Txoj Kev Cawm Dim Los Ntawm Txoj Kev Ntseeg Puas Pub Nkag Mus rau Vajtswv Lub Nceeg Vaj?

December 10, 2021

Ib tus kab mob sib kis mas sib kis mus tsis tseg li, thiab tej kev av qeeg, tej kev dej nyab, tej kev kab sib sau ua npoj, tej kev tshaib nqhis twb pib tshwm sim lawm. Muaj ntau tus neeg mas nyob rau ib tug yam ntxwv ntxhov siab xwm yeem, thiab cov ntseeg mas kub siab lug tos tus Tswv qhov los nyob rau saum ib tauv fuab kom raug coj mus rau saum ntuj, kom khiav dim txoj kev txom nyem dhau los ntawm tej kev puas tsuaj thiab zam dhau txoj kev tuag. Lawv tsis paub tias yog vim li cas lawv thiaj li tseem tsis tau raug coj mus ntsib tus Tswv, thiab ntsia ntsoov rau saum ntuj tas hnub los tsis pom ib yam dab tsi li. Muaj ntau tus neeg mas txom nyem heev lawm, tshwj xeeb tshaj yog pom ntau pawg ntseeg cov tswv cuab uas yog txiv plig txoj sia raug tus kab mob sib kis coj mus lawm. Ua rau lawv hnov tsis kaj siab li, tias lawv raug tus Tswv muab tso pov tseg thiab poob mus rau tej kev puas tsuaj lawm, thiab lawv txoj kev ciaj sia nyob mas tsis paub tseeb li. Ua rau lawv hnov tsis meej pem thiab yuam kev tas li. Kev Nthuav Tawm txog cov lus uas tau faj lem tseg tias tus Tswv Yexus yuav los ua ntej muaj tej kev puas tsuaj thiab coj peb mus rau saum ntuj los tiv thaiv kom peb txhob swb rau tej kev puas tsuaj. Qhov ntawd yog peb txoj kev cia siab. Peb txoj kev ntseeg mas yuav tsum khiav dim txoj kev puas tsuaj thiab tau txais txoj sia nyob mus ib txhis. Tab sis tej kev puas tsuaj twb pib nchuav ntws los lawm, yog li vim li cas tus Tswv thiaj li tsis tau los nyob rau saum ib tauv fuab los tos cov ntseeg mus? Dhau los ntawm peb txoj kev ntseeg, peb tej kev txhaum raug zam txim, thiab peb muaj kev ncaj ncees thiab muaj txoj hmoov hlub nrog txoj kev cawm dim. Vim li cas peb thiaj li tsis raug coj mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej? Peb tau tos tus Tswv yam txom nyem ntsuav los tau ntau lub xyoo thiab ntsib kev txom nyem ntau heev lawm. Vim li cas Nws thiaj li tsis los cuag peb, coj peb mus ntsib Nws thiab khiav dim txoj kev txom nyem ntawm tej kev puas tsuaj? Nws puas tau muab peb tso pov tseg tiag tiag? Ntau tus ntseeg muaj tej lus nug li no. Tias, txoj kev cawm dim los ntawm txoj kev ntseeg puas ua rau peb tau mus rau hauv lub teb chaws tiag tiag? Kuv mam li qhia me ntsis txog ntawm kuv tus kheej txoj kev to taub ntawm qhov xwm txheej no.

Tab sis ua ntej sib qhia txog rau qhov no, cia peb xub qhia ib yam kom meej tso. Lub tswv yim tias txoj kev ncaj ncees los ntawm txoj kev ntseeg puas raug txhawb tag nrho los ntawm Vajtswv txoj lus? Tus Tswv Yexus puas tau hais tias txoj kev ncaj ncees dhau los ntawm txoj kev ntseeg puas yog txhua yam uas peb yuav tsum muaj thiaj li nkag mus rau Nws lub teb chaws tau? Nws yeej tsis tau hais dua li. Tus Vajntsujplig puas tau ua tim khawv rau qhov no? Tsis tau. Yog li peb tuaj yeem paub tseeb tias lub tswv yim no mas tsuas yog ib tug tib neeg txoj kev xav phem xwb, thiab peb tsis tuaj yeem vam khom rau qhov ntawd kom peb tau nkag mus rau hauv lub teb chaws. Qhov tseeb, tus Tswv Yexus tau qhia meej heev txog cov uas tuaj yeem nkag mus rau hauv lub teb chaws tau lawm. Tus Tswv Yexus hais tias, “Tsis yog txhua tus uas hais rau Kuv tias, tus Tswv, tus Tswv, es yuav nkag tau mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej; tab tsis nws uas ua raws li Kuv Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb sheej lub siab nyiam. Coob leej yuav hais rau Kuv rau hnub ntawd tias, tus Tswv, tus Tswv, peb tsis tau tuav Koj lub npe tshaj tawm los, thiab tuav Koj lub npe ntiab dab tawm los, thiab tuav Koj lub npe ua ntau yam hauj lwm phim hwj los? Thiab thaum ntawd Kuv yuav hais meej rau lawv tias, Kuv yeej tsis paub nej li: cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam(Mathai 7:21–23). “Tseeb tiag, tseeb tiag, Kuv hais rau nej tias, Leej twg ua txhaum ces yog tus tub qhe rau txoj kev txhaum. Thiab tus tub qhe tsis nyob hauv tsev mus ib txhis: tab sis tus tub nyob mus ib txhis(Yauhas 8:34–35). “Yog li ntawd nej yuav tsum dawb huv, vim Kuv dawb huv(Levi Tej Kevcai 11:45). “Yog tsis muaj kev dawb huv ces tsis muaj tib neeg yuav pom tus Tswv li(Henplais 12:14). Tus Tswv Yexus qhia meej rau peb tias tsuas yog cov uas ua raws li Vajtswv txoj kev xav ntawd thiaj li tuaj yeem nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej xwb, tias tsuas yog cov uas khiav dim txoj kev txhaum thiab raug yaug kom dawb huv ntawd nkaus xwb thiaj li yuav muaj ib qho chaw nyob rau hauv lub teb chaws. Qhov ntawd thiaj li yog ib tug qauv rau kev tau txais kev to taub qhov tseeb xwb. Qhov raug txhiv dim ntawm txoj kev txhaum thiab tau txais kev ncaj ncees los ntawm txoj kev ntseeg puas txhais tau tias yog ib tug neeg ua raws li Vajtswv txoj kev xav? Nws puas txhais tau tias lawv yuav tsis muaj kev txhaum, los sis ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv ntxiv lawm? Yeej tsis yog li. Txhua tus ntseeg tus Tswv tuaj yeem pom qhov tseeb tias txawm peb raug txhiv dim thiab tau txais ncaj ncees los ntawm txoj kev ntseeg lawm los xij, peb mas ua txhaum xwm yeem tas li, kev ua neej nyob rau hauv ib lub voj voog ntawm txoj kev ua txhaum rau thaum nruab hnub ces lees txim rau thaum hmo ntuj. Peb nyob nrog txoj kev mob ntawm kev tsis muaj peev xwm khiav kom dim txoj kev txhaum—peb pab tsis tau peb tus kheej. Muaj cov neeg nyob hauv txhua pawg ntseeg uas sib xam khib, thiab sib cav sib ceg, sib ntaus sib tua rau lub suab npe thiab qhov tau txais tshaj thawj, tsis sib hais lus zoo ib tug rau ib tug. Qhov no yog ib qhov xwm txheej uas nquag muaj heev. Thiab feem ntau tshaj plaws ntawm tib neeg txoj kev ntseeg mas puav leej vim yog lawv ntshaw luag tug rau Vajtswv txoj hmoov hlub, tab sis lawv tsis ua raws li Nws hais. Lawv maj roo los rau pawg ntseeg thaum ntsib teeb meem loj lawm, tab sis nyob rau lub sij hawm muaj kev thaj yeeb lawv ua raws li lub ntiaj teb tej kev tswv yim. Thiab txhua pawg ntseeg mas tsuas ua tus tswv rau ib rooj noj haus zuj zus xwb. Tsis muaj leej twg yuav sib qhia rau ntawm qhov tseeb los sis qhia tus kheej cov lus tim khawv li, tab sis tsuas sib tw seb leej twg tau txais txoj hmoov hlub ntau tshaj plaws, tau tej koob hmoov zoo tshaj plaws xwb. Muaj tej kev puas tsuaj loj los lawm es tseem tsis tau pom tus Tswv los nyob rau saum ib tauv fuab los qaws lawv mus li, ua rau muaj ntau tus txoj kev ntseeg thiab txoj kev hlub tsuag, thiab lawv tau pib liam thiab txiav txim rau Vajtswv. Muaj ib txhia haj tseem tsis lees txais thiab ntxeev siab rau Nws lawm thiab. Txhua qhov tseeb qhia rau peb tias qhov muaj kev zam txim rau tej kev txhaum thiab tau txais txoj hmoov hlub nrog txoj kev cawm dim mas txhais tau tias tib neeg yuav coj zoo tuaj, tab sis nws tsis txhais tias lawv tau khiav dim txoj kev txhaum tag nrho lawm, tias lawv tsis mloog Vajtswv lus, thiab tshwj xeeb mas tsis yog tias lawv raug ntxuav kom dawb huv thiab tsim nyog rau lub teb chaws. Qhov ntawd tsuas yog txoj kev npau suav xwb. Yog li tam sim no peb tuaj yeem pom txog qhov tseeb no thiab to taub tias yog vim li cas tus Tswv Yexus thiaj li hais tias cov uas siv Nws lub npe qhuab qhia thiab ntiab tej dab phem tawm yog cov neeg ua phem, thiab Nws yeej tsis paub lawv li. Nws vim yog tib neeg tseem ua txhaum tas li, txawm hais tias lawv tej kev txhaum raug zam txim, thiab lawv liam thiab txiav txim rau tus Tswv los xij. Lawv mas muaj tej kev yws puv npo thaum lawv pom tias tus Tswv tseem tsis tau los, thiab lawv tau pib tsis lees txais thiab ntxeev siab rau Nws. Muaj ib txhia haj tseem hais tias lawv yuav muaj lus nrog tus Tswv yog tias Nws tsis qaws lawv mus rau hauv lub teb chaws. Cov neeg no mas yeej tsis muaj ib qho twg zoo tshaj cov neeg Falixais uas tau caij tsuj thiab rau txim rau tus Tswv Yexus, los sis tej zaum haj tseem phem tshaj thiab. Lwm tus tib neeg tuaj yeem pom tseeb heev tias lawv tab tom coj zoo li cas, thiab hauv Vajtswv lub zeeg muag, lawv yog cov neeg ua phem, yam tsis muaj ib qho ua xyem xyav li. Vajtswv mas dawb huv thiab ncaj ncees, yog li Vajtswv puas yuav pub cov uas ua txhaum, txiav txim thiab tawm tsam Vajtswv xwm yeem tas li ntawd, mus rau saum ntuj ceeb tsheej tau? Yeej tsis pub li. Thiab yog li, tib neeg txoj kev ntseeg tias tau txais kev ncaj ncees los ntawm txoj kev ntseeg yuav coj lawv mus rau hauv lub teb chaws yog ib txoj kev xav phem uas tawm tsam tus Tswv tus kheej cov lus, thiab qhov tseeb. Nws yeej yog tib neeg txoj kev xav phem thiab txoj kev xav hauv nruab siab du lug uas los ntawm peb tej kev ntshaw dhau lawm xwb.

Thaum txog qhov no, muaj ib txhia yuav hais txog tias kev raug cawm dim los ntawm txoj kev ntseeg raws li txoj hmoov hlub muaj ib lub hauv paus nyob rau hauv phau Vajluskub tias: “Vim hauv lub siab tib neeg ntseeg rau txoj kev ncaj ncees; thiab lub qhov ncauj lees txim ces yuav tau txoj kev cawm dim” (Loos 10:10). “Vim txoj hmoov hlub nej thiaj li raug cawm dim los ntawm txoj kev ntseeg; thiab qhov ntawd tsis yog los ntawm nej tus kheej: nws yog qhov khoom plig ntawm Vajtswv” (Efexau 2:8). Yog li yog hais tias peb tsis tuaj yeem nkag mus rau hauv lub teb chaws li ntawd, ces kev “raug cawm dim” txhais tau li cas tiag tiag? Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhia txog txoj kev zais tob ntawm qhov tseeb no rau peb lawm. Los peb saib rau ntawm qhov ntawd seb hais dab tsi rau hauv Nws cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus tes hauj lwm yog tes hauj lwm txhiv tag nrho noob neej. Tej kev txhaum ntawm tag nrho cov uas ntseeg Nws ces raug zam txim pub rau tag nrho lawm; tsuav koj tseem ntseeg Nws xwb, Nws yuav txhiv kom koj dim; yog koj ntseeg Nws, koj yuav tsis muaj kev txhaum ntxiv lawm, koj raug tso tawm ntawm koj tej kev txhaum ntawd lawm. Qhov no ces yog qhov txhais hais tias raug cawm dim, thiab ua tau los ntawm txoj kev ntseeg. Tab sis nyob rau hauv cov uas ntseeg, yeej tseem tshuav cov uas ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv, thiab cov uas tseem yuav raug maj mam muab tshem tawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (2)). “Tib neeg raug … zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, tab sis hais txog qhov uas tib neeg yuav raug muab lawv tej moj yam phem qias vuab tsuab hauv lawv rhuav tshem pov tseg li cas ntawd, ces tes hauj lwm no tseem ua tsis tau tiav. Tib neeg tsuas yog raug cawm tau thiab zam txim rau lawv tej kev txhaum rau lawv txoj kev ntseeg xwb, tab sis tus yeeb yam muaj kev txhaum ntawm tib neeg tseem tsis tau raug rho pov tseg thiab tseem nyob hauv lawv. … Tib neeg tej kev txhaum yeej raug zam txim rau lawm, thiab qhov no ces vim yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, tab sis tib neeg yeej tseem ua neej nyob ntxiv rau hauv lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab qub. Qhov no yog li no, ces tib neej thiaj yuav tsum raug cawm tawm kom tag nrho los ntawm lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab, es kom lawv tus yeeb yam muaj kev txhaum thiaj li raug rho tawm pov tseg kom tag nrho, kom tsis txhob loj hlob tuaj ntxiv lawm, yog li ntawd thiaj li ua rau tib neeg tus moj yam hloov(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)). Peb tuaj yeem pom los ntawm qhov no tias tus Tswv Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig yog txoj kev theej txhoj rau tib neeg, kev txhiv peb dim los ntawm txoj kev txhaum. Txhua yam peb yuav tsum ua yog lees txim thiab lees txim hloov dua siab tshiab rau tus Tswv kom peb tej kev txhaum thiaj li raug zam txim. Peb thiaj li tsis raug rau txim thiab raug muab tua raws li txoj cai lij choj mus ntxiv lawm. Tus Tswv thiaj li tsis pom peb yog cov ua txhaum ntxiv lawm thiab Ntxwgnyoog thiaj li tsis tuaj yeem iab liam peb tau ntxiv lawm. Peb thiaj li raug tso cai los rau ntawm tus Tswv xub ntiag hauv cov lus taij thov thiab zoo siab xyiv fab hlo rau txoj kev thaj yeeb thiab txoj kev xyiv fab uas Nws muab, nrog rau Nws txoj hmoov hlub nchuav lug. Qhov uas yog kev “raug cawm dim” txhais tau li no nyob rau ntawm no. Kev raug cawm dim rau txoj kev ntseeg tsuas txhais tias yog kev raug zam txim ntawm txoj kev txhaum xwb, thiab tsis yog kev raug rau txim raws li txoj cai li choj. Nws tsis zoo li tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab, tias thaum raug cawm dim ib zaug lawm, ces lawv yuav raug cawm dim tas li thiab thiaj li tsim nyog nkag mus rau lub teb chaws. Phau Vajluskub hais txog kev “raug cawm dim”, li qhov uas Povlauj tau piav ntawd, tab sis tus Tswv Yexus los sis tus Vajntsujplig tib si yeej tsis tau hais li ntawd dua li. Peb tsis tuaj yeem siv tib neeg cov lus uas teev tseg rau hauv phau Vajluskub ua peb lub hauv paus, tsuas yog tus Tswv Yexus cov lus nkaus xwb Muaj ib txhia yuav nug tias vim tus Tswv twb zam txim rau peb tej kev txhaum lawm, Vajtswv tsis pom peb muaj kev txhaum ntxiv lawm thiab tau hu peb ua cov neeg ncaj ncees lawm, yog li vim li cas peb thiaj tsis raug coj mus rau hauv lub teb chaws? Nws muaj tseeb tias Vajtswv hu peb ua cov neeg ncaj ncees lawm, tab sis Nws tsis tau hais tias qhov muaj kev zam txim rau peb tej kev txhaum mas ua rau peb tsim nyog nkag mus rau hauv lub teb chaws, los sis tias vim peb raug zam txim lawm, ces peb tseem tuaj yeem ua txhua yam kev txhaum thiab tseem dawb huv. Peb yuav tsum to taub tias Vajtswv tus moj yam mas dawb huv thiab ncaj ncees, thiab Nws yeej tsis hu tus uas ua txhawm xwm yeem tas li tias yog tus neeg dawb huv li, los sis hu tus uas tseem yog ib tug neeg ua txhaum tias yog ib tug tsis muaj kev txhaum. Txawm tias ib tug ntseeg uas nws tej kev txhaum raug zam txim lawm los xij tuaj yeem raug foom phem yog hais tias lawv tawm tsam thiab thuam Vajtswv. Ib yam li phau Vajluskub hais tias, “Vim yog hais tias peb txhob txwm ua txhaum tom qab uas peb twb tau txais qhov kev paub txog qhov tseeb lawm, ces yuav tsis tshuav dab tsi theej txhoj tau rau tej kev txhaum lawm(Henplais 10:26). Cov neeg Falixais thiaj li raug tus Tswv Yexus foom phem vim kev txiav txim, kev rau txim, thiab kev tawm tsam Nws. Qhov ntawd tsis yog ib qho tseeb lod? Cov ntseeg puav leej paub tias Vajtswv tus moj yam yuav tsis zam rau txoj kev ua txhaum, thiab tus Tswv Yexus tau hais tias, “Tag nrho txhua yam kev txhaum thiab kev hais lus thuam yuav raug muab zam tau rau tib neeg: tab sis kev hais lus thuam tus Vajntsujplig yuav tsis raug zam tau rau tib neeg li. Thiab leej twg los xij uas hais ib lo lus tawm tsam Neeg Leej Tub, nws yuav zam tau rau nws: tab sis leej twg los xij uas hais lus tawm tsam Vajntsujplig, nws yuav zam tsis tau rau nws, tsis hais hauv lub ntiaj teb no, los sis hauv lub ntiaj teb uas tseem yuav los tib si(Mathai 12:31–32). Txoj kev zam txim ntawm tej kev txhaum tiag tiag yog Vajtswv txoj hmoov hlub xwb, tab sis yog hais tias tib neeg pheej txuas ntxiv ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam tom qab raug zam txim lawm, ces lawv tseem yuav raug Vajtswv foom phem thiab raug rau txim. Yog tias peb muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub lig dua, ces yuav muaj tej txim hnyav heev. Tab sis Vajtswv muaj txoj kev hlub thiab txoj kev tshua heev, yog li Nws xav cawm peb kom dim los ntawm txoj kev txhaum thiab txoj kev phem, kom peb thiaj li rais los dawb huv. Vim li ntawd tus Tswv Yexus thiaj li tau cog lus tias Nws yuav rov los dua tom qab Nws txoj hauj lwm kev txhiv dim tiav. Vim li cas Nws thiaj li yuav rov los? Txhawm kom cawm tib neeg dim los ntawm txoj kev txhaum thiab los ntawm Ntxwgnyoog lub zog puv npo, kom peb thiaj li tuaj yeem tig los cuag Vajtswv thiab raug Nws txais. Tsuas yog ib tug ntseeg uas txais tos tus Tswv qhov rov los xwb thiaj li muaj ib qho kev cia siab txog kev nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Thaum txog qhov no, muaj ib txhia yuav xav paub tias, vim yog peb tej kev txhaum twb raug zam txim lawm, peb yuav khiav dim txoj kev txhaum thiab rais los dawb huv, thiab tau txais txoj kev nkag mus rau hauv lub teb chaws tau li cas tiag tiag? Qhov ntawd coj peb mus rau theem tseem ceeb. Tsuas yog kev lees txais tus Tswv Yexus txoj kev zam txim xwb ces yeej tsis tau txaus. Peb kuj yuav tsum txais tos tus Tswv qhov los thiab lees txais Nws kauj ruam ntawm txoj hauj lwm tom ntej thiab kom khiav dim txoj kev txhaum, kom raug Vajtswv cawm dim tiav hlo, thiab yog li ntawd thiaj li tsim nyog nkag mus rau lub teb chaws. Ib yam li tus Tswv Yexus tau hais lus faj lem tias, “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb(Yauhas 16:12–13). “Thiab yog tias ib tug neeg hnov Kuv tej lus, thiab tsis ntseeg, Kuv tsis txiav txim rau nws: rau qhov Kuv tsis yog los txiav txim rau lub ntiaj teb, tab sis los cawm lub ntiaj teb. Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:47–48). “Vim leej Txiv tsis txiav txim rau tib neeg, tab sis tau muab tag nrho qhov kev txiav txim rau leej Tub lawm. … Thiab tau muab lub hwj chim rau Nws los txiav txim tib si, vim Nws yog Neeg Leej Tub(Yauhas 5:22, 27). Thiab “Rau qhov lub sij hawm tab tom los lawm uas txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus(1 Petus 4:17). Yog tias peb ua tib zoo xav txog qhov no, ces peb yuav pom tias tus Tswv Yexus rov los rau hauv tiam kawg yog Neeg Leej Tub, nthuav tawm qhov tseeb thiab ua txoj hauj lwm kev txiav txim, coj peb mus to taub txog txhua qhov tseeb, kom peb thiaj li yuav dim plaws los ntawm txoj kev txhaum, los ntawm Ntxwgnyoog lub zog du lug, thiab ua tiav hlo txoj kev cawm dim. Yog li kev lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim ntawm tiam kawg, thiab qhov muab peb txoj kev qias vuab tsuab yaug kom dawb huv thiaj li yog peb tib txoj hau kev nkag mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej tau xwb. Cia peb los saib ob peb nqe lus ntxiv ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Ua ntej tib neeg raug txhiv dim, ntau qhov ntawm Ntxwgnyoog tej tshuaj lom twb raug muab cog rau hauv lawv lawm thiab, tom qab ntau txhiab xyoo uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm, lawv yeej muaj ib tug yeeb yam raug tsim tseg uas tawm tsam Vajtswv lawm. Yog li ntawd, thaum tib neeg raug txhiv dim lawm, ces nws tsis muaj dab tsi tshaj li ib qho kev txhiv dim uas tib neeg raug yuav rov qab rau ib tug nqi siab heev xwb, tab sis tus yeeb yam muaj tshuaj lom nyob rau hauv lawv tseem tsis tau raug muab rhuav tshem pov tseg. Tus tib neeg uas tsis huv yuav tsum tau mus kom dhau ib qho kev hloov ua ntej yuav zoo txaus los ua dej num rau Vajtswv. Los ntawm tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim no, tib neeg yuav los paub tag nrho lub ntsiab tseem ceeb uas phem thiab qias vuab tsuab nyob rau hauv yus tus kheej, thiab lawv yuav muaj peev xwm hloov tag nrho thiab rais los ua tus dawb huv. Tsuas yog txoj kev no xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo txaus rov los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)). “Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej). Tsis yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus ua kom txhua yam meej tseeb zog tuaj lod? Tus Tswv Yexus tau ua txoj hauj lwm kev txhiv dim rau hauv Tiam Hmoov Hlub, uas yog kev zam txim rau tib neeg tej kev txhaum thiab txhiv peb dim ntawm lawv—qhov ntawd yog qhov tseeb. Tab sis tib neeg tus yeeb yam txhaum tsis tau raug daws li thiab peb pheej tawm tsam Vajtswv, yog li qhov ntawd tsis suav tias yog kev raug cawm dim puv npo. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau los rau hauv tiam kawg, nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev, thiab tab tom ua txoj hauj lwm kev txiav txim pib nrog Vajtswv lub tsev nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm tus Tswv Yexus txoj kev txhiv dim. Nws tau los ntxuav kom tib neeg dawb huv tshaj plaws thiab cawm tib neej, los coj peb nkag mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws. Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg yog Nws qhov tseem ceeb tshaj plaws, yog lub hauv paus hauj lwm zoo shaj plaws rau kev cawm tib neeg, thiab nws tsuas yog tib txoj hau kev rau peb kom raug ntxuav thiab raug cawm dim tiav hlo xwb. Qhov no yog ib lub cib fim zoo heev thiab tsuas yog peb tib lub hwv tsam kom tau nkag mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej xwb. Peb tuaj yeej hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm kev txiav txim pib nrog Vajtswv lub tsev yog txoj hauj lwm ntawm kev qaws cov ntseeg mus. Los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim thiab txoj kev rau txim, peb txoj kev qias vuab tsuab thiaj li yuav raug yaug kom dawb huv, thiab tom qab ntawd peb thiaj li yuav raug tiv thaiv dhau los ntawm tej kev puas tsuaj loj thiab tau nkag mus rau Vajtswv lub teb chaws. Tiag tiag mas kev raug qaws mus yog li no. Yog tias peb tsis raws kom cuag txoj hauj lwm no, txawm tias peb ntseeg ntev npaum li cas, peb tau raug kev txom nyem los sis thev taus ntau npaum li cas los xij, txhua yam yuav tag dawb. Qhov ntawd yog kev muab tso tseg rau ib tog kev, thiab tag nrho peb tej kev peem yav tag los ces yuav yog ib qho nkim pov tseg. Thaum kawg peb tsuas poob mus rau txoj kev puas tsuaj, txoj kev quaj nyiav thiab tom hniav nkawv. Vajtswv yeej yuav tsis coj ib tug uas tseem yuav ntxeev siab rau Nws mus rau hauv Nws lub teb chaws li. Qhov ntawd raug txiav txim los ntawm Nws tus moj yam ncaj ncees.

Muaj ib txhia yuav nug tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ua txoj hauj lwm kev txiav txim no los yaug tib neeg kom dawb huv thiab cawm tib neeg li cas. Cia peb los saib qhov uas Nws hais txog rau qhov ntawd tias. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Khetos ntawm tiam kawg siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Tag nrho cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia uas sib txawv no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no xwb thiaj li tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg Vajtswv tag nrho, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws kuj cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab thiab lub hauv paus ntawm nws txoj kev qias vuab tsuab, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias thiab. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los(“Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txog ntau plhom lo lus rau hauv tiam kawg, qhia peb txog txhua qhov tseeb uas peb xav tau rau kev yaug kom dawb huv rau peb txoj kev qias vuab tsuab thiab peb txoj kev cawm dim. Nws txiav txim thiab qhia tshwm txog peb txoj kev txhaum, tus yeeb yam phem uas tawm tsam-Vajtswv thiab txhua kis ntawm peb tej kev qias vuab tsuab, thiab Nws qhia tshwm txhua qhov tob tshaj plaws, zais zoo thiab ntxim ntxub tshaj plaws ntawm peb tej kev txhawb siab thiab tej kev xav phem. Peb yim nyeem Vajtswv cov lus ntau ntxiv, ces peb yim muaj kev ntsib kev pom txoj kev txiav txim ntawd ntau ntxiv xwb, thiab peb yuav pom yam tsis txaus ntseeg tias Ntxwgnyoog tau ua qias vuab tsuab rau peb tob npaul li cas, tias peb mas khav theeb thiab tsis sib haum npaum li cas. Peb mas txawj ntxias, xav rau yus tus kheej, thiab ntsaw luag tug tshaj, thiab peb ua neej raws li tej tswv yim thiab tej kev cai lij choj phem rau txhua yam, ib txwm tiv thaiv peb tus kheej tej txiaj ntsig xwb. Txawm tias peb txoj kev ntseeg thiab txoj hauj lwm rau pawg ntseeg yog txhawm rau tej nqi zog thiab qhov tau nkag mus rau hauv lub teb chaws los xij. Peb tsis muaj kev txawj xav los sis tsis muaj laj thawj li, tab sis puav leej ua neej nyob zoo nkaus li Ntxwgnyoog xwb. Dhau los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim thiab txoj kev rau txim, thaum kawg peb thiaj li tuaj yeem pom Nws txoj kev ncaj ncees uas tsis zam rau txoj kev ua txhaum tau li. Vajtswv yeej pom tshab plaws rau puag hauv peb lub siab lub ntsws tiag tiag, thiab txawm tias peb tsis hais qhov ntawd li los xij, Vajtswv yuav coj qhov kaj los rau qhov uas peb tab tom xav, txoj kev qias vuab tsuab uas nyob tob puag hauv peb lub siab. Tsis muaj chaw nkaum li, ua rau peb hnov txaj muag tshaj, thiab peb ntshai Vajtswv tshaj qub. Peb tuaj yeem thov Vajtswv txog yam uas nyob rau hauv peb lub siab, thiab qhib siab dawb paug txog peb tej kev xav thiab tej tswv yuam kev, thiaj li tau txais txoj kev txawj xav thiab kev muaj laj thawj. Yog hais tias peb hais ib lo lus dag, ces peb yuav qhia nws tawm kiag tam sim, thiab hloov kho. Txoj kev ntsib kev pom Vajtswv cov lus li no, mas peb tej moj yam qias vuab tsuab thiaj li yuav maj mam raug yaug kom dawb huv thiab raug hloov pauv, thiab peb thiaj li tuaj yeem ua ib lub neej zoo nkaus li tib neeg tau. Los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev txiav txim thiab txoj kev yaug kom dawb huv, peb tuaj yeem hnov tob heev tias Vajtswv txoj hauj lwm los cawm tib neeg mas muaj qab hau ua luaj! Yog tsis muaj qhov no, peb yeej tsis pom peb txoj kev qias vuab tsuab hlo li, thiab peb yeej tsis lees txim hloov dua siab tshiab los sis hloov pauv tiag tiag. Peb tuaj yeem pom tias kev khiav dim txoj kev phem tsis tuaj yeem raug ua tiav los ntawm peb tus kheej txoj kev ua hauj lwm hnyav thiab kev tswj-tus kheej, tab sis nws yog ib qho uas peb yuav tsum raug txiav txim, raug rau txim, thiab raug sim los ntawm Vajtswv. Peb kuj yuav tsum raug qhuab qhia, raug qhuab ntuas, thiab raug rau txim thiab. Qhov ntawd tsuas yog tib txoj hau kev rau peb tej moj yam ntawm lub neej kom hloov pauv tiag tiag thiab rau peb kom zwm rau thiab hawm Vajtswv tiag tiag xwb. Yog li yog hais tias peb tsuas muaj tus Tswv Yexus txoj kev txhiv dim hauv peb txoj kev ntseeg xwb, ces peb tej kev txhaum raug zam txim thiab peb tau txais kev ncaj ncees los ntawm txoj kev ntseeg lawm, tab sis peb tsis tsim nyog nkag mus rau hauv lub teb chaws. Peb tseem yuav tsum txais tos tus Tswv qhov rov qab los thiab lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev txiav txim yog li peb thiaj li tuaj yeem tso txoj kev qias vuab tsuab tseg thiab daws tau peb tus yeeb yam txhaum tau tiav hlo. Thiab yog li, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus tau rov los lawm, ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim. Nws yog tus Tswv Cawm tus kheej nqes los ua txoj hauj lwm los cawm tib neeg kom dim tiav hlo. Muaj ntau tus ntseeg los ntawm txhua pawg ntseeg hnov Vajtswv lub suab thiab tab tom lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Lawv yog cov nkauj xwb ntse thiab tab tom koom tus Me Nyuam Yaj rooj tshoob. Tab sis cov uas tsis lees txais yuav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntawd mas tab tom rais los ua cov nkauj xwb ruam uas yuav poob mus rau tej kev puas tsuaj, kev quaj nyiav. Tam sim no peb yuav tsum pom tias vim li cas txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb thiaj li tsis tau pom tus Tswv Yexus nqes los nyob rau saum ib tauv fuab. Lawv pheej tuav rawv phau ntawv Vajluskub khov kho, ntseeg tias tus Tswv yuav los nyob rau saum ib tauv fuab los qaws lawv mus, raws li lawv tus kheej tej kev xav. Tab sis hauv qhov muaj tseeb, tus Tswv twb los ua txoj huaj lwm yam zais ntshis lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txog qhov tseeb ntau heev uas lawv tsis lees los nrhiav. Lawv hnov tab sis tsis mloog, thiab pom tab sis tsis to taub. Lawv ua ntsej lag muag dig tawm tsam thiab rau txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Lawv pheej ntsia ntsoov rau saum ntuj, tos tus Tswv Cawm Yexus nqes los nyob rau saum ib tauv fuab. Qhov no yuav coj lawv mus rau tej kev puas tsuaj. Yuav liam rau leej twg?

Niaj hnub no, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tsim tiav ib pab pawg ntawm cov muaj yeej dhau los ntawm Nws txoj hauj lwm kev txiav txim ntawm tiam kawg lawm. Tej kev puas tsuaj twb pib lawm, thiab cov neeg Vajtswv xaiv tab tom muab lawv tus kheej los mus tshaj tawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub teb chaws txoj moo zoo, ua tim khawv rau Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm. Muaj tib neeg coob zuj zus tab tom tshawb xyuas thiab lees txais txoj hau kev tseeb, thiab Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tab tom raug tsa nyob rau hauv txhua lub teb chaws ntau zuj zus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tab tom raug tshaj tawm thiab raug ua tim khawv mus thoob plaws lub ntiaj teb. Cov uas tshaib nqhis rau qhov tseeb thiab nrhiav Vajtswv qhov kev tshwm sim ntawd tab tom los rau pem hauv ntej ntawm Nws lub zwm txwv, ib tug dhau tug. Qhov no yuav cheem tsis tau li! Nws ua tiav hlo lo lus faj lem hauv phau vajluskub tias: “Thiab nws yuav tshwm sim nyob rau thaum ntiaj teb kawg, uas lub roob ntawm Yehauvas lub tsev yuav raug rhawv nyob rau saum cov ncov roob, thiab yuav raug tsa kom siab tshaj cov me nyuam roob; thiab txhua haiv neeg yuav ntws los rau nws(Yaxaya 2:2). Tab sis cov tawm tsam Khetos lub zog hauv txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb uas tawm tsam Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntawd thiab cov raug hu-ua cov ntseeg uas raug ua kom to taub yuam kev thiab raug tswj los ntawm lawv twb swb rau tej kev puas tsuaj, plam lawv lub hwv tsam ntawm qhov raug qaws mus lawm. Lawv tab tom quaj nyiav thiab tom hniav nkawv. Nws yog ib txoj kev tus siab tiag tiag li. Cia peb los saib ib daim yeeb yaj duab nyeem txog Vajtswv cov lus los ua qhov xaus rau hnub no. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Khetos ntawm tiam kawg ntawd nqa txoj sia los, thiab nqa txoj kev ntawm qhov tseeb uas ruaj khov thiab kav mus ib txhis ntawd los. Qhov tseeb no yog txoj kev uas tib neeg tau txoj sia, thiab nws yog tib txoj kev uas tib neeg yuav paub Vajtswv thiab tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv. Yog koj tsis nrhiav txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab thaum tiam kawg ntawd, ces koj yeej yuav tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Yexus ib zaug li, thiab yeej yuav tsis muaj hnub tsim nyog tau nkag rau hauv lub rooj vag ntawm vaj loog ceeb tsheej, vim koj yog ib tug moj zeej thiab neeg raug txim ntawm keeb kwm xwb. Cov uas raug khoo los ntawm kev cai, tus npe ntawv, thiab raug keeb kwm xauv ko taw cia ces yuav tsis tau txoj sia los sis tsis tau txoj kev muaj sia nyob uas tsis paub kawg. Qhov no mas vim yog tag nrho qhov lawv muaj ces tsuas yog tej nyuag dej nro uas lawv tuav rawv tseg los tau ntau txhiab xyoo uas tsis yog cov dej cawm siav uas txhawv ntawm lub zwm txwv los. Cov uas tsis tau txais cov dej cawm siav ces tsuas yog lub niag cev tuag, yog Ntxwgnyoog tej nyuag khoom ua si, thiab yog tub ki ntawm dab teb mus ib txhis xwb. Yog li ntawd, yuav ua cas es lawv thiaj yuav pom Vajtswv? Yog koj pheej xav tuav rawv yav tag los, tsuas sawv nres twj ywm tuav txhua yam cia kom zoo li qub, thiab tsis kam hloov qhov uas muaj tam sim no thiab muab keeb kwm tso pov tseg, ces tsis yog koj pheej yuav tawm tsam Vajtswv tas zog li los? Cov txheej txheem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas dav thiab loj heev li, zoo ib yam li nthwv dej nphau npog thiab nthwv xob nroo nrov deeg daws—tab sis koj tseem zaum twj ywm nyob tos kev puas tsuaj, khawm rawv koj txoj kev ruam thiab tsis ua ib qho dab tsi li. Nyob rau qhov no, yuav ua cas es thiaj yuav xam tau hais tias koj yog ib tug uas taug tus Me Nyuam Yaj tus hneev taw mas? Yuav ua cas es koj thiaj yuav ua pov thawj hais tias tus Vajtswv uas koj cia siab rau ntawd yog ib tug Vajtswv uas tshiab tas li xwb es yeej tsis txawj qub li? Thiab yuav ua cas es cov lus hauv koj phau ntawv daj ntawd thiaj li yuav coj tau koj hla mus rau tiam tshiab? Yuav ua cas es thiaj yuav coj tau koj mus nrhiav tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm? Thiab yuav ua cas es thiaj coj tau koj mus rau saum ceeb tsheej? Qhov koj tuav ntawm koj txhais tes tsuas yog tus ntawv uas muab tau kev kaj siab ib nyuag pliag rau koj xwb, tsis yog tej qhov tseeb uas yuav muaj cuab kav muab tau txoj sia rau koj. Tej nqe Vajluskub koj nyeem tsuas pab tsim kho tau koj tus nplaig xwb, thiab tsis yog cov lus ntawm lub tswv yim uas pab tau kom koj paub tib neeg lub neej txoj sia, haj yam tsis yog txoj kev uas yuav coj tau koj mus rau qhov kev zoo tag nrho. Qhov uas zoo tsis sib xws no tseem tsis ua kom koj tig rov los xav txog koj tus kheej thiab los? Qhov ntawd tsis ua rau koj ras txog tej lus to taub nyuaj nyob rau hauv thiab los? Koj puas muaj peev xwm coj tau koj tus kheej mus saum ceeb tsheej mus ntsib Vajtswv? Yog hais tias Vajtswv tsis los, koj puas yuav coj tau koj tus kheej mus rau saum ceeb tsheej mus ntsib txoj kev zoo siab li tsev neeg nrog rau Vajtswv? Koj puas tseem npau suav toog tam sim no mas? Yog li ntawd, Kuv xav hais kom koj tsis txhob npau suav toog lawm thiab tig los saib tus uas tab tom ua hauj lwm tam sim no—saib kom pom hais tias leej twg tab tom ua tes hauj lwm cawm tib neeg nyob rau tiam kawg. Yog koj tsis ua li, koj yuav tsis muaj hnub tau txais qhov tseeb, thiab yuav tsis tau txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj