib neeg ua hauj lwm zoo li no ua tsis tiav lawv lub luag hauj lwm. Ib yam nkaus li ntawd, Povlauj tsis muaj kev zam, twb yog vim li ntawd nws thiaj yuav tsum tau saib xyuas ntau pawg ntseeg thiab nquag sau ntawv mus rau nws cov kwv tij thiab cov muam. Nws yog nyob hauv tus xeeb ceem no nws thiaj li muaj peev xwm los pab tau ntau pawg ntseeg thiab saib xyuas nws cov kwv tij thiab cov muam; nws tsuas yog txoj kev no nkaus xwb uas ntau pawg ntseeg thiaj li tuaj yeem tau txais kev pab cuam thiab kev coj los ntawm nws. Cov lus ntawm cov ntawv uas nws tau sau mas tob heev, tiam sis cov ntawv ntawd yog sau mus rau nws cov kwv tij thiab cov muam thaum lub sij hawm uas nws tau txais kev qhuab qhia los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab nws tau piav txog nws tus kheej tej kev paub thiab lub nra hnyav uas nws tau ris los rau hauv nws txoj kev sau. Povlauj tsuas yog ib tug tib neeg uas tau raug Vajntsujplig Dawb Huv siv xwb, thiab cov ntsiab lus ntawm nws cov ntawv tag nrho puav leej sib xyaw nrog rau nws tus kheej tej kev paub. Txoj hauj lwm uas nws tau ua yeej yog sawv cev txoj hauj lwm ntawm ib tug tub txib, tsis yog txoj hauj lwm uas ua ncaj qha los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab nws kuj txawv ntawm Khetos txoj hauj lwm thiab. Povlauj tsuas yog ua kom tiav nws lub luag hauj lwm xwb, twb yog vim li ntawd nws thiaj li tau pab nws cov kwv tij thiab cov muam hauv tus Tswv los ntawm nws lub nra hnyav thiab nws tus kheej tej kev paub thiab tej kev to taub tseeb. Povlauj tsuas yog ua txoj hauj lwm ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas yog kev pab cuam nws tus kheej tej kev to taub tseeb thiab kev nkag siab xwb; qhov no yeej tsis yog qhov piv txwv ntawm txoj hauj lwm uas tau ua ncaj qha los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Xws li, Povlauj txoj hauj lwm yog sib xyaw nrog rau noob neej txoj kev paub thiab noob neej tej kev xav thiab tej kev nkag siab ntawm pawg ntseeg txoj hauj lwm. Txawm li cas los xij, noob neej tej kev xav thiab tej kev nkag siab no tsis tuaj yeem hais tau tias yog txoj hauj lwm ntawm cov ntsujplig phem los sis txoj hauj lwm ntawm sab cev nqaij daim tawv thiab ntshav; lawv tsuas tuaj yeem hais tau tias yog txoj kev paub thiab tej kev paub ntawm ib tug tib neeg uas tau raug kev qhuab qhia los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv. Los ntawm qhov no Kuv txhais hais tias Povlauj cov ntawv tsis yog tej phau ntawv los saum ntuj ceeb tsheej los. Cov ntawv ntawd tsis dawb huv, thiab tsis yog txhua lo lus tau hais tawm los sis nthuav tawm los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv; cov ntawv ntawd tsuas yog ib txoj kev hais qhia kom pom txog Povlauj lub nra hnyav rau pawg ntseeg xwb. Kuv lub hom phiaj ntawm kev hais txhua yam no yog ua kom nej nkag siab txog qhov sib txawv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm thiab tib neeg txoj hauj lwm: Vajtswv txoj hauj lwm sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej, hos tib neeg txoj hauj lwm sawv cev rau tib neeg lub luag hauj lwm thiab tej kev paub. Ib tug yuav tsum tsis txhob saib Vajtswv txoj hauj lwm uas zoo li ib txwm muaj yam li tib neeg lub siab nyiam thiab Nws txoj hauj lwm uas tshaj ntuj tsim yam li Vajtswv lub siab nyiam; tshaj ntawd ntxiv, ib tug yuav tsum tsis txhob saib tib neeg tej lus qhuab qhia yam li Vajtswv cov kev hais lus los sis yam li tej phau ntawv los saum ntuj ceeb tsheej los. Txhua yam kev xav uas zoo li no yuav tsis zoo. Coob leej ntau tus, thaum hnov Kuv hais txog Povlauj kaum peb tsab ntawv lawm, ntseeg tias Povlauj cov ntawv yuav tsum tsis txhob muab nyeem, thiab tias Povlauj yog ib tug neeg txhaum loj heev. Haj tseem muaj ntau tus tib neeg uas xav tias Kuv cov lus tsis txaus ntseeg, tias Kuv txoj kev ntsuas txog Povlauj cov ntawv tsis raug lawm, thiab cov ntawv ntawd tsis tuaj yeem suav tau tias yog tej kev nthuav tawm txog tib neeg tej kev paub thiab tej nra. Lawv ntseeg hais tias cov lus ntawd yuav tsum raug suav tias yog Vajtswv cov lus, tias cov ntawv ntawd tseem ceeb ib yam nkaus li Yauhas Phau Ntawv Qhia Tshwm, tias cov ntawv ntawd tsis tuaj yeem muab ua kom luv los sis ntxiv rau, thiab tshaj ntawd ntxiv, tias cov ntawv ntawd tsis tuaj yeem cia li piav qhia tau. Puas yog tag nrho noob neej cov lus pov thawj no tsis yog tsis raug lawm? Puas yog qhov ntawd tsis yog vim qhov tseeb uas tib neeg yeej tsis paub li? Povlauj cov ntawv muaj txiaj ntsig ntau heev rau tib neeg, thiab cov ntawv ntawd twb tau muaj keeb kwm ntev dua li 2,000 xyoo lawm. Txawm li cas los xij, los txog niaj hnub no, tseem muaj coob leej ntau tus uas tsis tuaj yeem to taub txog yam uas nws tau hais puag thaum ub li thiab. Tib neeg pom tias Povlauj cov ntawv yog cov tseem ceeb tshaj plaws ntawm txhua Txoj Kev Ntseeg Vajtswv, thiab tias yeej tsis muaj leej twg rho tau cov ntawv ntawd kiag li, thiab yeej tsis muaj leej twg tuaj yeem nkag siab cov ntawv ntawd tag nrho li. Qhov tseeb, cov ntawv no tsuas zoo ib yam li ib zaj keeb kwm ntawm ib tug neeg sab ntsujplig xwb, thiab tsis tuaj yeem piv tau rau Yexus cov lus los sis tej yog toog tseem ceeb uas Yauhas tau pom. Qhov sib txawv yog, yam uas Yauhas tau pom yog tej yog toog tseem ceeb uas los saum ntuj ceeb tsheej los—cov lus faj lem ntawm Vajtswv tus kheej txoj hauj lwm—uas tib neeg tsis tuaj yeem ua tau tiav, vim li ntawd Povlauj cov ntawv thiaj li tsuas yog tej kev piav qhia txog yam uas ib tug tib neeg tau pom thiab tau paub xwb. Cov ntawv ntawd yog yam uas tib neeg muaj peev nkag siab tau, tiam sis tsis yog cov lus faj lem los sis tej yog toog; cov ntawv ntawd tsuas yog cov ntawv uas tau raug xa mus rau ntau qhov chaw xwb. Txawm li cas los xij, vim cov tib neeg thaum lub sij hawm ntawd, Povlauj yog ib tug neeg ua hauj lwm, thiab yog li ntawd nws cov lus thiaj li muaj nuj nqis heev, vim tias nws yog qee tus neeg uas tau txais yam uas tau muab tso rau nws lawm. Yog li ntawd, nws cov ntawv thiaj li muaj txiaj ntsig rau txhua tus uas nrhiav Khetos. Tab txawm hais tias cov lus ntawd tsis hais los ntawm Yexus tus kheej kiag los, cov lus ntawd, thaum kawg, yog qhov tseem ceeb rau lawv lub sij hawm ntawd. Xws li tias, cov tib neeg uas los tom qab Povlauj tau muab nws cov ntawv kho muaj qib muaj duas rau hauv phau Vajluskub, yog li thiaj ua rau lawv dhau los txog rau niaj hnub no. Nej puas nkag siab Kuv lub ntsiab lus? Kuv tsuas yog muab ib txoj kev piav qhia kom raug txog cov ntawv no rau nej xwb, thiab muab cov ntawv ntawd cais tawm yam tsis muaj kev tsis lees paub cov ntawv ntawd tej txiaj ntsig thiab nuj nqis rau tib neeg yam li tej pov thawj. Yog tias, tom qab kev nyeem Kuv cov lus tag lawm, tsis yog tias nej tsis lees paub Povlauj cov ntawv xwb, tiam sis txiav txim rau cov ntawv ntawd tias yog tej kev xav yuam kev los sis tsis muaj nuj nqis li, ces nws tsuas tuaj yeem hais tau tias nej txoj kev muaj peev xwm los nkag siab yog tsawg heev, yam li nej tej kev to taub tseeb thiab nej txoj kev txiav txim ntawm txhua yam; nws yeej tsis tuaj yeem hais tau tias Kuv cov lus yog hais rau ib-sab nkaus xwb. Tam sim no nej puas nkag siab tas? Yam tseem ceeb rau nej kom nkag siab txog yog qhov xwm txheej tiag tiag ntawm Povlauj txoj hauj lwm thaum lub sij hawm ntawd thiab qhov keeb kwm yav dhau los tawm tsam yam uas nws cov ntawv tau raug sau. Yog tias nej muaj ib txoj kev xav uas yog txog cov xwm txheej no, nej kuj yuav muaj ib txoj kev xav uas yog txog Povlauj cov ntawv thiab. Tib lub sij hawm ntawd, thaum koj tau to taub txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm cov ntawv no lawm, koj txoj kev ntsuas txog phau Vajluskub thiaj li yuav yog, thiab thaum ntawd koj yuav nkag siab tias vim li cas Povlauj cov ntawv thiaj li raug pe hawm ua luaj li los ntawm ntau tiam tib neeg tom qab tau ntau lub xyoo lawm, thiab vim li cas thiaj li muaj ntau tus tib neeg uas muab nws saib tam li Vajtswv. Puas yog qhov ntawd tsis yog qhov uas nej xav, thiab, yog tias nej tsis nkag siab?

Ib tug uas tsis yog Vajtswv Tus Kheej tsis tuaj yeem sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej tau. Povlauj txoj hauj lwm tsuas tuaj yeem hais tau tais yog ib feem ntawm noob neej txoj kev xav thiab ib feem ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev qhuab qhia xwb. Povlauj tau sau cov lus no los ntawm ib tug noob neej txoj kev xav, nrog rau txoj kev qhuab qhia los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv. Qhov no tsis yog ib yam uas tsis tshua muaj. Nws yog vim li ntawd thiaj li tsis tuaj yeem zam dhau nws cov lus uas raug sib xyaw nrog rau noob neej qee cov kev paub, thiab tom qab ntawd nws tau siv nws tus kheej tej kev paub los pab rau thiab txhawb nws cov kwv tij thiab cov muam thaum lub sij hawm ntawd. Cov ntawv uas nws tau sau tsis tuaj yeem raug cais ua tej ntu raws li lub neej kawm, thiab cov ntawv ntawd tsis tuaj yeem raug cais ua tej ntu raws li tej ntawv keeb kwm los sis txoj xov. Tshaj ntawd ntxiv, cov no tsis yog tej kev tseeb uas raug xyaum ua los ntawm pawg ntseeg los sis pawg ntseeg txoj kev cai tswj fwm. Yam li ib tug neeg muaj ib lub nra—ib tug neeg uas raug xaiv los ua hauj lwm los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv—qhov no yog qee yam uas lawv yuav tsum tau ua. Yog tias Vajntsujplig Dawb Huv tsa tib neeg sawv thiab muab ib lub nra rau lawv, tiam sis lawv tsis txais txoj hauj lwm ntawm pawg ntseeg, thiab tsis tuaj yeem tsim kho nws cov hauj lwm kom zoo, los sis txaus siab hlo daws txhua yam ntawm nws tej teeb meem, ces qhov no ua pov thawj qhia tias cov tib neeg ntawd ua tsis tau lawv lub luag hauj lwm tiav kom zoo zoo. Nws yog vim li ntawd thiaj li tsis yog ib yam zais ntshis rau ib tug tub txib kom muaj peev xwm los sau ntau tsab ntawv los ntawm lawv txoj hauj lwm. Qhov no yog ib feem ntawm lawv txoj hauj lwm; lawv yuav tsum tau ua. Lawv lub hom phiaj hauv kev sau ntawv tsis yog los sau txog ib lub neej kawm los sis ib zaj keeb kwm sab ntsujplig, thiab nws feem ntau tsis yog qhib lwm txoj hau kev tawm rau cov neeg dawb huv. Tiam sis, lawv tau sau kom ua tiav hlo lawv tus kheej txoj hauj lwm thiab ua ib tug tub qhe siab ncaj ncees rau Vajtswv xwb, kom lawv thiaj li tuaj yeem muab tau ib txoj kev suav rau Vajtswv los ntawm kev ua tiav hlo tej dej num nrog rau yam uas Nws tau muab tso rau lawv lawm. Lawv yuav tsum tau ua lub luag hauj lwm rau lawv tus kheej thiab rau lawv cov kwv tij thiab cov muam hauv lawv txoj hauj lwm, thiab lawv yuav tsum tau ua lawv txoj hauj lwm kom zoo thiab muab cov hauj lwm ntawm pawg ntseeg los rau hauv lub siab: Txhua yam no tsuas yog ib feem ntawm lawv txoj hauj lwm xwb.

Yog tias nej tau txais ib txoj kev nkag siab txog Povlauj cov ntawv lawm, nej kuj yuav muaj ib lub tswv yim yog thiab txoj kev ntsuas txog Petus thiab Yauhas nkawv cov ntawv thiab. Nej yeej yuav tsis saib cov ntawv no yam li tej phau ntawv los saum ntuj ceeb tsheej los uas yog dawb huv thiab tsis raug rhuav tshem dua li lawm, haj yam tsawg dua li nej yuav suav Povlauj tam li Vajtswv. Qhov tseem ceeb tshaj plaws, Vajtswv txoj hauj lwm mas txawv ntawm tib neeg txoj hauj lwm thiab, tshaj ntawd ntxiv, Nws tej kev nthuav tawm tuaj yeem zoo ib yam nkaus li lawv txoj tau li cas? Vajtswv muaj Nws tus kheej tus yam ntxwv tshwj xeeb, hos tib neeg muaj tej luag hauj lwm lawv yuav tsum ua kom tiav hlo. Vajtswv tus yam ntxwv tau raug nthuav tawm nyob rau hauv Nws txoj hauj lwm, hos tib neeg lub luag hauj lwm raug muab hais qhia nyob rau hauv tej kev paub ntawm tib neeg thiab raug nthuav tawm nyob rau hauv tej kev caum raws ntawm tib neeg. Yog li ntawd nws thiaj li dhau los ua pov thawj los ntawm txoj hauj lwm uas tau ua tiav lawm seb qee yam yog Vajtswv txoj kev nthuav tawm los sis yog tib neeg txoj kev nthuav tawm. Nws tsis tas yuav tsum tau muab piav qhia los ntawm Vajtswv Tus Kheej li, los sis nws tsis cheem tsum kom tib neeg siv zog los hais lus tim khawv; tshaj ntawd ntxiv, nws tsis tas yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej los tsuj ib tug twg kiag li. Txhua yam no los yam li ib txoj kev qhia tshwm xwb; nws kuj tsis yog raug yuam los sis qee yam uas tib neeg tuaj yeem cuam tshuam tau rau. Tib neeg lub luag hauj lwm tuaj yeem paub tau los ntawm lawv tej kev paub, thiab nws tsis cheem tsum kom tib neeg los ua ib yam hauj lwm ntxiv li. Txhua tus tib neeg lub ntsiab tseem ceeb tuaj yeem raug nthuav tawm yam li lawv ua lawv lub luag hauj lwm, vim tias Vajtswv tuaj yeem nthuav tawm Nws tus yam ntxwv xeeb txawm thaum tab tom ua Nws txoj hauj lwm. Yog tias nws yog tib neeg txoj hauj lwm ces nws tsis tuaj yeem npog tau. Yog tias nws yog Vajtswv txoj hauj lwm, ces Vajtswv tus yam ntxwv haj yam nyuaj uas yuav raug zais los ntawm txhua tus, tsawg dua li uas raug tswj los ntawm tib neeg. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hais tau tias yog Vajtswv, thiab lawv txoj hauj lwm thiab cov lus raug saib yam li dawb huv los sis suav tau tias hloov tsis tau kiag li. Vajtswv tuaj yeem raug hais tau tias yog noob neej vim Nws tau hnav cev nqaij daim tawv rau Nws Tus Kheej lawm, tiam sis Nws txoj hauj lwm tsis tuaj yeem suav tau tias yog tib neeg txoj hauj lwm los sis tib neeg lub luag hauj lwm. Tshaj ntawd ntxiv, Vajtswv cov kev hais lus thiab Povlauj cov ntawv tsis tuaj yeem loj sib luag, los sis Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim thiab tib neeg cov lus ntawm kev qhuab qhia tsis tuaj yeem hais tau los ntawm cov ntsiab lus sib luag. Vim li ntawd, muaj cov hauv paus ntsiab lus uas paub qhov txawv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm los ntawm tib neeg txoj hauj lwm. Cov no tau qhia qhov txawv raws li nkawv cov ntsiab tseem ceeb, tsis yog los ntawm thaj tsam ntawm txoj hauj lwm los sis nws txoj kev ua tau zoo uas nyob ib ntus xwb. Nyob rau hauv txoj kev kawm no, tib neeg feem coob yuam kev ntawm lub hauv paus ntsiab lus lawm. Qhov no yog vim hais tias tib neeg saib mus rau sab nraud xwb, uas lawv tuaj yeem ua tiav tau, hos Vajtswv saib mus rau lub ntsiab tseem ceeb, uas tsis tuaj yeem soj ntsuam tau los ntawm noob neej ob lub qhov muag tiag tiag. Yog tias koj suav Vajtswv cov lus thiab txoj hauj lwm yam li tej luag hauj lwm ntawm ib tug neeg dog dig, thiab xav tias tib neeg txoj hauj lwm-loj yam li Vajtswv txoj hauj lwm uas tau hnav cev nqaij daim tawv dua li lub luag hauj lwm uas tib neeg ua tiav hlo, ces tsis yog tias koj tau yuam kev nyob rau hauv lub hauv paus ntsiab lus lawm lov? Tib neeg cov ntawv thiab tej keeb kwm tuaj yeem sau tau yooj yim heev, tiam sis tsuas yog rau saum lub hauv paus ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm xwb. Txawm li cas los xij, Vajtswv cov kev hais lus thiab txoj hauj lwm tsis tuaj yeem ua tau tiav yam yooj yooj yim los ntawm tib neeg los sis ua tau tiav los ntawm noob neej lub tswv yim thiab kev xav kiag li, thiab tib neeg tsis tuaj yeem piav qhia tau cov hauj lwm ntawd yam meej meej tom qab tshawb nrhiav cov hauj lwm ntawd tag lawm. Yog tias tej yam tseem ceeb ntawm lub hauv paus ntsiab lus no tsis ua rau muaj ib txoj kev txawv txav tshwm sim nyob rau hauv nej li, ces ua tau pov thawj tseeb tseeb qhia lawm tias nej txoj kev ntseeg tsis tau tseeb los sis raug lim kom dawb huv li. Nws tsuas tuaj yeem hais tau tias nej txoj kev ntseeg yog puv npo kev pom tsis meej xwb, thiab yog tag nrho ob qho tsis meej pem thiab tsis muaj hauv paus ntsiab lus li. Haj tseem tsis muaj txoj kev nkag siab txog lub hauv paus teeb meem uas tseem ceeb tshaj plaws ntawm Vajtswv thiab tib neeg, puas yog hom kev ntseeg zoo li no tsis yog ib txoj uas tu ncua kev paub tiag tiag lov? Yog ua li cas Povlauj thiaj li tsuas yog tib tug uas raug siv thoob plaws hauv keeb kwm xwb? Yog ua li cas nws thiaj li yog tib tug uas tau ua hauj lwm rau pawg ntseeg xwb? Yog ua li cas nws thiaj li yog tib tug uas tau sau ntawv mus rau ntau pawg ntseeg mus txhawb lawv xwb? Tsis hais txog kev ntsuas los sis kev haub ntxias ntawm txoj hauj lwm ntawm cov tib neeg no, los sis tab txawm tej tshwm los ntawm lawv txoj hauj lwm, tsis yog hais tias cov hauv paus ntsiab lus thiab lub ntsiab tseem ceeb tseeb ntawm txoj hauj lwm zoo li no tag nrho puav leej zoo sib xws lov? Puas yog tsis muaj tej yam txog nws uas txawv tag nrho los ntawm Vajtswv txoj hauj lwm? Txawm hais tias muaj ntau qhov sib txawv meej txog ntawm txhua theem ntawm Vajtswv txoj hauj lwm, thiab txawm hais tias ntau txoj kev ntawm Nws txoj hauj lwm tsis zoo ib yam tag nrho los, tsis yog tias cov hauj lwm ntawd tag nrho tsuas muaj ib lub ntsiab tseem ceeb tseeb thiab ib lub hauv paus xwb lov? Raws li, yog tias ib tug tib neeg tseem paub tsis meej txog cov no tam sim no thiab, ces lawv tsis muaj laj thawj li. Yog tias, tom qab kev nyeem cov lus no tag lawm, ib tug tib neeg tseem hais tias Povlauj cov ntawv yog dawb huv thiab txaus pe hawm thiab txawv ntawm tej zaj keeb kwm ntawm txhua tus tib neeg tseem ceeb sab ntsujplig, ces tus tib neeg no qhov laj thawj txawv deb dhau lawm, thiab ib tug tib neeg zoo li no tsis muaj qhov ua xyem xyav kiag tias yog ib tug tshaj lij qhuab qhia uas tu ncua txog kev txawj xav tiag tiag li. Txawm hais tias koj pe hawm Povlauj lov, koj tsis tuaj yeem siv koj txoj kev sov siab rau nws los dag qhov tseeb ntawm tej kev tseeb tiag los sis tsis lees paub txoj kev muaj nyob ntawm qhov tseeb. Deb tshaj ntawd ntxiv, yam uas Kuv tau hais lawm tsis yog los tawm tsam Povlauj txhua txoj hauj lwm thiab cov ntawv los sis tsis lees paub txog cov ntawv ntawd txoj kev muaj nuj nqis kiag li yam li cov pov thawj. Txawm li cas los xij, Kuv lub hom phiaj hauv kev hais cov lus no yog txhawm rau nej kom tau txais ib txoj kev nkag siab zoo thiab ib txoj kev ntsuas uas tsim nyog ntawm txhua yam thiab tib neeg xwb: Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog qhov laj thawj zoo; tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog yam cov tib neeg ncaj ncees uas muaj qhov tseeb yuav tsum tau muab coj los pab rau lawv tus kheej.

Qhov Dhau Los: Vajtswv Yog Tus Tswv ntawm Txhua Yam uas Tsim Los

Ntxiv Mus: Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 26

Leej twg tau nyob rau hauv Kuv lub tsev? Leej twg tau sawv txhawm rau Kuv? Leej twg tau raug tsim txom sawv Kuv cev? Leej twg tau cog nws...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No